Hemels Brood 5946 t/m 5976

Hemels Brood 6046

In de Bijbel staat het verhaal van de Landheer die voor zijn land arbeiders nodig had. Aan het begin van de dag kwamen er een aantal arbeiders en hun loon werd vastgesteld. Gedurende de dag kwamen er arbeiders bij, tot aan het laatste uur van de dag kwamen er arbeiders bij. Aan het eind van de dag waren er arbeiders die de hele dag gewerkt hadden en arbeiders die alleen het laatste uur gewerkt hadden. Toen de Landheer de arbeiders uitbetaalde kregen allen hetzelfde loon. Veel mensen zullen van dit verhaal denken dat dat niet eerlijk was, omdat niet alle arbeiders even lang gewerkt hadden en de arbeiders die maar een uur gewerkt hadden evenveel kregen als de arbeiders die de hele dag gewerkt hadden. Wie dat denkt, heeft de geestelijke betekenis van dit verhaal nog niet verstaan.

De uitleg van dit verhaal is ongeveer als volgt. De Landheer ben Ik, jullie Schepper. De dag is jullie verblijf op aarde. Het land, de akker, is de grond van jullie bestaan. Het werk is dat wat nodig is voor jullie allemaal om tot het ware volmaakt liefdevolle leven te komen, dat wil zeggen, het vergaren van de nodige inzichten van wat ware liefde, werkelijk leven, is. Het einde van de dag is het bereiken van het volledig ware gelukzalige leven. Het gaat er daarbij niet om, om allemaal op hetzelfde moment tot het ware levensinzicht, tot het ware gelukzalige leven te komen, het gaat erom dat je tot het ware levensinzicht, het ware leven komt. De een komt eerder tot het ware levensinzicht met de gelukzaligheid van werkelijk leven dan de ander, maar de uitkomst is altijd het gelukzalige leven. Het is niet voor de een, die eerder tot het ware levensinzicht en tot volledige liefde komt, daarom gelukzaliger dan voor degene die op een later moment tot het ware levensbesef en de ware liefde komt. Het ware leven is voor iedereen die het volledig bereikt even gelukzalig, welke weg je ook afgelegd hebt en hoeveel tijd je dat ook gekost heeft.

Wie tot volmaakte onbaatzuchtige onvoorwaardelijke wijze liefde in heel zijn wezenlijkheid blijvend in al zijn doen en laten komt, die komt tot de ware eeuwige gelukzaligheid van werkelijk leven, of hij daar nu een dag, een halve dag, een kwart dag, een uur of een minuut over gedaan heeft. Wie tot Mijn ware liefde komt, tot de volledig ware zachtmoedigheid, bereikt het ware leven zoals het ware leven, Mijn Leven, ten volle in volkomen gelukzaligheid is. Dat is niet een beloning, dat is meer als een thuiskomen, als een bereiken van wie je werkelijk bent, Mijn Leven, Mijn Liefde, volmaakt door Mij geschapen Mens. Daarvoor heeft iedereen zijn tijd gekregen, van Mij, uit grote liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 6047

Zou Ik Mijn Woord niet gegeven hebben, zou Ik er niet zijn, waarop zouden mensen hun doen en laten dan baseren, van waaruit zouden mensen dan leven? Ja, er zijn mensen die zeggen dat alles uit toeval tot stand gekomen is. Maar is er iets materieels ooit zomaar plotseling als bij toeval voor iemands ogen ontstaan? Iedereen die de moeite gedaan heeft om te onderzoeken wat er voorafgegaan is aan dat wat zichtbaar materieel aanwezig is, kan alleen zeggen dat er iets aan voorafgegaan is en dat daar ook weer iets aan voorafgegaan is en daaraan ook weer, enzovoorts. En als zij niet naar het materiële kijken, maar naar het doen en laten van mensen, naar de geestelijke ontwikkeling van mensen, dan is daar ook altijd iets aan voorafgegaan, aan de gedachten van mensen en hun doen en laten, is ook weer van alles voorafgegaan.

Archeologen hebben vondsten gedaan die zij duiden aan de hand van wat eraan voorafgegaan is. Maar niemand kan zo ver terugvinden wat er aan het leven op aarde daadwerkelijk voorafgegaan is, niet materieel, niet immaterieel en niet geestelijk gezien. Maar er moet toch iets aan voorafgegaan zijn, want zoals mensen kunnen zien, is er altijd aan elke situatie, aan elke ontwikkeling, aan elk materieel ontstaan, iets voorafgegaan. Ik zeg jullie, geen mens op aarde kan zo ver teruggaan in de aards gegeven tijd, dat hij kan vaststellen wat er aan zijn bestaan op aarde voorafgegaan is, terwijl er wel degelijk aan al jullie komst op aarde veel voorafgegaan is. Er zijn mensen die zeggen dat het toeval is, zij zien de grote ontploffing, de ‘big bang’, als het ontstaan van de aarde en van het leven op aarde. Zij beweren dat daaruit de aardse levenssituatie ontstaan is. Maar zou dat zo zijn, dan kan het niet anders zijn, dan dat ook daaraan iets voorafgegaan is.

En Ik zeg jullie, wat voor het ontstaan van de aarde en jullie bestaan op aarde voorafgegaan is, is in de eeuwigheid, buiten tijd en materie, niet anders te ontdekken dan door Mij, jullie Schepper en jullie Leven, niet ontstaan, maar eeuwig Bestaan, eeuwig Zijn. Alleen het ego van de mensen weerhoudt hen om dat te erkennen, om dat in hun hart te herkennen en toe te geven. Voor hen houd Ik de waarheid nog verborgen. Maar voor jullie, die in Mij geloven, openbaar Ik alles, het ware leven, de ware liefde, de eeuwige Bron waaruit alle leven eeuwig voortkomt, aan jullie openbaar Ik Mij Zelf, steeds wat meer, tot jullie ogen volledig open zijn en je deelt in Mijn eeuwige gelukzaligheid, tot je werkelijk eeuwig leeft.

Hemels Brood 6048

Op aarde is onder de mensen veel discriminatie. Er zijn altijd mensen die zich beter voelen dan anderen en neerkijken op medemensen die “anders” zijn. En dat kan heel ver gaan en heel gemeen zijn. Dat “anders” zijn varieert nogal, wat in het ene land gediscrimineerd wordt, kan in een ander land geaccepteerd zijn, maar er zijn ook groepen mensen die in veel landen gediscrimineerd worden. Soms gebeurt dat openlijk, omdat het in de algemene orde als normaal gezien wordt, om wat als niet normaal gezien wordt, te discrimineren.

Maar het gebeurt ook veelvuldig in het geniep, dan worden mensen in het verborgene onaangenaam bejegend en gemeden. Mensen die op zich niemand kwaad doen, maar een andere huidskleur hebben, of mensen die niemand kwaad doen, maar een andere geaardheid hebben, of mensen die niemand kwaad doen maar een andere religie aanhangen, of mensen die niemand kwaad doen, maar een handicap hebben. En zo zijn er nog veel meer mensen te noemen die volgens de gebruikelijke orde niet passen, niet kunnen meekomen zoals de doorsnee dat het liefste heeft, die gediscrimineerd worden en haast iedereen weet daarvan. Ook al doet niet iedereen daaraan mee, het gebeurt. Maar het is niet goed. En Ik zal, in Mijn liefde voor alle mensen, welke kleur ook, welke handicap ook, welke religie zij ook aanhangen, welke geaardheid dan ook, diegenen niet onschuldig houden voor hun discriminerend gedrag.

Want in Mijn ware liefde zijn alle mensen opgenomen, ook degenen die discrimineren. Maar Mijn liefde ziet wel het verschil tussen wat goed en waar is en wat niet. En wat niet goed is, zal Ik uit ware liefde tot het goede brengen. Dat is wat Ik bedoel met de uitspraak dat Ik diegenen, die hun medemensen op welke manier dan ook tekortdoen, niet onschuldig houd. Ik zal hen niet straffen maar terechtwijzen, Ik zal hen tot inzicht brengen en degenen die tekortgedaan zijn, zal Ik voor hun pijn genoegdoening geven. Maar dat zal allemaal volgens Mijn ware liefde gebeuren en ook steeds alleen op de daarvoor door Mij uit ware liefde en haar wijsheid bepaalde tijd. Zorg er daarom voor dat je niemand tekortdoet, dat je niemand discrimineert, want wie je daarmee tekortdoet, wie je discrimineert, ben je zelf in ernstige mate. Want Ik heb iedereen even lief, maar in Mijn liefde is jouw vrije keus gelijk aan de gevolgen voor jou.

Is je keus gelijk aan Mijn liefde, dan blijft het voor jou liefde. Maar wie zich schuldig maakt aan discriminatie, wie zijn medemensen tekortdoet, die discrimineert zichzelf, die doet zichzelf tekort en dat zal Ik niet laten, alsof het niet gebeurd is. Want Ik heb alle mensen oneindig lief en zou Ik dat laten, dan zou dat geen liefde zijn. Dus weet daarom steeds dat je door Mijn liefde en haar wijsheid gezien wordt in alles wat je doet en laat en dat het Mijn ware wijze liefde is, die alles in het werk zal stellen om iedereen tot ware wijze liefde te begeleiden en dat zal bij ernstige afdwalingen van liefde, voor ieders bestwil, niet altijd pijnloos zijn. Maar het is altijd beter om op aarde de pijn en de ongemakken te verdragen, dan de ware wijze liefde uit Mijn Hart te missen.

En dat is Mijn grote wijze liefde, dat geen van jullie Mijn liefde ooit zal missen, want in Jezus Christus heb Ik voor alle mensen, goed en niet goed, gehandicapt, gekleurd, anders geaard, afwijkend van normaal, het eeuwige ware leven veiliggesteld, zodat jij en iedereen tot eeuwige gelukzaligheid kan komen en zal komen. Te Mijner tijd.

Hemels Brood 6049

Stel dat Ik een krijgsheer was, maar dat ben Ik niet, want Ik trek niet ten strijde, Ik voer geen oorlog, en stel dat Ik een goede tactiek kende om uit te voeren om tot vrede te komen en Ik daar handlangers voor nodig zou hebben. Maar Mijn leger deserteert, omdat zij niet in Mijn plan geloven en denken met elkaar wel te weten hoe degenen die de vrede in de weg staan het beste aan te pakken. En stel dat zij hun eigen strijdplan gaan uitvoeren. Maar dan blijkt de macht van degenen die de vrede in de weg staan te groot te zijn en door het strijdplan alleen groter, machtiger te worden. Wat dan?

Kijk, Ik ben geen krijgsheer, maar Ik weet heel goed hoe Mijn Plan op aarde vrede kan brengen, maar Ik heb daarbij wel “aanhangers” nodig die in Mijn Plan geloven en die in contact met Mij in hun hart opvolgen wat Ik hen daar aangeef om te doen en te laten. De wereldse situatie is vergelijkbaar met een verhaal in de Bijbel. Toen Ik, in de tijd dat Ik op aarde was, eens met de discipelen op een schip op een meer was, ging het stormen en regenen en Ik lag te slapen. En de discipelen werden bang en begonnen onder elkaar erover te spreken dat Ik sliep en geen acht sloeg op wat er gaande was. En zij vreesden dat het schip met man en macht zou vergaan. En nu stormt het in de wereld en het lijkt erop dat het kwade de overhand gaat krijgen en dat er actie gevoerd moet worden en dat de macht van het kwaad gestopt moet worden. En mensen maken zich zorgen en handelen naar hun angst en hun zorgen.

Maar lieve, in Mij gelovende mensen, Ik sliep toen niet en Ik slaap nu niet en Mijn Plan is geen Plan van strijd, maar een Plan van vrede. Beter kunnen jullie in je hart bij Mij komen, in je hart laat Ik je weten wat je aandeel kan zijn in Mijn Plan van vrede. En dat zal altijd gebaseerd zijn op waarheid en wijze zachtmoedige ware liefde en dat zal nooit een weerstand tegen het kwaad zijn, maar een in liefde oplossen van het kwaad. En wie zich in Mijn liefde bij Mij in zijn hart aansluit, die hoeft geen angst en geen zorg te hebben, want zonder de wereldse strijd van mensen, op welke wijze dan ook, zal Mijn liefde alle krachten die in het wereldse woeden oneindig ver te boven gaan. Op de daarvoor bestemde tijd, die Ik reeds van den beginne af aan heb vastgelegd. Wil je tot ware vrede komen? Kom dan in je hart bij Mij, jouw liefdevolle Schepper en sluit je aan bij Mij, Mijn liefde, Mijn Plan. Want hoe hard de storm in de wereld ook raast en hoe bedreigend het allemaal ook eruitziet, laat je daardoor niet van de wijs brengen.

Ik ben er en Mijn liefde blijft eeuwig de grootste macht in alle opzichten. Wat er te gebeuren staat, kan een mens op aarde niet tegenhouden zonder Mij, zonder Mijn liefde en haar wijsheid. Vergeet dat niet. Keer je niet tegen het kwaad, maar blijf bij Mijn liefde, dan zul je op de bestemde tijd zien wat Mijn liefde vermag en meemaken welk een gelukzaligheid Mijn ware liefde aan alle mensen geeft, niet voor even maar voor altijd.

Hemels Brood 6050

In het welvarende deel van de wereld is het zo, dat niet gepraat wordt over de ongemakken die er zijn, tenzij het niet anders kan. Alleen de media, die zoeken juist de ongemakken die mensen meemaken, want zij zijn gebaat bij sensatie. Maar het overige contact tussen mensen gaat meestal over de prettige dingen of hooguit over nare dingen die voorbij zijn. Maar laat na een korte tijd niet meer weten dat je nog treurt over het verlies van een dierbare, heb het na verloop van tijd niet meer over de chronische ziekte die je nog altijd doormaakt, verberg dat het met je bedrijf niet goed gaat, houd het verborgen dat je moeilijkheden met je collega’s hebt, zeg het niet dat je gepest wordt, enz. enz. Want iedereen wil van zijn leven genieten en zo laten de reclames iedereen geloven dat je blij wordt van hun producten, dat een reis je goed zal doen, met blije mensen wordt je verteld hoe fijn het leven kan zijn.

En jij, die in Mij en Mijn liefde gelooft, zou graag iedereen willen vertellen dat echte ware blijdschap in het hart bij Mij gevonden kan worden. En je weet dat er veel mensen zijn die het niet zo gemakkelijk hebben, die in stilte lijden, die eenzaam zijn, zelfs met mensen om hen heen. En je zou met ze willen praten, ze vertellen over Mij en Mijn liefde, ze willen helpen om in hun hart Mij te ontmoeten. Maar veel mensen weren dat af, want het beeld dat zij over religies en over Mij hebben is vertekend door alle verdraaiingen die er zijn over Mij. En zo staat de wereldse behoefte aan genoegens en aan plezier voorop, en dat belemmert doorgaans het innerlijk contact met Mij en een werkelijk contact over wat er werkelijk van belang is, met elkaar. Maar zie je, als iemand geen belang hecht aan het leren van bijvoorbeeld de Engelse taal, dan zal hij dat ook niet gaan leren, maar als het hem geld en macht oplevert, ja, dan doet hij er de moeite wel voor. Dat is de taal van de wereldse mens: geld, macht, belang.

Vertel Mijn boodschap van liefde daarom niet zomaar aan iedereen, want het zou verspilde moeite zijn. Vertel Mijn boodschap van liefde alleen aan degenen die er vanuit hun hart oprecht belangstelling voor hebben. En steeds breng Ik er wel een paar op je pad die werkelijk belangstelling hebben en die er oren naar hebben en willen luisteren, omdat hun aandacht gewekt is vanuit gebeurtenissen die hen de ogen en oren geopend hebben. Dat zullen er mondjesmaat een paar zijn. Want de wereldse mens heeft nog het een en ander mee te maken voordat zij het geld, de macht en hun eigenbelang kunnen loslaten voor wat werkelijk van belang is, voor Mij en Mijn liefde, voor het ware leven dat hen werkelijk geluk, vreugde en blijdschap geeft!

Hemels Brood 6051

Hoe kan iemand zeker weten wat waar is, zeker weten of iemand de waarheid spreekt? Daar is niet een bepaald recept voor, maar wie eerlijk en oprecht is, wie geen eigenbelang bij het gegeven heeft, die kan in zijn hart wel voelen wat waarheid is of niet. En wie in zijn hart de weg kent om met Mij in contact te komen, die kan in zijn hart van Mij weten of iets waar is of niet.

Veel mensen gaan niet naar hun hart maar gebruiken er hun verstand voor om te weten te komen of iets wel of niet waar is en dan kunnen zij heel verkeerd uitkomen. Dat gebeurt niet met opzet of dat is geen onwil, maar het werkt wel misverstanden in de hand. En zo kunnen er situaties ontstaan waarbij mensen tot de conclusie komen dat iets niet juist is, terwijl het dat wel is. Als twee mensen eenzelfde situatie beschrijven kunnen dat twee verschillende beschrijvingen zijn. Bij het beschrijven van bijvoorbeeld een zwart-witte hond kan de een zeggen, het was een witte hond met zwarte vlekken, terwijl de ander kan zeggen, het was een zwarte hond met witte vlekken en beiden hebben eigenlijk de waarheid gezegd, maar het beeld wat opgeroepen wordt bij degene die de hond niet gezien heeft, is tegenstrijdig.

Iemand die eerlijk en te goeder trouw is kan die tegenstelling bemerken. En de een gaat er daarom nader op in en zoekt uit hoe de hond er werkelijk uitziet. Maar een ander trekt zelf een conclusie en bepaalt, mede met zijn verstand, wie hij denkt dat gelijk heeft en hij zoekt het niet nader uit. Daardoor kunnen grote misverstanden ontstaan. Als de waarheid niet duidelijk is doordat twee mensen een verschillend verslag doen, dan is het juist belangrijk om dieper in te gaan op het gebeurde, om wat werkelijk de situatie is in alle waarheid duidelijk te krijgen. Maar meestal trekken mensen voorbarig hun eigen conclusies en daardoor blijft de waarheid nogal eens ongezien. Terwijl een werkelijk oprecht contact met Mij in het hart al kan laten zien dat een doorvragen nodig is om bij de waarheid te komen. Maar wie zijn eigen conclusie al getrokken heeft, voordat hij in zijn hart bij Mij komt, die verstaat Mijn Woord vaak gekleurd door zijn eigen conclusies en dat maakt de situatie er bepaald niet beter op, omdat diegene er dan van overtuigd is, dat zijn conclusie juist is. Hij heeft dat immers van Mij in zijn hart bevestigd gekregen! Dat het zijn eigen conclusie is, herkent hij niet en een groot misverstand kan daardoor jaren doorwoekeren met alle gevolgen van dien.

Iedereen is welkom om bij Mij in zijn hart te komen en iedereen zal van Mij altijd de waarheid aangereikt krijgen. Maar als je de waarheid van Mij in je hart wilt weten, wees er dan heel zeker van dat je niet al een eigen mening gevormd hebt, waardoor je oor niet meer zuiver hoort en vertroebeld is met je eigen invullingen. En denk niet te snel dat jou dat niet overkomt, want hoe oprecht je ook bent, Ik weet hoeveel mensen in hun hart Mij om een antwoord vragen, maar zelf al een conclusie getrokken hebben en zich er niet van bewust zijn dat zij Mijn stem vertroebeld horen door de eigen invullingen. Waak er daarom voor vertroebeld te horen door eigen invullingen, want het overkomt de beste. Maar Mijn liefde zal er toch altijd voor zorgen dat wat verstoord wordt door onwetendheid ten goede keert, al is het na jaren.

Mijn liefde ziet en geneest, juist ook het vertroebelde hart van liefdevolle mensen. Maar altijd zodanig dat het de vrije keus van niemand belemmert. Daarom kan het soms lange tijd duren voordat de waarheid hersteld wordt. En al die tijd blijft iedere betrokkene gevat in Mijn eeuwige zachtmoedige liefde.

Hemels Brood 6052

Lieve hemelse Vader, ik heb van U en van mijn ouders geleerd liefde te voelen in mijn hart, maar als iemand niet geleerd heeft hoe liefde voelt, hoe kan hij dan liefhebben?

Iedereen heeft Mijn liefde in zijn hart. Maar die liefde kan omslaan in eigenliefde en dat is bij veel mensen gebeurd. Door omstandigheden zijn veel mensen tot vooral eigenliefde vervallen. Ook mensen die in Mij en Mijn liefde geloven hebben momenten waarop zij in eigenliefde vervallen. Want er is op de aarde goed en kwaad en het kwaad zet aan tot eigenliefde.

Wie in eigenliefde vervalt, zal Mijn liefde in zijn hart niet meer voelen en ook de aanwezigheid van Mijn liefde ontkennen. Zijn handelen zal dan ook voornamelijk gericht zijn op zijn eigen welzijn en dat kan bij mensen heel ver gaan, zelfs kan het ten koste van levens gaan. Eigenliefde verblindt, maar niet bij iedereen evenveel. Hoe sterker de eigenliefde, des te minder bekommert iemand zich om het welzijn van zijn medemensen en wie een sterke eigenliefde heeft, die is daar moeilijk vanaf te brengen. Toch, ook degenen met een grote hoeveelheid eigenliefde hebben Mijn liefde voor de volle honderd procent in hun hart, zij zijn er alleen zo goed als blind voor. Maar hoe blind iemand ook voor Mijn ware liefde kan zijn, Ik ben volmaakt ziende en Mijn liefde is de volmaakt ware wijze liefde, en vanuit Mijn liefde zorg Ik voor alle mensen, ook voor degenen die zo blind zijn door hun eigenliefde, dat zij Mijn ware liefde niet kennen.

Juist vanuit Mijn liefde worden alle voor Mijn liefde blinde mensen zodanig geleid, dat zij uiteindelijk Mijn liefde toch leren kennen en in hun hart gaan voelen. Sommigen in korte tijd, anderen pas veel later en velen pas na hun verblijf op aarde. Maar dat zal altijd moeite kosten en pijn. Niet dat Mijn liefde en haar wijsheid ooit iemand pijn doet en moeite kost, maar de terugkeer naar Mijn liefde in hun hart, het loslaten van hun eigenliefde, het onder ogen zien van alles wat zij vanuit de eigenliefde in hun blindheid gedaan hebben, zal hen wel smart geven. Evengoed zal Ik hen sprankjes van Mijn liefde laten voelen, zodat zij daar de moed uit kunnen putten om al hun daden goed te maken en de pijnen te doorstaan om helemaal tot ware liefde te komen.

Want ieder mens heeft de vrije wil en voor degenen die vooral naar eigenliefde handelen, is een krachtige wil nodig om de eigenliefde los te laten en tot de ware liefde te komen. Maar juist de sprankjes van Mijn liefde in hun hart, die zij op zeker moment door allerlei gebeurtenissen gaan voelen, zal hun wil sterken om de stormen die ontstaan zijn door hun eigenliefde, te doorstaan en bij Mij te komen in Mijn eeuwige wijze liefde, in de ware gelukzaligheid van werkelijk leven.

Hemels Brood 6053

Op aarde zijn veel valkuilen die mensen gemakkelijk over het hoofd zien. Het zijn gedachten die bij mensen opkomen over situaties, over medemensen, over de dingen die gebeuren, over wat geschreven staat, over wat gezegd wordt en over Mij en Mijn Woord. Tussen al die gedachten zijn er nogal wat die niet met de waarheid overeenkomen, zonder dat bemerkt wordt dat het niet met de waarheid overeenkomt. En elke gedachte vormt een basis waarop handelen gebaseerd is. Als je denkt dat iemand oneerlijk is, dan zul je diegene anders behandelen dan iemand waarvan je denkt dat hij eerlijk is. Terwijl het goed mogelijk is dat je gedachten niet juist zijn. Want degene waarvan je denkt dat hij niet eerlijk is, kan toch wel eerlijk zijn, en de ander kan juist oneerlijk zijn.

Gedachten ontstaan uit allerlei gronden en vaak al in een heel kort moment. Iemand zegt iets, over zichzelf of over een ander, en meteen is er een gedachte gebaseerd op wat er gezegd is. En dan hangt het ervan af of er al een eerdere gedachte was die, door wat er gezegd is, versterkt of juist gewijzigd wordt. Maar gedachten ontstaan voortdurend en kunnen tot een krachtige overtuiging uitgroeien, zonder dat zij op waarheid berusten. Vergis je niet, het gebeurt doorlopend bij iedereen. Daarom is het steeds opnieuw van belang om de juistheid van je gedachten te controleren. Maar het gaat in het leven om zoveel verschillende impulsen waaruit gedachten ontstaan, dat het haast ondoenlijk is om elke gedachte, om elke impuls tot een gedachte, te controleren op waarheid. Daarom is het belangrijk om de grond in jezelf tot waarheid en liefde te brengen, zodat elke gedachte op die grond van waarheid en liefde gebaseerd blijft en geen valkuilen je ongemerkt onderuit kunnen halen.

De beste grond waarop je je gedachten baseert ben Ik, jouw Schepper, is Mijn ware wijze liefde. Als je Mij en Mijn liefde steevast als basis instelt in jezelf en elke gedachte daarop stoelt, dan kunnen mensen wat dan ook zeggen of schrijven en doen of laten, maar dan zal geen gedachte meegenomen worden naar een weg vol kuilen en stenen. Want wie Mijn waarheid en Mijn liefde in zich als basis voor zijn gedachten neemt, zal steeds op een gelijkmatige wijze zijn weg kunnen gaan, zonder valkuilen, dat is zonder gedachten die bezijden de waarheid zijn. Het enige wat daarvoor nodig is, is je voortdurend te verenigen met Mij in je hart, met Mijn eeuwige waarheid en Mijn eeuwige wijze liefde.

Hemels Brood 6054

In de Bijbel lezen mensen termen als: … en God strafte… of: … en God werd toornig … of: … God keerde zich af… En al dit soort teksten betrekken mensen op zichzelf, op de gevoelens die ze zelf hebben als iemand hen tekortdoet, onaangenaam behandelt, iets van hen afneemt, dat geeft hen gevoelens van boosheid, van wraakzucht, van willen bestraffen en geen van die gevoelens is gebaseerd op liefde, op het willen helpen van de ander, op het willen goedmaken met die ander.

De mensen die de teksten in de Bijbel geschreven hebben, gebruikten die termen omdat zij dat logisch vonden, vanuit hun eigen gezichtspunt. Boosheid, bestraffen, wraakzucht waren de gevoelens die zij kenden als reacties op het van liefde en waarheid afwijkende handelen van hun medemensen en dat werd daarom ook als termen gebruikt voor de omschrijving van Mijn aanpak. Zij konden Mijn liefde in de ware verhoudingen niet ten diepste bevatten. Ook zij waren niet volmaakt in hun handelen ten aanzien van ware liefde. En ook zij hadden de vrijheid van keus en zij kozen soms termen die niet geheel Mijn liefde beschreven. Ik heb dat zo gelaten, uit liefde. Want alhoewel het de mensen van tijd tot tijd vrees aanjoeg, was het evengoed een stimulans om op het rechte pad te blijven. Maar nu is de tijd aangebroken om al die misverstanden uit de weg te ruimen, want het aanjagen van vrees verwijdert nu mensen eerder dan dat het ze op het rechte pad houdt. En zo is het niet dat Ik straf, dat Ik boos word, dat Ik wraakzuchtig ben, dat allemaal in geen geval. Niet nu en niet toen of ooit.

Ik ben waarheid en liefde en haar wijsheid. En niet Ik, maar mensen hebben Mijn ware volmaakt liefdevolle Goddelijke Wezenlijkheid in een verkeerd daglicht gesteld. In Jezus Christus heb Ik steeds de mensen geleerd om lief te hebben, om je vijand lief te hebben, om te verdragen, om niet met dood en verderf te strijden om macht en bezit, of om verandering, maar om met wijze liefde mensen tot waarheid en wijze liefde te brengen. Mensen hebben Mijn Woorden verdraaid, mensen hebben hun eigen interpretaties aan Mijn bestaan en over Mijn Woord gegeven. Maar nu ga Ik in ieders hart Zelf spreken. En niet alleen in het hart van jullie die in Mij geloven, maar in ieders hart. En wel zodanig, dat Mijn Stem zelfs gaat doordringen in het hart van de grootste tiran, de ergste misdadiger, de meest kwaadwillige mens.

Maar dat zal eerst vooral chaos geven. Want door Mijn Stem in het hart van de zelfzuchtige, van waarheid en liefde afgedwaalde mensen, zullen zij volkomen klem komen tussen Mijn waarheid en wijze liefde in hun hart en hun zelfzuchtigheid. Er zal een strijd in hen zelf ontstaan, strijd die in de materiële omstandigheden tot uiting zal komen in verschillende delen van de wereld, zodanig, dat het zijn weerga niet kent. En dat zal het moment brengen dat Mijn liefde boven alles zal uitstijgen en de wereld teniet zal doen en Mijn liefde zal zegevieren zoals nog niet gekend is. Begrijp daarom wat er nu op aarde gebeurt en begrijp welke tijd het nu is.

Want Ik ben geen boze, wraakzuchtige, straffende God, Ik ben jullie Schepper en Ik heb jullie allemaal innig lief. Ik ben jullie liefdevolle wijze God, Die alles in ware liefde goedmaakt door het kwade tot liefde te brengen. En de strijd die losgebroken is, is de strijd van het hart waarin het kwaad zich verzet tegen de komst van Mijn liefde. Maar het hart weet dat Mijn liefde in al haar wijsheid de winst al zekergesteld heeft. Dit is die tijd.

Hemels Brood 6055

Leven is niet je lichamelijke leven, leven is wat je binnenin je voelt te leven. Dat is je werkelijke leven. Op aarde heeft je innerlijke leven wel te maken met je materiële lichaam, maar het is je innerlijke leven waardoor je bewust bent te bestaan en daaraan vast zit het voelen van je lichaam en alles wat betrekking heeft op je lichaam zoals ook alle lichamelijke mankementen. Je innerlijk leven voelt de pijn als je iets breekt, voelt ziekte als je ziek bent, voelt pijn als je je brandt, ook al lijkt het dat je voelt door je materiële hersenen. Maar je innerlijk leven is op aarde verbonden met je hersenen en op aarde is die verbinding nodig om het verschil van je werkelijke innerlijke leven en je materiële lichamelijke begrenzing te kunnen ervaren, wat in werkelijkheid de begrenzing aangeeft tussen werkelijk leven en hetgeen geen werkelijk leven is, maar een schijnleven.

Hoe meer je gaat begrijpen wat het verschil is, hoe meer je je innerlijke leven, Mijn liefde, aanneemt, des te meer kun je zien dat materie op zich dood is, zoals je ook ziet dat een lichaam dood is als een mens op aarde gestorven is. Zijn materiële lichaam is dood, maar zijn leven, wat in dat lichaam huisde, is niet dood. Want leven is werkelijk leven en is eeuwig leven. Iedereen heeft van Mijn leven een eigen persoonlijk leven in een materieel lichaam gekregen, om je persoonlijke leven te kunnen leren kennen en te kunnen zijn, in eenheid met Mij, je Schepper, in alle werkelijkheid van Zijn. De materiële begrenzing van het lichaam en de aardse omstandigheden zijn nodig, want zonder dat zou er geen persoonlijk leven in de vrijheid van de werkelijkheid, in de volledige eenheid met Mijn Zijn, als een eigen persoonlijk bestaan in stand blijven. Het persoonlijk besef te bestaan zou verloren gaan in de eenheid met Mij.

Alleen door de materie en via de aarde kan iedereen zijn eigen persoonlijk besef te bestaan behouden na zijn lichamelijke dood, welke dan de overgang is van zijn persoonlijk besef te zijn, naar het eeuwig eigen bewuste werkelijke leven uit Mij, in eenheid met Mij en toch jezelf blijvend in alle vrijheid van gelukzalig leven. Juist door het materiële lichaam op de materiële aarde kan iedereen zijn persoonlijkheid in ware wijze liefde in de vrijheid van Mijn Enige werkelijke Leven behouden, nadat hij bevrijd is van de materie. Maar de banden met de materie zijn niet bij iedereen meteen verbroken nadat hij de aarde en het aardse lichaam verlaten heeft. En dat hangt samen met de manier waarop iemand op aarde al dan niet naar liefde en goedheid geleefd heeft. Evengoed zal het eigen levensbesef persoonlijk te bestaan na een verblijf op aarde in het werkelijke leven behouden zijn, maar niet iedereen zal van zijn liefdeloosheid tijdens zijn verblijf op aarde direct verlost zijn, al naargelang ieders ware liefde kan hij de gelukzaligheid van zijn werkelijke leven beseffen en kan iemand in dat besef groeien, geholpen door Mijn engelen.

Gezegend degenen die op aarde al in Mij en Mijn liefde geloven en zoveel mogelijk naar Mijn liefde leven, want zij zullen het geluk van hun werkelijke leven uit Mij direct beleven.

Hemels Brood 6056

Het leven gaat niet altijd in alle opzichten zoals iemand zich dat voorstelt, ook niet al zet hij zich daar voor de volle honderd procent voor in. In doorsnee gaat geen enkel leven zoals mensen zich dat voorstellen en zoals zij het graag willen hebben, ook al doen zij daar nog zo hun best voor. En de meeste mensen blijven moeite doen om hun leven toch nog zoveel mogelijk te krijgen zoals zij zich voorgesteld hebben en blijven, tegen beter weten in, zich inspannen om steeds weer een tegenvaller op hun pad op te lossen.

Weinig mensen berusten in hun situatie, want dat wordt gezien als zwakte en bovendien blijft het verlangen om datgene wat ze willen, toch nog te bereiken. Een dergelijke gedrevenheid zou eigenlijk voor iedereen heel goed zijn, als die gedrevenheid niet gericht zou zijn op eigenbelang, op datgene wat zij voor zichzelf willen bereiken in het leven, maar gericht zou zijn op het leven naar Mijn ware liefde. Als die gedrevenheid gericht zou zijn op het bereiken van het Koninkrijk der hemelen, op het werkelijk ware liefdevolle leven. Maar als mensen al denken aan werkelijk liefdevol leven, dan zetten de meesten toch zichzelf vooraan, want in hun ogen zou het leven op aarde in alle opzichten prettig moeten zijn, wat het voor velen niet is. Zelfs degenen die rijk zijn aan bezit, aan macht en aanzien willen altijd nog meer en zijn niet tevreden.

En dat is begrijpelijk, want het ware werkelijke leven is het niet, is niet rijkdom, macht en aanzien. En alles wat het ware werkelijke leven niet is, zal ook de gelukzaligheid die de mensen eigenlijk zoeken, eigenlijk willen, eigenlijk nastreven, niet geven. En juist om dat te gaan inzien is de aarde en een verblijf op aarde bedoeld. Niet om van het leven op aarde “iets te maken”, om het naar je zin te hebben, maar om het werkelijke leven te bereiken, om tot Mij, tot Mijn ware leven, Mijn ware wijze onbaatzuchtige liefde te komen. Want alleen dan zul je alles hebben en alleen dan zul je tot de ware gelukzaligheid komen die alle verlangen naar geluk tot in de eeuwigheid volledig verzadigt. Om dat te bereiken is het nodig om eerst erin te berusten dat op aarde niet jouw geluk voorop staat, maar dat van alle mensen. Dat je niet eerst zelf prettig leeft, maar eerst al die anderen prettig leven. En ja, dat is niet gemakkelijk als alles anders is en gaat dan prettig is. Dat is niet gemakkelijk als anderen meer hebben, meer kunnen, dan jezelf hebt en kunt.

Maar als jij begrijpt wat Ik bedoel en jij kunt berusten in je aardse situatie, met de tekorten in je leven, met alles wat je minder hebt, minder kunt dan anderen en niet meer naar iets voor jezelf streeft dan je hebt, dan ben je rijker en dichter bij het hemels Paradijs van Mijn ware wijze liefde, het werkelijk gelukzalig leven, dan velen die daar in de verste verte nog geen idee van hebben, al bezitten zij nog zoveel en al kunnen zij nog zoveel. Want alleen werkelijk ware onbaatzuchtige wijze liefde vervult en verzadigt ieders hart volledig met het ware eeuwige geluk.

Hemels Brood 6057

Het samenwerken in een groep is voor veel mensen niet zo gemakkelijk. Ieder lid van een groep heeft zijn eigen ideeën, zijn eigen ervaringen en zijn eigen beeldvorming. Als je mensen vraagt om een gebeurtenis, die ze allemaal tegelijk meegemaakt hebben, te beschrijven, komen er net zoveel verschillende beschrijvingen als er mensen bij aanwezig waren. Mensen zijn verschillend en samen in een groep zijn ze nog even verschillend. Dan zou je kunnen denken dat een groep mensen door al hun verschillen moeilijk tot een goede samenwerking kan komen.

Toch kan dat. Want juist die verschillen kunnen het geheel tot een eenheid brengen. Ieder lid van een groep kan zijn ideeën, zijn ervaringen, zijn talenten, enz. naar voren brengen ten aanzien van wat de groep gezamenlijk wil bereiken. Als alle leden goed naar elkaar luisteren en iedereen dat zonder zijn ego, zonder enig eigenbelang, zonder trots doet, met het oog op het te bereiken doel, dan kunnen de werkzaamheden naar ieders talenten en mogelijkheden verdeeld worden en kan wat het beste is om te doen om het doel te bereiken, met elkaar in gang gezet worden. En als iedereen bereid is om elkaar gaande het proces te ondersteunen en waar mogelijk te helpen, zal het einddoel in de kortst mogelijke tijd optimaal bereikt kunnen worden. Daarbij is het het beste, als er iemand van de groep centraal voor zorgt dat er steeds een terugkoppeling kan plaatsvinden tussen de leden van de groep en alle werkzaamheden. Dat hoeft niet een leider te zijn, maar iemand die het geheel stroomlijnt op basis van de afspraken.

Kijk, zo zijn jullie, zo zijn alle mensen samen met Mij één groep, met één doel dat te bereiken is, als alle mensen willen meewerken en naar elkaar en naar Mij willen luisteren, zonder enig eigenbelang, zonder ego, zonder trots. Daarbij is het voor alle mensen het beste dat Ik, jullie Schepper, Die alles weet en iedereen kent, centraal ervoor zorg, dat alles op de juiste manier in elkaar past, zodanig, dat iedereen zijn vrijheid behoudt en het meest waardevolle doel daadwerkelijk behaald wordt. Daarbij is het wel belangrijk dat alle mensen er unaniem voor kiezen voor het enige doel in het leven te gaan, het enige doel dat werkelijk waarde heeft voor alle mensen. Dat doel is de ware eeuwige gelukzaligheid van werkelijk vrij leven, Mijn ware liefde, voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 6058

Met taal is veel tot uitdrukking te brengen, maar lang niet alles is met taal volledig tot uitdrukking te brengen. Taal heeft in verschillende samenstellingen een wisselende betekenis en woorden kunnen meerdere betekenissen hebben. Ieder mens leert van jongs af aan een taal en de betekenissen van woorden en zinnen, die een samenvoeging van woorden zijn, liggen vastgelegd in die taal.

Maar hoe uitgebreid een taal ook kan zijn, juist met de verschillende betekenissen kan, wat er gezegd of geschreven wordt, anders begrepen worden dan bedoeld is. En hoe uitgebreid een taal ook kan zijn, het blijft vaak moeilijk om gevoelens geheel en ten diepste onder woorden te brengen, zodanig dat de ander het precies zoals het bedoeld is, kan aanvoelen. Dat heeft niet alleen met de beperking van taal te maken. Want wanneer iemand gevoelens onder woorden wil brengen die een ander niet kent, zelf niet gevoeld heeft, dan zijn er gewoon geen woorden die de betekenis van de gevoelens kunnen overbrengen. Je moet iets kennen om het te kunnen verstaan.

Dat is de situatie met alles wat er geschreven staat in de Bijbel. In de oorspronkelijke taal is het geschreven in een tijd waar de gebruikte taal met al zijn verschillende betekenissen gekend was. Daarmee is getracht de mystieke leer van Mij in Jezus Christus, naar de gewoonten en gebruiken van toen, weer te geven. En zelfs degenen die kennis hebben van die oude taal zullen niet alles verstaan zoals het in die tijd betekenis had. Daarom is bij de vertaling van Mijn Woord, in de toenmaals geschreven Bijbel, niet alles met de bedoelde betekenis vertaald zijn in de vele nieuwe talen, in tijden dat er heel andere gebruiken en opvattingen onder de mensen gewoon zijn. Dat is mede de reden waarom de Bijbel niet in een letterlijke betekenis geschreven is, maar juist voornamelijk op een manier, dat in het letterlijke de geestelijke betekenis vervat is. En wel zodanig, dat, ook al is de Bijbel vooral naar de letter vertaald, de geestelijke betekenis behouden gebleven is.

Deze geestelijke betekenis kan iedereen in zijn hart vinden. Want Ik, jullie Schepper, ben in het hart van jullie allemaal altijd aanwezig en iedereen kan van Mij de ware geestelijke betekenis in zijn hart vinden. Hoe het ook in de Bijbel staat, van Mij kun je in je hart te weten komen, hoe datgene wat er geschreven staat te verstaan. Wil je de betekenis zuiver weten, laat dan elke uitleg, elke interpretatie los en kom in je hart bij Mij om geheel zuiver in je hart de ware betekenis te krijgen. Dat vraagt tijd en volhouden, maar wie de moeite ervoor neemt, zal in Mijn liefde in zijn hart stap voor stap van heel Mijn Woord ten diepste gaan verstaan wat het aangeeft: Mijn Woord is het ware Leven!

Hemels Brood 6059

Het kwaad is overbodig, het is voor niemand nodig. Toch is het er als het tegenovergestelde van liefde. En er zijn veel mensen die van het kwaad gebruik maken of zich tot het kwaad laten verleiden om iets te bereiken wat zij graag willen. Het kwaad kan niet zomaar iemand verleiden, het kwaad op zich is niets. Het kwaad wordt alleen gekend als het tegenovergestelde van liefde, maar het is de mens die zijn levenskracht, die hij uit Mijn liefde krijgt, inzet voor het tegenovergestelde van Mijn liefde, door voor zijn eigenbelang te kiezen en daarmee zijn medemensen tekort te doen. Die keus gaat bij veel mensen zelfs zo ver, dat er ruzies en oorlogen door ontstaan.

Die keus heet wel kwaad, maar bestaat in werkelijkheid niet anders dan uit het van liefde afdwalende handelen van de mens. De kennis van het tegenovergestelde van liefde is op zich niet het kwaad, maar het handelen naar het tegenovergestelde van liefde wel. De kracht ligt niet in het kwaad, maar ligt in de keus van de mens die uit de kennis van het kwaad denkt voordeel te kunnen halen, want ieder mens kan kiezen al dan niet gehoor te geven aan wat hij wil, omdat hij vrij is en kan kiezen. Er bestaat in werkelijkheid geen kwaad op zichzelf, er bestaat de keus van de mens, die in zijn vrijheid voor het kwaad kan kiezen, dat is voor het tegenovergestelde van Mijn ware liefde, het ware leven. Het kwaad lijkt daardoor te bestaan, het lijkt iets te kunnen geven, maar het geeft in werkelijkheid niets, want wat niets is, kan ook niets geven. Maar veel mensen beseffen dat niet.

Daarom heb Ik ervoor gezorgd dat elk kwaad door Mijn liefde eraan meehelpt dat mensen die voor het kwaad kiezen, tot inzicht gebracht worden. Daarmee heeft het kwaad geen kracht gekregen, maar nut voor de mens. Maar op zich is het kwaad overbodig en heeft alleen ware liefde de werkelijke kracht van werkelijk leven, dat voor iedereen de volkomen gelukzaligheid is, maar overwoekerd is door alle keuzen voor het handelen naar het tegenovergestelde van liefde. De gevolgen treffen iedereen. En omdat liefde al het goede en prettige geeft, geeft het kwade al het tegenovergestelde van liefde, het onprettige, wat niet goed is, als gevolg. In de eenheid van de mens heeft op aarde iedereen daarmee te maken. Maar niet iedereen heeft een even groot aandeel aan de gevolgen van de voor het kwaad gemaakte keuzen van mensen.

De gevolgen voor goedwillende mensen zijn evengoed onaangenaam, maar door Mijn liefde worden die ten goede gekeerd, niet aards materieel, maar geestelijk. Want de vrijheid van de mens kan Ik niet wegnemen zonder daarmee het eigen bewustzijn persoonlijk te bestaan weg te nemen, maar de gevolgen van het kwaad, wat in oorsprong niets is dan de kennis van het tegenovergestelde van liefde, kan Ik wel tot zijn recht brengen vanuit Mijn liefde, waarmee Ik iedereen altijd en eeuwig goed doe. Maar de manier waarop Mijn liefde iedereen goed doet, hangt nauw samen met wat mensen in hun vrijheid kiezen om naar te handelen. En wat mensen ook kiezen, vanuit Mijn liefde heb Ik voor alle mensen hetzelfde doel: iedereen te brengen tot het volkomen inzicht dat alleen Mijn liefde hen alles geeft om volkomen gelukkig te zijn en vanuit dat inzicht iedereen in zijn vrijheid altijd alleen nog kiest voor Mijn ware liefde om naar te handelen en daarmee voor altijd het eeuwig ware gelukzalige leven in eenheid met Mij en al zijn medemensen, zelf persoonlijk is en blijft.

Hemels Brood 6060

Er zijn miljoenen mensen op aarde en voor hen zijn er miljoenen mensen op aarde geweest en na hen zullen er nog heel wat op aarde komen. Al die mensen hebben gedachten en dat zijn per mens miljoenen gedachten. Want aan elk handelen gaan gedachten vooraf. Aan elke stap die iemand zet, gaat een gedachte vooraf, al is het in een fractie van een seconde, aan elke beweging die een mens maakt, gaat een gedachte, vaak als een impuls, vooraf. Zo zijn er per dag, per persoon, heel veel gedachten, korte, als impulsen, die niet ervaren worden als een gedachte, bewustere gedachten, en gedachten die bewust tot het vormen van meningen leiden.

Al die gedachten van al die mensen zouden tot een enorme chaos leiden, als al die voor de mens ontelbare gedachten niet gevat zouden zijn in Mijn Gedachte. Dat wil niet zeggen dat de gedachten van mensen eigenlijk Mijn gedachten zijn, want dat is niet zo. Er zijn wel mensen die dat denken, die op een verstandelijke manier hun bestaansverbondenheid met Mij overdacht hebben en daaruit geconcludeerd hebben, dat zij geen volkomen vrijheid hebben, maar hun invulling is bezijden de waarheid, die alleen met het hart volledig begrepen kan worden. Ieder mens heeft wel degelijk de vrije keus en vormt wel degelijk in vrijheid zijn eigen gedachten en iedereen bepaalt zelf zijn handelen. Zelfs als hij gedwongen wordt te handelen naar wat hij eigenlijk niet wil. Want dwang is een situatie die onprettig is, maar niet voldoen aan die dwang is vaak nog onprettiger, wat meestal de reden is dat mensen zich laten dwingen.

Ieder mens wil in zijn vrijheid graag alleen datgene kiezen wat hij het liefste heeft, wat hem het beste uitkomt, wat in zijn belang is, wat hem goed doet en geluk geeft. Hij vergeet daarbij dat iedereen de vrije keus heeft en veel anderen ook voor zichzelf het prettigste, het beste en het meest gelukkig makende willen kiezen. Maar dat gaat niet samen op, dat botst. In alle vrijheid botst dat, omdat er daarbij geen rekening met andere mensen en hun vrije keuzen gehouden wordt. In Mijn Gedachte, die volmaakt onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke ware wijze liefde is, worden alle gedachten van alle mensen, zonder ze te wijzigen, tot een uitwerking gebracht waardoor er nooit zo’n chaos ontstaat dat de mens die niet overleeft. Want de vrije keus van de mens heeft wel gevolgen, ten goede of het tegenovergestelde daarvan, en dat vergeten veel mensen vaak, als zij het over hun vrijheid hebben. Alle handelen heeft gevolgen, voor iemand zelf en voor zijn medemensen, juist omdat het handelen van ieder mens een direct gevolg is van de keus die hij vanuit zijn gedachten maakt. Want aan elke keus gaat een gedachte, hoe kort of lang ook, vooraf.

Ieder mens heeft de vrije keus, maar de gevolgen worden door Mij, uit ware liefde voor jullie allemaal, zodanig in een volmaakt wijze samenhang gebracht, dat er geen onoverkomelijke chaos ontstaat en dat ieder mens tot het inzicht kan komen, dat de ware eigen persoonlijke vrijheid en het begeerde geluk, ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke wijze liefde is.

Hemels Brood 6061

Alles leeft omdat Ik Leef, omdat Ik Ben. Jij leeft omdat Ik jou Mijn Leven geef, omdat Ik in jou Ben. Alle mensen, alle dieren, alle planten, alles leeft omdat Ik alles leven geef, omdat Ik in alles leven Ben. En in jou heb Ik jou lief, in jouw kern, in jouw hart heb Ik jou lief en die liefde die Ik in jouw hart Ben, zal altijd in jou je ware leven zijn. In het hart van alle mensen zal Ik altijd hun ware leven zijn. Alle mensen heb Ik Mijn liefde, Mijn Leven vrij gegeven, iedereen ter beschikking gesteld.

Ik Ben dus niet alleen in jou jouw leven, jij hebt daarbij de beschikking over jouw leven dat Ik in jou Ben. En daarmee heb jij de vrijheid van leven, jij bent daarmee je eigen bestaan, Ik heb Mijn leven jou in vrijheid gegeven. Heel veel mensen beseffen de waarde daarvan niet. Het is zoals iemand die een koffer met het zeldzaamste goud vindt en er de waarde niet van kent en het achteloos in een diepe put gooit, tot iemand hem de waarde ervan duidelijk probeert te maken. Maar dan nog gelooft hij die waarde niet. En na jaren van ellende is er eindelijk iemand die hem de waarde ervan ten volle weet duidelijk te maken. En dan schrikt hij, want hij heeft dat goud ergens achteloos in een diepe put gegooid en nu wil hij het terug.

Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Want waar was dat ook alweer? En hij gaat zoeken naar die put, en onderweg treffen hem allerlei moeilijkheden en ongemakken, maar uiteindelijk vindt hij de plaats van de put. Maar die is dichtgegooid en er staat een gebouw op van meerdere verdiepingen hoog. Wat nu te doen? Dan ontmoet hij de uitvoerder van de bouw en hij vertelt hem zijn verhaal. Daarop vertelt de uitvoerder hem dat hij het goud gevonden heeft en daarmee alles betaald heeft om dat gebouw te kunnen neerzetten, voor mensen die geen woning hadden en dat hij het goud ook gebruikt heeft om hen werk en een inkomen te geven. En dan gaan de ogen van het hart van die mens, die de waarde niet zag van zijn gevonden goud, wat hij als nutteloos in de put had gegooid, open. En hij beseft dat de werkelijke waarde niet het goud is, maar het uit liefde iets goeds doen voor anderen.

Maar hij begrijpt nog meer, hij begrijpt dat je zonder goud maar met een hart vol liefde voor anderen, pas de ware waarde in handen hebt. En dan begrijpt hij dat Ik, zijn Leven in hem, van de grootste waarde voor hem ben, want Ik Ben ware liefde en daarmee begrijpt hij, dat hij die liefde ook is. En vanaf dan wil hij dat zelf ook daadwerkelijk zijn.

Hemels Brood 6062

Het geweten heb Ik jullie mensen gegeven om onderscheid te kunnen maken tussen wat goed en waarachtig is en wat niet. Om je te waarschuwen wanneer je afdwaalt van wat goed en liefdevol is, om je voor misstappen te behoeden, misstappen die je niet ten goede zullen komen, ook al denk je van wel.

Er zijn mensen die strenger voor zichzelf zijn dan het geweten dat Ik hen gegeven heb. Mensen die  Mijn Woord tot een strenge leer gemaakt hebben, vol dreigingen. Daartegenover zijn er mensen die zich niets aantrekken van enig geweten en die zich innerlijk daarvoor afgesloten hebben. Noch het een, noch het ander is de bedoeling. Vaak is het wel duidelijk wanneer mensen te gemakkelijk over hun geweten heenstappen, het handelen van hen is meestal dusdanig misdadig dat daar op ingegrepen wordt als dat mogelijk is, wat niet altijd mogelijk is. Maar degenen die te streng voor zichzelf zijn, denken dat zij Mij daarmee eren en Mijn Woord nakomen. Dat is jammer, want het belemmert hen in hun vrijheid die zij toch ook van Mij gekregen hebben. Daarbij komen zij Mijn Woord niet na zoals bedoeld is, integendeel, zij vervormen daarmee Mijn liefde en hun gedrag maakt het mensen om hen heen moeilijk. Zelfs is het hun overtuiging dat Mijn Woord ten strengste op hun manier nageleefd dient te worden, wat voor heel wat mensen reden is om zich helemaal van Mij en van Mijn leer af te keren.

Mijn Woord is belangrijk, maar even belangrijk is het om Mijn Woord in de juiste verhouding te begrijpen. Mijn Woord is ernstig gemeend, maar niet bedoeld om tot een strenge beperkende leer uitgelegd te worden. Er is een groot verschil tussen misdadigheid en het afdwalen van Mijn leer zonder dat daar dood en verderf door ontstaat. Voor Mijn kinderen* is Mijn Woord ernstig gemeend, maar niet om hen door strengheid aan Mij en Mijn Woord te binden, maar juist om hen de weg te tonen om bij Mij en Mijn liefde te komen in de volle vrijheid van de eigen keus. Het is niet zo dat Ik blij ben met iemand die zich dwingt om zich tot in de grootste strengheid aan Mijn Woord te houden, maar in zijn hart koud blijft door de strengheid waaraan hij zich vasthoudt. Liever heb Ik iemand met een warm liefdevol hart, die zich dan wel niet in alles aan Mijn Woord houdt, maar wel zachtmoedig is en mededogen heeft met de mensen om hem heen.

Lief mens, laat je strengheid los, maak fouten, maar heb Mij en je medemensen lief, dan ben je het dichtst bij Mij en Mijn Woord. Want Mijn Woord is liefde, is het ware leven, is Die Ik in jou Ben.

*Sommige mensen vragen zich misschien af, wanneer ben je Zijn kind?

  Iedereen is Zijn kind, hier wordt bedoeld iedereen die in Hem, onze Schepper, gelooft.

Hemels Brood 6063

Standhouden. In de meest moeilijke situaties standhouden, kunnen maar weinig mensen. De druk om aan iets toe te geven wat je in normale omstandigheden niet zou doen, maar in moeilijke momenten van je gevraagd wordt, is moeilijk om te weigeren. En dat overkomt veel mensen in allerlei omstandigheden. Ernstige honger kan iemand een dief maken, terwijl diegene met het kleinste beetje voedsel geen dief zou zijn.

Zo zijn er veel omstandigheden die iemand ertoe kunnen brengen om zijn normaal nobele gedrag terzijde te schuiven om een gevaar te keren, of om wat mis dreigt te gaan in goede banen te leiden. Dat is geen daadwerkelijke misdaad, maar ook niet geheel juist. Is dat geëigend, om iets te doen wat je liever niet zou doen, maar je helpt er iemand mee, die anders in grote problemen zou komen en je het niet voor jezelf doet? Er is een gezegde: “Nood breekt wet” en dat is in sommige gevallen een uitweg voor situaties waarbij het ernstig fout gaat als je je helemaal precies aan de wet houdt. Ja, maar er is en blijft evengoed één gouden regel en dat is: “Breek nooit met ware liefde”. En wie Mij goed begrijpt, die zal hiermee het verschil zien tussen wetten en liefde. En met wetten bedoel Ik zowel de aards materiële wetten, die door mensen ingesteld zijn, als Mijn wet.

Want de wetten zijn voor de mens ingesteld, om hem te behoeden en te begeleiden tijdens zijn leven op aarde. Niet om hem te beletten naar ware liefde uit zijn hart te handelen. Ware liefde overstijgt elke wet, de door mensen ingestelde wetten zowel als de door Mij ingestelde wet. Ware liefde doet elke wet teniet. Maar let erop dat je, wanneer je je niet aan de gestelde wetten houdt, dat doet uit ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde uit je hart en dat het geheel oprechte hulp aan anderen is. Want anders gelden nog steeds de gestelde wetten. Doe je dat niet, dan kan het zijn dat niemand merkt dat je een door mensen opgestelde wet overtreden hebt, maar wie Mijn gestelde wet overtreedt, anders dan uit zuivere liefde, die doet dat nooit onopgemerkt door Mij.

Bedenk je dat. En bedenk je daarbij dat wanneer zich iets voordoet dat werkelijk niet anders lijkt te kunnen worden opgelost dan door je eigen invulling eraan te geven, je eerst bij Mij komt, zodat Ik je kan tonen hoe je in ware liefde kunt handelen, zodat je geen misstap begaat, maar standhoudt en naar ware liefde handelt, met het beste resultaat tot gevolg!

Hemels Brood 6064

Ieder mens heeft het heelal in zich, alles wat ook buiten hem plaatsheeft heeft iedereen in zich. En wel zodanig dat datgene wat zich buiten hem vormt, in hem plaatsvindt. Zo is de materiële hemel en aarde alleen materie vanuit de innerlijke afdwalingen die de mens tot uiting brengt, een combinatie met wat de mens van Mijn liefde in hem naar buiten toe uitdraagt.

Anders gezegd, de wereld, de mens en zijn handelen, zijn zolang in de materie gevat tot het heelal in de mens zich tot volmaakte liefde uit Mij gevormd heeft en daarmee ook buiten hem volmaakte liefde uit Mij is, zodat er dan geen materie meer is, maar innerlijk en uiterlijk alleen nog werelden van ware liefde in de oneindige ruimte van het levend Zijn. Daarin kent iedereen zichzelf uit Mij als zijn Schepper en zal iedereen ook elkaar kennen in Mij en Mijn ware liefde. En Mijn ware liefde zal dan de volmaaktheid zijn waaruit iedereen zijn leven vorm geeft en waaruit iedereen nieuwe werelden vol van leven voortbrengt, die de ware liefde ook weer uitdragen in de ware gelukzaligheid van werkelijk Zijn.

Omdat dit zo is, heeft het geen zin om de uiterlijk materiële wereld te veranderen naar meer gemak en naar grotere mogelijkheden als niet innerlijk, in de innerlijke wereld van ieder mens, geen veranderingen plaatsvinden, als het innerlijk van de mens niet gaat herkennen dat alles wat buiten hem plaatsvindt direct verbonden is met zijn innerlijke wereld, het innerlijke universum. En zo kan de mens in de materiële wereld de meest vernuftige uitvindingen doen, verder in de materiële ruimte komen, om planeten te bereiken die niet eerder bereikt zijn, om onderzoek te doen naar leven op andere planeten, terwijl de verste planeten, de zon en de sterren, het hele universum in hem aanwezig is, maar hij beseft het niet. En toch heb Ik in Mijn grote liefde voor jullie allemaal alles zo geschapen, dat het besef zal komen, dat alles buiten jullie in de materie slechts de afspiegeling is van alles wat in jullie aanwezig is en slechts laat zien wat afdwaling van het ware geestelijke leven teweegbrengt.

Zou Ik de mens niet in die verhouding in het materiële op aarde in de oneindigheid van Zijn gebracht hebben, dan zou hij zichzelf in de ware Goddelijke Wezenlijkheid nooit kunnen terugvinden. Maar nu, lieve mensen, gevat in de materie van het universum van Mijn ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde, wel. Hoe ver de mens in zijn materiële omstandigheden ook afdwaalt, uiteindelijk vindt iedereen de waarheid in zichzelf, vindt iedereen wat hij zoekt, wat hij wil weten, in hemzelf. Uiteindelijk zal iedereen zijn eigen Goddelijke Wezenlijkheid uit en in Mij, wat hij van oorsprong af aan is, terugvinden en in de werkelijkheid van waar volmaakt liefdevol leven ontwaken en de ware gelukzaligheid in volkomen werkelijkheid ervaren. Zodanig dat hij in alle vrijheid voor eeuwig en altijd in die ware gelukzaligheid, ware liefde, zonder materie, zichzelf, dat is zijn ware eigen deel van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, is. Jij ook.

Hemels Brood 6065

Hoe meer ik U in mij leer kennen, des te meer besef ik hoe weinig zinvol het is wat mensen materieel aan macht en aanzien willen bemachtigen. Hoe weinig zinvol het is om met uiterlijkheden bezig te zijn. En tegelijk besef ik hoe vaak ik daar zelf ook aan meedoe en hoe moeilijk het is om dat te zien en los te laten.

 

Alle mensen hebben de vrije wil, maar voor het verwerven van de kennis om die vrije wil op de voor iedereen beste manier te gebruiken, is een lange moeilijke weg over de aarde nodig. Want de vrije wil is nog niet de vrije kennis en de weg over de aarde is bedoeld om de nodige kennis op te doen, niet uiterlijk, maar innerlijk. Maar alleen al het verplaatsen van het blikveld van buiten naar binnen vraagt veel moeite. Want dat vraagt de bereidheid om los te laten wat je denkt nodig te hebben voor je leven op aarde. Maar alles wat ieder mens nodig heeft, ligt niet buiten hem, maar binnenin ieder mens.

Naar binnen gaan is als het binnengaan van een klein onooglijk hutje, wat nauwelijks een hutje genoemd kan worden, maar zodra je door de kleine deur naar binnen gaat, bukkend, omdat je er eigenlijk te groot voor bent, kom je in de mooiste en grootste prachtige zaal vol licht en liefde, vol geluk en vreugde, vol werkzaamheid. En zodra je daaraan meedoet, wordt die zaal groter en is die zaal geen zaal meer maar een verbinding met het mooiste en schoonste landschap waar een nog grotere vreugde en blijdschap op je toekomt. Maar ja, dat kan allemaal wel zo zijn, maar wie ziet dat kleine onooglijke hutje aan voor wat er binnenin te vinden is?

Wie begrijpt dat Ik in Jezus Christus op aarde juist in een stal geboren werd en niet in een groot paleis met alle nodige voorzieningen? En toch was die stal dat paleis met alle nodige voorzieningen, alleen, voor het natuurlijk aards-werelds materiële oog was het een onooglijke stal. En kijken we nu met het innerlijk geestelijke oog naar de weelde van rijke mensen die op aarde in de meest luxe huizen, in paleizen, in kastelen met al hun gerief wonen, dan blijft er van al die pompeuze luxe niets over, zelfs niet het kleinste hutje zie je dan nog staan. Het is allemaal de wereld op zijn kop, onwerkelijk. Maar de meeste mensen kijken niet met hun innerlijk geestelijke oog, zij kijken met hun uiterlijk gerichte materiële oog. Ze hebben Mij nog niet innerlijk leren kennen.

Toch, ook voor hen komt de tijd dat ze Mij innerlijk leren kennen en het zal voor hen zeker moeilijk zijn om van hun natuurlijk materiële oog over te stappen op hun innerlijk geestelijke oog. En als jij weet hoe moeilijk het voor jou al is om je innerlijk te volgen, om Mij in jou te volgen, terwijl je Mij begint te kennen, dan weet je hoe moeilijk het voor hen is. Neem daarom geen aanstoot aan al diegenen die van Mij niets aannemen, Mij niet geloven, want dat jij Mij innerlijk kent is niet jouw verdienste, maar is Mijn liefde voor jou en alle mensen. Dat jij, en anderen met jou, Mij innerlijk begint te leren kennen is Mijn liefde die doordringt in het besef van de mensheid omdat Ik alle mensen even liefheb en door mensen alle mensen tot Mijn liefde breng. Op die manier zijn er mensen die Ik innerlijk Mijn liefde kenbaar maak om al die anderen, die verdwaald zijn in het wereldse, te redden. Want Mijn liefde zal doorheen jullie die Mij en Mijn ware liefde innerlijk kennen, iedereen, hoe ver afgedwaald ook, redden en tot dat hutje leiden en hen helpen om die kleine deur binnen te gaan.

Zo is Mijn liefde in jouw hart, in het hart van jullie allemaal, juist vooral liefde voor al die verdwaalde mensen. Als je dat op de juiste wijze begrijpt, dan ben je bijna bij dat kleine hutje, maar nog niet binnen. Want al ben je er bijna, met al die anderen die Mij en Mijn liefde in hun hart ook kennen, dat laatste stukje weg kan ook voor jullie nog moeilijk zijn. Houd je dan vast aan Mij en Mijn liefde in je hart, dan neem Ik die moeite van je over en op de bestemde tijd zal iedereen door dat kleine deurtje van nederigheid voor altijd tot het ware levensgeluk komen, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 6066

Vaak zeggen mensen als hen iets overkomt, dat het wel nodig zal zijn, of wel om van te leren zal zijn, enz. Maar in het geheel genomen zou niets van dat alles nodig zijn, of om van te leren zijn, of wat er nog meer van gedacht wordt, als alle mensen zich uit vrije wil naar ware onbaatzuchtige liefde zouden gedragen. Maar dat is niet zo. En daaruit komen alle situaties voort die niet prettig zijn en waarvan mensen zeggen, dat zal wel nodig zijn of, dat zal wel om te leren zijn. Ook zijn er mensen die het als een lotsbepaling zien, wat het in die betekenis niet is.

Het zijn allemaal de gevolgen van het van liefde afdwalende gedrag van alle mensen die door Mij, uit grote liefde voor alle mensen, in een ordening gezet zijn om iedereen, ondanks alle afdwalingen, tot het ware liefdevolle werkelijke leven te brengen. Zo gezien is alles wat er gebeurt nodig en is alles wat er gebeurt ter lering aan de mens gegeven, niet als een lotsbepaling maar als een liefdevolle weg om te gaan, ook al gaat die weg niet over rozen. Dat had gekund, maar daar heeft de mens niet voor gekozen. Alles wat er nu gebeurt en niet prettig is, is toch de liefdevolle weg die Ik aan alle mensen geef om te gaan. Want de mens is een eenheid in Mijn Wezenlijkheid en in Mijn liefde. Daarom treft iedereen van tijd tot tijd momenten die niet prettig zijn, die hij liever anders had gezien.

Als jou onprettige momenten overkomen, denk dan niet dat dat specifiek met jou te maken heeft. Want het heeft met alle mensen te maken, want alle mensen zijn op die liefdevolle weg, die niet alleen vreugde en blijdschap geeft, maar tot het ware leven voor eeuwig brengt. En ja, voor de een zal het een situatie zijn die nodig is, maar ook dat zal niet specifiek alleen voor hem zijn en ja, voor een ander zal het ter lering zijn, om tot meer inzicht in zichzelf te komen, maar altijd is het vooral voor het grote geheel, om alle mensen uit eigen vrije wil tot werkelijk leven te brengen. En het kan dan zijn dat iemand het zwaarder te verduren krijgt dan anderen, maar dat betekent niet dat diegene dat specifiek nodig had of daar specifiek van te leren had. Want jullie hebben allemaal van alles nodig en voor alle mensen is lering nodig.

Maar in Mijn wijze liefde zijn alle gevolgen van afdwaling van liefde dusdanig onder de mensen verdeeld, dat alles wat er gebeurt, wat iemand te dragen krijgt, zowel hem als alle mensen ten goede komt en iedereen helpt om tot het ware levensinzicht te komen. De vrije keus is aan jullie, de ordening van de gevolgen is aan Mij, en dat is voor jullie allemaal goed, want dat is Mijn eeuwige onbaatzuchtige onvoorwaardelijke gelukzaligmakende liefde!

Hemels Brood 6067

De Schepping, Mijn Schepping, bestaat uit miljarden en miljarden onderdelen die ook weer uit miljarden onderdelen bestaan en zo door, tot in de oneindigheid. En nu zijn er altijd wel mensen die denken de Schepping te kunnen ontrafelen, te kunnen analyseren en het geheel van alles, de samenloop van wat er aards materieel gezien bestaat, te kunnen ontdekken en tot een sluitend geheel te kunnen beschrijven. Steeds als er iets nieuws ontdekt wordt door nieuw ontwikkelde mogelijkheden, waarmee wat meer van de ruimte om de aarde en wat daar aanwezig is gezien kan worden, gaat er een gejuich op, alsof de mens bijna tot het zicht op alle bestaan gekomen is, en het niet zo lang meer zal duren voordat de kennis van alles zo groot is, dat de Schepping voor de mens geen geheimen meer heeft en het bestaan van de mens op aarde en alles wat er om de aarde in de ruimte is, in kaart gebracht is en volkomen doorgrond is.

Geen van die mensen beseft zijn blindheid voor al die miljarden en miljarden onderdelen die tot in de oneindigheid reiken en de deling daarvan die tot in de oneindigheid eeuwig doorgaat omdat het Mijn oneindig levende Goddelijke Wezenlijkheid is Die de ware oneindige liefde in alle werkelijkheid van binnen naar buiten tot uitdrukking brengt. Daarom kan niemand ook maar het kleinste beetje van de werkelijkheid, wat op zich het eeuwig oneindig niet materiële leven uit Mij is, doorgronden zonder Mij te kennen en zich Mijn ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke wijze liefde eigen te maken, wat niemand zonder Mij ooit kan bereiken. Vanuit waarheid gezien is het dan ook een enorme arrogantie dat mensen denken dat met hun wetenschappelijke onderzoeken wel te kunnen.

Maar Ik kijk naar alle mensen met de ogen van wijze liefde en Ik heb mededogen met alle mensen, ook en zeker met degenen die, als ze ontdekken dat een zandkorrel een zandkorrel is, staan te juichen om hun ontdekking die op het oneindige geheel niets voorstelt. In Mijn mededogen laat Ik hen ontdekkingen doen, geef Ik hen de mogelijkheid om te onderzoeken. Want juist ook daardoor zal er een moment komen dat ieder van hen, op de voor hem bestemde tijd, tot het inzicht zal komen dat hij, hoever hij ook denkt te zijn gekomen, in werkelijkheid niet meer ontdekt heeft dan dat een zandkorrel een zandkorrel is. En dat zal hem de ogen openen voor de oneindigheid van Mijn bestaan, van Mijn ware liefde, van het oneindige leven dat hij uit Mij is. En dan komen ook zij ertoe Mijn liefde in waarheid aan te nemen en te zijn.

Hemels Brood 6068

Het inschatten van mensen gebeurt vaak op het eerste gezicht, met de eerste indruk die iemand maakt. Iedereen heeft bij al zijn goede kanten ook een minder goede kant en als bij een eerste kennismaking juist die minder goede kant zichtbaar is, dan maakt diegene een slechte eerste indruk en dat is vaak niet weg te poetsen. Maar als iemand zich beter voordoet dan hij is, valt hij op een keer toch door de mand, met alle gevolgen van dien.

Je kunt niet altijd bij iedere eerste ontmoeting je minder goede kant verstoppen en je beter voordoen dan je bent. Het is begrijpelijk, maar na een tijdje wordt dat duidelijk en wordt je minder goede kant toch gezien. Dan val je van je voetstuk en dan is het heel moeilijk om daar weer op te komen. Een eerste indruk die iemand maakt is belangrijk voor het vervolg en is dat net je minder goede kant, dan zijn er mensen die je direct niet meer geschikt vinden om vriend mee te worden, of je aan te nemen voor de baan die je wilde, of je krijgt het vertrouwen voor een goede samenwerking niet. Maar ligt dat alleen aan jouw goede en minder goede kanten? Over het algemeen niet. Want iedereen heeft zijn minder goede kanten en dat zijn meestal niet dezelfde. Nogal wat mensen houden in hun oordeel er geen rekening mee dat zij zelf ook minder goede kanten hebben. Maar als zij waar jij niet zo goed in bent zelf wel goed in zijn, dan vergeten zij hun eigen minder goede kanten en dan kun je een afwijzing krijgen die je niet verdiend hebt.

Laat je daar niet door uit het veld slaan, treur er niet om. Vriendschap of een prettige werkkring bouw je alleen op met mensen die beseffen dat een eerste indruk niet genoeg is om een inschatting te maken. Echte vriendschap en een prettige werkkring lukt alleen wanneer niet alleen de eerste indruk telt, maar ook de tweede, de derde, enz. En daar zijn mensen voor nodig die met hun gevoel de dingen beschouwen, die in hun hart met Mij en Mijn liefde verbonden zijn. Dat hoeven niet persé mensen te zijn die Mij in hun hart bewust kennen, dat kunnen ook mensen zijn die evengoed naar hun gevoel in hun hart luisteren en naar handelen, zonder te beseffen dat Ik in hun hart hun gevoel ben. Daarom kun je het als iets goeds zien als je wordt afgewezen, want diegene handelt niet naar zijn gevoel, maar naar zijn verstand.

Wil je echt goed terechtkomen, accepteer dan dat mensen je afwijzen, kom in je hart bij Mij voor Mijn steun en wacht tot je mensen tegenkomt die vanuit hun gevoel handelen, het beste nog tot je mensen ontmoet die uit hun contact in hun hart met Mij en Mijn liefde handelen, want met hen lukt het vast en zij zullen uit Mij ook je goede kanten zien!

Hemels Brood 6069

Als het de mensen schort aan liefde voor elkaar, is er altijd nog Mijn liefde voor jullie allemaal, voor alle mensen. Dan vult Mijn liefde overal waar mensen in gebreke blijven liefde aan, zodat iedereen altijd de nodige liefde krijgt.

Dat wil niet zeggen dat iedereen zich daar ook altijd bewust van is en er zijn heel schrijnende situaties waar liefde van mensen zo goed als ontbreekt. Dat is een onderdeel van het verblijf op aarde, doordat op aarde de vrije keus van de mens vooropstaat en de keus van veel mensen het meeste uitgaat naar eigenbelang en eigenliefde. Dat kwetst en doet pijn aan hun medemensen. Van tijd tot tijd zijn die kwetsingen en is die pijn zo groot, dat Mijn liefde helemaal niet meer gevoeld wordt, ook al kennen mensen Mij en Mijn liefde. En steeds wek Ik dan meer van de kracht van Mijn liefde bij een aantal mensen om het leed te dragen, zodat zij van Mijn liefde kunnen doorgeven aan hun medemensen en hen tot steun zijn in moeilijke tijden.

Maar voor mensen die het relatief goed hebben is het moeilijk om zich voor te stellen hoe het is om in moeilijke, pijnlijke, nare omstandigheden te leven waar je niet of nauwelijks aan kunt ontsnappen. Daardoor komt het dat vanuit die landen waar het relatief goed gaat niet genoeg hulp komt voor landen waar mensen het moeilijk hebben. Want als veel mensen in nare, pijnlijke, onoverkomelijke omstandigheden verblijven, zijn er ook veel mensen die het goed hebben nodig om te helpen. Maar juist die mensen die het goed hebben willen dat behouden en dat remt de nodige hulp.

Lieve goede mensen die willen helpen, maar zien dat er veel meer hulp nodig is dan jullie met elkaar kunnen geven, blijf je deel geven maar forceer jezelf niet, want geen van jullie kan voldoen aan wat er allemaal nodig is. Doe je best, maar jaag jezelf niet op, want meer dan je kunt, lukt je niet en het resultaat kan zijn dat je over je krachten gaat en dan niets meer kunt. Dat er niet genoeg mensen meehelpen ligt niet aan jou, maar aan al degenen die hun krachten het meest voor zichzelf en hun dierbaren houden. Laat je niet ontmoedigen en doe niet meer dan je in alle redelijkheid kunt en vertrouw erop dat Ik daar waar nodig is toch wel help, wat jij met anderen tezamen niet kunt.

Want Mijn liefde is er voor alle mensen en natuurlijk zou het fijn zijn als iedereen in een zekere welvaart zou kunnen leven. Maar daar is de aarde de plaats nog niet voor. Een verblijf op aarde leidt de mensen ernaartoe, naar volmaakte liefde in een gelukkige welvaart voor alle mensen.

Hemels Brood 6070

De ene mens is gevoeliger voor invloeden van buitenaf dan de ander. Maar er is een onderscheid te maken tussen gevoeligheid van het ego en het aanvoelen van situaties en verbanden, het aanvoelen hoe het met iemand gaat, het aanvoelen wat iemand nodig heeft. Veel mensen die een gevoelig ego hebben beroemen zich erop dat ze zo gevoelig zijn, maar in werkelijkheid is hun ego snel gekwetst. Dat is dan ook heel wat anders dan het aanvoelen van wat voor medemensen van belang is.

Mensen waarvan het ego snel gekwetst is brengen dat gemakkelijk op de voorgrond, terwijl mensen die op de andere manier gevoelig zijn doorgaans meer op de achtergrond blijven en juist door een zekere nederigheid hun medemensen goed aanvoelen. Degenen met een gevoelig ego voelen zich vaak aangevallen en hebben steeds het idee zich te moeten verdedigen om begrepen te worden, maar de kern daarvan ligt bij henzelf. Zij tillen zwaarder aan wat mensen zeggen, wat mensen doen of niet doen en ze zijn ook vaker teleurgesteld in hun medemensen. Terwijl iemand met de andere gevoeligheid juist begaan is met zijn medemensen en hen in hun noden tegemoetkomt, tekortkomingen van zijn medemensen begrijpt en verdraagt. Voor mensen met een gevoelig ego is het heel moeilijk om dat van zichzelf te gaan zien. En nu is het juist voor hen belangrijk om te gaan inzien dat hun gevoeligheid met hun ego te maken heeft.

Misschien ben jij die dit leest gevoelig. Dan zou Ik je willen aanraden om eens in jezelf te kijken, welke gevoeligheid is het bij jou? Voel je je gemakkelijk niet begrepen, ben je regelmatig in mensen teleurgesteld, komt het voor dat je jezelf moet verdedigen? Dan kan het zijn dat je gevoeligheid meer aan je ego ligt dan dat je werkelijk gevoelig bent. Dat bij jezelf ontdekken kan pijnlijk zijn, want je wilt graag die goede gevoeligheid zijn, dat geeft je meer waarde in de ogen van anderen. En dat is precies waar het ego op uit is, meer waarde, meer aanzien.

Kom bij Mij in je hart en Ik verzacht de pijn van herkenning en Ik verzacht je ego tot meer nederigheid. Dan ga je werkelijk aanvoelen wat belangrijk is, dan krijg je meer belangstelling voor je medemensen, dan ga je samen met Mij aanvoelen wat anderen nodig hebben en jij hen kunt geven uit Mijn liefde in je hart. Daar ga je je dan al snel prettiger bij voelen en in Mijn liefde precies vinden wat ook jij nodig hebt, Mijn liefdevolle armen om jou heen!

Hemels Brood 6071

Je wordt niet begrepen op aarde. Niemand wordt door zijn medemensen totaal begrepen. Zelfs begrijpen mensen zichzelf nog niet totaal. Maar Ik begrijp je. En met Mij samen kun je jezelf beter gaan begrijpen. Kun je het wereldse gebeuren beter gaan begrijpen. Kun je je medemensen beter gaan begrijpen. En het meest belangrijke wat overal aan vooraf gaat, kun je Mij, jouw Schepper, meer en meer gaan begrijpen.

Alle mensen willen graag door hun naasten, door hun medemensen begrepen worden en met name gezien worden. Want zolang mensen je niet begrijpen, zullen hun reacties op jou vaak niet passend zijn. En doordat reacties niet passend zijn, komen mensen in discussie met elkaar, gaan mensen wat zij bedoelen ten overvloede nog eens uitleggen. Maar hoe uitgebreid je wat je bedoelt ook uitlegt, je zult toch niet in alles helemaal door iedereen begrepen worden. Als je ooit een been gebroken hebt, dan begrijp je hoe dat is. Toch is het voor de ander die zijn been gebroken heeft een andere ervaring, want de omstandigheden zijn anders, die mens is anders, dus blijft er altijd een deel wat je niet kunt begrijpen. Dat is zolang de mens geen totale eenheid met Mij is.

Want in Mij verenigd blijft wel iedereen zijn unieke eigen persoonlijke zijn, maar voelt toch iedereen de ander aan, zoals hij is en wat hij meemaakt. Dat elkaar begrijpen, elkaar aanvoelen, ligt verborgen in Mijn ware wijze liefde. Sommige mensen voelen elkaar zo goed aan, dat ze zeggen aan een half woord al genoeg te hebben om elkaar te begrijpen, om elkaar aan te voelen. Dat elkaar goed aanvoelen wordt al als heel prettig ervaren, maar het lijkt nog niet op het totale elkaar begrijpen en aanvoelen. Iedereen verlangt ernaar om helemaal begrepen te worden. Maar alles heeft een oorsprong en de ware oorsprong van jullie allemaal ligt in Mij, in Mijn onvoorwaardelijke onbaatzuchtige wijze liefde. Die oorsprong van jullie allemaal, Mijn ware liefde, ligt verborgen voor het materiële oog in de Schepping van hemel en aarde, in de Schepping van jullie mensen. En wel zodanig dat iedereen het met zijn geestelijk oog vanuit Mij in hem, vanuit Mij in jullie allemaal, kan zien en in contact met Mij in zijn hart, in zijn kern, in zijn innerlijke oorsprong kan gaan begrijpen.

Daarvoor is jullie allemaal tijd gegeven. Daarvoor is jullie allemaal vermogen gegeven en daarmee kunnen jullie allemaal het ware leven uit Mij in jezelf vinden en aannemen, als je wilt. Ik zeg niet dat je materiële leven dan zonder problemen zal zijn, maar wel kun je dan het geestelijk ware gelukzalige leven bereiken. Ik ben er voor je, altijd in je hart. Kom bij Mij en meer en meer zul je Mij begrijpen, jezelf begrijpen en je medemensen begrijpen. Dat is, het ware leven begrijpen.

Hemels Brood 6072

Soms lijkt het alsof de gebeurtenissen je inhalen. Met het ouder worden kijk je terug en dan besef je hoeveel er veranderd is terwijl je erbij was en je hebt er geen vat op gehad. De tijd ging door en de tijd gaat nog altijd door. Ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en de tijd dat de was op geribbelde wasborden gebeurde is een oude herinnering of helemaal niet meer gekend.

Normen en waarden zijn veranderd, er zijn geen heilige huisjes meer en dat gaat maar door. En als je dan zo ongeveer in het derde deel van je leven bent, dan is er meer verleden dan toekomst. En je zou tegen de jonge mensen willen zeggen, kijk uit, want de tijd raast voorbij en de gebeurtenissen gaan je inhalen. Maar dat heeft weinig zin, want toen jij jong was werd dat ook tegen jou gezegd en het had geen vat op je. Toen niet, maar nu wel. Nu heb je zoals dat heet “levenservaring”. En je zou die willen overdragen op degenen die nu jong zijn. Maar zij doen liever hun eigen levenservaring op, zoals jij dat vroeger ook zelf wilde.

Tijden veranderen, maar van binnen ben je nog altijd dezelfde, je eigen besef te bestaan is niet veranderd. Je manier van omgaan met alles wat op je pad komt wel, maar dat innerlijke besef te leven, je eigen persoonlijkheidsgevoel is nog hetzelfde. In dat opzicht ben je niet ouder geworden en toch is het moeilijk te zeggen welke leeftijd je innerlijk eigenlijk voelt te zijn. Want je lichaam voelt wel ouder, maar je eigen persoonlijkheid voelt eigenlijk niet ouder, niet ouder dan welke leeftijd is dat? Voor jouw innerlijk eigen persoonlijkheidsbesef is geen leeftijd. Want het ware leven, Die Ik Ben is eeuwig, jouw leven is eeuwig, ieders ware leven is eeuwig. Als je het je zo voorstelt, dan kun je wellicht een beetje begrijpen hoe Ik, werkelijk Leven, alle leven, eeuwig oneindig Ben Die Ik Ben en jij, deel van Mij, eeuwig oneindig bent.

Nu op aarde in een materieel lichaam dat veroudert in tijd, maar jouw eigen innerlijk besef te zijn, veroudert niet. Want Ik, werkelijk Leven, ware liefde en haar wijsheid, verander niet, Ik blijf eeuwig oneindig Dezelfde en zo blijf jij eeuwig oneindig uit Mij dezelfde. Mijn ware wijze onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, onveranderlijke, eeuwig gelukzaligmakende liefde.

Hemels Brood 6073

Soms kom je tot een vernieuwd inzicht waardoor je beseft een misvatting te hebben, die je daardoor kunt loslaten. Dan zeg je tegen Mij dat het je spijt en Ik heb je daarvoor al vergeven. Want hoe kon je weten dat het een misvatting was, als je het inzicht niet had om het als een misvatting te herkennen?

Er zijn op aarde veel mensen met allerlei misvattingen. En vaak voeden mensen elkaar vanuit hun misvattingen. Dat is hen niet kwalijk te nemen. En er zijn in de loop der tijden heel veel misvattingen ontstaan. Maar die zijn niet alleen uit onwetendheid ontstaan en overgebracht, die zijn ook bewust gemanipuleerd door mensen. Vooral door mensen die er winst en macht door konden behalen. En zo zijn er veel mensen gevoed met onwaarheden, zodat misvattingen ontstonden over Mij en Mijn Woord, over Mijn leer en over Mijn liefde voor alle mensen. Daarom is je spijt over misvattingen waarvan je het besef niet had dat het misvattingen waren, voor Mij een erkenning voor Mijn waarheid en hoeft er geen vergeving meer gegeven te worden, omdat Ik je al lang voordat jij tot het besef daarvan gekomen bent vergeven heb.

Dat geldt voor alle mensen in dezelfde situatie. Maar voor degenen die hun medemensen bewust op het verkeerde spoor zetten, is het een heel ander verhaal. Want zij zullen tot een veel dieper inzicht gebracht moeten worden om tot het inzicht te komen dat het misleiden van hun medemensen niet zomaar zonder gevolgen is. Want het is een grote misvatting dat zij denken Mij ongezien en onopgemerkt te kunnen bedriegen. En dat is wat er gebeurt als iemand denkt dat hij wel tegen zijn medemensen kan liegen, zijn medemensen wel iets kan wijsmaken wat hemzelf ten goede komt, situaties en getuigenissen kan verdraaien om er zelf beter uit te komen.

Dat is allemaal Mij bedriegen. Dat is Mijn liefde tarten. Hun spijt is pas vergeven als zij daadwerkelijk hun doen en laten verbeterd hebben en Mij en Mijn liefde in waarheid erkennen en bereid zijn vanuit hun hart Mijn liefde te leren leven. Tot die tijd zullen zij door allerlei gebeurtenissen geleid worden om het verkeerde van hun doen en laten te gaan inzien. Daar is veel tijd voor nodig en voor een aantal van hen is de tijd op aarde niet lang genoeg.

Het is goed als je tot inzicht over je misvattingen gekomen bent en Mij daarover je spijt betuigt. Want dat is de bevestiging dat je die misvatting niet meer hebt en daar gaat het om. En nu vraag je je misschien af of Ik je alle andere misvattingen die je hebt ook niet kan laten zien. Daarop zeg Ik, op de bestemde tijd zul je al je misvattingen inzien en er spijt over hebben en in alles zelf helemaal tot Mijn liefde komen, tot werkelijk leven.

Hemels Brood 6074

De dag hoeft niet altijd zonnig te zijn om er toch een goede dag van te maken. Ook al zijn er wolken, laat die maar voorbij drijven, laat de wind die maar wegblazen en geniet zelf van de dag die zonder zon toch licht kan zijn. Licht genoeg om te doen wat goed is. Want met of zonder zon, met of zonder licht, kun je altijd wel voor het goede kiezen om te doen en wie voor het goede kiest, die heeft het ware licht binnenin hem en heeft om zich goed te voelen geen licht van buiten hem nodig.

In jou brandt altijd Mijn licht en in Mijn licht kun je altijd alles heel goed zien. Alleen, hoe sterk Mijn licht in jou ook aanwezig is, als je meer naar het licht buiten je zoekt, zul je er minder van merken hoe sterk Mijn licht in jou is. En Mijn licht is in jou sterker dan de zon op de meest heldere wolkeloze dag. Als er geen wolkje aan de lucht is, kun je blij zijn en daarvan genieten. Maar dat zijn wel de momenten waarop niet zo gelet wordt op Mijn licht in het hart. Juist als er wolkjes komen, als er minder zon is, komt Mijn licht meer tot uiting. En dan wordt er in Mijn licht veel meer gezien dan met het felste zonlicht. Nu begrijp je vast wel wat Ik daar mee bedoel. Als alles goed gaat, alles verloopt gemakkelijk, alles wat je nodig hebt om je taken te vervullen is er, dan ben je Mij dankbaar en je doet je werk met vreugde. Maar je hoeft daarvoor geen extra contact, geen licht van Mij, alles gaat even soepel.

Juist als het hier en daar niet zo soepel gaat wordt dat anders, dan heb je Mij nodig om je te helpen, dan heb je Mijn licht nodig om dat wat niet zo soepel gaat, op te lossen. En van tijd tot tijd is het genoeg om die wolken, die je bezigheden wat in de weg staan en alles wat minder soepel verloopt eenvoudig door de wind te laten wegblazen, dat is, aan Mij over te laten. Die wolkjes zijn de kleine zorgen in je hart die je bezighouden, laat ze maar los, laat ze maar aan Mijn liefde over en ze zullen weggeblazen worden door de wind, Mijn liefde. Als er grotere wolken komen die het zonlicht wegnemen, dan weet je dat er in jou licht is, Mijn licht, Mijn liefde en haar wijsheid en dan weet je dat Mijn licht je laat zien wat wel en niet te doen. En soms is dat berusten in de situatie tot er weer betere tijden komen. Zo is het leven van tijd de tijd berusten totdat er betere tijden komen. Uiteindelijk tot de beste tijd komt, de tijd dat je voor altijd in Mijn licht werkelijk leeft, in Mijn liefde altijd gelukkig bent.

Hemels Brood 6075

Familie is pas werkelijk familie als je van elkaar houdt. Als je wat voor elkaar over hebt. Als je elkaar ruimte geeft om te zijn zoals je bent. Maar familie is ook pas familie als je uit liefde iemand een spiegel voorhoudt. Niet plotseling en met heftige bewoordingen, maar voorzichtig, met zachtmoedigheid. Alle mensen zijn Mijn familie en Mijn familie telt oneindig veel leven. Ik kan iedereen Mijn familie noemen, niet omdat alle leven uit Mij is, maar omdat Ik hen allemaal innig liefheb. En in alle zachtmoedigheid houd Ik de mensen een spiegel voor.

Die spiegel is de aarde en alles wat erop en eromheen is en gebeurt. Een spiegel die niet alles tegelijk laat zien. Kijk je in een materiële spiegel, dan zie je alleen wat binnen het raamwerk van de spiegel te zien is en meer niet. Nu heeft de spiegel die Ik mensen voorhoud wel niets te doen met een materiële spiegel. Mijn spiegel omvat de hele schepping van de aarde, met alles erop en eromheen en daarom is niet voor iedereen alles te zien. Het is maar net vanuit welke hoek iemand in Mijn spiegel kijkt, wat hij ziet. Daarbij zijn er mensen die hun eigen spiegel met vervormd glas voor Mijn spiegel schuiven. Maar dat vervang Ik door het juiste glas, zodat het uiteindelijk geen schade geeft.

Het kan wel een tijdje duren voordat het glas van een eigen spiegel gladgestreken is, maar uiteindelijk blijft alleen Mijn heldere zuivere spiegel over voor alle mensen en dat is Mijn ware zuivere, in alles wijze en zachtmoedige liefde. Hoe meer liefde jij hebt voor je medemensen, des te zuiverder is Mijn spiegel voor jou, dwars doorheen de spiegel die anderen voor Mijn spiegel zetten. Maar wie meer met zichzelf bezig is dan met zijn medemensen, die zal zich vaker in wat hij in Mijn spiegel ziet vergissen of zijn ogen ervoor sluiten.

Iedereen heeft ook zijn eigen spiegel van Mij in zijn hart gekregen. Ook die spiegel is Mijn ware liefde en hoe meer iemand oprecht en uit liefde voor Mij en zijn medemensen daarin kijkt, des te zuiverder ziet hij zichzelf en zijn medemensen in alle waarheid en dat kan hem veel openbaren over zijn waarheid en de waarheid van zijn medemensen. Mijn spiegel, of dat nu de grote, de hele schepping tonende spiegel is of die in je hart, die persoonlijk voor jou is, laat iedereen die er oprecht in kijkt de volkomen zuivere waarheid van werkelijk leven zien.

Sommige mensen staat dat niet aan. Maar als het je wel aanstaat dan zul je door die spiegel in je hart in direct contact met Mij zijn. Want die spiegel is Mijn liefde en daarin ben je altijd in contact met Mij, zo vaak als je oprecht wilt.

Hemels Brood 6076

Het blijft op aarde voor mensen met de beste bedoelingen moeilijk om met de kromheid van de wereld om te gaan. Er is zoveel onwaarheid verborgen tussen het goede. En er zijn zoveel mensen die daardoor verward raken en het vermogen niet hebben om zich staande te houden. Want veel mensen die het goed bedoelen gaan ervan uit dat anderen het even goed bedoelen en zij herkennen de leugen en het bedrog vaak te laat, vaak pas als zij er door benadeeld zijn. En dat wekt weerstand, dat wekt boosheid, dat wekt wraakzuchtigheid.

Mensen gaan dan vaak vanuit zo’n stemming hun gelijk halen, hun recht halen. Alleen maken zij daarmee de situatie niet beter, want een leugenaar, een bedrieger zal niet toegeven dat hij iemand benadeeld heeft en het rechtssysteem voorziet niet in de verborgen onwaarheden, voorziet niet in de nadelen die mensen aangedaan worden door de mazen in de wetgeving. Er zijn op aarde altijd mensen die precies weten hoe zij zichzelf kunnen verrijken, zichzelf kunnen bevoordelen ten koste van anderen, zonder erom veroordeeld te kunnen worden. Dat zal altijd wrijving geven. Want niet alleen wordt iemand benadeeld door een medemens, maar hij kan er ook nog eens niet mee naar de rechter. Vaak staat het nadeel wat iemand aangedaan is niet in verhouding tot wat het hem zou kosten als hij de schuldige zou willen laten berechten, ook omdat daar feitelijke bewijzen voor nodig zijn, die de schuldige meestal weet te verbergen.

Het is de kunst om te gaan met dat wereldse ongemak, wat op allerlei manieren mensen raakt, zonder boosheid, zonder wraakzuchtigheid. Niemand ontkomt eraan, maar lang niet iedereen weet ermee om te gaan. Het is naïef om te denken dat met goedheid alles goed is. Want op aarde, in de wereld is dat niet zo. Ik vraag jullie wel om uit Mijn liefde te leven, maar Ik bedoel daarmee niet naïef te zijn. Wees zo zachtmoedig als de duiven en zo slim als de slang, staat er in de Bijbel geschreven. Daarmee bedoel Ik niet om je ook te bedienen van bedrog of verdraaiing, maar om de intelligentie uit ware liefde te gebruiken. Veel mensen leggen zich erop toe voor iedereen lief te zijn en vergeten daarbij de ware goede intelligentie van liefde te gebruiken. Terwijl Ik jullie die intelligentie van Mijn liefde evengoed ter beschikking stel. Intelligentie uit liefde, niet uit het verstand. En niet pas als iemand je benadeeld heeft, maar juist daarvoor.

Want liefde zonder wijsheid is de ware liefde niet. Maar verwissel de wijsheid, de intelligentie van Mijn ware liefde niet met je verstandelijke intelligentie, want dat is de ware wijsheid niet. Wees er altijd op bedacht dat de wereld vol van bedrog is op allerlei manieren, op allerlei momenten, door allerlei mensen en dat dit altijd zoveel mogelijk verborgen gehouden wordt. Het kwaad ruikt als het ware de naïviteit van mensen, ruikt waar liefde zonder wijsheid is en maakt daar misbruik van. Laat dat niet gebeuren door alleen naar Mijn liefde, naar de zachtmoedigheid van de duiven te streven, maar streef er ook naar om de bij Mijn ware liefde horende wijsheid aan te nemen en te gebruiken, dat is de slimheid van de slang in de goede betekenis van het woord.

Dit is voor alle mensen heel belangrijk om te beseffen. Ware liefde is zachtmoedig en wijs, is intelligent. Zoals heel Mijn Schepping uit Mijn oneindige liefde en haar oneindige wijsheid tot stand gekomen is. Om jullie allemaal tot het ware wijze liefdevolle leven te brengen, Mijn ware wijze liefdevolle eeuwige leven.