Hemels Brood 5829 t/m 5859

Hemels Brood 5829

Mensen willen voor alles een verklaring vinden. En er is ook voor alles een verklaring. Maar dat is niet altijd voor de mens te vinden. Omdat er veel feiten die voor een juiste verklaring nodig zijn, verborgen zijn of anders gezegd voor mensen niet zichtbaar zijn. Want voor veel verklaringen is een begripsvermogen nodig dat voortkomt uit ware onbaatzuchtige liefde en te maken heeft met ware wijsheid. Veel mensen hebben die wijsheid niet doordat hun liefde nog gebrekkig is. En de wijsheid die nodig is om overal de verklaring voor te vinden is alleen de wijsheid die voortkomt uit ware onbaatzuchtige liefde, die alleen in volledige nederigheid bereikt kan worden.

Nu denk je misschien, ja, gezien de situatie op aarde, alle afdwaling van mensen, alle eigendunk en egoïsme, zal het op aarde waarschijnlijk niemand lukken om in alle nederigheid tot die ware liefde te komen die nodig is om tot die ware wijsheid te komen en voor alles de juiste verklaring te vinden. Terwijl er veel is dat niet te verklaren is, veel gebeurt tussen hemel en aarde wat op zijn minst verbazend te noemen is. Toch vergis je je dan. Voor de mens alleen is het niet te doen, maar samen met Mij wel. En dat is dan ook precies wat er gebeurt als mensen zich met Mij verbinden, als mensen in hun hart bij Mij komen om contact met Mij te hebben. Niet dat zij dan direct voor alles een verklaring van Mij krijgen, want daar is tijd voor nodig. Eerst is het nodig dat iemand in nederigheid groeit en tegelijk daarmee in ware liefde. Met de groei van ware zachtmoedige liefde groeit ook de wijsheid en daarmee het vermogen om te gaan zien wat waarheid is en altijd blijft, maar voor velen door hun afdwalingen van liefde niet te zien is.

Nu denk je wellicht, maar al die mensen die niet bij U komen, hoe zullen zij dan ooit tot nederigheid, tot ware liefde, tot ware wijsheid komen en met U in contact komen om te groeien? Daarop zeg Ik je, ook met al degenen die niet bij Mij komen, die niet in Mij geloven, die hun eigen weg gaan en van liefde afdwalen, heb Ik contact. Maar dat is nu net iets wat voor jullie nog niet te doorzien is, hoe dat in zijn werk gaat zonder iemands vrijheid te belemmeren. Dat heeft te maken met Mijn volmaakt Zijn, Mijn volmaakte eeuwige liefde en haar volmaakte wijsheid. En eens zul je dat begrijpen, eens zul je dat zelf zijn: volmaakt.

Hemels Brood 5830

De hele Schepping, de hele aarde met alles wat er groeit en bloeit, met alles wat er leeft, is volledig in alle opzichten gebaseerd op Mijn onvoorwaardelijke wijze liefde en is volledig vervuld van Mijn ware liefde ter bevordering van het ware levensbereik in eeuwigheid voor alle mensen. Niets is daarbij op enigerlei wijze aan het toeval overgelaten, alles heeft zijn plaats, zijn tijd en zijn werking ten goede van jullie allemaal, niemand uitgezonderd. Daarom zou ook niemand zich zorgen hoeven te maken over alles wat er op aarde gebeurt en de gevolgen van alles wat geen liefde is.

Maar zo is het nu ook weer niet. Want de mens heeft plaats gekregen op aarde en daarmee in zijn vrijheid een verantwoordelijkheid voor de manier waarop hij in die vrijheid met zijn leven omgaat. Veel hangt af van zijn keuzen, want elke keus die iemand maakt, heeft een uitwerking en hoewel door Mij, uit ware liefde, alles in de Schepping zo geordend is, dat het alle mensen en het bereik van werkelijk leven in vrijheid ten dienste staat, wil dat nog niet zeggen dat het niet uitmaakt wat iemand kiest, of iemand wel of niet naar liefde leeft, want elke keus heeft een verbinding met het levensverloop van alle mensen en daarmee ontstaan wegen die heel lang kunnen zijn. Mensen die over die wegen gaan, kunnen ver verwijderd raken van werkelijk leven. Daarmee in verband is het op aarde niet een zorgeloos leven voor iedereen. Het leven op aarde is zelfs niet te vergelijken met het werkelijke leven, dat volmaakt onvoorwaardelijke zachtmoedige wijze liefde is. En hoe liefdevol iemand op aarde ook al is, zelfs dat is nog niet gelijk aan het werkelijk volmaakt liefdevolle leven.

Hoe liefdevol en oprecht iemand op aarde ook is, hij zal ook altijd te maken hebben met de zwaartekracht die er op aarde is, dat is, met de zuigkracht van het tegenovergestelde van ware liefde, waaraan nog veel mensen geen weerstand kunnen bieden. Aan jullie, die oprecht ernaar zoeken daaraan wel weerstand te bieden en naar Mijn liefde te leven, zeg Ik, zoveel mogelijk naar liefde leven bevrijdt je op aarde niet van alle ongemak, want het blijft op aarde altijd werken om je brood te verdienen, dat is, weerstand bieden aan alle verleiding. Want je bent onderdeel van het grote gezamenlijke geheel in Mijn liefde. Maar boven alle ongemak, alle twijfel en alle moeite kun je wel steeds in je hart en in alles om je heen Mijn liefde voor jou en jullie allemaal voelen en zien. Laat dat een troost voor je zijn, tot je uiteindelijk zelf, vrij van de druk van de aarde, werkelijk liefde bent. Gelukkig leven bent.

Hemels Brood 5831

Vrijheid is voor alle mensen heel belangrijk. Fijn kunnen doen wat je zelf wilt, wat je zelf het beste vindt om te doen, wat je zelf het leukste vindt. Iedereen zoekt er in meer of mindere mate naar om vrij zijn besluiten te kunnen nemen, liefst zonder regels en wetten. En nu juist vrijheid geeft vaak de meeste verleiding, want er zijn overal regels en wetten, er zijn tradities, er zijn normen en waarden, kortom, er is geen werkelijke vrijheid waarbij het echt helemaal niet uitmaakt wat je doet of laat, wat je kiest.

En nu zeg Ik je, er is wel volledige vrijheid, de vrijheid van werkelijk leven, de vrijheid van ware liefde. Want wie werkelijk leeft, dat is, wie volkomen volledig werkelijk liefde is, die is daarmee volledig vrij en wat hij ook kiest, hij doet daar niemand tekort mee, hij hoeft zich aan geen regel of wet te houden, normen en waarden zijn er niet en tradities evenmin. Want in liefde is dat allemaal vervat. Daarom staat er ook geschreven in de Bijbel, dat de ware werkelijke liefde de wet en de Profeten opheft. Maar voordat iemand tot die ware werkelijke liefde komt, is er nog een weg te gaan, voor sommige mensen een lange weg. En denk nu niet dat mensen op al die wegen die er zijn niet vrij zijn, want dan vergis je je erin wat vrij zijn is. Vrij zijn is steeds je eigen keuzen kunnen maken. Maar vrij zijn is niet dat elke keus een prettig en aangenaam resultaat geeft. Het betekent niet dat met vrije keuzen iedereen gebaat is en niemand tekortgedaan wordt. En om dat te gaan begrijpen zijn er regels en wetten nodig. Er zijn regels en wetten door mensen gemaakt. Maar omdat mensen het verschil tussen vrij en vrij niet begrijpen en het voor velen erom gaat het zelf aangenaam te hebben, komen die wetten niet iedereen ten goede en vaak nodigen die wetten uit om ze te overtreden.

De enige ware wet is Mijn Wet, die Ik aan de mens gegeven heb, om hem te helpen te gaan begrijpen dat vrijheid pas werkelijk vrijheid is, als deze op volkomen ware liefde gebaseerd is. Want ware liefde vervult elke wet. Daarom ben je pas werkelijk vrij, als je in alles volmaakt liefde bent. Wie vrij wil zijn van regels en wetten, van normen en waarden die vaak op cultuur en tradities gegrond zijn, vrij van tradities die alleen belemmeren te zijn wie je bent, die raad Ik aan vooral tot liefde in alle opzichten te komen, tot het ware werkelijke leven, tot Mij, jullie Schepper en liefdevolle hemelse Vader. Want Ik kan jullie allemaal, ieder persoonlijk, over die ware weg tot werkelijk leven leiden, tot ware liefde, tot ware eeuwige vrijheid. Ik jullie God in Jezus Christus in jullie hart, Ik ben De Weg tot werkelijk leven. Volg Mij en kom tot vrijheid, tot werkelijk leven, tot ware liefde.

Hemels Brood 5832

Zo goed als alle mensen zijn weleens boos op een medemens. Soms is die boosheid voor anderen duidelijk te zien en soms kan iemand zijn boosheid verborgen houden. Maar of die boosheid nu wel of niet terecht is, omdat degene waar iemand boos op is iets onoorbaars gedaan heeft, boosheid komt vroeg of laat als een boemerang terug bij degene die boos geworden is. Soms pas na jaren, maar het komt terug en dat wordt meestal niet beseft. Vooral degenen die vinden dat zij geheel terecht op een medemens boos geworden zijn, herkennen de gevolgen ervan niet. Maar boosheid, al is het nog zo begrijpelijk en al is het nog zo terecht in de gegeven omstandigheden, is en blijft wel het tegenovergestelde van liefde en geeft ook altijd gevolgen als het tegenovergestelde van liefde en die zijn niet aangenaam.

De vraag is nu, moet dan alles wat niet goed is, wat gemeen is, wat niet eerlijk is, wat een ernstige misdaad is, maar steeds goedgevonden worden? Op die vraag zeg Ik, nee, zeker niet. Maar denk niet dat boosheid misdaad verhelpt en op de langere duur geen gevolgen heeft voor degene die boos geworden is. Het enige dat kan helpen is de wijsheid die uit liefde voortkomt. Want die wijsheid laat zien wat de beste aanpak is. Alleen, de meeste mensen worden als het ware door boosheid overvallen en kunnen daardoor niet bij die wijsheid komen. Terwijl boosheid een verstandige vorm van wijsheid lijkt te geven, een passende oplossing lijkt te geven, wordt er geen moeite gedaan om tot de nodige wijsheid uit liefde te komen en in boosheid lijkt zoeken naar het handelen naar de wijsheid uit liefde, onbegonnen werk. Dus, als het niet lukt om opkomende boosheid te bedwingen, wat dan te doen?

Vaak komt boosheid zomaar opzetten naar aanleiding van iets onaangenaams dat gebeurd is en het lijkt bezit van iemand te nemen. Dat overkomt zo goed als iedereen van tijd tot tijd, bij de een wat sneller dan bij de ander en bij de een ook heftiger dan bij de ander, bij sommige mensen is boosheid zelfs niet te zien, maar het is er wel. Boosheid is een onderdeel van alles wat geen liefde is en het wordt uitgedaagd door alles wat geen liefde is. Het beste is het, om dit heel bewust te onderkennen. Het beste is het, om opkomende boosheid, al lijkt het nog zo geëigend, te onderkennen als een zwakte. Te beseffen dat boosheid niet de schuld is van degene die je boos gemaakt heeft, maar van jezelf, want jij bent in boosheid vervallen, hoe sterk de uitdaging ook was. Dat maakt de ander niet zonder schuld, maar diens schuld ligt in wat hij gedaan heeft. Boosheid is een keus die voortkomt uit een eigen tekortkoming, het heeft vaak te maken met oordelen.

Op momenten dat alles goed gaat en soepel verloopt, kun je gemakkelijk zeggen, ik word niet meer boos, wat er ook gebeurt, ik word niet meer boos, en dat ook heel oprecht menen. Alleen zeg Ik je, dat is zoals Petrus gezegd heeft dat hij Mij altijd zou verdedigen, en hij meende het heel oprecht op dat moment, maar toen het erop aankwam, toen het hem heel moeilijk gemaakt werd, toen lag het allemaal heel anders en verloochende hij Mij te kennen. Tot drie keer toe. Daarom zeg Ik jullie, maak jezelf geen illusies, doe geen beloften, maak geen afspraken over je doen en laten, want jullie zijn allemaal in het vlees en hoewel jullie in de geest het volkomen goed willen doen, kunnen jullie dat in de zwakte van het vlees nog niet. En in soepel verlopende tijden besef je die zwakte niet. Maar wie beseft dat hij niet in alle opzichten zijn maat van ware liefde, zijn maat van liefdeloosheid en zijn maat van krachten kent en beseft en erkent dat hij zwakker is dan hij van zichzelf weet, die zal eerder met Mij samen de uitdagingen tot boosheid kunnen weerstaan, dan wanneer hij denkt zijn mogelijke boosheid wel onder controle te hebben.

Aan iedereen zeg Ik daarom, je kent de omvang van je onvermogen niet, zoals Petrus zijn onvermogen niet kende. En wie denkt het wel te kennen, wie denkt het beter te kunnen dan zijn medemensen, die zal net als Petrus ervaren, dat hij beter niet zo zelfverzekerd zijn mening geeft, maar zich deemoedig aan Mij overgeeft, wetend dat al zijn zwakten alleen gesterkt kunnen worden door Mij, door Mijn liefde en Mijn ware wijsheid. En mocht je dan toch eens in zwakte vervallen, wat iedereen zonder uitzondering gebeurt, draag dat dan in nederigheid en vergeef het jezelf, door Mijn liefde aan te nemen. Want hoe lief Ik jullie allemaal ook heb, je bent nog groeiende en in die groei ben je nog niet volmaakt, zoals Ik jou in ware liefde volmaakt geschapen heb. Gedenk Mijn belofte die Ik eeuwig gestand doe, je zult tot ware wijze volmaakte liefde, tot werkelijk gelukzalig leven komen en werkelijk persoonlijk zelf helemaal liefde en volmaakte wijsheid zijn. Kind van Mij.

Hemels Brood 5833

Nu denken nog heel veel mensen dat de hemel boven hen is, de blauwe lucht boven hen. Nu denken veel mensen dat zij op de aarde lopen. Nu denken mensen dat Ik een gedachte ben, een fantasie, om het mensen op aarde draaglijk te maken als het moeilijk is. Nu denken mensen veel te weten van wat er op aarde en eromheen is. Nu denken mensen, dat wat ze denken allemaal juist is, ook al denkt de één heel iets anders, dan de ander. En volgens veel mensen zijn er meerdere waarheden.

Maar de hemel is niet boven je, de hemel is in je. Op de aarde loop je niet, maar de aarde is in je en daarop zijn je gedachten gebaseerd, je meningen, je opvattingen. Ik ben niet een fantasie, Ik ben werkelijk, zoals Mijn Schepping, hemel en aarde, werkelijk is. En Mijn ware liefde maakt het leven draaglijk, niet de gedachte dat Ik besta, maar Mijn liefde. Wat mensen weten is een deel van wat er te zien is, maar er is ontelbaar keer meer te zien, wat nog niet gezien wordt. En wat er te weten en te kennen is, is heel veel. Maar het is niet te weten en te kennen met het verstand, het is alleen te weten en te kennen met het hart, het is alleen te voelen, te beseffen, te zien met het hart, omdat alles aanwezig is in je hart. En dan is er nog de waarheid. Iedereen kan heel goed beseffen dat er geen meerdere waarheden zijn, alleen verschillen tussen wat mensen waar willen hebben en er is bij veel mensen een enorme behoefte om gelijk te hebben en gelijk te krijgen. En voor het gemak en om er geen ruzie over te krijgen, mag iedereen zijn eigen waarheid bepalen. Maar het is allemaal geen waarheid, het is wat mensen waar willen hebben, gelijk in willen krijgen en geloven dat het waar is.

Er zijn mensen, die niet willen geloven dat Ik werkelijk leef, dat Ik het ware leven Ben. En daar zijn allerlei verschillende redenen voor, die mensen naar voren brengen. Evengoed, al gelooft geen mens in Mijn bestaan, dat verandert er niets aan dat Ik besta, dat Ik jullie God en Schepper Ben en leef, leven Ben en alle mensen leven geef. Ongeloof verandert er niets aan dat jij je leven van Mij krijgt, elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde, elk moment. En niet alleen vandaag, morgen, overmorgen, maar altijd, eeuwig. Gezegend ben je, omdat jij dit weet, Mij in je hart kent, Mij in je hart voelt, in Mij gelooft en ernaar streeft Mijn liefde te zijn, in volkomen waarheid en voor altijd. Gezegend ben je!

Hemels Brood 5834

Mensen kunnen elkaar maken en breken, net hoe het uitkomt. Het is niet zo moeilijk om iemand te breken. Het enige dat nodig is, is een paar leugens over iemand vertellen, waardoor het lijkt dat iemand niet eerlijk is en anderen ernstig tekort heeft gedaan. Dan zijn er altijd mensen die dat zonder het te controleren op waarheid geloven en als waarheid verder vertellen. Mocht er iets over in de krant komen te staan, of in het nieuws op de televisie komen, dan is het een algemene waarheid. Zelfs wanneer bewezen is dat er helemaal niets van waar is, blijven veel mensen het toch als waar in hun gedachten houden en de onschuldige blijft als het ware besmet. Het duurt jaren om een goede betrouwbare naam op te bouwen, maar die kan in een minuut verdwenen zijn en dan is het vaak niet meer mogelijk om tot die goede betrouwbare naam terug te komen.

Zie je, zo is Mijn Naam in Jezus Christus ook door veel mensen geheel ten onrechte door het slijk gehaald. En niet alleen dat, maar ook misbruikt op heel verschrikkelijke manieren. Zo zijn in Mijn Naam oorlogen gevoerd, mensen gemarteld en gedood, mensen verkracht en wat al niet meer. Onterecht, en niets van dat alles heeft op enigerlei wijze met Mij, jullie Schepper te maken. Toch heeft het bij heel veel mensen een enorme invloed op hun gedachten over Mij. Ook de Bijbel is op allerlei verschillende manieren uitgelegd, vaak in het voordeel van kerkelijke machthebbers, ten koste van mensen die daardoor niet meer kunnen zien dat Ik een ware volkomen liefdevolle God en Vader voor hen ben. Maar wat mensen ook zeggen en doen geloven, al wat niet waar is, wordt niet door leugens en bedrog ineens wel waar. Je kunt er werelds gezien veel schade door oplopen, je kunt er heel veel door verliezen en het kan je enorm veel pijn doen, maar je blijft hoe dan ook die goede mens die je bent. Laat je daarom als over jou leugens verteld worden niet verleiden tot het nivo van de leugenaar, laat je niet van de wijs brengen, maar houd vast aan wie je bent, een goed mens. Want zo is het op aarde voor jou en veel mensen met jou.

Zo is het met Mij, zo erg is Mijn Naam bezoedeld. Maar Mij deert het niet. Het deert jullie. Maar jullie, die door leugens verliezen aan goeds, zullen in Mijn liefde kracht vinden om vast te houden aan wie je werkelijk bent, goed en eerlijk, zoals Ik goed en eerlijk ben. Jullie zullen delen in Mijn rijkdom in Mijn hemelen. Wees daarom moedig en draag de lasten die je niet verdiende, zoals Ik het kruis niet verdiende, en je zult net als Ik opstaan uit de vermeende dood en eeuwig gelukzalig leven in Mijn ware liefde!

Hemels Brood 5835

Jaloezie en wraak zijn de meest zelfvernietigende en verterende aspecten in het doen en laten van een mens. Jaloezie maakt blind en roept wraak op. Hoe ernstiger de jaloezie, des te ernstiger is doorgaans ook de wraak. Juist omdat jaloezie blind maakt, valt er niet over te praten, want degene die door jaloezie overmand is, zal zijn jaloezie in alle toonaarden ontkennen. Maar het zal hem innerlijk verteren en tot grote bitterheid brengen en degene die zijn jaloezie betreft, zal hij op de meest onaangename manieren bejegenen, alsof diegene aan heel zijn ongemak schuldig is. Vaak wordt die schuld dusdanig onder woorden gebracht, dat diegene in zijn schuld gaat geloven, zonder te weten wat precies zijn schuld is. Dat is onderdeel van de wraak, de ander zo veel mogelijk het gevoel geven dat hij schuld is aan het door jaloezie ontstane ongemak. Vervolgens gaat degene die jaloers is eisen stellen, als een soort betaling voor de zogenaamde schuld aan zijn ongemak, en de druk van de jaloerse mens kan zo oplopen, dat er aan zijn eisen maar voldaan wordt, om het allemaal maar niet erger te maken dan het al is.

Vooral mensen met een goed en liefdevol hart, die er altijd naar zoeken anderen met hun goedheid en liefde te helpen, weten in zulke situaties vaak niet wat te doen met de jaloerse aantijgingen en zijn geneigd de ander maar tegemoet te komen, om de situatie te sussen. Daar is de met jaloezie bezeten mens juist op uit, dat is onderdeel van zijn wraak. Daarom zeg Ik tegen jullie goede mensen, ga er niet op in, ga niet in op de eisen van degene die jaloers is, geef geen weerwoord, draai je om, je hebt geen schuld. Waarschijnlijk wordt degene met de jaloezie daardoor nog een keer zo boos en zal hij er alles aan doen, op de meest onaangename manieren, om je aandacht voor hem terug te krijgen. Maar ga daar niet op in. Je hebt geen schuld aan zijn ongenoegen. Ook al ben je nog niet in alles volmaakt, denk daardoor niet dat je wellicht toch wat schuldig bent. Niemand heeft het recht om te veroordelen en iemand schuldig te verklaren, als hij daartoe niet rechtmatig voor de wet is aangesteld en in alle eerlijkheid een door de wet vastgestelde procedure gevolgd heeft.

Dat is juist waartoe Satan in staat is, om via iets dat bij iemand nog niet geheel volmaakt is, macht te krijgen, door iemand tot schuldgevoelens te brengen. Want niemand is volmaakt, er is altijd wel iets bij iemand te vinden wat nog niet in alle opzichten goed is. En dat is wat Satan macht geeft, de jaloezie van de een gebruiken om de onvolmaaktheid van de ander voor zich in werking te krijgen. Daarmee vergroot Satan zijn macht, want zijn macht is alleen gebaseerd op datgene wat bij jullie nog niet volmaakt is. Jaloezie is een van zijn meest machtige ingangen om goede mensen van hun goede spoor af te brengen. Maar besef dit, jij bent nog niet volmaakt, want zo is het op aarde dat nog niemand volmaakt is. Maar dat is tussen jou en Mij en niemand anders. Laat je daarom door niemand verleiden om de tekortkomingen die je wellicht nog hebt, als schuld aan iemand te zien, die je om zijn boosheid te verminderen moet inlossen door aan diens eisen te voldoen.

Want Ik ben Degene Die daar over gaat. Kom daarom bij Mij in je hart, want Ik vraag niemand uit boosheid om zijn schuld in te lossen, altijd alleen uit liefde. Ik stel geen eisen. Ik bied liefdevolle wegen om tot volmaakt leven te komen. Volg Mij over die weg die Ik gegaan ben en Ik zie al je tekortkomingen niet als schuld, maar als dingen die je nog aan het leren bent. Zo is het en laat niemand je iets anders wijsmaken. Houd je aan het goede, houd je aan Mij en Mijn liefde vast, dan krijgt Satan geen kans en kun je in Mijn liefde gerust zijn.

Hemels Brood 5836

Mensen denken nog steeds voornamelijk aan het letterlijke verhaal over Adam en Eva en de slang in het Paradijs. Er is nog nauwelijks iemand die de geestelijke gebeurtenis ervan ziet en begrijpt. Men ziet nog steeds de slang als symbool van de verleider van Eva, die op haar beurt Adam verleidde tot het eten van de vrucht van de Boom der Kennis van Goed en Kwaad. Het verhaal wordt wel gezien als een metafoor, als een gelijkenis. Maar wat geestelijk gebeurt is, blijft nog steeds ongezien.

Het Paradijs is de geestelijk volmaakte zuiverheid van Adam en Eva waardoor zij in een Goddelijk welzijn verbleven, de Goddelijke volmaaktheid in volkomen balans. Maar er is in die balans een tegenovergestelde van de volmaaktheid van leven en dit tegenovergestelde was bekend in die balans. Het was hen duidelijk dat zij daar geen aandacht aan moesten geven. Steeds was Ik in hun besef en zij hielden die balans in evenwicht. Maar toen zij, nadat Ik Mij uit hun bewustheid van Mij had teruggetrokken, zelf deze balans met het tegenovergestelde in evenwicht moesten houden, kwam de wens op bij Eva, dat is, ten aanzien van de vrouwelijke menselijkheid, om te zien wat dat tegenovergestelde hen te bieden had en zij overlegde dat met Adam, de geestelijk mannelijke menselijkheid en zij spiegelde hem voor, welke mogelijkheden er voor hen zouden komen, als zij niet alleen het volmaakt Goddelijke maar ook het tegenovergestelde zouden kunnen beheren.

Adam ging mee in het voorstel van Eva en zij wendden zich in geestelijke zin naar het tegenovergestelde van hun Goddelijke zuiverheid, om meer te hebben dan wat zij van Mij, hun God en Schepper gekregen hadden. Dit bracht hen tot het besef van het verschil tussen het volmaakt Goddelijke leven, het volmaakt Goddelijk zijn, en het tegenovergestelde daarvan, het onvolmaakte, onzuivere, het niet zijn, de dood. Toen Ik in hun bewustheid terugkwam beseften zij onmiddellijk welke misstap zij begaan hadden en zij probeerden die in hun geest uit te bannen, wat niet mogelijk was, want voor Mij kan niets ooit verborgen worden. Naast de, zoals het in de Bijbel genoemd is, Boom der Kennis van Goed en Kwaad, dat is het besef dat er tegenover het Goddelijk volmaakte het onvolmaakte, het niets is, is er ook de Boom Des Levens, dat is, de mogelijkheid om de eeuwigheid van leven als volmaakt Goddelijk mens te verliezen. Om de mens te behoeden voor de misstap zich ook dat geestelijke besef toe te eigenen, en daarmee tot eeuwig niets te verworden, heb Ik het Goddelijk geestelijk vermogen de mens afgenomen, zolang hij niet in alle vrijheid, uit eigen vrije keus en voor eeuwig zijn oorspronkelijk Goddelijk werkelijk zuiver leven zich blijvend eigen maakt. Dat is, heb Ik de mens ter redding van zijn leven uit het Paradijs verdreven, wat betekent, dat hij zelf zijn Goddelijk bestaan zal moeten verwerven voor de eeuwigheid, met de moeite die het kost om de verleiding van het tegenovergestelde van wat werkelijk waar leven is, in alle opzichten te weerstaan.

Want Ik heb jullie mensen lief, innig en oneindig tot in de eeuwigheid lief. Daarom laat Ik jullie niet alleen werken, maar help Ik in alle opzichten, zonder de vrije wil te belemmeren, zonder het werk dat jullie zelf te doen hebben, te belemmeren. Ik voorzag in de eeuwigheid dat er meer hulp voor de mens nodig zou zijn, om jullie te redden van een eeuwige ondergang, van de eeuwige dood. Daarom stuurde Ik Mijn Zoon, Jezus Christus naar de aarde en Ik Zelf was in Hem aanwezig en zo werd volbracht wat geen van jullie zou doorstaan, zodat jullie allemaal behouden zijn in Mijn ware eeuwige liefde voor het eeuwig Goddelijk volmaakte leven. Jullie allemaal tezamen en ieder van jullie persoonlijk. Want Ik ken jullie allemaal ten diepste, Ik weet alles van iedereen persoonlijk en geen van jullie kan iets voor Mij ooit verborgen houden. In Jezus Christus zijn jullie allemaal gered en in Hem ben Ik in jullie hart altijd bereikbaar aanwezig, volkomen zuivere liefde, volkomen zuiver leven. Kom en leer, kom en begrijp, kom en werk, kom en wordt volmaakte liefde, kom tot waar werkelijk volmaakt Goddelijk leven, de eeuwig ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 5837

Vergelijk jezelf nooit met iemand anders. Denk niet dat je minder waard bent omdat een ander meer kan, meer heeft, een betere gezondheid heeft, een sterker geloof heeft, meer geestelijk besef heeft, gemakkelijker door het leven stapt, geduldiger is, vriendelijker kan blijven als anderen onaardig zijn, enz. Want bij veel mensen is het lang niet wat het lijkt. Mensen laten de moeite die ze ergens mee hebben niet zien, hun tekortkomingen, hun pijn en verdriet, hun boosheid en ergernissen, zij houden alles wat er niet zo fraai uitziet, wat hun aanzien vermindert liever verborgen.

Maar achter elke deur van ieder huis is van alles dat gedragen moet worden, zonder dat anderen daar iets van weten. Er kiert weleens wat naar buiten bij deze en gene, en soms komt er wat meer zichtbaar, omdat het niet onzichtbaar te houden is, maar geloof Mij, dat juist ook bij degenen waarvan je denkt dat het hen altijd goed gaat, dat zij nauwelijks iets te dragen hebben, achter hun deur ook het een en ander is dat jij niet weet, niet te zien krijgt en wat jij niet graag zou overnemen. In de wereld is het vooral belangrijk om er bij te horen, om er goed uit te zien, om aanzien te hebben en alle sores verborgen te houden. Zo lijkt het mensen goed te gaan, maar Ik zie achter zoveel deuren wat er loos is, welke moeite en pijnen er bij mensen in hun hart zijn. Maar waar kunnen mensen ermee heen?

Want veel mensen kennen de weg naar Mij in hun hart niet, geloven niet in Mijn bestaan zoals Ik werkelijk Ben, beseffen Mijn liefde niet en vragen Mijn hulp niet. Steeds minder mensen gaan naar de kerk, niet omdat zij de misvattingen van de kerkleiders doorzien, maar omdat de wereld voor hen belangrijker is dan Mijn leer. Want er zijn maar weinig mensen die de kerk verlaten hebben omdat zij Mij in hun hart naar waarheid hebben leren kennen en liever Mij in alle zuiverheid willen volgen, dan de half vervalste leer van de kerkleiders aan te horen in de kerk. Maar evengoed is het beter om in de kerk de halve waarheid te horen, dan in de wereld totaal van Mij te vervreemden en geen aandacht meer voor Mij te hebben, denkend dat de wereld genoeg te bieden heeft om gelukkig te worden, wat op geen enkele manier werkelijk zo is.

Daarom, jullie die de kerk verlaten hebben omdat je Mij in je hart naar waarheid hebt leren kennen, laat je door de wereld niet verblinden met zijn glitter en glans, maar wees Mijn licht in de wereld voor al diegenen die in de wereld hun heil zoeken, maar niet vinden. Laat hen weten dat Ik in hun hart te vinden ben, elke dag, altijd en dat zij daar Mijn zuivere leer kunnen vinden van waaruit Ik hen kan leiden tot het ware geluk, het werkelijk geheel liefdevolle leven dat iedereen zelf kan zijn!

Hemels Brood 5838

Zoek Mijn Rijk, zoek Mijn Hemelen niet buiten je, want het is allemaal in je, het is allemaal in jou aanwezig. Mijn volmaakt gelukzalige leven is ten volle in jou aanwezig. Vind het ware leven, Die Ik Ben in jou, vind Mijn eeuwigdurende Rijk in jou, want je zult het nergens anders vinden dan in je, je zult er nergens anders komen, dan in je. Buiten je zijn wel aanwijzingen waar Mijn Rijk te vinden is, maar alleen in jezelf, in het binnenste van jouw binnenste is Mijn ware levende Rijk waar Ik eeuwig ware liefde en haar wijsheid in volkomen waarheid Ben.

Alles buiten je wijst naar binnen, naar Mijn licht in jouw hart, naar Mijn liefde in jouw hart, naar de volkomen waarheid van leven in jouw hart, naar Mijn Rijk, Mijn Hemelen, Mijn Leven, in jouw hart. Zoek het niet buiten je, want in jouw hart is alle leven, alle rijkdom, alle geluk aanwezig: werkelijk eeuwig Leven. Kijk om je heen, alles wat je daar ziet is in jou, je kijkt ernaar en je ziet daarmee wat in jou aanwezig is. Je zou wat je om je heen ziet niet kunnen zien, als het niet in jou aanwezig zou zijn, je zou niks zien als niks in jou aanwezig was, je zou helemaal niet zijn, als niet alles, als Ik niet in jou aanwezig zou zijn. Kijk buiten je en word je ervan bewust dat alles in jou aanwezig is, volkomen volmaakt. En wil je de betekenis van alles begrijpen, wil je weten hoe Ik alles geschapen heb, wil je weten wat met alles bedoeld is, hoe je tot het eeuwig ware leven komt, tot volmaakte liefde zelf te zijn, het is allemaal in jou aanwezig, alle antwoorden op al jouw vragen, ze zijn in jou, want Ik Ben in jou.

Ik, jouw God en Schepper Die jou leven geeft, Die jouw leven Is, Ik Ben in jou eeuwig en altijd, Mijn liefde voor jou is in jou, daarom voel je dat ook altijd in je. Heb je Mijn liefde ooit buiten jou gevoeld? Heb je zelf ooit liefde voor iemand buiten je gevoeld? Alles, lief mens, is in je. De hemel, de aarde, de planten, de dieren, de mensen, dat is allemaal in jou. Tot in de oneindigheid van de ruimte, de sterren, de planeten, alle hemellichamen, de hele kosmos, noem het allemaal maar, het is in jou, het is jou. Je vriend, je kind, je dierbaren, je vijand, ze zijn in jou. Want Ik Ben in jou en Ik Ben Alles, het hele totale Leven. Kijk waar je wilt, zoek waar je wilt, maar alles is nergens anders dan in jou.

In jou kun je alles vinden, maar het belangrijkste is het dat je Mij in jou vindt, Mijn liefde, Mijn leven, jouw eigen leven, jullie gezamenlijk leven. Want alles wat in jou is, is in werkelijkheid in Mij, jouw God en Schepper, jouw volmaakte leven, ware liefde.

Hemels Brood 5839

Je maakt duizenden keuzen per dag, ieder moment van de dag maak je wel een keus. En je bent daar zo aan gewend, dat je bij veel keuzen die je maakt nauwelijks beseft dat je weer een keus gemaakt hebt. Toch hebben al die keuzen een vervolg. De meeste keuzen zijn zodanig, dat het vervolg ervan ook geen nadere aandacht behoeft, omdat het gevolg wel bekend is en ook bedoeld is. Maar er zijn ook keuzen die wel degelijk gevolgen hebben en waarbij het beter zou zijn, als je er wat meer aandacht aan zou geven, omdat ze op de langere termijn toch een en ander teweegbrengen, wat je er eigenlijk niet mee bedoeld hebt. Keuzen die met eigengewin te maken hebben, maar ingebed zijn in het dagelijkse leven en waaraan je zo gewend bent, dat ze meegaan met het ritme van de dag. Of keuzen die in haast gemaakt worden, waarbij het lijkt dat snelheid belangrijker is dan aandacht.

Als je alle keuzen die je op een dag maakt eens rustig zou aanschouwen en daarbij je motivatie van elke keus nader zou doorvoelen, dan zou je ze wel ontdekken, in elk geval een aantal. Maar in de drukte van de dag, in de gewenning van elke dag, lijkt dat niet nodig en is er geen tijd voor. Toch heb Ik aan de mens de zevende dag als een rustdag gegeven. Maar door de eeuwen heen is die rustdag letterlijk genomen, het is een dag geworden waarop geen werk gedaan zou mogen worden, een dag waarop mensen in de kerken verwacht worden en gebeden moeten worden uitgesproken. Als je daar over nadenkt en Mijn Schepping bekijkt, hoe volmaakt Ik alles geschapen heb en aan jullie mensen gegeven heb, lijkt het je dan logisch dat Ik dat met de zevende dag als rustdag bedoeld heb? Er zijn dan ook ondertussen veel mensen die al helemaal geen rekening meer houden met die rustdag, met de zondag, want zij zien het nut er niet van. Jammer is het daarbij, dat zij ook niet zien wat Ik er wel mee bedoelde.

Toen Ik de Schepping voleindigd had, keek Ik ernaar en Ik zag dat het goed was. Zie je, dat is de zevende dag, dat je je werk bekijkt, dat je je keuzen bekijkt, dat je al wat je gedaan hebt bekijkt, beschouwt, doorvoelt en dan beseffen kunt wat er goed was en, in jullie geval ook, wat er niet goed was. Zodat je kunt herstellen wat niet goed was, of kunt zien wat de keuzen die je maakte aan gevolgen gaat geven. Dat je de rust en de stilte neemt die nodig is om steeds te overzien, steeds te beseffen of je motivatie wel onbaatzuchtige liefde was. Want Ik zag dat Mijn Schepping goed was, elke dag weer, omdat Mijn Schepping uit Mijn ware onbaatzuchtige eeuwige liefde ontstaan is, voor jou, voor jullie allemaal. Daarom rust Ik op de zevende dag. Wie oren heeft die hore.

Hemels Brood 5840

Als iemand je vriend is, maar hij is dat om je geld of om je hoge positie, of om je vriendelijke goedgeefsheid, of om het profijt dat het hem op enigerlei wijze oplevert, is hij dan werkelijk je vriend? Er zijn veel vriendschappen die eigenlijk geen vriendschap zijn, wel jarenlang kunnen standhouden, maar niet de waarde van een hechte vriendschap hebben. Dat zijn niet de vriendschappen die Ik met mensen heb.

De vriendschap die Ik met mensen heb is echt, is onbaatzuchtig, is voor het leven, het werkelijke leven. Zo’n vriendschap als Ik met mensen heb, houdt niet op als die mensen geen vriendschap met Mij willen, of als mensen van Mij extra privileges verwachten voor hun vriendschap met Mij en anders niet in Mijn vriendschap geloven. Vul voor het woord vriendschap eens liefde in, dan weet je wat de echte kern van vriendschap is: liefde. Ware vriendschap is liefde door dik en dun. Zo’n vriendschap heb Ik voor jou en voor jullie allemaal. En nu is het de vraag, heb jij voor Mij ook zo’n vriendschap? Want echte vriendschap met Mij wil niet zeggen dat Ik dan Mijn Goddelijke macht steeds voor jou inzet als het je moeilijk gemaakt wordt, zodat wat moeilijk is verdwijnt, of zodat ziekte verandert in gezondheid, of zodat alles voor jou altijd soepel en gladjes verloopt. Mijn vriendschap met jou zorgt er wel voor, dat alles wat er gebeurt in jouw leven op aarde, in alle opzichten voor jou ten beste keert en dat kan van alles zijn, prettige situaties zowel als onprettige situaties.

Bij veel mensen heerst de gedachte, dat als zij alles goed doen, zij daarmee ook vrij blijven van wat onaangenaam is en niet prettig, van wat moeilijk is. Maar zo is het niet. Want iedereen maakt deel uit van het doen en laten van alle mensen. Of je nu een goed zorgend en liefdevol mens bent of niet. Vriendschap houdt niet op bij het goede, Mijn vriendschap gaat door, ook bij alles wat mensen niet goed doen, bewust of onbewust niet goed doen. Want Mijn vriendschap is liefde, liefde voor jou en liefde voor alle mensen. En in Mijn liefde voor jullie allemaal is het nodig dat er mensen zijn die dragen, juist ook goede mensen die dragen. Ook al lijkt het geen nut te hebben, Ik zeg je, wat vaak niet als nuttig gezien wordt, kan juist voor het heil van veel mensen wel degelijk nuttig zijn.

Maar zie je, een goed mens zijn wil nog niet zeggen dat die mens daarmee ook volmaakte liefde is en dat die mens alles kan zien wat er is. Als er iets bijzonders gebeurt, wordt er wel vaker gezegd, er is meer tussen hemel en aarde. Maar wat dat precies is, weten mensen vaak niet. Ik zal het jullie zeggen, het is Mijn vriendschap met jullie allemaal en dat is Mijn liefde voor jullie allemaal. Mijn liefde in de hemel, op de aarde en tussen hemel en aarde, Mijn liefde is overal!

Hemels Brood 5841

In de wereldse verhoudingen is iets waar, als iemand zegt dat het waar is, zolang niet bewezen is dat het niet waar is. Op die manier wordt er veel voor waar aangenomen, terwijl het niet waar is, omdat niet te bewijzen is dat het niet waar is. Daardoor wordt er in de wereld heel veel bedrog gepleegd, want in allerlei opzichten is het niet zo moeilijk om de waarheid verborgen te houden en wat niet waar is voor waar te laten doorgaan.

Het is zelfs zo, dat je niemand mag beschuldigen van leugens of bedrog als er niet minstens aanwijzingen zijn dat het mogelijk om bedrog gaat. En mocht het zo zijn dat iemand aan een medemens zijn bedrog bekent, dan is het zijn woord tegenover dat van de ander en dan blijft het bedrog ongemoeid. Zelfs het systeem van rechtspraak geeft het voordeel van de twijfel aan de dader en al heeft iemand zijn misdaad bekend aan de advocaat die hem verdedigt in de rechtszaak, dan nog mag de advocaat dit niet aan anderen vertellen en op die manier zijn er veel misdadigers vrijgesproken van zware vergrijpen, omdat niet bewezen werd dat zij schuldig waren. Dagelijks gaan de leugens tussen mensen over en weer en voor heel veel mensen is vaak niet meer duidelijk wat nu wel of niet waar is. Veel mensen doen er dan ook geen moeite meer voor om achter de waarheid te komen, zodat in het dagelijks leven er ondertussen zo ongeveer meer niet waar is dan wel.

Maar zo gaat dat niet bij Mij. Want Ik weet alles wat er op aarde gaande is en gebeurt, Ik weet precies wat wel en wat niet waar is. En er is veel dat niet waar is, terwijl dat door heel veel mensen niet gezien, niet beseft wordt. Maar juist jullie, die bewust met Mij verbonden zijn in je hart, jullie voelen al vaker dat een en ander niet waar is van wat er gezegd wordt dat waar is. Jullie beseffen dat er veel bedrog is onder de mensen, maar je kunt het niet bewijzen. En al kon je van al het dagelijkse, alle leugens en onwaarheid aanwijzen en zichtbaar maken met de waarheid, dan zou het teveel zijn om op te noemen. Het meeste lijkt ongemerkt voorbij te gaan, want mensen zijn eraan gewend, aan leugentjes en bedrog en het wordt gezien als onderdeel van het leven op aarde. Maar aan jullie zeg Ik, je kunt het niet voorkomen, je kunt het niet veranderen, maar doe er niet aan mee. Want het lijkt wel onderdeel van het leven te zijn voor mensen om te overleven, maar het heeft hoe dan ook gevolgen, het komt voort uit eigenliefde, uit eigengewin, uit willen hebben, ten koste van medemensen.

Hoe ingeburgerd het ook is en steeds meer geaccepteerd wordt, doe er niet aan mee. Neem het nadeel van de waarheid en eerlijkheid, want Ik zie en weet alles en Mijn Wet geldt nog altijd, Mijn ordening blijft in werking, evenals Mijn gericht waar mensen door leugens en bedrog in terechtkomen. Blijf daarom in oprechte waarheid, in ware liefde. Beter nu arm aan werelds genoegen en welzijn, dan arm aan besef van Mijn liefde, dan arm in Mijn hemelen. Wees eerlijk op aarde, dan voel je wel wat waar is en wat niet. En de gevolgen van leugens en bedrog kun je dan dragen in Mijn ware liefde.

Hemels Brood 5842

Als in de Bijbel het verhaal staat dat Ik een of meerdere boze geesten uitdrijf, dan geef Ik die mens zijn persoonlijke wezenlijkheid als mens terug, zonder hem te schaden. Want het is de boosheid die die mens overheerste, niet die mens zoals hij uit Mij rein en goed is. Dan geef Ik die mens terug wat hij is, goed in zijn hart. Door de uitdrijving van het boze, het tegenovergestelde van liefde, kan die mens zichzelf in de goedheid van zijn eigen persoonlijkheid terugvinden.

Maar het woord ‘uitdrijving’ is eigenlijk geen goede benaming, er zou beter staan ‘verlossing’. Verlossing van de macht van het kwaad, van het tegenovergestelde van het goede, het ware. Er zou beter staan, aan die mens het besef van liefde teruggeven, het besef van al wat goed in hem is en hem de kracht geven om die goedheid te zijn, dwars tegen de kracht van het kwaad in. Er zou beter staan, die mens tot het inzicht brengen van het verschil tussen de macht van het kwaad die hem doet denken kracht te hebben of juist niet te hebben, tegenover de ware werkelijke macht en kracht van het goede. Want bezetenheid is eigenlijk het inzicht missen van wat werkelijk leven is als mens, zoals Ik de mens vanuit Mijn liefde geschapen heb. Het kwaad verdwaast de mens door hem anders wijs te maken dan het is.

Er staat geschreven dat Ik kwade geesten uitdreef, wat in werkelijkheid is, dat Ik iemand tot zichzelf bracht, tot zijn eigen goedheid, door hem tot waar en waarachtig levensinzicht te brengen, tot besef van Mijn liefde in hem en hem de kracht te geven om aan Mijn liefde vast te houden, zodat geen plaats meer is voor iets kwaads en daarmee wordt de kracht van het tegenovergestelde van Mijn liefde verdreven. En zolang diegene in vertrouwen op Mij en met de van Mij gekregen kracht in goedheid blijft, is er ook geen plaats meer voor enig kwaad. Maar zou diegene op enig moment van zijn goedheid, al is het maar even, afzien, dan zou hij onmiddellijk daarmee ruimte geven aan meer van het tegenovergestelde van Mijn liefde en zou hij te zwak zijn om zich daar tegen te weren, waardoor het kwaad terug de overhand zou krijgen. Want het kwaad heeft nog kracht op aarde door de afdwaling van liefde door mensen.

Maar de zwakte van jullie mensen draag Ik in Mijn liefde en sommigen van jullie hebben van Mij de kracht om anderen te helpen, door hen van kwade machten te ontdoen, door hen zicht, inzicht, liefde te geven. Maar alleen de reinen van hart, diegenen die geheel oprecht en eerlijk zijn, die in hun hart één met Mij in Mijn liefde zijn hebben die mogelijkheid in zich. En alleen dan, als het de mens ten goede komt.

Hemels Brood 5843

Ieder mens heeft in meer of mindere mate een vertekende beeldvorming. Daarom kan niemand uit zichzelf zeggen, dit is waar of dat is waar. Alleen uit Mij kan iemand tot een zuivere beeldvorming komen, want op aarde is teveel misleiding, zijn er teveel misverstanden en is er teveel afdwaling van waarheid en liefde. Daarbij heeft geen mens de mogelijkheid om zonder Mij tot een ware en juiste beeldvorming te komen. Toch zijn heel veel mensen ervan overtuigd dat zij de waarheid in pacht hebben, dat hun beeldvorming geheel juist is en dat hun mening de enig juiste is. Maar zonder Mij zijn het eigen verzinsels die passend lijken te zijn, maar de kennis die nodig is om tot een volmaakte beeldvorming, tot een volkomen juist inzicht, tot een volkomen juiste mening te kunnen komen, hebben mensen op aarde uit zichzelf niet.

Alles wat nodig is voor een juiste beeldvorming, voor een juist inzicht, voor een juiste mening Ben Ik, jullie Schepper, God en hemelse Vader in Jezus Christus. Wie Mij volgt komt tot Mij en kan uit Mij alle kennis, al wat nodig is, alle liefde putten om tot volmaakt waar levensinzicht te komen en daarmee tot een juiste beeldvorming te komen over alles, ook over Mij en Mijn eeuwig ware volmaakt onbaatzuchtige liefde. En daarom zeg Ik, in meer of mindere mate, omdat niet iedereen even dicht naar Mij toegekomen is, omdat niet iedereen al in zijn hart contact met Mij onderhoudt en van degenen die wel in zijn hart contact met Mij onderhoudt, zijn er die dat vaker of minder vaak hebben. Sommigen van jullie hebben een regelmatig en intensief contact met Mij in hun hart en hebben daardoor een groeiend besef van wat waar en zuiver is, van wat Mijn liefde doet en geeft, van wat Ik uit liefde doe en geef.

Maar het zijn er niet veel en de meeste mensen vinden hun eigen wijsheid, hun eigen liefde geheel juist en zij zijn ervan overtuigd dat hun eigen waarnemingen en interpretaties geheel goed en juist zijn. Hoe verder zij van wat echt juist en waar is af zijn, des te moeilijker is het om hen tot een juist inzicht en een juiste beeldvorming te helpen. Maar allerlei gebeurtenissen zullen al die onjuiste meningen en al die onjuiste beeldvormingen aan de kaak stellen, zodat duidelijk wordt dat deze niet juist kunnen zijn. Alleen, die gebeurtenissen zijn doorgaans niet zo prettig. Vooral doordat mensen niet graag hun ongelijk zien en al helemaal niet graag hun misvattingen, hun ongelijk toegeven. En zie lieve mensen, daar hebben jullie op aarde mee te maken, mee te leven. Niet altijd even gemakkelijk. Maar kom in je hart in contact met Mij en Ik laat je weten hoe het beste daarmee om te gaan in ware liefde, in Mijn ware liefde.

Hemels Brood 5844

Lieve mensen, jullie gun Ik de eeuwige vrede, de ware liefde en haar wijsheid, het onbezorgde leven, de weldaad van voeding, kleding, onderdak en een vaste krachtige gezondheid, niet voor even of voor af en toe, maar voor altijd. En dat is wat jullie ook zullen krijgen. Alleen is daar wel voor nodig, dat jullie de weg door het vlees gaan, de weg over de aarde, dat jullie in de materie het leven beleven. En dat is een weg waarbij niet altijd iedereen in vrede is, niet iedereen de weldaad heeft van voeding, kleding, onderdak, een inkomen heeft dat voldoende is, een krachtige gezondheid heeft en met iedereen in vrede leeft.

Maar wat jullie allemaal altijd en voor eeuwig wel hebben, is Mijn liefde en haar wijsheid. Daar is niet iedereen zich van bewust, niet iedereen beseft dat Ik in iedereen, in ieders hart bereikbaar aanwezig ben met Mijn liefde en haar wijsheid en dat iedereen uit Mijn liefde en haar wijsheid kan putten. Evengoed zijn er onder jullie die dat al wel zijn gaan beseffen, maar ook zij die al regelmatig in hun hart bij Mij komen en uit Mijn liefde en haar wijsheid putten, zijn nog onderweg en niet vrij van allerlei gebeurtenissen en zij zijn ook nog niet tot de eeuwige vrede, de ware liefde en haar wijsheid in alles voor altijd gekomen. Maar juist alle gebeurtenissen die er op aarde in het groot en in het klein zijn en vooral die gebeurtenissen die moeilijk zijn, pijn kosten, verdriet geven, zijn wegen die jullie te gaan hebben om tot inzicht te komen van werkelijk leven, vol van vrede, liefde en wijsheid. Zonder al die gebeurtenissen, zonder de moeite die situaties kosten, komen jullie niet tot de volmaaktheid van werkelijk leven, het is allemaal nodig, het is allemaal Mijn liefde voor jullie en in Mijn liefde draag Ik alle moeilijkheden mee. Heeft niet elke moeilijke periode in je leven je ander zicht gegeven op je doen en laten?

Je wilde het liefste weglopen van al wat moeilijk was en nog wil je het liefste weglopen van wat moeilijk is en je zoekt ernaar hoe je de moeilijkheden de baas kunt worden. En juist dat zoeken geeft je nieuwe inzichten, geeft je nieuw besef, neemt verkeerde conclusies weg, zodat nieuwe conclusies getrokken kunnen worden. Ik geef jullie geen moeilijkheden, geen pijn, geen verdriet, Ik geef jullie nieuwe mogelijkheden om tot nieuwe inzichten van werkelijk leven te kunnen komen, om stap voor stap nieuwe inzichten te krijgen, zodat je tot volmaakt werkelijk leven komt, zelf, als eigen persoonlijk bewustzijn, mens. Laat het af om te willen weglopen, laat het af om te denken dat je geen goed mens bent als je zoveel pijn en moeite hebt met gebeurtenissen, ga ze aan met Mij, met Mijn liefde en Mijn wijsheid en besef steeds wat meer, hoe je daadwerkelijk tot je eigen volkomen volmaakte leven in liefde en wijsheid uit Mij kunt komen. Want dat ga je bereiken, het ware leven, eeuwige vrede in ware liefde en wijsheid. Dat ga je zijn, persoonlijk mens, Mijn evenbeeld in volle gelukzaligheid voor eeuwig.

Hemels Brood 5845

Uit Mijn liefde komen Mijn werken voort die door Mijn wijsheid tot volmaaktheid gebracht worden. Bij mensen staan beide vaak los van elkaar. Er zijn werken die door mensen vooral door het verstand geleid worden en er zijn mensen die hun liefde zonder het verstand te gebruiken tot werking laten komen. Ook geven mensen met hun verstand leiding aan hun liefde. In alle gevallen is een samenwerking tussen liefde en wijsheid het beste. Waarbij uit liefde altijd de wijsheid voortkomt en niet andersom.

Want liefde geeft alles wat nodig is en wijsheid brengt het tot volmaaktheid en die samenwerking is zodanig met elkaar verbonden, dat niets die werking kan verstoren, als het Mijn liefde is. Als mensen voor Mijn liefde kiezen, als mensen uit Mij in hun hart Mijn liefde putten, dan putten zij niet alleen Mijn liefde maar direct ook de uit Mijn liefde voortkomende volmaakte wijsheid, waardoor precies en alleen het volmaakte, dat is het eeuwig beste, verkregen wordt. Kies daarom niet je verstand om liefde tot werking te brengen, kies daarom niet liefde zonder het verstand, maar kom in je hart en put uit Mijn oneindig volmaakte grote zuivere liefde met haar eeuwig oneindige zuivere en volmaakte wijsheid en voel in je hart het verschil tussen jouw liefde en Mijn liefde. Want volmaakte liefde is tegelijkertijd ook volmaakte wijsheid, die je alleen uit Mij kunt verwerven.

Maar zolang de omstandigheden op aarde in een bepaalde mate mede door het tegenovergestelde van Mijn volmaakte liefde beheerst worden en jullie liefde nog onvolmaakt is, heeft jullie liefde nog niet de macht om over het kwade te heersen. Dat zal pas mogelijk zijn, als jullie liefde volledig gelijk is aan Mijn liefde. En sommigen onder jullie putten van tijd tot tijd in hun hart uit Mijn liefde en met die volmaakte liefde uit Mij in hun hart kunnen zij wel over het kwade heersen. Maar dat is nog incidenteel en er is nog tijd nodig om meer en meer alleen Mijn liefde te putten en alleen Mijn liefde in te zetten voor alles in al je doen en laten. Het is heel belangrijk dat je beseft dat liefde alleen niet genoeg is, dat Mijn liefde en haar wijsheid nodig is en bedoeld is om je eigen te maken en in te zetten waar liefde nodig is om het kwaad zijn macht te ontnemen en tot niets terug te brengen.

Het is aan jullie om je Mijn ware volmaakte liefde in alle waarheid eigen te maken en in alles te leven naar Mijn ware liefde. En zolang dat nog niet zo is, heerst Mijn liefde over het kwaad op zo’n wijze, dat het jullie groei tot volmaakte wijze liefde ten dienste staat en het kwaad in werkelijkheid niet meer macht heeft dan zijn dienstbaarheid. Want in de eeuwigheid heerst alleen Mijn liefde op de meest volmaakte wijze!

Hemels Brood 5846

Ieder mens is te chanteren. Denk niet dat dat voor jou niet geldt. Want ieder mens heeft zijn behoeften, zijn verlangens en zijn blinde vlekken. Iemand kan een heel eerlijk en integer mens zijn, die zich voor geen miljoenen aan geld zal laten omkopen, geen hoge functies zal aannemen om er zelf beter van te worden, geen oneerlijke handel zal voeren, die zich niet zal inlaten met fraude of iets dergelijks en toch heeft ook diegene in zijn leven keuzen te maken waarbij hij denkt het goed te doen, maar de valsheid van Satan daarbij niet herkent. Omdat in hem toch een verlangen is, wat Satan kent en een opening voor hem is om iets dat niet zuiver, niet eerlijk en goed is, als goed voor te spiegelen.

Zo is ieder mens te chanteren, zolang hij niet volledig volmaakt de zuiverheid van Mijn liefde in alles is. En voor iedereen komt er een moment waarop die mens zich ervan bewust wordt, dat zijn keus toch niet helemaal zonder eigenbelang was, of toch niet in alle opzichten eerlijk was, of onnadenkend, enz. En diegene vraagt zich dan af, hoe het komt dat hij, toen hij die keus maakte, dat bij zichzelf niet gezien heeft en of hij het niet beter had kunnen voelen, hij vraagt zich af waarom en waardoor hij het niet gezien, niet beseft heeft. Die vraag kan iedereen zich stellen wanneer hij zich zoiets bewust wordt en Ik zeg jullie allemaal, omdat je dat toen nog niet kon, je nog niet bewust kon zijn. En dat je het dan vervolgens wel ziet, wel beseft, geeft aan dat je gegroeid bent, dat de vlek die je had kleiner geworden is, dat je hart lichter geworden is en je je meer bewust bent geworden van wat werkelijk goed is en wat niet en meer inzicht hebt gekregen hoe Satan kan bedriegen, hoe Satan aan zijn macht komt.

Maar het is niet alleen Satan die in iemand zijn zwakke plek ziet, want in werkelijkheid ben Ik het Die elke zwakke plek ziet en juist om die zwakke plek in jou je bewust te maken, heeft Satan toegang daartoe, juist om jou te helpen tot inzicht te komen. Het heet in de Bijbel dat Ik Satan op de aarde een zekere macht heb toegestaan, en ja, dat is zo, maar die macht is niet meer dan hulp aan Mij en jullie, om zichtbaar te maken, wat anders verborgen zou blijven. Dat neemt niet weg, dat de macht van Satan de mens tot heel veel narigheid kan brengen, wat niemand graag heeft en waar veel mensen tegen vechten. Maar er staat wel heel veel tegenover, tegenover alle narigheid die op aarde plaatsvindt en dat is Mijn eeuwige Rijk voor alle mensen, om in de grootste eeuwige gelukzaligheid, werkelijk vrij van Satan en zijn trawanten, werkelijk te Leven, voor altijd vrij en gelukkig te zijn.

Hemels Brood 5847

Het is niet zo dat Ik mensen vraag om hun aardse bezittingen af te staan om Mij. Wat Ik mensen vraag, is om naar Mij te luisteren, naar Mijn liefde en haar wijsheid en als zij het met Mij eens zijn, om dan hun eigen meningen en overtuigingen los te laten en te wijzigen naar wat zij van Mij horen dat goed, juist en liefdevol is. En dat is voor veel mensen moeilijker dan hun aardse bezittingen af te staan.

Want er zijn mensen die hun aardse rijkdommen daadwerkelijk hebben afgestaan en zich tevredenstellen met net genoeg om te leven, maar hun meningen en overtuigingen zijn in meerdere opzichten nauwelijks veranderd. Natuurlijk is het mooi dat hun streven niet meer uitgaat naar het bezitten van veel geld en anders wat, maar eigenlijk is het belangrijker om innerlijk de eigenliefde, het eigenbelang en dergelijke af te staan en wat Ik hen in het hart en in hun intuïtie aanreik aan te nemen. Want bezittingen en veel inkomen kunnen gedeeld worden met medemensen die minder hebben en wie rijk is en dat doet vanuit Mij in zijn hart, uit liefde, die hoeft zijn bezit, zijn rijkdom niet af te staan. Bij Mijn Woord van liefde gaat het er niet om dat iedereen arm zou moeten zijn aan aards bezit, aan geld en goederen, want hoe rijk of arm iemand aan aardse bezittingen ook kan zijn, als hij Mijn Woord van liefde en wijsheid niet juist verstaat, is de rijke net zo arm als iemand die weinig of geen aardse bezittingen heeft en ook Mijn Woord van liefde en haar wijsheid niet verstaat.

En zo is iemand die geen enkel aards bezit heeft, maar Mijn Woord verstaat, rijker dan iemand die op aarde het meeste bezit, maar Mijn Woord niet verstaat en niet naar handelt. Toch kan iemand de meeste aardse bezittingen hebben en daarbij Mijn Woord van liefde en wijsheid verstaan en toepassen in zijn leven, zonder zijn aardse rijkdommen te hoeven afstaan, ook rijk zijn aan liefde. Op de aarde of in de hemel is liefde de enige ware rijkdom, of iemand op aarde nu veel aards bezit heeft of straatarm is. Het gaat er voor Mijn hemelse Rijk altijd om hoe het er in je hart uitziet, niet in je portemonnee, maar in je hart. Het gaat erom hoeveel je van jezelf tot ware liefde brengt, tot het vertrouwen in Mijn liefde, tot het afstaan van eigenliefde, tot het afstaan van eigen invullingen, eigen meningen, eigen overtuigingen. Het gaat erom wat je met je aardse rijkdommen doet. Want geen aardse rijkdom heeft ook maar iemand werkelijk zelf verworven, hoe hard hij ook denkt daarvoor gewerkt te hebben. Het is altijd door Mij toegestaan en Ik zie altijd in het hart met hoeveel eigengewin en eigenbelang diegene zijn bezittingen verkregen heeft, Ik zie hoeveel eerlijkheid of oneerlijkheid ermee gepaard is gegaan.

Het gaat niet om wel of geen bezit, maar om het hart. En als iemand die aards materieel rijk is, Mijn Woord gaat verstaan en van zichzelf inziet dat aardse rijkdom hem niets geeft in hemels opzicht en hij Mijn liefde aanneemt om naar te leven, dan hoeft hij zijn aardse rijkdommen niet af te staan, dan hoeft hij alleen maar naar Mijn innerlijk Woord in zijn hart te luisteren en naar Mijn liefde te gaan leven zoveel hij kan. Dan zal hij ook van Mij wel verstaan wat het beste is om te doen met zijn aardse rijkdommen en hoe hij met zijn aanzien zijn medemensen kan helpen. Op die manier kan iemand die in zijn hart tot Mij gekomen is, ten aanzien van Mijn hemels Rijk op aarde veel doen voor zijn medemensen. Hij kan dan op aarde, vanuit zijn aardse rijkdommen en vooral vanuit zijn liefde en zijn contact met Mij in zijn hart, Mijn liefde ten dienste aan zijn medemensen stellen. En zo kan zelfs een aards materieel rijke, op aarde rijk zijn in Mijn liefde!

Hemels Brood 5848

Er zijn nogal wat mensen die het liefst elke dag van hun leven tot een feest maken. Het ware leven kan voor iedereen altijd een feest zijn, maar wat zij een feest vinden, is een heel ander feest dan het werkelijke feest van het ware leven. Mensen kunnen denken dat zij door hun zintuigen te verdoven met drank, met lekker eten of met drugs tot geluk komen, maar dat is een tijdelijke lichamelijke gemoedstoestand, die na een tijdje verandert in een schrijnend gevoel van mismoedigheid. Dat vervolgens voor velen de aanleiding is om zich opnieuw te verdoven met drank en drugs en zo in een soort van roes komen te leven, wat hen het idee geeft van een zeker welzijn. Maar dat zogenaamde welzijn zal hen nooit tot een werkelijk welzijn brengen.

Elk lichamelijk genot dat puur op het eigen genoegen en het eigen lichamelijke genot gericht is, blokkeert het besef van werkelijk leven, blokkeert de werkelijke groei van geestelijk waar levensbesef en het besef van het ware eeuwige geluk dat het ware leven vanuit ware liefde voor altijd geeft. Toch laat Ik het toe dat mensen diep in de verdovende middelen hun geluk zoeken. Want het is op aarde voor alle mensen vrij om hun keuzen te maken en de gevolgen daarvan te ondervinden. Nu kun je je afvragen, wat doet dat met de mensen die tot aan hun dood aan toe gebruikmaken van al die verdovende middelen en tot geen geestelijk besef komen? Zijn die dan verloren voor een besef van waar werkelijk gelukkig leven? Hun overgang van het leven op aarde naar het geestelijk leven na hun verblijf op aarde brengt hen in een zekere onwetendheid. Maar in de levenssfeer waarin zij terechtkomen, zijn geen verdovende middelen te krijgen. Zodat zij daar geconfronteerd worden met zichzelf, zoals zij zonder verdovende middelen, zonder feestelijkheden zijn en dat is in eerste instantie nogal verwarrend.

Maar, hoewel dat door hen niet besef wordt, ben Ik dichtbij en Ik heb ook hen oneindig lief en ook voor hen werkt Mijn liefde, zodat zij langzaam maar zeker tot een soort van eigen besef van geestelijk bestaan komen. Dit proces van ontdekking van hun geestelijk eigen bestaan kan lang duren en brengt in hun hart, dat is in hun geestelijke kern, veel teweeg. Bij de een duurt dat langer dan bij de ander, maar ze zijn allemaal opgenomen in Mijn liefde en na een bepaalde tijd gaan zij Mijn liefde voelen, dan komt er licht in hun besef en dat licht trekt hen aan, Mijn licht, Mijn liefde. En uiteindelijk komen zij in Mijn licht en gaan zij Mij voelen en meer beseffen van het werkelijke leven, van ware liefde en dan gaan zij Mij zien. En zo komen ook zij door Mijn liefde, na een lange of kortere tijd, tot Mijn liefde, tot het ware levensfeest, de ware levensvreugde, de ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 5849

Ik heb jullie vrijheid gegeven met de bedoeling dat ieder van jullie zich het ware leven in volmaakte liefde en haar wijsheid eigen maakt en daarmee tot het geheel vrije eigen leven komt in verbinding met Mij, jullie Schepper en elkaar, elkaar aanvullend tot één gezamenlijk geheel van werkelijk leven. Zoals het nu op aarde is, is het door jullie niet voor te stellen hoe dat precies zal zijn, wanneer je tot dat volmaakte leven als persoonlijk eigen zijn bent gekomen. Maar Ik zeg jullie dat het voor jullie allemaal de grootste gelukzaligheid zal geven.

Het belangrijkste is het om datgene te bereiken waarom jullie mensen op aarde zijn. Dat neemt niet weg dat jullie in die vrijheid op aarde keuzen mogen maken, die te maken hebben met alles wat zich voordoet aan aardse zaken en dat je ook plezier met elkaar mag hebben, dat je werken mag doen die je met plezier, met liefde doet, dat je talenten die je hebt mag gebruiken. Daarmee bedoel Ik, laat iemand die graag muziek maakt en daar talent voor heeft, muziek maken en iemand die graag tekent en schildert en daar talent voor heeft, laat hij dat talent met liefde gebruiken en schilderen, en iemand die graag schrijft, laat hij zijn talent daarvoor gebruiken en schrijven. Maar doe het altijd met liefde en niet om de wereld en het grote geld te veroveren, maar om het plezier dat het je geeft en anderen kan geven.

Want Ik heb de aarde en alles erop en eromheen, met jullie allemaal, niet alleen geschapen om jullie tot de grootste gelukzaligheid te brengen, om jullie van de dood te redden, maar vooral uit ware liefde. Zoals jullie dat noemen, met plezier, met blijdschap dat de Schepping goed en volmaakt is. En al gebeurt er veel op aarde wat lang niet goed is en veel pijn en verdriet geeft, dat wil niet zeggen dat al het goede, wat er toch ook is, niet plezierig mag zijn, dat daarom geen blijdschap mag zijn. Want hoe onaangenaam dingen op aarde ook zijn, laat daardoor wat wel goed en fijn is niet tenietdoen, want het is Mijn liefde en de hele Schepping blijft hoe dan ook volmaakt, zodat uiteindelijk het doel van de Schepping door jullie allemaal bereikt wordt. In alle opzichten blijft het leven naar Mijn liefde het belangrijkste, en je talenten uit liefde uitwerken hoort daar ook bij. Weet dat wat je uit ware liefde doet, ook Mijn ware liefde is en daar mag je blij mee zijn!

Hemels Brood 5850

Als je ergens een zegen van Mij voor vraagt, wat stel je je dan daarbij voor? Die vraag zal door veel mensen heel verschillend beantwoord worden. Er zijn mensen die een zegen vragen omdat hen dat geleerd is om te doen, zodat iets niet tot een zonde gerekend wordt. Er zijn mensen die met het vragen van Mijn zegen Mijn goedkeuring bedoelen te krijgen. En een deel van die mensen gaat er vanuit dat zij, als zij Mij om een zegen vragen, daarmee Mijn toestemming hebben, alsof het vragen om Mijn zegen gelijk is aan het krijgen van Mijn toestemming. Er zijn mensen die haast gedachteloos bij van alles om Mijn zegen vragen, omdat zij dat gewend zijn en het nu eenmaal zo hoort.

Er zijn mensen die voor een altaar in een kerk een kruis slaan, alsof zij Mij daarmee eren of Mij daarmee een waarde geven. Er zijn mensen die voor een kruis in een kerk, of een altaar, of een Maria Kapelletje, even buigen met hun hoofd, alsof zij Mij daar groeten. En er zijn mensen die noch het één, noch het ander doen, die geen zegen ooit vragen, die geen kruis slaan, hun hoofd niet buigen, maar in hun hart zich steeds naar Mijn liefde keren, Mij in hun hart ontmoeten en Mijn liefde zo veel mogelijk in hun doen en laten tot uitdrukking brengen, ten dienste aan Mij en hun medemensen. Iedereen mag voor van alles en nog wat om Mijn zegen vragen, maar Ik kijk er vooral naar hoe iemands hart er uitziet en hoeveel liefde hij voor Mij en zijn medemensen heeft. Al naargelang zijn hart zuiver is, zal Mijn zegen hem in alle liefde gegeven zijn, al voordat hij Mij erom vraagt.

Wie een kruis slaat en denkt Mij daarmee waarde, eerbied te geven, die zeg Ik, als je het niet doet, maar je bent in je hart met Mij in liefde verbonden, dan is dat Mij de waarde, de eer geven die echt en oprecht is. Een kruis slaan is voor Mij niet nodig. Evenmin is het voor Mij nodig om je hoofd te buigen of op je knieën te gaan uit eerbied voor Mij. Want ware eerbied voor Mij, is hoe je hart naar Mijn adviezen luistert en je naar Mijn adviezen handelt. En werkelijk voor Mij buigen, is niet je eigen zin doen, maar doen wat je voor Mij en je medemensen kunt doen. Dan ben je gezegend zonder om Mijn zegen te hoeven vragen, zonder een kruis te slaan en zonder te buigen. Gezegend met Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 5851

Soms voelen onprettige pijnlijke gebeurtenissen als een straf en mensen denken vaak dat die gebeurtenissen te maken hebben met iets wat ze nog niet goed gedaan hebben, om te leren. Moeilijke gebeurtenissen zijn er vooral om de mens meer inzicht te geven in werkelijk leven en dat kan heel onaangenaam en pijnlijk zijn. Maar Ik zeg je, het is geen straf van Mij. Wel heeft elk handelen hoe dan ook vervolg, een werking in iemands leven en in het leven van andere mensen. Vervolg dat onaangenaam en pijnlijk kan zijn, maar al die gebeurtenissen staan toch ook altijd iedereen ten dienste in hun groei tot het volmaakte leven.

Het is niet zo, dat die moeite en pijn van allerlei gebeurtenissen willekeurig gebeuren, of dat Ik een lijst heb waarop vastgelegd is wat iemand gaat overkomen, als hij zich niet aan Mijn liefde houdt. Alsof Ik elke keus gekoppeld heb aan een vaststaand gevolg met een vaste maat aan moeite en pijn. Zo is dat niet. Want Ik zie in het hart van iedereen waartoe hij in staat is, welke talenten iemand heeft en in hoeverre iemand het vermogen heeft om naar Mijn Woord te handelen. Daar houd Ik steeds rekening mee. Het is een beetje te vergelijken met een sport, met een hardloper. Als zijn trainer weet dat hij bijvoorbeeld in een bepaalde tijd een bepaalde afstand kan lopen, maar de trainer ziet dat de sporter er zijn best niet voor doet, dan zal hij hem aansporen meer zijn best te doen. Maar als de sporter naar vermogen zijn best doet, dan zal de trainer hem niet opjagen om meer te doen dan hij kan. En zo ga Ik ook met jullie om. Bij wie Ik zie dat hij er baat bij heeft om door moeilijke tijden met pijn te gaan, waardoor hij meer in Mijn liefde en haar wijsheid kan groeien tot het ware leven wat hij bedoeld is te zijn, dan zal Ik hem die moeite geven, nooit als straf, altijd uit ware liefde.

Maar degenen waarvan Ik zie dat hun vermogen niet zo groot is, dat zij nog sterk vasthouden aan de wereldse manier van leven, waarbij moeite en pijn hen eerder van Mij verwijderen dan dichterbij brengen, geef Ik minder en soms helemaal geen gebeurtenissen die moeilijk en pijnlijk zijn. Diegenen geef Ik andere gebeurtenissen, die hen toch dichter bij Mij brengen, al duurt dat wel veel langer. Maar ook voor hen die minder vermogen hebben om naar Mijn liefde te gaan leven, is in Mijn hemel een plaats, een woning bereid en wel zodanig, dat zij naar de mate van hun vermogen, toch  kunnen groeien en tot het ware leven kunnen komen. Daarom, als je veel te verduren krijgt, veel moeite en pijn door te maken hebt en je weet dat het nooit een straf van Mij is, je weet dat het Mijn liefde is, niet omdat je fouten gemaakt hebt, maar om je meer inzichten te geven om tot Mijn liefde te komen, wees dan blij en weet dat het jou alleen ten goede komt, om gelijk te worden en te blijven aan Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 5852

Veel misverstanden tussen goedwillende mensen ontstaan omdat zij niet in alles Mijn ingevingen volledig juist interpreteren. Omdat mensen met hun verstand Mijn ingevingen overdenken en dan komen er redeneringen die misverstanden kunnen oproepen, zonder dat begrepen wordt waar die misverstanden door ontstaan. Als twee mensen in zo’n misverstand terechtkomen, terwijl ze allebei geheel te goeder trouw zijn en Mij allebei in hun hart gevoeld hebben, dan denken zij, dat de ander niet goed geluisterd heeft, waardoor er een discussie kan ontstaan over wie Mij innerlijk juist verstaan heeft en wie niet. Maar zo’n discussie is zinloos. Want Ik zal nooit de één dit advies en de ander een heel ander advies geven.

Wat er in zo’n geval aan de hand is, heeft te maken met de verstandelijke interpretatie van beide betrokkenen van wat zij innerlijk naar waarheid van Mij gevoeld hebben. Het is voor iedereen die Mijn Woord, Mijn advies, Mij in zijn hart verstaat, voelt, moeilijk om daar niet ook zijn verstand bij te betrekken en conclusies te trekken die deels uit verstandelijke overwegingen voortkomen en gemakkelijk voor misverstanden zorgen. Bij de ene mens is er meer verstandelijke beredenering over hetgeen Ik hem in zijn hart laat voelen dan bij een ander, maar iedereen beschouwt nog in meer of mindere mate met zijn verstand wat Ik hem heb laten voelen en daarbij kan een verwijdering tussen mensen ontstaan, die niet nodig is. Het heeft geen enkel nut om met elkaar in discussie te gaan over wie Mij helemaal juist in zijn hart heeft gevoeld. Beter is het om bij zo’n meningsverschil terug bij Mij in het hart te komen en je hart opnieuw open te stellen voor Mijn advies.

Mocht het in de gegeven omstandigheden moeilijk zijn om Mij in het hart te ontmoeten, laat het dan rusten. Dan zal het op een gegeven moment wel duidelijk worden hoe Mijn boodschap in ware liefde precies bedoeld was. En wat daarbij ook heel belangrijk is, beschuldig elkaar niet, want elke beschuldiging is een opening voor het tegenovergestelde van Mijn liefde en daar heeft echt niemand baat bij. Als goede lieve mensen elkaar in Mij niet verstaan, laten zij in liefde elkaar omarmen en de situatie niet bestrijden. Want niemand is al volmaakt en als Ik dat jullie niet kwalijk nemen, niet verwijt, nemen jullie elkaar dan ook niets kwalijk. Wees voor elkaar de minste, zoals Ik voor jullie in Jezus Christus de minste ben in ware liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5853

Doe de goede dingen omdat je Mij liefhebt. Niet omdat Ik het je zeg, om Mijn Woord na te leven, om je aan Mijn Geboden te houden, maar omdat je Mij, jouw Schepper, God in Jezus Christus liefhebt met heel je hart. Want het is goed om je aan Mijn Woord te houden, het is goed om je aan Mijn Wet te houden, maar het ware leven komt daar niet uit voort, het ware leven ben Ik en komt uit Mij voort. De ware liefde ben Ik en wie Mij liefheeft, heeft het ware leven lief en liefde voor Mij trekt het leven naar je toe, door liefde voor Mij erf je Mijn liefde in je hart en groei je tot het volledig Mijn liefde zijn.

Doe alles uit liefde voor Mij en voor je medemensen, want uit ware liefde leef je en wie naar Mijn ware liefde handelt, die leeft het enig ware leven Die Ik Ben. Ja, Ik weet dat het niet altijd al kan om alles op aarde uit ware liefde voor Mij te doen. Ware liefde laat zich niet dwingen, dat ontstaat uit de kracht van Mijn liefde voor jou, dat ontstaat bij iedereen uit de kracht van Mijn liefde voor jullie allemaal. Iedereen kan de kracht van Mijn liefde naar zich toe trekken door te verlangen naar Mijn liefde, door ernaar te verlangen Mijn liefde te zijn, door het verlangen naar Mijn liefde te willen leven, door het verlangen Mij te ontmoeten, eerst in het hart en van daaruit Mij te willen ontmoeten in de werkelijkheid van zijn. Maar ook dat is niet zomaar af te dwingen. Daarom is er Mijn Woord en daarom is er Mijn Wet, om iedereen de richting aan te geven, de richting te wijzen naar Mij en Mijn liefde voor jullie allemaal, om jullie richting te wijzen naar het ware volmaakt wijze liefdevolle leven, de volledige gelukzaligheid van werkelijk bestaan.

Zo is Mijn Schepping in zijn geheel jullie mogelijkheid om tot het ware leven te komen in een persoonlijk vrij eigen besef te bestaan en onderdeel te zijn van het eeuwig ware leven, Mijn leven, Mijn volmaakt wijze liefde. Ik sta hier bij jullie allemaal, bij jou lief mens, met Mijn armen wijd gespreid om je hier bij Mij in Mijn hemel, in Mijn liefde te begroeten en welkom te heten in Mijn eeuwige Rijk van werkelijk leven. En Mijn armen reiken tot in de oneindigheid zodat Ik alle mensen verwelkomen kan in Mijn werkelijke leven, ieder persoonlijk, ieder vrij in Mijn ware liefde. Want tot in de oneindigheid reikt Mijn liefde voor jullie en eens reikt jouw liefde voor Mij en je medemensen ook tot in de oneindigheid!

Hemels Brood 5854

Elke vraag die je in je hart Mij stelt, geef Ik antwoord op. Altijd, op elke vraag die iemand aan Mij stelt geef Ik antwoord. Maar Mijn antwoord wordt niet altijd verstaan. Dat heeft verschillende oorzaken. Nogal eens verwachten mensen dat zij van Mij geen antwoord zullen krijgen dat zij kunnen verstaan, en dan missen zij Mijn antwoord, omdat zij geen antwoord verwachtten. Daarnaast zijn er veel mensen die wel vragen aan Mij stellen, maar nog voor Ik hen antwoord geef, hebben zij zelf al een antwoord bedacht. Ook zijn er mensen die een goede ingeving van Mij naast zich neerleggen, omdat het hen niet uitvoerbaar lijkt. En op die manier zijn er nog allerlei redenen waarom mensen Mijn antwoorden op hun vragen niet verstaan of niet bemerken.

Toch, iedereen geef Ik antwoord op de vragen in zijn hart, zelfs geef Ik antwoord aan iemand als hij zijn vragen niet aan Mij stelt, maar aan zichzelf. Ook worden situaties waarvoor mensen geen oplossing weten door Mij  opgelost en ook dat wordt door veel mensen niet bemerkt maar gezien als toeval, als een toevallige samenloop van omstandigheden. Als die mensen eens wat uitgebreider naar Mijn Schepping zouden kijken, hoe alles zijn plaats en zijn werking van Mij gekregen heeft, hoe alles op Mijn licht reageert, hoe volmaakt het één op het andere volgt, dan zouden ze kunnen begrijpen dat er ten aanzien van alles wat er op aarde en eromheen gebeurt helemaal niets toevallig is. Alles is in Mijn liefde tot een volmaakte samenloop gebracht en daar is totaal niets toevalligs bij. In der eeuwigheid is alles volkomen op elkaar afgestemd, op een dusdanige wijze dat alles en iedereen tot het volmaakt liefdevolle leven zal komen.

Er bestaat geen toeval in niets en bij niets. Alles volgt Mijn stem, Mijn gedachte, Mijn Woord, Mijn licht, Mijn liefde, precies zoals Ik het bedoel en zoals het voor alles en iedereen het beste is en het beste geeft. En ja, toch hebben jullie mensen de vrijheid van keus in al je doen en laten, in je denken en willen. Toch zijn jullie vrij. En je zou denken, dan zou dat toch niet kunnen? En dat is nu juist het Goddelijke van Mijn Schepping, in Mijn  wijze liefde kan dat wel. En in Mijn wijze liefde kun jij dat begrijpen en verstaan.

Hemels Brood  5855

Het doel van jouw verblijf op aarde is om in alles, in al je doen en laten, in alle opzichten tot het volmaakt ware leven te komen in gelijkenis met Mij en Mijn volmaakte liefde en daarmee tot de ware levensgelukzaligheid. Daarvoor zijn jou en alle mensen allerlei mogelijkheden, allerlei middelen gegeven waarmee je dat kunt bereiken. Alles komt neer op hoe je omgaat met je medemensen en alle gebeurtenissen die plaatsvinden, is dat vanuit liefde of het tegenovergestelde daarvan. Voor nogal wat mensen zijn de middelen doel geworden. Voor hen is het zorgen voor hun medemensen een doel geworden of is Mijn Woord verspreiden een doel geworden of is het geven aan behoeftigen wat zij te weinig hebben een doel geworden. Het zijn allemaal goede doelen, maar het is niet het hoofddoel waarom jullie op aarde zijn.

Het hoofddoel is en blijft gelijk aan Mijn beeltenis te worden en dat wordt nogal eens gelijkgesteld aan het zijn van een goed mens of het je bekommeren om je naaste. Maar om aan Mijn beeltenis gelijk te worden is meer nodig dan dat, is innerlijke verandering nodig, is groei van besef van wat Mijn Woord in werkelijkheid zegt en  wat Mijn liefde in haar wijsheid werkelijk is. En daar zijn al die situaties waarin mensen hulp nodig hebben, op allerlei verschillende manieren, middelen voor, maar dat is allemaal geen doel. Doe wat je in je hart uit liefde voelt om te doen, maar maak het niet je doel, maak goed voor anderen zijn niet je doel, maak zorgen voor zieken niet je doel, maak zorgen voor de armen niet je doel, zie het allemaal als een middel om Mij beter te leren kennen in je hart.

Want al doe je nog zoveel goeds voor je medemensen, wat jij doet, doe Ik, of je dat nu beseft en begrijpt of niet. Het is alleen een weg naar Mij, een weg waardoor je dichter bij Mij komt. Want dat is het ware doel van je verblijf op aarde, niet alle behoeftige mensen helpen en verzorgen, want zonder jou help Ik en verzorg Ik hen hoe dan ook, maar dichter bij Mij komen, Mijn liefde en haar wijsheid meer en meer gaan verstaan en zelf persoonlijk gaan zijn in verbondenheid met al je medemensen en met hen tezamen in eenheid met Mij, jouw God en Schepper. Want dat is het doel, dat jij en alle mensen tot Mijn volmaakt gelukzalige leven, tot ware liefde komen voor eeuwig, in alle vrijheid van zijn.

Hemels Brood 5856

Elke dag gaat aan één kant van de aarde de zon op, maar niet overal is de zon dan daar te zien. Dan eens hier, dan eens daar zijn er wolken voor de zon waardoor zij verborgen blijft voor de ogen van mensen. Maar ondanks die wolken is er wel licht, hoe donker de wolken ook zijn. En zo is het met Mijn licht in je hart, elke dag is Mijn licht in je hart aanwezig. Maar er zijn ook weleens wolken, dat zijn gebeurtenissen die het besef van Mijn licht kunnen vertroebelen. En soms zijn die gebeurtenissen zo ernstig, dat het wel nacht lijkt in je hart. Maar in jouw hart is Mijn licht altijd aanwezig, overal is Mijn licht altijd aanwezig, alleen, nu zijn er nog schaduwen die als wolken Mijn zonlicht, dat is Mijn heldere geestelijke licht, verduisteren en het wel nacht lijkt.

Toch schijnt Mijn licht altijd in ieders hart en al is het soms niet meer dan het licht van de maan in zijn laatste kwartier, er is licht, Mijn licht. Als overdag door voorbijschuivende wolken het zonlicht wat wordt weggenomen, dan kun je met een vliegtuig boven die wolken uitkomen en toch in het volle licht van de zon komen en genieten van haar stralen over het wolkendek, genieten van de variërende glinsteringen die het zonlicht op de wolken geeft. Denk daar eens aan als gebeurtenissen Mijn licht in je hart verduisteren, denk er eens aan dat er ook dan altijd nog Mijn volle licht is boven al die gebeurtenissen uit, waardoor er een kant aan die gebeurtenissen is die glinstert in het zonlicht. Daarmee bedoel Ik dat Mijn licht, als je van “boven” op de gebeurtenissen kijkt, de glinsteringen van Mijn licht laat zien en je met dat licht kunt zien dat de gebeurtenissen dan wel wat minder prettig zijn, maar nooit Mijn volle licht werkelijk verduisteren of verminderen. Boven de gebeurtenissen uit kijken is nodig om door de gebeurtenissen heen terug te komen bij Mijn licht.

En daar kun je Mij in je hart om vragen. Vraag Mij eenvoudig, Vader til mij boven deze gebeurtenissen uit in Uw eeuwig zuivere licht. Dan til Ik je op, zonder vliegtuig til Ik je hoog boven alle gebeurtenissen uit in Mijn eeuwig volmaakte zuivere licht, Mijn oneindig wijze liefde en laat dat jou dan genoeg zijn, om te weten dat Ik je altijd draag in Mijn liefde!

Hemels Brood 5857

Ik ben niet een God alleen achter de schermen. Veel van wat Ik uit liefde doe voor jullie allemaal wordt niet bemerkt en het lijkt daardoor dat Ik vooral achter de schermen zorg, maar al wat Ik doe is uit grote liefde voor alle mensen, om jullie allemaal tot de ware eeuwige levensvreugde in volkomen vrijheid te brengen en daarvan is veel door mensen te beseffen, als zij zich in hun hart vaker en intensiever tot Mij zouden keren en in hun hart meer met Mij in contact zouden zijn. Want Ik ben niet een God achter de schermen, Die je niet kunt zien, Die zich niet laat zien, Ik ben in je hart, God in Jezus Christus in je hart, ware liefde en wijsheid in je hart en iedereen kan Mij in zijn hart zien. Niet met het natuurlijk materiële oog, maar met het geestelijk zuivere oog.

Veel mensen zoeken Mij te zien zoals zij met het natuurlijke oog alles zien, maar daarmee ben Ik niet te zien, niet nu op aarde. En toen Ik in Jezus Christus op aarde was in De Mens, als Mijn Zoon, zichtbaar voor het geestelijk en het natuurlijk materiële oog, toen was Ik voor veel mensen nog niet te zien zoals Ik toen in Mijn Goddelijke Mens Zijn zichtbaar op aarde verbleef. Mij zien begint met Mij in het hart met het geestelijk oog te zien, Mij zien begint hoe dan ook in het hart in contact met Mij. Mij zien kan altijd door iedereen in het hart, met het eerlijk oprechte zuiver geestelijke oog. Maar de meeste mensen willen Mij op hun eigen bedachte manier zien, liefst in een materieel lichaam en willen daarbij duidelijke onweerlegbare bewijzen dat Ik het ben Die zij zien. Maar elk onweerlegbaar bewijs ben Ik Zelf, zoals jullie mensen ook alleen zelf het onweerlegbare bewijs zijn te bestaan, ook al denk je dat je lichamelijk materieel zichtbare aanwezigheid het bewijs te bestaan is. Jij alleen voelt in jezelf je bestaan en dat innerlijke gevoel te bestaan als eigen persoon kun je niet overdragen op iemand anders. Dat innerlijke levensbesef is jouw werkelijke bestaan en tegelijk het bewijs van Mijn bestaan want jij bent bestaan uit Mij en dat zijn alle mensen. Hoe zou je Mij anders kunnen zien dan zoals je jezelf innerlijk ziet, zoals je beseft te zijn, als Ik alle mensen innerlijk levend Ben?

Want Ik ben Leven, in jou, in alle mensen. Ik ben liefde, in jou, in alle mensen. Kun je leven, kun je liefde zien met je materiële oog? Met je geestelijk oog kun je Mij leren zien, wanneer je Mij innerlijk naar waarheid leert kennen. En dat kan in je hart in contact met Mij, als je dat eerlijk en oprecht wilt. Daarvoor is het wel nodig dat je alle ideeën over wie Ik ben, hoe Ik ben, al je gedachten die je over Mij gevormd hebt, loslaat. Want Ik zeg je, voor een groot deel ben Ik niet zoals jij je een beeld over Mij gevormd hebt. En zolang dat beeld niet met Mijn werkelijkheid overeenkomt, ben Ik niet te zien. Omdat dan altijd jouw misvattingen, jouw verkeerde beeld voor de werkelijkheid, voor de waarheid staat en Mij onzichtbaar houdt. In alle werkelijkheid ben Ik niet achter de schermen, maar zichtbaar in jouw hart, bereikbaar in jouw hart: waarheid, wijsheid, volmaakte eeuwige ware liefde.

Hemels Brood 5858

Boosheid vernietigt. Liefde creëert. Op aarde heeft ieder mens de vrije keus om te vernietigen of te creëren. Maar vernietigen is niet altijd boosheid en creëren is niet altijd liefde. Dat moet dan ook niet met elkaar verwisseld worden. Want er zijn situaties en dingen die beter vernietigd kunnen worden en er zijn situaties en dingen die beter niet gecreëerd worden. En er zijn dingen die beter vernietigd kunnen worden, omdat het anders mensen pijn en verdriet doet. Zo kunnen bijvoorbeeld wapens uit liefde worden vernietigd terwijl daartegenover uit eigenbelang wapens gecreëerd worden. Liefde en het tegenovergestelde van liefde, dat is te benoemen als liefaardig en boosaardig, groeien op aarde samen en die zijn niet zo eenvoudig te scheiden als goed en kwaad.

Toch hebben veel mensen al snel hun oordeel klaar over wat goed is en wat niet. Daardoor komt het dat iemand iets goed kan doen, terwijl dat door anderen niet als goed gezien wordt, en dat iemand iets kwaads kan doen terwijl dat door anderen als goed gezien wordt. Goed en kwaad is niet altijd zo gemakkelijk van elkaar te onderscheiden in de gegeven omstandigheden op aarde. Daarom is het beter om geen oordeel te geven over gebeurtenissen zonder precies te weten wat iemands beweegredenen zijn om te handelen zoals diegene doet. En dat is nu het moeilijkste. Veel mensen geven gemakkelijk kritiek op allerlei handelen zonder naar de beweegredenen van iemand te vragen, zonder uitleg te vragen, zonder te luisteren. En dan bedoel Ik, zonder naar Mij te luisteren. Want Ik weet precies wat iemands beweegredenen zijn en Ik weet precies hoe die beweegredenen zijn opgebouwd, Ik weet welk deel uit liefde voortkomt en welk deel niet. Want liefde en het tegenovergestelde van liefde maken vaak beide deel uit van iemands beweegredenen en dat geldt voor alle mensen. Bij de één is een groter deel uit liefde dan bij een ander, maar niemand kan uit zichzelf helemaal zuiver naar liefde handelen.

Wie in al zijn handelen tot zuivere liefde wil komen, die heeft daarvoor Mijn liefde en Mijn zuiverheid nodig en die kan iedereen bij Mij in zijn hart vinden. Voor zuivere liefde is het nodig dat iemand goed naar Mij luistert en in zichzelf Mijn liefde, Mijn Woord voelt. Dan kan het zijn dat iemand precies doet wat Mijn liefde hem zegt en uit die volkomen liefde handelt, terwijl mensen om hem heen zijn handelen afkeuren, kritiek geven, veroordelen. Tegen diegenen die uit Mijn liefde handelen en toch veroordeeld worden door hun medemensen zeg Ik, laat je door geen van hen, door niets van wat zij zeggen, van de wijs brengen, blijf vertrouwen op het goede van je handelen uit Mijn liefde, die jouw liefde dan is en bedenk daarbij, dat ook Ik onschuldig veroordeeld werd, terwijl wat Ik deed goed en liefdevol was.

Maar al zou je nog niet alles volledig zuiver naar ware liefde gedaan hebben, omdat je nog niet volmaakt in liefde bent, waarbij je intenties goed zijn en je zoveel je kunt in je hart naar Mij geluisterd hebt, laat je dan niet ontmoedigen, blijf standvastig in je vertrouwen op Mijn liefde, zodat je blijft groeien en op de bestemde tijd zul je Mijn liefde wel zelf helemaal zuiver blijvend zijn.

Hemels Brood 5859

Soms is het beter om iets wat niet lukt, wat niet kan, op te geven, los te laten en te erkennen dat je het niet kunt of dat je het niet meer kunt. En vooral als je het kon is het moeilijk om los te laten en moeilijk om openlijk te bekennen dat je het niet meer kunt. Nog moeilijker is het als je er belang aan hecht het te kunnen, omdat het je een zeker aanzien geeft voor jezelf en in je omgeving. Want werken, bezigheden, of het nu betaald of vrijwillig is, het geeft in de samenleving een bepaald aanzien, het heeft in de samenleving een waarde, zelfs zodanig dat het van tijd tot tijd openlijk beloond wordt, bijvoorbeeld met een lintje, met een medaille of zelfs met een erenaam zoals bijvoorbeeld een ridderschap.

Ja, in de wereldse samenleving wordt werken, vooral als het vrijwilligerswerk is, op een bepaalde manier beloond. Maar denk niet dat dat voor Mij enige meerwaarde heeft ten aanzien van Mijn liefde voor jou. Want er zijn zoveel mensen die door omstandigheden geen enkel werk kunnen doen en niet beloond worden door de samenleving en er zijn ook veel mensen die uit een goed hart in alle stilte goed werk doen, maar niet gezien worden en geen beloning krijgen. Niet dat zij een beloning zouden willen, want daar gaat het hen helemaal niet om, juist niet. Wie werkelijk goed werk doet, hoeft geen beloning van zijn medemensen en hoeft geen beloning van Mij, want de beloning is voor hen dat goede werk. Maar of je nu met of zonder beloning goed werk doet, geef het toe aan jezelf en aan je medemensen wanneer het je niet meer lukt, wanneer het beter voor je is, om met dat werk te stoppen, of het te verminderen. Want Ik kijk er niet naar hoeveel goed werk je verzet, Ik kijk naar je hart en een goed hart blijft hetzelfde goede hart, ook al kun je van al wat je deed niets meer doen. Ja, dat is jammer, maar het beste geef je het openlijk toe, aan jezelf, aan je medemensen, aan Mij en het beste berust je daarin.

Bij mensen is nog niet alles altijd blijvend mogelijk, maar bij Mij wel. En met Mij samen kan vaak veel meer dan je denkt, maar als je merkt dat ook met Mij samen je vermogen om werk te kunnen doen vermindert, weet dan dat het zo bedoeld is. Dat wil niet zeggen dat iedereen bij tegenslag het werk maar meteen het beste opgeeft, dat bedoel Ik niet, maar als er omstandigheden zijn die je krachten verminderen, vecht daar dan niet tegen als een Don Quichot. Met Mij samen kun je precies weten wat nog wel lukt en dat kun je dan doen zoals Ik het je laat zien. Hecht geen waarde aan werk, al dan niet vrijwillig, aan de waarde die de samenleving eraan geeft, want dat komt niet van Mij. Hecht waarde aan Mijn liefde en doe in stilte wat je met Mij samen nog wel kunt!