Hemels Brood 6604 t/m 6634

Hemels Brood 6604

Als je een wiskundige berekening maakt voor een bouwwerk, dan moeten alle getallen heel nauwkeurig kloppen, er moet geen enkele vergissing gemaakt worden, of het gebouw loopt risico in te storten wanneer het gebouwd is. Mijn berekeningen, Mijn getallen, kloppen tot in de eeuwige perfectie, Mijn Schepping van hemel en aarde is daarmee tot in de oneindigheid perfect.

Toch zijn er mensen die bij sommige dingen of in sommige situaties zeggen, hierbij heeft de Schepper een vergissing gemaakt. Maar dat is dan een vergissing van die mens, want Ik heb geen vergissingen ooit gemaakt en Ik zal nooit een vergissing maken. Mensen maken vergissingen, verrekenen zich, missen genoeg kennis om sluitende berekeningen te maken, maar Mijn kennis en Mijn berekeningen zijn volmaakt sluitend. Zelfs de misrekeningen en de misvattingen van de mensen zijn daarin verwerkt tot in de volmaaktheid van Zijn. Want er is vooralsnog een groot verschil tussen Mijn berekeningen en die van de mens en dat is Mijn volmaakt onvoorwaardelijke onbaatzuchtige wijze liefde in volledige waarheid, welke eeuwig onveranderlijk volmaakt is, in alle omstandigheden, en daartegenover de nog gebrekkige liefde van de mens en al zijn onwaarheden, zijn eigenbelang, zijn voorwaarden, zijn eisen, en dergelijke.

En nu zijn er mensen die dat een vergissing van Mijn Schepping noemen, maar zelfs alle mogelijke afdwalingen van mensen van Mijn ware wijze liefde zijn evengoed bij al Mijn berekeningen meegenomen, zodanig volmaakt sluitend en perfect, dat geen mens daar iets aan kan verstoren. Zou hij willen, hij had de kennis en de vaardigheden niet zonder zich met Mij volledig te verenigen en verenigd met Mij wil hij niets meer verstoren, omdat de perfectie van Mijn liefde dan ook de perfectie van zijn liefde is en hij de gelukzaligheid daarvan tot in de perfectie zou willen behouden, omdat hij in die vereniging met Mij tot in de eeuwige volmaaktheid de waarheid van leven kent en zelf is.

Hemels Brood 6605

Als de aarde volledig alleen in handen van de mensheid zou liggen, dan was zij allang vergaan. Toch zijn er mensen die denken dat Ik een God ben die maar wat aangeklungeld heeft met de Schepping, waardoor er van alles nu misloopt. Maar degenen die maar wat aanklungelen zijn de mensen, die met gebrekkige kennis denken heel veel te weten, terwijl ze er geen idee van hebben hoeveel ze niet weten. Zij kijken op tegen iemand als Einstein, die ontdekkingen deed als niet tevoren, en er wordt nu opgekeken tegen mensen die nieuwe deeltjes ontdekken, die zwarte gaten bewijzen, maar wat dat werkelijk is en betekent, wordt niet begrepen.

Ik geef die dingen vrij aan de mens om te ontdekken, maar zonder Mijn Hand in het grote geheel van alles, zou er niets ontdekt zijn en niets ontdekt worden. Het is vanwege de vrijheid van de mens zijn wil waardoor hij juist datgene ontdekt wat hij ontdekt. En het is vanwege Mijn plan, dat precies datgene ontdekt wordt. Alles hangt met elkaar samen en alles ligt in Mijn Hand. Maar de wetenschapper, die onderzoekt en ontdekt, denkt dat zelf te zijn die zoekt en ontdekt, terwijl hij alleen kan ontdekken wat hem gegeven is te ontdekken. Want alles komt tot hetzelfde uiteindelijke doel van de mens op aarde, het ware leven uit Mij vinden en aannemen. De mens mag in zijn vrijheid omwegen maken, maar ook die omwegen liggen in Mijn Hand, die zijn mede gebonden aan Mijn ware wijze liefde.

En dat kan niet anders zijn, omdat werkelijk leven gelijk ware wijze liefde uit Mij is en iedereen alleen werkelijk leeft door Mijn ware wijze liefde, alleen is nog niet iedereen zich daarvan bewust. Evengoed gebeurt juist alles zodanig, dat alle mensen zich dat bewust gaan worden, de gewone eenvoudige mens eerder dan de wetenschapper, want eenvoud komt het dichtst bij Mij, de wetenschapper maakt omwegen. En tenslotte komt iedereen bij Mij uit, het ware werkelijke leven in vrijheid en gelukzaligheid.

Hemels Brood 6606

In een mensenleven kan heel veel gebeuren wat de toekomst schaadt of de toekomst goeddoet. Maar het is niet altijd duidelijk voor de mens in hoeverre zijn handelen de toekomst schaadt of goeddoet. Hoe kort de mens ook maar op aarde verblijft, de impact van zijn handelen kan groot zijn tot in eeuwen na zijn verblijf op aarde, zowel ten goede als het tegenovergestelde daarvan. En kijk, één zandkorrel maakt geen woestijn, ook honderd zandkorrels maken geen woestijn, en de levenstijd die een mens op aarde doorbrengt, al is dat meer dan honderd jaar, is vergeleken met de tijd dat de aarde bestaat als honderd zandkorrels, maar in verhouding tot de eeuwigheid is het nog die ene zandkorrel niet. Dus wat maakt het verblijf van de mens op aarde in het grote geheel van leven uit?

Dat ligt aan zijn bereidheid zich met Mij te verenigen, met het ware eeuwige leven. Want zie de oceaan, elke druppel is er deel van, maar druppels die zich afzonderen, zijn er geen deel meer van, terwijl zij ieder voor zich toch diezelfde oceaan in zich hebben. Zo is het met de mensen op aarde. Velen hebben zich afgezonderd van hun herkomst, van het ware leven Die Ik Ben, zij lijken geen deel meer van Mij, van Mijn leven te zijn. Toch hebben zij Mij, Mijn leven, Mijn volmaakte wijze ware liefde in zich en toch hebben zij de oneindigheid van leven en de ware gelukzaligheid daarvan in zich. Maar zoals één of honderd zandkorrels geen woestijn maken, zoals één of honderd druppels water geen oceaan maken, zo maken de paar mensen die per tijdvak van verblijf op aarde zijn geen eeuwig leven.

Maar Ik ben de woestijn, de oceaan, het vruchtbare land, de verre ruimten, het universum, het volmaakte eeuwige ware leven, Ik Ben Alles, en alle mensen in alle tijden hebben Alles, Die Ik Ben, in zich. Verenigd met elkaar in Mij, Die in ieder mens aanwezig is, zijn alle mensen werkelijk leven, waarheid, wijsheid, liefde, tezamen, en ieder persoonlijk, met de eigen vrije wil, dat is de kern van bestaan uit ware wijze liefde. En zodra de mens uit die eigen vrije wil gelijk Mij levend wil zijn, hoeft hij zich maar met Mij te verenigen in ware liefde en hij is gelijk Mij, ware wijze liefde.

Hemels Brood 6607

Mensen zoeken naar berichten in het universum, terwijl Ik ze berichten stuur in hun hart, waar het werkelijke universum aanwezig is. Mensen zoeken naar leven in de ruimte tot zover als zij kunnen komen, terwijl er leven in de ruimte van hun hart is. En er is leven in de ruimte, meer dan de mens zich kan voorstellen, maar hij is er blind voor zolang hij naar leven in materie zoekt, want buiten de aarde is het leven van veel meer geestelijke aard.

Want Ik zeg jullie, er is veel meer om jullie heen dan gezien kan worden, er zijn veel meer vormen van leven die niet met de microscoop te zien zijn, niet omdat het te klein is voor een microscoop, maar omdat het geestelijk leven is en geen microscoop daarop gebouwd is. Daarbij, leven is niet klein of groot, leven is alomvattend. Er is geen maat van leven als zodanig te geven. Geen mens kan de maat van zijn innerlijk te beseffen bestaan, wat leven is, meten. Het is er, en het is in iedereen en in iedereen is leven hetzelfde leven, hetzelfde besef van bestaan, wat door de een wat sterker beseft wordt dan door de ander, maar dat maakt het ene levensbesef niet groter of kleiner dan het andere levensbesef.

Iedereen heeft hetzelfde levensbesef te bestaan en nog denken veel mensen dat hun leven van henzelf is, hun eigen bezit is, losstaat van al het leven dat andere mensen in zich hebben. Maar het leven is in alle mensen hetzelfde leven, alleen wat mensen doen met hun vrijheid van doen en laten, van denken en willen, is verschillend. De persoonlijke eigenheid van mensen is verschillend, de keuzen die mensen maken zijn verschillend en daarmee lijkt het dat ieders leven verschillend is, maar alleen situaties en omstandigheden zijn verschillend, het leven in de mens is bij iedereen hetzelfde leven, dat leven ben Ik, is Mijn leven dat Ik alle mensen geef.

Voor iedereen geldt dat hij, vanuit het leven dat hij van Mij in zich heeft, zijn vrijheid heeft om keuzen te maken en vorm te geven aan zijn leven, nu in een materieel lichaam, maar uiteindelijk in zijn ware menselijke vorm, die geestelijk is en eeuwig met Mij, zijn levengever, in verbinding staat, zowel nu op aarde als eeuwig daarna.

Hemels Brood 6608

Alles wat geschreven staat en Mijn Woord is, is in ieder mensenhart aanwezig en daar te herkennen als Mijn Woord. Maar er is veel geschreven wat niet Mijn Woord is, terwijl mensen denken dat het Mijn Woord is, omdat kerken en geloofsgemeenschappen beweren dat het Mijn Woord is of omdat mensen het zelf invullen als Mijn Woord.

Voor iedereen is het van belang om onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet Mijn Woord is. Dat onderscheid is alleen samen met Mij in het hart te maken, door te luisteren naar wat Ik in het hart aanreik als Mijn Woord. Veel van de teksten die geschreven staan en waarvan gedacht wordt dat het Mijn Woord is, lijken op Mijn Woord, maar zijn het niet, en van die teksten is het moeilijk om te zien dat het niet zuiver Mijn Woord is. Veel mensen worden dan ook misleid door teksten die op Mijn Woord lijken, maar het niet zijn. Ook de uitleg van Mijn Woord is nogal eens afwijkend van de werkelijke betekenis, waardoor mensen belemmerd worden om tot de diepere betekenis van Mijn Woord te komen en alleen de oppervlakkige betekenis gezien wordt, zonder te zien dat er veel diepere en veelzeggendere betekenissen achter de teksten aanwezig zijn.

Daarbij beletten teksten die op Mijn Woord lijken mensen vaak om in hun hart bij Mij naar uitleg te vragen, de betekenis van Mijn Woord lijkt al duidelijk te zijn, dus een innerlijk contact met Mij is daarvoor dan niet nodig. Maar juist is het innerlijk contact met Mij wel nodig en van groot belang. Want Mijn Woord is niet de geschreven tekst om te begrijpen, Mijn Woord is Leven, het volle ware Leven. En Mijn Woord is verweven met de totale Schepping, met leven in alles. Daarom is het begrijpen van Mijn Woord niet het begrijpen van de geschreven teksten, maar het begrijpen van leven, Mijn Leven. En dat kan iedereen alleen in zijn hart met Mij samen, omdat Ik het leven Ben, omdat Ik Zelf het Woord tot leven Ben. Alleen uitleg die daarnaartoe leidt, leidt tot het daadwerkelijke leven. Uitleg die naar Mij in ieders hart leidt, leidt tot daadwerkelijk leven, want in ieder mens ben Ik zijn leven, in ieder hart is Mijn Woord en de diepste uitleg daarvan. In jouw hart ben Ik jouw leven, en dat is ware werkelijke wijze liefde.

Hemels Brood 6609

Ik zie in ieder hart, gecombineerd met het verstand, wat iemand voelt, vindt, denkt, wil, niet wil en daarbij wat de motivaties van mensen zijn en waar die motivaties uit voortkomen. Ook zie Ik alle vragen die mensen hebben en de dingen waarover onduidelijkheid is. En liefde is nogal eens het onderwerp waarover bij mensen onduidelijkheid is.

Dat heeft vooral te maken met wat er in de Bijbel beschreven staat over wat liefde is. Liefde is in alle opzichten goed, zij oordeelt of veroordeelt niet, zij kwetst niemand en zij wordt niet gekwetst, zij houdt zich altijd aan de waarheid, liefde is trouw, hoeft niets voor zichzelf, verwacht niets, eist niets, liefde is onvoorwaardelijke goedheid, volkomen onbaatzuchtig, zij geeft zonder te nemen, het staat allemaal te lezen in de Bijbel. En veel mensen die in Mij geloven streven ernaar om aan die beschrijving van liefde te voldoen en bemerken, als zij eerlijk zijn, dat er aan hun liefde toch vaker wat mankeert. Want van tijd tot tijd voelt iemand zich gekwetst, verwacht iemand iets van zijn medemensen, is er toch wat eigenbelang, kortom, het is bepaald niet gemakkelijk om liefde te zijn zoals dat in de Bijbel beschreven staat.

Hoe graag je die liefde ook wilt zijn, maar je voelt je bedrogen als iemand tegen je liegt, je voelt je gekwetst als iemand je verwijten maakt, je verwacht naar waarde behandeld te worden en bent boos als dat niet zo is. En zo is er veel waarop mensen reageren met iets wat niet overeenkomt met de liefde zoals die in de Bijbel beschreven staat. Wat daar nu mee aan te vangen, dat je die liefde nog niet kunt waarmaken? Mag je dan niet verwachten dat iemand eerlijk tegen je is, dat iemand met respect met je omgaat, dat je beloond wordt voor je werk, iets terugkrijgt voor wat je geeft? Je bent vrij, en in die vrijheid ben je die je bent en leer je wat dat je brengt. Maar tot die werkelijke liefde kom je alleen via innerlijk contact met Mij en met een volhoudend geduld, jezelf vergevend als het je niet lukt die liefde te zijn, maar ook de ander vergevend als het hem niet lukt die liefde te zijn.

Op aarde die liefde zijn zoals beschreven staat in de Bijbel is niet gemakkelijk, is zelfs in allerlei opzichten heel moeilijk. Zie, nergens staat dat liefde blind is. En veel mensen denken, dat ze de leugen als zodanig niet mogen zien, het kwaad als zodanig niet mogen zien, maar Ik zeg jullie, Ik ben liefde zoals in de Bijbel beschreven staat en meer nog. Maar Ik zie en weet alles. En Ik weet wanneer jij onterecht behandeld wordt, wanneer je gekwetst wordt, tekortgedaan wordt, er niet naar je geluisterd wordt, je niet geloofd wordt, pijn gedaan wordt, vernederd wordt. Ik zie en weet het allemaal en Ik weet ook dat het voor iedereen moeilijk is om daar dan niet op te reageren. En jullie, die oprecht zoeken die ware liefde te zijn, zeg Ik, houd moed, geef het niet op, want het komt goed. Geef het allemaal aan Mij, laat Mij de last dragen.

Want Ik ben die liefde die alles draagt, die geeft, die alles ten goede doet keren voor alle mensen. Dan mogen jullie rustig groeien in liefde vanuit Mij in je hart en uiteindelijk zelf die liefde worden zoals die in de Bijbel beschreven staat. Want die ware zuivere liefde ben Ik in je hart, die heb jij al eeuwig in je hart, je hoeft daarmee alleen één te worden. En ja, dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Maar let nu op, dat doe jij dan ook niet, maar Ik, jouw Schepper, geloof Mij en vertrouw Mij en alles komt helemaal goed.

Hemels Brood 6610

Buiten Mij, jullie God en Schepper, het ware Leven, is niets. Mensen kunnen geloven in meerdere universums, in buitenaardse wezens, ook dat is deel van Mij. Er mogen talloze werelden zijn, er mag buitenaards leven zijn, er mogen duizenden universums, sterrenstelsels en wat nog meer zijn, maar het is allemaal deel van Mij, werkelijk Leven. Buiten Mij, Mijn Leven, is er niets.

Er is niet nog een God die werelden geschapen heeft, alleen Ik Ben en uit Mij is Alles. Maar voor veel mensen is dat moeilijk te begrijpen. Vooral met de wetenschap dat er veel meer sterrenstelsels, meer mogelijkheden van leven buiten de aarde kunnen zijn, wordt het moeilijk om te begrijpen dat Ik ook dat allemaal Ben. Toch is het zo, de totale oneindigheid in eeuwigheid Ben Ik, werkelijk Leven. Alles is uit Mij en door Mij vorm en leven gegeven. Bestaan, waar dan ook, wat dan ook, Ben Ik. De innerlijke wezenlijkheid van alles wat is, Ben Ik. Alle mensen, dieren, planten, Ben Ik, zijn uit Mij, Alle Zijn Ben Ik.

Wat een mens ook nog te ontdekken staat, Ben Ik. Hoe ver hij met wat voor ruimteschepen ook de ruimte in komt, alleen Ik ben er, in allerlei vormen, werelden, universums en wat de mens ook tot stand brengt, het is hem allemaal gegeven uit Mij, zijn God en Schepper. Hoe lang de mens ook blijft zoeken in de ruimte naar leven, naar andere levensvormen, naar andere sterrenstelsels, het maakt niet uit, want Alles Ben Ik, waar de mens ook kijkt, wat de mens ook vindt, hoe ver in de oneindigheid hij ook gaat, Ik Ben overal want Ik Ben Alles, buiten Mij is geen leven, is niets. Het is aan de mens gegeven om dat te ontdekken en sommigen hebben dat al ontdekt, niet door onderzoek in de verre ruimte, maar in hun hart, waar Ik altijd bij iedereen Ben.

Sommige mensen beginnen te begrijpen dat Ik Alles Ben. Maar als het nog moeilijk voor je is om het allemaal te begrijpen, kom dan in de stilte van je hart bij Mij en Ik leg het je uit. Maar dat lukt niet in een keer. Dus kom vaker, en hoe vaker je komt, des te meer ga je begrijpen van Wie Ik Ben, van werkelijk leven, van alle leven in de totale oneindigheid. Wat daarbij belangrijk is, is dat je Mijn liefde gaat voelen en begrijpen in alles en iedereen. Want dat is Wie Ik Ben en wat werkelijk leven Is, ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige onveranderlijke wijze liefde in alle eeuwigheid, in volle gelukzaligheid. En buiten dat is niets.

Hemels Brood 6611

Dieren en planten varen op Mijn kompas. Mensen kunnen ook op Mijn kompas varen, maar zij hebben de vrije keus en kiezen er vaak voor op hun eigen kompas te varen. Dat Mijn kompas het zuiverste werkt, omdat het geheel punctueel zuiver is, beseffen veel mensen niet en in doorsnee gaat hun keus uit naar het eigen kompas omdat gedacht wordt daar het meeste voordeel mee te behalen, de beste richting mee te kunnen bepalen.

Zou je een rechte lijn kunnen uitzetten vanaf je eerste begin op aarde tot het laatste moment op aarde, wat het doel van je verblijf als eindpunt is, dan zou je met het volgen van Mijn kompas precies recht en zuiver uitkomen op dat doel, maar met het eigen kompas zou je zien dat die lijn kronkelig verloopt en bij lange na niet bij het doel uitkomt. Maar van al die kronkels leer je en daarmee kun je steeds je kompas bijstellen. Door contact met Mij in je hart leer je steeds wat meer je kompas bij te stellen, zodat de richting van het kompas zuiverder wordt ten aanzien van het doel van je verblijf op aarde en wanneer je dat volhoudt, zul je merken dat jouw kompas steeds meer richting Mijn kompas gaat en uiteindelijk kan het zijn dat de zuiverheid van jouw kompas overeen gaat komen met de zuiverheid van Mijn kompas, en dan ga je inzien dat Mijn kompas jou de weg wijst naar wat het beste is voor jou en tegelijk voor alle mensen om je heen en alle mensen daaromheen.

Het is dan net als de kringen in het water, als je er een steen in gooit spreiden de kringen zich uit over het water. Hoe zwaarder de steen, des te meer kringen en des te verder spreiden de kringen zich uit over het water. Zo gaat het met alles wat mensen doen en laten, alles veroorzaakt rimpelingen die effect hebben op medemensen, ten goede of het tegenovergestelde daarvan. Ook het kleinste steentje maakt rimpelingen, die aan de uiterste kanten niet meer zichtbaar zijn, maar toch hun werking hebben op mensen. Want je ziet de onderstroom niet aan het oppervlaktewater.

Denk niet dat je ook maar iets kunt doen of laten zonder dat het een doorwerking heeft, want je zou versteld staan tot hoever alles wat mensen doen of laten doorwerkt op hun medemensen. Daarom zeg Ik tegen jullie die in Mij geloven, vaar op Mijn kompas, op Mijn liefde, dat doet altijd iedereen goed en brengt je het zuiverst en meest precies bij het doel van je verblijf op aarde: komen tot werkelijk gelukzalig leven.

Hemels Brood 6612

Er is zoveel wat de mensen voordeel lijkt te geven, maar in werkelijkheid is dat voordeel maar heel betrekkelijk en berust het voornamelijk op de verleiding om het rechte pad van waarheid en oprechte liefde te verlaten voor dat vermeende voordeel. Voor de één is het rijkdom, voor de ander is het macht, voor nog een ander zijn het de lichamelijke geneugten waarvoor van het rechte pad wordt afgeweken, en steeds lijkt dat geëigend, maar dat is het niet.

In de vrijheid die mensen hebben staat alles tot hun beschikking, maar dat wil niet zeggen dat hetgeen de mens begeert, goed is om te begeren. Eigenlijk is het al mis als er een begeerte is, want Satan laat geen mogelijkheid onbenut en zal juist de zinnen begoochelen van al degenen die een begeerte hebben. En of dat nu geld, macht, seksualiteit, aanzien, of wat dan ook is, hij weet het altijd zo voor te stellen, dat het gemakkelijk te verkrijgen is op een geëigende manier of dat het een keus is die niet anders gemaakt kan worden. Begeerte naar wat dan ook maakt stekeblind, wanneer de gelegenheid zich voordoet om aan de begeerte te voldoen, en dat is waar Satan voor zorgt, dat die gelegenheid om aan de begeerte te voldoen zich voordoet en dan wel op zo’n manier dat er blind gebruik van gemaakt wordt. En mocht er ergens in het achterhoofd nog een twijfel zijn of de keus wel juist is, dan zal hij er wel voor zorgen dat die twijfel wordt weggeredeneerd.

Ook jullie, of juist jullie, die in Mij geloven, overkomt het. Want Satan verstoort graag de verbinding tussen jullie en Mij en momenten van zwakte ziet hij onmiddellijk en hij maakt daar gebruik van om de begeerte aan te wakkeren, zodat er blindheid groeit en vervolgens doet hij het voorkomen dat het geen kwaad kan om aan die begeerte toe te geven. En zo geven ook jullie, in Mij gelovende mensen, toe aan de verleiding, zonder te zien wat je ermee teweegbrengt voor jezelf en voor het verkrijgen van het volkomen ware gelukzalige leven, wat je op aarde kunt vinden en verkrijgen door in je hart bij Mij te blijven en je niet door begeerten te laten verleiden. Wat die begeerten ook zijn, je hebt Mij nodig om ze te herkennen en los te kunnen laten. En daarvoor is het nodig om regelmatig bij Mij te komen, intens naar Mij te luisteren, in de bereidheid om alles te horen, ook wat je niet graag hoort, juist wat je niet graag hoort, wat je niet graag verandert.

Want alleen door Mijn stem in jou kan de betovering en de blindheid door begeerte doorbroken worden. En juist daarom zijn er zoveel mensen die liever niet bij Mij komen, liever niet naar Mijn stem in hun hart luisteren, omdat zij niet bereid zijn van hun dwaling terug te komen en hun begeerten los te laten. En heel persoonlijk vraag Ik aan jullie die in Mij geloven, ja aan jou, en aan jou, en aan jou, hoe is het met jou, kun jij van Mij horen wat er nog aan zwakte, aan begeerte in jou is? Kom dan in je hart bij Mij en Ik hef je blindheid op en geef je de kans om een andere keus te maken. De keus voor waarheid en liefde, de keus voor nederigheid, de keus voor de rechte weg zonder begeerten.

Hemels Brood 6613

Er zijn steeds weer mensen die op een voetstuk gezet worden, die naam gemaakt hebben, helden zijn door wat zij voor elkaar gebracht hebben. Sommigen van hen hebben wat zij deden gedaan voor anderen, zonder eigenbelang, niet om naam te maken, maar om medemensen te helpen. Maar anderen, die met het een of ander naam gemaakt hebben, beroemd en geroemd geworden zijn, waren daaropuit, wilden dat voor zichzelf, hadden een grote ambitie om bekend en bemind te zijn.

Geen van hen heeft een heldenstatus bij Mij of heeft meer aanzien bij Mij dan andere mensen die geen held zijn, niets opzienbarends bereikt hebben. Toch zijn er mensen die veel hulp bieden aan hun medemensen zonder dat het gezien wordt. Zij doen dat in stilte, zonder er ophef over te maken. Zij willen niet in de schijnwerpers staan, hoeven hun naam niet in neonletters boven een theater, hoeven geen coursen te winnen om op een podium gehuldigd te worden. In dit opzicht zijn de mensen te verdelen in drie groepen, degenen die de publiciteit over hun doen en laten zoeken, die naam willen maken, bewonderd willen worden, aanzien willen hebben, degenen die iemand willen bewonderen, die helden willen eren, die mensen op voetstukken willen zetten, want dan lijkt het of ze zelf ook een beetje beroemd zijn, en degenen die geen belang in wat dan ook hebben, niet geëerd willen worden, eenvoudig willen helpen, niet voor eer en aanzien, maar voor de ander.

De eerste groep mensen lijkt groot, omdat er veel ophef over hen gemaakt wordt, de tweede groep lijkt klein maar heeft toch een enorme omvang, iemand toejuichen die bekend en beroemd is, geeft mensen het idee zelf ook wat van die roem mee te krijgen, en het geeft meer nog als je kunt zeggen, ik heb zijn handtekening of, ik heb een selfie mogen maken met die beroemdheid. De laatstgenoemde groep, die is het kleinst, maar doet het meeste goed, zonder op te vallen, zonder bejubeld te worden, zonder bekend te zijn. En zie, dat is de groep mensen die uit hun hart doen wat Ik daarin leg. Maar dat is niet zozeer Mijn aandeel, het is hun keus in de vrijheid die zij hebben, om wat Ik hen in hun hart aanreik in ware nederigheid op te volgen. En zie, dat is van het grootste belang, die nederigheid, die zij verkiezen boven alle roem en gemak, wat zij zouden kunnen krijgen, als zij hun doen en laten bekend zouden maken. Maar dat is juist niet wat zij ambiëren.

Of zij nu in hun hart wel of niet beseffen dat Ik het ben Die hen in hun hart met Mijn liefde voedt en zij daarmee hun hulp kunnen geven, doet er niet toe, het is hun nederigheid waardoor zij het goede uit hun hart opvolgen en daarmee zijn zij dichter bij het ware Koninkrijk Gods dan degenen met het grootste standbeeld, de hoogste roem en waardering, de hoogste onderscheidingen, enzovoorts. En zo is het dat Ik, jullie Leven gever, op de achtergrond blijf en Mijn werk doe uit grote liefde voor alle mensen. In stilte, maar wel gezien door de eenvoudige nederige mensen, in hun hart, in waarheid en wijze liefde. Gezegend de nederige mensen, die zonder ophef Mij en Mijn liefde volgen, niet uit eigenbelang, maar puur uit liefde.

Hemels Brood 6614

De genen van de mens zijn gerangschikt ten goede aan het doel van de Schepping en het verblijf van de mens op aarde. Deze rangschikking heeft direct verband met het geestelijke leven wat de mens van oorsprong wezenlijk is. Zou de mens die rangschikking, die met alles in de hele Schepping te maken heeft, in de kern vanuit zijn geestelijke wezenlijkheid bekijken, dan zou hij meer van het grote geheel en alle onderdelen die het grote geheel met elkaar maken, kunnen gaan begrijpen.

Maar in plaats daarvan zoekt de mens ernaar om die rangschikking te herschikken, met de gedachte daarmee alles wat de mens ongewenst acht te wijzigen tot datgene wat hij wel gewenst vindt. Maar daarmee wijzigt hij de weg waarlangs de mens tot zijn uiteindelijke bestemming bedoeld is te komen. Daarmee verandert hij niet de bestemming en de mens blijft evengoed onderweg naar zijn bestemming, alleen wordt de weg gewijzigd, het leven blijft het leven voor iedereen. Geleerde mensen denken wel met hun geniale plannen tot een beter leefbare wereld te komen, maar het doel is niet om tot een beter leefbare wereld te komen, het doel is tot het ware gelukzalige leven te komen, in de geestelijke hoedanigheid van werkelijk zijn, niet blijvend op de aarde, maar in de hemel, wat in die zin geen plaats maar een hoedanigheid is waarin de mens overal kan zijn en hij de aarde als plaats van verblijf helemaal niet meer nodig heeft.

Nu onderzoeken mensen zwarte gaten, beter onderzochten zij het licht, de Bron van het licht, niet in materiële zin, maar in geestelijke zin. Maar al zouden zij het materiële licht onderzoeken, dan zouden zij gemakkelijk ook bij het geestelijke ervan kunnen uitkomen, omdat de oorsprong van het licht hoe dan ook haar geestelijke kern toont als zij op de juiste manier onderzocht zou worden, en als de stap naar het eigen innerlijke licht uit Mij gemaakt zou worden. Nu is de mens nog wat dat aangaat in hetzelfde tijdperk als toen de aarde gedacht werd plat te zijn, tot ontdekt werd dat zij rond is. Want alle onderzoek gaat nog uit van zo’n zelfde soort vooronderstelling, die niet de juiste is. Maar net als uiteindelijk iedereen wel moest inzien dat de aarde een ronde bol zwevend in de ruimte is, zo zullen in de toekomst mensen ook moeten gaan inzien dat hun veronderstellingen net zo onjuist zijn als die in de tijd dat er gedacht werd dat de aarde plat is.

Door de eeuwen heen is de mens tot steeds meer inzicht gekomen, niet door het donker, maar door het licht. Alleen in het juiste licht is de waarheid te zien. En voor iedereen die oprecht de waarheid wil zien zeg Ik, alleen in Mijn ware zuivere licht is de waarheid te zien. Daarom, laat de wetenschap gaan en zoek zelf in je hart Mijn licht en Ik zeg jullie, vind je Mijn licht, dan vind je Mijn liefde, want Mijn ware wijze liefde is het grootste en zuiverste licht. Daarom, wie Mijn liefde in zich voelt, die heeft het grootste zuivere licht gevonden en zal innerlijk zodanig verlicht worden, dat hij het ware leven uit Mij gaat zien en begrijpen. Zalig degenen die innerlijk verlicht zijn, zij zijn voor hun medemensen als een baken van zuiver licht, zuivere liefde, Mijn licht, Mijn liefde.

Hemels Brood 6615

Ik geef en Ik neem. Dat is voor veel mensen moeilijk te begrijpen, maar Ik zeg hen allemaal, dat is uit liefde, omdat Ik weet waar alles toe leidt. Ik weet waar alle keuzen die mensen maken toe leiden, niet alleen voor degene die kiest wat hij in zijn vrijheid wil, maar ook voor zijn medemensen. En vooral de keuzen die niet op liefde gebaseerd zijn doen schade aan mensen die daaraan geen schuld hebben.

Evengoed is er niemand geheel zonder afdwaling van waarheid en liefde, daarom blijft ook iedereen deel van de meerderheid en in deze tijd heeft de meerderheid van de mensen geen juist beeld van Mij, hun Schepper, hun God in Jezus Christus, hun Leven gever, Die in hen altijd aanwezig is. Dat wil niet zeggen dat er geen mensen zijn die vooral waarheid en liefde nastreven, zeker zijn er mensen die voor waarheid en liefde gaan, maar ook zij hebben nog hun afdwalingen daarvan. Toch, al met al zijn er maar weinig mensen die een juist beeld van Mij beginnen te krijgen, zoals jullie beginnen te krijgen. Maar jullie weten ook hoe moeilijk het is om daar in deze tijd over te praten met anderen, die dat nog niet hebben. Daarom blijft jullie zicht op Mij grotendeels op de achtergrond, terwijl je het graag meer onder de aandacht zou brengen.

Maar de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen hebben zoveel jaren lang een vertekend beeld van Mij gegeven, wat door velen ontdekt is, zodat zij nu beland zijn in de fase van ontkenning, nu is er voor hen geen God die niet zichtbaar is, nu bepalen mensen zelf wat waar is en wat niet en onzichtbaarheid past daar niet in. Dat Ik onzichtbaar in de materie ben, wil niet zeggen dat Ik op geen andere manier zichtbaar ben. Want in ieder mens kan Ik gezien worden, in de natuur kan Ik gezien worden, in de hele Schepping kan Ik gezien worden. En jullie weten wat Ik daarmee bedoel. Hoewel alles in de chaos van ontkenning door elkaar loopt en bijna geen werkelijk onderscheid meer te maken is tussen wie wel en wie niet het goede, het ware, de liefde uit Mij, nastreeft, zeg Ik jullie, draag uit wat je weet, maar doe dat zoals Ik je dat in je hart als beste manier laat weten.

En al denk je dat het in deze tijd weinig effect heeft, omdat weinig mensen luisteren en veel mensen niets meer met iets dat aan de kerken doet herinneren te maken willen hebben, laat je daardoor niet ontmoedigen, want de tijd zal mensen veranderen, de dingen die gebeuren gaan, zullen mensen veranderen, door Mij gestuurd in geven en nemen zal alles veranderen, en de tijd komt dat de waarheid gezien gaat worden, dat Mijn liefde gezien gaat worden, dat Ik, jullie God en Schepper, gezien ga worden. En dan is jullie zicht op Mij van belang, dan is wat jullie geschreven hebben van belang, dan zijn jullie getuigenissen van belang.

Daarom, laat niet los, zoals Ik ook niet loslaat wat Mijn Hand eens begon. Zorg dat het wereldse werk en al je activiteiten je niet zodanig in beslag nemen, dat er geen tijd overblijft om Mij in het zicht te brengen en weet dat wie Mijn Woord begrijpt, daar ook een verantwoordelijkheid voor heeft, welke hij uit Mij in zijn hart kan weten en begrijpen. Wees zoals Henoch, zoals er geschreven staat, “en Henoch wandelde met God”.

Hemels Brood 6616

Hoe kwam Jonas in de walvis terecht? Hij weigerde de opdracht die Ik hem gaf uit te voeren. Hij voorzag de moeilijkheden die hem dat ging brengen en hij koos voor de makkelijkste weg en ging de moeite uit de weg. En kwam hij toen letterlijk in de maag van een walvis terecht? Dat doet in dit opzicht helemaal niet ter zake, maar wat het betekent in geestelijk opzicht wel.

Want weten wat liefde is of weten wat wijsheid is zijn twee verschillende dingen en zie, Jonas was een boodschapper van Mij en in dat opzicht weigerde hij dienst. Dat heeft gevolgen en zo kwam het dat hij in de geest van het gegeven in de maag van een walvis gevangen werd, dat is, in de geest van zijn weigering om te doen wat Ik hem vroeg. En het duurde een aantal dagen voordat hij tot inzicht kwam en begreep dat de makkelijkste weg niet Mijn weg was. Het volgen van de makkelijkste weg geeft de wereld haar groei in al wat tegenovergesteld is aan Mijn ware wijze liefde. Ikzelf ben niet de gemakkelijkste weg gegaan, om alle mensen te verlossen van het kwaad. Niet om de wereld ruimte te geven haar eigen bedachte weg te gaan, maar om degenen die bereid zijn de moeite te nemen Mijn weg te volgen, te bevrijden van de wereld.

En de wereld is Ninevé, die moet gewaarschuwd worden, alle mensen in Ninevé moeten gewaarschuwd worden voor de gevolgen van hun eigenwijze keuzen, en daarvoor stuurde Ik Mijn boodschapper Jonas, maar hij vond het te moeilijk. Alsof Ik hem alleen zijn boodschap zou laten doen. Maar uiteindelijk zag hij zijn vergissing en ging naar de wereld, naar Ninevé en sprak met hen. En zij bekeerden zich en werden gered van het kwaad dat altijd probeert mensen naar zijn hand te zetten. O ja, vooral mensen die in Mij geloven en Mijn Woord kennen, juist daar verstoort hij het liefst de harmonie door het werk moeilijker te laten lijken dan het is, zodat voor de makkelijke weg gekozen wordt. Al is een weg moeilijk te gaan, doe niet als Jonas, sla de maag van de walvis over en ga voor Mijn ware wijze liefde, dat geeft het beste resultaat.

Hemels Brood 6617

Van tijd tot tijd wordt iedereen met Mij geconfronteerd, van tijd tot tijd zet Ik waarheid tegenover onwaarheid, zet Ik liefde tegenover gebrek aan liefde, zet Ik geduld tegenover ongeduld, zet Ik onbaatzuchtigheid tegenover eigenbelang. En zeker doe Ik dat bij jullie die in Mij en Mijn wijze liefde geloven en ernaar streven Mijn liefde zelf in alle opzichten te zijn.

Want blinde vlekken hebben jullie allemaal nog wel zo hier of daar en alleen een duidelijke confrontatie breekt door die blindheid heen. Zo moet het dan ook zijn dat mensen elkaar in Mij vinden, door elkaar de waarheid voor te houden uit Mij en alleen uit Mij. Want via mensen openbaar Ik Mij en via mensen wordt Mijn liefde zichtbaar, omdat Ik nu nog niet op een andere manier zichtbaar ben, maar in ieder mens wel gevoeld en beseft kan worden. Juist bij jullie die in Mij en Mijn liefde geloven en vertrouwen hebben in Mijn wijsheid uit liefde. Want Ik heb jullie mensen geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis en tot die zuiverheid van zijn komen alle mensen terug.

Maar juist jullie, die Mij kennen, in je hart, in de ander, in de natuur, in alles wat is, maken Mij zichtbaar door naar Mijn wijze liefde te handelen, door naar Mijn ingevingen te luisteren en Mijn adviezen op te volgen. Jullie gaan nooit alleen, Ik ben er altijd bij, juist ook wanneer het moeilijk is om in de wereldse omstandigheden uit te dragen wat je in je hart uit Mij voelt dat het beste is, juist dan. Want hij die de wereld regeert in al zijn hebberigheid, zijn hoogmoed, zijn afdwalingen van liefde en waarheid, probeert altijd goede, in Mij gelovende mensen in zijn wereld mee te trekken. En Ik weet hoe moeilijk het is om dan vast te houden aan Mijn advies dat Ik altijd vrijblijvend geef. En soms is dan wat meer duidelijkheid nodig, soms is het dan nodig om de waarheid wat scherper in beeld te brengen.

Maar vergeet met elkaar niet dat een bot mes lelijke verwondingen geeft, terwijl wonden van een scherp mes snel en mooi genezen. En soms is het nodig om een fel licht te laten schijnen, zodat je innerlijk oog duidelijker ziet wat het beste is. En vergeet daarbij niet dat Mijn licht het helderste schijnt in het gelovige hart wanneer naar Mij geluisterd wordt. Gezegend allen die moedig Mijn weg volgen, ook als het moeilijk is. En weet dat als het moeilijk is, Ik eens te meer bij je ben, zodat wat goed is, goedkomt!

Hemels Brood 6618

Mensen interpreteren elkaars uitspraken, elkaars handelen, nogal eens verkeerd en luisteren niet met een open hart naar elkaar. Zo is het ook regelmatig ten aanzien van wat Ik mensen zeg. Er is zoveel wat door mensen niet goed begrepen wordt doordat eigen interpretaties voor de werkelijkheid staan en het onbevooroordeeld luisteren naar elkaar en naar Mij in de weg staan.

Voordat die vooroordelen opgeruimd zijn, zijn er al veel misverstanden ontstaan die een belemmering vormen om op een vriendschappelijke manier met elkaar om te gaan. En, belangrijker nog, om Mij in hun hart juist te verstaan, met alle gevolgen van dien. Daarbij komt dat het misverstaan van medemensen eigenlijk ook het misverstaan van Mij is. Want wie in alle zuiverheid een open verbinding met Mij in zijn hart heeft, die verstaat Mij duidelijker en daarmee kan hij ook zijn medemensen duidelijker verstaan. Maar bij veel mensen zijn er vooroordelen over hun medemensen waar zij zich nauwelijks of helemaal niet van bewust zijn. Een deel van de mens is in een soort van aardse slaap vervallen, door de scheiding die er op aarde is tussen materie en geest en door de afdwalingen van waarheid en van oprechte liefde.

Maar in alle mensen blijf Ik aanwezig en in het hart blijf Ik signalen geven die de mens vroeg of laat gaat opmerken. Alle gebeurtenissen die een mens meemaakt werken daaraan mee. Maar niet per mens als persoon, vooral ook ten aanzien van de eenheid die alle mensen in Mij zijn. En dat wordt vaak vergeten, zodat mensen vanuit hun eigen persoonlijkheid met de dingen omgaan, hun eigen mening volgend, terwijl een samenwerking vanuit Mij tot veel betere resultaten leidt. Maar met wie is goed samen te werken, vooral als de meningen verdeeld zijn? Zie, juist daarom is een open verbinding met Mij in het hart zo belangrijk, want vanuit die open verbinding met Mij zal steeds heel duidelijk gevoeld kunnen worden wie in eenzelfde open verbinding met Mij staat.

Want diegene verstaat Mij in zijn hart en krijgt eenzelfde advies van aanpak, zodat geen verschil zal ontstaan over wat het beste is om te doen. Een goede samenwerking zetelt in Mij in het hart en voorkomt dat vooroordelen de samenwerking belemmeren. Neem dit ter harte bij meningsverschillen als jullie in Mij en Mijn liefde geloven. Zodat in Mij en Mijn liefde geloven een verschil van mening opheft en eenheid brengt.

Hemels Brood 6619

Ieder mens heeft zijn eigen vrijheid in beheer gekregen, maar die vrijheid beheren gebeurt nog niet bij iedereen even goed. Het beheer over de eigen vrijheid is niet zo eenvoudig als veel mensen wel denken, want het beheer over je eigen doen en laten heeft altijd ook betrekking op alle mensen en hun beheer over hun leven.

Het beheer over je leven is veel meer dan bijvoorbeeld het beheer over een groot bedrijf. Een directeur van een groot bedrijf heeft het beheer over dat bedrijf, maar hij heeft daarbij niet alleen met zichzelf te maken, hij heeft ook met zijn medewerkers te maken, en in een groot bedrijf werken veel mensen die allemaal ook het beheer over hun eigen leven in vrijheid hebben. Een directeur kan bepalen wat hij voor het bedrijf wil, maar wanneer hij daarbij geen rekening houdt met alle medewerkers in het bedrijf, zal het bedrijf in moeilijkheden komen. De vrijheid die alle mensen gegeven is, is niet de vrijheid op een eiland zonder medemensen, het is een vrijheid tezamen met alle mensen die ook op de aarde zijn en ook hun vrijheid gekregen hebben.

Vrijheid geeft geen heersende macht, niet over anderen en niet over jezelf. Maar veel mensen gaan daar wel vanuit en doen in die vrijheid wat ze willen, zonder rekening te houden met de vrijheid van hun medemensen. En dan gaat het zoals bij een groot bedrijf waarbij de directeur geen rekening houdt met de vrijheid van de medewerkers in het bedrijf, niet zo goed als zou kunnen. Maar in het grote geheel heb Ik de vrijheid van het totale leven, omdat Ik het leven Zelf Ben, en Ik heb vanuit Mij iedereen zijn levensvrijheid gegeven, vanuit Mijn vrijheid, terwijl Ik toch ook Mijn eigen vrijheid heb en ook alles en iedereen onder Mijn hoede heb, meer nog dan een directeur zijn medewerkers onder zijn hoede heeft.

Ik ben geen directeur en al ben Ik alles en iedereen, in alle vrijheid die Ik alle mensen persoonlijk gegeven heb, in Mijn vrijheid houd Ik rekening met alle mensen, en dat is wat iedereen zou moeten doen als hij tot de ware vrijheid wil komen. Want de ware vrijheid ligt niet in ieder voor zich en God voor ons allen, de ware vrijheid ligt in ware liefde, Mijn Goddelijk wijze ware liefde. Want dat is de vrijheid die Ik alle mensen gegeven heb, opdat daarmee alle mensen rijk en volkomen gelukkig zijn, in liefde voor elkaar, rekening houdend met elkaar, en vooral samenwerkend met elkaar in Mijn ware wijze liefde. Want in eenheid met elkaar en met Mij en Mijn liefde vindt iedereen de werkelijke vrijheid van het ware gelukzalige leven.

Hemels Brood 6620

Wat Ik zeg, is altijd waar, maar dat wordt vaker niet beseft. Wat Ik doe, is altijd goed, maar dat wordt vaker niet gezien. De wijsheid uit Mijn liefde wordt nogal eens als straf ervaren en de hulp die Ik mensen geef wordt niet altijd naar waarde geschat.

Ik neem dat niemand kwalijk, maar het doet mensen geen goed als zij Mijn waarheid niet beseffen, het goede niet zien, Mijn wijsheid uit liefde niet herkennen, zich gestraft voelen door Mij. Dan kun je Mij vragen om jullie zicht te verbeteren, jullie besef te verdiepen, jullie meer duidelijkheid te geven en het vermogen om te onderscheiden te vergroten, maar dan zou Ik jullie vrijheid belemmeren en het zou afdoen aan Mijn waarheid, afdoen aan Mijn goeddoen, afdoen aan Mijn hulp, zelfs afdoen aan Mijn wijze liefde voor jullie allemaal. Het zou het beste voor jullie allemaal zodanig veranderen, dat het niet meer het beste zou zijn. Want het beste kan nooit veranderd worden tot iets dat beter is, omdat het beste geen beter meer heeft.

Alles wat Ik voor jullie allemaal doe uit Mijn waarheid en wijze liefde is het allerbeste voor jullie allemaal. Of jullie dat nu wel of niet zien, begrijpen, beseffen, er is niets beter dan het beste wat Ik jullie geef. En al zien en beseffen jullie dat nu nog niet, al verzetten jullie je van tijd tot tijd tegen de dingen die gebeuren, al willen jullie van tijd tot tijd iets anders dan goed voor je is, Ik blijf jullie in liefde het beste geven, er is geen beter, ook al denken mensen van wel. Maar de tijd komt dat gezien gaat worden dat alles wat Ik doe, wat Ik geef en Mijn wijze liefde, werkelijk voor iedereen het beste is, dat er geen beter is dan Mijn wijze liefde voor jullie allemaal en dat het beste uit Mij en Mijn wijze liefde de eeuwige gelukzaligheid voor alle mensen bewerkstelligt, het ware leven.

Ik heb het geduld om daarop te wachten, Ik laat Mij niet haasten door onbegrip, door misverstaan, door ontkenning, door wat dan ook. Maar Ik ijver voor het beste, en wanneer haast het beste is, haast Ik Mij, wanneer ijver het beste is, ijver Ik, wanneer geduld het beste is, heb Ik geduld, en altijd, overal, ben en blijf Ik ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, wijze liefde voor alle mensen en geef Ik die liefde aan alle mensen ten beste voor jullie allemaal. En al begrijp je niet alles, al besef je niet alles, al weet je niet alles, laat het beste, Mijn liefde, genoeg voor je zijn, want Ik zeg je, er is geen beter, Mijn liefde voor jullie allemaal is het beste!

Hemels Brood 6621

Mensen leggen met elkaar een wegennet aan. Ik bedoel hier niet de letterlijke wegen die door mensen aangelegd worden om van de ene plaats naar de andere te komen, Ik bedoel hier de wegen die mensen gaan om iets te bereiken. Zo kan bijvoorbeeld een opleiding volgen om een bepaald soort werk te kunnen gaan doen de weg zijn en het werk het doel om te bereiken.

Maar wanneer de opleiding opgeheven wordt, is de weg niet zinvol meer. Zo leggen mensen wegen aan en worden wegen opgeheven. Maar daarbij komt het regelmatig voor dat je wegen aan het volgen bent die, zonder dat je daar invloed op hebt, verdwijnen omdat ze opgeheven worden, voor andere belangen van mensen die er wel invloed op hebben. Daardoor kun je niet bij alles er zeker van zijn dat je doel te bereiken blijft, want er zijn ook mensen die doelen opheffen en daar soms nieuwe voor in de plaats stellen waar je geen belangstelling voor hebt en dan kom je op wegen terecht, die je zelf niet gekozen zou hebben. Het wegennet dat mensen in figuurlijke zin met elkaar aanleggen, wijzigt bijna dagelijks en zo ben je er nooit zeker van dat de weg die je volgt jouw keus blijft, en ook niet of jouw doel wel jouw doel blijft, voordat je het bereikt hebt.

Mensen hebben met elkaar te maken, maar lang niet iedereen houdt daar rekening mee. Juist gaan veel mensen het liefst hun eigen weg, terwijl het voor iedereen beter zou zijn als met elkaar rekening gehouden zou worden. Toen je jong was heb je misschien je doel min of meer gesteld, nu je ouder bent zie je terugkijkend dat de wegen die je gegaan bent je niet of niet helemaal tot dat doel gebracht hebben, door allerlei wijzigingen, door mensen die je leerde kennen, door regels en wetgeving die veranderden en noem maar op, zelfs door mensen die je nooit hebt gezien, of van hun bestaan niets weet, zijn wegen en doelen gewijzigd en ben je heel anders uitgekomen. Maar ook door je eigen keuzen, je eigen wijzigingen van koers, door onverwachte omstandigheden, enzovoorts.

Maar Ik zeg je, als je Mij en Mijn ware wijze liefde als doel hebt, dan is er nog een onzichtbaar wegennet dat Ik beheer en waarmee Ik zorg dat jij via dat wegennet kunt gaan en Mij en Mijn liefde vindt. Mijn wegennet is zodanig dat je, ondanks het steeds veranderende wegennet van alle mensen met elkaar, uiteindelijk daadwerkelijk bij Mij en Mijn ware wijze liefde uitkomt. Hoe het wegennet van mensen ook verloopt, Mijn wegennet brengt je hoe dan ook bij Mij, bij het ware gelukzalige leven Die Ik Ben.

Hemels Brood 6622

Ik spreek in alle mensen in hun hart, maar niet in taal, in gevoel, waar het bij de meeste mensen wordt omgezet in taal, haast zonder dat zij het merken. En dat zijn de goede ideeën die mensen van tijd tot tijd krijgen, niet alleen bij mensen die in Mij en Mijn liefde geloven, maar bij alle mensen. Die ideeën staan in verhouding tot de intelligentie, de werkzaamheid, de talenten en mogelijkheden die iemand heeft, en daar heeft ook de liefde die iemand heeft en de intentie waarmee iemand handelt of niet handelt mee te maken.

In het verstand komen ook ideeën op die door gebrek aan liefde uit het hart naar het verstand getrokken zijn, door intenties die het eigenbelang als basis hebben. Zodat goede ideeën en de uitwerking ervan gebruikt kunnen worden voor het tegenovergestelde van liefde, het eigenbelang voedend en ten koste van het welzijn van medemensen. Ik geef altijd alleen adviezen in het hart, in het gevoel, in ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde, maar niet alles wat Ik aanreik wordt in diezelfde sfeer aangenomen en vaak gaat het verstand ermee aan de haal, alsof het een eigen idee is, zelf bedacht is en daarmee het recht geeft om het naar eigen goeddunken en voor eigen welzijn en materiële verrijking te gebruiken. In de vrijheid die Ik de mens gegeven heb, is het aan de mens om dat te denken, en zo worden goede ideeën tot een wereldse zakelijkheid omgezet die niets meer met Mij, de Gever ervan, te maken heeft.

Maar er zijn ook mensen, al zijn het er, afgemeten op het grote aantal mensen dat op aarde verblijft, maar heel weinig, die Mijn ingevingen zonder taal in hun gevoel in het hart direct begrijpen en vervolgens dat gevoel in woorden kunnen omzetten om er over te kunnen communiceren met hun medemensen. Want het is van belang dat alles wat zonder taal in het gevoel begrepen wordt, doorgegeven wordt, opdat het hart van steeds meer mensen gewekt en geopend wordt om in te zien dat alles wat de mens aan goede ingevingen krijgt, Mijn ingevingen zijn, uit liefde voor de mens en om er in ware liefde goed mee te doen aan medemensen. Om blinde harten ziende te maken, om in te zien dat de gedachte dat ideeën zelf bedacht zijn, eigen gedachten zijn, altijd uit Mij komen, om goed mee te doen.

Wanneer je Mij zonder woorden, zonder taal, in je gevoel, verstaat en de liefde ervan beseft, dan ben je door Mij gezegend en geroepen om in liefde in gesproken taal over te dragen wat je beseft, aan allen die er belangstelling voor hebben. In alle eenvoud, zonder ophef. Dat zal niet steeds gemakkelijk zijn, want er zullen altijd mensen zijn die het horen of lezen en het niet begrijpen en niet geloven. Er zullen mensen zijn die de waarheid in twijfel trekken, die de waarheid bedreigend vinden, omdat zij zich zelf niet aan waarheid houden, die uit eigenbelang de waarheid tegenwerken en op allerlei slinkse manieren de waarheid niet waar laten lijken. Vaak zal de wetenschap met bewijzen komen die in het algemeen aangenomen worden, omdat de gewone burger de bewijzen niet kan controleren, terwijl de wetenschap zich veelvuldig van leugens en verdraaiingen bedient.

Laat je daardoor niet in verwarring brengen, blijf bij je hart, blijf bij Mij, blijf bij wat je zonder taal in je hart voelt dat waar is en je van Mij rechtstreeks gegeven is, zuiver en duidelijk. En weet, hoe ongelooflijk het soms voor de wereld ook is, Mijn liefde in jou, Mijn ingevingen in jou zijn waarheid in eeuwigheid, en tonen jou het ware leven uit Mij, niet speciaal voor jou, maar voor al je medemensen. Onthoud daarbij, Ik ben met je, alle dagen tot in de eeuwigheid. En weet dat Ik jou altijd versta, ook zonder woorden.

Hemels Brood 6623

Hoe meer liefde er in een hart is en hoe nederiger in het hart naar Mij geluisterd wordt, des te duidelijker word Ik verstaan en begrepen en des te meer zal diegene Mijn adviezen opvolgen en aan vasthouden. Zie, in een niet in Mij gelovend hart is weinig plaats voor Mijn Woord, is weinig of geen aandacht voor Mij en Mijn liefde, en al ben Ik in ieder hart altijd aanwezig, wat iemand van Mij en Mijn liefde voelt en van Mijn Woord verstaat en begrijpt, is heel verschillend.

Dat is de vrijheid voor iedereen, de eigen wil wel of niet met Mijn wil in overeenstemming te brengen. Daar is liefde en nederigheid voor nodig, want de wil van de mens is sterk, en moet sterk zijn om het leven in alle omstandigheden aan te kunnen, vooral tijdens het verblijf op aarde, en de enorme verleidingen waaraan de mens op aarde is blootgesteld. Want de mens is in geestelijke zin naakt, wordt naakt geboren en het is aan de mens hoe hij gekleed gaat, als een koning die alle macht wil, of als een zwerver die niet naar macht taalt, of als een edel mens die vol liefde en eenvoud betrokken is bij zijn medemensen en Mij in zijn hart draagt.

Veel mensen gaan gekleed in koningskleren terwijl ze lang geen koningen zijn en in het geestelijk ware licht blijken zij lompen te dragen, zonder dat zelf te beseffen. Maar de edele mensen, die bijpassende kleding dragen, zien het wel, en hun kleding blijft in het ware geestelijke licht er even edel uitzien, omdat zij oprecht zijn, zoals zij zijn. En de zwerver, die denkt lompen te dragen, maar een nederig liefhebbend hart heeft, diens kleding blijkt in het geestelijk licht meer koninklijk te zijn, dan door mensen gezien wordt. Maar de mooiste kleren zijn de kleren van mensen die zich door Mij laten kleden, die in alle nederigheid als een dienstbare knecht bij Mij komen, omdat zij Mij liefhebben en Mij uit die liefde dienstbaar willen zijn.

Hen kleed Ik met goud en zilver en edelstenen, dat is, met Mijn ware liefde en haar ware wijsheid, en hun doen en laten is door Mij gezegend. Toch is hun kleding niet opzichtig, noch glinsteren zij voor hun medemensen, omdat velen blind zijn voor die kleding, omdat die kleding pas gezien wordt op de eeuwige dag. Nu alleen gezien kan worden door hen die hetzelfde gekleed gaan door Mij, en alleen met het geestelijk oog in Mijn geestelijk licht gezien kan worden. Maar hun liefde en goedheid kan wel bemerkt en gevoeld worden door sommige medemensen. Zalig degenen die hen die door Mij gekleed zijn aanvoelen, steunen en helpen, want zij zijn op weg om ook door Mij gekleed te worden met Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6624

Mijn liefde kent geen haat, alleen maar zuivering. En in Mijn liefde breng Ik jullie allemaal tot het ware leven, in Mijn liefde worden jullie allemaal gezuiverd. Daarom zijn jullie eerst op de aarde, daarom is het nodig dat jullie in alle vrijheid door het ‘vlees’ gaan en doormaken wat het is om niet werkelijk te leven, om mee te maken wat wel en wat geen liefde is en om je uit vrije wil door Mij te laten zuiveren, in het besef persoonlijk zelf te zijn.

Want alleen in het besef persoonlijk als vrij mens zelf te bestaan, kun je de gelukzaligheid van werkelijk leven ervaren en zijn. Voor je komst op aarde was je gelukkig in Mij, zonder het eigen bestaan als zodanig te beseffen, maar nu op aarde ben je vrij en kun je jezelf als vrij bestaan ervaren. Maar ook het tegenovergestelde, het niet ware bestaan. Het één is het ware leven en het ander is het tegenovergestelde ervan. Het één is ware wijze liefde en het ander is de schaduw ervan. In het één ben je het geluk en de vreugde, in het ander lijkt het of je het geluk en de vreugde bent. Op aarde begin je in te zien wat het één en het ander wel en niet is. Maar alle mensen hebben daarover verschillende gedachten en meningen, verschillende overtuigingen, waarbij het één de waarheid is en het ander alleen de waarheid lijkt te zijn. Niet elk licht is het ware licht, niet elk zicht is het ware zicht, niet elke gedachte is waar en zinvol, en zo is er veel meer.

In jullie vrijheid kun je gaan herkennen, gaan onderscheiden, gaan beseffen, gaan weten, gaan voelen. Ieder mens heeft daarvoor op de aarde zijn tijd gekregen, in de vrijheid van het eigen zijn. En op een gegeven moment zal alles aan iedereen duidelijk worden. Zal Ik, jullie Schepper en God in Jezus Christus, gezien worden zoals Ik werkelijk Ben, jullie werkelijke leven, volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid in waarheid. In alle vrijheid zal ieder mens volkomen oprecht uit eigen vrije keus voor die liefde en haar wijsheid kiezen en voor altijd met Mij en elkaar werkelijk leven, in de volkomen volmaakte eeuwige gelukzaligheid van Zijn.

Hemels Brood 6625

Ik voed jullie op tot ware zelfstandige mensen in ware liefde. Nu zijn jullie al zelfstandige mensen, maar dat is in zowel liefde als het tegenovergestelde ervan. Mijn opvoeding heeft als doel, dat jullie allemaal vrij en zelfstandig tot alleen liefde komen. Maar Mijn opvoeding kan alleen zo zijn, dat het jullie vrijheid niet belemmert, dat het jullie zelfstandigheid niet wegneemt, dat het jullie zicht verruimt en dat ieder van jullie vrij en zelfstandig groeit tot alleen ware liefde te zijn.

Het mooiste zou het zijn als dat voor iedereen gelijk op zou gaan, maar zo gaat het niet. Want alle mensen zijn verschillend, iedereen is vrij zijn eigen keuzen te maken en iedereen heeft zijn eigen persoonlijke en onpersoonlijke wezenlijkheid, zijn mogelijkheden en onmogelijkheden en er zijn geen twee dezelfde situaties, omdat iedereen elke situatie anders ervaart, anders bekijkt en ieders wil op iets anders gericht is, door zowel liefde als het tegenovergestelde ervan. In al de verschillen die er tussen mensen zijn, al de verschillende gebeurtenissen die mensen meemaken, al de verschillende ideeën die mensen hebben, al de verschillende overtuigingen van waaruit mensen handelen, al dan niet naar liefde en waarheid, ben Ik de Enige standvastige Wezenlijkheid in alleen ware wijze liefde, de Enige waar iedereen eenzelfde houvast aan heeft, de Enige Onveranderlijke waaruit iedereen altijd hetzelfde kan putten, waarheid, die niet verandert, liefde, die eeuwig liefde is en wijsheid uit liefde, die onveranderlijk werkelijk wijs is tot in eeuwigheid.

In Mijn opvoeding is dat allemaal, de stabiele standvastige onveranderlijke basis. Maar net als kinderen hun opvoeding naast zich neerleggen, andere wegen kiezen, omdat zij er het goede niet van inzien, zo kunnen jullie mensen ook Mijn opvoeding naast je neerleggen en in jullie vrijheid en zelfstandigheid je eigen gang gaan. En net als jullie ouders of verzorgers maar moeten afwachten of hetgeen zij als beste voor jullie hebben aangereikt ook aangenomen wordt, zo wacht Ik tot jullie helemaal tot het inzicht komen dat Mijn opvoeding overnemen in alle vrijheid en zelfstandigheid het beste, mooiste en gelukkigste leven geeft aan ieder voor zich en allen tezamen.

Maar eens komt dat moment, dat jullie allemaal tot dat besef komen en kiezen voor wat Ik jullie, zonder jullie vrijheid te belemmeren en zonder jullie je zelfstandigheid af te nemen, geleerd heb, omdat je begrijpt dat het aannemen van Mijn leer je datgene geeft wat alle mensen eigenlijk willen, vrede, liefde, wijsheid, waarheid, dat is, gelukzaligheid.

Hemels Brood 6626

Rituelen, zijn die verkeerd? Zijn die nodig? Voor Mij niet. Maar voor sommige mensen kan het een hulpmiddel zijn om zich tot concentratie te brengen om in hun hart Mij te ontmoeten. Als dat zo is, dan is het voor die mens zinvol, maar nogmaals, voor Mij niet.

Mij gaat het erom dat mensen eenvoudig in hun hart bij Mij komen, oprecht en uit liefde voor Mij en hun medemensen. En wanneer iemand een overgang nodig heeft om uit het wereldse rumoer tot de stilte in zijn hart te komen, om Mij daar te ontmoeten, om met Mij te spreken, om naar Mij te luisteren, dan is dat om die reden goed. Maar er zijn veel rituelen die aan mensen zijn opgelegd, door kerken en allerlei religieuze stromingen, die totaal geen zin hebben, die soms zelfs een ridicule uiting zijn van een zogenaamd geloof en beter achterwege gelaten kunnen worden. Die rituelen staan los van Mij en Mijn liefde en de dwang waarmee die rituelen mensen zijn opgelegd, is uit den boze.

Nogal eens belemmeren zij juist het innerlijk contact met Mij, omdat zij veelal verstandsmatig als een automatisme worden uitgevoerd of opgezegd. Wie Mij liefheeft, die heeft geen enkel ritueel nodig om bij Mij in zijn hart te komen, die is welkom om te komen, eenvoudig, nederig, oprecht, en dan ben Ik daar, in het hart, eenvoudig, nederig, oprecht, en daar zijn wij dan gelijk, als broeders, als vrienden, als familie, ten diepste. Ik ben in ieder hart hoe dan ook en er zijn geen rituelen die Mij roepen, alleen oprechte liefde roept Mij om Mij in je hart aan jou te openbaren en met jou te spreken. Maar er zijn nogal wat mensen zo gewend aan de rituelen die hen geleerd zijn, dat zij er niet of heel moeilijk van loskomen. Toch, aan hen zeg Ik, die zijn niet nodig, juist niet.

Want een oprecht liefdevol hart roept Mij, meer is niet nodig. Probeer al wat een ritueel is maar helemaal los te laten en ga in je hart naar Mij, dan voel je Mijn liefde voor jou ook zonder dat ritueel. En lukt je dat nog niet, omdat je het zo gewend bent geraakt, dan help Ik je, als je wilt, om het te gaan loslaten en zonder ritueel op Mij te vertrouwen en Mij te gaan voelen, Mijn liefde voor jou. Want Ik ben eeuwige liefde en Ik ben altijd bereikbaar in je hart aanwezig.

Hemels Brood 6627

De grote bazen en de kleine werkers. De grote bazen denken de kleine werkers in hun macht te hebben en dat dat geëigend is. Maar op welke grond? Want in wezen zijn er onder de mensen geen bazen en geen horigen. Alle mensen zijn gelijk, welke positie of functie zij ook hebben. Koningen en keizers zijn voor Mij gelijk aan alle andere mensen. Er is een verschil in hoog en laag bij mensen, maar bij Mij geldt hoe het er in het hart van iemand uitziet. En dan nog is iemand met een goed en liefdevol hart niet hoger dan iemand met een minder liefdevol hart en minder goede daden.

Wel heeft iemand met een minder goed en liefdevol hart een andere aanpak van Mij nodig om hem te helpen zijn hart tot meer goedheid en liefde te brengen. In de wereld zal dat door mensen niet snel opgemerkt worden, want in de samenleving bevinden mensen met een liefdevol en goed hart zich tussen de mensen met een minder goed en liefdevol hart, en dat in alle lagen van de bevolking. Zo kan een koning evengoed als een vuilnisman een goed of een verdorven hart hebben. Voor beiden heb Ik evenveel liefde en voor beiden zal Mijn liefde het beste voor hen uitwerken, of het nu om een goed en liefdevol hart gaat of om een verdorven hart. Maar voor de wereld is de koning hoger en hij heeft meer aanzien dan de vuilnisman, ook al zou de koning een verdorven hart hebben.

Want de koning wordt geëerd vanwege zijn koningschap en de vuilnisman wordt niet of nauwelijks opgemerkt, ook niet als hij een goed en liefdevol hart heeft. Maar in Mijn liefde voor hen is geen verschil. Wel zal Mijn liefde voor de goede vuilnisman anders uitwerken dan voor de verdorven koning, om beiden tot het ware gelukzalige leven te brengen, en beiden zullen andere wegen te gaan krijgen. Dat wil niet zeggen dat de vuilnisman geen moeilijkheden en pijn te verwerken zal krijgen, want Ik heb het niet over aardse wegen, maar over geestelijke wegen, en die zullen heel verschillend zijn. Maar uiteindelijk zullen beiden tot het ware gelukzalige leven komen, als gelijken in Mijn liefde.

Hemels Brood 6628

Wanneer je in nood bent gaat het er niet om hoeveel vrienden je hebt, maar gaat het erom hoeveel vrienden in contact staan met Mij en je met Mijn liefde omringen. Al zijn het er maar twee die in Mijn Naam uit liefde zorg voor je hebben, dan ben Ik erbij. Ik ben altijd bij iedereen, en met liefde en vertrouwen kun je Mijn steun en hulp direct in je hart voelen, de warmte die je goeddoet en je de zekerheid geeft dat alles op de bestemde tijd goedkomt, zowel lichamelijk als geestelijk, zoals dat in Mijn liefde geschreven staat.

Daarmee hoef je nooit zorg te hebben, wat er ook gebeurt. Dat is in moeilijke situaties niet altijd even gemakkelijk, en dan is een kring van vrienden om je heen die in contact staan met Mij een versterking voor je vertrouwen in Mij en een zegen van Mij, die je als vanzelf vrijwaart van zorg en je innerlijke rust en zekerheid vergroot, voor zover die nog niet groot genoeg zou zijn. In jullie hart is vrede en de berusting dat het goed is, daar mag je helemaal op vertrouwen. De weg over de aarde heeft hobbels en bobbels, die worden opgelost in Mijn liefde en gladgemaakt door Mij. Hoe groot de hobbel ook lijkt te zijn, in Mijn Hand stelt het weinig voor en de weg blijft hoe dan ook een rechte weg waarlangs iedereen die in Mij gelooft en Mij liefheeft bij Mij uitkomt.

Er wordt gezegd, tijd heelt alle wonden, Ik zeg je, Mijn liefde heelt alle wonden, ook al gaat dat met tijd gepaard. Ik heb jullie, die in liefde in Mij geloven, allemaal gezegend, daar kan de wereld niets aan veranderen. Daarom, vertrouw op Mijn liefde in alle opzichten en alles komt goed. Want Ik heb jullie allemaal innig lief en Mijn liefde heelt alles zoals dat voor iedereen het beste is, wees daar helemaal zeker van. En zoals jij het in Mijn liefde in je hart voelt, zo zal het ook zijn, in alle opzichten goed.

Dank U hemelse Vader voor al Uw liefde en zegeningen, Amen.

Hemels Brood 6629

Het hoogste orgaan. In het bedrijfsleven zou Ik het hoogste orgaan zijn, die alle macht over het bedrijf heeft. Die vanuit eigen inzichten van alles beslist en in werking zet zoals hij denkt dat het hem het beste uitkomt. Maar zo is het voor Mij niet. Ik ben veel meer dan welk hoogste orgaan ook. Ik ben niet de oprichter van een bedrijf of een stichting, een BV of een VOF, Ik ben Schepper en het werkelijke Leven, in Mijn Hand ligt alles en iedereen.

Ik ben de Almacht. Maar niet zoals degene die het hoogste orgaan over een bedrijf is, Mijn besluiten zijn niet vanuit hetgeen Ik als beste voor Mijzelf wil, Mijn Almacht geef Ik uit liefde aan jullie, door Mij geschapen mensen op aarde. En Ik zie hoe op aarde met Mijn Almacht wordt omgegaan. Deels heel egoïstisch en deels heel liefdevol. Want sommige mensen begrijpen dat de van Mij gekregen Almacht, alleen Almacht is als het Liefde en haar wijsheid is waaruit gehandeld wordt, maar anderen zijn met Mijn Almacht alleen uit op winst en eigen voordeel. Nu zou Ik in Mijn Almacht, want in alle werkelijkheid blijft het eeuwig Mijn Almacht, van al hetgeen misbruik van macht is voor eigen welzijn en genoegens, van al wat geen goed doet, die Almacht kunnen terugtrekken, maar dat zou het leven terugtrekken betekenen, en er zou niets van die mens overblijven.

Mijn Almacht is de mens gegeven om daarmee op de aarde, met elkaar en ieder zelf, te leren omgaan, zie maar wat macht hebben met veel mensen doet, zij zetten het vooral in voor zichzelf, voor hun eigen ideeën, hun eigen welzijn, voor rijkdom, enz. Er zijn maar heel weinig mensen die hun macht alleen uit liefde voor Mij en hun medemensen inzetten voor anderen, om het hen beter te doen gaan. Zowel degenen met veel macht als degenen met weinig macht, het beetje macht dat iemand heeft, zet hij al snel in voor zichzelf, en geef iemand die weinig macht heeft, en denkt dat hij met macht veel voor zijn medemensen zou doen, eens grote macht, en al snel blijft er van zijn voornemen weinig over, zelfs zijn er daardoor strenge tirannen ontstaan, die veel ellende teweegbrachten voor hun medemensen.

Lieve mensen die in Mij geloven, hoed je ervoor te denken dat je het kleine beetje macht, dat je misschien beseft te hebben, uit liefde alleen voor anderen te zullen inzetten. En vergis je niet te denken geen macht te hebben, want dat heb je wel degelijk, ook al besef je dat niet. Ook in de kleinste dingen heb je macht. Blijf altijd in liefde, dan zul je dat beetje macht steeds ten goede gebruiken en zal het zegen brengen aan alle mensen alsof het grote macht is, Mijn Macht.

Hemels Brood 6630

Stel dat de aarde niet rond was, maar vierkant. Stel dat de aarde niet vrij in de ruimte zou zweven, maar aan een touw zou hangen, aan…, tja, aan wat? Zo kunnen mensen zich van alles anders voorstellen en daar in geloven, en dan fantaseren hoe dat zou zijn. Maar alles, de vorm van de aarde, de vrijheid van de aarde in de ruimte, de ruimte en alles wat zich daarin bevindt, de natuur, zoals die van oorsprong is ingericht, de mens, zoals de mens geschapen is, zoals het lichaam van de mens is ingericht, is niet een “stel dat”, maar is de werkelijkheid met een vast doel en alles heeft daarbij een heel exacte functie, tot aan de kleinste zandkorrel, tot aan het kleinste deeltje van de materie toe.

Alles wat er maar is op aarde, om de aarde, de ruimte en alles in de ruimte wordt exact en daarmee geheel volmaakt door Mij, Mijn Goddelijke Geest, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid tezamen gehouden met maar één doel, jullie mensen, die Ik geschapen heb en innig liefheb, tot het ware eeuwig gelukzalige leven te brengen. En dat allemaal zodanig, dat in werkelijkheid niemand ooit verloren gaat, dat iedereen in alle vrijheid tot zijn ware geestelijke wezenlijkheid, die goddelijk uit Mij is, zal komen, dat is tot de ware onveranderlijke, onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, zachtmoedige, wijze, gelukzalig makende liefde.

Mensen kunnen zich van veel een voorstelling maken, zich voorstellen “hoe zou het zijn als …”, maar in de verste verte nog niet overzien wat de werkelijkheid van hun leven in vrijheid is, wat de Enige werkelijke waarheid van Alles is, hoe belangrijk waarheid is, hoe Mijn bestaan in werkelijkheid Is, wat Mijn Naam betekent, wat ware liefde en haar wijsheid uit Mijn Wil bewerkstelligen kan en zal, en hoe oneindig groot en intens Mijn liefde voor jullie mensen is, zo klein als jullie besef is, zo weinig goeds als er op aarde gebeurt, zo groot als wetenschappers denken te kunnen zien en begrijpen.

Maar eens komt de openbaring voor jullie allemaal en dan zullen alle mensen in waarheid en wijze liefde in alle goddelijkheid gelijk Mijn Goddelijke Wezenlijkheid werkelijk leven, alles kennen, alles beseffen en volkomen vrij en gelukkig zijn.

Hemels Brood 6631

Kort gezegd is Mijn Woord de boodschap: “Mensen, leef met elkaar in vrede en heb elkaar lief in alle opzichten, heb Mij als eerste lief om de liefde voor elkaar te grondvesten”. Dat zou genoeg zijn, als iedereen zich daaraan zou willen houden. Maar dat is nu juist niet het geval. Niet iedereen is bereid om in vrede en liefde met zijn medemensen om te gaan en dan is een bredere uitleg van Mijn Woord en de gevolgen van het niet handelen naar Mijn boodschap van belang.

Je zou kunnen zeggen, zo ver uiteen als het handelen van mensen naar wel of geen liefde ligt, zo uitgebreid is de uitleg van Mijn Woord nodig om alles te kunnen benoemen aan gevolgen van het een en het ander. Zou dat allemaal in boeken beschreven worden, dan zouden die met elkaar zwaarder wegen dan de aarde. Maar zo ver zal het niet komen. Want geen mens is in staat om alles van Mijn Woord in de diepste betekenis ervan onder woorden te brengen en op te schrijven. Het begrijpen van Mijn Woord gebeurt in het hart en de diepste uitleg geef Ik mensen in hun hart.

Daarom is het het belangrijkste dat datgene opgeschreven wordt wat mensen in hun hart bij Mij brengt, zodat Ik de uitleg van Mijn Woord in het hart kan geven, aangepast aan de persoon en zijn mogelijkheden om te begrijpen wat Ik hem daar aanreik. Zie, wat Ik iemand in zijn hart aanreik, dat is, in zijn besef, in zijn gevoel, weegt aards materieel gezien niets, maar zou het beschreven worden, dan zouden er heel veel woorden nodig zijn om wat Ik aangereikt heb duidelijk over te brengen en in veel boeken neergeschreven zou het nog niet helemaal duidelijk maken wat in het hart beseft en begrepen is. Maar om mensen te roepen naar hun hart, naar Mij in hun hart te komen, inspireer ik mensen om zoveel op te schrijven dat het besef om Mij te kunnen ontmoeten in het hart ontstaat en de behoefte gewekt wordt om in het hart met Mij in contact te komen en met Mij te spreken.

Want Ik ben in ieders hart bereikbaar aanwezig en in het hart kan iedereen direct met Mij in contact zijn en Mijn Woord ten diepste uitgelegd krijgen. En wel zodanig, dat hij het gaat begrijpen en gaat beseffen wat het betekent. In ieders hart kan iedereen Mijn liefde gaan voelen en de zekerheid krijgen van Mijn bestaan, van het werkelijke Leven Die Ik Ben en met Mij spreken over alles, zonder dat er een boek aan te pas komt. Want wat de mens in zijn hart draagt ben Ik, is Mijn liefde en haar wijsheid, is werkelijk Leven. In boeken beschreven is dat zwaarder dan de aarde, in je hart weegt het niets, maar geestelijk weegt het zwaar, want het is voor iedereen van het grootste belang, Mijn Woord en Mijn liefde!

Hemels Brood 6632

Goed en fout, mensen zijn voortdurend bezig met wat goed en wat fout is. Maar niet bij zichzelf, vooral bij anderen, en niet om de ander te helpen tot inzicht te komen, maar vanwege de ergernis die het geeft, en omdat mensen zich tekortgedaan voelen door wat een ander in hun ogen fout deed.

Iedereen maakt fouten, al dan niet bewust, maar het zijn niet dezelfde fouten als de ander maakt, daarom gaat elke afweging in dat opzicht mank, want van wat de een goed kan, daarvan verwacht hij dat de ander dat ook goed kan, maar zo is het niet, toch worden mensen bij wat een ander fout doet ongeduldig en ergeren zij zich. Als iedereen eens alleen naar zichzelf zou kijken, als iedereen de ander alleen zou helpen tot inzicht te komen over zijn doen en laten, zonder ergernis, zonder verwijten, zonder oordeel, wat zou dat een enorm verschil maken!

Als iedereen om te beginnen de fouten die een ander maakt eens niet kwalijk zou nemen, maar meteen zou vergeven, uit begrip dat iedereen, en ook hijzelf, van tijd tot tijd fouten maakt. Dat is niet gemakkelijk en daarvoor is oefening nodig, is nederigheid nodig, is eerlijkheid nodig, en heel belangrijk, is steeds weer en liefst voortdurend contact met Mij en Mijn wijze liefde in het hart nodig. Maar ja, wanneer mensen zich niet bewust zijn van hun eigen fouten, zich er niet van bewust zijn dat ergernis hun handelen beïnvloedt, vinden zij dat zij recht hebben op een volkomen foutloze omgang met hun medemensen en blijft er steeds weer onderlinge onmin waaraan liefde helaas ontbreekt.

Ik heb het hier niet over misdadig handelen, maar over de algemene omgang van mensen met elkaar, want het komt voor bij de beste families, de beste vrienden en bij in Mij en Mijn liefde gelovende mensen. Steeds wordt gedacht dat het gerechtvaardigd is om verwijten te maken, boos te zijn, elkaar te gaan mijden. Leer Mijn liefde te zijn, Ik maak geen verwijten, in liefde help Ik mensen om hun fouten in te zien, voor hun welzijn, niet voor Mij, maar voor hen. En dat is precies ook waarom de dingen gebeuren, uit liefde, om iedereen te helpen tot Mijn liefde te komen, want dan komt er ware vrede in ware liefde en in elk geval minder leed onder de mensen in de dagelijkse samenleving met elkaar.

Hemels Brood 6633

De waarheid van wat dan ook is in ieder hart aanwezig, omdat Ik in ieder hart aanwezig ben. Maar er zijn veel mensen die niet in Mij geloven en dan ook niet beseffen dat Ik in hun hart aanwezig ben. Je zou dan kunnen denken dat wanneer iemand niet beseft, niet gelooft dat Ik in zijn hart aanwezig ben, hij ook mijn waarheid in zijn hart niet kent. Maar zo is het niet.

Of iemand nu wel of niet in Mijn bestaan gelooft, wel of niet Mij in zijn hart aanwezig beseft, iedereen heeft de waarheid van wat dan ook in zijn hart aanwezig en niemand kan zeggen dat hij de waarheid niet kent. Feiten zijn niet altijd allemaal aan iedereen bekend, maar als het om waarheid gaat, dan kan iedereen in zijn hart de waarheid vinden, voor zover het over hemzelf gaat. Want natuurlijk kan iedereen door anderen bedrogen worden, door bijvoorbeeld feiten te verbergen, door te liegen over feiten, door situaties anders voor te stellen dan ze zijn, maar diegene weet daarbij dan altijd zelf wel, dat hij de waarheid niet spreekt. Zo heeft iedereen de waarheid in zich, of hij zich daar nu wel of niet aan houdt, hij kent in zich wat de waarheid is, maar hij kan ervoor kiezen niet aan die waarheid vast te houden.

En hoe kunnen mensen dan weten of iemand wel of niet de waarheid spreekt? Voor degenen die niet in Mij en Mijn waarheid in hun hart geloven is dat moeilijk, zeker als zij zelf niet altijd de waarheid spreken. Maar zij die in Mij en Mijn waarheid in hun hart geloven, hoeven maar naar Mij te komen en in hun hart laat ik hen weten wat wel en niet in waarheid gesproken is. Alleen, wie de wereld tegenover zich heeft staan, die zal met de waarheid die hij van Mij in zijn hart kent toch meestal niet veel kunnen uitrichten, want de wereld zal geen ruimte geven aan de waarheid, de wereld geeft geen ruimte aan Mij en Mijn liefde en ook niet aan Mijn waarheid.

Verdoe daarom je krachten niet aan het brengen van de waarheid aan de wereld, maar wees Mijn waarheid in de omgang met je medemensen en vertrouw erop dat Ik de wereld en haar onwaarheden in Mijn hand heb. Houd jezelf aan de waarheid uit Mij in je hart en de wereld zal door Mijn Hand voor je buigen, niet letterlijk maar in geestelijke zin en zij zal zich daar niet van bewust zijn, zodat aan de waarheid geen schade gedaan wordt, maar waarheid en liefde wel zegeviert!

Hemels Brood 6634

Hemelse Vader, ik dank U voor al Uw liefdevolle zorg! Wat zou ik het graag aan alle mensen gunnen om Uw liefde in hun hart te voelen, zoals ik U steeds weer in mijn hart voel. Ik voel mij zo door U geliefd en ik weet ondertussen het verschil tussen Uw liefde in mijn hart voelen en mij door U geliefd voelen. Ik dank U daarvoor ten diepste!

Het zou een groot verschil op aarde geven, wanneer meer mensen besef zouden hebben van Mijn liefde in hun hart en in alles wat bestaat, wat is en wat leeft. Maar vooralsnog zijn het weinig mensen die Mijn liefde in hun hart voelen en minder nog, die zich door Mij geliefd voelen. Er zijn wel mensen die zich door Mij geliefd weten, door de liefde die zij van Mij in hun hart voelen, maar vaak zijn zij zich toch ook bewust van hun afdwalingen en dat blokkeert het zich geliefd voelen, zodat het blijft bij een zich geliefd weten.

Maar de tijd komt, dat meer mensen het licht in hun leven gaan zoeken en wie het licht zoekt, zal Mij in Jezus Christus vinden en in zijn hart de ware liefde gaan vinden. Want al is de wereld vooral bezig met winst, macht en genoegens, op een zeker moment wordt het wel duidelijk dat de winst, de macht en de genoegens niet werkelijk gelukkig maken, en dan wordt steeds duidelijker dat een glimlach, een vriendelijk woord, een arm omgeslagen blij en gelukkiger maakt dan winst, macht of genoegens. En van daaruit komen mensen in het licht in hun hart terecht en gaan zij het verschil wel voelen, dat het meer waard is lief te hebben en geliefd te worden, dan macht te hebben, maar daarvoor steeds te moeten vechten, terwijl in liefde juist rust en vrede niets kosten en daarvoor ook geen rijkdom nodig is.

En in Mijn liefde is alles aanwezig wat een mens zich maar kan wensen, alleen het besef daarvan laat nog even op zich wachten. Maar het komt, de ommezwaai komt voor alle mensen, nog even geduld en dan zal het zijn dat meer en meer mensen Mij gaan zien en in hun hart Mijn liefde gaan voelen en zich door Mij ook geliefd gaan voelen, en iedereen werkelijk tevreden, blij en gelukkig zal zijn!