Hemels Brood 6883 t/m 6913

Hemels Brood 6883

De overgave aan Mijn liefde is tegelijkertijd de overgave aan Mijn wijsheid, want Mijn liefde heeft altijd Mijn wijsheid in zich. Toch wordt een wijs man op aarde meer gewaardeerd om zijn wijsheid dan om zijn liefde, terwijl wijsheid niet anders dan uit liefde voortkomt. Maar nogal eens is er bij de wijsheid van mensen geen sprake van liefde.

De ware wijsheid uit Mijn liefde wordt dan ook niet in haar volle omvang gezien en nogal eens wordt intelligentie en vernuft gezien als wijsheid, omdat vanuit intelligentie veel ontwikkeld wordt wat de mens tot gemak dient. Maar ware wijsheid uit liefde dient niet het gemak van de mens, maar dient het bereiken van het ware leven, de ware liefde waaruit de enige ware wijsheid voortkomt. Wat op aarde gezien wordt als wijsheid uit liefde, zijn veelal uitspraken die wijs klinken, die in woorden gevangen blijven en niet in de daad tot uitdrukking gebracht worden, niet vanuit de ware liefde in het hart, Die Ik Ben. Die in woorden gevangen wijsheden zijn als een weg die mensen mooi vinden, maar die niemand werkelijk kan gaan, omdat de oorsprong van die weg niet uit hun hart komt, maar uit de gedachte tijdens een meditatie.

Zo kunnen mensen het met iets eens zijn, zonder dat in hun doen en laten op te nemen. Zo kunnen mensen het met Mijn Woord eens zijn, zonder het op te nemen in hun doen en laten. Daarom is het niet genoeg om te weten, te kennen en te zien. Het komt erop aan om vanuit je hart Mijn liefde en haar wijsheid op te nemen in je doen en laten. Meditatie, dat is, in de stilte van je hart bij Mij komen en luisteren naar wat Ik je daar aanreik, is goed. Maar vervolgens is het van belang om dat wat Ik je uit Mijn liefde en haar wijsheid aanreik, op te nemen in je doen en laten, uit liefde voor Mij.

Veel mensen denken te weten, denken goed te doen, maar zij hebben Mijn liefde en haar wijsheid nog niet daadwerkelijk gevonden. Kom in je hart voor Mijn liefde en Mijn wijsheid om goed te doen, en doe dan goed vanuit Mij in je hart, vanuit Mijn liefde, welke altijd ook wijs is.

Hemels Brood 6884

Op aarde is veel bedrog en ook de goede mens overkomt het bedrogen te worden, zonder de bedrieger voorheen als bedrieger te herkennen. Een bedrieger maakt gebruik van gebrek aan kennis van feiten en stelt zich voor als een eerlijk en oprecht mens die behulpzaam is.

Veel goede mensen zijn te goed van vertrouwen en bemerken de zachte signaaltjes die Ik hen geef niet. Omdat zij te gemakkelijk geloven in hetgeen hen voorgespiegeld wordt als iets dat in een behoefte voorziet. Pas later wordt duidelijk hoe het werkelijk zit. Dan wordt het moeilijk om met zo’n situatie om te gaan. Want die goede mens wil de ware liefde niet loslaten en de bedrieger niet veroordelen, geen verwijten maken, en vriendelijk blijven. En zo komt de bedrieger steeds weer gemakkelijk onder zijn bedrog uit. Daarbij wordt het aan Mij gelaten om de bedrieger aan te pakken.

Toch heeft iedereen die bestolen of bedrogen wordt een verantwoordelijkheid om het bedrog aan de kaak te stellen, maar dan wel op een manier die gloeiende kolen stapelt op het hoofd van de bedrieger. Dat is niet gemakkelijk, want wie bedrogen is heeft er veel werk aan om niet boos te worden, geen oordeel te vellen, geen verwijten te maken en in liefde te blijven, omdat hij bij het goede en liefdevolle wil blijven, vanuit zijn geloof in Mij en zijn wens om Mijn leer van verdraagzaamheid te volgen. De vraag is nu, hoever gaat verdraagzaamheid ten aanzien van liefde? Want de bedrieger krijgt in de gegeven omstandigheden alleen een bevestiging dat zijn bedrog succesvol is en hij zal anderen ook bedriegen, in de overtuiging dat hij weinig risico loopt.

Zie, toen Ik op aarde was, is niet alles op zo’n manier met de mantel der liefde bedekt. Het ware kwaad heb Ik wel degelijk aan de kaak gesteld en actie op genomen. Maar op een manier die de schelmen tot schande bracht over hun daden, niet de persoon, maar hun daden. Dat heb Ik niet uit boosheid maar uit duidelijkheid gedaan, om hen duidelijk te maken dat God wel degelijk verschil maakt tussen daden van liefde en daden zonder liefde.

Juist heb Ik alle mensen even lief, maar de daden die geen liefde zijn, verafschuw Ik en het is voor die mens het beste dat hij dat zelf gaat beseffen. Dat kan alleen wanneer hem voorgehouden wordt hoe zijn handelen tegen hem uitwerkt. Wie dat met liefde voor zijn medemens kan duidelijk maken, doet daarmee goed en dat is door Mij gezegend.

Hemels Brood 6885

Het goede, het schone, het liefdevolle is op aarde, maar ook het kwade, het lelijke, het onaardige is op aarde en over de aarde is zowel het een als het ander verspreid onder de mensen. Beide zijn te zien en te bemerken en alle mensen hebben ermee te maken, met het mooie en het lelijke, met het aangename en het onaangename, met het liefdevolle en het wrede.

In de mengeling van beide heeft de mens de vrije keus om te doen wat hij het beste vindt. Ieder mens heeft zijn eigenheid vanwaaruit hij persoonlijk leeft en vrij is. Maar ieders eigenheid heeft zijn basis in Mijn Eigenheid, waaraan eeuwig nooit iets veranderen kan. De aarde met alles erop en eromheen, reikend tot in de oneindigheid, is Mijn Schepping ter redding van de mens, die de afkomst van zijn eigenheid verloochende, maar niet kon veranderen. Daarmee heeft de mens het besef van zijn eenheid met Mij verdoofd en verblijven velen in een soort slaap, waaruit zij gewekt zullen worden, niet plotseling, maar langzaam en op de tijd die Ik daarvoor bestemd heb. Want hoewel de mens het besef van de herkomst van zijn eigenheid niet heeft, blijft hij vrij mens, en het zou hem geen goed doen wanneer hem dat besef te snel of te plotseling gegeven zou worden.

Wie het ontstaan van de aarde, zoals die materieel tot stand gekomen is, bestudeert, zal zien hoe oneindig precies alle stappen van ontstaan in elkaar passen, waarbij de geestelijke waarheid van Zijn precies in al haar eigenschappen, zoals geduld, ijver, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, waarheid en zachtmoedigheid, in volkomen liefde en haar wijsheid, in de juiste verhoudingen werkzaam is vanuit Mij, Mijn Goddelijke Eigenheid van werkelijk Levend Zijn, waarbij alle materie het tegenovergestelde van al deze eigenschappen bindt en de mens de gelegenheid geeft om uit zijn slaap te ontwaken en uit de materie bevrijd te worden, om terug de eigenheid uit Mijn Eigenheid in alle vrijheid en gelukzaligheid te zijn en eeuwig te blijven: Mens gelijk Mijn beeld en gelijkenis, zonder Mij te zijn, zichzelf in alle Goddelijkheid, volmaakt eeuwig Leven.

Hemels Brood 6886

Er zijn mensen die zeggen, als er een God is die de aarde geschapen heeft, met de mens erop, dan heeft Hij dat niet in alle perfectie gedaan. Zij zeggen dat om verschillende redenen, omdat er veel leed op aarde is, omdat mensen gebrek hebben, omdat er ziekten zijn, omdat er rampen gebeuren, en zo meer. Toch is wat Ik geschapen heb volmaakt en helemaal perfect.

Het is de mens die in zijn vrijheid door de eeuwen heen heel veel verstoord heeft aan de aarde en onder elkaar, maar hij is daar blind voor, uit eigenbelang, uit hoogmoed, uit zucht naar rijkdom, naar macht en aanzien. Daaronder lijden alle mensen, daardoor is er geen perfectie van bestaan meer zoals dat er was. Uiteindelijk zal de mens wel weer tot die perfectie van bestaan komen, maar niet zonder dat hij alles meemaakt wat door hemzelf gekozen is en wat hem het onderscheid leert tussen wie hij is, Wie Ik Ben en wie hij kan zijn, als hij daarvoor kiest.

De goedwillende mensen kunnen nu opmerken, dat zij, ondanks hun goedheid, evengoed getroffen worden door de gevolgen van het doen en laten van hun medemensen. Aan hen zeg Ik, wanneer zij een innerlijk geestelijk contact met Mij hebben, in Mij en Mijn liefde geloven en daarop vertrouwen, zij hun best doen om Mij in hun hart te volgen, dan zullen zij leven, ook op de aarde, met alle pijn en narigheid die hen treft, want dat heeft dan alleen betrekking op het lichamelijke leven, maar niet op het geestelijk levend zijn.

Er zijn wel mensen die zeggen, lichaam en geest zijn één, maar dat is reeds lang geleden door de mens verstoord en Ik heb al gezegd dat het lichaam geschonden kan worden, maar een innerlijk ernstig geloof in Mij en Mijn liefde, in het ware geestelijke leven, kan niemand afgenomen worden. De eenheid met Mij is in de geest van werkelijk leven voor eeuwig vastgelegd en kan niet verbroken worden. Het is wel zo, dat iedereen die op de aarde verblijft, in het geheel van alle gebeurtenissen verblijft, die nodig zijn voor het heil van alle mensen. Maar met liefde en wijsheid uit liefde kan iedereen dat doorstaan, omdat Ik naast en met jullie allemaal ben en jullie allemaal in ware liefde draag, tot aan het einde der liefdeloze tijden iedereen tot het ware gelukzalige leven gekomen is.

Hemels Brood 6887

Het volkomen naar liefde handelen in een omgeving waar veel medemensen nauwelijks besef hebben van de oorsprong van hun leven, van wat de basis van hun leven is, en hoe zij hun vrijheid het beste kunnen benutten, is niet gemakkelijk.

Niet alleen is er altijd de verleiding, die de goedwillende mens tot het tegenovergestelde van liefde wil brengen, maar ook zijn er de overtuigingen van veel mensen dat een leugentje, wat verdraaiingen, wat bedrog, niet erg is en dat genieten en eigengewin gezien mag worden als voor jezelf zorgen, en veel van wat geen liefde is, maar hoogmoed en ijdelheid, hoort bij het normale leven, evenals strijd om de beste te zijn in plaats van de minste. En concurrentie wordt gezien als een gewenste marktwerking. Dat er daardoor hele kromme systemen ontstaan, wordt niet gezien, en velen zijn daar het slachtoffer van, zonder dat zij ergens verhaal kunnen halen, zonder dat er op hen gelet en voor hen gezorgd wordt.

In zo’n samenleving is het moeilijk om in elk opzicht volkomen naar liefde te handelen, want in meerdere opzichten is het moeilijk om onderscheid te maken tussen wat waar en oprecht is en wat niet. Maar wie evengoed zijn handelen zoveel mogelijk tot ware liefde wil brengen, kan in zijn hart bij Mij komen en in zijn hart zal Ik hem precies dat vermogen tot onderscheid stap voor stap geven, wanneer hij daar oprecht naar vraagt en bereid is om zichzelf in alle opzichten te gaan zien, in al zijn goede, zijn minder goede en zijn niet goede handelen, en vervolgens het geduld wil opbrengen om te leren om in elk opzicht bij het goede te blijven, zijn gewenningen die niet goed zijn af te leren en beter handelen aan te leren. Daarbij is het afleren even moeilijk als het aanleren, geen van beide zijn in een paar keer oefenen afgeleerd en aangeleerd, waarbij het onderscheid leren maken ook de nodige oefening zal vragen.

Zo moeilijk als Ik het stel is het. Maar wie werkelijk in al zijn handelen tot ware liefde wil komen en daar volhardend aan vasthoudt, die zal Ik zegenen, en hij zal met Mijn liefdevolle hulp tot volledige liefde komen.

Hemels Brood 6888

Lief mens, jouw leven en Mijn leven is van oorsprong tot eeuwigheid hetzelfde leven, jouw leven en Mijn leven is één en hetzelfde leven. Dat kun je in je hart, in het centrum van je zijn, voelen en weten. Maar door het besef een eigen persoon te zijn, door het eigen persoonlijke besef te bestaan, lijkt het dat je een zelfstandig leven bent. Daardoor geloven veel mensen niet in Mijn bestaan, terwijl het alleen zo is, dat zij de eenheid van leven, Mij, niet kennen zoals het werkelijk is. Mij kennen is Mij zijn in de eenheid van alle zijn.

Nu is het zo, dat mensen, uit hun besef te leven, denken dat de mogelijkheden van doen en laten hun persoonlijke eigendommen zijn, terwijl dat op die manier niet zo is. Dat dat niet zo is, zou gezien kunnen worden door alles wat er op aarde gebeurt. Want zou ieders leven zijn eigen persoonlijke bezit zijn, dan zou ieders persoonlijke keus van handelen geen enkele invloed op en geen gevolgen voor zijn medemensen op aarde hebben. Maar dat heeft het wel. Alles wat mensen doen of laten heeft gevolgen voor iedereen, dichtbij of ver weg.

Zoals een steen die in het water gegooid wordt kringen naar buiten toe in het water verspreidt, zo spreiden de gevolgen van ieders handelen zich over alle mensen uit. Omdat leven één leven is, Mijn leven, aan iedereen tot bewustheid daarvan gegeven, met de vrijheid van het zelfstandig kiezen wat wel en wat niet te doen, met het doel om alle mensen tot het besef te brengen Wie hun leven is en hen het leven gegeven heeft, en in die vrijheid tot de eenheid van Mijn leven te komen zoals het van oorsprong tot eeuwigheid is, volledig gelukzalige liefde en haar wijsheid.

Maar dat vraagt tijd, en tijd heb Ik de mens gegeven, zolang dat nodig is en zolang het zinvol is, zolang het doel bereikbaar blijft voor alle mensen. Want zou de mens met zijn handelen het doel voorbijschieten, dan zal Ik zodanig ingrijpen, dat het doel bereikbaar blijft. Uit liefde voor alle mensen zal Ik er altijd voor zorgen dat alle mensen tot het ware leven in eenheid met Mij komen, tot de gelukzalige eenheid met elkaar en met Mij, het ware eeuwige leven, werkelijk Zijn.

Hemels Brood 6889

Rust en vrede kun je krijgen in je eigen hart. Alles kun je krijgen in je hart, wanneer je Mij erom vraagt. Niet altijd meteen, maar mettertijd zal je alles gegeven worden, in je hart, alles getoond worden, in je hart. Maar zou je het willen krijgen in de wereld, in het materiële, dan zul je vaak teleurgesteld worden, want daar is het niet te krijgen, geen rust en geen vrede, niets van wat werkelijk waarde heeft, niets van wat het hele leven tot in de oneindigheid is en blijft.

Wie alles wil, zal alles krijgen wanneer hij beseft wat alles is, want Ik ben Alles. Ik ben er voor alle mensen, niet in de wereld, maar in ieder mens, levend, liefde, wijsheid. Ik ben bestaan, alles wat bestaat, ieder mens, ieder dier, iedere plant, boom, struik, alles wat er op de aarde is, alles wat om de aarde is, alles wat in de oneindige ruimte is, alles ben Ik en stuur Ik, omvat Ik, beweegt zich zoals het voor alles en iedereen het beste is. Alles groeit zoals het voor iedereen het beste is, past zich aan zoals het voor iedereen het beste is, en alles beweegt zich naar één en hetzelfde doel, het ware leven, Die Ik Ben, de ware liefde, Die Ik Ben, de ware wijsheid uit liefde, Die Ik Ben, en het volledige besef te zijn Die Ik in volledige gelukzaligheid Ben.

Mensen, verheug je daarop, want jullie zijn allemaal deel van Die Ik Ben en daarmee deel van de eeuwige gelukzaligheid Die Ik Ben. Kom tot het volle besef daarvan, dat is wat Ik jullie allemaal toeroep, elke dag, elk moment van je leven. En Ik blijf dat doen, Ik blijf jullie toeroepen, kom en besef, kom en voel, kom en zie, kom en begrijp, kom en wees het ware leven, de ware liefde en haar ware wijsheid, wees wie je bent zoals Ik je van oorsprong aan Mij, Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid gegeven heb. Wees Die Ik Ben, volkomen Alles, volkomen volmaakt Leven, volkomen volmaakte gelukzaligheid. Zo roep Ik jullie allemaal, en zo blijf Ik jullie allemaal roepen, tot je bent Die Ik Ben in Alles.

Want Alles kun je krijgen, Alles kun je zijn, Alles is je gegeven, in je hart, in je wezenlijkheid mens te zijn uit Mijn eeuwig Goddelijke Wezenlijkheid, het eeuwig ware onveranderlijk gelukzalige Leven, de onvoorwaardelijke volledig onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6890

Here God, hemelse vader, in de loop der jaren is er door mensen zoveel schande gebracht over Uw Naam, dat er bijna niet over geloof in Uw bestaan gesproken kan worden in het openbaar, omdat het zicht op Uw ware liefde ernstig vertroebeld is.

Ja, het zicht op Mij, jullie Schepper, jullie God in Jezus Christus, is bij veel mensen ernstig vertroebeld. Het openlijk spreken over je geloof in Mij wordt door veel mensen geweerd, omdat zij blind geworden zijn voor de waarheid, door alle valse beweringen over Mij en door alles wat mensen gezegd hebben in Mijn Naam te doen, ook door alles wat mensen, die van hun geloof in Mij getuigden, heel liefdeloos gedaan hebben.

Maar dat heeft allemaal niets veranderd aan de waarheid van leven, aan de waarheid van Mijn bestaan, aan de waarheid van Mijn liefde voor alle mensen en Mijn wijsheid uit liefde. Ik Ben Die Ik Ben nog evengoed en Mijn Plan, welke Ik in de mens gegrondvest heb, is nog even krachtig en werkzaam aanwezig voor alle mensen. Laat je daarom niet ontmoedigen door de blindheid die bij veel mensen ontstaan is, want het is een tijdelijke blindheid. De tijd komt dat die blindheid wordt opgeheven en mensen gaan zien wat de werkelijkheid is, gaan zien hoe zij in Mijn Naam bedrogen zijn, door medemensen, maar niet door Mij. Gaan zien dat er over Mij en het geloof in Mij valse getuigenissen gegeven zijn, door mensen die niet werkelijk in Mij geloofden, uit een zekere dwang deden voorkomen te geloven, of vanwege een voordeel daarover logen.

Want Satan is heel slim en heeft alles benut om de mens weg te houden van de waarheid. Maar hij zal niet lang meer standhouden, want de waarheid is nog altijd en voor eeuwig de waarheid, hoeveel leugens er ook verteld zijn. Al degenen die de waarheid kennen en in Mij geloven zal macht gegeven worden over Satan, kracht uit Mij gegeven worden om hem te ontmaskeren. Dan zullen de ogen van al degenen die nu blind zijn opengaan en dan is het snel gedaan met Satan.

Mijn Naam zal in ere hersteld worden en al degenen die in Mij geloven zullen naar volkomen waarheid openlijk hun geloof in Mij betuigen en zicht geven aan hen wiens ogen zijn opengegaan. Heb nog geduld, wacht en zie hoe alles voor alle mensen tot de waarheid van werkelijk gelukzalig leven komt, tot Mij, Mijn liefde en haar wijsheid in eeuwigheid, amen.

Hemels Brood 6891

Alle mensen kunnen in alles wat er op aarde en eromheen is Mijn Hand zien, maar Mijn Hand wordt daarin door velen niet of nauwelijks gezien. Mensen verbazen zich over de schoonheid van de ongerepte natuur, over de precisie waarmee de natuur is opgebouwd, over de sterren en planeten, over hoe bijzonder het is dat de aarde met al het leven erop ontstaan is en nog veel meer, maar ze zien niet dat het allemaal door Mijn Hand geschapen is, dat alles leeft door Mij, door Mijn Leven, welke Ik aan alles en iedereen gegeven heb.

De blindheid voor Mij, hun Schepper, komt door het gebrek aan liefde, door de drang naar gewin en macht, door het verlangen naar roem en macht, wat voortkomt uit het besef een eigen persoonlijk bestaan te zijn. Maar zo hoeft het niet te zijn, want ieder mens heeft in zich ook Mijn liefde en haar wijsheid gekregen en ieder mens heeft daarover de vrije beschikking. Die vrije beschikking geeft alle mensen de mogelijkheid om uit liefde en wijsheid te leven en de macht van liefde en wijsheid te verkrijgen, om alles te winnen wat in het leven aanwezig is, welvaart en geluk. Met liefde en wijsheid is alles wat de mens maar verlangt te verkrijgen, maar veel mensen zien en begrijpen dat niet, hun hoogmoed heeft hen boven de waarheid verheven en het lukt hen niet om hun ogen te openen.

Maar Ik heb alle mensen lief en Ik zal bij alle mensen hun ogen openen, zodat zij gaan zien, niet om hen heen, niet op de aarde de natuur en alles om de aarde in het heelal, maar in hun hart alles gaan zien dat leven is op de aarde en eromheen. Want de schoonheid van de natuur, de wonderbaarlijkheid van het bestaan, van de aarde, de bijzondere sterren en planeten in de ruimte, heeft de mens de ogen niet geopend, omdat de ogen van het hart niet open zijn. Maar nu ga Ik de ogen van het hart openen, en dan zullen mensen tot zicht komen.

Voor sommigen zal dat een openbaring zijn, want zij streefden ernaar om het goede te doen, om naar liefde te leven en gaven zorg aan hun medemensen. Voor anderen zal het een grote schrok zijn, want zij begingen veel misdaden uit eigenbelang en bekommerden zich niet om de nare gevolgen van hun handelen voor hun medemensen. Weer anderen zullen in pijn en spijt vervallen, omdat zij opzettelijk hun medemensen martelden en misbruikten.

Zo zal er bij velen ontsteltenis zijn, gejammer, geweeklaag en tandengeknars, terwijl er bij andere mensen vreugde en blijdschap heerst om het licht dat in hun hart ontstoken is en waarmee zij alles zien in de glorie van Mijn Goddelijkheid en voor hen die in Mij geloven staat de hemelpoort wijd open en zij mogen de hemel direct binnengaan, terwijl anderen eerst tot zichzelf mogen komen, begeleid door Mijn Engelen. Daarna wordt ook voor hen de hemel geopend.

In de hemel zal het grote feest gevierd worden van de eenheid van alle mensen, van alle leven, met Mij, jullie God en Schepper, Die Zelf het gelukzalige Leven voor eeuwig met al Zijn schepselen Is.

Hemels Brood 6892

Waar het op aarde voor alle mensen om draait, is hoe goed een mens voor zichzelf zorgt en hoe goed hij voor zijn medemensen zorgt. Globaal gezien zijn er meer mensen die goed voor zichzelf zorgen dan goed voor hun medemensen. Maar de mening over wat goede zorg is, is over het algemeen een misvatting, want het komt erop neer dat veel mensen eerst voor het beste voor zichzelf zorgen, en wat er overblijft mag een ander hebben.

In die situatie is het moeilijk om de minste te zijn, om een weg van liefde en behulpzaamheid te gaan en je niet te storen aan alles wat misgaat door onoplettendheid en onzorgvuldigheid, om Mijn weg te gaan van opoffering en zachtmoedigheid en niet te strijden tegen het kwaad, maar juist bezig te blijven met het goede uit te breiden. Want alle weerstand en strijd tegen het kwaad is verloren tijd voor het goede en liefdevolle. Dat is precies waar de verleiding op uit is, hij houdt de aandacht van zoveel mogelijk mensen graag gericht op wat niet goed is, roept mensen op om zich daartegen te verzetten, zodat hun tijd daaraan op gaat, zonder dat er iets zinvols gedaan wordt om wat niet goed gaat te verbeteren, om een goed plan van aanpak op te stellen.

Het minst wordt er dan gedacht aan Mij, jullie Schepper, aan Mijn liefde en haar wijsheid, terwijl juist uit Mijn liefdevolle wijsheid hele goede plannen aangereikt kunnen worden aan iedereen die daarvoor in zijn hart bij Mij komt. En er zijn onder jullie genoeg mensen die in hun hart bij Mij komen voor oplossingen en Ik toon jullie oplossingen, maar zo min er naar Mij geluisterd wordt, zo min wordt er ook naar jullie geluisterd. Dan kun je de neiging krijgen moedeloos te worden. Word niet moedeloos maar heb geduld. Want het zal niet eeuwig duren.

Het duurt al lang, maar er is veel voor nodig om alle liefdeloosheid uit alle mensen te zuiveren tot ware liefde, en moedeloosheid helpt daarbij niet. Wees moedig, geduldig en houd je vast aan Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, en vertrouw erop dat Ik alles in Mijn liefdevolle wijze Hand heb, dat alles wat er gebeurt door Mij tot een zinvolle bijdrage geleid wordt ter vervolmaking van alle mensen, zodat zij allemaal tot werkelijk gelukzalig leven komen. Het ware Leven.

Hemels Brood 6893

Ieder mens is Mijn dienaar. Maar niet ieder mens wil Mijn dienaar zijn. Want in de aardse samenleving is een dienaar een ondergeschikte, en dat willen mensen niet zijn. Mensen willen niet ondergeschikt zijn aan een medemens, zij willen gelijk zijn aan hun medemensen of erboven staan, degene zijn waaraan anderen ondergeschikt moeten zijn. Want dat geeft een gevoel van macht, en dat is wat veel mensen zoeken, macht.

Maar het gaat Mij niet om macht, het gaat Mij om het welzijn van de mens, en het is nu eenmaal zo dat Ik het welzijn voor de mens ben. Daarom is er geen sprake van macht, want macht overheerst en neemt, maar Ik overheers niet en neem niet, Ik heb lief en geef leven. Want Ik ben liefde, Ik ben leven, en dienstbaar aan Mij zijn, is zelf liefde zijn, zelf liefde geven en daarmee zelf leven. Daarom is iedereen die dienstbaar aan Mij is, uit eigen vrije keus, in ware vrijheid gelijk aan Mij, zonder Mij te zijn, want Ik ben jullie Schepper en het geschapene kan wel gelijk het beeld van zijn Schepper zijn, maar niet zijn Schepper zelf zijn.

De klei is niet de bewerker van de klei, ook al is de klei gelijk gevormd als degene die de klei vormde naar zijn beeld en gelijkenis. Daarbij is er wel nog een heel groot verschil in deze vergelijking, want klei op zich is dood, maar Ik heb alle mensen niet alleen gevormd naar Mijn beeld en gelijkenis, maar Ik heb daarbij ook alle mensen Mijn leven gegeven, de ware vrijheid van leven en in het van Mij gekregen leven Mij te kennen zoals Ik, jullie Schepper, in waarheid, liefde en wijsheid uit liefde, Ben, jullie ware werkelijke leven. En dienstbaar aan Mij zijn, is niet meer dan gelijk aan Mij, Mijn liefde en haar wijsheid zijn, uit eigen vrije keus zelf zijn. Niet om Mij, maar om het gelukzalige welzijn zelf beseffend te ervaren en van te genieten.

Maar veel mensen denken nog dat dienstbaarheid gelijk staat aan slaafsheid, terwijl het daarmee niets van doen heeft. En veel mensen willen macht omdat zij denken daarmee de dingen naar hun hand te kunnen zetten voor hun eigen welzijn. Maar het ware welzijn is alleen te bereiken door Mijn liefde en haar wijsheid in waarheid en vrijheid zelf te zijn, dat is, door dienstbaar aan Mij te zijn. Niet om Mij macht te geven, want macht heb Ik als jullie Schepper hoe dan ook, de Enig ware werkelijke Levensmacht, die geen mens op enigerlei wijze ooit kan overtreffen, maar om jullie allemaal het ware welzijn van eeuwig gelukzalig leven in het volledige besef te zijn, te bestaan, te geven. Alleen dat.

Hemels Brood 6894

De oorsprong, de basis van alle mensen, is liefde. Wat mensen ook doen of laten in hun vrijheid van zijn, ieders basis is liefde, is leven.

Neem bijvoorbeeld staaldraad en geef het de vrijheid om zich alle kanten die maar mogelijk zijn om te buigen, de vreemdste vormen aan te nemen, de mooiste of de lelijkste en alles daartussenin, het blijft staaldraad. En zo blijft de oorsprong van alle mensen Mijn liefde. Wat een mens in zijn vrijheid ook kiest, hij kan de oorsprong van zijn leven niet veranderen, die blijft liefde, Mijn liefde, of hij dat nu beseft en er rekening mee houdt of niet.

Maar wie het beseft, die zal ook kunnen begrijpen dat het verschil maakt of je daar rekening mee houdt of niet. Want stel je even weer het staaldraad voor, het kan zich vrij alle kanten ombuigen die het maar wil, maar het wil geen staaldraad zijn. En het doet er alle moeite voor om geen staaldraad te zijn, maar wat het ook doet, het kan zijn oorsprong staal te zijn niet veranderen. Zo is het met alle mensen, alle mensen zijn Mijn liefde, Mijn leven, en hoewel zij in alle vrijheid alles wat er te bedenken is kunnen kiezen te doen of te laten, hun oorsprong blijft liefde en dat is niet te veranderen.

Het is te ontkennen, het kan niet geloofd worden, het kan vergeten worden, de mens kan zich liefdeloos gedragen, toch blijft ieder mens Mijn liefde, Mijn leven, en hij zou er voor zichzelf en voor zijn medemensen goed aan doen om daar rekening mee te houden en te beseffen wat dat betekent voor hen. Want zie, dat ieder mens Mijn liefde, Mijn leven van oorsprong is, is niet zomaar een gegeven, het heeft ook wel degelijk een werking. Of die werking nu wel of niet gezien wordt, bemerkt wordt, erkend wordt, dat maakt niet uit voor de waarheid ervan, maar wel voor het welbevinden van de mens.

Want zie, wanneer het staaldraad zich in allerlei bochten wringt om maar geen staaldraad meer te zijn, daarmee komt het in een steeds moeilijker te ontwarren knoop, maar staaldraad blijft het. En dat is met de mens op aarde de situatie, steeds meer wringen mensen zich in bochten om hun oorsprong te ontkennen en de situaties op aarde zonder Mij, hun Schepper, hun oorsprong, te erkennen en in te schakelen, en steeds meer mensen komen in de knoop. En zie, staaldraad is sterk, maar Mijn liefde is oneindig sterker dan wat dan ook.

Wanneer je dat weet, dan weet je ook dat wat de mens ook doet of laat, Mijn liefde, dat is het ware leven, altijd sterker is dan alles en iedereen, en uit die kracht die liefde heeft, met de daaruit voortkomende wijsheid, zullen alle mensen geholpen worden te gaan beseffen dat zij in alle opzichten het beste kunnen terugkeren tot hun oorsprong, tot Mijn liefde en haar wijsheid, tot het werkelijke leven dat zij zijn, Mijn leven, Mijn liefde, Mijn wijsheid, ieder mens persoonlijk en alle mensen tezamen met Mij. Want daarin ligt elke oplossing voor alles wat om een oplossing vraagt, en daarmee zal iedereen tot vrede en welzijn komen en gelukkig zijn.

Hemels Brood 6895

Het is voor alle mensen belangrijk dat zij hun leven gaan begrijpen. Want alleen wanneer het leven begrepen wordt, kan het ook gezien worden in zijn ware omvang. Het leven begrijpen is Mij, jullie Schepper en hemelse Vader, begrijpen en beseffen wie jullie allemaal uit Mij zijn. Daarvoor is het nodig dat mensen gaan zoeken naar de zin van hun leven. Omdat dat van belang is, is het in de mens gelegd als een behoefte te willen zoeken naar de zin van het leven.

Maar daarbij doet zich in de wereld een gevaar voor, want de verleiding heeft er baat bij om te voorkomen dat de zin van het leven, dat Ik, Die het leven Ben, gevonden wordt. Daarom zal de verleiding mensen verdraaide inzichten influisteren, die heel logisch lijken te zijn. Dat kan hij al gemakkelijk doen bij mensen die niet in alles helemaal eerlijk zijn, bij mensen die gevoelig zijn voor eer, bij mensen die graag bijzonder zijn, en nog in veel meer andere opzichten. Zo zijn er in de loop der tijden allerlei beweringen, allerlei geschriften met uitleg ontstaan waarbij veel niet zuiver is. Vaak wel zodanig, dat het onzuivere vermengd is met het zuivere, waardoor het onzuivere niet als onzuiver ervaren wordt.

Nu kunnen er mensen zijn die zeggen dat zij hetgeen zuiver is er wel tussenuit kunnen filteren, maar zij vergissen zich over hun vermogen en de sluwheid van de verleider. Want het verschil is nogal eens heel weinig, maar wel heel belangrijk om te doorzien. Niemand is in staat om precies te onderscheiden wat zuiver en onzuiver is, er is dan ook maar één manier waarop het onderscheid werkelijk zuiver gemaakt kan worden, en dat is samen met Mij in het hart, in de volkomen oprechtheid. Daarvoor is oefening nodig, want wie niet helemaal oprecht en in alle eerlijkheid Mij in zijn hart ontmoet, kan denken Mij te ontmoeten, maar in werkelijkheid zijn het zijn eigen gedachten die hij ontmoet.

Ik ben in ieder hart bereikbaar aanwezig, maar bereikbaar alleen in een stil en oprecht hart, waar geen eigen invullingen aanwezig zijn. Daar is oefening voor nodig, oefening om het hart leeg te maken van eigen invullingen, van eigen gedachten, van eigen logica en oefening in het luisteren en Mij horen, Mij verstaan. Wie dat getrouw doet, heeft geen andere uitleg meer nodig, hij krijgt alle juiste uitleg direct van Mij, volkomen zuiver.

Hemels Brood 6896

Om Mijn weg te volgen hoef je niet gekruisigd te worden, aan het kruis te sterven en op te staan uit de dood. Dat heb Ik al gedaan voor alle mensen, zodat het voor niemand meer nodig is om dat door te maken.

Om Mijn weg te volgen hoef je alleen steeds door Mijn liefdevolle wijze ogen te kijken naar alles en iedereen. Dat kun je doen door steeds in je hart bij Mij te komen met alles wat je bezighoudt, met alle problemen die zich voordoen, met alles wat je niet begrijpt, met alles wat je wilt weten, met vragen over het gedrag van je medemensen en hoe daarmee om te gaan. Hoe meer je dat doet, des te verbaasder zul je zijn over alles wat Ik je in je hart toon en aanreik, maar ook over de loop der dingen.

Want in de wereld zijn zoveel verschillende meningen, zoveel verschillende gedachten, die allemaal vermengd zijn met het goede en het tegenovergestelde van het goede, bij de ene mens wat meer het goede, bij de andere wat meer het tegenovergestelde daarvan. Hoe meer je uit Mij het ware leven gaat begrijpen en gaat beseffen hoe belangrijk het is om zonder voorbehoud in waarheid en liefde met elkaar om te gaan, des te meer zul je je verbazen dat er zoveel mensen zijn die dat niet doen, die met gemak liegen en bedriegen en zelf bedrogen worden, zonder dat zij beseffen dat liefde alles kan oplossen waarmee zij problemen hebben. Dan kan het zijn dat je je als op een eiland voelt, misschien met geestverwanten, of alleen in jezelf, temidden van zoveel mensen die niet beseffen wat jij beseft, niet zien wat jij ziet, niet voelen wat jij voelt, niet weten wat jij weet en zij zouden kunnen weten, als zij er maar een beetje moeite voor over hadden.

Dan vraag je je misschien af hoe het komt dat jij Mij wel in je hart bent gaan voelen, hoe jij wel het belang bent gaan beseffen van onvoorwaardelijke liefde om naar te leven. Want je weet dat het je gegeven is, je hebt het niet voor jezelf bewerkt zo te zijn, en zo is het, het is je gegeven om niet, uit Mijn liefde, niet speciaal voor jou, maar juist uit Mijn liefde voor alle mensen. Jij bent dan ook niet bijzonder, Mijn liefde en haar wijsheid zijn bijzonder, jij bent slechts een nutteloze knecht waardoor Mijn liefde en haar wijsheid uitstraalt op alle mensen, waarbij ieder mens zijn plaats heeft en dat is jouw plaats, waarmee het grote geheel van alle mensen tezamen gediend is, zoals iedereen op zijn plaats het grote geheel van de eenheid van alle mensen met Mij dient, en in waarde gelijk aan elkaar Mijn liefde daadwerkelijk gaan zijn.

Hemels Brood 6897

Mijn bemoeienis met het leven van mensen op aarde is geheel en alleen zachtmoedig. Maar dat is de bemoeienis van Satan met de mensen op aarde niet. Het is alleen wel zo, dat het in beide gevallen aan de vrijheid van de mens en aan de keuzen van de mens ligt welke bemoeienis hij naar zich toe trekt en kracht geeft, Mijn zachtmoedigheid die liefde en haar wijsheid is, of die van Satan, die het tegenovergestelde daarvan is.

Zie, want wanneer de mens zich gedraagt gelijk Mijn liefde en haar wijsheid, welke Ik in ieder hart voortdurend aanreik, is het Mijn zachtmoedigheid, Mijn liefde en haar wijsheid waarmee zijn leven verrijkt wordt, terwijl wanneer iemand zich niet naar Mijn liefde en haar wijsheid gedraagt, hij Satan aantrekt met het tegenovergestelde van liefde. Maar steeds kan iedereen van Satan bevrijd worden door bij Mij te komen, zijn spijt te betuigen en goed te maken wat niet goed ging.

Dat wil niet zeggen dat het leven van mensen die zo veel mogelijk gelijk Mijn liefde en haar wijsheid handelen steeds alleen aangenaam zal verlopen. Want in de eenheid die mensen met elkaar zijn, heeft iedereen te maken met alle mensen en al hun keuzen, goed of niet goed, liefdevol of niet liefdevol, naar waarheid of niet naar waarheid. En zo belaagt Satan ook de goede mensen en probeert hij juist de goede mensen te verleiden tot het tegenovergestelde van liefde en waarheid. Maar steeds ben Ik er in volkomen zachtmoedige liefde en vanuit Mijn liefde en wijsheid zorg Ik zodanig voor alle mensen, dat niemand werkelijk schade oploopt door de bemoeienissen van Satan, door de leugen, door welke verleiding dan ook.

Mochten onschuldige mensen in hun vrijheid door Satan belaagd worden, dan ben Ik er om te helpen, en niemand zal schade in de geest oplopen, maar ieder zal innerlijk gesterkt worden om bij Mij en Mijn liefde te blijven. Want voor altijd geldt dat het lichaam beschadigd kan worden, maar het ware leven van ieder mens is voor altijd beschermd door Mij en Mijn liefde, zodat niemand werkelijk voor Satan hoeft te vrezen. De macht van Satan is beperkt en tijdelijk, en staat hoe dan ook ten dienste aan de mens, aan ieder persoonlijk en aan de grote mens, die jullie allemaal tezamen met Mij zijn.

Daarom, lieve mensen, weet hiermee dat het verblijf op aarde moeilijk kan zijn, maar dat het ware leven voor iedereen behouden is en dat iedereen op de bestemde tijd van Satan bevrijd zal zijn en tot het ware leven zal komen, en gelukkig in Mijn liefde zal zijn.

Hemels Brood 6898

Mensen hebben testen bedacht, de IQ test, om intelligentie te meten. Intelligentie heeft met het verstand te maken. Nu raad Ik jullie altijd aan om in je hart naar Mij te luisteren en met je hart te denken. Maar in het dagelijks leven zie je regelmatig dat het verstandelijk denken toch wel nodig is, en waarom zou Ik de mens hersenen gegeven hebben als voor het denken vooral het hart nodig is?

Zie, de hele Schepping toont een perfecte intelligentie, dus kun je je afvragen hoe zit dat nu precies, wat is dan wijsheid uit liefde en wat is dan intelligentie? Want er zijn veel mensen met een hoge intelligentie die niet in Mij, hun God en Schepper, geloven en vanuit hun intelligentie veel voor elkaar krijgen. Daarbij zijn er ook veel goede mensen die het goed bedoelen en goed voor hun medemensen zijn. Wat is dan het verschil tussen wijsheid uit liefde en intelligentie?

Wanneer een mens uit Mijn liefde leeft, heeft hij uit die liefde ook de beschikking over Mijn wijsheid, en die wijsheid is direct en dusdanig verbonden met de intelligentie van de hersenen, dat wat de intelligentie dan aandraagt, het meest optimale is om te doen tot in de volledige perfectie. Liefde is de basis, zodat wat in haar wijsheid in werking gezet wordt in de volmaakte intelligentie dusdanig vorm krijgt, dat het alle mensen ten goede komt en niemand schaadt.

Zouden op de aarde alle mensen uit liefde en haar wijsheid handelen, dan zou iedere ontwikkeling op bijvoorbeeld technisch gebied altijd voor iedereen goed zijn. Dan zou bijvoorbeeld de invoering van geld goed voor iedereen zijn, terwijl het nu, hoewel in eerste instantie goed bedoeld, de hebberigheid van mensen voedt en een machtsmiddel geworden is, doordat mensen het niet in de wijsheid uit liefde gebruiken. Dan is de intelligentie van mensen ook niet wijs uit liefde, maar onwijs uit eigenbelang.

Intelligentie is op aarde in aanzien op de eerste plaats gekomen, maar zonder basis in wijsheid uit liefde is het voor het ware leven van geen enkele waarde. Intelligentie heeft in de loop der tijden veel mensen verblind voor Mij, omdat mensen met een hoge intelligentie zelf heer en meester van hun leven denken te zijn. En al zien zij het niet, al hun intelligentie is van Mij, Ik ben de ware volmaakte liefde, haar wijsheid en de volmaakte intelligentie. Wie werkelijk intelligent is, die ziet dat in alles, ook al scoort hij laag bij een IQ test. Want de basis van alles is en blijft Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6899

Liefdevolle hemelse Vader,
U bent de volkomen liefde voor alle mensen, of zij dat nu wel of niet beseffen, dat maakt geen verschil, maar wij kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe oneindig groot dat is, omdat wij zelf nog zo gebrekkig in liefde zijn.

Mijn liefde voor alle mensen is onvoorwaardelijk en voor alle mensen gelukzaligmakend, hoe zij hun leven op aarde ook invullen. Maar juist vanuit Mijn oneindige liefde maken mensen op aarde veel verschillende situaties mee. Fijne en aangename situaties maar ook heel onaangename situaties en alles daartussenin.

Daarbij is een onaangename situatie niet per definitie een situatie omdat iemand iets verkeerd gedaan zou hebben. Er zijn nogal wat mensen die in onaangename situaties zich afvragen, waarom overkomt mij dit, wat heb ik verkeerd gedaan, wat moet ik hiervan leren, waarom word ik gestraft, en er wordt dan ook vaak gedacht dat het Mij aan liefde ontbreekt voor deze of gene. Maar Ik zeg jullie allemaal nog eens, Mijn liefde is voor alle mensen even diep en oprecht dezelfde. Alleen niet alle mensen gaan in hun vrijheid dezelfde weg en daarbij hebben alle mensen in de eenheid van zijn met elkaar te maken.

Wanneer bijvoorbeeld een boer besluit om een bestrijdingsmiddel op de groenten die hij verbouwt te spuiten, en mensen eten daarvan zonder dat te weten, en worden daar ziek van, dan is het niet zo dat zij er schuld aan hebben, of ergens voor gestraft worden. Wel is het zo dat elk onschuldig lijden door Mijn liefde voor die mens ten goede gekeerd wordt ten aanzien van het doel van zijn verblijf op aarde, dat is, te komen tot Mijn volledig gelukzalige leven voor altijd. En degene die besloot om, om wat voor reden dan ook, zijn groenten met een bestrijdingsmiddel te bespuiten zal, uit liefde voor hem, zonder zijn vrijheid te belemmeren, wegen te gaan krijgen waardoor hij gaat begrijpen wat hij daarmee teweegbracht, en juist uit dat inzicht dat niet meer doen.

Zo is het bedoeld dat iedereen door Mijn liefde voor alle mensen tot inzicht over het werkelijk gelukzalige leven komt en in alle vrijheid, zonder enige dwang, maar door inzicht, alleen nog ervoor kiest om Mijn liefde, en daarmee ook haar wijsheid, zelf te zijn. Dan zal dat voor eeuwig zo zijn. Ik straf niet, Ik reik op allerlei manieren via allerlei wegen en gebeurtenissen het ware zicht aan, zodat iedereen Mijn liefde gaat kennen, begrijpen en in alle vrijheid en gelukzaligheid voor altijd gaat zijn!

Hemels Brood 6900

Er zijn altijd mensen die hun mening luid verkondigen, en daartegenover zijn er mensen die even luid het tegenovergestelde verkondigen. Daarmee is er altijd wel ergens op de wereld een strijd die vooral in de media wordt uitgevochten.

Doorgaans blijkt het om kleine groepen mensen te gaan die hard schreeuwen om gehoord te worden en doen alsof zij de mensheid vertegenwoordigen. Maar wat zij eigenlijk doen, is via de media de gewone burger achter zich aan trekken om hun mening te delen, en wanneer er dan genoeg mensen via de media aangetrokken zijn, toont onderzoek dat veel mensen dezelfde mening hebben, alhoewel die mensen, voordat de kleine groep mensen ging schreeuwen, geen mening hadden en rustig hun leven leidden.

Zo is er door de eeuwen heen ook over Mij en Mijn leer geschreeuwd door een kleine groep mensen die zich voordeden als Mijn vertegenwoordigers en mensen achter zich vergaarden om een kerk te vormen die berustte op hun uitleg van Mijn Woord en waarvan zij de leiders werden. En zij praatten de mensen angsten aan over hel en verdoemenis, en reikten mensen een weg aan om hun zonden vergeven te krijgen en niet in de hel terecht te komen. Dat was niet Mijn Weg, maar de weg van de kerkleiders naar rijkdom en macht.

Zo is door een relatief kleine groep mensen eerst één kerk ontstaan en later zijn meerdere kerken ontstaan die allen beweerden de ware kerk te zijn. Terwijl Ik in het hart van alle mensen de Enige ware volkomen liefdevolle Kerk ben, waar Ik altijd bereikbaar voor iedereen aanwezig ben en waar Ik alle mensen uitnodig om zo vaak mogelijk naartoe te komen om Mij te ontmoeten en Mijn Woord uitgelegd te krijgen, om hun zonden vergeven te krijgen en advies voor het leven op aarde te krijgen. Nu is het een relatief kleine groep mensen die Mij regelmatig in de kerk van hun hart ontmoeten en Mijn Woord naar waarheid uitgelegd krijgen.

Maar zij zijn geen schreeuwers, zij zijn doeners, en verspreid over de aarde zijn zij in de wereld als lichtjes voor hun medemensen. Zij hoeven niet te schreeuwen, hun lichtjes trekken juist die mensen aan, die eraan toe zijn om zelf een lichtje te worden, niet via gebrul in de media, maar via hun eigen besef dat Ik ook in hun hart ben en ook hen daar graag wil ontmoeten.

Lieve mensen die in Mij geloven, die in je hart bij Mij komen, ja, jij en jij en jij, jullie zijn die lichtjes, laat de wereld maar gaan, wees eenvoudig Mijn lichtje, dan verspreidt Mijn liefde, Mijn licht, zich op de juiste blijvende manier onder steeds meer mensen, tot het helemaal licht is voor alle mensen.

Hemels Brood 6901

Regelmatig vragen mensen Mij welke keus het beste is om te maken. Daar geef Ik niet elke keer een antwoord op, want het is niet de bedoeling dat Ik het leven van iedere in Mij gelovende mens overneem, dat Ik steeds aan ieder mens dicteer wat als beste te kiezen.

Zou Ik dat doen, dan zou de mens niet meer zelfstandig zijn eigen vrije keus maken. Dan zou de mens ook niet begrijpen waarom de ene keus beter is dan de andere. Dan zou wel alles op de beste manier gedaan worden, maar niet omdat begrepen is waarom dat het beste is om te doen. Daarom laat Ik de keus het liefst aan de mens, ook al wordt dan regelmatig niet het beste gekozen. Uiteindelijk toont het de mensen die niet het beste kozen wel wat het beste geweest zou zijn en waarom dat zo is. En dat geeft een groeiend inzicht, zodat de mens steeds meer zelf gaat begrijpen wanneer iets het beste is en waarom dat zo is. Daardoor groeien mensen in geestelijk opzicht steeds dichter naar Mij en Mijn liefde en haar wijsheid toe.

De vraag om van Mij te weten wat de beste keus is, is niet de beste vraag. De vraag om een situatie tot een goede afloop te helpen brengen, met het vertrouwen op Mij en Mijn liefde, is al een betere vraag, wanneer daarbij afstand gedaan wordt van de eigen invullingen, van wat de mens voor zichzelf wil, verlangt, wenst. En dat laatste is nogal moeilijk om tot op het diepste te doen. Maar wie het toch in Mijn Hand legt, zal merken dat de situatie ten beste keert en daarbij ook begrijpen waarom dat het beste is. Dat zal niet altijd naar verwachting zijn, niet zoals die mens zich dat had voorgesteld, maar wel zoals dat het beste is voor iedereen.

Ik ben er niet op uit om het mensen moeilijk te maken, maar door allerlei wensen en verlangens, die vastkleven aan de mens, is het voor veel mensen wel moeilijk om die wensen en verlangens helemaal ten diepste los te laten. Aan jullie allemaal zeg Ik, Ik ben een zachtmoedige God en Vader, Die jullie allemaal liefheeft, en vanuit Mijn wijze liefde kom Ik jullie die het oprecht menen, mild tegemoet, zodat je toch blij en tevreden zult zijn.

Hemels Brood 6902

Vandaag zie Ik in je hart overwegingen over alles wat je hebt en waarvan je weet dat je het van Mij gekregen hebt, en je vraagt je af wat er dan nog is om Mij als dank te geven. Want bij alles wat je bedenkt weet je dat het al van Mij gekregen is en zo kun je alleen teruggeven wat Ik jou gegeven heb.

Toch is er iets dat je Mij kunt geven zonder dat Ik het jou gegeven heb. Dat is eenvoudig de erkenning dat Ik, jullie God en Schepper, jou alles gegeven heb, je het leven gegeven heb in de bewustheid zelf persoonlijk te zijn en de vrijheid om te leven. Wat mensen Mij kunnen geven is de erkenning alles van Mij te hebben gekregen, alles wat er maar door mensen bedacht is of nog bedacht kan worden, het is allemaal van Mij gekregen, elke mogelijkheid, alles in de volkomen vrijheid, het zijn van de mens, het doen en laten van de mens, het leven bewust te kunnen ervaren in volkomen vrijheid, het is jullie allemaal gegeven door Mij.

Wat ieder mens Mij in alle vrijheid kan geven, is de erkenning dat hij uit Mij is en van Mij alles gekregen heeft, en daarbij Mij lief te hebben, niet om wat Ik gegeven heb, maar puur uit het hart als erkenning dat Ik ben Die Ik Ben. Dat is nu juist waartoe mensen heel moeilijk of niet komen, die erkenning tot in het diepst van de ziel en die helemaal vrije liefde voor Mij, die net als Mijn liefde voor jullie, onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig is. Maar Ik neem dat niemand kwalijk, Ik weet hoe moeilijk dat voor mensen is, want voor de erkenning die Ik bedoel, is de diepste en zuiverste nederigheid nodig, en hoe lief Ik alle mensen ook heb, die diepste nederigheid is hetgeen de mens zelf te verwerven heeft, die kan Ik niemand geven, die is aan de mens om innerlijk te bereiken.

Maar Ik ben er zeker van dat ieder mens die Mij ten diepste leert kennen, zoals Ik in alle waarheid ben Die Ik Ben, wel tot die diepste nederigheid en erkenning komt en tot die onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde voor Mij komt. Dat zal de grootste vreugde zijn in de hemel, wanneer de mens Mij erkent, Mij liefheeft, uit zichzelf, om niet, omdat hij Mij kent en weet wie hij zelf is en Wie Ik Ben.

Hemels Brood 6903

Wanneer mensen elkaar zouden begrijpen, meer dan mensen in doorsnee nu van elkaar begrijpen, zou de samenleving al aangenamer zijn, zouden er minder verwijten over en weer zijn, zouden er minder misvattingen en vooroordelen zijn.

Maar om mensen te begrijpen is het nodig om elkaar te kennen. En mensen laten zich in doorsnee niet gemakkelijk kennen. Iedereen heeft zijn zwakke kanten, zijn kwetsbaarheden, en die houden mensen liever verborgen, want het gevaar zit erin dat daar misbruik van gemaakt wordt. En ja, dat gebeurt, er zijn mensen die misbruik maken van de zwakheden en de kwetsbaarheid van hun medemensen en gewetenloos liegen en bedriegen, waardoor het beter is om je niet in alle opzichten te laten kennen.

Maar Ik ken alle mensen helemaal, tot in het diepst van hun ziel, Ik ken elke overweging, elke gedachte, elk verlangen, elke mening, elk oordeel, elke misvatting. Ik weet uit welke situaties alle gedachten tot stand komen, waardoor misvattingen ontstaan, wat mensen tot welke daden brengt, of juist tot het gebrek aan daden, en zo ken Ik ieder mens persoonlijk. Voor Mij is niets verborgen, Ik ken ieders zwakte, ieders kwetsbaarheid en ieders kracht. Juist omdat Ik iedereen persoonlijk ken en van iedereen alles weet, begrijp Ik alle mensen persoonlijk en hoe de hele samenleving beweegt.

Ik begrijp jou, mens, Ik begrijp alle mensen, maar velen kennen Mij niet naar waarheid en daardoor word Ik door velen niet begrepen. Terwijl Ik niets van Mijzelf hoef te verbergen, want er is bij Mij geen zwakte, geen kwetsbaarheid, geen verborgen gedachte, geen oordeel, geen verwijt, alleen waarheid, liefde en haar wijsheid, die Ik aan jullie allemaal beschikbaar stel via het contact dat iedereen met Mij kan hebben in zijn hart, waar Ik altijd voor iedereen bereikbaar aanwezig ben.

Daar kun je Mij gaan kennen en begrijpen, en vervolgens je medemens gaan kennen en begrijpen, en jezelf beter gaan kennen en begrijpen. En uiteindelijk het ware leven, die je uit Mij bent, gaan kennen en begrijpen, ware liefde.

Hemels Brood 6904

Alle mensen zijn één, maar op de aarde voelt ieder mens zich in zichzelf een eigen afgebakend persoon, alleen zichzelf. Door de vermenging van liefde en kwaad ervaren mensen elkaar in de eenheid van Zijn niet als één, maar ervaart ieder mens zich apart als een eigen zelf.

In Mijn hemel voelen degenen die daar zijn niet alleen zichzelf, maar ook alle andere aanwezigen. Daar voelen allen de eenheid van Zijn en zij voelen ook alles wat er in ieder omgaat, er is een wederkerig onderling contact waarbij ieder zichzelf blijft, terwijl er geen grens is tussen de een en de ander, er is een invloeiende overgang tussen elkaar die liefde is en voor iedereen heel aangenaam is, zonder dat de eigenheid van ieders wezenlijkheid in die liefde opgaat, en het besef zelf te zijn blijft evengoed, maar onbegrensd, zoals het is.

Voor de mens op aarde niet voor te stellen als hij dat niet zelf heeft ervaren. Sommige mensen hebben het meegemaakt en gevoeld in situaties waarin zij geestelijk geweest zijn, en sommige mensen hebben op aarde deze ervaring mogen meemaken, zodat zij daarover uit eigen ervaring hun verhaal kunnen doen aan hun medemensen. Veruit de meeste mensen leven binnen de grenzen van hun lichaam en hun geestelijk besef, zij kunnen elkaar alleen aanvoelen via de gegeven mogelijkheden, maar in de hemel is er meer, veel meer van elkaar te voelen en te beseffen.

Hetgeen mensen op aarde van elkaar kunnen aanvoelen, kunnen inschatten, kunnen weten, is heel beperkt en afhankelijk van wat mensen van zichzelf laten zien of juist verborgen houden, terwijl in de hemel alles te voelen, te zien en te horen is als één geheel, waar niemand iets verborgen houdt en in dat ‘één geheel’ toch ook volkomen zichzelf is. Vergeleken bij de ware eenheid met Mij in Mijn hemel, is het besef van elkaar en van elkaars gevoelens op de aarde als een zandkorrel in de woestijn, zo weinig.

Toch, wie zich helemaal oprecht in zijn hart in liefde naar Mij keert, kan zelfs op de aarde meemaken te voelen wat het is om in de eenheid met Mij alles te ervaren, ieder mens, de hele Schepping, en even in dat geluk van eenheid zijn!

Hemels Brood 6905

Er zijn mensen die het leven op aarde zo moeilijk vinden, dat zij dat het liefst willen beëindigen. Van tijd tot tijd zijn daar mensen bij die dat doen, vaak tot verdriet van degenen die hen na staan, tot verbazing, maar soms ook tot begrip.

Moeilijke tijden wil iedereen wel stoppen, en wanneer er voor de moeilijkheden geen oplossing gezien wordt, lijkt het beëindigen van het leven op aarde de enig overgebleven keus om wat te moeilijk geworden is te stoppen. Maar aan al degenen die dat in overweging nemen zeg Ik, het leven stopt niet. Want velen van hen die hun leven op aarde beëindigen, gaan ervan uit dat zij hun leven voor altijd beëindigen. Anderen denken de situatie waarin zij verblijven te beëindigen en in een betere situatie te zullen komen na hun sterven.

Zie, het leven dat Ik gegeven heb, stopt voor niemand na zijn overlijden op de aarde, het beëindigt alleen de tijd van verblijf op aarde. Het leven van alle mensen is eeuwig en gaat hoe dan ook verder na het verblijf op de aarde. In welke sfeer, in welke hoedanigheid, ligt aan ieder mens zelf, ligt eraan hoe die mens op de aarde geleefd heeft. Dat geldt ook voor de mens die zelf een einde maakt aan zijn verblijf op aarde. Hoe zijn situatie in het vervolg van zijn leven verder gaat, hangt van allerlei factoren af, maar beëindigd is het niet, alleen zijn tijd op aarde is beëindigd. Wie zelf de tijd van zijn leven op aarde bekort, houdt als het ware een stukje aardse levenstijd over, waarmee hij ook na zijn verblijf op aarde te maken krijgt.

Niemand die voortijdig een einde aan zijn verblijf op aarde maakt, wordt daarvoor gestraft, maar datgene wat voor diegene van belang is om tot eeuwige gelukzaligheid te komen, daar zal hij toch nog mee te maken krijgen, al naargelang voor iemand het beste is en altijd evengoed in Mijn liefde. Zie, voor sommigen is dat meteen verhelderend, voor anderen is er eerst verwarring dat zij nog steeds bestaan, wat zij niet verwachtten. Hoe dan ook, allen zullen met liefde begeleid worden, ook al zal niet iedereen dat meteen zo voelen, maar uiteindelijk zal toch iedereen begrijpen wat het werkelijke leven is en de gelukzaligheid ervan voor altijd bereiken.

Hemels Brood 6906

Er is een strikte wet op aarde door Mij ingesteld, een duidelijk gericht voor alle mensen die toegeven aan de verleiding om van waarheid en liefde af te wijken. Maar er is ook Mijn genade en Mijn zachtmoedigheid welke Ik uit liefde en haar wijsheid over de mensen uitspreid.

Het zal nooit zo zijn dat het door Mij ingestelde gericht iemand tekortdoet, integendeel, het is er juist om te voorkomen dat mensen verloren raken in onwaarheid, leugen en bedrog en niet meer terug kunnen komen tot liefde en waarheid. Het door Mij ingestelde gericht is moeilijk voor mensen, maar ook nodig, om behoed te worden voor een leven zonder te leven. Ook al zijn er nogal wat mensen die denken te leven, het is een van het ware leven afgedwaald leven, en juist voor hen is het gericht, om hen tot het besef te brengen dat leven dood kan zijn, en dat leven leven kan zijn. Leven zonder liefde is levend dood zijn.

Daarmee bedoel Ik niet alle mensen die van hun medemensen weinig of geen liefde krijgen, maar de mensen die weinig of geen liefde aan hun medemensen geven, want het werkelijke leven zit in het geven van liefde aan medemensen, zoals Ik altijd Mijn liefde aan alle mensen geef. Liefde geeft, liefde neemt niet en vraagt niet. Juist die mensen leven werkelijk, die genoeg hebben aan de liefde die zij van Mij voelen te krijgen. Nu kunnen er mensen zijn die zeggen geen liefde van Mij te voelen. Hen zeg Ik, ook jullie krijgen voortdurend Mijn liefde, maar jullie verwachtingen van Mijn liefde zijn op jezelf gericht, terwijl het voor het voelen van Mijn liefde nodig is, om je eigen invullingen van wat jij vindt dat liefde is, los te laten en het belang van liefde voor jezelf los te laten.

Kijk dan eens om je heen naar medemensen die het moeilijk hebben, ziek zijn, of in nood zijn, en geef hen liefde. Mocht je denken geen liefde te kunnen geven, geef dan je aandacht, je medeleven, leg eens een arm om iemand heen, geef eens aandacht aan die ander die het moeilijk heeft en voel dan eens wat dat in je hart doet. Heb eens oprechte belangstelling voor de noden van je medemensen in plaats van je eigen noden. Wie dat zonder eigenbelang doet, gaat Mijn liefde zeker wel voelen in zijn hart, hij komt vanuit zijn levende dood tot levend leven, en hij komt uiteindelijk tot het werkelijk eeuwig gelukkige leven.

Hemels Brood 6907

De gedachten van de mens zijn snel afgeleid en het hart wordt gemakkelijk in beslag genomen door allerlei wensen en verlangens, waardoor veel van wat van belang is niet gezien en bemerkt wordt en door de dagelijkse gang van zaken overwoekerd raakt.

Voorheen gingen veel mensen heel regelmatig naar de kerk. Dat was dan wel niet de kerk die Ik voor de mens in zijn hart opgericht heb, maar er werden wel steeds delen van Mijn Woord aan de mensen voorgehouden. Nu was dat vooral onder een bepaalde mate van dwang, dat veel mensen regelmatig de kerk bezochten, of omdat er zich rampen voordeden en de gang naar de kerk als een mogelijk redmiddel gezien werd, en de prediking van Mijn Woord was meer een uitleg waarmee gedreigd werd, met de macht van de hel, om als kerkleiders zelf macht en rijkdommen te kunnen verkrijgen, maar toch bleef Mijn Woord, Mijn bestaan, voor de mensen als een waarheid aanwezig.

Nu die door mensen om verschillende redenen opgerichte kerken steeds meer wegvallen, door hun frauduleusheid, hun valsheid, en hun misbruik, blijft er weinig over waardoor mensen nog in Mijn Woord, Mijn bestaan, en wat het belangrijkste is, Mijn liefde, geloven. Steeds meer mensen leven zonder geloof in Mij en Mijn liefde, zelfs zijn er die, door alle kerkelijke onzin en misbruik, niets meer met Mij en Mijn waarheid van Zijn te maken willen hebben.

Toch, ondanks alle leugens en alle bedrog zijn er, al is het een kleine groep mensen, die wel in Mij en Mijn waarheid van Zijn geloven. Jullie, lieve mensen, zijn de bakens van het geloof in Mij op de aarde, bijzonder vanwege jullie geloof en vanwege jullie besef Wie Ik werkelijk Ben en vanwege het verstaan van Mijn Woord, zoals het van aanvang aan bedoeld is. Maar er is nog veel meer te verstaan van Mij en Mijn Woord en te zien van Mijn liefde. Wees paraat, want in jullie hart zal Ik steeds meer inzicht geven, steeds meer besef van Mij, Mijn liefde en haar wijsheid en jullie zullen steeds meer licht verspreiden, zuiver licht waarmee anderen, die verdwaald zijn, de ware weg gaan zien, die zo lang voor velen niet te zien was. Blijf in alle eenvoud in je hart met Mij in contact en wees Mijn licht, tot Ik Zelf weer op aarde kom.

Hemels Brood 6908

Soms is een berg van een kilometer al te hoog om te beklimmen en op een ander moment is een berg van vijf kilometer makkelijk te doen. Een situatie kan voor de één een enorme opgaaf zijn, terwijl het voor een ander een peulenschilletje is.

Het leven van ieder mens verschilt, de mogelijkheden van ieder mens verschillen, de talenten van mensen verschillen, dat is de situatie op aarde waar iedereen mee te maken heeft. Soms is iets een voordeel voor de één, terwijl het een nadeel is voor de ander. Er is op aarde ongelijkheid, oneerlijkheid, en niet iedereen kan daarin berusten. Toch is niet alle oneerlijkheid iets om te bevechten, want dan zou niemand tot nederigheid kunnen komen, tot verdraagzaamheid, tot vergeving en zou er geen vrede kunnen ontstaan en liefde kunnen groeien.

Je zou kunnen zeggen dat alle oneerlijkheid niet eerlijk is, maar er zijn situaties waarbij oneerlijkheid wel eerlijk is, het gaat er maar om hoe het gezien wordt. Niet iedereen kan koning zijn over hetzelfde land, niet iedereen kan de leiding hebben over het werk dat gedaan moet worden, niet iedereen kan arts zijn of bakker. En wellicht zijn er mensen die het niet eerlijk vinden dat niet iedereen koning kan zijn, of arts, of bakker. Toch is het uiteindelijk voor iedereen beter dat niet iedereen hetzelfde beroep heeft, of dezelfde auto, of hetzelfde gezicht, enzovoorts. Zie, of iets eerlijk is of oneerlijk is daarom door mensen niet zuiver te beoordelen. Wat voor iedereen wel kan is vast te houden aan waarheid.

Maar de feiten die voor de één als waarheid gelden, kunnen door een ander niet gezien worden en daarom geen waarheid zijn. Wat de één ziet, hoeft niet gezien te worden door een ander, en zo kan er ook over waarheid twijfel zijn. Zie, het leven op aarde is een mengeling van goed en niet goed, van waar en niet waar, van eerlijk en niet eerlijk, en het is de kunst om daar op de beste manier mee om te gaan. Daar is liefde voor elkaar voor nodig. Vooral Mijn liefde en haar wijsheid.

In alle opzichten kan iedereen altijd in zijn hart bij Mij komen voor Mijn liefde en haar wijsheid, en in zijn hart weten wanneer oneerlijkheid te bestrijden en wanneer niet, wanneer onwaarheid tot waarheid te brengen en wanneer niet, wanneer het goede te doen, op de juiste momenten, voor de juiste mensen. Want zie, Ik ben de Enige ware Leider voor alle mensen en niemand anders kan dat zijn. Ik ben eerlijk, waarheid, en voor iedereen altijd alleen liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6909

Behalve de aarde met alles erop en eromheen in de letterlijke materiële vormen, heeft ieder mens een eigen aarde in zich met alles erop en eromheen. Daarbij schijnt Mijn licht overdag, dat is het besef van werkelijk leven, dat is het inzicht van zijn, van liefde, van wijsheid uit liefde, en schijnt Mijn maan ‘s nachts, om in het donker van het onbegrip en ongeloof toch nog wat zicht te geven op wat waar en werkelijk leven is en wat liefde en wijsheid kan geven.

Die innerlijke aarde met alles erop en eromheen is voor velen onbekend als een werkelijkheid van hun zijn in de geestelijke zin van het woord. In dat opzicht is er nog heel veel te leren en te gaan begrijpen door zoveel mensen. Ook voor jullie die op een vrijere en liefdevollere manier in Mij geloven, dan de kerken geleerd hebben. En er is nog veel te leren wat door kerken belemmerd is om geleerd te worden. En alhoewel jullie geloof Mijn liefde en haar wijsheid tot werking brengt, is jullie zicht nog als het zicht bij het licht van de maan. Bij sommigen gloort de morgen en begint de zon, Mijn licht, te dagen, maar het is ook bij hen nog zeker geen dag.

Ik zeg dit niet om jullie te ontmoedigen, maar juist om jullie aan te sporen om de weg van het geloof verder te gaan en nog meer in je hart naar Mij toe te komen en van Mij meer te leren van jouw eigen bestaan, om daarmee meer licht, dat is meer zicht, ook te krijgen op alle bestaan, op al het leven, op de zin van ieders leven op aarde, de materiële aarde, de geestelijke aarde en de spirituele aarde, die niet alleen ieders persoonlijke wezenlijkheid uit Mij is, in de persoonlijkheid van zijn, maar meer nog de waarheid van wat al het leven is, de werkelijkheid van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mij als God en Schepper van het universum, het Al, toont. Waarbij het woord “spirituele” niet verward moet worden met de betekenis die door de wereld aan dat woord gegeven is. Want zelfs is ook bij jullie nog niet bekend wat het werkelijk betekent.

Zo is er veel wat jullie nog niet bekend is. Maar meer en meer zal de zon in jullie opkomen, in jullie eigen zijn, meer en meer zal Mijn licht en Mijn liefde jullie zicht geven. Maar wees gewaarschuwd, jullie licht is niet te zien door de wereld, en zo zullen jullie gaan in de duisternis van de wereld als Mijn licht, maar de duisternis zal om jullie heen zijn, zal jullie licht omringen en zo zullen jullie in die duisternis licht zijn, zonder gezien te worden, terwijl jullie de duisternis om jullie licht heen wel zullen zien, wat niet steeds aangenaam zal zijn. Wees daarop voorbereid en treur niet om de duisternis, want die zal opgeheven worden op de daarvoor bestemde tijd. Wees verblijd met het licht, met Mijn liefde en haar wijsheid. Amen.

Hemels Brood 6910

De mens, zoals Ik die geschapen heb, is volmaakt. Maar het doen en laten van de mens is niet volmaakt. Volmaakt is het pas wanneer al het doen en laten van de mens volledig en uit eigen vrije wil overeenkomt met Mijn onvoorwaardelijke volkomen onbaatzuchtige ware liefde en haar wijsheid.

Dat is de worsteling van de mens op aarde sinds hij in zijn doen en laten uit eigen vrije wil vervallen is in de afdwaling van Mijn liefde en haar wijsheid. Nu heeft iedereen daarmee te maken, hoewel de mens volmaakt door Mij geschapen is, is zijn doen en laten dat niet meer. Mensen maken elkaar daarover verwijten, terwijl iedereen ook zelf van liefde afgedwaald is in zijn doen en laten. Zo ontstaan ruzies en oorlogen, uit haat jegens elkaar, die gaan over ieders gedrag, waarbij de volmaaktheid van de mens buiten zijn doen en laten niet gezien wordt. Daarbij komt, dat het doen en laten van de ene mens meer afwijkt van Mijn liefde en haar wijsheid dan dat van een ander, dat de ene mens meer zijn best doet om naar liefde te leven dan een ander, dat mensen zichzelf kwalijk nemen dat zij niet in alles al helemaal liefde en wijsheid zijn in al hun doen en laten.

Tegen hen, die voortdurend hun best doen om in alles te handelen naar Mijn liefde en haar wijsheid, zeg Ik, je mag jezelf zien als een goed mens, je bent een goed mens, want je kunt in deze tijd nog niet volmaakt zijn, het proces van reiniging van de mens is nog gaande, en gedurende dat proces is nog niemand zonder verleiding en is nog niemand sterk genoeg om alle verleiding te weerstaan, zelfs wordt nog niet alle verleiding als verleiding herkend. Hij, die voortdurend zijn best doet om naar Mijn liefde te leven, mag zichzelf als een goed mens zien, maar wel in het besef dat het proces van reiniging nog gaande is.

Dan hoeft hij zichzelf niets kwalijk te nemen, dan is spijt op momenten dat hij zijn afdwaling van liefde beseft, terecht, maar in de basis is hij een goed mens, en zo ben jij die daarover twijfelt bij jezelf, ook een goed mens. Zie jezelf in het goede, en vermeerder het. Zie jezelf niet in het goede, en je belemmert het. Wees zo goed als je kunt en zie dat goede, dan zal ook al het andere goed worden, uit Mijn liefde in je hart.

Hemels Brood 6911

In de Bijbel staat ergens te lezen: “En Henoch wandelde met God”. Dat vond ik als kind zo bijzonder, een mens, Henoch, wandelde met God, terwijl God voor de mens in het materiële niet te zien is. In mijn hart trok mij dat, en ik dacht vaker, dat zou ik ook wel willen, wandelen met God. En als kind bad ik God vaak om net als Henoch te mogen wandelen met God.

Pas toen ik al lang volwassen was begreep ik wat daarmee precies beschreven stond. Ik zag als kind God met Henoch in een mooi landschap samen wandelen. Maar wat er werkelijk bedoeld wordt in de Bijbel, is dat het doen en laten van Henoch geheel overeenkwam met de Wil van God, met Zijn liefde en haar wijsheid, met Gods geduld en Zijn ijver, Henoch vergaf mensen zoals God ons vergeeft, Henoch verdroeg wat geen liefde was van zijn medemensen, was eerlijk en zachtmoedig, nam niemand iets kwalijk en zorgde voor zijn medemensen. En bij dat alles sprak hij altijd in liefde en alle oprechtheid met God in zijn hart. Kortom, zijn hele leven was geheel met God samen, en zo is het dat in de Bijbel staat: “En Henoch wandelde met God”.

Lieve mensen, zo is het precies. En wie op eenzelfde manier invulling aan zijn leven geeft, met Mij samen, die wandelt net als Henoch samen met Mij. Ik nodig jullie allemaal uit om meer nog dan jullie doen bij Mij te komen en steeds weer in je hart van Mij te weten, te voelen, wat het beste, het liefdevolste is om te doen en te laten en met Mij samen te wandelen zoals Henoch samen met Mij wandelde.

En ja, Ik weet dat dat moeilijk is in de huidige tijd waarin de wereld volkomen haar eigen weg gaat en er veel het tegenovergestelde van liefde is. Maar ook jullie, die in Mij geloven, kiezen nog regelmatig voor eigenbelang of stellen voorwaarden aan je medemensen en nemen zo nu en dan mensen hun gedrag kwalijk. Het is moeilijk om in alles zo ver te komen dat je net als Henoch samen met Mij komt te wandelen, maar het is mogelijk. Kom en wandel met Mij, in Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6912

Het is nodig dat iedereen in de vrijheid van het menselijk zijn tot de ontdekking komt dat Ik, zijn Schepper, zijn leven ben. Al heeft de mens een eigen persoonlijke bewustheid te bestaan in de vrijheid van keus, het leven van iedereen ben en blijf Ik, jullie God en hemelse Vader.

Jouw leven ben Ik, ieders leven ben Ik. Werkelijk leven is waarheid, liefde en wijsheid uit liefde. Ik heb dat al heel vaak aangegeven om jullie te helpen om je bestaan te gaan begrijpen, om te gaan ontdekken en te gaan beseffen dat het eigen persoonlijke bestaan in de vrijheid van keus niet op zichzelf staat, maar als basis leven heeft, Mijn leven. Mijn leven, dat is Mijn ware liefde en Mijn ware wijsheid uit Mijn liefde, is jullie gegeven, maar is evengoed nog altijd Mijn leven en dat zal het eeuwig blijven. Alles wat leeft, wat ademt, wat beweegt, wat is, wat bestaat, is Mijn leven en kan alleen zijn, omdat Ik Ben, omdat Ik leef, eeuwig leef, zoals jullie allemaal met Mij eeuwig leven.

De waarde van Mijn leven is waarheid, liefde en wijsheid uit liefde. Zoals de mensen op de aarde in hun vrijheid met het van Mij gekregen leven omgaan, is er nogal eens geen sprake van waarheid, van liefde, van wijsheid uit liefde, en dat maakt het leven onaangenaam. Maar wanneer er sprake zou zijn van voortdurende waarheid, liefde en wijsheid, zou er een ware gelukzaligheid op aarde voor de mensen kunnen zijn. Terwijl de mens zijn geluk zoekt in rijkdom, macht en welzijn, zijn zinnen gezet heeft op macht en eigengewin, om een aangenaam leven te verkrijgen, mist hij juist het werkelijke geluk.

De mens heeft het over beschavingen wanneer er veel voorzieningen voor het gemak en het welzijn van de mens zijn, wanneer er veel rijkdom is, maar dat zijn helemaal geen ware beschavingen. Ware beschavingen zijn niet gebaseerd op welzijn en rijkdom, maar op eenvoud, op waarheid en liefde, op zachtmoedigheid en wijsheid uit liefde. Ware beschavingen worden gekenmerkt door onbaatzuchtigheid en zorg voor elkaar, gebaseerd op het leven Die Ik Ben en jullie uit liefde en haar wijsheid gegeven heb. Kom tot die beschaving en je komt tot het ware leven, de ware gelukzaligheid van waarheid, liefde en wijsheid.

Hemels Brood 6913

Ook al geloof je in Mij, jouw Schepper, jouw leven Gever, er is nog heel veel wat je nog niet begrijpt, over het leven, over jezelf, over Mij, en vooral over alle gebeurtenissen op aarde, alle tegenstellingen die er zijn, alle situaties waar mensen in terechtkomen. Ook begrijp je nog niet waarom het voor jou zo duidelijk is dat Ik besta, dat jouw leven Mijn leven is, dat alle leven Mijn leven is, terwijl er zoveel mensen zijn waarvoor dat helemaal niet zo duidelijk is, die gewoon niet in Mijn bestaan geloven, die allerlei theorieën hebben over hun bestaan, over het leven, over de aarde en het ontstaan van de aarde, het leven op aarde en alles eromheen.

Toch is het op aarde zoals het moet zijn, om iedereen tot Mij te brengen, tot het ware leven wat alle mensen uit en in Mij zijn, al komt het op jou over als een willekeurig geheel, waar alles door elkaar krioelt, zonder enig verband of geheel. Maar Ik kan je zeggen, het is als een caleidoscoop die iedere keer weer andere patronen laat zien. Alleen blijft een caleidoscoop doorgaan, zonder eigen keus, terwijl de mens een eigen keus heeft, en al die patronen, die wel degelijk door al het handelen van de mensen ontstaan, tonen de mens steeds weer de ware weg, zelfs zonder dat bemerkt wordt dat hen die weg getoond wordt.

Steeds weer maken mensen keuzen, maar altijd hebben die keuzen met elkaar te maken, en wel zodanig, dat er steeds een nieuw patroon ontstaat waarin de mens terechtkomt en hij tot nieuw handelen komt. Alles wat de mens in zijn vrijheid doet, ligt hoe dan ook in Mijn Hand, omdat Ik het leven Ben, onveranderlijk Ben. Het handelen van de mens kan zoveel vormen aannemen, die steeds weer uiteenvallen, maar het leven, Die Ik Ben, zal nooit ook maar het ontelbaarste van het ontelbaarste veranderen en zo zal de mens wellicht ontelbaar verschillende keuzen maken in zijn vrijheid, maar leven blijft onveranderd leven.

En dat ware leven gaan jullie vinden in de totale waarheid van Zijn. Omdat je in Mij gelooft, in Mijn bestaan, omdat je gelooft dat jouw leven Mijn leven is, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, omdat jij je best doet om Mijn liefde te leven, in al je vrijheid je best doet om Mij te Zijn.