Hemels Brood 6697 t/m 6727

Hemels Brood 6697

Het hemelse leven is een totaal ander leven dan het aardse leven. Om te beginnen is er geen sprake van materie, maar wel van vormen, landschappen en sferen. De vormen die er zijn hebben te maken met de gedachten, gevoelens, overtuigingen en meningen die mensen hebben. De sferen hebben te maken met de gemoedstoestanden, de emoties van mensen, de oprechtheid en de mate van liefde voor elkaar en voor Mij. Ze hebben te maken met hun waarheden en onwaarheden.

Terwijl op aarde het doen en laten van alle mensen elkaar en de gebeurtenissen beïnvloedt, blijft het in de hemel meer persoonlijk en worden mensen met dezelfde sfeer en vormen naar elkaar toe getrokken en bevestigen mensen elkaar in hun doen en laten, waardoor het zicht op zichzelf moeilijk is en het besef van de impact van hun daden lang kan duren ten aanzien van het besef dat zij zijn afgedwaald van waarheid en liefde. Maar het grensgebied tussen sferen waarin mensen zich bevinden heeft wel een zekere invloed en wanneer iemand een moment wat eerlijker is of wat liefdevoller handelt, zal zijn sfeer zich wijzigen naar dat grensgebied, zodat hij toch langzaam kan groeien in het geestelijk ware levensbesef.

Wie op aarde naar weinig of geen waarheid en naar weinig of geen liefde leefde, zal na zijn verblijf op aarde in een soortgelijke sfeer komen. Op aarde wordt het leven na de aarde vaak “hemel” genoemd, maar uiteindelijk is er één hemel, Mijn hemel, alle andere sferen zijn wegen naar Mijn hemel, die op zich de aardse hemelen genoemd kunnen worden, omdat zij in die zin de sferen zijn waarin mensen terechtkomen terwijl zij nog aan aardse afdwalingen van waarheid en liefde gebonden zijn. Er zijn in die aardse hemelen veel verschillende sferen die de geestelijke groei van mensen weergeven, welke bepaald is door iedereen zelf tijdens zijn verblijf op aarde. Het maakt daarbij een groot verschil of iemand tijdens zijn leven op aarde gemakkelijk van waarheid en liefde afweek of juist zoveel mogelijk aan waarheid en liefde vasthield. Want die sferen van onwaarheid en liefdeloosheid en de sferen van waarheid en liefde liggen ver uit elkaar.

Dat wil niet zeggen dat er geen onderling contact mogelijk is, want zeker kunnen degenen die in sferen van waarheid en liefde zijn uit hun sfeer tot andere sferen die minder naar waarheid en liefde zijn komen, wanneer zij dat innerlijk uit ware liefde willen. Maar omgekeerd gaat dat alleen als degene in sferen van weinig waarheid en liefde tot meer waarheid en liefde groeit, wat kan, maar doorgaans lang tot heel lang duurt. Dit duren is een andere beleving dan de mens op aarde als tijd ervaart. Want de duur in hemelse sferen is geen ervaring in tijd, maar heeft te maken met innerlijke verandering, met groei, met besef. Vanuit liefdevolle sferen is de innerlijke verandering, die groei, krachtiger, maar ook in die sferen kunnen mensen er lang over doen voordat hun innerlijk geestelijke groei zover is, dat zij in Mijn hemel opgenomen kunnen worden.

Dit geeft slechts een heel globaal zicht op het leven na het verblijf op aarde, maar het laat wel zien wat het belang is voor alle mensen om op aarde reeds zoveel mogelijk, vanuit ware vrijheid, niet uit een zekere verplichting en niet vanuit een verlangen naar de liefdevolle sferen, naar waarheid en liefde te leven, Mijn ware wijze liefde.

Hemels Brood 6698

Soms ervaar je Mij heel dichtbij, soms ervaar je Mij verder weg en soms is het moeilijk om in je hart bij Mij te komen. Dan probeer je Mij in je te voelen, te horen, en met Mij te spreken, maar het blijft erbij dat je tegen Mij praat, maar je niets van Mij terug hoort.

Soms twijfel je er dan aan of je Mij nog wel zal kunnen verstaan in je hart en weet je even niet wat te doen, hoe Mij te bereiken. Maar Ik zeg je, alles wat je zegt, al je gedachten, Ik zie, hoor en ken ze. Maak je geen zorgen, het zijn slechts momenten die je helpen om je wat dieper in jezelf te concentreren op contact met Mij in je hart. Het kan zijn dat je innerlijke sfeer nog te verweven is met aardse gedachten, het kan zijn dat Ik je even laat wachten om goede redenen. Maar je hoeft je daarover geen zorgen te maken, jij doet niets verkeerds waardoor je contact met Mij niet meteen zo is als je gewend bent en het is ook niet zo dat Ik geen aandacht voor je heb, voor je vraag of voor je doen en laten.

Het is op zo’n moment ook niet zo dat Ik even druk met iemand anders ben, zoals sommige mensen wel denken. Jullie zijn zelf regelmatig druk met je eigen dingen en hebben dan geen aandacht voor een medemens die je aandacht zou moeten hebben of voor zaken die je aandacht nodig hebben, maar niet krijgen omdat je te druk bent om dat op te merken. Bij mensen gebeurt het regelmatig dat zij de noden van medemensen niet bemerken, niet zien, maar zo is het bij Mij niet, nooit. Ik zie en hoor, Ik weet en ken alles van iedereen altijd, geen moment uitgezonderd, geen mens uitgezonderd.

Wanneer je eraan twijfelt of Ik er ben, of Ik je hoor, of Ik weet wat en hoe, dan zie je Mij niet zoals Ik ben, jullie Schepper, jullie God, jullie liefhebbende hemelse Vader, Die alles van iedereen weet en kent, maar Ik ben geen mens met gebreken. Er zijn heel veel gelovige mensen die Mij van tijd tot tijd zien als een mens met gebreken, maar zo is het in geen geval. Ik ben volmaakt ware wijze liefde, volmaakt gelukzalig Leven, jouw leven, jullie leven. Ik ben er altijd voor iedereen in alle waarheid van werkelijk Zijn. Niet als mens onvolmaakt in zijn handelen, maar als God volmaakt in Alles.

Ik ben tot jullie gekomen in de Mens Jezus Christus, om jullie allemaal terug te brengen tot de goddelijkheid die jullie van oorsprong allemaal zijn in de menselijkheid van zijn, maar gelijk aan Mijn Goddelijkheid. Want jullie zijn is goddelijk, maar jullie handelen nog niet. Daar gaat het om, dat jullie handelen in alle vrijheid zelf gekozen ook volmaakt goddelijk wordt en eeuwig blijft. Zodat jullie in de volkomen gelukzaligheid werkelijk leven. Weet nu tot in de eeuwigheid dat Ik er altijd voor jou en alle mensen Ben, in je, om je heen, in alle mensen, voor altijd, zonder uitzondering werkelijk volmaakt gelukzalig eeuwig Leven.

Hemels Brood 6699

Ieder mens kan vergiftigd worden. Niet met het materiële gif uit de natuur, door een medemens toegediend in het eten of per ongeluk ingenomen, maar door gebeurtenissen, door indoctrinatie, door beweringen van medemensen, dus niet met een materieel gif, maar met niet materieel gif, zoals meningen en overtuigingen die niet naar liefde zijn, met leugens en bedrog die tot leugen en bedrog leiden, dat zijn allemaal aspecten die tot een geestelijke vergiftiging kunnen leiden.

Vooral wanneer door eigen verlangens het vergif voor lief genomen wordt en niet als gif gezien wordt. Dat is het langzame gif dat slechts gedeeltelijk tot de dood leidt en haast ongemerkt de mens verzwakt, niet letterlijk lichamelijk, maar geestelijk in het besef van zijn doen en laten, het verzwakt zijn geweten, zijn besef van goed en kwaad zodanig, dat hij niet meer ten volle zuiver kan onderscheiden wanneer hij afgedwaald is van waarheid en liefde, van ware onbaatzuchtigheid en meent de rechte weg te gaan, terwijl hij geen rechte weg meer gaat. Gif dat door medemensen wordt aangereikt heeft alleen kans om binnen te komen als het gegeten wordt. Maar er zijn slinkse mensen die het gif opdienen in een verpakking die er fraai en begerenswaardig uitziet. En alweer bedoel Ik dat niet letterlijk, maar geestelijk. Met het eten ervan bedoel Ik dat er ingegaan wordt op wat aangeboden wordt, omdat er een verlangen aanwezig is die blind maakt voor het gif.

Ieder mens die verlangens heeft, kan gemakkelijk vergiftigd worden in zijn doen en laten, in zijn gedachten en overtuigingen, in zijn besef van goed en niet goed, en wanneer hij eenmaal vergiftigd is, raakt hij aan dat gif gewend waardoor het niet alleen heel moeilijk is om te traceren, maar als het beseft wordt, is het nog moeilijker om het uit te bannen en de geest van het gif te zuiveren. Zonder Mij zal dat dan ook niet gaan. Wie het in zichzelf niet beseft en er ook niet naar zoekt, die zal er lang mee te maken hebben. Maar Ik geef van tijd tot tijd wel signaaltjes en Ik raad iedereen aan daarnaar te luisteren en bij Mij te komen, zodat het gif opgemerkt wordt en samen met Mij opgelost kan worden en de geest weer tot ware zuiverheid gebracht kan worden.

Gezegend degene die daarvoor bij Mij komt en zich ervoor inzet het gif dat in zijn geest is binnengeslopen en het verlangen waardoor het gif binnen kon komen, op te ruimen en zich door Mij de voeten laat wassen, om zo geheel zuiver zijn weg weer werkelijk recht te gaan, hoe moeilijk dat ook is. Ik ben genadig voor iedereen die bij Mij komt en toegeeft, “hemelse Vader, in mijn verlangens ben ik vergiftigd geraakt, zuivert U mij, zodat ik van mijn verlangens en het gif verlost word, ik doe wat U mij zegt dat nodig is”, en dat dan ook daadwerkelijk doet. Dan zal gebeuren wat nodig is en diegene zal gezuiverd worden en gezegend zijn weg recht naar Mijn ware liefde verder kunnen gaan.

Hemels Brood 6700

Eerlijkheid is moeilijk te verwerven in een wereld waar meer leugen en bedrog is dan eerlijkheid en waar het aan de orde van de dag is om waarheden te verzwijgen, om feiten te verdraaien, om verkeerde interpretaties te geven over gebeurtenissen, terwijl dat allemaal gezien wordt als iets dat nu eenmaal zo is.

En zou er al geprobeerd worden om eerlijker met elkaar om te gaan, dan is daar weinig of geen animo voor, want de meeste mensen zijn eraan gewend en hebben er zoveel baat bij, dat eerlijkheid gezien wordt als het opgeven van macht terwijl niemand anders dat doet. En zolang niemand anders dat doet zou je toch dom zijn om tot eerlijkheid over te gaan en de macht aan anderen te laten.

Toch, jullie kleine groep in Mij gelovende mensen zetten je ervoor in om eerlijk te zijn en je medemensen te bewegen om ook eerlijk te gaan zijn. Daarmee doen jullie goed werk, dienstbaar aan Mij en je medemensen, maar het is geen dankbaar werk, het kost veel moeite en er is een groot incasseringsvermogen en doorzettingsvermogen voor nodig om hele kleine vooruitgangen te boeken in de samenleving en dat lijken druppels op een gloeiende plaat. Soms word je daar mismoedig van.

Blijf er toch mee doorgaan, jullie hebben Mijn zegen, en hoe moeilijk het ook is, ook om zelf in alle opzichten helemaal eerlijk te blijven en alles openlijk uit te spreken, het is belangrijk zelf in elk geval eerlijk en oprecht te zijn, duidelijk, zonder verdraaiingen en zonder dingen die van belang zijn weg te laten. Laat wat je zegt een compleet beeld geven, zodat het recht doet aan Mijn liefde en, al is het weinig, medemensen helpt om zelf ook eerlijker te worden.

Soms lijkt het alsof de wereld een doolhof is van onwaarheden, weglatingen, verdraaiingen en dergelijke, waar je niet in past met je eerlijkheid, je duidelijkheid, je waarheid en oprechtheid, je liefde en je opofferingen, toch heb Ik je daar geplaatst, en hoe moeilijk het ook is, het is je kracht uit Mij en Mijn liefde om vast te houden aan waarheid en liefde zonder je te laten ontmoedigen door leugens en onwaarheden, door verdraaiingen en weglatingen, door verkeerde interpretaties die in de wereld allemaal zo gewoon zijn. Met je doorzettingsvermogen verwerf je het ware leven, wat in alle nederigheid je de volledige ware vrijheid geeft waar geen enkele macht vat op heeft. Wees gezegend wie dit begrijpt in ware liefde.

Hemels Brood 6701

Wanneer je het over leven hebt, heb je het feitelijk over Mij. Veel mensen hebben het over hun leven zonder te beseffen dat ze het over Mij hebben. En eigenlijk hebben ze het niet over hun leven, maar over zichzelf. Doorgaans over hoe zij een fijne aangename situatie voor zichzelf op aarde kunnen bewerkstelligen, over hun welzijn op aarde. Alsof zij voor hun plezier en gemak op aarde zijn en het leven in hen daar los van staat.

Zij richten zich op de omstandigheden, om die zo gunstig mogelijk te maken voor zichzelf, om hun tijd op aarde zo aangenaam mogelijk te kunnen doorbrengen. Dat is allemaal gericht op situaties en omstandigheden en niet op hun werkelijke leven. Het omgedraaide zou het geval moeten zijn om tot een aangenaam en prettig verblijf op aarde te komen. Niet het beheersen van situaties en omstandigheden is belangrijk, maar het leven zelf, wat Ik in ieder mens Ben. Van belang voor ieder mens is zijn innerlijk leven, situaties en omstandigheden zijn niet het leven, is niet het besef te zijn, te bestaan, je bewustheid van het eigen zijn en als mens op aarde te bestaan, je denken, je voelen, je weten te zijn. Van belang is dat leven in je, Die Ik Ben, zelf daadwerkelijk te zijn, in alle omstandigheden, in elke situatie, dan keren de omstandigheden en situaties zich ten goede.

Want omstandigheden en situaties zijn verbonden aan ieders doen en laten, niet aan het leven als zodanig, want leven Ben Ik, onveranderlijk Dezelfde. Situaties en omstandigheden veranderen al naar gelang iemands doen en laten, maar Ik, Leven, ben onveranderlijk Leven in alle opzichten, in alle omstandigheden. Mensen maken de omstandigheden en situaties op aarde, ieder voor zich en allen tezamen, gericht op hun welzijn, terwijl het iedereen meer welzijn zou geven wanneer Ik, werkelijk Leven, gelijk aan Wie Ik Ben, geleefd zou worden. Beter zouden mensen zich niet bekommeren om hun welzijn, hun gemak, hun genoegens, maar om Mij, hun innerlijk ware leven, om Wie Ik Ben en om het Leven Die Ik Ben en waaruit iedereen leeft.

Dat zeg Ik ook tegen jullie die in Mijn bestaan geloven, tot besef van Mij in jullie gekomen zijn, richt je doen en laten op Wie Ik Ben in jou, op waarheid en liefde en haar wijsheid, dan krijgt jouw leven werkelijk zin voor de eeuwigheid, niet voor de tijd van je verblijf op aarde, maar voor eeuwig. Want werkelijk leven is eeuwig, is liefde en haar wijsheid in volkomen waarheid zijn, Mij zijn, Leven!

Hemels Brood 6702

Het besef persoonlijk te bestaan is een deel van Mijn Persoonlijk bestaan. Want niets dat de mens is, is niet ook van Mij en ben Ik eerst, God, jullie Schepper, Die jullie uit ZichZelf tot vorm van bestaan gebracht heeft. Niemand kan iets zijn zonder dat het eerst Mijn is.

Waarvandaan zou je ook maar het kleinste deel van jouw zijn kunnen hebben, behalve van Mij, want buiten Mij is niets, is geen leven, is geen intelligentie, is geen persoonlijk besef, is niets, helemaal niets. Alles wat er is Ben Ik en is uit Mij, want Ik Ben Alles. Er zijn geen drie goden, Ik ben drievoudig in één God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en dat is Alles. Uit Mij bestaan jullie mensen, geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, uit Mijn eeuwige liefde en haar wijsheid, bedoeld om gelijk Mij volmaakt leven te zijn, niet alleen in wezen, maar ook in al jullie doen en laten, in al je handelen, in de volledige vrijheid van zijn, gelijk Mijn Zijn, zonder Mij te zijn.

Maar de verbeelding doet de mens denken zelf heer en meester te zijn over zijn leven en alles daaromheen en zo vechten mensen op alle niveaus om heer en meester te zijn, behalve over zijn eigen leven, ook nog over dat van zijn medemensen, zonder te begrijpen dat het niemand ooit zal lukken om heer en meester over zijn eigen leven te worden alsof Ik er niet ben, laat staan over dat van zijn medemensen, omdat Ik Alles Ben en de werkelijke heerschappij Mijn is, uit ware liefde en haar ware wijsheid, welke iedereen alleen maar goeddoet en waaruit alle mensen voortdurend geleid worden om tot hun ware leven in volle vrijheid van zijn te komen, tot het besef van hun werkelijke bestaan uit Mij, Mijn liefde en haar wijsheid en te begrijpen dat niemand meer of minder is dan de ander en dat daarover vechten geen enkele zin heeft, niet in het klein tussen twee mensen en niet in het groot tussen legers van mensen.

Toch is er nog zoveel strijd uit een zekere overheersingsdrang, uit een gevoel van minderwaardigheid en machteloosheid, uit de drang om de ander de baas te willen zijn om niet de minste te zijn. Wel, Ik zeg jullie, wie de meeste wil zijn, zal de minste zijn en wie de minste is, zal de meeste zijn, zonder daarover trots te zijn. Evengoed zullen het er maar heel weinigen zijn die alle overheersing kunnen loslaten en de minste kunnen zijn uit ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid uit Mij, jullie liefhebbende Schepper, jullie God, jullie Leven Gever.

Hemels Brood 6703

Er zijn veel mensen op aarde die zoeken naar de zin van hun leven en die zich vervolgens aansluiten bij deze of gene geloofsgemeenschap als een soort van basis, een uitgangspunt voor hun leven. Al die geloofsgemeenschappen hebben regels en bepalingen om naar te handelen opgesteld en bij deelname aan zo’n geloofsgemeenschap moeten mensen beloven zich aan die regels en bepalingen te zullen houden. Zo’n belofte is gelijk een verplichting waaraan op allerlei manieren streng wordt vastgehouden.

Wie deel wil nemen aan zo’n geloofsgemeenschap wordt voorgehouden dat deelname de eigen vrije keus is, dat het de eigen vrije keus is om die belofte af te leggen en daarom past in de vrijheid die Ik, jullie Schepper, alle mensen gegeven heb. Maar zodra die belofte gedaan is, volgens het protocol, is het gedaan met de vrijheid die Ik de mens gegeven heb. En het grote probleem daarbij is, dat er gedaan wordt alsof die belofte aan Mij gedaan is, maar Ik heb totaal niets te maken met de regels en bepalingen van die geloofsgemeenschappen.

Want alles wat zo’n belofte inhoudt is door mensen bedacht en opgesteld, niet door Mij. Het zijn interpretaties van Mijn Woord, die veelal Mijn Woord nog niet benaderen. Die belofte wordt daarom niet aan Mij gedaan, maar aan mensen die voordoen alsof de belofte aan Mij gedaan wordt. Niet Ik maar mensen dwingen deelnemers zich aan de gedane belofte te houden, terwijl daarbij gezegd wordt dat het afwijken van de gedane belofte, afwijken van Mijn wil is, of iets dergelijks.

Lieve mensen, geen geloofsgemeenschap is door Mij opgezet met regels en bepalingen, het zijn allemaal door de mens opgezette geloofsgemeenschappen, die eerder de vrijheid om naar het hart te gaan, waar Ik altijd Ben, belemmeren dan goed doen. Maar nu, wat te doen wanneer je eenmaal zo’n belofte gedaan hebt, want een belofte maakt schuld en het lijkt heel moeilijk om van die schuld af te komen. Ik zeg jullie die een dergelijke belofte gedaan hebben, er is wel gezegd dat die belofte aan Mij gedaan is, maar in werkelijkheid is die belofte niet aan Mij gedaan en daarmee is die belofte niet geldig.

Zou het zo zijn dat jij die belofte voor je gevoel wel aan Mij gedaan hebt, dan zeg Ik je nu dat je door Mij van die belofte ontslagen bent. Weet daarbij dat het een door mensen opgestelde belofte was en niet door Mij. Kom voortaan elke dag in je hart bij Mij, leer Mij daar in alle vrijheid ten diepste kennen en Ik zorg ervoor dat je mensen op je pad treft die ook in hun hart bij Mij komen en waar je Mij in zult herkennen in alle vrijheid en in Mijn onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6704

Wanneer je bouwmeester bent van een te bouwen gebouw ben je verantwoordelijk voor het resultaat. Je bouwt het geheel niet alleen, je hebt mensen nodig die allerlei werkzaamheden voor het geheel uitvoeren. Wanneer die mensen het plan geheel naar je aanwijzingen volgen, dan zal het eindresultaat zijn zoals je bedoeld hebt. Maar wanneer er mensen zijn die vinden dat zij het zo hier en daar beter weten en afwijken van je aanwijzingen, dan zal het al moeilijker worden om het bedoelde resultaat te behalen.

Ik ben Bouwmeester van het ware werkelijke leven voor alle mensen en alle mensen zijn daarbij de werkers, maar de meesten vinden dat zij het beter weten en volgen Mijn aanwijzingen niet op. Nu ben Ik niet een Bouwmeester van een materieel gebouw, al heb Ik alles, de aarde en al wat erop en eromheen is voor het grote plan geschapen, met de mens daarbij, maar van het geestelijk ware leven voor alle mensen, met het doel om alle mensen tot ware gelukzaligheid te brengen.

Wanneer een bouwmeester op aarde met mensen te maken heeft die hun werk niet naar behoren doen, worden die daarop aangesproken of zelfs ontslagen. Ik spreek mensen wel aan, maar Ik ontsla geen mensen. Hoe weinig iemand ook naar Mijn aanwijzingen doet, of hoeveel iemand zijn eigenbelangen ook volgt, Ik ontsla niemand, Ik wijzig wel de werking van de middelen om Mijn Plan toch te doen slagen en het doel evengoed te bereiken. Een aardse bouwmeester kan dat niet doen zonder daarmee ook het resultaat te wijzigen, Ik kan dat wel, met uiteindelijk het van het begin af aan bedoelde resultaat.

Ik blijf eeuwig jullie Bouwmeester, met eeuwig hetzelfde Plan, en ergens in de eeuwigheid wordt het doel voor alle mensen bereikt. Zou een bouwmeester op aarde zijn werkers gaan dwingen of manipuleren, Ik doe dat niet, Mijn werkers, jullie allemaal, zijn vrij in al je handelen. Want het levensgebouw dat Ik voor ogen heb is bedoeld gebouwd te worden door mensen die het begrijpen en daarom bouwen zoals Ik hen aanwijs te bouwen en uit liefde bouwen aan het werkelijk gelukzalige leven voor alle mensen.

Steeds vraag Ik aan mensen mee te bouwen en Mijn aanwijzingen als Bouwmeester op te volgen en langzaam groeit het aantal mensen die Mijn aanwijzingen in alle vrijheid volkomen volgen, omdat zij het belang daarvan begrijpen, omdat zij Mij liefhebben en hun medemensen liefhebben en met Mij alle mensen het ware gelukzalige leven gunnen en beseffen dat de beste bouwstenen in alle opzichten altijd alleen waarheid, liefde en haar wijsheid zijn. Bouwstenen die Ik voortdurend beschikbaar stel aan iedereen die in alle vrijheid aan Mijn enig ware en voor alle mensen goede en liefdevolle Plan willen werken, zoals Ik het bedoel en zoals het voor iedereen helemaal goedkomt!

Hemels Brood 6705

Wetenschappers willen het ontstaan van de aarde onderzoeken, het hoe en wanneer, wanneer in de tijd, of was er voor het ontstaan van de aarde geen tijd, want onduidelijk is het, wanneer tijd begon, als die er voor het ontstaan van de aarde al was. En in je hart zie Ik de vraag, wanneer Ik, jouw Schepper, God, dan ontstaan ben.

Het is moeilijk te begrijpen, maar Ik ben niet ontstaan, Ik Ben is er eeuwig en in Mij zijn alle geesten eeuwig aanwezig, onbewust van hun eigen eeuwige aanwezigheid in Mij heb Ik de zeven geesten uit Mij een bewustheid van eigen bestaan gegeven, wat de zevende geest van Mij verwijderde door in zijn bewustheid van bestaan het idee op te vatten zelf god en almachtig te zijn, terwijl er geen andere almacht is dan Mijn Almacht, Die eeuwig Mijn is.

Ik Ben eeuwig oneindig, de Alpha en de Omega en alles en iedereen is deel van Mij, alleen niet altijd in dezelfde bewustheid van bestaan, van zijn. Die bewustheid van bestaan heeft een begin en blijft tot in eeuwigheid. En hoewel er altijd een bewustheid in Mij is, die voor de geboorte van de mens op aarde verenigd met Mij één geheel vormde, is het besef van die eenheid met Mij aan de mens overgelaten, als mogelijkheid voor de zevende geest om zijn verbinding met Mij, het eeuwige Zijn, terug te vinden in de vrijheid die hem met het van zichzelf bewust zijn gegeven is. Zo is de zevende geest in de aardse schepping gebonden aan zowel de materie als Mijn geestelijke Wezenlijkheid van Zijn, wat in de mens tot uiting komt.

Want in de zevende geest zijn al Mijn Goddelijke krachten tezamen gebracht, zodat Ik de mens vanwege hem, de zevende geest, geschapen heb naar Mijn beeld en gelijkenis, Mijn Zijn, zonder Mij te zijn, in de volkomen vrijheid van het besef te bestaan, terwijl elk bestaan, hoewel persoonlijk, ook evengoed Mijn bestaan is en de mens in zijn vrijheid kan begrijpen dat hij evengoed Mijn bestaan is en Wie Ik Ben. Daaruit kan hij tenslotte ook beseffen wie hij zelf is en daarbij begrijpen dat zijn wezenlijkheid pas de ware levensgelukzaligheid in volle vrijheid kan genieten, wanneer hij zich uit eigen vrije wil verenigt met Mij, dat is waarheid, liefde en haar wijsheid in alle opzichten zijn, dat is zijn wil in overeenstemming brengen met Mijn wil.

Daartoe heb Ik in de eeuwige oneindigheid de aarde en al wat erop en eromheen is geschapen en de mens tijd gegeven, want alleen met tijd kan de mens in de materie in vrijheid tot zijn geestelijk oorspronkelijke goddelijke wezenlijkheid terug in eenheid met Mij komen en zich van zijn eigen bestaan persoonlijk bewust blijven. Want de mens is voorzien van al Mijn Goddelijke krachten en van de bewustheid van de zevende geest, waardoor de mens verleid kan worden tot het tegenovergestelde waarin de zevende geest denkt Mij te zijn.

Nu is het aan de mens gegeven om tot eenheid met Mij te komen en daartoe ben Ik in de Mens Jezus Christus Zelf op aarde gekomen, zodat iedereen behouden blijft voor het eeuwig ware leven en het niets, wat de dood genoemd wordt, alleen een schijndood is waaruit iedereen kan opstaan en tot werkelijk eeuwig oneindig gelukzalig leven kan komen in het persoonlijk besef van eenheid met Mij, werkelijk eeuwig Zijn, in ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 6706

Lieve mensen, Ik zie bij velen van jullie dat zij er nog niet zo regelmatig toe komen om in hun hart bij Mij te komen en contact met Mij te hebben, terwijl het ieder van jullie veel goeds zou geven en aanwijzingen hoe met allerlei situaties om te gaan. Het is geen verplichting om bij Mij in je hart te komen en naar Mijn aanbevelingen te luisteren, het is alleen zo, dat Ik je in je hart veel kan laten weten wat je helpen kan en veel kan uitleggen waar je vragen over hebt.

Zo nu en dan kom je wel, maar vaker maak je gebruik van je verstand om situaties en problemen aan te pakken. Jullie geloven in Mij en Mijn liefde, maar de meesten zijn gewend om naar eigen ideeën en inzichten te handelen, zonder eerst met Mij te overleggen wat het beste is om te doen of te laten. Ik weet dat het niet altijd even gemakkelijk is, want wil je Mij in je hart zuiver en naar waarheid en liefde verstaan, dan is het nodig om eerst je eigen invullingen, oplossingen en meningen los te laten, en dat voelt doorgaans onzeker, want je twijfelt of je Mij wel goed kunt verstaan en situaties ontstaan vaak zo snel, dat je er niet aan denkt eerst even in je hart bij Mij te komen, daar lijkt op dat moment geen tijd voor.

Want wil je Mij goed en duidelijk verstaan, dan is het nodig dat je in stilte komt en daar lijkt geen tijd voor te zijn, er moet gehandeld worden. Daarop zeg Ik jou, Ik ben sneller dan enig moment, in een flits kun je bij Mij in je hart zijn, door alleen je aandacht op Mij te richten, dat hoeft geen seconde te duren en je weet meteen wat het beste is om te doen of te laten. Je bent altijd vrij om die “flits” naar Mij wel of niet te maken, en vrij om Mijn aanbevelingen wel of niet op te volgen. Het gebeurt nogal eens dat Mijn aanbeveling wel gehoord wordt, al is het zachtjes op de achtergrond, maar door twijfel niet wordt opgevolgd, waarbij dan later ingezien wordt dat Mijn ingeving de juiste en goed was.

Hoe vaker je dat bemerkt, des te meer besef zul je krijgen dat het toch steeds het beste is om je met Mij in je hart te verbinden in alle situaties die zich voordoen. Maar forceer je niet om Mij in je hart te ontmoeten, wees vrij om je eigen mening te volgen, kom in alle vrijheid als je wilt bij Mij in je hart, dan laat Ik je zien en voelen hoe sterk Mijn liefde voor jou is en hoe Ik je altijd help met alles.

Hemels Brood 6707

Wanneer je iets wilt zien, heb je licht nodig en een scherp zicht, daarzonder kun je niets scherp en duidelijk zien. In het duister worden alle vormen silhouetten en details bestaan niet meer. Maar wanneer er licht bij komt, komen de silhouetten tot allerlei vormen met hun details, je zou kunnen zeggen, komt alles tot leven. Zoals ‘s morgens de zon opkomt en wat in de nacht tot stille silhouetten teruggebracht werd, uit het donker tevoorschijn roept, tot leven roept.

Zo is het met de ziel van de mens, die kan in het duister gehuld zijn als in de nacht en weinig of niets zien, zijn leven kan duister en zonder licht zijn als de nacht, maar op een zeker moment kan daar ineens, of steeds wat meer, licht komen en in de ziel van die mens, daar waar hij zichzelf bewust is te bestaan, maar zijn ware geest nog niet in oorsprong kent, gaat hij zien en komt wat hij eerder niet zag tot leven, langzaam maar zeker tot werkelijk leven. Het belangrijkste daarvan is dat het licht zichtbaar maakt wat werkelijk leven is, zichtbaar maakt wat het verschil is tussen materie, welke dood is, en geest, welke het werkelijke leven heeft.

Maar wanneer de ziel in de mens lang in het duister geweest is, zal zij in het begin niet veel licht kunnen verdragen en zal de ziel moeten wennen aan het licht, aan het besef van haar geest, en de zichtbaar geworden vormen zal zij niet direct kunnen plaatsen in een dan nog gebrekkig geheel. Daarom zal het licht zich aanpassen aan het zichtvermogen van de ziel, maar tegelijkertijd zal het licht het zicht aantrekken en vergroten.

Zie, zo ben Ik, jullie God, jullie Schepper, in Jezus Christus in jullie het licht uit Mijn liefde, de ziel tot geest verlichtend en het ware leven zichtbaar makend, in iedereen aanwezig, en geef Ik ieder mens al naar gelang zijn innerlijk gezichtsvermogen licht uit ware liefde, ziel en geest samenbrengend in het goddelijk besef van zijn, tot werkelijk leven roepend. Steeds worden deze en gene mensen gewekt en tot zicht gebracht door Mijn licht dat voortkomt uit Mijn liefde en haar wijsheid, en de waarheid van Mijn eeuwige leven brengt ieder mens persoonlijk tot besef daarvan. Daarvoor is veel tijd nodig, maar de langste tijd heeft het gehad en het licht gaat meer en meer schijnen.

Zalig degenen die zoveel vermogen reeds hebben, dat zij Mij, hun Schepper, in waarheid, liefde en haar wijsheid zijn gaan zien en herkennen als hun werkelijke leven en zijn gaan begrijpen waartoe hun leven op aarde zin heeft voor het leven van alle mensen, voor de ware gelukzaligheid van alle mensen. Zalig degenen die reeds nu op aarde in Mijn licht staan en Mijn liefde voor hen en voor alle mensen van tijd tot tijd voelen in hun hart en om hen heen. Want Mijn licht, Mijn liefde en haar wijsheid straalt door hen heen naar de wereld waarin de meeste mensen verdwaald zijn in het duister. Zo verlicht Mijn ware liefde door alles heen alle mensen, want Ik zeg jullie, materie vergaat en Mijn licht uit Mijn liefde komt overal doorheen, tot in het diepst van de ziel.

Wees gezegend, jullie, die Mijn liefde in je kunnen voelen in de waarheid van werkelijk leven en draag het uit zonder je op te dringen, zonder het van de daken te schreeuwen, onopvallend, maar met ijver. Wees werkzaam in Mijn wijngaard zonder enige verdienste te verwachten, want jullie verdienste is voor alle mensen Mijn Liefde, Mijn Leven, de eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 6708

Iedereen kent wel van die momenten waarop je eigenlijk iets zou moeten doen, of juist laten, maar op de een of andere manier kom je er niet toe om datgene wat het beste zou zijn daadwerkelijk te doen. Je wilt het goede, maar er is ook iets anders wat je wilt. Je wilt dat niet willen, wat je eigenlijk wilt, maar het is het sterkst. Het is dat stukje taart, je zou dat het beste laten staan en dat wil je ook, maar je doet het niet. Want je wilt het niet laten staan, je wilt het eten. En die wil overheerst als het op de keus hoe te handelen aankomt. Hoe komt het dat je wil je wil overheerst?

Hoe bepaalt een mens zijn wil vooraf aan een te maken keus? Want vaker komt het voor dat iemand het goede wil, maar het andere doet. Dat heeft te maken met verlangens, sterke verlangens die de wil overheersen. Je hart wil het goede doen, je hersens denken daar anders over, het verlangen roept om aan de voldoening, van wat op dat moment die voldoening kan geven, toe te geven.

Hoe kun je loskomen van al die verlangens, die je wil steeds weer dusdanig beheersen dat je innerlijke wil om het goede te doen niet aan bod komt. Wanneer je je bewust bent van een tegenstrijdigheid in je wil, waarbij een verlangen niet te weerstaan is, kom dan voordat je tot handelen overgaat in je hart bij Mij en praat met Mij, leg wat je bezighoudt aan Mij voor, en bekijk wat je aan Mij vertelt, dan ga je al snel beseffen hoe je je verlangens met Mijn steun kunt loslaten en datgene kunt kiezen wat je in je hart weet dat het beste is.

Dat wil niet zeggen dat zulke momenten er dan niet meer zullen zijn. Want iedereen heeft allerlei verlangens en daarbij zijn er die diep geworteld zijn en niet in één keer uit te trekken zijn. Daarom raad Ik jullie allemaal nogmaals aan, kom steeds als je merkt dat je wil en je verlangens met elkaar in strijd zijn, bij Mij in je hart en praat er met Mij over, dan laat Ik je inzien dat het een verlangen naar niets bijzonders is en in Mijn liefde voel je wat je werkelijke verlangen is, en daar kies je dan voor, steeds opnieuw, tot alle verlangens opgelost zijn en je wil niet meer met verlangens in strijd komt en je steeds alleen het goede kiest.

Hemels Brood 6709

Soms komen gedachten op als sterren aan de hemel, ze zijn er gewoon ineens en ze zijn briljant. Die gedachte is precies wat je nodig hebt. En waar kwam die vandaan? Zie, gedachten zijn net als sterren, lichtjes die net dat verschil laten zien en je helpen om verder te komen in je geestelijke ontwikkeling.

Iedereen heeft die momenten waarop er een vergeten vraag beantwoord wordt, zomaar ineens. Die gedachten zijn ingevingen van Mij aan de mens en komen wanneer aan alle voorwaarden voldaan is om de gedachten te verstaan als antwoord op vragen van geestelijke aard. Zo’n vraag kan al langer geleden in je opgekomen zijn, maar op dat moment zou je het antwoord niet begrepen hebben, pas na tijd en gebeurtenissen is die mogelijkheid gekomen en dan komt ook het antwoord, de uitleg, die je meteen ook verstaat. Dat maakt je blij en je wilt dat graag delen met een medemens die je na staat, maar dan blijkt dat diegene wat jij plotseling zo helder verstaat, nauwelijks de moeite waard vindt om aandacht aan te geven.

Zo is het om je heen, de ingevingen die je op geestelijk gebied van Mij krijgt, zijn niet zomaar met iedereen te delen, want iedereen gaat zijn weg en hoewel tijd voor iedereen gelijk loopt, een minuut is voor iedereen een minuut, gaat ieders levensontwikkeling verschillend en leert niet iedereen hetzelfde in dezelfde minuut. Wanneer je bedenkt hoeveel mensen er zijn, hoeveel verschillende en persoonlijke gedachten er bij al die mensen zijn, en dat Ik dat allemaal ken en weet en stuur zonder iemands vrijheid te belemmeren, dan kun je begrijpen dat niet iedereen op hetzelfde moment dezelfde ingeving kan begrijpen, dezelfde groei doormaakt, enzovoorts.

Want dat alles wordt door Mij wel gedragen in Mijn ware liefde, maar alle mensen worden daarbij helemaal vrij gelaten en alleen wanneer het hun vrijheid niet belemmert, komen de gedachten als sterren om de geestelijke ontwikkeling vooruit te helpen, niet van één mens, maar van alle mensen, en zo is de ontwikkeling van ieder mens zijn eigen en tegelijk de ontwikkeling van alle mensen. Want Ik, jullie Schepper, heb jullie allemaal lief, innig lief.

Hemels Brood 6710

Er zijn mensen die denken dat vrijheid betekent dat zij aan niets en niemand verantwoording hoeven af te leggen. Die denken dat hun leven uit het niets zomaar ontstaan is en doen in alle opzichten of het hun bezit is en of zij almachtig hun wil kunnen doen.

Maar stel nu dat het werkelijk zo zou zijn, dat Ik er niet zou zijn, dat de mens geheel aan zichzelf overgelaten op aarde zijn eigen wil in alle opzichten kon doen. Dan zouden er nogal wat mensen zijn die voor hun medemensen heel onaangenaam zouden zijn. Die zijn er nu ook wel, maar die kunnen ter verantwoording geroepen worden. Zouden mensen niet ter verantwoording geroepen kunnen worden, omdat iedereen eigen baas is en kan doen en laten wat hij maar wil, dan zouden mensen elkaar in de kortste keren uitmoorden en de aarde onleefbaar maken. Nu is er wel veel ellende op de aarde, omdat veel mensen hun eigen wil doen en zich er niet om bekommeren wat zij met hun doen en laten anderen aandoen, velen niet eens beseffen wat zij met hun handelen anderen aandoen, maar zij kunnen tot op zekere hoogte ter verantwoording geroepen worden en bestraft worden. Daarbij zijn er nog genoeg mensen die zich wel om hun medemensen bekommeren en er wel op letten dat zij anderen niet tekortdoen, die anderen helpen en lasten verlichten van medemensen.

Zie, de mens is een vrij wezen en in vrijheid op aarde door Mij tot leven gebracht, met een doel, een rein en zuiver doel voor de mens, uit liefde voor de mens. Daartoe heeft iedereen een geweten gekregen waarmee iedereen het onderscheid kan maken tussen wat goed is en goed doet en wat niet, en daarbij heeft de mens de mogelijkheid om voor het goede te kiezen of voor het tegenovergestelde. Dat is de vrijheid van de mens, maar die vrijheid ontslaat de mens er niet van voor zijn keus verantwoording af te leggen, want hij weet door zijn geweten heel goed wat zijn keuzen teweeg kunnen brengen en wat het verschil daarbij is tussen wat goed is en wat niet. Alleen, hoe en tegenover wie legt de mens dan verantwoording af?

Zie, op aarde is er in de verschillende vormen van samenleving de rechtspraak waarmee mensen berecht kunnen worden. Maar daarnaast ben Ik er waaraan mensen verantwoording af te leggen hebben, niemand uitgezonderd. En al denken sommige mensen, die niet in Mijn bestaan geloven, dat er dan ook geen verantwoording afgelegd hoeft te worden, dan hebben zij het mis, want wat mensen wel of niet geloven doet er niets toe of af dat Ik Ben en dat Ik, jullie Leven Gever, ook hen ter verantwoording roepen zal. Maar niet zoals dat op aarde in de samenleving gebruikelijk is, door mensen tot straffen te veroordelen, wat bij velen geen enkele verbetering geeft.

De verantwoording die mensen aan Mij af te leggen hebben gebeurt tijdens hun leven, door situaties en gebeurtenissen die Ik uit liefde voor alle mensen toelaat, zodanig dat het hen helpt om tot het inzicht te komen dat het goede alleen werkelijk loont en het tegenovergestelde alleen kost. Sommige mensen begrijpen vrij snel hoe gebeurtenissen hen helpen inzicht tot werkelijk leven te krijgen, geholpen door hun geloof in Mij, hun God en Schepper, anderen doen er langer over, zeker degenen die niet in Mij geloven en denken zelf hun leven te beheersen. Uiteindelijk ben Ik mild en ook de meest ernstige misdadiger zal zich tot Mijn liefde keren, juist omdat Ik hem liefheb.

Hemels Brood 6711

Onder de in Mij gelovende mensen zijn er die zich afvragen of Ik niet had kunnen voorkomen dat de mens tot zondigheid verviel. Want nu staat er geschreven dat Ik de mens geboden had om niet van de vruchten van de Boom der kennis van goed en kwaad en van de Boom des levens te eten. Zij veronderstellen dat de mens zich niet zou hebben laten verleiden wanneer hij geweten had welke gevolgen dat zou hebben, wanneer hem uitgelegd was waarom hij daarvan niet moest eten.

Maar zie, zou Ik dat gedaan hebben, dan zou Ik daarmee zijn vrijheid, zijn eigenbewustheid van bestaan, zijn persoonlijk besef te leven, weggenomen hebben en dat was nu juist niet de bedoeling. Juist was de mens bedoeld om vanuit zijn eigen innerlijke wezenlijkheid, die uit Mij is, zelf te besluiten niet aan de verleiding toe te geven. De vrijheid van de persoonlijke eigenheid van de mens hing daar vanaf, het moest zijn eigen keus zijn de verleiding te weerstaan. Ik had Mij voor de mens dan wel teruggetrokken uit zijn directe besef, maar zijn wezenlijkheid was als altijd wel uit Mij en met Mij verbonden en hij had zich tot Mij kunnen wenden of kunnen wachten tot Ik weer in zijn directe besef terug zou zijn om de situatie aan Mij voor te leggen.

Zo is het met jullie in de huidige tijd ook. Het is aan jullie om steeds in je hart bij Mij te komen en de dingen aan Mij voor te leggen, met Mij te bespreken. Want zie, Ik ben in de Mens Jezus Christus op aarde gekomen en in dit Mens-zijn heb Ik als mens Jezus Christus alle verleiding weerstaan, zodat alle mensen gered zijn van de eeuwig voortdurende verleidingen. Daarmee heb Ik voor de mens een direct contact met Mij in zijn hart mogelijk gemaakt, waardoor er steeds overleg met Mij kan zijn over alles, maar net als toen is het ook nu aan de mens om naar Mij toe te komen, Mij te vragen, met Mij te overleggen. Wie dan naar Mij luistert en Mijn raad opvolgt, zal in zijn vrijheid geholpen zijn de verleiding te weerstaan.

Dat zal altijd zo zijn, omdat Ik alle schuld heb opgelost. De vrijheid van de mens is daarmee gewaarborgd en daarbij is het eeuwig gelukzalige leven ook zekergesteld om te bereiken door alle mensen. Want dat is Mijn Plan voor alle mensen, dat zij eens allemaal tot het ware gelukzalige leven komen, waarbij niemand nog ooit aan enige verleiding toegeeft in de volle vrijheid van persoonlijk en gezamenlijk zijn, in ware liefde voor Mij en elkaar.

Hemels Brood 6712

Soms komt de slechtheid van de wereld heel dichtbij, soms komt het tot in je huis, maar komt het in je hart? Want de slechtheid van de wereld is te groot om door een mens alleen tegen te gaan, en dat wordt dan ook door Mij niet van een mens verwacht. Voor Mij is het belangrijk hoe het in iemands hart gesteld is. Want in het hart kan Ik zien of iemand de wereld aanhangt of Mij en Mijn liefde. Daar gaat het voor Mij om.

Op aarde hebben mensen wetten en regels opgesteld, en die zijn lang niet in alle opzichten in overeenstemming met Mijn tien geboden, maar mensen moeten zich wel aan die wereldse wetten houden, in de normale zin van het woord. Maar waar ligt de grens, als er wetten en regels komen die de liefde tegengaan en de mens dwingen zich niet aan Mijn geboden te houden en hij bestraft wordt wanneer hij zich wel aan Mijn geboden wil houden. Zie, toen Ik op de aarde was, heb Ik geen van de door mensen opgestelde wetten overtreden, toch ben Ik als de grootste misdadiger veroordeeld en zwaar gestraft, omdat Ik vasthield aan waarheid en liefde en Ik de mensen leerde aan waarheid en liefde vast te houden.

Dat Ik veroordeeld en bestraft werd gebeurde niet zomaar, dat heb Ik laten gebeuren uit liefde voor jullie mensen, die anders eeuwig niet los zouden kunnen komen van de dood, die het tegenovergestelde is van ware liefde, om alle mensen daarvan te redden. Zo is het dat wie waarlijk in zijn hart, in heel zijn wezen, in Mij in Jezus Christus gelooft, behouden zal blijven voor het eeuwig gelukzalige leven en opgenomen zal worden in de vreugde van werkelijk Zijn, Mijn hoogste hemel. Dus wie zijn vertrouwen in Mij stelt, vrees niet, want Mijn Engelen zijn rond jullie allemaal die in Mij geloven en op Mij vertrouwen, onzichtbaar, onmerkbaar, maar overal aanwezig, want Ik ben alom aanwezig.

Laat niemand zich zorgen maken om wat de wereldse mensen hem afdwingen, want zolang het hart goed is, zolang er geloof en vertrouwen in Mij is, hoeft er geen vrees te zijn. Hoe machtig de wereld en haar wetten en regels ook lijken te zijn, Mijn macht is oneindig veel groter, maar dat zal niet eerder zichtbaar worden voor de wereld en voor alle mensen, dan wanneer de tijd daarvoor aangebroken is. Vrees niet, want alles komt goed op de bestemde tijd voor alle mensen. Want Ik heb jullie allemaal lief.

Hemels Brood 6713

Lief mens, waar je ook bent, wie je ook bent, hoe je ook met je medemensen omgaat, wat je ook van Mij weet, hoe je ook over Mij denkt, of je wel of niet in Mij gelooft, Ik heb jou lief. Jou, mens, heb Ik lief. Het maakt niet uit of je dat beseft, of je dat voelt, of je dat weet, of je dat gelooft, Ik heb jou lief.

Dat wil niet zeggen dat Ik ook alles wat je doet of laat, wat je zegt of zwijgt, kortom dat Ik al je handelen liefheb of goedkeur, want zo is het niet. Maar jou heb Ik lief. Vanuit Mijn liefde zorg Ik voor jou, elke dag, elk uur van de dag en de nacht, elke seconde, altijd. Alleen, die zorg is niet steeds zoals jij dat zou willen, want Mijn zorg voor jou is erop gericht om je tot het persoonlijke, vrije, ware gelukzalige leven te brengen, en jouw handelen brengt je er zo nu en dan verder vandaan. Het is Mijn zorg om je dan te helpen tot ander handelen te komen, tot inzichten te komen waardoor je tot wijzigingen in je handelen komt en daarmee weer dichter tot het ware leven komt.

Want het ware leven is onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde in alle opzichten, Mijn liefde en haar wijsheid, en daar dwaal je zo nu en dan wel eens vanaf. Jij niet alleen, in meer of mindere mate dwalen alle mensen daarvan af in hun doen en laten, in hun zeggen en zwijgen, in hun gedrag, hun omgang met hun medemensen. Zelfs mensen die het ernstig menen om naar Mijn liefde en haar wijsheid te leven, dwalen zo nu en dan af. Mijn zorg is het om iedereen te helpen om tot Mijn liefde te komen, niet voor even, voor momenten, maar voor altijd, voor eeuwig. Daarbij is het nodig om jullie vrijheid in geen enkel opzicht te belemmeren, want zou Ik dat doen, dan zou je het besef persoonlijk als eigen zijn te bestaan verliezen en dat is nu juist het mooiste, dat je jezelf bewust bent te bestaan, te leven, waarbij het allermooiste voor ieder mens is, het voelen en zijn van de gelukzaligheid van leven.

Juist dat, daar zorg Ik voor uit grote liefde voor jou, mens. Maar dat gaat niet over rozen. Niet omdat Ik je niet gun om op je gemak tot die ware gelukzaligheid te komen, maar omdat jij vrij bent en in je vrijheid alleen zelf tot het ware geluk van werkelijk leven kunt komen, door er vrij voor te kiezen. En daar is inzicht voor nodig in wat je handelen op de ene en op de andere manier teweegbrengt, inzicht in wat je tot die ware gelukzaligheid brengt. En juist om je niet te belemmeren in je eigen vrije keus, kan Ik je alleen helpen dat nodige inzicht te verwerven door je van alles te laten meemaken. Dat is wat Ik uit liefde aan al jullie mensen geef, alles wat nodig is om uiteindelijk tot alle inzichten te komen die nodig zijn om uit eigen vrije wil voor altijd bij alles, zonder uitzondering, voor onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar wijsheid te kiezen.

En omdat jij, lief mens, niet alleen op aarde bent, maar velen daar met jou zijn, heb je ook te maken met al die andere mensen en hun doen en laten, hun zeggen en zwijgen, hun afdwalingen en noem het maar op. Maar Ik zorg ervoor dat alles waar je mee te maken krijgt je altijd ten goede komt ten aanzien van het bereiken van het werkelijk eeuwig gelukzalige leven, dat is Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, eeuwig onveranderlijke liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6714

Tijdens het verblijf op aarde kan ieder mens Mij persoonlijk leren kennen. De aarde is de enige plaats waar dat mogelijk is. Maar het ligt aan de mens of hij Mij ook daadwerkelijk gaat kennen. Door alle afdwalingen van liefde zijn er veel mensen die er geen weet van hebben dat alleen de aarde de mogelijkheid biedt om Mij te leren kennen, om Mij te ontmoeten in de vrijheid van zijn, van persoonlijk besef te bestaan.

Daarbij zijn er mensen die zoeken naar leven buiten de aarde, in het heelal. Daar zijn allerlei redenen voor, voor sommigen is het nieuwsgierigheid, voor anderen is het wetenschappelijk, nog anderen willen de aarde verlaten voordat die onleefbaar geworden is, maar er is bij al diegenen weinig of geen besef van, dat alleen de aarde in de oneindigheid van het heelal de mogelijkheid biedt om Mij te ontmoeten en Persoonlijk te leren kennen en daarmee zichzelf te leren kennen in de oergrond van het bestaan van de mens, ieder persoonlijk en allen tezamen. Hoewel er allerlei gissingen gedaan zijn en worden, heeft de wetenschap nog geen werkelijk zicht op het ware leven, terwijl juist het ware leven uit Mij, jullie God en Schepper, de oergrond van alle leven is.

Nergens is deze oergrond zo tastbaar en voelbaar aanwezig dan de aarde aan mogelijkheid biedt. Maar veel mensen kijken liever voorbij de aarde in de oneindigheid en zoeken daar naar leven, terwijl Ik, het Enig ware Leven, in en om hen heen ben, dichter bij dan wat dan ook. Het is alsof je in de winkel vraagt waar de suiker staat en het staat recht voor je neus, maar je ziet het niet. Zoveel mensen zien het niet, terwijl Ik zo zichtbaar bij allemaal ben, in ieder en om ieder heen. Wees blij als jij Mij wel kent, in je en om je heen, wees blij met wat je van Mij in je hart voelt, Mijn liefde, werkelijk leven, want het is een zeldzaamheid nog op aarde, wat voor iedereen bekend zou moeten zijn.

En bekend zal Ik het weer maken, op de aarde, de enige juiste plaats waar Ik voor alle mensen het ware leven kenbaar Ben, waar alle mensen Mij Persoonlijk kunnen leren kennen, Mij Persoonlijk kunnen ontmoeten in de werkelijkheid van Leven, van Zijn. En jullie, die achteraan lopen waar het de wereld en de wetenschap betreft, nog even en jullie lopen vooraan waar het het ware leven betreft, de ware liefde, met Mij samen, in de volle vreugde van werkelijk Zijn.

Hemels Brood 6715

In de negentiende en twintigste eeuw trok de kerk nog steeds de macht naar zich toe en de mensen moesten aan de kerk verantwoording afleggen voor hun doen en laten, maar ook de regerende koningen en hun hofhouding werden door de kerk geïnstrueerd, wat voor veel mensen desastreus was. Want wie maar enigszins anders dacht en dat uitte, werd onmiddellijk gezien als een verrader en streng gestraft.

Zo zijn de mensen lange tijd op valse gronden tot een geloof gedwongen, wat niets met de waarheid te maken had maar wel van generatie op generatie werd doorgegeven, zodat er een gewenning ontstond. In de huidige tijd is de valsheid van de kerk wel naar voren gekomen, maar evengoed heeft de kerk door die gewenning nog een grote invloed op veel mensen, die de slimheid waarmee de kerk haar macht probeert te behouden niet doorzien. En degenen die dat wel doorzien, nemen afstand van de kerk, maar op een zo rigoureuze manier, dat zij niet alleen geen geloof meer hebben in wat de kerk beweerde waar te zijn, maar ook niet meer geloven in Mijn bestaan, in Mijn ware liefde en Mijn Woord.

Dat heeft voor alle mensen over de hele wereld gevolgen. Want nu wil iedereen de regie over zijn eigen leven en dat gaat gepaard met onderlinge strijd om de macht, om bezit en om welzijn. Hoe fout de kerk in zichzelf ook was en nog is, er waren toch veel mensen die in Mij en Mijn bestaan geloofden op een eerlijke eenvoudige manier, veelal de eenvoudige burger, de landwerkers, de ongeletterden, zij hadden het niet breed maar geloofden in Mijn bestaan. Nu zijn veel mensen inmiddels wel geletterd, maar het geloof in Mijn bestaan, in Mijn liefde voor de mensen is enorm afgenomen.

Toch zijn er goede mensen met een goed hart en ook al geloven zij niet in Mijn bestaan, die goedheid in hun hart is evengoed hun contact met Mij, al beseffen zij dat niet als zodanig. En een kleine groep mensen is er steeds geweest die op de ware wijze in Mijn bestaan en Mijn liefde geloofden, wat de kerk ook beweerde, zij hielden dat in hun hart verborgen. En gelukkig zijn er ook nu mensen die in Mij zijn blijven geloven en vertrouwen op Mijn liefde.

Lieve mensen, die ook in deze tijd in Mij geloven, een tijd waarin veel mensen hun eigen gang gaan en zich niet aan Mij of Mijn Woord houden, houd vol, hoe moeilijk dat ook is, want Ik ben er, maar dit is de tijd waarin alle ongeloof zich nog uitwerkt. Na deze tijd komt de tijd van bezinning, de tijd van besef van wat de waarheid is, de tijd van oprecht en werkelijk geloof in Mijn bestaan en Mijn liefde, de tijd dat Ik terugkom op aarde en alles goedkomt.

Hemels Brood 6716

De traagheid van materie, van groei, van tijd, heb Ik ingesteld voor de mens, om hem de gelegenheid te geven Mij en zichzelf naar waarheid te leren kennen. Maar het vermogen tot kennen wordt vooral gebruikt om de materiële situatie op aarde en daaromheen te onderzoeken, en het belang van geestelijk waar levensonderzoek wordt daarmee op de achtergrond gedrongen.

Hoewel het materiële de spiegel is waarin het geestelijke wordt weergegeven, onderzoeken mensen de “spiegel” zonder te zien wat er in die “spiegel” wordt weergegeven. Het is goed om te zien dat er een “spiegel” is, maar het is de bedoeling dat wat er in die “spiegel” getoond wordt begrepen gaat worden. De materie, de natuur, alles geeft het geestelijk leven weer zoals Ik het in de materie samengevoegd heb, maar de mens kijkt veelal met het materiële oog en onderzoekt met zijn verstand, terwijl hij veel meer in alles in en om hem heen zou ontdekken, wanneer hij met zijn geestelijk oog zou kijken en met zijn hart zou voelen. Maar veel mensen kennen hun geestelijk oog niet en weten hun intuïtieve innerlijke gevoel niet te vinden in de waarheid van hun niet materiële oorsprong, hun hart.

De tijd dringt voor de mens om tot zijn werkelijk innerlijk leven te komen, want er is een kruispunt waarop alle wegen tezamen gaan komen, de materiële en de geestelijke. Zoals het er nu voorstaat heeft het materiële, het denken, het wetenschappelijke, een veel grotere ontwikkeling doorgemaakt dan het geestelijk ware levensbesef, waardoor de mens zichzelf enorm vooruitgegaan vindt ten opzichte van zijn Neanderthaler voorouders, maar daar vergist de mens zich, want ten aanzien van het ware levensbesef zijn veel mensen nog analfabeet en nauwelijks een stap verder. Daarom zal er iets moeten gebeuren om de zogenaamd ontwikkelde mens wakker te roepen en zijn geestelijke ontwikkeling nader in gang te zetten, boven zijn wetenschappelijke waan groots te zijn.

Vanuit al het doen en laten van de mens zal datgene gebeuren wat hem tot zicht zal brengen op het grote misverstand dat intelligentie belangrijker is dan het gevoel en zal hij gaan inzien dat leven belangrijker is dan materie, dat waarheid meer geeft en van grotere waarde is dan leugen, dat uit liefde een veel aangenamere wereld tevoorschijn komt dan met het verstand te bedenken is. Zo zal het gaan zijn, niet lang na nu. Het moment van omkeer is in aantocht, Mijn terugkomst op aarde.

Hemels Brood 6717

Wanneer iemand zich een doel gesteld heeft om te bereiken, zijn er allerlei voorwaarden waaraan hij zich moet houden, om het gestelde doel te bereiken. Die voorwaarden vragen om bepaalde opofferingen op gezette tijden en een zekere discipline om aan alle voorwaarden te voldoen. Maar veel mensen die zich een doel gesteld hebben, houden zich niet steeds aan die voorwaarden en wijken zo nu en dan af van wat nodig is om het gestelde doel in de gestelde tijd te bereiken. Meestal omdat zij denken dat het doel toch wel te bereiken is, ook wel met omwegen. Uiteindelijk wordt het doel slechts gedeeltelijk of helemaal niet gehaald en is die mens daarover teleurgesteld.

Ik heb voor alle mensen het ware gelukzalige leven ten doel gesteld en Ik weet precies wat er allemaal voor nodig is om dat te bereiken. Ik zeg jullie dat Ik nergens afwijk van wat er nodig is om dat ware gelukzalige leven voor jullie allemaal tot werkelijkheid te brengen. En Ik heb jullie allemaal gevraagd werkers te zijn aan dit plan. Maar veel mensen zien het belang van alles wat Ik aangereikt heb dat van belang is om naar te leven niet als zodanig, en wijken in grote mate daarvan af. Ik heb dat voorzien en Mijn voorzorgsmaatregelen genomen om desondanks het gestelde doel te bereiken en alle mensen tot de gelukzaligheid van werkelijk leven te brengen. Alleen, door al de afwijkingen van mensen van al datgene wat Ik aangegeven heb dat van belang is, zijn er andere wegen nodig om in alle zekerheid toch tot het gestelde doel te komen.

Ik verzeker jullie dat Ik aan die wegen vasthoud, ook al zijn die wegen voor veel mensen geen pretje, ook al word Ik gezien als de boosdoener, die Ik niet ben, die de mens is, maar van zichzelf niet ziet, of wel ziet maar niet wil erkennen. Ik zeg dan, mens, ga die kromme weg, onderga wat je zelf gekozen hebt en kom uiteindelijk toch bij Mij uit en met Mij bij het ware gelukzalige leven. Niet omdat jij het zo goed deed, maar omdat Ik jou liefheb in alle opzichten, al ben je afgedwaald, al heb je Mij genegeerd, zelfs Mijn bestaan ontkend, want Ik heb jou oneindig lief en Mijn liefde is onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig, onveranderlijk altijd dezelfde, zodat jij, over welke wegen je ook gaat, tot het ware gelukzalige leven komt en voor altijd blijft.

Hemels Brood 6718

Sommige dingen duren heel lang voordat ze geheeld zijn. Voor de mens duren ze lang, bij de mens is een dag vierentwintig uur, bij Mij is een dag bij wijze van spreken vierentwintig miljoen uur. Bij de mens duurt een dag van de opgang tot de ondergang van de zon, bij Mij is er geen opgang of ondergang van de zon, bij Mij is het eeuwige licht en in Mijn licht is eeuwig Alles, want het licht Ben Ik en het licht is om Mij heen.

Bij de mens is nog licht en donker en in het donker ontstaan beschadigingen die alleen in het licht geheeld kunnen worden. Zo zijn er veel beschadigingen in het donker ontstaan die lange tijd veel van Mijn licht nodig hebben om te genezen en er zijn dingen die in Mijn licht in een korte tijd genezen. Hiermee bedoel Ik niet zozeer het lichaam, materieel gezien, maar vooral de geestelijke schade die mensen in het donker oplopen, op de momenten dat zij van zichzelf niet zien hoe hun gedrag schade brengt, of hoe anderen in het donker zichzelf, en daarmee ook anderen, schade toebrengen. Want zonder het ware zuivere licht is iedereen blind en kent de mens zichzelf niet. Daarom roep Ik alle mensen steeds toe, kom in Mijn eeuwige licht, wees voor eeuwig Mijn liefde.

Maar de nacht is nog niet voorbij, de eeuwige dag is nog niet aangebroken, en veel mensen verdwalen nog regelmatig in het donker, wanneer de zon is ondergegaan. Het licht van de lampen is niet genoeg om beschadigingen te voorkomen en zo zullen er steeds beschadigingen zijn door gebrek aan zuiver besef van de waarheid, van Mijn liefde en door de hoogmoed, die de mens in de nacht overmant. Kom met al je beschadigingen bij Mij in je hart, daar waar Ik het eeuwige licht ben en jou verlichten kan. Aanvaard de tijd die nodig is om wat beschadigd is tot heling te brengen, ook als dat lang duurt. Weet daarbij, dat alles uiteindelijk door Mij helemaal geheeld zal worden, dat eens de nacht volledig verdwijnen zal voor het licht van de eeuwige dag, Mijn licht, het zuiverste licht waarin geen donker of schaduwen ooit zijn. Want in Mijn licht is alles liefde en haar wijsheid, is alles goed, is alles vol van genade en vrede, is alles werkelijk leven, totale gelukzaligheid.

Hemels Brood 6719

Je kunt spijt hebben over iets wat je niet goed gedaan hebt, maar je kunt het niet ongedaan maken, terug in de tijd gaan om het anders te doen, want zo gaat dat niet. Gebeurd is gebeurd, gedaan is gedaan. Maar wanneer je inziet dat je gedrag onjuist was en je oprechte spijt hebt en dat tegen Mij en wie ermee te maken had gezegd hebt en om vergeving gevraagd hebt, dan is aan je schuld voldaan en is vergeving op zijn plaats, ook aan jezelf.

Dat kan moeilijk zijn als je merkt dat die ander je nog niet daadwerkelijk vergeven heeft. Dan lijkt het of je nog altijd schuld hebt die je ongedaan moet maken. Maar zo is het niet. Wanneer je oprecht spijt betuigd hebt over wat niet juist was jegens een medemens, uit inzicht en volkomen gemeend, dan mag je vergeving verwachten. Wat niet goed gedaan of gezegd is, gaat uiteindelijk vooral Mij, jullie Schepper, aan. Iedereen draagt wel verantwoordelijkheid over zijn doen en laten ten aanzien van zijn medemensen, want al is iedereen een eigen zelfstandig persoonlijk bestaan, jullie zijn daarbij ook met elkaar één mens in Mij en alles wat niet juist is jegens elkaar, is dan ook niet juist jegens Mij.

Werkelijke vergeving is daarom vooral aan Mij en niet zozeer aan de mens. Wie niet tot vergeving voor een medemens kan komen, terwijl hem wel een gemeend excuus gemaakt is en om vergeving gevraagd is, doet daarmee geen goed. Want jullie zijn bedoeld om elkaar lief te hebben, zoals Ik jullie allemaal liefheb, en daarin past geen blijvend verwijt van de een tot de ander. Hoe vaak iets ook misgaat, Ik heb jullie allemaal lief, zo is het bedoeld dat jullie elkaar liefhebben. Ik vraag niet het doen en laten van elkaar lief te hebben, maar elkaar als mens. En wanneer er over het onjuiste doen en laten een welgemeend excuus gemaakt is en om vergeving gevraagd is, is het zoals Ik dat gedaan heb, in het zand geschreven en door de wind gewist.

Zo mag jij, die oprecht spijt heeft betoond, het zien, Ik heb het in het zand geschreven en het is door de wind gewist. Nu gaat het erom om degene die niet tot daadwerkelijke vergeving gekomen is, lief te hebben zoals Ik jullie liefheb, terwijl jullie elke dag wel iets buiten Mijn liefde doen en soms ook niet eens beseffen wat je zonder liefde deed. Wees dan nu welgemoed en blij en weet dat je door Mij geliefd bent, zoals je bent.

Hemels Brood 6720

Voor veel mensen is het moeilijk om in Mij te geloven terwijl Ik niet zichtbaar op aarde bij de mensen aanwezig ben. Ik ben Leven en leven is niet zichtbaar. Het materiële lichaam waarin leven gevat is, is zichtbaar, door materie is alles zichtbaar wat geestelijk is, wat leven is. Materie op zichzelf is dood, maar in die materie is Alles, ben Ik Leven, ben jij leven, zijn alle mensen leven, zijn ook de dieren en al het gewas leven.

In Jezus Christus kwam Ik op aarde in het menselijk materiële lichaam, maar zoals Ik te zien was, was het een materieel menselijk lichaam zonder dat het leven in Mijn werkelijke Goddelijkheid te zien was, dus ben Ik zelfs dan niet gezien, alleen Mijn doen en laten en dat alleen voor hetgeen door Jezus Christus tot uiting kwam. Niemand kan God zien en in leven blijven, is een uitspraak die Jezus op aarde deed en daarmee bedoelde Hij Zijn Goddelijk Zijn, Die Ik Ben. Het is dan ook voor veel mensen moeilijk om te geloven in Jezus Christus als Zoon van Mij, terwijl al helemaal moeilijk voor hen te geloven is dat Ik in Jezus Christus als Mijn Zoon Zelf mens geworden ben. Maar zo jullie gelijk Mijn beeltenis en gelijkenis zijn, zonder Mij, jullie God en Schepper, te zijn, zo ben Ik in Jezus Christus jullie God en Schepper, Mens, Leven, ongezien, werkelijk God, Die Ik altijd blijf.

Evengoed ben Ik jullie innerlijk leven, zichtbaar in en om jullie heen, niet met het materiële oog, maar met het innerlijk besef, wat het geestelijk oog genoemd kan worden, en dit geestelijk oog ziet, wanneer het gewekt is uit een zekere slaap, alleen vanwege Mijn Licht, wanneer zijn oog toegerust is om Mijn licht in hem te zien en te beleven. Wanneer Ik in de Mens Jezus Christus terugkom op de aarde is het vooral Mijn Licht waarom het gaat en het geestelijk zicht van het oog waarom het gaat, want alleen daarmee ben Ik, het Goddelijk Licht, zichtbaar.

Zo zullen er mensen zijn die denken in materieel menselijke termen en kijken met hun natuurlijk materiële oog en zij zullen zeggen, zie Hij is hier, of zie, Hij is daar, maar zo zal het niet zijn, want Ik Ben het ware Licht waaruit Mijn liefde en haar wijsheid straalt en wie Mij werkelijk kent, die hoeft nergens heen om Mij te zien, want bij hen ben Ik, want Ik ben in en bij iedereen, werkelijk leven, Vader, Zoon en Heilige Geest, ware liefde en haar wijsheid, tot in eeuwigheid.

Hemels Brood 6721

Hemelse Vader, het lukt mij niet steeds om mijn naasten lief te hebben. De dingen die zij doen staan als een muur voor hen, die mij belemmert om hen lief te hebben.

Vaak zien mensen hun medemensen naar hun daden, veel van het doen en laten van mensen mist waarheid en liefde, mist betrokkenheid met elkaar en dat kan de liefde voor elkaar ernstig belemmeren. Het doen en laten is vaak een belemmering voor het oog waardoor die mens niet gezien kan worden als schepsel van Mij. Dat ontlokt reacties op het doen en laten, waardoor onmin, ontevredenheid, ergernis, en zo meer ontstaan, ruzies ontstaan, waardoor oorlogen en ander geweld ontstaan zijn.

En nu ervaar jij dat in de wereld om je heen, je ziet alle verschillen tussen wat waar en liefde is en wat het niet is. Je voelt je daarbij niet thuis, het is alsof je er niet bij past. Want zo wil je het eigenlijk niet, maar je kunt niet een hele wereld vol van het een en het ander veranderen, en zonder dat je er iets aan kunt doen, ben je er toch deel van, of je wilt of niet, zo voelt het.

Maar kom eens in jezelf bij Mij, daar in je hart waar Ik Ben, daar is die wereld vol tegenstrijdigheden niet. Dat zou je gerust moeten stellen. Maar het vergroot eerder je zicht op alles om je heen wat niet goed is en het moeilijkste daarbij is dat mensen het van zichzelf niet zien hoe ze van waarheid en liefde, van Mij en Mijn liefde en haar wijsheid, zijn afgedwaald. Dat maakt je soms wat bedroefd, en soms beklemt het je. En al heb je zelf een goed te noemen situatie, je zou het anderen ook gunnen, maar het ligt niet in je vermogen om meer te doen dan je al doet.

Lief, goedbedoelend mens, leg het allemaal in Mijn Hand, Mijn oog ziet zelfs nog veel meer en veel verder dan jouw oog wat er allemaal mis is en wat mensen allemaal misdoen. Ik heb het vermogen wel om dwars door die muur heen alle mensen lief te hebben, ze niets kwalijk te nemen, voor alle mensen te zorgen en hen er ook toe te brengen om los te laten wat niet goed is en voor waarheid en liefde te gaan kiezen.

Ik heb de oneindige kracht van ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige onveranderlijke wijze liefde en Ik ben het Licht dat alle mensen tot zicht brengt. Jij hoeft dat alleen aan Mij over te laten en in je hart bij Mij te blijven, waar Ik je laat voelen wat jij voor Mij en al je naasten, al je medemensen, kunt doen, als knecht van Mij. Dan kun je door Mij toch nog heel veel betekenen voor je medemensen en door die muur die je nu belemmert toch je naasten net als Ik liefhebben.

Hemels Brood 6722

De balans in het leven is de balans tussen liefde en het tegenovergestelde van liefde. Die balans houd Ik in evenwicht zonder de vrije wil van de mens te belemmeren. Toch heeft het doen en laten van alle mensen wel degelijk met die balans te maken, juist vanwege alle keuzen die mensen in hun vrijheid maken.

Ook al houd Ik de balans tussen goed en kwaad in een zeker evenwicht, het zijn de keuzen van de mens die de balans bepalen, niet Ik. Ik bemoei Mij niet met de in vrijheid gemaakte keuzen, Ik zorg er alleen voor dat er een dusdanig evenwicht blijft bestaan, zodat elke keus die door mensen gemaakt wordt, dienstbaar is aan alle mensen en mede dienstbaar is aan het doel voor alle mensen, het eeuwige leven te bereiken en voor altijd gelukkig te zijn.

Daarmee in verband staat wel, dat elke keus gevolgen geeft, zodat die dienstbaarheid gewaarborgd is en dat elke keus bijdraagt aan de groei naar werkelijk leven, juist ook door het gevolg ervan. Zo is het dat de gevolgen van keuzen die mensen maken niet alleen bemerkt worden door degenen die de keuzen gemaakt hebben, maar ook door medemensen. Wanneer op groenten voor de mens schadelijk gif gespoten wordt, dan krijgen mensen die, onwetend van het gif, van die groenten eten, gevolgen te dragen, terwijl het hun keus niet was.

Maar zie, op aarde is het de bedoeling dat alle mensen tot het ware leven komen, dat is, tot ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde, waarbij liefde ook verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid is, wat dan als oefening gegeven wordt aan degenen die een keus niet gemaakt hebben, en zo zij die oefening doorstaan, zal het hen ruimschoots vergoed worden, niet aards materieel, maar geestelijk hemels. Dat is precies de balans tussen alles wat goed en wat niet goed is, die houd Ik voor alle mensen in evenwicht, zodat niemand meer te dragen krijgt dan hij dragen kan en zodat niemand iets te dragen krijgt wat hem niets brengt.

Want geloof Mij, wat er ook gebeurt, wat je ook maar krijgt mee te maken, het geeft je het een of het ander, maar het geeft je altijd wat voor jou en alle mensen het beste is, dat is het eeuwig gelukzalige leven, Mijn liefde en haar wijsheid, voor altijd.

Hemels Brood 6723

Aarde, maan en sterren staan aan de hemel, maar hoe belangrijk is hun betekenis voor de mensen op aarde? Veel geleerden hebben hun standen onderzocht en er allerlei betekenissen aan gegeven, aan de materiële aarde, maan en sterren, en de zon, het licht voor de aarde.

Materieel gezien hebben hun standen geen betekenis en alle berekeningen die gemaakt zijn, gaan altijd wel ergens mis. Al is het maar weinig, maar geen berekening klopt precies. Dat heeft te maken met de oneindigheid van leven, die oneindigheid is niet te berekenen in materiële zin en geestelijk is er geen berekening te maken, alleen een aanvoelen. Zo hebben mensen geprobeerd tijd in een doorlopend systeem van raderen vast te leggen, klokken gemaakt die de tijd per seconde weergeven, maar de oneindigheid van Zijn is daar niet in vast te leggen. Om de zoveel tijd is het dan ook nodig om de hoofdklok bij te stellen, maar nog steeds hebben wetenschappers geen manier gevonden om dat in een klok vast te leggen, zodat geen bijstelling meer nodig is.

Zie, tijd is in de oneindigheid een spiraal en de oneindigheid is geen getal dat vastligt, daarom ligt ook het getal van die spiraal niet vast en is er geen materiële klok te maken, evenals er geen precieze betekenis aan zon, maan en sterren te geven is ten opzichte van de aarde, en toch hebben zij steeds hun volmaakte plaats in de oneindigheid van het heelal. Zo gaat jullie leven voor ieder van jullie precies zoals het in de oneindigheid past, naar Mijn eeuwig volmaakte liefde en haar eeuwig volmaakte wijsheid, het eeuwig volmaakte oneindige leven, Mijn Leven. In de volmaaktheid van Zijn volkomen te begrijpen, zonder enige berekening.

Maar in de onvolmaaktheid van de mens nog niet te begrijpen, omdat de mens nog het proces van volmaaktheid in de materie meemaakt, waardoor hij, de mens, als enig goddelijke wezenlijkheid, zelfstandig kan zijn in zijn goddelijke wezenlijkheid, zonder Mij, zijn God en Schepper te zijn, en toch alle goddelijke mogelijkheden te hebben en in vrijheid in de oneindigheid van zijn te kunnen gebruiken, zonder die te misbruiken. Zo is de aarde gevormd om de mens te begeleiden om tot de eeuwigheid van zijn goddelijke wezenlijkheid te komen, over de oneindigheid aan wegen die er zijn in Mijn Goddelijke Zijn en eeuwig tot het ware leven leiden. Zo zal iedereen, zonder dat te kunnen berekenen, tot het ware gelukzalige leven komen, wat in tijd niet te berekenen is, maar in God alleen geweten wordt, zonder berekening van getallen, omdat het in de oneindigheid gelegen is, de volkomen waarheid van Zijn.

Probeer daarom niet een berekening daarvoor te maken, want net zoals tijd door geen mens in een klok precies vast te leggen is, zo is geen enkel moment van wat er te gebeuren staat door een mens te berekenen. Alleen God weet wat wanneer zal gebeuren. En dan zal het gebeuren.

Hemels Brood 6724

Sommige mensen zouden wel alles willen weten en alles willen kunnen, zoals een tovenaar de dingen naar zijn hand zet, maar menselijk gezien is dat fantasie. Toch, Ik weet alles, Ik kan alles, maar Ik ben beslist geen tovenaar. Ook jullie mensen kunnen ertoe komen alles te weten en te kunnen, alleen niet op de manier zoals mensen zich dat voorstellen, voor zichzelf of voor een medemens.

Wie zich helemaal in alle eerlijkheid en oprechtheid met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid verenigt, die weet en kan wat Ik weet en kan ten aanzien van datgene wat op dat moment aan de orde is, en dat kan in de meest uiteenlopende situaties zijn. Wanneer iemand geheel onvoorwaardelijk, geheel onbaatzuchtig, geheel vrij van enig specifiek doel, onbevooroordeeld, zonder verstandelijke overwegingen of gewoontes, zonder invullingen of verlangens is, zal hij weten, in alle zuiverheid precies weten wat het beste is om te doen, dat doen, en zien dat zijn doen het beste resultaat geeft. Deze momenten komen bij intuïtief ingestelde mensen van tijd tot tijd voor, soms heeft het doen van wat hen ingegeven is om naar te handelen zelfs zo’n uitwerking, dat het grenst aan het wonderbaarlijke. Zo’n moment is een moment van eenheid met Mij.

Maar wie nu denkt, dat zou ik ook graag willen, en zich daarvoor gaat inzetten, zal merken dat het hem niet lukt. Want het is zijn wil, en dat blijft vóór Mijn wil staan, zodat het niet tot een vereniging met Mij en Mijn wil kan komen. Mijn wil is onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, onbevooroordeelde liefde, vrij van welke invulling dan ook, met een onmeetbare wijsheid die niet met het menselijke denkvermogen te vergelijken is. Alleen de overgave aan het intuïtieve gevoel van Mij in het hart is een begin om tot de nodige eenheid met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid te komen. Maar de meeste mensen hebben zoveel geleerd gekregen en hebben zoveel gewenningen, dat zij er nauwelijks besef van hebben hoe dat vóór een vereniging met Mij staat. Als vanzelf wordt hun handelen beheerd door wat hen geleerd is, door wat zij uit ervaring weten, door wat een mechaniek, een automatisme geworden is.

Zo lijkt het onmogelijk om tot een eenheid met Mij te kunnen komen, maar dat is het niet. De mogelijkheid zit in de overgave, de volledige overgave aan Mij in het hart, zonder enig willen, zonder enig voorbehoud, zonder eigen overwegingen, zonder logica, puur en alleen de overgave aan Mij in het hart, dat is genoeg. Op zo’n moment weet je wat Ik weet en kun je wat Ik kan, word je door Mijn liefde opgetild van de aarde tot in de hemel. Voor dat moment, alleen voor dat moment. Maar zo is het dat Ik alle mensen die in Mij geloven zal optillen van de aarde, zo hoog als de hemelen, zodat zij geen deel zullen hebben aan de ondergang van de wereld, omdat Ik hen van de aarde heb opgetild, niet letterlijk, zoals er mensen zijn die dat denken, maar geestelijk. Wie oren heeft, die hore.

Hemels Brood 6725

Het is al vaker naar voren gekomen dat ware liefde onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig is. En zo zijn er nog meer beschrijvingen van ware liefde gegeven. Een aantal daarvan zijn heel moeilijk voor de mens om aan te voldoen, en dat is onder andere het “heb uw vijanden lief”, vooral als die ernstig kwaad gedaan hebben, en nog moeilijker is de overgave van de eigen wil aan Mijn Wil. Het “Uw Wil geschiede” wordt wel vaak gezegd, maar in werkelijkheid vaak niet waargemaakt.

Nu juist die overgave is belangrijk om in alle opzichten tot de ware liefde te komen. Want elke beschrijving die er gegeven is over wat ware liefde is, is slechts een beschrijving. Door het opvolgen van die beschrijving uit verstandelijke overwegingen, omdat mensen het goed willen doen, naar liefde willen leven, uit hun geloof in Mij en Mijn liefde, wordt de ware liefde toch niet bereikt, omdat liefde pas liefde is wanneer het uit het hart opborrelt. Dat gebeurt niet zo snel als iemand gekwetst is of wanneer de situaties niet naar wens of wil verlopen.

Vooral de overgave aan Mijn wil is in allerlei opzichten moeilijk, want de mens weet graag waar hij aan toe is, hij wil graag het heft in eigen hand houden, zijn eigen ideeën volgen, zijn verlangens tot werkelijkheid brengen, en een overgave aan Mijn Wil is nogal eens een te grote onzekerheid, waardoor een ware overgave geblokkeerd wordt. Maar zie, een overgave aan Mijn Wil hoeft geen onzekerheid te zijn, want iedereen kan in zijn hart bij Mij komen en aan Mij vragen wat het beste is om te doen of te laten, wat te zeggen of te zwijgen en Ik kan daar uitleggen wat Mijn Wil is en waarom die het beste is.

Zie, juist wanneer mensen boos zijn sluiten zij die mogelijkheid om in hun hart met Mij te overleggen af en denken dat Ik hen niet wil helpen. Dan is het extra moeilijk om de eigen wil, het eigen denken, los te laten en tot een overgave aan Mij en Mijn liefde te komen. Maar in Mij is ook dan alleen liefde en zoveel Ik, zonder de eigen vrijheid te belemmeren, kan, help Ik evengoed, al wordt dat niet bemerkt. Maar wie boos geworden is, die raad Ik aan om wanneer de boosheid gezakt is alsnog bij Mij te komen en naar Mijn uitleg in zijn hart te luisteren, want daar kan hij dan leren hoe een volgende keer de boosheid te overwinnen en meteen bij Mij te komen. Dat zal niet in één keer lukken, maar wie niet waagt, die niet wint. En er is veel te winnen, vergeet dat niet!

Hemels Brood 6726

Er zijn nogal wat mensen die denken Mij te kunnen ontlopen en misdaden te kunnen begaan die medemensen ernstig tekortdoen. Ik zeg allen die slachtoffer zijn van misdaden, wat iemand aanricht zal op hemzelf neerkomen, want niemand kan Mij ontlopen.

Het is een grote vergissing wanneer mensen denken dat hun misdadig handelen hen ten voordele zal zijn in werelds opzicht. Zo zal het wel lijken, maar uiteindelijk niet zijn. Want het doel voor de mens op aarde is niet om een zo groot mogelijke rijkdom, macht en welzijn te veroveren, integendeel, het doel is om in eenvoud en zachtmoedigheid tot werkelijk leven te komen. En misdaad is geen weg die daarnaartoe leidt. Daarom is het nodig dat voor diegenen die denken Mij te kunnen ontlopen, hun weg aangepast wordt door allerlei situaties die hen geen plezier zullen doen, maar wel duidelijk maken dat met Mij niet te spotten valt.

Nu zullen er mensen zijn, die in Mij en Mijn liefde geloven, die Mij daarop vragen, maar wanneer dan? Want misdaden in allerlei ernstige maten blijven onschuldige, goede mensen teisteren, tirannen blijven mensen onderdrukken in hun vrijheid en wij zien daarin geen verandering, wanneer worden zij die misdaden begaan dan bestraft? Aan al diegenen zeg Ik, het is niet zo dat het gaat om bestraffen, het gaat erom die mensen tot inzicht te brengen. Inzicht in hun misvattingen over hun doen en laten, inzicht over hun misvattingen Mij te kunnen ontlopen, inzicht over de waardeloosheid van hun rijkdom, hun macht en hun welzijn ten opzichte van het ware leven en de eeuwige gelukzaligheid daarvan.

De wegen die zij van Mij te gaan krijgen zijn niet eenvoudig en gemakkelijk, maar zwaar en pijnlijk. Maar het moment van die wegen is aan Mij. Dat kan tijdens hun verblijf op aarde zijn, maar kan ook beginnen na hun verblijf op aarde. Het zal pas dan zijn wanneer hun ziel ermee gered kan worden, want in Mijn liefde zal niemand verloren gaan. In Mijn liefde zullen zware moeilijke wegen om te gaan gegeven worden, maar altijd op het juiste moment en met het doel om iedereen persoonlijk en allen tezamen te redden van de zonde en tot het ware eeuwig gelukzalige leven te brengen. Ook hen die Mij denken te kunnen ontlopen, wees daar zeker van.

Hemels Brood 6727

Het is niet één mens die ergens over gaat, het zijn de gedachtegangen die een mens beheersen en die de mens tot besluiten brengen, en vaak zijn het de gedachten van meerdere mensen die tot besluiten brengen.

Het is wel zo dat één mens meerdere mensen om zich heen verzamelt met dezelfde gedachtegangen en met dezelfde doelen om te bereiken. Zo zal iemand die macht wil hebben vanuit de gedachtegang dat hij dat wil en kan bereiken, mensen om zich heen verzamelen die soortgelijke gedachtegangen hebben, maar met wat minder mogelijkheden, zodat hij over hen de macht kan behouden. Gedachtegangen maken iemand tot een dictator en gedachtegangen maken mensen tot volgers en helpers van een dictator, gedachtegangen zijn de stimulans van het menselijk gedrag, terwijl de stimulans tot handelen uit liefde uit het hart zou moeten komen om in harmonie met elkaar samen te leven.

Gedachtegangen kunnen mensen ervan weerhouden bij Mij in hun hart te komen en naar Mij en Mijn liefdevolle raad te luisteren. Veel mensen hebben bijvoorbeeld de gedachte dat zij Mij niet kunnen verstaan, of dat zij te zondig zijn om bij Mij te komen in hun hart, dat Ik te hoog verheven ben, dat zij alleen via heiligen geholpen kunnen worden, dat zij Mijn moeder Maria als tussenpersoon nodig hebben, dat de Paus Mijn vervanger op aarde is, enzovoorts. Dat zijn allemaal gedachtegangen die mensen beheersen. Zouden mensen al die misleidende gedachtegangen eens loslaten en bij Mij komen voor de waarheid in alle opzichten, en zich niet door die misleidende gedachtegangen laten beheersen, maar door Mij in hun hart, door Mijn wijze liefde, dan zou in veel opzichten de samenleving verbeteren.

Nu zien mensen wel wat er hier en daar verbeterd zou moeten worden, maar zonder Mijn raad zijn het ook bij hen gedachtegangen waardoor zij denken te weten hoe een en ander te verbeteren. Maar de gedachtegangen hoe een en ander aan te pakken voor verbetering is bij mensen zo verschillend, dat er geen overeenstemming bereikt wordt waarmee een daadwerkelijke verbetering bereikt kan worden en vaak blijft het erbij dat geconstateerd wordt dat er verbetering nodig is, maar een goed plan bedenken lukt niet, door al die verschillende meningen die gevoed worden door al die verschillende gedachtegangen. Zolang er meer beheerst wordt door gedachtegangen dan door het luisteren naar Mijn liefdevolle raad in het hart, zal er niet snel een daadwerkelijke verbetering tot stand komen.

Maar jullie, die Mij in je hart gevonden hebben, die regelmatig naar Mij en Mijn wijze liefdevolle raad luisteren, houd moed en blijf standvastig in je geloof en vertrouwen op Mij en Mijn liefde, want het getal van mensen die Mij in hun hart vinden zal vergroot worden en de kracht van Mijn liefde zal mensen tezamen brengen en zo zal het op zeker moment zijn, dat de gedachtegangen niet meer over de mens heersen, maar de inzichten uit Mij in het hart verkregen. Ware liefde zal zegevieren ten goede aan alle mensen.