Hemels Brood 6976 t/m 7006

Hemels Brood 6976

Na het verlies van het Paradijs op aarde is het de mens gegeven te moeten werken voor zijn levensbenodigdheden. Het is niet meer zo dat hij van alles wat hij nodig heeft voorzien wordt, zoals hij in het Paradijs van alles voorzien werd. Maar evengoed heb Ik erin voorzien dat alle mensen genoeg kunnen hebben aan al hun levensbenodigdheden, wanneer zij daar met liefde het nodige werk voor verzetten.

Dat is niet alleen in letterlijk materiële zin zo, maar ook in ware geestelijke zin. Want net als het materiële lichaam een en ander aan voeding, vocht, rust en dergelijke nodig heeft, zo heeft ook het ware geestelijke zijn van de mens voeding en dergelijke nodig, in dezelfde verhouding. Maar nu juist mankeert het daar veel mensen aan om voor te werken. De aandacht van veel mensen gaat meer uit naar het persoonlijk lichamelijke welzijn dan het geestelijke welzijn van het ware leven en het contact met Mij, hun Bron vanwaaruit alles wat een mens in geestelijk opzicht nodig heeft, geput kan worden.

Dat wordt steeds slechts door een kleine groep mensen ingezien en alleen zij doen er de nodige moeite voor om dagelijks met Mij in contact te zijn, en zo is het dat zij meer en meer zijn gaan begrijpen van wat het werkelijke leven is, en wat Ik, hun Schepper, hun leven Gever, te bieden heb en hoe nodig het voor hen is om dat van Mij aan te nemen. Ook is het voornamelijk die kleine groep die beseft dat hun contact met Mij in ware liefde belangrijker is dan de levensbenodigdheden voor hun materiële lichamelijke welzijn, omdat zij weten dat de ware levensvoeding uit Mij hen ook in al het andere zal voorzien, zolang zij de weg die Ik hen bied in contact met Mij blijven gaan.

Met enige zorg zien zij hoe de wereld zich in allerlei opzichten tekortdoet en in allerlei moeilijke situaties terechtkomt. Maar, lieve mensen, alles wat er gebeurt, gebeurt niet zomaar, alles staat ten dienste van alle mensen. Het zijn allemaal gebeurtenissen die de afgedwaalde mens langzaam maar zeker tot een vernieuwd inzicht brengt en de werkelijke waarden toont van het geestelijke besef van leven, en langzaam maar zeker wordt het materiële welzijn losgelaten voor een andere levenswaarde, de geestelijke waarde van het contact met Mij, hun Schepper, hun ware leven.

Jullie, lieve mensen, zijn vanuit Mij de kartrekkers, niet in letterlijke zin, maar vooral als lichtjes die steeds een beetje meer gezien worden en langzaam worden door jullie lichtjes uit Mij alle andere mensen aangetrokken, want Mijn licht zal meer en meer mensen wegtrekken uit het duister waarin de wereldse mens gehuld is. Maar het duister zal vervagen en Mijn licht zal groeien, opkomen als de morgenzon en het duister van de nacht doen vervagen. En eens zal de eeuwige dag aanbreken voor alle mensen, het eeuwig gelukzalig zijn van werkelijk leven, Mijn ware leven in alle werkelijkheid van Zijn.

Hemels Brood 6977

Soms is de verleiding verborgen in situaties, waardoor het haast logisch lijkt om een weg te gaan, terwijl niet herkend wordt dat het de juiste weg niet is. Maar vaker is er een verlangen in een mens aanwezig om iets te kunnen wat hij niet kan of iets te krijgen wat hij niet heeft, en maakt de verleiding zichtbaar gebruik van dat verlangen.

Door verlangens weet iemand geen weerstand meer te bieden aan hetgeen hij zo graag wil en zo gemakkelijk te krijgen lijkt, als hij dat hele pietepeuterig kleine misstapje zet. De verleiding is er dan openlijk bij om hem voor te houden dat dat kleine misstapje heus zo erg niet is, en dat wat hij dan krijgt toch veel meer is dan dat kleine misstapje doet. Heel vaak wordt dan toch toegegeven aan het verlangen om juist dat te doen, of juist dat te krijgen, wat eigenlijk niet helemaal eerlijk is, wat iemand anders een beetje tekortdoet, wat eigenlijk egoïstisch is, enzovoorts.

Het eigen verlangen het zwijgen opleggen is heel moeilijk, lijkt vaak onmogelijk, vooral als het als een heerlijk geurende worst die niet te versmaden is op een paar millimeters voor je neus bungelt en lijkt te roepen, hap maar gerust, want ja, ik ben heerlijk en er is geen gevaar, hap maar. En dan niet happen, dat is het moeilijkste. Ja, de verleiding is vaak verborgen, maar vaak ook heel zichtbaar aanwezig in dat verlangen naar iets wat beter niet gevolgd wordt. Juist elk verlangen, klein of groot, roept de verleiding om te komen, en reken erop, in vol ornaat is hij dan ook aanwezig en voedt dat verlangen, want het is voor hem weer een prachtige kans om te zegevieren.

Daarom, lieve mensen, vind in jezelf al datgene waar je verlangens naar hebt, breng die in je hart bij Mij en laat Mij je helpen die los te laten en voor de eenvoud te kiezen, zonder te willen kunnen wat je niet kunt, zonder te willen hebben wat je niet hebt, zonder wat je verlangen dan ook maar is, zodat de verleiding geen kans krijgt, geen houvast krijgt en je verlaat. Want in een leeg huis is niets te halen. Laten wij samen dat lege huis zijn, jij en Ik in ware liefde.

Hemels Brood 6978

Mijn Woord is door de eeuwen heen op velerlei manieren uitgelegd, er zijn boeken over geschreven, er zijn meningen op gebaseerd en overtuigingen uit voortgekomen. Daarbij is veel aan de kern van waarheid voorbijgegaan, omdat steeds vanuit het gezichtspunt van de mens gekeken is, met eigen invullingen, vanuit een beperkte kennis, gekleurd door eigenbelangen en wensen.

Maar juist was het goed dat er niet aan de kern gekomen is, zodat die intact gebleven is en niet net zo vervormd is als met de buitenste schil daardoor gebeurd is. Nu wordt het langzaamaan tijd dat dieper beseft gaat worden dat het grootste deel van al die zogenaamde uitleg misvormd is en slechts de schil betreft, dat er veel meer is wat van belang is om te gaan zien en begrijpen. Evengoed gaat het dan voor de wereldse mensen eerst om het inzicht in hun misvattingen over hun leven en de heerschappij over hun leven. Want wanneer hen nu de kern voorgehouden zou worden, zouden zij die vertrappen in hun onbegrip, hun blindheid voor de waarheid, hun eigenbelangen, enzovoorts.

Daarom een eerste voorzichtige aanwijzing, bedoeld om hun aandacht van het wereldse naar het werkelijke te brengen, terwijl een kleine groep mensen, in contact met Mij, aan de schil voorbij al meer begrijpt en is gaan zien van het verschil tussen wat eeuwenlang beweerd is en wat de werkelijke betekenis van Mijn Woord is. Maar ook zij hebben nog niet het volle zicht op de kern van Mijn Woord, want ook zij zijn nog niet in het geheel los van de charme van de verleider, die er ook vooral op gericht is om hen, die Ik tot meer zuiver zicht breng, te verwarren en te verblinden. Maar dat zal hem niet baten, want het zal hen vooral sterker maken en meer zicht geven op zijn truken en oneerlijkheid.

Hen wil Ik zeggen, erger je niet aan de wereldse mensen en hun gebrek aan zicht, probeer hen de ogen niet te openen voordat zij daar rijp voor zijn, want het zou hen geen goed doen, het zou voor hen juist zijn alsof er een muur voor hen wordt opgetrokken waardoor zij niet vooruit kunnen, en hun verzet zal groeien tegen al wie in Mij gelooft. Wacht rustig de tijd af en wacht tot Ik jullie in je hart laat weten wie rijp zijn om van jullie uitleg te kunnen krijgen.

Hoe graag je ook veel meer mensen uitleg zou willen geven, tot de kern kun je nog niet komen, want die blijft beschermd en alleen voor de zuiveren van hart zal die langzaam zichtbaar worden. Wees geduldig met elkaar en aanschouw hoe Mijn liefde voor alle mensen het grote Plan ontvouwt en de mens, bevrijd van alle kwaad, tot het ware gelukzalige leven brengt. Want Ik doe Mijn Woord gestand.

Hemels Brood 6979

Zouden mensen om te beginnen maar begrijpen dat zij allemaal dezelfde waarde hebben. Dat de ene mens niet meer waard is dan de ander en dat ieders waarde niet afhangt van hoe een medemens over iemands waarde oordeelt.

In de praktijk is er nog steeds het machtsverschil, wat de ene mens meer waarde geeft dan een ander met minder of geen macht. Maar niemands waarde hangt samen met macht. Ieders waarde is verbonden met zijn mens zijn, niet met zijn talenten, met zijn sterke of zwakke kanten, niet met hoe hij is opgevoed, niet met zijn rijkdom of armoede, niet met wat hij wel of niet weet, wel of niet kan, niet met zijn charme of terughoudendheid, maar met zijn eenvoudig mens zijn.

Want al het andere is geen verdienste van de mens zelf. Wie geboren is met een hoge intelligentie, heeft dat gekregen zonder enige eigen verdienste, en het geeft hem daarom geen grotere waarde dan zijn medemensen met minder intelligentie. Het eenvoudig mens zijn is de waarde van iedereen. Maar er is wel een verschil tussen hoe ieder mens zich aan die waarde aanpast, genoegen neemt met die eenvoud mens te zijn en niet meer dan dat, en hoe die mens omgaat met zijn medemensen, als zijn gelijken of als iemand met meer waarde, om wat hij beter kan, om wat hij meer heeft, of om wat dan ook.

Er zijn mensen die hun waarde mens te zijn weggeven door hun waarde te laten afhangen van de waarde die medemensen hen geven. Zij laten andere mensen over hun waarde beschikken. Terwijl ieder mens mag vasthouden aan de waarde mens te zijn en daarmee gelijk te zijn aan ieder ander mens. Maar let op, want er zijn wel verschillen tussen mensen, tussen hun doen en laten, hun zeggen en zwijgen, in liefhebben of het tegenovergestelde daarvan. En hoewel dat de waarde van het mens zijn niet verandert, verandert het wel de balans van het leven met elkaar, verandert het wel de onderlinge verhoudingen, de eenheid, het welzijn van de samenleving waar iedereen deel van is.

Dit welzijn zal steeds het beste door iedereen ervaren worden, wanneer iedereen zich in eenvoud naar gelijke waarde gedraagt, met liefde voor elkaar, in de nederigheid dat niemand enige verdienste heeft in wat dan ook, behalve in het nederig mens te zijn, de minste te zijn. Want alleen daarin ligt de waarde van ieder mens persoonlijk en van allen tezamen, in het de minste kunnen zijn.

Hemels Brood 6980

De in Mij gelovende mensen met een begerig hart om Mijn Woord in ware zuiverheid te begrijpen, vinden elkaar in Mijn liefde en waarheid, herkennen Mij in elkaar, voelen wat Mijn Woord zegt en vormen een begin van eenheid met Mij en elkaar als een gemeenschap van mensen die ieder in hun hart naar de kerk gaan Die Ik Ben. Want Ik ben de levende kerk in ieders hart, niet een gebouw met een dominee, een pastor of een priester, dat is voortgekomen uit het menselijke denken, uit het verstand waarmee aan Mijn Woord uitleg gegeven is.

En nog wordt aan veel van Mijn Woord met het verstand uitleg gegeven, bij sommigen vermengd met wat zij in hun hart voelen. Maar de ware uitleg van Mijn Woord gebeurt in het hart en wordt gegeven aan iedereen die in alle oprechtheid en zuiverheid, zonder eigen bedachte meningen, bij Mij komt en Mij erom vraagt, en hij zal in zijn hart Mij steeds beter leren kennen en steeds meer van Mijn levende Woord in waarheid met het gevoel gaan begrijpen, zodat niet eerst het verstand geraadpleegd wordt, maar eerst het hart, en het verstand vanuit het hart voorzien wordt van al het nodige en niet andersom.

En zo zeg Ik, laat de wetenschappelijke vorsers maar vorsen met hun verstand, op de bestemde tijd vinden ook zij de weg naar hun hart, wanneer zij gaan beseffen dat Ik voornamelijk in hun hart ben en het verstand, al zit het in het hoofd, geen hoofdzaak is, maar dat het hart, het gevoel de verbinding is met Mij, jullie Schepper, jullie leven Gever. Een zuiver hart leert uit zichzelf al jong de weg naar Mij te vinden, want Ik heb die weg in dat zuivere hart gelegd en Ik heb diegene geroepen en in het hart heeft diegene Mij gehoord in ware zuiverheid, en zo is het contact met Mij tot een levendige uitwisseling gekomen.

Zalig degenen die Mij in hun hart in alle vrijheid en zuiverheid vinden, want Ik heb jullie geroepen en jullie zijn gekomen en Mij gaan volgen. Jullie zijn reeds voor eeuwig in Mijn liefde opgenomen.

Hemels Brood 6981

En Sarah lachte. Maar ze lachte Mij niet uit, zij lachte omdat zij Mij niet begreep, niet begrijpen kon. In de materiële manier van leven was het voor haar niet mogelijk dat hetgeen Ik haar zei kon gebeuren, dus lachte zij van ongeloof.

Ook nu in deze tijd kunnen veel mensen net als Sarah niet geloven dat het anders kan, dat liefde kan terugkomen, dat iedereen Mij kan leren kennen, dat alle mensen eerlijk gaan zijn, tegen zichzelf, tegen hun medemensen, tegen Mij, hun Schepper. Al degenen die het wel geloven, geloven het met een vraag, maar hoe, dat gaan we nog zien. Want het lijkt erop dat de blindheid van mensen eerder groeit dan afneemt. En zo lachte Sarah, want zij was op hoge leeftijd.

Zo is het met de wereld, zij is op hoge leeftijd, hoe zou de wereldse mens nog tot bezinning kunnen komen, zoals zij vast zit in eigenbelangen, in de behoefte aan welvaart, rijkdom en aan allerlei vormen van macht en genoegdoening. En nu zijn er de enorme tegenstellingen tussen volk en leiders. Maar het zijn niet de gekozen leiders die het gevaar vormen, het zijn de verborgen krachten van het kwaad die ondergronds de macht zoeken te krijgen door de massa aan zich te onderwerpen en zelfs goede liefdevolle mensen onder hun regime te brengen met heel vernuftige systemen.

Wie zich niet aan het systeem van het kwaad houdt, overeind gehouden door blinde leiders, die in hun blindheid geen besef van dat kwaad hebben, die wordt gedreigd met buitensluiting, met het grote niets. En zie, zij zijn als Sarah, en Ik zeg hen, Ik kom en maak alles goed, de liefde zal opnieuw geboren worden, en Ik zeg, lach niet, maar geloof. Ik weet dat de dreiging groot is en veel ellende mensen treft, maar het is allemaal wereldse macht, niet Mijn macht. Mijn macht gaat alle macht, alle dreigingen, al het kwaad ver te boven, geloof dat, vertrouw daarop, weet het, voel het, besef het, en maak het mee.

Wat in mensenogen onmogelijk lijkt, Ik zeg jullie, het is mogelijk, en jullie zullen het zien, jullie zullen het meemaken, wat geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft, geen mens zich kan voorstellen, zal in alle waarheid geschieden. Omdat Ik het zeg, omdat het Mijn Woord is, eens gegeven om tot werkelijkheid te komen, zoals Ik werkelijkheid Ben, zonder begin, zonder eind, eeuwig leven, jullie leven, alle leven, ware eeuwige gelukzaligheid voor alle mensen, voor jullie allemaal.

Hemels Brood 6982

Bij veel mensen springt hun bewustheid van het hoofd naar het hart en van het hart naar het hoofd heen en weer, maar de meeste tijd zijn mensen in hun hoofd bezig met begrijpen, met oplossen, met bedenken, met meningen en overtuigingen en heeft het hart geen belangrijke inbreng voor hen.

Er zijn maar weinig mensen die hun hart vooropstellen, en veelal wordt dat niet gewaardeerd, want degenen die het meeste hun hart raadplegen bij Mij, kennen de waarheid van wat anderen het liefst verbergen, daarom worden mensen die met Mij in hun hart verbonden zijn en de waarheid naar voren brengen niet alleen niet geloofd, maar ook in een vals daglicht geplaatst, waardoor het lijkt of de waarheid onwaarheid is. De stem van de werkelijke waarheid wordt door de veelheid van stemmen van hen die de waarheid niet willen horen overstemd, en het is maar een enkeling die de waarheid blijft uiten, verloren in een woud van leugens en bedrog.

Zo is het met Mijn stem, die ook wel degelijk klinkt in al die mensen die vooral in hun hoofd zijn, zij horen Mijn stem ver op de achtergrond, en geen van hen kan zeggen dat hij Mijn stem niet gehoord heeft, hij kan zeggen dat het aan zijn aandacht voorbij is gegaan, maar in elk geval heeft hij een kort moment Mijn stem, al is het ver op de achtergrond, wel degelijk gehoord. En ja, het is aan zijn aandacht voorbijgegaan, omdat hij er geen aandacht aan wilde geven, want zijn belangen lagen elders. Bij veel mensen is dat de situatie.

Maar, lieve mensen die wel naar Mijn stem in je hart luisteren, ook bij jullie zijn er momenten waarop je Mijn stem in de verte wel gehoord hebt, maar liever je eigen vrije keus maakte, want dat kwam je toch beter uit, en een excuus om Mijn stem naar de achtergrond te schuiven en je eigen vrije wil te volgen was gemakkelijk gemaakt. Ook al weet je dat Ik in je hart je de beste weg voorhield, soms ga je liever je eigen vrije weg. Maar wat je daarmee doet is je vrijheid aan de tegenkant geven, met gevolgen die jij op dat moment niet ziet, want eigenbelang, ook al ben je vrij om daarvoor te kiezen, maakt blind voor de gevolgen.

En wanneer die dan toch komen, probeer ze dan niet zelf de baas te worden, maar erken dan dat je even je vrijheid boven Mijn stem verkoos, wees dan eerlijk en betuig oprecht je spijt. Want zie, dan hef Ik je blindheid op en kom je terug in de waarheid van Mij in je hart en de ware liefde die je alleen bij Mij in je hart vindt, wat dan voor jou ook weer heel duidelijk zal zijn, en een stimulans is om een volgende keer Mijn stem wel voorrang te geven op wat jij in je vrijheid zou willen. En weet je, dan komt voor elkaar wat voor jou in je vrijheid werkelijk goed is en blijft.

Hemels Brood 6983

Sommige mensen denken dat leven een kracht is, dat Ik een kracht ben. Aan hen zou Ik willen vragen, ben jij een kracht? Elektriciteit is een kracht, maar het heeft geen besef daarvan, het is geen persoon, het bedenkt niets en eruit ontstaat niets.

Net zomin als iemand die denkt dat Ik alleen een kracht ben, zelf alleen een kracht is, ben Ik niet alleen een kracht. Hoe zou die mens zich van zichzelf bewust kunnen zijn, hoe zou hij iets kunnen bedenken, kunnen vormgeven, kunnen voelen, als hij alleen een kracht zou zijn, of alleen uit een kracht ontstaan zou zijn? Alles wat is moet minstens uit hetzelfde ontstaan zijn, maar Ik zeg jullie, alles wat is, is uit veel meer dan het is ontstaan.

Ja, de ware levenskracht ben Ik, de Bron die oneindigheid is, het besef van wat Zijn is, de Intelligentie van alles, de Eigenheid van ware liefde waarin de oneindige gelukzaligheid van het persoonlijke besef te bestaan is, en de aansturing van alles wat is en uit Mij is ontstaan en Ik geschapen heb, Ben Ik, oneindig veel meer dan een kracht. En zo zijn jullie mensen, geschapen door Mij naar Mijn beeld en gelijkenis, oneindig veel meer dan een kracht.

Wie zichzelf bewust is van zijn bestaan, zou daaruit kunnen weten dat hij meer dan een kracht uit een kracht is, dat hij uit meer dan hij zelf is voortgekomen moet zijn, want hij heeft noch zichzelf, noch de aarde, noch alles wat erop en eromheen is geschapen en hij stuurt niets van dat alles aan, hij geeft niemand en niets van dat al leven, toch zegt hij dat Ik, het Enige ware leven, een kracht zou zijn. Dat komt omdat hij zijn bestaan nog niet begrijpt, hij kan zijn besef te bestaan nog niet begrijpen, en zolang hij dat niet kan, ziet hij leven als een kracht. Maar zou hij in zijn hart, waar Ik Ben, dieper gaan dan zijn diepste gedachten, in zijn eigen persoonlijke levensbesef, dan zou hij Mij vinden, maar de onzekerheid van het onbekende houdt hem tegen.

Ik zeg jullie, zoals jullie Mij diep in je hart gevonden hebben, op Mijn roep geantwoord hebben, zo zal Ik hen ook roepen, al degenen die Mij als een kracht zien, en zij zullen komen, ieder op zijn tijd, en ervaren dat Ik meer dan een kracht ben, veel en veel meer, oneindig veel meer.

Hemels Brood 6984

Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de dood, en Christus zal over u lichten.

Het werelds gerichte deel van de mensen op aarde is de meeste tijd in het duister gehuld, en Ik zie in je hart dat je je afvraagt waarom Ik niet alle mensen Mijn licht geef, hen ook roep zoals Ik jullie geroepen heb, hen ook het besef van Mijn bestaan geef, zoals Ik het jullie gegeven heb. Want niet wetend, niet beseffend, niet voelend Wie Ik Ben, verlangen zij nog steeds alleen het wereldse, wat hen in de duisternis houdt van het eigen willen, het eigen verlangen naar macht, roem en welvaart.

Ik zeg daarover, als niet het diepste dal ervaren is, kan ook niet de hoogste top bereikt worden, als niet de ergste pijn gevoeld is, kan ook geen pijnloosheid ervaren worden. Maar het diepste dal en de ergste pijn is voor iedereen verschillend. Wat bij de een als het diepste dal ervaren wordt, is het voor een ander nog lang niet, en wat voor de één de ergste pijn is, voelt een ander nog niet eens. Zulke verschillen zijn er in de wereld. Alles is daar nodig om de mensenzielen los te weken van hun wereldse verlangens, hun blindheid, hun eigenwaan, hun zelfzucht, enzovoorts.

Maar iedereen wordt daar wel degelijk ook door Mij geroepen, alleen geef Ik hen pas besef van Mijn bestaan, zoals Ik jullie besef van Mijn bestaan gegeven heb, wanneer dat zin heeft, wanneer hun hart er rijp voor is om Mijn licht te verdragen. Dan roep Ik hen wakker en zullen zij Mijn licht in zich ervaren, dan zullen zij antwoorden en opstaan uit het duister van de wereld en Mijn licht zelf gaan zijn en doorgeven.

In de mens is het goed en het kwaad, en de een heeft Mijn licht in zich gekregen, de ander nog niet. Niet omdat de ene mens beter is dan de ander, maar omdat Ik het voor het heil van alle mensen zo beschikt heb. Besef dat, dat het niet voor jou is dat Ik Mij in jou bekend gemaakt heb, maar voor het heil van alle mensen. Daarom is voor jullie de diepste nederigheid ten aanzien van Mij en al je medemensen nog het meest op zijn plaats.

Wie die nederigheid niet heeft, is nog deel van het wereldse. Wie die nederigheid betracht, houdt Mijn licht brandend als een baken voor wie het kan zien vanuit het duister, en is een steun voor al degenen die Ik geroepen heb en gekomen zijn en Mij in hun hart kennen, in Mijn ware liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 6985

In de tijd dat Ik in Jezus Christus op aarde was, heb Ik de discipelen veel verteld over het Koninkrijk Gods, over de waarheid van leven, en heb Ik hen ook gezegd dat er nog veel meer te vertellen was, maar dat zij dat nog niet zouden kunnen begrijpen.

In de Bijbel wordt gesproken over de geheimenis van het Woord Gods, over dingen die voor de mens nog geheim zijn. Maar in werkelijkheid gaat het er niet om dat een en ander geheim is voor de mens, maar dat, ook nu nog, niet alles begrepen kan worden, en daarover spreek Ik dan ook niet, want een verkeerd begrip van Mijn Woord zou de mens ook nu nog schade kunnen doen. In zekere zin is een groot deel van wat wel geopenbaard is van Mijn Woord, evengoed verkeerd uitgelegd geworden, wat veel mensen van de waarheid vervreemd heeft.

Toch moest er wel een deel van Mijn Woord bekend gemaakt worden, ook al is veel daarvan met opzet anders uitgelegd geworden. Want wanneer alles wat wel geopenbaard is geworden, verborgen gebleven was, geheim gehouden was, dan was de mens zo ver afgedwaald, dat er weinig of geen mogelijkheden meer geweest zouden zijn om Mijn Woord en Mijn bestaan kenbaar te maken. Nu is de tijd aangebroken waarop een aantal mensen Mijn Woord op de juiste manier kan gaan begrijpen, Mij in hun hart kunnen gaan ontmoeten, al is dat nog vaak onder invloed van de letterlijke en misleidende uitleg van kerken en waarzeggers. Maar in de zuiverheid van het hart zorgt Mijn liefde ervoor dat alle onwaarheid, alle misvattingen, alle onduidelijkheid vervaagt en de waarheid kenbaar en voelbaar aanwezig komt en blijft.

Wat eerder als geheim beschouwd werd, is slechts verborgen gehouden om niet verloren te gaan. Nu zullen meer en meer mensen wat verborgen was in hun hart aangereikt krijgen, als een openbaring. Maar nog kan niet alles begrepen worden, er is nog groei nodig. Die vindt nu plaats bij hen die Mij in hun hart kennen en Mij daar ook ontmoeten. Groei die de eerlijke harten in Mijn ware liefde en haar wijsheid voor altijd tot bloei brengt.

Hemels Brood 6986

Nogal eens vragen mensen zich af hoe het komt dat de ene mens meer te verdragen krijgt dan een ander, terwijl die mens zich niet minder goed gedraagt dan een ander. Er is op aarde oorzaak en gevolg, goed en kwaad, en deze staan weliswaar met elkaar in verband, maar het is niet zo dat wat de een in liefde doet beloond wordt en wat de ander niet in liefde doet alleen voor hem gevolgen geeft.

Op aarde is de mens vrij in zijn doen en laten, maar zou het zo zijn dat elk handelen dezelfde gevolgen zou hebben, dat Ik in Mijn ordening elk handelen bepaalde gevolgen gegeven zou hebben, dan zou geen mens werkelijk vrij zijn. Ik heb wel de Hand in alles, maar zeker niet op die manier. Ik heb wel een ordening op aarde ingesteld, maar daarin is de mens toch volledig vrij in zijn doen en laten. Wat de mens veelal vergeet is zijn eigen verantwoordelijkheid die met die vrijheid samengaat. Vaak wordt niet beseft dat gevolgen van bepaalde keuzen niet stoppen bij de eigen voordeur.

Wanneer iemand besluit om het onkruid op zijn akker, waarop hij groenten geplant heeft, met gif te besproeien, wat allerlei aandoeningen veroorzaakt bij mensen die van zijn groenten eten, dan is het niet zo dat Ik de goede mensen de gevolgen daarvan bespaar, zij krijgen er net zoveel last van als ieder ander, anders zou vrijheid geen echte vrijheid zijn en zouden mensen vooral goed willen doen om gevrijwaard te zijn van de gevolgen van de slechte keuzen van hun medemensen. Slechte handelwijzen van mensen hebben wel degelijk gevolgen voor zowel liefdevolle als minder of niet liefdevolle mensen.

Maar veel mensen hebben er weinig of geen besef van welke gevolgen hun handelen voor mensen heeft en hoe mensen daardoor te lijden hebben. In de vrijheid van de mens kan een mens die benadeeld is besluiten te reageren op het beschadigende gedrag van medemensen. Hij kan protesteren, kan diegene gaan haten, zich gaan verzetten, naar het gerecht gaan, het accepteren, enzovoorts, hij heeft de vrijheid, maar hoe hij reageert heeft ook weer gevolgen die voor medemensen nadelig kunnen zijn.

Goed zijn, vol liefde zijn, behulpzaam zijn, iemand kan in alles voorbeeldig zijn, en toch, kan hij zijn leven lang ernstig ziek worden wanneer hij van de met gif bespoten groente gegeten heeft. Want vrijheid gaat verder dan volmaakte liefde zijn op de aarde. Vrijheid is onafhankelijk zijn van Mij, jullie God en Schepper. En in die onafhankelijkheid kan iedereen te lijden krijgen zonder dat hij deel had aan de oorzaak van zijn lijden. Maar nog vaak wordt de goedheid van een mens die te lijden heeft in twijfel getrokken, wordt gedacht of zelfs gezegd, het zal wel nodig zijn voor hem, het zal hem iets te leren geven, enzovoorts. Maar niet degene die te lijden heeft zou zichzelf moeten schouwen, maar al degenen die het lijden door hun handelen veroorzaakt hebben.

En zie, zij die door hun handelen het lijden van hun medemensen veroorzaakt hebben, komen eens voor Mij te staan, in alle vrijheid zullen zij dan beseffen welk leed hun handelen teweeggebracht heeft en vanuit welke aanleiding dat was. Zonder dat besef, wat een diepe pijn zal geven, is er voor hen geen hemel, maar vervolgens komt het oprechte berouw en zullen zij in hun vrijheid nooit meer afdwalen van waarheid, liefde en haar wijsheid. Al degenen die op aarde onschuldig geleden hebben als gevolg van het handelen van medemensen, zullen direct na hun verblijf op aarde in Mijn hemelen opgenomen worden. Maar eerst zal elke schuld, ook van hen, geledigd worden in Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6987

Als Ik zeg, je doet het goed, dan zeg Ik maar een deel. Als Ik zeg, je doet het nog niet goed, dan zeg Ik ook maar een deel. En zeg Ik, je doet het goed, dan maakt dat je blij, maar zeg Ik, je doet het nog niet goed, dan maakt dat je verdrietig. Daarom, vraag Mij niet of je het goed doet en vraag Mij niet wat je nog niet goed doet.

Ik ben in jou het volmaakt goede, de volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid, en wel zodanig dat je daaraan zelf kunt voelen wat goed of niet goed is, wat waarheid of geen waarheid is, wat liefde en haar wijsheid is en wat niet, zonder dat Ik jou dat hoef te zeggen. Want wanneer je komt om van Mij te horen wat wel of niet goed is, kom je erover nadenkend met je verstand, terwijl het voor een ware uitwisseling nodig is om te voelen, Mij te voelen, Mijn liefde te voelen en in dat voelen is geen blij maken en geen verdrietig maken, maar is weten wat waar is en wat er nog nodig is om waarheid te worden.

Want wie met de intentie bij Mij in zijn hart komt om al zijn doen en laten tot waarheid, liefde en haar wijsheid te brengen, die houdt blijdschap bij al wat Ik hem zeg dat hij goed doet en bij al wat Ik hem zeg dat hij nog niet goed doet, omdat hij weet dat al wat Ik hem zeg dat nog niet goed is, Ik hem niet zeg omdat Ik niet tevreden over hem ben, maar opdat hij zich daarin kan verbeteren en Ik hem dat uit liefde en ter bemoediging zeg, nooit als een verwijt.

Zoals Ik iemand in zijn hart laat weten wat nog niet naar ware liefde is, zo mag iedereen uit ware liefde met zijn medemensen omgaan. Maar zolang daarbij nog irritatie, verwijten, ongeduld, of iets dergelijks aanwezig is, kan er beter niets gezegd worden. Want alleen hetgeen volkomen uit ware liefde aangereikt wordt, kan in liefde aangenomen worden, wanneer het ook als liefde ervaren wordt. Waarbij iemand ware liefde niet herkent op momenten dat hij boos is, of zich ontkend voelt, ook al is daar geen reden voor.

Wees jij steeds blijmoedig in Mijn liefde, dan zul je steeds dankbaar zijn, ook voor alles wat Ik je aanreik dat je nog niet goed doet, en kun je in nederigheid met Mij de weg gaan die nodig is om voor altijd helemaal en in alles tot ware liefde en haar wijsheid te komen.

Hemels Brood 6988

Waar het om het geloof gaat in Mij, jullie Schepper, is de aarde als een woestijn. Wie in Mij gelooft en in Mijn ware Woord van liefde en haar wijsheid, leeft als in een woestijn waar het droog en moeilijk leefbaar is. Een woestijn waar technisch gesproken veel vernuft aanwezig is, maar waar weinig werkelijk eetbaars en drinkbaars aanwezig is. In die woestijn leven veel mensen in de schijn van waarheid, maar het is geen werkelijkheid, omdat het ware leven, omdat Ik, jullie God en Schepper in Jezus Christus, in de wereld nauwelijks gekend ben zoals Ik werkelijk alle leven Ben.

Maar, lieve mensen, in die woestijn, tussen al het dorre leven van al die mensen, die er gaan en staan alsof zij leven, heb Ik bronnen van werkelijk leven voor jullie aangelegd, en in je hart ben Ik de weg naar al die bronnen, zodat daaruit geput kan worden, voeding en drinken, al wat jullie nodig hebben. En het zal jullie sterken om in die enorme woestijn van het nu te overleven met Mij in je hart, met Mij om je heen, met Mij en elkaar, in het ware besef van wat werkelijk leven is. Daarom, laat je niet ontmoedigen door al degenen die zich de wereld hebben toegeëigend, zij zijn de zandkorrels in droogte. Maar de regens zullen komen en tussen hen in zullen nieuwe gewassen opkomen, die als nieuw leven uit Mijn liefde zullen zijn. En de dorre vlakte van de woestijn zal een voedingsbodem zijn voor werkelijk nieuw leven.

Begrijp Mijn woorden als een beeld van hoe de wereldse situatie van mensen, die Mij niet kennen, Mijn aanwezigheid niet beseffen, zal zijn, want al kennen heel veel mensen Mij niet, al beseffen zij Mijn alomtegenwoordigheid niet, Ik ben er evengoed wel, tussen hen in, in hen en om hen heen, en jullie zijn daar nu al de getuigenis van. Doorsta het verblijf op aarde in de woestijn van de werelds gerichte mensen, weet je gedragen door Mijn liefde en haar wijsheid, en zie de kleine groene puntjes van het jonge nieuwe leven, Mijn liefde en haar wijsheid, dat opkomt tussen al die verdorde mensen van de wereld.

Want dat is het begin van het nieuwe leven vol vreugde en besef van Wie Ik Ben, het werkelijk gelukzalige leven, op aarde en in de hemel, nu al voor jullie, die Mij in je hart kennen, en steeds meer voor hen die nu nog de wereld zijn, maar stuk voor stuk de wereld zullen verlaten voor Mij, zowel op de aarde als in de hemel. Open je ogen en zie hoe de woestijn zal gaan bloeien, zoals niet eerder gebeurd is.

Hemels Brood 6989

Dagelijks sterven er mensen op aarde en dagelijks worden er mensen geboren op aarde. Dit is een doorgaand proces wat een plaats heeft in alle vormen van samenleving, het sterven en de geboorte. Daartussen is het leven, leven dat komt en gaat. En hoewel iedereen dat vanaf een bepaalde leeftijd wel bekend is, leven veel mensen alsof dat voor hen niet geldt, alsof hun leven bepalend is voor het voortbestaan van de aarde, voor het verloop van alles wat er op aarde gebeurt en voor de levens van andere mensen.

Zo zijn er mensen die de aarde willen redden van de ondergang, letterlijk gesproken, en mensen die de mens willen redden, geestelijk gesproken, en daartussen zijn er nog andere mensen die denken te weten wat voor wie het beste is of juist niet het beste is. En dan zijn er nog mensen die het allemaal niet uitmaakt, het zal hun tijd wel duren, als zij het zelf maar goed hebben. Zo heeft ieder mens zijn eigen belang en leeft naar dat wat voor hem het grootste belang heeft. Wanneer er zoveel mensen op aarde samen zijn als er op aarde zijn, en ze hebben allemaal een eigen belang, of dat nu goed of niet goed is, dan zal er moeilijk tot een gezamenlijk belang te komen zijn en zal eenheid heel ver te zoeken zijn.

Dat is precies de situatie op aarde, en daarbij wordt het steeds onduidelijker wat de wereld tot eenheid kan brengen. Want de gebeurtenissen vragen om eenheid en die is er niet. Het zijn niet meer de leiders die hun onderdanen leiden, het is nu het individu dat zijn voordeel zoekt in alles wat er op aarde gebeurt, en het individu dat daar slachtoffer van wordt, en de leiders die wanhopig leider proberen te blijven, door allerlei nieuwe regels en wetten voor te stellen, die vervolgens door individuen bevochten worden. Leiders proberen de chaos die zij zien aankomen tegen te houden, maar dat is als het tegenhouden van een tsunami, die ontkend kan worden, maar toch komt en verwoestend zijn werk doet.

Ja, lieve mensen die in Mij geloven, die Mij kennen, jullie Schepper, God in Jezus Christus, en weten dat eenheid alleen te vinden is in Mij, in Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, al zijn jullie met weinigen, vergeleken met de vele mensen op aarde die niet in Mij geloven, niet naar waarheid, liefde en haar wijsheid leven, uit de kracht van jullie geloof, jullie ware liefde, jullie vertrouwen in Mij, de ware Christus, zal Ik als het ware opnieuw geboren worden. Uit het onbeduidende, zoals het in de wereld gezien wordt, zal Ik terugkomen en de chaos van mensen en hun meningen terug tot eenheid in Mij, Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid brengen.

Daarom, houd vol, want het is niet te zeggen hoelang het gaat duren voordat Ik kom, want de mens is vrij en zal zelf moeten ontdekken waarin de eenheid ligt die hij nodig heeft om alles wat er mis is op aarde ten goede te doen keren. En jullie geloof en vertrouwen, jullie besef van waarheid in Mijn liefde en haar wijsheid is van groot belang om aan vast te houden en jullie eenheid in Mij te bewaren. Weet dat Mijn liefde jullie altijd tot steun is, hoe moeilijk het op aarde ook is of nog wordt. Waarheid, liefde en haar wijsheid zal zegevieren en Ik zal de eenheid daarin terugbrengen. Houd jullie licht brandend!

Hemels Brood 6990

Er zijn veel mensen op aarde die Mij nog niet kennen zoals jullie Mij kennen. Die het nog niet gegeven is, zoals het jullie gegeven is om Mij te kennen. Sommigen zoeken Mij, maar kunnen Mij nog niet vinden zoals jullie Mij gevonden hebben, die zijn verdwaald in de wereld en hebben de weg naar Mij nog niet gevonden zoals jullie Mijn weg gevonden hebben, de weg naar het ware werkelijke leven, de ware liefde en haar wijsheid.

Wees daarom niet alleen dankbaar voor Mijn ware liefde en haar wijsheid, maar gedraag je er ook zoveel mogelijk naar, wees trouw aan Mij zoveel je kunt, want niemand van jullie is meer dan al degenen die Mij nog niet kennen zoals jullie Mij kennen, Mij nog niet in hun hart voelen zoals jullie Mij in je hart voelen, nog geen innerlijk contact met Mij hebben zoals jullie dat in je hart kunnen hebben. Dat is een verschil, wat jullie niet tot betere mensen maakt, maar wel een grotere verantwoordelijkheid geeft. Want wie niet weet dat het voor hem het beste is om zijn handelen af te stemmen op Mijn ware liefde en haar wijsheid, die kan zijn van liefde afwijkende handelen niet kwalijk genomen worden. Niet dat Ik jullie je afdwalingen wel kwalijk neem, zo is het niet. Maar wanneer je weet dat ergens een steen ligt, kun je ervoor zorgen daar niet over te struikelen, en struikel je toch, dan is dat een zekere domheid. Maar voor wie van de steen niets weet en erover struikelt, is dat geen domheid maar onwetendheid. Dat verschil is er.

Struikel niet over stenen die je weet te liggen, struikel je toch, dan help Ik je met liefde overeind, maar vermijd zoveel je kunt te struikelen. Ook op jullie pad liggen nog stenen, dat zijn onaangename situaties, waarvan je niet weet wanneer ze zich zullen voordoen, wees daarom niet zo lichtzinnig te denken dat je weet waar de stenen liggen, want je weet en kent nog niet alles. Vertrouw op Mij en Mijn liefde, blijf bij Mij in je hart komen, blijf steeds in contact met Mij, dan zullen er wel stenen zijn, maar Ik zal je daar overheen helpen, zodat je niet valt. Helpen jullie al degenen die Mij nog zoeken en de stenen niet zien, zodat Mijn liefde ook in de wereld gezien kan worden.

Hemels Brood 6991

Lief mens, hoe is de samenwerking tussen jou en Mij, want soms kom je bij Mij en vraagt Mij om raad, maar lang niet altijd. Nogal eens denk je er niet aan om Mij te vragen, bij Mij te komen en naar Mij te luisteren. Dan ben je verdiept in je bezigheden en denk je niet aan Mij.

Je hoeft ook niet constant aan Mij te denken, je bent vrij in je doen en laten, in het maken van je keuzen. Maar juist zou Ik je daar graag raad bij geven. Niet om jouw vrije keus over te nemen, zeker niet, maar om je in elk geval een keus aan te reiken waar je zelf niet op kunt komen. Want Ik overzie veel meer dan jij, zelfs dan jij je kunt bedenken, en in een innerlijk contact met jou kan Ik je dat laten zien, maar zonder dat innerlijke contact vanuit jou kan dat niet, omdat je vrij bent en het jouw keus moet zijn om naar Mij te komen en naar Mij te luisteren. Ik kan je wel signaaltjes geven, zacht en op de achtergrond, maar vaak ben jij zo in je eigen gedachten verzonken, dat die signaaltjes aan je aandacht voorbijgaan en je keuzen maakt die je beter niet gemaakt zou hebben.

Het is aan jou of je bij Mij komt, maar Ik wil je er toch even aan herinneren dat Ik alle kennis heb, dat Ik alle waarheid en alle onwaarheid ken, alle beweegredenen van alle mensen ken en al hun belangen doorzie. Dat Ik weet hoe de wereldse mens zijn leven leidt, wat hij voor zichzelf belangrijk vindt en neemt, zonder zich om de gevolgen te bekommeren. Ik weet wie het goede met je voor heeft en in wie jij je enorm vergist, maar dat niet beseft. Ik weet waar jij blind voor bent, waar je denkt goed aan te doen, maar niet werkelijk goed is. Ik ken je afhankelijkheid en hoe je daaraan vasthoudt, Ik ken je gevoelens, je pijn en je verdriet, Ik weet wat je vreugde geeft en wat niet.

Zo is er nog veel meer dat Ik jou geven en zeggen kan, maar niet zonder dat jij ervoor komt en jij naar Mij luistert. Daarom Mijn vraag, kom wat vaker nog bij Mij in je hart, want er is nog zoveel meer dat Ik vanuit Mijn grote liefde voor jou in ware wijsheid zou willen zeggen. Maar jij bent vrij en Ik wacht tot jij in je vrijheid komt.

Hemels Brood 6992

Alle mensen maken deel uit van Mijn levend Koninkrijk, niemand uitgezonderd. Maar jullie, lieve mensen, die niet alleen in Mij geloven, maar ook in je Mijn liefde voelen en terug voor Mij liefde voelen, hebben daarmee al besef van Mijn levend Koninkrijk. Ook al doen jullie nog niet altijd alles naar waarheid en liefde, het is wel jullie streven en jullie beseffen hoe belangrijk het is om naar waarheid en liefde te leven. Jullie zijn daarmee op de weg naar het volledig ware eeuwig gelukzalige leven.

Maar die weg is niet zonder ongemak, zonder beproevingen, zonder oefeningen en zonder moeite te gaan. Het is de weg naar het ware eeuwige leven, maar jullie zijn er nog niet. Het is de weg waarmee jullie daadwerkelijk in Mijn Koninkrijk kunnen komen. Gaande die weg worden jullie sterker in alles wat nodig is om tot het geluk van het eeuwige leven te komen. Wees erop bedacht dat de verleiding naast deze weg, links en rechts, een daarop gelijkende weg heeft gelegd, en hij zal steeds proberen jullie van de ware weg op zijn daarop lijkende maar valse weg te krijgen. De grens tussen de ware weg en zijn weg is nauwelijks te zien, zodat je er gemakkelijk op terechtkomt wanneer je even niet oplet.

Maar zie, Ik ben voortdurend bij jullie en verlicht jullie weg, zodat je bemerkt wanneer je op de valse weg terecht bent gekomen. Mijn licht is in jou dat gevoel op de achtergrond, dat je waarschuwt van de ware weg te zijn afgedwaald. Dan is het aan jou in je vrijheid om terug naar de ware weg te gaan. Weet dat de verleiding je juist roept op de momenten dat de ware weg moeilijk te gaan is, wanneer er een beproeving is of een oefening, en weet dat die momenten er plotseling zijn, wanneer je ze het minst verwacht. Ze zijn er niet alleen voor jou, maar staan ook in verband met je medemensen, want alle mensen zijn behalve hun eigen persoonlijke zijn, ook het eeuwige samen Zijn. Daarom, bij de weg die jullie gaan, zijn alle mensen betrokken.

Ook al gaan jullie de weg van waarheid, liefde en wijsheid, Mijn Weg, met jullie gaan alle mensen hun weg, die altijd ook samenhangt met de weg die jullie gaan. Begrijp dat, want jullie hebben steeds ook met alle mensen te maken en Ik heb alle mensen even lief. Daarom, al zijn jullie op die smalle ware weg naar het ware leven, die weg is evengoed deel van die brede weg die andere mensen gaan, links en rechts naast jullie. En zoals jullie hen beïnvloeden, zo beïnvloeden zij jullie. Vergeet dat niet. Want in Mijn liefde, het ware leven, zijn alle mensen samen, Mij, jullie God en Schepper.

Hemels Brood 6993

Jij, lief kind, bent in de kern van je goddelijke wezenlijkheid altijd dezelfde, je eigen unieke persoonlijke zijn. Hetgeen in de loop van de tijd verandert, is niet jouw eigen unieke persoonlijke goddelijke wezenlijkheid, maar je besef van wat waarheid en geen waarheid is, van wat wel en geen liefde is en wat geen wijsheid uit liefde is.

Van daaruit veranderen als vanzelf je meningen, je doen en laten, je overtuigingen, totdat je vanuit jouw unieke kern geworden bent wie je in die kern van jouw zijn van oorsprong bent, het ware gelukzalige leven uit Mij, jouw Schepper, God in de Mens Jezus Christus, gelijk Mijn beeld en gelijkenis. Aan de kern van jouw oorsprong, jouw unieke persoonlijke zijn, welke gelijk Mijn Goddelijkheid is, zonder Mijn Goddelijkheid te zijn, kan net zo min iets veranderd worden als aan Mij, want Ik ben eeuwig en altijd onveranderlijk Dezelfde, Ik ben onveranderlijk Die Ik Ben en daarmee blijf jij altijd en eeuwig dezelfde die jij, geheel uniek uit Mij, bent.

Op de aarde krijg jij en krijgen alle mensen de gelegenheid om met al hun doen en laten tot de eigen unieke persoonlijk goddelijke wezenlijkheid uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid terug te komen, en zonder de eigen unieke persoonlijke eigenheid te verliezen, in de enig ware levenseenheid, Die Ik Ben, samen in eenheid te komen en tot in het diepst van je ziel gelukkig te zijn. Het heeft daarbij geen zin om jezelf onder druk te zetten om tot ware liefde te komen, want je bent bedoeld om zonder enige dwang, in alle vrijheid, je eigen ware goddelijke zelf te worden, door alles wat er op aarde is en gebeurt, door zelf te ontdekken dat Ik in jou, om jou heen, en overal tegelijk Leven Ben en jou kan helpen.

Jou met alles kan helpen, dat je in je hart altijd met Mij mag spreken, als vrienden, als broers of zussen, als gelijken met respect en liefde voor elkaar. Ik ben niet hoogverheven, Ik ben wel het ware Leven, jullie Schepper, jullie God, en Ik spreek jou aan in je hart, in Jezus Christus, spreek jij Mij aan in Naam van Jezus Christus, als gelijke in waarheid, liefde en haar wijsheid, want dat is in Zijn Naam.

Hemels Brood 6994

De minste zijn is niet het accepteren dat iemand je kleineert, maar is het begrijpen. Is niet het accepteren dat iemand je kwetst, je pijn doet, je negeert, je beliegt en bedriegt, maar het begrijpen waardoor hij dat doet, waarom hij dat doet, is begrijpen wat hij nog niet weet, nog niet kan, nog niet beseft. Niet dat het goed is wat hij met zijn gedrag je aandoet, maar dat hij het niet weet.

En wanneer je zegt, o, ja, hij weet dat wel, hij kwetst mij met opzet, hij liegt en bedriegt met opzet, hij weet dat, hij bedenkt en voert zijn snode plannen uit, zeg Ik je, toch weet en beseft hij de werkelijke schade die hij daarmee over zichzelf afroept niet. Elke afdwaling van liefde heeft gevolgen, letterlijk en geestelijk, niet alleen voor degene die afdwaalt van liefde, maar ook voor onschuldige medemensen. Op dat moment kan iemand wel denken dat hij zich het kwetsen, het pijn doen, de leugens en het bedrog omwille van een zekere winst wel kan permitteren, omdat hij denkt dat de winst groter is dan de gevolgen, maar daarin vergist diegene zich deerlijk.

Dat is zijn onwetendheid, zijn gemis aan besef van wat hij in werkelijkheid teweegbrengt. Op dat moment voor hem niet zichtbaar, maar op een later moment treft het hem wel. Alleen niet zoals jij denkt dat hij door Mij wel bestraft zal worden, om wat hij jou heeft aangedaan, maar om hem tot inzicht te brengen, tot besef van de werkelijke impact van zijn handelen op het ware leven, het ware leven in de werkelijkheid van zijn.

De minste zijn is dan niet accepteren dat je pijn en verdriet hebt, de minste zijn is dan begrijpen dat bij diegene het inzicht en het besef nog niet aanwezig is van wat werkelijk leven is, van Wie Ik Ben, en dat waarheid, liefde en haar wijsheid oneindig veel meer geven dan welke leugen of bedrog ook. Dat er nog tijd voor diegene nodig is om tot inzicht van waar leven en de waarde van liefde te kunnen komen.

Ik praat hiermee geen enkel liefdeloos gedrag goed, Ik leg alleen heel eenvoudig uit wat de minste zijn is. En Ik weet hoe moeilijk dat is, als je tot het uiterste gedreven wordt, om dan in liefde te blijven begrijpen en niemand iets kwalijk te nemen.

Hemels Brood 6995

Spijt, er zijn veel dingen waarover mensen spijt kunnen hebben, maar wat voor spijt is dat? Want er zijn verschillende soorten van spijt. Iemand kan spijt hebben van wat hij niet gedaan heeft en daardoor een voordeel is misgelopen, spijt hebben dat hij niet beter opgelet heeft en daardoor iets van belang is misgelopen. En iemand kan spijt hebben van wat hij iemand aangedaan heeft, van iets waardoor hij een medemens tekortgedaan heeft.

Zo zijn er twee verschillende soorten van spijt, het ene is spijt voor jezelf, omdat je jezelf tekortgedaan hebt, omdat je niet kreeg wat je wilde, en het andere is spijt om wat je iemand aangedaan hebt, omdat je iemand gekwetst hebt, of iemand niet geholpen hebt toen dat nodig was. Wanneer Ik je vraag om je spijt te betuigen, berouw te tonen, gaat het niet om jou of Mij op die manier, maar gaat het om inzicht, gaat het erom dat je Mij laat zien dat je inziet wat je niet ten goede deed en daarbij, dat je inziet wat daaraan ten grondslag ligt, waardoor je het niet ten goede deed. Want alleen wanneer je dat helemaal inziet, zul je daardoor groeien in het goede, zul je leren zien wat er in jou nog aanwezig is waar je op verleid kunt worden.

Want iedereen heeft nog verlangens in zich, eisen voor zichzelf, die hij bij gelegenheid anderen oplegt. Soms is dat uit haat, soms uit jaloezie, soms uit een misplaatst gevoel minderwaardig te zijn, en zo zijn er meerdere innerlijke belevingen die het handelen naar liefde in allerlei voorkomende situaties in de weg staan. Vooral jaloezie is een verblindende eigenschap die moeilijk te erkennen is en daarom lang een misnoegen jegens iemand kan geven, evenals het gevoel minderwaardig behandeld te zijn. Eer is een ijdelheid, die ook ernstig verblindt en waaruit mensen gemakkelijk tot boosheid verleid kunnen worden.

Daarom is het goed om steeds weer met Mij samen innerlijk te bezien of blindheid het zicht vervormd heeft. Doe dat altijd met Mij samen, want zonder Mij is het niet te doen, kom je niet tot de eerlijkheid die daarvoor nodig is, alleen met Mijn liefde kun je over de drempel komen die je tegenhoudt om tot inzicht te komen. Alleen Mijn liefde kan jouw blindheid oplossen en je tot de ware spijt brengen, die vervolgens ook oplost in Mijn ware eeuwige liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6996

Toen de mens uit het Paradijs verdreven werd, is hem daarbij gezegd dat hij moest gaan werken voor al wat hij nodig had. Tot dan toe werd hem alles gegeven, maar dat kon buiten het Paradijs niet zo blijven. Hij moest ervoor gaan werken.

Nu, in deze tijd, werken er veel mensen, zijn er mensen werkeloos, zijn er mensen werkzoekend, zijn er mensen die niet willen werken, en al met al is door veel mensen niet begrepen wat er met werken bedoeld werd. Veel mensen werken voor een inkomen, voor geld om eten, drinken en een dak boven hun hoofd te hebben en voor luxe, zoveel mogelijk luxe en zoveel mogelijk geld waardoor zij weinig of niet meer hoeven te werken. Maar dat werk is niet het werk dat bedoeld is. Bedoeld is te werken voor het werkelijke levensinzicht, om te gaan beseffen Wie Ik Ben, wat het leven is en wat de reden is voor de mens om op aarde te zijn.

Er zijn maar heel weinig mensen die daadwerkelijk de moeite doen om dat te gaan begrijpen en daar het nodige werk voor te verzetten. Ja, de mens heeft lichamelijk gezien voeding en vocht nodig, maar vooral heeft hij geestelijke voeding en geestelijk vocht nodig, hij heeft het besef van de ware Bron van leven nodig en de kennis hoe hij daaruit waarheid, liefde en haar wijsheid kan putten, Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid. Want in het Paradijs was de mens met Mij, zijn Schepper en LevensBron, zodanig verbonden, dat de nodige levensvoeding en het nodige levensvocht als vanzelf in hem vloeiden. Buiten het Paradijs werd dat anders, moest de mens zelf het contact leggen met Mij, zelf de levende voeding en het levende water uit de Bron putten.

Dat gebeurt nog zelden, meer werk wordt er verzet voor het eigen welzijn, genoegens, macht en eer, en gedacht wordt dat dat het werk is dat bedoeld werd, maar dat is een vergissing. Wie het ware geestelijke werk verzet en naar Mij komt, zijn God en Schepper, zijn Leven, de Bron in hem, die krijgt daarmee de levende voeding en het ware levende water en zal vanuit Mij, zijn Bron van Leven, ook altijd weten hoe in zijn noden te voorzien. Door het gebrek aan het bedoelde werk van zoveel mensen, zijn er veel tekorten ontstaan en is er een wanverhouding ontstaan tussen rijkdom en armoede, vooral in geestelijk opzicht.

Toch, wie genoegen neemt met eenvoud en werkt voor de levende voeding en het levende water, die voedt daarmee ook de armen, zoals Ik met een paar broden en een paar vissen een grote menigte te eten gaf. Zo is jullie werk die broden en die vissen voor alle mensen, uit Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, eenvoudig, om niet.

Hemels Brood 6997

Er zijn veel mensen die zoeken naar de zin van het leven en het nog niet gevonden hebben. En zij denken dat de mensen die in Mijn bestaan, in Mij als God en Schepper geloven, dit geloof hebben aangenomen om houvast en zin aan hun leven te geven. Maar voor wie werkelijk in Mij gelooft, is zijn geloof niet de zin van het leven, want een geloof is geen zekerheid.

Het gaat degenen die werkelijk in Mij geloven in dat opzicht dan ook niet om de zin van het leven of om daaruit houvast voor hun bestaan op aarde te hebben, het is voor hen het besef dat Ik het leven Ben. Dat besef is precies wat mist bij al degenen die het geloof zien als een manier om zin aan het leven op aarde te geven. Het leven heeft alleen in waarheid zin, wanneer beseft wordt dat Ik het leven Ben, alle andere zingeving is een surrogaat van de waarheid en geeft geen werkelijk houvast. Dat is het grote verschil tussen de mensen die totaal niet in Mijn bestaan geloven, niet als God en Schepper, niet in Jezus Christus, en de mensen die in Mijn bestaan geloven en behalve dat ook weten dat Ik het ware leven in alles en iedereen Ben en beseffen dat buiten Mij geen ander leven is dan Mijn leven, en dat ieders leven uit Mij is.

Dat verschil houdt mensen gescheiden in wat de waarheid van leven is. En zij die weten dat Ik het leven Ben, kennen daarbij ook Mijn ware liefde en haar wijsheid en zij weten dat Mijn liefde en haar wijsheid alles geeft om alle mensen tot het ware gelukzalige leven te brengen, en dat weten geeft hen de zin van het leven op aarde zoals het werkelijk is. Dat is niet zomaar een zelfbedacht houvast, maar de onveranderlijke werkelijkheid. Daarom kan er door wie dan ook gezegd worden dat het geloof een menselijk verzonnen zingeving voor het bestaan op aarde is, maar het is de werkelijkheid en daar zal iedereen die beseft dat Ik Zelf het leven Ben altijd aan vasthouden, omdat zij in dit besef reeds één geworden zijn met Mij, het ware leven, ook al hebben zij de volmaaktheid van Mijn Zijn nog niet bereikt.

Maar hun groei gaat gestaag en zij zijn de voorlopers die de moeite dragen om alle mensen tot het besef te brengen dat Ik het leven Zelf Ben en dat iedereen deel van Mij, van Mijn leven is, het eeuwig werkelijke leven van waarheid, liefde en haar wijsheid, in volledige gelukzaligheid van Zijn.

Hemels Brood 6998

In de Middeleeuwen werd de mensen vooral voorgehouden “memento mori”, gedenk te sterven. Mensen werden er vooral aan herinnerd dat zij stervelingen waren en zich niets moesten verbeelden. Dat hun leven een eind had.

Nu is het beter om uit te dragen “gedenk te leven”, want dat is voor alle mensen de ware situatie, niemands leven heeft een eind, ieders leven gaat verder na zijn verblijf op aarde, want alle leven is eeuwig leven. Dat zou iedereen zich beter goed kunnen bedenken, want hoe iemand op aarde kiest te leven, is van belang voor zijn verdere leven na zijn verblijf op aarde. Daarom is het belangrijker om in gedachten te houden dat het leven niet alleen de tijd van verblijf op aarde is, maar eeuwig daarna verdergaat.

Juist met de gedachte te zullen sterven kwamen mensen ertoe om van de tijd van verblijf op aarde dan maar het beste te maken, niet met het oog op het leven na de aarde, maar om het verblijf op aarde voor zichzelf zo aangenaam mogelijk te maken. Daaruit is de opmerking ontstaan, “Je leeft maar één keer”, en dat moet je uitbuiten! Zo zijn er veel mensen die vooral hun eigenbelang voor ogen hebben, zonder te beseffen welke impact dat heeft op hun verdere leven, wanneer zij niet meer op aarde verblijven.

Aan alle mensen zeg Ik, jullie Schepper, ja, je leeft maar één keer, en die ene keer is eeuwig. In verhouding tot de eeuwigheid van je leven is de tijd van je verblijf op aarde als een seconde, zo snel voorbij. Maar het is in die korte tijd wel van groot belang om in ware liefde met elkaar om te gaan, om elkaar in liefde tegemoet te komen, om eerst aan de ander te denken, voor de ander te zorgen, naar de ander te luisteren, met de ander te delen, met elkaar in gesprek te blijven in waarheid en liefde, eerlijk en oprecht.

En dat allemaal vanuit Mij, jullie Schepper, het ware leven in jullie allemaal, in iedereen altijd bereikbaar aanwezig, Ik, Die je alles mag vragen, Die je altijd helpt en je steunt in waarheid en liefde, zodat je altijd weet wat ware liefde is, wat ware wijsheid is, wat werkelijk goed is. Want jouw leven Ben Ik, jouw liefde Ben Ik, jouw wijsheid Ben Ik, wanneer je Mij uit je hart leeft, dan is alles altijd goed.

Hemels Brood 6999

De levensvibratie, de levenssfeer van ieder mens, is van invloed op iedereen en alles wat leeft, tezamen. Alles heeft daarmee met alles te maken en de basis van alles en iedereen blijft daarbij Mijn Levensvibratie, Mijn Levenssfeer, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, Die in ieder mens en alles aanwezig is.

Nu zijn er mensen die denken dat zij door allerlei oefeningen en trainingen, door allerlei vormen van meditatie, in een hogere en hen meer gelukzaligmakende trilling komen, maar zo is het niet. Andere mensen denken dat het bezit van macht en veel geld hen gelukkiger maakt, maar zo is het ook niet. Zogenaamde hogere trillingen brengen niemand tot het ware levensgeluk, want die zogenaamde trillingen hebben niets te maken met de ware levensvibratie, met de levenssfeer van wie dan ook.

Iedereen heeft een eigen persoonlijk unieke levensvibratie die samenhangt met Mijn Goddelijk Persoonlijke Levensvibratie, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, welke het leven van alle mensen en al wat leeft is. De overeenkomst met ieders unieke levensvibratie en Mijn Goddelijke Levensvibratie ligt in Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid, en iedereen die zijn doen en laten tot die waarheid, liefde en haar wijsheid brengt, in de persoonlijke unieke eigenheid van zijn mens-zijn, komt tot de ware Goddelijke levensgelukzaligheid, wat het eeuwig ware leven is.

Alle oefeningen, trainingen, meditaties, rituelen en dergelijke, kunnen de mens een aardse ontspanning geven, maar voor het komen tot het ware gelukzalige leven, Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid, zijn die in het geheel niet van belang, wanneer niet actief in de samenleving naar waarheid, liefde en haar wijsheid gehandeld wordt. Dat wil zeggen, dat iemand die uren in stilte op een matje mediteert, in zichzelf kan denken vooruit te komen, maar een kleine daad van onbaatzuchtige liefde brengt een veel grotere vooruitgang tot het bereiken van het gelukzalige leven, die Ik Ben.

Wie alles heeft, bidt en mediteert, alle rituelen van welke religie dan ook volgt, maar niets of weinig daadwerkelijk in onbaatzuchtige liefde voor medemensen doet, heeft na jaren nog niets van het ware leven begrepen, is nog ver van ware liefde verwijderd, van het ware gelukzalige leven.

Hemels Brood 7000

Het gebrek aan contact van veel mensen met Mij, jullie Schepper, in hun hart, gaat jullie allemaal aan. Want al heb je zelf in je hart regelmatig contact met Mij en volg je Mijn raad zo goed je kunt op, daarnaast blijft altijd dat veel mensen hun handelen op hun eigen wijsheid baseren en geen contact met Mij hebben, Mijn raad niet horen en dan ook niet opvolgen. Zo is er altijd een spanningsveld tussen verschillende meningen en ontstaan er situaties die verbazend onaangenaam zijn en waar weinig aan te veranderen is, omdat het om veel mensen gaat met veel verschillende wensen, opvattingen en overtuigingen. Daarbij zijn veel mensen ook graag eigen baas en handelen veel mensen vanuit een door misvattingen verbogen onzuiver zicht.

Voor jullie die in Mij geloven en wel trouw in je hart bij Mij komen, is dat van tijd tot tijd ontmoedigend, zeker in situaties waarbij de verhoudingen volkomen buiten proporties geraakt zijn. Een zuiver zicht hebben, naast het vertroebelde zicht van anderen, kan nogal frustrerend zijn en je wilt juist graag iedereen in liefde en waarheid tegemoetkomen, maar je kunt niet opzijzetten wat je weet dat waarheid is, je kunt niet opzijzetten wat je van Mij in je hart weet, en je kunt het ook die ander niet duidelijk maken, want hij heeft er geen oren naar, hoe vriendelijk je het ook probeert. Zie, dat zijn de momenten waarop de verleiding zijn kans ziet om je mismoedigheid te versterken en je frustratie te voeden, om je weg te houden van Mij in je hart.

Want bij Mij in je hart kun je Mijn liefde voelen, Mijn geruststelling, Mijn bemoediging en bij Mij kun je troost vinden en een manier om met al die situaties om te gaan zonder de moed te verliezen. Het is moeilijk om te zien hoe dingen misgaan door verkeerde keuzen, hoe mensen gekwetst worden terwijl ze niets verkeerd deden, hoe mensen beschuldigd worden van iets wat ze niet deden en te zien hoe op die manier langzaam een soort van chaos ontstaat door onduidelijke regelgeving, door al die verschillende meningen en opvattingen.

Maar laat dan in al die chaos en onduidelijkheid één ding zeker en duidelijk zijn, Ik ben altijd Dezelfde, standvastig in waarheid, liefde en wijsheid en Ik ben altijd als een rots waarop je kunt bouwen in je hart aanwezig, kom daarom bij Mij en zie alles in waarheid en liefde heel duidelijk en wees gerust.

Hemels Brood 7001

Alles wat er op aarde door de mens ontwikkeld is, kan ten goede of het tegenovergestelde daarvan benut worden. Niets van wat de mens ontwikkeld of gemaakt heeft is goed of slecht, maar wat de mens ermee doet maakt iets goed of slecht. Het was bijvoorbeeld goed voor de mens om vuur te maken, zodat hij zich kon warmen, maar het was niet goed dat hij er zijn medemensen mee om het leven bracht.

In deze tijd is er heel veel ontwikkeld, maar zeker niet allemaal ten goede gebruikt. Zo zijn er ook allerlei systemen die misschien ten goede bedoeld zijn, maar niet in alle opzichten ten goede gebruikt worden. Alles wat niet ten goede gebruikt wordt, krijgt de schuld, zo is bijvoorbeeld geld de schuld van alle hebzucht en uitbuiting, maar in werkelijkheid is het de mens die geld gebruikt voor kwalijke zaken, om zich macht toe te eigenen, is het de mens die schuldig is aan het misbruiken van geld. Zo is het ook met de Bijbel, die geheel ten goede geschreven is, maar door de eeuwen heen niet in alle opzichten ten goede vertaald en uitgelegd is. Daardoor zijn er veel misverstanden onder de mensen ontstaan.

Het is nu de tijd dat al die misverstanden en het misbruik van wat er in de Bijbel staat en hoe het uitgelegd werd en wordt een halt toegeroepen wordt, zodat de werkelijke inhoud en betekenis niet verloren gaat. Daarom is het voor iedereen die de Bijbel leest van belang dat hij het met Mij samen leest of met iemand die in zijn hart rechtstreeks met Mij verbonden is. Daarbij zal Ik mensen met een zuiver hart Mijn Woord en de betekenis ervan aanreiken, zodat zij het kunnen doorgeven, kunnen opschrijven en uitleggen, en Ik zal anderen roepen om hun hart te openen en de waarheid van Mijn Woord te gaan zien en begrijpen.

In volkomen eerlijkheid is Mijn Woord voor iedereen toegankelijk, maar wie de leugen gebruikt, geen eerlijkheid betracht, die zal Mijn Woord niet verstaan, al leest hij het nog zo vaak. Wie in zijn hart contact met Mij zoekt, oprecht en naar waarheid, eerlijk en nederig, die zal contact met Mij in zijn hart hebben in ware oprechtheid. Kom wie bereid is in volledige waarheid, oprechtheid en zuiverheid van hart te luisteren, en je zult Mij zien en Mijn Woord verstaan en begrijpen.

Hemels Brood 7002

Ik houd van alle mensen, maar Ik ben geen allemansvriend. Dat is, Ik zie de verschillen tussen mensen, Ik zie de goedheid van de ene mens en het tegenovergestelde van de andere mens. Van daaruit werkt Mijn liefde voor de ene mens anders dan voor de andere mens. Daarom is Mijn liefde niet anders, maar wel de werking, en is het bereik van de ene en de andere mens niet hetzelfde.

Sommige mensen denken dat Mijn liefde voor de mensen die het goed gaat en weinig of geen zorgen hebben, groter is dan voor hen die wel zorgelijke situaties meemaken. Maar daarin zit niet het verschil van de werking van Mijn liefde, het is niet zo dat de een beloond wordt en de ander bestraft wordt. Het verschil van de werking van Mijn liefde voor de ene en de andere mens heeft te maken met de weg die de ene mens nodig heeft om tot werkelijk leven te komen en de weg die de andere mens nodig heeft om tot werkelijk leven te komen. De mensen zijn verschillend en daarom zijn hun wegen verschillend, Mijn liefde is voor alle mensen dezelfde, maar geeft iedereen de weg die voor hem het beste is en hem tot het ware doel van zijn leven brengt.

Alle mensen zijn uit de kern van Mijn liefde, maar niet alle mensen handelen in hun vrijheid daarnaar. En juist die vrijheid speelt een grote rol in de wegen die mensen gaan. Want Mijn liefde is wel voor alle mensen dezelfde liefde, maar in de vrijheid van de mens bepaalt hij de werking ervan, en daarbij zijn de keuzen die mensen in hun vrijheid maken van invloed op alle mensen. Want hoewel ieder mens zijn eigen persoonlijk unieke zelf is, zijn alle mensen tezamen ook één, in Mij, jullie Schepper. Want jullie leven allemaal uit Mijn leven en jullie leven is Mijn leven in vrijheid jullie gegeven.

Bedenk dan ten diepste wat dat jullie geeft aan ware mogelijkheden, maar alleen als jullie handelen in alle vrijheid gelijk Mijn liefde is. Want Mijn leven is ware liefde voor eeuwig, is eeuwig leven.

Hemels Brood 7003

Je bent Mijn leven en op het moment dat je je in alle vrijheid helemaal overgeeft aan Mijn leven, ben je gelijk Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid en gaat er een nieuwe oneindig mooie wereld voor je open.

Maar ook mensen die zeggen of denken zich volledig aan Mij te hebben overgegeven en naar Mijn Woord in hun hart te leven, hebben zich nog niet ten volle aan Mij overgegeven, ook zij hebben nog misvattingen, eigen willen, overtuigingen die niet juist zijn, enzovoorts, zonder zich daarvan bewust te zijn. Voor een totale overgave is meer besef nodig en is nog een weg te gaan. Je kunt je in vrijheid wel totaal aan Mij en Mijn ware liefde willen overgeven, maar dat is daarmee nog niet in alle opzichten gedaan, omdat nog niet duidelijk is wat die totale overgave die Ik bedoel in alle opzichten inhoudt.

De kennis en inzichten, het besef wat nodig is, heb je nog niet, en dat neem Ik jou en niemand kwalijk. Maar in de oprechte wil om in volledige vrijheid tot de totale overgave aan Mij, je Schepper, te komen, is het bereik ervan geborgen en zul je zeker tot die totale overgave komen, maar dat kost nog tijd, aardse tijd. Net als jij zijn er meer mensen die tot die totale overgave aan Mij en Mijn liefde willen komen en dat zal in het wereldse geheel een groot verschil maken en daarom niet gemakkelijk zijn. Maar laat je door de wereld niet ontmoedigen, want in werkelijkheid staat de wereld met al haar afdwalingen juist iedereen die oprecht tot de totale overgave aan Mij, Mijn liefde en haar wijsheid wil komen, helemaal ten dienste.

Dat zal je misschien verbazen, omdat alles wat in de wereld afwijkt van ware liefde, pijnlijk en onaangenaam is. En juist daarin licht Mijn liefde op, licht het ware leven op, juist in die duistere wereld wordt het licht van jouw liefde en van al diegenen die ook Mijn liefde nastreven, helderder, zuiverder en meer zoals een klein licht in het donker langzaam meer zicht geeft. De wereld staat jullie ten dienste, bevecht haar niet maar wees zoveel je kunt bij Mij in je hart, in Mijn liefde, en groei tot je je in alle vrijheid volledig aan Mij en Mijn liefde overgeeft en er een nieuwe oneindig mooie wereld voor je opengaat.

Hemels Brood 7004

Lieve in Mij gelovende mensen, jullie doen je best om naar Mijn liefde te handelen, dat is, naar wat jullie verstaan en denken dat naar Mijn liefde handelen is. Maar de basis van het naar liefde handelen ligt ver daarvoor in de overtuigingen, de opvattingen, de gedachtegangen die je in de loop der jaren hebt aangenomen, met als kern het vermogen om jezelf helemaal op de achtergrond te zetten en volkomen buiten beschouwing te laten.

Dat vermogen is bij jullie allemaal nog klein, jullie zicht daarop is nog beperkt en jullie besef ervan staat in de kinderschoenen. Jullie wil is er en jullie vertrouwen in Mij is er, jullie geloof in Mij is sterk en jullie besef van Mijn liefde ontroert jullie hart, en dat is allemaal goed, en in je hart zijn jullie welkom om Mij te ontmoeten en te leren welke keuzen de beste zijn. Maar Mijn innerlijk gegeven aanwijzingen kunnen niet verder gaan dan jullie vermogen tot inzicht, en daarover zeg Ik jullie hier, dat er nog veel in ieder van jullie is wat een waarlijk handelen naar ware liefde in de weg staat.

Dat zit er vooral in op welke plaats je jezelf zet ten aanzien van wat je doet of laat en welke belangen je hoe dan ook nog hebt, die voor jou normaal zijn, maar dat niet zijn ten aanzien van ware liefde, omdat ware liefde volledig zonder enig eigenbelang is. Juist is dat voor jullie een soort van blinde vlek, het niet zien, het niet beseffen van dat eigenbelang, wat wel degelijk bij ieder van jullie aanwezig is. Het enige wat Ik in dat opzicht kan doen, is signaaltjes geven in je hart, in je gevoel, zonder een duidelijke aanwijzing, want het is nodig dat je zelf alles wat ware liefde in de weg staat ontdekt.

Dat lukt alleen in volledig oprechte eerlijkheid en in volledig eerlijke bereidheid om de pijn van de (h)erkenning te verdragen. Ook al is het zeker geen misdaad, alleen een blinde vlek, tot het zicht komen op dat wat bij jou nog in het duister is, gaat eerst pijn doen en het zit in ieder mens om die pijn niet aan te gaan. Toch is het belangrijk om tot de bereidheid te komen om ten diepste die pijn te voelen, om ten hoogste te kunnen komen, de ware liefde, en daar meer en meer daadwerkelijk naar te handelen.

Ik zeg jullie dit omdat Ik jullie waarlijk liefheb.

Hemels Brood 7005

Nog eens wil Ik jullie zeggen, en Ik kan het niet vaak genoeg herhalen, Ik heb jullie allemaal tot in de eeuwigheid oneindig innig en ten diepste lief en niets of niemand kan daar verandering in brengen. Al gebeuren er op aarde nare en heel onaangename dingen, al kun je daar niet omheen, vergeet nooit dat Ik Degene ben Die alles in ware wijze liefde draagt en ervoor zorgt dat uiteindelijk alle mensen tot het ware gelukzalige leven komen.

Soms voel je Mijn liefde in je hart, dat zijn voor jou de fijne en ontroerende momenten in je leven, op andere momenten ga je op in de bezigheden van de dag, wat die ook zijn, weet daarbij dan altijd toch dat Ik nooit op ga in bezigheden, want Ik Ben het Leven en leven is ware wijze liefde in eeuwigheid van Zijn, Mijn Zijn, jullie ware leven. Onthoud dat, zodat je nooit ontmoedigd raakt door gebeurtenissen die pijnlijk of onaangenaam zijn, want alles heeft een plaats en een tijd gekregen en wel zodanig dat het altijd ten dienste van de mens staat, van zijn groei tot waar en werkelijk gelukzalig leven, wat voor jullie niet voor te stellen is, maar daarom wel werkelijkheid is.

Weet dat Ik nooit weg ben, hoe zou Ik weg kunnen zijn terwijl jouw leven Mijn leven is, terwijl Mijn leven jouw leven is en alle mensen, alles wat er was, is en komt Mijn leven is, Wie Ik Ben Is. Ook dat is in de materie op de aarde verblijvend moeilijk te doorgronden, maar in je hart kun je voelen wie jij bent in Mij en Wie Ik Ben in jou. Onze oorsprong is levende ware wijze liefde, Ben Ik, is Mijn Woord, Mijn Gedachte, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid. En jij, lief mens, jij bent Mij oneindig dierbaar, hoe klein en onbetekenend je in je aardse mens-zijn ten opzichte van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, Mijn oneindig diepe en wijze liefde, ook bent, je bent Mij zo oneindig dierbaar, Ik heb jou zo lief.

Je kunt Mijn totale liefde nog niet verdragen in je beperkte aards materieel menselijke hoedanigheid. Nu nog niet. Maar Ik zeg je, eens zul je zien, zul je voelen, zul je doorgronden hoeveel ware wijze liefde Ik voor jou heb, voor jou ben, en dan zul je eeuwig, zonder enige zorg, volmaakt gelukkig zijn!

Hemels Brood 7006

Hemelvaartsdag, de dag waarop Ik voor het materiële oog van de mensen onzichtbaar werd. De tijd van Mijn verblijf op aarde in Jezus Christus was voorbij, de tijd om in Mij in Jezus Christus en Mijn liefde te geloven, zonder Mij te zien zoals mensen elkaar op aarde materieel kunnen zien, brak aan.

Maar hoe is het nu, hoe is de situatie op aarde nu? Het is slechts een kleine groep mensen die deze gebeurtenis, die ongeveer tweeduizend jaar geleden plaatsvond, als een waarheid gedenken, en daarvan zijn er die de ware geestelijke betekenis ervan niet of slechts gedeeltelijk begrijpen. De omstandigheden op aarde zijn verwarrend, hier en daar chaotisch te noemen, en eigenlijk is er geen dusdanige leiding op aarde die de mensen samenbrengt, eerder worden mensen uiteengedreven, ieder met zijn eigen mening, zijn eigen wensen en verlangens.

Ook voor jullie, die Mij in je hart wel zien en begrijpen en weten dat Mijn ten hemel varen het bereikbaar binnengaan van Mijn woning in ieder mensenhart is, en het verstaanbaar maken van Mijn Woord in alles en iedereen is, is wat er in de wereld gaande is, verwarrend, en is het moeilijk om met elkaar in contact te blijven vanuit Mij in jullie hart, want elkaar ontmoeten wordt belemmerd, elkaar spreken wordt belemmerd, elkaar zien wordt belemmerd.

Ik zeg jullie, zo ging Ik heen, uit het materieel zichtbare lichaam, en zo gaan jullie, los van de wereld, elkaar niet specifiek in het zichtbare ontmoeten, maar in Mij in je hart, zo gaan jullie, los van de wereld, los van het materiële, elkaar zien en voelen in Mij in je hart, in het ware geestelijk liefdevolle zijn, waar Ik Ben, altijd al was en eeuwig blijf. Zie, jullie hemelvaart is jullie komst in je hart bij Mij, met het loslaten van de wereld en de materie, al tijdens je verblijf op aarde. Wat de wereldse mensen niet kunnen zien, omdat hun ogen daarvoor nog blind zijn, maar wat jullie wel kunnen zien en voelen, Mij, jullie liefdevolle Schepper, in je hart, waar jullie allemaal elkaar met Mij ontmoeten en in Mij samenzijn.