Hemels Brood 6728 t/m 6758

Hemels Brood 6728

Ik zie verder dan een mens in alle opzichten kan zien. En dan kan het voorkomen dat iemand een idee heeft waarvan hij denkt dat het een goed resultaat zal gaan geven, maar Ik zie dat het dat niet gaat geven en innerlijk geef Ik raad hoe het te doen. Maar het eigen idee lijkt beter te zijn en het is niet duidelijk wat Mijn raad aan resultaat gaat geven. Vaak wordt dan de voorkeur gegeven aan het eigen idee en wordt Mijn raad als zodanig niet opgevolgd.

Ik begrijp wel dat het voor mensen moeilijk is om als het ware blind Mijn raad op te volgen, zonder het resultaat te kennen, terwijl het eigen idee een duidelijk goed resultaat lijkt te gaan geven. Maar wanneer op een zeker moment het resultaat toch niet uitkomt zoals verwacht, wordt doorgaans alleen gekeken naar de factoren waardoor het resultaat niet als verwacht bereikt is. Daarbij wordt geen aandacht gegeven aan de raad die Ik gegeven heb, want hoe zou die raad een beter resultaat gegeven hebben met al die factoren waardoor het beoogde resultaat niet bereikt is.

Ik zeg daarop, juist zie Ik al die factoren die door de mens niet gezien worden, omdat die voor de mens verborgen zijn, maar niet voor Mij. Juist daarom kan Ik wegen aanreiken die deze factoren omzeilen. Alleen, doordat de storende factoren niet gezien worden, wordt ook niet gezien waarom Mijn raad beter is dan het eigen idee. Blind Mijn raad opvolgen, terwijl het eigen idee perfect lijkt te zijn, is voor jullie mensen heel moeilijk. Opgeven wat je als beste ervaart voor iets waarvan je de uitkomst niet kent en zelfs vreemd aandoet, doet niemand zo gemakkelijk, en Ik begrijp dat. Maar bedenk je toch nog eens goed, want door Mijn raad niet op te volgen mis je in allerlei opzichten veel betere resultaten, met meestal minder inspanningen.

Zie, de wereldse mensen geloven hoe dan ook alleen in zichzelf en in de mooie verzinsels van andere wereldse mensen. Maar jullie, die in Mij de zekerheid van je leven gevonden hebben, jullie zouden veel meer ten goede kunnen verkrijgen en doen, door vaker blind Mijn innerlijke raad op te volgen. Vertrouw op Mij en Mijn liefde en weet dat jouw beste idee altijd minder oplevert, dan wat Ik je in je hart aanraad, ook al lijkt dat niet zo te zijn. Bedenk dan dat Ik alles weet, alles ken en alles zie, want Ik Ben Alles.

Hemels Brood 6729

Er zijn altijd situaties waarbij een mens verleid kan worden om het rechte pad te verlaten. De ene mens is daarbij wat eerder, wat makkelijker te verleiden dan de ander, en gezegd kan worden, iedereen heeft zijn prijs. Alleen, niet iedereen is zich er altijd van bewust dat hij aan verleiding toegegeven heeft. Want de verleiding om van het rechte pad af te stappen is nogal eens zodanig verpakt, dat niet bemerkt wordt dat van het rechte pad afgedwaald is. Soms lijkt het ook niet anders te kunnen.

Wanneer je in een situatie komt waarbij haast geboden is, slaat de verleiding gemakkelijk toe, want haast verlamt meestal de helderheid van denken in contact met het hart, en wanneer het hart inderhaast wordt losgelaten, is er een opening voor de slimheid van de verleiding en die zal niet aarzelen om onmiddellijk toe te slaan. Wanneer dan later bemerkt wordt dat er van het pad van waarheid, liefde en ware wijsheid is afgedwaald, is dat niet meer terug te draaien en vaak is het dan moeilijk om een weg terug te vinden om goed te maken wat misging. De meeste mensen nemen doorgaans de moeite niet om wat misging op een eerlijke en liefdevolle manier goed te maken, liever laten zij de dingen maar op hun beloop.

Dat is heel jammer, want daarmee blijft er een zekere opening voor verdere verleiding tot gedrag wat niet overeenkomt met Mijn liefde en haar wijsheid, waarvan mensen de invloed die dat heeft op hun leven niet zien, terwijl het hen van tijd tot tijd kwetsbaar maakt voor nieuwe situaties waarbij de verleiding kan toeslaan. Zie, wanneer er op het land één plantje onkruid staat en je laat het staan, want je denkt dat één klein plantje op zo’n groot veld weinig verkeerds kan aanrichten, dan vergis je je. Want dat kleine plantje maakt zaad en de wind verspreidt dat, en na een tijdje staan er heel wat meer plantjes, die zaad maken dat verspreid wordt en wanneer je dan goed zaad wilt zaaien, heb je er heel veel werk aan om al dat onkruid weg te halen voordat het goede zaad gezaaid kan worden.

Zie, zo is het als je bemerkt dat je aan een verleiding hebt toegegeven, en je de gevolgen niet goedmaakt. Het gaat woekeren. Zie toe dat jou dat niet overkomt.

Hemels Brood 6730

Zoals er slechts een kleine groep mensen is die in Mij en Mijn liefde geloven in verhouding tot het aantal mensen dat de aarde bevolkt, zo is er slechts een kleine groep mensen die met elkaar een technische ontwikkeling op gang houden. De meeste mensen hebben er geen idee van hoe alle technische snufjes werken, maar maken er met elkaar veelvuldig gebruik van.

Evenzogoed is er maar een beperkte groep mensen die rijk zijn en daaraan macht ontlenen. De grootste groep mensen op aarde vormt het gemiddelde van alles. Deze groep is per cultuur verdeeld over de aarde en zwalkt als het ware mee met wat er in hun land de cultuur is en wat er de veranderingen zijn. Los daarvan is ieder uniek en zijn eigen persoonlijke zijn, waaraan zwakten verbonden zijn, evenals blindheid, waardoor er vanuit die grote groep mensen nauwelijks een initiatief komt en er weinig begrepen wordt van wie en wat de gebeurtenissen op aarde beïnvloeden.

Maar deze grote groep is wel als een speelbal te beïnvloeden door alle technische ontwikkelingen die aantrekkelijk zijn, omdat ze het leven lijken te vergemakkelijken. Maar de krachten die erachter schuilgaan worden niet gezien. Het zijn precies de krachten van hebberigheid, van rijkdom, van aanzien, van eigenbelang, van macht, en dergelijke, wat door de technische ontwikkelingen niet gezien en bemerkt wordt omdat het gebruik ervan bevredigend is.

Daartegenover staan jullie, die in Mij geloven. Maar van al degenen die in Mij geloven zijn er nog veel die door rituelen en attributen beperkt worden om tot een vernieuwd besef van Wie Ik werkelijk Ben te komen. Want veel gelovigen hangen nog aan kerkelijke rituelen en aan kerkleiders, aan een Paus en aan allerlei opzeggingen van gebeden, zonder Mij in het hart persoonlijk te kennen.

Aan jullie die Mij wel in het hart hebben leren kennen, zeg Ik, draag uit wat werkelijk is, help gelovige mensen om de waarheid in hun hart te vinden, want het is niet belangrijk om die grote groep te beïnvloeden, maar juist diegenen die geloven, maar Mij nog niet in hun hart kennen. Want er zijn niet veel mensen nodig om met meer te zijn dan de groep technische mensen en dan zijn jullie met genoeg in Mijn liefde om de grote meerderheid te keren. Begrijp dat in je hart, want het verschil zit in het aantal gelovigen die Mij in hun hart kennen, en over niet lange tijd is de maat vol en zal Mijn liefde zegevieren.

Hemels Brood 6731

Zien wat anderen niet goed doen is gemakkelijk. Zien wat je zelf nog niet goed doet is veel moeilijker en accepteren dat je het niet altijd goed doet vraagt nederigheid, terwijl de blik erop gericht is om het goed te doen.

Juist die wil om het goed te doen belemmert de nodige nederigheid om te accepteren dat je nog niet volmaakt bent. Maar het is voor veel mensen heel moeilijk om dat op de juiste manier te doorzien en te begrijpen. Het doel is wel om te komen tot ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, maar de weg daarnaartoe is niet die van dwang en willen, maar is die van nederigheid en aanvaarden. Is verdragen en groeien uit Mij in je hart. Is niet groeien tot het een automatisme geworden is, maar tot je het je eigen hebt gemaakt uit Mij in je hart, in alle vrijheid van zijn. Omdat je het doorgrondt, omdat je het van oorsprong herkent als jouw leven, als jouw wezenlijkheid uit Mij, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid.

Op het moment dat het je geen moeite meer kost om in alle opzichten liefde te zijn, heb je het je eigen gemaakt, wat altijd al jouw eigen is, het werkelijke leven. Zolang je er nog moeite voor moet doen, is het nog niet je eigen, en wanneer je het loslaat en er geen moeite meer voor doet, is het ook nog niet je eigen, zolang je nog van ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde afdwaalt. Zie, het ware pad om te gaan is heel smal en moeilijk om te vinden. Zo moet dat zijn om bedriegers tegen te houden, niet om het moeilijk te maken, maar om het zuiver te houden, werkelijk zuiver. Zo is het dat geen voet die niet geheel zuiver is dat pad kan betreden, en er is niemand dan Ikzelf Die de voeten van degenen die dit pad graag betreden tot de nodige zuiverheid kan wassen, en gaande het uiterst smalle pad het hart tot volkomen zuiverheid kan brengen.

Wie denkt zijn voeten zelf te kunnen wassen en zijn hart zelf te kunnen reinigen, zal Ik tonen dat hij zich vergist, maar wie ernstig Mijn liefde zoekt, die zal Mijn liefde vinden, niet bij een kopje koffie, maar in de werkelijkheid van Zijn. Geloven is weten, is beseffen in het hart, is groeien in liefde zonder de eigen wil, maar door Mijn wil, door acceptatie, door in nederigheid te zijn die je bent, met alle wel en wee. Dan gaat het als vanzelf, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht, in de werkelijkheid van leven. Kom uit het gevang van je wil, aanvaard wie je bent, mens op aarde, op weg om tot het werkelijk gelukzalige leven te komen, Mijn ware Leven, ware eeuwige liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6732

Wanneer mensen het over hoger en lager hebben, hebben zij het over aanzien en geen aanzien, over rangen en standen. Ik heb het over hoogmoed en nederigheid. Want in al het andere zijn mensen helemaal gelijk aan elkaar, ook al gedragen mensen zich niet gelijk aan elkaar.

Het is nogal verschillend waaraan mensen de ongelijkheid aan elkaar afmeten. Veel geld bezitten geeft een hogere status dan armoede. Een hogere opleiding geeft een hogere status dan een lagere opleiding. Het bezitten van kennis heeft meer waarde dan het nauwelijks kennis hebben. Er is heel veel waaraan mensen een waarde afmeten en privileges ontlenen en zich hoger door wanen dan hun medemensen. Ik heb alle kennis, Ik ben volmaakte liefde, Ik heb de volmaakte wijsheid uit ware volmaakte liefde en Ik ben Schepper van al wat is en nog zal zijn, en toch is dat het niet waardoor Ik de hoogste van alles en iedereen ben.

Zie, Ik laat Mij daarop ook op geen enkele manier voorstaan, Ik ontleen er geen rang of stand aan, Ik ontleen er geen privileges aan, Ik vergroot er Mijn bezit niet mee, Ik bezit alles, en toch ben Ik ook niet daarom de hoogste. Ik ben de laagste, de nederigste, de deemoed Zelf. Precies dat maakt Mij tegelijkertijd de hoogste, de alpha en de omega. En dat begint bij de nederigste te zijn, want alleen de nederigste kan de hoogste zijn, nooit anders dan dat. En zie hoe mensen vechten om bezit, om aanzien, om macht, om van alles wat hen meer lijkt te maken dan anderen, zie hoe mensen bepalen wat waarde heeft en er elkaar mee om de oren slaan, terwijl ze geen besef hebben van nederigheid, van eenvoud, van werkelijk leven en welke waarde dat in alle werkelijkheid heeft. Dan staat in dat licht ook alle onrecht dat mensen aangedaan wordt, en het verzet daartegen, want weinig mensen verdragen onrecht zonder zich ertegen te verzetten.

En nu juist daarin ligt de ware nederigheid, je niet te verzetten tegen onrecht maar er liefde tegenover te zetten, in verbinding met Mij in je hart. Want alle onrecht is Mij aangedaan en Ik heb Mij er niet tegen verzet, Ik heb er Mijn oneindig ware liefde en haar wijsheid tegenover gezet. En iedereen die in Mij gelooft heeft toegang tot de kracht van Mijn liefde en haar wijsheid, om in plaats van verzet, ware liefde en haar wijsheid tegenover het onrecht te zetten. Wie onrecht aangedaan wordt, werkelijk onrecht, zie het als een proef, als een oefening, verdraag het zonder verzet en zet er ware liefde tegenover. Ware nederigheid  brengt je naar de top, niets anders. Daar vind je het ware gelukzalige leven, Die Ik Ben.

Hemels Brood 6733

Er zijn nogal eens mensen die zeggen niets meer te hebben om voor te leven. Zij bedoelen, niets meer voor zichzelf. Maar geen mens leeft voor zichzelf, maar voor Mij en voor elkaar. Zouden mensen dat begrijpen, dan zouden zij altijd iets hebben om voor te leven, al is het niet materieel en niet voor zichzelf.

Wanneer iemand oud geworden is, wanneer iemand ziek geworden is, wanneer iemand zijn dierbaren verloren heeft, wanneer niemand meer naar hem omkijkt, hij leed te dragen heeft, dan nog is zijn leven niet zonder betekenis, dan nog heeft zijn leven zin voor Mij en voor zijn medemensen, en voor hemzelf. Want nog is het voor hem de kans om tot meer waar levensinzicht te komen, in zijn hart, in gesprek met Mij. Zelfs iemand die weinig of niets meer kan, heeft Mij nog in zijn hart om van te leren. Iedereen heeft in zijn leven genoeg gedaan zonder te doorzien wat de impact daarvan was, en juist wanneer iemand niets meer kan, lichamelijk gezien, kan hij met Mij in zijn hart zijn leven zoals het was beschouwen en tot vernieuwde inzichten komen.

Een lang leven is voor sommige mensen geen genoegen, omdat er geen eer meer te behalen valt, omdat rijkdom geen waarde meer heeft, omdat er geen genoegens meer kunnen worden nagejaagd, enzovoorts. Toch is ouderdom een zegen, want het geeft gelegenheid om tot bezinning te komen, wat juist op aarde in kortere tijd meer oplevert dan na het verblijf op aarde mogelijk is. Het geeft gelegenheid tot groei in nederigheid door acceptatie, door het loslaten van alle voordeel van alles wat belangrijk was, maar voor het ware leven eerder een belemmering is om te kunnen ervaren wat werkelijk leven in ware liefde en haar wijsheid is. Niet meer willen leven is niet meer willen verdragen, dat is een vorm van hoogmoed die nederigheid in de weg staat.

Nu zullen er mensen zijn die zeggen, maar zeker lijden is onverdraaglijk, het is terecht dat zulk lijden beëindigd wordt. En ja, daar hebben zij gelijk in, alleen niet op de door mensen gekozen manier, maar op Mijn wijze. Want er is voor iedereen een “daarna” en hoe dat is staat in verband met alle keuzen die mensen tijdens hun leven op aarde gemaakt hebben. Niemand weet hoe het hem zal gaan nadat hij zelf gekozen heeft om zijn leven op aarde te beëindigen. Of dat beter en verdraaglijker zal zijn ligt in Mijn Hand, dat is Mijn liefde en haar wijsheid.

Aan ieder van jullie zeg Ik, wie zijn leven op aarde beëindigt, heeft in eigen hand genomen wat beter voor hem in Mijn Hand gebleven was. Maar weet allemaal dat Mijn Hand ware liefde is en evengoed iedereen, ook die mens, tot het eeuwig gelukzalige leven zal leiden.

Hemels Brood 6734

Ik ben alles van hoog tot laag en van laag tot hoog, precies hoe een mens zich Mij voorstelt. En er zijn veel verschillende voorstellingen die mensen van Mij hebben. Sommige voorstellingen komen in de buurt van de werkelijkheid, maar verreweg de meeste hebben nauwelijks of geen overeenkomst met Wie Ik werkelijk ben. Evengoed ben Ik voor hen zoals zij zich Mij voorstellen, maar wel op een manier die op een zeker moment hen wel duidelijk maakt dat de voorstelling die zij van Mij hebben niet de juiste kan zijn.

Zo is het ook met liefde. De voorstellingen die mensen hebben van wat liefde is, zijn heel verschillend en slechts heel weinig mensen beginnen een beetje te beseffen wat ware liefde werkelijk is en nog minder mensen beginnen te beseffen dat Ik de Enige Bron ben waaruit zij ware liefde kunnen putten, dat zij niet vanuit zichzelf tot ware liefde kunnen komen en dat de Bron om uit te kunnen putten Mijn aanwezigheid in hun hart is, waar zij altijd Mijn liefde kunnen putten als zij in hun hart volkomen eerlijk en oprecht, zonder voorwaarden en zonder enig eigenbelang, voor liefde bij Mij komen.

En juist dat is voor veel mensen moeilijk. Want de doorsnee mens is nogal eens getroffen door wat hij vindt dat onrecht is, hem aangedaan, en komt om wegen te vinden om dat onrecht te vergelden. Maar zie, dat is niet de juiste houding om bij Mij in het hart te komen. Wraak en rancune kunnen niet de basis van ware liefde zijn. Al wat wraak of rancune, wat verwijtend, wat onverdraagzaamheid is, sluit de toegang tot Mij in het hart. Ik ben er dan evengoed nog, maar het is dan niet mogelijk om een waarlijk zuiver antwoord te krijgen. Niet omdat Ik het niet wil geven, maar omdat het hart het niet kan bevatten. In het licht van onvrede, van onverdraagzaamheid is Mijn liefde niet te zien.

Wie dan in zijn hart komt, treft een gesloten deur die hij alleen zelf kan openen wanneer de onvrede en de onverdraagzaamheid door oprechte spijt zijn opgelost. En zeker help Ik daarbij, want voor Mij is geen enkele deur ooit gesloten en er is geen muur waar Ik niet doorheen kom, niets houdt Mij tegen om wat niet goed is te helpen oplossen in Mijn liefde. Want het is de bedoeling dat alle mensen zich Mijn liefde in alle opzichten eigen maken, zodat iedereen tot het werkelijke leven komt en eeuwig in vrede met Mij en elkaar gelukkig is en blijft.

Hemels Brood 6735

Je kunt je erover verbazen dat er mensen zijn die niet in Mij als Schepper van hemel en aarde geloven. Jij beseft dat het niet zomaar toevallig kan zijn dat op aarde alle nodige omstandigheden aanwezig zijn voor jullie mensen om er te kunnen verblijven, dat alles zo precies op elkaar afgestemd is als het in alle opzichten is. Je ziet hoe complex dat in elkaar past en je voelt Mijn aanwezigheid in je hart.

En dan vraag je je af, hoe kan het zijn dat niet iedereen dat inziet, dat het geen toeval kan zijn, dat er wel degelijk iemand aan ten grondslag ligt die alles gemaakt heeft en alles is. Zo ben jij overtuigd van Mijn bestaan, maar ook jij weet en kent nog niet alles al zoals het is, dat heeft te maken met misvattingen die mensen hebben, met wat je geleerd gekregen hebt of juist niet, met de wereldse gebruiken en opvattingen, met van alles en nog wat waaraan je gewend bent. Hoewel je al tot veel en diep inzicht gekomen bent, is er nog veel meer te gaan inzien, over jezelf, over Mij en over je medemensen. Want alles heeft zijn plaats en zijn tijd en het kan je nog niet duidelijk gemaakt worden waarom wat op welke tijd gebeurt en waarom deze mens wel en een ander mens niet in Mijn bestaan en in Mij als zijn Schepper gelooft.

Dat is het proces van leven op aarde voor alle mensen, wat uit Mijn Hart, uit Mijn oneindig grote liefde en haar wijsheid voortkomt. Alle mensen zijn daar deel van, groeiend naar volmaakt leven, en waarom deze meer en gene minder groei doormaakt op aarde ligt in het geheimenis van Mijn Plan en zal pas geopenbaard worden wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Zodra je meer kunt begrijpen, zal Ik je ook meer te begrijpen geven, maar niet voordat je hart daar geschikt voor is, want dat zou je geen goed doen en dat zou niemand goed doen. Wees tevreden met de inzichten die je tot nu toe gekregen hebt, want ze zijn al meer dan doorsnee, maar besef daarbij dat het niet voor jou in het bijzonder is, maar voor alle mensen.

Want alles wat op aarde is, is niet voor één of voor een paar mensen, maar voor alle mensen. Ook al beleeft iedereen zijn leven persoonlijk, omdat leven persoonlijk is, maar tegelijk is het ook gezamenlijk. Zie, dat is al niet gemakkelijk om te doorgronden, maar wees geduldig en gerust, je zult nog meer inzichten krijgen ten goede aan alle mensen, uit Mijn liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 6736

Als iets gevaarlijk is, pak je het aan tot het gevaar geweken is. Maar bij sommige situaties is het moeilijk om de juiste keus te maken om de situatie tot veiligheid te brengen. Bij het oversteken van de straat wacht je tot het veilig is om over te steken, maar wat doe je bij een gewapende overval, waarbij je het leven dreigt te verliezen? Dood je dan degene die je bedreigt, als dat de enige mogelijkheid is om je eigen leven te behouden, en is dat dan een zonde?

Niet alles wat er in je leven gebeurt is zo helder als glas en zo duidelijk goed of niet goed, er zijn nogal wat grijze gebieden waarbij het moeilijk is om het juiste gedrag te kiezen en om in je hart Mijn advies te verstaan en naar te handelen. Vooral als situaties zich plotseling voordoen en je daar totaal niet op verdacht bent en een snelle reactie nodig is. Een geoefende jager weet in een fractie van een seconde wat te doen als het gevaarlijk voor hem wordt, want hij heeft ervaring. En dat is wat Ik jullie mensen op aarde laat opdoen, ervaring, levenservaring.

Juist die momenten waarop het niet duidelijk is hoe het beste te handelen, terwijl je snel moet handelen, zijn momenten waarop je ervaring opdoet, over jezelf en over je medemensen, over de gevolgen van de ene manier van handelen en een andere manier van handelen. Want wat je in een kort moment ook besluit, het geeft altijd een gevolg en uit dat gevolg kun je leren of je keus goed of niet zo goed was. Hoe vaker dat gebeurt, des te meer inzicht krijg je, en zo maak je langzaam maar zeker je het goede eigen, als het je wil is om tot het goede te komen. Want degene die niet het goede nastreeft, maar bijvoorbeeld middelen om rijk te worden, die zal zich door allerlei situaties dat wat hem tot rijkdom brengt eigen maken.

Maar jullie verblijf op aarde is bedoeld om je het goede, de ware liefde eigen te maken, en al gaat dat met vallen en opstaan, vergeet dat niet. Blijf trouw aan Mij in je hart, hoe succesvol anderen ook lijken te zijn met het verkrijgen van wat zij willen. Want Ik heb jullie wel de vrije wil gegeven waarmee je wat je maar wilt kunt nastreven, maar dat verandert het doel van jullie verblijf op aarde niet. En wanneer je dat eenmaal begrijpt, is het aan jou om daar uit eigen vrije wil naar te handelen. Is dat eenmaal jouw wil, dan help Ik jou om de nodige ervaring op te doen totdat je ware liefde je eigen gemaakt hebt in alles, in elke situatie. Dan heb je het ware leven je eigen gemaakt, het hoogste goed!

Hemels Brood 6737

De deur naar Mij in je hart is aan Mijn kant altijd open. Maar aan de kant van de mens niet altijd. Daar zijn verschillende redenen voor, die liggen allemaal bij de mens. Veel mensen denken, wanneer zij Mij in hun hart niet kunnen bereiken, dat Ik er niet ben, of dat Ik die deur gesloten houd, maar zo is het niet.

Het openen of sluiten ligt aan de mens, hoe hij ervoor staat. Wanneer een mens denkt te zondig, te nietig, of iets van dien aard te zijn, sluit hij daarmee de deur naar Mij in zijn hart. Wanneer een mens in een zekere onmin met iemand is, blijft de deur ook gesloten. Wanneer iemand uit is op gemak, winst, genoegens, is de deur gesloten. Wanneer iemand recht wil voor iets dat door hem krom is, is de deur ook niet open te krijgen. Kortom, het ligt aan de mens, aan zijn geloof, aan zijn vertrouwen, aan zijn mate van nederigheid, enzovoorts, of de deur naar Mij in zijn hart opengaat. Maar ook al is de deur aan zijn kant gesloten, aan Mijn kant is die deur altijd open en Ik kan er altijd door.

En dat doe Ik van tijd tot tijd ook, op momenten dat de mens de deur probeert open te krijgen zonder dat het hem lukt, doe Ik die van Mijn kant open wanneer Ik zie dat Ik hem daarmee help tot besef te komen. Soms is het alleen een kwestie van de scharnieren. Want die deur in het hart draait maar naar één kant, naar die van waarheid, oprechtheid, nederigheid, liefde, vergeving, en zo meer. Wie vergeet naar welke kant de deur opengaat, duwt de deur dicht, terwijl hij opent door hem, dat is Mij, naar zich toe te trekken. De sleutel is altijd oprechte liefde voor Mij en de medemensen, die sleutel zorgt altijd voor een open deur. Maar met wantrouwen, ongeloof, met twijfel, met ongenoegen, werkt de sleutel niet.

Toch open Ik de deur dan wel, zodat duidelijk wordt wat de reden is waarom de deur naar Mij niet openging, zodat die mens tot de juiste sleutel kan komen. Aan alle mensen die denken dat het voor hen niet mogelijk is om Mij in hun hart te bereiken, zeg Ik, zorg eerst voor de juiste sleutel, voor het smeren van het scharnier, trek de deur naar je toe, dat is, trek Mij naar je toe, met waarheid en liefde, met oprechtheid en openheid, dan is er opeens geen deur meer, maar openheid met Mij, jou liefhebbende Schepper, Die Ik Ben.

Hemels Brood 6738

Maak je eens geen enkele voorstelling van Mij. Voel eens alleen je leven, je bestaan, je zijn, dan voel je Mij. Veel mensen die in Mijn bestaan geloven, proberen zich een voorstelling van Mij te maken, maar zij kunnen zich niet meer voorstellen dan hun eigen menselijke zijn en dat maakt de voorstelling van hoe en Wie Ik ben altijd onvolmaakt, omdat Ik veel meer ben dan de mens op aarde in zijn nog onvolmaakte hoedanigheid is.

Daarom kun je je beter geen voorstelling van Mij maken en alleen in je, je bestaan, je zijn, voelen, want daarmee kom je het dichtst bij Mij, bij hoe Ik werkelijk ben. Daar waar jij voelt te leven kun je met Mij in contact zijn en kan Ik je wat meer van Mij Zelf aan jou tonen. En stukje bij beetje ga jij dan wat meer zien van het grote geheel, van het enorme universum van Leven, waarvan jij deel uitmaakt. In Jezus Christus ben Ik mens zoals jullie mens zijn, maar er is wel het verschil dat jullie nog in de gevolgen van de verleiding getrokken zijn en Mijn Mens-Zijn de Goddelijke Wezenlijkheid volmaakt tot uitdrukking brengt vanuit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid. Dat alleen al is heel moeilijk om je een voorstelling van te maken die enigszins met de werkelijkheid overeenkomt.

Beter doe je daar dan ook geen moeite voor, om te voorkomen dat je aan een verkeerd beeld blijft vastzitten en denkt het juiste beeld voor ogen te hebben. In je hart kun je heel dicht bij Mij komen, in waarheid, in oprechtheid, in vertrouwen, in liefde. Daar in je hart, in je gevoel te bestaan, te zijn, je eigen zijn, daar kun je van Mij nog het meeste zien en te weten komen, want jouw zijn, jouw bewustheid van zijn, komt uit Mij, is deel van Mij, het eeuwig grote, volmaakte, oneindige bestaan, het volmaakte Zijn, in alle opzichten van waarheid, van liefde en haar wijsheid, van eeuwig gelukkig Zijn.

Zoek er niet naar daar een voorstelling van te maken, want dat gaat nu nog ver voorbij jouw horizon, en al probeer je bij die horizon te komen, zoveel jij ernaartoe probeert te komen, schuift die horizon van je weg en komt niet dichterbij. Maar door te leven vanuit Mij in je hart trek je Mij wel dichterbij en zo zul je eens Mij kunnen zien zoals Ik Ben, werkelijk eeuwig gelukzalig Leven!

Hemels Brood 6739

Op aarde is veel wat mensen verleidt tot daden die afwijken van liefde, die afwijken van waarheid, die egoïstisch zijn, en zo meer. Maar daarnaast worden mensen ook afgeleid van een contact met Mij in hun hart. Er is zoveel wat mensen bezighoudt, waar zij hun aandacht bij nodig hebben, dat er bijna geen tijd overblijft om zich in het leven, het eigen leven, te verdiepen.

Voortdurend is er wel iets wat de aandacht vraagt, of het nu werk of school is, ieders tijd vult zich als vanzelf en de tijd die overblijft, wordt naar eigen genoegen ingevuld, want iedereen heeft ook zijn ontspanning nodig. Zelfs degenen die in Mij geloven hebben zoveel te doen, ook al is het liefdadigheidswerk, dat het bij momenten blijft waarop een overdenking ten aanzien van Mij en het ware leven plaatsvindt. Eigenlijk zou een voortdurend contact met Mij, een voortdurend luisteren naar Mij in het hart voor iedereen het beste zijn om voorop te stellen en niet als sluitstuk van de tijd die overgebleven is. Maar zo is het voor veel mensen wel.

Evengoed blijf Ik geduldig en blijf Ik Mijn goede raad geven, vaak zonder gehoord te worden, omdat die mens druk is en er geen aandacht voor heeft, zonder te beseffen hoe hij door van alles en nog wat in beslag genomen wordt. Sommige mensen overdenken van tijd tot tijd wel bepaalde gebeurtenissen, maar dat is in doorsnee een eigen overdenken, zonder Mij, zonder te kiezen voor een innerlijk voelen van wat Ik hen daar aanreik. Iedereen heeft de eigen vrijheid en die laat Ik alle mensen. Maar in ieder hart blijf Ik toch antwoorden leggen, ook op ongestelde vragen. Zodra die vragen dan toch gesteld worden, is het antwoord al in het hart aanwezig. Voor veel mensen gewoon een toevalligheid, want zij hebben geen belangstelling voor Mij, geen besef dat Ik hen in hun hart datgene aanreik wat zij nodig hebben. Voor hen zijn het gewoon ideeën die bij hen opkomen.

Maar jullie, die in Mij geloven en Mij in je hart kennen, let er eens op hoe vaak je aandacht door dit of dat weggetrokken wordt van een innerlijk contact met Mij, want dat is wat de verleiding doet als hij je niet meer van het rechte pad afkrijgt, hij leidt je aandacht af, verstoort je concentratie met van alles en nog wat, waar je je niet van bewust bent. Vooral met dingen die belangrijk lijken te zijn, die nu eenmaal niet anders lijken te kunnen. Let er daarom op dat verleiding ook afleiding kan zijn, afleiding van een innerlijk contact met Mij. Weet dat Ik toch altijd in je hart aanwezig ben en wacht tot jij daar komt. In je hart ben Ik altijd paraat met Mijn liefde en haar wijsheid, voor jou.

Hemels Brood 6740

Mensen stellen voortdurend voorwaarden aan elkaar en dat is een normale gang van zaken. Bij het werk, op school, overal worden voorwaarden gesteld. Je krijgt een bonus als je extra verkocht hebt, je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een diploma te kunnen krijgen, enzovoorts. En nu juist liefde is pas liefde als er geen voorwaarden gesteld worden.

Omdat het in de samenleving de normaalste zaak van de wereld is om voorwaarden te stellen, is het bijna ondoenlijk om geen voorwaarden te stellen. En op zich genomen kun je zeggen dat het een voorwaarde is dat liefde pas liefde is als het zonder voorwaarden is, als het de volkomen waarheid is, als het belangeloos is, enzovoorts. Hoe is dat met elkaar te rijmen? Wel, dat is niet zo moeilijk om uit te leggen. Want het gaat bij liefde niet om voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, maar om kenmerken, om eigenschappen waaraan liefde herkend kan worden.

Hetzelfde geldt voor ieder mens persoonlijk, je bent niet pas degene die je bent als je die kleur haar hebt, die kleur ogen, die vorm van neus, mond, gezicht, die lengte hebt, enzovoorts, dat zijn allemaal kenmerken waardoor jij als jezelf herkend kunt worden. Daarom is het ook niet zo dat het liefde is wanneer je aan alle kenmerken van liefde voldoet. Je kunt ze allemaal op een rij zetten en afvinken, aan alle kenmerken voldoen, maar dat wil niet zeggen dat je dan liefde, zoals die bedoeld is, bent.

Voldoen aan al die kenmerken is wel wat veel gelovige mensen nastreven om liefde te zijn en zo is hun handelen nogal eens verkrampt en niet vrij. Zo dwingen zij zich bijvoorbeeld om dingen te verdragen, omdat het geen liefde is om het niet te verdragen. Maar Ik zeg hen, ook dan is het geen liefde, maar dwang. Daarom heb Ik de mens Mijn Wet gegeven, zodat hij, zolang hij nog niet in alles geheel uit eigen vrijheid ware liefde verworven heeft te zijn, toch voldoen kan aan een goede manier van met elkaar samenleven.

Zolang iemand nog niet in vrijheid uit Mij ware liefde zich eigen gemaakt heeft, is het voldoende als hij zich aan Mijn Wet houdt. Daarbij zeg Ik dan ook, dat hij zich alleen ware liefde kan eigen maken in samenwerking met Mij, want alles komt alleen uit Mij voort en dat geldt voor alle mensen, ware liefde word je uit Mij.

Hemels Brood 6741

Wie zich verzet tegen hetgeen hij op aarde te ondergaan krijgt, zal er meer van voelen dan wanneer hij het accepteert als onderdeel van wat er op aarde nodig is dat er gebeurt om alle mensen tot het besef van Mij, van Mijn liefde en haar wijsheid en van het geestelijk werkelijke leven te brengen en tot het zich eigen maken van Mijn liefde in alles. Want in het verzet ontstaat meer kracht die tegengesteld is aan de kracht van Mijn liefde, waardoor pijn pijnlijker wordt, verdriet ernstiger wordt, ongenoegen groter wordt, enzovoorts, terwijl elk verzet, elke ontevredenheid, niets verandert aan wat er toch nodig is om te gebeuren.

Nu kun je je afvragen of wel alles wat er gebeurt nodig is om te gebeuren. Daarop zeg Ik, als bepaalde keuzen van mensen anders zouden zijn dan ze zijn, zou dat wel een wijziging teweegbrengen, maar evengoed zou het ook dan nodig zijn dat er gebeurt wat nodig is om alle mensen tot het werkelijke leven in gelukzaligheid te brengen. Hoe je het ook wendt of keert, alle gebeurtenissen zijn altijd nodig, niets is daarom zinloos, veel had anders gekund, als de mens anders gekozen had. Maar mensen hebben niet anders gekozen, wel kunnen mensen anders gaan kiezen. Ik zeg daarbij, de mens is vrij en iedereen heeft in zijn vrijheid zijn eigen ideeën, zijn meningen, zijn overtuigingen, zijn opvattingen, zijn blindheid, zijn verlangens en noem het allemaal maar op.

En met zoveel mensen, met allemaal hun eigen belangen, hun eigen doen en laten, is dat een hele complexe situatie die door de mens niet te overzien is, daarom is het voor de mens ook niet zichtbaar waarom welke gebeurtenis wie overkomt. Alleen Ik heb daarover het totale overzicht, omdat Ik alles weet, iedereen persoonlijk ken, en de werking van al het doen en laten op elkaar en op de schepping overzie en doorzie en de sturing daarvan in Mijn Goddelijk liefdevolle Hand ligt, zodat uiteindelijk alle mensen, in de volledige vrijheid van zijn, tot het ware gelukzalige leven kunnen en zullen komen.

Maar eerst zal het nog nodig zijn dat een en ander gebeurt. Want in die ware vrijheid hebben nog veel mensen zelf de leiding over hun leven genomen zonder op Mijn leiding te vertrouwen, zonder in Mijn bestaan te geloven, en dat heeft invloed op de gebeurtenissen op de aarde die niet zo prettig te noemen zijn. Maar lieve, in Mij gelovende mensen, vertrouw op Mijn leiding in het grote geheel, want het komt goed, alles komt goed op de bestemde tijd. Alle mensen zullen gaan zien en weten op de daarvoor bestemde tijd, Mijn tijd, dat is de eeuwigheid.

Hemels Brood 6742

Alles is genade, maar de meeste mensen denken dat hun leven aan hen toebehoort en vaak wordt er gezegd, je leeft maar één keer. En dat is waar, ieder mens leeft één leven, het eeuwige leven. Maar dat is niet wat er met die uitspraak bedoeld wordt. Met ‘je leeft maar één keer’ wordt bedoeld, je bent maar gedurende één periode op de aarde en daar moet je het beste van maken.

Er zijn wel mensen die in reïncarnatie geloven, in allerlei variaties, maar de meerderheid ziet zijn verblijf op de aarde als zijn enige tijd van leven. En ja, op aarde zijn mensen in doorsnee één keer, maar dat wil niet zeggen dat zij daarna niet meer leven. Ieder leven is Mijn leven uit genade aan de mens op aarde gegeven. Niet zomaar, voor het plezier, wel om er inderdaad het beste van te maken. Alleen is er een verschil tussen wat de doorsnee mens als het beste ziet en wat in werkelijkheid het beste is. Juist is de werkelijkheid voor alle mensen zo belangrijk om te gaan zien, omdat het leven niet ophoudt na het verblijf op aarde, maar eeuwig doorgaat, en hoe het na het verblijf op aarde doorgaat is nauw verbonden met welke stelling een mens aanhangt, dat hij zijn leven op aarde alleen “for the time being” heeft of beseft dat leven eeuwig is en niet ophoudt na zijn verblijf op aarde.

Nu dan, het moeilijkste in de huidige tijd is dat de tendens van de gedachte ‘je leeft maar één keer’ in de betekenis van, je hebt alleen tijd van leven gedurende je verblijf op aarde, groeit. Maar het is van belang voor die mensen dat zij tot het besef gaan komen dat hun leven inderdaad één leven is, het oneindige leven. De moeilijkheid is vervat in de vrijheid van de mens, een ommekeer is nodig, maar zonder dwang, in alle vrijheid. Zo is het dat de mens al miljoenen jaren op aarde is en zich voortdurend verder ontwikkelt, van een met de natuur levende mens tot een met de techniek levende mens, om alle facetten door te maken van het leven met en zonder besef van eeuwigheid. En hoewel de tijd van leven op de aarde beperkt is, leven mensen toch alsof ze voor eeuwig op aarde leven en streven ze ernaar om de tijd van leven op aarde zo lang mogelijk te verlengen, terwijl ze daarmee de tijd van leven niet verlengen, omdat het leven eeuwig is.

Wellicht lukt het de mens om zijn tijd van leven op de aarde te verlengen, maar dat houdt hem langer in de tweestrijd tussen goed en kwaad en ook al denkt hij dat te kunnen uitbannen, dat zal niet gaan, niet zonder Mij, Mijn liefde en haar wijsheid. Aan alle mensen  zeg Ik, ook dat is Mijn genade, dat alle mensen via de aarde tot Mij, Mijn liefde en haar wijsheid kunnen komen. En als daarvoor in alle vrijheid een verlenging van het verblijf op aarde nodig is, dan is het Mijn genade dat mensen dat voor elkaar krijgen, ook al denken zij dat zij alle ontdekkingen die een langere tijd van leven op aarde mogelijk maken, zelf doen. Want alles is Mijn genade, Alles.

Hemels Brood 6743

In goede of slechte dagen, in de hemel of in de hel, er zijn altijd schommelingen, beginnend in de natuur, die lijken op zich te staan, maar alles houdt met elkaar verband en alles komt samen in één punt, in Mij, Schepper van hemel en aarde, van planten en dieren en van de mens. De mens, deel van Mij, van Mijn Goddelijk Zijn, van waaruit Ik Mijn Zoon Jezus Christus tot de mensen op aarde zond, om de mensen te redden van alles wat niet goed is, van alles wat geen liefde is.

Jezus Christus heeft als Mens Mijn Goddelijke hoedanigheid getoond en het vlees, de verleiding, weerstaan en de dood overwonnen. Hij is het Die Ik Ben. Wie in Jezus Christus gelooft, gelooft in Mij, want de Vader en de Zoon zijn Eén in Mij, God en Schepper, daartussen is geen verschil. In de Zoon wordt de mens tot Mij, God van alles en iedereen, gebracht. Daarom is het voor alle mensen belangrijk om Jezus Christus in hun hart te vinden, want daar ben Ik in ieders hart te vinden, daar ben Ik in alle mensen aanwezig.

Roep Mijn Naam en Ik ben er, maar alleen te zien met het geestelijk oog in het hart met ware liefde. Ik ben er in nood en ziekte, bij angst en pijn, Ik ben er in goede, maar ook in slechte dagen, Ik ben in de hemel, maar ook in de hel. Zie de hemel en de hel daarbij niet als een plaats, zie beide als een hoedanigheid, waarin het goede de hemel geeft, het welbevinden, en het kwaad de hel, het ongemak, het onaangename. Hoe alleen iemand zich in een situatie ook kan voelen, Ik ben er altijd bij, je hoeft Mijn Naam maar uit te spreken, luid of zacht of in jezelf, en Ik ben er, geloof Mij.

Want wanneer je het niet gelooft, heb je Mijn Naam niet werkelijk uitgesproken, dan was het een naam zonder inhoud. Je kunt tegen iemand zeggen, ja ik kom, maar het niet menen en niet komen, zo kun je Mijn Naam uitspreken zonder het te menen, zonder erin te geloven, dan heeft het geen betekenis. Wie Mijn Naam duidelijk gemeend uitspreekt, al is het heel zacht in hemzelf, die zal merken dat Ik bij hem ben en voor hem zorg. Roep Mij oprecht bij Mijn Naam, en Ik ben er, Ik ben er altijd.

Hemels Brood 6744

Wanneer je een medemens goed wilt zien, is het nodig dat je eerst jezelf goed ziet. Zolang er meningen en opvattingen in de vorm van misvattingen zijn, wordt het zicht op anderen daardoor beperkt en is wat je ziet van anderen vervormd door die misvattingen. Veel mensen denken helder en duidelijk te kunnen zien hoe de ander is, in werkelijkheid is ieders zicht in een bepaalde mate beperkt en is het slechts een glimp van de ander wat gezien wordt.

Zelfs wanneer iemand bij Mij in het hart komt om zicht op een medemens en op een situatie te krijgen, zal dat zicht slechts zo ver kunnen gaan als die mens zichzelf in waarheid kan zien, en Ik zal niet meer zichtbaar geven dan past bij het zichtvermogen van die mens. Het zou de vrijheid belemmeren wanneer Ik dat wel zou doen. Daarom is Mijn advies aan jullie allemaal, leer eerst jezelf ten diepste kennen en doe dat met Mij samen, zodat je niet in kringetjes blijft ronddraaien door misvattingen die je je zonder Mijn hulp niet bewust zult worden.

Want iedereen heeft een blinde vlek voor zichzelf en daarmee een blinde vlek voor zijn medemensen. Iedereen leert, maar die blinde vlek wordt niet eerder gezien dan met Mij samen, omdat die blindheid bij zichzelf niet gekend wordt. Laat daarom niemand denken dat hij in alle eerlijkheid en oprechtheid geen blindheid meer heeft, want hij bedriegt zichzelf en daarmee zijn medemensen. Uit blindheid komt veel onverdraagzaamheid voort, waaruit verwijten en onmin voortkomen, wat gerechtvaardigd wordt door een gevoel onrechtvaardig behandeld te zijn.

Maar het onrecht zit al in de blindheid en de onverdraagzaamheid ten aanzien van wat anderen doen en waarvan gedacht wordt dat het niet terecht is. Wie is zo zuiver in liefde en waarheid dat hij een juist oordeel kan vellen over het handelen van een medemens? Daarom, let erop geen oordeel te vellen over een medemens, hoe waar en terecht het ook lijkt te zijn, want elk oordeel roept een oordeel op over jezelf. Elk oordeel heeft gevolgen, ook voor jezelf, want elk oordeel gaat mank door de blindheid die iedereen heeft. En wie geen blindheid meer heeft, die is volmaakte liefde, en liefde geeft geen oordeel.

Hemels Brood 6745

Zie, Ik heb alle mensen de vrijheid van de eigen keus gegeven in de Eenheid van Zijn. Maar hoe zit het met die vrijheid, kiest iedereen altijd zelf? Alle mensen kiezen, maar wanneer iemand iets kiest, heeft dat niet alleen betrekking op hemzelf. Wanneer mensen een afspraak met elkaar willen maken, is het nodig dat er een tijd gekozen wordt, dat moeten ze samen doen. De een kiest een tijd die hem het beste uitkomt, de ander kiest of hij daarmee akkoord gaat en zo komen ze samen tot een keus waar beiden tevreden mee zijn.

Maar vaak genoeg komt het voor dat mensen keuzen maken waar anderen niet tevreden mee zijn. Dan gaat het erom wie de meeste macht heeft om aan zijn keus te kunnen vasthouden. Aan de keus die jullie in vrijheid gegeven is, is macht en strijd om de macht verbonden, zodra het gaat om een verschil van keus. Een verschil van keus hoeft geen strijd te geven, maar meestal geeft het dat wel, omdat met vrijheid de eigen wil verbonden is. Veel mensen houden het liefst vast aan hun eigen wil en denken ook vaak dat hun eigen wil de beste is.

Hoewel het onder de mensen gesproken niet bepaald aardig klinkt als een van hen zegt, mijn wil is de beste, toch zeg Ik jullie allemaal, Mijn Wil is de beste. Maar als het om jullie vrijheid gaat, dan doet Mijn Wil er niet toe, terwijl evengoed Mijn Wil de beste is, maar pas dan, als daar in alle vrijheid voor gekozen wordt omdat volkomen ingezien wordt dat Mijn Wil de beste is. Veel mensen overwegen Mijn Wil in geen enkel opzicht, veel mensen bemerken nauwelijks dat zij alleen voor hun eigen wil gaan, maar er zijn ook mensen, jullie, die het wel belangrijk vinden om voor Mijn Wil te gaan.

Aan jullie zeg Ik, het is wel jullie intentie om voor Mijn Wil te gaan, maar jullie eigen wil staat daar nog regelmatig voor, vaak zonder dat je het jezelf zo precies bewust bent. Daarbij zeg Ik jullie nog dit, het is niet direct je eigen wil dat je nagels groeien, dat je bloed stroomt, dat je hersens werken, er gebeurt veel wat niet direct jullie wil is, dat is allemaal Mijn Wil. Want het is Mijn Wil dat jullie leven, dat jullie op de aarde de kans krijgen om uit eigen vrije wil tot het werkelijke leven te komen. Laat die kans niet voorbijgaan.

Je hebt de vrijheid om te kiezen tussen jouw wil en die van Mij. Dat is in werkelijkheid jullie vrijheid. Staak daarom in alle opzichten het onderlinge verschil van wat je wilt en richt je eens volledig op Mijn Wil, want alleen voor jouw bestwil zeg Ik, Mijn Wil is de beste!

Hemels Brood 6746

Van tijd tot tijd hebben mensen het over onthaasting, tijd voor jezelf nemen, met vakantie gaan. Maar waar hebben zij dan zo’n haast voor gehad dat het nodig is om te onthaasten? Want voor Mij is er alleen haast nodig om bij Mij in het hart te komen, en wie in zijn hart eenmaal bij Mij is, die vindt daar rust en vrede, die vindt daar antwoorden en uitleg over alles waar hij mee zit.

In ieder hart ben Ik in rust en vrede aanwezig. En als je vraagt of Ik geen haast heb, dan zeg Ik, niet voor de dingen waar mensen doorgaans haast voor hebben. Want mensen stellen zich doelen die veelal te maken hebben met geld en macht, met verlangens en welzijn, met het voldoen aan wat van hen om wat voor reden dan ook verwacht wordt. Mensen haasten zich om hun werk op tijd klaar te hebben, om gemaakte afspraken op tijd te halen, om de “deadline” te halen, en noem het allemaal maar op. De vraag is, wat maakt al die mensen zo gehaast? Want uiteindelijk behalen mensen met die haast weinig goeds en raken veel mensen ernstig vermoeid, zodat er onthaasting nodig is, vakantie, tijd om tot zichzelf te komen. Wanneer die vakantie, die vrije tijd, voorbij is, begint het liedje weer opnieuw, de haast is weer aan de orde van de dag.

Beter zouden mensen zich naar hun hart haasten en daar bemerken dat er geen haast nodig is om te leven, dat haast het tegenovergestelde is van alles wat goed is, wat liefde is, en zonder enige haast bereikt kan worden. Het is de verleiding om aan allerlei verlangens te voldoen die mensen tot haast aanzet, het willen hebben, het willen kunnen, het willen zijn, het willen doen, en dat levert alleen aardse goederen op, maar de grootste haast levert nog geen grammetje werkelijk leven en waar geluk op.

Ben jij gehaast, wil jij veel in te weinig tijd, loop jij harder dan je benen kunnen bijhouden? Kom dan eens bij Mij in je hart, dan laat Ik je zien waar je je beter voor zou kunnen haasten. Want in alle haast vergeten mensen veelal wat het belangrijkste is. Dat is, elkaar in Mij in je hart liefhebben en er voor elkaar te zijn, vanuit Mijn liefde in je hart. Werkelijk onthaasten gebeurt pas als je alleen nog in je hart bij Mij blijft en vanuit je hart in alle rust en eenvoud alleen doet wat je kunt en niet meer dan dat, uit ware liefde, om niet.

Hemels Brood 6747

Zoveel mensen willen graag een probleemloos prettig en gemakkelijk leven op aarde en zoeken ernaar om dat zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Dat zoeken is al lang niet meer nodig, want tweeduizend jaar geleden heb Ik alle mensen precies aangegeven hoe tot een aangename samenleving te kunnen komen, wat daarvoor nodig is om te doen en wat daarvoor gelaten moet worden. Helaas zijn er maar weinig mensen die daarnaar leven en voor hen die dat wel willen, is het vaak moeilijk om zich aan Mijn adviezen te houden, terwijl er zoveel mensen zijn die eerder het tegenovergestelde doen, en denken daarmee in elk geval voor zichzelf een aangenaam verblijf op de aarde te kunnen verkrijgen.

Nu gaat het juist niet om ieder voor zich, maar om allen tezamen. Wie wel naar Mijn raad wil leven met allen tezamen, die wordt ermee geconfronteerd dat veel mensen zich niet om allen tezamen bekommeren, maar vooral om zichzelf. Dan wordt het moeilijk om met elkaar tot een eenheid te komen en te voldoen aan Mijn raad. Zo is de situatie op aarde nu, dat slechts een relatief kleine groep mensen zich onbaatzuchtig inzet voor een welzijn op aarde voor alle mensen tezamen, terwijl de meeste mensen zich vooral inzetten voor hun eigen welzijn en alleen iets doen voor anderen als daar eer en voordeel mee te behalen is.

Lieve mensen die wel onbaatzuchtig naar Mijn raad en liefde willen handelen, jullie weten dat het er niet alleen om gaat om tot een prettig en aangenaam leven op de aarde te komen, maar juist om het verdere leven daarna. Het leven op aarde lijkt voor veel mensen het enige te zijn, daarom doen zij hun best om er het beste van te maken, dat maakt het voor jullie moeilijk om te voldoen aan Mijn raad en adviezen, omdat jullie weten dat werkelijk leven eeuwig is.

Ik heb Mijn raad aan alle mensen gegeven, het staat in de Bijbel opgeschreven en inmiddels zijn er meerdere boeken geschreven waarin nadere uitleg gegeven wordt over de betekenis van de verhalen in de Bijbel, daarbij krijgt iedereen van Mij de betekenis van Mijn Woord in de Bijbel zuiver en volmaakt in zijn hart aangereikt. Dat veel mensen het evengoed niet aannemen, is voor jullie niet gemakkelijk, maar laat je daardoor niet ontmoedigen, houd vast aan Mijn raad en Mijn liefde voor het hele leven, dan komt het voor altijd goed.

Hemels Brood 6748

Hoe komt het dat mensen Mijn Moeder zijn gaan vereren en aanbidden? Dat is mensen op een zeker moment door de kerkleiders aangepraat en opgedrongen. Dat kwam hen goed uit, het leidde de aandacht af van de werkelijke boodschap die Ik mensen gegeven heb en het gaf de kerkleiders de gelegenheid om de macht nog meer naar zich toe te trekken.

Als boodschap van Mijn Moeder konden zij de mensen van alles wijsmaken en opleggen. Het was, om het zo maar te zeggen, een gouden idee, want zo konden zij, zonder Mijn Woord al te veel te verdraaien, haar als de wijze moederlijk zorgende heilige al hun macht laten vertegenwoordigen. En in de tijd dat deze verering van Mijn Moeder begon, waren er bijna geen mensen die konden lezen en schrijven en zo konden de kerkleiders gemakkelijk de ware geschriften over Mijn Woord van ware liefde verborgen houden.

De mensen geloofden gemakkelijk wat de kerkleiders beweerden, want er was ook in die tijd veel leed onder de mensen en een troostende Moeder Gods vulde de behoefte van de mensen van die tijd. En zo konden er ook veel heiligen benoemd worden met allemaal een eigen heilige gave waar mensen om konden bidden. Dat leidde allemaal de aandacht af van Mij, hun God en Schepper, hun verlosser in Jezus Christus, en dat kwam de kerkleiders bijzonder goed uit. Zij konden daardoor hun macht en hun rijkdom enorm vergroten, merendeels ten koste van de gewone mensen, die evengoed nog in armoede moesten leven.

Nu heeft de kerk nog weinig aanzien en macht, maar de invloed van eeuwen bedrog is nog niet geheel vergaan. Er is nu een soort driedeling onder de mensen. Een deel van de mensen verwacht, ondanks alle misbruik en leugens, toch nog heil van de kerk, een groter deel van de mensen gelooft helemaal niets meer, en van een kleine groep mensen zijn de ogen open gegaan, zij beginnen te begrijpen wat Mijn Woord in werkelijkheid aan alle mensen zegt en wat dat naar waarheid allemaal betekent. Maar verreweg de meeste mensen verlaten zich nu op zichzelf, individualisme groeit, mede als reactie op het bedrog en het misbruik van de kerk.

Hier is een vergelijking te trekken met het verhaal in de Bijbel over de Israëlieten die 40 jaar door de woestijn moesten trekken voordat er een nieuwe generatie was die Mij als hun God weer kon herkennen en aannemen uit een eigen besef. En zo is het dat uit jullie, kleine groep gelovigen, het ware besef van Mij, jullie God en Schepper in Jezus Christus, en het geloof in Mij zal groeien in alle zuiverheid in het hart. In jullie hart is het zaad geplant wat tot wasdom zal komen en wat velen tot zicht op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid zal brengen, en velen zullen Mij in waarheid en liefde gaan zien en kennen. Zo zal Ik terugkomen en de ware liefde onder de mensen herstellen.

Hemels Brood 6749

Wanneer het ego gekwetst is kunnen mensen elkaar niet meer verstaan. Het zijn soms maar kleinigheidjes waardoor het ego gekwetst wordt, maar evengoed ontstaat er meteen een bepaalde mate van doofheid voor elkaar. Die doofheid kan gemakkelijk tot onaangename misverstanden leiden die moeilijk op te lossen zijn als niet teruggegaan wordt naar liefde voor elkaar.

Vaak geeft degene die gekwetst is de schuld aan degene die hem kwetste en kwetst diegene terug. Maar wie op welke manier dan ook gekwetst wordt, heeft daar schuld aan door niet aan liefde vast te houden voor de ander. Dat wil niet zeggen dat de ander niets verkeerd heeft gedaan of gezegd, maar de kwetsing is een eigen gebrek aan liefde en verdraagzaamheid. Kwetsingen van het ego gebeuren bij mensen over en weer door hun onvolmaaktheid van zijn, en zolang dat zo is, zullen mensen elkaar kwetsen. Dat is een onderdeel van het levensproces van mensen op aarde om tot volmaakt zijn te komen zoals Ik Ben. Ik ben in ieder mens aanwezig, de ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefdevolle en wijze Ik Ben, het eeuwig Zijn.

Dit Ik Ben, het eeuwig Zijn, heeft ieder mens als zijn eigen persoonlijk zijn in zich, waardoor iedereen zich als een eigen persoonlijk zijn kan beseffen, wat nu nog door de mens als een eigen bezit van leven ervaren wordt, maar het Ik Ben uit Mij is, omdat alleen Ik het eeuwige Zijn ben. Pas als de mens dat gaat begrijpen en zich Mijn Zijn, dat is Mijn zuivere onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefdevolle en wijze Ik Ben eigen gemaakt heeft, is hij wie hij werkelijk levend is, in eenheid met Mij en daarmee met alle mensen, op het moment dat alle mensen tot die eenheid met Mij gekomen zijn.

Tot die tijd heeft iedereen te maken met allerlei afdwalingen van Mijn ware Zijn, met misvattingen, met kwetsingen, met allerlei onaangenaamheden en noem het allemaal maar op. Laat daarbij duidelijk zijn dat Ik alle schuld daarvan op Mij genomen heb en dat daarom niemand een medemens terecht kan beschuldigen, verwijten kan maken, gekwetst kan zijn, enzovoorts, en laat daarbij duidelijk zijn dat alles gaat om het zich eigen maken van zuivere onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, het ware werkelijke leven Die Ik Ben tot in eeuwigheid, Leven.

Hemels Brood 6750

Ieder mens heeft wel momenten waarop hij helemaal anders begrepen wordt dan hij bedoelt. Vervolgens is het heel moeilijk om duidelijk te maken wat hij wel bedoelde aan iemand die vasthoudt aan datgene wat niet bedoeld werd.

Zo zijn er veel mensen die Mijn Woord in de Bijbel heel anders begrijpen dan het bedoeld is. Er zijn mensen die consequent Mijn Woord letterlijk nemen. Zij houden bijvoorbeeld letterlijk vast aan het afhakken van een hand van iemand die gestolen heeft, terwijl dat niet letterlijk bedoeld is. Anderen drinken wijn alsof het Mijn bloed is, terwijl zij de geestelijke betekenis zoals die bedoeld is  niet begrijpen. Zo zijn er veel geschriften gebaseerd op een eigen uitleg die niet de werkelijke waarheid is. Maar hoe kun je voorkomen dat je in dat opzicht iets wijsgemaakt wordt?

Zie, iedereen kan Mij, Mijn liefde en haar wijsheid en de uitleg van Mijn Woord vinden in zijn hart. Het juist verstaan van Mij in het hart lukt al naargelang iemand oprecht naar waarheid en liefde streeft te leven. Iedereen kan alles wat geschreven staat en gezegd wordt bij Mij in zijn hart toetsen op waarheid en er de juiste betekenis van vinden. Maar niet iedereen kan al de juiste betekenis van Mijn Woord begrijpen. Juist voor hen is het van belang om in hun hart naar Mij te komen, want daar geef Ik hen de uitleg zodanig, dat zij die op zo’n manier kunnen begrijpen dat het hen tot geestelijke groei brengt en zij steeds wat meer naar waarheid kunnen gaan begrijpen.

Evengoed zijn er ook veel mensen die zo weinig van Mij en Mijn Woord begrijpen, dat zij het niet geloven en niet bij Mij komen in hun hart. Voor hen is het nodig dat jullie, die vast in Mij en Mijn liefde geloven, zo veel je kunt naar Mijn liefde en haar wijsheid handelen, vooral in de omgang met hen die niet geloven, met respect en zonder hen je geloof op te dringen. Steeds zal Ik jullie in je hart zodanig leiden dat jullie liefdevolle handelen ten goede komt aan de geestelijke groei van hen die niet in Mij en Mijn Woord geloven en aan je eigen geestelijke besef van Mij, Mijn ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6751

Alles wat in de Bijbel staat, alles wat er op aarde gebeurt, het heeft in alle opzichten allemaal een geestelijke betekenis en gaandeweg zullen mensen die betekenis van alles gaan zien en begrijpen. Want alles is zodanig in de Bijbel verwoord en zodanig op aarde gerangschikt, dat, waar de mens in zijn vrijheid ook voor kiest, het hem altijd verder zal leiden naar het geestelijk zien en begrijpen van de betekenis van de verhalen in de Bijbel en de betekenis van de gebeurtenissen op aarde.

In verband daarmee heeft ieder mens een betekenis in het grote geheel en een plaats op de aarde gekregen met bepaalde mogelijkheden en onmogelijkheden, met talenten en vermogens. De verdeling van alles is in elk opzicht zodanig, dat iedereen in het grote geheel, met al zijn zelfgekozen doen en laten, dienstbaar is aan alle mensen en het vergroten van het geestelijk inzicht van alle mensen, zowel op aarde als elders in de eeuwigheid van Zijn. Mijn schepping is in alle opzichten volmaakt, de mens leidend naar het ware gelukzalige leven voor altijd, waarbij iedereen de vrijheid heeft en zichzelf als een eigen persoonlijk zijn te leven kan ervaren, terwijl alles en iedereen tezamen met Mij in de werkelijkheid van Mijn Zijn één Zijn, één Leven is.

Steeds meer mensen zullen dat op een zeker moment gaan begrijpen vanuit hun innerlijk contact met Mij in hun hart, dat is het innerlijk geestelijke levenspunt waar alle mensen in Mij samenkomen. Zoals op de aarde te zien is, wanneer de mens in de verte kijkt, het materiële kleiner wordend in een volmaakt perspectief aan de horizon tot één punt samenkomt, zo zal de mens kleiner wordend, in ware nederigheid in één punt samenkomen tot Mij, tot het ware gelukzalige Leven.

Maar terwijl materieel gezien het punt van samenkomen aan de horizon onbereikbaar lijkt, omdat het zich verplaatst wanneer je ernaartoe gaat, komt het punt van samenkomst met Mij steeds dichterbij, want het materiële punt ligt buiten de mens, maar Ik ben het werkelijke Leven in de mens en in de mens ben Ik dat punt van samenkomen wat voor ieder mens innerlijk wel degelijk te bereiken is, zodra hij zich kleiner maakt en Mij in waarheid en liefde oprecht bereiken wil.

Hemels Brood 6752

Hemelse Vader, degenen die het goed willen doen struikelen over degenen die met leugens en bedrog voor rijkdom en macht gaan en daardoor gaan ook zij die het goed willen doen over op leugens en bedrog en wordt alles een strijd, want eerlijkheid wordt onder de voet gelopen.

Toch blijft eerlijkheid het beste om aan vast te houden. Niet alles is direct te zien, maar uiteindelijk zal eerlijkheid het toch winnen van oneerlijkheid, zal onbaatzuchtigheid het winnen van egoïsme, zal onvoorwaardelijkheid het winnen van alle eisen die gesteld worden, want zo heb Ik het op aarde bedoeld te zijn, en Mijn Wil is wet voor alle mensen, ook als zij zich daar niet aan houden en denken hun eigen koers te kunnen varen.

Wanneer de zee ruw wordt, roepen de mensen om Mij en Ik zal de zee kalmeren. Maar de zee zal zo ruw niet worden dat het schip ten onder gaat met Mij aan boord. En dat is het geval, veel mensen hebben Mij aan de kant gezet en zijn zelf kapitein aan de wal, roepend naar hun personeel aan boord. Dat is de strijd die maar doorgaat en levens kost, totdat Ik kom. Want Ik kom en zal de zee tot kalmte manen.

Tot die tijd is het voor allen die het goed willen doen roeien met de riemen die zij hebben, en dat is vasthouden aan eerlijkheid, aan onbaatzuchtigheid, aan onvoorwaardelijkheid en blijven vertrouwen op Mij, jullie God en Schepper, jullie hemelse Vader, Mens in Jezus Christus. Want al deze dingen gebeuren om de mens te tonen wat het goede doet en wat het kwade aanricht, zodat een eerlijke keus tussen goed en kwaad gemaakt kan worden met een heldere blik in de ogen. Want wie blind is voor wat hij kiest, weet niet werkelijk waarvoor hij kiest, daarom is het nodig dat iedereen tot het ware zicht gebracht wordt.

Dan zal duidelijk worden of mensen nog voor het kwaad en al zijn vernietigende werking willen kiezen. Dan zal zichtbaar worden welke schatten de waarheid, de liefde en haar wijsheid de mens geven. Wie dan nog voor het kwaad kiest, zal daarvan zelf de last te dragen krijgen, dan zal hij zijn keus betreuren. Maar wie dan oprecht berouw toont, zal verlost worden van die last zodat hij oprecht voor waarheid en liefde kan kiezen. Uiteindelijk zullen alle mensen duidelijk het verschil zien en in alle vrijheid zal niemand meer anders kiezen dan voor waarheid, voor Mijn liefde en haar wijsheid en zal alles goed zijn, hemels goed.

Hemels Brood 6753

Als de hemel geen plaats is, en dat is het niet, wat veel mensen wel denken, maar een hoedanigheid is, wat kunnen mensen zich daar dan bij voorstellen? Ik heb wel eens uitgelegd dat wanneer het je goed gaat en je blij en gelukkig bent, je als het ware in de hemel bent, en dat het tegenovergestelde, je niet blij en ongelukkig voelen, de hoedanigheid van de hel is. Maar vooral de hemel is veel en veel meer dan alleen je goed en prettig voelen.

Wie in de ware hemel is die doorvoelt het ware leven uit Mij op een voor de aarde ongekende manier die, op aarde verblijvend, nauwelijks of niet voor te stellen is, doordat er op aarde nog veel afdwaling van waarheid, liefde en haar wijsheid is. De hemel is niet alleen de gelukkigste sfeer om in te verblijven, mede omdat het geheel en volmaakt vrij is van zonde, van de minimaalste afdwaling van ware liefde, of anders gezegd, dat daar alles alleen waarheid en ware liefde is, maar daar zijn mensen en engelen met elkaar in Mij verbonden, zodat iedereen elkaar in alle opzichten kan voelen, kan beseffen en kan weten wat allen weten, het geheel als één ervaren en toch ook ieder mens zich blijft ervaren als een eigen persoonlijk zijn.

Vooral dat, die eenheid en tegelijkertijd dat persoonlijk eigen zijn in eenheid in ware gelukzaligheid is op aarde niet voor te stellen, omdat alles daar materieel gescheiden is van elkaar en er geen overlopend besef van eenheid met elkaar en het eigen persoonlijke zijn in Mij als zodanig is. Het leven op aarde is vooralsnog een eigen persoonlijk zijn, waarbij iedereen wel met elkaar te maken heeft en sommige mensen zich aan elkaar verwant voelen, of zich met elkaar in Mij en Mijn liefde verbonden voelen, maar die hemelse eenheid is dat nog niet.

Evengoed zijn er mensen die in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid geloven en ernaar streven om zoveel mogelijk daarnaar te leven en in zo veel mogelijk situaties Mijn liefde te zijn, vanuit hun hart. Ja, jullie die in Mij geloven hebben daarmee op aarde al stappen richting die hemel gezet, waar je je nu nog geen voorstelling van kunt maken, maar toch al een klein beetje van kunt voelen. Houd moed, want eens zul je meemaken hoe het in de hemel werkelijk is!

Hemels Brood 6754

Ik ben alom aanwezig. Niet zichtbaar, maar aanwezig. Iedereen kan Mijn aanwezigheid voelen, ervaren, zich bewust zijn, want ieders bewustzijn is Mijn aanwezigheid. In iedereen ben Ik Dezelfde aanwezig, de bewustheid van zijn is in iedereen Dezelfde, Leven, Bestaan, Zijn.

Wie in Mij gelooft en in zich zijn bestaan bewust is, die is zich daarmee bewust van Mij, Leven, ook al plaatsen mensen zichzelf voor Mij en denken zij dat de bewustheid te zijn hun eigen bezit is. Uit Mijn Zijn heeft iedereen wel een eigen persoonlijkheid en dat kan ervaren worden als het bezit van leven, het bezit van zijn, wat het ‘ik’ genoemd wordt, het persoonlijk besef te bestaan. Dat neemt niet weg dat ieders ‘ik’ deel is van Mijn Zijn. Ieders ‘ik’ is zijn vrije wil, waarmee hem de keus gegeven is hoe invulling te geven aan zijn bestaan, verblijvend op aarde. Want over het algemeen denkt de mens op aarde eigen baas te zijn van zijn wil als zijn ‘ik’ zonder rekening te houden met Mijn alomvattende aanwezigheid, waaruit iedereen zichzelf bewust kan zijn, omdat Ik dat zo bepaald heb. Niet de mens, maar Ik, Leven, Zijn.

Niet zomaar, maar uit liefde, oneindige eeuwige liefde, Die Ik Ben. Mijn Zijn is liefde en wijsheid in alle eeuwige waarheid. Uit Mijn Zijn is alles, want Ik ben Alles, ook jullie leven ben Ik, zonder einde het eeuwig Zijn. De aarde is de plaats, ofwel de levenssituatie die Ik voor de mens geschapen heb om hem, de enige geest uit Mij die gelijk aan Mij maar niet Mij is, de kans te geven om via het mens-zijn zijn dwaling zonder Mij zelf te kunnen zijn in te zien en te gaan beseffen dat er geen ander zijn is dan Mijn eeuwig ware Zijn.

Zo ben Ik in alle mensen en alomtegenwoordig aanwezig, zo heeft de mens de vrijheid op aarde om alles te kunnen ervaren, Mijn Zijn en het niet zijn, Mijn liefde en geen liefde, waarheid en geen waarheid, verstandelijke eigen wijsheid en wijsheid uit liefde, Mijn liefde. In de materie, op de materiële aarde als een spiegel voor de geestelijke aarde, welke de basis is waarop de mens de waarheid van Zijn kan vinden, Mij, werkelijk Zijn, Mijn alomtegenwoordigheid, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, het ware eeuwig gelukzalige Leven waaruit alle mensen persoonlijk Mij Zijn.

Hemels Brood 6755

Een mens groeit in geestelijk levensopzicht door moeilijke situaties mee te maken. Maar het is niet zo, dat er weinig of geen groei is tijdens gemakkelijke situaties, tijdens perioden waarin alles prettig en goed verloopt. Want ook tijdens dergelijke perioden groeit een mens, alleen op een andere manier.

Perioden van rust en vrede geven een mens bemoediging om de minder aangename momenten te doorstaan. Het hoeft niet altijd kommer en kwel te zijn om tot geestelijke groei te komen. In stille momenten met Mij kan Ik licht geven aan een mens in zijn innerlijk besef. Dat innerlijk gegeven licht kan veel duidelijk maken van wat daarvoor in het duister verborgen was. Geestelijke groei is er zeker ook wanneer iemand innerlijk bij Mij komt en eenvoudig naar Mij luistert, zelfs kan Ik dan meer aanreiken dan in een moeilijke situatie geleerd kan worden. Want zie, wat in een moeilijke situatie geleerd wordt, heeft doorgaans te maken met de keuzen van handelen en de motivaties daartoe, waarbij nog misvattingen een rol spelen en oefening nodig is om tot een standvastiger handelen uit liefde te komen.

Maar een innerlijk in rust gehouden gesprek met Mij kan veel licht, dat is geestelijk inzicht geven in Wie Ik Ben, in wat Mijn Wil is, wat het ware leven werkelijk is, wat Mijn Woord naar waarheid is, zegt en betekent. Wanneer een mens op die manier groeit, groeit zijn zicht op alle werkelijkheid van Mijn Leven waaruit alle mensen zijn en voortkomen, en die groei werkt door in de keuzen die een mens ten aanzien van zijn handelen maakt. Die groei uit Mijn innerlijk gegeven uitleg over alles wat van belang is, brengt de mens tot de motivatie om meer naar Mijn liefde en haar wijsheid te handelen.

Maar zie, wie weinig of niet in zijn hart bij Mij komt, zal meer situaties nodig hebben om tot groei te kunnen komen. Dat wil niet zeggen dat wie veelvuldig bij Mij komt vrij zal zijn van beproevingen, maar hij zal wel in kortere tijd tot meer inzicht komen en het grote geheel van Mijn ware leven en de wonderbaarlijkheid daarvan gaan begrijpen. Dat maakt diegene niet meer of de ander minder, want alles is goed, waarbij voor iedereen geldt, ware liefde is het beste.

Hemels Brood 6756

Soms kun je denken Mij niet te kunnen bereiken in je hart, je denkt dan dat Ik Mij even teruggetrokken heb, en zo zou je het ook wel kunnen noemen, maar Ik trek Mij in werkelijkheid nooit terug.

Ik ben altijd in iedereen aanwezig, maar wanneer het voelt alsof Ik Mij teruggetrokken heb en je Mij niet bereiken kunt, dan heeft dat toch ook met jou te maken, met je concentratie op Mijn aanwezigheid, of met je gedachtegangen, of met iets waardoor Ik Mij even niet zo gemakkelijk laat vinden. Maar weg ben Ik nooit en het heeft er ook nooit mee te maken dat Ik ergens mee bezig zou zijn waardoor Ik Mij even teruggetrokken heb. Want Ik ben altijd overal tegelijk, en Mijn liefde werkt altijd voor iedereen op hetzelfde moment zonder enige pauze of onderbreking.

In het geval dat je Mij even niet vindt, is dat met een goede reden die altijd het goede beoogt vanuit Mijn liefde en haar wijsheid voor jou en alle mensen. Er zijn veel mensen die Mij innerlijk zoeken maar daarbij een bepaald beeld van Mij hebben, wat niet de werkelijkheid is. Daaraan kan Ik niet voldoen, want het zou hen bevestigen in dat verkeerde beeld of in de ideeën die zij van Mij hebben, maar niet juist zijn. Zo heeft iedereen momenten waarop Ik even niet te bereiken ben, terwijl Ik er hoe dan ook wel ben, en evengoed hoor, zie en weet Ik ook dan alles van jou en van alle mensen.

Mensen zeggen te kunnen ‘multi tasken’, dat wil zeggen dat zij meerdere werkzaamheden tegelijk kunnen doen, in werkelijkheid kunnen mensen maar één ding tegelijk doen en is het een switchen van hun  aandacht tussen verschillende werkzaamheden die zij wisselend doen. Bij Mij gaat het niet om een snel switchen tussen werkzaamheden, Ik Ben Alles en Mijn werkzaamheid is altijd alomvattend één werkzaamheid in ware liefde en haar wijsheid, waar alles onder valt, waarmee Ik altijd in iedereen tegelijkertijd aanwezig ben, niet alleen op aarde, maar in de hele oneindigheid. Want Ik Ben Leven, eeuwige liefde en haar wijsheid in alles en iedereen, zonder pauze, non stop, ook nu in jou.

Hemels Brood 6757

Er is zoveel meer wat jullie in Mij gelovende mensen aan Mij kunnen overlaten dan je bij jezelf bewust bent. Veel meer situaties kunnen in Mijn Hand gelegd worden dan jullie nu doen. Veel lossen jullie zelf op, zonder het aan Mij over te laten.

Iedereen heeft de vrije keus en dat geeft een bepaalde verantwoordelijkheid, maar dat betekent niet dat iedereen alles persoonlijk moet oplossen. Bij elke situatie zijn meer mensen betrokken, die hebben ook allemaal de vrije keus en die handelen allemaal naar eigen inzicht, overtuiging, kennis en verlangens. Hoe dat is, weet Ik precies, maar van elkaar weten mensen slechts een deel, dat deel wat zichtbaar is, maar dat is lang niet alles, er is altijd, al dan niet moedwillig, meer nog verborgen.

Vanuit jullie geloof in Mij en Mijn liefde geloven jullie in de eerlijkheid van de mensen om je heen, maar de meesten zijn dat niet, hebben een verborgen agenda, zoals dat heet, en zijn uit op voordeel in wat voor opzicht dan ook. Een oordeel over mensen is niet goed, maar een zekere voorzichtigheid in het vertrouwen van mensen en het geloven dat wat iemand zegt of toont waar is, is toch wel wat meer van belang. Want de normen en waarden van de doorsnee mens zijn niet zo edel als jullie wel geloven en vanuit gaan. Beter zouden jullie nog wat meer op Mij vertrouwen en ook bij kleinigheidjes innerlijk wat vaker naar Mij luisteren.

Want jullie overzien nog veel niet, wat Ik wel in zijn geheel overzie, weet en ken. Je zou heel verbaasd zijn als je alles kon zien van wat mensen naar eigenbelang doen en hoeveel verdraaiingen en bedrog er bij mensen zijn, terwijl ze zelf nog niet eens altijd het verkeerde ervan beseffen. Evengoed, ook jullie gaan bij jezelf nog aan veel voorbij wat Ik zichtbaar kan maken, als je daarvoor bij Mij komt.

Geloof in Mij en vertrouw op Mij, maar wantrouw wat meer de mensen om je heen, wees zonder oordeel niet te goedgelovig, want er is meer verborgen onder een zonnige lach dan je kunt vermoeden, dan je kunt zien. Zonder oordeel kun je in je hart van Mij weten, voelen, wat wel en wat niet eerlijk en oprecht is. En geloof Mij, er is veel meer wat eerder niet waar is dan wel. Kom in je hart en Ik laat het je weten.

Hemels Brood 6758

Wanneer je het land ziet als de vaste basis van je ideeën, je meningen, je overtuigingen en de zeeën als je misvattingen, je afdwalingen, je onwaarheden, die tot allerlei handelen leiden, en je opvattingen wijzigen zich op basis van nieuwe gronden, dan kun je zeggen dat er land omhoog komt uit de zee van je misvattingen en dat het land dat eerder de droge grond was waarop je ideeën en overtuigingen gebaseerd waren, door de zee overstroomd raakt.

Zo gaat dat door tijdens je leven, want steeds opnieuw ontdek je dat je ergens niet meer hetzelfde over denkt, ontdek je dat je inzichten veranderd zijn, dat je handelen veranderd is, dat de basis van je geloof veranderd is. Dat proces gebeurt bij alle mensen, de grond waarop zij zich in al hun handelen baseerden verzakt en nieuwe grond rijst omhoog uit de zee van het handelen van alle mensen, dat zij gewijzigd hebben. Maar ook op die nieuw opgekomen grond komen mensen tot nieuwe inzichten en het proces van inzicht en het wijzigen van handelen gaat verder en er komen weer nieuwe inzichten.

Zo groeit de mensheid op een steeds vernieuwde basis tot vernieuwd inzicht en verplaatst de grond zich over de aarde, wat het wijzigen van de grond waarop mensen hun handelen baseren is. En steeds komt de zee van handelen naar misvattingen over de gronden die hebben afgedaan. Ja, de aarde verandert over lange perioden heen, want de mens verandert, door de eeuwen heen en dat is het proces van de oplossing van alle materie, dat is, van alle misvattingen en daaruit voortkomende wandaden, misdaden, ongeloof en de gevolgen van alles wat geen liefde en haar wijsheid in volledige waarheid is.

Totdat alle materie verwerkt en opgelost is in de waarheid van Zijn, van liefde, en alleen het goede, gelukzalige leven in volle glorie de geestelijke grond is voor alle mensen, waarop alle mensen leven, gelijk aan Mij, Leven, Zijn, ware liefde en haar wijsheid. Tot dan wisselen grond en zee elkaar af, zolang dat nodig is voor het geluk van alle mensen.