Hemels Brood 5922 t/m 5952

Hemels Brood 5922

Liefde overwint alles. Met liefde overwin je alles. Maar om tot die alles overwinnende liefde te komen, dat is voor heel veel mensen erg moeilijk. Het is een hele opgave voor alle mensen op aarde. Veel mensen hebben er zelfs geen besef van dat met liefde alles overwonnen kan worden. Maar ook jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven, die weten dat met liefde alles overwonnen kan worden, hebben het niet gemakkelijk om in alle opzichten, bij alle gebeurtenissen en voor alle mensen vast te houden aan die ware alles overwinnende liefde en daar in geen enkel opzicht van af te wijken.

Jullie doen allemaal, ieder op zijn eigen manier, je best om in alle opzichten naar ware liefde te leven. De ongeduldige probeert geduldiger te worden, de trage probeert ijveriger te worden, de strenge probeert zachtmoediger te worden, enz. En steeds opnieuw blijkt dat niet gemakkelijk. Want er is op aarde zoveel verleiding, zoveel dat prikkelt tot ongeduld of tot gelatenheid, tot strengheid of tot boosheid, tot verwijten of tot vooroordeel en steeds is het een zo snelle reactie op de prikkel, dat pas later beseft wordt de liefde te hebben losgelaten. Iedereen die zichzelf eerlijk beziet, herkent dit wel in een of ander opzicht bij zichzelf en heeft vaker zijn te snelle of te trage reactie betreurd. Wat in jullie voordeel spreekt, is de gedrevenheid om toch tot die ware liefde te komen, maar wat jullie daarbij nog wel eens vergeten is dat die liefde, die je nodig hebt, niet alleen tot stand te brengen is, maar dat het nodig is om daarvoor bij Mij te komen. Zodat Ik je extra voeding vanuit Mijn liefde kan geven. Want liefde blijft altijd Mijn liefde, de enige ware liefde waarmee Ik alles kan overwinnen en die Ik jou kan geven, die jij uit de Bron in je hart bij Mij kunt putten en met Mijn zegen, met Mijn aanwijzingen, kunt inzetten.

Hemels Brood 5923

Lieve Hemelse Vader, ik geloof in Uw bestaan, ik geloof in Uw liefde en Uw wijsheid en ik geloof in Uw waarheid. Toch denk ik dat ik nog niet precies U ten volle ken, zoals U werkelijk in alles Leven bent en Leven geeft. Ik denk dat van de voorstelling die ik van U heb, nog wel een en ander mist, dat U veel meer bent en kunt dan ik mij kan voorstellen.

Wie in zichzelf Mijn liefde beseft, wie voelt hoe Mijn liefde en haar wijsheid voor alles zorgt, ook al begrijpt iemand niet alles daarvan, die is al een eind op weg Mij te kennen. Al is de voorstelling die je van Mij hebt lang niet volledig, dat verwacht Ik van geen van jullie, omdat op aarde in de gegeven omstandigheden dat ook nog niet mogelijk is. Het is genoeg als je in Mij gelooft, als je in je hart Mijn liefde voelt, ook al is dat niet elk moment van de dag, het is voldoende om te kunnen groeien en om meer zicht op Mij te krijgen.

Want er is zicht nodig om Mij ten volle te kunnen zien zoals Ik waarlijk ben. Met zicht bedoel Ik geestelijk inzicht. Daarbij is licht nodig, Mijn licht. Maar Mijn licht kan Ik nog niet ten volle geven, want het zou je verblinden, zodat het je niet zou helpen. Iedereen heeft licht nodig om tot zicht op Mij en Mijn volledig ware bestaan te komen. Maar niet iedereen kan evenveel licht verdragen. Al naar gelang iemands hart in nederigheid is en er liefde kan groeien in het hart, kan Ik meer of minder licht aan iemand geven en dat licht is het voelen, het besef hebben van Mijn liefde. Veel mensen hebben een volkomen vertekend beeld van Mij. Door alles wat hen door kerkelijke instanties verteld is. Maar ook door nare gebeurtenissen, door oorlogen en hongersnood zijn mensen gaan denken dat er geen God van liefde kan zijn, als zulke dingen gebeuren. Zou Ik hen volop licht geven, dan zouden zij alleen verblind raken.

Mijn licht groeit mee met de geestelijke groei van de mens persoonlijk, en de ene mens groeit sneller in zijn hart tot nederigheid, tot liefde dan de andere en daarmee hangt samen welk beeld iemand van Mij heeft. In de Bijbel heb Ik de mens gezegd zich geen beeld te vormen en geen beeld te aanbidden. Toch werd het gouden kalf gemaakt en aanbeden. Maar wat werkelijk bedoeld is, zijn de beelden die mensen zich vormen ten aanzien van geld, bezit en macht. Die beelden worden aanbeden, wat iedereen bereiken wil aan bezit, aan macht, al het eigengewin. Maar wie dat loslaat, zulke beelden niet aanbidt, maar Mij meer en meer zoekt naar waarheid te zien, die geef Ik meer en meer licht. En zonder je een voorstelling te maken ben Ik er op zekere dag, helemaal zichtbaar voor jou zoals Ik in werkelijkheid Ben: ware wijze liefde, eeuwig Leven. Alles.

Hemels Brood 5924

Met de afdwaling van het zuivere ware leven, is de gesproken taal ontwikkeld, welke later ook geschreven kon worden. Een uitkomst voor de onderlinge communicatie, maar tegelijkertijd toont het ook de afstand die ontstaan is tussen mensen en Mij, hun ware Leven en hun ware Levensgeest. Met het ontstaan van taal wordt de mogelijkheid tot communicatie behouden, die anders verloren zou zijn gegaan. Maar als het om geestelijke communicatie gaat, dan is taal daarvoor heel gebrekkig. Want hoe leg je in de gebruikelijke taal precies uit wat het betekent, als gezegd wordt, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn Eén, God, de Drie-Eenheid, Schepper van hemel en aarde, Alles, het ware Leven? En hoe is in de gebruikelijke taal precies uit te leggen wat het betekent, als gezegd wordt dat de mens de drie-eenheid van lichaam, ziel en geest is? Is dat dan in letterlijke delen, een lichaam, een ziel en een geest? En ben Ik dan in letterlijke delen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

Het is nogal moeilijk om in taal uit te leggen dat het toch om de Eenheid gaat en niet om drie afzonderlijke delen. Als je jezelf voelt, dan voel je je niet het ene moment alleen lichaam, het andere moment alleen ziel en nog een ander moment alleen geest. Het kan zijn dat je door pijn of ziekte je lichaam dominant voelt en daar je aandacht naar getrokken wordt, maar evengoed blijf je jezelf wel als een geheel ervaren. In de natuurlijk materiële situatie op aarde is het voor jullie bijna niet voor te stellen wat in geestelijk opzicht het lichaam is, zonder daar toch een relatie te zien met de materie waaruit het lichaam op aarde bestaat. Maar geestelijk is daarbij van materie, zoals dat er op aarde is, geen sprake. Net zo heeft de aarde een geestelijke betekenis. Want de aarde is de grond waarop de gedachte gebaseerd wordt. En het is de spiegel van de basis van het ware levensbegin.

Maar heeft de aarde dan een ziel, een geest, leven? Het heeft de dienstbaarheid de mens te dragen op zijn eigen keus als basis van de gebeurtenissen tijdens zijn verblijf op aarde, waar de mens, als wezen, uitgerust als drie-eenheid, lichaam, ziel en geest, tot zijn ware oorsprong, zijn ware volmaakte leven uit Mij kan komen. De aarde vanwaar hij door de Zoon tot de Vader kan komen, terwijl de Vader, de Zoon en de heilige Geest Eén in werkelijkheid, Eén in Wezen zijn. En is dit in taal nu duidelijk? Nog niet. Want echt duidelijk kan het alleen in je hart worden, in je gevoel, in je contact met Mij, door Mijn Woord zonder taal, in je hart.

Wie in alle waarheid, in alle opzichten werkelijk tot het handelen naar ware liefde wil komen, die help Ik vanuit de Bron in zijn hart. Daarbij is het wel nodig dat diegene voor ware liefde bij Mij komt. Want niemand komt tot ware Goddelijke liefde dan samen met Mij, in Jezus Christus in je hart, met de ware liefde die Ik in jou Ben. De liefde van jouw Schepper waaruit jij bent voortgekomen. Wie in alle opzichten liefde wil leren zijn, laat die in zijn hart uit Mijn Bron van liefde putten en met Mij samen liefde zijn.

Hemels Brood 5925

Veel in Mij gelovende mensen praten regelmatig over de wedergeboorte. En er zijn mensen die beweren te zijn wedergeboren. Maar de wedergeboorte van een mens heeft een heel andere betekenis dan gedacht en over gepraat wordt. De wedergeboorte wordt nogal eens gezien als een mystieke religieuze omvorming, die met een soort van overtuiging over het eigen geestelijke vermogen, gedacht wordt bereikt te zijn. Maar in werkelijkheid is niemand wedergeboren als hij niet uit eigen vrije keus zich het werkelijk volmaakte leven, waarbij werkelijk volmaakt leven de volle gelukzaligheid geeft van de ware volledig onbaatzuchtige, belangeloze, onvoorwaardelijke liefde, blijvend en zonder enige afdwaling, zonder enige onderbreking, eigengemaakt heeft en zich niet volkomen en helemaal ten diepste, uit liefde voor Mij en zijn medemensen, in alle nederigheid en zonder voorwaarden en terughoudendheid, aan Mij en Mijn liefde heeft overgegeven, in volledige dienstbaarheid aan Mij en zijn medemensen.

Dat wil zeggen, als diegene volledig vrij is van enige zonde, van enige afdwaling van ware wijze liefde en tot eenheid met Mij, zijn Schepper, blijvend gekomen is. En in doorsnee kan Ik zeggen dat degenen die beweren wedergeboren te zijn, dat doorgaans niet zijn en ook niet weten wat de ware werkelijke wedergeboorte precies is. Kort gezegd is de wedergeboorte het verkrijgen van het ware leven uit Mij zoals het geheel zondevrij en volmaakt is en eeuwig onveranderlijk blijft. Wie tot wedergeboorte gekomen is, ervaart daarbij ook de ware hemelse gelukzaligheid, die op aarde ongekend is. Want als iemand op aarde geluk ervaart, zich blij en gelukkig voelt, dan zeg Ik jullie, dat het nauwelijks enig geluksgevoel is in vergelijking met de gelukzaligheid die het ware leven geeft. En zou iemand tot wedergeboorte gekomen zijn, dan zou het geluksgevoel van diegene zo’n uitstraling hebben, dat dit een enorm fenomeen zou zijn op aarde in de huidige tijd. Het zou zijn als een enorme bron van licht, wat niet ongezien zou blijven.

Je kunt je gelukkig voelen in je hart met Mij, met Mijn liefde, maar zodra je werkelijk wedergeboren bent, ben je gelijk Mijn liefde, ben je die volle gelukzaligheid, ben je vrij van elke zonde, ben je op aarde in Mijn hemel, of na de aarde in Mijn hemel. Maak je geen voorstelling over wat de werkelijke wedergeboorte precies is, laat je niets wijsmaken over de wedergeboorte, geloof degenen die zeggen wedergeboren te zijn niet, want wie wedergeboren is op aarde, die staat zich daarop niet voor, en diens taak op aarde is verborgen voor iedereen die zelf nog niet wedergeboren is. Want de wedergeboorte is de werkelijke Eénwording met Mij in waarheid, liefde en haar wijsheid, voor eeuwig en altijd, gelijkend op Mij, zoals Ik jullie mensen geschapen heb naar Mijn beeld en gelijkenis, maar niet Mij. Pas als je dat volledig bent, dan heb je alle afdwaling van liefde samen met Mij en Mijn ware liefde voor eeuwig overwonnen.

Dat is je wedergeboorte, niets anders dan dat.

Hemels Brood 5926

Ware liefde maakt geen onderscheid. Dat is Mijn ware liefde maakt geen onderscheid tussen de ene mens en de andere. Mensen maken onderscheid, mensen mogen elkaar of mogen elkaar niet. Tussen mensen kan vriendschap zijn of juist niet. Mensen kunnen van de een houden en een ander verfoeien. Zo is het met Mijn liefde niet.

In Mijn liefde is iedereen gelijk. Maar niet iedereen handelt gelijk, niet iedereen handelt naar liefde, daarom is iedereen in Mijn ware liefde wel gelijk, maar de dienstbaarheid van Mijn liefde werkt niet voor iedereen gelijk. Want liefde heeft het in zich om voor iedereen het beste voor elkaar te brengen en dat gaat niet voor iedereen op dezelfde manier. Wat voor de een het beste is, is voor een ander niet het beste. Wat voor de één helpt om hem tot waar leven in de volle gelukzaligheid te brengen, helpt voor een ander niet, terwijl het voor alle mensen het beste is om tot het ware volledig gelukzalige leven te komen. Dat is dan ook wat Mijn liefde voor iedereen bewerkt, maar niet voor iedereen op gelijke wijze, omdat niet iedereen op gelijke wijze met zijn leven op aarde omgaat. Het verschil wordt dus niet gemaakt door Mijn liefde, maar door de mensen zelf.

Voor iemand die koppig is, werkt Mijn liefde anders uit, dan voor iemand die ongeduldig is en nog anders voor iemand die liegt, enzovoorts. Voor alle vormen van afdwaling van liefde werkt Mijn liefde anders uit, daarbij rekening houdend met het begripsvermogen van iedereen. Want niet iedereen heeft hetzelfde begripsvermogen en de ene mens is gemakkelijker in zijn hart met liefde te bereiken, dan een ander. Bij mensen houdt liefde nogal eens op, of neemt het een soort van pauze, als iemand zich tekortgedaan voelt, als iemand bedrogen is, dan wil hij gerechtigheid voor zichzelf. Maar ware liefde, dat is Mijn ware liefde hoeft geen gerechtigheid voor zichzelf, zij draagt elk tekort, elke leugen, elk bedrog, zij verdraagt alles wat geen liefde is en zij zet zich er voor in om iedereen tot het inzicht te brengen, dat niemand gebaat is met welke afdwaling van liefde dan ook. Terwijl mensen steeds opnieuw voor zichzelf de ander willen afhouden van daden die niet naar liefde zijn, geeft Mijn ware liefde wegen en inzicht aan mensen om hen te helpen tot liefde te komen, voor hen, niet voor zichzelf, maar voor de mens. Om die mens via allerlei wegen en middelen tot het inzicht te brengen, dat leugen niet loont, egoïsme niet loont, eigenbelang duur betaald wordt, enzovoorts. Om de mensen te laten inzien dat alleen ware liefde het ware geluk, de ware rijkdom, de enige goede macht geeft, waar iedereen mee gediend is en alle leed mee wordt weggenomen.

De wegen die Mijn liefde aan mensen geeft zijn heel verschillend, om die mens tot het beste te brengen, voor die mens en voor alle mensen. Want ware liefde, Mijn ware liefde, doet aan iedereen alleen goed, geeft aan iedereen altijd wat voor iedereen het beste is in alle opzichten. Ware liefde, Mijn ware liefde, is geheel onbaatzuchtig en geeft onvoorwaardelijk aan iedereen wat hij nodig heeft om tot het ware gelukzalige leven te komen. Omdat Ik jullie allemaal werkelijk even liefheb, geef Ik jullie verschillende wegen, zodat iedereen precies die weg te gaan krijgt, die hem het beste helpt om tot het ware leven te komen, en altijd zo, dat alle mensen daarmee geholpen worden om ook ieder voor zich tot het ware leven te komen. Niet voor Mij, maar voor jullie eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 5927

Elke dag wordt het leven doorgegeven, Mijn leven. Levende mensen geven Mijn leven door aan nieuw levende mensen en elke dag gaan er mensen van het aardse leven naar het hemelse leven. Het ware leven, dat is Mijn leven, blijft eeuwig en wordt eeuwig doorgegeven. Nu op aarde en daarna in Mijn hemelen.

Steeds is er nieuw leven op aarde, zolang de aarde er is. Maar er komt een dag dat zonder de aarde alle leven nieuw is en alleen nog in Mijn hemelen in alle werkelijkheid mensen ware liefde leven en met elkaar en met Mij volkomen gelukkig zijn. Want werkelijk leven is liefde leven en liefde leven is volkomen gelukzalig leven. Elk nieuw geboren leven op aarde is uit Mij nieuw geboren leven op aarde om tot werkelijk leven in Mijn hemelen te komen, om tot ware liefde, Mijn ware liefde te komen en tot die ware gelukzaligheid te komen. En zo kwetsbaar als het kleine nieuwgeboren mensje is, afhankelijk van degenen waaruit hij geboren is, zo zijn jullie allemaal uit Mij geboren, eerst afhankelijk van Mijn liefde, tot jullie zelf Mijn liefde aangenomen hebben en alleen nog gelijk aan Mijn liefde werkelijk leven, al dan niet op aarde.

Want liefde leven is niet alleen in Mijn hemelen, maar is ook al mogelijk op de aarde. Juist op aarde is het bedoeld om in ware liefde zelfstandig te worden. Maar zonder Mijn liefde is het voor niemand mogelijk om gelijk aan Mijn liefde zelf liefde te worden. Zoals een baby zijn ouders nodig heeft, zo hebben jullie allemaal Mij nodig om gevoed te worden en te groeien. Pas als je helemaal in alles volkomen gelijk bent aan Mijn onbaatzuchtige, belangeloze, onvoorwaardelijke liefde, ben je in werkelijk leven volwassen geworden en leef je zelfstandig ware liefde, waarbij jouw leven toch altijd en eeuwig Mijn leven is, zodat je altijd en eeuwig met Mij verbonden blijft in de volle gelukzaligheid van Mijn ware eeuwige leven, Mijn eeuwig ware liefde.

De aarde is als een broedplaats, maar daar zijn ook de wilde dieren nog, die een gevaar kunnen zijn. In Mijn hemel is alleen liefde en eeuwige vrede voor ieder die daar komt. Zolang de aarde er is, komt er elke dag nieuw leven, komen er kleine mensjes om groot te worden, door Mij in ware liefde gezegend nieuw leven.

Hemels Brood 5928

Ik ben mild en vergevend voor mensen van goede wil. Want ook al kennen mensen Mij in hun hart, ook al geloven zij in Mij en Mijn liefde, daarmee zijn diegenen nog niet zelf in alles gelijk aan Mijn liefde. En in je hart zie Ik dat je dat bij jezelf beseft en je je afvraagt hoe je tot die liefde, die gelijk is aan Mijn liefde, hoe je tot die totale eenheid met Mij ooit kunt komen, als je weet hoe belangrijk dat is, maar ook van jezelf ziet dat je die liefde nog niet bent, nog zelfs niet weet hoe dat precies in alles vorm te geven. En jij bent niet de enige die dat overdenkt. Want meer lieve mensen die Mij in hun hart beginnen te kennen, die beseffen hoe belangrijk het is om tot Mijn volmaakte liefde in alles te komen, zien van zichzelf dat zij die liefde nog lang niet bereikt hebben.

Ik zie in je hart dat het je soms wat treurig maakt en onzeker erover, hoe het beter te kunnen doen, hoe tot meer liefde in alles te komen. Die treurnis heeft te maken met wat Ik je in je hart laat zien, heeft te maken met besef van wat nog niet volkomen liefde is. Maar het is nodig dat Ik je steeds opnieuw, dat wat nog geen volmaakte liefde is, laat zien, laat beseffen, om je daarvan te helen en tot inzicht te brengen, zodat je steeds een stapje dichter bij totale liefde kunt komen. Het zou je geen stap dichter bij Mij brengen als Ik je dat niet zou laten zien en laten begrijpen, want zonder inzicht zou je geen motivatie hebben om iets aan je handelen te wijzigen en daarmee dichter bij Mij en ware liefde te komen. En ja, het is niet gemakkelijk om steeds opnieuw te beseffen dat je liefde nog niet die volkomen volmaakte liefde gelijk Mijn liefde is. Toch is het Mijn liefde om je juist al die, meestal kleine, afdwalingen te laten zien en beseffen, ook al geeft dat treurnis.

Laat evengoed de moed niet zakken, want je zult de ware liefde heus bereiken. Niet jij alleen, maar jij en Ik samen, jullie allemaal met Mij samen. Daarvoor is het nodig om alles onder ogen te gaan zien, niet alles tegelijk, maar stapje voor stapje. En als jij loslaat nu al volmaakt te willen zijn, en dat geldt voor jullie allemaal, dan voel je hoe mild en vergevend Ik ben en lost je treurnis op in nieuwe moed en groei je weer een stapje dichter naar Mij en Mijn liefde toe.

Hemels Brood 5929

Er is op aarde onderscheid te maken tussen liefde en het tegenovergestelde van liefde, wat geen liefde is. Er is op aarde te kiezen tussen liefde en dat wat geen liefde is. Maar het is niet zo gemakkelijk om precies te omschrijven wat allemaal valt onder liefde en wat niet onder liefde valt. Jullie die in Mij en Mijn liefde geloven proberen zo goed mogelijk naar Mijn liefde te leven, te handelen. En als Ik jullie vraag, omschrijf eens wat liefde is en wat geen liefde is, dan zeg je waarschijnlijk, liefde is onbaatzuchtig, belangeloos en onvoorwaardelijk. Liefde verdraagt alles, liefde is niet trots, liefde vergeeft alles, liefde oordeelt niet, liefde is altijd nederig, enzovoorts. En geen liefde is al het tegenovergestelde daarvan, is eigenbelang, eigengewin, trots, onverdraagzaamheid, enzovoorts. En dan is het redelijk omschreven.

Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling van Mijn vraag. De bedoeling van Mijn vraag is meer, kun jij aangeven welk deel van jouw handelen, van hoe je leeft, hoe je met de dingen omgaat onder liefde valt en welk deel niet? Kun jij van alles wat je doet, zegt, niet doet, niet zegt precies onderscheiden wat wel en wat niet naar liefde was, is? Want een omschrijving van liefde is één ding, maar precies weten wanneer je wel of niet naar liefde leeft, is iets heel anders. En Ik zeg jullie, dat onderscheid maakt nog geen van jullie precies zoals het is. Maar ieder van jullie probeert evengoed de omschrijving van liefde wel zo veel mogelijk waar te maken, vanwege jullie geloof in Mij en Mijn liefde. Die ijver waarmee jullie dat doen, is heel goed, maar evengoed nog vaak gebaseerd op de eigen invulling van wat gedacht wordt dat liefde is. Die eigen invulling is vaak gebrekkig, omdat je daarmee de ingeving van Mijn liefde, zoals ware liefde werkelijk is, belemmert.

Jullie begrijpen wat liefde wel en niet is, maar het omzetten van het woord in de daad is nog beperkt, omdat jullie vermogen tot onderscheid nog beperkt is. Kom in je ijver nog wat meer in je hart bij Mij, zodat Ik je steeds wat meer inzicht kan geven wat in jouw doen en laten eigenlijk nog niet precies naar ware liefde is en wat al wel naar liefde is. Want liefde is niet alles precies invullen zoals liefde omschreven staat, ware liefde is in je hart aanvoelen wat Ik in Mijn liefde je laat weten dat liefde is en dan, uit ware liefde voor Mij, uit eigen overtuiging zijn, Mijn liefde. Uit vrije keus naar die liefde die Ik je aanreik handelen. Niet omdat Ik je dat in je hart aanraad, maar alleen omdat je inziet en ervan overtuigd bent dat Mijn raad de juiste liefde is. Dan leer je langzaam maar zeker en juist en precies onderscheid te maken, tussen wat naar ware liefde handelen is en wat niet. Dan leer je je misvattingen kennen over wat jij denkt dat liefde is, maar toch nog niet precies is.

Niet om te onderscheiden of anderen wel of niet naar ware liefde handelen, maar om van jezelf te leren inzien en begrijpen wat je al wel en wat je nog niet naar liefde doet. Want als jij dat meer en meer inziet van jezelf en met jouw ijver meer en meer Mijn liefde leeft, dan geeft dat een uitstraling die, zonder woorden, zonder oordeel, zonder onderscheid, je medemensen ten goede komt. Laat al je invullingen over liefde en geen liefde los en kom in je hart voor Mijn ware liefde, zodat je van Mij leert ware liefde te zijn in Mijn Naam, Jezus Christus, je Schepper en hemelse Vader, God Die Alle Leven Is. Volmaakt Leven, eeuwig ware liefde.

Hemels Brood 5930

Ieder leven op aarde, ieder mens op aarde getuigt van Mijn leven en Mijn belofte aan jullie allemaal, dat jullie allemaal gered zijn voor het eeuwig ware leven. Die getuigenis blijft doorgaan tot ieder mens zijn weg over de aarde gegaan is en Mijn belofte voor ieder mens tot waarheid zichtbaar geworden is. Maar niet ieder mens is zich bewust van Mijn belofte en beseft dat zijn leven op aarde getuigt van de waarheid van Mijn belofte en beseft dat hij het volmaakte leven, de volmaakte liefde, Mij in zich heeft. Zelfs bestaat uit Mijn leven, Mijn liefde, Mijn waarheid. Evengoed doe Ik ook voor hen die daar niets van beseffen en voor hen die niet in Mij geloven, Mijn belofte gestand. En het zal zo zijn dat zij, niets beseffend, niets wetend, niets gelovend, toch opgenomen in Mijn liefde, ook getuigen van Mijn belofte, omdat hun bestaan het getuigenis is, omdat elk bestaan op aarde van de waarheid van Mijn belofte getuigt.

Want leven is de waarheid van bestaan, ook al is dat bestaan op aarde niet in alle opzichten de volle gelukzaligheid van werkelijk leven, omdat het bestaan op aarde niet in alle opzichten als werkelijk leven uit Mij beseft wordt. En zo is er de mens en, los daarvan, zijn handelen. Het leven van de mens is uit Mij, maar het handelen van de mens is in veel opzichten niet gelijk aan het leven dat de mens uit Mij is. En juist dat belemmert de mens om de ware gelukzaligheid van het volmaakte leven, Mijn leven, Mijn liefde in zich ten diepste te voelen, te beseffen, te ervaren. Maar wie in Mij gelooft, wie Mijn liefde nastreeft om naar te handelen en daarvoor steeds weer in zijn hart bij Mij komt, die zal wel momenten van geluk in zich voelen en weten dat dat een begin is van de totale gelukzaligheid van het ware leven, dat Ik in hem Ben en hij zal gaan zijn. Die zal gaan begrijpen dat Mijn belofte op aarde tot werkelijkheid zal komen voor alle mensen en in waarheid van leven al vervuld is.

Maar zolang er nog afdwaling van liefde is, zal er op aarde ook het verdriet en de pijn van die afdwaling zijn. Zolang is er lijden door het handelen van mensen. Lijden dat niet voortkomt uit Mijn leven, uit Mijn liefde, maar voortkomt uit het van liefde afwijkende handelen van mensen. Maar zoals Mijn lijden de belofte van leven voor eeuwig heeft vastgelegd voor alle mensen, zo is alle lijden van alle mensen hen allemaal dienstbaar om tot de bewustheid van werkelijk leven, werkelijke liefde te komen en voor iedereen om tot het besef te komen dat zijn leven Mijn leven is en dat zijn leven de vervulling is van Mijn belofte.

Hemels Brood 5931

Soms gebeuren er dingen waardoor je boosheid in je voelt opkomen, of waardoor je geïrriteerd raakt. Het komt opzetten en het lijkt je gewoon te overkomen, je raakt erdoor gegrepen en je komt er moeilijk van los. Je wilt niet boos worden, geïrriteerd raken, maar het gebeurde prikkelt je toch tot boosheid of tot irritatie. Je wilt het wel kwijt, want je weet dat het geen ware liefde is en dat het tot minder geschikte reacties kan leiden, maar zo gemakkelijk gaat het niet om je boosheid los te laten of over je irritaties heen te stappen.

Als je geprikkeld raakt tot boosheid of irritatie en je meent het oprecht, ten diepste, dat je de ergernis of de boosheid kwijt wilt, kom dan in je hart bij Mij en laat Mij weten dat je het kwijt wilt en laat Mij zien en voelen in je hart, dat je het ten diepste meent. Dan zul je de boosheid, de irritatie voelen wegtrekken en dan komt de rust en de vrede terug in je hart. Vanuit die rust en die vrede kun je dan ook in je hart voelen wat Ik je aanraad om te doen, hoe met de situatie die je tot boosheid of irritatie prikkelde om te gaan, waardoor de situatie ten goede keert of geef het de tijd totdat er verbetering in de situatie mogelijk is en accepteer het zoals het is. Want alleen met Mijn liefde kun je innerlijk weer tot rust en vrede komen, voordat je boosheid of irritatie schade gebracht heeft. Want vaak wanneer iemand tot boosheid of irritatie geprikkeld wordt, geeft dat al snel een reactie, die meer schade dan goed doet. Als je, voordat je een reactie geeft, in je hart bij Mij komt en werkelijk ten diepste gemeend Mij vraagt om de boosheid of de irritatie weg te nemen, dan zul je in jezelf het wonder ervaren van het zonder enige moeite wegvloeien van je boze gevoelens of je irritatie en voelen hoe de rust en de vrede in je hart weerkeren.

Je kunt het met veel moeite zelf proberen om de boosheid te onderdrukken of de irritatie los te laten, maar als je het Mij ten diepste oprecht vraagt, zul je meemaken, zul je innerlijk voelen, hoe het zonder enige moeite wegvloeit en je hart zonder enige moeite terugkeert in haar rust en haar vrede, ondanks de gebeurtenis. Wie in al die situaties die prikkeling geven, waardoor de rust en de vrede in het hart verstoord raken, oprecht bij Mij komt en Mij oprecht vraagt om rust en vrede in het hart, die zal steeds makkelijker en stabieler die rust en vrede in het hart kunnen vasthouden vanuit zijn contact met Mij, en die zal Mijn liefde steeds dieper gaan voelen in zijn hart en Mijn liefde zal in zijn hart meer en meer voelbaar aanwezig zijn en blijven.

Hemels Brood 5932

Zoals veel mensen de liefde betrachten, mist daarbij vaak de wijsheid en zoals veel mensen de wijsheid betrachten mist daarbij vaak de liefde. En dan gebeurt het nogal eens dat mensen het ene moment naar wijsheid handelen en het andere moment naar liefde, waarbij het de liefde mankeert aan wijsheid en het de wijsheid mankeert aan liefde. Het blijkt voor mensen moeilijk te zijn om liefde en wijsheid te combineren, zoals Mijn liefde en haar wijsheid aan elkaar verbonden één geheel zijn en niet gescheiden kunnen worden.

Iedereen kan in zijn hart putten uit Mijn liefde en haar wijsheid. Maar het komt vaker voor dat iemand in zijn hart bij Mij komt en Mij vraagt hoe het beste naar ware liefde en haar wijsheid te handelen en daarbij zijn eigen invullingen niet losgelaten heeft. En diegene vindt dan Mijn liefde te streng of te mild en doet naar zijn eigen voorstelling wat hem lijkt dat liefde of dat wijsheid is. Alleen degenen die hun eigen voorstellingen kunnen loslaten, kunnen in zich precies aanvoelen wat Mijn ware liefde en haar wijsheid tezamen als één liefde naar waarheid is. Want in haar wijsheid weet Mijn liefde altijd wanneer strengheid nodig is en wanneer mildheid het beste is. Want in haar wijsheid ziet liefde alles in de juiste verhoudingen, zodat Mijn ware liefde altijd goed is en goed doet, ook al denken mensen door allerlei gebeurtenissen weleens dat Mijn liefde te streng of te mild is.

Maar het is niet door Mijn liefde en haar wijsheid dat er dingen gebeuren die niet prettig zijn, het is door Mijn liefde en haar wijsheid dat al die gebeurtenissen toch aan alle mensen ten goede komen, dat zij de mens dienstbaar zijn op allerlei manieren, die geen mens bedenken of bewerkstelligen kan, zonder in zijn hart uit Mijn ware liefde en haar wijsheid te putten, zonder in contact met Mij van Mij te leren wat ware liefde en haar wijsheid is en zonder in zijn hart naar Mijn raad te luisteren hoe het beste in ware liefde te handelen. Want mensen bedenken zich nogal eens zelf wat liefde en wat wijsheid is en zoals mensen zich bedenken dat liefde is en zoals mensen zich bedenken dat wijsheid is, zo zijn die twee vaak niet tot een eenheid te brengen.

Mijn liefde is niet door een mens te bedenken. Zoals Mijn liefde in waarheid en wijsheid liefde is, is zij alleen van Mij te krijgen in je hart, zodra je er eerlijk en oprecht naar vraagt.

Hemels Brood 5933

Er zijn veel mensen die niet in Mijn bestaan geloven, die overtuigd niet in Mijn bestaan geloven, toch besta Ik, Leef Ik. Al die mensen die overtuigd niet in Mijn bestaan geloven, veranderen daar met al hun overtuiging dat Ik niet besta, niets aan. Alle mensen die niet in Mijn bestaan geloven, geloven wel in hun eigen bestaan, die hebben het besef te bestaan, te leven. Het bestaan op aarde noemen zij leven. Maar er is een verschil tussen leven en leven. Het ene leven is het bestaan op aarde en het andere leven is het werkelijke leven. Niemand bestaat en leeft zonder Mij, want alle bestaan en alle leven Ben Ik, is Mijn Leven.

Wie dit niet gelooft, bestaat wel, maar leeft niet. Wie dit wel gelooft, die bestaat en leeft, ook al gaat hij dood. Want werkelijk leven is eeuwig leven en de dood heeft daar geen betrekking op. Veel mensen die niet in Mijn bestaan, in Mijn ware werkelijke leven geloven, zoeken naar de zin van hun leven, van hun bestaan op aarde. En zolang zij niet in Mij en Mijn bestaan, Mijn werkelijk leven geloven, kunnen zij elke steen omdraaien, de wereld en het heelal onderzoeken, zij zullen van alles ontdekken, maar niet tot de zin van hun leven komen, omdat alleen Ik de zin van hun leven ben, omdat Ik alleen werkelijk leven Ben in alles en iedereen, in alle mensen en in de eeuwige oneindigheid, welke volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid is.

Zolang mensen niet in Mij geloven, niet in Mijn liefde, het volmaakt Zijn, blijven zij het bestaan zonder werkelijk te leven en kunnen zij ook het doel van hun verblijf op aarde niet begrijpen zoals het te begrijpen is. Maar alle ongeloof en de hele wetenschap bij elkaar veranderen niets aan wat werkelijk waar is, aan het Enige ware Leven, Die Ik Ben. Alle onderzoek van wetenschappers en mensen die niet in Mij geloven, gaan uit van de materie, van het zichtbaar en wetenschappelijk bewijsbare op en om de aarde en dat met een zekere arrogantie gelijk te hebben, omdat hun ongelijk niet te bewijzen is, dat wil zeggen, omdat Mijn bestaan niet bewezen is. Daarbij wordt uitgesloten dat iets of iemand, waarvan het bestaan met de aardse middelen en mogelijkheden niet bewezen is, bestaat.

Vraag hen vanwaar zij hun besef te bestaan hebben en Ik zal het zeggen, van Mij, jullie God en Schepper. Uit Mijn ware eeuwige liefde voor alle mensen, gelovig of niet. Ik ben werkelijk volmaakt eeuwig Leven, volmaakte liefde.

Hemels Brood 5934

Gevoelens en gedachten kunnen met elkaar verweven zijn en daardoor kan het moeilijk zijn om het onderscheid te maken tussen wat gevoelens en wat gedachten zijn, dat is, wat verstandelijke overwegingen zijn. Maar net zo goed als liefde in eenheid met haar wijsheid is, zo kunnen gevoelens in eenheid met gedachten zijn. Alleen, net zoals de wijsheid uit liefde voortkomt en niet andersom, zo zou het moeten zijn dat uit gevoelens de juiste gedachten voortkomen.

Maar bij mensen is het vaak andersom. Gedachten roepen gevoelens op en zo komt het dat het verstand nogal eens over gevoelens heerst. Regelmatig gebeurt het dat gebeurtenissen met verstandelijke overwegingen bekeken worden en vandaaruit gevoelens opkomen die zeker niet altijd overeenkomen met liefde. Terwijl gevoelens van liefde er altijd voor zorgen dat er verstandig gehandeld wordt, kan dat van het omgekeerde niet gezegd worden. Want op het moment dat iemand benadeeld wordt, is er direct een verstandelijk verweer en vandaaruit komen boze en verwijtende gevoelens die tot het tegenovergestelde van liefde verleiden. Terwijl bij iemand die liefde voelt voor een medemens, als die hem iets misdoet, uit die liefde verstandig handelen voortkomt, waarbij er geen boosheid of verwijten zijn. Daarom staat er ook geschreven, zoek eerst de ware liefde, want uit liefde komt het meest verstandige handelen voort. En daarbij, wie de ware liefde gevonden heeft, die heeft Mij gevonden, die heeft Mijn ware liefde in zich gevonden en zal daaruit alleen nog liefdevol en verstandig handelen.

Niet verstandig liefdevol, maar liefdevol verstandig. Want ware liefde ben Ik in alle mensen, in ieders hart is Mijn ware liefde aanwezig, zodanig dat iedereen daarvan gebruik kan maken. Het is jammer dat er nog veel mensen eerst met het verstand kijken en zich door het verstand laten leiden, dat geeft een ander resultaat dan ware liefde geeft. Het verstand is bij veel mensen dominant, omdat hun ‘ik’ nog een belangrijk deel uitmaakt van hun besef te bestaan, alsof zij zelf het leven zijn en beheren. In werkelijkheid leven en beheren jullie allemaal je leven pas als je vrijwillig en met volledige overgave Mij leeft, Mijn volkomen volmaakte liefde en haar wijsheid leeft. Als je jouw ‘ik’ opzij zet voor Mijn volmaakte liefde in je hart.

Hemels Brood 5935

Geweld lost niets op. Maar de mens wil vechten. Vechten voor zijn gelijk, vechten voor zijn recht, vechten voor zijn positie, vechten voor zijn geluk. Ja, de mens wil vooral vechten voor zijn geluk. Laat die mens vechten, tot hij inziet dat vechten eeuwig kan duren, tot hij inziet dat het geen resultaat geeft, dat met vechten geen werkelijk geluk bereikt wordt, maar wel met liefde en haar wijsheid.

Steeds opnieuw vecht de mens en vaak zonder precies te weten waarvoor hij vecht. Want degene die vecht voor zijn recht denkt daarmee geluk te winnen, als hij zijn recht heeft gekregen. En degene die vecht voor zijn positie denkt daarmee het geluk te winnen, als hij zijn positie veiliggesteld heeft. Maar in alle gevallen is de situatie van winst toch altijd nog een situatie van verlies, omdat het recht morgen weer krom kan zijn en de positie morgen ondermijnd kan zijn. Maar wie geen recht hoeft, geen positie hoeft, geen wereldse belangen heeft, geen gelijk hoeft te hebben en eenvoudig tevreden is met de liefde en haar wijsheid die Ik hem geef, die bereikt daarmee het ware levensgeluk van Mij in zichzelf, ondanks pijn en verdriet, ondanks ziekte en onaangename situaties. Die zal niet vechten maar steeds in zichzelf bij Mij en Mijn wijze liefde komen en steeds naar Mijn liefdevolle raad luisteren en in alle rust en eenvoud daarnaar handelen.

Het zal hem daarmee niet beter gaan dan anderen, hij zal niet rijker aan bezit zijn dan anderen, hij zal daarmee niet gezonder zijn dan anderen, een betere positie hebben. Dat is allemaal geen maatstaf om op aarde gelukkig door te zijn. Degene die niets anders hoeft dan Mijn liefde en Mijn liefdevolle raad, begrijpt dat zijn geluk daarzonder niet te winnen is. Diegene weet dat zijn geluk Mijn ware leven is, Mijn ware liefde is, los van alle wereldse behoeften, los van alles wat op aarde aan macht, kracht en bezit te bereiken is. Diegene weet dat alleen Mijn liefde in zijn hart, dat is, zijn ware leven, dat is, zijn besef van Mijn liefde in zijn hart, hem blij maakt en geluk geeft. Diegene weet dat alles wat met geweld en met vechten bereikt is, al gaat het maar om iets kleins dat krom is recht te zetten, niet meegenomen kan worden naar het verblijf na de aarde, terwijl het echte geluk, ware liefde, wel meegenomen wordt.

Laat degenen die denken met vechten hun recht, hun gelijk, hun bezit te kunnen veiligstellen maar gaan, tot hen de lust vergaat en ze tot inzicht komen. Dat kan lang duren en voor meerderen zal hun tijd op aarde er te kort voor zijn, zodat zij in het hiernamaals in hun eigen gevecht terechtkomen, om tot inzicht te komen en de waarheid van leven, ware liefde, het eeuwige geluk uiteindelijk te bereiken. Zalig degenen die op aarde dat ware geluk in hun hart bij Mij gevonden hebben en ernaar streven daarnaar te handelen. Want zij nemen dat mee naar Mijn hemelen gevuld met liefde, met vrede, met geluk, zoals op aarde in hun hart al aanwezig is.

Hemels Brood 5936

Ook al gebeurt er van alles in de wereld wat je niet begrijpt, houd moed en blijf op Mij vertrouwen. Ook al begrijp je nog niet alles van Mij en Mijn Woord, houd moed en blijf in Mijn liefde geloven. Ook al gebeuren er dingen waarvan je het goede van Mijn liefde niet kunt herkennen, geef het niet op, blijf bij Mij in je hart. Want ruwe stormen zullen razen, toch zal er geen echte schade zijn, maar juist zuivering van al wat geen liefde is.

Want Ik heb jullie beloofd dat alle pijn voorbij zal gaan, dat alle kwaad voorbij zal gaan, dat Ik alle tranen van jullie ogen zal wissen en jullie zal leiden naar een land overvloeiende van melk en honing, waar alles goed is en iedereen vol van ware liefde is. Dat land is Mijn hemel en de melk en de honing zijn Mijn voeding van liefde en haar wijsheid. En daarmee zullen jullie voor altijd wel gevoed en eeuwig levend gelukkig zijn. Die belofte kom Ik na zoals Ik gezegd heb. Daarom, houd moed, blijf vasthouden aan je geloof, ook al begrijp je zoveel nog niet. Je zult gaan begrijpen, steeds wat meer, zoals je tot nu toe ook steeds wat meer bent gaan begrijpen. Houd moed, want je groeit nog steeds en al gebeurt er veel wat onaangenaam is in de wereld, het is nodig, om allerlei redenen die nu nog niet te begrijpen zijn voor je, maar de tijd komt, dat je meer begrijpt en dichter bij Mij komt, dichter bij Mijn liefde voor jou en alle mensen. Dat duurt nog, tot de tijd die nodig is voorbij is en Mijn belofte vervuld is voor jou en voor alle mensen.

Want om dichter bij Mij te komen is het nodig om je tijd op aarde te volbrengen zoals die je gegeven is en je vertrouwen op Mij vast te houden door alle moeilijke tijden heen. Want ieder verblijf op aarde kent moeilijkheden van verschillende aard. En hoewel dat in de ogen van mensen vaker niet eerlijk verdeeld lijkt te zijn, zeg Ik jullie, jullie zien juist niet wat eerlijk is. Eerlijk is het om iedereen, om alle mensen de kans te geven bij Mij te komen in Mijn hemelen, eerlijk is het om alle mensen de kans te geven tot werkelijk leven te komen, tot Mijn liefde in alles te komen, in de volledig Goddelijke vrijheid en daarmee altijd gelukkig te zijn. En dan is alles wat in jullie ogen niet eerlijk is, juist volkomen eerlijk, ook al kunnen jullie dat niet zien. Blijf daarom toch op Mij vertrouwen, blijf in Mij en Mijn liefde geloven en groei in Mijn liefde op de aarde, tot jullie Mijn liefde in vrijheid zelf zijn.

Hemels Brood 5937

In ieder mens is zijn eigenheid gelegd uit de Wezenlijkheid van Mij, jullie God en Schepper. In deze eigenheid bestaat de mogelijkheid om je los te wanen van je Schepper, van Mij, en eigen keuzen te maken die niet overeenkomen met de werkelijkheid van leven.

Maar juist doordat in ieder mens zijn eigenheid uit Mij gelegd is, is het voor ieder mens mogelijk om zich bewust te zijn van zijn bestaan, zoals hij een eigen bestaan is. Zo is de vrijheid van keus nodig om het besef te bestaan te kunnen hebben. Terwijl ieder mens deel is van Mij, heeft hij de vrije keus, en zodra hij met zijn vrije keus ervoor kiest zich los van Mij, zijn Schepper, te gedragen als een volkomen eigen zelf en als zijn eigen heerser over zijn leven, keert hij zijn volmaakt zijn om tot onvolmaakt zijn, zonder zijn leven uit Mij te verliezen. Maar de keus voor het onvolmaakte heeft wezenlijke gevolgen die niet beperkt blijven tot ieder zelf en tot de eigen persoonlijkheid, maar die gevolgen hebben voor alle mensen, omdat alle mensen tezamen in werkelijkheid één leven zijn met Mij, hun Schepper, hun God.

Nu kun je denken, als alle afdwalingen van mensen toch gevolgen hebben voor iedereen, wat maakt het dan uit wat je kiest? Toch maakt dat wel degelijk uit. Want mensen kunnen wel hun keuzen los van Mij maken en daarmee afdwalen van Mijn Wezenlijkheid, Mijn Goddelijkheid, Mijn eeuwig Enig ware Leven, maar daarmee zijn ze niet los van Mij en van Mijn eeuwig Enig ware Leven, welke volmaakte onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid is. Alle keuzen van mensen voor afdwaling van ware liefde hebben gevolgen, niet alleen voor hen die afdwalen, maar voor alle mensen. Evengoed zorgt Mijn liefde ervoor dat elke keus en het gevolg daarvan ten dienste staat aan alle mensen, zodanig, dat iedereen tot het besef kan komen dat hij zijn eigenheid verkregen heeft uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, welke volmaakte liefde is en pas werkelijk zijn eigen leven kan zijn, als hij Mijn enig ware Leven aanneemt als zijn leven, dat is, als hij zichzelf in dienst van Mijn liefde stelt en afziet van zijn zogenaamde eigenmacht, als hij zich uit zijn eigenheid vrijwillig verenigt met Mij en Mijn volmaakte liefde.

En nu kun je zeggen, maar wat dan met alle mensen die hun best doen om tot die eenheid met Mij te komen, waarom hebben die dan nog te maken met de gevolgen van al die mensen die nog steeds alleen hun eigen keuzen voor zichzelf maken? Omdat jullie mensen allemaal met elkaar in Mij verbonden zijn en daar is geen scheiding in aan te brengen, anders zou er geen Eenheid zijn, Die Ik Ben, het eeuwig ware Leven. En één met Mij zijn is één met elkaar in Mij zijn. In Mijn liefde vang Ik alle afdwalingen op, jullie liefde is groeiende, maar daarmee nog niet volmaakt. En wie werkelijk zijn best doet gelijk aan Mij en Mijn liefde te worden, die verdraagt met Mij samen wat Ik in Mijn liefde voor alle mensen verdraag en ten goede keer voor jullie allemaal. En wat hij verdraagt met Mij zal hem in zijn hart aan liefde in overlopende maat vergoed worden. Hemels vergoed worden.

Hemels Brood 5938

Er zijn veel mensen die in Mij geloven, die op Mij vertrouwen, die Mij graag eens zouden willen zien zoals zij hun medemensen zien en met Mij zouden willen praten zoals zij met hun medemensen, die zij letterlijk zien, kunnen praten. En ook jij zou dat graag meemaken. Want, zeg je in je hart tegen Mij, je weet dat Ik altijd overal aanwezig ben, dus zou Ik Mij ook aan iedereen kunnen laten zien. En Ik zeg je, Ik zeg jullie allemaal, Ik ben altijd in jullie allemaal aanwezig, Ik ben altijd in jullie hart aanwezig.

In je hart kun je met Mij praten en in je hart kun je Mij zien, want zien is niet alleen letterlijk zien, maar zien is ook geestelijk zien. Een blinde kan niet letterlijk zien, maar toch “ziet” hij wat er om hem heen is, wat er om hem heen gebeurt, niet met zijn natuurlijk materiële ogen, maar met al zijn zintuigen, dat is met zijn voelen, zijn horen, zijn bewustheid en met zijn mogelijkheid om onderscheid te maken tussen alle verschillende geluiden, trillingen, en wat hij ruikt en wat hij voelt, enz. Daarmee kan hij zich toch innerlijk een beeld vormen. Dat is niet altijd precies zoals het gezien wordt door mensen die wel met hun natuurlijk materiële ogen kijken, maar ook zij zien daarmee niet alles zoals het werkelijk is. Want als de ene mens een situatie omschrijft en een andere mens omschrijft diezelfde situatie, dan zijn dat meestal niet dezelfde omschrijvingen. Zouden zij zuiver zien, dan zou hun omschrijving precies hetzelfde moeten zijn, maar dat is zelden het geval. En nu willen mensen Mij graag op dezelfde manier zien zoals ze elkaar met hun materiële oog zien. Omdat zij denken Mij dan beter te kunnen zien en het dan makkelijker is om met Mij te praten.

Maar er is geen plaats waar je Mij beter kunt leren zien en beter kunt horen en beter kunt gaan begrijpen naar waarheid en liefde dan in de zuiverheid van je hart, in alle nederigheid en oprechtheid. En daarbij zeg Ik jullie dat al degenen die Mij in hun hart ontmoeten, in het zuivere deel van hun hart, en daar naar Mij luisteren, allemaal hetzelfde zullen horen en zien en hetzelfde zullen vertellen over wat Ik hen in hun eigen hart over hetzelfde onderwerp heb gezegd. Daar zal dan geen verschil in zijn. En dat is Mij zien, in jezelf, in je hart. Dat is meer waard dan Mij buiten je te zien zoals je je medemensen kunt zien, met je materiële ogen. En zou je je medemensen in je hart kunnen ontmoeten, zoals je Mij in het zuivere deel van je hart kunt ontmoeten, dan zou je heel wat mensen heel anders gaan zien, dan je ze nu met je materiële ogen en je materiële gedachten ziet. Zou je met je geestelijk zuivere ogen naar de mensen om je heen kijken, dan zou je de werkelijkheid gaan zien en iedereen die met zijn zuiver geestelijke ogen naar diezelfde mensen zou kijken, zou precies hetzelfde zien, er zou geen verschil meer zijn tussen wat de één ziet en wat de ander ziet, als beiden met hun werkelijk zuiver geestelijke ogen zouden kijken.

En dat is zien met het hart op de werkelijk zuiver geestelijke manier. Dat is mogelijk voor jou, voor jullie, voor alle mensen. Dan zie je Mij werkelijk, in elk geval dat deel van Mij waar je werkelijk geheel zuiver geestelijk naar kijkt. Daarom zeg Ik jullie allemaal, wees blij met het zicht dat je op Mij hebt in je hart waar het zuiver is, want al zie je Mij daar nog niet helemaal en al hoor je Mij daar nog niet volkomen, je ziet en hoort daar meer dan je ooit met je materiële ogen van Mij kunt zien en met je materiële oren kunt horen. Kom zo vaak mogelijk in het zuivere deel van je hart en zowel je zicht als je gehoor zullen meer en meer Mij werkelijk gaan horen en gaan zien zoals Ik werkelijk Ben voor alle mensen: ware volmaakte onbaatzuchtige onvoorwaardelijke volmaakt wijze, eeuwig oneindig grote, onveranderlijke liefde. Werkelijk Leven.

Hemels Brood 5939

De doorsnee mensen hebben zelden gedachtegangen over Mij, hun Schepper. Hun gedachten zijn veelvuldig in beslag genomen door werk, door verlangens, door dagelijkse bezigheden, door gebeurtenissen en als er dan nog tijd is, door vertier in allerlei vormen. Ook de onderlinge gesprekken gaan zelden over Mij, hun Schepper, hun ware werkelijke leven. De onverschilligheid ten aanzien van Mij en Mijn liefde neemt toe. Want werelds gezien zijn er veel belangrijkere dingen te doen, omdat die direct iets opleveren en een gedachte of een gesprek over Mij levert weinig op, in wereldse termen gesproken.

Dat is dan ook een van de grote verleidingen, die heel onschuldig lijkt, namelijk dat het niet zo belangrijk is om in Mij, hun Schepper, te geloven en aandacht aan Mij te geven. Een andere grote verleiding is het willen hebben van erkenning, van waarde in de ogen van andere mensen, het willen hebben van een soort aanzien en erbij willen horen. Daarvoor doen mensen veel. Als een aantal mensen ergens succesvol mee is, rent de massa erachteraan. En steeds is er een nieuwe rage, als er iets nieuws op de markt gebracht is en dat wordt bekend, dan wil ineens iedereen het hebben. Dat is een derde grote verleiding, de hebzucht, hetzelfde of meer willen hebben dan medemensen. Want dat geeft een gevoel van macht. En dat is de vierde grote verleiding, het willen hebben van macht over anderen.

Lieve gelovige mensen, bij jullie gaat de aandacht vooral uit naar de geestelijke waarden van het leven, zoals geduld, verdraagzaamheid, ijver, waarheid, vergevingsgezindheid, betrokkenheid, liefde, nederigheid en zachtmoedigheid. Maar dat neemt niet weg dat jullie ook allemaal te maken hebben met verleidingen, met al het tegenovergestelde van liefde en waarheid. Want de vier grote verleidingen hebben ook werking ten aanzien van jullie doen en laten. Het zou goed zijn niet alleen naar de geestelijke waarden te kijken, maar ook rekening te houden met die grote verleidingen. Want het is ook voor jullie allemaal belangrijk om die te kennen en te doorzien in alles om jullie heen en in het doen en laten van je medemensen. Want wat hen drijft, heeft ook zijn effect op jullie, juist roept jullie streven naar eerlijkheid, naar waarheid, naar liefde, die verleiding op, door mensen om je heen en door allerlei gebeurtenissen.

Houd daar rekening mee en bemerk je in je handelen dat die verleiding je meetrekt, kom dan direct in je hart bij Mij en laat het Mij weten, dan geef Ik je liefde en kracht om aan liefde vast te houden, zodat verleiding geen vat op je krijgt en je handelen gelijk aan Mijn liefde blijft.

Hemels Brood 5940

Een mens kan nog zoveel wijze lessen krijgen, maar komt hij niet tot liefde, dan is hij met al zijn verkregen wijsheid nog niet werkelijk levend. Veel lessen die een mens op aarde krijgt, geven hem inzicht hoe het een volgende keer anders te doen, zodat het resultaat beter zal zijn. Maar op die manier leert iemand wel zijn handelen te wijzigen, maar het betekent niet dat daarmee de liefde in zijn hart groter geworden is. Want de boze leert evengoed van zijn ervaringen als de goede. Kwade plannen worden net zo goed verbeterd als goede plannen. Wat voor de één een les in nederigheid is, kan voor de ander een prikkel zijn tot meer boosheid en verzet. Daarom krijgt niet iedereen dezelfde lessen, want de onderlinge vermogens om te leren van dezelfde lessen zijn heel verschillend. Lessen waardoor de ene mens tot meer nederigheid komt en in zijn hart tot meer liefde doorgroeit, brengen een ander mens tot meer hoogmoed en tot meer kracht om wat hij voor zichzelf wil, te krijgen. Daarom krijgen sommige mensen veel te verdragen, terwijl anderen een gemakkelijk leven lijken te hebben.

Maar hoe het er bij de één of bij de ander in zijn hart uitziet, is van buiten niet ten diepste te zien. Maar Ik zie alles en Ik zie in elk hart precies hoe het ermee staat, hoeveel liefde er in een hart aanwezig is en wat de mogelijkheden zijn om een hart tot meer liefde te brengen. Maar er kan in een hart al zoveel liefde aanwezig zijn, dat diegene kan meedragen aan het leed van de mensheid, aan het leed dat het kwade op aarde aanricht. En zo zijn er mensen die te dragen krijgen wat anderen nog niet goed doen, door de vergissingen en fouten die anderen maken. Want de sterken van hart, degenen die ondanks pijn en leed, ondanks verlies en ziekte in hun hart bij Mij blijven, in Mij en Mijn liefde blijven geloven en blijven vertrouwen, dat zijn de sterken, die krijgen meer te verdragen dan hun zwakke medemensen, die bij ongemak al snel aan hun geloof twijfelen, aan Mijn liefde twijfelen en verdwalen in de wereld.

Daarom, het is niet zo dat iemand die veel te verdragen krijgt veel te leren heeft, en die weinig te dragen heeft niet veel te leren heeft. Wie dit in zijn hart begrijpt, die gaat ook meer van Mijn liefde in zijn hart begrijpen en meer van Mijn liefde voelen en daarmee zal de liefde in zijn hart groeien. Want daar gaat het om. Niet dat je veel leert, maar dat in je hart Mijn liefde als jouw liefde groeit.

Hemels Brood 5941

Zou je niet graag alles willen kunnen? Mensen willen allemaal wel graag alles kunnen, liefst ook zonder enige moeite, maar wat is alles kunnen? Over het algemeen komt het erop neer dat iedereen die alles wil kunnen, vooral dat wil kunnen, wat hem alles geeft wat hij voor zichzelf wil hebben, of dat nu goed of fout is. Want zowel degenen die macht en bezit willen als degenen die anderen willen helpen uit hun nood, vullen voor zichzelf in wat en hoe zij die hulp willen geven. Zowel degenen die macht en bezit willen, als degenen die anderen willen helpen, zouden wel alles willen kunnen doen wat in hun idee nodig is, om te bereiken wat zij willen.

En hebben ze dat bereikt, dan is er meer en meer wat zij, met hun alles kunnen, willen bepalen. Want alles willen kunnen, is vooral gebaseerd op alles willen bepalen. In elke samenleving, in elke samenwerking, in alle groepen waar mensen met elkaar bezig zijn, wil iedereen eigenlijk het liefst degene zijn die bepaalt en dat is niet altijd mogelijk, vaak niet mogelijk. Omdat er altijd wel anderen zijn, die ook willen bepalen en meer invloed hebben. Er zijn maar weinig mensen die beseffen dat met alles kunnen niet per definitie alles opgelost kan worden. Maar met ware liefde, met Mijn ware liefde, kan dat wel. Maar dat is nu juist ook de moeilijkheid, zelfs voor jullie die in Mij en Mijn liefde geloven. Want ook jullie zouden het liefst alles kunnen, om goed te maken wat niet goed is, om iedereen op aarde te helpen, de hongerige mensen, de armen, de zieken, de slachtoffers van geweld en noem maar op.

Maar dat gaat niet, want er zijn zoveel meer mensen in allerlei soorten van nood dan er helpende handen zijn, werkelijk helpende handen van mensen die niet zelf willen bepalen, maar in hun hart bij Mij komen en vrijwillig Mij laten bepalen hoe en wie te helpen, die het bepalen aan Mij overlaten, dat is, aan Mijn ware wijze liefde. Ware liefde die zij in hun hart in contact met Mij krijgen en van Mij in hun hart weten zij wat het beste is om te doen, en daarmee kunnen zij alles. Met Mijn liefde en haar wijsheid kan alles. Alleen, alles kunnen is niet alles bepalen. Alles kunnen is Mijn liefde en haar wijsheid vrijwillig aannemen en zijn. Maar het kwaad neemt Mijn liefde niet aan en zal dan ook nooit alles kunnen. Zie je, als er nog iets in je is dat naar het kwaad neigt, dat is, naar het tegenovergestelde van liefde, kun je niet alles. Want alles kunnen is Mijn liefde en haar wijsheid zijn in alles.

Hemels Brood 5942

Sommige mensen denken dat zij met gezond eten hun lichaam en geest zuiver houden, dat zij met gezond leven lichaam en geest tot een hoger niveau brengen, maar waar het werkelijk om gaat, is het innerlijk geestelijk levensbesef uit Mij en het vermogen om naar Mijn liefde en haar wijsheid te handelen. Daarbij kan iemand eten wat hij wil, gezond of niet gezond, het gaat niet om de voeding van het lichaam, het gaat om de voeding van de innerlijke geest en om de nederigheid en de liefde in het hart.

Sommige mensen reizen naar allerlei plaatsen waar wonderbaarlijke dingen gebeurd zijn en zij denken daar een geestverruiming te krijgen. Anderen reizen naar bedevaartsoorden om daar genezing te vinden of om gehoor te krijgen voor hun gebed. Er zijn er die hun gebed richten tot door de kerk benoemde heiligen, of aan Mijn in de Bijbel genoemde moeder Maria. Het mag allemaal, het is geen misdaad, het staat iedereen vrij. Maar het is een misverstand te denken dat al deze dingen ook maar enige geestelijke verhoging of enige geestelijke verruiming zouden geven. Want elke plaats die beschreven wordt om te zijn, en elk als gezond benoemd eten, is geestelijk bedoeld. Daarom staat er in de Bijbel: als gezegd wordt, ‘zie hier is Hij, of, zie daar is Hij, ga er niet heen’, want zo is het niet bedoeld om Mij te vinden. En van alle voeding, waarvan Ik gezegd heb, dit is rein en dat is niet rein, heb Ik de geestelijke betekenis ermee bedoeld. Het gaat niet om wat je letterlijk eet, maar wat je geestelijk gezien voor waar aanneemt, vanuit Mijn liefde in je hart of van wat mensen zeggen of kranten schrijven.

Ik heb in de Bijbel ook gezegd dat Mijn Woord verhuld gegeven is. En juist dat is de verhulling, dat voor degenen die geestelijk nog niet kunnen zien en Mijn Woord nog niet kunnen begrijpen, alleen het letterlijke van Mijn Woord te zien is. Maar jullie, die Mij in je hart kennen, die Mij in je hart kunnen ontmoeten, al is het alleen het voelen van Mijn liefde en het besef dat Ik het ware leven ben, jullie zouden toch kunnen weten dat niets letterlijk bedoeld is, maar juist geestelijk. Dat wil niet zeggen dat het niet goed zou zijn om naar een rustige plaats te gaan om daar in alle rust bij Mij in je hart te komen en met Mij te spreken. Maar ga niet naar een plaats omdat die plaats je iets zou kunnen geven in geestelijk opzicht en eet geen voedsel omdat het de geest gezond zou maken. Eet omdat het lichaam letterlijk voeding nodig heeft. Reis vrij rond als je dat wilt, verbind er echter geen geestelijke verruiming aan. Ja, ook de geest heeft zijn voeding nodig, maar dat is niet letterlijk bedoeld, het is de zuivere voeding die Ik je in je hart geef die Ik in de Bijbel bedoel. En die is altijd en overal alleen rechtstreeks van Mij in je hart voorradig. Waar je op aarde ook bent, wat je ook eet om je lichaam in stand te houden.

En wil je reizen, waar dan ook naartoe, je bent vrij om dat te doen en Ik zeg je, Ik ga altijd met je mee, maar voor Mij hoef je niet te reizen, voor Mij hoef je niet speciaal gezond te eten, want wat is werkelijk gezond eten? Dat is op aarde in het letterlijke niet te vinden, alleen in je hart van Mij, bij Mij. En ga je op reis en maakt iemand ergens bijzondere dingen mee, dan ligt het niet aan de letterlijke plaats waar hij zich bevindt, maar aan zijn hart en dan zou dat overal elders evengoed gebeurd zijn. Begrijp dit goed, want teveel wordt toch nog letterlijk genomen, wat alleen geestelijk bedoeld is begrepen te worden, in je hart bij Mij. Het gaat om liefde en haar wijsheid, niet om een plaats of om voeding, maar om Mijn liefde en haar wijsheid in je hart en daarnaar te leven, waar je ook bent en wat je ook eet. Het gaat erom hoe het met je hart gesteld is, zit dat op de juiste plaats, en neem je daar Mijn voeding, dat is Mijn ware liefde en haar wijsheid aan om naar te leven, daar gaat het om!

Hemels Brood 5943

Wie het verhaal kent van de verloren zoon, waarbij een vader twee zoons had en de ene zoon zijn erfdeel wilde hebben en kreeg en wegging, terwijl de andere zoon bij zijn vader bleef en stevig meewerkte in het bedrijf van zijn vader, die zal het misschien niet zo’n eerlijk verhaal vinden.

Want de zoon die wegging verkwanselde zijn erfdeel, hij leefde erop los, deed alles wat hij wilde en hem plezierde, had veel vrienden, die uiteindelijk geen vrienden bleken te zijn, want toen zijn geld op was en hij niets meer had en niets meer kon, waren zijn vrienden verdwenen en leefde hij in de grootste ellende en at van het voer van de varkens. Toen zijn ellende niet meer te dragen was, ging hij verdeemoedigd terug naar zijn vader en vroeg hem nederig om onderdak. De vader, die zijn zoon gemist had, verwelkomde zijn verloren gewaande zoon met grote vreugde en gaf een groot welkomstfeest. Maar de zoon die braaf thuisgebleven was en volop werk gedaan had, vond dat niet zo eerlijk, want voor hem was nog nooit zo’n groot feest gegeven, terwijl hij toch al die jaren zoveel werk had gedaan. En wellicht denk jij ook wel, dat je de blijdschap wel begrijpt, maar zo’n feest niet in verhouding vindt met de zoon die thuisgebleven is en veel werk verzet had.

Om te beginnen had de vader de vrijheid om te doen wat hem goeddunkte. Maar het belangrijkste waarom de vader zo blij was, dat was om al hetgeen de zoon geleerd had in zijn wilde jaren. Want deze zoon had alles gedaan wat hij wilde, alles meegemaakt wat makkelijk, leuk en fijn leek, maar vervolgens had hij ook de gevolgen over zich heen gekregen, die hem gegeseld hebben en uiteindelijk tot een diep berouw gebracht hebben, tot waar werkelijk levensinzicht. Terug bij zijn vader zag en wist de vader dat zijn zoon een hele moeilijke en ellendige tijd gehad had en tot werkelijk diep berouw gekomen was, voor hij in alle nederigheid bij zijn vader terugkwam. Dat was de voornaamste reden voor het feest, niet voor de zoon en wat hij gedaan had, maar voor zijn berouw, voor zijn ware nederigheid, voor zijn geestelijke groei naar wat werkelijk leven, werkelijk liefde is. Want dat leek verloren en bleek juist in orde te zijn gekomen.

Dat is de grote vreugde ook voor Mij, als één van Mijn kinderen die door de wereld zwerven, tot bezinning komt, tot besef van werkelijk leven komt, tot Mij als zijn Vader terugkomt, in zijn hart, in Mijn liefde. En dan zeg Ik tegen jullie die niet in de wereld gedwaald hebben, maar steeds zoveel mogelijk bij Mij in je hart gebleven zijn, verheug je altijd met Mij om ieder mens dat Mij terugvindt in de werkelijkheid van leven, in de werkelijkheid van liefde en haar wijsheid, in zijn hart. Want dat is steeds een stapje dichter bij Mijn Koninkrijk voor jullie allemaal. Want Mijn Koninkrijk is niet volledig als niet alle mensen daarin verzameld zijn, in werkelijk leven, in werkelijke liefde en haar wijsheid, in Mij, en Leven! In volle gelukzaligheid allemaal Leven!

Dus, werk op de velden mee aan Mijn koninkrijk en verheug je op ieder mens die terugkomt om ook op de velden van Mijn koninkrijk te werken. Want Ik wacht op alle mensen, omdat Ik alle mensen innig liefheb. En al geef Ik voor jou, voor jullie, geen feest en al is het leven op aarde voor jullie geen feest, Ik heb jullie innig lief, laat dat genoeg zijn.

Hemels Brood 5944

In de ene grote geest uit Mij zijn alle specifieke eigenschappen van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid aanwezig. Elk van de eigenschappen van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid heb Ik uit Mij buiten in de zes geesten tot uiting gebracht en in de zevende grote geest zijn alle eigenschappen tezamen verenigd. Al deze in die ene grote geest aanwezige eigenschappen zijn ook in de mens aanwezig. Maar net zoals het een vrije mogelijkheid voor die ene grote geest is om af te wijken van deze eigenschappen, door voor het tegenovergestelde ervan te kiezen, heeft ook de mens de vrijheid daartoe.

Maar in de mens zijn al die eigenschappen los van elkaar en het is aan de mens om die tot de eenheid gelijk aan Mij te brengen. Daarbij is het altijd zo, dat iedereen in die eigenschappen verbonden is met Mij, jullie Schepper, God en hemelse Vader, zodat er altijd een verbinding is tussen ieder mens persoonlijk en Mij, jullie Schepper, God en hemelse Vader Persoonlijk. De keus is aan de mens om vanuit die verbinding in zichzelf tot eenheid met Mij te komen. In ieder mens zijn Mijn Goddelijke eigenschappen aanwezig en zij zijn allemaal gebaseerd op, en vormen daarin gezamenlijk één geheel met, Mijn eeuwig ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar onnavolgbare wijsheid. Maar ieder mens kan vanuit zijn vrijheid van levensbesef voor het tegenovergestelde kiezen. En omdat in de mens deze geestelijke eigenschappen nog niet tot een volmaakte eenheid gekomen zijn, kan het dan eens deze en dan eens gene eigenschap zijn waarvan iemand voor het tegenovergestelde kiest.

De geestelijke eigenschap waarvan het meest voor het tegenovergestelde gekozen wordt, is de waarheid. De keren dat een mens voor de leugen kiest in plaats van de waarheid is zo hoog, dat het getal bijna tot aan de oneindigheid reikt. Als we het omdraaien en kijken naar de keren dat iemand voor waarheid kiest, dan is dat getal zo klein als een zandkorrel in een enorm grote woestijn. Zolang dat nog zo is, is er van eenheid met Mij nog nauwelijks enige sprake, terwijl juist het ware levensgeluk in de eenheid met Mij, jullie Schepper, God en hemelse Vader ligt, zichtbaar gemaakt in Jezus Christus, Mijn Zoon, Die, Mij gelijk, Mijn liefde op aarde getoond heeft en jullie allemaal voor het eeuwige leven gered heeft. Maar het blijft aan jullie om in al jullie doen en laten voor de ware goede op Mijn liefde gebaseerde Goddelijke eigenschappen te kiezen, door je steeds in je hart met  Mij te verbinden, in je hart bij Mij te komen en in verbinding met Mij Mijn raad aan te nemen en op te volgen.

In jullie hart ben Ik aanwezig in Jezus Christus, Die de poort is naar Mijn hemelrijk en via Hem vind je Mij in ware liefde, want Hij is Mij en Ik ben Hem, in je hart het ware Leven. Vind Hem in je hart en je hebt Mij gevonden. En heb je Mij in je hart gevonden, dan heb je al Mijn specifieke eigenschappen uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid gevonden in de ware zuiverheid van werkelijk leven, ware wijze liefde. Dan is het jouw keus om al jouw keuzen gelijk aan Mijn liefde te maken en daarmee tot eenheid met Mij, jouw God en Schepper in Jezus Christus, te komen. Maar let op, want zo gemakkelijk als het hier staat is het niet. Want steeds zul je ook de verleiding ervaren om toch niet voor Mijn raad te kiezen, toch niet in je hart bij Mij te komen, toch niet de waarheid onder ogen te zien. En dan komt het erop aan wat jij in je vrijheid kiest.

Je bent gered. Dat wil zeggen, de mogelijkheid om eeuwig te leven in de volle gelukzaligheid van zijn blijft voor jou in de eeuwigheid aanwezig, het is aan jou om dat aan te nemen. Het is aan jou om in alles Mijn liefde, Mijn leven daadwerkelijk aan te nemen en eeuwig werkelijk vrij en gelukkig te leven.

Hemels Brood 5945

Denk niet: ik pas niet in Gods Koninkrijk. Denk niet: ik ben nog geen kind van God. Denk niet dat je nog teveel afdwaalt, niet goed genoeg bent voor Mij en denk niet dat je nog niet goed genoeg bent om Mij in je hart te ontmoeten, om bij Mij te komen en met Mij te spreken. Want wie in alle oprechtheid Mij in zijn hart wil ontmoeten, die is welkom, meer dan welkom.

Het is beter om in je hart bij Mij te komen en naar Mij te luisteren, naar wat Ik je in liefde aanraad, dan zelf te bedenken wat het beste is om te doen. Want je kunt zelf niet bedenken wat Mijn liefde jou precies zou aanraden om te doen of te laten, en juist daarom blijf je denken dat je niet goed genoeg bent om in je hart bij Mij te komen en Mij te ontmoeten. Maar Ik heb jou lief, hoe je ook bent, en als dat nog niet in alles in jouw idee goed is, dan doe je er juist goed aan om bij Mij te komen en alles over wat je denkt nog niet goed te doen, met Mij te bespreken. Want als je het goed wilt doen, dan ben Ik, jouw Schepper, juist Degene die jou het beste kan uitleggen wat goed en wat niet goed ging en wat precies Mijn ware liefde is. Daarom, schroom niet, kom naar je hart, kom naar Mij in je hart, spreek Mij aan in je binnenste, daar waar jij je overwegingen in stilte maakt. Kom in die stilte naar Mij en toon Mij je overwegingen, dan kan Mijn liefde in haar wijsheid je helpen om tot de juiste conclusie te komen en je laten voelen wat goede en minder goede conclusies zijn.

Als je besluit om over je schroom heen te stappen en bij Mij te komen, denk dan niet dat je Mijn stem gaat horen. Want zo is het contact met Mij meestal niet. Contact met Mij gaat in het besef, in het voelen. Wat Ik tegen je zeg komt als een gedachte, een ingeving, waarvan je innerlijk gaat weten dat het Mijn Woord aan jou is, niet gesproken, maar doorvoeld in waarheid. Schroom niet meer, kom in je innerlijk waar je zelf bent, want daar ben Ik ook, in stilte. Ik kom naar voren zodra jij Mij aanspreekt. In het begin niet zo duidelijk, omdat je niet goed weet wat te verwachten en het ook onwennig is om bij Mij te komen, omdat je jezelf te klein voelde en Mij te groot.

Maar jij bent niet te klein, juist het kleine verwelkom Ik bij Mij te komen. Ik ben niet groot en hoog verheven, Ik ben Alles. En in dat Alles is plaats voor jou, heb je plaats in Mij, in Mijn liefde, zo klein als je bent. Want Ik heb jou lief. Al zie en hoor je Mij niet zoals je je medemensen ziet, hoort en spreekt, Ik sta naast je, Ik ben bij je, Ik ben in je hart. En het fijnste is het, als jij Mij wilt ontmoeten, met Mij wilt spreken, want Ik heb jou lief.

Hemels Brood 5946

De Bijbel wordt door veel mensen gezien als een verhaal, of eigenlijk als een boek met verschillende verhalen. Maar het zijn geen verhalen, het zijn allemaal aanwijzingen. Levensaanwijzingen die min of meer verborgen zijn in de verschillende onderdelen van de Bijbel. Het is allemaal wel te lezen als verhalen, maar wie goed leest, die vindt tegenstrijdigheden in de verhalen. Er zijn kerkelijke overheden die goed gelezen hebben en tegenstrijdigheden op hun manier rechtgetrokken hebben of weggelaten hebben bij de vertaling. Daardoor komt niet alles in de Bijbel meer overeen met de oorspronkelijke betekenis, welke in alle opzichten geestelijk is.

Nu kun je je afvragen waarom Ik dat heb laten gebeuren, want Ik zou er toch wel voor gezorgd kunnen hebben dat de vertalingen naar alle zuiverheid zouden plaatsvinden. Maar juist heb Ik dat niet, want het is de grilligheid van de mens die in zijn vrijheid bepaald heeft hoe hij voordeel kon doen met hetgeen in de Bijbel staat als Mijn Woord, zodat Mijn Woord hem macht zou geven. En dat is wat kerken gedaan hebben. Niet zo fraai. Maar ook dat heb Ik in Mijn liefde dienstbaar gemaakt aan het doel van de mens op aarde. En wel juist zo, dat de mens in zijn geestelijke ontwikkeling toch nog kan beseffen welke geestelijke betekenissen de verhalen in de Bijbel hebben. Niet vanuit het lezen van de Bijbel, maar vanuit het contact met Mij in het hart. Want wie in geestelijk opzicht groeit in het ware levensbesef en daarmee in zijn contact met Mij, die heeft uiteindelijk de Bijbel als Mijn Woord buiten hem niet meer nodig, want hij kent Mijn Woord in zijn hart en hij kent in zijn hart ook steeds meer wat werkelijk leven is en Wie Ik in werkelijkheid Ben.

Dat is beter dan de teksten in de Bijbel, die zo vaak en door zoveel mensen vertaald zijn, dat er lang niet alles van de oorspronkelijke tekst in staat en wat erin staat is ook niet meer helemaal zuiver en gelijk aan de oorspronkelijke betekenis. Evengoed staat er nog altijd toch zoveel in wat wel zuiver en juist is, dat het in elk geval mensen op weg helpt om te gaan begrijpen dat het leven op aarde niet zomaar zonder doel is. En evengoed heb Ik nog andere mogelijkheden om mensen in hun hart bij Mij te brengen, om mensen tot geloof te brengen, om mensen tot besef te brengen van hun in waarheid geestelijke bestaan uit Mij en het doel van hun bestaan op aarde. Het meest belangrijke daarbij is het besef van Mijn liefde voor ieder mens persoonlijk en voor jullie allemaal tezamen. Dat is niet zo intens in de Bijbel te lezen, als het ten diepste te voelen is in je hart, waar Ik altijd Persoonlijk volkomen zuiver aanwezig Ben.

Hemels Brood 5947

Niemand leeft op aarde voor zichzelf, alhoewel veel mensen zich wel zo gedragen. Het verblijf op aarde is voor iedereen bedoeld om met elkaar tot eenheid in Mij te komen, waarbij iedereen persoonlijk geroepen is om daar uit eigen vrije wil aan mee te werken, zich ervoor in te zetten om met alle mensen samen tot eenheid in ware liefde te komen, Mijn ware wijze liefde.

Er zijn nog niet veel mensen die dat inzien en beseffen. Meestal komt het door de verschillende belangen die mensen hebben, dat zij tot een samenwerking komen, dat is doorgaans in hun eigenbelang. Is aan dat belang voldaan, dan is de samenwerking meestal voorbij. Vaak gaan mensen met elkaar om in de hoedanigheid van “voor wat, hoort wat” en “doe ik iets voor jou, doe jij iets voor mij”. En dat heeft dan vaak ook nog een grond in zaken die het daglicht niet verdragen. Als je daarmee te maken krijgt, terwijl je zelf eerlijk en oprecht in je handelen wilt zijn, kan het weleens moeilijk zijn je in alle opzichten aan de zuivere waarheid te houden. De druk van een omgeving met mensen die vooral hun eigenbelang zoeken en vooral van hun eigenbelang uitgaan, kan te groot zijn om te weerstaan en voor veel mensen is het dan gemakkelijker om toe te geven aan de situatie die niet geheel zuiver en eerlijk is.

Maar je krijgt daar spijt van, want de waarheid gaat aan je knagen. De onwaarheid knaagt niet, die is tevreden, maar de waarheid, die gaat knagen en dat is een naar en onprettig gevoel. Zie je, mensen die veelvuldig alleen hun eigenbelang dienen, die hebben zichzelf teruggetrokken van de waarheid en de waarheid heeft zich teruggetrokken van hen. Maar bij degenen die toch eigenlijk aan waarheid hadden willen vasthouden, gaat de waarheid knagen. En dan kun je proberen net zo doof voor de waarheid te zijn als de mensen in je omgeving, maar je innerlijk besef van het belang van waarheid in liefde blijft aanwezig en je ontkomt er niet aan om toe te geven aan de waarheid, om innerlijk weer tot rust en vrede te kunnen komen. Dat kost en die kosten zijn hoger dan de kosten die het vasthouden aan waarheid en liefde zouden zijn geweest. Maar als je terugkomt op je schreden, berouw toont en aan Mij bekent dat je aan de verleiding hebt toegegeven, dan neem Ik die kosten van je over, en jou maak Ik sterker om bij een volgende keer sterker in je schoenen te staan.

Want er zullen steeds weer nieuwe situaties komen waarbij anderen het niet zo nauw nemen en jou verleiden hetzelfde te doen. Wie naar waarheid en eerlijkheid blijft handelen, die zal Ik sterk en machtig maken in waarheid en liefde, niet om te heersen over anderen, maar om tot eenheid te komen met degenen die ook in Mijn liefde sterk willen zijn, tot alle mensen met elkaar in eenheid zijn in Mijn liefde.

Hemels Brood 5948

Als je een vat wilt vullen met wijn, moet het schoon en leeg zijn. Zo is het ook nodig dat een hart schoon is en er niets in aanwezig is, voor het gevuld kan worden met zuivere ware liefde, met Mijn ware wijze liefde. Dat is dan ook wat het eerst gebeuren moet met het hart van iedereen die zijn hart wil vullen met Mijn liefde. En bij jullie, lieve mensen, zie Ik dat je je erop toelegt om je hart met Mijn liefde te vullen. Maar aan ieder van jullie zeg Ik, daarvoor is het nodig dat je hart gezuiverd wordt van alles wat er nog in aanwezig is en het totale vullen met Mijn liefde in de weg staat.

Er zijn nog opvattingen, die niet bij Mijn liefde passen, misvattingen. Er zijn gewoonten waarvan je het besef nog niet hebt dat zij niet bij Mijn liefde passen. Er zijn verstandelijke overwegingen die een barrière vormen voor het besef van wat Mijn liefde in werkelijkheid doet, kan en geeft. Er zijn onwaarheden waarvan je de ernst en de gevolgen nog niet overziet en bij ieder van jullie is er nog een mate van eigengewin aanwezig, al is het alleen om jezelf te beschermen, het neemt plaats in je hart in en beperkt het instromen van Mijn liefde. Ook is in jullie harten nog eigenbelang en zelfs een neiging tot macht, al is het om goed mee te doen. Macht die niet past bij Mijn liefde omdat het verstandelijk overdacht is, ook al is het om goed te doen. Alvorens een kamer in te richten, maak je die kamer schoon, je zet er je meubels pas in als alle stof en spinrag weg is en de kamer fris en vrij van stof en ongedierte is.

Daarom is het nodig dat je zorgt voor een rein en zuiver hart, waar ruimte is voor Mijn ware liefde. En Ik zeg jullie, dat kan alleen met Mij samen, het idee dat je dat alleen moet doen is op zich al een belemmering om je hart schoon te krijgen, zodat het gevuld kan worden met Mijn ware liefde. Dus probeer niet in alles liefde te zijn zonder eerst met Mij je hart te reinigen. Kom daarvoor bij Mij en weet dat er tijd voor nodig is om je hart vrij en rein, geheel zuiver te krijgen, en gevuld met Mijn ware liefde. Tijd die Ik jullie op aarde geef. Want op aarde is tijd nodig voor alles. Tijd en ruimte, die geef Ik jullie. Forceer die tijd niet en verspil die tijd niet, kom steeds opnieuw bij Mij zodat we samen, stap voor stap, je hart kunnen reinigen en het steeds een beetje meer gevuld kan worden met Mijn liefde, wanneer er weer wat opgeruimd is aan misvattingen en onwetendheid, aan eigenbelang en eigenmacht.

Geef dat tijd, maar laat geen tijd voorbijgaan zonder Mij, zonder naar Mij te luisteren. Ik weet dat het op aarde niet makkelijk is om je volledig aan Mij in je hart te wijden, want er wordt op allerlei afleidende manieren een beroep op jullie gedaan. En juist daarom is het nodig steeds weer in jezelf contact te zoeken met Mij. Ware liefde is Mijn liefde en die geef Ik jullie, jou, elke dag. Kom en neem Mijn liefde aan.

Hemels Brood 5949

Aan het kruis zei Ik: “Vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen.” Er is zoveel waarvan mensen niet weten wat zij doen en wat daarvan de gevolgen zijn en hoever zij daarmee van Mij en Mijn liefde afwijken, van werkelijk leven. Iedereen heeft wel eens een keus gemaakt die later niet zo’n beste keus bleek te zijn. En terugkijkend besef je dat er aanwijzingen waren die je niet opgemerkt hebt. Dat er gegevens waren die je niet wist, dat wat waar en betrouwbaar leek, niet waar en betrouwbaar bleek te zijn. Maar je had het zicht er niet op, je had er het besef niet van.

Zo maken veel mensen keuzen voor het wereldse leven van gemak en welzijn, waarbij zij het normaal vinden dat zij steeds wat meer gaan verdienen, om een groter huis te kunnen kopen, om vaker met vakantie te gaan, verre reizen kunnen maken. Zodat zij kunnen uitgaan en zich kunnen vermaken. Bij hen is het besef van Mijn bestaan laag of niet aanwezig of het is overwoekerd door eigenbelang en allerlei eigenverlangens en ze weten niet hoe ver ze afgedwaald zijn van werkelijk leven, van Mij en Mijn liefde. Bij de meeste van hen komt de vraag waar het bestaan op aarde eigenlijk voor bedoeld is, niet op, of welke betekenis hun bestaan op aarde heeft en wat zij met hun bestaan op aarde kunnen bereiken. Over hen zeg Ik, ze slapen. Over jullie, die al wel besef hebben dat jullie bestaan op aarde niet zomaar zonder doel is en Mij in alles zijn gaan zien, Mijn liefde zijn gaan voelen en in Mij zijn gaan geloven, zeg Ik, jullie zijn aan het ontwaken.

Maar helemaal wakker zijn jullie nog niet. Er is nog het een en ander wat jullie ook nog niet beseffen, ook nog niet zien, waarvan je je nog niet bewust bent. Maar jullie innerlijk zicht maak Ik ruimer en jullie besef maak Ik dieper, jullie besef van de reden van jullie bestaan zal innerlijk groeien en daarmee zal ook jullie handelen steeds meer gaan afwijken van het wereldse. Jullie verlangen naar eigen welzijn, eigen bezit en dergelijke zal afnemen en jullie liefde voor het ware leven zal toenemen en jullie zullen meer en meer tot eenheid komen met Mij en Mijn ware liefde. Maar daarmee zal het verschil, de kloof tussen jullie manier van leven en dat van de wereldsgerichte mensen groter en dieper worden en dat zal niet gemakkelijk zijn. Want de wereld houdt geen rekening met dat verschil. Daardoor zullen jullie steeds minder passen in het wereldse bestel. De wereld kent Mij niet en de wereld kent jullie niet. Maar jullie kennen Mij en jullie kennen de wereld. Houd je vast aan Mij en Mijn liefde, zodat je je in de wereld staande kunt houden zonder eraan mee te doen. Denk daarbij aan Mijn woorden: “Ze weten niet wat zij doen”.

Evengoed zullen ook zij op Mijn tijd gewekt worden en tot besef gebracht worden. En jullie manier van leven, jullie geloof in Mij en Mijn liefde, jullie inzet om naar Mijn liefde te leven, temidden van de onwetende en niet beseffende wereldse mensen, zal aan hun ontwaken meehelpen. Volg Mij en Mijn ingevingen in je hart en handel daarnaar in ware liefde, dan draag je bij aan het ontwaken van je wereldse medemensen en de groei van hun besef dat zij niet zomaar op aarde zijn, maar deel uitmaken van Mij en Mijn liefde en bedoeld zijn om tot het volmaakt ware gelukzalige leven in eeuwigheid te komen. Ook al beseffen jullie nog niet alles, dat komt goed, jullie zijn op weg, dwars door de wereld, maar vast in Mijn hart zullen jullie niet verdwalen, maar een baken zijn van Mijn liefde, een lichtje in de duisternis voor hen die nog nauwelijks iets weten, nauwelijks iets beseffen, waardoor zij, al is het heel langzaam, zullen ontwaken. Ontwaken in Mijn liefde, het ware leven.

Hemels Brood 5950

Wat je gedaan hebt en oprecht berouw over getoond hebt, is gedaan en voorbij, is vergeven en vergaan, zoals materie vergaat en geen waarde meer heeft. Maar het is wel belangrijk dat beseft wordt wat afwijkend was van Mijn liefde en dat daarover berouw is, berouw door het inzicht dat het niet Mijn advies was om zo te handelen. Maar er zijn nog veel misvattingen die je niet beseft en net zoals wat gedaan is en berouw over getoond is van geen belang meer is, zo is wat je niet beseft dat een misvatting is, vooralsnog ook van geen belang.

Maar wanneer je gaat beseffen dat je in bepaalde opzichten vergissingen gemaakt hebt, wanneer je beseft dat iets een misvatting is, dan is het wel belangrijk dat je die loslaat en bij Mij komt om de juiste opvatting aan te nemen. Dat is heel belangrijk, want maar al te vaak verwisselen mensen de ene misvatting voor een andere, waar ze dan ook niets mee opschieten en wat dan ook weer een tijd duurt voordat ingezien wordt dat ook dat een misvatting is. Bij vastgeroeste misvattingen is het moeilijk om te gaan inzien dat het  misvattingen zijn, en het is ook moeilijk om van een misvatting, die voor een eerdere misvatting in de plaats is gekomen, in te zien dat ook dat een misvatting is. Want het toegeven van misvattingen lijkt een vernedering en de mens is geneigd zich tegen vernedering te verzetten, waardoor datgene wat als een vernedering ervaren wordt, alleen maar pijnlijker wordt.

Als iemand opmerkt dat je iets niet goed deed, en je je daardoor vernederd voelt, ook al is de opmerking niet terecht, verzet je daar dan toch niet tegen, want elk verzet ten goede voor jezelf is ijdel. Beter is het om in nederigheid te erkennen wat niet juist was of als het wel juist was de vernedering te dragen en als dat mogelijk is, degene die je vernedert heeft, te helpen om zijn verkeerde handelen in te zien. Niet voor jezelf, maar voor het heil van die ander. Als dat niet mogelijk is, omdat de ander niet bereid is om zijn eigen daden te overdenken, omdat hij sterk overtuigd is van zijn gelijk, laat het dan in Mijn Hand. Met elke onterechte vernedering die je draagt en vergeeft, groei je een beetje meer tot het zijn van Mijn liefde. Hoe ernstiger de onterechte vernedering, des te meer groei je in het zijn van Mijn liefde, tot je blijvend Mijn liefde zult zijn. Dat geldt voor alles wat jou misdaan is en wordt en verdraagt en vergeeft.

Maar besef daarbij wel heel goed, dat wat je ook aan vernedering wordt aangedaan, wat mensen je ook aandoen, als je het in liefde wilt verdragen, daar met liefde mee om wilt gaan, dan heb je Mij in je hart daarbij nodig, Mij, Mijn liefde, Mijn advies, Mijn hulp. Vergeet dat niet!

Hemels Brood 5951

Ik hoor jullie gebeden. Ik hoor regelmatig jullie gebed om hulp, om wat nog niet naar liefde is tot liefde te brengen. Om jullie angsten weg te nemen, om jullie ongeduld tot geduld te brengen, om je te helpen niet meer zo boos te worden als je onrecht aangedaan wordt, als iemand iets van je afgenomen heeft, en Ik hoor gebeden om meer vergevingsgezindheid, om meer kracht te krijgen om wat onaangenaam is te dragen. En alhoewel je daarvoor bidt, en je je steeds weer voorneemt je niet meer te laten verleiden tot bijvoorbeeld ongeduld, of boosheid, of eigenbelang, enzovoorts, merk je, dat het je toch nog steeds niet lukt en je vraagt je af waar Mijn hulp blijft.

Mijn hulp krijgen jullie elke dag. Alleen is Mijn hulp anders dan je verwacht en dan jullie je voorstellen. Want de meesten van jullie denken dat Ik je oprechte gebed wel zal verhoren en de onaangename dingen die gebeurden of nog kunnen gebeuren wel van je weg zal nemen en dat Ik je wel een zodanige innerlijke kracht zal geven, dat je niet meer boos wordt, dat je geen verwijten meer maakt, dat je verdraagzamer wordt en geduldiger wordt. En steeds weer overkomt het je toch. Ja, Ik zou jullie gebeden op die manier wel kunnen verhoren, maar dan heb je je dat niet zelf eigen gemaakt, en dat is juist de bedoeling. Want als Ik alles zou wegnemen waar je angst voor hebt, boos of verdrietig door wordt, ongeduldig en verwijtend, enzovoorts, dan zou je je zelfstandigheid niet behouden. Daarom geef Ik wel hulp bij alles wat jullie graag willen verbeteren aan jezelf, wat een heel goed streven is, maar Ik geef Mijn hulp juist niet zoals jullie je dat voorstellen en graag zouden willen.

Integendeel, Ik geef jullie keer op keer beproevingen, zodat je kunt oefenen om je geduld eigen te maken, en vergeving, en zoveel meer nog. Ik geef je beproevingen om je boosheid om te zetten in begrip en verdraagzaamheid, en zo geef Ik jullie steeds die beproevingen die je oefening geven in alles wat je zo graag wilt verbeteren aan jezelf. Steeds kun je daarbij raad van Mij krijgen, hoe geduldiger te worden, tot beheersing van boosheid en tot verdraagzaamheid te komen. Maar als je denkt dat Ik je wel vrijmaak van al wat je Mij oprecht vraagt of als je denkt dat je jezelf wel kunt veranderen met de juiste inzet, dan heb je het mis. Want je hebt Mij nodig om al die beproevingen te doorstaan, om je Mijn liefde te kunnen eigen maken. Juist neem Ik ze niet weg, neem Ik ze niet over, maar Ik geef jullie steeds weer situaties waardoor je alles wat nodig is voor het ware leven je eigen kunt maken.

En zo lijkt het alsof Ik niets doe, maar Ik doe zeker wel het nodige om jou, om jullie de kans te geven te oefenen. En ja, die oefeningen zijn niet altijd even prettig, maar ze leveren je wel alles op wat nodig is om uiteindelijk zonder angst, zonder boosheid, zonder ongeduld, zonder verwijten, zonder eigenbelang, enzovoorts, tot zelfstandig waar leven te komen in eenheid met Mij en Mijn liefde. Dus blijf Mij bidden, blijf je inzetten, blijf aan het werk, maar samen met Mij en luisterend naar Mijn raad, dan zul je merken dat je je langzaam maar zeker Mijn liefde in alles eigen maakt in eenheid met Mij en Mijn liefde.

Hemels Brood 5952

Een mens kan denken heel, heel zeker te weten hoe iets in elkaar zit, hoe iets werkt, waardoor iets gebeurd is, wie iets gedaan heeft en daarvoor naar zijn idee ook de bewijzen hebben, en toch hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Sluitende bewijzen zijn zelden werkelijk sluitend.

Want bij het verkrijgen van die sluitende bewijzen zijn altijd mensen betrokken en van al die mensen zijn er altijd mensen die niet de waarheid spreken, die waarheid verdraaien, die dingen achterhouden, die een en ander vergeten zijn, die een of meerdere fouten in een berekening maken, die situaties of woorden anders interpreteren dan ze bedoeld zijn en daarbij is het ook nog zo dat mensen denken met hun eigen ogen gezien te hebben hoe iets gebeurd is, terwijl het in scène gezet is of terwijl ze niet alles gezien hebben wat er wel mee te maken heeft. Ook zijn veel mensen goedgelovig, nemen zij gemakkelijk iets als waarheid aan van iemand die zij sympathiek vinden of die zich sympathiek voordoet. Zo zit de hele wereld in elkaar, veel is bedrog en wat werkelijk en juist lijkt te zijn, is het niet. Al met al is er maar één waarheid en Die ben Ik, jullie leven, jullie Schepper en al met al kun je alleen van Mij precies weten wat wel of niet waar is, wat wel of niet goed is, wat werkelijk leven, werkelijk liefde is. Omdat Ik alleen leven, liefde, waarheid Ben en je alleen bij Mij de waarheid kunt vinden in alles, omdat Ik, jullie Schepper, waarheid Ben, leven Ben, liefde Ben.

Nu kun je je afvragen, als er zoveel in de wereld niet waar is en niet gezien en niet bemerkt wordt, hoe kan iemand dan zonder enig bewijs zeker weten dat Ik, jullie Schepper, God en hemelse Vader, Ben, Alles Ben, de Enige waarheid, het Enige leven, de Enige ware liefde Ben? Omdat Ik in iedereen het ware leven Ben, in iedereen de waarheid Ben, in iedereen ware liefde en haar wijsheid Ben en Ik in iedereen zodanig aanwezig ben, dat iedereen dat in alle zekerheid kan weten. Zonder enig bewijs kan weten. Zelfs weet. Maar veel mensen komt het niet uit om dat te bekennen. En daaruit stamt alle leugen, alle bedrog, alle verdraaiing en alle blindheid voor wat er in de wereld gaande is. Want werkelijk zien, werkelijk weten, werkelijk leven begint bij de erkenning dat Ik Ben, dat ieder leven Mijn Leven is, dat ware liefde Mijn Liefde is, dat ieder weten Mijn Weten is. Zonder die erkenning worden de leugens, de onwaarheden, de verdraaiingen in de wereld niet gezien, niet van anderen en niet van ieder zelf.

Maar jullie, die Mij in jezelf zijn gaan erkennen en Mij en Mijn liefde in je gevonden hebben, jullie gaan meer en meer zien hoe vals en onterecht het er in de wereld aan toegaat. Jullie werkelijke ogen gaan open, omdat jullie beginnen te zien door Mijn ogen, beginnen te horen door Mijn oren, beginnen te weten door Mijn weten en dat alles zonder bewijzen, omdat Ik in jullie het bewijs ben. En jullie gaan liefhebben met Mijn liefde zoals Ik jullie liefheb, al van de moederschoot af aan, de moederschoot Die Ik Ben. Geloof niets en niemand, geloof Mij, Mijn waarheid is in jou, Alle waarheid, Mijn leven is in jou Alle leven, Mijn liefde is in jou Alle liefde. Ik ben in jou de waarheid, de liefde, werkelijk leven en dat besef is Mijn genade aan jou, Mijn zegen aan jou. Ik heb jou lief, innig lief.