Hemels Brood 6821 t/m 6851

Hemels Brood 6821

Wanneer Ik op een bijeenkomst van jullie gelovigen herkenbaar zou verschijnen, waar zouden jullie Mij dan aan jullie tafel zetten? Want onder gelovigen is er geen ereplaats meer aanwezig, als het goed is. Het zou ook niet zo zijn dat Ik op een ereplaats gezet zou willen worden, het zou voor Mij genoeg zijn om plaats tussen jullie allen te krijgen.

Maar wie van jullie zou naast Mij willen zitten? Want er is dan slechts Mijn linker- en Mijn rechterzijde en ieder zou van daaruit verder van Mij vandaan komen te zitten, tot aan het einde van de tafel. Wie zou aan het eind van de tafel het verst van Mij vandaan zitten? Want het zal zo zijn dat allen dicht bij Mij willen zitten, of sommigen juist niet, vanwege hun gevoel van onwaardigheid. Maar wie is dan wel waardig om naast Mij te zitten?

Ik zie in jullie het verlangen om Mij in jullie kringen te ontvangen en tegelijkertijd het gevoel van onwaardigheid, waardoor de gedachte er is dat Ik niet zomaar in een menselijk lichaam bij jullie verschijnen zal. Dan vraag Ik jullie, wat wanneer Ik dat wel zou doen? En daarbij vraag Ik jullie, zou je Mij liever ontmoeten in een menselijk lichaam dan in je hart, daar waar Ik het dichtst bij ben, bij jullie allemaal? Want Ik ben in jullie dichterbij dan Ik als mens aan jullie tafel bij jullie kan zijn.

Aan jullie tafel kunnen er slechts twee naast Mij zitten, en het zal erom spannen wie dat mogen zijn, en wie er dan het verst bij Mij vandaan komen te zitten. Zie, de ene mens is voor Mij niet belangrijker dan de andere mens, alle mensen zijn in Mijn liefde even belangrijk, dat betekent dat alle mensen naast Mij zouden mogen zitten, maar dat is in jullie menselijk materiële omstandigheden niet mogelijk.

Ik zit niet in een menselijke gedaante naast jullie, maar in Mijn Goddelijk Geestelijk Zijn, en Ik zit niet alleen naast jullie allemaal, maar Ik ben ook in jullie allemaal aanwezig. Hoe dicht ieder van jullie bij Mij is, ligt aan ieder zelf, aan ieders liefde voor Mij, aan ieders nederigheid, aan ieders doen en laten, aan ieders hart en aan ieders contact met Mij in zijn hart, uit eigen vrije wil. En zo zitten jullie allemaal aan het eind van de tafel of naast Mij, want er kunnen oneindig veel mensen naast Mij zitten, in ware liefde.

Hemels Brood 6822

Jij, lief mens, bent onderdeel van het grote geheel, zoals een druppel water onderdeel is van de grote zee. Toch, al is die druppel water één met de grote zee, hij blijft de druppel die hij is. Zo blijf jij de persoon die je bent, al ben je ook deel van het grote geheel.

Dat grote geheel is niet alleen de hele mensheid, maar is de hele oneindigheid, Die Ik Ben, het ware Leven. En zo jij Mij in je aanwezig hebt, zoals ieder mens Mij in zich aanwezig heeft, heb jij met Mij in jou de hele oneindigheid van Leven in je, de hele Schepping, Alles wat Is. Alleen, niet van alles wat met Mij in jou aanwezig is, heb jij het juiste besef. Je hebt enig besef, maar nog lang niet veel meer dan een paar procent van alles. Maar dat kleine beetje besef dat je hebt, is wel heel belangrijk voor je, want het is het besef van Mij, van Mijn ware bestaan, van Mijn liefde en haar wijsheid, van Mijn werkelijk Leven en het besef dat je in jou Mij kunt ontmoeten, met Mij kunt spreken, en het beste advies van Mij kunt krijgen.

Hoewel je daarmee nog nauwelijks iets van de Schepping en haar eeuwig oneindige betekenis doorziet, is dat het meeste waard, Mij en Mijn ware liefde te kennen. Want zou je alles kennen en weten, alles begrijpen van wat de Schepping is en betekent, zou je alle bouwstenen van de hele Schepping tot in de oneindigheid kennen tot in detail, maar Mij niet, Mijn liefde niet, dan zou dat geen enkele waarde voor je hebben. Hoe weinig je van het grote geheel weet, zo belangrijk is het dat je Mij kent, met Mij in je hart spreekt, Mijn adviezen beluistert en zoveel mogelijk naar Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid handelt.

Het ware geluk zit in het kleine, niet in het grote. In het kleine beetje besef dat je van Mij hebt, zit al jouw geluk, want dat is jouw leven, Die Ik Ben. Dat beseffen is het besef eeuwig leven te hebben uit Mij, dat is belangrijker dan alle kennis van de hele oneindigheid. Daarom, vors er niet naar om alles van de Schepping, van de hele oneindigheid te leren kennen en doorgronden, leer Mij in jou meer en meer kennen en naar Mijn liefde te leven, dan leer je vanzelf al het andere kennen. Want werkelijk alles kennen ligt erin Mij te kennen en Mijn liefde en haar wijsheid te doen, vanuit Mij in je hart.

Hemels Brood 6823

Wie behalve Mij ook zichzelf wil leren kennen, laat hij in alle oprechtheid bij Mij komen en Ik zal hem zichzelf in alle opzichten tonen. Want om Mij goed en diep te leren kennen, is het nodig om ook jezelf goed en diep te leren kennen. Om bij jezelf je misvattingen, je onvermogen, je onwaarheden, je afkeer en je voorkeur, je gebrek aan zicht, je motivaties tot handelen of niet handelen, in alle opzichten te leren kennen. Daarbij is het belangrijk dat je ten aanzien van dat alles gezuiverd wordt. Want hoe zuiverder je in alle opzichten bent, des te zuiverder kun je Mij kennen, Mij in je verstaan, en des te zuiverder zal je liefde gelijk Mijn liefde en haar wijsheid worden.

Wie dat wil en daarvoor in alle oprechtheid in zijn hart bij Mij komt, die zal Ik alles tonen en hij zal zichzelf, en daarmee Mij, ten diepste leren kennen. Maar dat gaat niet in een korte tijd, van vandaag op morgen, dat gaat niet snel, dat gaat langzaam en daarbij is het nodig om elke dag meerdere keren in alle oprechtheid bij Mij te komen. Niet als een plicht of als een dagtaak, niet als een werk dat nodig is. Het is nodig dat je komt uit eigen vrije wil, uit een waar verlangen om Mij en jezelf dieper naar waarheid te leren kennen, met de bereidheid om de pijn en de schaamte te doorstaan die je te voelen krijgt wanneer Ik je al je afdwalingen van het ware goede toon. Wanneer Ik je misvattingen in Mijn heldere licht zet, je onvermogen, je trots, je gebreken in Mijn heldere licht zet, wanneer Ik je toon wat je anderen tekortgedaan hebt en wat daarbij je werkelijke motivaties waren. Want het zal allemaal pijn doen en schaamte wekken en het zal je op een onprettige wijze vernederen, vooral waar je dacht het goed te doen, maar niet zag dat het niet goed was, waar je anderen onterecht beschuldigd hebt, gekwetst hebt en dacht juist te handelen. Er is veel wat je dan in Mijn licht onder ogen krijgt, en dat zal moeilijk voor je zijn.

Maar je leert er wel meer en meer Mij door kennen, je zult ook meer en meer Mijn licht kunnen verdragen, je zult innerlijk steeds zuiverder worden in waarheid, liefde en wijsheid, eerlijker en zachtmoediger worden en nederiger ten aanzien van Mij en je medemensen. Daarbij zul je meer en meer groeien tot de mens die Ik naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen heb, en in alle waarheid en vrijheid zul je ware liefde en haar wijsheid zijn, volledig gelukzalig leven.

Hemels Brood 6824

Er is geen beter mens dan een ander mens. Het is wel zo, dat de ene mens meer naar liefde handelt dan de andere mens, en daartussen kunnen heel grote verschillen zitten.

Toch is het meer naar liefde leven dan een ander geen eigen verdienste, want doorgaans gaat dat van nature. Er zijn wel situaties waardoor iemand meer tot het kwade gaat neigen dan bij het goede te blijven, maar ook dat heeft voor een groot deel te maken met aanleg. En het is ook zo, dat iedereen de vrije keus heeft om zelf te besluiten om aan de neiging tot het kwade wel of niet toe te geven. Daarin ligt het verschil tussen de ene mens en de andere.

Maar de verhouding tussen wat iemand die een liefdevolle natuur heeft doet, en wat iemand die meer tot het kwade geneigd is doet, en de basis waarop zij hun keuzen maken, is gerelateerd aan hun verschil in aanleg, welke Ik alleen precies weet. Daarom kan iemand zich wel beter wanen dan een ander, omdat hij minder kwaad doet dan die ander, maar hij weet de mate van aanleg van hemzelf en van die ander niet. Hij kent de verhouding niet, alleen Ik ken die.

Er staat geschreven oordeel niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Want geen mens is in staat om een medemens te oordelen. Kwaadwillende mensen mogen in hun kwade doen en laten gestopt worden ter bescherming tegen het leed dat zij medemensen kunnen aandoen, maar voel je daarbij niet beter, want wat je misschien beter doet, is je van nature gegeven, is Mijn genade, is Mijn liefde voor alle mensen. Zelfs onder jullie gelovigen zie Ik oordeel over elkaar, oordeel over wat ongelovigen doen en laten, en Ik zie dat vaak niet beseft wordt dat geoordeeld wordt.

Ik zeg dit uit liefde, niet anders dan uit liefde, om jullie wakker te houden, wakend voor gedachten die binnen kunnen sluipen wanneer je ziet wat anderen misdoen, wat je denkt zelf niet te zullen doen. Weet dan, dat dat niet jouw verdienste is, omdat het niet in je aard ligt, omdat Ik ervoor gekozen heb dat het niet in jouw aard ligt. Het gaat om het eeuwig gelukzalige leven van alle mensen, daarom heb Ik het goede en het kwade in talenten, in aanleg, zodanig onder alle mensen verdeeld, dat het allemaal ten dienste staat aan Mij en het doel van jullie verblijf op aarde, dat is, dat alle mensen tot het ware gelukzalige leven komen.

Hemels Brood 6825

Zoek de waarheid altijd in jezelf, bij Mij. Ik ben de waarheid in alle opzichten, de waarheid van leven voor alle mensen. Maar nog niet alle mensen beseffen dat, en zoeken de waarheid buiten zichzelf, of beredeneren wat de waarheid is met hun verstand.

Het verstand rekent met feiten, met nummers, met gegevens, terwijl het hart de Bron van alle informatie in zich heeft, want het heeft Mij in zich. Die Bron, Die Ik Ben, kan altijd geraadpleegd worden, uit die Bron kan ook alle nodige liefde geput worden, want die Bron, Die Ik Ben, is liefde, is wijsheid uit liefde en is de waarheid van alle leven in de hele oneindigheid van Zijn. In die hele oneindigheid van Zijn beweegt het leven en vermeerderen de uitkomsten van leven zich in allerlei vormen van Zijn, waarbij de mens uitzonderlijk is, omdat de mens als enige de bewustheid in zich heeft van Mijn Zijn en van het eigen zijn uit Mijn Zijn, de bewustheid heeft van zijn eigen vorm, de mens, als enige levensvorm uit Mij geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, begaafd met alle mogelijkheden van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, zonder zelf Mij te zijn.

Maar de mens ziet zichzelf als zodanig niet en denkt de eigen heerschappij gelijk Mijn Goddelijkheid te bezitten. Dat is een grote misvatting die in de mens gegrond is door zijn oorspronkelijke afdwaling van wie en wat hij werkelijk is en nog altijd kan zijn. In de grond van zijn bestaan is de mens uit Mijn liefde, liefde, maar in de grond van zijn bestaan is zijn afdwaling gebonden om te overwinnen, zoals Ik in Jezus Christus overwonnen heb wat in de grond van de mens gebonden is. Zo is de mens bevrijd, maar het is wel nodig dat hij die vrijheid zelf aanneemt en zich met Mij en Mijn ware liefde en haar wijsheid verenigt om de reeds aanwezige verlossing mee te maken in zichzelf.

De blindheid waardoor de mens niet ziet, niet beseft, niet weet, niet begrijpt, zal op zijn tijd worden weggenomen, dan zal Ik voor hem staan en hij zal dan de keus krijgen om in alle vrijheid tot werkelijk leven te komen. Dat zal zo zijn op het moment dat hij alles kan beseffen, alles kan weten, alles kan zien, alles kan begrijpen, en in vrijheid Mij voor altijd wil leven in ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 6826

De barmhartige Samaritaan, hij hielp een medemens in nood terwijl anderen die mens in nood voorbijliepen, omdat hij niet van hun status was, omdat hij gezien werd als een vijand, omdat het hen niet paste met hem gezien te worden, het zou hun aanzien verlaagd hebben.

Maar de Samaritaan bedacht zich niet, maakte zich om al die dingen niet druk, accepteerde dat zijn status geschonden zou worden, dat hij ongewenst zou worden, en hielp de mens in nood uit liefde en zorgde ruimschoots voor al het nodige. Hij bedacht zich geen moment en hielp. In die tijd was dat heel ongebruikelijk, maar ook nu is er niet veel veranderd. Al gaat het niet om zo’n soort hulp, toch, ook in deze tijd worden veel mensen benadeeld om hun kleur, hun afkomst, hun geaardheid, hun gezondheid, hun leeftijd, hun geslacht, enzovoorts. Mensen zijn in hokjes gezet en hoewel standen en rangen vergeleken bij eerdere tijden afgevlakt zijn, zijn er toch grote verschillen tussen mensen die een rol spelen bij de manier van omgaan met elkaar.

Nu is het vaak wel moeilijk om te kunnen zien of mensen eerlijk zijn, want onbetrouwbaarheid viert hoogtij, mensen worden bedrogen met mooie verhaaltjes die waar lijken te zijn, maar het niet zijn. En wie gelooft in de barmhartige Samaritaan en zelf zo iemand wil zijn, die komt regelmatig bedrogen uit. Wat tot gevolg heeft dat meer en meer mensen hun eigen weg gaan en niet meer zo gemakkelijk een hand uitsteken naar mensen in nood, want velen doen zich voor in nood te zijn en bedriegen degenen die hulp bieden. Wees daarom alert wanneer je om hulp gevraagd wordt en kom eerst in je hart bij Mij.

Het is geen schande om “nee” te zeggen wanneer het in jou niet goed voelt. Want Ik ben het Die jou innerlijk waarschuwt terughoudend te zijn en Ik ben het die je aangeeft te helpen wanneer dat echt nodig is. Maar velen van jullie die barmhartig voor hun medemensen willen zijn, stellen geen grenzen, en dat is in allerlei opzichten wel nodig. Juist ben je barmhartig wanneer je een keer “nee” zegt, als Ik je dat in je hart aangeef, want dan is het beter om die ander te laten zoals het is. Maar bepaal dat niet zelf, kom steeds in je hart bij Mij en dan zul je barmhartig zijn uit Mij, wanneer dat werkelijk goed is.

Hemels Brood 6827

Met de onwetendheid van de mensen over Mij, Mijn bestaan, Mijn liefde en haar wijsheid houd Ik rekening in Mijn grote Plan, het ware gelukzalige leven voor alle mensen voor eeuwig tot in de oneindigheid. En daarbij houd Ik rekening met de vrijheid van alle mensen, zodat leven hun eigen keus gaat zijn.

En juist alleen op aarde is alles zodanig verzorgd aanwezig, dat alle mensen in hun vrijheid tot dat ware leven in volkomen gelukzaligheid kunnen komen. Waarbij die gelukzaligheid puur het ervaren van Mijn oneindig onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde voor ieder mens persoonlijk en voor alle mensen tezamen is. Zie, want Mijn liefde in haar volle volmaaktheid voelen, is gelijk in de volle gelukzaligheid zijn. Wanneer iemand voelt geliefd te zijn, door bijvoorbeeld zijn ouders, zijn partner, zijn kinderen, zijn kleinkinderen, of medemensen, dan voelt hij een mate van blijdschap. Wanneer iemand zich niet geliefd voelt, voelt hij zich niet zo blij en verlangt hij naar liefde, zich daarvan al dan niet bewust.

Wie een weinig van Mijn liefde in zijn hart voelt, die raakt geroerd en blij, maar wanneer te zijner tijd iemand helemaal doorstraald van Mijn liefde is, zal hij in de enorme gelukzaligheid van het eeuwige leven zijn, tot in de oneindigheid van zijn. Nu, op de aarde, is dat ongekend, ongeweten, en hoewel Ik ook nu alle mensen volkomen volmaakt tot in de oneindigheid intens liefheb, wordt dat nauwelijks of niet gevoeld, beseft, geweten. Slechts een klein aantal mensen voelt zo nu en dan in zijn hart iets van Mijn liefde voor hem, en Ik zeg jullie, dat is nog niet het duizendste deel van een zandkorreltje ten aanzien van de oneindigheid van Mijn liefde, die in omvang en intensiteit volmaakt onmetelijk is.

Daarom kunnen jullie nog niet weten, nog niet beseffen, nog niet voelen hoe die gelukzaligheid van Mijn liefde is, want jullie vermogen tot liefhebben is nog te klein, jullie besef van Mij is nog te klein. Daarvoor zijn jullie op aarde, zodat jullie besef van Mij, van Mijn Zijn en van Mijn liefde en haar wijsheid in jullie kan groeien, wanneer jullie Mij en elkaar steeds meer gaan liefhebben. En dat gebeurt door Mijn liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 6828

Ik zie wanneer iemand eerlijk is, en Ik zie wanneer iemand niet eerlijk is. Daarbij zie Ik ook wanneer iemand denkt dat hij eerlijk is, dat hij gelijk heeft, terwijl dat niet zo is.

Nogal eens wordt er door mensen gedacht dat zij eerlijk zijn, maar zij geven daarbij geen gehoor aan de zachte waarschuwing diep in hen, of mensen denken alle gegevens te hebben om een eerlijke mening te hebben, terwijl zij niet alle gegevens hebben. Iemand kan wat hem verteld is geloven en daarmee denken eerlijk te zijn, terwijl wat hij als waarheid geloofde, geen waarheid was. Eerlijkheid is niet altijd verbonden aan de eigen vaste overtuiging en Ik zie veel overtuigingen bij mensen die niet op waarheid berusten. Juist die overtuigingen zijn moeilijk te doorbreken.

Denk nu niet dat dit bij jou, of bij jou, niet zo is, want werkelijk ieder mens heeft overtuigingen die deels of helemaal op onwaarheid berusten, maar die onwaarheid wordt niet gezien en dat heeft verschillende oorzaken. Sommige overtuigingen berusten op overlevering, op wat iemand van jongs af aan geleerd is, sommige berusten op een zekere ervaring waarbij het zicht vertroebeld was, andere overtuigingen hebben met eer, met bezit, met hoogmoed te maken, met trots, en dan zijn er die met een bepaalde religie, een bepaald geloof te maken hebben, overtuigingen die zo moeten zijn, om bij de groep te horen.

Uit al die verschillende overtuigingen komt veel oneerlijkheid voort, zonder dat mensen daar op een eerlijke manier over willen nadenken. Want het geeft hen iets om aan vast te houden en het geeft verwarring en onzekerheid wanneer een overtuiging niet waar blijkt te zijn. Daarom gaan mensen een aanval op hun overtuigingen uit de weg, worden boos en verdedigen zich. Een overtuiging loslaten is voor de meeste mensen iets loslaten waaraan zij houvast hebben, loslaten is toegeven ongelijk te hebben en dat voelt als een vernedering, als gezichtsverlies. Niemand wil dat, en dat maakt dat elke overtuiging moeilijk losgelaten wordt voor de waarheid.

Totdat er een situatie ontstaat waarbij de overtuiging geen stand kan houden. Zo’n moment is onaangenaam. Daarom zeg Ik, kom bij Mij en kijk met Mij samen naar je overtuigingen, zodat je ze kunt loslaten voordat er zo’n onaangenaam moment komt. Want uit ware liefde zorg Ik dat er zo’n moment komt. Dat is ook Mijn liefde.

Hemels Brood 6829

Ieder mens heeft verlangens, heeft dromen over hoe hij zijn leven graag ziet verlopen. Sommige dromen komen uit, maar de meeste dromen blijven een verlangen.

Mensen kunnen hard werken om een droom tot werkelijkheid te laten worden, terwijl die droom nooit uitkomt, en mensen kunnen daardoor teleurgesteld raken. Dat komt meestal doordat zij geen rekening houden met de invloed van hun medemensen en niet beseffen hoe alles met elkaar verbonden is, hoe ieders handelen invloed heeft op elkaar. Dan kun je hard werken en toch vallen, niet omdat je het niet goed deed, maar omdat je niet zag wat de dromen en verlangens van je medemensen zijn, waaraan zij werken.

Mensen werken vaak langs elkaar heen voor zichzelf, hoe zij denken dat zij het beste hun doel kunnen bereiken, en velen weten niet dat er in het grote geheel slechts één doel is, en dat is niet ieder voor zich, maar allen tezamen, om tot het enig ware levensgeluk te komen. Maar zelfs jullie, die het doel van jullie verblijf op aarde enigszins begrijpen, hebben een persoonlijke agenda voor je aardse leven, met doelen voortkomend uit verlangens en eigen ideeën om dingen voor elkaar te brengen. Dat begrijp Ik, en het is ook jullie vrijheid, die Ik jullie altijd laat. Maar bedenk je van tijd tot tijd toch ook of je verlangens het doel van je verblijf op aarde niet in de weg staan, je een zekere blindheid geven, tijd in beslag nemen die je zinvoller zou kunnen besteden in overleg met Mij in je hart.

Doe de dingen die je wilt en je plezier geven, die hoef je niet los te laten, maar waak er tegelijkertijd voor dat je ook zicht houdt op het doel van je verblijf op aarde, op hetgeen Ik je in je hart aangeef, laat dat niet overstemmen door wat minder belangrijk is. Blijf vrij in je keuzen, wees zoals je bent, let daarbij ook steeds op je medemensen en vergeet niet om regelmatig in je hart bij Mij te komen, zodat je steeds vanuit Mijn liefde op alles zicht houdt, in de juiste verhouding.

Hemels Brood 6830

Alles wat Ik jullie aanreik, reik Ik aan uit ware liefde en is niet betuttelend bedoeld, is niet om voor jullie je keuzen te bepalen, om jullie zelfstandigheid te beperken of af te nemen en je vrije wil te beïnvloeden. Het is allemaal alleen bedoeld om een vast uitgangspunt van waarheid en liefde te bieden. Een basis om zeker van te zijn dat die goed en waarachtig is, niemand schade doet, niemand tekortdoet. Daar kun je gebruik van maken zoals je zelf wilt.

In de samenleving wordt veel uitgespeld, van overheidswege of vanuit een zogeheten professionaliteit in het één of ander. Meer en meer wordt bepaald wat goed is om te eten, wat gezond is om te doen of te laten, wat wel of niet geschikt is in gebruik, enzovoorts. Steeds meer wordt er bepaald wat een goede manier van leven is voor iedereen, en wel zodanig, dat liefst zoveel mogelijk mensen zich daarnaar gaan gedragen. Dat is gemakkelijk, geld besparend en overzichtelijk. Maar niet steeds het beste, niet uit liefde voor alle mensen.

Wat Ik jullie in je hart aangeef over alles wat met leven op aarde te maken heeft en met het verder leven na jullie verblijf op aarde, is dat wel, dat geef Ik jullie wel uit ware liefde en is wel het beste voor jullie allemaal. Het is afgestemd op ieders persoonlijke situatie en tegelijkertijd op de situatie van alle mensen tezamen. Het is geen betutteling, het is een aanreiken van mogelijkheden voor ieder persoonlijk, passend in het geheel van de samenleving. Niet om jullie als kuddedieren één richting op te sturen, voor het gemak, voor de kosten, voor de hanteerbaarheid, maar om jullie ieder persoonlijk een liefdevol houvast te geven in je leven gedurende je verblijf op aarde.

Zodat je je eigen zelf kunt blijven, midden tussen alle mensen die allemaal hun weg gaan en waarmee iedereen te maken heeft. Mijn liefde en haar wijsheid is de basis waarop jullie je keuzen kunnen maken, vrij en onafhankelijk, en of je dat nu wel of niet doet, dat maakt Mijn liefde er niet minder om, juist Mijn liefde en haar wijsheid staat voor iedereen altijd en eeuwig vast.

Hemels Brood 6831

Veel mensen gaan in de omgang met hun medemensen van zichzelf uit, van wat zij normaal vinden, gaan uit van hun eigen gewoonten en gebruiken en kunnen zich moeilijk of niet verplaatsen in een andere denkwijze, in andere gewoonten en gebruiken. Dat kan misverstanden en onaangename situaties tot gevolg hebben. Vaak is het wederzijds, vaak kan de ander zich ook niet in het gedachtegoed van zijn medemensen verplaatsen.

Zelfs jullie, goedwillende mensen, hebben daarmee te maken. Zo komen jullie regelmatig in omstandigheden waarbij je je afvraagt, hoe kan ik daar nu het beste mee omgaan, hoe kan ik die ander tegemoetkomen zonder mijn eigen geloof en gedachtegoed te verwaarlozen, wat mij een onprettig gevoel zal geven? Hoe blijf ik vriendelijk en houd ik toch ook vast aan wat ik belangrijk vind om aan vast te houden, zonder de ander te kwetsen?

Ik zie hoe moeilijk dat kan zijn voor jullie en daarover zeg Ik, kom in je hart bij Mij, zodat je Mijn advies daarover kunt verstaan. Ik weet dat het op zulke momenten niet gemakkelijk zal zijn om Mijn advies op te volgen, want daaraan zijn gevolgen verbonden, die je het liefst zou vermijden. Eerlijkheid heeft soms een prijs, en de vraag is, wil je die prijs betalen, wil je de gevolgen van je eerlijkheid dragen? Of omzeil je dat liever, waarbij de confrontatie vroeg of laat toch komt.

Veel mensen denken dat het beter is om het te laten, met de gedachte “komt tijd, komt raad”, maar die raad kan Ik je nu al geven en je kunt jezelf veel moeite besparen door Mijn raad meteen al op te volgen. Natuurlijk ben je altijd vrij om het op jouw manier op te lossen. Maar hoe je het ook wendt of keert, je krijgt de gevolgen toch te dragen. Heb je de moed om nu te dragen, samen met Mij, of af te wachten en wellicht meer te dragen te krijgen? Ik bied je Mijn liefdevolle raad, zacht in je hart, aan jou de keus. Ik heb je lief en uit Mijn liefde komt het altijd goed, maar hoe, dat is aan jou.

Hemels Brood 6832

Vrijheid, veel mensen vragen zich af, wat is nu precies vrijheid? Want mensen zijn gebonden aan de wet, aan hun werk, aan beloften, aan normen en waarden, en mensen voelen zich in hun vrijheid beperkt door gebrek aan geld, door ziekten, door hun medemensen, door heel veel.

Terwijl in Mijn Woord staat, dat Ik alle mensen de vrijheid gegeven heb, zelfs de mensen die in de gevangenis zitten hebben volgens Mijn Woord de vrijheid, terwijl zij in de letterlijke zin van het woord niet vrij zijn. Heel veel mensen begrijpen de betekenis van de door Mij bedoelde vrijheid niet. Die vrijheid ligt dan ook niet in de aards letterlijk genomen betekenis van vrijheid, want wanneer het in de aards letterlijke betekenis genomen wordt, is er zo goed als niemand werkelijk vrij. Toch is Mijn Woord waarheid, maar alleen te begrijpen in de geestelijke betekenis van vrij.

Wanneer we naar de Engelen Gods kijken, die los van de aarde in waarheid, liefde en wijsheid volkomen volmaakt zijn, dan denken mensen dat zij helemaal vrij zijn, en nu juist zijn zij dat niet. Al zijn zij aan niets gebonden waaraan de mens op aarde gebonden is en zich niet vrij door voelt, zijn de Engelen evengoed niet vrij. Wat maakt dan de mens op aarde ten opzichte van de Engelen Gods wel vrij? Dat is de wil. De mens heeft de eigen vrije wil en het eigen persoonlijke besef te bestaan.

De Engelen Gods zijn gelijk Gods Wil direct aan Gods Goddelijke Wezenlijkheid verbonden, zonder de mogelijkheid om daarvan af te wijken. Hoewel de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is, heeft hij de vrije wil om aan die gelijkenis wel of niet te voldoen en kan hij van Gods Wil afwijken en zijn eigen persoonlijke wil volgen. Dat is precies wat mensen op aarde veelvuldig doen, waardoor zij het verschil tussen Gods Wil en hun eigen wil gaan bemerken, wat tot uiting komt in alles waarbij de mens zich niet meer vrij voelt.

Of mensen nu gebonden zijn aan de wet, aan werk, aan normen en waarden, aan beloften, in de gevangenis zitten, enzovoorts, waardoor zij zich niet vrij voelen, zij zijn allemaal hoe dan ook vrij, want zij behouden immer de eigen vrije wil en behouden immer de eigen vrije keus om hun wil wel of niet aan Mijn Goddelijk liefdevolle Wil gelijk te maken en zich naar Mijn beeld en gelijkenis te gedragen. Juist daarin is niet alleen ieders vrijheid gelegen, maar ook de eeuwige waarheid van werkelijk leven, van werkelijk zelf persoonlijk vrij zijn gelijk Mijn Goddelijk Zijn, de ware gelukzaligheid voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 6833

Zou iemand, die niet in Mij gelooft, je vragen hoe je er zo zeker van kunt zijn dat Ik besta en dat de aarde met alles erop en eromheen door Mij geschapen is, dan zou je wellicht antwoorden dat je dat innerlijk als een zekerheid beseft, dat je Mijn aanwezigheid in alles innerlijk voelt. Je zou zeggen dat je, zoals je innerlijk voelt te leven, ook voelt dat jij dat leven niet van oorsprong uit jezelf bent, maar dat het in jou aanwezig is.

Deze uitleg zou naar jouw overtuiging de waarheid zijn, maar je zou er degene die niet in Mij gelooft niet mee overtuigen. Je kunt je dan afvragen, zou er een manier zijn, zou er een andere uitleg zijn om diegene tot eenzelfde inzicht te brengen, zonder hem iets op te leggen, zonder hem jouw geloof, jouw besef, jouw inzichten en overtuigingen op te dringen. Ik zeg je, er is geen algemene manier om iemand die niet in Mij gelooft met zulk een getuigenis over Mij tot besef van Mij, zijn Schepper, te brengen.

Dat wil niet zeggen dat een getuigenis geven van wat je gelooft, voelt, beseft ten aanzien van Mij als jullie God en Schepper, als Jezus Christus in jullie hart, het ware leven zoals je dat in je hart als waarheid herkent, net zo goed achterwege gelaten kan worden. Want zo’n getuigenis heeft kracht tot in de oneindigheid, of zij nu met zoveel woorden is uitgesproken of alleen in het hart aanwezig is. Mettertijd zal deze getuigenis diegene, die op dat moment aan zijn ongeloof bleef vasthouden, innerlijk toch bereiken.

Iedereen is tijd gegeven, en die tijd hoeft niet het moment te zijn waarop iemand een getuigenis over Mij geeft, hoe waar en waarachtig die getuigenis ook is. Iedereen heeft van Mij het moment van het besef van de waarheid gekregen en dat moment is voor iedereen verschillend. Daarom, wees een getuige van Mij, je leven Gever, in woorden en in daden, en laat iedereen vrij zijn weg gaan, want voor iedereen heb Ik de ware schat van leven en het besef daarvan veiliggesteld, met Mijn Leven, Mijn sterven en Mijn opstanding. Zo zal iedereen leven, sterven en opstaan, en uiteindelijk eeuwig gelukzalig uit en met Mij leven.

Hemels Brood 6834

Op aarde komt veelvuldig onenigheid onder de mensen voor. Omdat iedereen vooral zijn eigen wil het liefst volgt. De eigen wil is voor iedereen het belangrijkste en voelt als het beste om te volgen. Juist daarom lukt het mensen regelmatig niet om met elkaar tot een overeenstemming te komen.

De eigen wil is op aarde dan ook een krachtige ontregelaar, storing veroorzakend in allerlei opzichten. Het is voor veel mensen moeilijk om hun wil los te laten voor de wil van een ander, en helemaal moeilijk om die los te laten voor Mijn Wil. Vooral omdat Ik fysiek niet aanwezig ben, materieel niet te zien en te horen ben. Hoewel Mijn Wil wel geschreven staat en in ieders hart te vinden is, wordt Mijn Wil door mensen op zoveel verschillende manieren uitgelegd, dat daarover geen eenduidigheid is. Daarbij wordt het hart veelal niet geraadpleegd, en iemand kan wel zeggen wat hij in zijn hart als Mijn Wil verstaan heeft, maar bewijzen kan hij het niet, zodat hij meestal niet geloofd wordt.

Toch, het zou er op aarde heel anders uitzien wanneer mensen Mijn Wil, die iedereen in zijn hart kan vinden, zouden volgen. Want Mijn Wil is in ieder hart hetzelfde, zodat er geen onenigheid meer zou zijn. Juist zou er dan ook meer liefde voor elkaar onder de mensen zijn, want Mijn Wil is volkomen zuivere liefde, het beste voor iedereen persoonlijk en voor alle mensen tezamen. Mijn Wil is eenduidig voor alles en iedereen, niet mis te verstaan en te begrijpen. Maar de drang om de eigen wil te volgen is in de wereld erg groot en drukt een nadelig stempel op de samenleving, maakt mensen strijdlustig, want zij geven hun eigen wil niet graag op voor de wil van een ander. Dat is begrijpelijk, want al is de eigen wil niet alles zaligmakend, de wil van de ander is dat ook niet.

Lieve mensen, geen eigen wil is zaligmakend wanneer het om jullie eigen wil gaat, maar Mijn Wil is wel alles zaligmakend, in alle opzichten voor jullie allemaal. Zaligmakend, vrede brengend, liefde gevend. Is dat niet van oorsprong wat jullie eigenlijk allemaal willen? Laat dan je eigen wil los, niet voor de wil van een medemens, maar voor Mijn Wil. Want Mijn Wil is voor jullie allemaal het beste, het mooiste, het liefste.

Hemels Brood 6835

Veel mensen struikelen bij het lezen van de Bijbel over de teksten in de Bijbel wanneer zij die letterlijk nemen, omdat zij op veel plaatsen tegenstrijdig met elkaar zijn. Net als niemand die deze eerste zin leest het woord ‘struikelen’ letterlijk zal nemen, omdat hij meteen weet dat het beeldspraak is, zo is heel veel in de oorspronkelijke teksten in de Bijbel beeldspraak. Maar omdat de teksten in de Bijbel vertaald zijn uit een oude taal die niet meer in gebruik is, waarbij niet geweten is wat er wel en geen beeldspraak is, wordt alles letterlijk genomen en is er veel van de oorspronkelijke betekenis weggevallen.

Wanneer nu iemand, die deze taal niet spreekt, die eerste zin zou vertalen in zijn eigen taal, zou hij zich afvragen wat er bedoeld wordt met het woord ‘struikelen’, maar daar het antwoord wel op vinden. Bij een oude taal, die allang niet meer in gebruik is, is dat heel moeilijk, zo niet onmogelijk geworden. Bij de vertalingen is dan ook veel van de oorspronkelijke beeldspraak weggevallen of geheel verkeerd geïnterpreteerd. Daardoor hebben veel teksten in de Bijbel een groot deel van hun geestelijk diepere betekenis verloren. Ook zijn er daarom delen van de oorspronkelijke teksten buiten de huidige Bijbel gehouden en is er een geheel eigen interpretatie gegeven aan Mijn Woord, waardoor meer en meer mensen Mijn Woord, zoals het nu in de Bijbel staat, met alle tegenstrijdigheden, de rug toekeren en zelfs met onzin bestempelen.

Je zou kunnen denken dat daardoor het besef van Mijn bestaan, van Mijn leer, van wat het werkelijke leven is, steeds wat meer voor altijd verloren gaat. Maar dat zal niet gebeuren. Het besef daarvan is niet afhankelijk van wat er van Mijn Woord wel of niet juist op papier geschreven staat, want Mijn Woord is en blijft altijd in ieders hart aanwezig, omdat Ik altijd en eeuwig in ieders hart aanwezig ben en blijf. En daarmee is in iedereen oneindig veel meer aanwezig van Mijn Woord, Mijn leer, Mijn liefde en haar wijsheid dan ooit geschreven kan worden.

Het zal alleen nog wel enige tijd duren voordat dat bij alle mensen in hun hart duidelijk is geworden. Maar duidelijk zal het worden bij alle mensen, daarvoor zorg Ik, jullie God en Schepper, jullie hemelse Vader in Jezus Christus, uit grote liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 6836

Wie liefde kent, kent Mij. Wie liefde geeft, geeft Mij. Wie liefde in zich heeft, heeft Mij in zich. Wie als een eigen bestaan op de aarde leeft, bestaat Mij, leeft door Mij, leeft uit Mij. Evengoed is niet ieder mens zich ervan bewust dat hij Mij kent, Mij geeft, Mij in zich heeft en als eigen bestaan Mij leeft, door Mij bestaat, is.

Ieder mens mag op aarde Mij leren kennen, Mij leren zien, zich Mij bewust gaan worden, ook al duurt dat zijn leven lang. Want jullie zijn vrij. Maar uit liefde voor jullie allemaal leid Ik jullie naar Mij toe. Zonder jullie vrijheid te belemmeren is alles op aarde zo ingericht, dat je Mij kunt leren kennen, dat je Mijn liefde kunt gaan voelen, dat je je eigen bestaan kunt gaan ervaren als je bestaan uit Mij, je God en Schepper. Zodat je tot het geluk kunt komen, wat je van oorsprong bent, het ware gelukzalige leven. Dat kun je op aarde vinden, persoonlijk en met elkaar. Met elkaar, want jullie zijn met elkaar een en hetzelfde leven, Mijn leven. Daarom zal het eigen zijn ook altijd deel zijn van het gezamenlijke zijn.

Wat je ook denkt als individu te doen, doe je evengoed in het gezamenlijke geheel van zijn en doen alle mensen in het gezamenlijke geheel. Toch zijn jullie allemaal je eigen zijn, je eigen bewuste bestaan en vrij om je eigen keuzen te maken. Daarbij reik Ik je steeds weer zicht op het ware leven, soms zie je het en soms zie je het niet. Veel mensen zijn blind voor wat Ik hen laat zien, maar uiteindelijk zal iedereen tot zicht komen, tot herkenning van Mij als zijn leven, zijn liefde, zijn God, zijn Schepper. Begrijp dit, zie Mij, voel Mij, ken Mij in je hart en groei uit tot de mens die je bedoeld bent te zijn, geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, Mijn liefde en haar wijsheid, Mij en elkaar dienende, want elkaar en Mij dienen geeft de grootste gelukzaligheid van werkelijk leven.

Hemels Brood 6837

De vrouw zou, zoals het in de Bijbel staat, onderdanig moeten zijn aan de man. Ondanks het ongeloof van veel mensen in Mijn bestaan en Mijn Woord, hebben mannen zich in de letterlijke betekenis van Mijn Woord in veel opzichten boven de vrouw gesteld en de vrouw gedwongen aan hem onderdanig te zijn.

Toch heeft de vrouw veelvuldig macht over de man, door een bepaalde behoefte bij mannen, die met de voortplanting te maken heeft. Via die behoefte, die vaak niet te beheersen is door de man, kan de vrouw hem manipuleren en macht over hem krijgen. Maar nu is het zo, dat hetgeen over de onderdanigheid van de vrouw aan de man geschreven staat, een heel andere betekenis heeft dan er letterlijk aan gegeven wordt. De ware betekenis is vooral geestelijk, en in dat opzicht worden niet de man en de vrouw letterlijk bedoeld, maar worden met mannelijk en vrouwelijk verschillende hoedanigheden bedoeld.

Deze mannelijke en vrouwelijke hoedanigheden zijn bij alle mensen aanwezig. Waarbij het mannelijke staat voor het directe contact met Mij en het horen van Mijn liefde en haar wijsheid in waarheid, en het vrouwelijke staat voor het opvolgen van Mijn ware wijze liefde in waarheid, ernaar handelen. Zie, dat zijn de twee kernfactoren van ieder mens. Niet gescheiden in de mannelijke mens en de vrouwelijke mens, maar aanwezig in zowel de man als de vrouw.

Dat betekent dat zowel in de man als in de vrouw de mogelijkheid aanwezig is om in contact met Mij te zijn en Mijn wijze liefde te vernemen, en de mogelijkheid om naar Mijn ware wijze liefde te handelen. Het eerste, het contact met Mij, is te begrijpen als het mannelijke en het tweede, het gehoor geven aan Mij in de daad, is te begrijpen als het vrouwelijke. Waarbij het tweede onderdanig moet zijn aan het eerste, om tot een waarachtig liefdevol en wijs resultaat te kunnen komen.

Veel hangt daarbij af van een goede samenwerking tussen het een en het ander. Waarbij zowel mannen als vrouwen deze tweepoligheid in zich hebben en het in alle opzichten voor beiden van belang is om in zich het vrouwelijke onderdanig te stellen aan het mannelijke. Nu zijn beiden, zowel de man als de vrouw, in hun materiële menselijke hoedanigheid uitgerust met elkaar aanvullende kwaliteiten, het is dan ook een verspilling van kwaliteiten wanneer de man zich boven de vrouw stelt en de vrouw de man manipuleert.

Het zou beter voor iedereen zijn als begrepen zou worden dat zowel de man als de vrouw in letterlijke en geestelijke zin gelijkwaardig zijn en het nooit bedoeld is dat de man zich op grond van die tekst in de Bijbel boven de vrouw zou stellen. Deze tweedeling geeft aanleiding tot machtsstrijd die de rust en vrede in de samenleving niet ten goede komt. Aan ieder die dit leest zeg Ik, begrijp deze uitleg, en wie goed wil doen, laat hij zich ernaar gedragen, zowel man als vrouw te zijn, zowel vrouw als man te zijn, in de ware geestelijke betekenis.

Hemels Brood 6838

Het veelkoppige monster heeft zijn tentakels over de hele wereld gespreid. De mens heeft de groei ervan niet onderkend, mensen hebben eraan meegewerkt, zonder te beseffen hoeveel macht zij aan het monster gaven.

En nu is alles ermee vergeven en beginnen mensen te zien hoe de natuur tenietgedaan wordt, hoe geld macht geeft waar geen macht zou moeten zijn, hoe het geweten verdoofd is, hoe blindheid de mens in verwarring brengt en hoe mensen in opstand komen, terwijl zij geen werkelijke oplossingen weten voor de problemen die er zijn en waarover zij verwijten maken. Terwijl er voor allerlei problemen oplossingen te vinden zijn, er zelfs al oplossingen zijn die in werking gesteld zouden kunnen worden, blijft het bij roepen over wat er niet goed is en verbeterd moet worden.

Al hebben mensen zich samengevoegd, ze hebben niet een gezamenlijk doel voor ogen, maar ieder heeft zijn eigen individueel probleem voor ogen om opgelost te worden. Zolang het om eenzelfde soort probleem gaat, verenigen mensen zich, niet vanuit een gezamenlijk belang maar vanuit een eigen individueel belang, niet met een voorstel dat allen helpt maar met verwijten en beschuldigingen. Zie, de tijd is er dan ook nog niet dat mensen tot een werkelijke eenheid komen en de handen ineenslaan voor het gezamenlijke welzijn, de tijd is er nog niet dat mensen Mij innerlijk gaan herkennen als hun God en Schepper, als de Bron vanwaaruit zij alle oplossingen kunnen putten.

En jullie, kleine groep mensen die ernaar streven om naar liefde uit Mij te leven, die op Mij vertrouwen, op Mijn liefde, Mijn zorg en Mijn hulp, jullie proberen je medemensen tot Mij te brengen, vanuit het vertrouwen dat Ik alles ten goede zal keren. Blijf daarop vertrouwen, laat je niet ontmoedigen, het moment van ommekeer is nog niet gekomen, want de maat is nog niet helemaal vol, er moet nog wat meer gebeuren om de blinden ziende te maken. Maar geloof erin en vertrouw erop dat dat moment komt en dat alle gekrakeel voorbij zal gaan en mensen vanuit Mijn liefde de handen ineen zullen slaan, beseffend dat Ik, hun Schepper, hun Bron van liefde en wijsheid ben.

Wanneer de mensen dan uit Mijn liefde en haar wijsheid gaan leven, zullen alle problemen op de meest wonderlijke manieren tot een oplossing komen voor alle mensen. Nog even en zo zal het zijn, dat de aarde vernieuwd wordt, uiteindelijk letterlijk, maar eerst geestelijk, in ieder mens.

Hemels Brood 6839

Van tijd tot tijd beproef Ik de mens die in Mij gelooft. Zo’n beproeving is niet gemakkelijk om door te maken, maar is niet bedoeld om het iemand moeilijk te maken. Het is bedoeld om wat in de praktijk geleerd is, in die mens te verankeren, waardoor hij het geleerde zich eigen maakt en zijn innerlijk zicht verhelderd blijft. Niet iedereen doorstaat een beproeving meteen de eerste keer, maar iedereen die Ik beproef krijgt er meer licht en meer zicht door.

Soms heeft een beproeving niet met die mens te maken maar met medemensen. Hoe gaan mensen om met iemand die met leed te maken heeft. Niets staat op zichzelf, en er zijn veel beproevingen die ontstaan door de manier waarop andere mensen met hun leven omgaan, door de keuzen die zij maken, met hun verstand of met hun hart. Om te zien of iemand vanuit zijn hart handelt, is het nodig dat er iemand lijdt, in nood is, hulp nodig heeft. Degene die lijdt, lijdt om zijn medemensen de kans te geven te kiezen voor liefde of voor eigenliefde. Zou er niemand lijden, dan zou er geen keus zijn.

Het is niet zo dat iemand die te lijden krijgt, dat krijgt omdat hij verkeerd gehandeld zou hebben. Juist een Mij liefhebbend gelovig mens kan de plaats gegeven worden om te lijden door hetgeen medemensen nog niet naar waarheid en liefde doen. Dat kan zijn omdat zij dat nog niet kunnen, of omdat zij nog niet beseffen wat zij een ander aandoen, of omdat zij bewust voor hun eigenbelang kiezen, om macht of om geld, enzovoorts. Niemand lijdt zonder dat hij daar van Mij zegen voor krijgt, zegen in hemelse geestelijke zin.

Want er is een verderleven na het verblijf op de aarde en veel van wat tijdens het verblijf op aarde gebeurt, heeft effect op ieders verdere leven. Daarom maakt het veel verschil wat je doet of laat op aarde, wat je draagt en verdraagt, wat je verwijt of vergeeft, wat je naar eigenbelang doet of voor je medemensen, het maakt allemaal uit, en wel zodanig dat iedereen uiteindelijk tot het gelukzalig zijn van het werkelijke leven komt. Onthoud daarom dat niets van wat er op aarde gebeurt voor niets is.

Hemels Brood 6840

Sommige planten groeien tegen de verdrukking in. Zo is het ook met het geloof van mensen die Mij in hun hart hebben leren kennen. Hun geloof in Mij, hun besef van Mijn liefde en haar wijsheid, groeit tegen de verdrukking van de wereld in. Een wereld die deels niet in Mij gelovend en deels zich tegen Mij verzettend beweert dat Ik niet volmaakt ben en fouten gemaakt zou hebben bij de Schepping.

En zij beseffen daarbij niet, dat er in dat verzet tegen Mij een grond van geloof in Mijn bestaan aanwezig is. Want waartegen zouden zij zich anders verzetten? Alleen, de waarheid is dat zij Mij niet kennen, dat zij ook geen moeite doen om Mij te leren kennen, maar wel de moeite doen om Mij in diskrediet te brengen en zichzelf te verhogen, niet met hun eigen scheppingen, maar met onderdelen van Mijn Schepping. Onderdelen die zij van Mijn Schepping nemen en er niet geweest zouden zijn, als Ik de aarde met alles erop en eromheen niet geschapen had.

Hoe blind zijn zij, die alleen de materie zien en alleen de materie als bouwstenen nemen om tot het volgens hun idee volmaakte leven te komen, terwijl zij het volmaakte leven van eeuwigheid aan in zich hebben, Mij, hun God en Schepper in zich hebben. Wat de mens geschonden heeft aan zichzelf en elkaar wil de mens gaan verbeteren in het materiële, terwijl de schending zelf niet beseft wordt en de oorzaak niet in het materiële ligt. Zo maken zij machinaal zogenaamd intelligent leven, zonder ziel, zonder hart, zonder werkelijk levensbesef en zijn trots op niets, denkend dat zij het leven ontdekt hebben.

Lieve mensen, maak je daarover geen zorgen, je kunt je verbazen over het gedrag van je medemensen, van zogenaamde wetenschappers, maar maak je geen zorgen, want wat mensen ook denken te kunnen vervolmaken is reeds door Mij volmaakt geschapen, het wordt alleen door hen niet gezien en niet begrepen. Zoals het spreekwoord zegt, hoogmoed komt voor de val, zo zal het hen vergaan die in hun hoogmoed denken God te zijn. Want God ben Ik, in alle eeuwigheid, volmaakt in waarheid, liefde en haar wijsheid. Wees er zeker van dat al wat Ik geschapen heb volmaakt goed, volmaakt liefde en haar volmaakte wijsheid is. En dat verandert niet.

Hemels Brood 6841

Wie tot Mij komen wil, die kome, en Ik zal met hem spreken. Maar laat hij niet denken dat dit spreken een letterlijk spreken zal zijn, zoals mensen letterlijk met elkaar spreken met woorden. Met ieder die bij Mij komt spreek Ik in het besef, in het besef leg Ik Mijn Woord, niet een letterlijk woord, maar een weten wat waar is.

Daarvoor is het nodig dat iedereen die bij Mij komt en met Mij wil spreken geen oordeel heeft, geen gedachten heeft, geen invullingen heeft. Dat op zich is voor veel mensen heel moeilijk, iedereen heeft allerlei gedachten over van alles en nog wat, daaruit voort komen invullingen, meningen en oordelen. Daartussen is het voor veel mensen moeilijk om Mijn volkomen ware en heldere ingevingen te beseffen. Daarom zeg Ik, wanneer je bij Mij komt en Mijn Woord duidelijk wilt verstaan, in alle oprechtheid, kom dan zonder invullingen, wees zo stil mogelijk in jezelf, en je zult Mij in je helder verstaan en direct weten dat Ik het ben, dat het Mijn Woord is wat je in je beseft en waarvan je meteen weet dat het zuiver en waar is. Voor veel mensen is er eerst oefening nodig om hun eigen innerlijke gedachtewereld uit te schakelen, om Mij in zich helder te kunnen gaan verstaan. Een klein aantal mensen is ermee opgegroeid om Mij in zich te verstaan en zonder woorden te beseffen wat Ik hen laat weten.

Alles wat is, ben Ik, daarzonder is niets. Alles wat is, is Mijn gedachte, Mijn Woord, welke van eeuwigheid aan in Mij aanwezig is, en vanuit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid sprak Ik vanuit Mijn gedachte Mijn Woord, welke het eeuwige leven is, waarbij miljoenen uit Mijn kern van liefde en wijsheid zijn ontstaan en tot geestelijk leven uit Mij zijn gebracht. Alles wat Ik spreek tot wie daarvoor bij Mij komt, is de heilige waarheid uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid. Zalig degenen die zich dat op die manier bewust zijn. Want hen is het Koninkrijk Gods gegeven om binnen te gaan op de daarvoor bestemde tijd in de eeuwigheid van zijn. Daarmee zeg Ik, mens, kom tot waarheid van Zijn, laat alles wat de wereld aanhangt achter, kom in Mijn Goddelijk Zijn en wees eeuwig gelukkig in waarheid, liefde en wijsheid.

Hemels Brood 6842

Sommige mensen zijn kartrekkers, zijn vooroplopers, andere mensen zijn volgers. Er zijn ook mensen die noch het een, noch het ander zijn, en los van alles hun eigen gang gaan, meepakken wat van hun gading is en vermijden wat voor hen van geen belang is.

Tussen kartrekkers zijn er grote verschillen. Er zijn er die goede doelen nastreven, er zijn er die eigen belangen nastreven en er zijn er die Mijn leer in woord en daad nastreven. Bij deze laatsten zijn er die Mijn leer naar het Woord in de Bijbel uitdragen op een praktiserende manier, die mensen oproepen te doen wat er in de Bijbel staat op een letterlijke manier, daarnaast zijn er bij hen kartrekkers die vooral de nadruk leggen op de geestelijke betekenis van Mijn Woord, zoals zij dat uit de Bijbel begrijpen, en daarbij is er een klein aantal die hun medemensen niet alleen uitleg geven over de geestelijke betekenis van Mijn Woord, maar de mensen ook vertellen hoe zij Mij in hun hart kunnen vinden, Mij in hun hart kunnen ontmoeten en persoonlijk met Mij in hun hart kunnen spreken.

Zij leggen de mensen uit hoe het contact met Mij in het hart de zuiverste manier is om te weten te komen wat de waarheid van leven is, wat de waarheid over de zin van het leven van alle mensen op aarde is, en uitdragen hoe lief Ik alle mensen heb. Zij behoeven voor zichzelf geen volgers, maar voor Mij, jullie God in Jezus Christus, jullie Schepper. Daaraan zijn deze kartrekkers te herkennen, dat zij voor zichzelf geen volgers behoeven, alleen mensen tot het volgen van Mij en Mijn leer wensen te brengen, alleen mensen tot het vinden van Mij in hun hart willen brengen.

Wanneer je zo’n kartrekker treft, luister dan naar hem en vind Mij in je hart, want hij is een volger van Mij, en jij kunt een volger van Mij worden. Want uiteindelijk ben Ik in Jezus Christus de Enige ware Kartrekker om alle mensen tot het ware gelukzalige Leven te brengen.

Hemels Brood 6843

Wie heeft jouw volledige vertrouwen? Is er iemand die jou nog nooit teleurgesteld heeft, al dan niet bewust iets gedaan of gezegd, niet gedaan of niet gezegd heeft, wat je op de een of andere manier teleurgesteld heeft? Hoewel veel mensen dat waarschijnlijk niet zullen geloven, heb Ik nooit op wat voor manier dan ook mensen reden gegeven om zich door Mij teleurgesteld te voelen. Maar mensen hebben zich evengoed wel door Mij teleurgesteld gevoeld.

Wanneer iemand zich ergens teleurgesteld over voelt, heeft hij een verwachting gehad die niet is uitgekomen. Dat kan van alles zijn, mensen hebben verwachtingen van elkaar en van Mij. Maar hoe reëel zijn die verwachtingen? Mensen willen op een aangename manier door hun medemensen behandeld worden en daarbij heeft iedereen wel zijn invulling van wat hij acceptabel vindt en de verwachting dat zijn medemensen daaraan voldoen. De teleurstelling ligt erin dat aan die invullingen en verwachtingen niet wordt voldaan.

Zo hebben mensen ook hun invullingen en verwachtingen over Mij en Mijn omgang met hen. Regelmatig worden mensen niet naar hun verwachtingen bediend. Zie, Ik ben in ware wijze liefde alle mensen dienstbaar, evengoed houdt dat niet in dat Ik in die dienstbaarheid aan alle verwachtingen voldoe. Mensen kunnen dan teleurgesteld zijn, maar dat heeft niet met Mij en Mijn dienstbaarheid te maken. Wie zich wanneer dan ook teleurgesteld voelt, raad Ik aan om eens te zien welke verwachting aan de teleurstelling voorafgegaan is.

Onder mensen is veel teleurstelling, en soms ook terecht. Want wanneer aan een belofte niet voldaan wordt, is een teleurstelling in wereldse zin begrijpelijk. Maar wanneer het om beloften gaat die Ik de mens gedaan heb, dan is geen enkele teleurstelling terecht, omdat Ik Mijn beloften tot in de eeuwigheid gestand doe. Mocht je toch eens vinden dat Ik je teleurgesteld heb, kom dan in je hart bij Mij en Ik zal je tonen dat Ik Mijn beloften gestand doe, in waarheid en wijze liefde.

Hemels Brood 6844

De vrije keus die mensen hebben, gebruiken zij niet altijd op de meest wijze manier. Zelfs mensen die het met hun keus goed menen, maken keuzen die zij beter anders hadden kunnen maken. Ware liefde heeft ware wijsheid in zich, en wie naar ware liefde handelt, kan ervan op aan dat zijn handelen ook naar wijsheid is. Maar dan is het wel nodig dat zijn liefde gelijk is aan Mijn liefde, want alleen dan is de wijsheid van zijn liefde ook gelijk aan Mijn wijsheid.

Daaraan mankeert het nogal eens. Want wat goeddoen is, wordt nog vaak door mensen zelf bepaald. Wat gezien wordt als goeddoen, is niet per definitie Mijn aanbeveling. Vaak wordt door mensen zelf ingevuld wat goed is voor een ander en worden besluiten genomen, keuzen gemaakt, zonder overleg met Mij in het hart en zonder overleg met degene om wie het gaat. Liefde is niet een samenvatting van eigenschappen, liefde is een besef in het hart waaraan nog weinig mensen vanuit hun contact met Mij voldoen.

Er is wel een beschrijving van ware liefde gegeven in de Bijbel, maar het is niet zo dat wanneer je alle beschreven eigenschappen van liefde kunt afvinken, je dan de ware liefde je hebt eigengemaakt. Daarbij, het beoordelen of iemand de ware liefde zich heeft eigengemaakt, kan hij niet zelf, alleen Ik kan de ware zuiverheid bij een mens zien, alleen Ik kan zien of er in het hart van iemand in verborgen hoekjes nog iets van wat geen liefde is aanwezig is. Dat is bij heel veel mensen nog het geval, ook bij mensen die er oprecht en met volharding naar zoeken om tot Mijn ware liefde te komen.

Lieve mensen die het goed met je medemensen menen, zelfbedacht goeddoen is dan ook nog niet naar wijsheid handelen. Vergeet daarom niet om steeds weer in je hart bij Mij te komen voor je je keus maakt. Niet om je vrijheid op te geven en Mijn Wil te doen, maar om goed te weten waarop je je keus baseert. Want vaak kennen jullie niet alle gegevens, niet alle gegevens kunnen jullie bekend zijn, maar Ik ken ze wel, Ik ken en weet alles, maar Ik kan ze niet altijd allemaal aanreiken, want al wat is en is gebeurd, zou te veel zijn voor jullie om te kunnen bevatten.

Weet dat Mijn aanbevelingen dan ook niet altijd te begrijpen zijn en ook niet altijd met jullie idee van liefde overeenkomen, maar geloof en vertrouw Mij, het is wel degelijk ware liefde en ware wijsheid. Evengoed zijn jullie vrij om je eigen keuzen te maken, naar wat jullie zelf denken uit liefde te doen, maar verwacht niet dat het gelijk Mijn liefde is en verwacht niet dat het gelijk Mijn wijsheid is. Want dat is het pas als je helemaal één met Mij bent, uit volkomen eigen vrije keus, uit ware liefde voor Mij.

Hemels Brood 6845

Hemelse Vader, het leven op aarde is in zoveel opzichten gebrekkig waar het Uw liefde aangaat, maar juist die gebrekkigheid benadrukt de bewustheid van ons persoonlijk eigen bestaan. Van tijd tot tijd op een pijnlijke manier, omdat het onze eigen eigenwijsheid in ons handelen is tegenover Uw onverstoorbare oneindige liefde voor ons.

De onvolmaaktheid van de mens op aarde vindt zijn oorsprong in de keus die de mens zelf maakt en niet altijd naar waarheid en liefde gemaakt wordt. De mens heeft de vrijheid om keuzen te maken die niet naar waarheid en liefde zijn en ondervindt vervolgens de uitkomsten daarvan, zonder te zien hoe die uitkomsten met zijn keuzen in verband staan.

In de mens zelf is evenwel de mogelijkheid aanwezig om te weten wat de uitkomsten van zijn keuzen zullen gaan zijn. Maar de overgrote meerderheid maakt daar hoe dan ook geen gebruik van. Veel van diegenen geloven alleen in hun eigen vermogen om tot de beste keuzen te kunnen komen. Zij beseffen niet dat Ik, hun Schepper, in hen aanwezig, de volmaakte waarheid, de volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid in alle opzichten Goddelijk Persoonlijk ben, het volkomen volmaakte Persoonlijk eeuwig gelukzalige Leven en dat Ik dit ware gelukzalige Leven hen in alle vrijheid aanbied.

En de mensen die daar een besef van zijn gaan krijgen, doen hun best om Mij in hen te leren kennen en hun leven naar Mijn ware liefde aan te passen. Maar midden tussen de wereldse mensen lukt het de meesten niet om zich vrij naar Mijn liefde te gedragen, zonder te maken te krijgen met alles wat door de werelds gerichte mensen naar eigen voordeel en eigen inzichten gekozen wordt. Daarbij worden zij van tijd tot tijd zelf ook verleid om, ondanks hun besef van Mijn aanwezigheid in hen, hun eigen inzichten te volgen, en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om te weten wat de beste keuzen met de beste uitkomsten zijn, niet voor henzelf, maar op de eerste plaats voor al hun medemensen.

Het ware bestaan is in ieder mens Mijn ware bestaan, Mijn ware Leven, Persoonlijk Zijn in de volmaakte waarheid en liefde, tot in eeuwigheid. Het enige wat de mens doet leven is Mijn Leven, wat Ik hem aanreik om in alle vrijheid in alle opzichten aan te nemen. Dat mag op aarde in de huidige situatie ver weg lijken, maar in verhouding tot de eeuwigheid is het dichterbij dan een mens op aarde zich kan voorstellen. Houd daarom moed en blijf zoveel je kunt in contact met Mij, dan zul je steeds meer gaan zien van het ware eeuwig gelukzalige Leven, van Mij en Mijn liefde en in alle vrijheid steeds meer het ware gelukzalige leven in alle werkelijkheid voor eeuwig Zijn.

Hemels Brood 6846

Ieder mens, niemand uitgezonderd, kent in zich Mijn waarheid. Maar niet iedereen wil wat hij in zich weet dat waar is, waar hebben. Iedereen weet wel dat gelijk hebben nog geen gelijk krijgen is. Bij mensen is het zo, dat wanneer ze er zeker van zijn gelijk te hebben, ze er vaak ook alles aan doen om dat gelijk te krijgen. Daardoor zijn nogal hoog oplopende ruzies ontstaan, niet alleen tussen mensen onderling, maar tussen regeringen, landen en volkeren.

Met Mijn volkomen waarheid in ieder mens, heb Ik altijd zonder uitzondering gelijk. Maar Ik krijg dat gelijk van heel weinig mensen, de meeste mensen geven de voorkeur aan hun eigenbelang en wanneer ze daarvoor van waarheid moeten afwijken, dan gaat hun eigenbelang voor de waarheid. Al kunnen zij in zichzelf wel bemerken wat de waarheid is, zij storen zich daar niet aan en houden vast aan hun eigenbelang. Een overweging daarbij is dat voor hen de uitspraak geldt, het doel heiligt de middelen, in de betekenis van, het eigenbelang maakt onwaarheid geëigend.

En daarin vergissen al die mensen zich deerlijk. Want toegeven aan eigenbelang is nu net gelijk aan hoogmoed en dan gaat daarbij een ander gezegde meespelen, hoogmoed komt voor de val. En vroeg of laat zullen zij die de waarheid geweld aandoen daarmee geconfronteerd worden. Wie in zijn hart bewust met Mij in contact is, kan van Mij in hem steeds de waarheid in alle opzichten weten. Zo is het dat alles wat iemand in zich ervaart, alleen van Mij komt, als daarover geen enkele twijfel is dat het waar is, ten diepste waar is, ook als het in de gegeven omstandigheden eigenlijk niet goed uitkomt.

Dat het niet zo goed uitkomt, om aan hetgeen Ik in het hart naar volle waarheid laat weten, gehoor te geven, komt ook voor bij mensen die overtuigd in Mij geloven. In het besef de eigen vrije keus te hebben, laten zij Mijn waarheid links liggen en doen hun eigen zin. Maar lieve Mij dierbare mensen, je doet Mij daarmee niet tekort, maar jezelf. En hoe langer je die waarheid, die je uit Mij kent, negeert, des te moeilijker wordt het om terug bij Mijn waarheid te komen en Mij het gelijk te geven dat Ik voor jouw bestwil al direct had moeten krijgen.

En het is niet alleen de moeite die het je zal kosten om Mij alsnog het gelijk te geven, het zijn ook de gebeurtenissen die je parten zullen gaan spelen. Want een medemens geen gelijk geven terwijl hij gelijk heeft, is iets heel anders nog dan Mij geen gelijk geven, Mij negeren in waarheid. Want op een zeker moment kan het niet anders dan dat Ik voor jou in actie kom, omdat Ik je intens liefheb en je terug wil halen van het pad dat je niet dichter bij Mij brengt. En dat zal niet prettig voor je zijn, want Ik zal je daarbij toch altijd vrij moeten laten en Ik kan je daarom alleen via gebeurtenissen tot inzicht brengen.

Overdenk nog eens of het je werkelijk loont om Mijn waarheid, die je in jezelf heel goed kent, te blijven negeren. En heb dan de moed om naar Mijn waarheid te handelen, zodat je vrij blijft van wat Ik uit liefde voor jou op je pad zou brengen. Gezegend alle mensen die naar Mijn waarheid uit liefde handelen. Nu en altijd.

Hemels Brood 6847

Ieder mens heeft een geweten waarmee hij heel duidelijk kan beseffen wat goed en wat kwaad is en alles daartussenin. In de loop der tijd is dit geweten bij mensen overwoekerd geraakt en minder duidelijk geworden. Uit eigenbelang en hoogmoed is er steeds minder naar het geweten geluisterd en kwam er bij veel mensen als het ware een laagje modder op. Bij sommige mensen wel zo dik, dat hun handelen misdadig geworden is.

Met alle verschillende laagjes modder op het geweten is het handelen van mensen steeds wat meer afgedwaald van wat goed en liefdevol is, en dat heeft gevolgen. Deze gevolgen zijn vooral te zien en te beseffen door mensen waarvan het geweten nog duidelijk te voelen is en zij houden hun medemensen geregeld hun gebrek aan geweten voor. Alleen doen zij dat niet in alle opzichten op een goede manier, niet met oplossingen, en zo gaan er veel verwijten over en weer, waarbij geen contact is met Mij, jullie Schepper.

En jullie, die in Mij geloven en op Mij vertrouwen en wel elke dag contact hebben met Mij in jullie hart, zien al die schermutselingen met lede ogen aan. De mogelijkheden om achter de schermen kwaad te doen groeit en ook daar zijn jullie je van bewust, daarom lijkt het dat jullie met te weinigen zijn om het schip te keren, en het ziet er allemaal niet fraai uit, daarom vragen jullie je af, hoe gaat dit verder, waar gaat dit allemaal naartoe?

Weet dan dat niet alleen het kwaad achter de schermen werkt en denkt niet gezien te worden, want Ik zie hen en hun plannen wel, Ik zie hun doen en laten wel. Ik werk voor hen ongezien aan Mijn terugkeer, daarvan hebben zij geen weet, geen enkel besef, en dat zal voor hen dan ook een grote onaangename verrassing zijn. Maar voor jullie zal het de uitkomst van Mijn belofte zijn. De belofte dat alles goedkomt, dat de aarde vernieuwd wordt, dat mensen in contact met Mij, hun Schepper, met liefde met elkaar zullen omgaan.

Want Ik heb jullie allemaal lief, ook degenen die nu nog een dikke laag modder over hun geweten hebben en Mij niet erkennen. Al die modder zal door Mijn liefde worden weggewassen en iedereen zal Mijn liefde in zichzelf herkennen, in zijn hart gaan voelen, en met grote blijdschap zullen mensen naar liefde gaan handelen en met Mij en elkaar in ware liefde samenleven.

Hemels Brood 6848

Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. Het werkelijke leven is voor iedereen eeuwig. Het verblijf op aarde is tijdelijk en wordt op een gegeven moment beëindigd met de dood. De dood is dan de overgang van een mens naar verder leven in het hiernamaals. Daarover staat genoeg geschreven.

Maar er is ook een hiervoormaals, daarover staat weinig of niets geschreven, daarover wordt ook weinig gepraat. Toch, voordat een mens op aarde geboren wordt, leefde hij, want leven is eeuwig. Nu zijn er veel mensen die geloven in reïncarnatie, in het steeds opnieuw op aarde geboren worden. Daarvoor hebben zij allerlei redenen bedacht, die voornamelijk neerkomen op het steeds weer nieuwe kansen krijgen om jezelf tot volmaaktheid te verbeteren. De ware volmaaktheid, Die Ik Ben. Maar velen die in reïncarnatie geloven, kennen Mij niet en hebben hun eigen bedachte geloof, zonder Mijn aanwezigheid in hen te beseffen. Terwijl de groei naar het volmaakte leven, Die Ik Ben, juist uit Mij is, niet anders dan uit Mij.

Want alle leven Ben Ik, is Mijn. Ook voordat een mens op aarde geboren wordt, is ieders leven Mijn leven. Alleen is er in het geheugen van de mens geen herinnering aan zijn leven van voor zijn geboorte op aarde. Wanneer de reïncarnatiegedachte buiten beschouwing gelaten wordt, of dat nu wel of niet zo is doet even niet ter zake, ooit is de mens geboren op aarde, terwijl hij voor die geboorte ook leefde. Wie heeft daar enig besef van? Heel weinig mensen hebben daar in een bepaald opzicht besef van, alleen is dat besef heel moeilijk met hun medemensen te delen, want zo gericht als mensen op hun materiële verschijningsvorm op de materiële aarde zijn, zo is het voor hen niet voor te stellen hoe mensen voor hun geboorte deel uitmaakten van Mijn Goddelijk Zijn in een geheel andere sfeer, een geheel andere hoedanigheid, een geheel ander besef, dan mogelijk is op de aarde.

Voor wie ten diepste in Mij, jullie Schepper, jullie leven, gelooft en ten diepste in Mijn ware wijze liefde voor hem en alle mensen gelooft, is het mogelijk om zijn contact met Mij in zijn hart zodanig te verdiepen, dat hij iets van zijn bestaan in Mij van voor zijn geboorte op aarde kan gaan beseffen. Hij zal dan beseffen dat geen enkele reïncarnatie voor iemand enig nut zal hebben, wanneer niet de waarheid van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in hem herkend wordt en daarom ook zelden de waarheid is. Zeker wanneer geen volkomen besef aanwezig is van wat werkelijk leven is, wat vooral bij mensen die in reïncarnatie geloven de situatie is.

Leven herhaalt zich niet. Leven is eeuwig. Wie dat begrijpt, begrijpt dat er geen reïncarnatie is, tenzij voor een doel, wat een uitzondering is en eigenlijk ook geen reïncarnatie is, maar een dienstbaarheid is aan alle mensen uit Mijn liefde. Jullie zijn allemaal mens op aarde geworden vanuit leven, vanuit Mijn Leven, want Mijn eeuwig Leven is jullie eeuwig leven. Op aarde is het jullie gegeven om in de volledige vrijheid je bewust te zijn van Mijn leven als eigen bestaan, en hoe meer dat in eenheid met Mij is, des te meer ben je zelf werkelijk leven en des te meer kun je persoonlijk de werkelijke gelukzaligheid van het eeuwige leven voelen en zijn.

Dat is het verschil voor jou en alle mensen, hoe je voor je geboorte leefde in Mij en hoe je na je geboorte leeft in Mij.

Hemels Brood 6849

In de hele oneindigheid van Zijn, zijn het alleen de mensen die zich persoonlijk bewust zijn van hun bestaan en van hun mogelijkheden, zowel ten goede als ten kwade en alles daartussenin. Het is alleen de mens gegeven om Mij, zijn God, zijn Schepper, het Enige Leven, zijn leven, van zichzelf bewust te kennen.

Maar de mens is door zijn besef te bestaan als eigen persoonlijkheid, met het gevoel macht te bezitten, blind geworden voor Mij en heeft zich in grote getale afgekeerd van Mij en ontkent Mijn bestaan, terwijl Ik in hem en om hem heen zijn leven ben. Daarmee ontkent hij zijn eigen bestaan, zonder te beseffen dat Ik zijn bestaan ben, en is het voor hem heel moeilijk geworden om de waarheid van Zijn te herkennen, zoals Ik de waarheid van Zijn Ben, die hij, de mens, is. Daarmee kent de mens zichzelf niet, terwijl hij ervan overtuigd is zichzelf te kennen en te zijn, heeft hij geen idee wie hij is.

Maar niet alle mensen zijn blind en niet alle mensen zijn verdwaald in hun bestaan. In het hart van jullie die zijn gaan begrijpen, breekt langzaam de dag aan, breekt langzaam het licht, het besef door, dat Ik, jullie Leven, jullie God, jullie Schepper, overal en alles ben en dat jullie zijn, Mijn Zijn is. Jullie zijn Mij in jezelf gaan vinden, Ik heb jullie geroepen, en jullie hebben Mij gehoord. Alleen de aanwezigheid in de materie op de materiële aarde, tussen velen die nog sterk op hun eigen persoonlijk bestaan gericht zijn, zonder te beseffen Wie Ik ben en wie zij zijn, beperkt jullie om het grote geheel van Mijn Zijn te kunnen ervaren vanuit je eigen persoonlijke zijn, zoals het in de oneindige ruimte van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid werkelijk is, Leven, pure zuivere liefde en haar pure zuivere wijsheid en de gelukzaligheid, die liefde, die wijsheid.

Geloof het, Ik ben die pure ware zuivere liefde, die wijsheid uit liefde, en ieder werkelijk zijn, is die liefde en die wijsheid, maar het besef daarvan zit in de overgave daaraan, zit in het in vrijheid aannemen daarvan en het loslaten van alles wat dat niet is.

Lieve mensen die Mij hebben leren kennen, ga verder op je pad naar het licht, naar die ware liefde en haar wijsheid, naar Mij, die jij kunt zijn, in jouw besef van zijn, want elke stap die jij, die jullie in je vrijheid dichter naar Mij toe doen, brengt de hele mensheid een stap dichter naar Mij toe en daarmee dichter bij het ware werkelijke leven, wat jullie allemaal je bewust daarvan kunnen zijn. De mens is de enige in de hele oneindigheid, die het Leven, Die Ik Ben, in de volle gelukzaligheid, als eigen persoonlijk bestaan kan beseffen en Ik wacht tot meer en meer mensen zich dat bewust worden en gaan zijn wie ze zijn, in alle vrijheid uit eigen keus, Mijn Leven, in eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 6850

Alles weten maakt niet gelukkig. Met de mogelijkheden die er in deze tijd zijn, is er veel te weten van wat er op aarde gebeurt, en daar is veel narigheid bij waaraan mensen weinig kunnen doen vanuit de situatie waarin zij zijn. Dat geeft mensen gevoelens van schuld, schuld die zij niet kunnen inlossen.

Zie, dat is de negatieve kant van zoveel te kunnen zien van de ellende die er bij medemensen op aarde is. En doorgaans is het juist de ellende die getoond wordt, want de mens van de media is altijd op zoek naar sensatie, dat levert geld en macht op. Dat is het werk van Satan, hij laat het liefst de ellende zien, en doet daar het liefst nog een schepje bovenop. Dat choqueert mensen en geeft hen nog meer een ongemakkelijk gevoel, waar zij vanaf willen. Sommige mensen zijn hun ogen ervoor gaan sluiten, anderen betalen geld aan allerlei goede doelen, nog anderen gaan helpen, maar veel verandert er in het grote geheel niet.

Wat niet gezien wordt, wat niet getoond wordt, zijn de werken van liefde, die vanuit Mij als Bron van liefde en wijsheid gebeuren. Terwijl het goed zou zijn wanneer daar wat meer zichtbaar van zou worden. Niet op de manier waarbij mensen voor hun goede daden gehuldigd worden, niet met trots, maar in de eenvoud van de waarheid. Want er is ook veel wat door mensen goed gedaan wordt en wat bemoedigend zou zijn tegenover al die ellende die nu steeds weer getoond wordt. Dat maakt mensen murw en ontmoedigt mensen om op Mij en Mijn liefde te blijven vertrouwen.

Daarom is het zo belangrijk dat jullie, in Mij gelovende mensen, vaak, heel vaak, in je hart bij Mij komen, zodat Ik je al het goede kan tonen, Mijn werkzame liefde en haar wijsheid kan tonen in alles, ook in alles wat onaangenaam is. Dan kan Ik jullie bemoedigen door te gaan met al jullie goede werken en tonen wat dat aan goeds bewerkt, ook al komt dat niet in de media, ook al worden jullie niet gehuldigd. Geef Satan geen kans om je mee te trekken in dat gevoel van schuld, in moedeloosheid, blijf bij Mij in je hart, blijf blij en vol goede moed!

Hemels Brood 6851

Niets is wat het lijkt. En de grootste moeilijkheid voor mensen is het, dat te gaan inzien en niet meer alles wat waar lijkt, omdat het met overtuiging gezegd wordt en logisch lijkt, voor waar aan te nemen. Een groot probleem daarbij is, dat het nauwelijks of niet meer te controleren is wat wel en wat niet waar is. Want zo ernstig als de aarde in letterlijke zin vervuild is, zo is de waarheid, het doen en laten van mensen, de manier waarop mensen met elkaar omgaan, vervuild, ernstig vervuild.

Het is daarbij niet zo dat iedereen liegt en bedriegt, want er zijn genoeg mensen die het goed bedoelen en eerlijk willen zijn, maar de leugen is zo goed verpakt in een zogenaamde waarheid, dat goedwillende mensen te goeder trouw die leugens als waarheid nazeggen en als waarheid geloven. Hoe kun je dan nog onderscheid maken, terwijl niets is wat het lijkt en ook niet te zien is wat het wel is?

Daarvoor is er maar één mogelijkheid en dat is bij Mij, nergens anders dan bij Mij in je hart, in je innerlijk contact met Mij. Het is dan wel nodig dat je heel eerlijk en oprecht voor de waarheid bij Mij komt en alles wat je denkt dat waar is loslaat, je mening, die zich gevormd heeft door wat je gelezen, gezien, gehoord hebt, geleerd gekregen hebt, gewend geworden bent, helemaal loslaat, dat je je denkwijze, je logica, je verstandelijke overwegingen, de conclusies die je getrokken hebt, ook helemaal loslaat en geheel “naakt” bij Mij komt en puur en zuiver naar Mij luistert, innerlijk, open voor Mij, je Schepper.

Dan kan Ik je de waarheid aanreiken. Niet alles in één keer, dat zou veel te veel zijn om te verwerken. Want het moment dat je in alle zuiverheid naar Mij luistert, is van korte duur, meteen daarna sta je weer in de wereld, met alles wat niet is wat het lijkt, en dan is het moeilijk om vast te houden aan wat Ik je heb aangereikt, dat moet nog beklijven, en dat kost tijd, dat is een proces, wat alleen kan doorgaan, als je steeds weer volkomen oprecht en zuiver bij Mij komt voor wat werkelijk waar is. Wie bereid is om dat te doen, die moeite te nemen, elke dag meerdere keren, in het volle vertrouwen op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid, die zal meer en meer de werkelijke waarheid gaan zien.

Hij zal zich het ware leven in al haar aspecten van liefde en wijsheid tot zijn ogen, zijn oren, zijn verstand, en in het bijzonder tot zijn hart, tot zijn werkelijke leven maken. Hij zal zien dat niets is wat het lijkt en zien wat het werkelijk is. Maar Ik zeg jullie die dat nastreven, neem het volkomen ernstig wat Ik jullie hiermee gezegd heb, want het is de enige weg om uit het enorme woud van leugens en bedrog te komen en tot de waarheid van werkelijk leven, tot Mijn eeuwig gelukzalige leven, te komen. Bij Mij.