Hemels Brood 6139 t/m 6169

Hemels Brood 6139

Trouw. Wat is precies trouw en waaraan wil je trouw zijn? Aan je familie, aan je vrienden, aan alle mensen, aan Mij, aan ware liefde? Dat is wel heel veel en in de wereldse situaties ook heel moeilijk. Zo is het dat iedereen het pad van trouw weleens verlaat, en het meeste nog het pad van trouw aan ware liefde. En dan is het voor alle mensen in alle omstandigheden maar goed dat Ik in ware liefde aan iedereen eeuwig trouw blijf. Zodat, als jij in je groei naar volmaaktheid op aarde zo hier en daar van trouw aan liefde afwijkt, Mijn liefde je toch blijft dragen.

Het is daarbij goed voor iedereen dat Ik ieders zwakte ken. Want de tegengestelde kracht, Satan, kent ook heel precies ieders zwakte en hij zal, waar hij maar de kans ziet, juist zijn verleiding richten op die zwakte. Situaties zo beïnvloeden, dat je de verleiding niet weerstaat en pas daarna ziet dat je de verleiding niet weerstaan hebt. Maar het is niet de kracht van Satan die de heerschappij heeft, het is Mijn ware wijze liefde waarmee Ik de Heerschappij heb over alles en iedereen. En hoe Satan in wereldse opzichten ook macht voor zichzelf verzameld heeft, door al die keren dat mensen hebben toegegeven aan zijn verleiding, Mijn liefde plaatst dat allemaal zodanig, dat het iedereen toch ter lering en geestelijke groei dient. En zo dient Satan, met al zijn trucjes en al zijn leugens, met zijn verdraaiingen, zijn gezichtsvertroebelingen en noem het allemaal maar op, Mij en Mijn ware liefde en daarmee ook alle mensen.

Dat wil niet zeggen dat nu iedereen zich aan zijn verleiding kan overgeven, omdat het de mens toch dient, want zo gemakkelijk is het zeer zeker niet. Ik zie ieders zwakte, maar Ik zie ook in welke verhouding die zwakte staat ten aanzien van het vermogen dat iemand heeft om verleiding te weerstaan. En wie uit onvermogen aan verleiding toegeeft, gaat een andere weg dan degene die uit eigenbelang en gemakzucht aan verleiding toegeeft. Wie werkelijk zijn best doet om niet aan verleiding toe te geven, maar het lukt hem eens niet, zal daar zonder al teveel gevolgen van leren, terwijl iemand die weinig moeite doet daardoor meer gevolgen op zijn pad vindt om tot lering te kunnen komen. Maar alles op de best geschikte tijd. En zo kan het zijn dat iemand zijn misdaden lang kan volhouden, maar eens komen toch voor hem de lerende gevolgen, die niet zo gemakkelijk zijn.

En aan jullie, die steeds je best doen, maar toch zo nu en dan tot verleiding gebracht worden, zeg Ik, oprechte spijt trekt Mijn ware liefde aan en daarmee los Ik veel van de gevolgen op. Met het overige leer en groei je in ware liefde, tot je alle verleiding kunt weerstaan. Houd moed en blijf op Mijn liefde vertrouwen.

Hemels Brood 6140

Alle mensen maken op aarde keuzen. En van al die keuzen, of die nu wel of niet goed zijn, maak jij deel uit. Met sommige keuzen heb je direct te maken, met andere indirect, maar alle mensen tezamen zijn in het grote geheel een eenheid waarvan ieder mens persoonlijk individueel deel is. In dat geheel van alle mensen tezamen heeft iedereen als deel van dat grote gezamenlijke geheel met elke keus te maken. Maar het zicht daarop is heel verschillend, omdat ook het licht dat erop valt voor iedereen verschillend is.

Op aarde komt licht uit verschillende bronnen. Op aarde komt er licht uit door mensen gemaakte lichtbronnen, bijvoorbeeld lampen, kaarsen, vuur, enzovoorts. Al die lichtbronnen geven verschillend licht. Daarbij is er overdag licht van de zon en ’s nachts van de maan en de sterren. Maar al die lichtbronnen geven op aarde niet alleen verschillend licht, ook geeft elk licht schaduw. En elke schaduw is per soort en hoeveelheid licht anders. Daardoor wordt wat mensen zien nogal eens verschillend ervaren. En zo kan het bijvoorbeeld voorkomen, dat een auto bij daglicht een heel andere kleur heeft dan bij kunstlicht, of ’s nachts bij een lantaarnpaal. Dan kan de vraag opkomen welke kleur de juiste, de ware kleur is. En daar kan gemakkelijk onenigheid over ontstaan.

Maar behalve al die verschillende lichtbronnen, die allen een ander beeld kunnen geven, een verschillende ervaring kunnen geven, is er Eén Bron van werkelijk licht en dat is Mijn licht, wat in ieder mens innerlijk aanwezig is. Mijn licht is volkomen zuiver en laat alles in de volkomen volmaakte waarheid in alle werkelijkheid zien. Mijn licht geeft geen enkele schaduw en geen enkele vertekening. Maar, hoewel Mijn licht in iedereen aanwezig is, want Ik ben in ieder mens aanwezig, wil dat nog niet zeggen dat alle mensen alles in Mijn licht kunnen zien. Want dat hangt samen met ieder mens persoonlijk, met zijn overtuigingen, met zijn keuzen, met zijn geestelijk persoonlijk besef van waarheid, en vooral met de zuiverheid van iemands hart. Hoe eerlijker iemand is en Mijn aanwezigheid in hem ten diepste beseft, hoe meer iemand vanuit zijn hart Mijn zuivere licht kent en Mijn zuivere licht vanuit zijn hart laat schijnen, des te meer ziet hij naar volkomen waarheid, des te meer ziet hij de ware kleuren, de ware vormen en is het niet meer wat hij ervaart te zien, maar wat hij helemaal naar waarheid in alle werkelijkheid ziet.

Want wat de één van iets bij daglicht ziet en de ander van hetzelfde bij avondlicht anders ziet, kunnen beide als waarheid ervaren, terwijl het dat niet is. Maar al degenen die uit hun zuivere hart vanuit Mijn licht kijken, die alles door Mij laten belichten, die weten dat zij de waarheid zien. En die waarheid, die alleen in Mijn licht te zien is, heeft geen enkele schaduw. Mijn licht heeft geen enkele schaduw omdat het volkomen zuiver is. Schaduw is alles wat nog niet zuiver en waar is. Er is geen ander licht zonder schaduw, dan Mijn licht. Er is geen andere manier om Mijn licht te laten schijnen, dan vanuit een eerlijk, zuiver en oprecht hart wat aan Mij is toegewijd. Iedereen kan, al is hij in liefde nog niet volmaakt, toch uit zijn hart Mijn licht over de dingen laten schijnen, als hij oprecht, eerlijk en in alle zuiverheid Mij daarom vraagt. En degene die dat doet zal zonder enige schaduw de volkomen waarheid zien.

Maar daarbij geef Ik wel een waarschuwing. Want de volkomen waarheid, de volkomen werkelijkheid zien, is ook zien wat voorheen in de duisternis van de schaduw niet gezien werd. En daar, lieve mensen, kun je van schrikken. Want dat is niet voor iedereen aangenaam. In Mijn licht zijn alle schaduwen weg en worden je afdwalingen van liefde ook helder zichtbaar, al wat je juist dacht te zien, maar niet juist zag, al je opvattingen die juist leken te zijn, maar niet zijn, alles wat je dacht dat waar is, maar niet waar blijkt te zijn. En kijk, dan is het nodig om sterk te blijven en dat allemaal te verdragen.

Maar Ik zeg je, er zijn velen geweest die dachten sterk genoeg te zijn, maar toch onmiddellijk zich van Mijn ware zuivere licht afwendden en nu genoegen nemen met de aardse bronnen van licht en de schaduwen die dat geeft. Ben jij sterk genoeg, kom dan bij Mij, oprecht en eerlijk, dan kun je in Mijn ware licht alles precies zien zoals het werkelijk is.

Hemels Brood 6141

Lief kind, wat jij ervaart als een zware last, is op zich slechts een lichte last die Ik je voor een tijd te dragen geef. Maar het grootste deel van die last draag Ik. En je zult de last niet langer dragen dan zinvol is voor jou of voor anderen.

Wie Ik een last te dragen geef, die rust Ik ook daarvoor uit, die geef Ik ook alles wat nodig is om die last te dragen. Dat merk je niet altijd, maar zo is het wel. Als je denkt, waarom moet ik dit allemaal meemaken en waarom hebben anderen het veel gemakkelijker dan ik, bedenk je dan, dat niet alle schouders even sterk zijn en dat in liefde degenen die het sterkst zijn meer dragen dan hun zwakkere medemensen. Want het is niet omdat je meer misdaan zou hebben dan anderen, integendeel. Juist omdat je Mij zo goed hebt leren kennen, juist omdat je Mijn Woord al zo goed begrijpt, juist omdat je Mijn liefde in je hart al zo regelmatig beseft en weet dat een verblijf op aarde niet zomaar een poosje daar leven is, maar voor alle mensen een bedoeling heeft.

Daarom juist geef Ik jou lasten te dragen die anderen niet kunnen dragen en waar velen geen idee van hebben. En daar zijn er bij die hun conclusies trekken over wat jij te dragen hebt, en dat is goed, want daarmee trekken zij de waarheid naar zich toe, op een manier die hen tot inzicht gaat brengen. Dat is de bedoeling, dat de last die jij draagt iets bij anderen teweegbrengt. Dat kan liefde zijn, maar dat kan ook het tegenovergestelde van liefde zijn, onbegrip, ongeduld en dat kunnen zelfs verwijten zijn. Dat maakt je last er niet lichter op, maar het werkelijke dragen doe Ik, ook al ervaar jij dat van tijd tot tijd anders.

Aan alle lieve mensen die net als jij een last te dragen hebben, zeg Ik, het is beter diegene te zijn die een zware last draagt, dan degene te zijn die plezier maakt en zich niet bekommert om de reden van zijn verblijf op aarde. Zou Ik diegene die last te dragen geven, dan zou hij daaronder bezwijken en het zou niemand enig goed doen. Door de last die ieder van jullie draagt, lijk je zwak als je ziet wat anderen zonder last kunnen doen, maar in werkelijkheid ben je sterk. En er komt een tijd en dan zijn jullie sterk door wat je al die tijd gedragen hebt. Want eens neem Ik die last van je schouders en dan ben je sterker dan wie ook en wel zodanig sterk, dat je al diegenen die nu sterk lijken, kunt helpen met de liefde die jij door je last te dragen geleerd hebt. En Ik zeg jullie, hoe nederiger je die last draagt, des te lichter wordt het, door jouw liefde uit Mij.

Hemels Brood 6142

Het ware gevoel is de volkomen zuiverheid van besef. Dit besef is niet te bereiken met verstandelijke beredenering. In de zuiverheid van besef staan alle mensen in contact met Mij. Mensen die op momenten goede ingevingen krijgen, noemen dit intuïtie. Toch heeft ook het verstand daarbij een functie. Want direct na een intuïtieve ingeving begrijpen mensen met hun verstand dat het een juiste en bruikbare ingeving is.

In werkelijkheid is die goede ingeving een ingeving van Mij uit de zuiverheid van Mijn liefde. Maar veel mensen beseffen daarvan niet dat het een ingeving van Mij is en noemen het intuïtie. Zouden zij hun intuïtie opvolgen, dan zouden zij daarmee tot hele goede resultaten kunnen komen. Maar veel mensen gaan met hun verstand verder en daarmee overwoekeren zij de ingeving of vervormen die, zodat het resultaat vermindert of wegvalt. Het contact met Mij gebeurt niet in of met het verstand, dat heb Ik al vaker gezegd. Dat wil niet zeggen dat het verstand geen functie heeft om Mij, Mijn Woord en Mijn liefde in haar wijsheid te begrijpen, want zonder verstand zou dat niet mogelijk zijn.

Daarom is liefde ook altijd wijsheid. Alleen de volgorde is liefde waaruit de wijsheid voortkomt en niet wijsheid waaruit de liefde voortkomt. Evengoed wordt het op aarde door veel mensen wel omgedraaid, eerst wordt alles met het verstand wijselijk onderzocht, beredeneerd en uitgemeten en vervolgens wordt met het verstand bepaald wat goed is, wat liefde is. Gelovige mensen nemen als maatstaf vaak de beschrijving van wat liefde is zoals het in de Bijbel staat. Maar liefde is niet het voldoen aan wat in de Bijbel over liefde beschreven staat. Liefde komt uit Mij als Bron en kan door iedereen uit Mij geput worden, niet met het verstand, maar in het zuivere besef te bestaan en in het innerlijk contact met Mij wat volkomen op zichzelf staat, los van het verstand en pas door het verstand begrepen wordt, na de ingeving uit Mijn liefde. Omdat het verstand dan de wijsheid ervan begrijpt.

Maar gaat het verstand die wijsheid uitpluizen, dan haalt het de wijsheid los van Mijn liefde en gaat de essentie verloren, dat is, het zuivere besef uit Mijn ware liefde. Vind in jezelf het contact met Mij, vind, als je liefde wilt zijn, Mij als Bron van liefde en wijsheid en neem die liefde dan op in al je handelen, dan groei je zelf tot die volkomen volmaakte ware liefde en haar wijsheid. En dan is jouw liefde uit Mij precies zoals het in de Bijbel staat.

Hemels Brood 6143

Iedereen op aarde verlangt naar een rustig en vredig leven. Iedereen streeft daar ook naar. Maar niet iedereen doet dat op dezelfde manier en niet iedereen heeft hetzelfde voor ogen. Want al degenen die denken dat ze alleen dit leven, van geboorte tot de dood, aan tijd hebben, gaan ermee om alsof het vooral gaat om het zelf goed te hebben en zien zichzelf als middelpunt van hun leven.

Daarbij zijn er goede mensen die niet alleen aan een goed leven voor zichzelf denken, maar ook anderen een goed leven gunnen en daar ook moeite voor willen doen. Maar er zijn ook mensen die goed doen aan hun medemensen omdat zij ze nodig hebben om het zelf goed te hebben. Alle mensen hebben hun eigen gedachten over hun leven op aarde, maar allemaal willen ze het liefst dat het een prettig leven is. En dat is het niet voor iedereen. Van degenen die tevreden zijn met hun leven, wat vaak zo is in welvarende landen, zijn er nogal wat die er vooral mee bezig zijn dat zo te houden. En dat verblindt hen voor het zien van de moeilijkheden die anderen elders op de aarde hebben.

Als iemand nog nooit een gebroken been heeft gehad, dan weet hij niet wat dat is, hoe dat voelt. En op die manier zijn veel mensen zich er niet van bewust hoe het is om te leven met moeilijkheden van allerlei aard. Veel zou in dat opzicht kunnen veranderen wanneer de mensen zichzelf niet meer als middelpunt van hun leven op aarde zouden zien, maar als deel van alle mensen tezamen. Want dan zou het niet gaan om ieders leven op zich, maar om het leven van alle mensen tezamen. Dan zou niet de mens het middelpunt zijn, maar het ware leven. En in werkelijkheid is de mens ook niet het middelpunt van zijn leven, want dat ben Ik, jullie Schepper, voor jullie allemaal de hemelse Vader, God in Jezus Christus.

Maar zie, het is niet alleen dat. Want het leven op aarde is wel een verblijf tussen geboorte en dood, maar het leven houdt niet op na de aardse dood. Leven is eeuwig. Ik Ben het Leven, eeuwig Leven. In Mij is de eeuwige gelukzaligheid van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid. Het ware leven is ware liefde, welke in haar wijsheid niet naar eigen geluk zoekt, maar juist geluk heeft in het geven van geluk, niet even maar eeuwig. Dat is werkelijk eeuwig Leven. En de tijd dat mensen op aarde zijn is ervoor bedoeld om dat ten diepste te gaan beseffen. Te gaan beseffen dat geluk te vinden is in liefde, in het geven van geluk ontvang je geluk, ben je geluk, ware liefde. Alle mensen die zichzelf als het middelpunt van hun leven zien, hoe goed ze het ook bedoelen, vergissen zich. Misschien vergissen zij zich tot de aardse dood aan toe. Toch zal hun verblijf op aarde niet zonder zin zijn. Want ook in hen die denken dat hun tijd op aarde alleen van geboorte tot dood het leven is, ben Ik aanwezig, werkelijk Leven, eeuwig Zijn.

En dat leven, Die Ik Ben, blijft eeuwig in iedereen aanwezig. Ik Ben Leven, eeuwig Leven, en zo zijn jullie leven, eeuwig leven, eeuwig Mijn ware liefde, eeuwige gelukzaligheid. Aan al die mensen die zichzelf als middelpunt van hun leven ervaren zeg Ik, wil je gelukkig zijn, wil je liefde krijgen? Geef je geluk, geef je liefde, put dat uit Mij, de eeuwige Bron van Leven in jullie allemaal, en je zult het verschil gaan voelen tussen wat jullie, wat jij nastreefde en wat werkelijke gelukzaligheid is. Zalig degenen die uit Mij als Bron in hen Mijn ware liefde putten om te geven en niets voor zichzelf houden. Want zij hebben daarmee het ware innerlijke geluk en de ware innerlijke vrede.

Hemels Brood 6144

Stel je eens een landeigenaar voor die mensen in dienst heeft om voor zijn landerijen en zijn dieren te zorgen. En deze landeigenaar heeft ook iemand aangesteld die het geheel begeleidt als zijn hoofdwerker. En het is de bedoeling dat hij ervoor zorgt dat iedereen zijn werk kan doen, er de juiste voorwaarden voor heeft om te werken zoals dat het beste is. Deze hoofdwerker gaat aan de gang, maar ieder moment wacht hij tot de landeigenaar hem komt vertellen hoe hij dit en dat moet doen. Hij doet niets uit eigen keus, terwijl hem de vrijheid gegeven is om zijn werk te doen. Maar hij wil trouw zijn en wacht met alles tot hem verteld wordt hoe een en ander te doen. De werkers doen vervolgens niets zonder dat de hoofdwerker hen zegt wat te doen. Uiteindelijk zijn alle werkers evenals de hoofdwerker van geen nut op het land, ook al bedoelen ze het goed, maar ze werken niet zelfstandig, steeds moet de landeigenaar hen blijven vertellen wat en hoe te doen.

Kijk, zo is het met mensen die in Mij geloven en aan Mij dienstbaar willen zijn. Zij weten wat de bedoeling is, zij weten dat hun dienstbaarheid het doen van ware liefde is, zij weten wat Ik bedoel met ware liefde, maar toch wachten ze tot ze een aanwijzing krijgen van iemand die zegt uit Mijn Naam te weten wat te doen en hoe het te doen. En degene die hen dat vertelt komt niet eerder in actie dan wanneer hij van Mij een opdracht krijgt. Lieve mensen, zo is het allemaal niet bedoeld. Ik ben juist op aarde gekomen voor jullie allemaal en Ik ben bereikbaar in jullie hart op alle tijden van de dag en de nacht. Maar Ik heb jullie allemaal de vrijheid gegeven om je eigen keus te maken, vanuit Mij in je hart of vanuit je eigenbelang. Niemand hoeft Mij te volgen volgens de instructies van een ander mens, vanuit wat diegene zegt van Mij als boodschap om naar te handelen gekregen te hebben.

Wel heb Ik mensen aangesteld die medemensen helpen om Mij in hun hart te vinden en met Mij Persoonlijk in contact te komen. Want dat is de bedoeling, dat jullie allemaal direct vanuit je hart geleid worden door Mij en Mijn ware liefde en niet geleid door een medemens, want het is de bedoeling dat je vrij en ongedwongen tot lering komt en vanuit ware liefde zelf je besluiten gaat nemen. En dat zonder tussenkomst van medemensen, wat zij ook zeggen dat Mijn boodschap is. Ik ben in de zuiverheid van ieder hart Zelf Persoonlijk aanwezig en iedereen kan in zijn hart persoonlijk met Mij en Mijn ware liefde in contact komen. Leer dat zelf en spreek met Mij zelf, dan leer je heel zuiver Mijn liefde zelf te zijn en dan leer je wat werkelijk waar is, wat werkelijk Mijn Woord is en betekent zonder tussenkomst van een medemens, hoe goed diegene het ook bedoelt en hoe waar het ook klinkt wat diegene zegt.

Want geen mens is zo zuiver dat de tegenkant er niet tussen kan komen. Voorkom dat je een dwaling maakt of tot stilstand komt door naar hen te luisteren die roepen door Mij geroepen te zijn, want Ik roep jullie allemaal persoonlijk in je hart zelf bij Mij te komen. En iedereen die in alle eerlijkheid en oprecht in zijn hart zijn gedachten tot Mij richt, zal Mijn gedachte in hem als ingeving gaan krijgen. De volledige waarheid van werkelijk leven, van Mijn ware liefde, van alles wat nodig is om aan Mij en je medemensen dienstbaar te zijn. Want alleen het innerlijk eerlijke contact met Mij is zuiver, daar kan geen onzuiverheid tussenkomen. Ga daarom niet af op een nog zo goed en liefdevol woord van een medemens, maar op Mij in de eerlijke oprechtheid van je hart. Dan leer je hoe op Mijn land te werken en heb je geen hoofdwerker nodig om te weten hoe het beste in liefde voor je medemensen te handelen. Dan weet je hoe in ware liefde met alles en iedereen om te gaan. Dan weet je hoe met al je medemensen in Mij en Mijn liefde tot eenheid te komen, in Mijn Naam Jezus Christus.

Hemels Brood 6145

Reguliere aardse wetten geven aan wat mag en wat niet mag en geven regels om naar te handelen. Het zijn wetten en regels waar iedereen zich aan moet houden en wanneer mensen zich er niet aan houden, volgen er straffen. Tenminste als iemand betrapt wordt. Die straffen zijn er doorgaans niet om diegene die zich niet aan de wet hield te helpen, maar om hem te dwingen zich aan de wet te houden. Sommige wetsovertreders worden door de straf ertoe gebracht om de wet niet nog eens te overtreden, maar anderen zoeken na hun straf er juist naar hoe de wet te kunnen overtreden zonder betrapt te worden. Zo zijn er veel mensen die misdaden plegen en dat op een manier doen waardoor ze moeilijk of niet betrapt kunnen worden of waarbij niet bewezen kan worden dat ze de wet overtreden hebben.

Mijn wetten zijn anders. Zij zijn een ernstige aanbeveling om naar te leven. Zij zijn niet in belangrijke mate letterlijk bedoeld, maar hebben een diepe geestelijke betekenis om naar te leven. Daarbij heb Ik geen straffen voor degenen die niet naar Mijn wet handelen. Wie zich niet aan Mijn wet houdt is vrij dat te doen, maar het is voor iedereen beter om zich wel aan Mijn wet te houden. Want elk afwijken van Mijn wet geeft dan wel geen straf, maar het geeft toch vroeg of laat wel gevolgen. Gevolgen die heel onprettig kunnen zijn. En omdat die gevolgen onprettig kunnen zijn, zeggen mensen daarover dat God straft. Maar zo is het niet. De straffen die wetsovertreders vanuit de aardse straffen opgelegd krijgen, zijn nogal eens geheel buiten proporties, omdat geen mens hetzelfde is en denkt en het geven van een straf door aardse rechters beïnvloed wordt door allerlei factoren die niet altijd hetzelfde zijn.

Maar Ik zie ten aanzien van Mijn wetten alles in de juiste en enig ware verhouding en Ik geef ieder die Mijn wetten overtreedt precies datgene op zijn pad, op de best geschikte tijd, om diegene te helpen tot het ware goede levensinzicht te komen. Dat doe Ik zo zachtmoedig mogelijk, maar voor wie hardleers is, is het nodig ook wat meer duidelijkheid te geven over het verschil tussen wat het iemand geeft als hij zich aan Mijn wetten houdt of wat het hem geeft als hij zich daar niet aan houdt. Wat Ik iemand op zijn pad geef is precies afgestemd op die mens persoonlijk en tegelijkertijd ook op het welzijn van alle mensen tezamen. De kern van Mijn wetgeving is liefde, Mijn ware liefde. Mijn wetten zijn aanbevelingen hoe te leven om tot ware liefde te komen en belangrijker nog, om te gaan begrijpen dat het leven alleen werkelijk leven is, als het gelijk is aan Mijn ware liefde.

Want het is niet zo dat eerst de mens tot bestaan kwam en zijn aardse wetten heeft gevormd, maar het is zo dat Ik altijd en eeuwig al leven ben en de mens geschapen heb en hem eerst Mijn wetten gegeven heb. Niet om hem te dwingen, maar om hem in vrijheid voor zijn eigen heil en gelukzaligheid tot ware liefde te helpen komen. Maar vervolgens zijn mensen hun eigen wetten gaan vormen, omdat zij zich niet aan Mijn wet hielden en het elkaar daardoor moeilijk maakten. Daarom zijn de wetten die mensen gevormd hebben met een heel ander doel ontstaan dan Mijn wetten en daarom worden de aardse wetten steeds weer gewijzigd en worden de straffen ook steeds weer gewijzigd. Maar Mijn wetten blijven eeuwig dezelfde, tot ieder mens tot volkomen liefde gekomen is. Want het antwoord op al Mijn wetten, je kunt ook zeggen op Mijn wet, ofwel het oplossen van Mijn wet, is het eenvoudig doen en zijn van Mijn ware wijze liefde bij alles voor altijd.

Want wie voldoet aan Mijn ware liefde, voldoet aan Mijn wet, voor diegene is Mijn wet opgelost in het niets. Want Mijn wet is alleen alles wat mensen helpt om tot ware wijze liefde te komen en eeuwig te blijven. Is de mens uit eigen vrije keus in alles en voor altijd tot die ware wijze liefde gekomen, dan is die hulp niet meer nodig en bestaat dan ook niet meer. Maar zolang je op aarde bent, blijven ook de aardse wetten van mensen gelden, omdat die wetten in de vrijheid van keus van de mens zijn. Zoals alles op aarde als vrije keus van de mens met alles en iedereen te maken heeft en voor iedereen een voordeel of een nadeel kan zijn. Maar Mijn wet is in Mijn grote liefde voor alle mensen altijd een voordeel, ook al is dat niet altijd prettig.

Hemels Brood 6146

Het is vaak moeilijk voor mensen om van ingesleten misvattingen tot de juiste inzichten te komen. Om mensen te helpen om van allerlei misvattingen tot de juiste inzichten te komen, breng Ik situaties en gebeurtenissen op hun pad, zodat zij bij Mij in hun hart komen om met die situaties om te gaan. Dat wil niet zeggen dat elke gebeurtenis of situatie in iemands leven alleen met zijn misvattingen te maken heeft, want veel heeft ook te maken met de keuzen die door anderen gemaakt worden. Evengoed is alles wat er gebeurt aan iedereen dienstbaar. Wie oprecht in zichzelf bij Mij komt, om van Mij te horen of een situatie met hem te maken heeft en in hoeverre dat dan zo is, die zal Ik altijd in alle zachtmoedigheid laten weten of en in welk opzicht dat zo is. Maar het kan jaren duren voordat iemand tot zicht op een misvatting komt.

Er zijn veel mensen met misvattingen en daar zijn ook hele grote diepgewortelde misvattingen bij. Misvattingen zijn op zich geen misdaden, omdat het over het algemeen met onwetendheid te maken heeft en in veel gevallen ook met verdraaiingen van Satan, die druk bezig is om mensen blind te houden voor hun misvattingen. Voor iedereen is het moeilijk om misvattingen te gaan zien en te erkennen. Voor een aantal mensen komt dat omdat ze te trots zijn om het toe te geven, voor andere mensen is het een vernedering, waardoor zij het niet willen toegeven, of het verlies van status, van aanzien, van succes, enzovoorts. Het moeilijkste is het voor iemand die veel mensen om zich heen van zijn misvattingen als waarheid overtuigd heeft en die misvattingen diep en al lang aanwezig zijn. Diegene is niet in korte tijd, met nog zo’n goede en goedbedoelde uitleg, tot inzicht te brengen. Daar is tijd voor nodig en daar is steeds weerkerende uitleg voor nodig op een zachtmoedige manier en bij sommigen op een heel duidelijke en indringende manier, maar altijd in alle oprechtheid uit Mij in het hart.

Daarom raad Ik alle mensen aan om steeds opnieuw in zijn hart bij Mij te komen en Mij om zicht te vragen op mogelijke misvattingen. Dan zal Ik op een zachtmoedige wijze uit Mijn liefde stap voor stap inzicht geven. Maar niet van het ene op het andere moment, niet van de ene op de andere dag. Verwacht dan ook niet dat wanneer je iemand wilt helpen tot inzicht te komen over zijn misvattingen, je dat vanuit Mij in je hart in korte tijd zal lukken. Vooral niet als het gaat om diepgewortelde en meerdere misvattingen, want vaak hangen allerlei misvattingen met elkaar samen en steeds heeft Satan er belang bij om die misvattingen in stand te houden. Kom voor het zicht op je misvattingen en om anderen tot zicht op hun misvattingen te helpen altijd bij Mij in je hart. Kom in ware liefde, in alle eerlijkheid en oprechtheid en stap voor stap help Ik je om misvattingen op te lossen door je het ware zicht te geven.

Maar hoe zachtmoedig Mijn hulp daarbij ook is, het kost altijd moeite en doet altijd min of meer pijn, al naargelang de diepte van de misvattingen, al naargelang de tijd dat aan de misvatting is vastgehouden en, heel belangrijk, al naargelang die misvatting voordeel geeft aan degene met de misvattingen. In het ware licht van Mijn wijze liefde komt toch elke misvatting in het zicht en in Mijn ware liefde wordt uiteindelijk elke misvatting opgelost. Zegen aan degenen die bereid zijn steeds weer bij Mij te komen en vanuit Mijn liefde de moeite te doen om hun misvattingen te zien en in Mijn liefde te laten oplossen. Zegen aan de mensen die vanuit Mijn liefde in hun hart medemensen helpen tot zicht te komen op de door Mij aangegeven wijze, met geduld en met vertrouwen in Mijn ware liefde.

Hemels Brood 6147

Het is niet een wonder wat Ik doe, het is een wonder wat jullie doen, wat jij doet. Het is een wonder als jij je ongeduld opzijzet voor Mijn liefde, als jij je ongenoegen over iets opzijzet voor Mijn liefde, als jij je eigenbelang opzijzet voor Mijn liefde, als jij je gevoel miskend te zijn opzijzet voor Mijn liefde, als jij anderen vergeeft met Mijn liefde, als jij geen verwijten maakt door Mijn liefde, enzovoorts. En het grootste wonder ben Ik niet, maar ben jij als je dat allemaal doet omdat je Mij in je hart oprecht liefhebt. En daarnaar streven is al het begin van al die wonderen. Want niet Ik maar jullie, jij hebt de vrije keus om wel of niet een wonder mogelijk te maken.

Veel mensen denken dat Ik Degene ben Die wel of geen wonder doet, maar in werkelijkheid zijn alle wonderen verbonden met de vrije keus van jullie mensen, van jou. Elk wonder heeft wel haar kracht uit Mijn liefde, maar het zijn jullie keuzen voor ware liefde die Mijn kracht tot actie brengt. Net zoals Satan zijn kracht haalt uit keuzen die niet naar liefde zijn, zo zetten jullie Mijn kracht van ware onbaatzuchtige wijze liefde in werking door jullie keuzen voor liefde en nog het sterkst, wanneer je iets doet uit liefde voor Mij. Liefde voor je medemensen bewerkt veel, liefde voor je vijanden bewerkt veel, maar liefde voor Mij doet heel veel, zo niet alles. Maar Ik weet dat de weg die tot ware liefde voor Mij leidt niet een makkelijke weg is, en er zijn maar heel, heel weinig mensen die ernaar zoeken Mij in hun hart in volle waarheid lief te hebben in alles, in elk handelen.

Onder jullie zijn er een aantal al een eind op weg om tot dat grote wonder te komen en Mij in alles naar volle waarheid lief te hebben. Niet uit plicht, niet uit dwang, maar vrij uit hun hart. En dat, lieve mensen, is niet alleen voor Mij een grote vreugde, maar komt alle mensen ten goede, ook juist al diegenen die niet in Mijn bestaan geloven, die erop los leven alsof het er niet toe doet wat ze wel of niet doen, alsof zij zichzelf geschapen hebben en zelf god zijn. Gelukkig voor hen dat ook zij mee mogen gaan op de stroom van jullie liefde voor Mij, ook al gaat dat via een andere route dan jullie. Want ze drijven wel mee op de stroom van jullie liefde uit Mij, maar uiteindelijk zullen zij alleen de ware liefde, het ware leven, bereiken uit eigen vrije wil om tot Mijn liefde, tot het ware leven te komen.

En juist door al jullie liefde voor je medemensen en voor Mij, zullen zij daar komen waar het ook voor hen mogelijk is om Mij te leren kennen en Mij te gaan liefhebben. En dan, als alle mensen elkaar en Mij alleen nog liefhebben, dan is het grootste wonder geschied, dan zijn alle mensen werkelijk levend zoals werkelijk leven volmaakte liefde is, zoals Ik Ben.

Hemels Brood 6148

Het is wel eens moeilijk als je iemand wilt helpen en diegene wil niet geholpen worden. Het is moeilijk als je iets goeds te zeggen hebt en er wordt niet naar geluisterd. Je bent er en je wordt genegeerd. Alsof je er niet toe doet. En het moeilijke ligt erin om dat te accepteren en te zien hoe iets misgaat, terwijl het goed had kunnen gaan, als er naar je geluisterd was, als je niet overruled was.

Voor al degenen die dat van tijd tot tijd overkomt zeg Ik, je bent niet de enige. Er zijn veel van dergelijke situaties, heel veel. En het meest ernstige daaraan is, dat veel, heel veel mensen niet naar Mij luisteren, terwijl wat Ik hen te zeggen heb, dat is Mijn Woord, heel belangrijk is voor alle mensen om naar te luisteren. Niet omdat Ik dat wil, maar omdat het zo ontzettend veel uitmaakt of iemand naar Mij luistert, voor zijn leven, voor de invulling van zijn leven. Ik weet zo goed hoeveel dat uitmaakt, en toch verdraag Ik het als mensen niet luisteren, toch verdraag Ik het als Ik zie hoeveel ze daardoor op hun schouders laden, wat Ik, als ze even geluisterd hadden, voor hen had kunnen verlichten.

Ik zie dat ook jullie gelovige mensen niet steeds naar elkaar luisteren en daarmee ook niet naar Mij luisteren. En dat geeft stukken. Dat geeft ongenoegens. Dat geeft onnodige narigheid. Ik zie dat en Ik verdraag dat. Wat jullie elkaar aandoen, doe je in zekere zin Mij aan, zonder dat als zodanig te beseffen. Denk er dan eens even over na, hoe het was toen Ik op aarde was. Veel mensen geloven dat niet, veel mensen geloven dat Ik niet meer was dan een profeet of een goeroe, zelfs zijn er mensen die Mij zien als een bedrieger die niet uit de dood is opgestaan, maar nog zou leven na de kruisiging. Feit is, dat Ik op hele valse gronden, waar totaal geen enkele waarheid bij was, veroordeeld ben en aan het kruis genageld ben. Voor jullie heil heb Ik dat verdragen. Voor jullie heil ben Ik aan het kruis wel degelijk gestorven. Voor jullie heil ben Ik levend uit de dood teruggekeerd, om jullie te tonen wat de waarheid van werkelijk leven is. Voor jullie heil heb Ik alle verdraaiingen en alle leed verdragen. En daarmee het ware leven zeker gesteld voor jullie allemaal.

En nu vraag Ik jullie die in Mij geloven, juist omdat jullie in Mij geloven, luister naar elkaar vanuit Mij in je hart, niet vanuit je verstand, niet vanuit wat je wilt, niet vanuit wat jou het beste lijkt, wat jou het meeste ligt, maar vanuit Mij. En daarbij vraag Ik jullie, spreek met elkaar vanuit je hart, vanuit Mijn liefde, dan kan er geen ongenoegen ontstaan, dan hoeft het niet moeilijk te zijn, dan kan alles in harmonie altijd goed gaan voor iedereen. Heb jij nu naar Mij geluisterd? Dan zal Mijn liefde je dragen op momenten dat het moeilijk is. Mijn liefde.

Hemels Brood 6149

De weg naar de hemel wordt steeds smaller en ook moeilijker om te gaan. Die weg is niet voor iedereen even lang. Want het is geen letterlijke weg, maar een leerproces met allerlei oefeningen om het geleerde in de praktijk te brengen en vooral ook om het tot in het diepst van de ziel vast te zetten.

Als iemand leert autorijden, dan zijn er veel handelingen te leren. De motorische handelingen kent iemand op een gegeven moment wel, en de theorie van de verkeersregels ook wel, maar ze allemaal tegelijk toepassen en daarbij ook nog rekening houden met andere autobestuurders, met bestuurders van motoren, brommers, fietsers en ook met wandelaars, die allemaal op hun eigen gekozen manier met alles in het verkeer omgaan, is nog een ander verhaal, dat maakt het er niet makkelijker op. Maar na een tijdje, en dat is voor de een eerder dan voor de ander, gaat het bedienen van de auto automatisch, gaat het opletten bij alles wat er in het verkeer gebeurt als vanzelf en is het geheel tot een eigen vermogen geworden. En dat is zo ongeveer wat Ik bedoel met het vastzetten in het diepst van de ziel.

Met dat verschil, dat je je van alles kunt eigenmaken, maar dat hoeft niet altijd het goede, het ware, het zuivere te zijn. Een leugenaar heeft zich het liegen eigen gemaakt, omdat hij denkt dat hem dat iets oplevert, maar dat is niet tot in het diepst van de ziel. Want in het diepst van de ziel kan alleen datgene opgenomen worden, wat waar en volkomen zuivere wijze liefde is. En zodra dat tot in het diepst van de ziel is opgenomen, is het een onveranderlijke eigenheid van de ziel geworden in het menselijk besef. Maar veel mensen hebben behalve misvattingen ook gedrag dat niet goed is zich eigengemaakt. Dat kan allerlei redenen hebben, dat kan allerlei oorzaken hebben en dat kan uit allerlei ervaringen opgedaan zijn, waardoor de weg tot de hemel langer wordt. Er zijn zodoende obstakels op ieders weg en het is nodig dat die door ieder zelf gezien worden.

Daar kun je elkaar mee helpen. Maar alleen als je datgene wat niet juist is benoemt om de ander te helpen en niet omdat het gedrag van de ander je stoort, je irriteert. Vaak worden eigenheden of gewoonten of karaktertrekken, of misvattingen en dergelijke naar voren gebracht omdat het tot irritatie geprikkeld heeft en dan is er al geen mogelijkheid meer om de ander te helpen, dan is het zaak om eerst zelf in ware liefde te leren verdragen, wat je als niet goed ervaart. En dan kan het zijn dat je tot de ontdekking komt dat het geen misvatting van de ander was, maar voortkwam uit een eigen gebrek aan zicht. En het vraagt moed om dat dan toe te geven tot in het diepst van je ziel. Maar wie dat kan, die is op het smalle deel van de weg naar de hemel, naar Mijn ware wijze liefde gekomen. Dat wil niet zeggen dat hij dan dicht bij Mijn hemel gekomen is, want ook dat smalle gedeelte kan nog heel lang zijn, omdat er voor iedereen veel is wat nog tot in het diepst van de ziel te verbeteren is.

Wie het dichtst bij Mijn Woord, bij Mijn ware wijze liefde in zijn hart blijft, die kan die smalle weg zolang als nodig is volgen, maar wie terugkeert naar het oppervlakkige zichzelf beschouwen, die maakt zijn weg weer breder. En nu gaat het erom of je bereid bent om tot in het diepst van je ziel de waarheid over jezelf, over je intenties, over je werkelijke beweegredenen, te zien, of slechts gedeeltelijk tot erkenning komt. Ik zeg je, het is werkelijk moeilijk om tot in het diepste van je ziel jezelf in Mijn wijze liefde te zien. Er is veel wilskracht nodig om tot die eerlijke en oprechte wil in alle liefde te komen, vergis je daar niet in. En dat is precies de weg naar Mijn ware wijze liefde in het diepst van jouw ziel, via jouw oprechte ware eerlijke wil en de moed om te zien, dat is het smalste deel dat na korte of lange tijd uitmondt in Mijn Hemel.

Hemels Brood 6150

Vergeet niet dat Satan zich verstopt in wat waar lijkt, dat Satan zich verstopt in wat goed lijkt, dat Satan zich via mensen uit in zogenaamde waarheid, in zogenaamde goedheid, maar toch altijd een bedrieger is die misbruik maakt van mensen die op zich van goede wil zijn, maar niet beseffen dat ze door Satan meegenomen worden op een weg die vol van misleiding is. En al die misleiding is door Satan verborgen achter gedeeltelijke waarheid en gedeeltelijke goedheid met daartussenin onwaarheid, onzuiverheid en verleiding is, wat effect heeft doordat het tussen de delen van waarheid en de delen van goedheid niet gezien, niet beseft wordt.

Satan kan een goed mens met zijn valse licht zo beschijnen, dat die goede mens minder goed lijkt dan hij is en de meeste mensen bemerken dat niet en behandelen die goede mens naar wat niet goed lijkt te zijn aan die mens. En die goede mens begrijp niet waarom hij behandeld wordt alsof hij iets niet goed, niet naar behoren gedaan heeft en gaat zich verweren, en daar is Satan op uit. Want wanneer iemand zich gaat verweren, en dat gaat al snel op een verwijtende manier, raakt de stroom van Mijn wijze liefde geblokkeerd en dan heeft Satan de macht in handen. Vergeet niet dat Satan heel sluw is en het hem er alleen om gaat om de stroom van Mijn wijze liefde te blokkeren en daardoor de macht te krijgen.

Vergeet niet dat hij alle zwakten van alle mensen kent, dat hij heel goed weet waar iemands trots mee te maken heeft en weet hoe die trots te gebruiken, weet wanneer iemand zich miskend voelt, en hoe dat te gebruiken. Vergeet niet dat hij weet wanneer iemand zich vernederd voelt en dat hij weet hoe dat te gebruiken. En meer nog, hij weet wanneer iemand belangrijk wil zijn, wanneer iemand geëerd wil worden, wanneer en waarbij iemand zelf alle leiding wil hebben, enzovoorts. Hij kent de zwakte in geduld, hij kent het vermogen van ieder mens en hij is altijd sterker dan die zwakte. Het is dan ook altijd via die zwakte van mensen dat hij macht voor zichzelf kan bewerken. En hij is wel zo slim, dat hij iemand het idee kan geven, dat die zwakte tot een sterkte kan worden, als diegene tot een bepaald handelen, wat niet goed is, zou komen en hij doet het dan voorkomen dat zulk handelen nodig is, goed is, of zelfs helpend is, enzovoorts.

Bedenk je dit allemaal, als je op het moment staat om kritiek te hebben, omdat je je miskend voelt, omdat je je genegeerd voelt, niet beluisterd voelt, enzovoorts, want als jij een goed mens bent, dan zijn dat de momenten waarop je door Satan bespeeld wordt. En de enige manier om zelf Satan te slim af te zijn, is om op zo’n moment bij Mij in je hart te komen en alleen naar Mijn wijze liefde te luisteren en wat Ik je in je hart in liefde laat weten, in liefde op te volgen. Alleen daarmee kun je Satan verslaan. Alleen met Mijn ware wijze liefde.

Hemels Brood 6151

Geloven kun je op verschillende manieren invullen. Vertrouwen is ook op verschillende manieren in te vullen. Je kunt erop vertrouwen dat iemand eerlijk is, tot je iets meemaakt wat je niet eerlijk vindt. En dan is het ineens moeilijk om diegene nog te vertrouwen. Dan is het ook moeilijk om iemands woord te geloven. Er zijn veel mensen die in Mij geloven, maar ieder geloof is anders en er zijn veel verschillen, omdat mensen ook heel veel verschillende verwachtingen hebben die niet altijd uitkomen. Daardoor is het voor veel mensen moeilijk om in Mij te geloven en op Mij te vertrouwen.

Vooral de hele situatie op aarde, met zoveel verschillende meningen en zoveel verschillende gebruiken, met zoveel verdraaiingen, leugens en bedrog, zowel in het groot als in het klein. Als het al moeilijk is om op Mij te vertrouwen, hoe moeilijk is het dan om op elkaar te vertrouwen? Want je kunt nog zoveel met iemand afspreken, steeds blijkt weer dat diegene zich niet aan de afspraak hield en het nadeel wat dat geeft is moeilijk om te accepteren. Soms is het de communicatie waardoor afspraken anders verlopen, maar vaker is het ook de eigen wil, het eigenbelang dat vooropgesteld wordt. Soms is het lafheid en gaan mensen de eerlijke communicatie uit de weg omdat ze er niet zeker van zijn naar believen gehoord te worden. Maar dat maakt de situatie er niet beter op.

De wirwar van het goede en juiste en het tegenovergestelde daarvan is op aarde groot en om daartussen je weg te vinden is niet gemakkelijk. Om met elkaar op de goede weg te blijven is niet gemakkelijk. Om dan aan Mij en Mijn liefde vast te houden, is niet makkelijk, omdat ieder nog veel eigenliefde heeft, wat de liefde voor elkaar uit Mij regelmatig blokkeert. En dan is geloven en vertrouwen op elkaar ver te zoeken, zeker als het geloof en vertrouwen in Mij niet volledig is. Waaruit put je je normen en waarden? Uit wat jezelf normaal vindt, uit wat je geleerd hebt, uit wat je gewend bent, uit wat je het beste uitkomt? Waaraan meten mensen hun normen en waarden af?

Heel veel is een mengeling van eigenbelang en goede wil. Weinig is geput uit Mij en Mijn ware liefde. Omdat het geloof in Mij gebrekkig is, omdat het vertrouwen op Mij gebrekkig is. Omdat mensen van zichzelf en hun juiste zicht overtuigd zijn. Terwijl er maar één zuiver, waar en werkelijk zicht is en dat is het ware zicht uit Mij, uit Mijn liefde, in Mijn licht. Kom in Mijn licht en zie de werkelijk goede normen en waarden, die alleen goed zijn in ware liefde.

Hemels Brood 6152

Ik heb nooit gezegd dat de weg over de aarde, de weg door het vlees, makkelijk zal zijn. Ik heb alle mensen wel de enige weg gewezen die het beste is om te gaan. En ook dat is geen makkelijke weg, integendeel, want hoe meer je die weg volgt, des te meer obstakels zul je op die weg tegenkomen. En het zijn niet zomaar obstakels, het zijn de obstakels die in jezelf aanwezig zijn en op die enige ware goede weg meer en meer tevoorschijn komen. Ook niet zomaar, maar om ze voor eens en voor altijd uit de weg te ruimen.

Het moeilijkste daarbij is, dat de macht van Satan daarbij betrokken is. Nu juist hij is degene die wat in je aanwezig is als een obstakel op die zuivere en beste weg tot uiting roept, om vooral te belemmeren dat je op die enige goede weg verder komt, dichter bij Mij komt. Toch zijn al die obstakels die op die beste weg tevoorschijn komen met Mij samen te overwinnen. Maar soms lijken die obstakels niet te overwinnen en dat is nu juist wat Satan iedereen wil doen geloven, dat die obstakels te groot zijn. En ja, voor jou alleen zijn die ook te groot. Maar met anderen samen, die ook op dezelfde beste weg zijn, en met Mij in jullie allemaal, is elk obstakel te overwinnen. Daarbij is het wel nodig om eerlijk en oprecht met elkaar samen te werken. Dat lukt niet als ieder los van elkaar zijn keuze maakt, omdat hem dat het beste lijkt.

Neem in het normale wereldse leven twee of tien of honderd mensen en zonder Mij hebben ze evenveel verschillende meningen als het aantal mensen. En degene die het hardst roept, of gewoon zijn eigen gang gaat, menende dat dat terecht is, zal denken dat obstakel wel te kunnen opruimen, maar de waarheid is anders en bovendien komt hij daarmee naast de weg terecht in de wirwar van struiken, welke zijn misvattingen zijn. De enige beste weg is Mijn weg, die heb Ik jullie allemaal gewezen. En als twee of tien of honderd mensen werkelijk samen zijn met Mij, dan zullen ze allemaal tot dezelfde mening komen en op een goede manier samenwerken om op die beste weg met elkaar dichterbij Mij te komen. Met Mij samen kunnen, zonder al teveel moeite, want geen mens is al volmaakt, de obstakels die zich voordoen worden opgeruimd of zelfs omzeild worden.

Dan blijft nog de vraag, wanneer is iedereen op die beste weg samen met Mij? Dat is wanneer er onderling harmonie is. Is die harmonie er niet, dan is het aan iedereen om zichzelf in zijn hart te onderzoeken en contact met Mij op te nemen. Wie dat oprecht en in alle eerlijkheid doet, die zal in zichzelf Mij als spiegel vinden en daarin zien of hij werkelijk met Mij samen was of toch meer op zichzelf. Ik ben die spiegel in ieders hart, niet in het verstand. Dus kijk niet in je verstand, maar in je hart. Want in het verstand doet Satan zich voor als spiegel en hij spiegelt je af als juist en goed, maar bedriegt je. In de spiegel van je verstand krijg je van Satan te zien hoe je wilt zijn, maar niet bent. En dat heb je niet door, maar het verstoort wel de harmonie. Het is aan ieder zelf om zich te realiseren, keek ik in de spiegel van mijn verstand of in de spiegel van mijn hart? En dat is niet gemakkelijk, als je niet bereid bent om te erkennen dat je nog niet bent zoals je zou willen zijn.

Zegen aan iedereen die in alle eerlijkheid in zijn hart in Mijn liefde als spiegel kijkt en bereid is te erkennen dat hij het beter anders had kunnen doen, te erkennen dat hij het toch niet helemaal met Mij samen deed. Samen met Mij is alles mogelijk, samen met Mij zijn er geen verschillende meningen, samen met Mij blijft alles goed, welk obstakel zich ook voordoet.

Hemels Brood 6153

Lief mens die het goed heeft, die gezond is, die geen noemenswaardige zorgen heeft, waarbij alles soepel verloopt, kijk eens wat meer om je heen. Want er zijn zoveel mensen die het niet goed hebben, die niet gezond zijn, die zorgen hebben, waarbij niet alles soepel verloopt. Juist jij zou hen kunnen helpen met jouw overvloed. Want dat jij het zo goed hebt, is niet jouw eigen verdienste. Misschien denk je van wel. Want je hebt er hard voor gewerkt en er alles aan gedaan om goed te leven, genoeg te hebben, gezond te blijven, gezond te eten, en daarom denk je dat het allemaal goed is door eigen verdienste.

Toch, Ik heb je je levensadem gegeven en een goede gezondheid, door Mij heb je de weg kunnen gaan die je gegaan bent, door Mij heb je de inzichten gekregen die je een soepel leven bezorgd hebben en van Mij heb je de kracht gekregen om zo hard te kunnen werken. Heb je dat weleens beseft? Dankbaarheid voor al het goede in je leven is mooi, maar heb je daarmee anderen geholpen? Want zie je, er zijn veel mensen die het heel veel minder hebben dan jij en er ook graag voor gewerkt hadden om het net zo goed te hebben als jij. Maar voor hen was dat niet weggelegd. Weet je wel dat jullie mensen door Mij op aarde geplaatst zijn om Mij te leren kennen in Mijn ware wijze liefde? Want als je dat weet, dan weet je wellicht ook dat het daarbij de bedoeling is dat jullie allemaal leren Mijn ware wijze liefde in alle vrijheid zelf te zijn. En zie je, dat kan alleen als er mogelijkheden zijn om te leren ware liefde te zijn.

Daarom zijn er mensen die het goed gaat, die gezond zijn, die geen zorgen hebben, en mensen die het niet zo goed gaat, niet zo gezond zijn, wel zorgen hebben. Zodat degenen die het goed gaat hulp en liefde kunnen geven aan degenen die het minder goed gaat. Daarom is het ook geen eigen verdienste als het je goed gaat, maar een onderdeel van Mijn liefde om alle mensen tot liefde in vrijheid te brengen. En als je naar de wereld kijkt, dan zie je veel mensen die er vooral mee bezig zijn het goed te hebben, zich zoveel mogelijk goeds toe te eigenen, zonder daarbij op hun naaste te letten. Omdat ze denken uit eigen verdienste tot welvaart te kunnen komen, omdat ze denken dat wat zij kunnen een ander ook kan. Maar zo is het in werkelijkheid niet. En zo kan het zijn dat het tot vandaag allemaal goed ging en je leven heel soepel verlopen is, maar morgen kan het anders zijn.

Vandaag kun je degene zijn die hulp en liefde kan geven en morgen kun je degene zijn die zelf hulp en liefde nodig heeft. Op aarde plaats Ik gevers en ontvangers, zodat iedereen te leren krijgt, zodat jullie allemaal tot Mijn ware liefde komen in alle vrijheid van zijn. Geen eigen verdienste maar allemaal door Mij, door Mijn ware wijze liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 6154

In de wereld is nederigheid een woord dat nauwelijks voorkomt. Goedheid komt er wel voor, maar ware oprechte nederigheid is er nauwelijks te vinden. De betekenis ervan wordt dan ook door bijna niemand begrepen. En degenen die enigszins begrijpen wat met ware nederigheid bedoeld wordt, hebben toch nog zoveel waarvan zij geen afstand kunnen doen, dat hun handelen voor een groot deel meer te maken heeft met wat zij vinden dat goed en normaal is, dan met ware nederigheid.

Zo is het in de wereld gesteld, maar ook de in Mij en Mijn liefde gelovende mensen hebben er grote moeite mee om tot ware nederigheid te komen. Dat is begrijpelijk, want ook mensen die in Mij en Mijn liefde geloven hebben met de wereldse belangen te maken en worden daardoor beïnvloed. En de wereld heeft inmiddels een enorme omvang gekregen in eigenbelang, in leugen en bedrog, in verdraaiingen van feiten en het wordt al moeilijker om daarbij in alle opzichten de eigenbelangen los te laten en in nederigheid alleen nog Mijn liefde, Mijn leiding, Mijn verdraagzaamheid, Mijn geduld, Mijn waarheid, aan te nemen en Mijn adviezen op te volgen. En dat kan allemaal juist alleen in de ware nederigheid, die niet bereikt wordt door te begrijpen wat nederigheid is, maar door te doen wat nederigheid is, door los te laten en in jezelf naar Mij te luisteren.

Nu kunnen er door allerlei omstandigheden momenten zijn waarop het niet lukt om naar Mij te luisteren. Je wilt het wel, maar die wil blijkt niet genoeg, er zijn allerlei overwegingen die je bezighouden en die kun je maar niet loslaten, zodat het beluisteren van Mijn advies heel moeilijk is. Dan handel je naar beste kunnen, maar handel je dan wel goed? Zie, zoals je dan handelt, zo werken de dingen zich uit. En juist aan hoe de dingen zich uitwerken kun je gaan zien wat goed was en wat niet. Maar het is aan ieder zelf om in alle eerlijkheid naar die uitwerking te kijken, met de oprechte bedoeling te gaan zien of die handelwijze goed was. Soms duurt het jaren voordat iemand zijn handelen in het juiste licht kan zien, en soms kan het juist al heel snel gezien worden.

Maar alweer, hierbij is nederigheid nodig. Want alleen in ware nederigheid is zuiver te zien wat waar en goed was, en wat niet waar en niet goed was. Maar nu juist die nederigheid is zeldzaam, in de wereld, maar ook bij mensen die in Mij en Mijn liefde geloven. En dan is het maar goed dat Ik dat in Mijn liefde begrijp en vanuit Mijn liefde altijd help, ook al ontbreekt de nodige nederigheid. Want Ik heb jullie allemaal lief, oneindig lief!

Hemels Brood 6155

Ik zie in je hart de vraag, hoe kun je er zeker van zijn dat hetgeen jij als een ingeving van Mij in jou voelt, niet een invulling van jezelf is. Je vraagt je af hoe dat te onderscheiden. Want er zijn om je heen mensen die ook in Mij geloven en ook hun best doen om naar Mijn Woord, naar Mijn liefde te leven. Maar de keuzen die door mensen gemaakt worden en jou keuzen gaan niet altijd over hetzelfde spoor.

Op de meeste momenten weet je zeker dat het Mijn Woord in jou is, maar er zijn momenten waarop andere mensen heel andere keuzen maken, waardoor er twijfel in je opkomt en dan zou je graag nog een mogelijkheid hebben om te toetsen of wat je in je voelt als Mijn ingeving, werkelijk Mijn ingeving is en niet een eigen interpretatie. Ik zie dat je de Bijbel daarvoor niet geschikt vindt, omdat die niet in alle opzichten vanuit de oorspronkelijke taal volkomen juist vertaald is.  En er zijn mensen die aan de vertaling meewerkten en regelmatig een eigen interpretatie gegeven hebben aan woorden die meerdere betekenissen konden hebben. Daarin heb je gelijk, dat is waar en ja, de Enige ware Bron van Mijn Woord en Mijn liefde is in ieders hart, dus ook in jouw hart. Ik zeg je daarover dit, en dat staat in de Bijbel correct beschreven, er komt een tijd, en die is gaande, dat er zoveel verval is in het tegenovergestelde van Mijn ware liefde, dat het zelfs voor de goede in Mij gelovende mensen heel moeilijk wordt om door al die wirwar van keuzen en eigengewin niet vertwijfeld te raken.

Maar Ik heb daarover gezegd, dan zal Ik al diegenen redden en wegnemen wat hen tot twijfel en onzekerheid brengt, zodat zij die Mij liefhebben, niet verloren gaan. Ook in het klein geldt dat. Daarbij kijk Ik vooral naar je intenties, naar je hart, naar je eerlijkheid en je oprechtheid. Wat er dan om je heen ook gezegd en gedaan  wordt, Ik zal sturing geven aan alles, zodat je weer zuiver en juist in je hart weet wat Mijn Woord in jou is. Dit geldt voor alle mensen die het werkelijk menen om Mij en Mijn ware liefde te willen volgen, ook al lukt dat niet altijd zo goed bij alles wat er gebeurt. Want het tegenovergestelde van Mijn liefde doet juist waar Mijn liefde grond heeft de meeste moeite om dat uit elkaar te drijven, tweedracht te zaaien, twijfel te brengen. En al zijn jullie met elkaar niet sterk genoeg om dat te voorkomen, Ik ben wel sterk genoeg.

Ik zal er steeds weer voor zorgen dat je in je hart Mij weer helemaal zuiver verstaat en zonder enige twijfel weet dat Ik het ben die jou de weg om te gaan toont. Wat andere goed bedoelende en lieve mensen ook zeggen. Daarvoor hoeft niemand van jullie iets te doen. Want als Ik wil dat Mijn Woord tot jullie spreekt, dan is er geen tegenstelling die daar iets aan kan veranderen. Dan kun je de waarheid zien aan de gebeurtenissen die er op Mijn Woord volgen. Aan jullie allen zeg Ik, weet dat Mijn Woord eeuwig hetzelfde is, Alles, werkelijk Leven, volmaakte ware wijze gelukzaligmakende liefde.

Hemels Brood 6156

Verdraagzaamheid is niet het wegduwen van wat je aan een ander stoort, is niet je oordeel over een ander niet uiten maar verstopt houden. Verdraagzaamheid is pas mogelijk als je ten diepste jezelf eerst kent in Mijn licht van ware liefde en daarna met Mijn licht de ander kunt zien. Wegduwen van je mening maakt je mening niet waar en is geen werkelijke verdraagzaamheid, want waar je het in jezelf ook verstopt, naartoe wegduwt, het is er en het blijft daar en het zal wroeten tot het weer boven en tot uiting komt. Het tegenovergestelde van liefde zal er alles aan doen om het weer uit het diepste waar je het hebt weggeduwd naar boven te halen en tot uiting te brengen. Waar het je steeds opnieuw schade brengt. En niet alleen jezelf, maar ook anderen.

Want wie een oordeel heeft over een medemens, oordeelt daarmee zichzelf en dat geeft schade die niet nodig is. Mensen kunnen elkaar niet zuiver en naar waarheid oordelen, want geen van jullie is zo zuiver in Mijn liefde dat een oordeel zuiver kan zijn. Daarom heb Ik in Mijn Woord van liefde, in Mijn Wet, aangegeven niet te oordelen, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Maar in de wereld is het een en al oordeel en zo goed als elk oordeel vindt zijn basis in het tegenovergestelde van liefde, in onverdraagzaamheid en in het verlies van eigenwaarde, het gevoel niet naar waarde behandeld te worden, miskend te worden, niet beluisterd te worden, enzovoorts. Wat eigenlijk ten diepste met het ego te maken heeft wat zich gekwetst voelt.

Niemand kan iemands ego kwetsen als het ego zijn waarde heeft uit Mijn ware innerlijke liefde. Zodra het ego gekwetst is gaat het oordelen, gaat het terug kwetsen, gaat het beschuldigen en zo meer. En het liefst iemand die daar gevoelig voor is, die gevoelig is voor een oordeel van een mens. Terwijl niemand zich ooit het oordeel van een medemens zou moeten aantrekken, want de Enige die een juist en waar oordeel in alle zuiverheid kan geven, ben Ik, jullie Schepper. En Mijn oordeel is geen oordeel maar is het geven van Mijn ware liefdevolle licht, zodat de waarheid gezien kan worden. Maar wie oordeelt die verblindt zichzelf voor Mijn licht en wie zich het oordeel van een medemens aantrekt, verblindt zich ook voor Mijn licht van ware liefde.

Geen mens is geëigend een oordeel over een medemens af te roepen en geen mens zou zich het oordeel van een medemens moeten aantrekken. Iedereen die in Mij en Mijn liefde gelooft roep Ik toe, stop kritiek niet weg maar vind waarmee het in jouzelf te maken heeft. En roep Ik toe, houd je bij Mijn liefde zonder je van een oordeel van mensen iets aan te trekken. Want alleen Mijn oordeel is juist en dat is altijd zachtmoedig, nooit verwijtend, nooit beschuldigend, maar verlichtend, vol liefde, altijd zuiver en altijd volkomen zachtmoedig!

Hemels Brood 6157

Leven met elkaar op aarde blijft steeds weer een avontuur. Dat avontuur neemt je mee door allerlei gebeurtenissen en verschillende landschappen. Gebeurtenissen en landschappen die je niet altijd zelf kiest, omdat je niet de enige op aarde bent. En niet de enige bent die keuzen maakt. En dan komt het voor dat je niet goed voorbereid bent voor het woelige water waarin je plots terechtkomt. Dan kan het zijn dat er onverwachts een storm opsteekt en vaak ren je dan van hier naar daar en terug om zo min mogelijk schade op te lopen, maar uiteindelijk moet je toch de storm laten uitrazen.

Na zo’n storm weet je wat je had moeten doen, wat je vast had moeten zetten, zodat het niet loswaaide. Zo is het met alles wat op jullie pad komt en geen waarheid, geen liefde, geen verdraagzaamheid is, als je Mijn ware liefde niet goed vastgezet hebt. Dan gaat dat wapperen als het stormt. Maar zodra de storm over is en alles opgeruimd is, dan zet je in jezelf de liefde steviger vast dan daarvoor. Dan heb je weer nieuwe inzichten verkregen en dan zul je voor een volgende storm beter voorbereid zijn en de tekenen eerder herkennen. Dat is, dan zul je eerder herkennen dat de tegenkant, het tegenovergestelde van Mijn liefde, bezig is om mensen tegen elkaar op te zetten en dan zullen jullie eerder weten wat te doen om dat geen kans te geven.

Kijk, het is niet alleen het tegenovergestelde van liefde die macht heeft, zeker niet. Jullie hebben ieder ook macht, maar die macht komt uit Mij. En als Ik zie dat mensen die in liefde samen op weg zijn, gaten hebben in hun verdraagzaamheid, en hier en daar de liefde niet zo sterk vastgezet hebben, dan laat Ik de tegenkant zijn storm geven, want dat dient dan een goede zaak. Het laat iedereen zien hoe zich te wapenen voor een storm en verdraagzaamheid en liefde beter vast te zetten. Zodat er geen storm meer nodig is en jullie door het meest woeste landschap toch in harmonie de juiste weg uit Mijn liefde weten te gaan. Want op aarde is het steeds meer een woestenij van het tegenovergestelde van Mijn ware liefde en soms is het nodig om jullie, die wat ingedut waren, weer goed wakker te schudden, zodat jullie waakzaamheid weer optimaal is. Net als de discipelen die Ik gevraagd had met Mij te waken en steeds weer in slaap vielen. Zo vallen jullie af en toe ook wat in slaap.

Maar het werk dat jullie met elkaar doen is belangrijk en het tegenovergestelde van Mijn liefde is erop uit om juist jullie uit elkaar te drijven. En dan is het goed dat jullie even geconfronteerd worden met datgene wat de tegenkracht bewerken kan. Het sterkt jullie, zodat jullie in Mijn ware liefde kunnen verder werken. Want jullie werken uit Mijn liefde en dat is voor veel mensen van belang. Blijf waakzaam met elkaar, houd elkaar wakker, houd het vuur van Mijn ware liefde hoog zodat er geen mogelijkheid is voor de tegenkant om het vuur van jullie liefde uit Mij te doven met zijn valsheid. Heb elkaar lief en steun elkaar in Mijn liefde, dan blijft alles in harmonie met Mij stevig genoeg om elke storm zonder schade te doorstaan. Want het tegenovergestelde van liefde slaapt nooit, maar de ware allesoverheersende macht is hij niet, dat ben Ik en dat is Mijn ware wijze liefde. Houd je daarbij en wees allemaal in Mijn Naam gezegend voor het goede werk dat jullie uit Mijn Naam samen doen.

Hemels Brood 6158

Er is veel te zeggen en te schrijven over Mij en Mijn koninkrijk, zowel in de hemel als op aarde. Maar al het praten en al het lezen over alles wat er geschreven staat is nog niet het doen, het opnemen in je handelen. Iedereen kan begrijpen dat het voor iedereen het prettigst is als je allemaal in onbaatzuchtige liefde met elkaar omgaat. En het zou heel fijn voor alle mensen zijn, als het daadwerkelijk alleen ware liefde zou zijn waaruit alle mensen hun keuzen zouden maken.

Maar zo is het niet, nog niet. Sterker nog, het tegenovergestelde lijkt meer en meer de overhand te krijgen en het vermomt zich in een hedendaags gebruikelijke zakelijkheid die in de meeste opzichten geen medemenselijkheid meer heeft. Maar noem het zakelijk, en het hoeft ineens geen medemenselijkheid meer te hebben. Want ineens gaat het niet meer om mensen, maar om geld en macht. En beide wordt door veel mensen gezien als een eerste levensbehoefte, want zonder geld en macht. kom je niet aan eten en drinken en al helemaal niet aan de luxe om te doen waar je zin in hebt. Zakelijkheid is de nieuwe mode en moet de economie op gang houden. En zo zijn de werkzaamheden nu volledig op een bloeiende zakelijke economie gericht. Er zijn mensen die geïnstrueerd worden hoe te handelen naar volle zakelijkheid, en er zijn mensen die zichzelf toegeëigend hebben anderen te instrueren en het zakelijke viert daarbij hoogtij. Want degenen die geïnstrueerd zijn hoe te handelen, mogen daar niet van afwijken, en degenen die instrueren zijn voor niemand te spreken. Daardoor is er nog weinig medemenselijkheid over. De baas bepaalt en de werknemer voert uit wat de baas bepaald heeft, zonder dat de baas weet wat zijn bepalingen voor veel mensen teweegbrengen. Dat kan een tijdje goed gaan, maar dat kweekt steeds meer weerstand bij alle mensen die doorgaans niet verder komen dan de telefonist en zich niet geholpen voelen.

Lieve mensen, zo is het in de wereld waar jullie allemaal mee te maken hebben. Daar kun je je aan ergeren, boos of verdrietig van worden, maar zo is de wereld. En ja, het is moeilijk om daar mee om te gaan, vooral als je problemen door alle economische zakelijkheid niet opgelost worden. Laat je niet tot ergernis brengen, laat je niet tot ongeduld brengen, kom bij Mij in je hart voor geduld en verdraagzaamheid en samen met Mij vind je wegen waarlangs je toch de nodige hulp kunt krijgen. Want hoe zakelijk en soms zelfs onmenselijk de wereld ook geworden is, er zijn wel degelijk wegen waarlangs je kunt gaan om toch geholpen te worden. Alleen, die zijn wat verborgen tussen al die zakelijkheid. Maar die zijn wel te vinden als je je irritatie, je ongeduld, je boosheid en teleurstelling aan Mij geeft, dan geef Ik je daarvoor in de plaats geduld en verdraagzaamheid en Ik toon je die verborgen wegen waardoor je toch geholpen wordt.

Met ergernis, boosheid en teleurstelling vind je die mogelijkheden niet, maar met geduld en verdraagzaamheid en met Mij samen zul je zien dat elke moeilijkheid verdwijnt als sneeuw voor de zon en je helemaal geholpen wordt. Dat kan Ik uit liefde voor jou bewerken, als jij wilt. Want Ik zie en weet alles, Ik Ben Alles! In volkomen ware wijze liefde Ben Ik Alles.

Hemels Brood 6159

Een ware geestelijke uitleg over wat werkelijk leven, werkelijke liefde precies is, is in de eigen gesproken taal nog niet volledig te geven. Omdat de mens het met zijn verstand zou verdraaien en niet op de juiste manier zou kunnen interpreteren. Als Ik zou zeggen dat ieder mens ook alle andere mensen is, dan zou je dat niet begrijpen en als onmogelijk afdoen. Want jij voelt jezelf als een eigen individu en dat is gescheiden van alle andere mensen.

Je bent niet je buur, je zus of je broer, niet je tante of je oom, je vriend of vriendin, je bent jezelf en iedereen is zichzelf en daarbij ook nog uniek. In de materie is dat zo, maar geestelijk gezien is dat toch anders. Ik heb weleens uitgelegd dat naar liefde handelen nog geen werkelijk naar liefde handelen is, als het vooral ervoor zorgen is, dat je handelen aan alle voorwaarden van liefde, zoals die in de Bijbel beschreven staan, voldoet. Het is niet zo dat je aan liefde voldoet, als je aan al die voorwaarden voldoet. Het is omgedraaid, liefde op zichzelf voldoet aan die voorwaarden, dat is iets heel anders. En dat is door mensen in het materiële lichaam op aarde alleen geestelijk te begrijpen als de ziel dat bevatten kan. De gelovige mens is nog steeds geneigd om zichzelf ertoe te brengen aan alle voorwaarden van liefde te voldoen om liefde te zijn en begrijpt doorgaans nog niet dat liefde het omgekeerde ervan is. En zo is het met heel veel.

Liefde is liefde op zichzelf, liefde ben Ik in ieder mens, liefde groeit in je door Mij, als je je innerlijk met Mij verenigt. Op die manier kun je tot volkomen liefde komen, zonder op te letten of je wel aan alle aspecten van liefde voldoet. Of je wel aan geduld, aan ijver, aan waarheid, aan vergeving, aan onvoorwaardelijkheid, aan onbaatzuchtigheid, aan nederigheid, aan zachtmoedigheid en wat niet meer voldoet, maakt je niet tot liefde. Maar of je in jezelf je met Mij verenigt, dat brengt je door de eenheid met Mij tot liefde. Je kunt al het tegenovergestelde van liefde bij jezelf of bij een ander bestrijden, het zal je nooit een stap dichter bij liefde brengen. Je zou ongeduld, eigenbelang, ongenoegen, enzovoorts steeds weer in jezelf of bij een ander kunnen bestrijden en toch in alle valkuilen van de tegenkant terechtkomen, als je je niet met Mij in je hart verenigt.

Je kunt alles benoemen wat hoogmoed is en eraan werken nederiger te worden en Ik zeg je, zonder je innerlijk met Mij te verenigen, blijft het je allemaal toch belasten. En zo is het met alles wat geestelijk werkelijk te begrijpen is. Alles is alleen in je hart te begrijpen, als je je in jezelf, in je hart, met Mij en met Mijn ware wijze liefde verenigt. Het hele ware leven, de ware liefde, de oneindigheid, het is alleen te bevatten als je je met Mij verenigt. Dan verenig je je met alle mensen in Mijn liefde.

Hemels Brood 6160

Door valse voorwendselen heeft Satan de wereld in zijn macht en de wereld is er blind door geworden, zij ziet de valsheid van haar handelen niet meer. Veel mensen zijn in de valsheid van Satan meegetrokken en zien de valsheid van hun handelen als normaal en hebben er altijd wel een reden voor om het normaal te vinden.

Maar het is niet alleen valsheid in de wereld, er is ook goeds bij mensen, er wordt ook veel goed gedaan.

De moeilijkheid is de vermenging. Want het valse wordt vermengd met het goede en wel op zo’n manier dat hetgeen vals en niet goed is tussen het goede geaccepteerd wordt. Het is als het korenveld waarover gesproken wordt in de Bijbel en waarbij het onkruid tussen het koren wordt opgemerkt. En de leerlingen stellen voor om het onkruid tussen het koren weg te halen. Maar Ik zeg hen, laat het staan en bij het oogsten zullen we het scheiden, want met het uittrekken van het onkruid kan het goede koren beschadigd worden of verloren gaan. Laat de vermenging van het goede met Satans valsheid in de wereld bestaan. Maar als je zelf valsheid bemerkt, ga er dan niet in mee. Als geschriften valsheid bevatten, laat ze dan liggen, doe er afstand van, want het zou je kunnen schaden in je zuiverheid. Want er is valsheid die zo goed verborgen is tussen wat goed is, dat het je toch zou kunnen verblinden. Het is dan als een druppeltje gif, waar je toch flink ziek van kunt worden.

Wie denkt dat hij uit zo’n vermenging het goede wel weet te halen, die kan zich toch behoorlijk vergissen en meegenomen worden door misvattingen. Er zijn veel mensen die zich ten aanzien van hun meningen en hun opvattingen beroepen op teksten die Mijn ware Woord zouden zijn. Wees ook daar heel voorzichtig mee, want elk als Mijn Woord voorgestelde tekst kan vermengd zijn met valsheid van Satan. Ga daarom steeds weer met alles wat je leest als Mijn Woord naar je hart en vraag Mij in alle oprechtheid of de tekst ook in alle werkelijkheid Mijn Woord is. Dan zal Ik je dat in je hart laten weten, laten voelen. Vraag je het voordat je iets leest, dan laat Ik je voelen of het zuiver genoeg is of dat je het beter niet leest.

De beste plaats om Mijn Woord zuiver en duidelijk te ontvangen is in je hart waar Ik in alle zuiverheid en liefde altijd ben en daar kun je Mij in alle oprechtheid persoonlijk ontmoeten en Mijn ware zuiver wijze liefde leren kennen en leren voelen.

Hemels Brood 6161

Ik heb jullie allemaal de hemel, het ware geluk in eeuwigheid beloofd en dat zal er voor jullie allemaal ook werkelijk komen. In alle waarheid is de hemel, het ware geluk in eeuwigheid, er al. Maar het is nog niet in alle volmaaktheid door jullie bereikt. Toch zal de dag komen waarop je opgenomen gaat worden in alle zaligheid van werkelijk gelukzalig leven, de ware eeuwige hemel, en zullen jullie het ware eeuwige geluk zijn in Mijn eeuwige wijze liefde.

Nu op aarde is het voor veel mensen verre van gelukzalig en lijkt het van tijd tot tijd eerder een hel waar mensen vooral verdriet hebben en pijn, zich zorgen maken en niet weten hoe met de situaties waarin zij zich bevinden om te gaan, hoe ze te verbeteren. Ik zal alle tranen drogen, alle pijn wegnemen, allen die het moeilijk hebben troosten en de toegang tot Mijn hemelen, tot het ware gelukzalige leven, wijzen. Iedereen zal op een zeker moment in zijn leven die smalle enge poort naar Mijn hemel vol liefde en vreugde binnengaan om daar voor eeuwig en altijd te blijven. Daarvoor is een verblijf op aarde in de materie als mens voor iedereen nodig, hoe onaangenaam dat verblijf ook kan zijn. Zonder het besef van een eigen bestaan in een materieel lichaam kan er geen eigen besef van werkelijk leven in alle vrijheid van zijn ontstaan en zonder dat kan de ziel in de mens zich niet in het vuur van Mijn liefde ontwikkelen tot de ware mens in eenheid met Mij, werkelijk Leven, eeuwige gelukzaligheid.

Het eigen besef van zowel ware liefde als het tegenovergestelde daarvan is nodig om in alle vrijheid tot een eigen keus om te leven te komen. Want mensen denken te leven, maar dat is nog maar het besef te bestaan, zodat je tot het ware leven in eenheid met Mij kunt komen. Dat zullen jullie allemaal bereiken, de een wat eerder dan de ander, tot jullie allemaal in eenheid met Mij tot waar gelukzalig leven, in het volle besef daarvan, gekomen zijn en jullie in alle vrijheid, zowel individueel als gezamenlijk, in eenheid van Zijn, Mijn Zijn, niet anders meer willen en zullen blijven. Volledig waar eeuwig gelukzalig leven, in de eeuwige beweging van wat werkelijk leven in ware wijze onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde is. Dat heb Ik jullie mensen beloofd en Mijn belofte blijft in alle Heerlijkheid bestaan en zal voor jullie allemaal werkelijkheid worden. Voor altijd.

Hemels Brood 6162

Regelmatig zeggen mensen, het komt uit een goed hart. Maar wat is precies een goed hart? Want als mensen bepalen wat een goed hart is, dan bepalen ze dat aan de hand van hun eigen goeddunken en dat eigen goeddunken is niet voor iedereen hetzelfde. Juist daardoor kunnen mensen eigenwijs gaan handelen. Want wat zij als goed zien, voeren zij uit, en wat anderen daarvan vinden, trekken zij zich doorgaans niet veel van aan.

Als het werkelijk uit een goed hart is waarnaar gehandeld wordt, dan doet de mening van medemensen er niet toe. Maar daarbij is het wel nodig om te weten wat precies uit een goed hart komt. Daarvoor is het nodig te weten wanneer een hart een goed hart is. Een goed hart is een hart dat geheel eerlijk en geheel oprecht direct met Mij in contact staat en waaruit diegene zijn handelen laat voeden, direct uit Mij en Mijn liefde. Maar nu is het zo, dat niet iedereen het handelen uit een werkelijk goed hart, het handelen dat werkelijk uit Mij en Mijn liefde voortkomt, als zodanig herkent. Dat komt omdat veel mensen het besef niet hebben dat er een mogelijkheid is om in het hart in direct contact met Mij en Mijn liefde te zijn. Er zijn ook mensen die dat besef wel hebben, maar dat zelf nog niet in alle opzichten kunnen en daardoor het handelen uit een werkelijk goed hart, uit Mij en Mijn liefde, niet herkennen en zo kan het voorkomen dat het handelen uit een goed hart bestreden wordt.

Dat geeft moeilijkheden. Want wie niet herkent dat het handelen uit een waarlijk goed contact met Mij voortkomt, die zal zijn eigen ideeën beter vinden en daarvoor kiezen, zelfs daarvoor strijden. En dat is een enorme opening voor de tegenkant om gebruik van te maken. Waarbij het vooral heel moeilijk wordt voor degene die zijn handelen baseert op een direct contact met Mij in zijn hart. Want wat te doen in zo’n situatie? Als hij loslaat wat hij van Mij in zijn hart aangereikt gekregen heeft, laat hij Mijn aanwijzingen los, en dat geeft het gevoel Mij te verloochenen. Als hij aan Mijn adviezen vasthoudt, komt er onvrede bij de ander en dat doet het geheel ook geen goed. Zo kan een liefdevol mens in tweestrijd komen en geen weg meer weten. De vraag voor hem die dat overkomt is altijd de vraag, hoe ga ik daarmee om? Hoe volg ik de weg die ik van U aangereikt gekregen heb zonder problemen met anderen die dat niet zien, niet beseffen? Loslaten of doorzetten?

Mijn antwoord is loslaten. Want elke strijd is een verloren strijd, en de winnaar is steeds weer de tegenkant. Want de tegenkant is gebaat bij elke strijd. Zie, daarom ben Ik gekruisigd en heb Ik dat laten gebeuren. Geen van de beschuldigingen had enige grond van waarheid, maar Ik heb het niet bestreden. Daarmee heb Ik het tegenovergestelde van liefde, van waarheid, de volkomen tegenkant, overwonnen, met liefde. En zo is het steeds opnieuw voor jullie allemaal. Ik heb alles wat het tegenovergestelde is van Mijn ware onbaatzuchtige wijze liefde overwonnen en daarmee kunnen jullie ook alles wat geen liefde is, iedereen die verblind is door de tegenkant, overwinnen, met Mij. Ik ben bij de liefde van de Vader gebleven. Dat is de ware Goddelijkheid van werkelijk leven en wie bij Mij blijft die blijft bij de ware Goddelijkheid Die Ik Ben in alle mensen. Begrijp dat en kom niet in strijd met het tegenovergestelde, maar laat gebeuren, ook al is het niet Mijn advies in jou wat je kunt uitvoeren.

Het is altijd beter om genegeerd te worden dan de strijd aan te gaan. Ik zie in je hart wel dat je Mijn advies wilde opvolgen, en dat is voor Mij genoeg. Dan hoef jij geen strijd aan te gaan en de gevolgen neem Ik op Mij, zoals Ik dat gedaan heb bij de kruisiging. Maar het gaat niet om de kruisiging, het gaat om de opstanding, om het eeuwig ware gelukzalige leven dat Ik voor jullie allemaal veiliggesteld heb. Begrijp hieruit dat strijd de beste opening voor Satan is om elk beetje liefde te smoren en daardoor kracht te verzamelen om sterker te worden. Laat maar los en blijf bij Mij, dan komt zelfs het meest van liefde en waarheid afwijkende toch nog goed in Mijn ware liefde.

Hemels Brood 6163

In de Bijbel staat meerdere keren het advies om Mij lief te hebben. Maar hoe kun je Mij daadwerkelijk liefhebben zonder Mij in alle werkelijkheid te kennen? De meeste mensen willen iemand zien en meemaken om hem te leren kennen, terwijl Ik op aarde in de huidige tijd niet zichtbaar aanwezig ben om te kunnen meemaken.

Toch kan iedereen Mij leren kennen zonder Mij daadwerkelijk in een materieel lichaam te zien en mee te maken. Ik ben hoe dan ook in iedereen levend aanwezig en in iedereen kan Mijn liefde gevoeld worden. Juist uit het gevoel van Mijn liefde in iemand kan hij liefde voor Mij gaan voelen. Want door Mijn liefde in je te voelen, leer je Mij kennen en daardoor groeit het besef van Mijn liefde voor jou tot liefde van jou voor Mij. Wie elke dag meerdere keren in zijn hart bij Mij en Mijn liefde komt en regelmatig met Mij overlegt wat het beste is om te doen in allerlei voorkomende situaties, die gaat Mij meer en meer leren kennen en meer en meer beseffen dat het handelen naar Mijn liefde en naar Mijn adviezen het beste is om te doen voor iedereen. Wie het prettig vindt om naar Mijn liefde in zijn hart te handelen, die is op weg om Mij waarlijk lief te hebben. Want Mij liefhebben is Mijn liefde voor alles en iedereen in jezelf voelen en vanuit die liefde willen leven en ook zoveel mogelijk dat doen. Mijn liefde uit je hart in praktijk brengen, niet uit plicht, maar uit vreugde, uit blijdschap, dat is Mij liefhebben.

Dat klinkt hier makkelijker dan het in alle werkelijkheid is. Want een klein beetje eigenbelang, een klein beetje ongeduld, een licht verwijt, een beetje ergernis, een beetje verdraaiing van de waarheid, een beetje ongenoegen, wat ontevredenheid, blokkeert het voelen van Mijn ware liefde in je hart en verstoort de ware liefde voor Mij. Het sluipt er zo regelmatig in, al die dingen. Voordat je het eigenlijk beseft heb je alweer een beetje ongeduldig gereageerd, of niet helemaal de waarheid gesproken, of toch wat verwijten gemaakt, enzovoorts. Wil je dat voorkomen, oefen je er dan in steeds vaker met alles bij Mij in je hart te komen. Kom altijd zodra je bemerkt toch wat geërgerd te zijn, toch wat ongeduldig te zijn, dan kan Ik je Mijn liefde weer even later voelen en dan voel jij die liefde voor jou als liefde van jou voor Mij en dan ontvlucht dat beetje ongeduld je hart of dat wat je van liefde wegtrok en ben je daar weer vrij van. Juist daarom is het voor jou en iedereen zo van belang om Mij lief te hebben: om zelf Mijn liefde te kunnen zijn!

Hemels Brood 6164

Lief mens, laat Mij jou optillen uit de grillen van het dagelijks leven. Probeer het niet steeds zelf te doen, aanvaard eens hulp. Hulp van mensen waarvan je weet dat zij goed zijn en in Mijn liefde geloven. Want je gelooft wel in Mij, maar vooral vanuit wat de kerken eeuwenlang gepredikt hebben. Kom daar eens los van.

Geen door mensen opgezette kerk of gemeenschap is door Mij aangewezen om Mij te vervangen. Dat is niet nodig, want Ik ben in ieders hart Persoonlijk aanwezig. Laat de leer die kerken stellen eens los en kijk dan eens in je hart, hoe voelt het in je hart? Als je dat eens in alle rust doet, dan zul je veel heel anders gaan zien dan in de kerken gepredikt is. De hiërarchie in kerken is niet door Mij ingesteld, maar door mensen. Deels door mensen die daar goed aan meenden te doen en deels door mensen die er macht en rijkdom door verkregen. Want alle menselijke dwaalwegen zijn terug te vinden bij mensen in kerken en kloosters. Geen van hen is heilig en geen van hen kent Mij zo goed als jij Mij in je hart kunt leren kennen.

Alle beloften die gedaan zijn aan kerkelijke- en kloosterinstellingen, gebaseerd op regels die mensen samengesteld hebben, zijn niet geheel zoals Mijn leer en Mijn regels bedoeld zijn. Ook is er op aarde niemand meer dan een ander, omdat hij een hoge positie in een religieuze gemeenschap of een kerkgenootschap of een klooster heeft. Dat is allemaal door mensen bedacht en van toepassing gemaakt alsof het Mijn wil is. Maar voor Mij zijn al die regels, al die geloften, niets waard als zij niet volkomen overeenkomen met Mijn ware Woord van liefde en Mijn zuivere waarheid. Veel kerkelijke en religieuze leiders beweren de waarheid weer te geven, waar leden aan moeten voldoen om in de hemel te komen. Ook zijn er geestelijke stromingen die van alles beweren dat nodig is, om tot een hogere trilling te komen, of om het ware geluk te gaan voelen en noem het allemaal maar op.

Je hebt dat allemaal niet nodig. Kom eenvoudig in je hart, daar waar je eerlijk jezelf bent, en luister daar naar wat je voelt dat goed is en vertrouw er dan op dat je zonder al die voorschriften, zonder aangeleerde gebeden, zonder hostie of stukjes brood, zonder allerlei rituelen, Mij in je hart kunt ontmoeten en  rechtstreeks met Mij mag spreken en Mij alles mag vragen. Want Ik ben dichter bij dan wie ook, in je hart, waar jij jij bent en Ik Ik. In je hart waar jij en Ik samen één kunnen zijn, zonder dat daar een mens iets over te zeggen heeft. Geen mens hoeft Mij op aarde waar te nemen, want Ik ben overal Zelf en in ieders hart, ook in jouw hart. En zou je alle geloften en beloften die je gedaan hebt via kerkelijke of religieuze instellingen niet nakomen, maar Mij uit je hart in liefde volgen, dan heb je aan Mijn liefde voldaan en dat is oneindig veel meer waard dan alle beloften die mensen naar welke religieuze instelling dan ook gedaan hebben.

Ik zal niemand aan die geloften houden, want Mij gaat het niet om het nakomen van die aan kerken of religieuze instellingen gedane beloften, Mij gaat het om een eenvoudig liefdevol hart, gevuld met Mijn ware liefde en Mij gaat het om handelen vanuit Mijn liefde in je hart. Zodra je dat zoveel je kunt nastreeft, heb je voor Mij aan alle geloften voldaan en hoef je je aan geen gelofte meer te houden. In Mijn Naam, in Naam van Jezus Christus zeg Ik je, wees vrij om je hart te volgen waar Ik Ben in ware liefde en volg voortaan zoveel je kunt Mij en Mijn liefde uit je hart. Dan doe je goed in alle vrijheid van Zijn. Gezegend allen die dit begrijpen en op Mijn liefde vertrouwend uit eigen vrije keus opvolgen. Want zij zullen niet beschaamd uitkomen.

Hemels Brood 6165

Goede daden zijn pas werkelijk goed als er helemaal geen eigenbelang bij is. En eigenbelang is er bij bijna alles, bij bijna iedereen. Want eigenbelang heeft niet alleen te maken met geld en goederen, met macht en heersen van mensen aan de top, maar komt net zo goed voor bij de gemiddelde burger, bij de doorsnee mensen van alledag.

Want als je bijvoorbeeld vraagt of iemand duidelijker wil spreken, omdat je hem anders niet verstaat, is dat al eigenbelang, het is in je voordeel dat de ander duidelijker spreekt. En als diegene duidelijker spreekt, dan kan dat zijn omdat hij jou tegemoet wil komen, maar het kan ook zijn dat hij door jou gehoord wil worden en dan is dat in zijn belang, dus eigenbelang. Als je daar over nadenkt dan zijn er allemaal kleine situaties en uitwisselingen te vinden waarbij eigenbelang een rol speelt. Eigenbelang is in de dagelijkse omgang van mensen onderling aan de orde van de dag. Je vraagt iemand iets en dan is het al eigenbelang, terwijl het heel normaal is om aan elkaar dingen te vragen en elkaar dingen te geven.

Als je geheel zonder eigenbelang zou willen leven, zou je op een eiland moeten gaan wonen, maar… o ja, dat is ook eigenbelang om niet tot eigenbelang verleid te worden. Hoe je het ook wendt of keert, in alle samenlevingen, in elke cultuur kom je er niet onderuit of er is eigenbelang in de omgang met elkaar. Maar je wilt ware liefde zijn, in elk geval ware liefde worden, en alles wat geen liefde is loslaten om liefde te kunnen zijn. Hoe kun je van al dat soort eigenbelang, dat op zich geen liefde is, afkomen, als het zo vastgeroest in alle samenlevingen aanwezig is en je zelf ook in veel situaties niet loskomt van eigenbelang? En dan is eigenbelang nog maar één onderdeel van alles wat tegengesteld is aan ware liefde. Zo goed als alles wat tegengesteld is aan liefde is op een dergelijke manier in alle samenlevingen geworteld en door jullie alleen niet met wortel en al uit te trekken. Niet bij jezelf en niet bij anderen.

Maar Ik kan dat wel, bij jullie allemaal. En dat is precies wat Ik voor alle mensen doe, jullie met elkaar verlossen van alles wat geen ware liefde is. Wat voor jullie daarbij wel van belang is, dat is eigenbelang niet te bevechten, of al het andere wat geen liefde is te bevechten, maar in nederigheid te dragen wat nog geen liefde is en steeds vanuit Mijn liefde in je hart te leren hoe met elkaar in ware liefde om te gaan. Want dan kom je van Mijn liefde in je hart zelf tot ware liefde en daarbij lost alles wat geen liefde is langzaam helemaal op, tot je in alle vrijheid met elkaar volkomen liefde bent. Maar dat heeft tijd nodig. Dat heeft jouw wil nodig om steeds in je hart naar Mij te luisteren. Dan zul je merken dat je langzaam maar zeker meer en meer gaat beseffen wat geen liefde is en meer en meer gaat beseffen dat je, hoe hard je ook vecht tegen alles wat geen liefde is, nauwelijks enig resultaat boekt, als je het niet samen met Mij aanpakt. Want liefde word je uit Mij.

Zoals je ooit uit Mij door Mij tot bewust levend mens op aarde gebracht bent, zo word je ook door Mij van jezelf bewust tot ware liefde gebracht. En juist daarvoor ben je op aarde, juist daarvoor zijn jullie allemaal op aarde, om door het vlees te gaan, dat is, door het besef te gaan dat je zelf geen liefde, geen leven bent, maar dat Ik in jou de ware liefde, het ware leven ben. Dat jij je er alleen bewust van bent en alleen door en uit Mij liefde in alle opzichten levend kunt zijn. Dat is wat Ik door jullie verblijf op aarde voor jullie allemaal tot werkelijkheid breng. Uit ware liefde voor jou en voor jullie allemaal.

Hemels Brood 6166

Als er strengheid nodig is, dan zal Ik streng zijn. Niet uit boosheid, zoals mensen op aarde boos op elkaar kunnen zijn. Want de boosheid die mensen onderling uit elkaar drijft, heeft voornamelijk te maken met gebrek aan liefde voor elkaar en voor elkaars doen en laten, met ongenoegen over de manier waarop iemand zich behandeld voelt.

Zo is het bij Mij, jullie Schepper, niet. Ook al word Ik door veel mensen niet erkend naar Wie Ik Ben en naar Mijn ware liefde gewaardeerd en behandelen mensen Mij alsof Ik niet besta, alsof Ik er niet toe doe. Dat doet Mij niet tekort, maar daar doen die mensen zich tekort mee. En dat zie Ik. Ik zie welke gevolgen dat voor al die  mensen heeft en die zijn niet prettig. Voor hen die Mij niet willen kennen, die niet naar Mijn liefde handelen, omdat zij niet in Mijn bestaan geloven, ben Ik streng, maar rechtvaardig, terwijl Ik hen niet minder liefheb dan anderen. Maar juist uit liefde zal Ik hen met meer strengheid tot inzicht brengen, om hen te behoeden voor de gevolgen van hun verkeerde inzichten, van hun ongeloof, hun liefdeloosheid. Maar alleen dan, als Ik zie dat strengheid voor hen zin heeft, hen kan helpen, zal Ik streng zijn. Voor anderen, waarbij strengheid niet helpt, laat Ik de gevolgen toe.

Er zijn in deze tijd steeds meer mensen die zich van Mij en Mijn bestaan weinig of niets aantrekken en hun gang gaan. Hun bezigheden zijn steeds eigenzinniger en daardoor is er al veel schade toegebracht aan land, water en lucht. Dat is ondertussen opgemerkt, het was niet meer te ontkennen, want het is in alles merkbaar. Maar er is nog maar heel weinig inzicht in de oorzaken ervan, zodat veel mensen proberen om de schade terug te dringen, te verbeteren, enzovoorts. Zonder de oorzaak aan te pakken blijft het onmogelijk om het land te ontgiften, de wateren en de lucht te zuiveren. Nu is het aan de mens om tot lering te komen. Maar als Ik niet zou ingrijpen, zou die mens het niet gaan begrijpen en zou het verval alleen groter worden. Het is op dit moment te vergelijken met een situatie waarbij door één mens geprobeerd wordt om een grote watermassa tegen te houden. Zo ernstig is de situatie op aarde aan het worden. Al zijn er miljoenen mensen op aarde die met elkaar de vervuiling van de aarde en alle schade op aarde willen tegengaan, dan is het als die ene mens die die enorme watermassa in zijn eentje wil tegenhouden. Zonder Mij is er geen tegenhouden of zuiveren mogelijk.

Maar Ik wacht niet tot alles verloren gaat, want Ik zie eerlijke liefdevolle mensen die in Mij geloven en zoveel zij kunnen naar Mijn liefde willen leven. Om hen zal Ik Mijn strengheid inhouden en om hen zal Ik ingrijpen, zodat het goede in hen die Mij liefhebben niet in de verwarring over alles wat er op aarde gebeurt verloren gaat. Voor alle mensen zal Ik in liefde terugkomen en de liefde op aarde en het ware geloof in Mij herstellen. Voor hen die in liefde met elkaar omgaan, elkaar vergevend, elkaar troostend, elkaar helpend, zal Ik mild en zachtmoedig zijn. Voor hen zal er een ommekeer komen op aarde die zijn weerga niet kent. Heb geduld en vertrouwen, houd je vast aan Mij en Mijn liefde, ook al lijkt het helemaal mis te gaan. Wees met elkaar de rots in het geloof in Mij zodat alle verdwaalde mensen zich aan jullie kunnen vasthouden tot Ik kom en de liefde in alle mensen terugbreng tot grote vreugde van jullie allemaal.

Hemels Brood 6167

Wie wind zaait zal storm oogsten. Zo staat het geschreven. En er is door de eeuwen heen al veel wind gezaaid waarop veel storm geoogst is. Maar in de huidige tijd is het storm dat gezaaid wordt en dan zijn het orkanen om te oogsten. Zo blind zijn veel mensen voor wat ze zaaien. Dat heeft alles te maken met hebberigheid. Het is nooit genoeg, jaar na jaar, eeuw na eeuw wil de mens meer comfort, meer gemak, meer bezit, meer macht, voor zichzelf.

Leiders zijn voornamelijk leiders voor zichzelf, om de macht te hebben, om de rijkdom en de voorkeurspositie die leiderschap met zich meebrengt. En het volk, de mensen die vrij hun leiders, hun regering mogen kiezen, weten in doorsnee niet wat ze eigenlijk kiezen. Want alles wat er beloofd wordt door degenen die gekozen willen worden, zijn loze beloften die uiteindelijk niet mogelijk zijn om uitgevoerd te worden. Maar dat weet eigenlijk iedereen wel. En het is daarom de wens waarop gekozen wordt. En belanghebbenden voor het leiderschap kennen al die wensen en roepen om het hardst dat zij die wensen zullen vervullen, als ze gekozen worden. Iedereen weet dat geen van die wensen door leiders echt vervuld wordt, dat hun beloften veelal op leugens berusten. Toch blijft het bestaan, keer op keer. Al die leugens zijn wind en die leugens roepen gevolgen op, die tot storm uitgroeien.

Is er dan geen enkele goede leider, iemand met hart voor de mensen en niet voor zichzelf? Ik zeg jullie, iedereen kan zo’n leider zijn met hart voor de mensen, iedereen die zijn handelen put uit Mijn liefde in zijn hart. Iedereen kan als een leider zorgen voor zijn medemensen, zonder op een podium te staan en toegejuicht te worden, zonder die bevoorrechte positie, zonder door onderdanen bediend te worden, zonder macht en bezit. Juist daarzonder kan iedereen die uit Mijn liefde in zijn hart put een ware menslievende leider zijn. Want hoeveel leiders en regeringen mensen ook in al die eeuwen gekozen hebben, alleen degenen die Mij gekozen hebben als hun levensleider, zijn zelf leider, want zij hebben voor Mijn liefde gekozen en in Mijn liefde is iedereen leider door Mij, jullie Enige ware Leider, die jullie allemaal alleen goed doet en dienstbaar aan jullie is, door jullie dienstbaarheid aan Mij en Mijn liefde.

Evengoed hebben jullie met de wereldse leiders te maken, maar Ik zeg jullie, uit Mijn liefde in je hart stijgen jullie met elkaar boven al die leiders uit, zonder opgemerkt te worden. En dat is juist goed, want in stilte gebeurt wat iedereen ten goede komt, uit ware liefde. Laat het verblinde volk haar keus maar maken, Mijn liefde staat daar ver boven. Niet in verhevenheid, niet om macht en bezit, maar juist om het voor alle mensen werkelijk goed te maken. En in alle eenvoud, zonder macht en zonder bezit, hebben jullie die Mij liefhebben en naar Mijn liefde zoveel mogelijk handelen, juist de ware macht en bezitten jullie de grootste schat, ware liefde voor elkaar. Het is dan ook geen wind wat jullie zaaien, maar licht en liefde, zon en warmte, en wat jullie daarmee oogsten is de ware meest waardevolle oogst, niet voor jezelf, maar voor je blindgemaakte medemensen.

Jullie zijn met Mij en elkaar verbonden in Mijn licht, waar het duistere niet kan komen en waar het duistere niets kan zien. Want in het licht kan alleen diegene zien die Mijn licht werkzaam in hem heeft, dat is, die in zich Mijn liefde en haar wijsheid kent door zijn contact met Mij in zijn hart. Zegen aan jullie die Mijn licht verspreiden zonder dat de duisternis het ziet. Zalig degenen die dit begrijpen door hun liefde voor Mij en hun medemensen.

Hemels Brood 6168

De stralen van Mijn zon belichten je leven. Maar er zijn nog schaduwen waardoor je niet volop van Mijn zon en haar warmte kunt genieten. Er zijn nog schaduwen omdat het op aarde nog niet in alle opzichten zonder schaduwen is. Daarmee omgaan is de moeilijkheid. Als alles goed gaat, zoals je wilt en zoals je dat het prettigst vindt, is het gemakkelijk en dat is wat mensen nog het meest nastreven, het gemakkelijk hebben. Maar zolang er schaduwen op aarde zijn, is het niet gemakkelijk. Toch zijn het niet alleen de schaduwen, want soms kan het in de hitte van de zon ook niet gemakkelijk uit te houden zijn en dan zoek je juist de schaduw op om verkoeling te vinden. Dan is het in de schaduw juist prettiger om te vertoeven. Kan het duister dan toch ook zijn goede kanten hebben?

Op aarde is goed en kwaad en uit het kwaad komen dingen voort waardoor mensen een mening vormen over wat goed is en wat niet goed is. Maar waar het om gaat, dat is met welke intentie iets gedaan of gezegd wordt. Dat bepaalt of iets goed of niet goed is. Zo zijn er mensen die bijvoorbeeld het gebruik van een auto, het kijken van televisie, het gebruik van een computer, en zo nog meer, niet goed vinden, omdat er op een verkeerde manier gebruik van gemaakt wordt. Omdat het bijvoorbeeld milieuvervuiling veroorzaakt, of omdat er geweld op tv vertoond wordt, of omdat er leugens via computers verstuurd worden, enzovoorts. Maar met al die dingen kunnen ook goede zaken gedaan worden, kunnen mensen geholpen worden, zodat het gebruik ervan zinvol kan zijn. Alles is terug te brengen op de intenties waaruit iets tot stand kwam en de intenties waaruit ermee wordt omgegaan, voor eigenbelang of om anderen te helpen.

Dat zijn de schaduwen, die momenten waarop de intenties uit eigenbelang zijn en dat is Mijn zon, wanneer het tot een goede uitwerking komt. En soms kan het goede, dat je uit ware goede intenties deed, als niet goed gezien worden en dan sta je in de volle hitte van Mijn zon en is het beter om je terug te trekken in de schaduw van wat de ander beweert dat niet goed is, terwijl je intenties wel goed waren. In de schaduw kun je afkoelen van de verwijten en terug tot jezelf komen. In de schaduw geef Ik je te drinken, zodat je Mijn zonlicht weer verdragen kunt. En terug in Mijn zon zie je alles weer in de ware proporties, vanuit je ware intenties. Of je nu in Mijn zon staat of in de schaduw, het gaat altijd om de intenties waarmee je kwam tot wat je deed of wat je zei. Zijn je intenties goed, dan is je handelen goed. Ook al wordt dat niet gezien. Ik zie het, in Mijn liefde zie Ik het, en daar gaat het om.

Hemels Brood 6169

De sfeer op aarde, de wereldse sfeer, waarbij voor veel mensen hun eigen welzijn en bezit het belangrijkste zijn, is een heel andere sfeer dan die je in je hart bij Mij treft. In contact met Mij staat waarheid, onvoorwaardelijke liefde en haar zachtmoedige maar verduidelijkende wijsheid voorop. En het verschil tussen de materiële wereld en het contact met Mij in je hart is soms zo groot, dat het moeilijk is om het innerlijke te ervaren als werkelijk.

Door hetgeen materieel letterlijk te zien is en hetgeen geestelijk niet te zien is, lijkt het letterlijk wereldse meer de werkelijkheid dan het innerlijk geestelijke contact met Mij en de innerlijke beleving van wat geestelijk het Enige werkelijke Leven is, lijkt een utopie. Daarbij komt dan ook nog de gewenning die er bij iedereen is ten aanzien van het zichtbaar aanwezige, de mensen en hun doen en laten, waardoor het ware geestelijke leven onwerkelijk lijkt. Maar Ik zeg je, het is werkelijk. Het ware leven is niet het materieel zichtbare, de wereldse leefwijze op aarde in de materie, maar is jouw innerlijk besef te bestaan en jouw innerlijk besef van Mijn bestaan, jouw Schepper, en van Mijn oneindig onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde. Juist dat is werkelijk leven, wat jij in je hart voelt uit Mij, uit Mijn liefde, jouw bestaan, dat is werkelijk leven.

Om dat aan jullie, die in de onwetendheid op aarde geboren zijn, duidelijk te maken, heb Ik al wat in werkelijkheid geestelijk leven is, zichtbaar gemaakt in materie, zichtbaar gemaakt in de gevolgen van jullie handelen. Zodat ieder mens op aarde het verschil kan ervaren tussen wat werkelijk eeuwig leven in ware gelukzaligheid is en wat het tegenovergestelde daarvan is. Maar Ik heb jullie daarbij niet alleen gelaten. Hoewel velen geen aandacht voor Mij hebben, verdwaald als zij zijn in de materie, heb Ik jullie nooit alleen gelaten. Ik ben in Alles, in alle mensen, Alles in de hele oneindigheid, Alles in alles, en buiten Mij is niets. Daarom zijn jullie nooit zonder Mij, want er is geen bestaan, in de hele oneindigheid niet, zonder Mij, niemand in de hele oneindigheid leeft zonder Mij. Ik Ben eeuwig onveranderlijk onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde, zodat alles wat is, wat werkelijk leeft, Mij in ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde is en alleen daardoor leeft.

Jij leeft! Jullie leven! Want jullie zijn Mijn leven en Ik heb jullie lief, oneindig eeuwig innig lief. In je hart Ben Ik, Leven, ware liefde en dat, lief mens, is altijd werkelijk, jouw ware leven, geestelijk voelbaar in je hart en mede door de materie, zichtbaar in je en buiten je. In je hart en om je heen Ben Ik, de Enige Werkelijkheid.