Hemels Brood 6542 t/m 6572

Hemels Brood 6542

Omdat op aarde goed en kwaad is, kunnen mensen zich niet voorstellen hoe het is als alles goed is en er helemaal geen kwaad meer is. Bij Mij is alles alleen maar goed. Ik ben in alles alleen ware liefde en haar wijsheid. Op aarde zijn mensen eraan gewend dat er naast liefde ook het tegenovergestelde van liefde is en dat iedereen daar in meer of mindere mate mee te maken heeft. Zowel bij zichzelf, als bij anderen. Want iedereen verlaat het pad van ware liefde wel eens, niemand uitgezonderd. Nu zou je kunnen zeggen, waarom heeft U, toen de mens in het kwaad verviel, die mens niet met kwaad en al tenietgedaan en een nieuwe mens geschapen, zonder enig kwaad?

Uit liefde. Want Ik Ben liefde, alleen en eeuwig blijvend ware wijze liefde. En wat Ik uit liefde wek, blijft gewekt, omdat Mijn liefde voor wat Ik wek eeuwig is. Evengoed zou ook die nieuwe mens voor de keus gesteld moeten worden en daarbij tot kwaad verleid kunnen worden, zodat ook die nieuwe mens met het kwaad te maken zou krijgen. Maar zo is het niet, Ik heb de mens, dat zijn jullie, uit liefde geschapen en uit liefde help Ik jullie allemaal tot ware liefde voor eeuwig te komen. Juist daarvoor ben Ik in Jezus Christus naar jullie toe gekomen, om jullie allemaal nieuw te maken in de mens Jezus Christus, Die Ik in jullie allemaal ben, waarheid, liefde en haar wijsheid.

Ik heb voor jullie alle verleiding van het kwaad als mens weerstaan en daarmee zijn jullie nieuw, daarmee is jullie leven vernieuwd in Mij in Jezus Christus, daarom zal iedereen die in Mij in Jezus Christus gelooft het eeuwig gelukzalige leven erven in de totale liefde, zonder enig kwaad of enige verleiding tot het kwaad. Maar veel mensen hebben nog een weg over de aarde in het vlees te gaan voordat zij tot waar geloof in Mij komen. Want op aarde blijft er voor iedereen altijd de vrije keus met daarbij de verleiding tot het kwaad. En dat moet zo zijn om het eigen besef te bestaan te behouden en in die vrijheid de waarheid van leven, Mijn leven, persoonlijk te ontdekken en in te zien dat de beste keus altijd Mijn liefde in je hart is.

Pas dan, als die keus gemaakt is, zal vervuld worden wat Ik jullie allemaal beloofd heb, dat de nieuwe dag begint, de dag die eeuwig blijft, waarheid, liefde en haar wijsheid, dat is eeuwige gelukzaligheid voor alle mensen.

Hemels Brood 6543

Mensen hebben altijd beweegredenen voor hun handelen en daarvan houden ze er vaak een aantal achter de schermen, om allerlei redenen. Want waarom de ene mens iets zus doet en de ander het zo doet, heeft met beweegredenen te maken, en die zijn over het algemeen niet alleen omdat iemand het zo geleerd heeft of gewend is.

Vaker is het omdat de manier van handelen zoals iemand dat doet, hem een of ander voordeel geeft, en vaak zijn mensen zich het eigenbelang van hun handelen niet eens altijd als zodanig bewust. Vraag maar eens iemand waarom hij iets op die manier doet en je kunt verschillende reacties krijgen. Iemand kan zeggen, zo ben ik het gewend. Maar evengoed zullen er ook mensen zijn die wat kribbig reageren en denken, wat heb jij ermee te maken wat mijn redenen zijn? Als het eigengericht handelen is, zal vaak afwijzend gereageerd worden, ook wanneer iemand zich daarvan niet bewust is, maar door jouw vraag kan hij zich zijn eigenbelang bewust worden en dat zal hij dan toch niet zo snel toegeven.

Al die beweegredenen achter de schermen, vooral die waaraan een voordeel verbonden is, maken de samenleving er niet gemakkelijker op. Want het kan heel verwarrend uitwerken. Mocht het jou overkomen dat je het allemaal niet meer begrijpt, dat je niet begrijpt wat mensen tot hun handelen beweegt of juist tot niet handelen en je geen uitleg krijgt, dan ben Ik in je hart om je te helpen rustig te blijven. Want je kunt niet alles begrijpen wat mensen doen en laten, er gebeurt heel veel achter de schermen, goede dingen, maar ook heel veel wat niet goed is. En je merkt het meer en meer, maar je hebt er geen vat op.

Aan jullie, die wel merken dat achter de schermen veel eigenbelang, machtswellust en drang naar bezit schuilt, zowel in het klein als in het groot, zeg Ik, laat je niet in verwarring brengen en weet dat Ik alle beweegredenen van wie dan ook voor wat dan ook zie en ken en dat Mijn wijze liefde ervoor zorgt dat het jullie geen werkelijke schade zal doen, geestelijk gezien. Voor jullie is het belangrijk om je je eigen beweegredenen bewust te zijn en te zorgen dat die juist en goed zijn voor Mij en je medemensen. Daar krijgen jullie Mijn hulp bij en voor al het andere zorg Ik. Daar mag je op vertrouwen.

Hemels Brood 6544

Geen mens kan groot zijn zonder Mij in hem toegang te geven en Mij in hem te leven. Op aarde denken veel mensen zonder Mij te kunnen leven en zij wanen zich groot in hun doen en laten. En zo zijn er mensen die voor de wereld groot zijn, zowel bij leven als bij dood.

Want velen die al lang geleden gestorven zijn, worden nog geëerd om hun grootheid, als een held, om wat zij op aarde gedaan hebben en opzien gebaard heeft op de een of andere manier. Zo zijn er mensen postuum geëerd of heilig verklaard en nog steeds worden zij herdacht, velen zelfs terwijl hun zogenaamde goede daden allang weerlegd zijn. En wat er werkelijk aan goede herdenkbare daden door mensen gedaan is of nu in deze tijd gedaan wordt, zou er niet zijn zonder Mij, omdat zonder Mij geen leven, geen besef van bestaan, geen inzicht in wat dan ook, geen ontwikkeling van wat dan ook, ooit zou hebben plaatsgevonden.

Daarom geldt voor alle mensen dat niemand tot wat dan ook in staat zou zijn zonder Mij in hem, zonder Mijn ingevingen, zonder Mijn aan de mens gegeven leven, Die Ik Ben in alle mensen. Daarom is er in geen enkel opzicht ooit iemand anders die groot is en eer verdient dan Ik, jullie Schepper, jullie God en hemelse Vader, Die in Jezus Christus altijd in jullie is, zodat Ik altijd in jullie allemaal aanwezig ben. Maar iedereen heeft de vrijheid van keus om dat in zich wel of niet te herkennen en te zijn wie hij is, uit Mij geschapen mens, met alles wat hij uit Mij is en gekregen heeft. Dat is het eeuwig doorlopende proces van leven in alle mensen, nu en altijd.

Toch worden mensen bejubeld, geëerd en heilig verklaard. Maar de ware gelukzaligheid vindt niemand op de aarde in het grootzijn, in het geëerd worden, door een held te zijn, of door bekend te zijn in de media. Want gelukzaligheid ben Ik, en alleen wie zich met Mij verenigt zal die gelukzaligheid ervaren. En dat is pas mogelijk als iemand zich in de diepste nederigheid helemaal aan Mij overgeeft. Dan zal diegene ervaren dat Ik niet alleen ware onveranderlijke, onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke wijze liefde in volkomen waarheid ben, maar ook de diepste nederigheid.

Hemels Brood 6545

Er zijn dagen dat het leven rustig voort kabbelt, alsof er geen kwaad op de aarde aanwezig is, alsof het overal rustig en vredig is. Maar ook op die dagen is er nog altijd narigheid voor mensen, hier of daar. En al gauw wordt dat wel weer zichtbaar, door het nieuws of de krant of de radio. Hoe rustig het ook van tijd tot tijd kan zijn, elders is het op zo’n dag toch niet rustig, want op aarde is nu eenmaal nog geen totale rust en vrede.

En dan is het wel eens moeilijk om hier die rust te ervaren en te weten dat elders die rust niet is. Je zou daaraan willen helpen, dat het overal goed en rustig wordt, maar je beseft ook dat dat onmogelijk is. En er zijn meer mensen die ervoor willen ijveren dat het over de hele aarde goed en rustig wordt voor alle mensen en zij bedenken zich van alles om dat met gelijkgestemden vorm te geven en steeds opnieuw lukt het hen niet om datgene te bewerkstelligen wat rust en vrede op de hele aarde brengt. Dat ligt niet aan hun goede wil, aan hun goede bedoelingen, aan al hun goede inspanningen, dat ligt aan hun vergissing te denken dat alle mensen er wel wat voor over hebben om het op aarde tot rust en vrede onder elkaar te brengen. Want zo is het niet.

Er zijn veel mensen die zonder enig geweten handelen, die zich toe-eigenen wat niet van hen is, die macht en rijkdom nastreven, die zich niet om de ellende van medemensen bekommeren en zich niet inzetten voor rust en vrede. Elke poging om tot een gezamenlijke rust en vrede op aarde te komen, zal steeds stranden door al degenen die daaraan hun medewerking niet geven, omdat het kwaad hen in zijn macht heeft en zij geen wil hebben om dat te doorbreken. De goede boodschap om het met elkaar tot rust en vrede te brengen komt bij hen niet aan, doet hen niets en verandert hen niet.

Daarom, zonder Mij kunnen mensen het nog zo goed bedoelen, maar de Enige die het kwaad verslagen heeft ben Ik en daarmee zal Ik de aarde en de harten van alle mensen reinigen van het kwaad. Want niet door de goede bedoelingen van mensen, maar door Mijn wijze liefde zal de mens van het kwaad gered worden en zal het kwaad tenietgedaan worden. Door Mijn volmaakte eeuwigdurende liefde.

Hemels Brood 6546

Hoe kan de mens denken dat hij de aarde kan redden, die Ik levend geschapen heb voor de mens om op te verblijven, terwijl het de mens zelf is die haar vervuild en misbruikt heeft? En nu de mens begint te merken hoeveel nadeel hij van die vervuiling en dat misbruik gaat ondervinden, gaat hij van alles bedenken om de aarde te herstellen, zonder de oorzaak van die vervuiling, van dat misbruik in haar werkelijke omvang te zien en zonder te zien dat Ik Degene ben Die de aarde kan redden. En zonder te zien dat wat er op aarde gebeurt, Mijn redding reeds is.

Nu juist datgene wat Ik als redding inzet, daar vecht de mens tegen, zonder te beseffen dat hij dat doet. Want veel van wat er nu op aarde gebeurt, wordt gezien als gevolgen van hun vervuiling en hun misbruik, terwijl het Mijn werken zijn om de aarde terug bewoonbaar te maken voor de mens. Dat heb Ik al vaker gedaan in de voorbije eeuwen, maar ook dat wordt door de mens niet herkend als Mijn toedoen. Want het is niet zomaar een natuurverschijnsel als de polen van de aarde verschuiven, dat gebeurt vanuit Mijn zorg voor het behoud van de aarde en zo gebeurt er veel meer voor het behoud van de aarde. Ja, dat is nodig door alles wat de mens de aarde misdaan heeft, niet als gevolg, maar als oplossing en dat wordt niet gezien als zodanig. Zonder het nodige besef van wat hij doet, houdt de mens zich bijvoorbeeld bezig met het tegengaan van het smelten van de ijskappen, omdat het gezien wordt als een ramp, maar in werkelijkheid is het nodig om de vervuiling door het misbruik te compenseren. Maar wie beseft dat?

En zo is er nog veel meer wat gezien wordt als een gevolg van wat de mens de aarde heeft aangedaan, terwijl het Mijn werk is om de aarde voor de mens te redden. De mens zou er beter aan doen om in zijn hart bij Mij te komen en naar Mijn adviezen te luisteren, dan zou hij weten hoe zich daadwerkelijk in te zetten voor een verbetering van de aarde, voor zijn welzijn en dat van zijn kinderen. Maar zover is het bij de mens nog niet, hij draait nog rond in zijn eigen gedachten en ideeën. En dan is het maar goed dat Ik uit ware liefde voor alle mensen niet opgeef wat Mijn Hand eens begon, en Ik blijf zorgen voor de mens en de aarde, zodat niets werkelijk verloren gaat en de eeuwige gelukzaligheid voor iedereen bewaard blijft, tot de tijd rijp is en de mens Mij in werkelijkheid als zijn leven gaat herkennen.

Daarom, lieve mensen, blijf op Mij vertrouwen en laat je door alles wat er gebeurt, door alles wat er gezegd wordt, door alle wetenschappelijke beweringen, niet in verwarring brengen, want eeuwig en altijd ligt alles in Mijn Hand van ware eeuwige liefde, waarop jullie mogen vertrouwen. Want Ik ben het ware Leven, Ik ben jullie leven, Ik ben jouw leven, Ik Ben.

Hemels Brood 6547

Door de eeuwen heen is er een gedachtegoed over Mij ontstaan dat niet juist is, maar wel diep geworteld is. Maar in de huidige tijd past dat gedachtegoed niet meer en dat heeft steeds meer mensen in verwarring gebracht. Daardoor zijn mensen op zoek gegaan naar waarheden buiten zichzelf, in de wereld, en zij hebben de mogelijkheid van Mijn bestaan in de wereld gezocht, maar niet gevonden, omdat Ik in de wereld niet ben.

Waar Ik wel Ben hebben zij Mij niet gezocht, omdat het diepgewortelde beeld dat zij over Mij geleerd gekregen hebben als vergelijking niets opleverde. Dat kan ook niet, want wanneer je gezegd krijgt dat een kopje de vorm van een knikker heeft, en je gaat een kopje zoeken in de vorm van een knikker, zul je dat kopje niet vinden. Zo is het ook met het zoeken naar Mij in de wereld terwijl Ik niet werelds ben, maar geestelijk. Zodat, wanneer Ik niet gezocht word in het geestelijke besef te bestaan maar in de wereld en al wat daarin letterlijk aanwezig is, Ik niet gevonden word. Toch zijn er mensen die Mij gevonden hebben in het geestelijke besef te bestaan, door Mij in zich te zoeken.

Nu kun je je afvragen hoe het komt dat de een Mij wel in het geestelijke zoekt en veel anderen niet. Zie, op een gegeven moment kan degene die een kopje zoekt in de vorm van een knikker zich bedenken, klopt die beschrijving van dat kopje wel, want ik vind het niet. Terwijl de een dan denkt, laat dat kopje maar zitten, ik zoek niet meer, denkt de ander, welke vorm zou het kopje dan wel hebben? En zo verliest de een zijn interesse in Mij, want hij kan Mij in de vorm die hem geleerd is niet vinden, terwijl de ander doorgaat met zoeken naar een mogelijk andere vorm van Mijn bestaan dan hem geleerd is. De een gooit de vorm die hem over Mij geleerd is met Mijn bestaan en al overboord en de ander gooit alleen de vorm overboord en zoekt naar een andere vorm van Mijn bestaan.

En juist diegenen gaan Mij vinden in zichzelf, in hun hart, waar Ik altijd in iedereen ben. Nu kun je vragen, waarom gooit de een alles overboord en de ander niet? Daarop zeg Ik, dat ligt aan ieders hart, want de een voelt zich thuis in de wereld waar hij voordeel en genoegens vindt, waar hij zijn macht en rijkdom kan vergroten, waar hij de regels kan buigen voor zijn eigen welzijn. De ander voelt in de wereld de leugen en het bedrog en wil daar geen deel aan hebben en zoekt in zijn hart wat te doen en hoe te leven zonder leugen en bedrog. En hij vindt daar, in zichzelf, Mij, niet per toeval, maar bedoeld.

Want Ik heb hem geroepen en hij heeft Mijn stem gehoord. Anderen, die dachten Mij in de wereld te vinden, heb Ik ook geroepen, maar door al het wereldse gekrakeel en door hun lust naar alles wat de wereld te bieden heeft, hoorden zij Mij niet, was er bij hen geen aandacht voor Mijn stem. Dat maakt het verschil, niet of je zoekt, maar waar je Mij zoekt. Ik ben in jou, jouw leven, ware volmaakte liefde, altijd.

Hemels Brood 6548

Je kunt je afvragen waarom het goede van Mijn Woord, van Mijn boodschap in de Bijbel, zodanig gegeven is, dat het niet meteen ten diepste begrepen kan worden, dat er lagen zijn die steeds dieper gaan, dat de diepste lagen zodanig verborgen zijn, dat de voorgaande lagen als een bescherming eromheen gevouwen zijn en eerst begrepen moeten worden om het dieper verborgene te bereiken en te begrijpen.

Je kunt je afvragen waarom Ik de hele boodschap niet helder en duidelijk uitgelegd heb, zodat iedereen het meteen helemaal kan begrijpen en de waarheid ervan zou kunnen inzien. Je kunt denken dat de mensen  het dan ook allang begrepen zouden hebben en naar Mijn Woord en liefde zouden leven. Maar zo is het niet, want dan vergeet je het kwaad en de verleidingen van het kwaad. Verleidingen die de mens blind maken op het moment dat hij aan die verleidingen toegeeft. Blind en in zekere mate dom.

Stel dat Ik in duidelijke bewoordingen zou hebben uitgelegd dat iedereen die gelooft en zegt: “God in mij heelt mij” meteen daadwerkelijk geheeld wordt, maar de innerlijke kracht van het geloof die Ik daarbij bedoel niet gekend wordt, omdat dat in woorden niet uit te leggen is, dan kan iemand zeggen “God in mij heelt mij” zonder dat diegene die innerlijk nodige kracht al heeft, en vervolgens wordt hij niet genezen. Hij zou niet meer geloven in Mijn Woord en tegen medemensen zeggen, zie, ik ben ziek en ik geloof en ik heb gezegd “God in mij heelt mij” maar dat is niet gebeurd, dus het is niet waar, er is geen helende God. En ook anderen maken hetzelfde mee, hun ziekte wordt niet geheeld. Dat brengt een enorme schade aan veel mensen, want zij zullen voor lange tijd alle mogelijkheid tot een werkelijk geloof verliezen.

Nu kun je zeggen, er zijn mensen die geloven en niet genezen worden en er zijn mensen die geloven en wel genezen worden, wat maakt dan het verschil? Dit voorbeeld gaat niet over wel of niet genezen, want elke ziekte dient een ander doel, maar om de kracht die nodig is en om de juiste manier van geloven. En Ik zeg jullie zelfs de kracht en de manier van geloven van de oprecht gelovende mens is nog heel zwak en reikt niet tot de diepste lagen van Mijn Woord. En dat moet zo zijn, om het verschil niet te groot te maken, zodat mensen niet zeggen, God is wel met die mens, maar niet met mij, ik zal wel niet goed genoeg voor God zijn. Want Ik heb jullie allemaal even lief en Ik help jullie allemaal, maar wel zodanig als voor ieder persoonlijk en allen tezamen het beste is, of jullie geloof nu sterk of zwak is, dat maakt daarbij geen verschil voor Mij.

Hemels Brood 6549

’t Is niet voor de wereld dat Ik de dingen aanreik, dat Ik Mijn Woord geef, het is voor de mensen die los van de wereld willen komen, die het ware leven willen omarmen, die Mij, hun Schepper, willen vinden. Omdat alles wat zij zien en meemaken erop wijst dat niets er zomaar is, omdat zij verbanden zien tussen planten, dieren, mensen, tussen de getijden, de gebeurtenissen, de groei van alles, de opbouw van alles, de vormen, de weerkerende patronen. Omdat zij in zich voelen, dit is zo verfijnd gemaakt en alles grijpt zodanig in elkaar, dat kan niet zomaar uit het niets ontstaan zijn en uit het niets doorgaan, zoals het in de natuur geregeld is. Daar is intelligentie en liefde voor nodig, want geen mens heeft dat bedacht of zou het kunnen bedenken.

En wat de mens wel bedenkt, komt allemaal doordat hij gebruik maakt van wat er is, door wat er is te onderzoeken en combinaties te maken, maar niets van wat de mens ontdekt en ontwikkelt is werkelijk nieuw, want voordat de mens iets ontwikkelde, was de mogelijkheid er al om het te kunnen ontwikkelen. Voor wie dat ziet en daaruit begrijpt dat niets in de schepping van hemel en aarde zomaar uit het niets is ontstaan en uit het niets wordt onderhouden, en in zich ook voelt dat aan alles een wil ten grondslag ligt, en zich afvraagt hoe dat allemaal kan en wiens wil dat allemaal mogelijk heeft gemaakt, geef Ik Mijn Woord. Aan diegene geef Ik uitleg, zodat hij gaat begrijpen wiens wil dat is en gaat zien dat het Mijn wil is, dat Ik het ben die alles geschapen heeft, zodat hij leeft, dat Ik alles onderhoud, zodat de aarde met alles erop en eromheen kan voortbestaan en het leven op aarde kan doorgaan. Dan kan hij gaan zien en voelen dat Mijn wil ook liefde is, alleen ware wijze liefde, en dat het Mijn liefdevolle wil is waaruit Ik alles voor de mens onderhoud en verzorg.

Voor alle mensen, omdat Ik alle mensen liefheb. Ook de werelds gerichte mensen, die leven voor hun genoegen, die zoeken naar welstand, naar status, naar rijkdom, naar macht. Maar aan hen is het vooralsnog verspild om Mijn Woord aan te reiken, zij zijn te veel in beslag genomen door de gedachte zelf heerser over hun leven te zijn en te denken dat de ontwikkelingen door hun toedoen steeds verder gaan. Maar uiteindelijk groeit het hen boven het hoofd en zullen zij toch bij Mij uitkomen. Want Ik ben de Alfa en de Omega, Ik ben Alles. Ik ben eeuwig leven waaruit alle mensen eeuwig zijn, Mijn wil, Mijn liefde, Mijn leven, zichtbaar in de schepping, voor wie de wereld wil loslaten en wat hij innerlijk voelt wil kennen. Want dat ben Ik in hem, werkelijk liefdevol leven.

Hemels Brood 6550

Voor mensen die hard zijn voor hun medemensen zal Mijn zachte stem hard klinken, als ze Mijn stem al horen. Die hardheid ligt niet in Mijn stem, maar in hun hart, het is hun eigen hardheid jegens hun medemensen die Mijn stem harder doet klinken dan het in werkelijkheid is. Mijn stem is niet alleen te horen in het hart, maar ook te merken in de dingen die gebeuren, de gevolgen van keuzen die mensen maken. En de hardheid van de keuzen die iemand maakt ten aanzien van zijn medemensen echoot na in de gebeurtenissen die op zijn pad komen.

Want hardheid keert als een boemerang terug in iemands leven, heel onverwachts, terwijl dan niet bemerkt wordt dat wat er gebeurt geen gevolg is van een bepaald handelen, maar van de hardheid van het hart. In Mijn liefde voor alle mensen verzacht Ik elke gebeurtenis zoveel als mogelijk zonder het leerproces te verstoren, zonder de vrijheid te belemmeren, zonder weg te nemen wat nodig is om door te maken, om het doel van het verblijf op aarde te bereiken. Want door veel mensen wordt dat uit het oog verloren en gaat het hen vooral om hun welzijn en om weg te nemen, wat hun welzijn belemmert. Daarmee zeg Ik niet dat mensen hun moeilijkheden maar moeten accepteren, daarmee bedoel Ik dat er andere wegen zijn die tot een gezamenlijk welzijn leiden en beter bewandeld kunnen worden dan mensen doorgaans kiezen.

Daarmee bedoel Ik dat de weg van vergeving, de weg van verdraagzaamheid, de weg van eerlijkheid, van mededogen, van nederigheid, veel eerder tot een aangenaam welzijn leidt, dan de weg van hardheid, van verwijten, van wraak, van bestraffing, en zo meer. Maar vaak worden de wegen die werkelijk tot welzijn leiden als niet begaanbaar ervaren, door misnoegen over het handelen van een medemens, door boosheid, door de pijn gekwetst te zijn en dergelijke. Veel mensen laten zich daardoor sturen en Ik zeg hen, daarin ligt de hand van Satan, die daar goed garen bij spint. Terwijl die andere wegen van vergeving en mededogen in Mijn Hand liggen en Mijn zegen uit ware liefde geven in elke situatie.

Het is maar wat je kiest. Want welke weg iemand kiest, is in alle vrijheid aan hem en iedereen krijgt datgene wat de weg die hij kiest geeft. De harde weg geeft hardheid, de verzachtende weg geeft verzachting. Jij bent degene die kiest, niet die ander, maar jij.

Hemels Brood 6551

De vliegen zijn waar het vuil is. Dat weet iedereen. Toch houden veel mensen daar geen rekening mee en anderen maken er gebruik van om hun doen en laten, wat het licht niet kan verdragen, juist daar te regelen. Mensen zijn als vliegen, ze verzamelen zich waar zij hun duistere zaken kunnen doen, omdat de eerlijke mens daar niet komt.

Maar soms hebben zij die eerlijke mens nodig en verlaten zij die plaats om in de samenleving tussen de gewone mensen hun slag te slaan en onschuldige mensen in hun verderf mee te trekken. Maar een strontvlieg blijft een strontvlieg, ook al trekt hij nog zo’n mooi pak aan en zet hij zijn vriendelijkste gezicht op. Meestal belooft diegene gouden bergen en hij weet dat er genoeg mensen zo naïef zijn om hem te geloven en juist diegenen trekt hij aan en vangt hij als motten die naar het licht fladderen. Wees daarom waakzaam dat in jullie kring niemand komt met verborgen andere bedoelingen dan jullie met elkaar hebben. Want zulk een mens is vaak in eerste instantie vriendelijk en begaan, hij past zich aan als een kameleon, en laat zijn ware gezicht niet zien. En ongemerkt krijgt hij invloed en meeliggers en gaandeweg wordt de saamhorigheid meer en meer verstoord, zonder dat te bemerken is waardoor die verstoring binnengeslopen is.

Zo werkt Satan, daar waar hij ziet dat de liefde voor Mij krachtiger wordt en resultaat geeft. Juist waar mensen in Mijn Naam samenkomen en zich verenigd voelen in Mijn liefde, juist daar zal hij binnensluipen en dat wat in liefde samen is zoveel mogelijk verstrooien en uit elkaar drijven. Daarom, wees met elkaar op je hoede, want op het eerste gezicht wordt hij door goedwillendheid niet herkend doorheen zijn vriendelijkheid, zijn betrokkenheid, zijn goed verzorgde uiterlijk. En dan, wanneer de goede sfeer door allerlei discussies verandert, is het moeilijk te zeggen dat iemand daar schuld aan heeft en is het moeilijk om iemand uit de groep te zetten, want inmiddels heeft iedereen al aan die harmonie verstorende discussie meegedaan en heeft iedereen wel meegewerkt aan de verstoring van de sfeer. Zie, zo weet Satan wat goed is uiteen te drijven.

Laat het niet gebeuren, wees in je hart alert met Mij samen, zodat Ik je in je hart kan aanwijzen wie zijn vriendelijkheid veinst en op verstoring uit is. Want Ik weet en zie dat al lang voordat diegene zijn verstrooiende werk begint. Met Mij samen kun je voorkomen dat zoiets gebeurt. Kom steeds bij Mij in je hart en Ik zal je leiden in elk opzicht, zodat je op tijd herkent hoe het zit met wie dan ook. Gebruik Mijn ogen en Mijn kennis, dan blijft de saamhorigheid in Mijn liefde helemaal goed.

Hemels Brood 6552

Over de hele wereld gebeurt er heel veel in het geheim. Er zijn geheime genootschappen die vooral macht naar zich toe trekken, er zijn er zelfs die zo geheim zijn, dat de gewone burger er geen weet van heeft. Wat er achter de schermen door deze geheime genootschappen bepaald wordt en gemanipuleerd wordt, is niet zonder eigenbelang en misdadigheid. Hun macht reikt ver en zij wanen zich heer en meester over de wereld, over de mensheid. Hun portemonnee is welgevuld en hun mogelijkheden en werkzaamheden zijn goed afgedekt.

Maar niet voor Mij. Want niemand kan ooit iets voor Mij geheimhouden, niet in het geheim samenkomen, niet in het geheim samenspannen, zonder dat Ik ervan weet, zonder dat Ik al hun bedoelingen ken en zonder dat Ik daar aanwezig ben, niet om in hun geheimen te delen, niet in de letterlijke zin van het woord, maar in de waakzaamheid, zodat het gevaar wat in al hun plannen, hun doen en laten, aanwezig is, geen werkelijke kans van slagen heeft en niemand werkelijk kwaad kan doen. Voorlopig laat Ik hen in de waan dat hun geheimen in hun macht zijn, maar in werkelijkheid hebben zij totaal geen macht en staat hun doen en laten door Mijn toedoen juist ten dienste aan alle mensen, zonder dat zij dat beseffen. En uiteindelijk zullen al hun geheimen zich tegen hen keren, is het niet bij leven, dan wel na hun leven, in het hiernamaals.

Want met elke keus die zij ieder voor zich en gezamenlijk maken, bepalen zij meer voor zichzelf dan voor enig ander, en dat zullen zij te zijner tijd toch eerst allemaal door te maken krijgen, voordat zij de gelukzaligheid van het eeuwige leven kunnen bereiken. En hoewel Ik hen dat zou willen besparen, is het zo dat zij, ondanks waarschuwingen, toch in hun vrijheid voor hun daden blijven kiezen en zich als heer en meester in Mijn plaats blijven gedragen, wat een daad van de grootste afdwaling van liefde is. Voor hen is het nodig dat zij dat ten diepste gaan ervaren, om hen te redden van de eeuwige dood, die niet werkelijk is, maar zonder Mij en Mijn liefde niet te ontlopen is. Want de cirkel is rond en rond zal de cirkel van leven voor hen zijn, zodat zij tot het ware levensbesef komen, met alle pijn en vernedering die zij als weg voor anderen gekozen hebben, waarbij het niet anders zal zijn, dan dat zij die zelf moeten gaan.

Dus wie een vermoeden heeft over welk geheim genootschap dan ook, laat hij geen moeite doen om tegen hen ten strijde te trekken, want Ik zeg dat ieder die dat op zich neemt, niet genoeg weet van alle vertakkingen die er in de totale wereldse samenleving zijn en als hij zijn strijd niet helemaal tot in de perfectie met Mij samen doet, zal hij het onderspit delven, nog voor hij goed en wel begonnen is. Dus aan jullie goede mensen zeg Ik, laat dit geheel aan Mij over of wees volkomen zuiver in waarheid, in liefde en wijsheid, gelijk Mijn ware wijze liefde. Maar geen van jullie heeft vooralsnog een ware wijze liefde die gelijk is aan Mijn liefde. Daarom, wees geduldig en vertrouw op Mij en Mijn liefde, want Heer en Meester Ben Ik.

Hemels Brood 6553

Iedereen die Mij in zijn hart heeft leren kennen en in zijn hart Mijn liefde gevoeld heeft, zal van binnenuit gaan begrijpen Wie Ik Ben, hoe Ik Alles ben en hoe Ik overal en in alles aanwezig ben. Die zal innerlijk steeds dichter bij Mij komen en de waarheid van Mijn leven in hem gaan kennen en begrijpen als zijn leven, want zijn leven is Mijn leven en toch is iedereen vrij zijn eigen leven te zijn.

Maar daarbij zeg Ik jullie allemaal, kijk uit voor gedachten die van buitenaf in jullie gelegd worden, want jullie zijn daar nog vatbaar voor, doordat jullie liefde nog niet in alle waarheid volmaakt is. En al hetgeen van buitenaf jullie gedachten beïnvloedt, kan verwarring geven. Maar het kan je ook vanuit je hart naar je verstand trekken, waardoor je Mijn ingevingen niet meer verstaat, of ze vermengt met gedachten uit het verstand. Denk nu niet dat je niet gevoelig bent voor invloeden van buitenaf, want eenieder van jullie is daar nog zeker gevoelig voor en jullie verstandelijke overwegingen zijn nog vele, ook zonder dat je het zo duidelijk beseft. Jullie gedachten worden vaak gevoed door alles wat er om je heen gebeurt. Vooral ook door wat er in de wereld gebeurt, het heeft allemaal betrekking op jouw en op ieders bestaan op aarde.

Alleen al besluiten van hogerhand waar je het niet mee eens bent, zijn momenten waarop je uit je hart naar je verstand getrokken wordt, want een klein beetje weerzin is daarvoor al genoeg. Maar ook wat mensen om je heen zeggen en doen kan je van je hart naar je verstand brengen, een beetje verontwaardiging of ongenoegen wakkert het denken met het verstand al aan. Het bemerken van onwaarheid, van bedrog, beïnvloedt jullie al en jullie hebben er dagelijks mee te maken. Je kunt je niet aan het wereldse gebeuren om je heen onttrekken, want hoe je het ook wendt of keert, je maakt deel uit van de mensheid en daarmee van de wereldse omstandigheden op aarde.

Maar in jou, in jullie allemaal, ben Ik aanwezig, in je hart kun je steeds met Mij samen zijn en het goede, de ware liefde, uit Mij putten en Ik zal je steeds het nodige ingeven. Zolang je bij Mij in je hart blijft, kun je los van de wereld blijven, maar van buitenaf zal er steeds geprobeerd worden je uit je hart naar je verstand te krijgen, want Satan weet dat dat je innerlijk verzwakt, omdat Ik in je verstand niet ben, vanwege je vrije wil. Je kunt veel met je verstand overwegen, maar neem liefst geen beslissingen zonder Mij in je hart, in Mijn liefde te raadplegen, zodat je altijd weet wat het beste is om te doen of te laten, in ware liefde.

Hemels Brood 6554

Hemelse Vader, U laat ons altijd weten wat nodig is, maar we luisteren niet altijd en we begrijpen niet alles meteen.

Iedereen heeft Mij in zich aanwezig, niemand uitgezonderd. Maar niet iedereen is zich van Mijn aanwezigheid als zijn leven en mogelijkheden bewust. Als de aandacht gericht is op dingen die gebeuren, is er vaak geen aandacht voor Mij. En in deze tijd worden veel gebeurtenissen over de hele wereld bekend gemaakt en van commentaar voorzien.

Dit commentaar wijst een weg, een manier waarop de gebeurtenissen in kaart gebracht worden en dat is nooit zoals het werkelijk in elkaar steekt. Daardoor zijn er ook zoveel verschillende meningen, want het is in de berichtgeving van wat dan ook nooit zo, dat alle feiten benoemd worden, omdat er hoe dan ook teveel feiten te benoemen zijn en er geen gelegenheid is om zoveel feiten door te geven aan de mensen. Zo komt het dat elk nieuwsbericht een gekozen aantal feiten naar voren brengt, waarin een mening verwerkt is, soms van een paar mensen, soms van meerdere mensen. Geen enkel bericht geeft de werkelijke situatie weer, maar de meeste berichten worden in doorsnee wel als de werkelijkheid aangenomen, omdat het ook als werkelijkheid gebracht wordt.

Werkelijkheid kun je alleen bij Mij in je hart vinden en wie Mij al wat intensiever in zichzelf heeft leren kennen, die weet dat Mijn innerlijke boodschappen niet uit woorden of zinnen bestaan, maar uit gehelen, in gedachten in het hart gegeven en die weet dat het niet gemakkelijk is om alles wat in dat geheel geweten wordt in woorden of zinnen weer te geven. Daarom is het dan ook makkelijker om Mijn innerlijk gegeven boodschap in woorden door te geven aan mensen die enig besef van Mij in hen hebben, omdat zij in hun hart van Mij een innerlijke aanvulling krijgen van hetgeen tussen de woorden te begrijpen is, dan aan mensen die geen geloof hebben in Mij en Mij innerlijk niet beseffen. Dat jullie niet altijd naar Mij luisteren, omdat je aandacht bij de omgeving en allerlei gebeurtenissen is, dat je Mij innerlijk niet altijd begrijpt, is in het proces om Mij ten diepste te leren kennen inbegrepen.

Daarbij is het wel belangrijk om te beseffen dat alles wat door mensen verteld wordt, zowel in de omgang met elkaar als via de media, de werkelijkheid nog niet benadert, omdat er veel te veel feiten van belang zijn, veel meer dan de mens weet en kan weergeven. Maar in je hart kan Ik je in een seconde heel veel laten weten, niet in woorden, maar in een soort van zicht op de werkelijkheid. Alleen, probeer dat niet aan mensen om je heen, die nog een vertekend beeld van de werkelijkheid hebben, aan te reiken, want zij missen de bijhorende aanvullingen van Mij in hun hart en zullen je niet begrijpen, niet geloven en je woorden afwijzen. En probeer het niet aan overheden en instanties duidelijk te maken, tenzij je van iemand voelt dat hij Mij in zijn hart kent of voelt dat hij rijp is om Mij te leren kennen. Want voor alle anderen is het de tijd nog niet.

En ja, jullie missen van tijd tot tijd Mijn innerlijke raad en aanwijzingen, maar dat vang Ik op in Mijn liefde, want jullie doen je best en de rest doe Ik, uit liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 6555

Het gaat er niet om aanbeden te worden, het gaat erom naar waarheid gekend te worden. Mensen die heel bekend zijn voor veel mensen halen erkenning uit die bekendheid voor hun persoonlijkheid, alsof zij als persoon gekend worden. Maar in werkelijkheid worden zij niet als persoon gekend, alleen hun voor de menigte zichtbare doen en laten wordt gekend, hun gezicht, hun voorkomen, hun zichtbare werk wordt gekend, maar dat heeft niets te maken met de persoon die zij zijn. Daarom zijn bekende mensen niet perse gelukkig, integendeel, voor velen is het zelfs moeilijk om heel bekend te zijn, want vaak worden zij opgedeeld in wat zichtbaar is voor de menigte en wie zij als mens werkelijk zijn.

Maar bij Mij wordt iedereen gekend zoals hij is. Alleen zijn er slechts weinig mensen die dat beseffen en daar waarde aan hechten. Omgekeerd word Ik ook maar door weinig mensen gekend, er zijn maar weinig mensen die Mij in zich bemerken en het verschil beseffen tussen aanbidding en erkenning, waarbij aanbidding in de wereld een betekenis heeft die iemand verhoogt, terwijl dat niet de juiste oorspronkelijke betekenis is. Zo is er een groot verschil tussen het aanbidden van een idool en Mij, jullie Schepper, aanbidden, wat tot misvattingen kan leiden, waardoor het beter is om het woord aanbidding te vermijden. Ik wil graag gekend worden in Mijn Goddelijkheid in Jezus Christus, in jullie hart, en gehoord worden naar de waarheid, zoals Ik die ieder van jullie aanreik in je hart.

Want Mij eren met de mond, Mij aanbidden met woorden, heeft geen werkelijke inhoud, maar Mij vertrouwen in Mijn ware liefde, innerlijk naar Mij luisteren in Mijn ware liefde, je doen en laten zoveel mogelijk afstemmen op Mijn ware liefde, omdat je weet dat Ik te vertrouwen ben, omdat je voelt dat Ik werkelijk leven ben, omdat je Mij in jou begint te kennen, dat is Mij aanbidden in de meest eenvoudige zin van het woord. Want bij Mij zijn geen rangen of standen, is de een niet meer waard dan de ander, bij Mij zijn alle mensen gelijk, maar nog niet iedereen beseft Mij in zich zoals Ik werkelijk ware liefde ben in alles en iedereen. Er is geen ongelijkheid, maar wel verschil. Verschil in besef, verschil in doen en laten, mensen verschillen van elkaar in veel dingen. Maar dat maakt niemand meer of minder.

Wel is het nodig dat die verschillen gekend en geaccepteerd worden in de gelijkheid die Ik bedoel. Zolang nog niet alle mensen Mij in zich als het onveranderlijke ware volmaakt liefdevolle leven kennen en aanvaard hebben, zijn er verschillen, maar die maken niemand belangrijker voor Mij dan een ander. Evengoed hebben al die verschillen een plaats, en wel zodanig, dat zij ten dienste aan alle mensen uitwerken. Door Mij, door Mijn liefde voor alle mensen, want Mijn liefde blijft eeuwig onveranderlijk Dezelfde, het ware gelukzalige Leven.

Hemels Brood 6556

Het tegenovergestelde van Mijn liefde heeft via de mens de mogelijkheid om al Mijn intelligentie en kracht in te zetten voor eigen goed, omdat de mens de verleiding om eigen heerser te zijn niet weerstaan heeft en nog steeds niet weerstaat. Het kwaad staat niet op zich, maar is de keus van de mens en terwijl de mens geschapen is naar Mijn beeld en gelijkenis heeft de mens in zijn keus tot het kwaad ook de beschikking over krachten en intelligentie gelijk zijn beeld en gelijkenis met Mij.

Maar wat de mens in dat opzicht niet heeft, is de werkelijke heerschappij die gelegen is in Mijn ware onveranderlijke onbaatzuchtige onvoorwaardelijke wijze liefde. Daarom kan de mens in de ware heerschappij alleen gelijk zijn, als hij zelf kiest voor die ware liefde uit Mij, waarbij het kwaad geen enkele macht, kracht of intelligentie heeft. Dat heb Ik de mens getoond in Jezus Christus tijdens de jaren waarin Ik in Jezus Christus in al Mijn predikingen de ware weg getoond heb en in Mijn sterven en opstanding uit de dood, welke geen werkelijke macht heeft. Maar de drang om voor eigenmacht te kiezen is bij velen te groot om hun schijnmacht in te zien en hun keuzen te veranderen. Daarom zal er een ommekeer moeten plaatsvinden om de mens in grote getale tot zicht op de werkelijkheid van hun leven te brengen, om de slapende mens wakker te roepen, om hem bewust te maken van zijn misvattingen en zijn vergissing te denken zelf zijn eigen macht van leven te zijn.

Niet om de mens te bestraffen voor zijn afdwalingen, die in zijn onwetendheid gemaakt worden, maar om hem te behoeden voor een lange tijd vol ellende, vol dood en verderf. Want veel is goed bedoeld, maar veel meer is eigenbelang, hebzucht en machtswellust. In die sferen gedijt geen liefde en dat is wat de mens juist nodig heeft om in het besef van de werkelijkheid van bestaan te kunnen komen. Daarom zal het gebeuren dat datgene plaatsvindt waardoor de mens gaat inzien dat hij de liefde nodig heeft om uit zijn ellende op te staan, want het was Mijn liefde waardoor Ik in Jezus Christus uit de dood ben opgestaan, en dat is wat de hele mensheid kan doen, uit ware liefde uit de dood, die in veel harten het kwaad is, op te staan.

In het groot, maar vooral ook in het klein, waar de onderlinge ruzie tussen mensen de dood vertegenwoordigt en de opstanding daaruit is alleen mogelijk door ware liefde aan te nemen. Het is nu de tijd om dat te begrijpen en waar te maken, of mee te maken wat aanstaande is om te gebeuren om de mensheid te redden. Liefde zijn is een keus voor ieder persoonlijk en allen tezamen, want alleen liefde geeft ware heerschappij.

Hemels Brood 6557

Ieder mens is uniek en daarmee verschillend van zijn medemensen. Het is nederigheid om dat verschil te accepteren. Maar in doorsnee proberen mensen dat verschil weg te nemen. De een omdat hij zich minder voelt dan de ander, de ander omdat hij zich meer voelt. Want wie veel kan, verwacht van een ander dat hij ook veel kan, en wie minder kan, wil beletten dat gezien wordt dat hij minder kan of dat de ander meer kan.

Er wordt door mensen een waarde toegekend aan het een en het ander, en zo zijn verschillen tussen mensen uitgegroeid tot verschillen in de rangen en standen, terwijl daar in werkelijkheid geen verschil in zou moeten zijn. Want in ware liefde is er geen verschil ten aanzien van meer of minder waarde. Van iemand die ergens meer van heeft, wordt in liefde verwacht dat met zijn medemensen te delen of aan zijn medemensen ten dienste te stellen. Want uiteindelijk zijn jullie allemaal Mijn nutteloze knechten, waarbij het woord nutteloos weergeeft dat niemand de uiteindelijke macht van werkelijk leven, van werkelijke liefde en haar werkelijke wijsheid heeft, dan Ik, jullie Schepper.

Wie meer mogelijkheden heeft, in welk opzicht dan ook, heeft dat voor Mij, wie minder mogelijkheden heeft, in welk opzicht dan ook, heeft dat voor Mij. Want of je leeft of sterft, het is allemaal voor Mij, en Ik ben in alle opzichten voor jullie, Mijn schepselen, allemaal. Zo heeft niemand enige verdienste aan wat hij kan of niet kan en zo is het allemaal alleen dienstbaarheid aan Mij, en daarmee aan elkaar. Evengoed is er veel hoogmoed onder de mensen, veel mensen voelen zich meer dan hun medemensen en anderen voelen zich minder dan hun medemensen. Zij die zich minder voelen hebben het idee dat dat komt doordat een ander zich boven hen stelt, maar daaraan ligt het niet, het ligt aan de acceptatie verschillend te zijn en het besef dat dat niet betekent meer of minder waard te zijn.

Daarbij is het nodig om één ding goed te begrijpen en te beseffen, en dat is dat geen mens bepaalt wie meer of minder waard is dan een ander, want Ik heb reeds bepaald dat jullie allemaal gelijk in waarde zijn, en dat is gelijk een nutteloze knecht, omdat alles wat een mens heeft niet anders dan van Mij gekregen is, om, dienstbaar aan Mij en elkaar, allemaal het ware gelukzalige leven in volle vrijheid te bereiken. In ware nederigheid.

Hemels Brood 6558

Ik heb de mens op aarde de vrijheid van keus gegeven. Daarmee kan hij niet alleen vrij kiezen wat te doen en te laten, maar ook wat te denken, een eigen mening te vormen, en daarnaar te handelen. Maar de keuzen die mensen in hun vrijheid maken zijn lang niet altijd zinvol, terwijl zij dat in hun overtuigingen vaak wel zinvol vinden. Daarbij is de maatstaf die de mensen gebruiken voor wat wel of niet zinvol is nogal verschillend. Want de een vindt het zinvol om zijn keuzen van handelen af te stemmen op zijn eigen welzijn, zijn behoeften, zijn bezit en zijn macht, terwijl een ander het juist zinvol vindt om zijn medemensen zoveel mogelijk te helpen, en zijn handelen zo veel mogelijk af te stemmen op het welzijn van zijn medemensen.

Ten opzichte van het doel van het verblijf van de mens op aarde is het eerste weinig of niet zinvol, terwijl het tweede in elk geval deels zinvol is. En daarbij is het zo, dat die mens talenten gegeven zijn om mensen te helpen. Maar evengoed wil dat niet zeggen dat die talenten ook daadwerkelijk zinvol worden ingezet, want veelal geven mensen zelf een invulling aan wat zij zinvol vinden, zonder dat in hun hart ten diepste met Mij te overleggen. Maar zo kan het gaan in de vrijheid die Ik alle mensen gegeven heb, en om de gegeven vrijheid niet te belemmeren, laat Ik het gaan zoals de mens het verkiest. Alleen, uit Mijn liefde kan Ik wel gebeurtenissen geven die tot vernieuwde inzichten en tot nieuwe overtuigingen leiden, zonder dat Ik de vrije wil, de vrijheid van keus, daarmee belemmer.

Toch zijn er nogal wat hardnekkige overtuigingen bij mensen, over wat handelen naar Mijn liefde is, waarbij zij moeilijk tot andere inzichten te brengen zijn. Daarom vraag Ik aan jullie, die Mijn liefde willen naleven, bekijk eens goed wat jouw overtuigingen over het naar liefde handelen zijn, en kom daarmee eens in alle oprechtheid bij Mij. Laat Mij jou in je hart eens aanreiken in welke mate dat werkelijk zo is en wat wellicht nog meer een handelen naar Mijn liefde is. Niet dat je dan alles abrupt zou moeten stoppen om Mijn raad te volgen, want dat zou je geen goed doen. Maar laat dat eens in je bezinken, dan zul je zien dat dingen als vanzelf veranderen en je meer en meer, in eenheid met Mij, tot werkelijk zinvol en liefdevol handelen komt, wat meer nog door Mij gezegend is.

Hemels Brood 6559

In de mens ben Ik Jezus Christus, in de hemel ben Ik God de Vader, in de volmaaktheid van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid ben Ik de Heilige Geest, tezamen de Drie-Eenheid. In Mij is alle leven in de oneindigheid verenigd, uit Mij vormgegeven te bestaan, waarbij de mens het individuele besef te bestaan is gegeven, wat op aarde door ieder mens ervaren wordt als zijn eigen ik, zonder dat hij het ik van zijn medemensen kan ervaren.

Iedereen ervaart zijn eigen ik begrensd tot zichzelf, daarmee waant de mens zijn gedachten veilig voor zichzelf, want tussen mensen gaat de communicatie via taal en gebaren, maar een onderlinge gedachtenuitwisseling zonder taal, zonder spreken en luisteren, zonder gebaren, is nauwelijks tot niet mogelijk. Dat geeft mensen het idee dat hun leven een eigen zelfstandig bezit is, en bij veel mensen draait het leven voornamelijk om hun ik als centrum van hun bestaan. Maar al kunnen mensen van elkaar niet voelen hoe en wat het ik van een medemens denkt en voelt, toch staat ieders ik in direct verband met Mij, en er is niets wat Ik niet weet van ieder mens, van ieder leven in de totale oneindigheid. Uit Mij is dan ook alles wat er in de totale oneindigheid is, te weten en te voelen is, voor de mens mogelijk om ook te weten en te voelen, wanneer hij uit vrije wil zijn innerlijk ik zou verbinden met Mij.

Maar al verbindt de mens zijn ik niet met Mij, Ik ben evengoed altijd in verbinding met alle mensen, ook met jouw denken en voelen, jouw besef van leven, jouw ik als je centrum van leven, Ik weet het, Ik ken het en er is geen voelen Mij onbekend. Tijdens het leven op aarde is die onderlinge begrenzing van het eigen ik er vanwege de noodzaak om ieder vrij en zelfstandig mens te laten zijn met eigen vrije keuzen om te maken. In de hemel is dat anders en is die begrenzing er niet. Dat wil niet zeggen dat dan je eigenheid opgaat in een gezamenlijk geheel, want ook dan blijft ieder zijn eigen persoonlijke unieke zelf, maar wel kan iedereen het ik van de ander ervaren, zonder gesproken taal of gebaren, vloeiend als een geheel van bestaan, zonder de eigenheid van het ik te verliezen.

Juist die eenheid met elkaar, die in Mij is, die de ware liefde is, geeft iedereen het totale besef van gelukzaligheid, omdat in de hemel alles en iedereen alleen levende liefde is, in, om, en met Mij, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Jullie Schepper.

Hemels Brood 6560

“En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden”. Zo ongeveer staat het in Mijn Woord, in de Bijbel. Nu is het daarbij belangrijk dat zowel het “Mij liefhebben” als het “Mijn geboden onderhouden” juist begrepen wordt om daaraan te kunnen voldoen. Maar nu juist dat is niet zo gemakkelijk als veel mensen wel denken.

Want om Mij te kunnen liefhebben is het nodig om Mij te kennen zoals Ik werkelijk ben, en om Mijn geboden te onderhouden is het nodig om duidelijk te beseffen wat Mijn geboden zijn. En zowel het een als het ander wordt door mensen nogal verschillend ingevuld, waarbij de waarheid geweld aangedaan wordt in de vorm van het schetsen van een beeld van Mij wat met de waarheid geen werkelijke gelijkenis heeft. En vaak is dat beeld ook nog gekoppeld aan een eigen interpretatie van Mijn geboden, die veelal letterlijk genomen worden om letterlijk opgevolgd te worden, en zo zijn er veel mensen die in Mij geloven en hun uiterste best doen om Mij lief te hebben en Mijn geboden te onderhouden, vanuit een scheef of misvormd beeld over Mij en de betekenis van Mijn geboden.

Neem Ik het gebod “Gij zult niet doden”, dan wordt het in de natuurlijk letterlijke zin van het woord vaak opgevat dat niemand een ander van het materiële leven, het lichamelijke bestaan, mag beroven door het lichaam zodanig te beschadigen dat het sterft en de geest het lichaam moet verlaten. En dat is zeker ook het geval, maar het is niet de belangrijkste betekenis. Dit gebod bedoelt eerder dat niemand een medemens het besef van Mijn bestaan in hem mag ontnemen, waardoor het geloof in Mij en Mijn liefde verloren gaat, en dit in de diepste zin van het woord. Want of het lichaam geschaad wordt is één ding, maar een mens in vertwijfeling brengen en hem het geloof in Mij en werkelijk liefdevol leven ontnemen, dat is de werkelijke dood van iemand bewerkstelligen.

In dit gebod is ook bedoeld dat geen onjuist beeld van Mij mag worden verkondigd, zodanig dat het een belemmering vormt om van Mij te kunnen houden. En dat is verbonden aan het gebod “Mij lief te hebben”, wat voor alle mensen het belangrijkste gebod is om na te komen, en wie Mij afschildert als een bestraffende strenge God, Die liefde voor Zich eist, die doet geen goed aan dit eerste gebod. Daarbij is geen van de door Mij aan de mens gegeven geboden door Mij gegeven als dwingende eisende geboden, maar uit liefde als adviserende geboden, om de mens richting te geven voor zijn tijd van verblijf op aarde, zodat hij tijdens dat verblijf zo dicht mogelijk bij Mij en Mijn ware leven komt. Maar Ik heb begrip voor alle mensen, ook voor degenen die zich niet aan Mijn geboden houden, die niet in Mij geloven, en Ik heb alle mensen lief.

Dat wil niet zeggen dat het er niet toe doet of Mijn geboden opgevolgd worden, want zou dat zo zijn, dan zou Ik ze niet gegeven hebben. Het zijn aanwijzingen voor al degenen die tot de waarheid van werkelijk leven willen komen en werkelijk bedoeld om te worden opgevolgd, niet uit dwang, maar uit eigen vrije wil. Wie Mijn geboden wil begrijpen zoals zij in alle werkelijkheid uit Mijn liefde voor alle mensen bedoeld zijn, laat die in zijn hart bij Mij komen en naar Mijn uitleg luisteren. Dan is het in alle vrijheid aan hem om Mijn geboden naar werkelijkheid op te volgen en steeds dichter bij Mij en Mijn liefde te komen, en uiteindelijk tot werkelijk gelukzalig leven te komen, voor altijd.

Hemels Brood 6561

Soms is de diepste ellende voor iemand nodig om het verschil te ervaren tussen liefde en het tegenovergestelde van liefde, om te beseffen dat Ik liefde ben en hij Mijn liefde in zijn oorsprong is en zelf in alle vrijheid kan zijn. Maar dat geldt niet voor iedereen. Ook zonder ellende kan een mens Mij in zich gaan herkennen als de ware liefde in zijn hart en beseffen wat het verschil is tussen liefde en het tegenovergestelde ervan.

In iedereen is het ware leven als een blauwdruk vastgelegd en evengoed ligt daar bij velen een schaduw overheen door hun eigen invullingen van waarheid en wat zij vinden dat hen toekomt. Maar het leven op aarde heeft niet te maken met wat de mens denkt dat hem toekomt, maar met het bereiken van het ware levensgeluk voor alle mensen. En dat brengt ongemakken met zich mee door de keuzen die gemaakt worden en niet naar waarheid en liefde zijn. Ongemakken die dan eens deze en dan eens gene mens treffen, al dan niet door zijn eigen toedoen. Want voor velen lijkt het oneerlijk te zijn dat de ene mens vrolijk door het leven huppelt terwijl een ander veel te verdragen heeft, en wat is dan de reden waarom de een het gemakkelijk heeft en de ander heel moeilijk?

In de vrijheid van keus zit de noodzaak om te verdragen wat er alom door mensen gekozen wordt, en zolang mensen hun eigen wensen en vooral ook hun ideeën en invullingen, hun mening en overtuigingen centraal stellen om vanuit te gaan, blijven er steeds weer situaties waar onschuldige mensen slachtoffer van worden. Maar in de kern van alles ben Ik zuivere ware volmaakte liefde en is het de mens die daarvan afwijkt in zijn vrijheid, en er is in dat opzicht nog niemand die werkelijk even zuiver en liefdevol, zonder enig eigenbelang is, zoals Ik in Jezus Christus toonde dat de bedoeling is voor alle mensen. Wie veel te dragen krijgt tijdens zijn leven op aarde, op zo’n manier dat gezegd kan worden dat het buiten verhouding is, gezien zijn goedheid en geloof in Mij en Mijn liefde, die krijgt daarvoor zevenvoudig vergoed. Niet in goud of zilver, maar in waar geestelijk levensbesef uit Mij in hem. En al lijkt dat op aarde niet veel te brengen, in Mijn hemel is dat des te meer.

Want Ik weet hoe het er op aarde aan toegaat en Ik zal mild zijn voor hen die verdragen wat door anderen verstoord is. Heb daarom zelf geen oordeel, want het zuivere zicht op de keuzen die mensen maken heb Ik alleen. Vertrouw daarom op Mij in je hart, want niets gebeurt zomaar en al lijkt de wereld Mij vergeten, Ik heb de wereld niet vergeten. Maar alles op zijn tijd en alles op de beste manier, zodat het voor alle mensen goedkomt. Zalig de armen van geest, hun ogen zullen geopend worden, zalig degenen die lijden, aan hen is de eerste opstanding uit de dood in de zaligheid van werkelijk liefdevol eeuwig leven. Amen.

Hemels Brood 6562

Over de wereld komen allerlei vormen van ziekten en gebreken voor. Daar zijn door mensen allerlei oorzaken aan gegeven. Sommigen geloven dat het de macht van het kwaad is, anderen wijten het aan de vervuiling van de aarde, nog anderen zien het als gevolgen van hoe iemand met zijn leven omgaat, weer anderen zien het als een natuurlijk gegeven wat dan eens deze en dan eens gene mens treft, en er zijn ook mensen die het zien als een bestraffing, of als een lering die nodig is om zondig handelen onder ogen te zien of om te leren meer liefde te worden. En tussen de regels door wordt er ook nog gedacht dat wie met ziekte te maken krijgt, daar op de een of andere manier wel een eigen schuld aan heeft.

Ziekte is er op aarde, evengoed als natuurrampen en ongevallen. Maar hoe het ongemak wat in verschillende omstandigheden mensen kan treffen ook tot stand komt, die mens is er op die manier niet schuldig aan, want de schuld ligt niet bij één mens. De schuld is wel door Eén mens op zich genomen, door Mij in Jezus Christus. En voor alle mensen moet dat genoeg zijn. Maar voor wie toch zijn gedachten erover laat gaan, zeg Ik dit. De mensheid is bedoeld om één te zijn met Mij, haar Schepper, in de volle glorie van werkelijk gelukzalig leven, in de ware liefde van werkelijk Zijn, maar zo is het nog niet. De mensen op aarde zijn verdeeld en de mensheid is in geen opzicht al één met Mij, dat wil zeggen, de ware grote Mens, die jullie met elkaar in de volmaaktheid van leven kunnen zijn, dat is de situatie nog niet.

Kortom, de mensheid is nog niet geheeld en zolang de mensheid niet geheeld is tot één wezenlijke gelijkheid in ware liefde, gelijk Mijn liefde, is er ziekte en gebrek en dergelijke vanuit die niet-eenheid. Want zo kunnen delen van een lichaam niet heel zijn, als het hele lichaam niet heel is. Het is niet die ene of die andere die ziek is, of iedereen die ziek en gebrekkig is, het zijn alle mensen tezamen, de zieke en gebrekkige, en de anderen, die een goede gezondheid hebben, niet omdat zij betere mensen zijn, maar omdat er delen van die grote mens heel zijn en delen van die grote mens niet heel zijn en tezamen is die grote mens aan het helen, mede door mensen die het ongemak van wat nog niet geheeld is, dragen. Als je zo naar alle ziekte en narigheid kijkt, dan ziet het er anders uit, dan zie je de hele mens, en die hele mens daar maak Ik, jullie Schepper, in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid deel van uit.

Dat is wat Ik getoond heb in Jezus Christus, met Mijn lijden, sterven en Mijn opstanding. Daarmee heb Ik de heling van de grote mens, die jullie allemaal uit Mij zijn, in werking gezet, terwijl die heling al lang in werking was. Begrijp hiermee dat alle ziekte, alle gebreken, alle natuurrampen, alle narigheid op aarde niet tot ieder apart is terug te brengen, maar tot jullie allen tezamen in Mij en Mijn liefde. Want daaruit mogen jullie het heil verwachten, uit Mij en Mijn liefde in Jezus Christus in jullie hart, het ware leven in ware gelukzaligheid. En dat is Mijn belofte, die grote mens zal geheeld worden.

Hemels Brood 6563

Er is geen grijs gebied tussen goed en kwaad waarbij het er niet toe doet, er is een scherpe lijn tussen goed en kwaad, iets is goed, is ware liefde of iets is niet goed, geen ware liefde. Maar er is wel vergeving voor wat niet goed is, wat geen liefde is, zodra er uit verkregen inzicht, uit besef dat iets niet goed was en geen liefde was, berouw is, oprechte spijt is, met de intentie om het voortaan beter te doen. Want niet wat misgegaan is blijft tellen, maar hoe iemand tot herstel van zijn fouten komt, dat telt.

Want wat in liefde veranderd wordt, dat telt uiteindelijk. En de kans om wat niet goed was te herstellen geef Ik voortdurend aan alle mensen. En zo zouden jullie ook aan je medemensen steeds weer gelegenheid moeten geven om te herstellen wat niet goed ging. Maar velen onder jullie zijn koppig en kunnen moeilijk hun medemensen hun van liefde afgedwaalde gedrag vergeven. Zie, dat op zich is van liefde afgedwaald handelen, terwijl het vaak gezien wordt als terecht, want er is je iets aangedaan. Dat is ook een misverstand, want wat mensen niet naar waarheid en liefde doen, is in die zin Mij aangedaan, niet jou als belangrijkste. Want op aarde doen mensen nog veel wat niet naar waarheid en liefde is, en dat gaat Mij aan. Want alleen Ik kan zien hoe het met iemands hart gesteld is en Ik kan alle mensen verzekeren dat er veel meer verzachtende omstandigheden zijn dan gezien en bemerkt wordt.

Niet dat daarmee een grijs gebied ontstaan is waar het er niet zo nauw op aankomt, maar wel dat veel meer goedgemaakt kan worden dan doorgaans gebeurt. En dan is het goed dat Ik dat hele grijze gebied weet en ken, want hoewel ook alles wat grijs is niet goed is en buiten waarheid en ware liefde blijft, juist in dat grijze gebied kunnen veel inzichten verkregen worden die mensen helpen tot besef van hun afdwalingen te komen, als jullie elkaar wat gemakkelijker zouden kunnen vergeven en elkaars missers wat meer zouden verdragen op een meer liefdevolle manier. Strengheid en afwijzing helpen daarbij niet en weglopen van een situatie ook niet, tenzij er haat aan ten grondslag ligt, want haat doet een grijs gebied zwart kleuren en neemt alle liefdevolle mogelijkheden weg. Hoed je daarom voor haat en jaloezie, want dat verscherpt het gemoed waardoor geen straaltje licht de situatie nog kan verzachten.

Wie naar Mijn liefde wil leven, die doet er goed aan zijn medemensen te vergeven en te helpen, mochten die afgedwaald zijn van waarheid en liefde. Want wie in wrok of afwijzing blijft hangen, die doet daar geen goed aan, niet voor zichzelf en niet voor zijn medemensen. Besef daarom allemaal eens te meer dat Ik ware volmaakte liefde ben en dat jullie dat ook allemaal kunnen zijn. De keus is in vrijheid aan ieder van jullie persoonlijk. Waarbij Ik altijd klaarsta met Mijn ware liefde om jou daarbij te helpen, om uit het donker of uit het grijze tot volkomen licht te komen, waar alles volledig goed en liefdevol is.

Hemels Brood 6564

Het inlevingsvermogen van veel mensen gaat niet verder dan wat zij zelf ervaren in allerlei omstandigheden, tezamen met hun meningen en overtuigingen, die vaak niet de werkelijkheid weergeven maar waarvan zij wel denken dat het de werkelijkheid is. Vanuit dit gegeven ontstaat vaak roddel en praat die schadelijk kan zijn voor degene waarover het gaat. Want de waarheid is daarbij nogal eens ver te zoeken en wat onderling over anderen gezegd wordt, wordt doorgaans voor waar aangenomen zonder degene waarover het gaat te vragen hoe het werkelijk is. Dit is in de wereldse samenleving een veel voorkomende situatie die moeilijk te onderscheppen is. Wie het overkomt staat als het ware met zijn rug tegen de muur en kan zich niet verweren, want het oordeel is reeds geveld.

Zo is het oordeel over Mij geveld, en de straf voltrokken die mensen Mij oplegden zonder naar de werkelijkheid om te zien, want het was gemakkelijker om op die manier de oproerkraaiers, zoals Ik en Mijn discipelen gezien werden, de mond te snoeren om de eigen machtsposities veilig te stellen, dan een op waarheid berustend onderzoek te doen en een juist oordeel uit te spreken. Maar Ik heb het oordeel en de misvattingen, het machtsmisbruik en de onterechte straf doorstaan en daarmee de mens gered, ook degenen die Mijn dood door kruisiging op hun geweten hadden. Ik heb aan de wereld laten zien dat er geen werkelijke dood is, dat het ware leven de dood heeft overwonnen, dat Ik het ware leven ben en dat alle mensen met Mij het ware leven zijn. Alleen heeft het tijd nodig om dat te laten doordringen tot de wereldse mens.

Maar ook sommigen van jullie die in Mij geloven raken vertwijfeld nu na de geschatte 2000 jaar nog geen letterlijke terugkeer van Mij op de aarde te zien is en steeds meer mensen het kerkelijk opgelegde geloof overboord gooien met Mij, in waarheid jullie God en Schepper, daarbij. Toch zal het niet lang meer duren en jullie ogen zullen geopend worden en elk vals oordeel zal herzien worden. Want zoals al Mijn voorspellingen en toezeggingen zijn uitgekomen, zo zal ook deze, Mijn terugkeer op aarde, uitkomen op de tijd die daarvoor bestemd is. Houd daarom je lamp brandend en blijft Mij verwachten, want Ik zal zeker komen, zoals Ik gezegd heb.

Hemels Brood 6565

Verschillend licht geeft verschillend zicht. En er zijn op de wereld veel verschillende lichten, veel verschillende interpretaties van het ontstaan van leven op aarde, of er wel of geen specifieke Schepper aan ten grondslag ligt, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Elk licht heeft een andere kleur, dat is, toont een andere uitleg over hoe het geheel van leven op aarde is ontstaan en wat de bedoeling van het leven en de mens op aarde is. Er zijn mensen die zich onder het ene licht, dat is de ene uitleg, scharen, terwijl anderen zich onder een ander licht, een andere uitleg scharen. En zo zijn er veel verschillende groepen mensen die allemaal voor één van de verschillende lichten kiezen als het ware licht. Meestal heeft dat licht, dat is een bepaalde uitleg, een leider die de kleur van het licht bepaalt en aan vasthoudt. Al die lichtgroepen geloven in het licht van de leider, maar aan alle mensen zeg Ik, er is maar één geheel zuiver wit licht en dat is Mijn licht, Mijn uitleg.

In Mijn zuivere licht kan iedereen precies zien wat de werkelijke uitleg is over hemel en aarde, over het ontstaan van leven op aarde, over de schepping van de mens en het doel van de mens op aarde. Toch zijn er steeds weer mensen die met hun eigen interpretatie over Mij en de schepping komen, die hun eigen uitleg geven over het leven en het doel van bestaan, als een waarheid, en met dat licht mensen naar zich toetrekken, terwijl dat licht het ware licht nog niet benadert, maar op zo’n manier de mensen in de ogen schijnt, dat er blindheid ontstaat voor Mijn ware zuivere licht. Waarbij vaak niet meer beseft wordt dat Mijn eeuwig ware zuivere licht in ieders hart aanwezig is en dat niemand het licht van een ander nodig heeft om tot zuiver zicht op werkelijk leven te komen, omdat Mijn volkomen ware zuivere licht in iedereen alles toont.

In Mijn zuivere licht in het hart zijn geen schaduwen, is geen twijfel tussen het een of het ander, omdat wie in zijn hart in Mijn zuivere licht staat, die kan alles zien in volkomen waarheid en die weet in Mijn zuivere licht, dit is de volkomen volmaakte eeuwige waarheid van werkelijk leven. Die weet, dit leven komt voort uit Gods Wezenlijkheid, uit Gods eeuwig onvoorwaardelijke liefde. Er is geen andere leider nodig dan Ik Zelf in Jezus Christus in je hart, om in je hart, in Mijn zuivere licht, alles te zien wat werkelijk is. Daarom, laat Mij jouw persoonlijke leiding zijn in Jezus Christus in je hart, want Ik ben eeuwig Leven, en jij hebt eeuwig leven uit Mij, alle mensen hebben eeuwig leven uit Mij. Juist dat is te zien in Mijn licht in ieders hart.

Hemels Brood 6566

Levend op aarde, in de bewustheid te zijn, met alle leugens en bedrog, met alle ongeloof wat er bij veel mensen is, met alle ongemakken die ik in mijn lichaam ervaar, denk ik toch dat ik hier op aarde dichter bij U ben en U en Uw liefde dichterbij voel dan waar dan ook mogelijk is, en daar ben ik U heel dankbaar voor.

Vanuit het onbewuste zijn wordt ieder mens op aarde bij zijn geboorte tot de bewustheid van leven, Mijn leven, gewekt en krijgt ieder mens op aarde in het materiële lichaam Mijn adem ingeblazen. Daarbij wordt ieder mens de zelfstandigheid en het besef persoonlijk te bestaan gegeven, in directe verbondenheid met Mij, in de vrijheid om die verbondenheid te ontdekken en tot eenheid met Mij te komen, zonder het persoonlijke besef en de eigen zelfstandigheid en vrijheid te verliezen. Wie Mij op die manier in zich vindt en uit eigen vrije wil innerlijk met Mij contact onderhoudt, die is nergens dichter bij Mij en Mijn liefde dan op aarde in het materiële lichaam, ook al ziet hij Mij niet zoals hij zijn medemensen kan zien.

Daarmee in verband staat de wil om zo lang mogelijk op aarde te blijven leven. Alleen zijn er nog veel mensen die een lang leven op aarde ambiëren voor zichzelf en daarbij niet beseffen dat hun leven uit Mij verkregen leven is, wat zij in hun vrijheid van bestaan als een persoonlijk bezit ervaren, maar waarbij het besef van de eenheid met Mij overwoekerd is door de gerichtheid op hun eigen welzijn. Toch is bij hen ook de drang om een lang leven op de aarde te hebben aanwezig, want de verbinding met Mij is er voor eeuwig met alle mensen, ook al geloven mensen niet in Mijn bestaan als hun Schepper en God, al geloven zij niet in Mij in de Mens Jezus Christus, Die Ik in alle mensen in het hart ben.

Maar van iedereen zijn de dagen van verblijf op aarde geteld, en al zijn er mensen die hun leven zo veel mogelijk willen verlengen en mensen die het voortijdig willen beëindigen, dat verandert niets aan de directe verbondenheid die Ik met iedereen heb, omdat Ik het ware leven ben in alle mensen. Dat geeft degenen die Mij in hun hart als hun ware leven hebben leren kennen en Mijn liefde in hun hart gevoeld hebben, het besef dat Ik nergens anders zo dichtbij ben dan tijdens hun leven op aarde. Maar je leven heeft op aarde nog de lichamelijk materiële begrenzing waarbinnen Ik met jou en iedereen persoonlijk in contact ben, zonder dat jullie op die manier ook met elkaar in contact zijn. Na het bestaan op aarde is die materiële begrenzing niet meer aanwezig en zonder het eigen persoonlijke besef te zijn, te verliezen, zijn alle mensen daar in eenheid met Mij één geheel en kan iedereen het innerlijk van anderen voelen, wat op aarde door de materie is afgeschermd.

Want op aarde komt het erop aan om Mij in alle vrijheid persoonlijk te leren kennen en persoonlijk in Mij en Mijn liefde te geloven en op Mij te vertrouwen. En wanneer dat zo is, dan voel je Mij dichterbij dan waar dan ook. En Ik zeg je, zo dichtbij ben Ik dan ook daadwerkelijk!

Hemels Brood 6567

Als je helemaal vrij wilt zijn, dan ben je dat zodra je voor altijd helemaal liefde bent. Want het is je eigen keus waarmee je je vrijheid bepaalt. Ieder mens bepaalt zelf of hij voor Mijn liefde kiest of voor het tegenovergestelde daarvan. Dat is je vrijheid, ook al is het altijd Mijn liefde waar je wel of niet voor kiest en ook al is de uitwerking van je keus Mijn liefde, waar je daarmee voor kiest.

De vrijheid van zijn is direct verbonden met Mijn liefde en haar werking. Maar de keuzen die mensen maken zijn meestal een combinatie van waarheid en onwaarheid, van liefde en eigenliefde of het tegenovergestelde van Mijn liefde. Daarom is er op aarde nog steeds geen werkelijke vrijheid. Nog altijd worden mensen gevangen gezet op valse gronden, nog altijd zijn er leugens die mensen schaden, zowel bij de eenvoudige burger als bij de regeringen en vooral ook bij de media, om niet te spreken van de wetsvertegenwoordigers die om winst en aanzien de gaten van de wet opzoeken, om datgene te bereiken wat hen roem en rijkdom geeft. Het gebeurt allemaal omdat mensen in hun vrijheid denken dat er geen nadelen aan verbonden zijn, maar daar vergissen al degenen zich deerlijk.

Wie ware vrijheid wil, die zal zijn eigen vrijheid om te kiezen wat hem het beste uitkomt en in zijn eigen voordeel is, moeten opgeven voor de totale werkelijke vrijheid van eeuwige liefde en volkomen waarheid. Maar wie eenmaal gewend is aan macht en rijkdom, aan roem en aanzien, die staat dat niet gemakkelijk af en als diegene daarbij geen juist besef meer heeft van zijn werkelijke afkomst uit Mijn onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige wijze liefde, dan lijkt het in vrijheid geëigend om naar eigen voordeel te handelen, wie zal hem dat beletten? Maar er is geen sprake van beletten, want elke keus heeft zijn eigen uitwerking, en dat is vastgelegd in de wetten die Ik de mens gegeven heb als leidraad voor zijn handelen, want hoe je het ook wendt of keert, Ik Ben het ware leven, de ware liefde, de ware vrijheid en dat is verbonden aan elke keus die door wie dan ook gemaakt wordt. Elke keus is voor of tegen Mij en Mijn liefde, waarmee elke vrij gemaakte keus een werking krijgt uit Mij en Mijn liefde.

Wie voor Mij en Mijn liefde kiest, die kiest voor ware vrijheid. Maar Ik weet dat het op aarde niet gemakkelijk is om in alle opzichten en bij alles wat er op aarde is en gebeurt alleen en volmaakt voor Mij en Mijn liefde te kiezen, zonder enige vermenging met het tegenovergestelde. En juist daarom heb Ik alle schuld op Mij genomen in Jezus Christus en daarmee heb Ik alle mensen gered van alles wat niet naar liefde is. En wie op aarde de vaste oprechte eerlijke intentie heeft om in alles naar Mijn ware wijze liefde, die Ik in hem Ben, te handelen, die zal geholpen worden door Mij om gelijk Mijn ware liefde te worden, zoals hij van oorsprong aan naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen is.

Hemels Brood 6568

Als je denkt dat Ik terugkom in Jezus Christus om orde op zaken te stellen, om oorlogen te beslechten, om te beoordelen wie de winst en de macht krijgt, dan heb je het mis, zoals Judas het mis had. Ik kwam daar toen niet voor en Ik kom daar nu niet voor.

Ik kom om de liefde onder de mensen te wekken. Ik kom om het Evangelie van waarheid en liefde opnieuw aan te reiken, zoals het altijd bedoeld is verstaan te worden en naar gehandeld te worden. Of de soldaat wil gaan vechten is zijn vrije keus, maar wanneer hij Mijn Woord, Mijn Evangelie, hoort en naar waarheid begrijpt, dan zal hij in zijn vrijheid er niet meer voor kiezen te gaan vechten. En als meer en meer mensen Mijn Woord van ware liefde gaan begrijpen en welk een waardevolle levensschat het geeft als daar vrijwillig naar gehandeld wordt, dan zullen mensen uit eigen vrije wil voor vrede en liefde in waarheid kiezen. Pas dan stopt elke oorlog, stopt elke ruzie, stopt alle ellende en verandert de aarde tot een plaats van vrede en vreugde, echte vrede, door de mens zelf gekozen, niet door Mij opgelegd of door Mij tot stand gebracht, maar juist door de mens zelf, door zijn geloof en vertrouwen in Mij, zijn God, zijn Schepper, Die hemel en aarde gemaakt heeft uit ware liefde voor jullie mensen.

Dat is wat Ik toen kwam brengen en dat is wat Ik nu weer kom brengen, het licht om tot inzicht te komen, zodat jullie zelf de vrije keus hebben Mijn liefde in alle wijsheid en waarheid te zijn en dat jullie zelf de aarde weer vruchtbaar kunnen maken, vrij van oorlog, vrij van gif, vrij van alle ziekten en ellende, als je Mijn Evangelie aanneemt en uit eigen inzicht vrijwillig ervoor kiest om naar te leven. Ik neem dat niet over, dat heb Ik toen niet gedaan en dat doe Ik nu niet. Ik kom om jullie te helpen tot inzicht van waar liefdevol leven te komen, want wat toen nog niet begrepen kon worden, kan nu in de komende tijden wel begrepen worden. En dat is nodig, dat de voorhang verwijderd wordt en de ware weg om te gaan volledig zichtbaar wordt, de weg Die Ik Ben, de weg van ware wijze liefde, die vrede en vreugde brengt.

Maar let op, het blijft net als toen de vrije keus van de mens, Ik kom en Ik zal heel duidelijk maken wat ware liefde is en wat niet en wat ware liefde aan iedereen die er in vrijheid voor kiest geeft: werkelijk in vrede en vreugde te leven.

Hemels Brood 6569

Het hart en het verstand, ze zijn maar zo’n klein stukje van elkaar verwijderd en door gewenning springt de aandacht te snel van het hart naar het verstand, waar dan allerlei vragen bovenkomen die alleen in het hart beantwoord worden door Mij. Maar voordat iemand vanuit zijn verstand daaraan denkt, draait hij eerst in kringetjes rond om toch maar die antwoorden te vinden op de vragen die in zijn verstand zijn opgekomen. In de wereldse samenleving wordt het verstand het meest gewaardeerd, de feiten, die zijn van belang, de bewijzen, de logica, daaruit worden de conclusies getrokken en dat het hart iets anders zegt mag zo zijn, maar aan de zijlijn, het hoofd is hoofdzaak.

Terwijl nu juist alle antwoorden in het hart te vinden zijn, bij Mij, wordt het hoofd gepijnigd om antwoorden te vinden op al die vragen over al datgene wat niet begrepen wordt en met het verstand ook niet te begrijpen is, maar ook dat is alleen met het hart te begrijpen. Alleen, sneller is iemand vanuit zijn hart terug in zijn verstand, dan vanuit zijn verstand in zijn hart. De wereld steunt het verstand, dat is het werk van Satan, die maar al te goed weet dat zolang hij iemand in het verstand kan vasthouden, hij verwarring kan bevorderen door lastig te begrijpen verbanden naar voren te roepen en daarmee de aandacht voor het hart af te zwakken. Vooral degenen die veel met het gebruik van hun verstand zijn opgegroeid weet hij regelmatig van het hart terug te trekken naar het verstand, door allerlei gebeurtenissen die een beroep doen op het verstand. Want natuurlijk heeft iedereen ook zijn verstand nodig, alleen zou het niet de leiding moeten hebben. Het hart, waar Ik Ben, zou de leiding moeten hebben, maar wat het hart zegt wordt door de wereld niet als bruikbaar gezien.

Wees hiermee gewaarschuwd, in het bijzonder jullie die gewend waren om vooral vanuit het verstand de dingen te doen en te bezien. Al weet je nu dat het het beste is om wat Ik je in je hart laat weten op te volgen, vaak raak je haast ongemerkt weer terug in verstandelijke overwegingen. Wees daarom extra alert op je denken en je hart, waar komen je overwegingen vandaan, uit je hart of uit je verstand? Want wil je Mij volgen, Mijn antwoorden, Mijn raad krijgen, kom dan naar je hart, verzeker je er dan van dat het niet je verstand is wat je parten speelt. Kom naar Mij in je hart en zonder denken besef je alle antwoorden die je nodig hebt, in ware liefde!

Hemels Brood 6570

Lieve mensen, soms geef Ik jullie waarschuwingen, maar vandaag wil Ik jullie bemoedigen. Want al is er veel werk nog te doen door ieder van jullie die in Mij en Mijn liefde geloven, jullie inzet is oprecht en vol overtuiging en jullie vertrouwen groeit. Ook al gaat er veel leugen om in de wereld, al wordt er veel van jullie gevraagd door de samenleving, omdat er allerlei moeilijkheden bij medemensen zijn waar hulp bij nodig is, zonder dat daar de juiste middelen beschikbaar voor zijn, jullie blijven Mij trouw. En wat daarbij dan moeilijk is, dat is om te zien hoe iets goed op te lossen is, terwijl de ander dat niet ziet en jou niet gelooft.

Bedenk je dan dat Ik in de tijd dat Ik op aarde was veel zag en veel uitleg gegeven heb, maar uiteindelijk was er maar een handje vol mensen dat Mijn uitleg begreep, die in Mij en wat Ik hen vertelde geloofden. Veel anderen zagen Mij als een soort van tovenaar, een illusionist, zoals dat nu heet. Maar Ik was toen en Ik ben nu de serieuze waarheid en die waarheid beseffen jullie in je hart meer en beter dan veel andere mensen die zover nog niet zijn. Maar de tijd is aangebroken dat geen van de mensen nog kan zeggen onwetend te zijn. De gebeurtenissen op aarde zullen zodanig zijn, dat iedereen de waarheid aangereikt krijgt op een manier die niet mis te verstaan is en waarbij niemand meer kan zeggen, ik heb het niet begrepen. Velen zullen alleen kunnen zeggen, ik heb er geen aandacht aan willen geven, het had mijn interesse niet. En velen zullen pas dan tot het ware zicht komen op wat werkelijk leven is en wat het werkelijke doel van ieders verblijf op aarde, op de letterlijke aarde, is, en juist niet, in letterlijke zin, op de maan of op mars.

Want zowel de aarde als de maan als mars, en alle andere hemellichamen, zijn er in de materiële schepping letterlijk, maar hun werkelijke bestaan vertegenwoordigt een geestelijke hoedanigheid die in ieder mens aanwezig is, zoals de hele Schepping en de oneindigheid in haar geestelijke hoedanigheid in ieder mens aanwezig is. En nog wordt door mensen gezocht naar de betekenis van de woorden dat in ieder mens het hele universum aanwezig is, de hele mens, de hulsglobe, alles, omdat Ik in ieder mens ben en Ik Alles Ben. Overdenk dat eens in je hart, hoe Ik Alles Ben en met dat Alles in jou aanwezig ben. Jij begrijpt dat dat niet letterlijk kan zijn, want al wat letterlijk materieel buiten je is, is te uitgestrekt om in jou te zijn. Maar zo kinderlijk weinig als de beroemdste wetenschapper over Mij en Mijn liefde begrijpt, zo moeilijk is het ook voor jullie die Mij liefhebben en eren, om te beseffen dat evengoed alles ook letterlijk in jullie aanwezig is.

En zo begrijpt iedereen alleen dat wat hij begrijpen kan in zijn mate van bewustheid. Ik help alle mensen om tot meer vermogen van bewustheid te komen. Maar zoals de een meteen leert te breien en de ander na jaren oefening nog geen vierkant lapje gebreid krijgt, zo kunnen niet alle mensen Mijn Woord en Mijn liefde op hetzelfde moment evengoed begrijpen. Maar in Mijn hemel zijn vele woningen en zo wordt er door Mij in liefde voor alle mensen ten beste gezorgd.

Hemels Brood 6571

Als je een stap vooruit zet, kom je dichter bij je doel. Ook als je geen stap vooruit zet, kom je dichter bij je doel. Want wat iemand ook doet of laat, de tijd gaat door, het moment waarop, komt elke dag dichterbij. Tijd gaat altijd vooruit, of je nu wel of niet meegaat, zelfs als je achteruit gaat, gaat de tijd vooruit.

Stel dat je terug in de tijd zou kunnen gaan, honderd, tweehonderd of duizend jaar, dan nog gaat de tijd vooruit, daar verander je niets aan. Al ben je tien jaar terug in de tijd, bijvoorbeeld in het jaar 1800, en na tien jaar keer je terug in huidige tijd, dan is het in die huidige tijd ook tien jaar later. Ook als je in het verleden zou zijn, gaat de tijd vooruit. Zie, hoe de mens ook vorm aan zijn leven geeft, wat hij doet of laat, de tijd loopt door, zonder tussenkomst van de mens. Er zijn daardoor steeds weer situaties die geen mens in de hand heeft, die in Mijn Hand liggen en uit wijze liefde zo zijn. De invloed van de mens op de aarde is groot, omdat bij veel mensen het eigen ik nog groot is, maar er komt een moment in de tijd waarop de invloed van de mens dusdanig groot is geworden, dat er een ommekeer nodig is en dat die ommekeer niet anders ingezet kan worden, dan door het eigen ik te verkleinen.

Er is een spreekwoord dat zegt: “Tijd zal het leren”. En dat is precies waar. Tijd gaat het mensen leren, tijd gaat het mensen leren begrijpen. Tijd gaat mensen doen inzien wat werkelijk leven is, waarbij werkelijk leven niet aan tijd gebonden is, maar aan liefde, onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige wijze ware liefde. Tijd is gekoppeld aan alles wat dat niet is. Totdat de tijd aangebroken is die genoemd wordt: “De eeuwige Nieuwe Dag”, “Het ware eeuwige Licht”. Dan is tijd overgegaan in eeuwig zijn, eeuwig ware liefde zijn, en dan is er geen tijd meer, maar zijn, leven, liefde. Nu is er tijd, die loopt door, of je meeloopt of niet, dat maakt voor de tijd niet uit. Maar wel voor jou, want in welke tijd je ook bent, wat je ook doet of laat, het is wel van belang om in de ware liefde, waar geen tijd meer is, te komen.

Alleen, nu ben je nog in de loop van de tijd, die eindeloos doorgaat, zonder dat jij dat kunt stoppen, terugdraaien of versnellen. Tijd ligt in Mijn Hand, maar wat jij doet of laat, of je meeloopt in de tijd, of je voor waarheid en liefde kiest, dat ligt in jouw hand. Maar wat je los van alle tijd wel kunt doen, dat is jouw kleine hand in Mijn grote Hand leggen, dan gaan we hand in Hand samen verder, tot er geen tijd meer is en de eeuwige Nieuwe Dag is aangebroken, vol van licht, liefde en eeuwige vreugde!

Hemels Brood 6572

Als alle oude geschriften die mensen uit hun contact met Mij hebben vastgelegd, als al die beschreven oude rollen, op de juiste wijze begrepen waren en naar gehandeld was, dan zou er op aarde nu een hele andere situatie zijn. Maar zo is het niet, mensen hebben in hun eigenbelang die teksten anders uitgelegd dan de ware betekenis en alle teksten die onvervalst de waarheid spraken verstopt gehouden of verboden om te worden gelezen. Want het kwam hen beter uit om de mensen onkundig te houden van wat er in die geschriften en rollen uitgelegd staat, zodat zij macht en rijkdom konden vergaren.

En in deze tijd zijn er bijna geen mensen meer die de oude geschriften zodanig kunnen vertalen, dat de betekenis duidelijk te begrijpen is. Daarom zijn er nu mensen door Mij geroepen om vanuit hun contact met Mij in hun hart de waarheid over Mijn Woord op te schrijven in duidelijk te verstane geschriften, waarbij onvoorwaardelijke liefde het sleutelwoord is waarmee de waarheid van de teksten bezegeld is. Andere sleutelwoorden zijn nederigheid en wijsheid uit liefde. Woorden als strengheid en bestraffing kunnen vervangen worden door zuiverheid en dienstbaarheid. Dan wordt Mijn Woord al heel wat duidelijker dan hetgeen de kerk, die ook vooral uit eigenbelang beweert Mijn kerk te zijn, eeuwenlang als Mijn Woord de mens als waarheid heeft voorgehouden, maar merendeels op leugens en bedrog berust, ten eigen voordele in allerlei opzichten.

Dat heeft zo’n impact op mensen gegeven, dat er nog veel mensen zijn die de valsheid van die kerk niet doorzien, die de misvattingen die hen aangepraat zijn nog niet kunnen loslaten, die de weg niet zien waarlangs zij zonder die kerk toch bij Mij kunnen komen. Maar als je van jongs af aan een leugen als waarheid geleerd gekregen hebt, dan raak je het stuur als het ware kwijt als je die zogenaamde waarheid moet loslaten, want wat is dan nog wel waar? En daarbij is het hen geleerd dat Ik hoog verheven in de hemel ben, dat contact met Mij niet mogelijk is, dus hoe zouden zij Mij in hun hart kunnen vinden als dat hun overtuiging is? Voor diegenen zal het nog een tijdje duren voor zij los van alle leugens Mij in hun hart vinden en beseffen dat zij daar met Mij kunnen spreken, Mij daar kunnen horen, Mij daar naar waarheid kunnen verstaan.

En aan jullie, die dat al wel weten en kunnen, zeg Ik, draag dat uit, maar wees daarbij terughoudend, forceer niets, let op Mij in je hart en dan weet je hoe Mijn liefde uit te dragen en mensen te helpen Mij in hun hart te vinden en in ware liefde te verstaan. Wees gezegend ten dienste van al diegenen en help hen met liefde Mijn liefde in hun hart te vinden.