Hemels Brood 6511 t/m 6541

Hemels Brood 6511

De liefde van mensen onderling wordt door allerlei gebeurtenissen nogal eens verstoord, vriendschappen worden verbroken en mensen verwijten elkaar van alles. Maar Mijn liefde voor jullie allemaal wordt door niets ooit verstoord of verbroken. En Ik zou willen dat jullie, vooral degenen die in Mij geloven, de liefde voor elkaar niet door gebeurtenissen zouden laten verstoren en elkaar geen verwijten zouden maken, maar elkaar in al wat voorkomt blijven liefhebben en altijd vrienden zouden blijven. Maar helaas gebeurt dat niet, helaas zijn er situaties waarbij de liefde het niet redt en verwijten gemaakt worden die hetgeen goed was verbreken, en wat dan nog het meest voorkomt en triest is, is dat zo’n breuk niet goedgemaakt wordt, dat de liefde niet hersteld wordt, dat de vriendschap verbroken blijft. En waarom?

Want wie is zo perfect en beter dan zijn medemensen dat hij de liefde kan uitbannen en mensen zonder zijn vriendschap laat gaan? Want ieder van jullie maakt misstappen en ieder van jullie is blind voor zijn eigen misstappen, maar meent de misstappen jegens hem van de ander wel goed te zien. Soms maakt de een jegens de ander een vergissing, soms maakt de ander een vergissing, maar jullie maken allemaal vergissingen jegens Mij, maar dat verandert Mijn liefde voor jullie niet en daarover maak Ik jullie geen verwijten. Wel laat Ik je die vergissingen zien, zodat je kunt groeien en die vergissingen niet meer maakt. En zo zou Ik willen dat jullie met elkaar omgaan, vergissingen, misverstanden, onenigheden bespreken en elkaar helpen om met Mij samen tot een oplossing te komen. Hoelang kan het duren voordat mensen wat hen aangedaan is, kunnen vergeven? Sommigen doen er een leven lang over, anderen kunnen meteen vergeven.

Ik vergeef jullie bij voorbaat. Maar dat neemt het euvel niet weg en voor iedereen is het belangrijk om te leren van alles wat misging, wat niet juist was, niet goed was. Daarbij is het nodig om naar elkaar te luisteren. En luisteren kan alleen als je zelf stil bent. Niet alleen geen geluid maakt, maar ook geen vaststaande gedachten hebt. Want als iemand luistert, terwijl hij al een mening heeft en overtuigd is dat die mening juist is, dan kan hij al niet meer eerlijk luisteren, ook al is hij stil, want in hem is het niet stil. Zie, dat is er vaak de oorzaak van dat mensen er niet uitkomen, ze luisteren niet echt, er staat een mening voor hun oren. En zo wordt ook vaak niet naar Mij geluisterd en in het heftigste van de situatie, ben Ik ver uit het gehoor.

Hemels Brood 6512

Het beste vertrouwen dat je in Mij kunt hebben, is het vertrouwen in Mij in jou. Want in jou ben Ik en vanuit Mij in jou ben jij bedoeld om Mij te zijn, zelfstandig. Hoe meer je in jou Mij leert kennen, des te meer kun je vanuit Mij in jou zelfstandig Mij gaan zijn, in de vrijheid van jouw eigen keus. Des te meer kom je in de eenheid met Mij, zonder je eigen persoonlijke zijn te verliezen. Want jouw zijn is oorspronkelijk altijd al Mijn Zijn, maar Ik heb jou het besef te zijn gegeven, dat is, je bent mens geworden, persoonlijk besef te zijn en de vrijheid te leven en eigen keuzen te maken.

Alleen, de eerste bewust geworden mens is verleid tot een keus die hij beter niet gemaakt had, want daarmee heeft het kwaad een nevenbestaan in de mens gekregen, alsof de mens een eigen zijn is en geen deel van Mijn Zijn is. En juist dat is het verschil tussen liefde en het tegenovergestelde van liefde, wat de eerste mens pas ervaarde nadat hij toegegeven had aan zijn eigen willen, alsof hij zonder Mij een eigen zijn is. De bewustheid van zijn is daarmee een bewustheid van zijn en van het tegenovergestelde daarvan geworden, waardoor de paradijselijke hoedanigheid van de levenssfeer van de mens op aarde verstoord werd en hij daar niet in kon blijven. Zo staat in de Bijbel geschreven dat de mens verdreven werd uit het Paradijs, terwijl het voor de mens een verandering van levenssfeer was, door zijn handelwijze.

Zo is het voor de mens op aarde, dat zijn levenssfeer vermengd is met goed en kwaad, met liefde en het tegenovergestelde van liefde en met alle gevolgen daarvan, niet voor één mens, maar voor alle mensen. Want er is één Mens die uit alle mensen bestaat, De Mens. Maar Ik ben zelf op aarde gekomen om voor alle mensen Die Ene Mens te zijn, zodat alle mensen, behorend tot Die Ene Mens, terug tot de werkelijkheid van Mijn Zijn kunnen komen, zoals zij van oorsprong als mens bewust waren uit Mijn Zijn te zijn. Zodat ieder mens, in de bewustheid te zijn en in alle vrijheid, tot het volledige besef kan komen waar zijn werkelijke zijn uit stamt, en alleen nog de keus maakt voor het zijn uit Mijn Zijn, alleen nog voor liefde kiest om naar te handelen en daarmee terugkomt in de zaligheid van werkelijk Leven.

Want zoals de zee bestaat uit ontelbaar veel druppels, zo bestaat De Mens uit ontelbaar veel mensen. En omdat Ik in De Mens Jezus Christus Ben, Schepper, God en hemelse Vader, ben Ik in jullie allemaal als God in Jezus Christus, werkelijk Leven, werkelijk Zijn, bereikbaar in je hart, en altijd kun je daar met Mij spreken, altijd kun je daar Mij meer en meer leren kennen, Mijn Zijn, Mijn liefde, Mijn werkelijk leven, waaruit jij mens bent.

Hemels Brood 6513

Je hebt een motor nodig om een auto te laten rijden, een schip te laten varen, een vliegtuig te laten vliegen, je hebt een krachtbron nodig om iets, wat dan ook, in beweging te zetten. Je hebt je hart om je lichaam in beweging te houden, om de brandstof rond te pompen, en zo hebben alle mensen Mij nodig om te kunnen leven. Want Ik ben de Bron van alle leven.

Een motor voor wat dan ook is een dood voorwerp, Ik ben levend, Ik geef leven, stimuleer leven en leven uit Mij is meer dan een aandrijvende kracht, Mijn Leven is Alles, is bestaan en besef te bestaan, is intelligentie en besef van intelligentie, is kennis en besef van kennis, is liefde en besef van liefde, is Alles en besef van Alles. Zonder Mij als Bron van alle leven is er geen leven, geen bestaan, geen intelligentie, geen kennis, geen liefde, is er niets. Toch zijn er zoveel mensen, die hun leven van Mij krijgen, zonder dat te erkennen, zonder Mij te erkennen als de Bron van hun leven, van hun bestaan, hun intelligentie, hun kennis, hun liefde, zonder erkenning van de waarheid. Toch leven zij en gebruiken alles uit de Bron Die Ik Ben, alsof zij zelf de bron van leven zijn, leven dat voor hen uit het niets voortkomt, terwijl duidelijk alles op aarde ergens uit voortkomt, alles een stimulans krijgt, uit licht, uit water, uit voeding.

Maar omdat niet gezien wordt waar de oorsprong van alles ligt, Wie de Bron is, nemen veel mensen het leven als een gegeven wat er nu eenmaal zo is. Maar het is niet zomaar een gegeven wat er nu eenmaal zo is. Het is voor alle mensen belangrijk om te gaan beseffen dat hun leven Mij, hun Schepper, als Bron heeft. Want hoe meer mensen aan Mij als Bron voorbijgaan, des te groter wordt de onderlinge chaos in de samenleving over de hele aarde. Want mensen gaan de strijd met elkaar aan om de macht en gaan daarbij uit van zichzelf als bezitter van hun leven, van alles wat het leven is, en zij zien het leven alleen als een kracht, zoals een motor kracht geeft aan een voorwerp.

En daar maken zij een enorme vergissing, want aan een motor als krachtbron is te sleutelen, maar aan Mij niet. Een motor is te veranderen, is naar je hand te zetten, maar Ik niet. Ik ben niet alleen Levenskracht waardoor jullie leven, Ik ben Alles waar geen van jullie zonder kan, of dat nu wel of niet beseft wordt. Wie denkt eigenmachtig te zijn over zijn leven, zal Ik tonen hoe machtig hij is en dat zal hem opbreken. Dat gebeurt niet uit wraak of vergelding, maar uit liefde zal Ik hem tot inzicht brengen en al degenen die denken hun leven als eigenaar te bezitten, zonder Mij aan te nemen als hun leven Gever.

Niet voor Mij, maar voor het heil van alle mensen, voor allen die Mij wel als hun Schepper en leven Gever hebben aangenomen en voor alle mensen die ervan uitgaan dat hun leven, hun kracht, hun bezit is, zomaar uit het niets ontstaan. Zodat vrede op aarde terugkomt en de aarde gereinigd wordt van alles wat het leven op aarde tot een chaos gebracht heeft. Heb geduld, want de strijd om de macht heeft reeds aangevangen, en zal tot een onvoorzien einde komen, door Mij, uit liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 6514

In de wereld geldt vooral het recht van de sterkste en het recht van de meerderheid. Maar bij Mij geldt de ware liefde, bij Mij is liefde en haar wijsheid in alle waarheid de maatstaf. Mensen hebben verschillende meningen en als er tot een gezamenlijk besluit gekomen moet worden door een aantal mensen, dan wordt er gekeken naar wat de meeste mensen het beste besluit vinden en dat wordt dan aangenomen.

Maar dat besluit hoeft uiteindelijk helemaal niet het beste besluit te zijn. Vaak is het hoe dan ook een compromis tussen verschillende meningen, een beetje van deze en een beetje van die mening en dan is de meerderheid het er wel mee eens. Maar het beste besluit is het niet, het is een samenraapsel van verschillende meningen om de grootste groep mensen tevreden te stellen. Dan kan het al niet meer het beste besluit zijn, want het doel was natuurlijk niet om mensen tevreden te stellen, maar om het beste resultaat voor iets te bereiken. En dat zou wellicht juist met de mening van een paar mensen of zelfs van slechts één mens bereikt kunnen worden, maar dat wordt niet eens overwogen. Voor het beste besluit is het nodig om niet te kijken naar wat voor jezelf het beste uitkomt, wat je zelf het liefste hebt, het prettigste vindt, maar om te kijken naar hoe iets werkelijk het beste bereikt wordt. Daarvoor is het juist nodig om je mening los te laten en naar de feiten te kijken en naar je innerlijk gevoel uit Mij te luisteren.

Want als het erop aankomt is er maar Eén met de beste oplossing voor alles, en dat ben Ik, jullie Schepper en hemelse Vader, omdat Mijn oplossing uit de zuiverste wijze liefde voortkomt en belangeloos en zonder voorwaarden is. En zie, als alle betrokkenen in hun hart dat zouden beseffen en hun eigen mening zouden loslaten voor Mijn mening, dan zou er een heel ander besluit tot stand komen, waarmee iedereen het volmondig eens zou zijn, zonder enig compromis. Maar daarvoor is het nodig dat iedereen afstand doet van het ‘de meeste stemmen gelden’ en er geen compromissen gesloten worden, daarvoor is het nodig dat iedereen Mijn mening aanneemt, die iedereen via contact met Mij in zijn hart kan leren kennen.

Maar helaas, zelfs in Mij gelovende mensen vormen hun mening nog met compromissen om elkaar tegemoet te komen in de verschillende meningen die er zijn, omdat ook nog niet iedereen die in Mij gelooft zijn eigen denken kan loslaten, zijn eigen mening kan loslaten, zijn eigen zicht en wil kan loslaten. Maar mensen die oprecht zoeken om Mij in hun hart te volgen, ook al lukt het hen nog niet om hun eigen denken, willen, enzovoorts, los te laten, die zegen Ik toch in de goede werken die zij opzetten en ten uitvoer brengen, met alle verschillende meningen tezamen, zodat hun goede werk, ook al is het met compromissen, toch goed uitpakt.

Hemels Brood 6515

Wanneer je een vaas breekt is die te lijmen, maar hij wordt niet meer zoals hij was, hoe onzichtbaar de lijn de naden ook maakt, eens gebroken blijft gebroken. Zo kunnen mensen elkaar schade toebrengen en dat kan hersteld worden, toch blijven er altijd sporen achter die niet hersteld kunnen worden door een mens.

Maar Ik kan alles nieuw maken en Ik maak alles nieuw. Daarvoor zijn er wel wegen te gaan, wegen die door Mij worden aangegeven. Iedereen heeft de vrije keus om die wegen, die tot vernieuwing leiden en alle sporen van schade uitwissen, te gaan of niet te gaan. Er zijn veel mensen die niet de moeite nemen om die wegen, die alle schade herstellen, te gaan, omdat zij denken dat de schade blijvend is, maar ook omdat het wegen van nederigheid zijn, van de minste zijn, van deemoedig zijn. En vaak is de hoogmoed, de verontwaardiging over de schade, te groot om in de buurt van nederigheid te komen en de wegen te gaan die Ik in het hart aanraad. En dan komt er geen heling, dan blijven misverstanden bestaan, dan blijft er op de achtergrond altijd de pijn van de littekens die van tijd tot tijd opspelen, en soms nieuwe schade geven in vergelijkbare situaties.

En dat terwijl Ik alle schade volkomen kan herstellen, als de wegen die Ik aanraad gevolgd zouden worden. Wegen van deemoed, van liefde en waarheid, wegen van volledige vergeving en van volledig vertrouwen op Mij en op alles wat Ik in het hart aanraad. Maar vaak wordt al niet eens de moeite genomen om in het hart naar Mij te luisteren, omdat veel mensen daar al weinig of geen vertrouwen in hebben. Wat zou Ik nu aan de situatie kunnen doen? Heel veel, zodra je bereid bent om Mijn raad op te volgen. Want in Mijn raad zit de sleutel voor elk herstel. Alleen is het dan wel nodig om Mijn raad op te volgen, om die sleutel in handen te kunnen krijgen.

Er zijn maar weinig mensen die Mijn raad opvolgen en de sleutel in handen krijgen. Toch, al degenen die het serieus menen met Mij, zullen vroeg of laat die nodige stappen te nemen krijgen, voor volledig herstel moeten gaan, omdat zonder heling de volmaakte liefde niet volledig bereikt kan worden. De keus is aan ieder van jullie, nu of in de toekomst, maar het beste, nu. De keus is aan jou.

Hemels Brood 6516

Het was en is Mijn ware liefde waardoor Ik, wat Mij is en wordt aangedaan, heb verdragen en vergeven. Maar voor jullie mensen is het veel moeilijker om te verdragen wat pijn doet en kwetst. Toch wijst dat op een gebrek aan de nodige liefde. Want alleen ware liefde geeft de kracht en het inzicht wat nodig is om te verdragen en te vergeven.

Voor die liefde is bij de ergste pijn niet alleen de diepste nederigheid nodig, maar ook en vooral een daadwerkelijk contact met Mij, om de kracht en de liefde die nodig zijn te kunnen putten. Maar doorgaans is de verontwaardiging en de boosheid er veel sneller dan je er ook maar aan denkt om bij Mij te komen, en op het moment dat je daar wel aan denkt, is het meestal te laat en is het leed al geschied, waardoor het veel moeilijker is om op te lossen wat misging. En er gaat veel mis in de wereld. Maar juist heb Ik met Mijn verdraagzaamheid, met Mijn liefde en haar wijsheid, in alle nederigheid, alle pijn verdragen, zodat Ik jullie kan helpen om ook tot die nederigheid, die verdraagzaamheid en tot die vergeving te komen. Daarmee heb Ik jullie je vrijheid niet afgenomen, want nog altijd hebben jullie de vrije keus, maar Ik heb jullie wel de weg gewezen die door Mij gelegd is voor alle mensen, om uit de treurigheid van de aarde tot in de gelukzaligheid van de hemel te komen, als je dat wilt.

Alleen, het is niet gemakkelijk om je wil van je eigen wensen en verlangens los te maken, om de weg van nederigheid, verdraagzaamheid, van Mijn onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid te kunnen gaan, terwijl dat nu juist wel nodig is. Die keus is aan jullie, aan ieder voor zich. Steeds opnieuw wijs Ik jullie die weg om te gaan en Ik zie het jullie steeds opnieuw proberen, toch is die verontwaardiging, die boosheid er nog zo vaak eerder dan dat je eraan denkt om bij Mij te komen. Maar gaandeweg leer je en gaandeweg word je sterker en steeds geef Ik je zwaardere beproevingen, waardoor je bemerkt dat je toch nog tot verontwaardiging, tot boosheid gebracht kunt worden, door die tergende pijn. Juist die erge pijn zul je ook leren verdragen en je zult leren in verdraagzaamheid en liefde te blijven, zoals Ik in liefde alles verdragen heb en alles verdraag.

Vergeef jezelf en leer, want Ik sta naast jou en help je om de ergste pijn te verdragen en meteen te vergeven wie jou die pijn aandeed. Gedenk daarbij de woorden die Ik sprak aan het kruis: “Vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen”. En zo is het met alles wat mensen je aandoen, ze weten niet wat ze doen. En zouden ze het werkelijk weten in Mij en Mijn liefde, dan zouden ze je zeker geen pijn gedaan hebben, en ook jij weet soms niet wat je doet, omdat jullie allemaal lerend zijn, maar zou je het weten, dan zou je ook niemand ooit pijn doen. En dat is nu juist het belangrijkste, dat je steeds weer in je hart bij Mij komt en meer en meer leer je, met alle oefeningen en beproevingen die Ik je geef, te verdragen en te vergeven, omdat je dan weet wat liefde werkelijk is, omdat je geleerd hebt en weet.

Hemels Brood 6517

De innige liefde, dat bent U. Alleen hebben wij nog geen idee hoe innig en hoe enorm groot Uw liefde voor ons is. Doordat we er zelf nog zo gebrekkig in zijn.

Het is voor jullie op aarde dan ook nauwelijks voor het kleinste deel voor te stellen hoe oneindig groot en intens Mijn liefde voor jullie is, en voor het moment is dat ook maar goed, want het zou je verbranden zolang je zelf nog in liefde gebrekkig bent. Ja, jullie zijn allemaal in liefde nog gebrekkig, en hoe gebrekkig dat is, daar hebben jullie ook geen idee van, en ook dat is maar goed ook, want het zou je volkomen verpletteren als je het voor het minste deel zou inzien.

De aarde is niet voor niets miljoenen jaren oud en alle groei gaat niet voor niets in een bepaald tempo. Maar nu, in deze tijd, gaat het sneller dan in eerdere eeuwen, om het leed van alle afdwalingen van liefde te bekorten. Alles staat in verhouding tot elkaar en de tijd is daarbij een belangrijke factor. Want niets mag te lang duren en niets mag tekort duren, terwijl mensen vaak ongeduldig of juist laks zijn, en dat moet steeds gecompenseerd worden om de juiste tijden en gebeurtenissen op elkaar afgestemd te houden. Alles gebeurt in Mijn ware oneindige liefde waarmee Ik alles omvat en Alles Ben. Maar ook daar is voor de mens op aarde nauwelijks iets van te zien en te begrijpen.

Niet dat Ik het allemaal voor jullie verborgen houd, maar doordat jullie zicht vertroebeld is, door alle afdwalingen van wat waar en goed is, van wat liefde en wijsheid is, van wat nederigheid en verdraagzaamheid jegens elkaar is. De boosheid die over de aarde heerst is moeilijk te weerstaan en uitlopers van die boosheid verleiden ook goede en lieve mensen van tijd tot tijd tot boosheid, terwijl ze eigenlijk eerder vriendelijk en geduldig willen zijn, maar op bepaalde momenten de nodige kracht niet vinden om opkomende boosheid te weerstaan. Ik heb alle boosheid en alle verleiding weerstaan, en zo kunnen jullie met Mij ook alle boosheid, alle ongeduld, alle verleiding leren weerstaan. Mettertijd komt dat helemaal goed.

Maar nu is het de tijd waarin duidelijk gaat worden welke keuzen tot het goede en welke keuzen tot het tegenovergestelde van het goede leiden, en dat zal roerige tijden geven en stromingen zullen met elkaar in botsing komen. Let op de zee, wat daarin gebeurt, want de stromingen van de zee wijzigen zich, wat nog niet zo bewust is opgemerkt. Maar dat wijst op de tijd die aangebroken is. De massale beweging van mensen door wat er over de wereld gebeurt. En grootheden willen zich eraan onttrekken, maar dat zal hen geen goed doen, omdat hun beweegredenen het goede niet als kern hebben.

Zie het aan, maar laat het allemaal buiten je, zodat jullie, die Mij liefhebben, niet meegetrokken worden in de wanhoop van de massa, die geen ijkpunt meer heeft, omdat de leugen regeert. Maar Ik zal alle leugen wegnemen en wat overblijft is een kale vlakte die voorbijgaat en opnieuw ontgonnen zal worden, waarna het op aarde beter wordt, liefdevoller in het geloof in Mij, jullie Schepper, en de woestijn, zij zal bloeien als een roos.

Hemels Brood 6518

Wat is de drijfveer van je handelen? Ga dat eens na. Want er zijn verschillende factoren waardoor mensen tot hun handelen gedreven worden en veel daarvan wordt nauwelijks of niet beseft. Zo is jaloezie, afgunst en hebberigheid vaak een drijfveer die niet beseft wordt, ook machtswellust en heerszucht kunnen zo’n drijfveer zijn die niet beseft wordt en het brengt mensen tot heel onaangenaam handelen voor hun medemensen.

Maar gelukkig zijn er ook mensen die gedreven worden door liefde en goede daden verrichten, waarmee de balans tussen goed en kwaad in de wereld wat meer tot evenwicht gebracht wordt. Daarbij geholpen door Mij, want zij vertrouwen op Mij en Mijn liefde en hoewel zij met elkaar slechts een minderheid vormen, doen zij goed aan een meerderheid van de mensheid. Want het is Mijn liefde en Mijn wijsheid waardoor zij gedreven worden, ook al laten zij zo hier en daar in hun handelen wel eens een steekje vallen, dat wordt door Mij ruimschoots vergoed, door hun trouw en hun liefde. Want Mijn liefde en Mijn wijsheid heeft per liefdevol mens vele malen meer uitwerking dan het tegenovergestelde van duizenden die zich om Mij en Mijn liefde niet bekommeren. En uiteindelijk wordt de oorlog niet gewonnen met het zwaard, maar met liefde en haar wijsheid, Mijn liefde en wijsheid, via die kleine groep mensen die in de wereld niets lijken voor te stellen, maar velen vergissen zich in Mijn kracht die door mensen werkt, door de liefde en wijsheid die zij uitdragen.

Ben jij er een van die kleine groep en voel jij je tekortschieten in liefde, omdat je soms nog toegeeft aan verleiding, omdat je er weinig van merkt wat jouw liefde voor Mij en je medemensen teweegbrengt en heb jij het idee dat jullie met te weinig zijn om de wereldse bewegingen te keren, dan zeg Ik jou, de kracht van jouw liefde is Mijn kracht, de kracht van jouw wijsheid uit liefde is Mijn kracht, omdat je in Mij gelooft, in Mijn liefde en haar wijsheid gelooft en op Mij vertrouwt. Juist door jou, en door jou, en door jou, komt Mijn kracht tot uiting, ongezien en onopgemerkt, maar zo moet het ook zijn. Maak de honden niet wakker, zodat Mijn liefde en haar wijsheid op volle kracht haar werk kan doen. Want jullie, die Mij oprecht liefhebben, zijn de instrumenten die de wereld tot bezinning brengen, door Mij, Mijn liefde en Mijn wijsheid uit te dragen, in alle eenvoud.

Terwijl de wereld gericht is op macht en geweld, op rijkdom en bezit, zorgt in eenvoud Mijn liefde en haar wijsheid ervoor dat die wereld vergaat en het leven in vrede met elkaar, groot of klein, jong of oud, welke kleur of geaardheid iemand ook heeft, daarvoor terugkomt en de aarde prettig wordt om te verblijven, tot het tijd is om in de hemel te worden opgenomen. Zo zal het zijn, vrede op aarde en in de hemel.

Hemels Brood 6519

Zie, alles gaat voorbij, het leven van ieder mens op aarde gaat voorbij, situaties die er op aarde zijn gaan voorbij, gevolgen van gebeurtenissen gaan voorbij, alles op aarde gaat voorbij, het een eerder dan het ander, de loop der dingen op aarde is steeds dat het voorbijgaat, maar werkelijk leven gaat niet voorbij, gaat nooit voorbij, omdat Ik werkelijk leven eeuwig Ben en Mijn Goddelijk Zijn gaat nooit voorbij.

Maar op aarde gaat alles wat niet gelijk aan Mij, aan Mijn liefde en haar wijsheid is, voorbij. Pijn, ziekte, oorlog, honger, leugens en bedrog, kwaad, alles gaat voorbij in het proces van leven op aarde, door het doen en laten van de mens op de aarde. Want al die situaties die door de mens ontstaan, uit hun ideeën zelf te zijn, uit hun ideeën veel te weten, uit hun wensen en verlangens voortgekomen, het gaat allemaal voorbij, want het is geen werkelijke liefde, geen werkelijke wijsheid uit liefde, geen waarheid en trouw.

Alleen wat werkelijk liefde en haar wijsheid uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid is, blijft bestaan, al het andere zal voorbijgaan, tot het moment dat alles wat niet gelijk aan Mijn liefde en haar wijsheid is, niet gelijk aan de waarheid van leven is, allemaal voorbijgegaan is, dan blijft alles over wat goed en waarachtig gelijk Mijn liefde en haar wijsheid in volkomen waarheid is, dat is de ware levensgelukzaligheid waaraan alle mensen deel mogen hebben. Voor ieder van jullie heb Ik dat deel veiliggesteld, zodat ieder van jullie dat zal erven op het moment dat het werk van Mijn Hand op de aarde vervuld is. Dat zal zijn wanneer alles wat niet gelijk aan  Mij en Mijn wijze liefde en niet naar de waarheid is, uitgewerkt en voorbij is. En voorbij zal het allemaal gaan.

Kijk om je heen en zie terug op de tijd die je op aarde doorgebracht hebt, kijk voorbij die tijd verder terug en je ziet dat veel voorbijgegaan is, en kijk vooruit en je ziet dat veel voorbij zal gaan, net zolang tot alles wat niet goed is, geen liefde is, geen waarheid is, voorbijgegaan is, zal dit zo doorgaan, zal alles voorbijgaan, behalve het ware werkelijke leven, ware wijze liefde, de volledige waarheid van leven, Die Ik Ben in jou, in alle mensen. En dat, lieve mensen, gaat nooit voorbij, en daarmee ga jij, lief mens, nooit voorbij, want jouw ware leven is eeuwig ware liefde, jouw eeuwig ware leven Ben Ik in jou, eeuwige gelukzaligheid, jouw werkelijke bewustheid van Mijn Goddelijk Zijn, aan jou persoonlijk gegeven voor altijd.

Hemels Brood 6520

Er zijn altijd gebeurtenissen in het leven die je nederiger maken dan je anders zou zijn. Er zijn situaties die mensonterend genoemd worden, maar het is beter dat een situatie mensonterend is, dan dat die mens door hoogmoed gevangen blijft in de waan een goed mens te zijn, terwijl hij dat voor de wereld misschien is, maar voor de hemel nog niet.

Er zijn nare, onaangename situaties in het leven van veel mensen, en liever zou iedereen fijne, aangename situaties hebben, toch, juist in situaties die niet fijn zijn leren mensen het meest, ook al geloven zij niet in Mijn bestaan, maar wanneer het moment komt dat zij tegenover Mij staan en niet anders kunnen dan inzien dat Ik welzeker besta, hebben zij veel aan alles wat zij geleerd hebben tijdens die moeilijke onaangename situaties. Kijk naar de mensen die het voor de wind gaan, die alles kunnen, die genoeg hebben, zij kunnen zich nauwelijks een voorstelling maken van wat arme mensen meemaken en leven in hun bubbel van voorspoed, zonder te beseffen dat hun voorspoed eigenlijk een medemens tekortdoet, omdat de verdeling daardoor uit balans is.

Want als er van alles wat er voorradig is op de aarde tachtig procent naar de ene groep mensen gaat, blijft er maar twintig procent over voor de andere groep. En dat dringt nog steeds niet door tot degenen die in de tachtig procent groep zitten. Oh ja, er zijn rijken die veel van hun geld schenken aan goede doelen, maar dat is als een druppel op een gloeiende plaat, want het systeem is nog steeds zodanig, dat rijk aan de ene kant en arm aan de andere kant staat. Toch, het gaat niet om het wereldse systeem, wat altijd gericht is op voordeel, op meer dan nodig, op behouden of vergroten van bezit, van macht, van welvaart en van welzijn, het gaat erom je daarvan los te maken en in de geest van leven te komen. Dat is het niet letterlijke, het niet materiële, het niet behoudende, het niet zichtbare werkelijke bestaan. Dat is in ieder mens de liefde, de wijsheid uit liefde en de waarheid uit liefde en wijsheid, dat is de oprechtheid, de zuiverheid van hart en van woord en daad.

Daarvoor is het nodig om alles wat te maken heeft met de wereld, met verlangens en wensen, met bezit, met materie, met letterlijk, te laten verstillen in je, niet buiten je, maar in je. Daarvoor is het nodig dat je weet dat dit niet van de ene op de andere dag gebeurt, omdat je het begrijpt en wilt. Want het begrijpen en willen is niet genoeg, daar zijn gebeurtenissen, situaties voor nodig die het innerlijk verdeemoedigen, die het innerlijk besef vergroten, die de innerlijke verstilling teweegbrengen. Daarvoor ben Ik in jou aanwezig, liefde, wijsheid, waarheid. Elke situatie en gebeurtenis brengt je dichter bij Mij en dat geldt voor ieder mens, of hij nu wel of niet in Mij gelooft. Maar bij de een gaat het dieper en is het werelds al stiller, dan bij de ander. Bij de een kunnen de situaties en de gebeurtenissen ingrijpender zijn, dan bij de ander.

Maar vraag je niet af waarom de één meer te dragen krijgt dan de ander of waarom de één bij de tachtig procent groep is en de ander bij de twintig procent. Want alle mensen tezamen zijn één. Zie, de zee heeft ontelbare druppels die allemaal deel van de zee zijn. En in de ene druppel zit olie, in een andere druppel niet. Is die druppel met olie dan minder zee dan die druppel zonder olie? Zo is de ene mens niet minder dan de andere mens. En zoals er nu eenmaal olie in zee terechtgekomen is, zo is de zonde als het ware in de mens terechtgekomen.

Hoewel deze vergelijking niet helemaal opgaat, omdat de mens de vrije keus heeft en de zee met al haar druppels niet, toch kan dit jullie duidelijk maken dat geen mens meer of minder is dan een ander, terwijl toch ook iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. En de verdeling van de gevolgen van het doen en laten van de mens kan bij de ene mens meer tot uiting komen dan bij de andere mens, maar dat is niet omdat die ene mens minder is dan die andere mens, maar omdat het Mijn liefde en haar wijsheid is waaruit Ik die verdeling maak, zodat alle mensen voor eeuwig van het kwaad gezuiverd worden en alle mensen in ware vrijheid voor honderd procent gelukkig gaan zijn!

Hemels Brood 6521

Bij mensen speelt vaak een dubbele moraal, wat zij willen en wat het beste uit Mij voor hen zou zijn. Wat eerlijk en goed is en wat verdraaid en niet goed is. En die dubbele moraal is zo met elkaar verweven, dat wat niet goed is tot goed verdraaid wordt met gebruik van hetgeen wel goed is.

Zo wordt de aandacht voor wat niet goed is steeds afgeleid naar iets wat wel goed is, waardoor wat niet goed is vrij spel heeft. Iemand kan met veel uit oneerlijke handel verkregen geld de aandacht van de manier waarop hij dat geld gekregen heeft afleiden, door grootschalige activiteiten op te zetten, om bijvoorbeeld arme mensen te helpen een opleiding te kunnen volgen en werk te vinden, of door een grootschalig project op te zetten om voor een ziekte, die moeilijk te bestrijden is, een middel te vinden dat mensen hoop geeft. Zo wordt de aandacht voor wat hij niet goed doet verlegd en kan hij met zijn oneerlijke praktijken doorgaan. Dit gebeurt in het groot, maar ook in het klein. En vaak heel succesvol.

Er is zoveel wat niet goed is verborgen achter van alles wat er goed uitziet, of achter macht die geaccepteerd is. Vaak wordt ook het leed van degenen die slachtoffer zijn van hetgeen zo’n zogenaamd goed mens niet goed doet, niet gezien en worden zij niet geholpen. Dat is allemaal het vernuft van de tegenkant, het vernuft van de slang, die overal tussendoor schuift en zijn giftige tanden zet in degenen die zijn valsheid aan de kaak willen stellen. Er zijn heel veel voorbeelden te noemen. Maar wie zijn ogen goed de kost geeft, die kan zien wat er allemaal verborgen ligt achter al die goede werken die veelal een dekmantel zijn voor wat niet ontdekt mag worden. En wat doe je, als je ziet wat er mis is? Wat kun je doen, want wat niet goed is wordt zodanig overschaduwd door wat goed is dat de doorsnee mens niet ziet wat er in de schaduw plaatsvindt en mensen zullen je daarom ook niet geloven, niet zonder harde bewijzen.

Maar voor je die verzameld hebt, ben je al gebeten door de giftige slang en monddood gemaakt. Maar Ik zeg je, er zijn wegen waarlangs je met Mij kunt gaan, waar de slang je niet ziet, waar zijn macht niet reikt, wegen waarmee zijn valsheid in het zicht gebracht kan worden. Dat zijn geen makkelijke wegen, maar wie ze met Mij wil gaan, laat die in zijn hart bij Mij komen en met Mij samen over Mijn wegen gaan. Dat zal niet opvallen en dat zal geen direct resultaat geven, maar het zal het zicht wel veranderen van het goede naar hetgeen niet goed is. En Ik zeg je daarbij, wanneer je die wegen met Mij te moeilijk vindt om te gaan, dan hoeft dat niet, want Ik ga die wegen hoe dan ook, en Ik kan je verzekeren dat al wat niet goed is en bedekt wordt met zogenaamde goede daden, eens aan het licht zal komen en beslecht zal worden. Vertrouw daarop, want Ik leef en Mijn liefde werkt tot in de eeuwigheid. Alles zal zeker goedkomen.

Hemels Brood 6522

Geloven in dat wat je graag wilt dat goedkomt, is één ding. Maar berusten in wat moeilijk is om door te maken, is iets heel anders. Wanneer een gebed verhoord wordt, groeit het vertrouwen in Mij en Mijn liefde, maar wanneer een gebed niet verhoord wordt, is het moeilijk om in de situatie te berusten. Wie het lukt om in een moeilijke situatie te berusten, die groeit in nederigheid. En zowel het een als het ander is van tot tijd tot tijd nodig. Ook door verdraagzaamheid groeit nederigheid. Juist wordt nederigheid het meeste versterkt door situaties waarbij iemand verdraagt wat hem onterecht wordt aangedaan, wanneer iemand verdraagt onheus bejegend te zijn, of wanneer iemand beschuldigd is van iets waaraan hij geen schuld heeft en de gevolgen te verdragen krijgt. Berusten en verdragen is voor veel mensen heel moeilijk.

Er is op aarde in de samenleving veel te leren en te groeien en dat gebeurt het beste tijdens moeilijke situaties. Daarom is het voor iedereen nodig om van tijd tot tijd moeilijke situaties door te maken, die situaties zijn altijd door Mij uit liefde gegeven voor de mens om door te maken en te groeien. Dat wil niet zeggen dat degenen waardoor de moeilijke situaties ontstaan zijn door Mij beïnvloed zijn, het is hun eigen vrije keus, maar de gevolgen breng Ik wel tot lering, tot dienstbaarheid aan medemensen, altijd precies zo, dat wat verkeerd is toch ten dienste staat aan lering en groei van anderen. In het grote geheel van goed en kwaad heeft iedereen zijn plaats gekregen en zo staat alles, niet alleen het goede, maar ook het kwade, ten dienste aan alle mensen, aan het doel van jullie verblijf op aarde.

Maar prettiger zou dat verblijf zijn, als er minder toegegeven werd aan de verleiding van het kwaad, en makkelijker zou de omgang met elkaar zijn, als het vertrouwen in Mij sterker was bij meer mensen, en er meer verdragen werd dan nu het geval is. Als er eerder berust werd in moeilijk door te maken situaties, als door meer mensen vaker contact met Mij in het hart onderhouden zou worden. Maar zo is het nu eenmaal nog niet, het kwaad heeft nog veel invloed op het welzijn van mensen, ook op goede mensen. En juist jullie, goede mensen, kunnen veel helen op de aarde voor medemensen, door te berusten in wat moeilijk is, door wat je tekortgedaan wordt te verdragen, door elkaar te vergeven wat niet goed was, door er ondanks wat dan ook eenvoudig voor elkaar te zijn, zoals Ik er in Mijn oneindige liefde altijd voor jullie allemaal ben en jullie altijd dienstbaar ben, wat er ook gebeurt, wat er ook mis is met jullie handelen, Ik ben er voor jullie, wees er met Mij voor elkaar, in Mijn liefde.

Hemels Brood 6523

Soms kunnen dingen je bezighouden. Iets wat gebeurd is, iets wat gezegd is, iets wat niet gegaan is zoals het bedoeld was, en het kan lang duren voordat je het kunt loslaten. Het is ongemakkelijk en er lijkt niets aan te doen. Maar je kunt het bij Mij brengen, er met Mij over praten, en mocht het zo zijn dat je Mij in jezelf nog niet zo goed kunt verstaan, geef het dan eenvoudig in Mijn Hand en vertrouw erop dat het goedkomt. Jij hoeft er dan niets meer aan te doen, er komt wel een moment waarop het mogelijk is om datgene waar het om gaat af te sluiten en op te lossen.

Want voor alles is een tijd en een plaats in Mijn Schepping. En hoe meer je met je gedachten in kringetjes ronddraait over hetgeen gebeurd of gezegd is, des te meer omvang krijgt het en des te moeilijker wordt het om het te laten rusten tot zich een mogelijkheid voordoet om het op te lossen. Alles ligt hoe dan ook in Mijn Hand, of je daarin gelooft en erop vertrouwt of niet. Daarom is het niet nodig om steeds weer over die situaties na te denken, wanneer je geen oplossing ziet, laat het dan gaan en vanzelf komt er een moment waarop je de oplossing ziet. Want het ligt niet in alle opzichten aan jou of aan een ander, het ligt aan veel meer dan dat. Een leven lang gebeuren er dingen en die spelen altijd een rol bij allerlei situaties en gebeurtenissen zonder dat je je daarvan bewust bent. Niemand herinnert zich alles wat er in zijn leven gezegd en gebeurd is, welke gevoelens daarbij ontstaan zijn, welke indruk iets gemaakt heeft, zeker niet wat er in de jongste kinderjaren gebeurd en gezegd is. Dat speelt allemaal mee bij wat je aandacht nu vasthoudt.

Dit geldt voor alle mensen, veel van het handelen van mensen heeft wortels in het verleden, door alles wat er gebeurd en gezegd is, door de indrukken die gemaakt zijn. Daarbij zijn deuken ontstaan die het je ongemakkelijk kunnen maken, maar door over al die deuken steeds maar weer na te denken, gaan ze niet weg. Besef ze en ga ermee om, weet dat ze er zijn, maar weet daarbij ook dat alle mensen deuken hebben en als je daar met elkaar rekening mee houdt, kunnen mensen elkaar steunen en elkaar helpen met die opgelopen deuken goed om te gaan. Ik ken al jouw deuken en Ik sta klaar om je te helpen met die deuken om te gaan en het denken erover los te laten, kom maar in je hart bij Mij en laat al je denken vervloeien met Mijn liefde, dan worden die deuken minder diep, zodat ze er niet meer toe doen en je ze kunt loslaten en ze kunt zien als een zegen.

Hemels Brood 6524

Mensen hebben allemaal de neiging om hun eigen inzichten en meningen te volgen, daardoor ontstaat er gemakkelijk onenigheid als een groep mensen met elkaar tot besluiten moet komen. Doorgaans wordt er dan afgesproken om een leider te kiezen, waarbij allen beloven die te zullen volgen. En een tijdje gaat dat goed, maar op een gegeven moment kiest de leider voor oplossingen die niet iedereen wil volgen, omdat de oplossingen niet als de beste gezien worden. Dan komt er discussie en het leiderschap staat op de tocht.

Dit gebeurt in het groot en in het klein veelvuldig. En wat daarbij een verzwakkende factor is, is dat leiderschap niet als een verdienste aan de medemens gezien wordt, maar als een eer en als een hogere status. Iedereen wil daarom wel leider zijn en het voor het zeggen hebben, niet om tot de beste oplossingen voor allemaal te komen, maar om te doen wat iemand zelf het beste vindt, uit eigen denken en uit eigen ervaring. Dat er een leider nodig is om de samenleving en groepen mensen te leiden, wordt over het algemeen wel ingezien, maar zo goed als iedereen heeft wel een mening waarmee hij vindt de leiding te kunnen hebben. En keer op keer blijkt dat elk leiderschap een tijdje goed gaat en vervolgens tot verval komt, omdat de eigen mening niet door iedereen gedeeld en gevolgd wordt.

Daarom zou de mens voor zijn leven er goed aan doen om Mij, Zijn Schepper, als zijn leider te kiezen en te volgen. Ik ben voor alle mensen een leider die rekening houdt met wat het beste is voor iedereen, voor alle mensen, met alle geaardheden, alle kleuren, alle uiterlijke en innerlijke factoren, met wat voor iedereen persoonlijk en voor allen tezamen werkelijk het beste is. Ik ben de leider zonder eigenbelang, zonder voorwaarden, Mijn leiding komt voort uit pure volmaakte liefde en pure volmaakte wijsheid uit die liefde en Ik blijf altijd in volledige waarheid ten opzichte van alles en iedereen. Kortom, een betere leider is niet te vinden. De levensleider Die Ik Ben, houdt rekening met alles en iedereen op zo´n manier, dat het aan alle mensen ten goede komt. Niet zoals iedereen het voor zich zelf wil en denkt dat het zou moeten, maar zoals het werkelijk voor iedereen goed is, het beste is en het meeste geeft.

Iedereen kan Mij als leider voor zijn leven kiezen, welke andere leiders er daarbij ook nog zijn. Ik ben er hoe dan ook voor alle mensen, en daarnaast ook leider voor iedereen die voor Mij kiest, en dat kan elke dag, elk moment van de dag. Wie voor Mij kiest, die krijgt, boven alle andere leiding uit, de beste leiding voor zijn leven op aarde, voor hem en voor alle mensen, want wie voor Mijn leiding voor zijn leven kiest, die kiest dat niet alleen voor zichzelf, want de leiding die Ik hem geef, heeft invloed op zijn omgeving, op de mensen om hem heen, ten goede van hen allemaal.

Wanneer een mens voor Mijn leiding kiest en naar Mijn leiding handelt, zullen anderen daar ook baat bij hebben, want wie voor Mijn leiding kiest, die kiest voor onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, wijze ware liefde, en dat komt iedereen ten goede.

Hemels Brood 6525

U zelf te kennen, dat is voor veel mensen een utopie, maar in ons is het mogelijk om U zelf te kennen.

In ieder mens is het mogelijk om Mij zelf te kennen, ieder persoonlijk Mij te kennen. En juist daarvoor zijn alle mensen op aarde, om Mij zelf te leren kennen, via alles wat er op aarde is en gebeurt en via Mijn aanwezigheid in ieder mens persoonlijk. Maar veel mensen kunnen zich geen voorstelling maken van Mij in alles en iedereen, van Mij als hun leven in hen, van Mij, de ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke onveranderlijke liefde en haar wijsheid in hen. En juist dat is de bedoeling voor alle mensen op aarde, dat ieder mens zelf Mij gaat kennen in zichzelf en in alles.

Want hoe meer iemand Mij, Die hem geschapen heeft, Die hem leven gegeven heeft en de vrijheid om zichzelf als mens persoonlijk bewust te zijn, naar werkelijkheid leert kennen, des te meer leert hij zichzelf naar de volle werkelijkheid kennen. Maar de bewustheid van het eigen persoonlijke bestaan staat veel mensen in de weg om daaraan voorbij Mij in hen te zien en Mij in alles te gaan kennen. Toch is dat voor iedereen nodig om tot zijn werkelijk volledige levensbesef te komen en de gelukzaligheid daarvan te voelen, zonder dat dat nog verstoord kan worden door wat niet werkelijk is, wat geen liefde, geen werkelijk leven is of in zich heeft. De mens is de drager van Mijn leven en heeft daarmee Mijn eeuwige leven gekregen, maar de bewustheid daarvan is overwoekerd door de waan het leven zelf te zijn, daardoor ziet hij Mij niet meer als zijn Leven Gever.

In de vrijheid van bestaan op aarde zal de mens er steeds weer mee geconfronteerd worden dat hij niet zelf het leven in hem is, maar dat Ik het leven ben en de mens alleen de bewustheid persoonlijk te bestaan gekregen heeft, dat is in zijn materiële lichaam op aarde, wat slechts het omhulsel is, om dat bestaan te kunnen ervaren, zonder het leven Die Ik Ben voor de eeuwigheid te verliezen. De mens is zelf dus eigenlijk alleen zijn eigen omhulsel wat zonder Mij, het ware leven, niets is in de werkelijkheid van zijn, Mijn Zijn. Maar hij heeft Mijn leven in vrijheid gekregen en omdat Ik eeuwig leven Ben, heeft de mens ook eeuwig leven. Maar zonder de bewustheid van Mij als zijn leven is hij als een loos vat. Op aarde is het voor alle mensen mogelijk om Mij als zijn ware leven te leren kennen en op aarde wordt de samensmelting van zijn besef te bestaan met Mij, Die zijn leven Is, tot stand gebracht.

Omdat Ik het eeuwige leven Ben, zal wat Ik op aarde volbracht heb in de mens Jezus Christus voor eeuwig de redding van alle mensen zijn van de eeuwige dood en zal ieder mens persoonlijk eeuwig leven, maar de gelukzaligheid daarvan zal hij pas na de erkenning van Mij als zijn leven kunnen ervaren, na zijn verblijf op aarde of, als een volledig volkomen aanname van Mij als zijn leven op aarde reeds tot stand komt, dan zal hij die gelukzaligheid op aarde reeds ervaren. Maar dat is een grote zeldzaamheid, omdat alle mensen met elkaar samen één mens zijn en het haast onmogelijk is om als deel van die ene mens al op aarde los te komen van alles wat niet naar liefde is en gebeurt. Daarom, wie zegt wedergeboren te zijn, die heeft niet begrepen wat daarmee bedoeld wordt. Want degenen die werkelijk wedergeboren zijn zullen daarover niet spreken, omdat het een volkomen innerlijke aangelegenheid is tussen de mens en zijn Schepper, tussen de mens en Mij, God in Jezus Christus.

Hemels Brood 6526

In de oude verhalen over de priesters en de regels waar zij zich aan moesten houden, was ook opgenomen dat zij niet zomaar in het heilige der heiligen mochten komen. Het heilige der heiligen in de tempel was voorbehouden aan degenen die daarvoor aangewezen waren. Nu is het de vraag welke betekenis dat heeft voor de huidige tijd, waarin de situatie niet meer te vergelijken is met de rituelen van toen en de tempels niet meer ingericht zijn zoals toen, en priesters heel andere regels en taken gekregen hebben, er kerken en allerlei geloofsstromingen zijn, die op zich wel in grote lijnen in Mij als hun God en Schepper geloven, maar verschillende interpretaties geven aan Mijn Woord.

Dat er zoveel verschillende interpretaties zijn, heeft ermee te maken dat Mijn Woord en de verhalen in de Bijbel nog steeds voor een groot deel letterlijk genomen worden, en vervolgens vanuit dat letterlijke een geestelijke interpretatie krijgen. Beter is het om niet naar het letterlijke te kijken voor de betekenis, want dat verstoort over het algemeen juist de in de geestelijke zin te begrijpen betekenis. Het heilige der heiligen was afgesloten met een voorhang. Iemand die daarvoor niet geëigend was, mocht niet voorbij die voorhang komen. Er waren maar een paar priesters die zuiver genoeg bevonden waren om voorbij de voorhang het heilige der heiligen te mogen binnengaan. Nu zeg Ik jullie, die situatie is er nog steeds, alleen zijn er maar weinig mensen die daarvan op de hoogte zijn en het begrijpen. Toch is de betekenis zo eenvoudig.

Want zie, de tempel is je hart, het heilige der heiligen is de plaats waar Ik in jouw hart altijd verblijf. De voorhang is de afscheiding tussen wat zuiver en niet zuiver in jou is. Met alles wat niet zuiver is, kom je niet voorbij die voorhang in het heilige der heiligen, waar Ik altijd aanwezig ben in jou en in alle mensen. Dat er maar een paar priesters voorbij de voorhang mogen komen, ook in deze tijd, heeft ermee te maken dat veel mensen niet tot de nodige eerlijkheid en zuiverheid in hun hart komen, velen komen zelfs nog niet in de voorhof, zoals dat vroeger heette, dat is, in de buurt van de nodige eerlijkheid en zuiverheid. En velen komen niet tot priester, omdat zij hun heil zoeken in de wereldse waarden. Evengoed kan iedereen ook in deze tijd bij Mij komen, voorbij de voorhang, in het heilige der heiligen. Maar de materiële tempel, die toen al corrupt was, en, wat ervan overgebleven is, nu nog is, speelt hierbij geen enkele rol.

Maar aan jullie, die in Mij geloven, zeg Ik, wie zich reinigt, dat is, tot zuivere eerlijke bereidheid komt om Mij aan te horen, om met Mij te spreken, die is in alle liefde welkom om voorbij de voorhang bij Mij te komen in het heilige der heiligen, waar Ik altijd in liefde voor jou en iedereen Ben.

Hemels Brood 6527

Ieder mens is een deel van het grote geheel en elk deel heeft een functie in dat grote geheel welke van geestelijk belang is voor dat grote geheel. Maar ook heeft iedereen de vrijheid van keus, de eigen vrije wil en daarmee kan hij zijn functie veronachtzamen of juist zijn functie aannemen. Dat is, zijn wil in overeenstemming brengen met Mijn Wil.

Want Ik ben het grote geheel, het leven, het bestaan van alles en iedereen en Mijn Wil is leven, is liefde en wijsheid, is waarheid in eeuwigheid. Wie zijn wil in overeenstemming brengt met Mijn Wil is Mijn leven zelf, zonder Mij te zijn. Maar de mens is gehecht aan zijn eigen wil, zijn eigen gedachten, zijn eigen genoegens, zijn eigen welzijn, en wel zo sterk, dat zelfs de meest in Mij gelovige mensen hun wil nog niet aan Mijn Wil gelijkstellen. Er zijn er die het proberen, maar het lukt hen nog niet. Want om de eigen wil los te laten voor Mijn Wil is het nodig om Mij ten diepste te leren kennen in zichzelf, om Mijn Wil in het grote geheel ten diepste te leren kennen, om de eigen intenties in het wereldse geheel volkomen naar waarheid onder ogen te zien en los te laten, om Mijn Wil als de beste om op te volgen aan te nemen, in het volste vertrouwen dat Mijn Wil het allerbeste in zich bergt, ook al wordt niet gezien wat dat is.

Vooral dat vertrouwen zonder te zien is voor de mens een enorme hindernis om te nemen, want het ontbreekt menigeen aan vermogen om onderscheid te maken tussen zijn en Mijn Wil, omdat het maken van onderscheid door velen met het verstand gebeurt, terwijl het verstand daartoe geen vermogen heeft zonder het hart waarin alles aanwezig is, omdat Ik daar Zelf aanwezig ben. Het blijft moeilijk voor de mens om in de aardse omstandigheden zijn wil gelijk aan Mijn Wil te brengen en de verleiding heeft nog steeds een grote invloed daarop, zodat de mens vooral aan zijn eigen wil, zijn eigen inzichten, zijn eigen bedenkingen, zijn eigen interpretaties, zijn eigen welzijn, enzovoorts, vasthoudt. Zelfs ook ten opzichten van elkaar doen mensen liever hun eigen wil, al gaat dat ten koste van het welzijn van hun medemensen, die zij zien en waarbij zij weten dat de ander met hun handelen tekortgedaan wordt.

Maar Ik heb de aarde en alles erop, eraan en eromheen, en de mens zelf, zodanig geschapen, dat toch iedereen tot het inzicht gaat komen welke wil de beste is om te volgen, zijn wil of Mijn Wil en dan zal de keus zeker in alle vrijheid voor Mijn Wil zijn, waaruit altijd alle leven voortkomt in volledige liefde, wijsheid en waarheid, ware gelukzaligheid voor altijd.

Hemels Brood 6528

Je kunt zeggen dat de zonde in de mens, ofwel in de wereld gekomen is, maar dat dat niet door jullie gebeurd is, dat het gebeurd is door mensen die voor jullie op aarde waren, of je kunt zeggen, alles wat mensen die voor ons op aarde waren, tegen Uw liefde en Uw wetten gedaan hebben, heeft nu voor ons onaangename gevolgen. Je kunt daarna zeggen, door anderen hebben wij te maken met verleiding en met kwaad en met de gevolgen daarvan. En zo zou je kunnen stellen, dat je eigenlijk vindt dat je zonder je eigen toedoen te maken hebt gekregen met verleiding, met de moeite die het kost om op aarde tot het goede in alles te komen.

Maar dat zit toch een beetje anders in elkaar. Het is wel waar dat de eerste mensen door hun handelen de zonde op aarde als verleiding voor de mens gebracht hebben, door de verleiding niet te weerstaan. En vervolgens is door veel mensen de verleiding tot zonde niet weerstaan, en zo heeft dat inderdaad een enorme invloed gekregen op aarde, met alle ongemakken van dien. Maar vergeet daarbij niet dat Ik Zelf in Jezus Christus op aarde gekomen ben en alle schuld op Mij genomen heb en daarvoor veroordeeld ben, geleden heb en gekruisigd ben. Waarmee Ik het ware leven voor alle mensen veiliggesteld heb om te bereiken, door Mijn opstanding uit de dood.

Maar er is meer. Want er zijn genoeg mensen die vervolgens zeggen, als U daarmee onze schuld heeft vereffend, hoe komt het dan dat we nog steeds te maken hebben met de verleiding tot kwaad en er nog steeds veel kwaad geschiedt? Mensen met die vraag vergeten dat de schuld van het kwaad op je nemen het kwaad niet wegneemt, zolang mensen daar in hun vrijheid nog voor kiezen. En in de vrijheid van jullie mens zijn is en blijft het mogelijk om voor het kwade te kiezen. En ook wat dat aangaat is er meer. Want met Mijn dood en opstanding is de weg geopend om vrij van zonden te worden, door Mijn weg te volgen. En dit is het belangrijkste voor jullie allemaal, die weg is verweven met alles wat er op aarde gebeurt, ten dienste van alle mensen. En wel zodanig, dat iedereen, of hij gelooft of niet gelooft, uiteindelijk bij Mij, bij het ware leven, bij Mijn ware wijze liefde uitkomt, in alle vrijheid van zijn.

En dat, lieve mensen, is jullie eigen vrije keus, van het begin af aan. Ook al besef je dat nu niet, maar jullie hebben allemaal het leven op aarde aangenomen uit eigen vrije wil. Ik heb geen van jullie daartoe gedwongen, want Ik ben liefde, oneindige onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid in volkomen waarheid. Jij, jullie allemaal zijn op aarde in de vrije eigen wil, of je dat nu in alle opzichten je bewust bent of niet, maar zo is het voor alle mensen. Zou Ik één van jullie gedwongen hebben te bestaan en naar de aarde te gaan, dan zou Ik niet zijn Wie Ik Ben, volmaakte liefde. Ieder van jullie is vrijwillig naar de aarde gekomen en ieder van jullie wist waarom en wie bij Mij komt in zijn hart kan van Mij te weten komen dat het jouw liefde voor Mij is, wat jou vrijwillig tot de aarde gebracht heeft.

Dat mensen het besef daarvan zouden kunnen verliezen tijdens het verblijf op aarde, was ook bekend. En als je diep in je hart naar Mijn liefde komt, dan vind je daar de reden, die is omdat jullie allemaal bereid waren om mens te worden en door te maken wat er voor nodig is om Mijn liefde voor altijd zelf te gaan zijn in de vrijheid van het eigen besef persoonlijk zelf te zijn Wie Ik Ben en die gelukzaligheid in volle vrijheid voor eeuwig te leven. Kom in je hart in alle zuiverheid en je zult het weten en begrijpen. Als je dat oprecht wilt.

Hemels Brood 6529

In Jezus Christus heb Ik het accent gelegd op liefde, niet op het bestrijden van het kwaad, maar op het groeien in liefde. In Jezus Christus heb Ik de eenvoud gepredikt, van onbaatzuchtigheid en onvoorwaardelijkheid en van verdraagzaamheid jegens elkaar. Want de aarde is de basis van vrijheid en gebondenheid die te maken hebben met de mens en zijn handelen. Want handelt hij onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk uit liefde en verdraagzaamheid, dan is dat gelijk zijn vrijheid, maar handelt hij naar eigen belang en macht, is hij onverdraagzaam en eisend, dan raakt hij verbonden met de gevolgen van het kwaad welke in de aarde gebonden een afgemeten macht heeft via alle afdwalingen van ware liefde.

Want in de gebondenheid als zodanig heeft het kwaad geen enkele macht, maar via de afdwalingen van mensen van liefde wordt het kwaad macht en kracht gegeven. Maar Ik zeg jullie, toch is deze kwade kracht nog altijd gebonden aan de materie en vastgezet in de materie, zodat het nooit goede werken kan schaden en nooit het werkelijke leven kan schaden. Sterker nog, de wijze waarop het kwaad haar macht via de keuzen van mensen kan benutten, staat in alle opzichten de mens ten dienste ten aanzien van het doel van het verblijf van de mens op aarde, wat voornamelijk de vervolmaking van de mens tot werkelijk leven in ware liefde is, volledig onbaatzuchtig, volledig onvoorwaardelijk, volledig wijs uit de ware liefde, volmaakt gelukzalig.

Want de aarde en alles wat erop en eromheen is, is voor de mens door Mij geschapen uit liefde voor de mens en Mijn liefde voor de mens is alomvattend, oneindig groot en intens, en voor eeuwig. Maar het kwaad heeft Mijn liefde niet in zich en is daarom ook niet werkelijk, alleen de keuzen die de mens maakt die niet naar onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde zijn, verduisteren het licht, wat gevolgen heeft voor de mens op aarde. Om de verleiding die er op aarde is te benoemen heet dat het kwaad, Satan, de duivel, enzovoorts, maar op zich is het niets en heeft het geen bestaan anders dan door de mens gegeven door zijn keuzen voor het tegenovergestelde van Mijn liefde, dat is, werkelijk gelukzalig leven in eeuwigheid.

Iedereen heeft daar op aarde mee te maken en iedereen wordt gevraagd zijn vrije keus gelijk aan Mijn liefde te maken, ondanks alle ellende die er op aarde is door alle keuzen die in vrijheid niet naar Mijn liefde gemaakt zijn. Maar het kwaad zal de eeuwige dood sterven en de mens zal het eeuwig gelukzalige leven erven. Zo zal het zijn door Mijn liefde en Mijn genade voor alle mensen.

Hemels Brood 6530

Het is nu de tijd van zuivering van het besef van de werkelijke betekenis van Mijn Woord. Want eeuwenlang hebben kerkelijke instanties, geloofsstromingen, mystici en mediums er hun eigen interpretaties aan gegeven, maar in deze tijd zal Ik naar Mij toe trekken wie Mij in zijn hart oprecht liefheeft en in zijn hart oprecht Mijn Woord wil verstaan.

Want er is een groot verschil tussen het denken en het voelen, het denken gaat van een letterlijke betekenis uit, terwijl in het voelen de ware betekenis gevonden kan worden door iedereen die dat oprecht wil. Wie in alle zuiverheid in zijn hart voor de ware betekenis bij Mij komt, die zal Ik het innerlijk besef geven waarmee hij Mijn Woord naar de ware betekenis zal gaan begrijpen en Ik zal hem het vermogen geven om onderscheid te maken tussen wat naar waarheid aangegeven is als de betekenis van Mijn Woord en wat niet. Maar let op, want wie in zich in de zuiverheid van zijn hart, al datgene wat hij rechtstreeks van Mij in waarheid gaat beseffen als werkelijke betekenis van Mijn Woord, wat altijd in de geestelijke zin zal zijn, aan medemensen wil doorgeven, die zal alleen naar waarheid verstaan worden door de mensen die zelf een innerlijk zuiver verlangen hebben om Mijn Woord naar de werkelijke betekenis te gaan verstaan en daartoe hun verstand loslaten voor het hart.

Want alleen in het hart kan Mijn Woord in alle zuivere oprechtheid werkelijk verstaan worden. En in deze tijd zullen er nog niet veel mensen zijn die tot die nodige zuivere oprechtheid komen. En voorbij dat is het verstaan van Mijn Woord naar de ware betekenis ook een grote verantwoordelijkheid, omdat het ook vraagt om opvolging van hetgeen Mijn Woord betekent. Maar wie in zich ook Mijn liefde ervaart, die heeft daarmee Mijn erbarmen, en Mijn genade zal hem helpen in de wereld te overleven ten aanzien van zijn geestelijk bestaan. Zie, hieruit kan ieder die Mij oprecht zoekt wel begrijpen dat Mijn liefde voor alle mensen tevens Mijn genade is voor alle mensen, alleen verkrijgt niet iedereen die op dezelfde manier en gaan veel mensen eerst nog wegen zonder te zien hoe ver deze wegen afwijken van de Enige juiste weg naar het ware eeuwig gelukzalige leven, Die Ik Ben in Jezus Christus in ieder mens.

Want ieder mens op aarde is vrij om zijn eigen keuzen te maken, maar wie de keus maakt om Mij te vinden, en het ware leven te leren kennen en oprecht Mijn Woord wil verstaan en naar handelen, die heeft Mijn genade nu al naar zich toe getrokken en hoewel dat zijn weg niet makkelijker maakt, gaat die weg via zijn hart wel recht naar Mij toe in de ware betekenis van Mijn Woord, welke pure wijze liefde is.

Hemels Brood 6531

De technologische ontwikkelingen maken steeds meer mogelijk en bieden mensen steeds meer de mogelijkheid om langer op aarde te leven, door allerlei instrumenten, door het namaken van organen, door mechanieken en ander vernuft. Het leven zelf zal het nooit zijn of kunnen worden. Hoe succesvol de ontwikkelingen op technisch gebied ook zijn en nog lijken te worden, het werkelijke leven zal het op geen enkele manier en in geen oneindig aantal jaren ook maar benaderen. Ooit zal duidelijk worden dat alleen het werkelijke leven alles in zich heeft om eeuwig te leven en gelukkig te zijn en te blijven.

Eens zal duidelijk zijn dat Ik het ware leven Ben en dat niemand leeft dan uit Mij, uit Mijn onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige wijze liefde in de volle waarheid van Zijn. Dat de mens alleen bestaat uit de genade van Mijn liefde voor de mens, die Ik geschapen heb naar Mijn beeld en gelijkenis in de volmaaktheid van Zijn. Maar voor de wetenschappers ben Ik zo goed als uit beeld en hun bedrijvigheid richt zich op het mogelijk maken van een lang en ziektevrij leven op aarde en de vorderingen die zij maken zijn voor hen verheugend, de successen worden gevierd, maar ze hebben geen idee hoe ver weg zij zijn van wat werkelijk waarde heeft, van wat werkelijk leven is, Wie Ik werkelijk Ben en wat zij van Mij, om niet, krijgen, hun ware leven.

De blindheid van deze wetenschappers wordt groter naarmate hun succes zich uitbreidt. En terwijl er voor veel mensen honger, oorlog, ziekte en ellende heerst, worden er kapitalen uitgegeven voor nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, omdat gedacht wordt dat het voor de redding van de mens op aarde nodig is om te kunnen overleven. Zover is het gekomen met de mens op aarde, dat hij zichzelf heer en meester acht en denkt het leven op aarde met zijn technologie veilig te  kunnen stellen. Maar hoe succesvol dat ook lijkt, het is gedoemd niets werkelijk te bewerken ten aanzien van het ware leven, Die Ik Ben, en ten aanzien van het ware levensgeluk van de mens op aarde of in de hemel.

Maar terwijl de blindheid van deze wetenschappers groter wordt en zij veel onwetende mensen met zich mee trekken in hun blindheid, open Ik ogen, oren en harten van eenvoudige mensen, geef hen het besef uit Mij van wat het oneindige leven werkelijk is, waarmee de ware gelukzaligheid van werkelijk leven voor altijd te verkrijgen is, namelijk met ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, volkomen oprechte wijze liefde uit het hart.

Hemels Brood 6532

Om in geestelijke termen te kunnen begrijpen hoe Ik zonder enig lichaam Ben, Alles Ben, is het nodig om bijvoorbeeld eerst te begrijpen dat wanneer Ik het over ogen heb, Ik daarmee niet jullie materiële ogen bedoel maar het geestelijke vermogen om iets in te zien, om iets te begrijpen. Maar stel je daarbij dan eerst voor, dat Ik in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid altijd al, voordat Ik ook maar enige materie in de Schepping van de aarde vormgegeven had, ogen in de geestelijke zin van het woord heb.

Dus toen Ik de mens schiep naar Mijn beeld en gelijkenis, kreeg hij ogen gelijk Ik ogen heb, en daar de materiële vorm van de mens een afspiegeling van zijn geestelijke werkelijke vorm is, kreeg hij ook materiële ogen die qua opbouw het geheim van het geestelijke zicht in zich bergen. Het vernuft van het oog en waardoor het in materieel opzicht kan zien, is voor een deel wel bekend, maar de minuscule precisie die daaraan ten grondslag ligt en de werking van het materiële oog mogelijk maakt, nog zeker niet. Ook wordt nog niet beseft wat het in geestelijk opzicht de mens toont van Mijn oog, waaraan het in geestelijk opzicht gelijkend is. Alleen dat is al moeilijk voor de mens om te doorgronden, wat Ik hiermee precies kenbaar maak.

Dit voorbeeld gaat, in heel beperkte zin, alleen nog maar over het oog, terwijl het materiële lichaam van de mens uit heel veel meer onderdelen bestaat, die op een unieke manier ook één geheel als lichaam vormen. Elk onderdeel van het materiële lichaam van de mens is geschapen en vormgegeven naar Mijn beeld en gelijkenis zonder dat Ik enig materieel lichaam heb of nodig heb, want Mijn Zijn is Alomtegenwoordig. Ook de mens is in zijn wezenlijkheid niet materieel maar heeft een geestelijk bestaan in de persoonlijkheid van zijn naar Mijn beeld en gelijkenis. Wie zijn lichaam bekijkt met alle verschillende onderdelen en de samenwerking daartussen, die zou meer kunnen gaan verstaan van Mijn bestaan in Mijn Geestelijk Goddelijke Wezenlijkheid en Mijn Alomtegenwoordigheid. Vergeet daarbij niet dat Ik ogen heb en dat Ik die ook jullie gegeven heb. Dat Ik alle onderdelen van jullie lichaam heb zonder enige materie, puur geestelijk en dat de betekenis van het hele lichaam, zoals jullie dat hebben, puur geestelijk de gelijkenis met Mijn Geestelijk Goddelijke Wezenlijkheid laat zien, buiten dat wat door de afdwaling van liefde misvormd is in de materiële zin, ten aanzien van het materiële lichaam.

Wie de materiële vormen van zijn lichaam los van de materie kan zien, die kan de oorspronkelijke geestelijke gelijkenis van bijvoorbeeld zijn ogen met Mijn ogen ontdekken via Mij in zijn hart, en er meer besef van krijgen hoe het geestelijk bedoeld is te begrijpen dat Ik de mens geschapen heb naar Mijn beeld en gelijkenis, in geestelijke zin, en hoe Ik dit overgebracht heb op het tijdelijk materiële lichaam, zoals de hele aarde materieel vorm gekregen heeft vanuit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid van Zijn, uit ware eeuwige liefde voor de mens.

Hemels Brood 6533

Je kunt niets zonder Mij. Niemand kan iets zonder Mij. Wat je ook doet of zegt of laat, het kan niet goedkomen als het “ik” is of “hij”,  alleen als het “wij” is. En dan ook niet alleen jij en Ik, maar jij en je medemensen en Ik, dat is wij. Alle mensen zijn samen met Mij “wij”. Maar zo is het in de wereld nog zeker niet, en nu is het de vraag, ben jij alleen jezelf, je “ ik”, of ben je met alle mensen samen “wij” met Mij?

Want Ik ben er voor jullie allemaal, maar het is ook nodig dat jullie er met elkaar voor Mij zijn. En daar mankeert het nog wel eens aan. Ik weet dat dat niet makkelijk is, want de meningen van mensen zijn nogal verdeeld en hoe kom je dan met medemensen tot “wij” en met hen met Mij tot “wij”. Daarom begint het “wij” met jou en Mij. Vanuit dat “wij” kan Ik mensen toevoegen die ook met Mij “wij” zijn. Als jij die mensen in ons “wij” toelaat.

Maar jullie zijn onderling heel kritisch over elkaar. En als er iemand kritisch zou mogen zijn over jullie, dan ben Ik dat wel, maar Ik heb jullie lief, zonder enige kritiek. Terwijl er veel is waar Ik kritiek op zou kunnen hebben, heel veel. Meer dan jullie bij jezelf zien, in de overtuiging van je eigen waarheid. Iedereen denkt vanuit zijn eigen gelijk. Het zou beter zijn als er naar Mij geluisterd werd, zodat de waarheid in werkelijkheid zichtbaar zou worden. Voor iedereen ben Ik waarheid zoals waarheid werkelijk waar is, niet de ene keer zus en de andere keer zo. Want er is maar één werkelijke waarheid in alles, hoe verschillend mensen ook denken en voelen.

Juist die verschillen zijn in de wereld, waar vooral commercieel en economisch gedacht wordt, heel groot. Dat maakt de samenleving zo ingewikkeld, al die waarheden die mensen verkondigen met hun zogenaamde bewijzen. Laat je daar niet door afleiden van Mij, van ons, van wat je alleen met Mij voor elkaar kunt brengen. Voor elkaar, dat is voor je medemensen, met Mij. Wij, dat kunnen jij en Ik samen zijn met nog een heleboel van je medemensen, die Ik op je pad breng. Als je wilt, dan zul je altijd in je hart weten, dit is een medemens die God heeft toegevoegd aan ons samen. En als jij dat wilt, kun jij ook een medemens toevoegen aan ons samen.

Want uiteindelijk is het bedoeld dat alle mensen met Mij samen Eén Zijn. En uiteindelijk zal dan niemand meer alleen zijn, alles zal dan mogelijk zijn, met Mij samen. Het goede, het liefdevolle, het ware, wij allemaal met elkaar, het ware gelukzalige leven. Voor eeuwig.

Hemels Brood 6534

Het gaat om je levenshouding. Het gaat om je houding ten aanzien van je medemensen. Want je houding jegens Mij, jouw Schepper, God in Jezus Christus, is niet in orde wanneer je levenshouding naar je medemensen niet de ware levenshouding in ware liefde is. Hoe meer jouw levenshouding ten dienste van je medemensen is, hoe meer verdraagzaam en vergevingsgezind je bent, hoe nederiger je kunt zijn, des te meer zal je levenshouding jegens Mij in orde zijn. En hoe meer je daarover met Mij in je hart contact hebt, des te meer kan Ik je tonen waar het nog aan schort. Als je nederig genoeg bent om dat van Mij te verstaan.

En dat is vaak het grootste probleem voor mensen, om Mij innerlijk te kunnen verstaan is de juiste mate van nederigheid nodig. Want dat is mede de sleutel voor een diep en volledig contact met Mij. En veel mensen proberen wel met Mij in hun hart in contact te komen, en zij zijn daarbij heel oprecht, maar het verbaasd hen vervolgens dat zij Mij in hun hart toch niet zo duidelijk kunnen vinden. Oprechtheid is zeker nodig om met Mij in contact te kunnen komen, maar nederigheid is daarbij van even groot belang, en dat wordt nogal eens vergeten. Mensen proberen wel in nederigheid bij Mij te komen, maar zolang de nederige houding ten aanzien van een of meerdere medemensen niet in orde is, is het ook niet mogelijk om Mij in het hart ten volle te kunnen verstaan. Dus wanneer je in jezelf bij Mij komt, en je voelt Mij niet volledig, je verstaat Mij niet zo goed, je roept en vraagt en krijgt geen antwoord, kijk dan eens naar je levenshouding, hoe is die ten aanzien van je medemensen, hoe oprecht ben je naar je naasten, hoe dienstbaar, hoe nederig?

Want de mate van dienstbaarheid, van nederigheid, van liefde voor je medemensen is ook de mate waarin je Mij in je hart kunt verstaan. Het zegt niets over de mate waarop Ik jou versta, want Ik versta jou al voordat je contact met Mij zoekt, Ik ken je vragen al voor je ze stelt, Ik weet wat je bezighoudt in alle opzichten, en Ik help je, ook al heb je Mij in je hart niet verstaan. Maar zou je Mij in je hart verstaan, dan zou je weten wat Mijn antwoorden aan jou zijn, dan zou je weten waarom de dingen anders gebeuren dan jij verwacht, dan jij vraagt, dan jij zou willen. Want Ik help iedereen, maar vanuit Mijn wijze liefde, en daaruit ontstaat nogal eens een andere hulp dan gewenst is. Omdat Ik alles weet en overzie en Mijn liefde in haar wijsheid in alle nederigheid dienstbaar is aan alle mensen. Wil je daar meer over weten, bekijk dan je levenshouding en kom daarna bij Mij in je hart, dan versta je Mij vast al veel beter!

Hemels Brood 6535

Maak Mij niet voortijdig bekend, zei Ik tegen Mijn discipelen. Want het zou die mens geen goed doen om verteld te krijgen Wie Ik Ben als hij dat niet kan aannemen, omdat het niet in zijn logica past. Daardoor zou de mogelijkheid om Mij te gaan zien als zijn Schepper en God geblokkeerd raken, zodat hij het niet gelooft en dat zou het zicht op de waarheid voor lange tijd afsluiten.

Het is voor iedereen belangrijk dat hij Mijn bestaan en wie Ik Ben zelf ontdekt en bij zichzelf inziet Wie Ik in hem ben, het ware leven, zijn leven. Want er zit een groot verschil tussen wat je verteld wordt dat waar is en wat je zelf ontdekt dat waar is. Want mensen vertellen zoveel waarbij zij zeggen dat het waar is, maar vaak blijkt het na verloop van tijd toch niet waar te zijn. Daarom beklijft het vaak niet wanneer iemand over Mij verteld krijgt, pas als hij zelf ontdekt dat hij uit Mij leeft, dat Ik zijn Schepper ben, zal het bij hem beklijven. Wanneer je zelf ontdekt wat waar is, dan laat je die waarheid niet meer los, maar wanneer anderen je iets als waarheid vertellen en vervolgens worden er over hetzelfde andere versies als waarheid verteld, dan laat je, in het beste geval, wat je als eerste verteld is op losse schroeven staan, of je gooit alles als niet de moeite waard om je mee bezig te houden overboord.

Maar dat wil niet zeggen dat mensen niet geholpen mogen worden om Mij te gaan ontdekken, om Mij in zich naar waarheid te gaan leren kennen, om tot zicht op Mij als hun Schepper en God te komen, want dat mag zeker wel. Alleen, dan wel met Mij samen en langs de wegen die Ik daarvoor bereid heb, dus altijd in overleg en in verbinding met Mij. Want Ik ben in alle mensen aanwezig, Ik ben leven in ieder mens, Ik weet alles van alle mensen, en in Mijn Goddelijk wijze liefde weet Ik welke weg iedereen persoonlijk individueel nodig heeft om Mij te gaan leren kennen en Ik stem dat af op alle mensen tezamen, wat Ik tot in de volmaaktheid kan vanuit Mijn wijze liefde, omdat Ik alles, werkelijk alles, van iedereen weet en alles van iedereen ken, elke haar op je hoofd is geteld, vergeet dat niet!

Je kunt enthousiast zijn om Mijn Woord door te geven, uit liefde, omdat je het je medemensen zo gunt, maar let op Mij in je hart en stem je daarbij af op wat Ik je laat weten. En bij sommige mensen kun je over Mij en Wie Ik Ben vrijmoedig vertellen, maar anderen hebben nog een omweg nodig. Houd daar rekening mee en je zult veel mensen tot een zegen zijn uit de liefde in je hart, Mijn liefde, die Ik voor jou heb en jij in je hart mag voelen. Gebruik het zoals je het innerlijk van Mij verstaat. Dat is altijd goed.

Hemels Brood 6536

Het zit in de mens om het gedrag van zijn medemensen te kopiëren, om wat een ander heeft zelf ook te willen hebben. Vooral datgene wat als mooi en goed en het gemak dienend bekend staat, trekt veel mensen aan. Je kunt je afvragen waar dat, wat wel “kuddegedrag” genoemd wordt, vandaan komt.

Daar is een eenvoudig antwoord op te geven, vanuit de eenheid die alle mensen met elkaar zijn. Want iedereen heeft wel een eigen persoonlijke bewustheid van bestaan, maar die is toch van allemaal gebaseerd op hetzelfde leven, want het leven is Eén Leven, waarin iedereen met elkaar verbonden is. Nu kun je zeggen, maar er zijn ook veel verschillende keuzen en er zijn eenlingen die niet meedoen met het “kuddegedrag”, en dat klopt. Het zijn vooral degenen die geen idee hebben Wie hun werkelijke leven is, waaruit zij leven, zij worden aangetrokken tot massagevoelig gedrag. Omdat zij in de eenheid van zijn niet tot een eigen persoonlijke vorming komen, zoeken zij die eenheidsvorm in het gelijk zijn aan medemensen, wat dan ook het minste opvalt.

Want in de massa valt het eigen gedrag niet op als afdwaling van liefde en waarheid en dat vermindert het besef ervan, dat is het geweten, wat toch iedereen heeft. Want wat is er mis mee om te roken, als de hele groep rookt? Het besef dat het niet gezond is, wordt weggedrukt door hetzelfde gedrag van de andere mensen. En zo is er veel dat eigenlijk afdwaling van liefde is, maar door een groepsgevoel niet als zodanig meer herkend wordt. En wanneer jij gelooft in Mij en Mijn liefde en daarnaar wilt handelen, omdat je de waarheid in jezelf bent gaan beseffen, Mij, jouw Schepper, hebt leren kennen, dan sta je eerst als het ware buiten de groep, alleen, met de eigen verantwoordelijkheid voor je handelen. Dat overkomt vaak mensen die de kerk verlaten, omdat zij zich daar niet meer thuis voelen. En dan gebeurt het dat mensen een houvast zoeken in een gemeenschap waarin zij weer kunnen opgaan, tot zij ook daar de mankementen gaan zien.

Wie in Mij gelooft die zeg Ik, sta maar even alleen en kom dan in je hart bij Mij, want met Mij samen sta je nooit alleen en al gauw sta je met Mij samen met veel anderen, die ook in Mij geloven. En dan heb je deel aan de ware Eenheid van werkelijk Leven, met elkaar en met Mij in ware liefde. Want de ware Eenheid van Leven is liefde, ben Ik, jullie Schepper en hemelse Vader.

Hemels Brood 6537

Zodra je helemaal één met Mij bent, dat is, dat jouw wil helemaal gelijk aan Mijn Wil is, uit jouw eigen vrije keus, dan is het Mijn keus die jij kiest. En al is het Mijn keus, omdat jij Mijn keus kiest, is het jouw keus en ervaar je het ook als jouw eigen persoonlijke keus. Want in eenheid met Mij zijn, wil niet zeggen dat jij je eigen persoonlijke besef te bestaan verliest door in Mijn Wezenlijkheid op te gaan. Maar een zekere versmelting met Mijn Wezenlijkheid brengt je wel in de sfeer van gelukzaligheid, die je ervaren gaat in eenheid met Mij en alle andere levende wezens die in diezelfde sfeer aanwezig zijn.

Dat is op aarde niet voor te stellen. Wanneer je op aarde bijeen bent met gelijkgestemde medemensen voel je herkenning bij elkaar, voel je vertrouwdheid met elkaar, maar je eigen persoonlijke besef te bestaan blijft als het ware op zichzelf, als een afgesloten geheel in het groepsgeheel. Maar wanneer je wil gelijk is aan Mijn Wil, geheel uit eigen vrije keus ontstaan, dan blijf je wel een zelf, maar dan is die soort van grens, die je in een groep mensen op aarde ervaart, er niet meer. In die eenheid met ieder levend wezen in Mij verenigd, voel je wat ieder van hen voelt in Mij en Ik in hen en zij voelen in Mij wat jij innerlijk voelt en elke barrière tussen elkaar is weggevallen in de eenheid van Mijn Zijn zonder dat het eigen persoonlijke bewustzijn en de eigen unieke wezenlijkheid uit Mij als mens in die eenheid verloren gaat. Daarom kan in die sfeer woordeloos met elkaar gecommuniceerd worden, wat in de menselijke gedaante op aarde nauwelijks mogelijk is.

Zelfs met woorden is de communicatie tussen mensen op aarde heel gebrekkig, omdat er veel roering steeds om mensen heen is die de gevoeligheid voor de betekenis van gesproken woorden vertroebelt en doet wegzakken in de grote hoeveelheden van informatie die mensen op aarde bijna constant krijgen aangereikt. Toch kunnen mensen op aarde deze gevoeligheid om hun medemensen zonder woorden te verstaan wel ontwikkelen, wanneer zij veelvuldig in contact met Mij in hun hart zijn en steeds meer in hun doen en laten hun wil gelijkstemmen met Mijn Wil uit een oprechte eigen vrije keus, waardoor een zekere mate van eenheid met Mij reeds op aarde zich ontwikkelt. Alleen een geheel onbegrensd aanvoelen van elkaars innerlijke belevingen is op aarde, in de hemelse zin van het woord, nog niet te bereiken zolang er nog geen volmaakte samensmelting met Mijn Wezenlijkheid, uit volkomen eigen vrije wil, heeft plaatsgevonden bij zowel de ene als de andere mens. En dat is een volkomen zeldzaamheid op aarde.

Voor nu is het goed om te weten dat iedereen in de Eenheid van Zijn toch altijd zijn eigen unieke menselijke besef behoudt en daarbij, zonder enige begrenzing, in de ware wijze liefde van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid alles van zijn medemensen geheel doorvoelt in de gelukzaligheid van Zijn.

Hemels Brood 6538

Iemand met veel kracht, met een heel gezond lichaam, die veel werk kan verrichten op het land en daar ook alles van weet, die zet je niet achter een bureau om gegevens in te tikken, wat ook door iemand anders gedaan kan worden. Die zet je in waar zijn krachten en talenten het meest optimaal tot zijn recht komen. Toch, in de wereld gebeurt het veelvuldig dat bepaald werk een status heeft en dat er mensen op functies komen zonder dat naar hun mogelijkheden en talenten gekeken is. En zo is er veel verspilling van talenten in de wereld, wat gevolgen heeft voor het verloop van allerlei situaties.

Maar zo gaat het niet bij Mij. Ik ken ieders krachten en mogelijkheden, Ik ken ieders talenten en vaardigheden, en neem van Mij aan dat er bij Mij niets van verspild wordt. Dat iedereen die in Mij gelooft wel van Mij ingegeven krijgt wat voor hem van belang is om met zijn krachten, zijn mogelijkheden, zijn vaardigheden en zijn talenten te doen, in Mijn liefde. Maar niet ieder van hen beseft wat hij vanuit Mijn liefde tot stand kan brengen en in de wereldse omstandigheden is er ook veel dat een volledige inzet vanuit Mijn liefde belemmert.

Omdat iedereen de eigen vrije keus heeft, blijft het aan de mens om naar Mijn innerlijke adviezen te luisteren of zijn eigen keuzen te maken. Maar wie oprecht Mijn adviezen wil opvolgen, voor hem is het nodig dat hij in zijn hart naar Mij luistert en van Mij innerlijk hoort waar zijn inzet het meest nodig is, want vaak vullen in Mij gelovende mensen zelf in wat zij denken dat nodig is om uit liefde voor anderen te doen, zonder daarover met Mij in hun hart overleg te hebben.

Aan jullie, die in Mij geloven en jullie geloof in Mij in jullie daden zichtbaar willen maken, zeg Ik, kom steeds bij Mij in je hart en vraag Mij of jouw keus daadwerkelijk de juiste is ten aanzien van je talenten en mogelijkheden, of jouw keus gelijk is aan wat Ik voor jou voor ogen heb. Dan laat Ik je zien wat Mijn aanbevelingen zijn en evengoed kun je kiezen daar wel of niet naar te handelen. Maar kies je ervoor naar Mijn adviezen te handelen, dan zul je merken hoeveel meer je daarmee voor je medemensen bereikt, niet ten aanzien van de wereldse behoeften, maar voor het werkelijke leven. Dan zul je Mijn zegen op jouw handelen innerlijk ervaren, in Mijn liefde.

Hemels Brood 6539

Jezelf loslaten voor Mij in jou en toch ook jezelf blijven, zoals je bent, lijkt in tegenstelling tot elkaar te staan. Maar Ik heb het hier over twee verschillende dingen. Want wanneer Ik zeg, jezelf loslaten, bedoel Ik je meningen, je ingevulde normen en waarden vanuit je opvoeding, bedoel Ik je wensen en verlangens, dat loslaten voor wat je in je hart uit Mij voelt en weet dat goed is. Met jezelf blijven bedoel Ik, dat je, wat je uit Mij voelt dat goed en waar is en ook naar wilt handelen, omdat jij het daarmee eens bent, je dat dan ook doet.

Laat je daarvan niet afleiden door wat medemensen, die geen verbinding in hun hart met Mij hebben en uitgaan van hun eigen meningen, hun aangeleerde normen en waarden, hun wensen en verlangens, van je verwachten. Want wie jij zelf bent, komt uit Mij en jouw unieke talenten en mogelijkheden, dat is jouw unieke zijn uit Mij, wat je in je hart steeds van Mij te weten kunt komen in elke situatie die zich voordoet. Maar er is veel om je heen waardoor het niet altijd even gemakkelijk is om aan dat, wat je uit Mij in je hart voelt, vast te houden, terwijl de wereldse omstandigheden zodanig zijn, dat medemensen verwachten dat je daar op hun manier mee omgaat, terwijl je in je hart iets heel anders voelt dan zij voorstaan, vaak evengoed met de beste bedoelingen, maar wat niet uit een contact met Mij voortkomt.

Blijf dan jezelf en laat al het andere los, voor Mij in jou, dan blijf je zoals je bent. Dat zal zeker niet altijd gewaardeerd worden, en er zullen mensen zijn die jouw gedrag gaan bekritiseren, soms zelfs zullen afwijzen en het je moeilijk maken. Dan kan het voorkomen dat je hier of daar aan hun dwang toegeeft, maar dat begrijp Ik, en ook dan zeg Ik, je mag jezelf zijn en je eigen vrije keus maken. En als de wereld soms zoveel druk zet dat je die niet kunt weerstaan, dan is er altijd Mijn genade en Mijn liefde die je helpt om jezelf voor Mij los te laten en jezelf te zijn, zoals je van oorsprong aan bedoeld bent, kind van Mij, mens uit Mij, tot leven gewekt uit Mijn ware eeuwig onveranderlijke onvoorwaardelijke wijze liefde, om gelukkig te zijn.

Hemels Brood 6540

Zoals wel beschreven staat in de Bijbel zijn er in de oude tijden door de oudsten welriekende offers aan Mij gebracht die door Mij welbevonden zijn. Maar ook deze vertellingen zijn niet bedoeld om letterlijk te nemen. Met deze vertellingen zijn de goede daden van hen die Mij toegenegen waren bedoeld en met welriekend is bedoeld te zeggen dat deze daden Mij welgevallig waren. Zo is het in die zin ook heden ten dage nog. Alle goede daden, dat is, alle handelen uit ware liefde, zonder enig eigenbelang en zonder dat er voorwaarden gesteld zijn, zelfs zonder enige verwachting om een bedankje of eer voor het handelen te krijgen, zijn voor Mij welriekend, dat is welgevallig, en vooral het handelen uit liefde, waardoor de eigen situatie niet verbetert maar vermindert, is voor Mij een waar offer uit liefde.

Daartegenover staat al wat niet welriekend is, dat is, wat Mij niet welgevallig is. Datgene wat mensen niet uit liefde, maar uit eigenbelang, uit eerzucht doen, is Mij niet welgevallig en zo heet dat onwelriekend. Maar kijk, wat in het dagelijks leven voor mensen onwelriekend is, dat is rottend afval, dode dieren, uitwerpselen. Wat welriekend is, is de geur van bloemen, de geur van dennen, de geur van de natuur, waarbij het in haar oorspronkelijke weelde ook een streling voor het oog is. Maar laten we dat letterlijke ruiken los, dan blijft over, dat nadelig handelen van mensen niet welgevallig is voor hun medemensen en dat hetgeen mensen goed en uit liefde doen, wel welgevallig is voor hun medemensen. En dat laat dan ook weer zien hoe de mens het evenbeeld is van Mij, zijn Schepper. Alleen verlaat ieder mens nog wel eens af en toe het pad van ware liefde, terwijl Ik ware liefde in alle opzichten ben en altijd onveranderlijk blijf.

En zie, dat is het doel van jullie verblijf op aarde, dat jullie in alle vrijheid de Weg, die Ik in Jezus Christus alle mensen heb aangewezen en heb voorgeleefd, zelf willen gaan en ook daadwerkelijk gaan. Daarbij is het oprechte willen uit liefde al het grootste deel van de weg en iedereen wordt dan door Mij zodanig geleid, dat het doel bereikt zal worden. Want wat Mijn Hand begon, zal voltooid worden zoals bedoeld, in ware liefde.

Hemels Brood 6541

Goede mensen proberen zich in de situatie van medemensen en hun gevoelens in te leven om hen tegemoet te komen, te helpen, om hen te geven wat nodig is, maar het komt daarbij regelmatig voor dat het toch niet lukt om de ander te begrijpen, om aan te voelen wat de ander ervaart en wat hij nodig heeft. Daardoor ontstaan er af en toe misverstanden over de goede bedoelingen, die niet als goedbedoeld ervaren worden.

Lieve mensen die naar Mijn liefde willen handelen, jullie zijn nog allemaal zo verschillend in je groei naar het volmaakte leven, daardoor kun je elkaar nog niet in alle opzichten goed aanvoelen en blijft de eigen beleving van een situatie ook altijd aanwezig en in een bepaalde mate staat dat een volkomen aanvoelen van de noden van de ander in de weg, terwijl gedacht wordt dat de goede bedoelingen juist zijn. Maar dat is niet per definitie zo. Want hoe goed iets ook bedoeld is, het kan toch net de plank misslaan, door eigen invullingen, en dan kan het de ander juist geen goeddoen. Voor het werkelijk goeddoen aan je naaste is overleg met Mij in je hart nodig en is het nodig dat je even de tijd neemt om in je hart naar Mij te luisteren. Wanneer je dat doet kan het voorkomen dat Ik je afraad om je goede bedoelingen ten uitvoer te brengen.

Want Ik zie het verschil tussen de een en de ander, Ik zie wat het denkpatroon van de een en van de ander is, Ik zie de mate van geestelijk levensbesef van de een en van de ander, en dat ligt niet altijd in elkaars verlengde. Zonder dat de een meer is dan de ander, kan het zijn dat de een Mij ten aanzien van geestelijk levensinzicht in zijn hart al tot een dieper besef kan verstaan, dan de ander, en of dat nu de een of de ander is, dat maakt geen verschil in waarde, maar wel in uitkomst. En dan kunnen goede bedoelingen als niet goed ervaren worden. Maar treur daarom niet, want Ik, jullie hemelse Vader, weet en zie alles en in Mijn liefde stel Ik het allemaal ten dienste aan het doel van jullie verblijf op aarde en jullie geestelijke groei.

Want daar gaat het om, hoe verschillend ieders groei ook is, in welke fase van besef iemand ook is, dat jullie hoe dan ook dienstbaar aan elkaar zijn en ieders handelen ten beste voor iedereen gekeerd wordt. En daar zorg Ik voor, in Mijn oneindige liefde voor jullie allemaal zorg Ik dat alles voor alle mensen helemaal goedkomt.