Hemels Brood 6666 t/m 6696

Hemels Brood 6666

Met Mijn liefde in je hart kun je bergen verzetten. Dat staat ook in de Bijbel, maar teveel mensen denken daarbij in wonderen, denken daarbij aan het letterlijk verzetten van bergen. Als het erop aan zou komen, zou Ik alle bergen die er op aarde zijn kunnen verzetten, kunnen laten verdwijnen, of met de grond gelijk kunnen maken. Maar Ik bedoel niet het letterlijk verzetten van bergen.

Ondertussen begrijpen in Mij en Mijn liefde gelovende mensen wel dat Ik niet het letterlijk verzetten van bergen bedoel. Toch wordt deze uitspraak nog niet altijd ten diepste begrepen. Voor veel mensen is het een uitspraak geworden die zegt, met veel plezier kun je veel werk verzetten, en zo is het ook wel, maar met de liefde die Ik bedoel, dat is Mijn liefde uit je hart gebruiken, kun je tot geestelijk werk komen waarmee wat onmogelijk leek toch mogelijk wordt. Want met ware liefde kun je mensen in het hart raken, zodat oude wrok en haat opgelost wordt. Dat is veel werk, waar als een berg tegenop gezien kan worden, maar wie Mijn innerlijke liefdekracht tot de zijne maakt, die zal het moeilijkste geestelijke werk kunnen verzetten en die diepe ware zuivere liefde in het donkerste hart naar boven kunnen roepen.

Alleen, dat is niet iedereen gegeven, want daar is een diepe zelfverloochening voor nodig, een grote zuiverheid van hart en een oprecht geloof in Mij en de kracht van Mijn liefde. En dat is op aarde heel moeilijk te bereiken, maar in de grootste nederigheid is het mogelijk. Op momenten gebeurt het dat iemand die nederigheid en die zuiverheid en dat vertrouwen heeft, en in ware zelfverloochening gebeurt het dan dat hij bergen verzet, dat is, het hart van iemand beroert, zodat Mijn liefde als een kleine fijne zonnestraal in het eerst wat donkere hart doorbreekt en er een beetje liefde uit Mij in dat hart in alle waarheid gevoeld wordt.

Gezegend degene die zo’n hart beroert en gezegend degene die dat straaltje zonlicht, Mijn liefde, in zijn wat donkere hart voelt!

Hemels Brood 6667

De mens heeft zijn gedachten, zijn invullingen voor zijn leven en zijn verwachtingen hoe zijn leven zal gaan. Maar menig mens heeft ervaren dat hij nog zoveel kan plannen, maar dat het uiteindelijk toch anders gaat, dat het allemaal toch anders uitkomt. En steeds opnieuw nemen mensen zich iets voor om te doen of te laten met een bepaald doel dat zij willen bereiken, maar de uitkomst is vaak anders, door onverwachte gebeurtenissen en omstandigheden.

Want veel mensen houden er geen rekening mee dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat die verbinding zijn oorsprong heeft in Mij, jullie Schepper. Veel mensen denken er niet aan dat iedereen de vrije keus heeft en dat iedereen plannen maakt voor zijn leven en daarnaar handelt zonder te beseffen dat wat hij bedenkt moet passen bij de mensen om hem heen, en dat gaat heel ver.

Want dat zijn niet alleen zijn directe familieleden, zijn vrienden, zijn buren en andere bekenden, dat zijn ook de mensen die hij niet kent, maar onderweg naar werk of winkel of naar wat dan ook tegenkomt en onverwachte invloed op zijn leven kunnen hebben, dat zijn ook de mensen die verder weg wonen, dat zijn ook degenen die in de regering zitten, in het land waar hij woont, maar ook in andere landen, uiteindelijk zijn dat alle mensen, de een wat directer dan de ander, maar voor iedereen geldt dat hij in die verbondenheid invloed heeft op het leven van al zijn medemensen en omgekeerd dat al zijn medemensen invloed hebben op zijn leven.

En dat is door niemand ten volle te overzien, is ook niet te onderscheiden, niemand weet welke invloed wie dan ook precies op zijn leven heeft. Maar Ik weet het, Ik weet alles, elk doen en laten van iedereen, Ik weet wat ieder mens drijft of remt, kan of niet kan, Ik weet welke invloeden over de wereld gaan en op welke manier vat hebben op alle mensen tezamen en ieder voor zich.

Maar al zou Ik het deze of gene willen zeggen, willen uitleggen, hij zou het niet kunnen bevatten, want geen vermogen van een mens reikt zo ver. Maar wie met zijn plannen, zijn doelen, zijn ideeën, bij Mij komt, die kan Ik wel laten weten wat hij beter los kan laten en wat Ik kan zegenen, zodat zijn werk hem ook werkelijk brengt wat hij wil en wat goed is.

Hemels Brood 6668

De wereld is als een vloot die vaart en elk schip heeft een eigen commandant, dat zijn de verschillende volkeren die hun eigen regering hebben. Maar die vloot vaart niet als een eenheid, want elke commandant heeft zijn eigen agenda en vaart zoals het hem het beste uitkomt, dat is, alle regeringen hebben hun eigen agenda met verborgen doelen die zij ieder voor zich nastreven zonder rekening te houden met elkaar. En op elk schip van die vloot vaart bemanning mee die moet luisteren naar haar meerderen, ook al is zij het met hen niet eens. Dat is, elke burger moet handelen zoals de overheid van hem verwacht, ook als hij het daar niet mee eens is.

Zo gaat dat op aarde volgens de verschillende normen en waarden, en iedere regering doet haar eigen zin, de eenheid verstorend als dat zo uitkomt. Maar geen regering bereikt wat zij wil, wat dat dan ook maar mag zijn. En zo werken zij hard, maar trekken aan een dood paard zonder te beseffen dat het paard dood gewicht is en hun trekken geen enkel resultaat zal geven. Dat is, dat wat zij willen bereiken op de manier zoals zij handelen niet te bereiken is, hoe hard er ook aan gewerkt wordt, en dat is het dode gewicht, zij beseffen niet dat hun doel onbereikbaar is, want zij zien de oorzaken niet die een goed resultaat in de weg staan. Het draait namelijk doorgaans om macht, om aanzien en om rijkdom.

Daarbij zijn er bij verschillende regeringen overgeërfde normen en waarden, waaraan vastgehouden wordt alsof hun leven daarvan afhangt. Maar hun leven hangt daar niet vanaf. Het leven van iedereen, van iedere regeringsleider, van iedere burger, hangt van Mijn liefde af, hangt af van de mate van ieders aan Mijn liefde gelijke liefde. Liefdevolle mensen zijn heel dun gezaaid en moeilijk te vinden op die maar doorstomende vloot, vooral bij de commandanten, dat zijn de regeringen, maar ook bij de opvarenden, dat zijn de burgers.

Nu lijkt die vloot, dat is de wereld, haar ondergang tegemoet te gaan, maar Ik zeg jullie, over alle schepen die er maar zijn, over de hele wereld, alle volken, ben Ik het Die alles in Mijn wijze liefde bestuurt en wel zo, dat er aan die vloot, dat is de wereld, wel een einde komt, maar dat er een nieuwe vloot, dat is dat er een nieuwe wereld, vol liefde en wijsheid, gelijk Mijn liefde en wijsheid, voor terug zal komen, met liefdevolle commandanten en een liefdevolle bemanning.

Hemels Brood 6669

Lief mens, je geloof in Mij, je Schepper, in Mijn bestaan, in Mijn liefde voor alles en iedereen is duidelijk en waar, maar weet je wel dat je Mij van tijd tot tijd buitensluit, buiten je houdt, geen contact met Mij zoekt en je eigen weg volgt, met eigen besluiten en meningen?

Natuurlijk ben je vrij om dat te doen en het is niet zo dat Ik je dat kwalijk neem, maar weet je wel dat je dan waardevolle informatie mist, waardevolle raad en waardevolle hulp? Ik zie het gebeuren en Ik zie de moeilijkheden waarin je zo nu en dan terechtkomt en de momenten waarop je eigenlijk goede bedoelingen had terwijl die helemaal niet goed uitpakten, tot jouw grote verbazing. Maar Ik had je dat kunnen laten weten, als je even aan Mij gedacht had en even je voornemen met Mij overlegd had.

Ik kan je zeggen, je bent lang niet de enige die dat niet doet en je eigen weg gaat en Mij als het ware voorbijstreeft met eigen goed bedoelde initiatieven, die geen doel treffen en bekritiseerd worden. En dan sta je daar, wat verbluft, want je bedoelde het goed maar het kwam helemaal niet goed over en nu word je van lelijke dingen beschuldigd en je weet daar geen raad mee. Misschien kun je dan alsnog op het idee komen om bij Mij in je hart Mij om raad te vragen? Want zie je, iedereen heeft zijn gevoeligheden nog die uit allerlei eerdere gebeurtenissen ontstaan zijn en door van alles getriggerd kunnen worden, waarbij jij juist degene kunt zijn die triggert en dan de volle laag krijgt voor wat je te goeder trouw zei of deed. Dat brengt verwarring, want jij gaat je verweren over iets wat die ander niet in het juiste verband gezien heeft, maar dat lost niets op en dan kan de harmonie voor een korte of langere tijd verstoord worden.

Wanneer je wilt kan Ik je helpen om de harmonie te herstellen of te accepteren dat het de tijd nog niet is om weer tot harmonie te komen. Geef het dan in je hart aan Mij en misschien denk je een volgende keer eraan om eerst even bij Mij te komen voor je je eigen ideeën volgt en daarmee ongewild met iemand in disharmonie komt. Ik heb jullie allemaal lief en Ik zie jullie allemaal graag in harmonie in Mijn liefde samenleven, en daar kan Ik jullie allemaal in ware liefde mee helpen.

Hemels Brood 6670

Ik geef mensen het beste voedsel dat er is, dat is Mijn zuivere Woord, Mijn ware zuivere liefde en haar wijsheid en Mijn werkelijk goede raad in alle opzichten. Maar er is daarnaast ook ander voedsel wat door mensen aangereikt wordt en vermengd is met een mindere of zelfs slechte kwaliteit voedsel dat door hen zelf bijeen gezocht is.

Hiermee bedoel Ik dat er mensen zijn die Mijn Woord naar eigen interpretatie verkondigen, die Mijn ware zuivere liefde en haar wijsheid in en ander licht zetten, Mijn raad verdraaien zoals het hen uitkomt. Het is als een boom vol rijpe zuivere voedzame vruchten met de beste smaak en mensen rapen de gevallen, onrijpe, half bedorven vruchten van de grond en laten de goede rijpe voedzame vruchten hangen tot die verschrompelen en hun voedzaamheid verloren is gegaan.

Hiermee bedoel Ik de mensen die luisteren naar medemensen die beweren Mijn Woord, Mijn liefde en haar wijsheid te kennen en te kunnen uitleggen, maar er hun eigen interpretatie aan geven en de zuiverheid van Mijn Woord vertroebelen, terwijl iedereen rechtstreeks in zijn hart kan en mag komen voor wat het zuiverste en het voedzaamste Woord uit Mij is en de zuiverste waarheid is met de nodige antwoorden waarmee alle vragen worden beantwoord en problemen kunnen worden opgelost.

Laat het beste fruit niet aan de boom hangen voor wat er op de grond gevallen is uit onnodige zuinigheid, want dat is het versmaden van Mijn goede zuivere vruchten voor de mens als het beste voedsel uit Mij, uit ware liefde hem gegeven. Te vaak wordt Mijn ware gezonde zuivere voeding door de mens terzijde geschoven voor het eigen bereide voedsel waar veel aan ontbreekt zonder dat dat opgemerkt wordt.

Maar jullie, die Mij in je hart kennen, Mijn liefde gevoeld hebben en weten dat je in je hart alles aangereikt krijgt wat nodig is, laat je oor niet hangen naar valse profeten, laat je oog niet kijken naar valse schitteringen, wees daar doof en blind voor, maar open je oren voor Mijn stem, open je ogen voor Mijn liefde en open je hart en je mond om Mijn liefde naar waarheid door te geven en wees daarmee gezegend door Mij.

Hemels Brood 6671

Alles wat een mens doet is in samenwerking met Mij. Het maakt daarbij niet uit of iemand wel of niet in Mij gelooft, of iemand Mij liefheeft of Mijn bestaan ontkent of zelfs Mij beschimpt. Want ieders leven is hoe dan ook direct verbonden met Mij, is Mijn leven aan hem gegeven, terwijl het evengoed nog Mijn leven is en eeuwig blijft. Maar de samenwerking met Mij wordt niet door iedereen bemerkt, doordat niet iedereen in Mijn bestaan gelooft. Dan kunnen mensen denken dat zij een volledig eigen leven zijn, geheel autonoom, in een volledige eigen vrijheid, maar zo is het niet.

Sommige van hen, die niet in Mijn bestaan geloven en er ook hun inspanningen voor doen om aan medemensen duidelijk te maken dat elk geloof in Mijn bestaan een grote misvatting is, zien wel dat er een onderlinge samenhang is tussen alle mensen als het gaat over de situatie van de aarde in meerdere opzichten, maar zij wijten dat aan onwil en onkunde van medemensen en zij proberen daar verandering in te brengen op basis van kennis. Maar geen mens op aarde heeft zoveel kennis van alles wat er op aarde door mensen, vanaf de eerste tijd dat er mensen op aarde waren tot in het heden, gedaan is, dat hij tot dusdanige oplossingen kan komen voor alle problemen die zich steeds meer en steeds duidelijker aan de mens tonen.

Uit liefde voor de mens zal Ik het duidelijker en duidelijker maken dat de oplossing voor alle problemen door de mens alleen niet tot een oplossing kan komen, hoe intensief de mensen die het zich aantrekken het ook proberen om alles op te lossen, er blijft altijd een belangrijke factor onbekend, er blijven altijd mensen die tegenwerken wat goed is, om zelf geen verlies te lijden, om geen macht te verliezen, om hun aanzien te behouden. Maar alles zal op aarde tot een climax komen, waardoor iedereen die Mijn bestaan ontkent en denkt tot oplossingen te kunnen komen, zijn onvermogen wel moet erkennen en dan zal het moment daar zijn dat Ik Mij aan alle mensen bekend zal maken. Want dan is het moment daar om aan alle mensen Mijn ware liefde en haar wijsheid te tonen en alle problemen samen met de mens op te lossen.

Maar aan jullie die in Mij en Mijn wijze liefde geloven en daarop vertrouwen, zeg Ik, wees niet bevreesd voor wat komen gaat, want het is Mijn liefde en het komt helemaal goed.

Hemels Brood 6672

Er zijn voor de mens talloze momenten waarop hij keuzen maakt en veel keuzen worden zo goed als gedachteloos gemaakt, omdat het een gewenning is of omdat het een vanzelfsprekendheid geworden is. Maar bij die talloze keuzen zijn er veel keuzen die vanuit een zeker eigenbelang gemaakt worden, zonder dat dat eigenbelang als zodanig beseft wordt, zo diep is dat in de mens verborgen.

Stel dat iemand blauw een mooie kleur vindt en dat die kleur verbonden is aan een van de te maken keuzen, dan zal doorgaans de keus die met blauw te maken heeft gemaakt worden zonder dat die mens zich ervan bewust is dat zijn keus door blauw beïnvloed is. In veel gevallen is dat niet ernstig en maakt het voor de medemensen geen belastend verschil. Maar er zijn veel andere keuzen die beïnvloed door de eigen voorkeur gemaakt worden en wel degelijk een belastend verschil voor medemensen uitmaken, terwijl die niet als zodanig herkend worden, omdat de mens zich niet van al zijn belangen, verlangens en voorkeuren bewust is. Dat geldt voor alle mensen.

Het loslaten van eigenbelang, van eigen voorkeuren, is een van de moeilijkste keuzen voor mensen om te maken, want het is zo normaal om keuzen naar eigen voorkeur te maken. Het is zelfs de grootste beleefdheid om er bij de ander op aan te dringen om zijn voorkeur aan te geven, zodat er rekening mee gehouden kan worden, want het wordt als liefde gezien, of minstens als beleefdheid, om de ander aan te moedigen zijn voorkeur kenbaar te maken en daar het handelen op aan te passen. Ik zeg jullie daarbij, dat degene die zijn medemens om zijn voorkeur vraagt daar doorgaans rekening mee houdt op een manier waarbij ook zijn eigen voorkeur gehonoreerd wordt. De mens is daar heel bedreven in geworden en wel zo bedreven dat het als normaal gezien wordt.

Maar het zijn toch momenten waarop het eigenbelang vooropstaat en niet de ware liefde. Wie werkelijk al zijn verborgen eigenbelang wil leren zien, laat hij zich in alle oprechtheid en eerlijkheid en met een daadwerkelijke ernst om al zijn verborgen eigenbelang bewust te worden en te gaan inzien, in zijn hart tot Mij wenden met de serieuze bedoeling al zijn eigenbelang los te gaan laten, en langzaam zal Ik hem steeds wat van zijn eigenbelang tonen en bewustmaken en hem helpen dat allemaal los te laten, uit liefde voor Mij en zijn medemensen.

Hemels Brood 6673

Ik ben er altijd, en je bent altijd één met Mij. Want jouw leven, waarmee je bestaat en kunt doen en laten wat je wilt en kunt gaan en staan waar je wilt, is Mijn leven wat Ik jou beschikbaar gesteld heb, vrijwillig en zonder kosten.

Toch kost het jou wel wat, want in allerlei opzichten kost het je moeite en werk en pijn, enzovoorts. Maar wat het je ook kost, je betaalt die kosten niet aan Mij maar aan jezelf. Want leven, Mijn leven, kost je niets, tenzij je het niet aanneemt en niet gebruikt zoals Mijn leven in werkelijkheid is. Elke afdwaling van Mijn leven zoals het van oorsprong tot eeuwigheid is, kost je, ook al zijn het je medemensen die afdwalen van Mijn leven, zoals het onveranderlijk is. Want ieders leven is Mijn onveranderlijk eeuwige leven, zodat iedere afdwaling van Mijn leven voor iedereen, die niet in alle opzichten geheel en onveranderlijk Mijn leven gelijk is, gevolgen heeft. Daarom is het voor alle mensen belangrijk om volmaakt gelijk aan Mijn leven te gaan zijn.

Dus zou jij volmaakt Mijn leven zijn, maar andere mensen nog niet, dan zijn er toch ook nog kosten voor jou, om medemensen die afgedwaald zijn tot inzicht brengen. Maar dat betekent niet dat je iedereen die niet volmaakt gelijk Mijn leven is, wat volmaakt onvoorwaardelijke onbaatzuchtige wijze liefde is, tot Mijn leven moet dwingen, ze moet ompraten, of iets van dien aard, want alleen uit eigen vrije wil kan Mijn leven in alle opzichten volmaakt gelijk daaraan aangenomen worden. Je kunt wel zelf eraan werken aan Mijn leven in al je doen en laten gelijk te zijn, maar om tot resultaat te komen is het wel nodig dat met Mij samen te doen. Daarvoor hoef je maar in je hart, waar Ik altijd ben, bij Mij te komen, en vanuit Mij in je hart Mijn leven, dat is Mijn ware liefde, aan te nemen en in alle opzichten naar te handelen.

Dat is niet gemakkelijk, Ik weet het, maar bedenk je dan bij alles wat moeilijk is, dat Ik je innig liefheb en dat Ik je Mijn leven geef om voor altijd in ware vrije gelukzaligheid te leven, dat Ik je dat niet zomaar gegeven heb en je dus ook zal helpen om tot die ware eeuwig blijvende gelukzaligheid te komen en te blijven. Jou en alle mensen. Want Ik heb jou innig lief, jou en alle mensen. Zie, dat is Mijn leven, liefhebben in alle opzichten en dat word jij ook, liefde in alle opzichten!

Hemels Brood 6674

Het gaat op aarde vooral om besef, om zuiver werkelijk waar levensbesef, het besef dat leven niet het eigen opgewekte leven is, maar Mijn leven aan alle mensen uit Mij aan hen gegeven. Het gaat erom dat alle mensen, in de vrijheid van het persoonlijk zijn, tot het besef komen dat Ik hun Levensbron, hun Schepper ben van waaruit zij leven, en dat de zelfstandigheid die zij daarbij gekregen hebben niet van oorsprong zomaar ontstaan is, maar specifiek uit Mij gegeven is.

Want zo is het gegaan dat Ik de zeven geesten uit Mij gewekt heb om tot vermeerdering te komen, waarbij één geest de volledige gelijkenis met Mij in zich heeft gekregen, maar zich niet gedragen heeft gelijk Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, in de veronderstelling dat zijn zelfstandigheid ook zijn eigen goddelijke autonomie buiten Mij kon zijn, wat eeuwig niet mogelijk is, omdat buiten Mij niets is en hij in het niets tot niets verloren zou gaan. Daarom heb Ik de aarde met al wat erop en eromheen is en de mens geschapen en deze geest in de materie van het niets gebonden, zodanig, dat het voor hem in de mens mogelijk is om tot het besef te komen dat ieder leven, al is het zelfstandig, al is het persoonlijk, onveranderlijk toch altijd Mijn Leven is en blijft.

Zo is Mijn Leven de mens gegeven, waarmee hij de zelfstandigheid als eigen persoonlijk bestaan kan ervaren en op de aarde verblijvend tot het besef van Mij, zijn Schepper en Levengever kan komen en daarmee tot de ware geestelijke wezenlijkheid kan komen, die hij van oorsprong gelijk aan Mij is, zonder Mij te zijn, en hij de eeuwige gelukzaligheid van Mijn werkelijke leven in alle vrijheid kan aannemen. Alleen is het daarbij aan de mens om Mijn leven aan te nemen in de ware houding, welke alleen in de nederigheid van het afstaan van zijn autonomie tot werkelijkheid kan komen. Omdat de mens dat in zijn hoogmoed en daardoor zwakte niet zal lukken, ben Ik, uit liefde voor hem, de aan Mij gelijkende geest in de mens, die Mij niet is, maar denkt Mij te zijn, Zelf in de mens Jezus Christus op aarde gekomen en heb Ik datgene volbracht wat nodig was om de mens te redden van de eeuwige dood, welke het eeuwige niets is, en hem uit die dood tot Mijn werkelijk Goddelijk onveranderlijk Leven terug te brengen.

En zo gaat het er nu om, dat jullie allemaal tot het besef van Mij, Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid, Mijn volkomen volmaakte Enige Goddelijke Wezenlijkheid komen en jullie gelijkheid aan Mij gaan herkennen, in het besef Mij niet te zijn, maar in alle vrijheid Mij te leven, dat is, de ware eeuwige gelukzaligheid van Zijn, onlosmakelijk verbonden met Mij en in alle vrijheid en zelfstandigheid werkelijk te zijn.

Hemels Brood 6675

Het is niet zo dat je Mij even kunt ‘bellen’ voor een ‘onder onsje’. Ik ben altijd in je hart aanwezig en je kunt Mij daar altijd bereiken, maar wanneer je komt, kom dan in alle eerlijkheid en oprechtheid, in alle nederigheid, met een open vizier, zeg wat je bezighoudt en luister dan met volle aandacht naar Mij, zonder zelf al iets ingevuld te hebben. Want alleen dan kan ons contact ongestoord zuiver zijn.

Het is waar dat iedereen welkom is om Mij te ontmoeten in zijn hart. In vroeger tijden mochten alleen priesters die daarvoor uitgekozen waren in de tempel in het Heilige der Heiligen komen. Omdat in die tijden de mensen in die nodige oprechtheid nog onwetend waren en de zuiverheid van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid niet kenden. Ook was Ik in die tijd nog niet in de Mens Jezus Christus op aarde gekomen, daarom was het voor die tijd alleen mogelijk voor geroepen priesters om in hun hart, wat het Heilige der Heiligen was en is, Mijn Woord te verstaan. Maar na Mijn verblijf op aarde in de Mens Jezus Christus en na de uitstorting van de Heilige Geest is het wel mogelijk geworden voor alle mensen om Mij in hun hart te ontmoeten en Mijn Woord in alle zuiverheid te verstaan.

Maar evengoed is niet iedereen in staat om in alle eerlijkheid en oprechtheid en zonder eigen invullingen, zonder eigen mening, zonder vooroordelen en twijfelachtige bedoelingen, bij Mij te komen en met Mij te spreken en Mijn Woord te verstaan. Daarbij zijn er mensen die denken in hun hart Mij te verstaan, maar wat Ik hen aanreik wordt vervormd door hun eigen invullingen, hun eigen meningen, hun vooroordelen en dergelijke. Toch beweren zij Mij innerlijk te verstaan en zij uiten zich aan hun medemensen vanuit dat vermeende contact met Mij, met alle gevolgen van dien, want er zijn steeds mensen die hen geloven en hen aanhangen als een meester. Maar sinds ieder mens in alle eerlijkheid en oprechtheid, zonder eigen invullingen, zonder vooroordelen, zonder verlangens, bij Mij kan komen en zelf in zijn hart Mij kan verstaan, zijn er geen meesters meer nodig.

Er zijn wel mensen door Mij geroepen om Mijn liefde aan hun medemensen te verkondigen en Mijn Woord van ware liefde uit te leggen, om de dwalende mens op weg te helpen naar Mij in zijn hart en om de mensen die Mij gevonden hebben te bemoedigen om vast te houden aan Mij in hun hart in een wereld die niets van Mij en Mijn liefde beseft en haar eigen weg gaat, die bestaat uit eigengewin en leugens en bedrog. Deze door Mij geroepen mensen zijn Mijn helpende handen, maar geen meesters, geen goeroes, geen aanvoerders, geen leiders of iets dergelijks. Neem daarom afstand van hen die zich voordoen als meesters, als leiders van het geloof, als goeroes of wat voor namen daar ook maar voor zijn, want geen van hen is door Mij aangesteld en dat kan iedereen zelf in zijn hart bij Mij te weten komen, als je in je hart Mij daar oprecht en in alle eerlijkheid naar vraagt.

Want Ik heb geen mens meer nodig om als tussenpersoon te fungeren, Ik ben Zelf in de Mens Jezus Christus in ieder hart bereikbaar aanwezig. Dus kom, maak je los van wie dan ook en maak in je hart in alle oprechtheid en eerlijkheid contact met Mij, want nu mag iedereen die bij Mij wil komen in het Heilige der Heiligen in zijn hart bij Mij komen en Ik zal hem daar voeden en laven met Mijn ware gelukzaligmakende liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6676

Misschien zijn er mensen die denken dat het toch wel wat oneerlijk was, het verhaal in de Bijbel over de verloren zoon. Dat het niet eerlijk was dat hij met zoveel blijdschap en feestelijkheden werd binnengehaald, nadat hij geheel naar zijn eigen genoegens geleefd had en zich niet bekommerd had om zijn achtergebleven familie of om zijn medemensen, alleen om zichzelf, terwijl zijn broer alles gegeven heeft voor zijn vader en zijn medemensen. Er zijn mensen die zich afvragen of dat wel terecht was, zoals zijn broer, die het er niet mee eens was, die het niet terecht vond. Door dat verhaal in de Bijbel kan gedacht worden dat iedereen op aarde voor wat hij dan ook afwijkend van liefde gedaan heeft, uiteindelijk toch wel feestelijk vergeven zal worden, zodat het eigenlijk niet uitmaakt of je je leven wijdt aan Mij en Mijn liefde of de wereld intrekt en doet wat je wilt, al is het moorden en plunderen, je wordt toch wel vergeven en feestelijk binnengehaald in de hemel.

Maar zo is het niet. Want deze zoon ging wel de wereld in en deed wat hij wilde, genoot van alles wat niet goed en geen ware liefde was, maar toen al zijn geld en plezier op was, was dat niet het moment dat hij feestelijk werd binnengehaald, terug bij zijn vader. Daaraan vooraf ging een langdurig en pijnlijk proces van het verkrijgen van inzicht, van het tot besef en berouw komen. Werkelijk diep berouw door een diep inzicht en diep berouw waarbij met zekerheid gesteld kon worden dat hij in alle vrijheid, met alle geld en wereldse macht, nooit meer opnieuw de wereld in zou trekken, omdat hij heel diep en ernstig het enorme verschil tussen liefde en het tegenovergestelde daarvan geleerd had, het verschil tussen waarheid en onwaarheid, en de gevolgen van het één en het ander ten diepste besefte.

Dat bracht hem terug bij zijn vader, het besef hoe diep hij gezonken was en de intense wens om dat nooit meer te doen, met alle geld, met alle macht, met alle aanzien van de wereld wist hij dat hij daar nooit meer wilde zijn en verlangde hij er oprecht en eerlijk en ten diepste naar, om alleen nog naar waarheid en liefde in volkomen nederigheid, zonder macht en rijkdom, voor altijd bij zijn vader te zijn. En juist daarom werd hij met zoveel blijdschap en feestelijkheden binnengehaald.

Dus, ja, elk mens die op aarde de wereld ingetrokken is en zich misdragen heeft, zelfs als dat met moorden en plunderen was, zal in de hemel door Mij met blijdschap en vreugde feestelijk worden binnengehaald, maar niet voordat hij ten diepste tot het inzicht gekomen is dat hij de verkeerde weg gegaan is, en niet voordat hij alle pijn van het nodige proces om tot inzicht te komen volkomen doorgemaakt heeft en tot de intens diepe overtuiging gekomen is, dat alleen liefde en haar wijsheid werkelijk leven is en dat Ik, zijn Schepper, de Enige ware liefde en haar wijsheid Ben, het ware leven Ben, en zijn leven alleen uit Mij aan hem gegeven is.

Waarbij hij dan ook ten diepste berouw heeft en zeker gesteld mag worden dat het uit eigen vrije wil altijd zijn keus zal zijn om volkomen oprecht en in alle nederigheid Mijn ware liefde en haar wijsheid, onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig, voor altijd te zijn. Dat is het moment dat hij met grote blijdschap en feestelijk binnengehaald wordt in de ware hemel, de eeuwige gelukzaligheid van werkelijk Zijn.

Hemels Brood 6677

Als het aan mij lag, hemelse Vader, zou ik iedereen willen laten weten dat de oplossing voor wat dan ook bij U ligt, in Uw liefde en haar wijsheid. Maar dat geloven de meeste mensen niet en zij luisteren daar niet naar.

Dit is een tijd waarin mensen heel individueel denken, los van de eenheid die ze desondanks toch zijn. En er zijn veel verschillen in denken, in intelligentie, in cultuur, in normen en waarden en noem maar op over de wereld verspreid. Dit is de tijd waarin mensen hun eigen oplossingen bedenken en zichzelf capabel vinden om te oordelen, om te handelen naar eigen inzicht. Iedereen heeft de neiging zijn eigen koninkrijkje te beheersen, en al die koninkrijkjes worden ingepast in het geheel, maar zonder de verbinding met Mij, zonder een echte verbinding met elkaar.

Zelfs bij jullie die in Mij geloven is die neiging aanwezig om de dingen op je eigen gewenste manier te doen en uit te sluiten wat iemand een beetje anders wil doen, zodat er geen werkelijke afstemming met Mij is en zelfs niet met elkaar. Maar wie voor het gezamenlijke bij Mij komt met zijn medemens, die zal van Mij hetzelfde aangereikt krijgen als zijn medemens en wanneer zij ieder hun eigen ideeën en oplossingen loslaten, kunnen zij in eenheid met Mij heel goed samenwerken en tot een mooi en zinvol geheel komen, wat een goede uitstraling zou geven van Mijn liefde en haar wijsheid. Maar doorgaans komen mensen niet met hun geschillen bij Mij, wel de enkeling, maar ieder samen gebeurt nog maar zelden.

Toch zou dat veel uitmaken, juist voor jullie die in Mij en Mijn liefde geloven. Probeer het eens werkelijk samen met Mij te doen, wat je organiseert, wat je in Mijn Naam onderneemt, want het is niet bedoeld ieder voor zich, het is bedoeld allen tezamen met Mij in jullie midden als liefdevolle raadgever in jullie hart. En weet dan dat Ik ieder van jullie, als het om een oplossing voor eenzelfde probleem gaat, dezelfde raad geef en niet de een deze en de ander gene raad geef. Dus als bij jullie de een het zus wil doen en de ander zo, dan heeft slechts een van jullie of wellicht geen van jullie in zich naar Mijn raad geluisterd.

Zo is het met de wereldse mensen, die zien geen reden om naar Mij te luisteren of naar jullie, ze weten het allemaal zelf wel, denken zij. En als het voor jullie die Mij kennen al moeilijk is om je eigen denken los te laten, hoe moeilijk zal het dan zijn voor al diegenen die Mij niet kennen? Daarom, wil je werkelijk uitdragen dat de oplossing voor alle problemen bij Mij ligt, wees dan met je medegelovigen zelf in alles één met Mij, zodat wat je gezamenlijk doet die eenheid ook uitstraalt. Want op die manier breng je met elkaar meer over van Mijn liefde en haar wijsheid dan je in deze individuele tijd, met al zijn persoonlijke meningen en voorkeuren, met woorden kunt bereiken. Want in jullie hart ben Ik die Eenheid die jullie in ware liefde met elkaar kunnen zijn, als je wilt, als je jezelf in Mij loslaat.

Hemels Brood 6678

Er zijn op aarde allerlei hulpmiddelen. Hulpmiddelen om je te vervoeren, om je te verzorgen, om mee te werken, er zijn hulpmiddelen voor ouderen en zieken, er zijn hulpmiddelen voor van alles en nog wat en mensen maken daar over het algemeen dankbaar gebruik van.

Maar er zijn nog andere hulpmiddelen, die niet van aardse oorsprong zijn maar van geestelijke oorsprong, die van Mij komen, jullie Schepper, en wel of niet opgemerkt alle mensen ten goede komen. Niet om makkelijker van de ene plaats naar de andere te komen, niet om het huishouden gemakkelijker te maken, niet om allerlei werkzaamheden tot meer opbrengst te helpen, maar om de geestelijke groei van de mens te bevorderen, om de mens tot meer en beter levensinzicht te brengen, om mensen bewust te maken van het leven dat zij van oorsprong zijn uit Mij, jullie Schepper.

Want er zijn nog naar weinig mensen die zich van Mij in hen bewust zijn en beseffen dat hun leven, wat zij innerlijk voelen dat hun bestaan is, van oorsprong Mijn bestaan is en er zijn nog minder mensen die beseffen welke mogelijkheden dat innerlijke besef te bestaan geeft. Sommige wetenschappers zeggen dat de mens over het algemeen slechts een heel klein deel van zijn hersenen gebruikt in verhouding tot de omvang en de mogelijkheden ervan. Ik zeg jullie dat de mens in verhouding nog niet een speldenknop gebruikt van de mogelijkheden van zijn bestaan uit Mij, van het leven dat hij van Mij, gelijk aan Mijn Goddelijke mogelijkheden, gekregen heeft.

En dat alleen omdat hij zich er niet of nauwelijks in verdiept, zijn eigen weg gaat en zich niet stoort aan Mij, aan Mijn liefde en haar wijsheid, gericht als hij is op zichzelf, zijn welzijn, zijn wensen en verlangens, zijn zucht naar autonomie, naar macht en rijkdom.

Lief mens, die zich wel verdiept in zijn hart, in Mij en Mijn leven, Mijn liefde en Mijn wijsheid, houd nog een kleine tijd vol, want spoedig zal het allemaal veranderen. Want Ik zorg voor alle mensen, Ik zorg dat het goedkomt uit ware liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 6679

In doorsnee wordt mensen geleerd om met respect met elkaar om te gaan, om zich aan de regels die gelden te houden, om anderen niet te beliegen en te bedriegen, in een sfeer die zegt, “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet”. Daarbij wordt de maatstaf gelegd bij wat je zelf wel of niet prettig vindt. En zo wordt eigenlijk niemand geleerd dat de beste maatstaf liefde is en liefde de beste basis is om vanuit te handelen en met elkaar om te gaan, Mijn onbaatzuchtige liefde.

Daarvoor is het nodig dat innerlijk gevoeld wordt wat ware liefde precies is en daar komt het bij de meeste mensen niet van. Er zijn veel mensen die gemakkelijk afdwalen van waarheid en van het respectvol omgaan met elkaar, waarbij liefde geen enkele gevoelswaarde heeft. Toch is het voor alle mensen in elke situatie het beste om, wat iemand ook doet of zegt, dat uit liefde voor de ander te doen of te zeggen. Normaal gesproken is de basis waaruit gehandeld wordt door degenen die het goed willen doen, het met elkaar omgaan uit respect, uit sociale overwegingen, uit geleerde normen en waarden, maar uit ware liefde als basis komt nog weinig voor.

Ga jezelf maar na, het komt voor dat je handelt uit een zekere mate van liefde voor je familie, voor je beste vrienden en voor je kennissen, maar vaker handel je naar de gangbare sociale omgangsvormen die voortkomen uit geleerde normen en waarden. Op zich wel goed, maar nog niet overeenkomend met de liefde die Ik bedoel en die Ik in ieders hart ben. En ten aanzien van mensen die geen familie, geen vriend of kennis zijn, is de omgang in doorsnee vriendelijk en sociaal, zolang er geen misverstanden of iets dergelijks zijn, maar dat is ook niet de liefde die Ik bedoel.

Ik begrijp dat, want ware liefde zoals Ik bedoel, die is je niet daadwerkelijk geleerd, je hebt geen daadwerkelijk voorbeeld gehad. Maar nu vraag Ik je, laat Mij jouw voorbeeld zijn. Ik ben in je hart en Ik ben de liefde die Ik bedoel en als jij dat wilt, laat Ik je voelen hoe ware liefde voelt en leer Ik jou uit die ware liefde met alles en iedereen om te gaan. Kom daarvoor in je hart bij Mij en leer door Mijn liefde in je te voelen steeds meer vanuit die liefde te leven, vanuit die liefde om te gaan met al je medemensen, dan gaan zij Mijn liefde ook voelen door jou, en leren van jou. Want ieder mens leert van zijn medemensen, maar het allerbeste leer je van Mij, en Ik zeg je, het allerbeste om van Mij te voelen en te leren is Mijn ware liefde om vanuit te leven en om te gaan met al je medemensen, familie, vrienden, kennissen en al je andere medemensen.

Kom en laat ware liefde uit Mij in je hart bij alles de basis van je doen en laten zijn, omdat dat goed is voor alles en iedereen, niet werelds gezien, maar in de waarheid van werkelijk leven gezien. Ik heb jou lief, Ik heb alle mensen lief, kom en leer die ware liefde van Mij in je hart te voelen en voor alle mensen te zijn. Want van mensen kun je dat niet leren, alleen daadwerkelijk van Mij, jouw God en Schepper in Jezus Christus in je hart.

Hemels Brood 6680

Ik was voor de discipelen niet een hoogverhevene, Ik was hun geliefde vriend Die hen leerde liefde te zijn. Ik ben voor jullie niet een hoogverhevene, Ik ben ook voor jullie een geliefde vriend Die jullie leert liefde te zijn.

In die tijd in de Mens Jezus Christus, lichamelijk op aarde aanwezig. In deze tijd aanwezig in je besef te bestaan, als vriend, als broeder, als vader, als gelijke, maar ook als jullie werkelijke leven. Want in leven zijn alle mensen aan Mij gelijk, zonder Mij te zijn, met de eigen vrije keus om invulling te geven aan het enige ware leven Die Ik Ben. Daarom, wanneer je Mij in jou, in je hart, voelt, dat is in je bewustheid van zijn, je bewustheid van bestaan, dan geeft dat vreugde, blijdschap, gelukzaligheid. Zo’n moment duurt maar even, soms wat langer en dan is het weer weg. Want er is nog afdwaling van liefde in je doen en laten waardoor je nog niet voortdurend in die blijdschap met Mij bent.

Iedereen die in Mij en Mijn liefde gelooft zal steeds meer die blijdschap voelen wanneer hij zich innerlijk tot Mij richt, zich innerlijk naar Mij keert. Wie serieus innerlijk naar Mij zoekt, die zal Mij vinden in vriendschap, in liefde, in blijdschap, als gelijke. Want jullie zijn uit Mijn Wezenlijkheid mens geworden. En hoewel jullie in jullie vrijheid daarvan afdwalen kunnen, blijven jullie altijd uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid gelijkend op Mij maar niet Mij en in die gelijkenis één met Mij, met het behoud van het eigen persoonlijk besef te bestaan, te zijn.

En de grootste blijdschap, de diepste gelukzaligheid van werkelijk leven, werkelijk zijn, kan iedereen voelen en zijn, wanneer hij al zijn keuzen in vrijheid gelijk aan Mij en Mijn liefde en haar wijsheid maakt, wanneer hij in volkomen vrijheid zich in al zijn doen en laten verenigt met Mij, wanneer hij uit eigen vrije wil zijn wezenlijkheid uit Mij aanneemt, Mij als zijn Levengever erkent en niets meer buiten de eenheid met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid wil, en in die vrijheid daar ook geen enkele behoefte meer aan heeft.

Daarvoor is het nodig dat ieder mens Mij ten diepste leert kennen. En dat is waarvoor Ik de aarde geschapen heb en jullie mensen daar plaats gegeven heb, om in alle vrijheid te leven naar de eigen vrije wil en Mij te vinden, Mijn liefde en haar wijsheid, en te beseffen dat ware vrijheid en ware gelukzaligheid in de vereniging met Mij, jullie Schepper, jullie Levengever ligt, en te bereiken is door je vrijwillig, uit eigen vrije wil, helemaal ten volle met Mij te verenigen in ware liefde en haar wijsheid.

Daarbij kan Ik jullie helpen tot aan die poort te komen, tot aan het moment te komen om die keus vrijwillig te maken, maar ieder van jullie zal dan zelf tot die nederigheid moeten komen die nodig is om al wat je zelf wilt zijn, al wat je denkt te zijn, al waar je belang aan hecht, enzovoorts, helemaal los te laten en je in ware liefde en wijsheid, in alle eenvoud en nederigheid voor altijd met Mij te verenigen. Ja, dan zul je de diepste gelukzaligheid van werkelijk leven, die je je nu niet kunt voorstellen, ervaren en voor altijd zijn.

Hemels Brood 6681

Veel mensen hebben de neiging om hun medemensen in hun gedrag te corrigeren, vooral datgene wat hen stoort in het gedrag van de ander. Vaak heeft dit corrigeren te maken met de eigen wil, met hoe de mens vindt dat de ander zich zou moeten gedragen.

Ook komt het veel voor dat mensen voor anderen denken en invulling geven aan wat zij denken dat de ander zou willen, zonder dat aan diegene te vragen. Zo wordt er vaak iets voor een ander bepaald wat beter niet zou gebeuren. Regelmatig komt het voor dat iemand zegt, laten we het zo maar doen, want hij zal dat het beste vinden, zonder dat overlegd te hebben met degene om wie het gaat. Er zijn verschillende redenen voor, maar doorgaans wordt gedacht er goed aan te doen, er de ander mee te helpen. Toch is het vaker geen goeddoen, geen helpen, maar de keus naar jezelf toe trekken, de vrije eigen keus afnemen van de ander, zonder zijn medeweten. Hij merkt de keus die voor hem gemaakt is pas later en kan er dan niets meer aan doen.

Ik heb alle mensen de vrijheid gegeven en het is daarbij van belang dat ieder zijn eigen vrije keuzen maakt, zichzelf kan uiten zoals hij het wil, om zijn weg te gaan zoals hij wil, omdat dat zijn lering vormt, en dat geldt voor alle mensen. Maar iemands keus overnemen is ook een keus en ook dat wordt een lering voor degene die dat doet. Zulke leringen zijn moeilijk, omdat gedacht wordt uit goedheid gehandeld te hebben, zodat de lering niet snel begrepen zal worden. Als iemand stilstaat bij een zebrapad, wil dat nog niet zeggen dat hij naar de overkant wil. Wie dat dan denkt en de ander meeneemt naar de overkant, zonder te vragen of dat de bedoeling is, doet daar toch geen goed aan.

Zo worden situaties vaak verkeerd geïnterpreteerd, om goed te doen, juist ook door mensen die het graag goed doen. Denk niet voor anderen, geef iedereen de ruimte om zichzelf te zijn, zichzelf te ontplooien, zijn eigen besluiten te nemen, zijn eigen ontdekkingen te doen. Want Ik heb jullie de vrijheid gegeven, tot in het kleinste toe. Ik ben in ieder van jullie aanwezig, laat ieder daarom vrij en kom zelf voor alles bij Mij, dan weet je steeds wat wel of niet werkelijk goed is.

Hemels Brood 6682

Ik ben liefde voor alle mensen. Maar uit die liefde leg Ik wel obstakels op de weg die mensen gaan, om hen hun afdwalingen te doen beseffen. Soms is een kleine moeilijkheid al genoeg, maar veel mensen hebben grotere obstakels nodig in de vorm van moeilijkheden, om tot een besef over hun handelen te komen.

Iedereen heeft tijdens zijn leven op aarde van alles mee te maken, deels door hoe zijn medemensen met hun leven omgaan en deels door hoe hij zelf met zijn leven omgaat. En omdat alles met elkaar in verband staat, is het nogal eens moeilijk om de oorzaak van het een en het ander te onderscheiden en te beseffen wat je eigen aandeel is en wat dat van een ander, als de dingen moeilijk worden. Juist dan zijn mensen geneigd om met hun vinger naar de ander te wijzen, zonder hun eigen aandeel onder ogen te zien. En vaak wordt er gedacht in termen van schuld, terwijl er geen sprake van schuld is, maar van keuzen in vrijheid gemaakt.

Keuzen die niet aan elkaar dienstbaar zijn, veroorzaken nogal eens wrijving, ongemak, wat kan leiden tot verwijten over en weer. Toch is het nodig dat dergelijke situaties ontstaan, om inzicht in het eigen doen en laten te krijgen, vooral wanneer het zicht vertroebeld is en het gaat om goede, Mij liefhebbende mensen. Mensen kennen boosheid, bij Mij is geen boosheid, alleen liefde. Liefde die Ik altijd met iedereen wil delen, maar daarvoor is het nodig dat Mijn liefde wordt aangenomen. Zou iedereen steeds in Mijn liefde delen, dan zou er geen wrijving tussen mensen ontstaan. Zouden mensen in Mijn liefde steeds dienstbaar aan elkaar zijn, dan zouden er geen misverstanden zijn.

Maar nog is dat niet de situatie, nog denken mensen zelf, zonder Mij in hun hart te raadplegen, te weten wat goed is om te doen en te laten. Dan volgt er een confrontatie die Ik laat gebeuren om het zicht te verhelderen, om het besef dat bij Mij de juiste raad en de ware liefde te verkrijgen is waarmee alles ten goede kan keren. Zo leg Ik van tijd tot tijd obstakels op de weg die mensen gaan, uit liefde. Omdat Ik zie en weet wat mensen niet zien en niet weten, niet van henzelf en niet van de ander. En juist schijnt de zon het helderst nadat het onweer voorbij is en de lucht geklaard is. Zo helpt Mijn liefde alle mensen in alle omstandigheden altijd.

Hemels Brood 6683

Elke dag zijn er uitdagingen om het goed te doen of om het niet goed te doen. Tot de kleinste dingen toe zijn er uitdagingen en overal zijn ze aanwezig, soms duidelijk te merken, te voelen, maar vaak ook verborgen in omstandigheden en pas te bemerken nadat er een keus gemaakt is.

Het hele leven is een grote uitdaging om het goed te doen, om uit te vinden wat goed doen precies is. Want soms lijkt iets goed en blijkt het later toch niet zo goed uit te pakken, of soms denk je iets niet te moeten doen, omdat het niet goed lijkt te zijn, terwijl later blijkt dat het juist wel goed zou zijn geweest. Resultaten van je doen en laten worden doorgaans pas later zichtbaar en zijn dan niet altijd naar verwachting, vaak zelfs teleurstellend. Soms omdat je ergens geen rekening mee gehouden hebt, soms omdat je niet geluisterd hebt naar dat signaaltje wat Ik je innerlijk gaf. Maar vaak ook door medemensen die niet meewerkten, die plotseling anders handelden dan verwacht of dan afgesproken was.

Regelmatig gaan dingen anders, omdat mensen elkaar niet goed begrepen hebben, van elkaar niet beseft hebben wat belangrijk was voor de ander en van invloed was op het geheel. Zie, de een heeft het over een witte hond met zwarte vlekken, terwijl de ander daarbij een zwarte hond met witte vlekken in gedachten heeft, waarbij het om dezelfde hond gaat, of juist niet. In je hart geef Ik je altijd signaaltjes. Als je bij Mij komt om duidelijkheid, geef ik je duidelijkheid, maar als je niet komt, geef Ik je toch ook signaaltjes, alleen zijn die minder duidelijk te merken, omdat je aandacht er niet op gericht is, maar ze zijn er, en wel zodanig, dat je ze op de achtergrond wel degelijk kunt bemerken. Maar vaak worden die signaaltjes van Mij door eigen wensen overwoekerd of opzij gezet.

Ik raad jullie allemaal aan, of je nu wel of niet in Mij gelooft, om op die innerlijke signaaltjes te letten, want die zijn belangrijk voor je doen en laten, om het goede dat je wilt doen daadwerkelijk te kunnen doen. Ze komen in alle zuiverheid van Mij, ze zijn Mijn liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 6684

Het verloop van ieders leven heeft vooral te maken met de mate van contact met Mij in het hart, met het luisteren naar Mijn raad en het vrijwillig opvolgen daarvan. Want dat is het opvolgen van Mijn liefde en haar wijsheid. Daarvoor is het nodig om niet alleen Mijn raad op te volgen, maar vooral Mijn ware zuivere liefde aan te nemen, welke gepaard gaat met Mijn raad en daarzonder geen resultaat geeft.

Dus, je kunt je aan iemand storen en om Mijn raad vragen, vragen hoe met diegene het beste om te gaan en Mijn raad opvolgen, zonder dat met liefde te doen, maar als een soort plicht, omdat je aan Mijn raad wilt voldoen, dan zal dat niet het gewenste resultaat geven. Naast het aannemen van Mijn raad en Mijn liefde is het vooral ook van belang om met elkaar en met Mij tot eenheid te komen. Want juist in die eenheid in liefde gebeurt het wonder van de vervolmaking van de mens in Mijn liefde en haar wijsheid. Om die eenheid met elkaar te bereiken, is dienstbaarheid aan elkaar en aan Mij nodig, in ware liefde en haar wijsheid, die een mens zelf niet kan bewerkstelligen, maar bij Mij in zijn hart kan putten.

Juist daarvoor is de nederigheid nodig waarin de erkenning ligt dat Ik voor iedereen zijn leven Ben en niemand zonder Mijn leven kan zijn. Dat is allemaal geen vereiste, want de mens heeft de persoonlijke vrijheid gekregen om zijn eigen keuzen te maken, waarbij hij in die vrijheid ook de resultaten van zijn in vrijheid genomen keuzen zal ondervinden, anders zou er geen sprake van vrijheid zijn. Zolang er onder de mensen geen eenheid in Mijn ware liefde en haar wijsheid is, worden ook de resultaten van het handelen van medemensen ondervonden, want de basis van het leven is Mijn liefde en haar wijsheid in eenheid met Mij en alle mensen.

Wie zo ver is gekomen dat hij zoveel hij kan bij Mij in zijn hart komt en Mijn raad en Mijn liefde en haar wijsheid navolgt, uit eigen vrije wil, die zal in die eenheid met Mij behoed worden voor veel van de schade die mensen elkaar in hun vrijheid onderling aandoen, maar niemand zal daar geheel vrij van zijn, omdat evengoed nog niet iedereen, hoe liefdevol iemand ook kan zijn en hoeveel iemand Mijn raad ook steeds opvolgt, al geheel volmaakt is, toch evengoed altijd in eenheid met al zijn medemensen is en daarmee deel is van de resultaten van de keuzen van zijn medemensen.

Maar, zoveel hij al wel Mijn liefde is, zoveel zal hij kunnen vergeven en verdragen, tot aan het volmaakte leven van alle mensen, dat komt, zoals Ik beloofd heb.

Hemels Brood 6685

Denk niet dat het helpt, wanneer Ik de dingen zo forceer, dat mensen eerder tot het besef komen dat hun doen en laten meestal geen liefde is en zij daarmee eerder tot het besef komen niet werkelijk te leven maar in een schijnwereld te leven. Want dan zou Ik de vrije wil belemmeren waardoor het geen eigen besef zou zijn, maar een afgedwongen besef zonder werkelijkheid.

Alles en iedereen heeft een keerpunt, een moment van inzicht, een moment van groeiend besef, maar dat keerpunt is alleen een werkelijk keerpunt wanneer het in volle vrijheid bereikt wordt, wanneer de mens daarvoor rijp is, wanneer al datgene gebeurd is wat nodig is om tot dat moment te komen in de volle vrijheid. Wanneer iemand uitgelegd krijgt hoe iets te maken, bijvoorbeeld het maken van een schoen, en hij zegt halverwege, sla maar wat gegevens over en vertel mij maar in grote lijnen hoe ik een schoen kan maken, dan zal hij zonder de hele uitleg geen werkelijk goede schoen kunnen maken, hooguit iets wat erop lijkt.

Zou Ik de mensen niet tot het volle besef laten komen in volle vrijheid, dan zouden zij het ware leven niet bereiken, alleen in een gewijzigd schijnleven verder gaan en het nodige keerpunt missen. Alles wat nodig is om te gebeuren om tot het keerpunt dat volledig inzicht brengt te komen, wat mensen tot werkelijk leven brengt, blijft nodig om te gebeuren. Ik kan wel de tijd bekorten voor hen die reeds tot een zeker besef en geloof gekomen zijn, maar niet zodanig dat het de vrijheid belemmert van wie dan ook.

Maar wees gerust, want in alles heb Ik reeds lang voorzien, zonder de vrijheid van alle mensen te belemmeren. Heb vertrouwen en blijf sterk in je geloof in Mij en Mijn liefde, want Ik verzeker je, wat er ook gebeurt, het is steeds Mijn ware liefde voor alle mensen waaruit jullie allen geleid worden en tot het ware gelukzalige leven zullen komen, in de volkomen vrijheid van de eigen keus. Dat wil niet zeggen dat het niet uitmaakt welke keus mensen maken, want alles heeft zijn uitwerking, maar altijd zodanig dat het de mens dienstbaar is en in vrijheid tot waar gelukzalig leven brengt, tot het in vrijheid persoonlijk Mijn leven vrijwillig zijn.

Hemels Brood 6686

Ik ben de waarheid die op ieders pad komt, als een steen waarover mensen struikelen, omdat zij de waarheid niet willen erkennen. Want zodra zij de waarheid erkennen, kunnen zij niet meer aan de onwaarheid als waarheid vasthouden en dat heeft gevolgen die zij niet willen, die hen niet goed uitkomen.

Toch ben Ik steeds opnieuw voor iedereen de steen des aanstoots, de waarheid die mensen niet gekend willen hebben, omdat zij hun voordelen, hun meningen, hun welzijn, hun misvattingen, hun doofheid, hun gewiekste handelen, hun verborgen geheimen, hun oneerlijkheid, hun genoegens, enzovoorts, niet willen loslaten voor de confronterende waarheid. Maar steeds opnieuw zullen zij meemaken dat de waarheid een spaak in hun wiel steekt, dat de waarheid het licht aandoet op momenten dat zij liever in het donker bleven, dat de waarheid plannen in de war stuurt, dat de waarheid hen genoegens ontneemt, en altijd op het meest ongelegen moment.

Dat ben Ik, de waarheid, dat licht, wanneer je dat het minst verwacht en wilt, de steen waarover je steeds opnieuw struikelt, vooral wanneer je denkt dat je de weg glad geplaveid hebt. En wie Mij, de waarheid, blijft negeren, omdat hem dat beter uitkomt, omdat hij het lef niet heeft om zijn onwaarheid toe te geven, omdat hij vastgeraakt is in zijn eigen valse overtuigingen, die zal geen rust vinden in zijn hart. Hij kan Mij zoeken, maar zolang hij de waarheid van wat dan ook niet erkent en toegeeft, zal hij Mij wel vinden, maar dat zal de onrust niet wegnemen.

Want alles wat geen waarheid is, is de vijand van ware liefde en belemmert de groei in liefde. Onwaarheid vertroebelt het zicht op Mij en Mijn liefde, maakt het moeilijk om Mij in het hart te vinden. Zelfs het kleinste beetje onwaarheid kan iemand tot onaangename situaties brengen die opgelost kunnen worden door de waarheid onder ogen te zien. Kom bij Mij in je hart, en wanneer je oprecht bereid bent om te onderzoeken waar de onrust in je hart vandaan komt, laat Ik je zien wat onwaarheid doet en verstoort, en wanneer je in alle vrijheid ertoe kunt komen de onwaarheid toe te geven, aan Mij, aan jezelf, en aan degenen die ermee te maken hebben, dan ben je verlost van je onrust. Want Ik zeg jou en alle mensen, de waarheid maakt vrij!

Hemels Brood 6687

Ik houd Mij altijd aan Mijn Woord. Zonder uitzondering. Dat kan Ik, omdat Ik alles weet en alles Ben. Veel mensen geven hun woord zonder er zeker van te zijn of ze daaraan kunnen vasthouden en veel mensen houden zich niet aan hun gegeven woord. Soms omdat ze niet van plan waren om zich eraan te houden, maar vaker houden mensen zich niet aan hun woord door onvoorziene omstandigheden.

Ik overzie alles en wanneer Ik Mijn Woord geef, weet Ik dat Ik daaraan zal vasthouden, want Ik weet dat Ik daaraan kan vasthouden. Maar voor jullie mensen is dat anders. In veel gevallen is het wel de bedoeling vast te houden aan het gegeven woord, maar gewijzigde omstandigheden maken het nogal eens niet mogelijk. In doorsnee wordt dat wel opgelost, maar nogal wat mensen voelen zich daardoor toch bedrogen, vernederd, onheus behandeld en reageren met verwijten en soms ook met eisen.

Met het geven van zijn woord loopt iedereen het risico dat hij zijn gegeven woord niet kan waarmaken, door onvoorziene omstandigheden, door factoren die hij niet kende, niet vooruit kon weten. Want er zijn veel mensen op de wereld en die maken allemaal hun eigen vrije keuzen, die zijn allemaal in situaties waarbij keuzen gemaakt moeten worden en niemand weet precies welke keuzen medemensen zullen maken.

Al hebben alle mensen de vrijheid om steeds weer hun eigen keus te maken, toch weet Ik alles. Hoe dat mogelijk is, is voor jullie op de aarde moeilijk of niet te begrijpen, maar Ik weet het en Ik weet wat erop zal gaan volgen. Daarom kan Ik Mij altijd aan Mijn Woord houden en is Mijn Woord altijd waarheid. Zie erop toe dat je je woord pas geeft als je er helemaal zeker van bent dat je je aan je gegeven woord kunt houden, of geef je woord niet.

Want het zal zelden of nooit voorkomen dat je er zeker van kunt zijn, dat je je aan je woord kunt houden. Kom daarom in je hart bij Mij en laat het altijd alleen Mijn Woord zijn, want van Mijn Woord kun je zeker zijn, als je tenminste zeker weet dat je Mijn Woord geheel juist verstaan hebt. Want dat Mijn Woord altijd waar is en dat Ik Mij altijd aan Mijn Woord houd, is zeker, maar of jij het naar volle waarheid helemaal goed verstaan hebt, is niet zeker. Waar je zeker van kunt zijn is dat Mijn Woord altijd liefde is, niet anders dan ware liefde.

Hemels Brood 6688

De mens heeft van Mij de intelligentie en zijn innerlijk gevoel, zijn hart, de innerlijke liefde gekregen. Beide kan hij inzetten voor zichzelf, voor wat hij voor zichzelf wil. Met zijn intelligentie kan hij van alles bedenken en ontwikkelen, voor zichzelf of voor zijn medemensen, en met zijn gevoel, zijn hart, zijn innerlijke liefde, kan hij zichzelf liefhebben ten koste van medemensen, of zijn medemensen liefhebben en Mij, zijn Schepper. Zowel de van Mij gekregen intelligentie als de innerlijke liefde zijn verwant aan Mijn intelligentie en Mijn liefde. De mens heeft de keus hoe en voor wat die te gebruiken.

Wie goed en intensief naar de Schepping van de aarde en al wat erop en eromheen is kijkt, kan zien dat er een grote intelligentie in verborgen is. Wie beter kijkt kan zien dat er een duidelijke harmonie in alles aanwezig is waarop elk onderdeel van wat op de aarde aanwezig is gebaseerd is. Je zou kunnen zeggen aan alles wat er op aarde is en leeft, ligt een enorme intelligentie ten grondslag. Maar Ik zeg jullie, in alle werkelijkheid is het niet de intelligentie, maar de ware liefde, Mijn ware liefde die aan de hele Schepping en aan jullie bestaan op de aarde ten grondslag ligt. Alles is uit Mijn liefde en de uit haar voortkomende wijsheid op de meest intelligente wijze tot stand gebracht. Om de mens, de kroon op de Schepping, het werkelijk ware gelukzalige leven te geven in de vrijheid van zijn.

Zie, de mens is naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen en heeft de beschikking over intelligentie, het verstand, en liefde, het hart, en de vrijheid om daar vanuit te leven, om te leven vanuit Mij of vanuit zichzelf, vanuit het verstand of vanuit de liefde. Aan alles in de Schepping is te zien dat wat Ik geschapen heb, uit liefde is opgebouwd. Maar door de mens wordt in zijn vrijheid vooral vanuit het verstand opgebouwd, met weinig of geen liefde. Daarmee verandert de situatie op aarde meer en meer ten nadele van de mens, en dat beginnen mensen te merken. Maar over het algemeen is bij de meeste mensen nog niet doorgedrongen dat de intelligentie, het verstand, zonder de leiding van ware liefde daar de oorzaak van is. Zowel in het groot als in het klein. Toch, hoeveel de mens met al zijn intelligentie, zijn verstand, ook weet op te bouwen, de Schepping is Mijn Schepping en de basis daarvan is en blijft liefde, alles is uit Mijn liefde tot stand gekomen en Mijn intelligentie heeft gedaan wat uit Mijn liefde het verstand is ingegeven en zo is het voor altijd.

Zo zou het bij de mens ook moeten gaan, als hij tot een waar Paradijs om te wonen wil komen. Maar zijn eigen wil, zijn eigenbelang, zijn eigenliefde maakt hem blind voor wat zijn verstand hem misdoet. Maar zie, Mijn Schepping, de aarde en alles wat erop en eromheen is, leeft en het leeft ten volle Mijn liefde. Zo heb Ik alles geschapen en dat zal uiteindelijk de mens ten goede komen, want wat de mens in al zijn vrijheid ook kiest om vanuit het verstand te doen, hij leeft in Mijn liefde. Jij, lief mens, jij leeft in Mijn liefde!

Hemels Brood 6689

Iedereen, alle mensen leven in Mijn liefde. Maar het besef daarvan heeft verschillende niveaus. Het eerste niveau is dat mensen er geen besef van hebben. Daarna is er een begin van een besef en vervolgens groeit er besef van Mijn liefde. Maar dat is nog geen besef dat iedereen, alle mensen, in Mijn liefde leven. Pas na een lange tijd van groei kan een mens innerlijk beginnen te voelen wat het betekent in Mijn liefde te leven. Want het besef van wat het leven werkelijk is, komt pas wanneer er een zekere mate van nederigheid, van liefde voor Mij in het hart aanwezig is.

In de huidige tijd zijn er maar weinig mensen die een begin van een besef hebben. De wereld is vol mensen die zich vooral met zichzelf en met de gang van zaken in de wereld bezighouden en geen idee hebben van Mij en Mijn liefde en de omvang van hun leven, er geen idee van hebben dat hun leven geen aards leven is, maar een hemels leven. Zij hebben geen idee van de gelukzaligheid die zij kunnen bereiken.

Kinderen, die in jullie beginnen te beseffen dat Ik je leven Ben en Mijn liefde beginnen te voelen, wees op je hoede voor al wat werelds is. Voor al datgene waar je in wereldse zin in meegetrokken kunt worden, voor al datgene wat als normaal gezien wordt, maar niet gebaseerd is op liefde. Veroordeel het niet, dwing mensen niet tot ander zicht, verzet je niet tegen de wereld, laat het eenvoudig langs je heen gaan en blijf in je hart met Mij in contact. Want dan kun je steeds weten hoe te leven en om te gaan met alle wereldse normen en waarden, de leugens en verdraaiingen, met alles wat krom en afwijkend van liefde is.

Bedenk je dat een blinde niet door jou tot zicht gebracht kan worden, alleen door Mij in jou, wanneer je Mijn raad opvolgt in liefde. Sommigen kunnen nu al tot zicht komen, maar voor anderen is nog tijd nodig voordat zij tot zicht kunnen komen. Wanneer je blijft aanhouden hen over Mij te vertellen, doe je diegenen geen goed, maar breng je hen tot verzet, waardoor zij verder van Mij verwijderd raken.

Luister in je hart goed naar Mij, dan weet je wanneer te spreken en wanneer te zwijgen. Hoe meer je bij Mij in je hart komt en Mijn liefde dieper gaat voelen, des te meer zul je gaan beseffen wat het betekent dat jullie allemaal in Mijn liefde leven.

Hemels Brood 6690

Zelfs aan de allerkleinste en onbeduidendste leugen zitten gevolgen die tot ernstige situaties kunnen leiden. Alle gebeurtenissen op aarde zijn onderdeel van een kettingreactie van het begin af aan. Die reactie is lang geleden begonnen en niemand in deze tijd heeft er enig idee van hoeveel invloed deze kettingreactie op het leven van mensen nu heeft.

Iedereen maakt er deel van uit en al het doen en laten van mensen in de huidige tijd is deel van die kettingreactie die tegelijkertijd gevolgen heeft voor de toekomst. Toch denken mensen de macht in handen te hebben. De burgers in hun eenvoudige levens, de leiders in hun machtspositie, en de rijken die in het geheim samenzweren en het geheel met hun macht manipuleren. En hoewel er vernieuwing lijkt te zijn, vooral op technisch gebied, met voorspellingen over hoe een en ander in de toekomst zal zijn, wat er allemaal voor opzienbarends mogelijk gaat zijn, geen van de mensen die nu op aarde verblijven zal er in die toekomst bij zijn op aarde.

In het verleden hebben mensen ook allerlei voorspellingen gedaan, sommige zijn uitgekomen, andere niet of nog niet. Maar mensen houden geen rekening met oude voorspellingen, want zij hebben allemaal hun eigen belangen, hun eigen wensen en steeds komt dat neer op macht, aanzien en vooral geld, rijkdom, gemak. In de Bijbel staan ook voorspellingen, Mijn voorspellingen, die uitkomen, die de mens wijzen op de mogelijkheden om te voorkomen dat deze voorspellingen uitkomen. Maar in alle jaren na Mijn voorspellingen zijn er veel generaties geweest en hebben mensen zich daar niets van aangetrokken, nog is het zo dat geld en hebzucht de mens regeren.

Lees de voorspellingen in de Bijbel eens niet in de letterlijke zin van het woord, maar vanuit een geestelijk besef in je hart in contact met Mij en je zult begrijpen wat er werkelijk mee bedoeld wordt. Dan kun je zien dat die tijd aangebroken is en de voorspellingen gaan uitkomen. Maar niet alleen de onaangename delen ervan, ook de verheugende delen zijn aangebroken. Want de macht van de rijken zal worden gegeven aan de kleine eenvoudige mensen, die in liefde en harmonie geloven, die niet uit zijn op bezit en macht, die willen delen wat zij hebben, al is het nog zo weinig, en er in liefde voor elkaar willen zijn. Die beseffen Wie Ik Ben en hun hart voor Mij wijd geopend hebben en op Mij vertrouwen in ware liefde.

Al het andere zal weggevaagd worden voor al degenen die het goede en ware, de ware liefde en haar wijsheid nastreven. Zij zullen niet meer de minste zijn, maar in het klein juist het grote geheel vormen, niet met de macht van overheersing maar met de macht van gelijkheid, van ware liefde en haar wijsheid. Gezegend degenen die dit in waarheid gaan meemaken, want die tijd is komende.

Hemels Brood 6691

Zou iemand een medemens willen uitleggen dat de hemel geen plaats is maar een sfeer, dan kan het moeilijk zijn om dat duidelijk te maken. Want op aarde in het materiële lichaam en met alle materie die er op aarde is, waaraan mensen gewend zijn, denken mensen merendeels in plaatsen en objecten, in vaste vormen die tastbaar zijn, want vooral daarin liggen voor mensen de bewijzen van bestaan, het zicht op materie, de vormen van materie, de plaatsen om te zijn of naartoe te gaan. Vandaar dat de hemel merendeels gezien wordt als een plaats om naartoe te gaan.

In werkelijkheid is het een sfeer en dat kan misschien met een eenvoudig voorbeeld duidelijk gemaakt worden. Want als mensen boos op elkaar worden, ontstaat er een sfeer van boosheid, terwijl als mensen lief voor elkaar zijn, er een sfeer van liefde ontstaat, het één noch het ander is een plaats. Toch zijn mensen die bij de situatie met boosheid zijn, in de sfeer van die boosheid en mensen die bij de situatie met liefde zijn, in de sfeer van die liefde. Je zou kunnen zeggen de sfeer van boosheid is de sfeer van hel en de sfeer van liefde is de sfeer van hemel.

Zo is het met de hemel, het is geen plaats als zodanig maar een sfeer. Die sfeer kan er ook op aarde zijn en zo hier en daar is die sfeer er al op aarde bij mensen. Maar ook de sfeer van hel is er in meer of mindere mate. Er is veel boosheid onder de mensen, verwijten worden gemakkelijk gemaakt als een afweerreactie op iets wat gezien wordt als een aanval op de eigenwaarde, wat op zich als een vorm van hoogmoed of als een gebrek aan nederigheid gezien kan worden.

De sfeer van liefde is voor iedereen het meest aangename, daarom wil iedereen graag in de hemel komen. En iedereen kan in de hemel komen, alleen is het daarvoor nodig om te begrijpen dat de hemel geen plaats maar een sfeer is die te maken heeft met ieders eigen keuzen. Net zo goed als iemand boos wordt op een medemens en hij daarmee in een sfeer van boosheid terechtkomt, die als een mate van hel gezien kan worden, is het zo dat wie liefdevol met elkaar omgaat, elkaar vergevend, in de sfeer van liefde komt, wat als een mate van hemel gezien kan worden.

Zo is het dan ook niet dat Ik bepaal wie er in de hemel komt, maar ieder mens zelf, want iedereen heeft de eigen vrije keus hoe hij met zijn medemensen omgaat. In dat opzicht is het wel zo dat het kan gebeuren dat iemand zelf in liefde en vergeving blijft, terwijl een medemens boos op hem blijft, hem blijft mijden en geen vergeving in liefde toont. Dan is de een, die in liefde het gedrag van de ander vergeeft, in de hemel, terwijl de ander blijft hangen in een vorm van de hel. En nu kunnen die beide mensen samen op een bankje zitten, de een in de hel en de ander in de hemel.

Hemels Brood 6692

Er zijn mensen die Mijn Woord, geschreven in de Bijbel, ten diepste proberen te ontrafelen. Zij bestuderen Mijn Woord al vele jaren en denken de betekenis daarmee ten diepste te kunnen vinden. Er zijn groepen mensen die gezamenlijk aan Bijbelstudie doen en intensief Mijn Woord met elkaar bespreken om de betekenis van de verschillende verhalen te doorgronden. Evengoed komen zij niet veel verder dan de buitenste schil.

Want om de betekenis van Mijn Woord in de diepere lagen te gaan begrijpen, is het nodig dat degene die dat wil eerst zichzelf dieper gaat begrijpen in al zijn doen en laten, dat die mens zijn eigen diepere lagen van gesteldheid in alle opzichten gaat kennen. Want ook in de mens zijn lagen, er zijn in ieder mens lagen van besef van waarheid, van verlangens, van overtuigingen, van motivaties, van eigenbelang, van voorkeuren en afkeuren, van hoogmoed, van trots, van gekend willen worden, enzovoorts, wat in alle lagen gekend moet worden. De mate waarin dat gekend is, met die mate kan iemand de lagen van Mijn Woord verstaan en begrijpen.

Daarom geeft het intensief bestuderen van Mijn Woord mensen geen garantie dat zij daarmee tot een dieper besef van Mijn Woord zullen komen. Vaak worden er conclusies getrokken die bezijden de waarheid zijn en daaraan wordt dan nogal streng vastgehouden. Zulk een bestuderen van Mijn Woord is nogal eens een belemmering om innerlijk met Mij in het hart in contact te komen en Mij en Mijn Woord juist te verstaan. Ieder mens kan met Mij in zijn hart spreken, hoe oprechter, des te duidelijker ben Ik te verstaan en kan iemand de diepere lagen gaan begrijpen. Weet daarbij dat er een direct verband is tussen zichzelf dieper kennen in alle opzichten en Mij en Mijn Woord dieper leren kennen en begrijpen. Maar wanneer je, wat je op die manier dieper begrepen hebt, wilt delen met je medemensen, zul je bij de meeste mensen ervaren dat zij jou niet op dezelfde manier begrijpen.

Ieder mens heeft zijn eigen weg te gaan en iedereen wordt in zijn vrijheid door Mij geholpen om tot geestelijk waar inzicht van werkelijk leven te komen. Het begrijpen van alles wat er in de Bijbel staat, het begrijpen van Mij en Mijn Woord, correspondeert met de mate waarop iemand zichzelf in zijn diepere lagen kent en begrijpt. Innerlijk kan iedereen met Mij spreken, en Ik zal hem op zijn vragen een voor hem te begrijpen antwoord geven. Door het contact met Mij in het hart kan er een snellere geestelijke groei plaatsvinden dan door het nog zo vaak lezen van de Bijbel en andere boeken waarin Mijn Woord geschreven staat.

Daarom zeg Ik jullie allemaal, wil je Mij en Mijn Woord ten diepste gaan begrijpen, kom dan naar je hart, want in je hart is de hele Bijbel aanwezig, in je hart ben Ik aanwezig en een betere uitleg dan Ik je daar kan geven, is er niet en kunnen jij of je medemensen niet bedenken. Wil je Mij en Mijn Woord ten diepste gaan verstaan, kom dan in je hart bij Mij.

Hemels Brood 6693

Hoewel alle mensen de eigen vrije wil hebben en hun eigen vrije keuzen kunnen maken, zorg Ik ervoor dat toch ook iedereen naar het licht komt, naar het ware geestelijk liefdevolle leven groeit. Maar juist door die vrije wil en al die eigen keuzen is dat geen rechttoe rechtaan groei en maken mensen allerlei bochten in hun leven mee, soms veroorzaakt door eigen keuzen, soms veroorzaakt door keuzen die door medemensen gemaakt zijn. Er zijn in de huidige tijd veel mensen op aarde die allemaal hun eigen gang gaan, doen en laten wat zij denken dat goed is, of wat anderen afdwingen om te doen of te laten, of wat zij denken te moeten doen, om wat voor reden dan ook. In het grote geheel zijn er maar weinig mensen die niet in eerste instantie aan zichzelf denken, maar aan hun medemensen.

Dat is begrijpelijk, want zo is dat gegroeid als normaal, je doet iets voor een ander en krijgt daar iets voor terug. En het makkelijkst was het op een gegeven moment om wat je geeft een waarde te geven, zodat wat je terugkrijgt eenzelfde waarde heeft. Want wat moest iemand geven voor een paar eieren, een paar gebreide sokken? Dat had degene die eieren gaf niet nodig. Zo werd het geld uitgevonden, om alles gemakkelijker een waarde te geven. Maar hoe werd de waarde van een ei bepaald, hoeveel geld moest ervoor betaald worden? Degene die eieren aanbood bepaalde de waarde in geld. Maar er waren meer mensen die eieren aanboden, en zij verlaagden de waarde van hun eieren, zodat hun eieren eerder gevraagd werden, en zo ontstond de marktwaarde. Daaruit volgde de groei van het eigengewin en de handel, allemaal op het eigen welzijn gericht.

Beter zou het geweest zijn als mensen vrij aan elkaar gaven wat de ander nodig had, zonder naar de waarde te kijken, zonder verwachtingen er iets voor terug te krijgen, zodat degenen met veel daarvan zouden geven aan degenen met weinig, als gelijken in waarde. Het hele systeem van geld en bezit is uitgegroeid tot een veelkoppig monster dat op allerlei plaatsen over de wereld verspreid macht heeft en het goede in mensen onderdrukt en de ware liefde ondermijnt. Dit monster is niet zo makkelijk te verslaan en het zorgt ervoor dat de zeeën en andere wateren vervuild raken, het bevordert egoïsme, het houdt armoede in stand, zet mensen tegen elkaar op, het belemmert geestelijke vooruitgang, het houdt waarheid verborgen, enzovoorts.

Zoveel als dit monster bewerkstelligt, zo weinig en nauwelijks zichtbaar is het, zo weinig wordt het in zijn enorme omvang bemerkt. Omdat het zich als kleine zandkorrels verspreid heeft en over de hele wereld tussen alle mensen door te vinden is in kleine delen, maar het grote geheel blijft onzichtbaar en lijkt onaantastbaar. Maar dat zal het niet blijven, lieve mensen, want dat is Mijn zorg voor jullie allemaal, dat de liefde opstaat als Jezus Christus en het monster overwint. Verwacht Mij in Jezus Christus, het ware leven, de ware liefde, want de macht van dit monster zal spoedig ten einde zijn en liefde zal groeien en de mensen zullen in liefde weer samenleven.

Hemels Brood 6694

Van tijd tot tijd is het nodig dat er dingen gebeuren in het gezapige leven van mensen. Want in die gezapigheid blijven mensen stilstaan in hun geestelijke groei, in hun geestelijk besef van Mij, Mijn leven en Mijn liefde en de bedoeling van hun bestaan.

Soms is het nodig om de gang van zaken ernstig te verstoren, zoiets ernstigs kan bijvoorbeeld een oorlog zijn. Want een oorlog ontwricht een groot deel van een samenleving, waardoor mensen gedwongen worden oplossingen te vinden voor problemen die er anders niet geweest zouden zijn. Dat heeft een enorme impact op mensen en laat tegelijkertijd zien welke inborst mensen hebben. Duidelijk wordt wie eerlijk en behulpzaam is en wie oneerlijk is en voor eigenbelang gaat. Maar vaak wordt dat pas na afloop duidelijk en zelfs dan blijft er een verschil zichtbaar tussen degenen die de ernst van het gebeuren wegwuiven en degenen die er lering uit trekken.

Want het verblijf op aarde is niet bedoeld om dat zo gezapig mogelijk uit te zitten met zoveel mogelijk gemak en zo min mogelijk problemen. Het is bedoeld om tot de waarheid van werkelijk leven te komen, om Mij, jullie Schepper, jullie God, jullie Redder in Jezus Christus, in volkomen waarheid van Zijn te leren kennen, in je, om je heen en in je medemensen. Elke gezapigheid remt het bereiken daarvan af. Veel mensen denken hun leven in rust en gemak te kunnen leven, zij willen genieten van hun verblijf op aarde en zijn vooral daar op uit. Zij zijn teleurgesteld over alles wat hun verlangen verstoort en hun gezapig welzijn belemmert. Maar ze zouden dankbaar moeten zijn voor elke verstoring, omdat zij daarmee dichter bij Mij en Mijn liefde kunnen komen, dichter bij het besef van werkelijk geestelijk leven kunnen komen.

Want een geloof in Mij, in Mijn bestaan, in Mijn liefde, en een vertrouwen op Mij is niet genoeg, het zal zo standvastig moeten worden, dat het elk gebeuren dat niet aangenaam is kan trotseren om het werkelijke leven uit Mij in alle vrijheid zich eigen te kunnen maken en het ware leven uiteindelijk voor altijd te zijn. Dus alle moeilijkheden die er op aarde op je weg komen, kun je zien als Mijn liefde, Mijn zorg om jou en je medemensen tot het ware gelukzalige leven te brengen, niet voor even, maar voor altijd. Daar kun je over mopperen, maar je kunt er beter dankbaar voor zijn, dankbaar dat Ik jou in liefde draag tot je zelf in vrijheid voor altijd liefde bent.

Hemels Brood 6695

Jaloezie is een allesverterende eigenschap die mensen tot vernietigende acties brengt, zonder dat zij enig geweten daarover voelen. In jaloezie lijkt alles geoorloofd te zijn en degene die jaloers is heeft er vaak geen besef van wat hij anderen aandoet, maar degenen die er slachtoffer van zijn des te meer.

Wat te doen als je slachtoffer van jaloezie geworden bent? Want in doorsnee kun je er zelf niet veel aan doen. Jaloezie is in zekere mate blind, maar toch niet helemaal, want het ziet precies wel datgene wat de jaloezie oproept. Het kan zijn dat iemand er beter uitziet, situaties sneller begrijpt, meer contacten heeft, mooiere kleren heeft, een betere baan heeft, vriendelijker is, makkelijker praat, meer verdient, enzovoorts. Dat kunnen allemaal dingen zijn die als enige in het geheel gezien worden en de jaloezie prikkelen.

Jaloezie is een ernstige vorm van liefdeloosheid en komt voort uit een verborgen minderwaardigheidsgevoel wat doorgaans in de jeugd ontstaan is of in het karakter aanwezig is. Meestal is het een combinatie van beide. Wie ermee te maken krijgt zal het in eerste instantie niet als zodanig herkennen en zich verzetten tegen de aantijgingen en de verwijten die hem gemaakt worden. Dat maakt het geheel alleen onaangenamer. Maar wanneer bemerkt wordt dat er sprake is van jaloezie, kan er begripvoller met degene die jaloers is omgegaan worden, al zal het de jaloezie niet wegnemen, omdat degene die jaloers is dat van zichzelf niet ziet en blijft denken dat hij in zijn recht staat.

Wie herkenbaar te maken krijgt met een jaloers medemens die zeg Ik, reageer niet op de aantijgingen, de verwijten, de beschuldigingen, die als uit het niets plotseling de sfeer verstoren, leg het naast je neer, probeer het niet recht te zetten, want dat prikkelt de jaloezie eens te meer en jaloezie is uit op vernietiging, dus hoe meer je die triggert, des te erger wordt het, en dat kan heel onaangenaam zijn. Jaloezie is niet op korte termijn op te lossen, omdat de wortels ervan in het verleden liggen en diep ingegroeid zijn, zodat ze zomaar niet uitgetrokken kunnen worden. Laat diegene daarom los en maak jezelf geen verwijten over wat je niet goed gedaan zou hebben, want bij jaloezie kun je het niet goed doen. Laat Mijn liefde en de tijd het werk doen en vertrouw erop dat het goed komt, niet meteen, maar het komt goed.

Hemels Brood 6696

De beperkingen die mensen ondervinden in hun materiële lichaam op aarde leiden er regelmatig toe dat zij dingen aan het toeval overlaten. In geen enkel opzicht laat Ik ooit iets aan het toeval over. Waar mensen zo nu en dan denken, “Hoe is het mogelijk, dat is toevallig!” kan Ik hen verzekeren dat niets toevallig is of gebeurt. Tot in het kleinste van het kleinste is alles in Mijn Schepping geordend en door Mij geleid, ook elke vrije keus die wie dan ook waar en wanneer dan ook maakt, zonder ooit de vrije wil, de vrije keus van de mens te belemmeren.

Maar zou de mens er meer zijn best voor doen om minder aan het toeval over te laten, om meer geordend zijn doen en laten te beheersen met ware liefde, dan zou hem dat heel wat moeite besparen ten aanzien van onaangename situaties en zou hij meer in zijn hart van Mij kunnen verstaan en zou hij beseffen waarom een degelijke ordening voor hem vele malen beter is dan zoveel aan het toeval over te laten.

Je zou kunnen zeggen, dat in het vertrouwen op Mij en Mijn liefde het toch bedoeld is om jullie handelen in Mijn Hand te leggen en aan Mij over te laten hoe de dingen gaan. Waarop Ik zeg, vertrouwen op Mij en Mijn liefde is in je hart naar Mij en Mijn liefde luisteren en vervolgens je die liefde in alle opzichten eigen maken, niet in een paar opzichten en zo nu en dan, als je er “toevallig” aan denkt of als je het zelf niet meer weet en in moeilijkheden bent, maar met regelmaat, uit liefde en besef dat Ik jouw innerlijke Bron ben voor alles, tot in het kleinste van het kleinste, waaruit jij je je oorspronkelijke goddelijke wezenlijkheid uit Mij volkomen terug eigen kunt maken, zoals dat bedoeld is tijdens je verblijf op aarde.

Alles doet ertoe, niets is onbelangrijk, maar er is wel een ordening waardoor het één belangrijker is dan het ander en het één eerder in rij staat dan het ander. Juist dat is belangrijk om te gaan zien, te gaan beseffen bij het je eigen maken van Mijn Goddelijk ware liefde en haar wijsheid. Laat je daarom in alle vrijheid door Mij voeden met ware wijze liefde in je hart en maak je die liefde eigen in al je doen en laten, dan zul je meemaken dat materie geen beperkingen geeft, door Mijn liefde en haar wijsheid te zijn.