Hemels Brood 7162 t/m 7192

Hemels Brood 7162

Sommige mensen die niet in Mijn bestaan geloven, denken dat zij zonder meer Mijn Naam als een vloek kunnen uitspreken, zonder gevolgen, omdat Ik in hun overtuiging er niet werkelijk ben.

Maar Ik ben even werkelijk als hun leven en geen enkele vloek kan uitgesproken worden zonder gevolgen. Die gevolgen zullen niet direct merkbaar zijn, het zal niet zijn zoals bij onweer dat na de flits direct de donderslag klinkt, maar juist dan, wanneer er nood aan de man is en verwarring een helder zicht belemmert. Want met een vloek wordt het zuivere contact met Mij, zoals dat voor iedereen mogelijk is, vertroebeld, en juist wanneer het erop aankomt zal diegene Mij in de duisternis van zijn misvattingen niet direct kunnen vinden.

Na het gebruik van Mijn Naam als een vloek zal eerst het innerlijk contact met Mij hersteld moeten worden, en dat is een proces wat niet in een korte tijd even gedaan is. Dan is het nodig om misvattingen in te zien als misvattingen, dan is het nodig om spijt te hebben van al het misplaatste gebruik van Mijn Naam als een vloek, dan is het nodig om de pijn te verduren die het juiste inzicht met zich meebrengt. Hoe achteloos Mijn Naam ook als vloek, als krachtterm is uitgesproken, het besef welke betekenis daaraan gekoppeld is, kan niet pijnloos zijn. Ik weet dat het horen van een vloek mensen die in Mij geloven, in Mijn ware liefde in alles geloven, door het hart snijdt en hen bedroefd maakt, ook dat zal degene die de vloek uitsprak voelen op het moment dat hij zijn misvattingen over Mij, Mijn bestaan en Mijn liefde beseft en betreurt.

Maar oprechte spijt, oprecht besef van de waarheid van Mijn bestaan en van Mijn liefde, Mijn Leven in alles, zal Mij mild stemmen en de pijn verzachten. Want Ik heet allen die Mij en Mijn liefde in waarheid vinden, welkom om in Mijn liefde binnen te komen en het geluk daarvan te voelen, nadat boete gedaan is. Laat het hart van jullie die in Mij en Mijn liefde geloven niet verkillen voor hen die vloeken, maar blijf in Mijn liefde, dat helpt allen die nog een weg te gaan hebben naar Mij, hun liefdevolle God en Schepper, naar Jezus Christus in hun hart.

Hemels Brood 7163

Ik heb de mens gevormd met een bijzonder doel om een bepaalde reden en met dat doel en die reden tot leven gebracht. Wees je ervan bewust dat je leeft in de zelfstandigheid van zijn. Mijn Zijn, werkelijk leven, eeuwig leven, onveranderlijk leven. Wees je ervan bewust dat je vrij bent, dat jij kunt kiezen wat je wilt, maar het leven wat je uit Mij bent, kun je daarmee nooit veranderen, want Ik Ben onveranderlijk Leven, hoe dan ook.

Wat doe jij dan in je vrijheid werkelijk, mens, en hoe bewust ben jij je ervan wat je in je vrijheid doet en teweegbrengt? Veel mensen denken het leven te bezitten met hun doen en laten, maar daarmee wordt alleen het besef van leven bepaald, niet het leven, omdat Ik eeuwig onveranderlijk het ware leven in werkelijkheid Ben. Dat besef van leven kan dicht bij de waarheid zijn of mijlen ervan af, dat ligt aan iemands eigen vrije keuzen, aan zijn doen en laten, aan zijn meningen en overtuigingen, en aan al de in vrijheid gemaakte keuzen van zijn medemensen en hun doen en laten.

Zie, de mensheid golft en deint als het oppervlak van de zee, maar de zee zelf verandert daarmee niet. Golven kunnen hoog opgaan, maar het blijft de zee, en alleen wanneer je de zee werkelijk kent, kun je ermee omgaan, met die deining, die golven, hoe hoog ze ook gaan. Zo is het met Mijn werkelijke leven, alleen wanneer je Mij kent, kun je met Mij omgaan, met Mij wandelen zoals Henoch met Mij wandelde, en alleen wanneer je Mij naar Mijn onveranderlijke waarheid van Zijn kent, weet je wat met dat wandelen bedoeld wordt. Je bent Mijn eeuwig onveranderlijke leven en met jouw eigen vrije keuzen kun je dicht bij het ware besef van leven komen of er ver vandaan verdwalen.

Hoe ver weg jij, mens, ook verdwaalt van de waarheid, Ik blijf altijd bij jou, in jou, naast jou, en jij blijft altijd Mijn onveranderlijke leven, Mijn onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid, waaruit jij als persoon en als deel van alle mensen leeft, of je dat nu wel of niet erkent, beseft, begrijpt. Maar je kunt het in je vrijheid gaan beseffen, gaan begrijpen en gaan erkennen. Om die reden, met dat doel, ben jij, mens, met alle mensen samen door Mij gevormd en tot leven gebracht. Tot Mijn onveranderlijke Leven.

Hemels Brood 7164

Al Mijn bouwwerken zijn gebaseerd op ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar eeuwig volmaakte wijsheid. De meeste bouwwerken van mensen zijn gebaseerd op winst, op welzijn, op hebzucht, op zucht naar macht en rijkdom, op materieel voordeel, en zijn niet zonder voorwaarden, zonder eigenbelang. Weinig bouwwerken van mensen hebben Mijn liefde en haar wijsheid als basis en veel van die bouwwerken zijn dan ook vergaan of zullen vergaan. Ook de niet materiële bouwwerken, ook de vormen van samenleving, de zogenaamde beschavingen die door mensen opgebouwd zijn, zijn vergaan en zullen vergaan, wanneer die niet gebaseerd zijn op ware werkelijke liefde en haar wijsheid.

Steeds weer begrijpen mensen niet waardoor hun bouwwerken niet blijvend zijn, want de zelfgerichtheid van mensen blijft hen steeds weer verblinden voor Mijn licht, voor Mijn liefde en Mijn wijsheid, die één volkomen waarheid van leven zijn, Mijn leven, wat Ik jullie allemaal gegeven heb om in ware gelukzaligheid te beseffen, ieder persoonlijk en allen tezamen. Slechts een klein aantal mensen heeft in eenvoud Mijn licht, Mijn liefde, Mijn wijsheid gevonden en ervaren.

Gezegend jullie die struikelend en vallend steeds weer zijn opgestaan om Mij in Jezus Christus te volgen, gezegend jullie die weten waar je Mij in Jezus Christus kunt ontmoeten en Mijn liefde kunt voelen en haar werking in Mijn licht naar waarheid kunt zien. Laat je niet ontmoedigen door de gebeurtenissen die tekenen van verval zijn van alles wat niet op Mijn ware liefde en Mijn ware wijsheid gebaseerd is. Want wie werkelijk kan zien zal herboren worden, en wie niet kan zien zal nieuwe wegen aangereikt krijgen om tot zicht te komen. Totdat ieder mens gaat zien wat de werkelijke basis van zijn leven is, dat Ik hem Mijn leven geef, elke dag, dat Ik hem liefde geef, elke dag, dat hij Mijn wijsheid in zich heeft, en eens zal hij dat in Mijn ware licht zien en begrijpen.

Hemels Brood 7165

Het Koninkrijk Gods is niet een plaats van verblijf, maar is werkelijk Zijn. Ik ben het ware Zijn, het eeuwig ware Zijn, ieders zijn is Mijn Zijn, niemand en niets uitgezonderd. Mijn Zijn is het Goddelijk Zijn. Het Koninkrijk Gods is de waarheid van Zijn. Ik, jullie God, ben in, uit en door Mijn Zijn Alles, in en om Mij, en in en om Mij is Licht, volkomen zuiver helder eeuwig niet te doven Licht, eeuwig Leven, eeuwig onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar werkelijk volmaakte wijsheid, waarmee het Koninkrijk Gods de volkomen gelukzaligheid in het ware eeuwige Licht van Zijn is.

Zo is de mens geschapen uit Mijn liefde en haar wijsheid, en verblind geraakt door toe te geven aan wat hij dacht zich te kunnen toe-eigenen, alsof hij het Licht zelf zou kunnen zijn, alsof hij zelf Mij, zijn God, zijn Schepper, zou kunnen zijn, terwijl hij niets anders is dan uit Mijn gedachten geboren mens. Mens, die alles wat hij is en heeft nooit uit zichzelf is en heeft, maar tot op het kleinste detail uit Mij gekregen heeft en krijgt, zijn leven, zijn bestaan, zijn persoonlijk mens zijn, gelijk Mijn Zijn, maar nooit Mijn Zijn zelf. Maar door zijn wens om datgene zich toe te eigenen wat niet aan hem is om zich toe te eigenen, is hij meer en meer verblind geraakt voor Mijn ware zuivere heldere witte licht, en nu kan hij het niet meer zien, zelfs kunnen veel mensen het niet meer verdragen, omdat het hun misvattingen toont, hun leugens en bedrog jegens Mij en hun medemensen laat zien en zij de waarheid, de werkelijkheid niet willen zien en niet willen opgeven wat zij denken te bezitten, maar in werkelijkheid minder dan niets is.

Zo beseffen zij hun dwalingen niet, waardoor zij wat zij kunnen hebben, de ware gelukzaligheid van werkelijk leven, dreigen te verliezen. Toch zal dat niet gebeuren, want zo zal Ik alle mensen leiden tot dat werkelijk ware eeuwig gelukzalige leven, door de woestijn van hun doen en laten, van hun hoogmoed en eigenwaan, hun leugens en bedrog en alle gevolgen daarvan, naar het ware land van overvloed aan melk en honing. Alle vijanden, dat zijn al hun eigengewin, lust naar macht en rijkdom, zullen volledig verslagen worden, zoals reeds in de Bijbel beschreven staat, maar door veel mensen niet juist begrepen is. Maar nu zal begrepen gaan worden dat Ik geen Leider ben die tot wrede oorlogen aanzet, maar juist mensen aanzet tot ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde, door alles te vernietigen wat geen liefde is en geen liefde brengt, wat liefde belemmert of wegneemt. Zo kunnen alle teksten in de Bijbel, die gezien zijn als wreed, in hun ware context gezet, begrepen gaan worden Mijn ware liefde te zijn, Mijn helpende Hand aan alle mensen. Zalig degenen die horen en begrijpen, die zien wat waar is in Mijn Goddelijk werkelijke Licht.

Hemels Brood 7166

Het getal van het beest is de mate waarmee mensen kwaad aan hun medemensen toebrengen door toe te geven aan hun eigen belangen en die te verwezenlijken met leugens en bedrog en door toe te geven aan oplossingen voor problemen die schadelijk zijn voor alle mensen, zonder enige spijt, zonder pardon, vaak met een zekere opzet, willens en wetens, in de overtuiging dat daar voor henzelf geen gevolgen aan verbonden zijn.

Het getal van het beest is het getal van alle kwaad wat door mensen bedreven is en wordt, en over de wereld verspreid hoog opgelopen is, te zien aan alle problemen, aan alle ellende die overal op de wereld gaande is. En het beest, wat in werkelijkheid geen natuurlijk materieel beest is, wordt gevoed met waanzin, met geld en macht, en het heeft grote honger naar geld en macht, een haast niet te stoppen verlangen naar bezit, macht en allerlei lusten waaraan het zich in de duisternis tegoed doet, het geeft niets om medemensen en de gevolgen voor zijn medemensen, terwijl het ernstige gevolgen heeft. Het beest heerst en alhoewel veel mensen te goeder trouw zijn, weten zij het beest niet onder controle te krijgen, omdat zij niet beseffen dat zij, al dan niet in hun goedheid, het beest zelf voeden.

Het is tijd dat de macht van het kwaad doorbroken wordt. En dat zal gebeuren, maar niet zonder slag of stoot. Lang is het kwaad ongezien en kon het, door argeloosheid, onoplettendheid, door de gezapigheid van mensen, door hun zelfgerichtheid, zijn gang gaan. Nu is er heel veel recht te zetten, wat nu door velen wel gezien wordt, maar waarvan niet geweten wordt hoe het kwaad afdoende aan te pakken. Zie, nu is het belangrijk dat eerlijkheid terugkomt, dat waarheid haar plaats terugkrijgt, dat onvoorwaardelijkheid en onbaatzuchtigheid hun plaats krijgen in de samenleving over de hele wereld.

Nu is het moment om niet te dralen, maar al wat onnodig is af te staan, om wrok en haat los te laten en te vergeven wat niet goed was. Nu is het moment om bij Mij te komen, in je hart naar Mij te luisteren, en zonder mitsen en maren tot eenvoud te komen, oplettend te zijn en werkelijk goed te doen. Nu is het moment om te begrijpen wat ware liefde is en doet, dat alles op te lossen is ten goede voor alle mensen, met Mijn onvoorwaardelijke onbaatzuchtige ware liefde en haar volmaakte wijsheid.

Hemels Brood 7167

Wanneer je wat hard is zacht wilt maken, week het dan in liefde. Wanneer iets heel hard is, week het dan heel lang in liefde. Hoe onvoorwaardelijker en onbaatzuchtiger je liefde is, des te zachter wordt het resultaat van het weken. Maar wie houdt het vol, om zo lang aan ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde vast te houden, dat het hardste van het hardste tot het zachtste en liefste geweekt is?

Ik, jullie Schepper. Mijn liefde voor jullie zal zo lang dat nodig is, tot in de eeuwigheid, alle hardheid verzachten, tot alles en iedereen volledig zelf de zachte, zachtmoedige onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde is, waaruit de volmaakte wijsheid voortkomt, en de ware gelukzaligheid iedereen ten deel valt. Nu zijn er nog weinig mensen die het werk van Mijn liefde en haar wijsheid kennen en zelf in een beginnende mate van liefde een weinig hardheid kunnen verzachten, maar met de tijd zal die liefde en haar wijsheid uit Mij in die mensen sterker worden, zodat zij meer hardheid kunnen verzachten en meer mensen tot liefde kunnen brengen. Diegenen zullen op hun beurt met Mijn liefde anderen verzachten, en zo zal van onderaan meer en meer hardheid verzacht worden.

Maar nu is er nog veel hardheid onder de mensen in de wereld, en veel angsten trekken de verleiding aan, want wie wanhopig is, omdat hij geen oplossingen vindt voor zijn problemen, kan gemakkelijk verleid worden tot hardheid, tot leugen en bedrog, denkend dat daarmee zijn problemen verholpen worden. Maar het tegendeel is waar. Aan jullie, die Mijn liefde en haar werking in je hart kennen, zeg Ik, wees zoveel mogelijk Mijn liefde, week die hardheid in liefde, samen met Mij. Vergeef en omarm in je hart wie door hardheid bevangen is, zodat liefde de hardheid verzacht.

Verwacht geen onmiddellijk resultaat, verwacht geen resultaat, maar blijf in liefde. Zie het kwaad, maar verwijt geen kwaad, zet het met liefde op zijn plaats en verwacht niets. Stop het met liefde, houd het tegen zoals Ik je aanreik in je hart, en verwacht niets. Want het heeft allemaal nog tijd nodig. Weet in je hart, in Mijn liefde komt alles goed. In Mijn liefde wordt alles wat hard is helemaal zacht en helemaal ware liefde.

Hemels Brood 7168

Alles staat in Uw Hand geschreven.

Toch zijn jullie allemaal vrij om te doen en te laten wat ieder van jullie wil. In die vrijheid ervaart iedereen hoe zijn in vrijheid gekozen doen en laten uitwerkt. Want hoewel iedereen de vrijheid van keus heeft, de vrije eigen wil heeft, wil dat niet zeggen dat iedereen ook macht heeft over de uitwerking van wat vrijwillig gekozen is.

Die macht over wat in vrijheid gekozen is, komt alleen uit ware liefde ter beschikking. Maar de meeste mensen hebben daar geen idee van en maken hun keuzen in doen en laten zonder veel liefde, zodat de uitwerkingen vooral door Mijn liefde gestuurd worden, ten goede aan alle mensen, wat vaak heel anders is dan mensen bedoelen en verwachten. Zie, de macht van richting en uitwerking ligt altijd in Mijn Hand van ware eeuwige liefde en haar wijsheid, en wanneer iemand al zijn keuzen uit ware liefde maakt, dan krijgen de uitwerkingen van zijn keuzen dezelfde richting, in eenheid met Mijn liefde, want alle ware liefde is gelijk aan Mijn liefde, waarbij alleen Mijn liefde macht van richting en uitwerking heeft, altijd ten goede aan alle mensen.

In Mijn Hand van liefde staat dan ook werkelijk alles geschreven, en dat zal altijd zo zijn. Die macht is voor ieder mens beschikbaar, zodra hij in zijn vrijheid zijn vrije wil uit ware liefde overeenbrengt met Mijn eeuwige Enig ware liefde. Op aarde kunnen mensen in hun vrijheid wreed en volkomen liefdeloos zijn, hun medemensen als beesten behandelen, hen kwetsen en pijn doen, maar dat wil niet zeggen dat zij de uitwerkingen daarvan niet zullen meemaken. Zij denken dat zij machthebber zijn over de uitwerkingen van hun keuzen, maar in werkelijkheid ligt alles in Mijn liefdevolle Hand.

In werkelijkheid krijgt iedereen die wreed behandeld is, gekwetst en pijn gedaan is, gevolgen draagt van keuzen door anderen gemaakt, daarvoor een overdadige vergoeding die hen rijk en licht van geest maakt, niet materieel gezien, maar in ware liefde. Zij zullen de vreugde en de rijkdom van het ware gelukzalige leven als eersten bereiken en al hun angsten, kwetsuren en pijnen zullen volledig weg zijn. Dat is oneindig meer waard dan alle aardse rijkdommen en aardse machten, dat is het eeuwig volkomen gelukzalige leven, Mijn ware liefde en haar wijsheid met eeuwig ware macht.

Hemels Brood 7169

Er zijn mensen die zich afvragen of Jezus licht of donker van huidskleur was. Lieve mensen, Ik ben in de Mens Jezus Christus Mijn Goddelijk Zijn, dat is het ware eeuwige Leven, de waarheid in Persoonlijk Goddelijk Zijn, Mens voor alle mensen. Mijn Leven is in jullie allemaal Leven, in mensen met een donker gekleurde huid Dezelfde als in mensen met een lichte huid, en Dezelfde in mannen als in vrouwen, Leven.

De vraag over Mijn huidskleur doet dan ook niets ter zake. Belangrijk is het Wie Ik Levend in alles en iedereen Ben, Wie Ik in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid Ben en wie jullie als mens zijn. Ik ben de Enig ware God van werkelijk Leven Zelf, het eeuwige Leven, Gever van Mijn werkelijke Leven, Ik ben volmaakt in heel Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, het volkomen volmaakte eeuwige Licht van de volmaakte waarheid van Zijn, van volkomen volmaakte onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar volkomen volmaakte wijsheid in eeuwigheid, onveranderlijk eeuwig Die Ik Ben. En het volkomen zuiver volmaakte Licht is in Mij en om Mij heen, in Mijn volkomen Goddelijkheid van werkelijk eeuwig Zijn.

Uit Mijn ware zuiver volmaakte Licht en Mijn ware eeuwig onveranderlijk Goddelijke Wezenlijkheid heb Ik jullie allemaal, deeltjes van Mij, tot mensen tevoorschijn geroepen en het zelfstandige besef te leven gegeven, terwijl dit gegeven leven eeuwig Mijn Leven is en blijft. Ieder mens is daarmee de volmaakte vrucht van Mijn ware eeuwige liefde en haar wijsheid gegeven, maar de mens heeft niet gewacht tot die vrucht in hem gerijpt is en heeft gegeten, zodat het nog steeds nodig is dat er een rijping in de zelfstandigheid van mens plaatsvindt.

Daartoe heb Ik alles op aarde zo ingericht, dat die rijping daadwerkelijk zal plaatsvinden, niet zonder vallen en opstaan en niet zonder moeite. Evengoed zal iedereen tot het ware leven, wat de eeuwige gelukzaligheid in zich heeft, komen en voor altijd blijven. Uit Mijn liefde voor jullie allemaal en omdat Ik, jullie God en Schepper, dat Wil.

Hemels Brood 7170

De mens die oprecht zoekt naar oplossingen voor problemen ten goede aan zijn medemensen, zal van Mij die ingevingen krijgen die een besef openen die hem brengen tot passende oplossingen. Dat zullen merendeels geen kant en klare oplossingen zijn, maar wegen die tot een goede oplossing leiden. Wanneer de mens die wegen uit vrije wil volgt, nog steeds ten goede aan zijn medemensen, zal het hem en anderen tot een goede oplossing brengen.

Zo heb Ik door de eeuwen heen regelmatig mensen besef gegeven en ontdekkingen laten doen die de ontwikkeling van de mens en het leven op aarde ten goede gekomen zijn. Maar zodra er bij zo’n besef een eigenbelang is gaan meespelen, of de hang naar roem en macht, naar erkenning, en zodra mensen geëerd wilden worden om hun ontdekking, ervoor betaald wilden worden, op wat voor manier dan ook, vertroebelde het zicht op de aangeboden weg en ontstonden er andere wegen die minder goed uitpakten dan wanneer belangeloos en onvoorwaardelijk aan de aangeboden weg vastgehouden was. Maar vaak was het niet eens de ontdekker, vaak waren het medemensen die uit zo’n ontdekking hun voordeel wilden halen en uit eigenbelang handelden en niet schroomden dat te doen, ook al ging het ten koste van waarheid en van het welzijn van hun medemensen.

Nog altijd geef Ik mensen die oprecht naar oplossingen zoeken de nodige ingevingen, het juiste besef, en laat Ik mensen ontdekkingen doen waardoor nieuwe wegen om te bewandelen ten goede aan iedereen zichtbaar worden. Desalniettemin blijven er steeds mensen uit eigenbelang, uit een zucht naar eer en macht, zucht naar rijkdom, het goede saboteren, zodat de juiste wegen vertroebeld worden door onkruid, en op een zeker moment door distels en doornen onbegaanbaar worden. Ook nu is het zo gesteld dat mensen beseffen wat het beste is om te doen, maar de enkeling die zijn stem verheft, krijgt veel mensen achter zich, blind als zij zijn.

Houd moed, jullie, die dat op de achtergrond allemaal zien gebeuren, want binnenkort klinkt Mijn zuivere liefdevolle Stem en daar zullen veel mensen naar luisteren en velen zullen met elkaar de juiste wegen vinden in Mijn liefde en haar wijsheid. Zo zal geschieden wat reeds lang geleden voorspeld is. Vertrouw op Mij.

Hemels Brood 7171

Macht heeft bij mensen op aarde verschillende lagen. Er is altijd een hogere en een lagere macht, er zijn mensen met een hogere macht en met een lagere macht en daaronder zijn meer lagere machten. De mens met de hoogste macht heeft het meeste voor het zeggen, en al naargelang heeft een mens met een lagere macht minder te zeggen. Door die verdelingen zijn mensen nooit allemaal gelijk aan elkaar.

Los van al die machtsverhoudingen tussen mensen zou Ik de hoogste macht zijn volgens de kerkleiders. Het vreemde daaraan is, dat degenen die de macht binnen de kerken hebben, de mensen in het algemeen wijsgemaakt hebben dat zij van Mij de macht gekregen hebben om Mijn Macht tot uitvoering te brengen, min of meer vanuit de gedachte dat Ik niet op aarde ben en dus, buiten beeld zijnde, geen macht kan uitoefenen. Wie er niet is, heeft geen macht.

Zie, dat is een enorme vergissing. Want niemand heeft in die zin macht, omdat niemand op aarde zelf leven is, Ik Ben alle leven en ongezien is alle macht aan Mij. Alleen Mijn macht is niet een macht waarmee Ik boven alles en iedereen sta, hoog verheven, te hoog om gezien te worden, om gehoord te worden, om door een mens op aarde benaderd te mogen worden. Integendeel.

Lieve mensen, jullie zijn allemaal gelijk aan elkaar, niemand is hoger, verhevener, meer dan een ander. Er zijn verschillen, in kennis, in besef, in gewoonten, in karakter, en mensen hebben zich een en ander toegeëigend, zoals rijkdom en macht, maar dat maakt evengoed niemand meer dan een ander. En daarbij, Ik ben jullie leven, daarom zou Ik de hoogste boven jullie kunnen zijn, maar Ik ben juist de nederigste in Jezus Christus, als een onmondig kind op aarde gekomen heb Ik naast jullie gestaan als gelijke, ben Ik veroordeeld en gekruisigd, terwijl Ik onschuldig was. Ik heb de aarde verlaten, maar jullie mensen heb Ik nooit verlaten.

In alle nederigheid ben Ik altijd in jullie allemaal aanwezig gebleven, jullie leven, jullie besef te leven, alles wat er in jullie is, Ben Ik. En in alle nederigheid kunnen jullie allemaal, gelijk aan elkaar en gelijk aan Mij, Mij in je vinden, en zonder dat Ik meer ben, hoger ben, terwijl Ik gelijk aan jullie allemaal ben, van Mij alles weten, alles beseffen, alles begrijpen, alles ten beste voor elkaar doen, op het moment dat je naar Mij in je begint te luisteren en Mijn liefde en haar wijsheid in al je doen en laten aanneemt. Op dat moment ben je helemaal gelijk aan Mij, ook al ben Ik jullie Schepper, jullie leven, jullie God in Jezus Christus.

Hemels Brood 7172

De cyclus van leven begint op aarde opnieuw en opnieuw. Steeds weer is het zomer, herfst, winter, lente, zomer, en steeds weer vallen de bladeren na de zomer, wordt het kouder, wordt het winter, lijkt alles dood te zijn, maar nooit is het werkelijk dood. En uit de levenloos lijkende takken ontspruit steeds weer het nieuwe groen, de zachte tinten van het voorjaar, de veelbelovende kleuren van het nieuw beginnende leven, wat eenvoudigweg het vervolg van leven is.

En zo vervolgt ook het leven van de mens, eerst op aarde, steeds worden kinderen geboren en zij groeien op, tot de winter het leven op aarde lijkt te ontnemen, maar steeds is er toch het vervolg, elders, niet op de aarde, niet te zien vanaf de aarde. Want op aarde is het zicht beperkt zolang alleen de materiële ogen gebruikt worden, maar zodra de geestelijke ogen opengaan, al is het slechts een kiertje, komt er een ander licht waarin veel meer te zien is dan met het materiële oog gezien kan worden. Dat kiertje licht toont het leven anders, toont de eeuwige voortgang van het leven, overal in alles, en in dit licht is er geen zomer, geen herfst, geen winter, alleen lente, eeuwigdurend fris vrij en steeds blijvend ontluikend leven wat eeuwig doorgaat en nooit stopt.

Het is de liefde en haar wijsheid, voor eeuwig bloeiend en vreugde gevend, altijd voedend en werkend, altijd ontwikkelend en vernieuwend. Dat is werkelijk leven, het stopt nooit, het eindigt nooit, het is voortdurend, het blijft voortdurend, het geeft voortdurend, en jij bent het samen met alle mensen en met Mij, voortdurend leven, niet alleen op aarde, maar in de hele oneindigheid van Zijn, Mijn Zijn, Mijn liefde, Mijn wijsheid, eeuwig waar gelukzalig leven, nu en hier en overal. Geloof dat, besef dat, weet dat, ken dat, onthoud dat, en maak het mee, jij persoonlijk met alle mensen tezamen met Mij, jouw Schepper, het werkelijk eeuwige leven.

Hemels Brood 7173

Veel mensen zijn geneigd om de Bijbel te lezen als een bundel verhalen die ieder op zichzelf staan en een eigen letterlijke betekenis hebben, met daarnaast een geestelijke en hemelse betekenis. Maar alles wat er in de Bijbel opgetekend is, staat heel direct met elkaar in verband en heeft nog een veel belangrijkere betekenis, waar in de loop der eeuwen volkomen overheen gelezen is, en daarbij is ook veel niet naar waarheid aan mensen uitgelegd.

Dat kon vooral gebeuren in tijden waarin mensen niet konden lezen, er nog geen drukwerk was en alleen door monniken geschreven werd wat door kerken en regeringen belangrijk gevonden werd. Zo is het in de vrijheid van de mens gegaan, en dat heeft zijn oorzaak in de mogelijkheden en vooral ook onmogelijkheden van mensen, waarbij er steeds een groot verschil was tussen de rijke en machtige bezitters van titels, land en macht, en de arme mensen, zonder enig bezit en afhankelijk van de rijke machthebbers. Maar het besef van de mens en zijn mogelijkheden is gegroeid, niet alleen de rijke machtige leiders, maar ook de arme mensen leerden lezen en schrijven, de mens ontwikkelde zich, ook de armen, en zo kwam er meer gelijkheid en werd de Bijbel door meer mensen gelezen. Maar de ware uitleg werd toch niet zo duidelijk, door de uitleg die kerken er eeuwenlang aan gegeven hadden.

Nu is het de tijd waarin de ontwikkeling van de mens in een hoog tempo gegaan is en de belangstelling meer en meer gericht is op de eigen zelfstandigheid, het eigen welzijn, het voordeel van bezit en macht over het eigen leven, en de technische ontwikkelingen helpen daar enorm bij. Door deze hele snelle ontwikkelingen zijn niet alleen de kerken aan het leeglopen, maar is ook het besef van wat het werkelijke leven is, van Wie Ik Ben en wie de mens is, losgelaten en is er nog weinig geloof in Mijn bestaan overgebleven. Dat is te begrijpen, want niemand ziet heil in onwaarheid, in verdraaiingen, in macht die op valse gronden de mens gemanipuleerd heeft.

Toch maken steeds meer mensen dezelfde fouten, streven mensen met valse argumenten naar rijkdom en macht, gebruiken mensen leugens en bedrog om hun problemen op te lossen, om rijkdom te vergaren of om bezit veilig te stellen. In het klein, de mens persoonlijk, en in het groot, in de handel, in de politiek, in de techniek, in de voortgang van alles. Alleen nu zijn het niet meer de kerken en heersers met titels en bezitters van land, nu zijn het de mensen persoonlijk zelf.

Ik zeg aan alle mensen, Ik, jullie God en Schepper, ben niet dood, Ik Leef en Ik ben in jullie allemaal aanwezig, of jullie zouden niet leven. Iedereen zal zijn vrijheid behouden, maar iedereen zal wegen te gaan krijgen vanuit zijn eigen vrije besluiten, zijn gedachten, zijn wensen en verlangens. En degenen die Mij waarlijk liefhebben zullen door Mij een verrijkende weg krijgen, niet in geld, bezit en macht, maar in besef van de waarheid van werkelijk Leven, van Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, en uiteindelijk zullen zij in Mijn liefde machtig worden. Gezegend zij die Mij horen en begrijpen in waarheid en liefde, want in Mijn liefde worden alle mensen gered. In Mijn liefde zijn alle mensen gered.

Hemels Brood 7174

Liefde verwacht niets. Maar de meeste mensen verwachten van alles. Wanneer zij iemand helpen verwachten zij op andere momenten zelf ook geholpen te worden. Wanneer zij iets geven, verwachten zij er toch iets voor terug te krijgen, al is het maar een vriendelijk bedankje. Maar zelfs dat verwacht liefde niet.

Het is wel goed wanneer een mens dankbaar is voor het goede dat hem ten deel valt, maar ook dankbaar te zijn voor wat onaangenaam is en hem ten deel valt, omdat voor alles wat onaangenaam is, door Mij altijd iets goeds in de plaats gegeven wordt. Geen bezit van geld en goederen, geen macht in aardse zin, maar de mogelijkheid om zelf meer liefde te zijn, meer van het ware leven te begrijpen, meer van Mijn Woord te verstaan in de ware betekenis, als een advies, niet als een verplichting om naar te handelen.

Want vaak is Mijn Woord in de Bijbel gezien als een verplichting om naar te handelen of door kerken als een verplichting gesteld om naar te handelen. Zo is Mijn Woord niet bedoeld. Bedoeld is dat mensen in hun vrijheid zelf zouden inzien dat Mijn Woord in de Bijbel de waarheid toont van wat de beste manier is om naar te leven, om het met elkaar prettig te hebben en ook in het verdere leven, na het verblijf op aarde, prettig te hebben. De belangrijke boodschap in de Bijbel vertelt wanneer de mens op een fijne samenleving kan rekenen en wanneer dat met van liefde afdwalend gedrag onaangenaam wordt.

Maar veel mensen bepalen liever zelf wat hun leven aangenamer maakt, zij wijken daarvoor af van waarheid en liefde en verbazen zich erover dat er op aarde zoveel narigheid is, terwijl veel mensen hun eigen welzijn in allerlei opzichten vooropstellen en gemakkelijk van waarheid en liefde afdwalen, maar daarmee ook de uit liefde voortkomende wijsheid verliezen, zodat zij aangewezen zijn op hun beperkte verstand. Maar nog is daarmee het ware leven niet verloren, omdat het ware leven, Die Ik Ben, en waarheid, liefde en wijsheid in zich heeft, eeuwig is en blijft.

Daarmee is er ook eeuwig de gelegenheid voor de mens om zich tot Mij te wenden, tot Mijn advies om te leven naar waarheid, liefde en haar wijsheid, waarmee hij dan eeuwig gelukkig zal zijn. Gezegend degenen die niet alleen horen, maar ook begrijpen en zich ervoor inzetten om die ware liefde en haar wijsheid te zijn. Want zo zij willen, zo zal het zijn.

Hemels Brood 7175

Alle mensen zijn samen één lichaam, één geest, één mens en ieder mens is daar een deel van. Maar wanneer ieder deel van die ene mens op zichzelf handelt, zonder rekening te houden met alle andere delen, waarbij ieder deel zelf mens is van alle mensen, dan raakt die ene gezamenlijke mens, de hele mensheid, in meerdere opzichten uit balans, dan wordt de eenheid verstoord en functioneert het geheel niet meer als één geheel.

Ieder mens wordt beïnvloed door zijn medemensen, en ieder mens beïnvloedt zijn medemensen. Wanneer die invloed uit liefde voor elkaar voortkomt, brengt dat mensen in een aangename harmonieuze sfeer, maar wanneer liefde afwezig is, wordt die sfeer onaangenaam en minder harmonieus. Mijn liefde is altijd voor alle mensen aanwezig, en wanneer mensen zelf ook naar liefde handelen, geeft Mijn liefde een aangename harmonieuze sfeer. Dat wordt anders, minder aangenaam en minder harmonieus, wanneer mensen de liefde loslaten en het eigenbelang voorop komt te staan. Mijn liefde blijft dezelfde, maar de werking volgt het handelen van de mens, omdat de mens de vrijheid van keus heeft en de werking van Mijn liefde altijd samenhangt met de in vrijheid gemaakte keuzen van ieder mens persoonlijk en van alle mensen tezamen, dat is die ene mens, die jullie allemaal samen zijn.

Jullie vrijheid kan in liefde een zegen zijn, maar zonder liefde vervalt die zegen. Zo komt het dat het soms hier en soms daar goed gaat of juist minder goed gaat. Want de keuzen die mensen in hun vrijheid maken zijn lang niet altijd naar liefde, zodat de uitkomsten van het doen en laten van mensen golven als een onrustige zee, en hoe minder liefde er is, des te woeliger worden die golvingen. Vaak wordt de mensheid beproefd en kans gegeven om vrij voor liefde te kiezen, en in meerdere opzichten gebeurt dat ook. Maar voor het heil van alle mensen is het daarbij van groot belang dat jullie allemaal, welke keuzen er dan ook wel of niet naar liefde gemaakt worden, eeuwig Mijn ware liefde hebben, zodat het hoe dan ook met iedereen persoonlijk en met alle mensen tezamen als die ene mens, helemaal goedkomt.

Hemels Brood 7176

Voor veel mensen is het moeilijk om zich een verder leven zonder de aardse materie voor te stellen. Alles op aarde is in materie gehuld, heeft met materie te maken en wordt in materie vorm gegeven.

Toch is het leven op zich niet de materie. Zelfs kan gezegd worden dat materie in leven vergaat, opgelost wordt, overgaat, omdat het slechts tijdelijk is. En zou een mens tot de kern komen van wat hij als materie ervaart, dan zou hij zien dat materie, wanneer het terug ontleed wordt naar het eerste ontstaan, geen materie is zoals de mens het op aarde ervaart, maar oorspronkelijk leven is wat stil dreigde te komen staan, en samengevoegd is om het leven te behouden. Als het ware zoals je nu water en voedingsmiddelen kunt invriezen om het te behouden.

Maar net zoals ingevroren voeding alleen een beperkte tijd houdbaar is, zo is materie niet eeuwig materie, terwijl leven wel eeuwig is en blijft, Mijn Leven, wat in alles, in iedereen, in alle mensen aanwezig is en de mens op de achtergrond gidst naar het volkomen zijn van Mijn ware leven, zonder zijn vrijheid te verliezen. Leven staat nooit stil, en zo staan moleculen ook nooit stil. In alle materie is beweging, in alle mensen is beweging, de hele schepping, het hele universum is in beweging, het leeft overal, want Ik leef en Mijn leven is overal en is overal beweging uit waarheid, liefde en haar wijsheid, onvoorwaardelijk, volmaakt onbaatzuchtig en onveranderlijk.

Wie dat wil, kan dat in zijn vrijheid ontkennen, kan niet in Mijn bestaan geloven, maar daarmee verandert hij niets aan de waarheid van Mijn Zijn. Niemand kan in zijn vrijheid de waarheid veranderen, hij kan het afwijzen, hij kan het verloochenen, er geen rekening mee houden, maar wat waar is, wat werkelijk is zoals het is, verandert hij daarmee niet, eeuwig niet. Het zal hem belemmeren en zijn weg naar besef van de waarheid verlengen, het zal hem moeite kosten om de waarheid te gaan zien, maar uiteindelijk zal hij de waarheid van werkelijk leven toch gaan zien zoals die voor eeuwig en altijd onveranderlijk is.

Want dat is in ieders vrijheid opgenomen, de waarheid van Mijn Leven, Mijn onveranderlijke onvoorwaardelijke onbaatzuchtige ware liefde en haar wijsheid, omdat geen mens anders werkelijk vrij zou zijn en kunnen leven. Zie daar de mens en zijn leven Die Ik Ben in alle waarheid in eeuwigheid.

Hemels Brood 7177

Niemand is verplicht om in Mijn bestaan te geloven. Iedereen is vrij om zijn eigen keuzen te maken. Maar er is wel een verschil te ervaren door degenen die oprecht en naar waarheid in Mijn bestaan geloven en degenen die daarin niet geloven.

Zij die niet in Mij geloven zijn voornamelijk aangewezen op hun eigen inzichten, hun eigen verstand, op wat er geschreven staat, op wat door medemensen beweerd wordt waar te zijn, wat wetenschappelijk geacht wordt bewezen te zijn, enzovoorts. Dat wil niet zeggen dat zij het daardoor moeilijker hebben door de gebeurtenissen op aarde, meer te lijden hebben, dan de mensen die wel in Mijn bestaan geloven, want wat er door de keuzen die mensen maken op aarde gebeurt en schade aan het welzijn van mensen geeft, raakt alle mensen, ook degenen die in Mij geloven.

Het verschil is, dat zij die in Mij geloven weten dat zij bij Mij in hun hart kunnen komen en van Mij raad kunnen krijgen hoe het beste met de gebeurtenissen op aarde, met de verschillende situaties om te gaan. Zij weten dat zij steeds van Mij de nodige kracht krijgen om datgene wat onaangenaam is te doorstaan. Dat is het grote verschil, maar dat niet alleen, want wie in Mij gelooft, kent Mijn liefde en kan Mijn liefde in meer of mindere mate in hem voelen, en in de gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden zien, zowel in alles wat fijn en goed is, als in alles wat niet fijn en niet goed is. Zij weten dat juist Mijn liefde ervoor zorgt dat alles zodanig geleid wordt, dat iedereen zijn vrijheid behoudt en het uiteindelijk toch voor alle mensen helemaal goedkomt, voor niemand uitgezonderd.

Want zij die in Mij geloven, weten, beseffen, dat Ik het ware leven Ben, de ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige eeuwig onveranderlijke liefde en haar volmaakte wijsheid Ben, werkelijk Leven, en dat ieders leven eeuwig Mijn Leven is. Zij weten dat Ik in Mijn ware liefde niemand ooit onnodig gebrek zal laten lijden, tekort zal doen, en dat Ik niemand zal afwijzen. Zij weten dat Ik uit ware liefde voor iedereen evenveel zorg, nooit anders dan uit liefde. Zij weten dat alle pijn, alles wat onaangenaam is, eens in Mijn liefde opgelost zal zijn, dat die tijd voor iedereen komt, of iemand nu wel of niet in Mijn bestaan gelooft.

Want Mijn bestaan, Mijn liefde, Mijn wijsheid, Mijn Leven, is waarheid, en of iemand daar nu wel of niet in gelooft, dat verandert daar niets aan. Daarom, je bent vrij om wel of niet in Mijn bestaan te geloven, maar Ik zeg je, Ik besta, Ik Ben Leven, in jou en in alle mensen, en Ik heb jou lief, voor nu en altijd, voor eeuwig.

Hemels Brood 7178

Voor wie in liefde wil groeien is volkomen zuiverheid van groot belang. Zuivere oprechte eerlijkheid tot in het diepst van je wezenlijkheid. Want ware liefde kan niet groeien wanneer zij niet een werkelijk eerlijke zuivere basis heeft. Iedereen op aarde maakt groei door tot het gaan zijn van ware liefde, maar hoe meer zuiverheid in iemands hart aanwezig is, des te meer en dieper kan Mijn ware liefde in hem groeien, des te meer kan dat van oorsprong kleine vlammetje van Mijn liefde groter en groter worden.

Veel mensen op aarde hebben er geen idee van hoe belangrijk het is voor de mate van ware geestelijke gelukzaligheid, ook al tijdens het verblijf op aarde. Een beetje verdraaiing wanneer dat de situatie vergemakkelijkt, wat leugentjes om bestwil, een weinig bedrog om toch nog dat wat gewenst is voor elkaar te krijgen, het lijkt allemaal niet zo van belang te zijn, maar dat is het wel. Het is te vergelijken met bijvoorbeeld een buschauffeur die een paar haltes doorrijdt waar mensen staan te wachten om in te stappen, maar ze krijgen daardoor de kans niet. Dat heeft heel wat gevolgen voor hen, maar de chauffeur merkt daar weinig of niets van, en hij is door die paar haltes over te slaan en door te rijden precies op tijd waar hij moet zijn. Maar natuurlijk is dat niet zonder gevolgen.

En zo is elke verdraaiing, elke leugen, elk bedrog niet zonder gevolgen, al zijn zij nog zo klein en al lijken ze nog zo onbeduidend in het grote woelige geheel van het wereldse gebeuren op aarde. Veel mensen denken met al die kleine oneerlijkheden weg te komen, ze worden veelal niet gezien en niet bestraft, maar vergeten wordt, dat Ik het zie, dat het niet in Mijn volmaakt zuivere liefde past, en dat dit om herstel vraagt in het grote geheel van het menszijn op aarde en het vervolg van leven na het verblijf op aarde.

Dus mocht het zo zijn dat je zo heel nu en dan, op beperkte basis je vrijheid wel eens gebruikt om, voor anderen onbemerkt, wat te verdraaien, niet helemaal eerlijk te zijn, waarheid achter te houden, weet dan dat het evengoed wel door Mij bemerkt wordt en dat het wel degelijk van belang is om eerlijk te zijn in alles. Dat het van belang is om je hart steeds weer te zuiveren. Mocht je dat moeilijk vinden, kom dan bij Mij, beken Mij oprecht je dwaling en in Mijn liefde maken wij het samen goed, voor jou, voor alle mensen en voor Mij.

Hemels Brood 7179

Wanneer er ergens in iemand een verlangen is, dan is de verleiding in de buurt. Die kan gedachten ingeven en situaties beïnvloeden, zodat het verlangen sterker wordt en, al naargelang, wel zo sterk, dat het niet te beheersen is zonder Mijn hulp.

Maar wanneer door de verleiding het verlangen sterker geworden is, lijkt het niet nodig om Mij te vragen, lijkt het wel goed om eraan toe te geven. Soms zorgt de verleiding er zelfs voor dat het lijkt alsof Ik het goedkeur. En zonder dat te controleren, geven mensen aan verleiding toe, denkend dat het ook Mijn toedoen is waardoor een vervulling van verlangens mogelijk is. Wees daarvoor gewaarschuwd, want de verleiding is heel slim en kan van veel situaties gebruikmaken om de dingen heel anders te doen lijken dan ze zijn. Dan is het heel moeilijk om, geheel zonder enig belang en oprecht eerlijk, in ware stilte bij Mij te komen en van Mij te verstaan wat de waarheid is.

Want het kleinste weggestopte verlangen kan door de verleiding opgeblazen worden tot een grote mogelijkheid. Een eenvoudig gebed is dan niet genoeg om Mijn advies juist te verstaan, daarvoor is de geest al te blind geworden, zonder dat dat beseft wordt. Iedereen is vrij, en vaker kiezen mensen dan toch voor wat zij denken dat goed is. In die vrijheid van de mens kan Ik niet ingrijpen zonder die vrijheid te belemmeren, en zo zal iemand een andere weg te gaan krijgen dan waarlijk bedoeld is.

Dat is op aarde veelvuldig het geval, ook bij hen die in Mij geloven en regelmatig bij Mij komen. Ook zij worden verleid en ook zij dwalen van tijd tot tijd van de werkelijkheid af. Vooral aan jullie zeg Ik, wees waakzaam, let op je verlangens, denk niet dat je die wel beheerst, want juist dan geef je ruimte aan de verleiding, want zonder Mij beheers je niets, heb je alleen je vrijheid van keus, en dat is doorgaans zonder Mij niet genoeg om je zicht helder te houden en Mij in alle opzichten te verstaan. Wees waakzaam en kom vaak bij Mij, dan houd Ik je zicht helder en zuiver en blijf je op de ware weg in alle opzichten.

Hemels Brood 7180

Als U niet in mij bent en mij de juiste weg wijst, ben ik gemakkelijk even verdwaald.

Zo is het met veel mensen die Mij niet in zich beseffen, Mijn aanwijzingen niet horen, zij verdwalen. Maar Ik ben als de goede Herder en haal al Mijn schapen naar Mij toe, overal vandaan. Hoe lang het ook duurt om ze allemaal te halen en in hun vrijheid mee naar Mijn veilige Huis te nemen, maakt niet uit. Ik blijf alle mensen nabij en voor iedereen zal het moment van herkenning komen, dat moment waarop Mijn stem gehoord en begrepen wordt, en hun oren doof en hun ogen blind worden voor de verleiding, omdat zij dan begrijpen Wie Ik Ben en wie zij zijn en begrijpen dat zij Mijn leven gekregen hebben en alleen daarmee volledig gelukkig kunnen zijn, alleen in ware liefde werkelijk levend zijn.

De vreugde zal enorm zijn wanneer het laatste kind uit eigen vrije wil bij Mij thuiskomt en niemand meer verdwalen kan, omdat iedereen zelf die ware liefde is Die Ik Ben, en alle mensen samen in één Mens liefde zijn, zoals Ik eeuwig onveranderlijk liefde Ben en blijf. Maar voor nu is er nog veel te doen, en al degenen die Mijn stem nu al in zich horen zijn als lichtjes voor andere mensen om naar toe te komen en Mij te leren kennen. Alleen, in deze tijd zijn er nog niet veel mensen die de lichtjes zien, het valse licht over-schijnt nu nog hun besef, maar weldra zal Mijn licht sterker worden en dan zullen jullie als lichtjes ook sterker stralen en meer en meer gezien worden.

Zolang je regelmatig bij Mij in je hart komt, al is het maar even, even in je hart aan Mij denkt, houd Ik je vast en kun je nooit ver verdwalen, want je zult altijd Mijn heldere licht zien en dat kunnen volgen en zelf een lichtje zijn. Kom allemaal om Mij heen en wees licht in en om je heen en blijf dat licht voor al je medemensen, zodat zij ook lichter en lichter worden en Mij vinden in hun hart en in de warmte van Mijn licht, Mijn liefde voelen in hun hart, de vreugde van het samen zijn.

Hemels Brood 7181

Verbaas je niet over de gebeurtenissen die in deze tijd plaatsvinden, over de leegloop van kerken, over het verlies aan geloof in Mijn bestaan, over het onbegrip dat er is over wat er in de Bijbel staat en het ongeloof over de waarheid van Mijn Woord. Want eeuwenlang is er een vals geloof geweest, zijn mensen bedrogen met Mijn Woord als basis, en dat zal eerst allemaal weerlegd moeten worden, voordat de waarheid van Mijn Woord, de ware betekenis van de verhalen die in de Bijbel staan, op de juiste manier begrepen kan gaan worden.

Alle misvattingen, alle onwaarheden, alle verdraaiingen moeten eerst helemaal weg zijn en daarmee moet alle macht die ermee gepaard ging ook weg zijn, voordat de waarheid in alle zuiverheid gevonden kan worden. Voor jullie, die in Mij als jullie Schepper en God van liefde en waarheid geloven, lijkt het een ernstige tijd van dwaling en verlies van wat geestelijke waarde heeft, maar in werkelijkheid is het een tijd van zuivering, waarbij juist alles wat geen geestelijke waarde heeft tenietgedaan wordt en alleen het goede, het liefdevolle wat waarde heeft, overblijft. Het vat zal eerst helemaal leeg moeten zijn, voordat er nieuwe zuivere wijn in geborgen kan worden.

Alles heeft zijn tijd en zijn plaats, en mensen denken vaak te weten welke tijd het is en wat de tijd zal brengen, maar laat dat los, want de mens is vrij in al zijn keuzen en in die vrijheid komt het nieuwe tevoorschijn zoals dat voor alle mensen het beste is, maar nooit zal dat de vrijheid van de mens beperken of sturen. Zou dat wel zo zijn, dan zou de mens geen ware oprechte vrijheid hebben, en Ik verzeker jullie, dat heeft de mens welzeker. Juist die vrijheid is nodig om de mens zelf tot de waarheid van leven te laten komen, uit eigen vrije keus, uit eigen vrij inzicht, niet opgelegd maar vrij. Want elke groei in de geest kan alleen in vrijheid gebeuren en ware liefde kan alleen in innerlijke vrijheid bereikt worden. Daarom is er geen voorspelling die helemaal waar kan zijn of de mens zou niet vrij zijn.

Laat elke invulling van tijd los, want het is niet de tijd maar de vrije keus van de mens die de richting bepaalt. En in deze tijd is het de keus van de mens om het valse los te laten, maar hij kent het ware nog niet. Nu, in de vrijheid van de mens, krijgt hij de kans om het ware te ontdekken door alle vrije keuzen die mensen in hun vrijheid maken. En jullie, lieve mensen, blijf in je vrijheid in liefde bij Mij en maak het mee hoe de wereld door eigen vrije keuzen verandert in ware liefde en haar wijsheid, maar verbind er geen tijd aan, zie hoe het gebeurt, hoe Mijn liefde en haar wijsheid in waarheid door de vrije mens gevonden en aangenomen wordt.

Hemels Brood 7182

Wanneer Ik jullie, die in Mij geloven, aanraad om de minste te zijn, is dat niet bedoeld om een gebaar te zijn van welwillendheid uit liefde, het is niet zomaar een advies als onderdeel van beleefdheid, als een situatie van respect, van ridderlijkheid. De minste zijn heeft alleen zin wanneer je het uit volkomen belangeloosheid bent.

Er staat hierover een verhaal in de Bijbel. Dat gaat over twee mensen met hun gevolg en hun knechten, en land dat verdeeld moest worden, omdat de wederzijdse knechten steeds met elkaar in conflict kwamen. Nu was het ene deel van het land heel vruchtbaar en gemakkelijk tot rijke oogsten te brengen, terwijl het andere deel onvruchtbaar en dor was, moeilijk te bewerken en tot maar weinig oogst te brengen. Een van beiden had de keus, en hij sprak rechtstreeks uit zijn hart toen hij tegen de ander zei, neem jij met je gevolg het goede land en laat het andere aan mij, en wees gezegend. Zo gingen zij uit elkaar.

Maar het haast onbruikbare land werd na een moeilijke bewerking vruchtbaar en er kwamen rijke oogsten. Nu is dit niet een letterlijk te begrijpen voorbeeld, maar bedoeld om dieper te worden begrepen. Want het gaat hierbij niet om het land en de wel of niet vruchtbaarheid daarvan, en niet om het gebaar, het gaat hier om het innerlijk van degene die geheel belangeloos het beste weggaf wat hij voor zichzelf had kunnen houden. Het hart van de ander was als het dorre land, en of hij nu het beste land gekregen had, dat veranderde daar niets aan, zijn hart bleef dor. Maar het goede hart van degene die genoegen nam met het minste, werd verrijkt met levensvreugde en het dorre land kwam evengoed tot vruchtbaarheid.

Het gaat er altijd om hoe het er in het hart voor staat, hoe het er met de belangen in wat dan ook voor staat. Maar wees voorzichtig, want alles weggeven om het goede te krijgen, geeft je niets, dat laat je achter in de dorheid van je hart. Alleen werkelijk oprechte onvoorwaardelijke onbaatzuchtigheid is wat rijk maakt aan levensvreugde, wat de ware geestelijke vruchtbaarheid geeft, niets anders. En het gaat daarbij niet om wat het letterlijk geeft, maar om je hart, om wat het aan geestelijke vruchtbaarheid in je hart geeft, daar gaat het altijd om.

Hemels Brood 7183

Het is voor iedereen het beste om zachtmoedig en begripvol met elkaar om te gaan. Maar het is niet bedoeld om goed te praten wat gemeen en vals is, om leugen en bedrog verborgen te houden. Want het is een bescherming voor elkaar om wat gemeen, oneerlijk, vals en bedrieglijk is aan elkaar te tonen. Maar de manier waarop is wel van belang.

En daar gaat het nogal eens mis. Veelal gaan beschuldigingen gepaard met verwijten en boosheid, met kwetsen en met het nemen van wraak, en dat komt niemand ten goede. Wanneer iemand van een medemens leugens en bedrog, valsheid en wreedheid ontdekt, is het van belang dat dit op een integere manier aan de orde wordt gesteld, als een bescherming voor elkaar en om te voorkomen dat meer mensen slachtoffer van dit kwade handelen worden. Dat mag alleen het doel zijn, en vanuit bescherming en ter voorkoming van herhaling mag een straf bepaald worden, niet om degene die verkeerd handelde te kwetsen en pijn te doen, maar om hem tot bezinning te brengen.

Mocht iemand niet tot bezinning gebracht kunnen worden, zorg er dan voor dat diegene de mogelijkheid niet meer krijgt om kwaad te doen. Ga in het algemeen zo met elkaar om, dat kleine vergrijpen welwillend tegemoet getreden worden, verberg het niet, maak geen verwijten en neem geen wraak. Liefde en zachtmoedigheid is voor iedereen van belang, maar wie daarvan afgedwaald is, mag daarop gewezen worden, zonder een verwijtend oordeel, op een waardige manier. Want uiteindelijk is wat mensen goed- of kwaadwillend doen een zaak tussen hen en Mij. Evengoed is het van belang dat geweten wordt wie goeddoet en wie niet, zodat niemand onnodig slachtoffer van het kwade wordt, omdat niemand hem gewaarschuwd heeft en hij het niet wist.

Wie steeds innerlijk met Mij in contact is, kan weten wat goed of niet goed is, en hij kan dat met zijn medemensen delen. Jullie kunnen voor elkaar en je medemensen zorgen, niet alleen letterlijk maar ook geestelijk, in ware liefde en zachtmoedigheid kunnen jullie allemaal open en eerlijk met elkaar zijn. In Mijn licht van liefde kan iedereen alles zien wat nodig is.

Hemels Brood 7184

Zoals mensen invloed hebben op elkaar, zo heeft Mijn liefde en haar wijsheid invloed op de mens. Maar nooit zodanig dat het op enigerlei wijze de vrijheid van de mens belemmert. Daarom staat daartegenover ook altijd de invloed van de verleiding, het tegenovergestelde van liefde zonder wijsheid. De mens heeft altijd de vrijheid van keus, gaat hij mee met de invloed van de verleiding of met de invloed van Mijn liefde? Dat hangt af van zijn verlangens, van de situaties waarin hij zich bevindt, van de verschillende mogelijkheden of onmogelijkheden, en zeker ook van de invloed van mensen om hem heen.

Wie Mij heeft leren kennen en Mijn liefde en haar wijsheid in de volle waarheid is gaan begrijpen en regelmatig in zijn hart bij Mij komt, die wordt door Mijn liefde en haar wijsheid niet meer beïnvloed dan de verleiding van het tegenovergestelde aan invloed op hem heeft. Maar hij kan wel een beter onderscheid maken, hij heeft wel een dieper besef van het verschil tussen Mijn liefde en de verleiding, en meer besef van de betekenis van Mijn liefde en haar wijsheid en de werking ervan, in tegenstelling tot wat de verleiding is en doet en welke werking dat heeft. Juist dat onderscheid kunnen maken is van groot belang, wat nogal eens enorm onderschat wordt.

Zonder het onderscheid te kunnen maken is de mens als een voorwerp dat danst op de golven van de zee, dat is, een mens dansend op de grilligheden van de wereld, op de verschillende meningen die alle kanten uitgaan en geen vastheid geven. Sommige mensen zullen zich hierbij afvragen hoe een mens dan tot dat nodige onderscheid kan komen. Dat kan eenvoudig door de gebeurtenissen. Want de gebeurtenissen zijn als een beeldweergave van de keuzen die mensen maken en wie daar oprecht en in alle eenvoud naar kijkt, die gaat al een begin van onderscheid kunnen maken tussen wat goed en wat niet goed is.

Wie dan naar het goede neigt, die zal Mij op zijn pad tegenkomen op de voor hem beste manier, en wanneer diegene dan bij het goede blijft, zal hij Mij langzaam maar zeker leren zien en kennen en uiteindelijk ook in zich vinden. Niet omdat Mijn invloed op hem groter geworden is, maar om de keuzen die hij voor het goede maakte. Want hij is vrij, de mens is vrij, jij bent vrij. Jouw keuzen doen ertoe, jouw liefde doet ertoe. Altijd.

Hemels Brood 7185

In de Bijbel staat het een en ander over voeding geschreven. Er staat over voedsel wat wel en wat niet rein is om te eten. In verschillende godsdiensten wordt letterlijk vastgehouden aan welk vlees van dieren niet geschikt is om te eten en welk vlees wel. Maar zo letterlijk zijn al deze adviezen niet bedoeld om te worden opgevolgd. Elders in de Bijbel staat, in tegenstelling tot dit advies, dat het belangrijker is wat de mond uitgaat dan wat de mond ingaat.

Er zijn mensen die de tegenstelling tussen deze adviezen niet begrijpen en het belang ervan niet zien. Het eerste advies heeft niets te maken met het letterlijk wel of niet reine vlees van verschillende dieren, maar met besef van wat een zuiver begrijpen van Mijn Woord is en wat een onzuiver begrijpen van Mijn Woord is. Er zijn veel mensen, en dat is vooral ook voorgekomen bij kerken en hun leiders, die een onzuivere betekenis gaven en geven aan Mijn Woord en daarnaast zijn er profeten die een zuivere betekenis aan Mijn Woord gaven en geven.

Degenen die een onzuivere betekenis geven, hebben daar hun eigen belangen bij, en met het niet eten van het onreine vlees, bedoel Ik, neem datgene wat als uitleg aan Mijn Woord gegeven wordt maar onjuist is, niet aan. Dat is te voelen in het hart en te merken aan de gevolgen. Daarnaast is het de bedoeling om dat wat zuiver naar waarheid over Mijn Woord uitgelegd wordt en zo gevoeld wordt in het hart, wel aan te nemen. Ik noem hierbij specifiek het hart en niet het verstand, want het verstand heeft niet het vermogen tot besef van zuiverheid, terwijl dat besef bij iedereen in het hart wel aanwezig is, omdat Ik bij iedereen in het hart aanwezig ben.

Het gaat dus niet om het onreine vlees van bijvoorbeeld een varken, maar om de onwaarheid van een bewering over Mijn Woord. En het gaat ook niet om de reinheid van het vlees van bijvoorbeeld een schaap, maar om de waarheid van de betekenis die aan Mijn Woord gegeven wordt. Daarom, niet wat de mond letterlijk ingaat, maar wat de mond gesproken uitgaat, wat er juist of onjuist gezegd wordt, dat is van belang, is dat naar waarheid en zuiver naar Mijn ware liefde, daar gaat het om.

Hemels Brood 7186

Wat de mens denkt te weten dat goed is, dat liefde is, en wat niet goed is en geen liefde is, komt nauwelijks overeen met de werkelijkheid van Mijn ware liefde en het tegenovergestelde daarvan. Toch denken mensen te kunnen bepalen of iemands handelen goed of niet goed is, op grond van datgene wat zij zien en denken te weten, terwijl er nog veel niet gezien en niet geweten wordt.

Wanneer een mens zijn eigen maatstaf neemt, is dat al geen werkelijk zuivere maatstaf, want geen mens is zelf al volledig volmaakt Mijn liefde. Van oorsprong zijn alle mensen in werkelijkheid Mijn liefde, want zij hebben Mijn Leven en Mijn Leven is liefde, maar mensen handelen in hun vrijheid niet in alle opzichten naar Mijn liefde, daarom is geen enkel oordeel van een mens, uit eigen maatstaf gevormd, werkelijk juist. maar wie bij Mij komt en oprecht en in de diepste nederigheid Mij vraagt, die zal Ik helpen tot een waar en goed zicht te komen. Toch, al heeft iemand op die manier een waar en juist zicht, dan nog zal dat in de samenleving niet als zodanig geloofd en aangenomen worden.

Zie, er zijn boeken volgeschreven om een rechtvaardige maatstaf te bepalen voor de rechtspraak, en er gaat veel studie aan vooraf, voordat iemand tot rechter benoemd kan worden. Maar dan nog is er geen werkelijk eerlijk recht te spreken, omdat nog altijd niet alles geschreven staat, niet alles gezien wordt, niet alles bekend is wat met een zaak te maken heeft, en veelal is er daarbij ook geen werkelijk diep contact met Mij. En al zou een rechter in een zuiver contact met Mij tot een waarlijk juiste rechtspraak komen, dan nog zijn er zoveel mensen om hem heen zonder een innerlijk contact met Mij, en zij zullen die rechtspraak betwisten en gelijk krijgen in hun ongelijk.

Degenen die in hun hart wel contact met Mij hebben, zullen het zien en weten, maar er niets aan kunnen doen. Ik zeg jullie, wanneer je de mogelijkheid niet hebt om er iets aan te doen, laat het recht dan op zijn beloop, ook al is het onrecht. Ik heb in alle dingen die gebeuren voorzien, geloof dat, blijf bij Mij in je hart komen en vertrouw op Mij. Want in alle opzichten zal Mijn liefde overwinnen en alle onrecht, alle kwaad, is in de eeuwigheid van werkelijk Zijn overwonnen, want Ik ben het eeuwige Leven, de enige ware liefde, en wie in Mijn liefde is, zal eeuwig gelukkig zijn.

Hemels Brood 7187

Alles wat mensen zonder liefde doen, maak Ik goed. Maar het is niet zo, dat mensen in die wetenschap kunnen doen en laten wat ze willen, omdat Ik het toch wel goedmaak.

Alles wat geen liefde is keer Ik wel tot liefde, alleen niet zonder dat het consequenties heeft. Alles wat mensen wel of niet doen heeft een werking en die werking is altijd in de werking van Mijn liefde opgenomen, zodat het nooit enige schade aan het doel van het leven van de mens op aarde kan geven. Maar het maakt wel verschil of het doen en laten van de mens uit liefde voortkomt of uit het tegenovergestelde daarvan. Laat daarom niemand denken dat alles in Mijn liefde toch wel goedkomt, en geen moeite meer doen om in liefde te groeien, want het maakt wel degelijk uit welke keuzen mensen uit welke motivaties maken.

Liefde groeit in de mens vanuit Mij in hem, hoe meer een mens zich naar Mij keert en zijn doen en laten op Mijn liefde wil afstemmen, des te meer zal hij, al gaat dat langzaam, uit Mij groeien in Mijn liefde en haar wijsheid. Ook degenen die zich niet naar Mij en Mijn liefde keren zullen in liefde groeien, maar dat zal over een veel langere periode van tijd zijn, waarin hen veel te leren gegeven wordt. Ja, alles komt goed in Mijn liefde, en het doel van leven voor alle mensen op aarde zal bereikt worden, maar het zal niet zonder moeite gaan, er zal wel werk door alle mensen voor nodig zijn. Wanneer veel mensen zich van Mij afzijdig houden, zal dat meer werk zijn, wanneer veel mensen met Mij in een liefdevol contact zijn, zal het minder werk zijn.

Zo staat in de Bijbel geschreven dat de mens zal werken voor zijn brood. Daarmee is niet het dagelijkse werk bedoeld voor een inkomen om brood te verkrijgen om te kunnen overleven, maar het werk om dichter bij de waarheid van bestaan, van werkelijk leven te komen, om meer in liefde te groeien en Mij te leren kennen in het hart, in alles, in de waarheid van Zijn. Dat is het werk, en het dagelijks brood is Mijn gave van liefde en haar werking voor alle mensen. Daarom, arm of rijk, werken voor geld en goederen heeft geen belang, maar werken voor het zelf worden van Mijn ware liefde en haar wijsheid, in je hart met Mij samen, dat is van groot belang, dan krijg je je dagelijks brood, Mijn licht en Mijn liefde, het ware leven in eeuwigheid.

Hemels Brood 7188

Hoewel het hart het belangrijkste is om naar te luisteren, omdat daar Mijn Woord gegeven wordt, is het van belang om het verstand erbij te betrekken, want de wijsheid van de liefde in het hart heeft het verstand nodig om hetgeen gevoeld wordt tot nut te brengen. Het verstand is niet te veronachtzamen, al heeft het de leiding niet, maar ook het hart heeft de leiding niet, Mijn liefde en wat uit Mijn liefde gevoeld wordt in het hart is de leiding, Mijn leiding.

Het is de vrije wil van de mens om deze leiding voor zichzelf te erkennen of te negeren. Voor wie Mijn liefdevolle wijze leiding erkennen wil, is het nodig om Mij te leren kennen, wat mogelijk is door in het hart naar Mij te luisteren, Mijn liefde te voelen en steeds wat meer te gaan begrijpen van Mijn Woord, dat is het ware leven, de gebeurtenissen die uit het doen en laten van alle mensen voortkomen en de wetmatigheden die vooral in de natuur te zien en te beseffen zijn. De hele Schepping ademt Mijn liefde, en de mens heb Ik daarin plaats gegeven. Eerst in de volmaaktheid van Mijn liefde, later, toen de mens Mijn liefde verliet voor zijn eigen liefde, buiten de volmaaktheid van Mijn liefde.

Daardoor is het nu aan de mens om zijn plaats in de Schepping te herkennen en in alle vrijheid blijvend te erkennen. In die situatie is de mens nu zijn eigen leven, wat in alle werkelijkheid Mijn leven aan de mens gegeven is. Maar het zal de mens pas tot de liefde die Mijn leven is brengen, wanneer hij erkent dat zijn leven niet uit hem, maar uit Mij is en hij Mijn liefde, die hij van oorsprong is, in al zijn doen en laten kiest te zijn, niet even, zo nu en dan, maar voor altijd, blijvend. Dat is nu zijn weg op aarde die hem brengt tot wie hij is, schepsel van Mij, zijn God en liefhebbende Vader, mens van vlees en bloed, om door het vlees tot de eeuwige gelukzaligheid van persoonlijk zijn, in de eenheid met Mij, zijn Schepper, en al zijn medemensen te komen.

Dat is niet niks, en niet gemakkelijk. Ik heb ook niet gezegd dat het makkelijk zou zijn, maar het geeft wel het mooiste, het beste, het grootste geluk en de grootste rijkdom, het ware eeuwig liefdevolle leven zelfstandig bewust te zijn in eenheid met Mij en alle mensen, in de volle vrijheid en toch samen één. Wees allemaal welkom in Mijn ware Hemelrijk en leef!

Hemels Brood 7189

In de Bijbel wordt gesproken over een huwelijk met Mij. Daarmee wordt niet het huwelijk zoals dat op aarde gebruikelijk is bedoeld. En zeker niet bedoeld als een huwelijk tussen man en vrouw, want door velen word Ik gezien als man en dan zou alleen een vrouw in aanmerking komen, maar zo is het niet.

Het woord ‘huwelijk’ zou daarom beter in een andere term gewijzigd worden, want met de betekenis die het op aarde heeft, veroorzaakt het verwarring en dat bevordert het juiste begrip van wat er werkelijk mee bedoeld wordt niet. In betere termen gesproken heeft het de betekenis meer als een samenvoeging van de mens met Mij in Mijn ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, en wel zodanig dat alle mensen met Mij één worden, terwijl ieder mens evengoed zijn eigen persoonlijke bewustheid te leven, te zijn, te bestaan, in ware vrijheid behoudt.

Dat is iets heel anders dan het huwelijk op aarde voorstelt. Maar ook het samengaan zoals het in de Bijbel staat over het huwelijk tussen mensen is bedoeld anders begrepen te worden dan het begrepen wordt. Er staat dat man en vrouw één zullen zijn, maar veel mensen begrijpen dat niet op de juiste manier, zij nemen het letterlijk, terwijl het bedoeld is geestelijk te worden begrepen. Want de termen ‘man’ en ‘vrouw’ zijn beide hoedanigheden met ieder specifieke van elkaar verschillende kenmerken, en bedoeld is, dat die specifieke kenmerken in één hoedanigheid samengevoegd worden. In het aardse huwelijk is daar in allerlei opzichten geen sprake van, in het hemelse heeft dat huwelijk dan ook geen werkelijk belang.

De liefde tussen man en vrouw, of tussen mensen, wanneer dat ware werkelijke liefde is, heeft zowel op aarde als in de hemel belang, maar dan in ware geestelijke zin, niet in een materiële betekenis. Daarom staat er in de Bijbel dat er in de hemel niet gehuwd wordt zoals dat op aarde gebeurt, en daar worden ook geen mensen ten huwelijk gegeven zoals dat op aarde in bepaalde religies gebruikelijk is. Dat is door mensen bedacht. In Mijn liefde is iedereen vrij om in eenheid met Mij te komen, in Mijn ware liefde, en eeuwig toch zelf vrij te zijn.

Hemels Brood 7190

Strijd tussen mensen is een eeuwenoud gegeven. Wanneer een beschaving grote hoogte bereikte, wekte het steeds bij andere volken afgunst en jaloezie. Tussen mensen is vaak strijd om de sterkste te zijn, de machtigste te zijn, het rijkste te zijn. Maar het zijn vaak de leiders die de strijd opleggen aan het volk, die soldaten bijeenroepen om voor hen die macht te bevechten, zodat steeds opnieuw hele beschavingen in heel korte tijd ten onder gingen.

Maar wanneer is er sprake van een beschaving? Want doorgaans was een beschaving hiërarchisch opgebouwd, met leiders en hun medewerkers die de orde bewaarden en het met elkaar goed hadden, rijk waren, en het volk dat de nodige arbeid moest verzetten, als slaven die weinig of geen vrijheid hadden, uitgebuit werden, weinig verdienden en slecht te eten kregen. In de huidige tijd hebben veel mensen veel vrijheid, en strijd wordt nu anders gestreden.

Maar de kern ervan is nog altijd afgunst en jaloezie, hebberigheid en verlangen naar macht en rijkdom, zoals op aarde gedacht wordt dat macht en rijkdom is. De verschillen tussen mensen zijn groot geworden, omdat de hele wereld gekend wordt door de nieuw ontwikkelde vormen van communicatie. Alleen niet iedereen komt aan het woord, het is overal slechts een beperkte groep die aan het woord komt en er worden eenzijdige verhalen verteld, liefst wat sensatie brengt en aan verdiend kan worden.

Een ware beschaving berust niet op macht en rijkdom, op verschil tussen mensen om kleur, afkomst, identiteit, geaardheid, mening, enzovoorts. Een ware beschaving berust op eenvoud, gelijkheid, zorg om elkaar, op waarheid en liefde, op vertrouwen en betrokkenheid bij elkaar, en juist macht en rijkdom doet er in die beschaving niet toe. Een ware beschaving kent geen afgunst, geen jaloezie, geen verlangens naar meer, naar macht, naar bezit. Een ware beschaving berust op contact met Mij en vertrouwen op Mijn liefde en haar wijsheid door iedereen.

Nu is die beschaving verborgen, maar er zijn mensen deel van die beschaving. Aan hen zeg Ik, ieder van jullie die in eenvoud en liefde leeft, in contact met Mij, zonder hang naar macht en bezit, betrokken bij elkaar, jullie zijn die beschaving, die eens bekend zal worden en waaraan eens veel mensen zullen deelnemen. Blijf samen die beschaving en houd vertrouwen in Mij, dan komt het goed.

Hemels Brood 7191

Misschien voel je je tevreden met de dingen die je goed gedaan hebt en goed doet. Maar bedenk je daarbij dat het Mijn kracht is waardoor je leeft, Mijn ingevingen zijn waardoor je ontdekt, Mijn liefde is waardoor je beseft dat je verbondenheid met Mij je gemaakt heeft tot wie je in alle goedheid bent en dat het Mijn vergeving is die je steeds weer krijgt, wanneer je van het goede pad afdwaalde of afdwaalt, terwijl je het goede om te doen nastreeft. Niet voor jezelf, maar omdat je erin gelooft dat alleen het goede, het goede voortbrengt voor alle mensen.

Nu juist dat streven is jouw goedheid, de keus die je in vrijheid maakt om te streven naar het handelen in liefde, beseffend dat ware liefde Mijn liefde en haar wijsheid is. Die onbaatzuchtige inzet is jouw nederigheid in een samenleving die daar zo goed als geen oog voor heeft, omdat zij naar het nut en het belang van hun handelen kijken, bedoelend er iets goeds voor zichzelf mee te bereiken. Al zouden zij jouw goedheid opmerken, dan lijkt dat voor hen naïef en zonder nut, ook wel enigszins dom zelfs. Maar domheid is eerder aan hun kant, door al hun eigenbelang, wat hen niets werkelijk brengt, zonder dat zij dat beseffen.

Jouw goedheid ligt in je besef van Mijn bestaan, je Schepper, God in Jezus Christus. Jouw goedheid ligt erin Mij in je te kennen en Mijn liefde voor alle mensen in jou te voelen en te weten dat alles in Mijn Hand ligt, alles wat goed is en goed gedaan wordt en alles wat niet goed is en niet goed gedaan wordt. Jouw goedheid is je eerlijkheid, je vertrouwen, je liefde voor Mij, zonder dat je daar iets voor terug verwacht, omdat je weet dat het daar niet om gaat, omdat je voordat je iets goed gedaan hebt, alles van Mij al gekregen hebt, Mijn leven, Mijn liefde, Mijn wijsheid, altijd tot in eeuwigheid.

Daarom heb jij ook altijd Mijn vergeving, omdat je oprecht kunt bekennen, ja, hemelse Vader, dat was niet juist. Zo ben jij op weg op aarde, varend op de golven van de wereld en wetend dat Ik altijd bij je ben, je help en je sterk, want jij, mens, bent Mijn leven, en Ik heb jou lief, eeuwig lief.

Hemels Brood 7192

Vind je rust in Mij. Zoek je rust niet in genoegens, in welzijn, in rijkdom, maar vind je rust in Mij en doe in die rust goed aan je medemensen, dan wordt die rust nog dieper in jou. Een rust die niet verstoord raakt door gebeurtenissen die onaangenaam zijn, want de wereld is vol van allerlei kwaad, leugens en bedrog, waaraan jij niet veel kunt veranderen, maar waarvan je wel zo nu en dan de onaangename gevolgen zult merken.

Veel mensen leven in stress, zij moeten steeds opnieuw problemen oplossen die hun mogelijkheden te boven gaan, en daardoor maken ook steeds meer mensen vergissingen, doen het nodige maar half of slaan wat nodig is om te doen helemaal over, omdat het teveel voor hen is. In hun vrije tijd zijn zij uitgeblust en aan de rust die zij nodig hebben komen zij niet toe, omdat de problemen niet werkelijk opgelost zijn en dat weten zij, het blijft hen achtervolgen. Zij weten niet dat zij door Mij en Mijn liefde en haar wijsheid geholpen kunnen woorden, bij Mij de nodige rust kunnen vinden, en in die rust kunnen zien hoe het beste met dat wat hun vermogen te boven gaat kunnen omgaan.

Laat je niet door de haast en de eisen van de wereld meetrekken, maak een pas op de plaats en kom in je hart bij Mij voor de nodige rust en Ik laat je daarbij weten hoe van de wereldse stress verlost te worden. Want het is Satan die in de wereld is en de wereldse verhoudingen zo gecompliceerd mogelijk maakt, om de mens op de knieën te krijgen. Maar Mijn liefde is oneindig veel sterker dan die wereldse macht. Wie bij Mij komt die wapen Ik met Mijn liefde en de gevolgen van die wereldse macht en al het bedrog zal aan degenen die zich bij Mij bevinden geen werkelijke schade doen.

De situatie kan werelds gezien onaangenaam zijn, het lichaam kan schade oplopen, enzovoorts, maar het ware leven, het geestelijke ware besef van Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, zal eeuwig blijven en je beschermen voor de waarheid van Zijn. Met Mij zul je de gelukzaligheid van leven bereiken, die voor iedereen is veiliggesteld. Voor iedereen die in Mij gelooft en bij Mij is, maar ook voor alle mensen die nog niet bij Mij zijn, zij zullen uiteindelijk ook in Mij en Mijn ware liefde geloven, en dan ook eeuwig gelukkig zijn.