Hemels Brood 621 t/m 651

Hemels Brood 621

De goddelijke vonk is de lichtende geest in je, die je ziel begeleidt door het leven. Het leven van alledag en het leven naar zijn geestelijke bestemming. Deze geestelijke bestemming kan je duidelijk worden door het leven van alledag, wanneer je de goddelijke vonk in je laat groeien. Deze goddelijke vonk is de vonk van ware liefde die ieder mens in zich heeft en bij elke daad uit liefde groeit. Zo kan die vonk in jou uitgroeien tot een waar vuur van liefde, waarmee dan de ziel kan opgaan in het totale ware leven, in de totale ware liefde die Ik ben en daarmee wordt de ziel verenigd met Mij terwijl zij dan toch ook zichzelf blijft, in het volle bewustzijn van bestaan en het volle bewustzijn van haar liefde en zij verkrijgt dan daarmee het volle bewustzijn in Mij en de volle liefde die ik ben.

Maar alleen de ware reine liefde kan deze versmelting van de ziel en geest met Mij teweegbrengen. En dan ook nog alleen in de volle vrijheid van zijn. Hoe graag Ik de ziel ook zijn afdwaling van het ware leven en de daarmee gepaard gaande pijn zou willen besparen, dat kan niet door de ziel eenvoudigweg naar Mij toe te trekken en zijn vonk tot een waar vuur in hem op te stoken. Hij zou dan wel in Mijn liefde opgaan en hij zou wel tot samensmelting komen, maar zijn vrije besef van bestaan zou dat niet overleven, hij zou zich daarbij niet meer als een zelfstandig zijn in Mij bewust kunnen zijn. Daarom is het van het grootste belang dat ieder zelf er vrij voor kiest de goddelijke vonk in hem te laten uitgroeien tot een waar vuur van liefde voor Mij en alle mensen.

Hemels Brood 622

Leef zoveel je kunt uit de liefde in je hart. Dat is steeds opnieuw Mijn boodschap aan jullie allemaal. Het is een eenvoudige boodschap. En als iedereen bereid zou zijn haar na te leven, dan zou het ook eenvoudig zijn om te doen. Maar, lang niet iedereen is bereid die liefde die Ik bedoel ook zo te leven. Dat maakt dat het geen eenvoudige opgave meer is en makkelijker gezegd dan gedaan.

Ik weet dat. Maar dat neemt niet weg dat het toch de enige ware juiste levenshouding is, in alle gevallen en alle situaties. En juist hoe minder mensen naar liefde willen leven, des te belangrijker is het, om nauw met Mij verbonden te blijven, om je de moeite te doen met Mij innerlijk verbonden te blijven en je niet te laten wegdrijven in de liefdeloosheid van de wereld. Hoe vernuftig zij ook de ware liefde weet na te doen, weet te imiteren om haar valsheid en onvolkomenheid te verbergen, trap er niet in en luister alleen nog naar de ware zuivere stem in je hart. Ontdoe je daarvoor van alle eigenbelang en eigengericht willen. Want een hart wat zich vult met eigenbelang, boosheid, de wens om groot en gezien te zijn, de wil om veel macht en geld te hebben, een hart wat boven anderen wil staan met zijn kennis en macht, is net zo goed bezig zijn ware bestaan te verbergen met zogenaamde wereldse liefde en dit overwoekert dan de hele ruimte in het hart, zodat er geen plaats meer is voor nederige liefde en het afstaan van macht en kennis voor het welzijn van de naaste. Het welzijn van de naaste is dan alleen nog belangrijk, waar het eigen welzijn bevorderd wordt en dat lijkt dan liefde voor de naaste.

Zo wordt langzaam ieder verstikt in de valse liefde van de wereld. Maar diegenen die het benauwd krijgen, gaan zoeken. En hoe meer mensen het benauwd krijgen, des te meer mensen gaan zoeken en zullen vinden, Mij vinden. Hoe meer mensen Mij vinden, des te meer zullen er bereid zijn om Mij te volgen. Daarom, laat mensen het benauwd krijgen in de valse wereldse liefde en hoewel het nu lijkt dat daar alles te vinden is, zullen zij dan in hun benauwing Mij vinden en beseffen wat het verschil is tussen Mijn liefde, de ware liefde en de wereldse liefde. En allen die dan uit hun benauwing bevrijd willen worden, zullen bevrijd worden.

Wees dan paraat, blijf zelf in de enige ware liefde en laat je niet meelokken in de zogenaamde liefde van de wereld. Dan kun je, als velen door de benauwing van de valse wereldse liefde tot het ware leven willen komen, hen in Mijn naam helpen en bijstaan. Dan kun je hen in Mijn naam Mijn zegen brengen en met elkaar weer terugkomen in het enige ware leven, in de enige ware liefde, welke elkaar helpt en niet zichzelf, omdat iemand in de ware liefde weet dat Ik in Mijn grote liefde voor alle mensen zorg, nooit aflatend voor alle mensen zorg. Ik heb Mijn armen vol liefde om je heen. Mijn liefde en zegen heb je. Neem haar aan en wees zegen uit Mijn naam voor allen die Ik op je pad breng.

Hemels Brood 623

Ben je blij met alle zegeningen in je leven, die je van Mij hebt gekregen of sta je steeds opnieuw te kijken naar dat wat je ego had gewild maar niet gelukt is? Dan sta je steeds als een zoutpilaar vast in de drek van je ego, terwijl je als een vrij mens kunt genieten van het vrije leven wat je van Mij hebt gekregen. En je hebt het niet gekregen om te treuren en je zorgen te maken. Ik heb er geen genoegen in als je alleen maar naar je fouten kijkt en aan het ware leven niet meer toekomt. Voor wie doe je dat? Mij doe je er in elk geval geen plezier mee en ook sluit je voor Mij de deur om bij je te komen, om merkbaar bij je te zijn. Kijk, Ik heb je in die vrijheid ook een vrije wil gegeven. Waarvoor gebruik jij die? Vaak gebruik jij die helemaal niet, vaak laat je je wil in zwakte wegkwijnen, om maar niets fout te doen, laat je alles maar achterwege en daarmee laat je ook het goede achterwege.

Als je het Mij vraagt, zou Ik je zeggen dat Ik liever heb dat je naast iets goeds ook nog weleens iets fout doet, dan dat je helemaal niets meer doet en alleen gaat zitten treuren over alles wat je fout hebt gedaan en nog niet goed kunt doen. Je zou er maar het liefst helemaal een punt achter zetten. Ben je wel goed wijs? En Mijn liefde voor jou dan? Is die niets waard? Laat je Mij dan ook maar in de kou staan, is bij jou in de herberg dan voor Mij ook al geen plaats meer? Of kun je misschien die nederige stal zijn, waar de dieren Mij eren, dat zijn jouw minder goede daden, die Ik nog liever heb dan al je zogenaamde berouw. Kijk uit dat je je wil niet zo laat verzwakken dat Ik werkelijk iets moet laten gebeuren om je weer bij Mij op het juiste spoor terug te brengen.

Laat je zorgen los en zet je in voor het goede, ook al zit daar nog onvermogen en eigenliefde bij. Ik ben een barmhartige liefdevolle Vader die er voor iedereen is die het tenminste probeert en niet in zelfbeklag over zijn wandaden vervalt maar de moed heeft om dan in die nederigheid van onvolkomenheid toch het leven uit Mij aan te nemen en ermee te doen wat hij kan, ook al is dat nog niet volmaakt. Pak je bed op en wandel, dat wil zeggen, raap al je moed bijeen en LEEF.

Hemels Brood 624

Vermeerder de goede gaven die je van Mij gekregen hebt door ze rijkelijk uit te delen aan de behoeftigen. Aan degenen die er behoefte aan hebben. Die er geen behoefte aan hebben, hoef je het niet te geven, kun je het zelfs beter niet geven. Maar allen die het nodig hebben en willen aannemen, die breng Ik op je pad of Ik breng het hen op hun pad. Want zo gaat Mijn liefde uit naar allen die oprecht naar het ware leven zoeken maar het in hun omgeving, bij de mensen in hun omgeving, niet vinden. Zo zal er steeds licht verspreid worden onder de mensen en voedsel voor de armen. Waar maar een klein beetje vraag is, daar ben Ik steeds onmiddellijk aanwezig om datgene te geven wat de ziel kan laven en verkwikken.

Als je dan wilt en in liefde kunt geven, doe dat dan door Mij gezegend, dan  voel je in je hart welk mens in de behoefte van zijn hart naar Mij zoekt en welk mens nog aan het ware leven wil ontsnappen, omdat hem zijn eigenliefde nog te lief is en hij aan de naastenliefde niet wil toegeven. Die mens kun je loslaten en aan Mij overlaten en Mijn Engelen zorgen ook voor die mens die alleen nog zichzelf vooropstelt. Toch komt de tijd dat ook die mens het licht kan gaan zien en de ware liefde gaat aannemen. Hoewel dat voor de één nog heel lang kan duren terwijl de ander in korte tijd tot waar levensbesef komt. Verdiep je niet in het waarom, want dat is op dit moment van geen belang voor jou. Voor iedereen is het op dit moment van belang, om zelf zoveel mogelijk naar liefde, naar naastenliefde te leven en al het andere in vol vertrouwen aan Mij over te laten. Voor iedereen wordt gezorgd. En in de ware naastenliefde heb je een groot aandeel in die zorg. Dat is voor jou voor Mij genoeg.

 Hemels Brood 625

Nederigheid is en blijft een kernpunt in Mijn leer van liefde voor elkaar. Wie niet de ware nederigheid kan aannemen, kan ook nog niet in de volle liefde staan en ook de ware wijsheid uit die volle liefde kan hij dan nog niet verstaan. Alles kan Ik jullie geven zodra je er oprecht naar vraagt en het voor je ziel de ware levensvervolmaking brengt, maar de nederigheid van bestaan kan Ik je alleen voorleven in Mijn totale Zijn, in Mijn totale Schepping, verder is het aan jou om je wel of niet in nederigheid op te stellen. Dat zal in alle opzichten je eigen geheel vrije keus moeten zijn. Wel kan Ik je door allerlei situaties,  innerlijke gesprekken en Bijbelse geschriften, het belang van die nederigheid voor Mijn rijk van liefde uitleggen. Zodat je zelf ook meer en meer dat belang kunt gaan inzien en uit eigen keus ook tot die nederigheid gebracht wordt.

Als Ik niet in Jezus Christus zelf aan die nederigheid had vastgehouden, had Ik Mij in Jezus Christus niet laten kruisigen. Dan was er van een verlossing van de mens niets terechtgekomen. Daarom is het aan Mij om in de grootste nederigheid te zijn en te blijven en jullie die vrijheid te laten en niet Mijn macht en alle mogelijkheden in te zetten om jullie zonder pardon daar te krijgen waar Ik je het liefst zie. Want je zou dan nooit als een eigen bewustzijn kunnen zijn. En juist door Mijn nederigheid is het voor jullie mogelijk om in nederigheid tot het ware leven te komen.

Maar de poort naar ware volle liefde, waar Mijn eeuwige rijk is, wat Mijn eeuwige rijk is, is heel laag en smal, en wie zich niet bukt om daar door te kunnen gaan, komt niet in Mijn rijk van liefde. Zo zijn er vele poorten waar je doorgaat en steeds een beetje dichter bij het eeuwige ware rijk van liefde komt. Maar die poorten worden steeds lager en kleiner, de weg, de enig ware weg, wordt steeds smaller en enger.

Tot de laatste poort, die van volledige deemoed, volledige nederigheid. Al die poorten, al die stukjes hoogmoed afleggen, wat je dan weer een poort verder brengt, brengt je uiteindelijk bij de laatste smalste en laagste poort, waar je alleen nog doorheen komt als alle eigenliefde, alle hoogmoed, alle niet-liefde afgedaan is. Ben je die laatste poort door, heb je dat alles waarlijk in nederigheid afgelegd, dan ben je voor eeuwig vrij van alle eigenliefde, alle hoogmoed, alle niet-liefde in Mijn eeuwige rijk van liefde.

En waarom is dan nederigheid zo belangrijk? Omdat het de enige gemoedstoestand is waarin een mens bereid is eigenliefde, hoogmoed, alle niet-liefde op te geven voor de ware reine zuivere Godsliefde, dat is de ware zuivere naastenliefde. En Mijn rijk is onmiddellijk daar waar iemand in alle nederigheid uit eigen vrije keus, alle hoogmoed, alle eigenliefde, alle niet-liefde, blijvend heeft losgelaten.

Hemels Brood 626

Er is veel geschreven wat voor de meeste mensen niet makkelijk te begrijpen is. Je denkt wellicht, dat als het steeds zo geschreven was dat het wel voor iedereen te begrijpen was, dat dan meer mensen Mijn leer van liefde zouden hebben aangenomen en nageleefd zouden hebben. Helaas, dat zou niet zo geweest zijn. De eigenliefde zou evengoed de boventoon gevoerd hebben. En met die eigenliefde zou het goede en ware volkomen teniet gedaan zijn. Nu is datgene wat verhuld gebracht is niet begrepen maar ook nog niet van tafel geveegd. En degenen die in hun eigenliefde vastlopen, gaan ernaar zoeken  hoe dat komt. Daarmee gaan zij ook zoeken naar de ware grond van het leven. En degenen die hetgeen verborgen in zovele bijbelteksten gegeven is, ondertussen wel verstaan, omdat zij in hun geloof genade van Mij hebben ontvangen, mogen nu beetje bij beetje de ware betekenissen gaan onthullen.

Voor degenen die het dan nog niet willen aannemen, is dan een andere weg voorhanden. Maar voor degenen die rijp zijn voor de onverhulde waarheid zal het een zegen zijn om de onverhulde waarheid aangereikt te krijgen en het zal hen helpen de juiste weg te gaan en hun eigenliefde los te laten in het besef dat hen dat uiteindelijk niets werkelijk heeft gebracht en ook nooit zal brengen. Zou de waarheid al eerder onverhuld gegeven zijn, niemand zou haar aangenomen hebben en zij zou volkomen vertrapt geworden zijn. Voor degenen die haar oprecht gezocht  hebben is zij toch, ondanks haar verborgen zijn, wel duidelijk geworden, omdat Ik hen daarbij geholpen heb. En zo help Ik alle andere mensen die rijp zijn om te horen en te begrijpen door Mijn verborgen boodschap meer en meer in alle duidelijkheid naar voren te brengen.

Zo hoeven er dan geen misverstanden meer te ontstaan en ook is het niet meer nodig dat Mijn boodschap van liefde en waarheid verhuld gegeven wordt. Dat wil niet zeggen dat al iedereen in staat is zijn eigenliefde los te laten en te verwisselen voor naastenliefde. Alles op zijn tijd en het zal allemaal goed komen.

Hemels Brood 627

Voor alles staat Mijn liefde voor jullie allemaal. Maar nog geen van jullie heeft maar het minste idee van wat Mijn liefde werkelijk is en bewerkt. Dit komt omdat er ook nog niemand van jullie ook maar enigszins in de buurt komt van ware liefde, ware naastenliefde. Veel wordt er gediscussieerd of het zo wel goed is of zo en vaak komt het er dan op meer dat de een voor de ander zich rechtvaardigd over zijn doen en laten, want het is toch zo en zo en niet zo en zo. Terwijl het allemaal eigenlijk zo eenvoudig is.

Als je tenminste bereid bent om eigenliefde, eigengewin los te laten. En daar ligt dan juist de moeilijkheid. Want daar is de mens op zichzelf aangewezen. Niemand kan van hem datgene overnemen wat hijzelf moet doen, waar hij zelf de vrije keus in heeft, ook Ik niet. Anders zou het immers geen vrije keus meer  zijn. Ja, Ik heb jullie allen oneindig lief en dat is volledig Mijn vrije keus. En Mijn liefde is er altijd, wat er ook gebeurt, wat je ook doet. Maar Mijn liefde neemt niet je leven over, je vrije keus weg, zij past hooguit hier of daar de loop van gebeurtenissen aan, zodat wat jezelf met je nog vaak eigengerichte daden inwerking gezet hebt, niet tot de werkelijk desastreuze gevolgen zal leiden, wat het zonder Mijn liefde gedaan zou hebben, omdat je de reikwijdte ervan niet kunt overzien en zodat wat jezelf met je daden inwerking hebt gezet, je toch nog heil en zegen brengt en geen werkelijke schade of tekorten aan jou of je medemensen. Dat en nog veel meer doet Mijn liefde wel. Zij zorgt voor jullie allen, tot in het oneindige. En niets ontgaat Mijn liefde, al lijkt dat voor jullie soms wel zo te zijn. Dat is voor Mij nog geen reden om Mijn liefde terug te trekken. Ik trek Mijn liefde nooit terug, nooit. Wel blijf jij een zelfstandig vrij zijn, een vrij mens. Wees dan vrij in Mijn liefde geborgen.

Hemels Brood 628

In de geschiedenis van de mensheid zijn er steeds voorlopers geweest. Voorlopers zijn mensen die als eersten bepaalde algemene veranderingen brachten. Zo zijn er ook steeds opnieuw voorlopers die veranderingen ten aanzien van het geestelijk levensbesef van mensen tot uiting brengen. En zoals in alles het onbekende eerst niet met open armen ontvangen wordt, omdat men niet graag veranderingen heeft, zo worden voorlopers van ware geestelijke vernieuwing ook niet met open armen ontvangen. Deels omdat het gaat om veranderingen maar veelal ook omdat het gaat om het eigengewin los te laten voor het welzijn van anderen. Liever leert men de ander ook naar eigengewin te leven dan aan hem ook maar iets van het eigengewin af te staan.

Voor degenen die meer en meer beseffen dat de basis van het ware leven alleen ware belangeloze liefde kan zijn en daarom ook meer en meer naar die belangeloze liefde willen leven, is het moeilijk om dat ook werkelijk te doen. Zij moeten daarvoor niet alleen inroeien tegen de afwijzing ten aanzien van de veranderde levenswijze die zij voorstaan, maar worden het liefst ook tegengewerkt, omdat anderen bang zijn hun bezit anders wellicht te moeten afstaan. Maar het is niet de bedoeling om een ander te dwingen zijn have en goed af te staan. Niet materieel en niet immaterieel. Hoe komt het dan dat hun liefde niet gewenst is, terwijl zij niemand dwingen om ook zo te leven.

Dit heeft te maken met eenheid. Maar ook met het feit, dat liefde bij degenen die naar eigenliefde leven, het geweten prikkelt en naar boven haalt. En dat vindt diegene die zijn eigenbelang voor op stelt niet prettig.  Het geweten hebben zij voor het gemak ver weggestopt, het besef van waarheid en liefde, wat ieder mens heeft, hebben zij ver weggestopt. Door de levenswijze van deze voorlopers in ware liefde, worden zij evenwel met dit weggestopte geweten geconfronteerd en dat komt hun niet goed uit. Dus liever weg met de voorlopers, weg met het geweten. Weg met Mij, eerder nog dan weg met de voorlopers. Maar Ik ben er toch altijd en steun de voorlopers, die uit ware liefde voor hun naaste Mij leven. Voorlopers zullen er blijven en velen uit hun afdwaling in eenheid doen ontwaken, het geweten zodanig prikkelend met hun liefde, ware belangeloze liefde, dat het niet meer te negeren is. Want alles werkt als eenheid, waar eenmaal een verandering ingezet is, zal hij het geheel tot verandering brengen. Tot uiteindelijk allen in de ware zuivere liefde uit eigen vrije keus zijn teruggekeerd.

Hemels Brood 629

Hoe onderscheid je dan, van alles wat door mensen gezegd en geschreven wordt ten aanzien van het geestelijke, volgens hen ware leven, wat daarvan werkelijk van Mij komt en wat uit eigen fantasie voortkomt of uit de fantasie van het geestenrijk? In ieder mens zit in zijn hart een centrale kern, waar de enige ware liefde uit Mij te herkennen is. Dat is te herkennen, omdat in die kern in het hart alle gegevens over het ware leven zijn opgeslagen. Als je nu een onderscheid wilt maken tussen dat wat wel en dat wat niet met het ware leven uit Mij te maken heeft, dan kun je dat, door hetgeen je wilt onderscheiden te vergelijken met de gegevens uit die kern. Maar hoe kom je nu bij de gegevens in die kern, in je hart? Daaarvoor moet je eerst weten dat je hart eigenlijk je ware gevoel van liefde en waarheid is. Dat betekent, dat je om te beginnen alles wat met jezelf te maken heeft, met je eigenbelang en eigen denken, even buiten beschouwing moet laten en zonder mening bent over hetgeen je weten wilt. Het is niet gemakkelijk, om je eigen mening totaal buiten beschouwing te laten. Toch is dat nodig om een zuiver resultaat te kunnen  krijgen.

Als het je tenminste enigszins gelukt is je innerlijk vrij te maken van een mening en bij de één zal dit eerder en beter lukken dan bij de ander, kun je in jezelf dat waarvan je wilt weten of het juist is, vergelijken  met de gegevens die je in je kern, als contact met Mij, voorhanden hebt.  Als je dan in jezelf luistert, vormt zich in je een gevoel van waar of niet waar, een besef van zo is het of zo is het niet. Maar, hoe minder je je eigen mening hebt losgelaten, des te minder zuiver zul je het vergelijk kunnen maken. Door oefening in jezelf met het loslaten van jezelf, je eigen mening, je eigen ideeën, kom je dichter en dichter bij je eigen kern met de levensgegevens van waarheid en liefde, die uiteindelijk Ik Zelf in jou ben.

Niet alleen eigen ideeën, je eigen mening e.d. belemmeren een zuiver zicht op de gegevens in je levenskern, ook angsten, boosheid en irritaties belemmeren je de ware levensgegevens in je kern te bereiken. Als je wilt leven naar de ware zuivere levensgegevens die in de kern in je hart aanwezig zijn, dan is het aan jou om alles op te sporen wat het bereiken daarvan belemmert. Hoe meer je opspoort en je met Mij samen weet te verwijderen, hoe gemakkelijker je uiteindelijk steeds opnieuw bij de zuivere levensgegevens in jezelf kunt komen en hoe gemakkelijker je het onderscheid kunt maken tussen dat wat wel en dat wat niet met het ware leven uit Mij te maken heeft. Voor alles is oefening nodig. En voor oefening is de juiste prikkel nodig en die prikkel…. die komt van Mij.

Hemels Brood 630

Welke kant kijk je op, kijk je terug, naar alles wat je gedaan hebt, wat geweest is, voorbij is, of kijk je vooruit, waar het goede kan komen,  waar het goede is. Als je in het nu je realiseert, je bewust wordt, van allerlei daden die eigenlijk niet naar waarheid of eigenlijk niet naar naastenliefde waren, dan kun je daardoor vanaf nu tot betere daden komen. Dat is goed en een verrijking voor je toekomst. Maar als je over dat alles wat je wellicht niet goed gedaan hebt blijft piekeren, jezelf verwijten blijft maken, in het verleden, in je onvermogen van toen blijft hangen, dan kom je niet tot beter handelen, tot verbeterde daden. Dan ga je door in je armoede terwijl je verrijkend bezig zou kunnen zijn. Ook al zou je nog niet weten hoe je iets beter zou kunnen gaan doen, dan nog heeft piekeren geen zin. Dan nog heeft doen en uitproberen en zien wat het beste uitpakt, meer zin. Ook al is het dan nog niet de beste wijze van handelen, je leert er tenminste van.

Van alles steeds opnieuw herkauwen en het nooit doorslikken en doorgaan krijg je geen voedsel naar binnen en kun je dus ook niet groeien. Als je steeds ergens alleen maar over blijft piekeren en piekeren, kom je niet tot verversing van je daden, dat is het doorslikken, als je dan tot daden gekomen bent, kun je die opnieuw bekijken en er van leren met hetgeen je door eerdere daden geleerd hebt. Dat is dan de vertering van wat je doorgeslikt hebt. En door dat leren kom je tot verder inzicht, dat is je groeien. Het enige wat hoe dan ook helpt, is handelen en de basis van je handelen, dat is je motivatie, steeds opnieuw bekijken. Was het de juiste motivatie, dan hoef je je geen zorgen te maken, was de motivatie nog ergens zelf gericht, eigenliefde, dan hoef je je ook geen zorgen te maken, dan hoef je alleen met Mij samen die eigenliefde te leren loslaten.

En dat mag stapje voor stapje, dat hoeft niet in één keer plotseling in orde te zijn. Ik ben een liefdevolle barmhartige Vader, die Zijn kinderen, die vooruit willen, steunt en liefde zal geven. Kijk hooguit heel kort terug, om er van te leren, niet om er over te piekeren en aan te blijven hangen.

 Hemels Brood 631

Vrijheid blijheid. Zo zou het kunnen zijn. Toch is het in de praktijk anders. Daar wordt vrijheid bij de ander afgedwongen en dan is er voor diegene geen vrijheid meer, dus ook geen blijheid. Ik gun jullie allen vrijheid, ware vrijheid. Maar het is jullie nog steeds moeilijk duidelijk te maken, dat vrijheid begint bij liefde, bij de ander vrij laten. Nee, de ander moet zo leven, dat jij vrij kunt zijn. De ander moet liefhebben, zodat jij hem kunt liefhebben. Zo denkt zo goed als iedereen en daarmee laat niemand elkaar vrij. Uiteindelijk zit vrijheid dan ook niet in elkaar vrijlaten of elkaar dwingen elkaar vrij te laten, maar in het elkaar liefhebben, onder alle omstandigheden. En dat lukt alleen als je vrij blijft van oordeel, als je vrij blijft van boosheid, van irritatie, van ongenoegen, ongeduld.

Dat lukt het beste als je ten aanzien van anderen de minste kunt zijn. Ook al kun je het beter, toch accepteren dat dit beter kunnen door anderen niet gezien wordt. O, is dat moeilijk. Is dat vrijheid? Nog niet precies, het is de waarheid in liefde en het leidt tot vrijheid. Terwijl voor jezelf willen hebben, erkenning willen hebben, respect willen afdwingen, niet naar de ware vrijheid leidt.

Ware vrijheid. Ware blijheid, voor iedereen. Ja, het is heus mogelijk. Bij Mij, jullie Schepper is alles mogelijk. Wat zou er zijn, als niet alles mogelijk zou zijn? Ik ben eeuwig alles, dan moet bij Mij toch ook alles mogelijk zijn! Maar niet alles laat Ik zomaar gebeuren. Ik leid alles in de juiste banen, zodat alle mensen de gelegenheid krijgen in ware vrijheid te komen, in ware liefde te komen, tot waarlijk leven te komen. Dat is Mijn vrijheid en zij brengt aan allen de ware blijheid! Het ware levensgeluk, liefde!

Hemels Brood 632

Wie wacht er tegenwoordig nog tot Ik hem de zegen geef, tot Ik hem in zijn hart laat weten, dat het goed is wat hij wil doen, dat Ik het zegenen zal. Wie wacht daar tegenwoordig nog op. Een handjevol mensen doet nog zijn best om te wachten op Mijn zegen. Maar zelfs zij, die Mijn liefde willen leven, worden opgejaagd en hen wordt de tijd vaak niet gelaten om op Mijn zegen te wachten. Want alles en iedereen heeft haast. Maar hebben zij haast om bij Mij te komen? Bijna niemand heeft haast om bij Mij te komen. Dan wordt er geciteerd uit de bijbel, dat in die tijd Ik alles zal versnellen, om nog ook diegenen te redden, die anders ook verleid zouden worden. Ja, zo zal het zijn, maar de haast die mensen tegenwoordig maken met hun eigen beslommeringen, is hun eigen toedoen, is hun eigen keuze.

Ik heb tijd, Ik heb geduld, Ik kan wachten tot het juiste moment. Maar wie neemt zich van jullie tegenwoordig nog tijd, wie heeft nog geduld en wie kan nog wachten tot het juiste moment er is? Wie niet mee jaagt in de tijd, telt niet mee, doet niet mee in de verdeling van geld en macht. Dus je moet wel mee jagen, je hebt immers in elk geval geld nodig en ook wat macht om het te verkrijgen. In het werk moet je net zo goed zijn of liever beter als een ander. Ben je te traag of heb je geen vooruitstrevende ideeën, dan wordt je beoordeling onvoldoende. Zodat je aangespoord wordt meer en beter te presteren.

Laat het maar los. Het is allemaal alleen van belang in de schijnwereld van het materiële hebberige denken, niet voor Mij. Maak er liever haast mee bij Mij terug te komen, maak er haast mee in naastenliefde te leven, geduldig en eenvoudig, rustig, op je eigen tempo te leven en te wachten op Mijn zegen, Mijn liefde in jezelf, die al het goede zegent en steunt.

Hemels Brood 633

Aan de opeenvolging van gebeurtenissen in de natuur kun je Mijn ordening terugvinden. Zoals het ontstaan van de plant, uit het zaad, eerst door het vormen van de wortels en de stengel, dan de blaadjes, de bloemknoppen en tenslotte de bloem, waaruit dan weer de vrucht met het zaad voor de nieuwe plant voortkomt, zich opbouwt, zo bouwt ook in het geestelijke de ziel zich in een bepaalde ordening op. En net zoals bij een plant niet eerst de stengel zal ontstaan maar eerst de wortels, om de plant stevig in de grond te zetten en om de plant direct van het nodige voedsel te kunnen  voorzien, zo zal de mens in zijn geestelijke ontwikkeling ook eerst wortels moeten vormen waarmee hij het geestelijk voedsel kan opnemen.

Deze wortels nu is om te beginnen het inzicht in het geestelijk bestaan, het geloof en zicht op Mijn bestaan. Daar Ik net als de aarde voor de plant de basis ben voor de geestelijke groei van de mens, zal zij eerst in Mij geloof moeten hebben, wortels moeten schieten, om van Mij voedsel te kunnen opnemen en verder te kunnen groeien met stengel en bladeren, dat is begrip van het ware leven en de bedoeling van het leven. Vervolgens kan de bloem ontstaan, waaruit de vrucht gevormd wordt. Dit is dat de mens gaat handelen naar hetgeen hij geestelijk verstaat en dat hij zijn inzichten in de praktijk brengt. Dit in de praktijk brengen, brengt resultaten en deze resultaten zijn de vruchten. Uit deze resultaten (vruchten) komen nieuwe gebeurtenissen voort, die weer om voeding, inzicht en handelen vragen, het zaad van de vrucht komt tot ontkieming en een nieuwe plant groeit, een nieuw inzicht in het geestelijk bestaan vormt zich.

Zo gaat alles steeds opnieuw, maar ook steeds volgens dezelfde ordening. Heb je ooit gezien dat een plant zonder wortel, zonder stengel, direct een vrucht vormde en daarna pas wortels en bladeren en tot slot de stengel? Zo kan het groeiproces van de mens ook alleen volgens een vaststaande ordening verlopen en dat proces is zo geordend, dat het aan iedereen het beste resultaat geeft, zoals de ordening waarlangs de plant zich vormt en ontwikkelt ook aan de plant het beste resultaat geeft.

Maar het kan zijn, dat het zaad voor een plant niet in de voor die plant geschikte aarde valt, op steen terechtkomt en niet tot ontwikkeling kan komen. Kijk, dat is dan te vergelijken met de mens, die niet overeenkomt met liefde. Want liefde is de enige ware grond waarop het geestelijke leven van de mens het beste tot ontwikkeling komt. En die grond kan vervuild zijn met eigenliefde, die grond kan zelfs zo hard geworden zijn, dat er veel eigenliefde is en zo goed als geen naastenliefde. Maar net zoals uiteindelijk steen uiteen kan vallen en tot goede grond vermalen en vermengd kan worden, zo kan ook het menselijk hart verzacht worden en de mens kan tot geestelijk inzicht komen, waarmee de eigenliefde vermindert en de naastenliefde kan groeien. Dan ontstaat langzaam een betere grond waarop het ware geestelijk leven tot volle bloei van komen.

Hemels Brood 634

Denk niet dat Ik zo precies ben om je de zogenaamde menselijke fouten aan te rekenen. Het gaat Mij er beslist niet om dat je perfect bent in al je doen en laten in de algemene zin van het woord. Je hoeft je er dus voor Mij niet op te richten, om tot in de perfectie goed te leven. Want Ik kijk niet naar perfectie. Als Ik perfectie in Mijn Schepping wil, dan kan Ik dat zelf heel goed bewerkstelligen. En een zekere perfectie, dat is volmaaktheid, zit ook in Mijn Schepping. Maar dat is een perfectie die van Mij komt en waar jij in die zin niet naar hoeft te streven. Dat is niet jouw taak op aarde, dat is voor niemand zijn taak hier op aarde. Dat wil niet zeggen dat het allemaal wel een rommeltje kan zijn, want dat bedoel Ik er zeker ook niet mee. Maar het streven naar perfectie brengt niet het op aarde beoogde resultaat van je bestaan, dat bedoel Ik ermee.

Ik kijk er dan ook niet naar of je perfect bent, perfect handelt, de perfectie nastreeft, want daar gaat het Mij helemaal niet om. Het gaat Mij om liefde, ware pure liefde, die zonder eigenbelang vrijelijk stroomt, uiteraard zonder aanzien des persoons. Mij gaat het erom, dat je er naar streeft iedereen gelijkelijk lief te hebben, niemand iets kwalijk te nemen, geduld te hebben met de trage mens en consideratie te hebben met de gedreven mens. Mij gaat het erom dat je belangstelling hebt voor de moeilijkheden waar iemand mee te maken heeft, dat je standvastigheid biedt aan degenen die vertwijfeld zijn, maar dan wel standvastig uit een vast vertrouwen op Mij. Mij gaat het erom, dat je je hart laat spreken, dat je naar je hart luistert, in alle rust en eenvoud naar de liefde in je hart luistert en daarnaar handelt, dat je naar Mijn belangeloze en daarmee wijze liefde handelt. Als je dat doet, word je voor Mij perfect. Al het andere is alleen voor de wereld perfect. Als je het voor Mij doet, laat het dan liever allemaal los, dit perfect willen zijn, dit alles goed willen doen. Neem alleen de ware belangeloze liefde uit je hart en je bent voor Mij perfect, je bent voor Mij goed.

Hemels Brood 635

Kracht is de sterkte van de spieren, kracht kan ook energie zijn. Kracht is bewegen. Maar denk je dat in die kracht ook de intelligentie is om sturing aan die kracht te geven? Is intelligentie dan het weten hoe of het beseffen dat? Kan intelligentie in een kracht dan iets voortbrengen zonder een besef wat het precies voortbrengt? Als je naar jezelf kijkt, kun je jezelf dan voorstellen als alleen kracht met intelligentie, zou je dan, zonder een besef van die intelligentie en die kracht ergens komen? Dat je je handen, je benen, je lichaam kunt bewegen (normaal gesproken) zoals jij dat wilt en waarheen jij wilt, is toch omdat je jezelf bewust bent, de intelligentie bewust bent en je bewust bent van de kracht waarover je daarvoor moet beschikken? Als je dat zo kunt inzien, kun je wellicht ook inzien dat de kracht die tot leven gewekt heeft niet losstaat van eenzelfde intelligentie en eenzelfde bewustzijn als jij hebt.

Als je dan inziet dat kracht van leven Mijn kracht is, dan kun je wellicht ook zien dat Ik net als jullie ben of liever gezegd, dat jullie net als Ik zijn. Daar zit een klein maar belangrijk verschil nog wel en dat is, dat Ik die levenskracht uit Mij beschikbaar stel en dat jullie die gebruiken om te leven. Het is daarbij zo, dat, hoewel met een beetje nadenken, iedereen tot het inzicht zou kunnen komen dat een leven zoals jullie zijn, niet kan ontstaan uit kracht zonder dat aan die kracht eenzelfde leven als dat van jullie ten grondslag ligt. Daarom, laat je niet vertwijfelen als er mensen zijn die zeggen dat het leven bij toeval uit een universele kracht is ontstaan en dat God door de mens geschapen is, bedacht is, om zich veiligheid te fantaseren. Kunnen zij bewijzen dat Ik er niet ben? Heb jij Mijn bestaan verzonnen? Dan heb je de hele Schepping verzonnen! Geen mens kan Mij erkennen als hij niet eerst bij zichzelf kan erkennen te zijn wie en wat hij is. Maar Ik erken wel jullie allen en daarmee kunnen alle mensen bestaan en uiteindelijk ook Mij in zichzelf erkennen. De een vandaag, een ander morgen en velen pas over eeuwen.

Hemels Brood 636

In een stal in Bethlehem ben Ik geboren. De dieren waren getuigen. Geen mens had plaats voor Mij en Mijn moeder. Niemand had enig idee waar zij plaats aan weigerden. En dat is vandaag nog zo. Niemand heeft eigenlijk plaats voor Mij en Mijn moeder en men weet niet eens waar zij geen plaats voor hebben, zij weten niet wat zij weigeren. Het zicht op ware liefde en waar zij uit ontstaat, Mij en Mijn moeder, hebben weinig of geen mensen. Als Mijn moeder bij hen aanklopt, wordt zij geweigerd. Of Ik uit haar geboren ga worden, de redding voor de hele mensheid, interesseert hen niet. En Mijn moeder, die de zuivere reine nederigheid is, vrij van welk werelds verlangen dan ook, kunnen zij niet aannemen, willen zij niet aannemen.

Maar luister, als Ik over Mijn moeder spreek, dan spreek Ik niet over een mens van vlees en bloed, dan spreek Ik over de ware, reine zuivere nederigheid, zonder werelds verlangen, maagdelijke reinheid, daarover spreek Ik dan. En als Ik over Mijn geboorte spreek, dan spreek Ik over de ware reine pure belangeloze liefde die alleen uit die nederigheid voort kan komen, uit die maagdelijkheid. En waarom die term maagdelijkheid, waardoor zoveel mensen zeggen, onzin, niemand kan uit een maagd geboren worden, daar moet toch eerst een man bij geweest zijn, dat is het dan, niets kan zonder ook het wereldse. Maar Ik ben waarlijk niet het wereldse en bij Mijn geboorte is het wereldse niet aanwezig of aanwezig geweest. Zie, zo kijkt die mens dus naar het letterlijke en daarmee begrijpt hij de ware strekking van Mij en Mijn moeder niet. Ja, en zolang dat zo opgevat wordt, blijft die mens blind voor wat Ik werkelijk bedoeld heb met Mijn geboorte.

Dat wil niet zeggen dat Ik niet werkelijk geboren ben zoals het verhaal zegt, zoals jullie ook werkelijk op aarde zijn. Maar die letterlijke werkelijkheid is als een spiegel van het ware geestelijke en daarom mag dat nooit het uitgangspunt zijn als je bij het ware leven en de ware betekenis van al het gebeurde wilt uitkomen.

Het leven is de beslissing die jij neemt, de motivatie waaruit jij leeft. Leef je uit de ware pure nederigheid, de ware belangeloze zuivere liefde, dan laat je Mij uit Mijn moeder geboren worden, in jezelf, in jouw leven en dan kun je Mij laten uitgroeien in jouw leven totdat na de kruisiging, Mijn opstanding in jou, het totale samengaan van jou en Mij de ware eenheid geeft die bedoeld is. Daarbij zal Mijn moeder, dat is de voortdurende nederigheid in alle reinheid, ook steeds aanwezig moeten zijn. Als je dit goed begrijpt, dan begrijp je ook dat het letterlijke, het uiterlijke, weinig of geen betekenis heeft. Maar jouw hart, jouw instelling van leven, jouw inzet uit nederigheid en eenvoud te leven, des te meer. Gezegend degene die dit verstaat en ernaar handelt.

 Hemels Brood 637

Voor die paar mensen die belangstelling voor Mij hebben geef Ik veel. Zoveel mogelijk. En dit mogelijk ligt dan niet aan Mij maar aan hen. Want hoewel zij belangstelling voor Mij hebben, kleven er ook aan hen nog veel wereldse zaken. Het is voor degenen die belangstelling hebben voor Mij ook niet makkelijk, om alles wat maar enigszins met werelds te maken heeft, los te laten. Je zou je dan al haast op een onbewoond eiland moeten zetten. En dat is nou net niet de bedoeling. Het is juist de bedoeling om met elkaar te leven, ook al is dat dan nog niet zonder het werelds materiële. Ik zou dan wel degene die belangstelling voor Mij heeft alles gelijk al willen geven, maar dat is nog niet mogelijk zonder de vrije wil van de ziel te schaden. Want de bedoeling is dat ieder mens uit eigen vrije keus tot ware liefde komt en iedereen krijgt daarvoor op aarde de kans.

Ik help daarmee iedereen, maar daarbij houd Ik rekening met zijn vrije keus van leven. En ook al ben je Mij al zeer toegenegen, er is nog veel werelds aanwezig, wat Ik je niet kwalijk nemen, zeker niet, Ik heb zelf dat alles toegelaten, om ieder mens tot een eigen vrije keus te kunnen laten komen. Zou Ik hem dan iets kwalijk nemen als zijn keuze nog niet voor Mij is?! Wel zie Ik dat al het wereldse vermaak, al het werelds materiële, geen goed doet op weg naar de ware liefde. En diegene die Mij zoekt, belangstelling voor Mij heeft, die heeft daarmee Mijn belangstelling en krijgt zoveel als hij maar dragen kan van Mij.

Soms is dat niet het gemakkelijkste eerst, want daar ga Ik hem dan eerst mee helpen, dat hij het wereldse gaat loslaten. Want als je belangstelling voor Mij hebt, kan Ik je wel van alles geven, maar als je niet in staat bent om het ook aan te nemen en te dragen, dat is, naar te leven, dan heb je er nog niets aan. Daarom is het dan ook dat Ik je eerst help het wereldse los te laten zodat er ruimte komt om dat wat van Mij komt aan te nemen en naar te handelen. Ondanks de wereldse keus van andere mensen. Maar denk niet dat zoiets van vandaag op morgen gedaan is, meestal is het een proces wat bij de een sneller gaat dan bij de ander.

Al zijn jullie maar met weinigen die Mij zoeken, je zult Mij vinden en je zult Mij kunnen aannemen en naar Mij kunnen leven. En daarmee geven jullie, al zijn jullie met weinigen, toch veel aan alle  mensen. Daarmee bewerkstelligen jullie dat elk hart zich uiteindelijk naar Mij gaat keren en Mijn liefde gaat aannemen. Het zit niet in het grote, wereldse en het komt niet voort uit het grote wereldse, het zit in het kleine eenvoudige en het komt voort uit het kleine eenvoudige en dan…… is het het allergrootste, de ware liefde, het ware leven!

Hemels Brood 638

Blijf met alles bij Mij. Nu kun je zeggen, ja, maar als in het dagelijks leven van alles gebeurt, dan zie ik Uniet zo direct in mijn buurt, hoe kan ik dan bij U blijven. Wel, je hoeft Mij niet letterlijk te zien om bij Mij te blijven. Bij Mij blijven is veel eerder in waarheid blijven, in liefde blijven, zonder verwijten blijven, geduldig blijven, enz. Want dat alles ben Ik en als je bij Mij blijft wil dat zeggen dat je bij dat alles blijft. Daar kun je, als je wilt, Mijn hulp bij krijgen, als het eens moeilijk wordt om bij Mij te blijven. Zodra je merkt dat je bijvoorbeeld ongeduldig wordt of boos of wat anders tegenovergesteld aan waarheid en liefde, dan kun je in jezelf, in je hart Mij vragen je te steunen, je kracht te geven om bij Mij te blijven. Als je daar dan op vertrouwt, dat Ik met je ben en je de steun en kracht zal geven zoals je die nodig hebt én zoals voor diegene waar je mee te maken hebt goed is, dan zul je Mij direct in je ervaren, de verzachting in jezelf ervaren, een begrip ervaren, Mijn steun en kracht ervaren.

Ik ben nooit ver weg, hooguit ben jij soms even ver weg. Dat is als je toch heel ongeduldig wordt of toch heel boos wordt, e.d. Toch, je weet ondertussen dat Ik je dan evengoed geen verwijten maak, en niet ongeduldig wordt en niet boos. Hoewel het niet de bedoeling is dat je zo met je naaste omgaat krijg je van Mij evengoed de tijd om tot de juiste inzichten te komen uit eigen vrije keus. Want alleen in vrijheid van eigen keus heeft je handelen een ware betekenis voor het enige ware leven. Het ligt dan ook aan jou of je bij Mij blijft, of je Mij er bij haalt, Mij om steun en kracht vraagt. Ik ben er altijd voor jou en iedereen en je kunt Mij altijd en overal vragen, Ik sta direct naast je!

Hemels Brood 639

Waar leef je voor? Wat streef je eigenlijk na? Denk daar eens goed en eerlijk over na en schrik dan niet hoeveel werelds eigenbelang daar nog bijzit. Je bent niet de enige. Bijna iedereen leeft zo goed als voor zichzelf. Zelfs degenen die eigenlijk voor Mij willen leven zijn er nog niet los van iets voor zichzelf te willen. Zij willen Mij leven, omdat zij goed willen zijn. Ja, zo geworteld zit het eigenbelang-willen. Dit zeg Ik je niet om je af te schrikken, maar om je wakker te schudden.

Zodat je wat bewuster omgaat met je leven. Zodat je dan misschien er naar kunt gaan streven los te laten wat van werelds eigen belang is en je naar Mij te keren en open te staan voor Mijn liefde en Mijn advies en daarbij zelf niets in te vullen. En dat laatste, dat zelf niets invullen is eigenlijk heel belangrijk. Omdat met het zelf invullen al het wereldse eigenbelang wat je nog niet los gelaten hebt, wat je nog moeilijk los kunt laten en wat Ik je als zodanig ook niet kwalijk neem, meegenomen wordt, onmerkbaar meegenomen wordt, in de invullingen die jij ergens aangeeft. Zodra je zelf ergens invulling aangegeven hebt, iets in gedachten zo of zo bestemd hebt, kan Ik daar niets meer aan  doen, aan toevoegen of veranderen, want Ik zal altijd je vrije wil respecteren, zodat je een vrij mens kunt zijn en blijven.

Daarom, alleen als je het aan Mij overlaat, in de volle overtuiging dat Mijn liefde de best mogelijke oplossing zal brengen aan jou en allen die ermee te maken hebben, kan Ik werkelijk iets voor je doen en wat nodig is in orde brengen. Kijk en zelfs het bepalen van een tijdstip moet je dan ook los kunnen laten. Het is wel nodig, dat je het met je hele hart ermee eens bent, dat je Mij volkomen vertrouwt en niet dat je met je verstand doet alsof je Mij vertrouwt. Als het je nog niet lukt, los te laten en op Mij te vertrouwen, doe dan wat jezelf het beste vindt, ga dan maar op jezelf af, dat is altijd nog beter, dan er niet helemaal achterstaan het aan Mij te laten en toch wonderen te verwachten, die dan niet gebeuren omdat je het niet werkelijk aan Mij overlaat. Dat geeft niets. Vaak ben Ik dan toch in jezelf wel ergens aanwezig en bescherm je voor al teveel afdwaling, zonder je vrije wil te belemmeren. Je wilt dan immers wel, maar voelt nog niet precies hoe je dat aan Mij overlaten precies moet doen. Blijf het proberen en blijf naar je eigen innerlijk luisteren, want als Ik ergens te beluisteren ben, dan is dat niet zozeer bij anderen als wel bij jezelf, in jezelf. Nu heb je dit gelezen, nu ben Ik ook in jou te beluisteren. Luister maar, als je wilt, als je kunt.

Hemels Brood 640

In de diepte van je wezen ben Ik. Daar ben Ik altijd geweest en daar zal Ik altijd zijn. Bij elk mens ben Ik zo in het diepst van zijn wezen. En net als ieder mens kun je Mij ook voelen in het diepst van je wezen. Net als ieder ander mens kun je ook weten dat Ik in het diepst van je wezen ben. Maar naast het besef dat Ik in het diepst van je wezen ben, heb Ik je vrijheid gegeven om dat wat je in het diepst van je wezen bent, wel of niet te zoeken en wel of niet te leven. Dat kan alleen als ook het tegengestelde aan wat je in het diepst van je wezen bent, aanwezig is, in een zelfde besef als dat Ik in je diepste wezen ben. Je vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen en er vrijelijk toe te komen te gaan leven naar je diepste innerlijke wezen. Het tegenovergestelde is het oppervlakkige uiterlijke leven.

Waar je het meest in leeft, zie je het duidelijkst. Als je dus het meest in het uiterlijke leeft, aan het uiterlijke de voorkeur geeft, dan zie je het natuurlijke, het uiterlijke het duidelijkst. Als je naar je innerlijk diepste wezen leeft, dan ga je het innerlijke leven het duidelijkst zien. Nu is het zo, dat de meeste mensen naar het uiterlijke leven en daarmee is dat voor hen ook het duidelijkst te zien. Zo lijkt het alsof dat het ware leven is. Maar het uiterlijke natuurlijke leven is er slechts om de mens de vrijheid van keuze mogelijk te maken. Daarom is het uiterlijke nog niet het ware leven. Als niet steeds ook stukjes van het innerlijk geestelijke zichtbaar zouden worden, zou op een gegeven moment niemand meer beseffen dat er innerlijk waar leven is en niemand zou nog naar zijn innerlijk wezen, innerlijk waar leven gaan zoeken. Daarom is alles dan ook zo ingericht dat de mens zich ook altijd nog bewust is van een dieper innerlijk wezen, een dieper zijn, waar datgene verborgen is, wat oplossing kan geven aan gebeurtenissen in het natuurlijke, het uiterlijke. Zo kan de mens toch op elk moment tot zijn innerlijk diepste wezen terugkeren en daar het enige ware leven ervaren. Wat dan direct ook duidelijker zichtbaar voor hem wordt.

 Hemels Brood 641

Mijn liefde voor jullie allemaal is het belangrijkste wat jullie hebben en je krijgt het ook nog gratis en voor niets. Dat wil zeggen, het is beschikbaar voor wie wil. Iedereen kan er gebruik van maken, iedereen maakt er gebruik van. Maar je kunt het ook laten en je ervan afwenden. Dat je op aarde bent, is op zich al alleen mogelijk door Mijn liefde, daar doet niemand iets toe of af. Dus zo gezien maakt iedereen gebruik van Mijn liefde. Maar Mijn liefde gaat nog veel verder dan dat en biedt iedereen de mogelijkheid om zelf liefde te worden, om net als Ik te worden en dan ook net als Ik Goddelijk te zijn.

Hoewel veel mensen dat heel graag zouden willen zijn en ook hun best doen op allerlei manieren om dat Goddelijk zijn te bereiken, lukt het zo goed als niemand. Is het dan zo moeilijk om van Mijn liefde te gebruiken en Goddelijk te worden? Dat ligt eraan. Om te beginnen hebben veel mensen een volkomen verkeerd beeld van Mij. Zij zien Mij als hoog verheven almachtige God die toveren kan, wonderen doet en zijn eigen gang gaat, doet wat hijzelf wil. Dat is de eerste misvatting. Vanuit die misvatting denken zij dat gelijk aan Mij worden, hoog verheven worden is, in een hogere dimensie komen en boven anderen staan.

Dat is de tweede misvatting. En zolang zulke misvattingen bij iemand bestaan, zal het hem natuurlijk niet lukken om het ware Goddelijke Zijn te bereiken, want zijn streven blijft dan steeds tegenovergesteld gericht. Tegenovergesteld, omdat Ik juist niet een hoog verheven God ben, Mijn almacht niet als zodanig inzet, Ik doe niets uit eigen zin, niets van tovenarij of wonderen, zomaar om te imponeren of omdat Ik het voor Mijzelf wil. Integendeel, de waarheid is dat Ik zachtmoedig ben, dienstbaar aan het welzijn van jullie allemaal, nederig ten aanzien van liefde voor jullie allemaal, niet hoog verheven de mens overheersend, maar de mens nabij en bemoedigend. Wat soms kan overkomen als een wonder, maar wat simpelweg Mijn eenvoudige steunende liefde aan de mensen is, om te helpen.

Het is de mens zelf die niet nederig wil zijn maar macht wil hebben, wil kunnen toveren om anderen naar zijn hand te zetten. Het is de mens, die verheven wil zijn en belangrijk, die boven zijn medemens  wil uitsteken. Daardoor ziet hij niet wat werkelijk Goddelijk Zijn is en daardoor bereikt hij dat Goddelijk Zijn ook niet. Wie ook maar iets van drang naar macht, naar overheersing, naar eigenbelang in zich heeft, die kan het totale Goddelijke Zijn nog niet aannemen en werkelijk zijn. Het is als het ware te vergelijken met iemand die jou een schaal vol liefde gratis aangeeft, maar je hebt een schaal met, al is het maar een beetje, hoogmoed in je handen, dan zul je toch eerst die schaal met dat beetje hoogmoed uit je handen moeten zetten om de schaal vol met liefde te kunnen aannemen.

En jammer genoeg is er nog niemand die vrijwillig zijn schaal, al is het met nog maar het kleinste beetje hoogmoed, kan neerzetten. Weet je, pas als er helemaal geen hoogmoed meer in die schaal zit, pas dan kan diegene zijn schaal neerzetten en de schaal die gevuld is met ware liefde aannemen en daarnaar gaan leven. Begrijp je nu, dat liefde geheel gratis wordt aangeboden maar dat je het zelf in alle nederigheid en reinheid moet aannemen en leven om in de ware Goddelijkheid te komen?!

Nu kun je wel zeggen, schenk mij dan wat van die liefde in mijn bijna lege schaal en dan schenk Ik je ook zeker van Mijn liefde in je schaal, wat je zeker goed zal doen. Maar het beetje hoogmoed wat nog in je schaal aanwezig was, is daarmee niet weg en kan nog de nodige schade aanrichten. Begrijp je dat ook? Maar wees niet bezorgd, als je dit alles begrijpt en je ervoor inzet tot een schaal met alleen ware liefde te komen, dan kom je er ook. En uiteindelijk zal iedereen er komen, want zo is Mijn liefde, dat zij jullie allemaal redt en tot ware zuivere liefde brengt, tot waar Goddelijk zijn.

Hemels Brood 642

Als een wolf in schaapskleding is de verleiding. De verleiding om je zo mogelijk af te brengen van onbaatzuchtige liefde. En wat zijn dan die schaapskleren? Dat is de manier waarop de verleiding zich doet voorkomen, alsof het helemaal niets geeft als je voor jezelf zorgt en opkomt of veel erger nog, het doet zich voorkomen alsof zij de ware liefde propageert, de ware liefde is, maar als je heel alert bent en goed kijkt, dan kun je ontdekken dat achter die zogenaamde liefde alleen eigenbelang heerst, alleen het iemand ergens toebrengen om er vervolgens voordeel van de hebben. Maar dat er voordeel uitgehaald gaat worden, blijft verborgen achter die zogenaamde liefde.

Alleen diegenen die in zichzelf contact houden met Mij, doorzien de uiteindelijke strekking van wat men hen voorhoudt en vraagt. En Ik zeg je, er is heel veel verleiding onder de mensen wat zich verschuilt achter de zogenaamde ware liefde. Of wat zich voordoet als geoorloofd maar niets met Mijn orde van liefde van doen heeft. De wolf in schaapskleren is gevaarlijk, omdat het je meeneemt in een schijnwereld waar je ernstig kunt verdwalen. Zo zijn er al veel mensen verdwaald en doordat het liefde leek wat hen meegenomen heeft, nemen zij het Mij kwalijk, zij zien dan namelijk niet dat het gebeurde niets met ware liefde had uit te staan en dus ook Mij  niet kan worden kwalijk genomen.

Sla acht op alles wat van buiten zich voordoet als liefde want het kan heel goed de wolf in schaapskleren zijn. Sla dan ook acht op dat wat je innerlijke kern van liefde je zegt, zodat je het onderscheid leert maken tussen ware liefde en de schaapskleren bij de wolf. Zie toe dat je zo in contact met Mij blijft, zelf in liefde en waarheid blijft, dat je de wolf onder de schaapskleren herkent!

Hemels Brood 643

Wie ware wijze liefde doet, daar sta Ik heel dicht bij of diegene nu in Mijn bestaan als zodanig gelooft of niet. Maar diegene die belangeloze liefde leeft is er ook dichtbij Mij naast zich te ervaren, Mij in zich te ontdekken en het is voor Mij dan ook niet moeilijk deze persoon te bereiken. Anders ligt het met degene die ogenschijnlijk zonder eigenbelang liefde leeft, maar in werkelijkheid is er in deze mens nog een waardegevoel aanwezig over wat hij doet of een afgunst over mensen die niet doen zoals hij. Als deze persoon niet in Mijn bestaan gelooft dan is het veel moeilijker voor hem om Mij naast zich te gaan ervaren en Ik kan hem ook niet zo makkelijk bereiken. Als liefdevol handelen toch nog gepaard gaat met eigen roem of afgunst of verwijt en ongenoegen over anderen dan staat dit het zicht op Mij in de weg en ben Ik als waarlijk leven niet zo gemakkelijk te ervaren. Het is deze mens waarvan je ziet dat zij liefdevol handelen en toch niet in Mijn bestaan geloven waardoor mensen denken dat liefdevol handelen dus ook helemaal niet te maken hoeft te hebben met in Mij geloven. Maar zou Ik niet aanwezig zijn, hoe dan ook, dan zou deze mens er niet eens zijn, laat staan lief kunnen hebben.

Waar liefde is, ware liefde, ben Ik altijd, dat ben Ik. Maar dat wil nog niet zeggen dat die mens Mij ook als zodanig ervaart. Want die nog roem en macht, verhevenheid, nodig hebben, diegenen die nog verwijten en misnoegen aan anderen hebben, hebben het idee dat zijzelf die liefde zijn en kunnen nog niet ervaren dat zij daarmee Mij zijn, zoals degenen die in nederigheid beseffen dat zij niets uit zichzelf zijn, geen roem of waarde hoeven, geen verwijt aan anderen hebben, Mij  wel kunnen ervaren en daarmee ook in Mijn bestaan geloven en door Mij vrij gemakkelijk bereikt kunnen worden.

Eer niet een persoon om zijn liefde, bemoedig en steun hem maar wakker niet zijn behoefte aan waarde om zijn liefde aan. Want het gaat als een ondoorzichtige wand tussen hem en Mij staan. Laat liefde rijkelijk stromen, wees er blij en gelukkig mee, maar geef er geen persoonlijke waarde aan, laat Mij zichtbaar, merkbaar naast jullie staan.

 Hemels Brood 644

Je kunt iedereen iets wijsmaken, jezelf iets wijsmaken, behalve Mij. Want Ik zie en weet in liefde alles. Alles wat waar is en alles wat niet waar is. Van Mij mag je zijn zoals je wilt, maar dat wil nog niet zeggen dat je bent zoals je wilt. En als je denkt dat je bent zoals je wilt, maar je bent het niet, dan kom je ooit ergens helemaal scheef uit. Als je iets wilt zijn naar eigen idee, dan is dat jouw wens, jouw wil en Ik laat je daar vrij in. Maar als je wilt zijn zoals Ik je graag zie en je denkt dat te zijn, maar het is niet zo, je bent niet zoals Ik je graag zie, dan zou het van Mij toch geen liefde zijn als Ik je in de waan zou laten dat je bent, zoals Ik je graag zie. Als je werkelijk wilt zijn zoals Ik je graag zie, dan zal Ik in Mijn liefde je ook uit de waan moeten schudden, hoe onaangenaam dat ook is.

Maar liever het onaangename van het uit je waan schudden, dan je doorlaten gaan en in de kou terechtkomen van het niet-ware leven, waar schaduw en duisternis je zicht belemmeren. Wie kauwt op een steen als hij brood kan krijgen? Denk je echt dat Ik het bewonderenswaardig vind, als je op een steen kauwt en daar tevreden mee bent, terwijl je levend en waar brood uit Mijn hand kunt hebben? Dat je de wereldse zaken niet aan wilt nemen is volkomen juist, maar dat je daarnaast ook aan de ware hemelse gerechten voorbij gaat, is op z’n minst gezegd heel jammer.

Zoals hoogmoed kan ontaarden, kan een mens ook nederigheid overdrijven en dan is het niet de nederigheid, de deemoed die Ik bedoel. Ware nederigheid kan ook aannemen wat van Mijn hand hem aangereikt wordt, zonder zich daardoor onprettig of bijzonder te voelen. Want ook het krijgen, het aannemen is een aspect van het ware zijn. Hoe kun je liefde geven als je haar niet kunt aannemen? Tegen Mijn discipelen zei Ik: neem eet, drinkt allen van Mijn lichaam en bloed. Doe jij dat ook en wees waarachtig goed.

Hemels Brood 645

Vaderlijk erbarmen, Ik heb vaderlijk erbarmen met alle mensen. Waar Ik kan, laat Ik de mens zien wat hij is en waartoe hij bestaat, op een manier die iedereen in zijn waarde laat. Op een manier die iedereen in de waarde laat die hij zichzelf bedeeld heeft, maar voor degene die zich een te hoge of misschien een te lage waarde heeft bedacht, op  een manier die hem het zicht geeft en doet beseffen waar hij zich te hoog acht of waar hij zich te laag acht. Te hoog brengt niet het ware leven, sluit af van het ware leven, maar te laag is ook niet het ware leven, sluit ook af van het ware leven. Het is als iemand die goed kan zwemmen maar bij zichzelf niet erkent dat hij goed kan zwemmen. Nu raakt er iemand, die niet kan zwemmen, te water en heeft hulp nodig. De goede zwemmer denkt van zichzelf dat hij niet goed kan zwemmen, hij schat zich te laag in en biedt daarom geen hulp,  hij zou zelf kunnen verdrinken. De te water geraakte helpt hij niet terwijl hij dat zeker wel gedaan zou hebben als hij zijn zwemniveau goed had ingeschat. Zo is een te lage inschatting net zo min goed als een te hoge. Kijk goed en eerlijk naar jezelf, leg af wat teveel is maar vul aan wat te weinig is. Zodat je leeft naar je ware zijn en kunnen.

Neem de verantwoordelijkheid die je kunt nemen op je, zonder daardoor verheven te worden. Want wat je goed kunt is een zegen van Mij en daarvoor hoef je je dus niet verheven te voelen, maar laat die zegen ook niet liggen, verspil die dan niet door ze niet te gebruiken uit valse bescheidenheid. Wie Ik talenten geef, die geef Ik deze om ze gezegend door Mij ook werkelijk te gebruiken. Gezegend door Mij, wil zeggen door Mij bekrachtigd, door Mij bevestigd, door Mij gedragen. Gebruik dan je talenten, je mogelijkheden zoals je die van Mij gekregen hebt, met liefde voor je medemens in het volste vertrouwen dat het goed komt. Wees in alles wat je op dat moment kunt zijn, niet meer, maar zeker ook niet minder. Vervul daarmee je ware zijn waarmee je de liefde vervult voor andere mensen en de zegen die Ik heb toegezegd inwerking zet.

Hemels Brood 646

Heb je een probleem met de manier waarop iemand met je omgaat, hoe hij je behandelt, tegen je doet of wellicht niet doet? Dan kan Ik je zeggen, dat als hij iets doet tegen jou, iets doet zonder de ware liefde, hij dat doet tegen Mij en zonder de ware liefde voor Mij. En daarbij kan Ik je zeggen, dat zo’n handelen of misschien juist niet handelen, eerst hemzelf treft en eerst laat zien hoe hij is en in gebreke blijft.

Hoewel het ook een effect heeft op jouw leven, zou Ik je, in alle liefde, willen aanraden je van  het onaangename gedrag  niets aan te trekken, hem niets kwalijk te nemen, maar te zien dat hijzelf degene is die met zijn wijze van handelen zonder liefde, geconfronteerd gaat worden. Aangezien het dan nog een handelen is tegen Mij, heeft hij vervolgens met Mij te doen. En tenslotte, mocht zijn handelen je ergens schade brengen, Ik zeg je, als je hem niets kwalijk neemt en zelf in vrije liefde blijft, zal het door Mij rijkelijk vergoed worden. Maar Ik moet je erbij zeggen dat dit vergoeden soms door jou niet gezien wordt en dit ook niet altijd onmiddellijk gebeurt. Het kan dan een oefening zijn, om eerst tot bepaald inzicht te komen en vervolgens geduld en vertrouwen te oefenen. Alleen daarmee help Ik je dan al verder op weg.

Want het is niet genoeg dat je weet dat je je vijanden, om in Mijn rijk te komen en te zijn, moet liefhebben, het is dan ook nodig dat je doet wat je weet, als je het tenminste hebt herkend en aangenomen als waarheid. Je kunt niet iets als waar erkennen, er vervolgens toch niet naar handelen en het effect verwachten alsof je er wel naar gehandeld hebt. En zo is van tijd tot tijd oefening nodig, om je de gelegenheid te geven te tonen dat je wat je hebt ingezien, het liefhebben zonder voorbehoud, ook in de praktijk wilt en kunt brengen. Ook al kun je dat nog niet, dan nog vergeld Ik je hetgeen anderen je onterecht aandoen en sluit je troostend in Mijn armen!

Hemels Brood 647

Geloven en vertrouwen is de basis waarop je je leven aan Mij kunt overlaten. Dan krijg je van Mij de hulp en steun die je nodig hebt. Maar die hulp en steun is gericht op handelen naar liefde. Als je die hulp en steun verwacht te krijgen voor wereldse aangelegenheden moet Ik je teleurstellen, daarin voorzie Ik niet. Dat zou toch ook niet kunnen, als je weet en beseft dat Ik alleen liefde, wijze liefde ben en als je weet en beseft dat het enige ware leven het handelen naar ware wijze liefde is, dan moet je toch ook kunnen begrijpen dat Ik niet op jouw wensen in wereldse zin kan ingaan of die kan steunen. Zo raad Ik je aan om daar waar je vanuit je geloof en vertrouwen in Mij teleurgesteld bent in je verwachtingen, eerst eens goed te kijken waar de wensen en verlangens die je naar Mij geuit hebt wel mee te maken hebben, voor dat je Mij de rug toekeert, omdat Ik je niet zou helpen. Ik help je wel degelijk, maar niet steeds in de richting die jij  wilt. Als jij een andere richting wilt dan voor jou en iedereen liefde is, mag je dat van Mij zeker doen, maar verwacht daarbij van Mij geen steun. Ik zal je niets verwijten,  niet bestraffen of wat dan ook, Ik blijf er altijd voor je in volle liefde en zodra je weer de juiste richting kiest, waar het de ware naastenliefde aangaat of die weg weer op wilt en om hulp vraagt, ja dan ben Ik er onmiddellijk en steun en help je waar Ik maar kan zonder je vrije wil te belemmeren.

Maar wensen en verlangens die niet te maken hebben met naastenliefde, maar wel met eigenliefde en/of wereldse aangelegenheden, daar bemoei Ik Mij in geen geval mee, daar ben je op jezelf aangewezen. Neem Mij dat niet kwalijk, Mijn liefde zou geen ware liefde zijn als Ik Mij niet aan alleen ware belangeloze liefde zou houden. En zou Ik dat niet doen, dan zou Mijn Schepping onmiddellijk waardeloos zijn en niet meer zijn. Neem Mijn ware liefde gerust aan en verwacht je iets, maar het komt niet, dan kan het zijn dat Ik je geduld laat oefenen, uit liefde, maar het kan ook zijn dat de basis van je verlangen geen oprechte belangeloze liefde is.

Hemels Brood 648

Morgen der verrijzenis. De dag dat alles goed komt. De dag waarop de een tot inzicht komt dat liefde het ware leven is en ook naar die ware liefde gaat leven. De dag dat een ander tot inzicht komt, dat zijn leven gezegend is met Mijn ware liefde en beseft dat alles wat er gebeurd is hem tot ware zegen voor zijn ziel gegeven is. De dag dat iemand beseffen gaat wat het verschil is tussen eigen-liefde en belangeloze naastenliefde. De dag waarop iemand beseft dat ongeduld, boosheid, wrok en dergelijke niets brengt ten opzichte van het ware leven en zich dan ook gaat inzetten geduldig te wachten tot Ik hem tegemoet kom, geduldig wordt en zijn boosheid laat verstommen, zijn wrok niet meer nastreeft en leven gaat zoals bedoeld is. Ja, de morgen der verrijzenis is de dag waarop een mens zich eindelijk ten volle beseft wie Ik ben en wie hij is en wat het allemaal betekent, Mijn Schepping en zijn bestaan.

En het belangrijkste van de morgen der verrijzenis is de volle herkenning en het volle besef van Mijn bestaan in alles en met alles en daarmee gepaard gaande de volle inzet van diegene om alleen nog maar ware wijze belangeloze liefde te gaan leven, beseffend dat hij daarmee Mij leeft. Dat is de morgen der verrijzenis, wanneer Ik in de harten van de mensen mag opstaan, wanneer zij in hun hart Mij de volle plaats geven en Mijn liefde leven, uit eigen vrije keus, omdat zij tot het ware inzicht gekomen zijn en niet anders meer willen dan die ware belangeloze liefde te leven, Mij te leven! Elke dag is een goede dag om liefde te leven, elk mens is een goed mens om liefde te leven, laat al het andere aan Mij, de eeuwige onveranderlijke belangeloze wijze liefde. Want eens komt de morgen der verrijzenis ook voor jou zo zuiver en rein en al het goede zal je deel zijn voor nu en eeuwig op de morgen der verrijzenis, dat is als Ik je hart vervul!

Hemels Brood 649

Voor alle arme mensen. Maar wie zijn dat, die arme mensen? In de algemene gedachtengangen zijn dat mensen die geen of weinig geld hebben, die geen of weinig te eten hebben, die geen of weinig macht en aanzien hebben. Maar bij Mij zijn dat de mensen die het besef niet hebben dat Ik besta, dat Ik er voor hen ben, dat Ik hen lief heb. En dat kunnen mensen zijn met veel geld, veel te eten en te drinken, veel macht en aanzien. Toch, bij Mij zijn vaak juist die mensen arm die werelds gezien, natuurlijk gezien, veel hebben, veel denken te hebben, maar nog niet het flauwste besef hebben dat Ik besta en hen lief heb. Maar er zijn ook mensen die werelds gezien niets hebben en toch ook niet het besef hebben dat Ik besta. Ook zij zijn arm, werelds gezien en geestelijk gezien.

Wie weinig heeft, heeft ook weinig af te staan om in het hemelrijk te kunnen komen en zo hebben zij dan toch hun wereldse armoede voor op degenen die veel wereldse rijkdommen hebben en ook bepaald niet van plan zijn hun wereldse schatten voor een plaatsje in het hemelrijk af te staan. En dat is nou net wel nodig. Daarom zijn de wereldse armen toch  nog voor op de wereldse rijken, ook al beseffen de armen  dat nog niet op die manier. Veelal vinden zij zich beklagenswaardig om al het wereldse wat anderen wel hebben en zij niet. Zij vinden dat dan niet eerlijk. Maar in een wereld waar allen vrij zijn om te doen en te laten wat men wil, is ook de vrijheid van oneerlijkheid, anders zou geen vrijheid zijn.

Zolang die vrijheid er ten behoeve van de mens is, zal er altijd het oneerlijke tegenover het eerlijke staan en zullen er altijd mensen zijn die het oneerlijke ondergaan. Dat is de prijs voor vrijheid van alle mensen. Dit pakt voor de één zo uit, voor de ander anders. Maar Ik kan je wel zeggen, dat geen mens er uiteindelijk werkelijk slechter van wordt, want hoewel dat voor de meesten niet te doorzien is, heb Ik alles toch zo geregeld dat ieder mens het ware leven krijgt, elk op zijn eigen unieke manier en dat alles wat er gebeurt, het ware leven ten dienste staat, zodat het ware leven ook door iedereen bereikt kan worden. Geen, of maar heel weinig mensen beseffen wat ziekte een mens kan brengen of onderdrukking of honger of natuurrampen of wat dan ook.

Maar de zieke, de treurende, zij zullen gezond worden naar waarheid en waarlijk leven en getroost worden tot hemelse gelukzaligheid. De onderdrukte zal zijn vrede vinden, vrediger dan een mensen hart ooit heeft meegemaakt. De hongerigen zullen gevoed worden met het enige ware levenbrengende voedsel en opgenomen worden in de eeuwige hemel, natuurrampen zullen de mens zuiveren en reinigen van het boze en zij zullen in volle liefde komen. Zo heeft alles zijn doel en zijn vrijheid in eeuwige belangeloze liefde van Mij gekregen of toegestaan maar nooit zal iemand ook werkelijk één haar gekrenkt worden. Alles zal vroeg of laat haar ware levensplaats innemen en tot volkomen waar eeuwig geluk komen.

Hemels Brood 650

Verborgen voor het werelds mensenoog ben Ik de Schepper van al het leven, ben Ik in waarheid het leven en geef Ik aan allen het leven. Maar voor het werelds mensenoog wil Ik verborgen blijven. Want het werelds mensenoog speurt naar alles wat die mens maar in zijn voordeel kan gebruiken en zo zou hij, als dat mogelijk was, al het goede van Mij voor zichzelf nemen en niets voor een ander overlaten. Nu heb Ik Mij voor het wereldse mensenoog niet verborgen om dat te voorkomen, want al was Ik zichtbaar voor hem, dan nog zou niets door diegenen van Mij genomen kunnen worden wat Ik niet zou toestaan. Verborgen ben Ik voor hem, om hem te behoeden zo ver in hebberigheid af te dwalen dat redding van zijn ziel voor het ware leven welhaast onmogelijk is, zonder de vrijheid van zijn ziel aan te tasten. Maar ook verborgen omdat het zien van Mijn volle glorie hem in zijn wereldse afdwaling volkomen zou verpletteren. Ik ben zachtmoedig voor allen, ook voor degene die met zijn mensenoog alleen op eigen voordeel uit is.

Ongezien kom Ik in het hart van die mensen die niet alleen voor zichzelf leven maar graag het goede met anderen delen en klaarstaan om een ander in zijn noden bij te staan. Ook aan die mens laat Ik Mij niet in volle glorie zien maar bij hem kom Ik in zijn hart en woon bij hem,  zodat hij van Mijn weldaden meekrijgt en bemerkt. Bij alle mensen is nog in meer of mindere mate eigenliefde en vervreemding van het ware leven uit Mij aanwezig. Om hun vrijheid niet te belemmeren kom Ik alleen net zoveel in hun hart als kan ten aanzien van hun streven naar het ware leven zonder eigenbelang. Mijn liefde bedekt hun afdwaling in eigenliefde en maakt de schade die zij anderen doen ongedaan,  zodat zij hun weg naar volle ware liefde zonder eigenbelang in dienst van alle mensen kunnen vervolgen. En eens, als de tijd daarvoor rijp  is, als er geen gevaar meer is voor het behoud van de vrije ziel, zal Ik ook zichtbaar zijn voor allen die niet hun eigen voordeel nastreven, maar uit liefde in dienstbaarheid leven, voor Mij en hun naasten.

Hemels Brood 651

Genuanceerd. Als de kerkelijke mensen wat genuanceerder naar hetgeen de kerk allemaal beweert zouden kijken, zouden zij niet zo vast raken in patronen en rituelen die eigenlijk niets met Mij en Mijn leer van ware liefde van doen hebben. Als zij zich meer vrij zouden weten in eigen opvattingen, zouden zij ook vrijer zijn om alles wat hen gezegd wordt in hun eigen innerlijk te toetsen op waarheid en nut. Want nu onderwerpen zij zich aan de kerkelijke macht die beweert dit in Mijn naam te zijn, maar het is niet zo dat iedereen die beweert uit Mijn naam de macht te hebben, die ook heeft.

Veel mensen beweren van alles te zijn en te kunnen uit Mijn naam, maar zijn en kunnen niets uit Mijn naam. Niet dat zij dit zeggen is dan ook bepalend, maar of Ik het hen waarlijk gegeven heb is bepalend. En dat kom je alleen te weten door zelf te onderzoeken, door zelf bij Mij te komen, door naar je eigen innerlijke stem te luisteren. Want velen zullen roepen, ik ben uitverkoren en ik weet hoe het allemaal in elkaar zit, maar er zijn er maar weinig die Mij werkelijk kennen en werkelijk in het hart dragen en daar werkelijk naar leven. En ook in het kerkelijke zijn velen die eigenlijk niets weten, niets geloven, niets doen naar Mijn leer of zo goed als niets en wel hard roepen. Terwijl degenen die waarlijk Mij in hun hart dragen, niet hard zullen roepen, niet opdringerig zijn,  maar rustig alleen daar naar voren treden waar Ik hen dat innerlijk aangeef en hun leven naar liefde leiden, zoveel zij kunnen, ook al hebben zij hun moeilijkheden en misvattingen ook nog. Maar zij nemen die in de wetenschap dat zij op weg zijn, met Mij op weg zijn. En de weg die zij gaan is vol lering en groei en dat accepteren zij, vrij om hun eigen weg te gaan,  nemen zij die vrijheid om werkelijk met Mij te gaan. Als je wilt, doe dat dan ook, maak je los van het wereldse en volg Mij in je hart.