Hemels Brood 6418 t/m 6448

Hemels Brood 6418

Er zijn veel culturen op de top van hun welvaart ten onder gegaan. Restanten van die welvaart zijn in latere tijden gevonden en steeds hebben mensen zich afgevraagd wat nu precies die welvaart verstoord heeft. En vaak worden oorlogen aangewezen als oorzaak, vijanden die het land binnenvielen, of onderlinge ruzies en machtsstrijd als verstoring van die welvaart. Maar de werkelijke redenen van de teloorgang waren niet die oorlogen en ruzies, de invallen van vijanden, maar de steeds groter wordende hoogmoed van de mensen was steeds de oorzaak.

Ook nu groeit er hoogmoed in welvarende landen. Vanuit die groeiende hoogmoed groeit ook goddeloosheid, ontkenning van Mijn bestaan en veronachtzaming van Mij als Bron van alle leven. Steeds meer ziet de mens zichzelf als degene die het leven beheerst door de keuzen die hij maakt, hij waant zich meer en meer leider over zijn eigen leven en eigent zich toe degene te zijn die de beslissingen het beste zelf kan nemen. Individualisme is daarbij een gevaar, want zelfs de mensen die in Mij geloven willen hun eigen keuzen kunnen maken en laten zich door niemand iets zeggen wat hen niet bevalt. Ieder moet mogen zijn zoals hij is.

Ik heb wel vaker gezegd, je mag zijn zoals je bent. Maar dat betekent niet dat wat je doet, denkt, vindt, gelooft, wilt, enzovoorts, altijd naar Mijn ware liefde is, terwijl mensen er juist aan willen vasthouden, zelf alles individueel te bepalen. Ook degenen die Mij liefhebben en ernaar streven om uit eigen vrije wil tot Mijn liefde te komen, houden het liefst vast aan hun eigen inzichten, zonder te luisteren naar inzichten van hun naasten. Ieder wil zijn eigen weg kunnen gaan, terwijl het bedoeld is dat jullie samen Mijn weg gaan, dat jullie steeds meer zuiver Mijn ware liefde samen zijn, wel uit eigen vrije keus, maar niet elkaar aanvallend of verwijtend. Daarbij is het belangrijker dat er naar elkaar geluisterd wordt, dan dat je je eigen mening vooropstelt, en dat je elkaar op een liefdevolle manier bevraagt, hoezo iemand iets zegt, dan dat de ander bekritiseerd wordt, omdat jij je aangevallen voelt.

Want wie in zichzelf voelt en weet dat hij Mijn weg volgt, die hoeft zich niet aangevallen te voelen en hij zou op een zachte manier zijn medemens kunnen helpen zijn zicht te herzien, door hem bij Mij in zijn hart te brengen. Al te snel voelt iemand zich niet in zijn waarde gelaten en dat is niet Mijn weg. Mijn weg is de nederigste kunnen zijn en vandaaruit te zien, of wat de ander zegt grond van waarheid heeft. Als het grond van waarheid heeft, is het nederigheid om die waarheid toe te geven en dankbaar te zijn voor het nieuwe verbeterde zicht, dat Ik via een medemens geef. Als het geen grond van waarheid heeft, dan is het liefde om die mens op een zachte wijze te helpen zicht te krijgen op de onwaarheid van wat hij zegt. Daarbij zal Ik altijd helpen door in het hart aan te geven wat het beste is om te doen en te zeggen. In geen van beide situaties hoeft iemand zich aangevallen te voelen, want dat draagt een zekere hoogmoed in zich dat zegt, ik ben een beter mens dan jij van mij denkt. Terwijl het er niet om gaat wie wel of niet “beter” is, maar om in liefde naar elkaar te luisteren.

Wie dat in contact met Mij in zijn hart doet, die zal zich nooit miskend voelen. Want rechtspreken is altijd aan Mij en aan niemand anders, en in het hart is altijd Mijn liefdevolle waarheid, zodat er geen misverstand tussen mensen hoeft te zijn. Zeker niet tussen mensen die beiden in Mij en Mijn liefde geloven en weten dat Ik in hun hart altijd bereikbaar aanwezig ben en dat zij altijd in hun hart uit Mijn liefde en haar wijsheid kunnen putten.

Hemels Brood 6419

Als iemand zijn been breekt, maar je hebt zelf nog nooit een been of iets gebroken, dan weet je niet hoe dat voelt. Je kunt aannemen dat het pijn doet, maar pas als je zelf een keer je been breekt, besef je wat dat met zich meebrengt, en dan nog niet helemaal precies zoals die ander het heeft meegemaakt.

Het is altijd moeilijk om je een voorstelling te maken van wat anderen meemaken, wat hen drijft, wat hun motieven zijn, hoe zij de dingen in hun leven ervaren, enzovoorts. Toch denken veel mensen te weten of iemand een aansteller is of werkelijk iets mankeert. En steeds staan de beste stuurlui aan de wal te roepen hoe het schip bestuurd moet worden. Dat wil zeggen, er zijn altijd mensen die het beter weten, zonder daadwerkelijk besef te hebben van wat er aan de hand is en hun mening aan anderen opdringen. Maar let erop dat je zelf niet een stuurman aan de wal bent, want net als ieder ander heb jij ook je tekorten, je beperkte zicht op alle feiten en factoren, en net als je medemensen trek ook jij conclusies op basis van wat je ziet en denkt te zien, zonder alles te weten wat er meespeelt. Vaak willen mensen anderen helpen, maar doen dat vanuit hun eigen perspectief, en die hulp past niet altijd, komt niet altijd evengoed uit en dan kan er frictie ontstaan en kan de opmerking “die wil niet geholpen worden” ten onrechte gemaakt worden.

Iedereen wil wel geholpen worden, maar daarbij is het nodig dat de hulp goed afgestemd wordt op wat er nodig is. Dat kan alleen door met elkaar te praten en goed in kaart te brengen wat de situatie is, wat de nood is en wat daaraan gedaan kan worden volgens degene die in nood is. Maar ook hij kan het zicht over zijn situatie kwijt zijn en dan wordt het moeilijker om tot het juiste handelen te komen. Meestal gaan mensen dan van alles overwegen met hun verstand en daarmee overwoekeren zij hun gevoel, waar Ik hen juist datgene aangeef wat het beste is om te doen, ook zonder alle feiten en factoren te kennen, want Ik ken ze. Dus mocht je iemand willen helpen en er niet zeker van zijn wat het beste is om te doen, ga dan op je innerlijk gevoel af, dat komt van Mij en is het juiste om te doen. Dat draagt Mijn zegen, dat komt voort uit Mijn liefde en is goed.

Hemels Brood 6420

Ik ben op aarde zo levend als jullie levend zijn, als alle mensen levend zijn. Ik word niet gezien, maar jullie worden gezien, jullie zien elkaar en met dat jullie elkaar levend zien, zie je Mij levend. Dus wie denkt dat Ik niet te zien ben, jullie zijn allemaal te zien en daarmee ben Ik te zien. Want jullie zijn Mijn Leven, en ieder van jullie kan Mij daarbij ook in zichzelf zien.

Al gelooft iemand helemaal niet in Mijn bestaan, alleen in zijn eigen bestaan, dan nog ben Ik zijn bestaan en met zijn bestaan zie je Mijn bestaan. Zou je de mensen om je heen niet zien, dan zou je Mij niet zien, dan zouden die mensen er niet zijn, niet bestaan. Maar er is meer bewijs van Mijn bestaan dan het zien van je medemensen, want alles wat leeft ben Ik, alle planten, dieren, bomen, water, grond, lucht, alles wat je ziet en niet ziet ben Ik en is Leven. De hele aardbol, de lucht eromheen, het universum, alles leeft en alles ben Ik, alles is Mijn bestaan.

Maar mensen willen Mij zien zoals zij zelf hun medemensen in de materie gehuld zien. En wat zou dat voor verschil maken, want in de Mens Jezus Christus ben Ik te zien, maar word Ik niet gezien, omdat Ik ook in Jezus Christus niet herkend ben. Zie, Ik zou alleen te zien zijn als Ik Mijn leven terug zou trekken uit alles en iedereen, maar direct zou dan niets en niemand meer bestaan, omdat Mijn bestaan in jullie allemaal jullie bestaan en alle bestaan, alle leven is. Ik ben te zien in alles en iedereen, maar jullie begrijpen dat niet zoals het is. Ik ben te zien in jou en in alle mensen en daarbij ben Ik in jullie allemaal te voelen en in dat voelen kunnen jullie Mijn bestaan, Mijn Leven beseffen te verstaan en daarmee jezelf voelen te bestaan, te leven.

Ik heb jullie Mijn Leven gegeven en in de diepste nederigheid kun je dat in jezelf herkennen, Mij herkennen en jezelf herkennen en zien dat jij en Ik één zijn en dat alle leven met Mij één zijn, in meervoud één zijn. En je kunt je verbazen erover dat meervoud toch zowel meervoud als één is. En uit Eén zal alles zijn zoals één is in meervoud, zoals jullie, ieder voor zich, zelf één zijn, zowel als deel van Mij met elkaar, als zelfstandig levend op de aarde, persoonlijk leven uit Mij, Die Ik ook Persoonlijk levend Ben. Duidelijker kan het voor jullie niet uitgelegd worden in taal, maar in je hart kun je Mij vinden en begrijpen wat Ik hier uitgelegd heb.

Omdat wat Eén is altijd Eén zal Zijn, al zijn jullie met miljoenen, levend zijn jullie één en zo is het ook dat jij je als één zelf voelt, omdat je leeft en leven is Eén Leven, altijd en eeuwig ben Ik, jullie God en Schepper en Mijn Zijn is jouw zijn, is volmaakt wijze liefde, eeuwig Dezelfde.

Hemels Brood 6421

Wanneer je bidt “Onze Vader in de Hemel, Uw Naam worde geheiligd”, besef dan dat het er vooral om gaat, dat Mijn Naam gezuiverd wordt van alle blaam, dat beseft wordt dat Mijn Naam niets te maken heeft met alle liefdeloze daden die mensen zegden in Mijn Naam gedaan te hebben. En wanneer je verder bidt “Uw Koninkrijk kome”, dat je vooral beseft dat Mijn Koninkrijk een situatie voor alle mensen is, waarin alleen ware liefde betracht wordt.

Wanneer je vervolgens bidt “Uw wil geschiede”, dat je daarbij beseft dat Mijn wil geen dwang is waaraan je moet voldoen, maar dat je inziet dat Mijn wil liefde is en jou en alle mensen het beste geeft en dat jij dat uit eigen vrije wil onderschrijft. Besef dat met het “zowel in de hemel alsook op de aarde” bedoeld wordt, dat Mijn liefde in alle sferen van bestaan er voor iedereen is en werkt. Dat je, wanneer je vervolgens bidt “geef ons heden ons dagelijks brood”, begrijpt dat daarmee steeds Mijn liefdevolle levenskracht bedoeld wordt en het inzicht wat werkelijk leven is, en dat je beseft wat leven betekent te zijn. Weet dat “vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren” betekent, dat je inziet dat je zwakheden hebt en dat je rekening houdt met de zwakheden van je medemensen.

Maar het “leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze” betekent niet dat Ik jullie in verzoeking breng, want zo is het niet. Zie het als de vraag ‘laat ons niet aan verzoeking toegeven’ en daarbij, dat er uiteindelijk geen verzoeking meer zal zijn. En wanneer je bidt “want van U is het Koninkrijk, en de Kracht, en de Heerlijkheid”, je dat bidt vanuit het besef dat het Mij niet om macht gaat, maar om ware liefde en haar wijsheid om met elkaar samen naar te leven, en je dat bidt vanuit het besef dat met ‘Heerlijkheid’ de vrede, de gelukzaligheid van Mijn liefde voor alle mensen bedoeld is. En wanneer je daarna “Amen” zegt, laat het dan zo zijn, dat dit ‘Amen’ de waarheid van dit gebed vanuit je hart bevestigt.

Want wie dit gebed niet vanuit zijn hart met een welgemeend krachtig ‘Amen’ besluit, die heeft alleen de woorden uitgesproken, zonder datgene wat het geeft in werking te zetten. Maar wie dit gebed ten volle vanuit zijn hart, helemaal gemeend, voor Mij, uit dankbaarheid voor Mijn liefde, geheel vrijwillig uitspreekt, die zal de kracht van dit gebed in ware liefde ten goede van alle mensen ervaren. Amen

Hemels Brood 6422

In het geestelijke is je lichaam je ‘zijn’, op aarde is het materiële lichaam het “niet zijn”, en is je geestelijke zijn daarin gebonden, zodat wat niet is, verteerd kan worden. Want op aarde voel je je materiële lichaam, wat je aflegt op het moment van sterven, daarna voel je je lichaam niet meer, maar ‘weet’ je je lichaam, want dan is je lichaam gelijk je hoedanigheid van zijn.

Nu ‘weet’ je je lichaam niet, je kent het, maar dat is niet hetzelfde. Je kent je lichaam door de materiële onderdelen te benoemen en door de werking ervan te kennen, maar je lichaam ‘weten’ is iets anders, dat heeft niet met kennen, maar met beseffen te maken, besef van zijn, van wie je bent, persoonlijk deel uit Mij, deel van Mijn liefde en haar wijsheid. Kijk, in het geestelijke is het zo, dat hoe minder iemand naar liefde geleefd heeft op aarde, des te meer is zijn lichaam na zijn sterven nog als in materie gehuld, omdat het hem op aarde aan liefde in zijn handelen heeft ontbroken. Hoe meer iemand naar liefde geleefd heeft, des te meer is zijn lichaam in licht te zien, als vanuit het geestelijk oog gekeken wordt.

Maar al met al gaat het niet om het lichaam, al dan niet geestelijk of materieel, want dat is slechts een gezichtspunt op de hoedanigheid van het zijn van ieder persoonlijk. Het gaat om leven, om liefde, om wijsheid uit liefde, om werkelijk leven, Leven Die Ik Ben en die jullie uit Mij zijn, uit Mijn liefde en haar wijsheid. Ieder met zijn eigen hoedanigheid van zijn, allemaal verschillend aan elkaar, en in de volmaaktheid van zijn, van leven, van liefde en haar wijsheid, ‘weet’ iedereen zijn eigen lichaam zonder materie, en ‘weet’ iedereen ieders lichaam zonder materie, omdat in de volmaaktheid geen materie meer is, omdat alles dan zuiver leven is, zuiver liefde, zuiver waarheid, voelbaar door het innerlijk weten Wie Ik Ben en wie jij bent: zijn in eeuwigheid, zijn in gelukzaligheid.

In het ware levenslicht uit Mij is iedereen dan licht, zuiver licht, zuiver besef, zuiver waarheid, zuiver liefde en wijsheid. In de materie maak je stappen, maar wanneer de materie opgelost is, verteerd en weg is, blijft het zuivere leven uit Mij, die jij persoonlijk bent, licht uit Mijn licht, liefde uit Mijn liefde, leven uit Mijn Leven, gelukzaligheid uit Mijn gelukzaligheid, eeuwig zijn uit Mijn Zijn. Nu op aarde in het zware materiële lichaam, dan in alle opzichten volmaakt licht, volmaakt liefde, volmaakt Zijn.

Een woordje van mij  vooraf:
Vanmorgen was ik nogal opstandig, om al de ellende die er ver weg en dichtbij is. En ik verweet de hemelse Vader van alles en nog wat. En aan het eind van mijn tirade zei Hij in mijn hart: en mag Ik dan nu ook iets zeggen en schrijf je dat dan op? Dat is het onderstaande stukje geworden.

Hemels Brood 6423

Misschien lijkt het dat Ik er niet ben, en veel mensen geloven niet meer dat Ik er nog ben. Sommige mensen zeggen, God is dood. Anderen zeggen, God heeft zich teruggetrokken, want er gebeurt zoveel wat liefdeloos is en niet te begrijpen wreed jegens elkaar. Het zijn niet alleen de oorlogen, de natuurrampen, de hongersnoden, het zijn ook de kleine wreedheden, de eisen die aan mensen gesteld worden in het dagelijks leven, regels waaraan vastgehouden wordt terwijl dat mensen tekortdoet, in moeilijkheden brengt, omdat zij niet kunnen voldoen aan die regels, die belangrijker gevonden worden dan de mens die erdoor in de problemen komt. Wie dat allemaal ziet gebeuren, die kan denken dat Ik er niet ben, dat Ik Mij heb teruggetrokken, maar zo is het niet.

Mijn tijd is nog niet gekomen. Wie oogst zijn fruit als het nog niet rijp is? Kijk, nu is er veel om over te roepen, kom nu toch hemelse Vader en doe er toch iets aan, aan al dat lijden, aan al dat verdriet! Maar zou Ik nu komen, dan zou dat zijn als een druppel op een gloeiende plaat, want heel veel mensen zijn niet ontvankelijk voor hulp van Mij, zijn niet ontvankelijk voor Mijn liefde, want de hoogmoed het zelf te kunnen is nog te groot, de vrucht van alle hoogmoed is nog niet geplukt. Maar zodra al diegenen denken te kunnen oogsten van alles wat zij in hun hoogmoed voor zichzelf bereid hebben, zal blijken welk een bittere niet eetbare vruchten dat zijn, en dan zullen zij rijp zijn voor Mij om te komen. Dan zal Ik al degenen bijeenbrengen die trouw aan Mij gebleven zijn.

Al degenen bijeenbrengen die op aarde veel verloren hebben, alle mensen die pijn hebben geleden, honger hebben geleden, ziekten hebben moeten doormaken, en, al hebben zij in ellende geleefd, Mij toch trouw gebleven zijn. En zij zullen dan de vruchten daarvan plukken en dat zullen de beste, heerlijkste, zoetste, voedzaamste vruchten voor hen zijn. Alle anderen zullen hen vragen, geef ons van jullie vruchten. En dan zal het tijd zijn, niet om die heerlijke vruchten aan hen die hoogmoedig waren te geven, maar om hen te leren hoe zij zelf tot die heerlijke vruchten kunnen komen. Dan zal Ik daar Zelf bij zijn en met elkaar zal de aarde tot een goede plaats om te zijn worden, in ware vrede en liefde en alle mensen zullen in Mijn liefde delen. Dat is de tijd die komen gaat, dat zeg Ik jullie, maar wanneer dat zal zijn weet Ik alleen. En tot die tijd zeg Ik, heb geduld, ook in moeilijke tijden, want het komt goed.

Hemels Brood 6424

Als je middenin een modderpoel zit, kun je niet voorkomen dat je met modder bevlekt raakt. En zo is het als het ware op aarde. Als je op aarde verblijft, waar mensen liegen en bedriegen, kun je niet voorkomen dat dat ook invloed heeft op jouw leven, al doe je nog zo je best om het goed te doen. Wat anderen doen en laten, zeggen en zwijgen, alles heeft invloed op alle mensen en dat is niet altijd ten gunste van iedereen.

Zolang je op aarde bent kun je proberen die modder weg te wassen, maar middenin de modder zittend is dat onbegonnen werk. En dan zeg Ik je, Ik kijk er niet naar hoe vuil je door de modder aan de buitenkant bent, Ik kijk naar de binnenkant, hoe schoon is het in je hart. Gebruik je je tijd op aarde om de modder van je af te krijgen of laat je de modder voor wat het is en zorg je ervoor in je hart zuiver te blijven, vrij van leugens en bedrog, vrij van hoogmoed, vrij van het veroordelen en het vernederen van je medemensen, vrij van beschuldigingen en verwijten, en zo meer. Doe je mee aan moddergevechten, of help je mensen om in hun hart tot Mij en Mijn liefde te komen?

Je hoeft daarop aan Mij geen antwoord te geven, want Ik zie wel hoe het er in je hart voor staat. Maar geef jezelf eens antwoord, kijk zelf eens heel eerlijk in je hart. Want zie je, hoe meer je zelf ontdekt aan onzuiverheid in je hart en hoe meer je dat bij jezelf erkent en wilt zuiveren, des te meer kan Ik je daarbij helpen en daarbij zul je zien dat de modder steeds wat minder aan je kleeft, des te meer word je als het ware immuun voor alle liefdeloosheid van de wereld. Ruim het op, elke verontwaardiging over wat mensen je aangedaan hebben, of nog aandoen. Want het belemmert het zuiveren van je hart en daarmee de bevrijding van al wat je omringt en bevuilt. De modder is er, de leugens en het bedrog, de verdraaiingen en de vernederingen zijn er, maar los daarvan kan jouw hart zuiver zijn. Als jij dat wilt, als jij daar de moeite voor doet, te vergeven, te accepteren, te aanvaarden, vrede te sluiten, en zoveel je kunt eerlijk en oprecht te streven naar Mijn liefde in al je handelen.

Daarbij is streven niet alleen dat het je bedoeling is, maar dat je ook daadwerkelijk stappen zet, door op een liefdevolle manier verwijten die je maakte te herstellen, vernederingen van anderen te verdragen, niet weg te lopen voor moeilijke situaties en terug te gaan als je weggelopen bent. Want wie wegloopt zal op zeker moment via andere wegen toch terugkomen bij datgene waarvoor hij is weggelopen en al die tijd draagt hij de ballast van hetgeen waarvoor hij is weggelopen.

Maar wie niet wegloopt voor zijn moeilijkheden, of op korte termijn terugkomt als hij is weggelopen, die help Ik zijn moeilijkheden op te lossen, en als het niet op te lossen is, omdat de ander een oplossing in de weg blijft staan, dan neem Ik de ballast weg tot de ander bereid is om tot een oplossing te komen. Wie oren heeft die hore.

Hemels Brood 6425

Net als je denkt, het gaat goed, alles onder controle, alles in balans, gebeurt er iets en is de controle weg, is de balans weg en bevind je je ineens in een situatie die om een oplossing vraagt, die je niet direct voorradig hebt. Je kunt een kast vol voorraad hebben, een goed gevulde koelkast, genoeg geld op de bank en in de portemonnee, maar evengoed kun je in een situatie belanden waar je niet op gerekend hebt.

Je kunt niet alles voorzien, je kunt niet alles voor zijn, je op alle mogelijke situaties voorbereiden, want je bent met heel veel mensen tegelijk op aarde en al die mensen maken keuzen, doen wat hen het beste lijkt, hebben een mening, hebben eigen situaties om op te lossen en doen of laten wat ze willen, en dat heeft allemaal consequenties. Zou iedereen maar als basis voor zijn keuzen alleen ware liefde nemen. Maar zo is het niet, en dan kunnen er over de wereld verspreid allerlei dingen gebeuren, in het groot maar ook in het klein, in jouw eigen kleine wereldje, om je heen of bij jou. En als het jou aangaat, raak dan niet in paniek, blijf dan rustig, hoe onaangenaam de situatie ook mag zijn, want Ik sta aan jouw zijde en Ik zorg voor jou, in goede en in kwade dagen, Ik ben er en Ik help je.

Ook al zie je Mij en Mijn hulp niet, omdat de situatie al je aandacht vraagt, Ik ben er. Ook al lukt het je even niet meer om in je hart met Mij in contact te komen, geloof Mij, je hebt niets te vrezen, alleen is er wel een en ander te doorstaan. Want de wereld bestaat nu eenmaal uit goed en uit kwaad en het kwaad maakt geen onderscheid tussen goede mensen en geen goede mensen. Zo is het op aarde om wijze redenen, gedragen door Mijn ware liefde. En uit die ware liefde word jij geholpen door Mij, jouw Schepper, God in Jezus Christus. Zodanig dat je de pijn te boven komt en je tot heling komt, dat je situatie ten goede aan jou en al degenen om je heen komt. Maar vul niets zelf in, vertrouw op Mij en laat Mijn liefde je door alles heen dragen, wat je nu ook overkomt. Ik heb jou lief, vergeet dat niet. Ik heb jou lief!

Hemels Brood 6426

Bij Mij mag je jezelf zijn, je bent met Mij verbonden zoals elkaar liefhebbende familie, die ook de beste vrienden met elkaar zijn en elkaar in liefde kennen. Maar het is daarbij wel nodig om ook een zeker respect voor Mij te hebben, want in Mijn nabijheid kan geen leugen, geen onwaarheid gedoogd worden. Ook niet om de lieve vrede wil. Want Ik ben niet alleen liefhebbende familie waarmee je in alle eenvoud informeel en zonder gêne kunt omgaan, Ik blijf daarbij ook altijd nog Leven Gever aan alles en iedereen, Schepper van alles wat is en leeft, God in Jezus Christus en in Hem in alle mensen.

Dat is serieus en blijft altijd een serieuze aangelegenheid voor alles en iedereen. Maar wie daarvoor het nodige en juiste respect heeft, die kan met Mij omgaan als zijn gelijke en al zijn gedachten en wensen, zijn ervaringen, zijn belevingen, zijn plezier en al wat hem bezighoudt met Mij delen als zijn gelijke, als zijn dierbare vriend. Want wie dat op die manier daadwerkelijk doet, die is Mij gelijk en die is voor Mij als directe familie en een dierbare vriend. In alle oprechtheid ben je welkom bij Mij, en in je hart kun je op die manier altijd met Mij samenkomen. Ik heb altijd tijd voor jou, want voor Mij bestaat er geen tijd en geen plaats. Het is niet zoals het bij jullie is, dat wanneer je op de ene plaats bent, je niet tegelijkertijd ook op een andere plaats kunt zijn, en dat wanneer je met de ene mens over een trein praat, je niet tegelijkertijd met een ander mens over je tuin kunt praten. Want Ik kan dat wel, omdat Ik altijd overal ben en overal met alle mensen tegelijk kan praten over de meest verschillende onderwerpen.

Dat is voor jullie moeilijk om je voor te stellen, maar het is de volle waarheid. Daarom hoef je nooit te denken, laat ik onze hemelse Vader maar niet storen, Hij zal het wel druk genoeg hebben met belangrijkere zaken van andere mensen, die in ernstige omstandigheden zijn en Hem harder nodig hebben dan ik. Want dan heb je niet begrepen Wie Ik Ben, dat Ik Alles Ben, iedereen ken en, in iedereen aanwezig, ook met iedereen contact heb, iedereen leven geef, liefde en haar wijsheid geef om gebruikt te worden. Dus aarzel nooit om in je hart, in vriendschap eigen met Mij, bij Mij te komen, want Ik ben overal tegelijk, zonder plaats en zonder tijd, toegankelijk voor alle mensen. In liefde en met alle respect ben je altijd welkom, zonder wachtlijst of wachttijd, direct op dat moment. Dus kom!

Hemels Brood 6427

Als je iets goed wilt doen, voeg dan de daad bij het woord. Als je iets goed wilt doen, maar je kunt niet de daad bij het woord voegen, kom er dan mee bij Mij in je hart. Als Ik het nodig vind, dan zullen de dingen zich zodanig zetten, dat er een manier komt waardoor je het goede dat je wilt doen, kunt doen. Maar vul niets zelf in, laat het gebeuren.

Soms gebeurt het nodige al snel, maar soms is er meer tijd nodig. En soms zijn er andere wegen nodig dan jij kunt bewandelen en is wat je goed wilde doen, niet nodig om door jou gedaan te worden. Dan roep Ik andere mensen op om dat goede te doen. Want Ik zie wat voor jou wel en niet mogelijk is, maar soms zie je dat zelf niet en dan denk je meer te kunnen, of eigenlijk te moeten kunnen, dan in werkelijkheid nodig is. Meer dan wat je kunt, zal Ik nooit van je verwachten. Ik weet dat het moeilijk voor je is om de grens precies te stellen waar je vermogen ophoudt, ook omdat anderen dat niet kunnen begrijpen, hun vermogen reikt namelijk verder dan het jouwe en dat breekt jou op als je van tevoren de grenzen van je mogelijkheden niet duidelijk stelt, voor jezelf in de eerste plaats en daarnaast voor anderen.

Want je hoeft voor Mij geen duizendpoot te zijn, als Ik dat wilde, was je wel een duizendpoot. Liever heb Ik dat je datgene goed doet wat Ik je in je hart aanreik en waarvan Ik weet dat je dat samen met Mij ook daadwerkelijk kunt. En daarbij, goed voor jezelf zorgen, is de verantwoordelijkheid nemen te zorgen dat je geestelijk en fysiek zo optimaal mogelijk kunt functioneren, dat is van groot belang om wat je graag goed wilt doen, daadwerkelijk goed te kunnen doen. Want zonder een optimale gezondheid van lichaam en geest, is het niet mogelijk om anderen optimaal van dienst te zijn. Dat wil niet zeggen dat je zo sterk kunt zijn als een marathonloper, want ik bedoel dat binnen het kader van jouw mogelijkheden, je hebt nu eenmaal je beperkingen, maar juist dat je daar rekening mee houdt en die niet te boven gaat, En daarbij is het ook belangrijk, dat je je beperkingen niet erger laat worden dan nodig is, door het maar te accepteren als een gegeven en er niets aan te doen om het te verbeteren.

Alles op aarde heeft een grens, vind die grens samen met Mij en dan zul je ontdekken dat die grens verder ligt dan je denkt, dan zul je de weg vinden en meer kunnen dan je dacht, maar, dat is minder dan je wilt. Daartussenin ligt je ware grens en samen met Mij lukt het je om tot daar te komen en nog veel goed te kunnen doen!

Hemels Brood 6428

Tijd is in de Schepping van hemel en aarde, van alles wat erop en eromheen is, van de mens, vooral volgorde. En zo is tijd voor de mens nog steeds volgorde. Nog steeds gaat het voor ieder mens om volgorde, en die orde handhaaft zich weerkerend, wat de mens in zijn vrijheid ook kiest.

Want alles heeft zijn orde, en tijd is daarbij de volgorde. In hoeverre volgt de mens in zijn vrijheid van zijn Mijn orde, of zijn eigen orde? Want daarop gebaseerd volgt wat er gebeurt. Op elke keus volgt datgene wat in Mijn liefde is vastgelegd. Maar bij Mij is geen tijd aanwezig, omdat Ik Alles Ben, altijd in het nu, altijd op hetzelfde moment. Dat is voor jullie moeilijk om je voor te stellen, omdat jullie gewend zijn aan tijd. Maar vaker gaat tijd aan jullie ongemerkt voorbij. Als je ergens ingespannen mee bezig bent, kan er ineens veel tijd voorbijgegaan zijn zonder dat je dat gemerkt hebt. Je aandacht was niet gericht op de tijd, maar op je bezigheden. Toch is een uur dan net zo lang als een uur niks doen en op de klok kijken tot het uur voorbij is.

Maar zo is het ten aanzien van Mij en Mijn bezigheden niet, want Ik heb alles in Mijn Hand, als een moment zonder tijd. Maar jullie heb Ik tijd gegeven, heb Ik groei gegeven om tot Mijn levenswaarheid te komen, waar geen tijd is, waar volmaakt bestaan is, waar alles wat je bedenkt en wilt er direct is. En nu ben je geneigd om je voor te stellen dat je aan een auto denkt en dat die auto er direct is, en hoe handig dat zou zijn. Maar Ik heb het niet over de aards materiële situatie waarin jullie nu verblijven, Ik heb het over het ware geestelijke leven, wat volmaakt onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid is. En dan gaat het om iets heel anders dan mensen zich kunnen voorstellen. Dat heeft te maken met ieders onvolmaaktheid in liefde.

Zo komt het dat Mijn Woord, waarin alles aan de mens uitgelegd staat, door heel veel mensen niet begrepen wordt, omdat de uitleg steeds betrokken wordt op de aards materiële situatie en er nauwelijks besef is van wat werkelijk leven is. Ik ben eeuwigheid op ieder moment, Ik ben leven in eeuwigheid op ieder moment, Ik ben liefde, volmaakt eeuwige liefde op ieder moment, Ik ben in alles eeuwig Leven, Ik Ben in jou, mens, eeuwig Leven, eeuwig liefde, eeuwig Zijn. En Ik heb jou tijd gegeven om op aarde Mij in jou ten volle te ontdekken en eeuwig gelijk Mij zelf te zijn Die Ik Ben en eeuwig blijf, waardoor jij kunt zijn en eeuwig jij kunt blijven. Zodra je in je vrijheid ervoor kiest jouw zelf Mij te laten zijn.

Hemels Brood 6429

Voor hooggeplaatste mensen is het de gewoonte dat mensen even voor ze buigen, uit respect voor die hooggeplaatste mens. En of je die hooggeplaatste mens nu werkelijk zo respecteert doet niet ter zake, je buigt. Want dat is het protocol en het zou hoogst onbeleefd zijn om niet te buigen.

In de Bijbel wordt ook gesproken over buigen voor Mij. En veel mensen beschouwen dat op eenzelfde manier als een vorm van respect tonen. Maar die betekenis heeft het voor Mij buigen niet. Natuurlijk is het voor iedereen beter om voor Mij respect te tonen, maar dan als een vorm van erkenning van Mijn liefde en trouw, van Mijn goede zorg voor alle mensen. Maar voor Mij buigen is iets heel anders dan het protocol bij jullie voorschrijft. Want bij een hooggeplaatste buig je voor die mens, al dan niet uit een werkelijk gemeend respect voor die mens of voor het protocol, maar voor Mij buigen doe je eigenlijk voor jezelf.

Want voor Mij buigen is niets anders dan Mijn raad boven jouw eigen raad plaatsen en Mijn raad zonder meer opvolgen uit vertrouwen op Mij en Mijn liefde. Voor Mij buigen is je eigen ideeën hoe iets op te lossen opzijzetten en Mijn advies opvolgen, uit vertrouwen op Mij en Mijn liefde voor jou, omdat je beseft en gelooft dat Mijn oplossingen beter zijn dan jouw eigen oplossingen, ook al kun je Mijn advies niet in alle opzichten begrijpen en overzien wat het je gaat brengen. En dan toch opvolgen wat Ik je in je hart aangeef om te doen of te laten, dat is voor Mij buigen, dat is niet nodig voor Mij, maar voor jezelf. Voor Mij buigen heeft niets te maken met buigen voor Mijn verhevenheid, maar voor het beste voor jou om te bereiken. En daarmee geef je Mij jouw vertrouwen, daarmee toon je respect voor Mij uit erkenning dat Ik jou liefheb en voor jou zorg.

Ook al neemt Mijn zorg niet altijd alles weg wat jij wel zou willen. De weg over de aarde brengt leed met zich mee, leed dat toch ook altijd door Mij tot een zinvolle bijdrage aan het doel van jouw leven op aarde wordt omgezet en je helpt tot meer innerlijk zicht te komen op het ware leven Die Ik Ben en jij uit Mij bent, zoals alle mensen hun leven uit Mij gekregen hebben en zijn. Buigen voor Mij heeft dus niets te maken met Mijn hoogheid, maar met jouw besef van Mijn liefde en zorg voor jou. En in jouw vrijheid is het jouw keus of je voor Mij buigt of voor jezelf. Maar uiteindelijk buig je ten gunste van jezelf, als je oprecht en uit vertrouwen op Mijn liefde voor jou, voor Mij buigt.

Hemels Brood 6430

De mens is op aarde allang geen Adam en Eva meer. Dat wil zeggen, hij heeft allang de volmaaktheid van de eerste mens, zoals Ik hem geschapen heb, niet meer. De volmaaktheid die de mens oorspronkelijk van Mij gekregen heeft, is bij het eerste vergrijp verloren gegaan en drukt op alle  mensen. Toch gedragen mensen zich alsof zij volmaakt zijn en denken zij wat Ik volmaakt geschapen heb te kunnen verbeteren. Maar zij vergeten daarbij dat met alles wat zij zich bedenken ook altijd de factor onvolmaaktheid meespeelt.

En nu zijn er mensen die de gezondheid van de mens zodanig willen maken, dat zij veel langer op aarde kunnen leven dan nu het geval is. Zij willen het leven verbeteren. Dat impliceert dat zij Mij willen verbeteren, Die hen in aanvang volmaakt geschapen heeft. Zij denken het leven te kunnen verbeteren, terwijl zij in werkelijkheid al een eeuwig volmaakt leven in zich hebben, dat alleen als zodanig door hen hoeft te worden aangenomen vanuit Mij in hen. Daarbij komt dan ook nog het verschijnsel dat andere mensen juist korter willen leven en dat zij hun leven juist eerder willen beëindigen op het moment dat zij het genoeg vinden en liever niet meer leven.

Noch degenen die hun leven op aarde willen verlengen, noch degenen die het juist willen bekorten, hebben enig idee van wat hun werkelijke leven is, Wie Ik Ben in alles en iedereen en zij beseffen niet dat zij op het werkelijke leven helemaal geen vat hebben, alleen op hun lichamelijk materiële omhulsel. En dat dan nog alleen in de beperktheid van hun kennis van het materiële. Want zouden zij enige kennis van het werkelijke leven, Die Ik Ben, hebben, dan zouden zij de zotheid van hun streven inzien. Want wie wil er lange tijd op de aarde verblijven met alle misère die er door de eeuwen heen altijd geweest is? Met het naar hun idee vervolmaken van het lichaam denken zij misschien dat ook alle meningsverschillen opgelost zullen zijn, maar er zal een ongekende overbevolking ontstaan, waarbij gevochten gaat worden om een plek die aangenaam is om te verblijven. Terwijl, als het daarom gaat, iedereen er het beste aan zou doen om Mijn leven, welke ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde is, aan te nemen.

Want wat de mens lichamelijk materieel ook voor elkaar denkt te kunnen krijgen, aan het werkelijke leven kan hij in der eeuwigheid niet komen, omdat Ik het werkelijke Leven eeuwig onveranderlijk Ben en blijf en de mens alleen uit Mij het eeuwig ware onveranderlijke leven is en eeuwig blijft. Maar uit Mijn liefde voor alle mensen zal het moment komen waarop de mens Mij als zijn leven zal herkennen. Dan zal hij inzien hoe gebrekkig zijn inspanningen zijn geweest, omdat ze steeds gericht zijn geweest op zijn spiegelbeeld en nooit iets van doen hebben gehad met de werkelijkheid, het ware eeuwige leven, liefde, Mijn volmaakte liefde. En dan zal de mens inzien en begrijpen dat het ware leven altijd al eeuwig is in ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde in Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus.

Hemels Brood 6431

Deze aarde, dat is geestelijk gezien, zal voorbijgaan en een nieuwe aarde met een nieuwe hemel zal haar plaats innemen. Dat wil zeggen, de aarde als basis waarop de mens zijn handelen bepaalt en de hemel als sfeer waarin hij op de aarde vertoeven kan voordat hij in Mijn hemel eeuwig verder leeft. Want al de gruwelen van deze aarde zullen voorbijgaan en de sferen waarin mensen op aarde nu verblijven eveneens.

De ellende van ziekte en leed, van oorlog en honger, van overheersing en dictatuur, het zal allemaal voorbijgaan en een nieuwe gelukkige sfeer zal er door een liefdevollere manier van samenleven, voor in de plaats komen. Een nieuwe manier van samenleven, waarbij mensen niet meer individueel gericht zijn op macht en rijkdom en alleen samenwerken om het zelf goed te hebben of goed te doen, maar met elkaar samenwerken uit vriendschap en liefde, uit begrip en waardering voor elkaar. Daarbij zal niemand individueel talen naar macht en rijkdom, maar mensen zullen alles met elkaar delen en er zal niet naar gekeken worden of de een meer heeft dan de ander, omdat mensen elkaar dat beetje meer gunnen. Die levensstijl is op de huidige aarde niet voor te stellen, ook al zijn er wel mensen die in vriendschap en liefde met elkaar omgaan, maar in het grote geheel zijn er nog veel mensen op hun eigen welzijn gericht en komt de ander pas daarna aan de beurt.

Want mensen zijn onderling vaak in competitie verwikkeld, in een soort van overlevingsstrijd. Dat steekt overal de kop op en ook regeringen komen meer en meer met elkaar in strijd over welke koers te varen om aan de macht te kunnen blijven. En al ziet het er nu niet naar uit dat dit gaat veranderen, met steeds minder mensen die naar een door mensen opgezette kerk gaan, maar veranderen gaat het. Want de oude kerk wordt afgebroken om door de ware kerk in het hart van de mens vervangen te worden. Want het is wel zo dat de kerken die gebouwd zijn door mensen leeglopen, maar de ware kerk Die Ik Ben in ieders hart, die zal vollopen, het geloof en het vertrouwen in Mij zal terugkomen zoals niet tevoren en Ik zal Zelf terugkomen en met elkaar zal een nieuwe aarde en een nieuwe hemel ontstaan in ware liefde en haar wijsheid voor alle mensen.

Hemels Brood 6432

Wat mensen jou ook aandoen, hoe iemand je ook tekortdoet, denk aan Mij en laat je liefde niet tot boosheid brengen. Mij doen mensen dagelijks tekort, Mij hebben mensen gekruisigd op oneerlijke gronden. Ik weet dat het voor jou moeilijker is om te verdragen, en daarom ben Ik er ook om je te helpen verdragen wat jou tekortgedaan wordt wanneer je de waarheid spreekt, maar niet geloofd wordt. Ik sprak de waarheid, Ik werd niet geloofd, Ik spreek de waarheid en door velen word Ik nog altijd niet geloofd.

Maar dat verandert Mijn liefde niet, dat verandert wel de gebeurtenissen van de mens die Mij niet gelooft. Niet uit verweer van Mij, niet als straf van Mij, niet om diegene een lesje te leren, wraak te nemen of iets dergelijks, wat op aarde onder mensen veelvuldig gebeurt, maar uit Mijn liefde laat Ik al datgene gebeuren wat die mens tot inzicht brengt van werkelijk leven en tot zicht op wat zijn handelen teweegbrengt, voor hem en zijn naasten. Daarbij is het van belang dat jij verdraagt, om te voorkomen dat je zelf meer te dragen krijgt dan nodig is om de ander tot zicht op zijn ware leven te brengen. Want Ik heb voor jullie verdragen wat Mij aangedaan is, omdat wanneer Ik dat niet gedaan zou hebben, de situatie op aarde onleefbaar geworden zou zijn, als Ik het kwaad met kwaad vergolden zou hebben.

Maar dat heb Ik niet gedaan, Ik heb het met liefde verdragen, en nog altijd is het Mijn liefde waarmee Ik alles verdraag om jullie bestwil. Doen jullie dan net zo in de kleine situaties waarin je tekortgedaan wordt en bedenk je dat liefde heelt, terwijl boosheid en verwijten beschadigt en vernietigt wat goed is. Dat is Mij volgen met de daad en daarmee help je mee aan de heelwording van al wat afgedwaald is van liefde. Want er zijn veel mensen beschadigd door alle afdwalingen van liefde en veel mensen worden net als jij tekortgedaan voor het groter goed, zodat alle mensen terug tot ware liefde komen.

Want alle mensen zijn erbij gebaat dat iedereen in alle omstandigheden alleen nog liefde leeft, omdat het kleinste beetje kwaad iedereen tekortdoet, omdat alle mensen met elkaar één zijn van oorsprong. En juist omdat jullie allemaal één zijn in Mij, jullie Schepper, volmaakt leven, zullen jullie uiteindelijk allemaal in eenheid met Mij, God in Jezus Christus, volmaakt leven, ware liefde zijn.

Hemels Brood 6433

Liefde doet niet alleen goed aan de mens waarmee met liefde wordt omgegaan, die liefde voor een paar mensen doet goed aan alle mensen. Maar zoals liefde goed doet aan alle mensen, zo heeft het kwaad ook niet alleen gevolgen voor de paar mensen waarop de kwaadheid gericht is, maar voor alle mensen. En nu kun je zeggen, als je de balans zou opmaken, dan slaat die om naar meer liefdeloos handelen dan liefdevol handelen.

En op zich zou je daar wel gelijk in kunnen hebben, maar daarin is door Mij zodanig voorzien, dat de balans toch doorslaat naar liefdevol handelen. Want van tijd tot tijd gebeuren er natuurrampen, die op zich gezien wel met het handelen van mensen te maken hebben, maar door onwetendheid zijn ontstaan, zonder werkelijke opzet, maar wel veel mensen ertoe brengen om liefdevol hun medemensen te helpen. Daarmee blijft de balans toch altijd in evenwicht. Alle kwaad is doorgaans een keus van de mens en het brengt voor alle mensen ongemak met zich mee, alle liefde is ook een keus van de mens en brengt het goede en aangename voor alle mensen met zich mee. Maar naast alle liefde die mensen voor elkaar hebben en naar handelen, is er ook hetgeen het “kleine kwaad” genoemd zou kunnen worden.

Want al legt iemand zich nog zo toe op het handelen naar liefde, toch gebeurt het dat hij keuzen maakt die niet geheel zonder eigenbelang zijn, niet geheel zonder voorwaarden zijn, niet geheel zonder drang naar een vorm van macht zijn en ook gebeurt het dat iemand ondanks zijn goede bedoelingen zijn geduld verliest, boos wordt, teleurgesteld reageert, verwijten maakt, omdat nog geen van jullie al helemaal naar waarheid volmaakte liefde is. En dit “kleine kwaad” heeft evengoed effect op alle mensen. Maar juist het liefdevolle handelen van mensen bij situaties als natuurrampen, waarbij onschuldige mensen getroffen worden, helpt om de balans in evenwicht te houden.

Want die hulp is wel zonder eigenbelang, is daadwerkelijk liefde te noemen, tenzij iemand het helpen uit ijdelheid doet, om daarvoor geprezen te worden of daar trots op is, dan heeft diens hulp slechts een eenzijdig effect. Dan is iemand er wel mee geholpen, maar dat heeft toch een negatief effect op de totale balans. Zie, het kwaad is erop uit om de balans te verstoren, maar steeds opnieuw zorg Ik ervoor dat de balans in evenwicht blijft, door situaties te geven waarbij goede mensen hun liefde belangeloos kunnen uiten in daden. Daden uit ware liefde uit het hart.

Hemels Brood 6434

In ware nederigheid kun je het zuiverst de waarheid zien, en vanuit die waarheid het beste onderscheid maken tussen wat goed en liefdevol is en wat niet. Zowel bij jezelf als bij je medemensen, waarbij het belangrijk is dat je eerst het zo verkregen zuivere oog op jezelf richt. Want wie met dat zuivere oog naar zichzelf kijkt, zal eerst het een en ander bij zichzelf op te ruimen hebben voordat hij in nederigheid kan blijven en het zuivere oog op zijn medemensen kan richten en, zonder te oordelen, medemensen kan helpen om ook tot de nodige nederigheid te komen en ook bij zichzelf met een zuiver oog te zien wat er bij hen nog op te ruimen is.

Doorgaans denken mensen een zuiver oog te hebben en daarmee recht te hebben om hun naasten te bekritiseren, terwijl zij nog geen zuiver oog hebben en ook zichzelf nog niet in alle zuiverheid kunnen zien. Nederigheid is in de Bron in ieder mens en iedereen kan daaruit nederigheid putten. Ik ben Die Bron voor en in iedereen. Want in Mijn nederigheid is de grootste onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde het enig ware leven en het stroomt uit die Bron voor eeuwig als een leven gevende rivier met oneindig veel vertakkingen, te vergelijken met de bloedvaten in een lichaam die tot in de kleinste haarvaten alles en iedereen voorzien van Mijn leven gevende liefde in alle eeuwigheid van werkelijk leven. Die stromen zijn te zien met het zuivere oog van ware nederigheid, daarmee is te zien hoe Mijn stromen van liefde alles en iedereen voedt, verlicht, draagt en eeuwig in leven houdt. Wie dat wil zien, wil voelen, wil beseffen, deel van die levende stroom van Mijn liefde wil zijn, die hoeft alleen maar tot de ware nederigheid te komen.

Voor nederigheid kan iedereen bij Mij in zijn hart komen en voelen wat nederigheid werkelijk is. Maar de weg naar Mij in het hart om tot nederigheid te komen, is een hele moeilijke weg die veel doorzettingsvermogen vraagt, veel zelfverloochening, dat is, het loslaten van de waarden van je eigenheid, van datgene waar je trots op bent of eer uit verkrijgt en dergelijke. En daarvoor is het nodig om dat allemaal te kunnen zien. En zie je, daarvoor heb je ware nederigheid nodig. Begrijp je dat je daar Mij voor nodig hebt? Om je te brengen tot die nederigheid in alle waarheid van Mijn liefde, die in iedereen stroomt, ook in jou.

Hemels Brood 6435

De vrije wil, die jullie van Mij gekregen hebben, zodanig sturen dat die in alle vrijheid niet afdwaalt van ware liefde, is voor jullie allemaal moeilijk. Juist de vrijheid ervan brengt met zich mee dat het moeilijk is, want iedereen heeft daarbij te maken met de verleiding om die vrijheid te gebruiken voor datgene wat een voordeel lijkt te zijn, maar dat uiteindelijk niet is. Om je vrijheid zodanig te gebruiken dat het je brengt tot keuzen die je waardevolle resultaten opleveren, is het nodig om precies te weten wat waardevol voor jou is. En daar ligt de grootste moeilijkheid, want voortdurend is er de verleiding die veel voorspiegelt als waardevol, terwijl het dat niet is.

Zou je in alle opzichten precies weten wat werkelijk waardevol is, dan zou die verleiding geen vat op je vrije wil hebben, maar de situatie is nu juist zo, dat veel mensen geen idee hebben van wat werkelijk waardevol is om in hun vrijheid voor te kiezen. En voor velen lijkt het erop dat het ook niet nodig is om uit te zoeken wat het leven op aarde aan waarde in zich draagt. Alle adviezen, alles wat Ik aanreik om dat te ontdekken, wordt gemakkelijk opzij geschoven, genegeerd, als ongemakkelijk ervaren om aan te voldoen. Maar jij, en een aantal mensen met jou, weten wel degelijk dat er een grote waarde te behalen is op deze aarde, alhoewel die waarde niet van de aarde afkomstig is. Jullie weten dat die waarde van Mij, jullie Schepper, afkomstig is.

Toch maken jullie in je vrijheid ook keuzen die je voordeel lijken te geven in werelds opzicht, maar het niet geven. Voor een korte periode voldoet een en ander, maar voor de langere termijn, voor de eeuwigheid, heeft het geen enkele waarde. Ik weet hoe moeilijk het is om in de vrijheid die jullie hebben je wil niet te laten gaan naar verlangens die je rust en vrede lijken te geven, maar uitmonden in zorgen en ongemakken. Want op de aarde is alles aanwezig om gebruik van te maken, en laat dan die rijpe vruchten, die er zo weelderig en aantrekkelijk uitzien en zo heerlijk om te eten zijn, maar eens liggen. Maak dan maar eens geen gebruik van de mogelijkheden die er zijn om je behoeften mee te bevredigen. Dit zeg Ik jullie in de breedste zin van het woord. Want ieder van jullie heeft te maken met behoeften, met misstappen voor eigen genoegen, met verdraaiingen en met het vergoelijken van je daden, om ze minder ernstig te laten lijken.

Maar je weet het, want je kent Mijn advies, je hebt Mijn raad in je hart wel gevoeld, maar het lukt je soms niet om je vrije wil te beteugelen. Een vrije wil, dat is je grootste rijkdom naast Mijn ware eeuwige liefde. Gebruik je vrije wil vanuit Mijn liefde en haar wijsheid, die je in je hart altijd kunt vinden, dan weet je niet alleen wat echt en alleen ware waarde voor jou heeft, maar dan weet je ook waar je je vrije wil het beste voor kunt inzetten en wat je uit je vrije wil het beste kunt laten. Want toegeven aan allerlei behoeften voor jezelf heeft geen waarde voor jou, nu niet en voor de toekomst zeker niet. Weet daarbij dat Ik in jou aanwezig ben, en wie zijn wil vrij aan Mij geeft, die geef Ik de kracht van Mijn liefde en haar wijsheid nog een keer zo sterk, zodat je in alle vrijheid kunt kiezen voor wat werkelijk waarde in eeuwigheid heeft, voor jou en alle mensen tezamen.

Hemels Brood 6436

Als er iets is wat je dwars zit, en je weet niet hoe er het beste mee om te gaan, kom dan bij Mij in je hart. Als je eerlijk wilt zijn, maar hoe je het ook wendt of keert, je weet niet of die eerlijkheid wel de juiste weg is, kom dan bij Mij in je hart. Als je bang bent om niet begrepen te worden, om niet geloofd te worden, kom dan bij Mij in je hart. Leg Mij al je overwegingen voor en luister dan in stilte naar wat er in je opkomt.

Want als je werkelijk eerlijk wilt zijn, als je werkelijk iets wilt helen wat gebroken is en je dwars zit, dan kan Ik je het juiste om te doen of te zeggen laten weten, in je. Maar het is daarbij wel nodig dat wat je dwars zit niet gepaard gaat met wrok, met verwijten, met boosheid of iets dergelijks. Want dan vermengt dat zich met hetgeen Ik je innerlijk aanreik en dan kun je denken dat je Mij verstaan hebt, maar vermengd met jouw wrok of verwijten is het niet meer zuiver Mijn advies en dan is het resultaat ervan ook niet meer zoals het in alle zuiverheid zou zijn. Alles is op de beste manier te verhelpen, als Mijn advies in alle zuiverheid opgevolgd wordt. Maar aan die zuiverheid mankeert het nogal eens. En dan wordt er gedacht dat eerlijk gehandeld is, dat eerlijke woorden gesproken zijn, maar het resultaat laat zien dat er toch niet helemaal eerlijk gehandeld is, dat de woorden toch niet eerlijk gesproken werden.

“Aan de vruchten herkent men de boom”. Dat is, aan de resultaten kun je zien of je eerlijk en zuiver Mijn advies hebt opgevolgd of toch wat verdraaid hebt weergegeven. En Ik zeg je, elke verdraaiing geeft een navenant resultaat, wat er vervolgens om vraagt om rechtgezet te worden. Maar als je bij jezelf niet herkent en niet erkent dat je doen en laten, je spreken en zwijgen, niet zuiver was, dan raak je verstrikt in onaangename situaties als gevolg van onzuiverheid in je handelen. Want wat Ik aanreik is altijd zuiver ware liefde en haar wijsheid, maar vermengd met eigen meningen en opvattingen, verliest Mijn advies aan kracht. Onthoud dat als je in jezelf om Mijn advies vraagt, je ervoor zorgt dat je gehoor zuiver en oprecht is, eerlijk en zonder eigen invullingen, dan komt het zeker goed, als je Mijn advies precies zo opvolgt.

Hemels Brood 6437

Regelmatig bidden mensen Mij om een verbetering van hun situatie, zonder dat hun gebed verhoord wordt. Soms bidden zij al een hele lange tijd. Terwijl zij bij anderen zien dat een gebed verhoord wordt, wordt hun gebed nog altijd niet verhoord. En dan begint de twijfel te knagen, of Ik wel zo’n liefdevolle God ben als zij van Mij verwachten. Maar het is niet zo, dat wie Mij in gebed ergens om vraagt, hij daarmee de zekerheid heeft dat Ik dat gebed verhoor.

Zie, wanneer een gebed gepaard gaat met een wrok jegens iemand, dan zal dat gebed als zodanig door Mij niet verhoord worden. Hoe vaak het ook gebeden wordt. Een gebed voor iets dat op enigerlei wijze ten nadele van anderen is, zal niet verhoord worden, hoe vaak er ook voor gebeden wordt. En Ik zeg jullie, er zijn heel veel gebeden die uitgesproken worden met bepaalde verwachtingen, waarbij Ik benaderd word als een soort tovenaar, die alles wat niet aangenaam is zal oplossen, zodra je daarom vraagt. Want zo is Mijn ordening niet. Het is nog altijd zo dat wie wind zaait, storm zal oogsten. En dat houdt in, dat die storm niet door een gebed aan Mij door Mij wel even weggenomen zal worden. Uit liefde voor jullie neem Ik al veel weg, zelfs zonder dat daarvoor gebeden is. Maar zou Ik alle gebeden verhoren zoals mensen hun gebeden aan Mij verhoord willen hebben, dan zou dat voor veel mensen niet goed zijn en het zou de vrijheid van mensen wegnemen.

Het is te vergelijken met de situatie dat iemand de gelegenheid zou hebben om vele jaren terug in de tijd te gaan en in het verleden een en ander aan gebeurtenissen zou veranderen. Dan zou dat direct veel nadelige gevolgen hebben in de huidige tijd, want de hele reeks van gebeurtenissen die na die veranderde situaties voltrokken zijn, zouden daarmee vernietigd worden, met enorme gevolgen. Zo heeft de verhoring van veel gebeden, zou Ik ze verhoren zoals mensen bidden, enorme gevolgen hebben, die niemand werkelijk goed zouden doen. Dus wanneer je al lange tijd voor hetzelfde bidt, zonder resultaat, kom dan eens in je hart bij Mij, dan kijken we samen naar jouw gebed en toon Ik jou welk gebed Ik wel zou kunnen verhoren. In jouw vrijheid kun je Mij dat dan bidden. Maar als je het ‘Onze Vader’ oprecht vanuit je hart bidt, dan komt het in alle zuiverheid goed. Niet zoals je zou willen, maar zoals het voor iedereen het beste is.

Hemels Brood 6438

Lief mens, alles is geordend, tot en met jouw vrijheid toe, en toch heb jij je vrijheid om te zijn wie je bent en te kiezen wat je wilt. Maar hoe vrij jij ook bent, alle mensen met jou zijn even vrij en toch valt ook hun vrijheid binnen Mijn ordening. Want hoe vrij jij en alle mensen ook zijn, en wat jullie in die ware vrijheid ook willen en kiezen, binnen Mijn ordening heeft het allemaal wel een werking en die werking is rechtstreeks verbonden met Mijn vrije Wil, die volmaakte ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke eeuwig durende en nooit veranderende liefde en haar wijsheid is en eeuwig blijft, Mijn Leven, Mijn Zijn.

En dat kan niet anders zijn dan zoals het is, omdat geen van jullie zelf leven is, maar jullie allemaal alleen uit Mij levend zijn. Om besef daarvan te kunnen hebben heb Ik jullie ware wilsvrijheid gegeven, daarmee kunnen jullie kiezen wat je maar wilt, alleen het vervolg van elk willen, van elke keus, kan niet anders dan in verband staan met Mij, met Mijn Leven, met Mijn ware liefde. En vanuit Mijn liefde, die altijd alleen dienstbaar is aan jullie welzijn, heb Ik alles dusdanig in Mijn ordening geplaatst, dat het ware leven, aan jullie gegeven, eeuwig het ware leven blijft. Maar of jullie mensen dat op aarde ook zo ervaren, dat ligt geheel aan jullie, aan de keuzen die jullie in je vrijheid maken.

Jullie vrijheid ligt er vooral in dat je steeds de keus kunt maken tussen Mijn ware liefde en het tegenovergestelde daarvan. Maar er zijn op aarde veel mensen die, door het besef te leven, denken dat leven hun eigen zijn is en kan zijn, zonder Mij als hun Leven Gever. Het besef van de eigen vrije wil geeft veel mensen het gevoel geheel zelfstandig te zijn en door de keuzen die zij maken zijn zij vervreemd van het besef van Mijn bestaan en het besef dat hun leven direct uit Mij hen gegeven is. Maar ook dat valt binnen Mijn ordening en wat mensen in de vrijheid van hun wil ook kiezen, altijd volgt daarop een uitwerking die hen vanuit Mijn liefdevolle ordening dienstbaar is. Hoe ver iemand in zijn vrijheid ook afdwaalt van liefde, hij zal nooit zijn leven uit Mij verliezen en zal altijd de mogelijkheid hebben om tot zijn oorspronkelijk ware leven in het gelukzalige besef ervan, terug te komen.

De aarde, waar Ik jullie mensen met elkaar geplaatst heb, is de enige plaats in het heelal waar dit vrije leven, aan jullie allemaal gegeven, mogelijk is. Maar met elkaar zijn jullie één van geest in Mijn Geest en wat op aarde plaatsvindt heeft zijn werking voor alle mensen. Daardoor kan het zijn dat de één meer te lijden heeft dan een ander, zonder dat hij daar schuld aan heeft. Als een vinger van een hand gewond is, dan doet dat pijn en die pijn is niet alleen in die hand, maar in het hele bewustzijn te voelen, omdat die vinger deel uitmaakt van dat hele lichaam. En zo maken alle mensen deel uit van dat Ene lichaam, die jullie samen met Mij zijn, levend uit Mij en dat is Mijn Wil van ware liefde voor jullie allemaal. Denk daarom niet dat iemand meer te dragen krijgt omdat hij ergens schuld aan heeft, maar omdat het nodig is om alle mensen in hun bestaan vrijheid te geven. Die vrijheid kan alleen als de gevolgen met elkaar gedragen worden.

Zolang er nog mensen zijn die hun vrijheid invullen voor hun eigen goed, zullen er ook mensen zijn die lijden. Laat niemand daarom tegen de ander zeggen, de pijn die je hebt is je eigen schuld, want Ik heb alle schuld vereffend met Mijn kruisiging en Mijn opstanding uit de dood. Ik heb jullie Mijn ordening en Mijn Wet gegeven die liefde predikt, niets anders dan liefde voor elkaar. Daarom, verenig je met elkaar in Mijn liefde en steun de mensen die lijden, in de daad, in het woord, in gebed, in alles. Dan ben je Mijn kind in ware liefde!

Hemels Brood 6439

Hoe weinig weten jullie van de werking van alles wat jullie doen en laten, tot in de kleinste situaties toe, die zo onbeduidend lijken, terwijl iedere haar op je hoofd geteld is en niets, maar dan ook niets aan het toeval is overgelaten. Hoe weinig weten jullie van Mijn liefde voor jullie allemaal en de uitwerking van Mijn liefde voor alle mensen, voor de hele Schepping, voor het hele universum, voor alles wat is, om jullie verblijf op aarde als mens in de volle vrijheid van bestaan en het volle besef daarvan, mogelijk te maken.

De oneindigheid waarin dat mogelijk is, tot in het kleinste deeltje, wat voor jullie niet te zien is, geregisseerd door Mij, jullie God en Schepper, jullie hemelse Vader, in jullie allemaal aanwezig in Jezus Christus in jullie hart, bereikbaar voor ieder persoonlijk en werkzaam voor ieder mens persoonlijk en tegelijkertijd voor alle mensen tezamen, waar ieder mens zich ook bevindt, op de aarde, in de hemel, of ergens daartussenin. Ik weet alles van iedereen in de hele oneindigheid, niemand kan zich voor Mij verbergen, noch kan iemand iets van zijn denken, zijn doen en laten, zijn gevoelens, zijn mening, wat dan ook, voor Mij verbergen. Voor  zichzelf kan iemand iets verbergen, waarheid ontkennen, zichzelf belangrijk vinden, zich verheffen boven anderen, zich vernederd voelen ten aanzien van medemensen, Ik weet hoe het werkelijk met iemand gesteld is en alle misvattingen ken Ik van iedereen.

Ik ken de wirwar van leugens die mensen zelf niet als leugens waar willen hebben, Ik ken de ijdelheid waarmee mensen zich presenteren, de jaloezie die mensen bij zichzelf ontkennen, de machtstrijden tussen mensen in het groot, maar ook in het klein, de concurrentie tussen mensen, Ik weet en zie alles, Ik ken jullie beter dan je jezelf bereid bent te kennen. En Ik weet welk een nadeel dat voor jullie allemaal is, hoe jullie denken en doen, ontkennen wat waar is, enzovoorts. En Ik zeg jullie, juist door Mij en Mijn liefde zal de hele Schepping, zullen alle mensen, tot zicht en tot besef komen van alles wat geen waarheid is en ontkend is, van alles wat geen liefde is en voorgedaan is als liefde, maar het niet was, alles zal zichtbaar worden en dat zal een golf van schrik teweegbrengen in de duisternis die er heerst door alle afdwaling van liefde.

Maar Ik heb jullie allen intens en oneindig lief en in die duisternis zal Mijn licht opgaan en alles tot in de kleinste uithoeken van de duisternis zal verlicht worden, iedereen zal zien en beseffen, alles wat niet waar is, alles wat geen liefde is en er zal een grote bekering bij alle mensen in de hele schepping, in het hele universum, in de totale oneindigheid, plaatsvinden en alles en iedereen zal tot ware wijze liefde komen in de volle vrijheid van ieders eigen persoonlijk zijn in de gezamenlijke eenheid van Mijn Zijn, werkelijk gelukzalig leven. En zo zal het gebeuren dat alle mensen in eeuwigheid volmaakt leven en gelukkig zijn, ieder zelf en allen in Mijn liefde tezamen.

Hemels Brood 6440

Meerdere mensen hebben van tijd tot tijd datums vastgesteld waarop volgens hen de wereld, c.q. de aarde, zou vergaan. Steeds bleek dat op de aangegeven datum niet te gebeuren. De wereld, dan wel de aarde, is er nog altijd. De voorspellingen dat de wereld, ofwel de aarde, zou vergaan, zijn gedaan zonder dat er een aanwijsbare reden voor kon worden gegeven. Terwijl wetenschappers ondertussen wel genoeg weten over de omloop van de aarde en de verschillende hemellichamen, de zon en de maan en hoe een en ander zich in de ruimte met elkaar verhoudt, zou het eigenlijk wel duidelijk moeten zijn, dat er voor het vergaan van de aarde een aanwijsbare reden moet zijn, zoals bijvoorbeeld een botsing tussen een grote meteoriet en de aarde, om het vergaan van de aarde te kunnen voorspellen. Maar dat was bij geen van de voorspellingen het geval.

Toch worden er steeds weer voorspellingen gedaan over het vergaan van de aarde. En deze voorspellingen hebben vooral te maken met wat er in de Bijbel staat, dat de aarde zal vergaan en een nieuwe aarde zal ontstaan. Maar het grote verschil daarbij is, dat wanneer mensen voorspellen dat de aarde zal vergaan er sprake is van de letterlijk materiële aarde, terwijl in de Bijbel sprake is van de niet materiële geestelijke aarde, dan wel de wereldse omstandigheden. Steeds opnieuw wordt de vergissing gemaakt dat wanneer in de Bijbel over het geestelijk niet materiële gesproken wordt, dit opgevat wordt als het materiële letterlijke, het fysieke. In de Bijbel wordt gesproken in een geestelijk besef, waarmee niet het letterlijke materiële bedoeld wordt, maar, om verschillende redenen, het letterlijk materiële als een metafoor gebruikt wordt om wat er geestelijk mee bedoeld wordt te kunnen gaan begrijpen.

Wat er op die manier in de Bijbel geschreven staat is zo gedaan om de kern van Mijn Goddelijke waarheid te beschermen tegen kwaadwillende mensen, zodat de waarheid behouden blijft voor alle goedwillende mensen. En dat is wel zodanig gebeurd, dat op een zeker moment bij de goedwillende mensen, vanuit hun hart, het besef zal komen hoe de teksten die in de Bijbel staan te lezen en te begrijpen, niet naar de letter, maar naar de ware geestelijke betekenis. Daarmee zal hun geestelijk besef van waarheid groeien en zal de geestelijke aarde, dat is de basis van besef van werkelijk leven, vernieuwd worden en de oude aarde zal voorbijgaan en een nieuwe aarde zal ontstaan.

Want wat er in de Bijbel staat is waar, maar het zicht op de waarheid is voorbehouden aan hen die in hun hart Mij hebben leren kennen en er oprecht naar streven Mijn liefde te zijn. Zo is het bedoeld dat de aarde vergaat en een nieuwe aarde en een nieuwe hemel zal ontstaan. Uiteindelijk bij alle mensen.

Hemels Brood 6441

In ieder mens is wel het verlangen aanwezig om volmaakt gelukkig te zijn, maar niet iedereen heeft er hetzelfde idee over hoe dat geluk in wat voor situatie te kunnen bereiken. Zo zijn er mensen die ernaar streven om vanuit macht hun geluk te bereiken, anderen denken dat rijkdom hen het geluk zal geven, nog anderen denken dat vrijheid hen geluk zal geven en zo zijn er allerlei verschillende gedachten bij mensen over hoe zij tot de voor hen gelukkigste situatie kunnen komen, op aarde.

Want dat is waar zij zijn en daar willen zij dan ook gelukkig zijn. Over het algemeen zijn er wel momenten waarop mensen zich blij en tevreden voelen, zelfs momenten waarop zij zich in een bepaalde mate gelukkig voelen, maar niemand heeft al dat intense gevoel van geluk dat nooit ophoudt. Er is altijd wel iets dat het blijvende geluk in de weg staat. In doorsnee besteden mensen er veel tijd en energie aan om die belemmeringen uit de weg te ruimen, maar steeds zijn er weer nieuwe belemmeringen. Het is als het beklimmen van een berg en je denkt dat als je de top bereikt hebt, je dan de vrijheid ziet, maar je ziet een nieuwe berg en je beklimt die ook, want je denkt dat je dan wel die vrijheid die je geluk brengt zult bereiken.

Er zijn tijdens het leven op aarde steeds weer bergen te beklimmen, die steeds weer lijken te beloven dat het de laatste berg is en dat daarna toch echt het geluk je toelacht. En soms zijn er ook die momenten waarop je je gelukkig voelt, maar het is niet dat diepe gevoel van eeuwige gelukzaligheid van werkelijk leven, wat je krijgt als je geen bergen meer beklimt, maar genoegen neemt met wat je hebt en daar op de beste manier mee omgaat, vanuit de ware liefde Die Ik Ben in je hart. Wanneer je eenvoudig doet wat in je hart opkomt om te doen voor je naasten, niets nastreeft voor jezelf, vergeeft wat medemensen niet naar waarheid en liefde doen en draagt wat niet zo aangenaam is om mee te maken.

Dan ben je op de aarde tijdens je leven niet in alle opzichten de gelukkigste mens, maar de liefde die je uit je hart, uit Mij in je hart, uitdraagt voor je medemensen brengt je wel op weg daarnaartoe en Ik kan je zeggen, dat die weg van waarheid en liefde, van vergeving en verdragen, van mededogen met je medemensen, je uiteindelijk wel tot het ware blijvende geluk zal brengen. Want de aarde is slechts de gelegenheid om tot werkelijk innig levensgeluk te komen en jij kunt die gelegenheid waarmaken, die ware gelukzaligheid, die niemand op aarde al blijvend kent, bereiken. Als je wilt.

Hemels Brood 6442

Er zijn mensen die ervan uitgaan dat hun bestaan een trillingsgetal is en dat alles een eigen trillingsgetal heeft, dat dit trillingsgetal verstoord kan worden en hersteld kan worden en dat degenen die een hoger trillingsgetal hebben geestelijk gezien hoger in rangorde staan dan hun medemensen met een lager trillingsgetal. Maar ten opzichte van wie is dat trillingsgetal hoger en ten opzichte van wie geeft dat een hogere rangorde?

Want als dat bedoeld is ten opzichte van Mij, jullie God en Schepper, omdat Ik het hoogste trillingsgetal zou zijn, dan moet Ik al diegenen die dat denken teleurstellen, want zo is het niet, niet op die manier, als zou een hoger trillingsgetal iemands hogere rang aangeven. In de Schepping heeft het getal een functie, dat is in de wetenschap allang een bekende factor in het geheel van bestaan. Alle getallen die tot in de oneindigheid doorgaan, hebben in de schepping een plaats op grond van Mijn Wil en op grond van Mijn ordening. Als Ik zeg dat voor Mij, in Mijn liefde, ieder mens even belangrijk is, wie zal dan iemands rangorde kunnen vaststellen op grond van zijn trillingsgetal?

Want niemand weet de uitkomst van alle getallen opgeteld, afgetrokken, vermenigvuldigd en gedeeld, met alle andere soorten van berekeningen en formules die er zijn, waarvan er meerdere nog niet eens bekend zijn bij de mens, als het getal waaraan alle getallen gelinkt zijn oneindig is en alle getallen in die oneindigheid samenkomen. Want Ik heb alle getallen zodanig onder de mensen verdeeld dat, tezamen gevoegd, uiteindelijk het getal oneindig bereikt gaat worden. Daarbij heeft iemand met een zogenaamd hoger trillingsgetal voor Mij geen hogere plaats in welke rangorde dan ook, omdat alle mensen voor Mij even belangrijk zijn en de verdeling niets met een rangorde als zodanig te maken heeft. Ook de verdeling van kracht en zwakte niet.

Alles heeft te maken met Mijn Plan om alle mensen tot het eeuwig gelukzalige leven te brengen en alles wat iemand meer of minder kan, is daar dienstbaar aan, omdat Ik het wil  en zo is niets iemands eigen verdienste, behalve de nederigheid om dat te erkennen. Want dat is aan de mens, om tot die nederigheid te komen en toe te geven dat hij op zichzelf niets kan en niets is buiten Mij. In die nederigheid is hij alles in waarheid en liefde, niet Mij, maar Mij gelijk, dat is oneindig Zijn. Want daar komen alle getallen tezamen, in het getal oneindig, dat is in Mij, volmaakte liefde.

Hemels Brood 6443

Alles heeft een functie in je leven. Alles wat je in je vrijheid kiest, heeft onmiddellijk een functie in je leven en die functie is niet alleen ten dienste aan jezelf, maar tegelijkertijd aan alle mensen. Zoals de zee bestaat uit ontelbaar veel druppels van hetzelfde water en toch elk voor zich die unieke druppel is, zo zijn jullie allemaal mens en zoals alle druppels meebewegen met de bewegingen van het water, zo bewegen alle mensen met elkaar mee in de grote levensbeweging van alle mensen tezamen.

Waar duizenden mensen tezamen zijn ontstaat een gezamenlijke beweging, de beweging van de menigte, en iedereen neemt hetzelfde ritme aan. Zo is elke keus een beweging die niet alleen jezelf aangaat, maar de hele menigte van mensen op aarde. Maar de uiteindelijke beweging is in Mij en elke gekozen beweging krijgt van Mij zijn functie in het grote geheel van het gezamenlijke leven dat alle mensen met elkaar zijn. Niemand is iets zonder de ander en iedereen is iets voor de ander. En het is belangrijk voor jou en alle mensen om dat te gaan begrijpen, dat wat je doet en laat alleen kan, omdat anderen er zijn en dat wat anderen doen en laten alleen kan, omdat jij er bent, en het allerbelangrijkste is het voor jullie allemaal dat Ik er ben, jullie Schepper, God en hemelse Vader. Maar even belangrijk is het voor Mij dat jullie er zijn.

In de eenheid van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid is het bestaan van jullie mensen voor ons allemaal belangrijk, jullie voor Mij en Ik voor jullie. Alleen beseffen veel mensen die heel belangrijke verbinding, die alle mensen met Mij en Ik met jullie heb, niet zoals het werkelijk is. En nu juist het verkrijgen van dat besef is de functie van alles in jouw leven, alles heeft die functie in het leven van alle mensen, alles wat er gezegd en gezwegen wordt, alles wat er gedaan of gelaten wordt, alles wat er gebeurt en niet gebeurt, het heeft direct de functie om ieder mens tot het besef te brengen van zijn oorsprong uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid en het besef van wat werkelijk leven, wat jullie leven voor ieder persoonlijk en voor allen tezamen is.

Niet alleen nu op aarde, maar altijd en eeuwig overal in de oneindigheid van bestaan en het besef te bestaan, wat aan jullie allemaal als mens gegeven is, Mijn ware werkelijke Leven, onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid. Want dat is jouw werkelijke wezenlijkheid, mens, dat is jullie aller wezenlijkheid, mens, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid.

Hemels Brood 6444

Vandaag een waarschuwing voor het gemak waarmee mensen elkaar verwijten maken en denken elkaar te mogen corrigeren uit eigen ongemak. Want zo is het niet bedoeld dat Mijn wet van liefde gehandhaafd wordt. Niemand is in al zijn doen en laten al helemaal volmaakte liefde, en zou iemand in al zijn doen en laten volledig volmaakte liefde zijn, dan zou diegene niemand uit ongemak, of omdat het gedrag van iemand onaangenaam is op zijn fouten wijzen, maar uit liefde.

Ik heb het hierbij niet over dieven en moordenaars, Ik heb het hier over de gewone dagelijkse omgang van mensen met elkaar en de irritatie die veel mensen al snel hebben ten aanzien van hun medemensen, wanneer zij het gedrag van iemand onaangenaam vinden. Iedereen heeft zo zijn tekorten met gevolgen voor zijn medemensen, maar die tekorten zijn niet allemaal hetzelfde. Wie gemakkelijk geduldig kan zijn, stoort zich wellicht aan een medemens die niet zo geduldig is, maar hij vergeet daarbij zijn eigen mankementen, omdat die op dat moment geen rol spelen, maar er wel zijn. Daarom is het goed om lankmoedig jegens elkaar te zijn en elkaar geen verwijten te maken, zodat er geen onenigheid kan ontstaan. Want elk verwijt, al lijkt het nog zo terecht, trekt het tegenovergestelde van liefde aan, is het tegenovergestelde van liefde.

Een verwijtende houding jegens elkaar zie Ik  zo vaak, ook bij jullie mensen die in Mij geloven. Terwijl juist jullie weten dat het de bedoeling is om vooral naar liefde te leven en elkaar te helpen en te steunen, ook wanneer de ander in zijn doen en laten niet geheel naar liefde handelt. Het is als een gewenning onder de mensen om elkaar terecht te wijzen als het gedrag van de ander iemand niet aanstaat. In plaats van een rustig gesprek daarover wordt iemand er vaak verwijtend en boos op aangesproken, dat zijn gedrag niet aangenaam is. Maar eens luisteren naar die ander en horen waar zijn gedrag mee te maken heeft, dat blijft nogal eens achterwege. Zou Ik op zo’n manier met jullie omgaan, in wat voor zorgen zou je dan terechtkomen?

Maar zo ga Ik niet met jullie om en Ik vraag jullie, ga toch in liefde met elkaar om, laat je toch niet verleiden om elkaar te belasten. Want elk verwijt, elk ongenoegen, elke boosheid, is belastend. Niet alleen voor de ander, maar ook voor jezelf. Want je hebt ingang gegeven aan het tegenovergestelde van liefde, van Mijn liefde. Kom voortaan bij Mij en voorkom met Mij samen dat het tegenovergestelde van liefde je benadeelt, zodat je vanuit Mij daarvoor beschermd blijft, in Mijn liefde!

Hemels Brood 6445

Iedereen heeft zijn verscheidenheid en dat is niet zomaar voor niets. Als je bijvoorbeeld een auto in elkaar zet, dan heb je daar verschillende onderdelen voor nodig, zonder die onderdelen wordt het geen auto. Nu is dat maar een materieel dood voorbeeld. Maar voor het ware leven, wat jullie als mens als één geheel met elkaar zijn, komt het er toch ook op aan dat alle verschillende onderdelen aanwezig zijn en, eenvoudig gezegd, zoals de onderdelen van een auto verschillend zijn en hun plaats hebben, zo zijn jullie ook verschillend van elkaar en hebben jullie ook je plaats, want zonder dat zou er geen eenheid zijn, zou de mens geen mens zijn.

Maar de mens is geen dood samengesteld materieel voorwerp, jullie mensen leven, en jullie zijn je bewust van je leven op een eigen unieke en zelfstandige wijze. En juist met ieders verschillende unieke eigenheid van zijn, vormen jullie het grote geheel als mensheid, ieder voor zich en tezamen in eenheid met Mij, jullie Schepper. In dat grote geheel van bestaan is iedereen met z’n eigenheid even belangrijk en van dezelfde waarde, want welk verschil er ook tussen mensen is, het verschil maakt niet of iemand meer of minder waard is. Tenminste, niet bij Mij, jullie Schepper, jullie God en hemelse Vader in Jezus Christus. Maar bij jullie zijn onderling wel waarden gegeven aan wat iemand is, hoe iemand is, wie iemand is, enzovoorts.

Daardoor zijn er grote verschillen ontstaan in welzijn, in welvaart, in de verdeling van alles wat Ik op aarde aan alle mensen beschikbaar gesteld heb, maar wat niet evenredig door jullie onder elkaar verdeeld wordt. En zo is er een wereld gegroeid die alle kenmerken draagt van egoïsme, van eigendunk, van hoogmoed, met alle gevolgen van dien. En die groei gaat de wereldse macht te boven, elk ingrijpen op het een, geeft elders een situatie waar het vervolgens ook nodig is om in te grijpen. Nu protesteren mensen dan eens hier en dan eens daar om de gang van zaken te herzien en daarmee te verbeteren, maar wat er hier herzien wordt, heeft elders gevolgen. Hoe alles met elkaar in verband staat, tot in het kleinste detail van hoe mensen zich gedragen, vanuit allerlei meningen en overtuigingen, die verweven zijn met misvattingen waarvan men zich in het geheel niet bewust is, wordt niet bemerkt. Daardoor ziet niemand dat afgestevend wordt op een totale chaos onder de mensheid, waar iedereen, hoe klein ook, zijn aandeel in heeft, door elke afdwaling van ware liefde en haar wijsheid.

In de eenheid die jullie allemaal in en met Mij zijn, zal het nodig zijn dat Ik, op het daarvoor cruciale moment, ingrijp en rechtzet wat krom en zonder ware liefde is. Want zonder Mijn ingrijpen is de wereldse mens gedoemd alle besef van wat er werkelijk toe doet te verliezen in egoïsme, in hoogmoed, in eigendunk en in zijn idee zelfmachtig te zijn. En aan jullie, kleine groep mensen, die Mij in Mijn liefde oprecht willen volgen, zeg Ik, laat het los die kleinzieligheid elkaar te bekritiseren en je met elkaar te vergelijken, laat het los om die kleine tekortkomingen elkaar voor te houden, laat het los elkaar te verbeteren, en kom vaker en vaker bij Mij in je hart, zodat je in ware liefde en haar wijsheid de wereld kunt voorgaan, ook al lopen jullie helemaal achteraan. Maar gedenk dan, de eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten zullen de eersten zijn. Want wat Ik zeg, zo zal het zijn.

Hemels Brood 6446

De mens krijgt voortdurend allerlei impulsen, dat zijn allemaal levensimpulsen. Voor het leven in het materiële lichaam zijn de impulsen die het hart op gang houden het belangrijkste, vallen die impulsen weg, dan valt het lichaam uit, want als het wegvallen van die impulsen te lang duurt, dan vallen de hersenen uit en vervolgens de rest van het materiële lichaam. Maar het geestelijke leven blijft eeuwig en haar impulsen komen van Mij, van Mijn eeuwig Levend Hart, voor alles wat is en bestaat.

Het hart is het besef van het bestaan, is liefde. In de oudheid besefte de mens het belang van het hart en de verbinding daarvan met Mijn liefde. Want hoe het ook lijkt dat het materiële hart haar impulsen uit de hersenen krijgt, in werkelijkheid komen alle levensimpulsen van Mij, jullie Schepper, God Die Alles Is. Mijn impulsen van liefde en haar wijsheid zijn als het licht en haar golven van eeuwig licht, de impulsen van eeuwig Leven, van volmaakte liefde en haar wijsheid, is de eeuwigheid van bestaan, van werkelijk Leven, van volkomen volmaakte gelukzaligheid. De mens is daarvan, als enige op Mij gelijkende wezenlijkheid, een deel. Maar ieder deel blijft dat deel en vanuit dat deel is het totale geheel niet in zijn totaal te zien en daardoor ook niet voor te stellen of te begrijpen.

Je kunt niet in het licht zijn en er van een afstand naar kijken, terwijl je in het licht bent. Maar wanneer je alles bent, kent en weet, dan hoef je dat licht niet van een afstand te zien om het geheel in zijn totaal te zien en om het je te kunnen voorstellen en begrijpen. Ik Ben Alles en buiten Mij is er niets, er is geen buiten Mij, er bestaat niets buiten Mij. En zie, de mens denkt nog steeds van wel, en probeert nog steeds in de oneindigheid van het universum leven te vinden, om wat hij niet begrijpt te begrijpen. En hoewel hij materieel gezien allerlei ontdekkingen doet, kan hij toch maar niet begrijpen dat alle impulsen die zijn materiële hart in werking houden, van Mij komen, van Mijn liefde, en diezelfde impulsen geven hem eeuwig leven, ook zonder zijn materiële lichaam.

Want Ik heb de mens eenmaal tot eeuwig leven gewekt en een tijdelijk materieel lichaam gegeven, omdat hij meer dacht te zijn dan het deel dat hij, op Mij gelijkend, maar niet Mij, van Mij is. En een groot deel van de mensen op aarde beseft nog steeds niet in welk Licht hun leven staat. Uit ware liefde, niet anders dan uit ware liefde, zal Ik alle mensen de ogen openen voor het licht waarin zij staan en hen het deel tonen dat zij zijn, Koningskinderen van Mij uit Mijn Liefde en haar Wijsheid. Bedoeld om het ware leven als Koningen te leven, niet als arbeiders en bedelaars, wat zij nu zijn, als je ziet hoe er geploeterd wordt op aarde, met het kleine beetje licht dat er zo hier en daar is, door de mensen die in hun hart Mij herkend hebben als hun Leven Gever.

Aan hen zeg Ik, houd vol, blijf Mij en je medemensen in liefde zien, want jullie geloof zal jullie behouden voor de grote omslag en dan zijn jullie het die vooraan komen te staan, in ware eenvoud, maar wel als ware lichten voor al jullie medemensen. Ware lichten van Mijn liefde en haar wijsheid, waarmee iedereen gaat zien en begrijpen wat werkelijk eeuwig gelukzalig leven is, Wie Ik Ben.

Hemels Brood 6447

Als je Mij in je hart voelt, voel je de zekerheid van ware liefde, van ware wijsheid die uit Mijn liefde voortkomt en dan voel je wat het beste is om te doen of te laten, in welke situatie je ook terecht bent gekomen. Maar vaak begint dan het nadenken over wat je innerlijk voelt. En dat nadenken pluist alles wat je innerlijk van Mijn liefde en haar wijsheid voelt helemaal uit, om het te begrijpen, en evengoed is het niet te begrijpen.

Hoe is het mogelijk om in je hart oplossingen aangedragen te krijgen, die je niet bedacht hebt en er toch zomaar ineens zijn, en wel zodanig, dat je meteen ook weet dat het waar en goed is, het beste is. Maar je wilt het met je verstand toch begrijpen en daar wordt van alles bijgehaald. Wat je geleerd is, de ervaringen die je hebt opgedaan, het doen en laten van andere mensen, meningen van andere mensen, gebruikelijke normen en waarden, aangeleerde gewoonten en gebruiken, verwachtingen, eigen invullingen, eigen wensen en verlangens, kortom, nogal wat om over te denken ten aanzien van wat je innerlijk voelt. Want het is toch een risico, het opvolgen van dat innerlijke gevoel. Stel dat je het niet goed gevoeld hebt, dat je iets nastreeft wat niet zo bedoeld is, dat je het je verbeeld hebt, enzovoorts.

Want er komt altijd een moment waarop je met de mensen om je heen te maken krijgt, zij gaan vragen stellen over jouw handelen en dan wordt het moeilijk om alleen te zeggen, het was een gevoel over wat het beste was om te doen en dat heb ik opgevolgd. Dat ligt niet zo gemakkelijk als het hier staat. Want al heb je naar beste weten gehandeld, met het beste resultaat, er zijn altijd mensen die er anders over denken en niet voelen. Juist dat is dan het probleem, zij voelen niet, zij denken. En dat laten ze je weten ook, want zij begrijpen dat voelen niet en hadden andere resultaten voor ogen, resultaten die meer in hun voordeel zouden zijn geweest. En dat het op iets anders uitgekomen is, daar ben jij nu schuld aan, want je hebt zomaar wat gedaan uit een gevoel, zonder na te denken.

Toch blijft het goed om je gevoel te volgen, want een zuiver gevoel in je hart van Mij geeft oplossingen die niemand bevoorrechten op de manier waarop mensen dat graag zouden willen, maar wel werkelijk de beste oplossingen zijn voor alle mensen, op een manier, die het doorsnee denken te boven gaat. Blijf jij Mij maar in je hart voelen en laat het denken daarover, om je medemensen tevreden te houden, maar los. Want wat je in je voelt om te doen en te laten als beste oplossing voor welke situatie dan ook, bedenken anderen zich niet, omdat zij op voordeel uit zijn. Maar juist omdat jij dat niet bent, voel je Mijn liefde heel zuiver in je, daar mag je op vertrouwen. Het geeft je uit Mijn liefde de beste adviezen voor alle mensen!

Hemels Brood 6448

Onder de mensen op aarde is veel oneerlijkheid. Mensen beklagen zich erover, maar veel verandert er niet, er blijven altijd mensen oneerlijk. En als gevolg daarvan denken mensen dat Ik met die oneerlijkheid te maken heb, dat Ik daar iets aan zou moeten doen, dat Mijn liefde niet altijd eerlijk is. Maar Ik zeg jullie, Ik ben in alles altijd helemaal volmaakt eerlijk, alleen de keuzen die mensen maken zijn vaak niet eerlijk. En ook de mensen die zich over de oneerlijkheid van hun medemensen beklagen, zijn zelf niet altijd eerlijk. Het moeilijke daarbij is, dat als die oneerlijkheid bemerkt wordt, de meeste mensen niet toegeven dat zij oneerlijk waren, zelfs niet in alle opzichten beseffen dat zij niet eerlijk waren.

Want een leugen wordt vaak met een leugen betaald en dat houdt lang stand. Oneerlijkheid heeft niets met Mijn liefde te maken, net zo goed als de keus van mensen voor het tegenovergestelde van liefde niets met Mij te maken heeft. En ook jullie die in Mij geloven zijn niet altijd helemaal eerlijk en verdoezelen dat evengoed. Bij jullie allemaal zijn er momenten van afdwaling van Mij en Mijn liefde en haar wijsheid die regelmatig over het hoofd worden gezien. Maar van tijd tot tijd komen jullie allemaal in een situatie waarin je geconfronteerd wordt met hetgeen niet eerlijk was en waarvan je niet toegegeven hebt dat het niet eerlijk was. En dan is het heel moeilijk om je oneerlijkheid alsnog toe te geven. Toch is dat nodig, om wat geen liefde was te herstellen in liefde en de gevolgen ervan te stoppen. Dat is heel belangrijk, want zelfs de effecten van kleine leugens, een beetje oneerlijkheid, een kleine verdraaiing, houden in het grote geheel lang hun vergiftigende werking, tot zij door liefde worden weggenomen, door berouw en door het toegeven ervan.

Maar vaak ben Ik Degene Die met Mijn liefde de nadelige gevolgen op een zeker moment wegneemt. Want door Mijn liefde voor jullie worden alle afdwalingen van liefde tot dienstbaarheid aan het doel van jullie bestaan op aarde omgevormd, tot die dienstbaarheid de maat bereikt heeft die nodig was. Maar het zou zoveel schelen als jullie die in Mij geloven ook dat beetje oneerlijkheid zouden erkennen en zouden loslaten voor Mijn ware liefde. Als je dat oprecht wilt, kom dan in je hart bij Mij en wees sterk, dan laat Ik je zien wat toch niet helemaal ware liefde was, wat nog niet helemaal eerlijk was, nog niet helemaal zuiver en zonder eigenbelang, zonder eigen willen was.

Niet als een schande, om je terecht te wijzen, maar uit begrip en uit liefde, om je hart te zuiveren. Want met een zuiver hart kom je steeds dichter bij Mij en Mijn ware liefde en ga je steeds meer zuiver Mijn liefde werkelijk zijn. Het ware echte leven in eeuwigheid.