Hemels Brood 7131 t/m 7161

Hemels Brood 7131

De wil is een kracht die richting geeft aan het handelen van de mens. De kracht van de wil van de meeste mensen wordt voortgestuwd door allerlei verlangens, neigingen, emoties, gedachten, overtuigingen, onwetendheid, enzovoorts, welke doorgaans niet op liefde gebaseerd zijn. Daarbij wordt de wil gezien als een mogelijkheid om te bepalen, en met de wil van de mens wordt dan ook veel bepaald wat niet op liefde gebaseerd is en niet uit liefde voortkomt.

Zo is het niet met Mijn Wil, waaruit wel alles wat is en bestaat geschapen is. Hoewel Mijn Wil door de mens wel gezien wordt als bepalend, is Mijn Wil niet bepalend, maar is Mijn Wil liefde, en liefde is niet bepalend. Liefde is zachtmoedig, zoekt geen macht, maar heeft macht, is niet ijdel, maar is het mooiste, is volkomen waarheid zonder dat van anderen af te dwingen, is edelmoedig zonder heldhaftigheid, wint alles zonder concurrerend te zijn, zoekt zichzelf niet, maar staat anderen bij, geeft, zonder ooit te nemen, en bezit toch alles, zonder daar trots op te zijn.

Liefde maakt geen mooie sier, terwijl zij een gracieusheid heeft die ongekend is, volkomen zuiver is in haar volmaaktheid, geen eer nastreeft en geen bezit is, terwijl zij in iedereen en alles aanwezig is. Liefde is volkomen vrij, zij gaat en staat overal, onopvallend en toch voor iedereen te zien. Mijn Wil van liefde heeft wijsheid waaruit altijd het beste voor alles en iedereen voortkomt, en de nederigheid die nodig is om iedereen in vrijheid te laten en evengoed daar te brengen waar alles het beste is voor iedereen, voor allen tezamen en ieder persoonlijk.

Zie, dat is Mijn Wil, daaruit kan geen boosheid komen, zoals mensen wel gedacht hebben en nog wel denken. Mijn Wil is een kracht die alles in ware liefde omvat en altijd alleen het beste geeft aan waarheid, liefde en haar wijsheid. Daarom is aan de mens het advies gegeven om zijn wil met Mijn Wil overeen te brengen, gelijk Mijn Wil te richten, niet omdat Ik dat op de menselijke manier van willen wil, maar uit liefde, om het ware welzijn voor alle mensen. Besef het grote verschil tussen Mijn Wil en de wil van mensen, die vooral op het eigen welzijn gericht is. Laat die wil eens helemaal los voor Mijn Wil, voor waarheid, voor liefde, voor wijsheid, voor het werkelijke welzijn van alle mensen.

Hemels Brood 7132

Hemelse Vader, is het zo eenvoudig, dat wanneer ik Uw liefde doe, ik Uw Wil doe?

Zo eenvoudig klinkt het wel, maar voor de mens is het toch wel moeilijker, omdat op aarde de verleiding tot het tegenovergestelde van liefde haar werking heeft en de mens de kracht nog niet heeft om de verleiding helemaal te weerstaan. Veel mensen doen hun best, vooral degenen die in Mijn bestaan en Mijn liefde geloven, maar veel gebeurt nog vanuit de eigen wil, het eigenbelang, het vasthouden aan de controle over het eigen leven, het verlangen naar welzijn, en vaak wordt het eigenbelang, het eigen welzijn, nog voor het gezamenlijk belang gesteld.

Daarbij komt dat de weg tot liefde Mijn Weg is, dat de voeding die nodig is om tot liefde te komen alleen van Mij, van Mijn liefde en haar wijsheid komt, maar veel mensen nemen daarbij, of vooral, nog andere voeding tot zich, in de veronderstelling dat dat ook goede voeding voor hen is. En juist in de vrijheid van de mens, met alle verlangens en wensen die mensen hebben, is het voor de verleiding gemakkelijk om de mens mooie zaken in het vooruitzicht te stellen, zonder dat dat ooit werkelijkheid wordt of kan worden.

Ook zijn er mensen die denken dat zij wat Ik volmaakt geschapen heb, kunnen verbeteren, omdat de gang van zaken, die de mens met al zijn doen en laten zelf teweeggebracht heeft, hen niet bevalt. Zij denken ongemakkelijke situaties ten beste te kunnen keren, wat zonder Mij en Mijn wijze liefde eeuwig niet mogelijk is. Alleen door Mij, Mijn liefde en haar wijsheid is alles wat door de afdwalingen van mensen als onvolmaakt en onaangenaam ervaren wordt, tot de oorspronkelijke volmaaktheid terug te brengen.

Maar zover is het nog niet, de mens is nog te ver afgedwaald van de waarheid van zijn leven, van de volmaaktheid van zijn bestaan, van Mij, zijn God en Schepper. Toch zal het niet lang meer duren, want het begint licht te worden, de zon is aan het opkomen, al wat het licht niet verdragen kan, vlucht of verzet zich, maar het licht, Mijn licht is sterk en zal spoedig het goede voor alle mensen tevoorschijn roepen. Houd moed, de dageraad is aanstaande.

Hemels Brood 7133

Wanneer ik terugkijk op de moeilijkste momenten in mijn leven, dan zie ik nu hoeveel mij die gegeven hebben aan nieuw en goed inzicht, hoe belangrijk die momenten waren voor mijn groei tot een beter en dieper besef van Uw liefde en Uw zorg.

Alle moeilijke momenten in iemands leven zijn uiteindelijk een zegen en een genade van Mij, jullie God en Schepper. Het zijn altijd momenten van groot nut, ook al wordt dat door veel mensen niet op die manier ervaren. Vooral de momenten waarop iemand onschuldig is aan hetgeen hem als iets onaangenaams overkomt, hebben een extra gave in zich welke op die momenten niet als zodanig beseft wordt, vaak pas vele jaren later, of in het aardse bestaan niet gezien wordt.

Toch zijn alle moeilijke situaties voor iedereen van belang, vooral voor het doel van jullie verblijf op aarde. Maar veel mensen beklagen zich eerder over die moeilijke momenten dan dat zij er in hun hart mee bij Mij komen en Mijn uitleg beluisteren, totdat later in hun leven momenten van inzicht hen doet terugdenken aan wat hen in het verleden overkomen is. En zij die een sterk geloof in Mij en Mijn liefde hebben, zullen in Mijn licht dan toch begrijpen hoe die gebeurtenissen van toen in het nu hen van dienst zijn, door wat het hen toen toch geleerd heeft, maar niet als zodanig beseft werd.

Dat geeft niet, want evengoed komt al wat Mijn liefde de mens geeft toch eens in het licht te staan, in Mijn licht in het hart, en wie steeds weer in zijn hart bij Mij komt, gaat meer en meer zien en beseffen en steeds meer ook de verbanden begrijpen die tussen alle gebeurtenissen op aarde aanwezig zijn, zowel persoonlijk als gezamenlijk, zowel openlijk als verborgen gehouden om de vrijheid van de mens niet te belemmeren. Daarom, laat degenen die doof zijn, doof, de blinden, blind, hun tijd komt, dan zullen zij horen en zien wat waar en waarachtig leven is en begrijpen Wie Ik Ben, wie zij zijn en wat het ware leven in alle gelukzaligheid werkelijk is.

Hemels Brood 7134

Mijn Wezenlijkheid is in alles. Jullie leven is Mijn Wezenlijkheid aan jullie gegeven, om in vrijheid te zijn naar Mijn beeld en gelijkenis, maar niet Mij. Daarmee ervaar je je bestaan als van jezelf, omdat je je eigen vrije keuzen kunt maken, maar daarmee verander je nooit iets aan de oorspronkelijke Wezenlijkheid van Mij, waaruit jij bestaat. Ook is daarmee Mijn Wezenlijkheid niet opgegaan in alles waar Mijn Wezenlijkheid in aanwezig is, Ik ben en blijf eeuwig Die Ik Ben en tegelijkertijd is Mijn Wezenlijkheid, die Goddelijk volmaakt is, in alles.

Maar omdat de mens zijn eigen persoonlijke besef van bestaan heeft, verstaat hij dat zodanig, dat hij denkt het leven in bezit te hebben, terwijl het eeuwig en altijd Mijn leven is en eeuwig blijft, hoe dan ook. Pas als de mens dat inziet, dat naar volle waarheid inziet en begrijpt, dat als zodanig volledig accepteert en naar leeft, kan hij de volle reikwijdte van het leven dat Ik hem gegeven heb ten volle zijn en benutten met alles erop en eraan, tot in de oneindigheid van het universum in de ware Goddelijkheid van Mijn Wezenlijkheid, zonder Mij te zijn, maar wel met alles Die Ik Ben.

Dat kan in de wereld nooit zijn zonder dat de mens de oorspronkelijke volmaaktheid van zijn bestaan uit Mij, volledig gelijk aan Mij, vrijwillig, in volkomen nederigheid, definitief en voor eeuwig heeft aangenomen. Het is dan ook uiterst belangrijk voor de mens dat hij vrijwillig tot Mijn volmaaktheid van werkelijk zijn komt, want zonder die volkomen volmaakte gelijkheid aan Mij, blijft de mens te maken hebben met goed en kwaad en met alle gevolgen van het kwaad, blijft hij als het ware vastgehouden tussen hemel en aarde zonder de hemel te bereiken.

Om te voorkomen dat de mens voor altijd te maken blijft hebben met zijn onvolmaaktheid in waarheid, liefde en haar wijsheid, ben Ik in de Mens Jezus Christus als Mijn Zoon op aarde gekomen en heb Ik de weg vrijgemaakt waarlangs alle mensen van alle tijden tot Mij in de ware eeuwige hemel kunnen komen en uiteindelijk in de ware gelukzalige vrijheid met Mijn hulp zullen komen. Maar die weg is niet gemakkelijk en velen zien die weg niet. Daarom zal Ik nogmaals komen om die weg duidelijk aan iedereen te tonen, om alle oren en ogen te openen. Gezegend degenen die nu ontwaken met open oren en open ogen en aan Mijn weg begonnen zijn, Mij uit vrije wil volgen en Mijn licht zijn voor hun medemensen, zodat ook zij Mij gaan volgen, Mij en Mijn Goddelijk ware Woord.

Hemels Brood 7135

Veel mensen die op hun eigen manier zogenaamd gelovig zijn, gebruiken Mijn Woord in hun eigen voordeel, buigen Mijn Woord naar eigen inzicht en leggen met Mijn Woord als basis anderen regels op die Mij geen eer aan doen en niet op die manier bedoeld zijn om uitgelegd te worden.

Mensen misbruiken Mijn Woord, soms om aan Mijn Woord macht te ontlenen, zoals de Farizeeën macht ontleenden aan Mijn Woord, soms uit blindheid, uit een misvormd denken en uit overlevering, om onnodige tradities in ere te houden, waarmee zij medemensen belemmeren in hun groei naar kennis van de ware betekenis van Mijn Woord. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen leert om zelf in zijn hart bij Mij te komen, leert Wie Ik in hem ben en leert om Mij en Mijn Woord in zijn hart te herkennen.

Daarvoor is een oprechte zuivere nederigheid nodig, een volkomen zuivere eerlijkheid, een oprecht verlangen om Mij in zich te ontmoeten, een oprechte eerlijke bereidheid om het eigen denken, de eigen overtuigingen los te laten, zelf stil te zijn en te luisteren. Ik ben dan in het hart de ware zachtmoedigheid, de volkomen vriendelijkheid, maar tevens ook heel duidelijk, en Ik onthoud daarbij niemand de volkomen waarheid, ook niet als die waarheid iets is wat diegene liever niet waar wil hebben. Want juist die waarheid is van het grootste belang, omdat daarzonder niemand er werkelijk baat bij zou hebben om bij Mij in zijn hart te komen.

Wat baat het iemand, als hij alleen te horen zou krijgen wat hij goed doet en daarom geprezen zou worden, terwijl hij niet te horen zou krijgen wat anders, beter, meer naar waarheid en liefde zou zijn? Hij zou trots worden en zijn misdragingen niet herkennen als zodanig en die trots zou hem nergens brengen, hij zou niet groeien in geestelijk besef, anders dan door onaangename gebeurtenissen. Maar wie in zijn hart goed naar Mij luistert, zoals Ik dat zojuist aangegeven heb, die zal in geestelijk begrip over Mij en Mijn Woord groeien en steeds beter kunnen omgaan met de moeilijkheden op zijn pad, steeds nederiger bij Mij komen en waardevol zijn voor zijn medemensen in allerlei opzichten.

Lieve mensen, kom toch allemaal bij Mij in je hart, luister naar Mijn zachte stem en wees bemoedigd.

Hemels Brood 7136

Op aarde is er vaak een tweedeling, het wij en het zij. Vaak is er oorlog ontstaan tussen het wij en het zij. In werkelijkheid is er geen wij en zij, is er alleen wij, zijn alle mensen tezamen mens door Mij geschapen als gelijken aan elkaar. Welke verschillen er ook tussen mensen zijn, niemand is meer of minder. Toch is er op aarde een tweedeling, maar die zou de mens niet hoeven te verdelen in een wij en een zij.

De tweedeling is er tussen het goede liefdevolle en het kwade niet liefdevolle. Die zijn op aarde de tweedeling, alleen niet in een situatie waarin de ene groep mensen het goede is en een andere groep mensen het kwade, wat nu vaak wel de tweedeling in het wij en zij als basis heeft. De mens is één zonder wij en zij, maar het doen en laten van mensen is wel de ene keer goed en de andere keer kwaad. Toch maakt dat geen verschil in de gelijkheid van mensen en zou dat geen reden hoeven te zijn om in wij en zij te denken.

Want iedereen heeft zijn afdwalingen van het goede in het kwade, niemand uitgezonderd, alleen beseft niet iedereen dat hij afgedwaald is van het goede in het kwade. Dan ontstaat er nogal eens strijd tussen mensen, zonder dat zij beseffen dat strijd vaak door het kwaad geleid wordt, zelden of nooit door liefde. Daarom is het belangrijk dat mensen niet elkaar bestrijden, ook niet om verschillende meningen en overtuigingen te verdedigen, maar dat ieder mens zichzelf beschouwt, samen met Mij in zijn hart, dat iedereen gaat beseffen dat alle mensen dezelfde Mens uit Mij is en er geen wij en zij is, alleen een wij allemaal tezamen in ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde.

Liefde die alles in zich heeft, zodanig dat die liefde, Die Ik Ben, ieder mens de aanvulling laat zijn voor ieder ander mens, zodat alle mensen gelijk zijn, maar hun handelen naar ware liefde de eenheid uit Mij in harmonie en gelukzaligheid waarborgt voor iedereen in de gelijkheid aan elkaar en aan Mij, jullie God en Schepper, Die jullie allemaal geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis, de Mens.

Hemels Brood 7137

Vraag Mij alles en Ik geef je antwoord. Maar niet altijd zoals jij verwacht. Er zijn ontelbare manieren waarop Ik je Mijn antwoord kan geven, want soms besef je Mijn antwoord in je hart nog niet.

Soms herken je Mijn antwoord meteen, maar het kan ook zijn dat je het antwoord op een vraag nog niet kunt begrijpen, dat hoe je denkt over dingen je belemmert om Mijn antwoord op de juiste manier te begrijpen. Dan zal het eerst nodig zijn om je te laten inzien dat je denkwijze beter losgelaten kan worden, daarvoor zijn vaak gebeurtenissen nodig die je tot andere inzichten brengen, waardoor je Mijn antwoord kunt gaan begrijpen. Dan nog kan het zijn dat je Mijn antwoord niet rechtstreeks in je hart kunt verstaan, maar het via andere wegen aangereikt moet krijgen om het te kunnen gaan begrijpen.

Er zijn veel wegen waarlangs je kunt gaan en Mijn antwoord kunt vinden. Maar als je denkt Mijn antwoord begrepen te hebben uit een situatie, uit een gebeurtenis, uit wat je ergens leest of gezien hebt, door wat iemand je verteld heeft, kom daarmee dan toch eerst bij Mij in je hart en vraag Mij of je Mijn antwoord wel goed begrepen hebt. Want Ik zie veel mensen die op die manier tot een waar misverstaan van Mijn Woord komen en denken Mijn antwoord op hun vragen juist te hebben verstaan, terwijl dat niet zo is, met allerlei onnodige gevolgen, die er niet geweest zouden zijn, als zij de moeite genomen hadden om bij Mij in hun hart te komen om te weten of zij Mijn antwoord wel of niet juist verstaan hebben.

Voorkom dat door steeds met alles wat je denkt dat waar is bij Mij te komen en naar Mij te luisteren. Dan weet je snel genoeg wanneer iets niet juist is. Of je het juiste antwoord dan kunt verstaan, is wellicht nog niet het geval, maar Ik zal het je dan op welke manier dan ook duidelijk maken. Heb steeds geduld, want soms kost het tijd om je voor te bereiden op Mijn antwoorden. Houd steeds je ogen en oren open in je hart en vertrouw erop dat Ik je hoe dan ook op de juiste tijd en de juiste manier antwoord zal geven. Gezegend degenen die in hun hart Mij in Mijn liefde reeds regelmatig juist verstaan.

Hemels Brood 7138

Ware liefde van een mens kan heel veel verdragen, want ware liefde vergeeft zonder daarover na te denken. Ware liefde ziet de tekorten van anderen als onwetendheid, ware liefde beseft dat degene die afgedwaald is van waarheid en liefde, zich van leugens en bedrog bedient, het vermogen niet heeft om dat in zijn hart te beseffen, ware liefde begrijpt dat blindheid haar oorzaak heeft in valse voorlichting. Ware liefde denkt hoe dan ook niet aan haar eigenbelang, heeft geen enkele behoefte om voorwaarden te stellen, zij ziet alleen wat er nodig is om anderen het beste te geven voor hun zielenheil, voor het doel van hun verblijf op aarde, voor het verdere leven na hun verblijf op aarde.

Die liefde Ben Ik. Het is de mens die in zijn vrijheid de keus heeft om Mijn liefde in hem voorrang te geven op alles wat geen liefde is, het is de mens die besluit om in zijn vrijheid de nederigheid aan te nemen waardoor hij Mijn liefde tot uiting kan brengen. Zie, die vrijheid heeft ieder mens, maar lang niet ieder mens begrijpt hoe belangrijk hij in dat opzicht voor het welzijn van zijn medemensen is, en vaker verhogen mensen zich liever dan dat zij voor die nederigheid kiezen. Daardoor voert hoogmoed nog steeds de wereld aan, want wat in het klein bij de gewone mensen de doorslag geeft in hun handelen bepaalt mede hoe hun leiders handelen en hoe hun wetten gemaakt worden en hoe de uitvoering ervan plaatsvindt.

Mensen kunnen dan in opstand komen, vanwege terreur, of vanwege oneerlijke wetgeving, of omdat er geen duidelijke unanieme lijn in de regelgeving aanwezig is, maar vaak heeft dat te maken met de eigen chaotische aannames van het volk, met het gebrek aan nederigheid, met de verschillende meningen, die vaak op eigenbelang berusten. Wanneer iedereen er zijn eigen mening op nahoudt, is dat terug te vinden in de lijn van de regelgeving, in de wetgeving, in het leiderschap van een land, een gemeenschap, enzovoorts. Maar dat zien veel mensen niet, regeringen hebben daar volgens hen schuld aan. Toch begint een goede leiding door een regering bij het goede eensgezinde handelen van het volk.

Zou in elk geval een deel van een volk zijn doen en laten in vrijheid kiezen te baseren op Mijn liefde en haar wijsheid, in het vertrouwen dat Mijn leiding voor iedereen het beste is, dan zou dat ook de regering tot een betere leiding brengen, ook al zou niet iedereen in die regering op Mij en Mijn liefde als zodanig vertrouwen. Zie, zo belangrijk is het dat jullie die in Mij geloven je in alle opzichten zoveel mogelijk in alle nederigheid, zonder oordeel, zonder verwijten, zonder commentaar, op Mijn liefde en haar wijsheid baseren in al je doen, denken en voelen. Zie wat er dan toch allemaal goedkomt!

Hemels Brood 7139

In de Bijbel staat geschreven, “Gij zult niet doden”. Anders gezegd, “Gij zult niemand van het leven beroven”. Kerkelijk gelovige mensen, religieus geschoolden, mensen die deze tekst serieus namen, enzovoorts, hebben altijd in de letterlijke betekenis van die tekst geloofd. Maar vreemd genoeg werden daarnaast juist veel mensen in Mijn Naam gedood. Omdat er een reden nodig was om zich van vermeende vijanden te mogen ontdoen.

“In Mijn Naam” rechtvaardigt nooit iemand om een medemens van het leven te beroven. Degenen die toch Mijn Naam gebruiken om zichzelf het recht te geven om medemensen van het leven te beroven, hebben een heel moeilijke weg nog voor zich om te gaan. Maar de betekenis van de tekst “Gij zult niet doden” heeft niet alleen betrekking op het materiële lichaam, maar juist op het ware leven, het niet materiële bestaan. Het ware leven is liefde, Mijn liefde, en met het beroven van iemands leven is veel eerder bedoeld het afnemen van liefde, een medemens zijn liefde ontnemen, liefde voor Mij, liefde voor zijn medemensen, liefde voor zijn leven uit Mij, voor de natuur, liefde voor zijn bestaan, voor de mogelijkheden en talenten die hij heeft, in zijn van Mij gekregen vrijheid.

Iemand dat ontnemen, iemand tot depressiviteit brengen, iemand regels opdringen, wetten vaststellen, die mensen liefde ontnemen voor wat dan ook, in de goede zin van het woord, is iemand doden, is iemand van het leven beroven, van zijn van Mij gekregen liefde. Dit beroven gebeurt in allerlei opzichten in iedere samenleving zonder dat daarbij stilgestaan wordt, terwijl het zeker gevolgen heeft. Bedenk daarom de ware betekenis van “Gij zult niet doden”, want die betekenis is van groot belang voor alle mensen in de omgang met elkaar.

Gezegend al degenen die in volledige verdraagzaamheid met hun medemensen omgaan, ze niet veroordelen of afwijzen op grond van hun mening, hun huidskleur, hun afkomst, hun intelligentie, hun gender identiteit, hun klasse, hun geloof, enzovoorts, maar in harmonie met hun medemensen samenleven. Want het is niet aan de mens om medemensen af te wijzen, om medemensen van hun leven te beroven. Het is aan de mens om zijn medemensen lief te hebben, gelijk Ik alle mensen eeuwig liefheb. Want alle mensen zijn Mijn leven voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7140

Lieve mensen, toen de aarde begon, in jullie begrippen, waren er eerst eencellige microben, het voor jullie eerste leven op aarde. Maar in die microben zat op dat moment al het hele universum, zoals in een mosterdzaadje de hele grote boom aanwezig is, zonder dat die boom al te zien is.

En op die aarde kwamen jullie, mensen, als een kleinste levend, denkend wezen, met het eigen besef te bestaan, in de oneindige ruimte van Mijn Zijn, uit Mijn Zijn. Als enig levend wezen gelijk aan Mijn beeld en gelijkenis, het leven liefhebbend, zonder in alle opzichten Mij helemaal lief te hebben, omdat de mens meer zichzelf liefheeft, boven zijn naasten en boven Mij. Die eigenliefde is een belemmering geworden om te kunnen zien hoe klein en nietig jullie als zichzelf liefhebbende mensen zijn en hoe beperkt jullie leven is ten aanzien van alle leven dat in jullie aanwezig is, in je denken, je beseffen, je kennis, enzovoorts.

Want Mijn Goddelijke macht, Mijn alomvattende rijkdom, Mijn volmaakte kennis van alles en iedereen, Mijn onvoorwaardelijke onbaatzuchtige ware eeuwig onvergankelijke liefde en haar wijsheid, Mijn oneindige leven in volmaakte gelukzaligheid, alle Goddelijke mogelijkheden zijn in jullie, in ieder persoonlijk en in jullie allen tezamen aanwezig, en door jullie eigenliefde beseffen jullie dat niet of nauwelijks. Zelfs de eerste alles in zich dragende eencellige microbe besefte meer van het grote wonder van leven dan jullie in je kleine teen.

Toch zijn jullie op weg om uit te groeien tot de goddelijke wezenlijkheid die jullie gelijk Mijn beeld en gelijkenis in jullie hebben, tot de Mens die jullie zijn, zoals het kleine mosterdzaadje uitgroeit tot die enorme boom die het in zich heeft. Want nooit is dat wat jullie zijn, wat jullie in je hebben, weg. Ik, Mijn Goddelijkheid, Alles Die Ik Ben, is in jullie mensen voor eeuwig en altijd. En uit al jullie eigenliefde zal de ware liefde voor Mij groeien, de ware liefde voor elkaar ontstaan en voor jezelf als laatste en minste van alles. In die kleinheid zullen jullie mensen dan de grootste zijn, met Mijn Goddelijk vermogen, Mijn macht, Mijn alomvattende rijkdom, Mijn volmaakte kennis van alles en iedereen, Mijn volmaakte, onvoorwaardelijke, volledig onbaatzuchtige, ware, eeuwig onvergankelijke liefde en haar wijsheid, Mijn oneindige leven, in volmaakte gelukzaligheid, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7141

De meeste koplopers, wetenschappers, leiders, mensen met aanzien, bekendheden, enzovoorts, zoeken het in het grote, terwijl het grote in het uiterst kleine aanwezig is. In de kleine lichtjes van de sterren, die ver van de aarde verwijderd schitteren, ligt het grote waaraan voorbijgegaan wordt.

Toch is het niet die verre ster, die al miljoenen jaren dat kleine schitterende lichtje aan de hemel is, en ook heeft het geen werkelijk nut om naar die verre ster te reizen, want welke ster er ook aan de hemel staat, de betekenis ervan kun je bij Mij in je hart vinden. Verwacht daarbij geen wetenschappelijke uitleg over het ontstaan van de sterren, van hun materiële vormen, uit welke stoffen ze zijn samengesteld, want niets van die kennis heeft werkelijk nut, als de ware liefde van Mijn ware Goddelijke Wezenlijkheid niet gekend wordt, niet beseft wordt, niet gevoeld wordt en Ik niet ontmoet ben in Jezus Christus in het hart.

Elk besef van werkelijk leven, van Mijn ware volmaakte liefde voor alle mensen, is ontelbaar meer malen belangrijker dan dat, en bovendien is Mijn liefde eeuwig de basis van Wording en van Zijn van alles, zowel materieel als immaterieel als geestelijk. Hoe ver kan een mens reizen als hij de eeuwigheid niet begrijpt, die volledig vrij in hem aanwezig is, als hij de oneindigheid niet begrijpt, die volkomen vrij in hem aanwezig is, als hij Mijn Goddelijkheid in Alles niet ziet, begrijpt, voelt, beseft, en zichzelf niet ten diepste kent als Mijn Schepsel, levende uiting van Mijn liefde en haar wijsheid.

Zo is het dat veel mensen het ware geluk van Mijn oneindig volmaakte liefde voor alle mensen niet of nauwelijks beseffen in alles en iedereen, voor alles en iedereen. Niet beseffen welk een wijsheid uit Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onvergankelijke, oneindig grote liefde alle mensen in alle opzichten dient, of zij zich in hun vrijheid nu wel of niet zodanig gedragen, dat zij Mijn volmaakte liefde waardig zijn. Kom, mens van goede wil, kom bij Mij in je hart met al je vragen en wees geduldig, want Ik zal je antwoorden zoals voor jou mogelijk en het beste is, op de juiste wijze en de juiste tijd.

Hemels Brood 7142

Hemelse Vader, van tijd tot tijd word ik zo verdrietig van de weerstand van mensen tegen de waarheid, omdat mensen die waarheid niet uitkomt en zij liever aan hun misverstanden vasthouden als waar. Vooral hun verdraaiingen van feiten om de waarheid te kunnen blijven ontkennen. Zowel in het klein als in het groot.

Mensen verdraaien voortdurend alles wat nodig is om hun gelijk te krijgen of te kunnen vasthouden. Want het werk wat er van hen gevraagd wordt wanneer zij de werkelijke waarheid zouden erkennen, willen zij niet aangaan. Zij voelen zich comfortabel met al hun onwaarheden, en een bijstelling daarvan geeft een mate van onzekerheid waarvoor zij angst hebben.

Maar voor velen is het ook zo, dat toegeven dat wat zij dachten naar waarheid goed te doen, geen waarheid is, een gezichtsverlies geeft, als een vernedering voelt, als een bewijs van onbekwaamheid gezien kan worden, waarbij een verlies van aanzien hen van privileges berooft die zij liever niet opgeven. Want elke onwaarheid heeft een zekere macht die mensen graag vasthouden om geen voordeel van die macht te verliezen, om het werk niet te hoeven doen wat vastkleeft aan het toegeven dat zij vasthielden aan onwaarheid.

Zelfs mensen die ten goede en onwetend van een onwaarheid de waarheid gezegd krijgen, verzetten zich tegen de waarheid, uit allerlei overwegingen. Er zijn maar weinig mensen die het opbrengen om toe te geven dat wat zij dachten dat waar is, niet waar is. Daarom is het voor alle mensen steeds weer belangrijk om altijd de mogelijkheid open te houden dat wat zij denken dat waar is, niet waar hoeft te zijn, om de waarheid, als die zich aandient, zonder verlies van wat dan ook, te kunnen aannemen.

Want wie de waarheid aangereikt krijgt, en innerlijk eigenlijk wel weet dat het om de waarheid gaat, maar daaraan, om wat voor reden dan ook, niet toegeeft, zal daarop zeker beproefd worden, tot hij in nederigheid de waarheid aanneemt. Niet als een straf, maar uit Mijn liefde, omdat onwaarheid een belemmering is voor ware liefde, voor geestelijke groei, voor een oprecht contact met Mij, voor het bereiken van het ware gelukzalige leven.

Hemels Brood 7143

Alles wat tot onschuldig lijden leidt, verreken Ik ten goede. Maar Ik verreken het anders dan mensen de dingen voor zichzelf verrekenen, waarbij anderen meestal in het nadeel zijn. Ik verreken onschuldig lijden met een overlopende maat. Alleen niet met goud of zilver, met macht en aanzien, Ik verreken het met levensinzicht, met liefde, met meer geestelijk besef van waar leven, zodat het ware leven in alle gelukzaligheid voor hen die onschuldig lijden dichterbij komt.

Maar over het algemeen hebben alle mensen in allerlei opzichten wel ergens schuld aan, ook zonder dat te beseffen, omdat het tot de algemene gewoonten behoort. In verschillende tijden hebben mensen zich aan van alles en nog wat schuldig gemaakt, denkend in hun recht te staan. Zo zijn er mensen verbrand om van Mijn wetten afwijkende regels, mensen tot slaaf gemaakt en gemarteld zonder rechtmatige aanleiding, oorlogen gevoerd zonder enige noodzaak, mensen van hun vrijheid beroofd zonder rechtmatige aanleiding, enzovoorts. Of iemand nu wel of niet beseft dat hij door zijn handelen medemensen onschuldig te lijden gegeven heeft, het zal hem door Mij aangerekend worden.

Niet als een straf, maar ter vergroting van zijn inzicht, om ervan bewust te worden wat hij zijn medemensen heeft aangedaan, hoe hij mensen onschuldig heeft laten lijden. Dit besef, deze bewustwording, zal niet van het ene op het andere moment komen, dat zal een proces zijn met allerlei gebeurtenissen die allemaal aanwijzingen bevatten om begrepen te worden. Want alle mensen zijn vrij, en in die vrijheid kan niemand gedwongen worden om zichzelf te beschouwen, daarom zijn alle gebeurtenissen erop gericht de mens in zijn vrijheid tot het juiste inzicht te brengen. De ene mens zal door zo’n proces eerder tot besef en tot inzicht komen van wat hij zijn medemensen onschuldig te lijden gegeven heeft, dan de ander. Geloof daarbij, dat degenen die hun medemensen ernstig te lijden gegeven hebben, het besef daarvan als heel pijnlijk zullen ervaren. Het inzicht van hun verkeerde handelen zal als een molensteen om hun nek hangen.

Bij de juiste boetedoening en oprechte diepe spijtbetuiging aan hen die zij lieten lijden en aan Mij, zal Ik hen van die molensteen verlossen. Maar die zal eens te meer teruggehangen worden wanneer diegene zijn medemensen wederom onschuldig te lijden geeft. Zalig degenen die onschuldig lijden, voor hen is een grote schat in de hemel weggelegd, zij zullen in vreugde in het hemels geluk worden opgenomen op de daarvoor bestemde tijd.

Hemels Brood 7144

Waarom beklimmen mensen steile rotsen met gevaar voor eigen leven, waarom gaan mensen uitdagingen aan die hun leven drastisch kunnen veranderen, kunnen beperken of verkorten, wat is hun motivatie om het gevaar op te zoeken?

Het is bepaald niet om een medemens te helpen, om iets goeds te doen voor anderen, het is puur voor zichzelf, voor eigen genoegen, om meer dan anderen te kunnen, om eer en aanzien, om bekendheid, als kik dat het gelukt is om een uitdaging met een goed resultaat af te ronden. Soms breed uitgemeten, soms alleen voor zichzelf, maar doorgaans niet als een dienst aan Mij of hun medemensen. Daarmee blijven zij, hoe opzienbarend hun prestaties ook zijn, vooral op het eigen vertier gericht, zonder daarmee enige bijdrage te leveren aan het groter goed van alle mensen.

Maar het is hun keus in vrijheid gemaakt, zoals iedereen in zijn vrijheid zijn keuzen mag maken. Toch zijn er op aarde voor mensen niet dezelfde omstandigheden, vast zijn er veel mensen die wellicht ook wel uitdagingen zouden willen aangaan, zoals steile wanden beklimmen, of lange afstanden rennend of fietsend kunnen afleggen, om te winnen van medemensen, om eer of om geld, of gewoon voor hun plezier, en zij hebben daarvoor wel de vrijheid, maar niet de mogelijkheden.

Wat is dan eigenlijk werkelijk vrijheid? Want op aarde is iedereen vrij om zijn keuzen te maken voor liefde en haar wijsheid of het tegenovergestelde daarvan, maar daarbij is het niet gezegd dat alle mensen in dezelfde omstandigheden verkeren. Iedereen heeft de vrije wil waarmee hij de vrijheid van keus heeft, in welke omstandigheden hij ook verkeert. De rijke kan al zijn geld voor zichzelf houden, of er medemensen mee helpen die niet zo fortuinlijk zijn, een sterk mens kan zijn voordeel daarmee doen voor zichzelf of een zwakke mens zijn steun geven, zelfs een arm mens kan wat hij aan weinigs heeft voor zichzelf houden of er een arm medemens wat van geven, enzovoorts.

Het is namelijk niet zo, dat elke vrije keus, of die nu voor liefde en haar wijsheid of voor het tegenovergestelde daarvan gemaakt wordt, dezelfde uitkomst zal hebben. Integendeel. Wie voor liefde en haar wijsheid kiest, zal zeker iets anders oogsten dan wie voor het tegenovergestelde daarvan kiest. De eerste keus zal in geestelijk opzicht een rijke oogst geven, zal een waar levensinzicht, het juiste besef over Mij, jullie Schepper, en de betekenis van Mijn Woord geven, terwijl de tweede keus de indruk geeft er rijkdommen mee te zullen vergaren, maar deze rijkdommen bestaan alleen tijdens het verblijf op aarde en hebben geen enkele waarde voor het verdere leven na het verblijf op aarde.

Met de eerste keus wordt een waarde zekergesteld voor het leven na het verblijf op aarde, dat is geen geld en macht, geen aanzien, maar ware vrede en gelukzaligheid. Wat bouwt iemand op met al zijn materieel gerichte lichamelijke inspanningen voor eigen genoegen, voor zijn verdere leven na zijn verblijf op aarde? Weinig van al hetgeen hij dan juist nodig heeft, weinig licht, weinig waar levensbesef, weinig liefde, en de herinneringen aan al zijn inspanningen zullen hem daarbij ook niets brengen.

Lieve mensen, maak in vrijheid je keuzen, maar bedenk daarbij of je nu, tijdens je verblijf op aarde het beste wilt, of straks, na je verblijf op aarde. Dat is ook jouw vrije keus.

Hemels Brood 7145

Het Goddelijk geestelijk volmaakte weten is in alle mensen aanwezig, maar komt nog slechts ten dele bij mensen tot uiting, en dat wat tot uiting komt is verschillend, bij de een meer dan bij een ander.

Alle ideeën die bij mensen opkomen zijn in werkelijkheid uitingen van dit geestelijk volmaakte weten, maar dit wordt doorgaans niet of nauwelijks als zodanig beseft, omdat bij veel mensen nauwelijks of geen geloof in Mij, Mijn bestaan en Mijn Woord al duidelijk aanwezig is. Vandaar dat grote vernieuwende ideeën, uitvindingen, ontdekkingen, toegeschreven worden aan de mens die ontdekte, uitvond, bedacht, en hij geëerd en geroemd wordt en onderscheidingen krijgt. Maar oorspronkelijk is het geen ontdekking of idee van die mens, maar een tot uiting komen van het geestelijk weten, door Mij aan die mens ingegeven.

Er is geen ontdekking, geen idee, geen besef wat niet uit Mijn Goddelijk volmaakt geestelijke aanwezigheid in ieder mens voortkomt, uit Mijn liefde en haar wijsheid, en door Mij aan de mens gegeven is. Het is wel de keus van de mens hoe hij met de van Mij gekregen ideeën, ontdekkingen, besef, en dergelijke omgaat, al dan niet vanuit liefde en haar wijsheid voor zijn medemensen of vanuit het tegenovergestelde, om geëerd en geroemd te worden, winst te behalen, enzovoorts.

Denk daarom niet dat de grote bekenden uit de geschiedenis en zij in het nu zoveel betekenis hebben als hen gegeven wordt, want steeds ben Ik het die de mens inspireerde en inspireert. Maar of de mens datgene waartoe Ik hem inspireer naar waarheid, liefde en wijsheid, zonder eer en roem te verwachten, in alle eenvoud tot uiting brengt voor zijn medemensen, is aan hem. Velen hielden het voor zichzelf, weinigen deelden en delen het in alle eenvoud en liefde met hun medemensen. Gezegend zijn zij die in alle nederigheid zonder eigenbelang, zonder eer en roem, Mijn geestelijk weten, Mijn Woord, doorgeven aan hun medemensen.

Hemels Brood 7146

Ik ben niet zomaar een God. Ik ben de Enige ware God van alle leven, van alle mensen, van alle zijn, van alles wat is, was en komt, van het nu, het toen en het dan, van het Enige dat in alle opzichten Is. Ik Ben Alles.

Behalve Mijn Goddelijk Zijn is er niets dan Die Ik Ben. Mijn Goddelijke Wezenlijkheid is Alles, is waarheid, is ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, onveranderlijke, onvergankelijke, eeuwig vrije volmaakte liefde en haar eveneens volkomen volmaakte wijsheid. Uit Mijn Leven, uit Mijn liefde en haar wijsheid, komt alle leven voort, is alles wat is en bestaat voortgekomen, waarbij de Mens geschapen is naar Mijn beeld en gelijkenis met de volkomen waarheid van Mijn Leven in zich, in de vrijheid om die volkomen waarheid van Zijn zelf te zijn, zonder Mij te zijn.

Omdat Ik Alles Ben, en niemand Mij kan zijn, zoals niemand zijn medemens kan zijn, niet zijn moeder of vader, zijn broer of zus, zijn vriend of vriendin, of wie dan ook kan zijn. Wel kan iedereen het innerlijk van een medemens voelen, zodra hij Mijn volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid gelijk zijn oorspronkelijke wezenlijkheid in vrijheid zelfgekozen is. Omdat hij dan in de ware eenheid van werkelijk leven met Mij en zijn medemensen is. Maar er is nog nauwelijks iemand die zich daar een juiste voorstelling van kan maken, hoe dat in alle werkelijkheid is.

Wel is er hier en daar een klein aantal mensen die aan het begin staan van een weg die hen daarnaartoe leidt, en soms vangen zij een glimp op van wat werkelijk leven in alle gelukzaligheid is, een glimp van de reikwijdte van Mijn liefde en haar wijsheid, een glimp van de vrede die daarmee gepaard gaat en voelen zij de blijdschap daarvan. Wees bemoedigd, lieve mensen die dit in het hart herkennen, ook in deze roerige tijden, want al zie je Mij niet, Ik sta naast je, naast jullie, Ik ben in jullie, in jou, ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7147

Hemelse Vader, ik begrijp dat wanneer ik gelijk Uw ware liefde ben, ik al Uw rijkdom daarbij heb. Maar als ik daarop uit ben, dan heb ik niets.

Wie Mijn hemelse rijkdommen najaagt uit een vorm van eigenbelang, naar liefde leeft om geliefd te zijn en zijn erfenis van Mij daarvoor verwacht, zal teleurgesteld uitkomen. Want Mijn ware liefde verlangt niets en krijgt daardoor juist alles. Zo kunnen alle mensen Mijn hemelse rijkdommen krijgen door naar Mijn ware liefde te leven uit eigen vrije keus, om niet, uit ware liefde voor Mij en hun medemensen.

Zou iedereen dit naar waarheid begrijpen en doen, dan zou de hemel op aarde zijn. Maar vooralsnog is dat niet de situatie op aarde. Er zijn wel mensen die dat enigszins begrijpen en nastreven, maar veel meer mensen hebben er geen idee, geen besef van. Er zijn ook mensen die het hun medemensen proberen duidelijk te maken dat de hemel op aarde kan zijn wanneer iedereen zich naar Mijn liefde zou gedragen, maar veel is tot dovemansoren gezegd, omdat bij veel mensen het verlangen naar lust en genoegens, naar aardse rijkdommen, naar roem en macht, te groot en te verblindend is.

Die mensen raken eerder geïrriteerd door wat zij “het vrome gedoe” noemen. Zij zijn mede de oorzaak waardoor de kerken worden afgebroken zonder daar de werkelijke gemeenschappelijke geloofsgebouwen voor in de plaats te zetten. Meer en meer wordt er naar Mij en Mijn Woord niet omgekeken, wordt er gedacht dat er geen ware God is, dat Jezus Christus een verhaal uit het verleden is, een soort verbogen waarheid welke geen waarheid is. Toch vergissen al die mensen zich deerlijk, en op de daarvoor bestemde tijd zullen zij allemaal voor Mij komen te staan, zullen zij Mij in Jezus Christus op hun pad tegenkomen, zullen zij geen omwegen meer kunnen maken, zullen er geen verdraaiingen van feiten meer mogelijk zijn.

De hemel blijft altijd bestaan, maar de aarde zal vergaan en een nieuwe aarde zal uit de hemel neerdalen. Begrijp dit zoals het werkelijk zal zijn en je weet hoe Ik dat bedoel.

Hemels Brood 7148

Aarzel niet als je iets goed wilt doen, maar als je twijfelt of het wel goed is, laat het dan. Kom in beide situaties bij Mij in je hart, zodat Ik je aarzeling wegneem door wat goed is duidelijk aan te tonen, en het antwoord te geven op dat waaraan je twijfelt, zodat je weet waarom je twijfelt en je het kunt laten.

Steeds ben Ik in je hart paraat om je duidelijkheid te geven over wat wel en wat niet waar is, wat wel en wat niet goed en zonder eigenbelang is, wat wel en wat niet naar ware liefde is. Kom steeds bij Mij, want Ik ben in alles de zuivere waarheid, de zuivere liefde, de zuivere wijsheid uit zuivere liefde. Alleen uit Mij kun je de ware zuivere antwoorden krijgen, en vervolgens is het aan jou wat je ermee doet. Zie, Ik geef wel innerlijk signaaltjes, maar in je vrijheid kan Ik meer niet doen en is het aan jou om op die signaaltjes te reageren, is aan jou de keus om bij Mij te komen, want zonder je vrijheid te belemmeren kan Ik niet bij jou komen.

Ik kan laten voelen dat Ik er ben, in je hart, Ik kan een signaaltje uitzenden om je aandacht te trekken, Ik kan situaties op je pad brengen om tot inzicht te komen, maar Ik zal niets doen wat je vrijheid belemmert, ook al zie Ik dat je minder goede keuzen maakt, Ik wacht af tot je bij Mij komt. Maar Ik ben er wel altijd, Ik ben nooit weg, Ik ben jouw leven, in eeuwigheid voor altijd, en je kunt Mij altijd raadplegen, naar Mij in je hart luisteren, wanneer jij dat oprecht wilt. Ik kan je altijd helpen, wanneer jij dat oprecht wilt.

Maar verwacht Mijn hulp niet zoals jij die graag wilt en het beste vindt. Vraag niet om winst, wanneer Ik zie dat verlies beter voor je is. Want dan kom je teleurgesteld uit, omdat je dan niet echt Mijn hulp wilt, maar je eigen verlangens vervuld wilt zien. Kom in vrijheid en geef Mij de vrijheid om het beste voor jou en alle mensen waar te maken, en alles komt in Mijn liefde helemaal goed.

Hemels Brood 7149

Wanneer je alles volmaakt zou doen, volmaakt zou liefhebben, volkomen belangeloos en zonder eigen voorwaarden, altijd de volledige waarheid zou doen en zeggen, volledig geduldig en evengoed ijverig zou zijn, niets voor jezelf zou houden, altijd zou geven en alleen zou aannemen wat je uit ware liefde zou krijgen, steeds nederig en verdraagzaam en voorkomend zou zijn, dan nog ben je deel van de grote Mens, van alle mensen tezamen, waar veel mensen nog niet in geloven.

Terwijl veel mensen niet in Mij geloven als hun God en Schepper, als hun leven Gever, hun waarheid van zijn, en in veel opzichten hun eigenbelang nastreven, niet geduldig zijn, geen belang hechten aan waarheid, enzovoorts, zou jij evengoed, hoe volmaakt je ook zou zijn, toch te maken hebben met de gevolgen van hun gedrag, zoals alle mensen te maken hebben met het gedrag van hun medemensen en de gevolgen daarvan. Omdat iedereen met elkaar in die Ene Mens verbonden is in Mij en alles wat er gebeurt, het gedrag van ieder mens, nog niet volmaakt is in waarheid, liefde en haar wijsheid. Ook het jouwe nog niet, al streef je het met de beste bedoelingen, ten beste voor iedereen, nog zo ernstig na.

Het leven op aarde is voor niemand al volmaakt, al hemels, maar het is voor de een wel beter te begrijpen dan voor de ander. Dat is het verschil tussen de ene mens en de andere, dat is het verschil, wanneer jij Mij in je hart kent, Mijn liefde in je hart gevoeld hebt, Mij in je hart ontmoet hebt, weet dat Ik er voor jou en alle mensen ben en alle mensen uit ware liefde help en leid, om tot het volmaakte leven in vrijheid en gelukzaligheid te komen, terwijl anderen dat niet beseffen, niet begrijpen, niet geloven en zonder Mij steeds proberen hun problemen op te lossen, zonder de volkomen oplossing te vinden, omdat zij niet bij Mij om raad zijn gekomen.

Terwijl jij wel bij Mij komt, wel van Mij die raad krijgt, zodat je met al de gevolgen van je medemensen kunt omgaan, dat neemt die gevolgen voor jou niet weg, ze raken jou ook, maar jij kent de weg van Mijn liefde en kunt die gaan. Dat is jouw voordeel, Mij en Mij liefde en haar wijsheid te kennen.

Hemels Brood 7150

Wanneer een mens genegenheid voor een medemens voelt, raakt hij hem aan. Een kleine aanraking kan zoveel troost geven, kan voor iemand precies wat tot steun zijn in een moeilijke situatie. Kan pijn net wat draaglijker maken.

Zo raak Ik mensen aan. Een kleine aanraking van Mij is al veel meer dan troost, dan verzachting, een kleine aanraking van Mij is ware liefde en heeft een sterke werking, maakt dingen goed die er niet goed uitzien. Maar veel van Mijn aanrakingen worden niet bemerkt, omdat van Mij geen aanrakingen verwacht worden. Er zijn ook mensen die heel even Mij aanraken, met het kleinste topje van een vinger, haast onwetend daarvan. Dat zijn die momenten waarop iemand, waarop jij, Mij in je hart voelt, Mijn liefde voelt en jij voor Mij liefde voelt, jij Mij in nederigheid liefhebt. Een seconde misschien, maar toch heb jij Mij daarmee net even aangeraakt en daarmee Mijn aanraking naar je toegetrokken.

Want het is niet gemakkelijk om in alle nederigheid in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid te blijven geloven in een wereld die zichzelf roemt, zichzelf heer en meester waant, die uit allerlei onderzoeken meent het leven in een DNA streng naar eigen idee te kunnen wijzigen tot een beter leven, en Mijn liefde in ware deemoed te voelen zoals zij in alle zuiverheid en werkelijkheid is. Met ook nog zoveel ongeloof en afwijzing van wat jij weet, kent en voelt dat de waarheid is in alle opzichten.

Maar juist in de wereld worden zoveel mensen verleid en misleiden mensen elkaar, niet omdat zij werkelijk slecht zijn, maar omdat zij zwak zijn, denkend sterk te zijn, en omdat zij onwetend zijn, denkend te weten, en zo gedragen zij zich naar hun zwakte en hun onwetendheid zonder besef van Mij en Mijn liefde. Laat je door al hun doen en laten, door al hun vermeende kennis, niet van de wijs brengen, blijf voor hun ogen zwak en weet, in Mij en Mijn liefde ben jij sterk.

Hemels Brood 7151

Ik ben geen onderdrukker. Met Mijn leer zijn mensen stelselmatig onderdrukt door medemensen, en dat gebeurt nog wel. Mijn leer is vaker geïnterpreteerd als bedoeld te zijn om streng aan vast te houden om ernstige straffen van Mij te voorkomen. Daarbovenop hebben mensen zelf strenge straffen bedacht en uitgevoerd, niet vanwege hun geloof in Mij, niet uit liefde voor hun medemensen of voor Mij, maar om mensen in hun macht te houden. Vanwege al die strenge straffen hebben steeds meer mensen afstand genomen van Mij en Mijn werkelijk liefdevolle leer, en hebben zij geen weet en geen begrip meer van de liefde die Mijn leer werkelijk biedt.

Nu zijn er ook mensen die zichzelf onder druk zetten om aan Mijn leer te voldoen, vanuit een zeker geloof in Mijn bestaan, en met de manier waarop zij dat uiten, tonen zij een zekere druk, alsof hun rituelen hen door Mij en Mijn leer zijn opgelegd, wat eeuwig niet zo is. Dat wordt door buitenstaanders nu ernstig bekritiseerd, tot ergernis van hen die denken dat hun wijze van uiten van hun geloof werkelijk zo bedoeld is. In Mijn leer is geen enkele druk bedoeld en zijn ook geen rituelen als zodanig bedoeld om te worden uitgevoerd, Ik heb de mens juist vrijheid gegeven om zelf tot besef te kunnen komen van wat waar of niet waar is. Het is niet de bedoeling dat mensen met elkaar strijd aangaan over wat zij als waar of niet waar zien, waarbij dan ook wederzijdse kritiek niet op zijn plaats is.

Wanneer Ik de mens soberheid aanraad, bedoel Ik geen treurigheid, geen strengheid, bedoel Ik geen armoede, maar soberheid in geestelijke zin, wat op zich een ware rijkdom is, maar grote armoede geeft als het opgedrongen wordt door stellingname en onderdrukking. Mijn leer gaat om ware liefde, niet om een ander liefde op te leggen, maar om zelf liefde te zijn. Om innerlijk contact met Mij, om hulp zonder voorwaarden te stellen, om uit liefde belangeloos aan elkaar te geven en belangeloos uit liefde te ontvangen wat anderen te geven hebben.

Het is niet aan de mens om te bepalen wat wel of niet naar Mijn leer is en dat een medemens op te leggen. Er staat dan ook niet, wie Mij liefheeft, vervolge degenen die Mij niet liefhebben, maar er staat, wie Mij liefheeft die volge Mij. Laat niemand een medemens die Mij liefheeft vervolgen, dat is beter voor zijn eigen heil.

Hemels Brood 7152

Veel mensen willen meer dan zij nodig hebben. Veel mensen hebben meer dan zij nodig hebben, veel meer. En wanneer van dat meer iets ingeleverd moet worden zonder dat daar direct iets tastbaars tegenover staat, zonder dat zij daar iets voor terugkrijgen wat van gelijke waarde is aan hetgeen ingeleverd moet worden, verzetten zij zich, proberen zij hun belangen veilig te stellen, met de blik op zichzelf gericht en niet of nauwelijks op hun medemensen. Weinig mensen kunnen afstand doen van hun bezittingen, van hun vrijheden, van hun genoegens, van hun vermogen, of dat nu letterlijk materieel is of met hun welzijn, met hun welbevinden te maken heeft.

Bij hen is ook weinig besef van de armoede waarin medemensen verkeren die niet zo fortuinlijk zijn, in hun directe omgeving of elders op aarde, want zij zijn gewend aan hun welzijn, aan hun bezit, aan hun vrijheid, en hun hele omgeving verkeert ongeveer in diezelfde rijkdom, hetzelfde welzijn, hoe zullen zij zich er dan bewust van worden wat anderen te verdragen krijgen die niet hetzelfde aan welzijn en rijkdom hebben? Alleen een eigen ervaring kan mensen wakker schudden uit hun misvattingen dat het nu eenmaal zo verdeeld is, dat nu eenmaal niet iedereen het even goed naar zijn zin heeft, dat dat niets met hen te maken heeft, maar op aarde nu eenmaal zo is.

Alleen een eigen ervaring kan verdraaide inzichten, misvattingen, en dergelijke, wijzigen, maar eerst zal zo’n eigen ervaring onprettig gevonden worden en mensen zullen zich ertegen verzetten, wanneer ze de situatie niet snel genoeg onder controle krijgen. Maar dat verzet zal de situatie geen goed doen. Lieve mensen, zie in alles wat er gebeurt Mijn liefdevolle Hand, want voor veel mensen is het nodig dat zij nieuwe inzichten krijgen, dat misvattingen weggenomen worden. Laat het gebeuren, de weerstand, want pas daarna komt het inzicht, de acceptatie, de ervaring die nodig is ten beste voor alle mensen. Wees geduldig in Mijn liefde, want het ligt allemaal in Mijn Hand en het komt goed.

Hemels Brood 7153

In deze dagen geef Ik Mijn Woord en de uitleg van Mijn Woord vooral aan hen die eerlijk en oprecht zijn, die in een zekere eenvoud leven, die met respect met hun medemensen omgaan, er niet naar zoeken om in de belangstelling te komen staan, maar op de achtergrond medemensen helpen en op een ware oprechte manier in Mij, in Mijn bestaan en in Mijn Woord geloven. Ik geef hen Mijn licht, zodat anderen om hen heen Mijn Woord ook kunnen gaan begrijpen. Maar er zijn niet veel mensen in deze tijd die Mijn volle licht kunnen verdragen en om hen heen zijn weinig mensen die het licht van die paar die dat wel kunnen, kunnen zien.

Veel mensen zijn in deze tijd in meer of mindere mate blind voor Mijn licht, en Ik zeg jullie, die Mijn licht zien en Mijn Woord beginnen te begrijpen, het is de tijd nog niet voor de blinde mensen om te gaan zien. Daarom, verbaas je niet en bekommer je er niet om dat wat voor jou helder en klaar is, door anderen niet eens bekeken wordt, er totaal geen interesse voor is, want dat is verspilde moeite. Laat hen die Mijn licht beginnen te zien, zelf komen, maar trek niet aan degenen die onwillig zijn, zij zullen de helderheid van Mijn licht alleen vertroebelen en anderen, die beginnen te zien, onzeker maken over de waarheid.

Zo geef Ik Mijn Woord, Mijn licht, alleen aan diegenen die het vermogen hebben om in hun eenvoud te kunnen zien en te kunnen verstaan. En wanneer zij verstaan gaan ook zij Mijn licht geven en zullen naar hen ook mensen komen voor Mijn licht. Zo zal, ondanks de blindheid van de wereld, Mijn licht onder de mensen groeien, zonder dat het gezien wordt door de wereld. Want de wereld zou het licht vertroebelen en Mijn Woord vertrappen en mensen die beginnen te zien in onzekerheid brengen.

Daarom laat Ik de wereldse mensen nu nog blind. Laat hen blind, wees zelf Mijn licht, maar alleen voor diegenen die uit zichzelf naar Mijn licht toe komen, want die breng Ik tot zicht, omdat zij die eenvoud en oprechtheid hebben die nodig is om Mij en Mijn licht te zien en Mijn Woord te kunnen begrijpen en zelf licht te worden.

Hemels Brood 7154

Wanneer iemand ziek is, vraagt hij om genezing. Er zijn artsen waar hij naartoe kan gaan om genezing, hij kan ook Mij bidden om genezing. Op verschillende manieren zijn door Mij mogelijkheden gegeven om mensen te genezen van verschillende ziekten, maar niet alle ziekten zijn te genezen en er zijn ziekten waarvan zelfs de oorsprong nog niet ontdekt is.

Zo wordt de ene mens genezen en een ander niet, en mensen vragen zich af waarom iemand niet geneest, wat iemand dan toch gedaan heeft waardoor hij ziek is en ziek blijft. De gedachte dat iemand zelf een aandeel zou hebben aan de ziekte die hij heeft, is op zich al een misvatting. Mensen maken met elkaar zoveel fouten waar anderen de gevolgen van dragen, hoezo zou ziekte dan niet een gevolg van fouten gemaakt door anderen kunnen zijn?

Alle mensen hebben met elkaar te maken en met elkaars doen en laten, met wat goed is en wat niet goed is, wat met opzet niet goed gedaan is, met wat door onachtzaamheid niet goed gedaan is, met wat door onwetendheid niet goed ging, enzovoorts. Alles wat mensen in welk opzicht dan ook niet goed deden of doen, zowel in het verleden als in het heden, heeft een uitwerking op alles en iedereen en verdwijnt niet zonder een helingsproces. Het een wat niet goed gedaan is heeft daarbij een ander helingsproces dan het ander wat niet goed ging, en zo heeft de ene ziekte een ander helingsproces dan een andere ziekte, terwijl alle ziekten te maken hebben met alles wat niet goed gedaan is, zowel in het verleden als in het heden.

Daarmee in verband is het voor de mens veel te ingewikkeld om van Mij een antwoord te krijgen op de vragen over ziekten, over hun oorzaak en over de schuld die iemand eraan zou hebben, omdat vaak het proces van heling nog gaande is. Want veel van de oorsprong van ziekten, al zijn er die pas in de huidige tijd tot uiting gekomen zijn, ligt in een ver verleden. Daarom is het voor mensen niet zo gemakkelijk om vast te stellen wat de oorzaak van een ziekte is, zeker wanneer de geestelijke oorsprong nog niet geheeld is, is het ook nog niet mogelijk om de oorzaak te vinden en de ziekte te genezen.

Heeft de zieke daar schuld aan? Zeker niet in dat opzicht. Kan dan een goed mens zo’n ziekte krijgen? Zeker, want ook een goed mens is deel van het grote geheel waarin goed en kwaad hun uitwerking hebben zonder dat het kwaad zich tot het kwaad beperkt. Want juist zal het kwaad het goede zoveel mogelijk proberen te verstoren, want dat is de basis en het doel van het kwaad. Stel daarom die vragen niet meer, draag wat de mens door het kwaad wordt aangedaan in Mijn liefde, dan wordt het door Mij gedragen en zal het geen werkelijk gewicht hebben, ondanks het ongemak ervan. Vergeet nooit dat jullie allemaal altijd in Mijn liefde door Mij gedragen worden.

Hemels Brood 7155

Neem alle verschillende bouwstenen die er op aarde en om de aarde zijn, alle stoffen, alle metalen, alle mineralen, alle reacties van stoffen wanneer je ze samenvoegt, maar wanneer je ze terug volgt tot het eerste bestaan, hun ontstaan, kom je uiteindelijk tot één en hetzelfde, tot Mij, jullie Schepper, want Ik Ben Een en uit Mij is alles voortgekomen en tot allerlei verschillende vormen als bouwstenen tot bestaan gebracht.

Ik ben Die Ene waartoe alles behoort en uit Wie alles voortgekomen is, leven gegeven is, leven voor eeuwig en altijd, in allerlei opzichten verschillend, en toch altijd in oorsprong Dezelfde, Die Ik Ben. Maar al die verschillende stoffen, metalen, mineralen, enzovoorts, zijn geen toevallige verschijningen, zijn niet toevallig ontstaan, zij hebben allemaal hun dienst in werkelijk leven, en hoe dan ook zijn zij levend, want Ik Ben Levend en Ik Ben Alles. Pluis alles uit vanuit de aardse wetenschap en evengoed is niets van het ware leven sluitend te bewijzen, omdat het in de eeuwigheid niet sluit, het leven sluit niet, Ik sluit niet, Ik leef eeuwig. Daarmee leeft alles en iedereen eeuwig en sluit geen enkel leven, geen enkel onderdeel van Mijn leven, en er zijn ontelbaar veel onderdelen tot uiting gekomen van Mijn leven die Ik allemaal Ben in Mijn Een Zijn, zoals Ik dat wilde, zoals Ik heb uitgesproken, allemaal Mijn Gedachte, Een Gedachte, Een Zijn, Een Leven, Een Waarheid, Een Werkelijkheid, Een Woord.

In die Gedachte, in dat Woord, in Mijn Wil, ben jij, mens, leven, eeuwig leven, kun jij zijn, zelfstandig, met je eigen vrijheid, je eigen vrije keuzen, je eigen vorm, karakter, vanwege al het andere wat er is, de aarde, de hemel, de stoffen, metalen, mineralen, het water, de lucht, alles, en dat is en blijft evengoed allemaal Een. En dan het belangrijkste daarvan is Mijn liefde en haar wijsheid, de volmaakte gelukzaligheid Die Ik Ben, het ware werkelijke Leven. Wees die liefde en haar wijsheid, welke in de Bijbel precies naar waarheid beschreven staat, wees die liefde volkomen oprecht in waarheid, en de werkelijkheid van Mijn leven, Die Ik Ben, ontvouwt zich voor jouw ogen, de pracht en schoonheid van werkelijk leven, de volmaakte gelukzaligheid Die Ik Ben, en jullie van oorsprong zijn.

Hemels Brood 7156

Ik geef de mens situaties waarin hij vrij is om te kiezen hoe hij daarmee omgaat. Situaties die zelden op zichzelf staan en steeds te maken hebben met het doen en laten van alle mensen. Want door het doen en laten van alle mensen ontstaan allerlei situaties, juist niet door het gedrag van één mens, maar door dat van meerdere mensen, ook niet in één tijdperk, maar juist in meerdere tijdperken.

Het is dan ook niet de bedoeling dat één mens de oplossing bedenkt en uitvoert, maar dat meerdere mensen door samenwerking tot een juiste oplossing komen, vooral ook omdat elke situatie door het gedrag van meerdere mensen is ontstaan, ook al wordt dat vaak niet beseft. Om welke situatie het ook gaat, belangrijk voor het vinden van een goede oplossing is de motivatie waarmee mensen de situatie tot een oplossing denken te kunnen brengen. Hoe meer dat met eigenbelang gepaard gaat, des te minder goede resultaten zal dat geven. Hoe minder dat met eigenbelang gepaard gaat en hoe meer liefde voor Mij en medemensen er is, des te betere resultaten zal dat geven.

Maar wanneer er samenwerking nodig is met mensen uit veel verschillende culturen, uit veel verschillende landen, is het te verwachten dat er over wat het beste is om te doen of te laten tegenstellingen en verwarring ontstaan. Deze tegenstellingen en verwarring zullen een goede wijze van aanpak in de weg staan, waardoor een goed resultaat niet direct te verwachten is. Om de rijpe vruchten uit een boom te doen vallen, is het nodig om aan de boom te schudden, en dat is dan ook wat er gaat gebeuren. Maar een dikke stevige boom laat zich zo gemakkelijk niet schudden. Zo is het ook wanneer veel mensen onwrikbaar aan hun overtuigingen vasthouden en recht tegenover elkaar blijven staan. Aan die mensen moet dan harder geschud worden. Voor die mensen is verwarring dan mogelijk een middel om los te komen van hun hele vaste overtuigingen.

Aan al degenen die in Mij geloven en geen directe invloed hebben op de aanpak van een situatie die alle mensen treft, zeg Ik, wees verdraagzaam en geduldig, gebruik je hart en je verstand, blijf innerlijk in contact met Mij en doorsta met elkaar de situatie. Hoe de mens zich ook roert en draait, alles ligt geborgen in Mijn ware liefde.

Hemels Brood 7157

Ik geef uitleg over Mijn Woord aan hen die geen roem zoeken, niet naar rijkdom streven, zich om anderen bekommeren, die vooral eerlijk zijn en niets verdraaien, maar recht door zee zijn. Die soms pijnlijk vasthouden aan waarheid, soms te perfectionistisch lijken te zijn, maar ook daarmee alleen het goede voor hebben en niet hun eigen belang.

Zij worden niet altijd begrepen, soms zelfs in omgang wat irritant gevonden, soms komen zij betweterig over in hun eerlijkheid, hun oprechtheid, omdat zij vasthouden aan de rechte weg en niet met de bochten van anderen meegaan. Zij hoeven niet geëerd te worden, geen waardering, geen positie met macht, zij geloven in Mij met een oprechte openheid voor Mijn innerlijke stem die zij altijd herkennen. Maar ook zij vergeten soms naar Mij te luisteren, hebben hun aandacht wel eens bij de dagelijks nodige bezigheden, ook hun ogen zijn wel eens afgeleid en hun oren zijn weleens ietwat verstopt door de wereldse geluiden.

Want juist zij worden van tijd tot tijd beproefd, om hen sterker te maken en dichter naar Mij toe te trekken, zodat zij minder en minder geraakt kunnen worden door alle verleiding die er op aarde is en een slechte uitwerking heeft op mensen. Zij zijn Mij niet liever dan alle andere mensen, maar hun dienstbaarheid aan Mij trekt de werking van Mijn liefde wel aan, terwijl het hen daar in de eerste plaats niet om gaat. Want zij hebben Mij lief omdat zij Mijn liefde steeds wat meer zijn gaan kennen en begrijpen zoals die werkelijk voor alles en iedereen is. Zij zijn nog niet volmaakt in liefde, want ook zij verblijven op aarde in het gekonkel en het leugenachtige van de wereld, en dat heeft ook op hen nog invloed. Niet op hun oprechtheid, hun eerlijkheid, hun besef van de waarheid van Mijn liefde, maar wel op hun omstandigheden.

Zegen aan de mensen die hen zien in Mijn licht van liefde, zonder hen te eren, maar wel hen te steunen en te bemoedigen, want juist zij die eerlijk en oprecht naar Mijn stem horen, zijn van belang voor iedereen die verdwaald is en Mij wil vinden. Want via hen ben Ik te vinden waar Ik altijd ben, in jullie allemaal, in Alles.

Hemels Brood 7158

Onzekerheid is een valkuil voor veel mensen. Het verwart veel mensen wanneer verschillende meningen grond van waarheid lijken te hebben, maar er toch geen overtuigend bewijs is dat het een of het ander werkelijk juist is.

Voor veel mensen is er voor Mijn bestaan geen bewijs, en er zijn juist daarover veel verschillende meningen. Het kan waar zijn, maar het kan evengoed niet waar zijn, er is immers nog door niemand een overtuigend bewijs gevonden, welke door alle mensen als een werkelijk bewijs gezien kan worden. Nu ligt het er natuurlijk aan wat mensen als een werkelijk bewijs zien, en vaak zijn dat standpunten die met aantoonbare feiten als bewezen worden gezien. Maar er is nog weinig tot niets werkelijk bewezen, ook wetenschappelijk niet, want veel van alle zogenaamde bewijzen missen feiten die niet gekend zijn door de mens.

Dat de mens veel belangrijke feiten niet ziet, niet kent, komt omdat zijn ogen daarvoor blind zijn, zonder dat hij beseft blind te zijn. Wetenschappelijk wordt daarom vaak de logica gebruikt om gaten in een bewijs op te vullen, alsof dat feiten zijn. Maar zo gemakkelijk als dat gebeurt, is het niet, hoe logisch sommige invullingen ook lijken te zijn. Dat de mens bewijzen wil, heeft vooral met zijn onzekerheid over het doel van zijn leven te maken. Mensen willen weten wat de zin van hun leven is, willen weten waar zij aan toe zijn. Ik zeg daarop, in vrijheid is alles vrij en kan niets zeker zijn, zonder dat de mens het zekerstelt.

Maar daarvoor heeft hij geen bewijzen nodig, alleen een ijkpunt. Dat is wat de mens zichzelf steeds stelt, terwijl alleen Ik, zijn Schepper, voor hem het juiste ijkpunt ben, dat is het ware leven, de ware liefde en haar altijd ware wijsheid. Zolang mensen zelf hun ijkpunt vaststellen met bewijzen die geen bewijzen zijn, zullen zij in onzekerheid hun weg zoeken. Maar wie Mij gevonden heeft, heeft het ware ijkpunt van zijn leven gevonden, de waarheid van leven, de werkelijkheid van Zijn, en hoeft niet meer in onzekerheid te leven.

Hemels Brood 7159

Er is leven na het leven op aarde. Een zuiver liefdevol leven, en er zijn mensen die dat een korte tijd hebben mogen ervaren, tijdens een moment waarop gedacht werd dat het lichaam geen leven meer in zich had.

Na die korte tijd zijn diegenen teruggekomen in hun lichaam op aarde en hun besef van leven is door die korte maar bijzondere ervaring veranderd. De vraag kan dan gesteld worden, wat de terugkomst van die mensen in hun aardse lichaam te betekenen heeft, waarom zij niet in die liefdevolle sferen mochten blijven en of iedereen na het verblijf op aarde, na zijn sterven, in diezelfde liefdevolle sferen wordt opgenomen. Zie, dat heeft te maken met de keuzen die mensen in hun vrijheid op aarde maken.

Zulke gebeurtenissen, waarbij mensen een moment in die liefdevolle sferen verblijven, zijn niet alleen voor henzelf van belang, maar hun getuigenissen zijn voor veel mensen van belang. Voor henzelf is het van belang dat zij al datgene wat nog aan hen kleeft en geen liefde is, leren tot liefde te brengen, en voor anderen is het van belang dat zij gaan beseffen dat het niet om hun aardse leven, niet om hun lichamelijke leven, maar om Mijn werkelijke Leven als hun eigen leven gaat, in ware werkelijke liefde en haar ware werkelijke wijsheid. Daar gaat het voor alle mensen die op aarde verblijven in alle werkelijkheid om, maar veel mensen beseffen dat niet.

Een getuigenis van meerdere mensen over zo’n besef van ware liefdevolle sferen kan ertoe bijdragen dat het besef van Mijn bestaan dichter bij mensen gebracht wordt, zodat er een andere kijk op het aards materiële bestaan kan ontstaan. Dat zal niet bij veel mensen zo zijn, want het tegenovergestelde van liefde verzet zich nog in allerlei kleine en grote vormen, en in de vrijheid die het nu nog heeft, kan dat nog. Maar zijn dagen zijn geteld, want al het tegenovergestelde van liefde zal zichzelf tot de ondergang brengen, omdat al wat geen leven is, en het tegenovergestelde van liefde is geen leven, eindigt door eigen toedoen.

De worsteling van het einde van het tegenovergestelde van liefde en waarheid is begonnen, en daarmee de opkomst van het licht, de ware eeuwige liefde, het ware leven, waaraan iedereen deel zal hebben. Zowaar Ik Ben, besta, Leef, zowaar zullen jullie allemaal zijn, bestaan, leven in eeuwigheid, amen.

Hemels Brood 7160

Ik zie in iedereen die in Mij en Mijn liefde gelooft de wens dat iedereen in zich Mij gaat vinden zoals Ik werkelijk ben en gaat ontdekken hoe alles in oorsprong uit Mij ten dienste aan het ware welzijn en geluk van alle mensen gegeven is en gegeven wordt.

Want zouden meer mensen beseffen dat hun leven in ware liefde Mijn leven vrij aan hen gegeven is, dan zou er zoveel minder leed, pijn en ziekte zijn, minder zorgen en verdriet, minder oorlog en onderlinge strijd. Maar daarvoor is het in de vrijheid, die alle mensen hebben, nodig dat zij hun zelfgerichte belangen, al dan niet door anderen opgelegd, loslaten. Want alleen dat, hun eigenbelangen loslaten, hun verzet tegen anderen die hen niet gelijk gezind zijn opgeven, vernederingen verdragen, de minste zijn, toont Mij en Mijn liefdevolle werken, dienstbaar aan jullie allemaal, opent ogen voor de werkelijkheid van Mijn liefde en haar wijsheid.

Evengoed kleven veel mensen nog heel sterk vast aan hun zelfstandige eigen mening, hun zogenaamde belangrijke ervaringen, waaruit zij, zonder alle bijbehorende factoren te kennen, misvattingen hebben aangenomen als de besliste waarheid, en zij zijn daarbij heel onwelwillend om dat allemaal los te laten. Zie, als een aantal schroeven vastgeroest en versmolten vastzitten, krijg je die niet zo gemakkelijk los zonder de juiste middelen, en dat kost tijd. Zo zijn de blinde ogen van veel mensen voor Mij en de werkelijke waarheid van leven niet zo gemakkelijk te openen, vast als zij zitten aan een kijk op het leven en hun welzijn, die zeker niet gemakkelijk los te weken is met Mijn liefde, die door hen in hun verstokte blindheid niet bemerkt wordt.

Toch zullen zij allemaal gaan zien en beseffen, die tijd komt, op het juiste moment met de juiste middelen. Wees erop voorbereid dat gezien en beseft gaat worden Wie Ik Ben en wat Mijn ware eeuwige liefde en haar wijsheid voor de mens bewerkt, betekent en geeft. Zij bewerkt plaats in Mijn hemelen in de volle eeuwige gelukzaligheid voor alle mensen.

Hemels Brood 7161

Niemand is alleen zijn eigen doen en laten. Iedereen maakt zijn eigen vrije keus in situaties die niet alleen door hem ontstaan zijn maar door veel meer mensen, ieder door zijn eigen vrije keus, terwijl alles in eenheid met elkaar verbonden is. Iedereen is een deel van het grote levensraderwerk.

Stel dat iedereen een radertje in eigen beheer heeft en iemand draait aan zijn radertje, dan draait hij daarmee ook aan een ander radertje, dat radertje draait ook aan een radertje en zo draaien alle radertjes naar ieders vrije keus, maar nooit los van elkaar. Ongeveer op die manier grijpen al jullie vrij gemaakte keuzen in elkaar en hebben alle vrij gemaakte keuzen invloed op elkaar waardoor in vrijheid niemand alleen zijn eigen doen en laten is, of alleen met zijn eigen in vrijheid gemaakte keuzen te maken heeft.

Ook al denken mensen dat zij minstens een deel helemaal in eigen hand hebben, omdat zij keuzen maken die hen het beste uitkomen, die hen winst opleveren en macht, toch zijn zij ook onderdeel van het grote gebeuren en hebben zij met iedereen en ieders vrij gemaakte keuzen te maken. En er zijn mensen die denken anderen te kunnen aanzetten tot keuzen die henzelf voordeel geven en daarmee macht over anderen te hebben, maar de waarheid is dat elke macht, elke rijkdom, die op die manier verkregen is, een schijnbare rijkdom en macht is in het grote geheel van werkelijk leven gezien.

Maar nog ziet het grootste deel van de mensheid zijn onderlinge verbondenheid met elkaar niet zoals die werkelijk is, nog begrijpen zij niet dat zij in hun vrijheid toch niet alleen zichzelf zijn, maar alle mensen zijn in Mij, jullie Schepper, het ware Leven. Het ware Leven dat nooit verandert, welke keuzen mensen in hun vrijheid ook maken, ten goede of ten kwade, Ik Ben onveranderlijk het Enig ware Leven, de volmaakte onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar volmaakte wijsheid. Alleen in Mijn Leven leven jullie en kunnen jullie in alle vrijheid in volledige vrede volkomen gelukkig zijn en blijven. In die ware vrijheid, in Mijn Leven, kun jij jezelf en tegelijk alle mensen tezamen zijn.