Hemels Brood 7100 t/m 7130

Hemels Brood 7100

Ieder van jullie heeft een eigen unieke naam en Ik ken jullie allemaal persoonlijk bij naam. Op aarde hebben jullie bij je geboorte een naam gekregen, maar al veel eerder hebben jullie van Mij je eigen unieke naam gekregen, die Ik jullie niet zomaar gegeven heb en ook niet eenzelfde gebruik en dezelfde betekenis heeft als de naam die je bij je geboorte op aarde gegeven is.

Je naam op aarde is je gegeven als roepnaam en als onderscheid tussen elkaar, als een menselijk gegeven. Op aarde zijn dezelfde namen mogelijk, meerdere mensen kunnen dezelfde naam hebben. Maar van de naam die Ik je gegeven heb is er geen tweede. Die naam maakt niet alleen het onderscheid tussen jou en alle andere mensen, maar die naam ben je, die naam is gelijk aan wie je bent uit je eerste bestaan uit Mij, je God en Schepper. Die naam is jouw vermogen te zijn wie je bent, uniek ten opzichte van alle andere mensen, zoals alle mensen uniek zijn ten opzichte van alle andere mensen.

Wanneer Ik je bij je naam roep, is dat niet hetzelfde als wanneer iemand op aarde je bij je aardse naam roept. Wanneer Ik je bij je naam roep, roep Ik je unieke levenseigenschappen, die de Goddelijke werking van Mijn liefde en haar wijsheid in jou zijn in een eigen persoonlijke verhouding tot Mij, jouw Schepper. Jouw naam, die je van Mij gekregen hebt, is veel langer en veel omvattender in de waarheid van leven en is niet in welke op de aarde gebruikelijke taal dan ook uit te spreken. De langste naam op aarde gekregen, is nog niet een speldenprik in het universum vergeleken bij de naam die Ik je gegeven heb als je persoonlijk zijn. Die naam past precies in de eenheid van zijn met Mij en al je medemensen, zoals ook hun naam precies past in de eenheid met Mij en alle medemensen.

Toch is het niet zo dat die naam onuitspreekbaar is, Ik heb die naam, die je van Mij gekregen hebt, eens voor jou uitgesproken en het is de naam waarmee Ik jou roep. En op de bestemde tijd hoor jij van Mij jouw naam zoals die werkelijk is, zoals jij werkelijk bent, in de volle zaligheid van werkelijk zijn, werkelijk leven, jouw leven persoonlijk en tezamen in eenheid met Mij en al je medemensen.

Hemels Brood 7101

Ieder mens heeft zijn eigen vrije persoonlijke keus, voelt zich als een eigen apart zelfstandig leven, doet wat hij wil, wat hem geleerd is, waar hij zich toe verplicht voelt, wat hij belangrijk vindt, en hij heeft daarbij zijn eigen normen en waarden, die deels met de normen en waarden van medemensen overeenkomen en deels niet. Maar hoe individueel een mens zich ook kan voelen, hij is hoe dan ook deel van het grote geheel, van alle mensen tezamen, van de ene grote mens, en het allerbelangrijkste, van Mij, zijn Schepper en Levengever, zijn God, het eeuwig ware eeuwige leven Zelf.

Veel mensen kunnen in hun individuele besef zich van die eenheid nauwelijks iets voorstellen. Aan hen zeg Ik, kijk eens naar de vlucht van een zwerm vogels in de lucht, zoals zij zich tot een groep hebben samengevoegd en iedere vogel zijn plaats in die groep kent. Wanneer de zwerm zich gevormd heeft vliegen zij als één geheel en maken met elkaar in eenheid steeds andere vormen in een volkomen uitgebalanceerd ritme, dicht bij elkaar, zonder elkaar te raken. Wie dat ziet in de lucht verbaast zich over de vormen die zoveel vogels tezamen maken als één geheel, steeds allemaal hun plaats kennend, vloeiend overgaande van de ene vorm in de andere in een nauwe samenwerking met elkaar.

Zo zijn de mensen in al hun keuzen met elkaar verbonden, alleen beseffen veel mensen niet hoe hun keuzen tezamen met de keuzen van andere mensen vormen maken die op het leven van alle mensen hun invloed hebben. De perfectie van de vormen die vogels in hun vlucht in de lucht tezamen tonen, is nauw verbonden met Mij, hun Schepper, en zij voelen uit Mij heel nauwkeurig hun plaats en richting ten opzichte van elkaar met elkaar. Zou de mens zich in zijn vrijheid ook aan Mijn leiding overgeven, in zijn hart Mij horen en volgen, dan zou er over de aarde bij alle mensen een hele andere vorm van samenleving zijn.

Maar zie, op aarde ben Ik toch ook in ieder mens persoonlijk aanwezig, omdat Ik het leven ben, in ieder mens, en alhoewel de mens zijn eigen vrije keus heeft, is zijn leven evengoed Mijn leven, en zonder die vrije keus te belemmeren leeft ieder mens toch Mij, zijn Schepper, zijn God. Daarmee vormen alle keuzen die mensen in hun vrijheid maken toch één weg, Mijn levensweg, naar Mijn ware leven in ware gelukzaligheid. Hoe dat in alle vrijheid gebeuren kan, weet Ik alleen. Maar het zal voor alle mensen meer en meer zichtbaar worden en hij zal het in zijn vrijheid meer en meer beseffen, dat de basis van alle leven van alle mensen ligt in de ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7102

De tocht door de woestijn van de Israëlieten staat voor de tocht door het leven, waarbij zij hun eigen keuzen maakten en de omstandigheden zich naar hun keuzen vormden, met weinig of geen werkelijk geloof in Mij en Mijn liefde.

Zo is het nu in de wereld, de mensen gaan door de woestijn van hun eigen gebrek aan geloof in Mij, hun Schepper, gebrek aan vertrouwen op Mij en Mijn liefde, maken hun eigen keuzen, sommigen met de beste bedoelingen voor hun medemensen, anderen vooral voor zichzelf. Zo is er weinig zicht en geestelijk veel armoede. En jullie, die wel in Mij geloven, op Mij en Mijn liefde vertrouwen, ook jullie bevinden je tussen alle wereldse mensen in die woestijn, maar toch nog met de dauw als drinken en je geloof als houvast, zodat je in vertrouwen op Mij de omstandigheden kunt verdragen, wetend dat die woestijn ten einde zal komen.

Zo zijn jullie lichtjes in de duisternis, voedsel en drinken gevers aan de weinigen die erom vragen Mijn Woord te horen. En hoewel het kaal en geestelijk leeg is bij veel mensen, ben Ik in jullie hart aanwezig, is Mijn liefde en haar wijsheid in jullie hart aanwezig, ook al voel je je soms door de wereldse omstandigheden los van elkaar, in Mij zijn jullie allemaal toch tezamen, nodig in die woestijn om de weg te wijzen aan hen die erom vragen. Dat zullen maar heel weinig mensen doen, vol als zij zijn van hun zorg om zichzelf, maar er zullen steeds weer momenten komen waarop zij gewezen worden op de vergissingen die zij maken.

Er staat in de Bijbel dat mensen tegenover elkaar komen te staan, kinderen tegenover hun ouders, broers en zussen tegenover elkaar, iedereen met zijn eigen mening tegenover medemensen met een andere eigen mening, en iedereen zal zijn eigen welzijn verdedigen zonder resultaat. Daardoor zal het steeds meer duister worden, met jullie als lichtjes, door Mij gevoed en van Mijn voeding gaan jullie delen aan hen allemaal, tot Ik kom en maaltijd zal verzorgen voor duizenden en zicht zal geven aan duizenden. Wees daarop voorbereid en wacht geduldig, want alles komt goed, op de daarvoor bestemde tijd.

Hemels Brood 7103

Op aarde zijn er de verschillende belangen die mensen hebben, die het goede beogen of het tegenovergestelde daarvan. En al naargelang wat er beoogd wordt, kan Ik de mensen inspireren of gebeurt het dat de verleiding de mens iets voorspiegelt om naar te handelen.

Veel mensen proberen anderen naar hun belang te laten handelen, dat gebeurt op verschillende manieren en vaak is dat een vorm van omkoping en van beloften, vaak zodanig, dat het erop lijkt dat ook het belang van degene die omgekocht wordt, gediend wordt. Maar wanneer het belang van de omkoper vorm gekregen heeft, zijn alle beloften niets meer waard en ligt de macht bij de omkoper, die gemakkelijk met leugens en bedrog zijn belang veiligstelt en uitbuit. Dat gebeurt allemaal in de wereld om jullie heen, terwijl jullie in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid geloven, en het lijkt erop dat daar nauwelijks iets aan te doen is.

Maar op een onzichtbare manier is daar zeker iets aan te doen, zonder leugens en bedrog, zonder verwijten en boosheid, zonder teleurstelling, zonder opgeven en moedeloosheid. Want wat jullie in alle zekerheid geloven, is waarheid, en waarheid in het hart is Mijn liefde, en Mijn liefde heeft een uitwerking naar alle kanten. Want jullie zijn niet alleen in je hart in Mij met elkaar verbonden, jullie zijn in je hart via Mij met alle mensen verbonden, ook met alle wereldse mensen, en alles wat jullie in je hart van Mij naar waarheid kennen, weten, geloven, komt op de een of andere manier ook in de harten van al die andere mensen. Hun gedachten doen jullie niets, omdat eenmaal Mij en Mijn liefde naar waarheid kennen en in geloven, het hart beschermt, zodat geen valsheid daar meer kan binnenkomen, maar omgekeerd komt alles wat jullie in je hart van Mij en Mijn liefde en haar wijsheid beseffen, wel in alle andere harten.

Maar het neemt tijd voordat dat het effect heeft dat het boze overstijgt. Dus wees geduldig, blijf zoveel je kunt bij Mij in je hart komen, zodat Ik je steeds meer kan aanreiken van Mijn ware liefde en haar wijsheid, zodat je steeds meer gaat begrijpen van Mijn ware leven wat jullie allemaal zijn, van wat liefde is en Wie Ik Ben, en dat komt vervolgens ook allemaal in alle harten en zal daar zijn werk doen, zodat mettertijd de liefde in alle harten zegeviert en alle mensen tot Mijn ware leven in liefde komen en voor eeuwig gelukkig zijn.

Hemels Brood 7104

Het leven is nu. De toekomst ontvouwt zich uit het nu. Toekomstplannen kunnen niet sluitend zijn wanneer niet in het nu geleefd wordt en er allerlei onverwachte dingen kunnen gebeuren.

Omdat alle mensen hun vrije keus hebben, gebeurt er van alles in het nu wat een prijs heeft voor de toekomst. Mensen kunnen zich van alles voornemen in het nu en in de toekomst zal blijken wat ervan terechtgekomen is. Wie zijn handelen nu niet vanuit Mijn liefde en haar wijsheid vorm geeft, zal dat in de toekomst merken, en dat geldt voor alle mensen in alle tijden dat de aarde, geschapen met alles erop en eromheen, bestaat en de mens erop leeft.

Want alles waar ooit in het verleden, wat toen het nu was, in vrijheid voor gekozen is, heeft in het nu nog altijd een effect op alle mensen en niemand kan wat er in het verleden misgegaan is herstellen, maar wel kan er in het nu voor Mijn liefde en haar wijsheid gekozen worden in alle doen en laten van mensen. Dat verhelpt niet alleen de effecten van alles wat in het verleden niet naar liefde gekozen is, maar zorgt er ook voor dat in de toekomst alle mensen in vrede en harmonie kunnen samenleven.

Zo eenvoudig als dat klinkt is het helaas niet, omdat nog veel mensen meer in de toekomst proberen te leven, dan in het nu naar Mijn liefde en haar wijsheid te handelen. En regelmatig wordt het verleden centraal gesteld met herdenkingen, terwijl tijden veranderen en de mens in het nu achterloopt, door steeds terug te kijken naar wat niet goed was, terwijl dat door anderen gebeurd is en zij daar zelf niets aan kunnen wijzigen.

Mensen, leef nu, met Mij, jullie Schepper, met Mijn liefde en haar wijsheid, dan maak je met elkaar de beste toekomst in het nu, ook voor alle mensen die nog gaan komen, voor je kinderen, je kleinkinderen en hun kinderen. Wees eenvoudig waarheid en liefde, vertrouw eenvoudig op Mij en Mijn liefde, blijf eenvoudig vrienden, familie met elkaar, nu. Dan vervliegt wat fout was in het verleden, dan is het niet nodig om te herdenken, dan zijn jullie verzekerd van een goede vredevolle toekomst met elkaar en met Mij.

Maar wees vrij en kies zelf, want alleen in vrijheid gekozen, doen waarheid en liefde het beste voor alle mensen, nu en altijd.

Hemels Brood 7105

Mijn leven is niet alleen in jou en in alle mensen, maar is in alles, in alle dieren, planten, en wat je maar bedenken kunt, en dan in veel meer nog, wat je niet bedenken kunt.

Mijn leven is in alles verdeeld toch altijd nog één leven, één bestaan, is volmaakt onvoorwaardelijke, volmaakt onbaatzuchtige, volkomen onveranderlijke, ware liefde en haar volmaakte wijsheid in volledige eenheid met alles wat zichtbaar is voor de mens en alles wat niet zichtbaar is voor de mens. In die eenheid is de mens de vrijheid gegeven om zijn eigen keuzen te maken, en in die vrijheid kunnen die keuzen gelijk of niet gelijk aan Mij, aan Mijn liefde en haar wijsheid zijn, terwijl in werkelijkheid er niets anders is dan Ik Ben, dan Mijn leven, Mijn liefde en uit Mijn liefde Mijn wijsheid.

De mens begrijpt niet wat dat betekent, hoe dat mogelijk is, begrijpt niet dat de keuzen die hij in vrijheid maakt en niet gelijk Mijn liefde en haar wijsheid, niet naar waarheid zijn, de dood dragen en hij weet niet wat dat betekent. Toch vormt elke keus die in vrijheid afwijkend van Mijn liefde en haar wijsheid gemaakt is een weg waarlangs iedereen dat wel gaat weten en wel gaat begrijpen. Maar het zijn lange wegen voor veel mensen, omdat zij in hun eenheid van zijn dezelfde van liefde afdwalende keuzen maken, en daarmee dezelfde wegen gaan, die tegengesteld zijn aan de enige ware weg, Die Ik in Jezus Christus ben.

Wegen die in de werkelijkheid van leven als een fantoom zijn, niet bestaan en als een droom zullen vervagen. En in de mist van het vervagen zal de waarheid van leven, van het ware zijn, Mijn Zijn, tevoorschijn komen en de volledige waarheid van Mijn leven in alle helderheid aan alle mensen tonen. Zodat zij gaan begrijpen, gaan weten, gaan beseffen, Wie Ik Ben, wie zij zijn en wat de ware vrijheid van het eeuwig ware leven is, de waarheid van werkelijk zijn, onvoorwaardelijke, volkomen totaal onbaatzuchtige, jezelf als volkomen onbelangrijk stellende warme liefde en haar volkomen zaligmakende wijsheid in eeuwigheid.

Dan komt het oneindig grote ware licht, wat het volmaakt eeuwig gelukzalige leven is in de volmaaktheid van Zijn, zichtbaar voor alles wat leeft, en Ik Ben.

Hemels Brood 7106

Ik straf mensen niet, Ik stuur hen bij, zo lang Ik daarmee hun vrijheid niet belemmer. Niet om Mij, maar om hen. Want Ik leef de gelukzaligheid van Mijn ware leven, Ik ben het ware leven, Ik ben het oer-oneindige zuivere licht, en al wat Ik de mens uit ware liefde gun, is die eeuwige gelukzaligheid in Mijn zuivere licht van Mijn zuivere ware liefde en Mijn volmaakte wijsheid uit die ware liefde. Daar heb Ik de mens voor geschapen, niet anders dan voor Mijn ware leven, om het te vermeerderen en niet alleen voor Mijzelf te houden.

Die ware liefde gaf Mij de impuls te delen en uit die liefde ontstond door Mijn wijsheid het perfecte Plan voor de mens. En denk nu niet dat dit perfecte Plan niet perfect meer is, omdat op aarde de mens ver afgedwaald is van wat hij in eerste instantie bedoeld was te zijn, verleid is en nog steeds verleid wordt, want ook daar is rekening mee gehouden in Mijn perfecte Plan, wat nog altijd volmaakt perfect is, alhoewel dat door de mens als zodanig niet gezien wordt.

Wees gerust, lieve mensen die reeds nu in Mij en Mijn wijze liefde geloven, want hoe het er op aarde werelds gezien ook aan toegaat, en hoe vaak de mens in het verleden ook in moeilijkheden terechtgekomen is, het uiteindelijke doel van Mijn eeuwig perfecte Plan zal beslist gehaald worden, want Ik ben volmaakt en wat Ik ter Hand neem is volmaakt en in alle opzichten perfect. Wat er ook gebeurt, het verandert niets aan het uiteindelijke resultaat, dat is de volkomen gelukzaligheid van Mijn ware leven in Mijn volmaakte liefdevolle licht en haar eeuwig volmaakte wijsheid voor alle mensen.

Het veranderlijke is de weg ernaartoe, die kan voor iedereen anders zijn, voor alle mensen persoonlijk en voor de hele mensheid tezamen. Maar in de perfectie van Mijn Plan maakt dat voor de uitkomst niets uit. De mens, alle mensen tezamen en ieder mens persoonlijk, zal hoe dan ook het ware gelukzalige leven in Mijn liefde en haar wijsheid bereiken en dat voor eeuwig en altijd, vol vreugde, vol liefde blijven. Maar de weg ernaartoe kan zo anders zijn dan die nu voor veel mensen is. En dat is wat Ik, uit liefde voor de mens, wat bijstuur, zonder zijn vrijheid te belemmeren, voor zijn heil op aarde, om hem te helpen een aangenamere weg te vinden, meer al in Mijn liefde voor zijn medemensen te zijn.

Want die keus is aan de mens, Ik kan hem de beste weg alleen voorhouden, het is aan ieder mens persoonlijk en aan alle mensen tezamen om een weg te kiezen. Daarvoor zeg Ik je, kom bij Mij in je hart en Ik wijs je steeds de beste weg om te gaan, dat is niet steeds de makkelijkste weg, maar wel altijd vol liefde en deemoed. Evengoed blijft in je vrijheid de keus aan jou. Ik heb jou lief, mens.

Dank U, hemelse Vader, wat ik ook kies, U zult mij altijd via de beste weg leiden in Uw oneindig grote liefde voor mij. En dat niet alleen voor mij, maar voor alle mensen. Dank U voor zoveel liefde voor mij, voor ons. Dank U voor Uw leven, Uw liefde, Uw wijsheid.

Ergens is het begin,
ergens is het begin in ons,
ergens is de volmaakte liefde
haar waarheid en haar wijsheid
ergens in ons is onze Schepper
ergens in ons is Zijn licht, Zijn liefde,
alles wat waar is
ergens weten wij
ergens kennen wij
ergens beseffen wij
in ons
wie wij zijn, Wie onze Schepper is
en
ergens is er in ons dat begin
van het volmaakte leven
in volmaakte liefde
in volmaakte wijsheid
in volmaakte eeuwigheid
Zijn, zoals God in ons eeuwig Is

Oh, soms zou ik U zo graag omhelzen!

Hemels Brood 7107

Van de hoogste berg tot in het diepste dal gaat de geest van de mens om tot het ware leven te komen, zonder dat hij beseft wat er op de top van de berg en in het diepst van het dal voor hem verborgen ligt.

En zo gaan mensen letterlijk naar de hoogten van de bergen om hetgeen in de Bijbel en andere geschriften beschreven staat mee te maken, te ervaren, en zij verbeelden zich daar de zuivere lucht te vinden, de ware invloed van die zuiverheid van die hoogten te vinden, te ervaren, en in werkelijkheid worden die hoogten niet bedoeld, begrijpen zij de werkelijke diepte van de beschrijvingen in de Bijbel en andere geschriften niet. Toch lopen zij daar als gelovige mensen met het idee op heilige grond, heilige plaatsen te zijn, maar daar is het ware heilige niet.

Het ware heilige is in de mens, alles wat er beschreven staat over de toppen der bergen en de diepten der dalen is in de mens, niet anders dan dat. Dus iemand kan reizen en trekken van de ene ‘heilige’ plaats op aarde naar de andere en daadwerkelijk geen enkele heilige plaats bereiken, terwijl een ander zonder ooit te reizen op de hoge bergen onwaarschijnlijk mooie vergezichten heeft en in de diepe dalen het ware leven leert kennen, eenvoudig op dezelfde plaats zijnde in letterlijke zin. Er is een vrijplaats waar iedereen veilig is, maar zoek ook die niet op een letterlijke aardse plek, want daar zal die niet gevonden worden, zoek die innerlijk en daar zal die gevonden worden.

De waarheid van Mijn Woord, de waarheid van Mijn Zijn, de waarheid van vergeving, de waarheid van geduld, de waarheid van ijver, de waarheid van werkelijke liefde en haar wijsheid, de waarheid van volkomen zachtmoedigheid in alles wat werkelijk is, is in alle mensen, in Mij, jullie Schepper, in werkelijk leven. Daarom, wil je naar de toppen van de bergen, in de diepste dalen vertoeven, ga waar je heen wilt, maar daar ben Ik niet. In jou, op de toppen in jou, in de dalen in jou, daar ben Ik. Ontmoet Mij daar, wanneer je wilt, ervaar daar Mijn zuivere licht, Mijn ware liefde, Mijn onverbeterlijke wijsheid, Mijn leven als het jouwe.

Hemels Brood 7108

Hoe een mens in Mij gelooft, zo zal hij Mij ervaren. Gelooft hij in Mij als een verre God, hij zal Mij als een verre God ervaren. Gelooft hij in Mij als een oude wijze man, hij zal Mij als een oude wijze man ervaren. Wie in Mij als een verre God gelooft, zal Mij steeds in de verte zien en niet dichter bij Mij kunnen komen, terwijl Ik zijn hele leven al naast hem sta en in hem aanwezig ben. Wie in Mij gelooft als een oude wijze man, zal steeds een oude wijze man voor zich zien, terwijl Ik geen leeftijd heb zoals mensen op aarde een leeftijd hebben, terwijl Ik niet oud ben of word, in eeuwigheid niet.

Welke voorstelling in letterlijke zin iemand ook van Mij heeft, zo zal hij Mij ervaren, maar zo zal Ik in werkelijkheid niet letterlijk zijn. Liefde heeft geen materieel uiterlijk en net zo min heeft haar wijsheid dat. Geduld, ijver, vergeving, waarheid, ze hebben allemaal geen materieel uiterlijk, geen leeftijd, ze zijn eeuwig in Mij, om Mij, uit Mij. En jij, mens, jij hebt een materieel uiterlijk dat verandert, veroudert, vergaat, maar jij zelf, jij hebt geen materieel uiterlijk, jij bent leven, deel van Mijn leven, jij hebt geen leeftijd, jij bent eeuwig, zoals alle mensen deel van Mij geen leeftijd hebben, eeuwig zijn.

Kijk daarom niet naar het materiële uiterlijk, zie wat werkelijk is, het ware leven van iedereen persoonlijk en allen tezamen. Dat is bestaan, leven, en in Mijn licht is dat te zien, in Mijn licht van liefde en haar wijsheid zijn alle mensen, is het ware leven te zien. Materie is op aarde een tijdelijk omhulsel, om tijdelijk elkaar te kunnen zien, vanuit de blindheid voor het ware eeuwige licht uit Mij. Maar hoe meer Mijn licht tot je doordringt, des te meer ga je werkelijk zien van ieders bestaan, van Mijn bestaan en hoe zich dat tot elkaar verhoudt in werkelijk leven, ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige wijze liefde. Zoek Mij niet te zien in het aardse licht, zoek Mij te zien in Mijn licht, het enige ware licht waarin de volle gelukzaligheid van het eeuwige leven is voor alle mensen.

Hemels brood 7109

De mens bepaalt in zijn vrijheid zijn doen en laten, vaak zonder er rekening mee te houden dat zijn medemensen in hun vrijheid ook hun eigen doen en laten bepalen, ook zonder rekening te houden met de keuzen van medemensen. En zo is het op aarde een warboel van handelen geworden, ieder maakt zijn eigen keuzen, al dan niet rekening houdend met elkaar.

Stel dat in het menselijke lichaam alle cellen hun eigen keuzen zouden maken zonder rekening te houden met alle andere cellen in het lichaam. Het minst erge zou een verstoring van de balans zijn, maar hoogstwaarschijnlijk zou het lichaam snel ten onder gaan. Mensen op aarde zijn in werkelijkheid tezamen ook één geheel, één mens, maar veel mensen houden daar geen rekening mee. Zou het niet zo zijn dat Ik, jullie Schepper, die ene mens, die jullie tezamen zijn, in Mijn Hand hield, dan zou alles uit elkaar vallen, de mens zou niet meer zijn. Ik waarborg jullie vrijheid, Ik waarborg jullie leven, want jullie zijn in Mij één leven, en de aarde is jullie gegeven als plaats om te verblijven, om in alle vrijheid tot het besef te komen dat leven in liefde met elkaar, in eenheid met Mij, het enige ware leven is. En daarvoor heb Ik tijd gegeven, tijd die in Mijn Hand ligt. Tijd die een kering gaat brengen in de situatie die op aarde ontstaan is, maar veel mensen hebben daar geen besef van en leven naar hun eigen wil, zonder rekening te houden met de eenheid die alle mensen tezamen zijn.

Ik heb jullie allemaal oneindig lief, maar het kan niet zo zijn dat alle besef van Mijn liefde voor alle mensen verloren gaat en daarmee het heil van alle mensen. Dus verwacht Mij, niet in je verstand, maar in je hart. Verwacht Mij als een dief in de nacht. Onverwachts voor velen, maar verwacht door jullie, die op Mij vertrouwen en in Mijn liefde geloven, in jullie hart ben Ik al, de volle waarheid van werkelijk leven.

Hemels Brood 7110

Ieder mens kan veranderen, van het kwade naar het goede. Maar niet ieder mens wil doen, wil afstaan, wat daarvoor nodig is. Bij de ene mens is er meer voor nodig om tot het goede te komen dan bij de andere, en daarbij is er voor de één ook een sterkere motivatie nodig om datgene waar men werelds gezien veel profijt van heeft, af te staan voor het goede en liefdevolle.

Dat is wat Ik de mens bied, situaties waardoor de motivatie om het beter te gaan doen vergroot wordt, zonder de vrijheid van de mens op wat voor manier dan ook te belemmeren. Maar veel mensen zijn ongelovig en kleven heel sterk aan allerlei voordelen die niet op een ware liefdevolle manier verkregen zijn. Veel mensen komen niet in hun hart bij Mij en zijn onwetend over de gevolgen van hun op het eigen welzijn gerichte handelen voor hun medemensen, en daarmee ook voor henzelf in de eenheid van het gezamenlijk menszijn. Die eigenliefde is op dit moment de oorzaak van veel ongemak voor mensen op aarde, waarbij een deel van de mensen het, in wereldse zin gesproken, aangenaam en financieel goed heeft, terwijl een ander deel van de mensen in armoede leeft, gebrek lijdt, goede voeding en kleding mist en daar genoegen mee moet nemen.

Aan jullie, die in Mij geloven en op Mijn liefde en haar wijsheid vertrouwen, zeg Ik, of je nu aards gezien het goed hebt, geen armoede kent, geen ziekte hebt, of het niet zo goed hebt, wel armoede kent, wel met ziekte te maken hebt, ten aanzien van het ware leven uit Mij maakt dat geen enkel verschil. Het aardse, wereldse welzijn, of niet welzijn, heeft niets te maken met het welzijn van het werkelijke leven. Wanneer je beseft wat Ik daarmee bedoel, dan maakt het je niet uit of je arm of rijk bent, gezond of ziek bent, want je weet dat in Mijn liefde alle mensen gelijk zijn, hetzelfde volmaakt gelukkige leven in zich hebben.

Het verschil is dat jullie de weg ernaartoe kennen via je hart. Stel daarom je hart open voor elkaar en voor al die andere mensen die nog dwalen in hun onwetendheid, hun ontkenning, zodat zij ook gaan voelen wat jullie voelen, Mijn liefde voor jullie allemaal en de vrede en rust die dat geeft. Gezegend zijn jullie in Mijn Naam.

Hemels Brood 7111

Soms begrijpt iemand iets meteen, soms duurt het een poosje voordat iemand iets begrijpt en soms duurt het heel lang voordat iemand iets begrijpt. Zo is het met Mijn Woord. De ene mens begrijpt daar eerder iets van dan een ander, en het ene deel van Mijn Woord wordt sneller begrepen dan een ander deel, en dan is het ook nog zo, dat mensen Mijn Woord helemaal verkeerd begrijpen of volledig afwijzen.

Hoe het ook zij, uiteindelijk zullen alle mensen Mijn Woord gaan begrijpen, maar niet op hetzelfde moment. Steeds is er weer een ander deel van Mijn Woord dat door iemand meer naar waarheid begrepen wordt, en steeds geef Ik die situaties aan mensen waardoor zij iets van Mijn Woord beter kunnen gaan begrijpen, voorvallen die een link leggen met de betekenis van iets wat in Mijn Woord staat, maar eerder niet begrepen werd. Zo leert iedereen via zijn eigen weg, zijn eigen vermogen, zijn eigen ervaringen, de betekenis van Mijn Woord, Wie Ik Ben en wie hij zelf is, persoonlijk en in het grote geheel van eenheid met alle mensen en met Mij, jullie Schepper en God in Jezus Christus.

Elk beetje wat van Mijn Woord begrepen wordt, geeft diegene vreugde in zijn hart. Hoe verkeerd Mijn Woord ook uitgelegd is, hoe beangstigend dat voor mensen ook geweest is, wanneer de ware betekenis iemand duidelijk geworden is, geeft dat hem veel vreugde in zijn hart. Zelfs is het zo, dat wanneer een uitleg over Mijn Woord je geen vreugde in je hart geeft, je ervan uit kunt gaan dat het de juiste uitleg niet is. Mijn Woord is in alle opzichten gebaseerd op Mijn ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, welke altijd vreugde in het hart geeft.

Daarom, alleen dan is Mijn Woord juist begrepen, wanneer het vreugde in het hart geeft. Want Mijn ware liefde en haar wijsheid geven alleen vreugde, niets anders dan vreugde, de vreugde van het eeuwig ware leven. Voel je dat door Mijn Woord, dan heb je het goed begrepen. Gezegend al degenen die Mijn Woord in hun hart juist verstaan.

Hemels Brood 7112

Ik ken jullie allemaal bij naam. Ik ken jullie gedachten, jullie pijn, jullie verdriet, Ik ken jullie moeilijkheden, jullie angsten, Ik ken jullie tot in de verste hoeken van jullie bestaan. Ik weet wat je meemaakt, Ik ken je gebed, je wensen en verlangens, en toch neem Ik het niet allemaal voor je weg.

Zie, Ik heb jullie, Ik heb jou innig lief en juist vanuit Mijn liefde voor jou laat Ik het gaan zoals het gaat, voor jouw heil en voor het heil van al je medemensen. Want het gaat er voor jullie allemaal om dat jullie het ware gelukzalige leven voor eeuwig bereiken, en wat er ook gebeurt, het dient jullie om daadwerkelijk het enige gelukzalige leven te bereiken. Er zijn wel veel mensen die daar niet in geloven, die ernaar zoeken het meest aangename leven op aarde voor elkaar te brengen, maar zij hebben geen idee van wat werkelijk aangenaam is.

De invulling die mensen in het algemeen geven aan wat aangenaam is, is nog de grootste armoede vergeleken bij het ware eeuwige leven, is nog armoediger dan de mensen die op aarde niets hebben en honger lijden. Want je kunt op aarde heel veel bezitten aan geld, goederen en macht, maar ten aanzien van het ware leven armer zijn dan zwervers zonder enig aards bezit, zonder dat te beseffen. Maar elk onschuldig lijden wordt door Mij vergoed, niet met aardse goederen en welzijn, maar met hemelse waardevolle gaven die geestelijke rijkdom voor de eeuwigheid gegeven.

Sommige mensen krijgen die rijkdommen al op aarde, krijgen meer en meer geestelijk besef van de hemelse waarde van het ware eeuwige leven, van Mijn liefde in hun hart, van de werkelijkheid van Mijn bestaan. En zij weten dat die rijkdom met hen meegaat naar het ware leven na hun verblijf op aarde. Want geld, goederen en macht zijn niet mee te nemen, maar liefde en haar wijsheid wel, en daarvan is er veel in Mijn hemelen. Daar worden mensen met Mijn liefde gevoed en gelaafd. Wie in Mij en Mijn ware wijze liefde gelooft, is na zijn leven op aarde, hoe moeilijk dat ook was, rijk in Mijn hemel, waar liefde ware rijkdom is voor iedereen.

Hemels Brood 7113

Voor veel mensen is Mijn Woord alleen een woord met een letterlijke betekenis. Maar Mijn Woord is levend en het letterlijke heeft daar geen andere betekenis bij dan dat het de ware betekenis verbergt voor de ongelovige mensen en voor degenen die de ware betekenis nog niet kunnen begrijpen door de waanbeelden die zij over Mij hebben.

Want al zijn deze laatstgenoemden op een bepaalde manier gelovig, zij eren evengoed nog mensen en hebben mensen heilig verklaard, alsof diegenen Goddelijke krachten van zichzelf zouden hebben. Maar geen enkele Goddelijke kracht of wonderbaarlijke gebeurtenis is van een mens zelf, het is allemaal Mijn liefde en haar wijsheid die met die gebeurtenissen de mensen tegemoetkomt. Geen mens komt die eer toe en geen mens is heilig, geen mens heeft wonderbaarlijke krachten anders dan door Mij, uit Mij en van Mij.

Het heilig verklaren van mensen om hun goede en wonderbaarlijke daden is dan ook een dwaling die door mensen aan elkaar wordt doorgegeven als een waarheid, maar neem van Mij aan dat het geen waarheid is. Elke kracht die mensen hebben is Mijn kracht, is Mijn heil, is Mijn genade, Mijn zegen aan de mens via een mens. Voor die heil, die genade, die zegen, hoeft niemand te reizen, en van het verstand naar het hart kan iedereen reizen, dat is de kortste afstand die ieder mens te gaan heeft voor Mijn zegen.

Wie het nodig denkt te hebben om naar zogenoemde heilige plaatsen te reizen, laat die dat doen, zolang zij dat denken nodig te hebben, zo lang is hun weg van hun verstand naar hun hart. Voor hen die beseffen dat Ik in alle heiligheid, zuiverheid en vol van genade in hun hart ben met Mijn liefde en haar wijsheid is de weg van het verstand naar het hart heel kort, en op een zeker moment zijn hart en verstand één in Mijn liefde en haar wijsheid.

Dan brandt Mijn ware licht in heel het hart en dat licht zal nooit meer doven. Dat licht schijnt dan naar alle mensen en toont de waarheid van Mijn eeuwige liefde en haar wijsheid op een manier die niet meer te ontkennen is. Zegen aan degenen die Mijn licht volop in hun hart hebben en uitstralen naar al hun medemensen, uit ware liefde voor Mij en hun medemensen.

Hemels Brood 7114

In Mijn liefde past alles precies op zijn plaats. Wordt iedereen precies op de plaats geboren waar hij het meest dienstbaar is aan het totale geheel van alle mensen en aan zijn eigen groei naar het volmaakte leven voor hem en al zijn medemensen, met precies die kwaliteiten, mogelijkheden en onmogelijkheden, met precies dat vermogen en onvermogen wat hem en alle mensen het meest optimale geeft voor hun groei en besef van Wie Ik Ben en wie zij zijn.

Geen mens wordt “zomaar” ergens geboren, met “zomaar” dat karakter in “zomaar“ die omstandigheden. Alles staat ten dienste aan het doel van de mens op aarde, elke haar van ieder mens is geteld. Evengoed hebben alle mensen de volkomen vrijheid van doen en laten, de volkomen vrijheid van denken en voelen, van mening en overtuiging, van liefde en het tegenovergestelde daarvan. Maar vooraf is alles door Mij precies zo geschapen dat het doel, de mens voor eeuwig en altijd tot het gelukzalige leven te brengen, zeker bereikt gaat worden, voor iedereen persoonlijk en allen tezamen. Hoe dat mogelijk is, is het grote geheim van Mijn eeuwig ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar volmaakte wijsheid.

Want het enige ware gelukzalige leven ben Ik, en elk levend mens heeft Mij in zich, want alleen Ik ben Leven, daarom is niemand zonder Mij levend en daarmee is iedereen levend voor eeuwig, omdat Ik eeuwig in iedereen leven ben. Daarom, wat je zegt, wat je doet, hoe je bent, het staat allemaal ten dienste aan Mij, je medemensen en jezelf, hoe dan ook. Maar het verloop van de dingen heeft evengoed wel te maken met de keuzen die je maakt, en dat niet alleen op de aarde, maar ook en vooral na je verblijf op aarde.

Want ook na je verblijf op aarde krijg je plaats waar het voor alles en iedereen dienstbaar is, waar je precies past met alles wat je op aarde aan liefde of het tegenovergestelde daarvan gekozen hebt. In Mijn Hand heb jij jouw leven in jouw hand, in Mijn Hand hebben alle mensen hun leven in hun hand. Het grote levens-stuur ben Ik en daaraan zijn jullie in je vrijheid verbonden, zonder die vrijheid te verliezen. Juist in die verbondenheid is jullie vrijheid mogelijk, omdat jullie vrijheid in ware liefde werkelijke vrijheid is, werkelijk leven is, werkelijk Mijn leven is en daarmee werkelijk jullie leven is.

Hemels Brood 7115

In Mijn licht is zoveel te zien, dat je je steeds weer zult verbazen, want Mijn licht schijnt eeuwig en altijd tot in de oneindigheid. In die oneindigheid zijn steeds weer nieuwe dingen te zien, die er eigenlijk altijd al waren, omdat ze er al eeuwig zijn.

Het leven is eeuwig oneindig, veel meer dan jullie er op aarde van beseffen. Ik ben eeuwig veel meer dan jullie op aarde beseffen. Daarvan wordt steeds wat meer duidelijk, als kleine stukjes van een puzzel die op hun plaats vallen en steeds wat meer van het geheel laten zien, alsof het al een geheel is. Maar in de eeuwige voortgang der dingen blijven er altijd weer nieuwe stukjes komen die tussen alle andere stukjes passen, terwijl eerder niet eens gezien werd dat er nog stukjes te komen waren. Maar Ik zeg jullie, er zijn nog heel veel stukjes te komen en er is nog oneindig meer te zien in Mijn licht.

Steeds zul je denken dat de puzzel bijna af is, en dan bemerken dat daarvan nog geen sprake is, want het leven is veel meer dan vergelijkbaar is met een puzzel en te begrijpen is met het vermogen om te kunnen begrijpen van de mens. Zelfs de meest intelligente mens en de meest geestelijk bewuste mens hebben dat vermogen nog niet, want hun ogen zijn nog niet in staat om in Mijn licht te kijken. Daarmee bedoel Ik niet het letterlijke licht van de zon, de maan en de sterren. Daarmee bedoel Ik Mijn zuivere helderste licht van alle lichten van wie dan ook, wat de volkomen totale waarheid van Mijn leven is.

Maar geen oog is daar op de aarde al geschikt voor. Zij die vast en met volle zekerheid in Mij geloven en op Mij en Mijn liefde vertrouwen, kunnen wat meer in Mijn licht al zien, maar dat is als een zandkorrel in de woestijn. Toch onderscheidt hun zicht zich al duidelijk van de blindheid van de wereldse mens en Ik zeg jullie, laat je door de wereldse mensen niets wijsmaken, blijf op Mij en Mijn liefde gericht, dan zullen jullie ogen meer en meer aan Mijn licht gewend raken en het ware leven steeds duidelijker gaan zien, tot grote blijdschap van jullie allemaal.

Hemels Brood 7116

Ik onthoud niemand Mijn liefde, zelfs de grootste misdadiger niet. Op het moment dat Ik iemand Mijn liefde zou onthouden, zou hij niet meer zijn. Maar dat kan in der eeuwigheid niet gebeuren, omdat iedereen een deel van Mij is, ieders leven is een deel van Mijn leven, en Mijn leven is liefde, volmaakte liefde in eeuwigheid.

Dat wil niet zeggen dat Ik de daden van misdadigers liefheb, want dat is zeker niet zo. Het is wel zo dat Ik iedereen, ook misdadigers, help om tot bekering en tot Mijn volmaakte liefde te komen in alle vrijheid van zijn. Want niet alleen de mens heeft vrijheid, ook Ik heb vrijheid, en in Mijn vrijheid doe Ik alles volkomen volmaakt naar ware liefde en haar wijsheid, wat van invloed is op alle mensen, zoals alles wat mensen in hun vrijheid doen en laten van invloed is op alle mensen. En aangezien Mijn vrijheid de volmaakte liefde en haar volmaakte ongeëvenaarde wijsheid is, heb Ik in Mijn vrijheid de gave om alle mensen tot Mijn ware volmaakte liefde en haar volmaakte ongeëvenaarde wijsheid te brengen, tot de eeuwige ware levende gelukzaligheid van zijn, Mijn Zijn.

Daarvoor is de mens op aarde verblijf gegeven, om in vrijheid te kunnen ervaren wat werkelijk leven naar Mijn ware liefde is en doet en wat het tegenovergestelde daarvan is en doet. Alleen op de aarde is dat mogelijk. Nu is er onder wetenschappers de vraag of er leven is op andere planeten en hemellichamen in het universum. Ik zeg jullie, het hele universum leeft, overal in het universum is alles levend, vanuit Mij en vanuit het doen en laten van de mens op aarde. Wat op aarde aan veranderingen in de natuur plaatsvindt, heeft haar oorsprong in de manier waarop mensen in hun vrijheid met hun leven omgaan. Dat heeft vervolgens een uitwerking op alles in het hele universum. Maar ook Ik Ben daar en in Mijn vrijheid heeft Mijn liefde en haar wijsheid ook werking in het hele universum, waarbij alle leven Mijn leven is, Mijn vrijheid is, Mijn liefde en haar wijsheid is.

Bedenk je dat en zie dan hoe klein en nietig de mens is in het grote geheel van Mijn ware leven, terwijl hij zich in zijn vrijheid heer en meester waant en daardoor het cruciale niet ziet. Niet ziet dat zijn leven in alle opzichten Mijn leven aan hem gegeven is en hij pas werkelijk leeft en gelukkig kan zijn op het moment dat hij leeft naar wat Mijn aan hem gegeven leven is, namelijk de volmaakt ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde, en hij daarmee haar volmaakte wijsheid krijgt.

Hemels Brood 7117

Wanneer je iemand wilt helpen tot een dieper inzicht te komen over Mij, jullie Schepper, over jullie leven, over de bedoeling van jullie verblijf op aarde, over ware liefde en alles wat daarmee samenhangt, dan is het nodig om de ingang te vinden bij die mens waardoor je diegene in zijn hart, in zijn innerlijk bereikt. Zonder die ingang kun je praten als Brugman, maar daarmee niets bereiken. Al weet je het nog zo eenvoudig onder woorden te brengen, al schreeuw je het van de daken, al ben je heel enthousiast en nog zo overtuigend, zonder die ingang is het verspilde moeite.

Het is als een misverstand wat je recht wilt zetten, maar de ander heeft een vaste overtuiging en je kunt diegene daar niet van afbrengen, je vindt niet de juiste woorden, zinnen, die de ander tot opnieuw nadenken over zijn mening aanzetten. Dan kun je je beter stilhouden, tot je de juiste woorden die de kern van waarheid raken gevonden hebt. Anders wordt het alleen moeilijker om de ander te bereiken, want hij gaat zich dan juist meer en meer voor jouw woorden afsluiten, zonder er nog enige moeite voor te doen om je te begrijpen. Hij wil er niet eens meer mee te maken hebben.

Wanneer je iemand wilt helpen, kom dan eerst bij Mij in je hart, kijk dan eerst samen met Mij in jou of jij het zelf wel helemaal duidelijk hebt en of jij die ingang bij de ander wel kent, luister naar Mij om te weten of er bij die ander wel een ingang is. Want iemand kan zijn mogelijke ingang zo stijf afgesloten hebben, om eigen redenen, dat er geen doorkomen mogelijk is. Ik kan je dat innerlijk laten weten, dan kun jij elke poging staken, tot diegene zijn ingang minder stijf gesloten houdt. Want alle pogingen die je nu waagt, leveren je alleen verdriet en innerlijke pijn om je geweigerde goede bedoelingen.

Ieder mens heeft van Mij de vrijheid gekregen, iedereen heeft van Mij daarvoor tijd gekregen. Die tijd kun jij met geen mogelijkheid verkorten, alleen Ik kan dat, wanneer Ik zie dat dat nodig is voor het doel van alle mensen op aarde en voor diegene zelf. Daarom, laat ieder zijn vrijheid, zijn gesloten ingang, morrel daar niet aan, dan heb je minder te lijden en op zijn tijd zal Ik je de juiste ingang wijzen waarlangs jij Mijn Woord zinvol en te begrijpen kunt aanreiken, en het ook begrepen wordt. Wees gezegend in al je goede werken, maar forceer jezelf niet. Dat geldt voor jullie allemaal. Weet dat jullie allemaal altijd in Mijn ware liefde geborgen zijn.

Hemels Brood 7118

Wanneer je werken uit ware liefde doet, zonder enig eigenbelang, onvoorwaardelijk, eenvoudig uit je hart, kun je er zeker van zijn dat zij door Mij gezegend worden, dat zij een goed resultaat zullen geven. Want ware liefde op zich is een zegen en werken uit ware liefde dragen altijd Mijn zegen.

Anders is het met werken waarbij ook een mate van eigenbelang een rol speelt. Op eigenbelang rust geen zegen, wel zal eigenbelang een leerweg tevoorschijn roepen waardoor nieuw inzicht over de waarheid van leven verkregen kan worden. Naar de mate van eigenbelang zal die weg meer of minder moeite kosten. Wanneer het verlangen dat daarbij meespeelt sterk aanwezig is, zal de weg moeilijker zijn om te gaan, maar wel veel te leren geven, wat van belang is voor het dieper verstaan van het belang van ware liefde in alle handelen.

Onder de mensen is nog veel verlangen naar welzijn, rijkdom en macht, ook onder de eenvoudige mensen, maar het meeste nog bij rijke mensen, die uit hun rijkdom een zeker prestige, een zekere macht denken te bezitten ten opzichte van hun medemensen, en zij verwachten dat er met respect en onderdanigheid met hen wordt omgegaan. Wanneer zij daar op aarde niet van terugkomen, die zucht naar aanzien, naar respect, naar macht, zal het hen na hun verblijf op aarde meer moeite kosten om dat los te laten voor nederigheid en dienstbaarheid.

Alle werken die nu tijdens het verblijf op aarde vanuit ware liefde uit het hart gedaan worden, zijn later de juwelen in het hiernamaals en vormen een rijke situatie aan geestelijk welzijn na het verblijf op aarde, en daarover zal dan veel vreugde zijn in Mijn hemel. Onderzoek jezelf daarom met Mij samen steeds weer op de motivaties van je handelen, zodat er geen verlangens in je sluipen door de verleider, die nooit slaapt. Maar ook Ik slaap nooit en Ik zal iedereen die in eigenbelang vervalt steeds wakker roepen, zodat hij Mijn liefde kan kiezen om naar te handelen en voorbereid in het hiernamaals aankomt.

Hemels Brood 7119

Op het moment dat je volkomen volmaakt in alles gelijk Mij, Mijn volmaakte liefde en haar wijsheid bent, ben je in Mijn volkomen zaligheid, en dat geldt voor alle mensen. Vanuit die zaligheid kun je alle mensen die dat nog niet zijn helpen om tot Mijn zaligheid te komen. Maar eerst heb je zelf een weg te gaan om tot Mijn zaligheid te kunnen komen en dat gaat niet zonder vallen en opstaan. Al dit vallen en opstaan gebeurt op de aarde en dient alle mensen om tot het ware levensgeluk te komen in Mijn onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid.

Sommige mensen hechten meer aan wijsheid en verwisselen dat met liefde, voor hen staat wijsheid, wetenschap, voor liefde, maar dat is vergelijkbaar met het zaad en de kiem. Zij zien de kiem als datgene waar het zaad uit voortkomt, terwijl het zaad de kiem geeft, zoals ware liefde de ware wijsheid geeft. Zou het zaad er niet zijn, dan zou er ook van ontkieming geen sprake zijn, en zo is het met de liefde, wanneer er geen liefde is, komt er ook geen ware wijsheid. Dat is een groot euvel bij veel mensen die met hun verstand allerlei wereldse problemen denken te kunnen oplossen, maar hun gedachten zijn verschillend en zo komen zij steeds maar niet tot een overeenstemming, terwijl in ware liefde de oplossing voor iedereen gelijk zou zijn en er geen verschil van mening zou zijn.

De wegen die de mens met zijn verstand gaat zijn lang, al miljoenen jaren lang, maar eens komt hij op de juiste weg, samen met Mij, zijn Schepper, en eens zal hij beseffen welke weg de beste en de kortste is naar werkelijke oplossingen, naar werkelijk leven, naar ware gelukzaligheid. En dan zal hij opgenomen worden in het allesomvattende Zijn, Mijn Zijn, en tegelijkertijd helemaal ook zichzelf zijn. Kom, lief mens, die in Mij gelooft, jij bent op weg naar Mij, naar Mij Zijn. Houd moed, want de weg die je gaat is goed en komt zeker bij Mij uit.

Hemels Brood 7120

Hemelse vader, zoveel mensen verschillen in hun geloof in U en velen geloven niet in U. Hoe komt dat verschil?

Jij bent geboren in een gezin met ouders die jou op een zachtmoedige manier over Mij geleerd hebben vanuit hun eigen oprechte geloof in Mij. Zo ervaarde jij al jong Mijn Woord in jouw hart en voelde jij al jong de waarheid van Mijn bestaan.

Zo is het bij veel mensen niet gegaan. Hoewel Ik in ieder mens vanaf het eerste begin op aarde in het hart aanwezig ben, duurt het bij een groot deel van de mensen lange tijd voordat Mijn aanwezigheid, en daarmee Mijn bestaan, ervaren wordt. Dat heeft te maken met de vrijheid waarin de mens op aarde zijn eigen keuzen mag maken, met de verleiding die er op aarde is om de aandacht van mensen van Mij af te leiden, met de zwakte die in het algemeen in ieder mens aanwezig is, en door de keuzen die voorheen door Lucifer gemaakt zijn.

Ook heeft het te maken met het doel van het verblijf van de mens op aarde, waarbij het goede en liefdevolle van Mij in een bepaalde verhouding staat tot het tegenovergestelde daarvan en in een bepaalde verhouding onder de mensen verdeeld is, waarbij de ene mens meer van het goede en liefdevolle in zich heeft en de andere mens meer van het tegenovergestelde, allemaal precies zo afgestemd, dat alle mensen kunnen komen tot het eeuwig ware gelukzalige leven in ware liefde, dat is tot Mijn leven. Die verdeling lijkt oneerlijk te zijn, maar heeft niets met eerlijk of oneerlijk te maken, alleen met het te bereiken gelukzalige leven voor alle mensen.

Daarom is niemand meer waard dan een ander, iedereen heeft iets van wat nodig is om als één mens tot het ware leven te komen, waarbij dan ieder tezamen en ieder persoonlijk eeuwig in het ware leven gelukkig is. Verwijt elkaar daarom niets, oordeel niet over elkaar, maar help elkaar in Mijn Naam, zorg voor elkaar voor zover mogelijk, weet dat Ik in je hart bereikbaar aanwezig ben, voor de een wat makkelijker te vinden dan voor de ander, maar in Mijn liefde zijn evengoed alle mensen gelijk en Ik heb jullie allemaal tot in de eeuwigheid oneindig lief.

Mijn liefde is jullie leven, of iemand dat nu wel of niet op die manier ervaart, het is de volkomen volmaakte waarheid. En langzaamaan zal iedereen dat persoonlijk en de hele mensheid tezamen in volle waarheid zien, begrijpen en aannemen en eeuwig zelf ook Mijn liefde, Mijn leven, in volmaakte gelukzaligheid zijn.

Hemels Brood 7121

Ik Ben en Ik ben Leven. Ik Ben en Ik ben Alles, leven in alles. Ik Ben en Ik ben vrijheid, Ik Ben en Ik ben liefde, onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid. Ik Ben en Ik heb alle mensen geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, en de aarde voor alle mensen met alles erop en eromheen. En alles wat Ik geschapen heb is en heeft Mijn Leven, Mijn Zijn, zoals Ik Ben, maar niet Mij.

Want Ik ben eeuwig Die Ik Ben, Alles, Leven in alles. Daarom kan niemand Mij zijn, zoals de ene mens de andere niet kan zijn. Terwijl toch iedereen Mijn leven, wat eeuwig hetzelfde leven is, in zich heeft, waardoor hij leeft en waardoor mensen kunnen beseffen dat zij leven, omdat Ik hen de vrijheid gegeven heb om dat te beseffen. Maar gelijk met het besef te leven is er ook het tegenovergestelde waardoor er ook besef van de dood is. Nu is het leven de waarheid en de dood de onwaarheid, beide in de materie samengevoegd, zodat het leven onsterfelijk is zoals Ik onsterfelijk ben, terwijl het materiële lichaam sterfelijk is.

Het besef van Mijn bestaan is in de vrijheid van de mens niet meteen na de komst op aarde, dat is de geboorte, bij iedereen aanwezig, maar groeit al naargelang de mens zich in zijn vrijheid ontwikkelt, wat mede ligt aan de situatie van mensen en dingen om hem heen en de aanleg waarmee hij geboren is. Dat neemt niet weg dat ieders leven Mijn leven is, dat Ik in ieder mens aanwezig ben, dat Mijn leven eeuwig is, waarmee het leven van ieder mens eeuwig is, dat Mijn leven liefde en haar wijsheid is en dat daarmee ieder mens die liefde en wijsheid in zich bergt, maar in de vrijheid van de mens kan hij dat in meerdere opzichten negeren en kan hij ook Mij als zijn leven Gever negeren.

En er zijn op aarde veel mensen die, verdwaald als zij van hun ware leven zijn, Mij negeren, niet in Mijn bestaan geloven, denken dat hun leven op zichzelf staat als ieders persoonlijke eigen leven, en daarmee hun bezit is. Evengoed ben Ik niemands bezit. En voor de mens is het beter dat hij dat gaat begrijpen, dat hij Mij gaat leren kennen en ere geeft aan Wie ere toekomt. Waarmee het Mij niet gaat om de eer, maar om het welzijn van alle mensen, om alle mensen tot het leven te brengen wat zij van Mij gekregen hebben en waarmee zij volmaakt gelukkig kunnen zijn. Daarvoor zal Ik de hele aarde, alle mensen, nogmaals Mijn ware zuivere eeuwige licht geven, zodat geen twijfel meer mogelijk is en alle ogen opengaan om te zien Wie Ik Ben en wie zij zijn.

Zalig degenen die nu al zien, Mij eren en in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid geloven en naar leven. Zij zullen als eersten Mijn ware zuivere licht in alle helderheid zien en gelukkig zijn voor altijd.

Hemels Brood 7122

Al kun je niet verder zien dan de horizon, zodra je naar die horizon toe gaat, komt wat achter de horizon ligt naar je toe, maar de horizon blijft ver weg, komt niet dichterbij. Zo heeft iedereen een horizon die altijd op afstand blijft, maar wat erachter ligt, hoeft niet op afstand te blijven, daar kun je naartoe.

Zo kun je ook naar Mij toe komen. Voor al diegenen die denken dat Ik achter de horizon in het onzichtbare ben, kom naar die horizon en zie Mij tevoorschijn komen, zie Mij waarheid worden en herken Mij in je hart, zie dat Ik achter die horizon van twijfel, van onbekendheid, tevoorschijn kom, als jij dat wilt, als jij Mij roept, als jij dichterbij komt. Want de horizon komt niet naar jou toe, maar wat erachter is, daar kun jij wel naartoe, en zo kun je ook naar Mij toe komen. Alleen net zoals wat achter de horizon ligt pas zichtbaar wordt wanneer jij ernaartoe gaat, zo word Ik zichtbaar zodra jij naar Mij toe komt.

Ik ben er en Ik word zichtbaar zodra jij je horizon verlegt door ernaartoe te gaan. Het doel is daarbij niet tot aan de horizon te komen, maar alles wat daarachter is te gaan zien, te gaan vinden, te gaan beleven. En er is oneindig veel achter de horizon te ontdekken, te gaan zien, te beleven. Ik ben er, Ik ben daar in je hart, want je hart is het land waarin je woont, de plaats waar jij staat, van waaruit jij de wereld inkijkt en jezelf ervaart. Want je bent niet alleen jezelf, je bent wat in je hart is, je bent wat om je heen is, je bent wat alle mensen tezamen zijn, wat alle mensen tezamen doen of laten, je bent veel meer dan je zicht op jezelf, veel meer dan tot aan de horizon te zien is, ver meer, en er is ver meer dan die horizon, dan je denken, dan je voelen, dan je kennen, dan je kunnen, ver meer.

En elke stap die je vooruitzet, in ware liefde vooruitzet, brengt zicht op wat er vanachter de horizon tevoorschijn komt. Dat is je leven, je groei, je lering, je ervaring, en in totaal ben jij dat en dat mag je zijn, terwijl wie je bent langzaam maar zeker ook verandert wanneer de horizon verder opschuift en Ik steeds meer zichtbaar word, in jouw hart, omdat Ik jouw ware leven ben, liefde en haar wijsheid ben, het ware levensgeluk in jou ben.

Hemels Brood 7123

Alles heeft het volkomen volmaakte moment op de juiste tijd, en die tijd is in Mij, God, de Persoonlijke volmaaktheid van Zijn in eeuwigheid. Die tijd is het optimale moment ten aanzien van alles, alle dingen, alle gebeurtenissen, alle beschikbaarheid, alle mogelijkheden, alles, voor alle mensen, voor hun bestaan op aarde, hun bestaan na hun verblijf op aarde en het te bereiken volmaakt gelukzalige leven in eeuwigheid.

Tijd is precies het juiste moment in de werkelijkheid van zijn voor de mens. Maar de mens is niet precies in zijn doen en laten, waardoor hij zijn zicht vertroebeld heeft, zijn besef verzwakt heeft, zijn vermogen niet volledig benut, hij zijn hart in meerdere opzichten tekortdoet en zwerft tussen waarheid en onwaarheid, tussen eerlijkheid en leugen, tussen oprechtheid en bedrog, zonder de ernst daarvan in te zien. Blind voor de juiste verhoudingen, blind voor het optimale, blind voor de juiste tijden, blind voor Mij in alles en iedereen.

Maar los van die blindheid in het grote geheel laat Ik toch hier en daar ogen van mensen opengaan, dat zijn de momenten waarop een blik op het ware leven, het ware Zijn mogelijk is, het is alsof door een wolkendek open plekken tevoorschijn komen die het blauw van de hemel laten zien en er een moment beleefd wordt van pure ware liefde uit Mij, van Mijn eeuwige liefde voor alle mensen, waardoor uiteindelijk alle blindheid zal worden opgelost, via alle volkomen momenten, op de juiste tijden voor alles. Tijden die van elkaar verschillen, omdat de gebeurtenissen en hun verloop verschillen, omdat mensen in vrijheid hun eigen keuzen maken, allerlei wegen gaan, die elkaar soms kruisen, die soms samenvallen, maar lang niet altijd.

En de mens zwerft tussen al die wegen, terwijl hij zijn eigen gekozen wegen gaat, en hij beseft niet of nauwelijks dat elke weg ook een weg van Mij is, door Mij tijd gegeven is en mogelijk gemaakt is in de juiste verhouding tot alle miljarden andere wegen van andere mensen. Stel je zo’n miljarden netwerk van wegen eens voor, waarover mensen krioelend heen en weer gaan, en hoe ze ook krioelend gaan, ze komen bij Mij uit, hoe dan ook, op het volmaakte moment, wat de juiste tijd in Mij is, God, de Persoonlijk volkomen volmaaktheid van Zijn, de volmaakte liefde en haar wijsheid, de totale gelukzaligheid voor eeuwig.

Hemels Brood 7124

Zie, Ik heb de mens verteld dat het ware levensgeluk in oprechte onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde ligt, en dat iedereen die naar liefde leeft, tot die ware gelukzaligheid komt. Veel mensen doen hun best om die liefde naar waarheid te leven, maar evengoed komen zij hobbels en kuilen tegen, dat is tegenwerking en bedrog, waardoor het leven toch nog niet zo aangenaam aanvoelt.

Op aarde is liefde en het tegenovergestelde van liefde, zodat ieder mens het één en het ander leert kennen, zodat hij daartussen een keus kan maken, zodat hij de liefde leert vasthouden in allerlei situaties en dat steeds beter voor elkaar krijgt. En uiteindelijk zal hij die gelukzaligheid die Ik bedoel zeker bereiken. Maar op aarde zijn zoveel mensen afgedwaald van waarheid en liefde, dat weinig of geen mensen in de huidige tijd die gelukzaligheid op aarde bereiken.

Toch, diep in iedereen is dat evengoed wel te voelen, daar waar Ik Ben, met Mijn liefde en haar wijsheid in volle waarheid. Daar kunnen mensen gemakkelijk aan voorbijgaan, Mij negeren. Maar jullie, die Mij in je hart kennen en Mijn liefde voor alle mensen kennen, ook gevoeld hebben, jullie weten van dat geluk dat Ik bedoel, al heb je het slechts soms een weinig gevoeld. Denk je eens in, dat de liefde, die je in je wel eens als geluk gevoeld hebt, met oneindig vermenigvuldigd wordt, dan kom je in de buurt. Wat je gevoeld hebt is een glimp van Mijn hemel.

Mijn Woord is volkomen volledig de waarheid, maar het wordt nog te weinig begrepen en er wordt nog te weinig naar geleefd, zodat de hemelse vreugde en het hemelse geluk op aarde tot die enorme uiting nog niet gekomen is. De mens is vrij en het vinden van Mijn eeuwige gelukzaligheid kan alleen in die vrijheid, waarbij afdwalingen van liefde die vrijheid markeren, terwijl toch alles en alle mensen de richting van het licht uitgaan, van de waarheid en de ware gelukzaligheid, en uiteindelijk werkelijk, zoals Ik gezegd heb, tot ware liefde komen in al hun handelen en daarmee tot de ware eeuwigdurende gelukzaligheid.

Hemels Brood 7125

Aan het persoonlijke eigen zijn van de mens is het autonoom willen zijn verbonden, terwijl alle mensen tezamen één geheel vormen, waardoor alles wat iemand autonoom doet of laat invloed heeft op het geheel, zonder dat mensen dat als zodanig in alle ernst beseffen.

Ieder mens heeft zijn voorkeur en zijn afkeur en het liefst heeft hij er de volkomen vrije hand in om daarnaar te handelen, te bevorderen wat hem bevalt en af te wijzen of teniet te doen wat hem niet bevalt. Tegelijkertijd heeft ieder mens vooral besef van de invloed van het handelen van zijn medemensen op de samenleving, en wanneer dat handelen hem niet bevalt, komt hij in actie voor zijn eigen voorkeuren en vergeet daarbij dat hij omgekeerd evengoed ook met zijn handelen de samenleving beïnvloedt.

Niet iedereen handelt vanuit zijn voorkeur en afkeur, maar wel heeft iedereen die neiging tot autonomie in zich, wat in allerlei situaties een beproeving kan zijn. Vooral voor degenen die in Mij, hun God en Schepper, geloven, Mijn Woord kennen en naar Mijn Woord in doen en laten willen leven. Want ook zij hebben te maken met de verleiding om hun eigen wensen en verlangens na te streven, en juist voor hen is dat, in de huidige wereldse samenleving, die door alle nieuwe mogelijkheden van verplaatsing, communicatie en informatie de totale aarde betreft, niet gemakkelijk.

Maar het grote voordeel voor hen is, dat zij in hun hart het besef hebben van een directe contactmogelijkheid met Mij en de directe steun kennen die zij van Mij krijgen uit Mijn liefde en haar wijsheid, waardoor zij altijd kunnen weten wat het beste is om te doen of te laten. Niet voor zichzelf, maar voor de hele samenleving van alle mensen over de hele aarde. Weet dat Ik jou, jullie bedoel, weet dat jullie liefde voor Mij doorvloeit naar alle mensen, alle mensen goeddoet, ook al bemerken zij dat niet. De tijd komt dat zij net als jullie in hun hart bij Mij zullen gaan komen en in Mijn liefde zullen beseffen dat alle mensen, hoewel persoonlijk autonoom, in Mij toch allemaal één en helemaal gelijk aan elkaar zijn.

Hemels Brood 7126

Alles verandert en niet iedereen is altijd even blij met veranderingen. Maar leven verandert, leven is altijd in beweging, leven beweegt, zorgt dat alles passend blijft, ook al lijkt het niet passend.

Dat komt omdat de mens niet alles ziet en kan zien. Veel ontgaat de mens door onoplettendheid, door blindheid of omdat het voor de mens op aarde eenvoudig niet te zien is, omdat zijn ogen zover nog niet reiken. Zou de mens alles kunnen zien, elke beweging van het leven kunnen zien en begrijpen, dan zou hij ook weten hoe alle bewegingen passend aan elkaar zijn, tot in de oneindigheid van zijn, Mijn Zijn. Dan zou hij ook de liefde en de daaruit voortkomende wijsheid zien van alle bewegingen van leven, van Zijn. Niet alleen zien en begrijpen, maar tot in het diepst van zijn wezenlijkheid voelen als het grootste en oneindig diepste geluk, wat de hemel is.

De hemel die overal is, maar waar de mens toch nog niet is, omdat hij die sfeer in zijn wezenlijkheid nog niet kenbaar bereikt heeft. Maar eens zal hij begrijpen dat er geen tijd en geen plaats is, anders dan leven, dat er geen materie is, anders dan leven, zijn, zoals leven is, zoals Ik Ben. Dan zal de hemel zich voor hem openen, waar hij in de oneindigheid ook is, in welke tijd dan ook. Waar nu geen mens nog een voorstelling van kan maken, gebonden als hij is aan zijn materiële omgeving, zijn materiële lichaam, en aan alle materiële verbanden die er zijn met de natuur, de bomen en planten, met alles wat groeit en bloeit, met alle dieren in alle soorten en maten.

Het is allemaal leven, beweging, en het is allemaal Mijn liefde en haar wijsheid, Mijn Leven, waardoor alles leeft, beweegt, verandert, passend blijft zoals dat voor alles en iedereen het beste is. En zo is uit Mijn liefde elke beweging, zijn alle veranderingen, genade van Mij aan de mens, zegen van Mij aan de mens, en dat geeft altijd aan ieder mens de juiste weg om in zijn vrijheid zelf te gaan. Soms hortend en stotend, met vallen en opstaan, maar toch eeuwig door Mij in Mijn liefde gedragen. Zie dan hoe vol van genade jullie mensen op aarde door Mij gezegend zijn en zeker allemaal tot het ware gelukzalig bewegende leven komen.

Hemels Brood 7127

Jezus Christus is de Enige Mens waarin God Zich op aarde voor alle mensen gemanifesteerd heeft en Zichzelf zichtbaar gemaakt heeft voor ons allemaal. In Jezus Christus is daarom God Zelf in ons bereikbaar geworden, om alles mee te delen, alles aan te vragen, alles van God Zelf te weten over het leven wat wij uit God zijn en om Hem in alle opzichten te leren kennen. Daarom is geloof in Jezus Christus gelijk aan geloof in God, daarom is de Naam Jezus Christus voor alles en iedereen de Naam Gods, want niet anders dan in Jezus Christus is God verschenen aan de mens in de materie op aarde. En in Jezus Christus zal Hij, God, nogmaals aan de mens op aarde verschijnen.

Zo zal het zijn dat Ik kom als een dief in de nacht, onopgemerkt door velen die hun ogen gericht hebben op geld en macht, op bezit en aanzien. Maar Ik zal geen dief zijn, want Ik kom niet om aards materiële goederen, niet om geld en macht, niet om bezit en aanzien, Ik kom om al degenen die Mij liefhebben, die in hun doen en laten ernaar streven om Mijn liefde na te leven, zoals Ik mensen tijdens Mijn eerdere verblijf op aarde geleerd heb, bij Mij te roepen.

Ik kom om alle mensen die hun ogen gericht hebben op bezit en macht, geld en aanzien, op voordeel in werelds opzicht, te tonen Wie Ik Ben en wat werkelijk macht geeft, wat tegelijkertijd de grootste gelukzaligheid geeft. Ik kom om de afgedwaalde mensen van hun dwaling terug te roepen door hen inzicht te geven in Wie Ik Ben en wie zij zijn, zicht te geven op wat werkelijk eeuwigheidswaarde heeft en hen te tonen hoe zij dat kunnen bereiken. En dat alles zal gevat zijn in Mijn volkomen volmaakte liefde en haar wijsheid.

Al degenen die hun ogen naar Mij keren zullen direct doorstroomd worden met Mijn ware liefde en Mijn liefde herkennen als het ware leven wat zij van oorsprong aan altijd al zijn, zonder dat zij dat beseften. Dan zullen mensen van heinde en verre komen en met Mij tot het werkelijk gelukzalige leven komen. Heb nog geduld, Ik kom.

Hemels Brood 7128

Wanneer een mens op aarde zijn vrijheid opgeeft voor Mij, zijn God en Schepper, komt hij in Mijn Goddelijke vrijheid. Met het opgeven van je vrijheid bedoel Ik niet, je gevangen laten zetten, je dwingen om naar onbaatzuchtige liefde te leven, je in dienst van dictators te stellen, of op wat voor andere aardse manier dan ook je vrijheid op te geven.

Met je vrijheid opgeven voor Mij bedoel Ik uit ware intense liefde voor Mij en de waarheid van Mijn Woord Mijn aanbevelingen in je hart op te volgen, omdat je inziet dat dat het beste is voor alle mensen en daarmee ook voor jou, waarbij zelfs het diepste verlangen in aards werelds opzicht er totaal niets meer toe doet. Om in die intense liefde voor Mij te komen is het nodig om al je denkpatronen los te laten en uit Mij tot totale vernieuwing te komen. Voor veel mensen is vooral dat het moeilijkste, omdat voor veel mensen denken en doen één zijn, voor hen is het een ware opgaaf om het denken los te laten en vanuit het hart Mijn ingeving te doen.

Zij die werkelijk in Mij en Mijn liefde geloven zullen het wel begrijpen en het ermee eens zijn, maar dat is nog niet het doen. En mensen kunnen zich er dan voor inzetten om Mij te gaan liefhebben, maar zo werkt het niet. Want liefde voor Mij komt uit onbevangenheid, uit vrijheid, uit het hart, uit waarheid, uit nederigheid, uit verdraagzaamheid, en zo meer. De volle waarheid is dat wanneer Mijn liefde in het hart gevoeld wordt, het de liefde van die mens voor Mij opwekt, en dat is de enige weg waarlangs een mens liefde voor Mij kan opbouwen, door steeds weer Mijn liefde zelf in zijn hart te voelen. Mijn vuur steekt jouw vuur aan en Ik voed jouw vuur, steeds wanneer jij oprecht en onbevangen, geheel vrijwillig in je hart bij Mij komt.

Hoe meer jouw liefde voor Mij uit Mijn liefde voor jou in je hart groeit, des te nederiger zul je in je doen en laten worden en des te meer zul je van Mijn Woord in waarheid begrijpen. Dat is de weg Die Ik in Jezus Christus Ben, Mijn licht is Mijn liefde voor jou en alle mensen. Daar ben Ik op de aarde gekomen van jouw leven en van het leven van alle mensen. Veel mensen hebben Mij daar gekruisigd en gedood, maar in de werkelijke waarheid ben Ik niet dood, in iedereen leef Ik. In de werkelijke waarheid van Mijn liefde en haar wijsheid leven jullie allemaal, werkelijk helemaal vrij en gelukkig.

Hemels Brood 7129

Nog steeds denken veel mensen dat zij het vermogen hebben om een oordeel te kunnen uitspreken over een medemens. Vaak over wat iemand doet of zegt of niet doet of niet zegt. Maar iedereen is verschillend, iedereen heeft andere talenten, andere mogelijkheden, andere ervaringen, een ander karakter, een andere opvoeding, andere omstandigheden, andere vaardigheden, enzovoorts. Daarbij is de ene situatie de andere niet en niemand op aarde kan zich helemaal in die ander verplaatsen zonder in alle opzichten die ander te zijn, wat eenvoudig niet mogelijk is zonder Mij, omdat Ik in iedereen aanwezig ben en alles van iedereen tot in het kleinste detail weet en ken.

Bovendien is iemand alleen via Mij in ware liefde goed te leren kennen, in Mijn ware wijze liefde, en in liefde is geen sprake van oordelen, alleen van beseffen en helpen waar het nodig is, uit dat besef. Een oordeel is vaak negatief getint en doet geen goed, maar ook een positief oordeel is niet gewenst, omdat het de mens op een voetstuk plaatst, wat voor niemand goed is en wat ook de waarheid slechts benadert. Ook omdat het hoogmoed in de hand werkt, trots en aanzien geeft waar nederigheid meer op zijn plaats is, omdat alles van Mij gegeven is en niemand uit zichzelf het goede en ware kent dan uit Mij.

Daarom staat er geschreven, oordeel niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Toch wil dat niet zeggen dat wanneer er slecht over iemand geoordeeld wordt, diegene zelf ook slecht over iemand geoordeeld heeft. Op aarde is goed en kwaad, schuldig en onschuldig door elkaar en iedereen heeft daarmee te maken. Ik compenseer hen die onschuldig lijden door wat medemensen hen aandoen met Mijn liefde en geef diegenen dat wat hen dichter bij Mij en Mijn liefde brengt, dichter bij het ware leven brengt, niet alleen voor hun verblijf op aarde, maar vooral ook voor hun verdere leven na hun verblijf op aarde. Gezegend zijn allen die onschuldig lijden, want hen wacht het koninkrijk Gods in ware liefde, ware wijsheid en ware gelukzaligheid. Amen.

Hemels Brood 7130

Wanneer je in Mij gelooft, in Mijn ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid, is er altijd werk te doen voor je medemensen, allerlei werk, soms gemakkelijk, maar vaker moeilijk.

Dat werk is niet onderling verdeeld in allerlei taken, maar is verweven in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De ene keer gaat het om verdraagzaamheid, een andere keer om geduld, dan eens om mededogen en dan eens om nederigheid, enzovoorts. Steeds is er de verleiding om onverdraagzaam te zijn, om ongeduldig te worden, geïrriteerd te raken, belerend te zijn, verwijten te maken, enzovoorts. Hoe goed het een tijdlang ook gaat, op momenten is de verleiding net wat te sterk om te weerstaan en is het verwijt er, het ongeduld, de boosheid, de irritatie, enzovoorts.

Juist dat is het werk dat iedereen die in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid gelooft te doen heeft, wat vooral moeilijk is wanneer veel mensen niet in Mijn bestaan geloven, zich niet om Mijn liefde en haar wijsheid bekommeren, omwegen maken die niet nodig zijn, regels hanteren die ongemak geven, gebrekkig communiceren, niet werkelijk luisteren, enzovoorts. Dan heb Ik het nog niet over leugens en bedrog waarvan mensen het slachtoffer worden zonder dat zij geholpen worden om de gevolgen op te lossen. Zie, dat is het werk dat iedereen die in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid gelooft te doen heeft, en dat is van tijd tot tijd niet gemakkelijk.

Juist als je het belang ervan beseft, maar de verleiding je toch in haar greep kreeg, kun je daar moedeloos of verdrietig van worden, eraan gaan twijfelen of het je ooit wel zal lukken om de verleiding in alle opzichten helemaal te weerstaan. Ik zeg je, Ik heb voor het heil van jullie allemaal de verleiding volkomen weerstaan, Ik heb voor jullie allemaal de weg voorbereid en Ik leid jullie allemaal via Mijn weg naar het moment waarop jullie allemaal sterk genoeg zijn in ware liefde om elke verleiding in alle opzichten volledig te weerstaan. Houd moed, want het komt goed, voor alle mensen in eeuwigheid.