Hemels Brood 6201 t/m 6231

Hemels Brood 6201

Hoe verder een mens in zijn doen en laten afdwaalt van liefde, des te pijnlijker wordt het voor hem om terug te komen van zijn van liefde afgedwaalde gedrag. Dat zal niet altijd direct na zijn afdwalingen van liefde zijn, want ieder mens is vrij, heeft de vrije wil en het kan heel lang duren voordat een mens zich van zijn afdwalingen bewust wordt. Zoveel als iemand afgedwaald is, zoveel kost het hem ook om tot liefde terug te keren. Daarom kan het zijn dat wrede leiders van volken lang leider kunnen blijven. En je vraagt Mij of Ik daaraan niet iets kan doen, zodat de wreedheden die sommige volken mee te maken krijgen, ophouden en er over de hele wereld meer vrede onder de mensen kan komen.

Maar de wreedheden die mensen begaan gebeuren uit vrije wil en die kan Ik niet veranderen zonder die vrije wil te belemmeren. Ik kan je wel zeggen, dat er voor ieder van hen een moment komt waarop zij zich gaan realiseren wat hun, uit eigen vrije wil, liefdeloze handelen anderen aan pijn en verdriet gekost heeft. En Ik kan je ook zeggen dat Mijn liefde altijd wegen vindt waardoor iedereen op een zeker moment zijn afdwalingen duidelijk gaat inzien, wat doorgaans als heel pijnlijk ervaren wordt. Dat voor iedereen het moment komt waarop hij beseft wat hij in al zijn eigenbelang, zijn machtslust, zijn hoogmoed anderen heeft aangedaan. En dan komt voor diegene, die ver afgedwaald is, een hele diepe pijnlijke tijd waarin hij alles te verwerken krijgt wat niet goed was. Dat wil niet zeggen dat mensen met veel pijn en moeilijkheden ver van liefde afgedwaald zijn of waren, want goede mensen kunnen veel mee te maken krijgen, maar dat heeft heel andere redenen, dat heeft te maken met het dragen van gevolgen van liefdeloos handelen van medemensen.

Mensen voelen pijn als straf en willen graag dat mensen voor hun liefdeloosheid bestraft worden. Ik zeg je, elke afdwaling van liefde creëert zijn eigen straf, maar elke straf is in werkelijkheid Mijn liefde die ervoor zorgt dat iedereen die van liefde afgedwaald is, veel of weinig, daarmee geconfronteerd wordt en inzicht krijgt in zijn gedrag en in het ware leven, de ware liefde. Want iedereen komt op een dag voor Mij te staan, dat wil zeggen, voor iedereen komt er een moment waarop hij de waarheid van Mijn bestaan, van Mijn leven, van Mijn liefde gaat inzien en wie dan beseft hoeveel hij met zijn handelen in liefdeloosheid vervallen is en wat hij daarmee anderen heeft aangedaan, die zal, naar de mate van zijn zonden, de pijn ervaren die voor sommigen aller verschrikkelijkst kan zijn, voordat hij daarvan verlost is.

Zie, jullie voelen je al schuldig bij de kleinste afdwaling en dat doet jullie al verdriet op het moment dat je die kleine afdwaling beseft. Hoeveel te meer zal iemand die zich aan veel liefdeloosheid schuldig gemaakt heeft de pijn van zijn schuld voelen, wanneer hij tot het ware levensinzicht gebracht wordt en zijn grove afdwalingen als zodanig beseft? Maar Ik ben een lankmoedige God, Die niet meer van zijn schepselen verlangt dan tot ware liefde, tot waar leven te komen en wie, wat hij ook gedaan heeft, hoe ver hij ook van liefde is afgedwaald, tot Mij komt en vanuit zijn pijnlijk besef Mij oprecht en berouwvol om vergeving vraagt, die is vergeven. Maar Ik zeg daarbij, dat iemand die ver van liefde is afgedwaald, ook veel pijn zal kennen en een heel moeilijke tijd zal doormaken voordat zijn hart zodanig gezuiverd en tot liefde gebracht is, dat hij het volkomen ware leven uit geheel eigen vrije wil helemaal bereikt.

Maar alles wat iemand meemaakt is altijd gevat in Mijn liefde en altijd met het doel om alle mensen, ook degenen die ver afgedwaald zijn, terug te brengen tot het werkelijke leven dat zij, dat jullie allemaal uit Mijn ware liefde zijn. Nooit uit wraak, uit genoegdoening, als straf, maar uit liefde om tot liefde te brengen, tot werkelijk vreugdevol leven, voor altijd.

Hemels Brood 6202

Het is zo, dat alle mensen de eigen persoonlijk vrije wil van Mij gekregen hebben en die zal Ik altijd aan iedereen vrij laten. Daardoor kan het zijn dat mensen in hun vrijheid keuzen maken die onprettige gevolgen hebben, voor henzelf en voor anderen. Daar kan Ik niets aan doen zonder de vrije wil te belemmeren, dus daar zal Ik dan ook niets aan doen.

Maar dat wil niet zeggen dat er niets overblijft wat Ik wel voor mensen kan doen en alles wat Ik kan doen zonder de vrije wil van mensen te belemmeren en ten gunste is van het doel van jullie verblijf op aarde, dat is, tot werkelijk waar gelukzalig vrij leven voor altijd te komen, in het besef persoonlijk te bestaan, zal Ik dan ook zeker doen. In dat opzicht kan Ik jullie heel veel geven wat jullie ten goede komt tijdens je verblijf op aarde. Maar dat kan heel verschillend uitpakken voor alle mensen, want iedereen gaat een eigen unieke weg die te maken heeft met zijn eigen unieke persoonlijkheid, met zijn medemensen en met Mij, zijn Schepper. En wat Ik jullie allemaal te allen tijde geef, is Mijn onvoorwaardelijke onbaatzuchtige volkomen ware en geheel zuivere liefde en haar wijsheid. Daarmee wordt niemand van jullie, niemand van alle mensen ooit belemmerd, integendeel, daaraan hebben alle mensen voordeel ten aanzien van het doel van hun leven op aarde, dat is om gelijk te worden aan Mijn liefde, uit geheel eigen vrije wil. En dat kunnen alle mensen bereiken, maar alleen uit eigen vrije wil, uit eigen vrije keus.

Nu is het zo, dat heel veel mensen nauwelijks enig besef hebben van de ware gelukzaligheid van Mijn liefde en er daarom ook geen moeite voor doen. Maar zouden zij weten, beseffen Wie Ik Ben en hoe gelukzalig het ware leven uit Mij en Mijn wijze liefde is, dan zouden zij er onbelemmerd uit eigen vrije wil zeker voor kiezen. Daarom is het van groot belang dat iedereen Mij en Mijn liefde in alle vrijheid gaat leren kennen. En dat is nu net de moeilijkheid, hoewel Ik in ieders hart en in alles aanwezig ben, zijn mensen er blind voor, want Ik ben niet te zien in het materiële, alleen te voelen in het hart en voor veel mensen is dat vervaagd door al hun eigenbelang en al hun vrije keuzen die doorspekt zijn met hoogmoed en verlangens naar genoegens, naar bezit en naar macht. En dan is het moeilijk om zonder de vrije wil te belemmeren hen Mijzelf, Mijn Leven, het ware geluk, te tonen. Omdat hun wil al naar andere dingen uitgaat.

Lieve mensen, let er daarom op waar je vrije wil op uit is. Want er is veel wat je zonder het goed en wel te beseffen nog voor jezelf nastreeft. En dan mag je blij zijn dat je Mij in je hart kent en bij Mij kunt komen, want zonder je vrije wil te belemmeren kan Ik je in liefde in je hart wel alle nodige uitleg geven, want geven kan Ik altijd zonder je vrije wil te belemmeren.

Hemels Brood 6203

Soms zou je wel willen dat anderen net zo met de dingen zouden omgaan als jijzelf gewend bent. Je zou willen dat anderen het belang van hetzelfde zouden inzien als jij, dat regels en dergelijke net zo logisch zouden zijn als jij ze logisch vindt. Dat begint al bij heel eenvoudige situaties, bijvoorbeeld bij hoe de afwas gedaan wordt, of hoe een kast ingedeeld is, of hoe netjes of slordig iemand met jouw spullen is en dat kan uitlopen tot veel grotere dingen.

Het is niet altijd even gemakkelijk om met de verschillen tussen mensen om te gaan, om met verschillende meningen om te gaan, om met mensen om te gaan die krachtig aan hun mening vasthouden, of met mensen om te gaan die alles maar laten gebeuren, met alle gevolgen van dien. En dan nog al die verschillende karakters, de een fel en fanatiek en de ander traag en teruggetrokken en alles daartussenin. Van tijd tot tijd heb je het gevoel dat jij steeds degene bent die inlevert, die zich aanpast, die ruimte afstaat, die zijn mening loslaat om geen ruzie te krijgen, die zijn mond houdt om de harmonie niet te verstoren. Tot er een moment komt en dan is het ineens allemaal genoeg geweest.

En dan barst je los, maar net tegen die ene mens die eigenlijk niet zoveel misdeed, omdat het net de druppel was die de emmer deed overlopen. Of jij bent zelf degene waartegen iemand tekeer gaat, in jouw ogen om zo goed als niets. Toch gaat het zo, in het groot en in het klein. En het is de kunst om dan weer tot vrienden te komen, om weer op goede voet met elkaar te komen en de harmonie te herstellen. Want de verschillen die er tussen mensen zijn, zijn er tussen alle mensen. Iedereen heeft te maken met andere meningen, andere manieren van aanpak, met onlogisch handelen, met misvattingen die niet losgelaten worden, wat je ook zegt en uitlegt.

In het grote geheel ben Ik Degene Die daar nog het meest mee te maken heeft. Maar Ik word niet kribbig of geïrriteerd, Ik barst niet los als de stapeling te hoog wordt, Ik zie het rustig aan en help in liefde waar Ik kan. Maar het is aan jullie, ieder voor zich, om in nederigheid verdraagzaam te zijn voor al die verschillen, al zijn ze  moeilijk om mee om te gaan. En Ik zeg jullie, in ware liefde en nederigheid is alles te verdragen met Mij samen, want in ware liefdevolle verdraagzaamheid kun je elkaar vergeven en in Mijn liefde vrienden blijven, ondanks alle verschillen in doen en laten, verschillen van mening, enz. Kom bij Mij met alles en vooral met die verschillen en leer het in liefde te verdragen.

Hemels Brood 6204

Jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven en beseffen dat werkelijk leven ware onvoorwaardelijke liefde zijn is, jullie doen allemaal op je eigen manier je best om die liefde daadwerkelijk te zijn. Maar in de wereldse praktijk valt dat niet mee. Er is zoveel uitdaging en verleiding om van ware liefde iets af te dwalen, omdat de wereld van ware liefde nauwelijks iets weet en er geen rekening mee houdt.

Jullie streven er in je doen en laten naar om naar liefde te handelen en dat is een goed begin. Maar in werkelijkheid is het belangrijker om je hart gevuld te krijgen met Mijn ware liefde, dan dat je nauwgezet je handelen onder controle probeert te krijgen, om in alle opzichten naar Mijn liefde te handelen. Want naar liefde handelen groeit niet vanuit je goede wil om naar liefde te handelen, maar groeit vanuit je hart en hoe meer je hart gevuld is met Mijn liefde, des te meer zal je handelen naar Mijn liefde zijn. Het is niet zo, dat hoe meer je je handelen tot liefde brengt, je daarmee je hart meer en meer met Mijn liefde vult. Verandering van handelen naar meer liefde staat in direct verband met je hart, daar gebeurt de groei van liefde en vanuit die groei wordt je handelen meer en meer uit de liefde in je hart tot liefde gebracht.

Ik zie mensen ploeteren om toch maar zoveel mogelijk liefdevol te handelen en al wat in de Bijbel als ware liefde beschreven staat in de praktijk te brengen, maar daarbij vergeten zij regelmatig in hun hart te kijken naar wat er in hun hart speelt. En zo kan het zijn dat iemand alleraardigst voor zijn buur is, maar in zijn hart de buur maar een irritant mens vindt, en om de vrede te bewaren en om naar Mijn liefde te handelen, vriendelijk en aardig voor hem is. Kijk, dan doet iemand uiterlijk zijn best om naar liefde te handelen, maar innerlijk is het eigenlijk heel anders. En zo zijn er veel voorbeelden te geven. De meesten van jullie goed bedoelende in Mij gelovende mensen zijn er steeds mee bezig hun gedrag naar buiten toe tot liefde te brengen, maar de kern van Mijn liefde ligt in je hart en je handelen kan nog zo naar liefde aangepast zijn naar buiten toe, maar het gaat om je hart van binnen.

Doet het nog pijn als mensen je kwetsen? Want dan is er nog verlangen voor jezelf, verlangen om die ander tot inzicht te brengen om die pijn weg te krijgen, terwijl die pijn overgaat als je ermee in je hart bij Mij komt en je Mij je hart met liefde laat vullen, door Mijn licht kun je zien dat die pijn met jouw verlangen naar vrede voor jezelf te maken heeft. Heel begrijpelijk en je probeert over die pijn heen te komen en degene die je gekwetst heeft te vergeven, want je wilt gelijk Mijn liefde handelen, dus je vergeeft, maar de pijn, de teleurstelling is nog niet weg. Wel in je gedrag naar diegene die je kwetste, maar nog niet in je hart, als je eerlijk bent. Zie, als je hart met Mijn ware liefde gevuld is, dan wordt je handelen daaruit gevoed en hoe meer je hart gevuld is naar waarheid met Mijn liefde, des te meer zal je handelen naar ware liefde zijn, zonder erover te hoeven nadenken, zonder de controle of je wel naar liefde handelt.

Denk niet na over naar liefde handelen, doorzoek steeds met Mij je hart, hoe staat het er met je hart voor, hoeveel ruimte is daar gevuld met ware liefde, hoeveel verborgen verwijten zijn daar nog, hoeveel pijn uit eerdere situaties is daar nog, hoeveel teleurstelling en hoeveel gevoelens miskend te zijn, zijn daar nog? Want dat zijn allemaal belemmeringen die allemaal toch terug te vinden zijn in je handelen. Al doe je nog zo je best om het goed te doen, zonder een geheel met liefde gevuld hart is het hard werken met weinig resultaat. Maar Ik zeg het jullie allemaal nogmaals, het hart, de liefde in je hart uit Mij is bepalend. Want goed en liefdevol, eerlijk en oprecht gedrag, komt voort uit je hart, uit de hoeveelheid liefde die je uit Mij put, uit de Bron van liefde in je hart put. Kom in je hart in Mijn licht en herken wat ware liefde als vanzelf doet, laat al je handelen daaruit voeden, dan wordt je handelen als vanzelf volkomen werkelijk liefdevol. En dat is toch wat je wilt?

Hemels Brood 6205

In het Paradijs, waar Adam en Eva in het begin leefden, stond de boom der kennis van goed en kwaad en de boom des levens. En vooruit had Ik hen uitdrukkelijk gezegd niet van die beide bomen te eten zonder dat Ik daarbij was en zij van Mij daar toestemming voor hadden. Die toestemming hadden zij niet en toch aten zij achter Mijn rug om van de boom der kennis van goed en kwaad. Zo staat het in de Bijbel beschreven.

Maar nu stellen veel mensen zich die beschrijving voor als het letterlijk eten van een letterlijke boom en daar zijn ook letterlijk afbeeldingen van gemaakt, zonder er rekening mee te houden dat het letterlijke verhaal geheel een geestelijke betekenis heeft, die nog nauwelijks gekend is. En daarbij gaat het verhaal verder over Mijn toorn en de verjaging van Adam en Eva uit het Paradijs, waarvan ook afbeeldingen zijn die een letterlijke situatie weergeven, maar ook dit deel van de gebeurtenissen is als letterlijk beschreven om het geestelijke ervan te kunnen gaan begrijpen. Maar het is voor veel mensen heel moeilijk om het anders te zien dan letterlijk, toch gebeurde hetgeen plaatsvond innerlijk, in hun hart. Want vanaf dat moment hadden beiden innerlijk een heel duidelijk besef van het verschil tussen goed en kwaad, terwijl zij voor die tijd volkomen in ware liefde met elkaar en alles in harmonie omgingen en zich van geen kwaad of de mogelijkheid van kwaad bewust waren.

Nu zag Ik in je hart de vraag of Ik die twee bomen niet meteen vanaf het allereerste begin buiten hun bereik had kunnen zetten. Want nu werden zij uit het Paradijs verdreven, zodat zij niet ook van de boom des levens konden eten. En alweer zijn er nog veel mensen die zich een letterlijke boom voorstellen. Maar ook dat gebeurde innerlijk en is een situatie van hoedanigheid die beschermd is en waar geen andere toegang toe is, dan alleen wanneer een mens zijn volkomen liefde uit Mij voor eeuwig zelf uit vrije wil bereikt heeft en daarmee volmaakt leven voor altijd is. Beide bomen, de boom der kennis en de boom des levens stellen een levenshoedanigheid voor waarbij van de ene boom gegeten is, dat wil zeggen dat de mens een keus gemaakt heeft los van Mij en Mijn liefde, welke op zich het tegenovergestelde van liefde was, namelijk eigenbelang en eigenmacht. En dat is nu nog altijd de situatie.

Zou de mens altijd, voor hij tot enig handelen overgaat, eerst bij Mij in zijn hart om raad vragen en Mijn raad uit ware liefde opvolgen, dan zou er alleen de paradijselijke gelukzaligheid zijn. En dan zou, van Mij uit, het verschil tussen het een en het ander geleerd worden, maar de mens wilde eigenmachtig nog meer geluk dan hij al had en dat is precies wat nu de mens beheerst. Als antwoord op jouw vraag, had Ik die bomen niet ergens anders kunnen zetten, zodat de mens er niet bij kon, zeg Ik, nee, want dan was de mens geen mens geweest, vrij zoals de mens vrij is. De vraag had ook kunnen zijn, had die mens niet op Mij kunnen wachten om Mijn raad en uitleg te horen. Maar de boom des levens is wel onbereikbaar geworden, zeg je in je hart. En daarop zeg Ik, wees daar blij om, want mede daardoor zijn jullie allemaal gered door Mij, jullie Schepper, God en Vader in Jezus Christus, van de eeuwige dood.

En als jullie al dat letterlijke van de verhalen in de Bijbel als zodanig loslaten en steeds in je hart bij Mij komen, waar Ik in Jezus Christus in ware liefde altijd aanwezig ben, dan zal langzaam maar zeker de waarheid in werkelijk geestelijk leven duidelijk worden in de Enige ware betekenis, in Mijn Enige ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke eeuwig gelukzalige liefde, werkelijk leven.

Hemels Brood 6206

Als je al je houvast in het leven kwijt bent, heb je Mij dan nog even lief? Als je ziek bent, pijn hebt, geen geld hebt, je vrienden het af laten weten, je je alleen voelt, verlaten door alles en iedereen, geloof je dan nog dat Ik er voor je ben, dat Ik je nog evengoed liefheb en heb jij Mij dan nog even lief? Als je de ellende van andere mensen ziet, hun pijn en verdriet, hun voortdurende moeilijkheden, die niet te verhelpen zijn, heb je dan toch nog vertrouwen in Mij en Mijn liefde en heb je Mij dan nog even lief zoals je Mij liefhebt als je dankbaar bent als alles goed en gemakkelijk gaat, je van alles genoeg hebt en geen pijn, geen ziekte, geen moeilijkheden hebt?

Dat is moeilijk te zeggen als het je relatief goed gaat en je niet echt iets te dragen hebt. Je denkt van wel, maar Ik zeg je, een mens kan snel omslaan en dan blijft er van het decorum weinig over en komt de werkelijkheid in zicht, de zwakten die verborgen bleven, omdat alles goed ging. Maar het is geen schande als je het door moeilijkheden niet meer ziet zitten, als je moedeloos wordt door pijn en moeilijkheden. Het is zelfs geen schande als je dan even twijfelt aan Mij en Mijn liefde. Maar dat is wel jammer. Want je zou niet hoeven twijfelen als je in alle omstandigheden toch bij Mij in je hart zou blijven komen en al je pijn en moeilijkheden bij Mij zou brengen. Want moeilijkheden, pijnen, ziekten en problemen, zij zijn er door de afdwalingen van liefde van alle mensen, van de een meer dan van de ander, maar alle gevolgen daarvan kunnen iedereen treffen, omdat jullie met elkaar als één lichaam zijn.

Als je een arm stoot doet dat pijn, maar stoot jij je arm expres? Toch heeft het effect op je hele lichaam en zo is het met het leven op aarde, het is er niet volmaakt en dat heeft effect op alle mensen, bij de een wat meer dan bij de ander, want alles heeft met alle mensen te maken en dat lijkt soms heel oneerlijk verdeeld. Maar geloof Mij, die oneerlijkheid komt niet door Mij, die komt door al het liefdeloze handelen en treft ook de naar liefde levende mensen. Omdat jullie één lichaam zijn en met elkaar en elkaars doen en laten te maken hebben. Zie, een slecht mens kan een goed mens bedriegen en hem bestelen, heeft die goede mens daar schuld aan? Toch lijdt hij daaronder en hij vraagt aan Mij, hemelse Vader, waarom gebeurt mij deze narigheid, terwijl ik steeds het goede nastreef? En Ik zeg jullie, omdat jullie als één lichaam samen mens zijn en wie sterker is in ware liefde, kan wat meer bijdragen aan de heelwording van de totale mens die jullie samen zijn.

Want als je ene arm gewond is, neemt je andere arm het over, ook al is dat belastend. En zo draagt de ene mens meer dan de ander, omdat hij sterker is en meer kan dragen. Alle ellende op de wereld heeft hoe dan ook effect op alle mensen, ook op goede Mij liefhebbende mensen. En nu iets belangrijks. Wie, ondanks alle ellende die hem gebeurt, in ware liefde voor Mij en zijn medemensen blijft, die draagt met Mij samen bij aan de heel wording van de mens die jullie samen zijn, terwijl toch ook ieder van jullie persoonlijk leeft. Onthoud daarbij dat niemand gemeten wordt naar de ellende die hij te dragen krijgt, maar naar de liefde in zijn hart en de mate van vertrouwen in Mij, ondanks ziekte, pijn en andere moeilijkheden. Wees daarom liever ziek met ware liefde in je hart, dan volkomen gezond en werelds gericht.

Want pijn en ziekte, moeilijkheden en ellende helpen je tot ware nederigheid te komen, terwijl veel gezonde goede mensen die nederigheid, die nodig is om dichter bij Mij en Mijn liefde te komen, veel moeilijker of zelfs pas na een hele lange tijd kunnen bereiken. En zo heeft alles zijn taak en zijn plaats, niet om persoonlijke redenen, maar om het grote geheel, om de totale mens van elke afdwaling van liefde helemaal te genezen en daarmee alle mensen, om die hele mens, jullie allemaal, tot eeuwig onveranderlijk werkelijk gelukzalig leven te brengen, voor altijd!

Hemels Brood 6207

Vandaag gaat het over besef. Hoeveel besef heb je ervan hoe je zelf bent, wat je precies belangrijk vindt, of je wel alles van jezelf, je doen en laten beseft in het licht van waarheid en liefde. Want veel goedwillende mensen hebben toch ook nog afdwalingen van waarheid en liefde waarvan ze nog niet beseffen dat het afdwaling en onwaarheid is. Ook zijn er bij hen nog misvattingen en geheel verkeerde inschattingen van hun medemensen.

Al zijn je bedoelingen nog zo goed, het volkomen zuivere besef van al je doen en laten, je denken en je opvattingen, mis je van tijd tot tijd toch nog. En hoe meer iemand van zijn eigen gelijk, zijn volkomen waarheid van denken en van zijn opvattingen overtuigd is, des te moeilijker is het voor diegene om tot vernieuwd inzicht te komen van waarheid en liefde en des te meer zal hij over zijn medemensen in misvattingen blijven hangen. En alhoewel diegene het allemaal heel goed kan bedoelen, geeft hij, met alles waar hij zich niet van bewust is, de tegenkant ingang om hem tot afdwaling van waarheid en liefde te verleiden, vaak juist op grond van die overtuigingen die niet juist zijn. Niet dat Ik jullie nu in één keer tot volkomen zuiver inzicht in jezelf, in je misvattingen, je verkeerde overtuigingen, je ongelijk, enzovoorts wil brengen, want dat gaat niet in één keer op die manier, maar wel om je een beetje wakker te schudden.

Want Ik zie bij jullie toch gedachten en gevoelens die de werkelijke harmonie verstoren, die liefde voor elkaar verminderen, die harde woorden over en weer uitlokken en schade doen aan vriendschappen en vooral schade doen aan het contact met Mij in je hart, schade doen aan het vermogen om lief te hebben vanuit je hart. En soms kunnen die misvattingen zoveel verstoren dat er een onnodig grote afstand ontstaat tussen goedwillende, in Mij gelovende mensen, terwijl jullie bedoeld zijn tot eenheid in Mijn ware liefde te komen, ieder persoonlijk vrij en allen in Mijn liefde één.

Zie, daarom heb Ik het over besef hoe je bent, want er is nog veel aan het gedrag van ieder van jullie waarvan het voor iedereen goed zou zijn, als je daarover tot besef zou komen. En er is maar één manier om datgene waar je blind voor bent, te zien, te beseffen, en dat is via Mij in je hart, als je dat oprecht wilt. Je weet nu dat er nog zo het een en ander is en je weet nu dat je bij Mij kunt komen voor zicht daarop en besef daarvan. Het is aan jou om daarvoor geheel oprecht in je hart bij Mij te komen en in het licht van Mijn zuivere liefde laat Ik je daarvan dan steeds wat zien, steeds wat beseffen, tot je alles ziet en beseft. Kom en besef!

Hemels Brood 6208

Je kunt luisteren zonder te horen wat er gezegd wordt, wat er bedoeld wordt, wat de betekenis is van wat er gezegd wordt. En dat is wat de meeste mensen doen. Eigenlijk is het horen zonder te luisteren naar wat de betekenis, wat de bedoeling is van wat er gezegd wordt. En dat verstoort heel wat tussen mensen.

Vaak hebben mensen een vaste mening, een vaste overtuiging over iets, over gebeurtenissen, en terwijl zij luisteren staat die mening, die overtuiging er als een soort filter tussen en wat niet gelijk aan die mening, die overtuiging is, wordt weggefilterd, de woorden worden wel gehoord, maar de betekenis ontgaat de luisteraar. Want het past niet bij zijn mening, het past niet in zijn overtuiging. Werkelijk naar elkaar luisteren is pas werkelijk luisteren als er verstaan wordt wat iemand duidelijk wil maken. Maar het ligt niet alleen aan degene die luistert, ook voor degene die spreekt zal het nodig zijn dat hij zijn woorden zodanig kiest, dat degene tegen wie hij spreekt, hem verstaan kan en daarvoor is het nodig om te letten op de luisteraar, op zijn houding, zijn mimiek, zijn reacties. Technisch gesproken heet dat communicatie en veel communicatie gaat mis, omdat ieder zijn eigen mening, zijn eigen overtuiging, niet gemakkelijk opzij zet, om zonder filter open en eerlijk daadwerkelijk naar elkaar te luisteren.

En precies dat is de situatie bij veel mensen die Mij in hun hart proberen te spreken, maar Mij niet verstaan en daardoor denken dat er in hun hart geen contact met Mij mogelijk is. Terwijl het voor iedereen wel degelijk mogelijk is, altijd. Maar vaak staan eigen invullingen het goed en waar verstaan van Mijn Woord in het hart in de weg en dan denken mensen al snel dat het voor hen, om de een of andere reden, niet weggelegd is om Mij in hun hart te ontmoeten. Maar het is niet een kwestie van wel of niet weggelegd zijn voor mensen, het is een kwestie van al je eigen invullingen, je specifieke meningen, je vaste overtuigingen even helemaal buiten beschouwing te laten en eenvoudig horend te luisteren, begrijpend te luisteren. Daar is vaak ook moed voor nodig. Want wat Ik te vertellen heb aan veel mensen, willen zij liever niet horen, omdat daaruit nogal eens kan blijken dat hun mening toch niet juist is, hun handelen niet zo fijntjes was als ze dachten, hun overtuigingen niet juist zijn, enz.

Toegeven dat meningen, opvattingen, overtuigingen niet juist zijn, doen bijna alle mensen niet graag en niet gemakkelijk. En misvattingen inzien en toegeven, dat is daarbij heel moeilijk. Evengoed zeg Ik tegen jullie allemaal, Ik ben altijd in je hart en je kunt altijd met Mij spreken, maar Mij horen en verstaan gaat alleen in alle eerlijkheid en oprechtheid, zonder meningen en overtuigingen, zonder filter, in ware liefde.

Hemels Brood 6209

Het verstand is de mens gegeven om zichzelf te kunnen beseffen. Maar wijsheid is niet het verstand. Wie zijn verstand gebruikt als wijsheid doet daar niet verstandig aan, want ware wijsheid komt niet uit het verstand, maar uit ware liefde. Er is een groot verschil tussen verstand en wijsheid. De meeste mensen zien hun verstand als de wijsheid, maar zonder liefde is niets wijs. Iemand kan nog zo intelligent zijn, en dat wordt op aarde hoog gewaardeerd, maar het is geen wijsheid en eigenlijk dan ook die waardering niet echt waard.

Daartegenover is liefde zonder wijsheid geen volmaakt ware liefde, of omgekeerd, als liefde geen wijsheid geeft, is die liefde geen ware liefde. Maar het zoeken naar wijsheid uit liefde heeft voor  niemand zin, omdat ware wijsheid nooit los van ware liefde gevonden kan worden, als niet eerst de ware liefde gevonden is. Daarom staat er ook geschreven: “In den beginne was het Woord”. Want in den beginne was het Woord de ware liefde en de ware wijsheid Eén, waarmee de totale schepping met alles erop en eromheen tot stand gebracht is. En in die uit het Woord tot stand gebrachte schepping is Alles vormgegeven en de mens geschapen en geplaatst, met alle mogelijkheden tot leven gebracht, waarbij hem de vrije keus gegeven is. En de mens is Mijn Woord, Mijn liefde, Mijn Leven gegeven, in Eén Woord, Eén Leven, Eén waarheid, Eén Liefde, met de ware wijsheid uit ware liefde.

Maar de mens is de liefde en de wijsheid gaan scheiden en is zijn verstand gaan gebruiken zonder liefde als wijsheid, welke daarmee geen wijsheid is. En steeds meer onheil is over de mens gekomen door zijn zogenaamde wijsheid en daaruit zijn drang om eigenmachtig te zijn en zijn drang naar eigenvervulling. En hoewel meer en meer onheil over hem kwam, is hij met al zijn wijsheid niet gaan zien dat zijn wijze verstand geen werkelijke wijsheid is en niet gaan beseffen dat alleen ware liefde de ware wijsheid in zich heeft. Nu is het zover gekomen dat de mens in zijn goede bedoelingen het onheil met zijn verstand denkt te kunnen oplossen. In de praktijk lost hij evenwel niets op, maar wijzigt wel het onheil van hier naar daar. Daarmee verstoort hij alleen de samenhang van de som der delen, wat tot gevolg heeft dat hier iets verbetert terwijl er ergens anders iets misgaat.

Want er zijn wel goede mensen die hun best doen om voor het milieu te zorgen, over een oplossing voor het opwarmen van de aarde nadenken, die er naar streven om de luchtvervuiling tegen te gaan, die  nieuwe manieren bedenken voor het verkrijgen van schone energie, maar wanneer gaan al die mensen inzien dat alles met elkaar te maken heeft en dat alles samenhangt met ware liefde en haar wijsheid? Zie, daarom ben Ik in Jezus Christus op aarde gekomen. Daarom heb Ik Mij in de Mens Jezus Christus volledig gehouden aan Mijn ware liefde en daarmee heb Ik Mijn Woord gestand gedaan zoals in den beginne Mijn Woord was en daarmee, met Mijn liefde en haar wijsheid, heb Ik jullie ware leven uit Mij veiliggesteld.

Lieve in Mij gelovende mensen, maak je geen zorgen, want al die zorgen hebben met het verstand te maken. In ware liefde vind je de wijsheid om alles te doorzien en Mij en het ware leven te doorzien. Hoe de mens op aarde ook in haar verstandelijke wijsheid is afgedwaald, jullie leven uit Mijn liefde, en Mijn liefde is met haar ware wijsheid Alles, vergeet dat niet. In Mijn ware liefde zijn jullie geboren en in Mijn ware liefde zijn jullie gered. Hoe dat is kunnen jullie alleen in ware liefde begrijpen. Daarom, streef naar Mijn liefde en Ik zeg jullie allemaal, die vind je bij Mij in je hart.

Hemels Brood 6210

Lieve Hemelse Vader, ik geloof vast dat U met Uw oneindig grote liefde alle mensen uiteindelijk tot waar gelukkig leven brengt. Al duurt dat nog eonen aan aardse tijd. Want als U uit liefde in Jezus Christus zo’n offer brengt met Uw onterechte kruisiging, sterven en opstanding voor ons, dan zal dat vast tot redding van alle mensen zijn en ons allemaal verlossen van alle zonden.

Daarmee heb je een waar woord gesproken. Maar hoelang dat duurt en welke wegen daarbij voor mensen nodig zijn, ligt volkomen aan de keuzen die mensen in hun vrijheid maken. Want wat je zegt is waar, maar alle mensen blijven hun vrijheid behouden en daardoor kan het werkelijk voor velen een lange en moeilijke weg worden, die niet alleen op aarde moeilijk is, maar ook daarna. Maar wie een goed hart heeft en zoveel hij kan zich ervoor inzet om naar ware liefde uit Mij in zijn hart te leven, ook al heeft hij het moeilijk op aarde en is zijn handelen nog niet volmaakt, diens weg zal na zijn verblijf op aarde wel lichter zijn. Want zijn liefde zal hem steeds meer licht geven en na het verblijf op aarde komt iedereen in de sfeer van zijn hart, precies zoals het er met ware liefde in zijn hart gesteld is.

Nu leeft ook alles in ieders hart en de hele oneindigheid is in ieders hart, maar ieders geestelijke leven is in het materiële lichaam als het ware vastgezet. Na het verblijf op aarde is er geen materieel lichaam meer en komt iedereen in de sfeer van zijn hart, zoals dat op aarde al aanwezig was, in de mate van zijn ware liefde. Voor iedereen is het belangrijk om te weten dat alles altijd al in zijn hart aanwezig is, de hele oneindigheid, en ook in het hart al gezien en begrepen kan worden als het ware Enige Leven Die Ik Ben. Maar op aarde leven veel mensen vooral in de materie buiten hun hart en het is daardoor dat mensen denken in het materiële te kunnen ontdekken wat werkelijk leven is. Maar het werkelijke leven is het geestelijke hart, niet het materiële lichamelijke hart. Ook dat wordt nogal eens ontkend. Veel mensen leven dan ook in de schijnwereld van het materiële, terwijl iedereen altijd de mogelijkheid heeft om tot zijn werkelijke hart in geestelijk opzicht te komen, waar Ik altijd ben Die Ik Ben en waar iedereen al op aarde daar in zijn hart het ware Leven Die Ik Ben kan leren kennen en tot werkelijk waar levensinzicht kan komen.

En ja, je hebt gelijk met wat je zegt, zou Ik niet zo’n daad van ware liefde voor alle mensen gedaan hebben, dan zou het tot in de oneindigheid zo moeilijk blijven voor alle mensen en geen mens zou tot het eeuwig vrije leven in de ware gelukzaligheid komen. Maar Ik heb dat offer wel gebracht en daarmee zekergesteld dat iedereen uiteindelijke het gelukzalig vrije volmaakte ware leven zal bereiken. Hoe moeilijk het verblijf op aarde ook is en hoelang iemand er ook voor nodig heeft, maar jullie worden allemaal op de bestemde tijd, vrij van elke zonde, het ware leven persoonlijk zelf en met Mij en alle mensen Eén in Leven. Maar het hoe en wat ligt verborgen in Mijn liefde en haar wijsheid, om jullie vrijheid niet te belemmeren.

Aan ieder mens zal, al naar gelang hij op aarde eerlijk en in oprechte nederigheid naar Mijn liefde handelt, ondanks pijnen en moeilijkheden, zicht gegeven worden en zal al wat in Mijn liefde verborgen is geopenbaard worden. Zalig degenen die in hun vrijheid meer en meer naar Mijn liefde uit hun hart, uit eigen vrije wil, leven. Want aan hen zal de ware betekenis van Mijn Woord geopenbaard worden en zij zullen als eersten het ware Koninkrijk van Mijn volmaakte liefde, het werkelijke Leven bereiken. Maar ook de laatsten, die meer tijd nodig hebben, zullen uiteindelijk uit eigen vrije keus Mijn ware Koninkrijk voor eeuwig bereiken. Al duurt het eonen, iedereen zal Mijn liefde vrij en persoonlijk ooit uit eigen keus bereiken. Want dat heb Ik met Mijn daad van liefde bewerkt, werkelijk gelukzalig leven voor alle mensen tot in de oneindigheid.

Hemels Brood 6211

Als je iets uit liefde doet, doe het dan uit liefde voor Mij. Niet om Mij, maar omdat liefde voor Mij de meest krachtige liefde is en de meeste kracht geeft. Je kunt iets uit liefde voor een medemens doen of uit liefde voor jezelf, maar doe je iets uit pure liefde voor Mij, dan doe je het uit de meest pure, zuivere, en daarmee krachtigste liefde, want dan doe je het uit Mijn ware pure liefde in je hart.

Daarvoor is het wel nodig dat je Mij in je hart zodanig leert kennen, dat je ware liefde voor Mij kunt gaan voelen. En dat ontstaat alleen vanuit het zelf voelen van Mijn liefde in je hart. Wie Mijn liefde voelt, die wordt daardoor aangedreven zelf liefde voor Mij te voelen. De hoeveelheid liefde die iemand voor Mij voelt, is verbonden aan de intensheid waarmee diegene Mijn liefde in zijn hart voelt. Wie Mijn liefde in zijn hart al eens gevoeld heeft, die weet wel een beetje wat Ik bedoel. Maar het is pas ware liefde voor Mij wat je terug voelt, als je Mijn liefde in je hart voelt en als je uit die liefde die je voor Mij voelt, datgene doet wat je normaal gesproken heel moeilijk kunt of helemaal nog niet kunt, want dat lukt dan dat wel. En denk nu niet dat je dat al eens gedaan hebt, want wat je tot nu toe gedaan hebt, is vooral verweven met je wil om aan Mijn liefde te voldoen, maar is nog niet uit liefde voor Mij, zoals Ik dat hier bedoel.

Want daarvoor is het nodig om meer en dieper tot het voelen van Mijn liefde te komen en dat ontwikkelt zich voornamelijk in contact met Mij in je hart en nog het meest als je hart vrij is van misvattingen, van eigen invullingen, als er helemaal geen eigen meningen meer zijn en je Mij oprecht ten diepste wilt leren kennen en Mijn liefde voor jou en alle mensen ten diepste wilt leren voelen. En dat lukt het beste als je daarbij ook ten diepste bereid bent om jezelf te leren kennen, dat is vooral datgene wat nog geen waarheid, nog geen liefde in jou is en je al die afdwalingen van liefde onder ogen kunt zien, ondanks de pijn die dat doet, ondanks de vernedering die dat met zich meebrengt. Want het inzien van hoogmoed, van eigenliefde, van misvattingen en dergelijke is heel moeilijk om door te maken, maar wie niet bereid is tot het diepst van zijn hel te gaan, kan ook niet opklimmen tot het hoogste geluk.

En toch is dat nodig, tot het diepst van je hel te gaan, om tot het hoogste geluk te komen. Het hoeft niet in één keer, want je kunt niet vanuit je eigen hoogte tot je eigen diepste gaan in één keer, het zou je teveel pijn doen. Maar je kunt het wel in stappen doen en in Mijn liefde maak Ik het lichte stappen, als jij bereid bent beetjes pijn te verdragen. Want dat is er hoe dan ook altijd voor nodig, dat jij bereid bent ten diepste te gaan, ook al is het nog zo pijnlijk. Want pijnlijk is het om in de diepte van je hart te zien waar je van Mijn licht en Mijn liefde bent afgedwaald. Maar houd dan één ding goed voor ogen, Ik neem jou nooit iets kwalijk, Mijn liefde voor jou blijft altijd oneindig groot.

En weet daarbij, dat wat voor jou nog diep in jou verborgen ligt en je niet graag onder ogen ziet, toch de weg voor jou is om ten hoogste tot liefde te kunnen stijgen. En weet daarbij, dat hoe meer je bereid bent om onder ogen te zien wat bij jou nog niet naar ware liefde is, dat minder werkelijke pijn zal geven, als je op Mijn liefde vertrouwt. En hoe meer je Mijn liefde in je hart kunt voelen, des te meer liefde zul je voor Mij gaan voelen en des te meer kun je uit liefde voor Mij je eigen hel verdragen en omhoog klimmen tot de hoogste liefde, Mijn ware gelukzalige liefde.

Hemels Brood 6212

De druk van de aarde is voor veel mensen nog te groot om er geen moeite mee te hebben Mij bij alles in ware liefde te volgen. Maar Ik ben een lankmoedig God en Mijn liefde is oneindig voor alle mensen. Dat neemt niet weg dat het toch wel de bedoeling is dat ieder mens zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en in zijn vrijheid van wil zijn best doet om Mij in ware liefde en haar wijsheid te volgen.

En zie, wie daarvoor zijn best doet, uit een oprecht en eerlijk hart, die vergeef Ik wat hem nog niet lukt en die zal Ik niet naar zijn afdwalingen doen, maar hem helpen om datgene, wat door de druk die er op aarde is en het mensen moeilijk maakt om in hun vrijheid voor Mijn wijze liefde te kiezen, te overwinnen. Die zal Ik helpen om aan die druk, die vooral ook met de wereldse eigenbelangen te maken heeft, te ontkomen. Want Ik weet hoe moeilijk het is om aan de zuiging van het wereldse te ontkomen, Ik weet dat jullie krachten nog te zwak zijn en jullie inzichten nog te beperkt om helemaal aan Mijn liefde vast te houden bij alles en Mij te volgen zonder te struikelen en te vallen. Maar hoe lankmoedig Ik ook ben en hoe Ik jullie op je weg over de aarde ook steun en nabij ben, jullie blijven toch ook je eigen vrije wil hebben en je eigen persoonlijke besef te bestaan. Al is alles volkomen gevat in Mijn liefde en haar volmaakte wijsheid, toch blijft er ook de eigen verantwoordelijkheid om je wil in overeenstemming te brengen met Mijn wil.

Niet omdat Ik dat wil, maar omdat dat aan jullie het ware geluk geeft dat Ik uit Mijn oneindige liefde jullie zo gun. En uit Mijn liefde voor jullie doe Ik er alles aan om jullie weg over de aarde zodanig te begeleiden, dat je steeds een stapje verder komt, dichter bij Mij, bij Mijn liefde, en meer en meer in Mijn ware licht gaat zien wat werkelijk gelukkig leven uit liefde geeft. Want dat is het belangrijkste om jullie te helpen, dat je ogen voor de waarheid van Mijn aan jullie gegeven leven opengaan en jullie Mijn licht meer en meer gaan zien, met daarbij het verschil tussen wat werkelijk leven is en wat je nog weerhoudt om tot het werkelijke leven te komen. Hoe meer je gaat zien van het ware geluk, des te meer zul je daarvoor zelf persoonlijk willen kiezen. Dat kiezen is aan ieder van jullie persoonlijk, dat kan Ik niet voor jullie doen zonder jullie te belemmeren in je eigen persoonlijk besef te bestaan. En daar zijn soms wegen voor nodig die pijnlijk en onprettig zijn. Die zijn niet persoonlijk bedoeld, maar voor jullie allemaal.

Want met ieders eigen persoonlijk besef te bestaan zijn jullie toch ook een gezamenlijk geheel in Mijn liefde en daarvoor draagt de een wat meer dan de ander, maar de een kan ook wat meer dragen dan de ander. Dat maakt de verantwoordelijkheid van de een niet groter dan van de ander, want wie meer of minder draagt, die is daar ook in meer of mindere mate door Mijn wijze liefde voor toegerust. Zo kunnen jullie ieder persoonlijk met elkaar tezamen Mijn liefde bereiken, allemaal door Mij geholpen. Maar evengoed blijft toch ook altijd ieders eigen vrije wil zijn eigen verantwoordelijkheid om in nederigheid Mijn liefde als zijn leven aan te nemen en daarmee voor eeuwig gelukkig te zijn!

Hemels Brood 6213

Er zijn heel wat mensen die denken dat Ik in de Schepping wat foutjes gemaakt heb. Dat Ik toch niet alles volmaakt geschapen heb. En van tijd tot tijd zeggen mensen wel eens, dat is een foutje in de natuur. Maar Ik verzeker jullie dat Ik in de Schepping van hemel en aarde met alles erop en eromheen geen foutjes gemaakt heb, niet één, niet een heel klein beetje, helemaal niets, de Schepping van hemel en aarde is volkomen volmaakt.

Ik gebruik hier met opzet de tegenwoordige tijd, want Mijn Schepping van hemel en aarde, de aarde waar jullie je nu op bevinden, is nog altijd volmaakt. Veel mensen zullen daar misschien om lachen en dingen naar voren brengen die in hun ogen niet volmaakt zijn, want alles wat pijn doet, verdriet geeft, kapotgaat, enzovoorts, is in hun ogen niet volmaakt. Mensen die verminkt geboren worden, mensen die geestelijk het niveau houden van een kind, planten en dieren die mankementen vertonen, mensen die gemene dingen doen, het is in de ogen van mensen allemaal niet volmaakt, het zijn in de ogen van mensen allemaal foutjes in de Schepping, door Mij gemaakt.

Toch verzeker Ik jullie dat alles nog altijd Mijn volmaakte Schepping is. Alleen is het daarbij wel nodig dat iedereen weet wat in werkelijkheid te verstaan is onder volmaakt. Wanneer is iets volmaakt. En daar komt de hoogmoed van de mens om de hoek kijken, want de mens acht zich in staat om Mijn Schepping te kunnen beoordelen op fouten, terwijl Mijn Schepping van hemel en aarde oneindig veel verder reikt dan het oog van de mens, dat slechts een paar kilometer ver kan zien, zonder daarbij alle details te kunnen zien. Maar zo is het met de meeste mensen gesteld, wanneer hij tien van de duizend gegevens weet, is hij er al van overtuigd een oordeel te kunnen geven, maar zo is het niet. En je hebt vast allemaal wel eens meegemaakt dat je dacht te weten hoe een en ander in elkaar stak, om er vervolgens achter te komen dat met nieuwe informatie de situatie helemaal anders bleek te zijn dan je dacht. Zo is het met mensen gesteld, een oordeel is snel gemaakt, maar de onwaarheid ervan toegeven kan eeuwen duren. Hoelang duurde het niet voordat de mens erachter kwam en toegaf dat de aarde niet plat maar rond is?

Mijn Schepping is nog steeds, en zal dat altijd zijn, volmaakt. Maar pas als je in je hart werkelijk helemaal met Mij en Mijn liefde verbonden bent, zul je dat kunnen gaan zien en beseffen. Zelfs alles wat mensen als onvolmaakt ervaren is in Mijn Schepping volmaakt geplaatst. En wat veel mensen in het geheel niet beseffen, dat is dat het er niet om gaat wat wel of niet fout is, want er is totaal niets fout aan Mijn Schepping, maar dat het erom gaat of het doel van de Schepping jullie allemaal tot het ware eeuwig gelukzalige leven brengt, in de eigen bewustheid van bestaan, met de vrije eigen wil. En Ik zeg jullie allemaal, dat is volmaakt ondergebracht in Mijn Schepping van hemel en aarde. Dat is volkomen volmaakt geborgen in Mijn eeuwig wijze onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde. Zelfs alle fouten die mensen maken, al hun leugens en bedrog, al  hun  liefdeloosheid, is volmaakt ondergebracht in Mijn eeuwig volmaakte liefde.

Hemels Brood 6214

Er zijn velen geroepen en weinigen uitverkoren. Dat staat in de Bijbel. Maar dat betekent niet dat mensen die geroepen zijn, maar niet uitverkoren zijn, niet in Mijn hemel meer kunnen komen, niet meer tot Mij en Mijn liefde kunnen komen. Het is alleen dat Ik hen geroepen heb om Mij in liefde te volgen, maar zij hebben daaraan geen gehoor gegeven.

Het betekent dat er maar weinigen Mijn roepen in hun hart gehoord hebben en bij Mij gekomen zijn. Dat betekent dat er weinig mensen zijn die Mijn Woord in hun hart naar waarheid gevonden hebben en het zoveel zij kunnen in hun doen en laten uitdragen. De velen die wel geroepen zijn, dat wil zeggen, over Mij en Mijn Woord gehoord hebben, die met Mij kennis hadden kunnen maken maar er geen acht op geslagen hebben en ervoor kozen hun eigen weg te gaan, niet op Mij te vertrouwen, niet in Mij geloven en vaker zelfs ook Mijn bestaan ontkennen, blijven onwetend. En met uitverkorenen wordt bedoeld, dat Ik hen, die in Mij geloven en op Mij en Mijn liefde vertrouwen, de genade geef Mijn Woord en Mijn liefde te begrijpen en te volgen, waarvoor zij dan ook de kracht krijgen. Die genade komt van Mij, maar de keus om Mij te volgen is aan de mens.

Al zijn er velen die op Mijn roepen, dat is Mijn Woord en de uitleg daarvan, niet reageren en hun eigen zin doen, toch zijn zij ook allemaal in Mijn liefde opgenomen en blijven zij de mogelijkheid hebben Mij te volgen in waarheid en liefde. Maar zolang zij geen gehoor geven aan Mijn roepen om tot Mij te komen, blijven zij zonder werkelijk besef van Mij en Mijn ware wijze liefde, wat velen van hen afdoen als niet belangrijk. Er zal voor hen toch een tijd komen waarop zij het belang gaan inzien. Maar dan zal het voor hen eerst nog moeilijk zijn om Mij en Mijn liefde ten diepste te leren kennen en Mij in liefde te volgen. Het is zo ongeveer als iemand die een hulpmiddel aangereikt krijgt, met uitleg waarom hij dat het beste kan aannemen, en hij neemt het niet aan, want hij denkt het niet nodig te hebben. En een aantal andere mensen neemt het wel aan, zij begrijpen waarom het aangeboden wordt, ook al hebben ze het niet direct nodig. En dan gebeuren er dingen waarbij dat hulpmiddel redding brengt, maar alleen degenen die het aangenomen hebben, hebben er baat bij. Alle anderen hebben er veel werk aan om dat hulpmiddel alsnog te verkrijgen.

Deze vergelijking past niet helemaal, want iemand zou kunnen zeggen, je krijgt mijn hulpmiddel wel. In dit voorbeeld is dat mogelijk, maar in de ware situatie, waarbij Ik mensen roep en maar weinigen gehoor geven aan Mijn roep, kan er niets gegeven worden, als het op het geloof, het vertrouwen op Mij en Mijn liefde aankomt, want dat is persoonlijk gebonden aan het hart van degene die in Mij gelooft. Zo moet iedereen persoonlijk zelf ervoor zorgen Mij in zijn hart te leren kennen en lief te hebben en Mijn stem is in ieder hart aanwezig en wie hoort, heeft Mijn genade. Wie niet hoort heeft zijn eigen gekozen weg om te gaan.

Zo is het ook met het verhaal over de bruiden met hun aangevulde olie en de bruiden die hun olie niet aangevuld hadden. Liefde voor Mij is niet door te geven aan een ander, je kunt ervoor kiezen en het uitstralen Mij lief te hebben, je kunt het niet geven aan anderen, je kunt Mij en je medemensen liefhebben, maar ieder zal zelf die keus moeten maken om op Mijn roepen te komen en Mij en Mijn liefde te leren kennen en na te volgen. Zalig degenen die horen en doen, die zoveel zij kunnen Mij in hun hart volgen in ware liefde.

Hemels Brood 6215

Als het zo is, dat anderen fouten maken, dat anderen niet uit een contact met Mij in hun hart handelen, dat anderen hun eigen bedenksels vóór Mijn adviezen in je hart zetten, adviezen waarvan jij voelt dat goed is, door je contact met Mij in je hart, dan is er nederigheid nodig om met hen, die anderen, in rust om te gaan en niets te forceren maar het in Mijn Hand te leggen, zonder verwachtingen.

Ik weet dat dat een van de moeilijkste dingen in het leven is, overruled te worden door datgene wat niet overeenkomt met Mijn advies in je hart, door misvattingen, door eigen opvattingen, door een mate van hoogmoed die anderen doet denken dat zij gelijk hebben, terwijl jouw hart in contact met Mij je iets heel anders zegt. Maar zie, Ik sta met al Mijn liefde en al haar wijsheid zo vaak aan de kant, Mijn goede ware ingevingen worden doorgaans door heel veel mensen overruled met wat zij zelf het beste vinden, maar voortkomt uit eigen denken, uit eigenwillen, uit allerlei vormen van afdwalingen van Mijn liefde, die zij geen aandacht geven. Hoe daarop te reageren, als je ziet dat wat goed is over boord gegooid wordt om wat mensen zelf bedenken of om wat mensen niet willen toegeven.

Nederigheid is een hele moeilijke levenssfeer voor de mens om aan te nemen, om te zijn. Ik zie in je hart hoe moeilijk het is om in die nederigheid Mij in ware liefde en haar wijsheid te blijven volgen. Maar Ik zeg je, je bent lerende en met volharding zul je ook leren. Het inzicht heb je, maar de daad bij het woord voegen is nog iets heel anders. Dat lukt je nog niet in alle situaties. Maar Ik sta naast je, Ik ben in jou aanwezig en ook al lukt het je niet, je doet er de nodige moeite voor en de rest doe Ik, ook al bemerk je dat zo direct nog niet. Maar Ik kan de wereld en de wereldse gedachten van mensen niet veranderen zonder de vrije wil te belemmeren en je weet dat die vrije wil nodig is zodat iedereen zich persoonlijk bewust kan zijn van zijn bestaan. En wat je wel wilt, maar nog niet kunt, dat zul je in de loop der tijd leren.

Je laat Mij je onvermogen eerlijk zien, je laat Mij je wil om het goed te doen en je angst om het toch niet goed te doen, zien, omdat de situatie te veel voor je wordt. Ja, dat is voor jullie goede mensen onprettig, maar zoek er niet naar dat te ontwijken, laat het gaan zoals het gaat en doe wat in je opkomt, ook al wil je dat niet, al bedoel je dat niet, maar het leert je en het maakt je sterker om het steeds beter Mijn liefde te kunnen volgen. En treur er niet om als dat nog niet lukt, draag het in nederigheid en dan zie je dat het in het grote geheel door Mijn liefde toch de juiste situatie geeft. Want al ben jij nog niet volmaakt in omgang met wat niet Mijn liefde is, Ik ben dat wel, daarom komt alles toch goed. Daar mag je op vertrouwen, hoe moeilijk dat ook is.

Hemels Brood 6216

 Sommige mensen zijn er altijd mee bezig om hun blikveld te verruimen, steeds meer te gaan zien en te gaan weten, het zijn de onderzoekers die steeds weer benieuwd zijn naar wat zij zullen vinden aan nieuwe gegevens. Andere mensen doen er geen moeite voor om meer te weten te komen dan in het algemeen bekend is en drijven met hun mening mee op de deiningen van de menigte, geloven wat er door zogenaamde experts gezegd en geschreven wordt, of doen zelfs daar geen moeite voor.

Hoe je het ook wendt of keert, het gaat er in beide gevallen voornamelijk om hoe de materiële Schepping ontstaan is en bestaat, op welke pijlers de aarde haar rondgang maakt, wat door mensen in het verleden gedaan is, hoe zij leefden en wat zij geloofden. Je zou het bijna letterlijk en figuurlijk kunnen noemen, de kop in het zand steken. Want de eerste groep steekt regelmatig de spade in de grond en de tweede groep doet alsof het allemaal niet belangrijk is en leven onwetend hun leven naar eigen goeddunken. Dat is vaak niet gelijk aan elkaar en van tijd tot tijd ontstaan er dan ook allerlei conflicten. En daarnaast zijn jullie er, die in Mij, jullie God en Schepper, geloven, die zich niet op het materiële richten, maar op het geestelijke besef te bestaan en jullie richten je er voornamelijk op de zin van het leven te vinden en in Mij beseffen jullie de zin van het leven gevonden te hebben.

Dat is een enorm verschil met al die anderen die of zich verdiepen in wetenschap of zich nergens in verdiepen en doen wat in hem opkomt. Daar steken jullie nogal bij af. Want geloven in iemand of iets wat niet te zien is, dat is op zijn zachtst gezegd heel vreemd voor al degenen die zich alleen bezighouden met wat daadwerkelijk te zien is. En omdat hun ogen ingesteld zijn op het zien van materie, wat bewezen aanwezig is, begrijpen zij niets van alles wat jullie in Mij gelovende mensen wel zien, met jullie voor anderen ook onzichtbare geestelijke oog. Kijk, dat geeft hen te denken en zo zijn er materieel gerichte mensen die hun blindheid in dat opzicht niet willen toegeven en daarom jullie zicht belachelijk maken, afwijzen, zelfs bevechten. En nu zeg Ik jullie, verenig je in Mij, want de tijd zal komen dat al die blinde mensen uit hun onwetendheid zich gaan roeren en tegen elkaar zullen vechten om de materiële macht en daarbij gaan beseffen, dat jullie op de een of andere manier een bedreiging voor hen en hun gedachtengoed kunnen zijn, een bedreiging voor de materiële macht kunnen zijn.

Als zij zich dat allemaal realiseren, dan sluiten zij zich bij elkaar aan en zullen zij zich tegen jullie geloof en zicht op wat voor hen niet zichtbaar is, gaan verzetten. Daarom is het nodig dat jullie op alle fronten in Mij en Mijn liefde tot eenheid komen, zelfs met de kleinste dingen, en steeds alleen uit het contact met Mij in het hart handelen. Wees lankmoedig voor elkaar, ook al zijn jullie nog niet in alles volmaakt in liefde, vergeef elkaar en ga met elkaar geen strijd aan. Want juist dat zal jullie verzwakken wat niet nodig is en ook niet hoeft te gebeuren als je steeds in je hart naar Mij en Mijn adviezen blijft luisteren en blijft handelen. Want in eenheid met elkaar in Mij en Mijn liefde ligt jullie kracht die sterker is dan al diegenen die met hun ogen alleen het materiële kunnen zien. Blijf met elkaar in Mijn ware wijze liefde en met Mij en elkaar kun je zo klein zijn als David en toch de grote reus verslaan. Met één enkel steentje. Hore wie hore kan!

Hemels Brood 6217

Mijn vrije wil, en daarmee Mijn vrije keus, staat altijd boven jullie vrije wil en jullie vrije keus. Dat wil niet zeggen dat jullie daardoor eigenlijk niet geheel vrij zijn in je wil, in je keuzen, want dat zijn jullie wel. Maar je kunt je afvragen hoe dat dan mogelijk is. En dat kan Ik tot op zekere hoogte wel uitleggen, want al zou Ik het helemaal tot in het kleinste detail uitleggen, dan zouden jullie er toch maar een klein deel van kunnen begrijpen. En dat deel wat jullie kunnen begrijpen, zal Ik uitleggen.

Mijn vrije wil is het dat jullie allemaal in alle vrijheid tot werkelijk gelukzalig leven komen. En aan de hand daarvan maak Ik Mijn keuzen. Aangezien het Mijn wil is dat jullie allemaal de eigen vrije wil hebben en daarmee ook je eigen vrije keuzen kunnen maken, zijn Mijn keuzen altijd zodanig dat noch jullie vrije wil, noch jullie vrije keuzen in enig opzicht belemmerd worden. Hoe Ik dat doe, terwijl Mijn wil, en daarmee Mijn keuzen uit Mijn vrije wil, boven jullie wil en keuzen staat, wordt vanzelf duidelijk in de loop der tijd aan al degenen die uit eigen vrije keus hun wil in overeenstemming brengen met Mijn wil. Omdat Ik weet dat dat een moeilijk proces is voor mensen, gezien zoals het er op aarde aan toegaat, wat Ik voorzien heb, heb Ik alle mensen een geweten gegeven waarmee iedereen zijn gedrag kan ervaren als goed of niet goed ten aanzien van Mijn wil.

Daarbij is het voor alle mensen mogelijk om in hun geestelijk innerlijk hart in direct contact te komen met Mij in Jezus Christus. En daarbij kan iedereen vanuit Mij in hem weten dat Mijn wil gelijk is aan liefde, volmaakte liefde en haar wijsheid. Ook dat is in ieder mens aanwezig. Maar op aarde is ook de verleiding om de eigen wil te gebruiken voor eigen genoegens, voor het verkrijgen van macht, voor dat wat geen liefde en haar wijsheid is. En hoe moeilijk het is om die verleiding te weerstaan, wordt al aangegeven met het verhaal in de Bijbel over de eerste mensen Adam en Eva. In de geestelijke diepte van dat verhaal kan iedereen zijn eigen geestelijke afdwalingen vinden. Maar ook staat in de Bijbel het verhaal over Mij in Jezus Christus, Mijn kruisiging en opstanding. Zodat ook duidelijk mag zijn dat jullie allemaal, ondanks alle afdwalingen van liefde, gered zijn van een blijvende afdwaling en gered zijn uit de duisternis door het licht.

Want in Jezus Christus ben Ik het licht in alle duisternis en daarmee wordt uiteindelijk alle duisternis opgelost in Mijn eeuwig licht van ware eeuwige wijze liefde en worden alle mensen tot liefde, tot werkelijk gelukzalig leven geleid, tot ware vreugde te bestaan!

Hemels Brood 6218

Vaak zeg Ik, op de bestemde tijd. Wat bedoel Ik daar eigenlijk precies mee? Want mensen denken veelal dat Ik daarmee bedoel, op de tijd dat Ik dat wil of dat Ik dat het beste vind. Maar het is toch een beetje anders. Soms gebeuren er bij jullie verschillende dingen tegelijkertijd. Dan zijn er ineens verschillende situaties die om een oplossing vragen. Maar je hebt niet meer dan twee handen en je kunt niet alles tegelijk oplossen.

Dan los je eerst datgene op wat het belangrijkste is en vervolgens wat daarna het belangrijkste is. Daarbij let je op allerlei factoren die met de situaties te maken hebben, dan let je ook op de benodigdheden om tot een oplossing te kunnen komen, en sommige benodigdheden kosten tijd voordat je daarover beschikt. Aan de hand van de situaties, de gevolgen, de risico’s enzovoorts stel je prioriteiten en in die volgorde pak je de situaties aan. Dat is in jullie woorden gezegd, op de juiste, of wel de bestemde tijd. En zo is het dat Ik bedoel dat de dingen op de bestemde tijd voor elkaar gaan komen. Het verschil met jullie en de manier waarop jullie tot prioriteitstelling komen en Mij, is dat jullie niet alles weten en alles kunnen overzien wat met de verschillende situaties te maken heeft, terwijl Ik altijd alles weet, alles overzie en jullie allemaal volkomen ken.

In Mijn liefde is dat allemaal aanwezig en de wijsheid uit Mijn liefde zorgt ervoor dat de gebeurtenissen die nodig zijn om ieder van jullie verder te helpen om tot waar leven te komen, in de juiste volgorde plaatsvinden. Dat is mede gerelateerd aan ieders vermogen om tot ware liefde te komen. Daarom wordt de juiste tijd niet als zodanig door Mij bepaald, maar door jullie zelf, door jullie eigen inzet, jullie eigen vermogen, jullie mate van inzicht in Mij en Mijn liefde, jullie eigen mate van liefde, en dergelijke. Vergelijk het met het leren lopen van kleine kinderen, je kunt ze keer op keer op hun beentjes zetten, maar als zij er nog niet aan toe zijn, als hun beentjes nog niet sterk genoeg zijn, dan heeft dat geen zin. Op de bestemde tijd zal een kind toch wel leren lopen. En zo is het met jullie, jullie liefde groeit nog en op een zeker moment is jullie liefde zo sterk worden, dat het tijd is om tot een volgende stap te komen, dat is dan te benoemen als de bestemde tijd.

Zie, zo doen we het samen, jij en Ik. En met Mij samen wordt alles helemaal goed, op de bestemde tijd. En dat kan morgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar zijn, maar ook nu, vandaag. Hoe dan ook, op de bestemde tijd komt alles goed, word jij helemaal in alle vrijheid Mijn ware leven, Mijn ware liefde en haar werkelijke wijsheid. Op de best mogelijke tijd, op de bestemde tijd.

Hemels Brood 6219

Mensen met deftige kleren aan maken meestal de meeste indruk. Mensen die er netjes gekleed uitzien worden vaak het meest vertrouwd. Zelfs is er een spreekwoord ‘kleren maken de man’. En als iemand indruk wil maken zorgt hij ervoor goed en netjes gekleed te gaan. Want mensen hebben een vooroordeel ten aanzien van kleding, ten aanzien van uiterlijk en daar worden veel fouten door gemaakt, daardoor worden veel mensen die onbetrouwbaar zijn ten onrechte vertrouwd.

Als er in de Bijbel staat dat Ik iemand kleed, dan is dat iets heel anders dan wat de meeste mensen denken. Want Ik kleed niemand met materiële kleding, maar met geestelijk vermogen. Zo kan Ik mensen kleden met geduld en vriendelijkheid, met zachtmoedigheid en vergevingsgezindheid. Dat is iets heel anders dan in aardse wereldse termen gedacht wordt dat iemand kleden is. Maar bij mensen is het zicht op geestelijke kleding overwoekerd door hun materiële kleding en de neiging om te oordelen naar hoe iemand eruitziet is alom gebruikelijk. Toch heb Ik gezegd, Ik kom als een zwerver, onverwacht in misschien wel de armoedigste kleding. En dan denken mensen dat Ik er letterlijk zal uitzien als een zwerver, met versleten kleding, onverzorgd en verlopen. Maar zo is het niet.

Ik kom als een zwerver wil niet zeggen letterlijk in lompen gekleed. Dat wil zeggen, dat mensen Mij geestelijk nauwelijks of niet als zodanig zullen herkennen. Want Mijn kleding zal volmaakt in orde zijn, niet letterlijk maar geestelijk. Dat zal zijn, volmaakte liefde en haar wijsheid in volmaakte waarheid, volledig zachtmoedig. Maar wie daaraan niet gewend is zal Mijn kleding net zo armoedig ervaren als zijn eigen geestelijke vermogen tot waarheid en liefde. En voor velen zal Ik er dan uitzien als een zwerver, want Mijn ware kleding wordt door hen niet opgemerkt, niet als zodanig herkend. Ook voor gelovige mensen is het moeilijk om door de kleding heen de ware mens te zien. Want ook jullie zijn geneigd iemand die charmant en toegankelijk is, die netjes gekleed is en zich voorkomend gedraagt, te vertrouwen.

Wees dan gewaarschuwd, want achter die façade wordt veel liefdeloosheid verborgen en in de wereld wordt daar heel veel gebruik van gemaakt, om bezit, om macht, om aanzien, om genoegens, enzovoorts. Maar wie bij Mij in zijn hart komt, oprecht en gekleed in deemoed en nederigheid, die zal Ik de ogen openen en hij zal zien hoeveel mensen in werkelijkheid nauwelijks of niet gekleed zijn. En wie wil, kan bij Mij zijn dagelijkse kleding zien, dat is zijn mate van liefde in het dagelijks leven en hij krijgt de gelegenheid zich door Mij te laten kleden, dat is, zoveel hij kan, Mijn liefde aan te nemen.

Hemels Brood 6220

Lieve hemelse Vader, er zijn nogal wat mensen die helemaal niet in Uw bestaan geloven, terwijl wij alles van U gebruiken.

Ja, alles wat jullie gebruiken is van Mij en geef Ik jullie. Het volkomen leven en de bewustheid te leven, te bestaan. En het is waar dat veel mensen Mijn bestaan volkomen ontkennen en ervanuit gaan dat leven hun eigen leven is. Maar als je hen vraagt wat hun leven precies is, waar zij hun leven vandaan hebben, hoe zij hun leven dan zelf begonnen zijn en hoe zij hun leven in stand kunnen houden, dan weten zij daar geen zinnig antwoord op te geven en geven er een draai aan, zodat je ophoudt met hen dat soort vragen te stellen.

Omdat er zoveel mensen zijn die allemaal hun eigen ideeën hebben waarop zij baseren dat het leven hun bezit is en uit een natuurlijk materieel gebeuren voortkomt, wordt er van jou verwacht dat jij dat minstens als een mogelijkheid aanneemt. Dat jij hen over jouw geloof niet aanspreekt en al helemaal niet aankomt met een levende Schepper waaruit zij hun leven krijgen. Dat je met hen niet spreekt over Mij als hun ware Schepper, Die hen het leven geeft dat zij vrij mogen gebruiken als een eigen bezit en dat je niet vertelt dat zij in alle werkelijkheid niet anders zijn en kunnen zijn dan Mijn leven, welke Mijn ware liefde en haar wijsheid is, waaruit alle mensen tot het besef te bestaan gekomen zijn. Door het ongeloof van zoveel mensen is het voor jullie haast niet mogelijk om zomaar met iedereen over datgene te praten wat jullie zijn gaan inzien, over Mij en het werkelijke leven, over Mij en Mijn ware volmaakt wijze liefde voor alle mensen, over de waarheid.

Daarom is het dan ook belangrijk dat jullie er wel met elkaar over praten, dat jullie elkaar in de waarheid van jullie geloof in Mij en Mijn ware liefde steunen. Want de wereld met haar ongeloof rukt steeds meer op nu de kerken meer en meer ontdaan worden van hun valse macht, van hun leugens en bedrog. En dat moest gebeuren, de kerk moest ontmanteld worden opdat mensen de waarheid zouden kunnen gaan zien. Maar nu gooien zij niet alleen het verkeerde overboord, maar ook het goede, want ondanks alles wat bij de kerken niet goed was, hebben zij toch ook steeds de mensen Mijn Woord voorgehouden en waren er ook mensen met een zuiver hart die oprecht in Mij en Mijn liefde geloofden.

Nu zijn jullie nog degenen die in Mij geloven. Houd dat met elkaar levend en straal Mijn liefde met elkaar uit, zodat de door de werelds levende mensen verdwaalde schapen, die de ware kudde die jullie zijn zoeken, zich bij jullie kunnen aansluiten en niet ontmoedigd raken door alle wereldse opvattingen. Steun elkaar in het ware geloof in Mij en verzamel hen die Mij zoeken. Wees met elkaar standvastig in liefde zoveel je kunt, dan blijf je vrij van de wereldse meningen en opvattingen en gaat de wereld aan je voorbij en zonder schade bereiken jullie het ware leven, Mijn ware liefde in eeuwigheid.

Hemels Brood 6221

Soms heb je je plannen helemaal klaar en heb je alles zodanig voorbereid dat er niets mis kan gaan. Je hebt overal aan gedacht en ervoor gezorgd dat alles wat je nodig hebt aanwezig is, dus je begint vol overtuiging aan je plannen. In eerste instantie gaat alles volgens het boekje. Maar door allerlei onverwachte gebeurtenissen kun je je niet aan het boekje houden en, flexibel als je bent, pas je je plannen aan.

Je had ook een tijdsplan, waardoor je precies wist wanneer je plannen voor elkaar zouden zijn. Maar als die tijd gekomen is, kun je niet anders dan constateren dat alles heel anders verlopen is en je plannen heel anders uitgepakt zijn, met een heel ander resultaat. Hoe is dat nu mogelijk? Je had alles zo goed voorbereid, je had werkelijk aan alles gedacht. Het was allemaal volmaakt op elkaar afgestemd en er kon niks mis gaan. Toch was de uitkomst lang niet wat je voor ogen had. Want wat er allemaal tussendoor gebeurde, kon je van te voren niet weten, daar kon je dan ook geen rekening mee houden. Je kon niet weten dat er een straat afgezet zou worden, dat de winkel, die spullen zou leveren, zou afbranden, dat je de griep zou krijgen, dat je hulp zijn been zou breken, dat je auto een lekke band zou krijgen, dat je fiets gestolen zou worden, dat … Zo kan er elk moment van de dag van alles gebeuren wat je niet kunt weten. Dus, nu maar geen plannen meer maken? Want elke voorbereiding mist hoe dan ook toch haar volmaaktheid?

Kijk, dat is bij jullie op aarde zo. Je denkt dat je het weet, je denkt dat je alle feiten kent, je denkt dat je je mening op de juiste gronden gemaakt hebt, je denkt dat je recht van spreken hebt, je denkt het gedrag van medemensen te doorzien, je denkt … Maar de werkelijkheid is altijd anders. Omdat de werkelijkheid Mijn Plan is. En Ik ken en weet alles, Ik denk niet dat Ik alles in de hand heb, Ik heb alles in de hand, in Mijn Hand. Want Ik weet en ken alles, omdat Ik Alles Ben. Volmaakt Leven. En zo is Mijn Plan volmaakt voorbereid met het volmaakte doel om jullie in de volle vrijheid van zijn tot werkelijk gelukzalig volmaakt leven te brengen. En alles wat er wel en niet gebeurt, is in Mijn Plan gevat, in Mijn ware volmaakte liefde voor jullie allemaal.

Ik houd daarbij rekening met jouw vrijheid, maar alle mensen zijn vrij en alle mensen hebben hun plannen en al die plannen lopen dwars door elkaar. En dan kan het gebeuren dat iemand denkt jouw fiets te kunnen stelen en doet dat, dan kan iemand spijkers verliezen, waardoor jij een lekke band krijgt, dan kan iemand wat benzine morsen, wat door een brandende lucifer voor een sigaret ontbrandt, en ga zo maar door. Jij kunt het niet weten, maar Ik wel. Soms kan Ik je waarschuwen voor het een of ander, maar niet altijd, niet bij alles, om je vrijheid niet te belemmeren. Maak gerust je plannen en bereid alles zo goed mogelijk voor, maar bedenk je altijd dat iedereen zijn plannen maakt en dat Mijn Plan voor jullie allemaal ook doorgaat en gebeurtenissen met zich meebrengt die door niemand te overzien zijn, dan door Mij.

Maar als je steeds in je hart bij Mij komt, dan laat Ik je veel weten van wat je anders niet zou weten, niet zou zien, maar niet alles. Want je kunt nog niet alles al helemaal overzien, weten, beseffen, gewaar zijn. Houd er daarom rekening mee dat jouw mening, jouw inschattingen, jouw oordeel, wat jij ervaart als waar, niet volmaakt is en daardoor jouw plannen niet altijd zullen gaan zoals je ze voorbereid hebt. Want uiteindelijk gaat het om Mijn Plan, dat voor jullie allemaal het beste is en door Mij volmaakt is voorbereid en ook volmaakt ten uitvoer gebracht wordt, nu en elke dag. Zodat jullie uiteindelijk allemaal tot werkelijk gelukzalig leven komen en eeuwig zullen blijven: werkelijk ware wijze liefde, Mijn Leven.

Hemels Brood 6222

Here Jezus, U heeft nooit een mens kwaad gedaan.

Dat klopt. Ik heb nooit een mens kwaad gedaan. Ik heb mensen geleerd om naar liefde te leven en Ik heb mensen bevrijd van het kwaad wat hen innerlijk overheerste, Ik heb mensen verlost van ziekten die hen belemmerden om tot het goede te komen en Ik heb mensen geholpen waar dat op de een of andere manier nodig was.

Maar veel mensen begrepen dat niet en voor de machthebbers en voor de farizeeërs was Ik een bedreiging. Omdat zij bijna allemaal hun macht verkregen hadden door leugens en bedrog. En voor de farizeeën kwam daar nog bij, dat zij als leugenaars en bedriegers ontmaskerd werden, doordat Ik de mensen de waarheid van Mijn, dat is, Gods Woord leerde, en dat bracht de onware uitleg van de farizeeërs over Mijn Woord aan het licht. Ik kwam niet om te vechten, om hen van hun voetstuk te halen, Ik kwam niet om de heersende macht omver te werpen, Ik kwam om de waarheid van werkelijk leven te brengen onder de mensen. Maar met die waarheid kon iedereen gaan zien hoe corrupt de machthebbers en de farizeeërs waren en dat zinde hen helemaal niet. Daarom werd Ik neergezet als een rebel, als een staats bedreiging, daarom moest Ik gevangen genomen worden en veroordeeld worden en ter dood gebracht worden en de enige manier om dat voor elkaar te krijgen, was om Mij te berechten op valse gronden.

En dat is wat er op aarde voortdurend gebeurt, waar het goede, waar goede mensen laten zien wat de waarheid is, daar zijn ook altijd degenen die daardoor onttroond worden, want ieder mens heeft de waarheid in zijn innerlijk geestelijk hart, want Ik ben altijd in ieder mens aanwezig in Jezus Christus en uit Mij komt in ieder goed mens Mijn liefde naar voren en daarmee de waarheid van werkelijk leven. Wie waarheid en liefde uit, die is een bedreiging voor iedereen die liefdeloos is en met leugens iets voor zichzelf heeft bemachtigd en dat zijn er velen. In het groot en in het klein. Maar Ik was voor de machthebbers en voor de farizeeën een enorm risico ten aanzien van hun macht, want goede mensen herkenden in Mijn leer de waarheid en zagen wat de ware liefde teweeg kon brengen. Ik zei hen, die door Mij op een voor hen wonderlijke manier genezen werden, of in ander opzicht geholpen werden, daarover te zwijgen, zodat zij niet ook als een bedreiging gezien zouden worden.

Maar de vreugde om Mij te herkennen in Mijn Goddelijke heerlijkheid in hun hart konden zij niet verbergen en dat zette de farizeeën en machthebbers nog meer aan tot haat en dat bracht hen ertoe Mij gevangen te nemen en te vervolgen, om de ware liefde en het ware licht te doven. Maar dat is niet gelukt. Zij hebben Mij veroordeeld op valse gronden, ze hebben Mij bestraft op valse gronden, zij hebben Mij gekruisigd en daarmee hebben zij Mijn materiële lichaam op pijnlijke wijze gedood. Maar Mijn ware leven, Mijn ware wijze liefde, Mijn ware Goddelijke Geest van Zijn, konden zij niet aankomen. Want werkelijk leven, Die Ik Ben, is eeuwig en blijft eeuwig onveranderlijk Die Ik Ben, Leven. En dat heb Ik getoond door na Mijn lichamelijke dood terug op aarde te verschijnen. Maar niet alleen voor de natuurlijke ogen van mensen, ook in het hart van alle mensen heb Ik plaats en wie wil kan Mij daar in alle oprechtheid vinden, wat hij ook misdaan heeft, hij is bij Mij welkom om Mijn leer van ware liefde en haar wijsheid dieper te gaan begrijpen, te gaan doorvoelen en aan te nemen.

Ik ben gekruisigd, dat is, het goede, de liefde is geprobeerd om tot zwijgen te brengen en dat gebeurt nu nog in het groot en in het klein. Maar Ik heb dat overwonnen, want liefde, werkelijk leven, is eeuwig, en zo kunnen jullie allemaal in Mijn liefde overwinnen, met Mij samen. Als je dat oprecht wilt en in alle nederigheid Mij volgt, dan heb jij net als Ik de dood overwonnen. Want Ik heb dat toegelaten, Mijn veroordeling, Mijn kruisiging, Mijn dood, voor jullie, om jullie daarvan voor eeuwig te verlossen en voor eeuwig tot gelukzalig leven in vrijheid van Zijn te brengen. Gedenk dat!

Here Jezus, ik dank U voor alles, voor Uw liefde, maar ook voor Uw strengheid, want zonder dat zouden wij nooit helemaal zuiver Uw liefde worden.

Hemels Brood 6223

Er zijn verschillende manieren waarop mensen Mij benaderen. De meeste mensen benaderen Mij met een woordelijk gebed in één richting. Sommigen doen dat hardop en nemen daarvoor een bestaand gebed, dat ooit een keer door iemand geformuleerd is, of nemen het gebed dat Ik in de Bijbel mensen heb aangeraden, het “Onze Vader”. Anderen formuleren in hun gedachten, innerlijk, een gebed met woorden, maar geen van hen verwacht een woord of gedachte van Mij terug.

Dat zijn de mensen die zichzelf te klein, of Mij te groot en te verheven vinden, om van Mij een woord of gedachte terug te ontvangen. Maar hun geloof dat Ik hun gebed zal verhoren is groot, waarbij de teleurstelling ook groot is, als hun gebed niet verhoord wordt. Dat hun gebed niet altijd verhoord wordt, heeft meestal te maken met wat zij in hun gebed vragen en hen niet ten goede zou komen als Ik het zou verhoren. En Ik zou hen het waarom wel kunnen laten weten, als zij niet alleen een gebed van woorden zouden doen, maar met Mij in gesprek zouden weten te gaan in hun hart, in het zuivere deel van hun innerlijk. Want dat is te beste manier om Mij te benaderen, rechtstreeks, innerlijk in het hart waar het zuiver is. Er zijn mensen die dat wel doen. Al zijn dat er maar weinigen. Dat heeft ermee te maken dat verschillende kerken, dominees en pastoors, leiders van kerkgenootschappen, de mensen weerhouden hebben om zelf met Mij te spreken.

Voor Mijn komst op aarde waren er de priesters die als enigen in het heilige der heiligen mochten komen. Maar de betekenis daarvan is, dat alleen de zuiver eerlijke en oprechte mensen in het ware geloof en het besef van Mijn liefde in hun hart bij Mij konden komen. Maar tijdens Mijn verblijf op aarde en na Mijn opstanding was dat anders en mocht zelfs de zondaar met Mij spreken.  Of hij nu wel of niet de oprechte wens had al zijn zonden achter zich te laten en Mij en Mijn leer te volgen. Nu zijn er niet veel mensen die innerlijk beseffen dat Ik in hen bereikbaar ben en dat iedereen innerlijk met Mij in contact is en met Mij kan spreken, kan overleggen, vragen kan stellen en antwoorden kan krijgen.

Wie dit leest en denkt dat nog niet te kunnen, die zeg Ik, kom in je hart bij Mij en leer Mij daar te ontmoeten in de zuiverheid van je innerlijk, en tegen wie dit al wel weet en kan, zeg Ik, leer het degenen die daar oprecht belangstelling voor hebben. Zodat steeds meer mensen Mij naar waarheid leren kennen, Mijn Woord steeds meer naar waarheid leren begrijpen en steeds meer leren Mijn liefde in alles te zijn. Want het is mogelijk voor iedereen om innerlijk met Mij te spreken. Ook voor jou!

Hemels Brood 6224

Ergens in de Bijbel staat: “Wie zijn kinderen liefheeft, kastijdt ze.” Maar de betekenis daarvan is volkomen verkeerd geïnterpreteerd. Alleen al het woord “kastijden” is een teken daarvan. Want in dat woord is iets dat aan strengheid, aan overdadig pijn doen en aan kwetsen doet denken. In de genoemde uitspraak is nog iets heel belangrijks wat vaak over het hoofd gezien wordt. Er staat namelijk, wie zijn kinderen liefheeft. En dat is meestal niet de motivatie die tot het “kastijden” leidt. Laat om te beginnen het woord “kastijden” maar weg en zet daarvoor in de plaats “die helpt zijn kinderen om tot inzicht over hun verkeerde handelen te komen” en die doet dat op een manier, waardoor het kind gaat beseffen dat hij is afgedwaald van het goede, van het ware en daarover spijt krijgt en zich wil beteren. En dan komt daarbij het belangrijkste: uit liefde.

Ik zeg jullie, in de meeste gevallen gebeurt “kastijding” niet uit liefde, maar uit ergernis, uit boosheid, uit ongenoegen over het gedrag van iemand. En daarbij, Ik heb het met die uitspraak niet daadwerkelijk over kinderen, maar over alle mensen. Het woord kinderen staat er voor alle mensen die nog niet tot de volmaakte liefde gekomen zijn en in die zin zijn jullie allemaal Mijn kinderen en voor elkaar ook als kinderen. Er zijn mensen die in hun tijd tot een letterlijke kastijding van hun kinderen overgingen, uit ongenoegen over hun gedrag, en zich daarbij beriepen op dat ene zinnetje, “wie zijn kinderen liefheeft, kastijdt hen”. Lieve mensen die in hun jeugd wellicht op een dergelijke manier behandeld zijn, Ik zeg jullie, dat was geen liefde, dat was niet terecht en wie nu nog zijn kinderen kastijdt, die doet daar geen goed aan. Want ware liefde kastijdt op geen enkele manier iemand lichamelijk noch geestelijk.

Ik kastijd niemand, Ik toon alleen uit liefde de gevolgen van alle afdwalingen van liefde, om te voorkomen dat de gevolgen zich gaan voordoen. Wat Ik iemand daarvoor te dragen geef, kan pijn doen, maar wat de gevolgen hem geven, als diegene niet terugkeert tot waarheid en liefde, zullen hem veel meer pijn en ellende geven, wat Ik uit ware liefde iedereen wil besparen. Ik kastijd niemand, en dat is ook niet wat Ik bedoeld heb. Ik geef wegen om te gaan die moeilijk en pijnlijk kunnen zijn, maar altijd helpen om op ware liefde terug te komen en in vreugde te leven. Doen jullie dat ook voor elkaar, uit liefde elkaar helpen, dan is het goed. Geen kastijding, maar waarheid. En doet waarheid pijn, verdraag het en kom terug tot liefde. Want de pijn van de waarheid verdragen is niets vergeleken bij de pijn van de gevolgen van onwaarheid en de pijn die afdwaling van liefde geeft.

En alweer zeg Ik jullie, lees wat in de Bijbel staat niet letterlijk, want dan ontstaan grote misverstanden, die voorkomen kunnen worden als je wat er staat eerst in je hart samen met Mij beproeft. Dan zul je bemerken dat Ik een zachtmoedig en liefdevolle God en Vader ben voor al Mijn kinderen, voor alle mensen, voor iedereen, voor jou.

Hemels Brood 6225

Ook al heb Ik alle mensen een geweten gegeven, waarmee iedereen in zich kan voelen wat wel of niet goed is in zijn handelen, wat niet eerlijk en niet naar ware liefde is, toch blijft het voor veel mensen moeilijk om het onderscheid te maken tussen wat wel en geen liefde is, wat wel en geen waarheid is, wat wel en geen goede manieren zijn. Het is voor iedereen mogelijk om dat onderscheid te maken, door gebruik te maken van zijn geweten. Maar veel mensen maken daar geen gebruik van en gebruiken liever hun verstand om te overdenken en te bepalen wat goed of niet goed is, vaak aan de hand van regels en aangeleerde normen en waarden.

Maar in de loop der jaren zijn de normen en waarden veranderd. Wat vroeger taboe was, wat vroeger niet kon, of je werd min of meer verstoten, dat is niet meer. Gedeeltelijk is het goed dat bepaalde taboes verdwenen zijn, maar de losheid van zeden is daartegenover groter geworden, de waarden van leven zijn ruimer geworden, wat taboe was is doorbroken, vooral door lust en genoegens en daarmee zijn veel heilige huisjes omvergeworpen, voor vrijheid. Bij veel mensen is daarmee het geweten tot zwijgen gebracht, ook bij hen die zich van hun geweten nog wel bewust zijn. Maar voor een goed werkend geweten is in de samenleving steeds minder plaats en dat is wel eens lastig, want overal moet tegenwoordig alles kunnen, terwijl toch niet alles getolereerd wordt, juist doordat het geweten afgestompt is en mensen zelf willen bepalen wat wel of niet goed is. Ik ben de stem van het geweten voor iedereen, maar wie niet in Mij gelooft, die gelooft niet in zijn geweten en slaat daar ook geen acht op. Wie wel in Mij gelooft, voelt zijn geweten wel, maar verstandelijke overwegingen en eigenliefde overwoekeren ook bij hem regelmatig het geweten, Mijn stem, in een samenleving die minder en minder gewetensvol is.

Aan jullie, lieve mensen, zeg Ik, luister zoveel je kunt naar je geweten, dat is, naar Mijn stem, naar Mijn signalen, en zwijg. Erger je niet, geef geen kritiek, zwijg, zoals Ik gezwegen heb en sta met Mij op uit de dood, zoals Ik ben opgestaan uit de dood. Want iedereen die zijn geweten volgt, die ware liefde volgt, volgt Mij daadwerkelijk in hem, die leeft ten eeuwigen dage met Mij. Die leeft voor altijd met Mij in het Paradijs van eeuwige gelukzalige ware wijze liefde, in ware vrijheid.

Hemels Brood 6226

De bewustheid van bestaan zoals jullie die op aarde hebben, is nog niet de volledige bewustheid van werkelijk leven zoals het ware leven is. Het is zoals toen je jong was en je dacht al veel te weten, want wat je nog niet wist maakte geen deel uit van je besef en toen je ouder werd wist je veel meer en besefte je dat je, toen je jong was, dat allemaal niet wist. Zo is het met je besef te bestaan en je denken dat je besef te bestaan volledig is. Maar net als al de dingen die je toen je jong was niet wist en niet kon weten, zo is je besef te bestaan ook nog niet volledig het besef van volledig volmaakt leven. In dat besef te bestaan groei je op aarde, zoals je van jongs af aan groeit en steeds wat meer te weten komt van wat je niet eens wist dat het te weten was. Zo is het met je besef te bestaan, dat is nog niet het volledige besef van leven.

Omdat werkelijk leven volmaakte onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid is, en nog geen van jullie op die manier al die ware volmaakte onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid uit eigen bewuste vrije keus is en in alle opzichten naar handelt, is het ook nog niet mogelijk om het volkomen ware leven in al haar gelukzaligheid te ervaren, te beseffen, bewust te zijn. Jullie, die in Mij geloven, die op Mij vertrouwen, die in Mijn liefde voor alle mensen geloven en ernaar streven om in alles gelijk Mijn liefde te zijn, jullie zijn samen met alle mensen op aarde op weg om tot de volledige bewustheid te komen van het ware leven Die Ik Ben, in het persoonlijke besef mens te zijn uit Mij, uit Mijn liefde en haar wijsheid. Op die weg komen jullie alles tegen wat voor ieder persoonlijk en voor allen tezamen nodig is om te groeien tot de volledige bewustheid van bestaan, van werkelijk leven, van Mij, jullie Schepper.

En steeds zul je voelen dat er iets nog niet volledig is, maar je weet niet wat dat gevoel eigenlijk is. Het is je verlangen naar de volmaaktheid van het volledig ware leven, wat van oorsprong aan in iedereen aanwezig is, omdat Ik, werkelijk Leven, in jullie allemaal, in alle mensen, aanwezig Ben. Maar er zijn nog veel mensen die op allerlei wereldse manieren denken aan dat verlangen te kunnen voldoen, door bezit, door macht, door van alles en nog wat en daarbij ook leugens en bedrog denken nodig te hebben. Dat belemmert mensen juist in hun groei om tot het ware besef van Leven, van Mij, hun Schepper, Die ook in iedereen aanwezig is, te komen. Dat belemmert hen om tot volledige bewustheid van werkelijk leven te komen. Maar de uitwerking van al hun handelen zal hen wel helpen om tot de juiste weg te komen, al zal dat niet zonder moeite en pijn gaan.

Maar al die moeite en pijn zal het evenwel meer dan waard zijn, want de uitkomst zal het gelukzalige ware leven zijn, zal de volledige bewustheid van werkelijk gelukzalig bestaan zijn. Zal de persoonlijke bewustheid van Mijn ware gelukzalige Leven in vrijheid zijn. Tezamen in Eén, in Mij, jullie God en Schepper, werkelijk Leven, ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke wijze liefde.

Hemels Brood 6227

Het verhaal van Mijn leven op aarde is in die tijd opgeschreven en nog steeds heeft het de kracht van liefde behouden, nu nog, 2000 jaar later. En die kracht zal het behouden, want liefde is de grootste en Enige ware kracht, het is de ware levenskracht, het is jullie levenskracht, de levenskracht voor alle mensen, Mijn Levenskracht, Mijn Persoonlijk Zijn in Alles. Zie je eigen persoonlijk zijn, het is niet alles, maar het is wat en hoe jij bent en die kern van jouw innerlijk zijn, daar waar jouw besef te leven zich openbaart, is onveranderlijk, want Ik ben onveranderlijk en jouw persoonlijk zijn kan alleen uit Mij, jouw Schepper, zijn wat het is, leven uit Mij, Mijn leven in jou.

Maar jouw bewustheid van zijn geeft je niet alleen het besef van leven, welke in werkelijkheid ware wijze liefde is, maar ook het besef van het tegenovergestelde van leven, van liefde. Om jou en alle mensen dat persoonlijk eigen besef te bestaan te geven, is het nodig om je ook het besef van het tegenovergestelde te geven. En in eerste instantie was dat genoeg, zolang de vrijheid van zijn niet gebruikt werd voor het tegenovergestelde van leven, van liefde, van de Levenskracht Die Ik Persoonlijk Ben. Maar in de eerste mensen kwam de verleiding om dat wel te doen. En hoewel ieder mens zijn eigen persoonlijke bewustheid te bestaan, te zijn, heeft, zijn alle mensen tezamen toch één mens, omdat Ik Eén in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid Ben, Eén Leven Ben, onveranderlijk ondeelbaar. Zo zijn jullie met elkaar één mens, waarbij iedereen persoonlijk een eigen bewustheid van zijn heeft, maar ieders doen en laten wel met elkaar verbonden is.

In die persoonlijke eigen bewustheid is de mens verleid en wordt de mens nog altijd verleid om zichzelf te zien als zijn eigen goddelijkheid, wat in der eeuwigheid geen waarheid is en kan zijn, omdat hij in eeuwigheid deel uitmaakt van de Mens die Ik geschapen heb naar Mijn beeld en gelijkenis en daarom niet anders kan zijn dan naar Mijn beeld en gelijkenis, maar zich wel in vrijheid kan voordoen alsof hij zijn eigen zijn is, doordat de eerste mens zich niet naar Mijn beeld en gelijkenis gedragen heeft, maar aan de verleiding om zijn eigen goddelijkheid te zijn heeft toegegeven. Maar Ik heb een brug geslagen in Jezus Christus, in Hem ben Ik Zelf als Mens naar de mens op aarde gekomen, zodat alle mensen via die brug, via Jezus Christus terug kunnen komen van hun waan zelf hun eigen goddelijkheid te zijn.

Luister naar Mijn verhaal, wat in de tijd dat Ik op aarde was geschreven is over de gebeurtenissen die Ik meemaakte en laat het tot je doordringen dat het niet om de letterlijke gebeurtenissen gaat, maar om de geestelijke betekenis ervan en om wat er ten aanzien van jullie redding voor het eeuwig gelukzalige leven geestelijk daadwerkelijk gebeurde. Want juist daardoor is jullie leven gered en blijven jullie eeuwig leven. Het is aan jullie of je in de waan van je eigen goddelijkheid blijft, of dat je in Jezus Christus als Mens je ware leven naar Mijn beeld en gelijkenis aanneemt en tot waar gelukzalig leven komt, tot Mijn ware wijze liefde, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 6228

Er zijn veel mensen die niet tegen hun verlies kunnen. En daarmee bedoel Ik niet bij een spelletje, maar juist in allerlei omstandigheden in het dagelijks leven waarbij winst en verlies speelt. En er zijn heel veel verschillende omstandigheden waarbij het om winst en verlies gaat, om aanzien, om macht, om eer, om verdienste, in het groot en in het klein. Uit allerlei omstandigheden komen winnaars en verliezers naar voren.

Als verliezer kunnen mensen heel onaangenaam worden voor hun medemensen en vaak leidt het verliezen van iets tot jaloezie waarbij jaloezie blind maakt voor de onjuistheid van het onaangename handelen. Verliezen vraagt om nederigheid, om te kunnen dragen verliezer te zijn. Maar nu juist die nodige nederigheid ontbreekt bij heel veel mensen en een groot deel van de onaangename situaties op aarde heeft met gebrek aan nederigheid te maken en met jaloezie. Vooral jaloezie leidt tot onaangenaam, gemeen en wraakzuchtig gedrag, want wie zijn verlies niet kan verdragen, gunt ook vaak degene die gewonnen heeft zijn voordeel uit de winst niet. Zo zijn er steeds mensen die met elkaar strijd aangaan om winst, om de beste te zijn, om de ander te overstijgen, en dat kan heel ver gaan en heel veel schade geven aan elkaar en aan medemensen. Het is daarom een ernstig gebrek om niet tegen verlies te kunnen en de afgunst die daaruit voortkomt, maakt het allemaal nog een graadje erger.

Maar jaloezie is daarbij het ergste, want dat geeft een volkomen blindheid, waardoor helemaal niet meer beseft wordt hoe gemeen en onaangenaam het handelen is voor naaste medemensen. Vooral de winnaar moet het dan ontgelden. En gaat het om sport of spel, dan kan de winnaar de gevoelens van de verliezer wel begrijpen, maar gaat het om het dagelijks leven, dan is het toch wat anders, omdat jaloezie dan meestal verborgen, ondergronds wraak neemt, op een manier die nauwelijks aan te pakken is. Zoals bijvoorbeeld het pesten van kinderen op school, of het pesten van collega’s op het werk. Wie boven de middelmaat uitsteekt, op wat voor manier dan ook, die maakt kans om gepest te worden, want jaloezie kruipt waar het niet gaan kan en verstoort het liefst wat het wel de baas kan, het kleine, het kwetsbare, het eenvoudige, omdat een verliezer van het sterke, dat kleine de baas kan.

Let op als jij gepest wordt, dat dat jou niet overkomt omdat je niet goed bent, maar omdat die ander zijn verlies niet kan verdragen. Juist omdat jij bent zoals je bent, ben je doelwit geworden. Het heeft niet met jou te maken, maar met die ander. Vecht niet, maar praat, praat met wie je kunt vertrouwen, praat met Mij in je hart. Vraag Mij steeds om kracht om te verdragen en om wegen te vinden om los te komen van degene die pest. Laat in geen geval je waarde als mens los, want jouw waarde is vele malen groter dan welke pester ook. Wie gedwongen wordt de minste te zijn, die is in werkelijkheid de grootste, want degene die pest is altijd de verliezer die in zijn hoogmoed uiteindelijk een heel pijnlijke val zal maken.

Lieve mensen die gepest worden, jullie zijn juist de mooiste mensen! En die pester, die weet dat en kan dat niet verdragen. Maar jij, mooi mens, blijf zo mooi als je bent en houd vast aan je waarde, wees de minste en daarmee de ware winnaar. En bedenk je daarbij, Ik was de minste, maar overwon toch de dood en won voor jullie allemaal het ware gelukzalige leven, vooral ook voor jou!

Hemels Brood 6229

Hemelse Vader, ik dank U dat ik U zo mag voelen, zoals ik Uw liefde in mijn hart mag voelen en begrijpen.

Iedereen mag Mij en Mijn liefde in zijn hart voelen en begrijpen zoals jij Mij en Mijn liefde in je hart voelt en begrijpt. Maar veel mensen hebben dat nog niet ontdekt of kunnen nog niet geloven dat zij Mij en Mijn liefde in hun hart kunnen voelen en daar met Mij in contact zijn. Bij veel mensen komt dat doordat zij met hun verstand naar Mij in hun hart zoeken, met hun verstand de dingen definiëren, zich niet los kunnen maken van het gebruikelijke weten en voelen. Want hoe jij Mij in jou voelt, is niet emotioneel of wetenschappelijk. Het ontroert je wel van tijd tot tijd, maar dat is omdat Mijn liefde je ontroert en je weet wat het betekent, wat Ik je in je hart aangeef. Maar daarover heb je niet eerst verstandelijk nagedacht. Wat als een voordeel voor jou gezien kan worden, is dat je al heel jong, eerst op een kinderlijke manier, in je hart vragen stelde over de verhalen die je verteld werden uit de Bijbel.

In je doen en laten ben jij van nature zowel innerlijk als uiterlijk gericht, wat niet iedereen op die manier is. Daarom is het ook niet voor iedereen even gemakkelijk om Mij net als jij in het hart zo duidelijk te verstaan. Het is echter geen verdienste van jou, in geen enkel opzicht, maar Mijn liefde voor alle mensen en Mijn genade aan alle mensen, zodat er meer duidelijkheid komt over de betekenis van Mijn Woord dat opgeschreven is in de Bijbel maar lange tijd niet op de juiste manier is uitgelegd. Toch is Mijn Woord altijd levend gebleven en het zal altijd levend blijven. Ik zie in je hart dat je het iedereen gunt om de waarheid van Mijn Woord te gaan zien en te gaan beseffen wat het leven werkelijk is, ook al besef je het zelf nog niet ten volle. Ik zal steeds meer mensen wekken om Mij direct in hun hart te gaan voelen. Oprechte eerlijke mensen, die ware goedheid in hun hart hebben, zal Ik helpen los te komen van hun verstandelijke overwegingen, van hun neiging om verbanden tussen materie en geest met hun verstand te schouwen. Want al is het hun verlangen dichter bij Mij en Mijn liefde te komen, die verstandelijke overwegingen belemmeren een daadwerkelijk dichter bij Mij komen in hun hart en een werkelijk voelen en verstaan van Mijn Woord, van Mijn liefde.

Hoewel de wereldse mensen als het ware nog slapen, groeit het vermogen van mensen die Mij werkelijk zoeken in hun hart, om de betekenis van Mijn Woord in alle zuiverheid te vinden. Zij gaan Mij steeds meer vanuit hun hart zien en Mijn Woord in hun hart verstaan. Want al zijn er veel meer wereldse mensen, die geen besef hebben van werkelijk leven, Mijn leven, een kleine groep mensen heeft wel besef van Mij en Mijn Woord in het hart en in hun hart groeit dat besef en neemt dezelfde kracht aan als jij in Mijn liefde in je hart ervaart. Die kracht is nodig voor alle mensen, voor al degenen die in de wereld zijn vastgelopen. Aan jullie, die in jullie hart willen groeien in Mijn liefde, vanuit Mij in jullie hart, zeg Ik, wat je voelt in je hart is belangrijker dan je verstand, kom daarom steeds vaker zonder redeneringen in je hart en geef je over aan Mijn liefde en Mijn Woord in je hart, dan zal er zoveel duidelijk worden over Mij en Mijn liefde en dan zul je zoveel meer verstaan van Mijn Woord.

Ook al is Mijn Woord verborgen in letterlijke verhalen, in je hart krijgen al die verhalen ineens de ware betekenis, zonder woorden, als een inzicht, een besef, een plotseling begrijpen. Kom en leer in je hart Mijn liefde, Mijn Woord ten diepste kennen, op een wijze die je met je verstand nooit zou vinden. Want liefde en haar wijsheid zetelt niet in het verstand, maar bij Mij in je hart!

Hemels Brood 6230

Als de meeste mensen om je heen vooral bezig zijn met hun eigen zaken, met werk of andere bezigheden, en niet of nauwelijks geloven, of geloven op een kerkelijke manier, waarbij zij nog aan veel voor Mij onnodige soorten van rituelen vasthouden, kun je je wel eens ongemakkelijk voelen. En als de meeste mensen om je heen zich helemaal niet interesseren voor Mijn bestaan en vooral met het wereldse begaan zijn, dan kun je je wel eens alleen op een eiland voelen.

Maar als je dan de gelegenheid krijgt om samen met anderen te praten over je geloof in Mij en Mijn liefde, als je dan vrijuit kunt spreken over wat jij in je hart gelooft en zo veel mogelijk naar leeft, over de dingen waar je misschien nog tekort in schiet, maar daarbij Mijn liefde beseft, Mijn liefde voor alle mensen, dan voelt dat als een verlichting, als een verruiming en dan ben je niet meer alleen op dat eiland. Dan zijn al degenen die ongeveer net als jij in Mij geloven op datzelfde eiland. Dat eiland is dan wel veel groter geworden, maar in de wereld gezien is het nog steeds een eiland. En er zijn wereldse mensen die dat zien en denken, wat een rare bedoening is dat. Zolang je alleen op dat eiland zit, valt het niet zo op, maar wordt het eiland groter met veel meer mensen dan gaat het opvallen.

Zo hier en daar zijn er grote samenkomsten van religieuze stromingen die veel aandacht trekken en sommigen komen daardoor in een verkeerde belangstelling, en gaan gezien worden als een bedreiging, wat bij sommige religieuze stromingen kan uitmonden in haat en nijd. Vooral als gewelddadige mensen zich beroepen op een religieuze geloofsstroming waarbij veel mensen zijn aangesloten. Daarom is het beter om met kleinere groepen mensen die in Mij geloven samen te komen op meerdere plaatsen en zo heb Ik het ook bedoeld. Want de kracht van jullie geloof zit niet in het grote aantal mensen die in Mijn Naam samenkomen, maar juist in de kleinere samenkomsten in Mijn Naam, waar iedereen een innerlijk contact met Mij voelt. Want de ware kracht zit in de liefde, in iedereen die in Mij gelooft en die kracht is in één mens al groter dan welke grote groep werelds gerichte mensen ook.

De grootste kracht zit niet in de grootste groep, maar in Mijn liefde. En op kleine eilandjes met liefdevolle mensen, die naar Mijn liefde leven, valt die kracht minder op, zodat er geen haat en nijd wordt opgeroepen. Over al die kleine groepen mensen, die daadwerkelijk in Mij en Mijn liefde, in Jezus Christus geloven, zal de wereld zich nog verbazen. Maar die tijd is nog niet gekomen. Blijf met elkaar samenkomen, niet in grote getale, geen duizenden of honderden, maar verdeeld in kleinere groepen die samenkomen in Mijn Naam. En wanneer de tijd komt waarop het nodig is, bundelt die ware kracht van liefde zich, niet in een hele grote groep, maar door ieders innerlijke verbinding met Mij.

Want in die verbinding zijn jullie, in Mij en Mijn liefde gelovende mensen, over de wereld verspreid, wel niet de grootste groep, maar zijn jullie wel uit Mijn liefde de grootste kracht. En dat zal, op de bestemde tijd, gezien worden door al het tegenovergestelde van Mijn liefde, wat dan haar kracht verliezen zal. Houd moed en blijf elkaar steunen in het geloof in Mij en Mijn liefde, het ware gelukzalige leven dat voor alle mensen bestemd is.

Hemels Brood 6231

Mijn Woord is voor iedereen. En juist is het daarmee zo, dat iedereen Mijn Woord ook precies voor hem bestemd weet. Want Ik weet wat in ieders hart omgaat, Ik ken alle vragen van iedereen, elke moeite, elke onduidelijkheid, elke gedachte en Ik weet Mijn Woord altijd zo te geven, dat veel mensen er een persoonlijke boodschap door krijgen.

Dat is voor jullie verbazend, omdat je op aarde, midden tussen al het wereldse, met alle beperkingen die er op aarde zijn door alle afdwalingen van waarheid en liefde, dat vermogen om iedereen te kennen en ieders vragen en ongemakken te kennen, nog niet hebt. Maar Ik ben volmaakt werkelijk Leven, God Die alles gemaakt heeft, Die alles maakt, en overal in iedereen aanwezig is. Ik ben volmaakte liefde en haar wijsheid in jullie allemaal en Ik geef jullie constant leven uit Mijn eeuwig volmaakte Leven, wat tevens volmaakt onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, onveranderlijke wijze liefde in alle waarheid voor eeuwig en altijd is. Al kunnen jullie dat nog niet begrijpen, neem het zonder vragen aan. Vraag niet waarom, want het waarom zit diep in het hart van Mijn liefde en haar wijsheid verborgen en heeft een reikwijdte die voor jullie beperkte besef van wat werkelijk leven is en Wie Ik in de oneindigheid Ben, nog niet te beseffen is.

Maar op z’n tijd zul je zelf ook in waar levensbesef komen en tot in de oneindigheid gaan zien hoe alles uit Mij en met Mij Eén oneindig geheel vormt, Wie Ik Ben. Voor nu is het genoeg dat je Mij in je hart kent, dat je Mijn liefde voelt, dat je beseft dat je voor Mij, met alle mensen samen, belangrijk bent, de kroon op Mijn Schepping en dat Ik jullie allemaal teruggeef wat het tegenovergestelde van Mij en Mijn liefde jullie, door verleiding, heeft afgenomen, om het voor zichzelf te gebruiken. Want in werkelijkheid, zou het mogelijk zijn, heeft de verleiding de volmaaktheid die Ik jullie gegeven heb van Mij afgenomen. Elke verleiding waaraan een van jullie toegegeven heeft, is van Mij afgenomen, omdat Ik het gegeven heb. Maar in werkelijkheid bestaat er geen mogelijkheid om ook maar iets van Mij af te nemen, omdat er buiten Mij niets is en niets bestaat.

Daarom gebeurt elke afdwaling van waarheid en liefde alleen in de waan dat die mogelijkheid er is en iets doet of geeft. Maar die waan zal Ik met Mijn liefde en haar wijsheid doorbreken en het ware gelukzalige leven zal Ik voor iedereen helder en duidelijk zichtbaar maken, zodat iedereen, uit eigen vrije wil, zonder enige belemmering, Mij en Mijn wijze liefde gaat herkennen en erkennen, Mij als zijn Enig ware leven gaat beseffen en gaat beseffen dat alleen in waarheid en ware liefde zijn leven werkelijk gelukzalig kan en zal zijn.

Zegen aan jou en aan alle mensen die in hun hart voelen dat werkelijk leven Mijn Leven is, en dat het voelen van liefde in je hart Mijn liefde voor jullie allemaal en voor ieder persoonlijk is. En wel zodanig, dat ieder van jullie zich persoonlijk, als eigen vrij bestaan, geliefd weet uit Mij. Want, lief mens, Ik heb jou lief, jou, zoals je bent, en Mijn liefde zorgt voor jou, niet altijd zoals jij denkt nodig te hebben, maar wel altijd zo, dat jij in het grote geheel je plaats in Mijn liefde vindt en met alle mensen en Mij tezamen, van jezelf bewust, je toch Eén in Mijn liefde weet.