Hemels Brood 5798 t/m 5828

Hemels Brood 5798

Ik zie wat jullie niet zien, in de juiste verhoudingen. In de juiste verhoudingen ten aanzien van ware liefde en iemands vermogen tot het handelen naar liefde. Want niet iedereen heeft hetzelfde vermogen om lief te hebben of om het verschil te zien tussen wat wel en wat geen liefde is, tussen wat liefde uit het verstand en wat liefde uit het hart is. Want er zijn veel mensen die door hun geloof in Mij en Mijn Woord wel begrijpen dat het belangrijk is om naar liefde te leven en dat zoeken zij om te doen. Maar bij veel mensen wordt wat zij denken dat liefde is meer ingevuld vanuit het verstand, dan dat zij spontaan uit hun hart naar liefde handelen.

Ik zie van iedereen de verhouding tussen hun vermogen om naar liefde te handelen en hun daadwerkelijke handelen. Ik zie in hoeverre iemand meer verstandelijk is gericht dan gevoelsmatig vanuit zijn hart. En Ik weet dat het voor iemand die meer verstandelijk is aangelegd moeilijker is om de weg naar zijn hart te vinden, dan het is voor iemand die meer gevoelsmatig is aangelegd. Voor de één zal het daardoor moeilijker zijn om tot Mij in zijn hart te komen dan voor de ander, maar voor Mij zijn zij evengoed gelijk, omdat het resultaat telt, in verhouding tot het vermogen van iemand en de moeite die nodig is voor diegene om naar liefde te handelen. Wie meer vermogen heeft om tot ware liefde te komen, die kan daarmee ook meer bereiken, maar dat telt niet ten aanzien van de ander die een minder vermogen heeft, zodat in verhouding tot het vermogen het resultaat gelijk is, als beiden naar vermogen gehandeld hebben. Daarom zijn wedstrijden op aarde eigenlijk altijd fictie. Want bij geen enkele wedstrijd wordt rekening gehouden met het vermogen van iemand. En mensen die van zichzelf weten weinig vermogen te hebben, trekken zich terug van wedstrijden of worden geweigerd om mee te doen aan wedstrijden, omdat ze niet goed genoeg bevonden worden. En degenen die winnen worden op een voetstuk geplaatst, geëerd en toegejuicht, terwijl zij het vermogen hebben, wat anderen niet hebben.

Bij Mij is iedereen gelijk in de verhouding tot zijn vermogen, niemand wordt door Mij geweigerd omdat zijn vermogen te klein is, bij Mij zijn geen wedstrijden met winnaars en verliezers. Wie zwak is maak Ik sterk, wie sterk is, laat die de zwakken helpen en in zijn kracht laten delen. En daarbij is iets heel belangrijk, want waar de één zwak in is, is diezelfde mens in iets anders sterk en waar een ander sterk in is, is diezelfde mens in iets anders zwak. Vaak wordt van de zwakke mens niet gezien waar hij sterk in is en van de sterke niet gezien waar hij zwak in is. Maar Ik zie het allemaal wel in de juiste verhoudingen in Mijn ware liefde. En wie groeit in liefde die zal de verhoudingen ook meer en meer gaan zien, zijn eigen zwakheid en zijn eigen kracht en die van anderen in de juiste verhoudingen. En met de ware liefde in zijn hart zal hij zachtmoediger worden, zoals Mijn ware liefde zachtmoedig is voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5799

Op deze aarde, in deze wereld, is het zo belangrijk voor jou, goedwillend mens, dat je jezelf accepteert zoals je bent, dat je je tekortkomingen accepteert, dat je accepteert dat je nog niet in alles naar liefde kunt handelen en dat je er op vertrouwt dat alles wat er gebeurt, het mooie en het goede, het liefdevolle en het wonderlijke, maar ook het onaangename, het tegenovergestelde van liefde, het boze, het kwaad, al is het nog zo door elkaar en verward, toch één doel dient, en dat is het ware leven voor alle mensen, ware gelukzaligheid voor alle mensen.

Dit enige doel ligt in Mijn Hand en zal bereikt worden voor al wat leeft, voor alle mensen. Ik zeg dit voor al degenen die voortdurend hun best doen om het goede te doen, om naar ware liefde te leven en toch ook steeds bemerken nog te verdwalen in eigenbelang, in boosheid, in onaangename situaties waar zij tekortgedaan worden en tekortschieten. Laat hierbij niemand denken dat het niet uitmaakt hoe te leven, want dit geldt juist voor degenen die het wel uitmaakt en hun best doen om naar liefde te leven en het er moeilijk mee hebben dat veel goeds verstoord wordt door datgene wat niet goed is, geen liefde is maar eigengewin voorstaat. Want de prikkel van het kwaad laat op aarde niemand ongemoeid en al wil je die nog zo graag weerstaan, van tijd tot tijd lukt dat niet, omdat het kwaad zijn wortels overal lijkt te hebben en ook verweven is met al wat goed is.

Ik zie in de harten van jullie goedbedoelende mensen twijfel of je ooit wel zult leren geheel naar ware liefde in alles te leven, omdat het je niet steeds lukt naar liefde te handelen, terwijl je het ernstig meent en je je best ook zeker doet. Maar het gaat niet alleen om jou die in Mij gelooft en Mij liefheeft en tot Mijn ware liefde wilt komen, het gaat erom alle mensen tot ware liefde te brengen, met elkaar voor elkaar. Want dat is ware liefde, er voor elkaar zijn in voor- en tegenspoed, in het goede en in het kwade. Weet daarbij dat een Engel in de diepste duisternis in vrijheid het evengoed moeilijk heeft en evengoed in die duisternis wat van zijn licht, van zijn totale goedheid verliest. Daarom is het op aarde ook zo moeilijk, omdat jullie vrij zijn en dat is zelfstandig met de duisternis, die op de aarde in een zekere mate vrij heerst, te maken hebben. Zelfs de machtigste Engel zou het in vrijheid op aarde nog niet gemakkelijk doorstaan.

Blijf daarom vooruitkijken naar het licht van Mijn liefde, vergeef jezelf in het besef dat Ik je vergeef wat je gedaan hebt door de verleiding van het kwaad, want het kwaad provoceert, daagt uit, zoekt je zwakste kanten en laat niet los tot je kracht om de verleiding te weerstaan het begeeft. Maar elke keer dat dat gebeurt verliest het kwaad iets van zijn vrijheid, iets van zijn macht en win jij aan kracht om te weerstaan, om de verleiding van het kwaad te weerstaan. Zo wordt jij langzaam maar zeker sterker in ware liefde en het kwaad wordt langzaam maar zeker zwakker. Dit geldt voor alle mensen met elkaar en voor elkaar. Want jullie zijn één met elkaar en één met Mij in Mijn liefde.

Hoe moeilijk het op aarde ook is, het is jouw weg en het is de weg voor alle mensen, waarmee, waarvia, jullie allemaal tot werkelijk gelukzalig leven zonder verleiding van enig kwaad komen, omdat jullie liefde in de vrijheid van jullie zijn dan de volledige kracht van werkelijk leven voor eeuwig heeft. Ieder persoonlijk en allen tezamen met Mij.

Hemels Brood 5800

Ieder mens heb Ik het geweten gegeven. Niet om zich schuldig te voelen om wat fout ging, maar om te kunnen beseffen wat niet goed is om te doen of om te beseffen dat het niet goed was wat iemand deed, zodat het zijn vrije keus kan zijn om te kiezen, wetende wat goed is en wat niet goed is om te doen. Dit geweten is de mens gegeven als een leidraad voor al zijn keuzen. Als een soort van baken om niet te stranden in dat wat niet goed is, hem geen goed doet en anderen geen goed doet. Dit geweten is geijkt op ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde, zodat iedereen kan voelen wanneer hij afdwaalt van ware liefde.

In de huidige wereldse omstandigheden wordt er veel afgeweken van ware liefde, veel mensen negeren hun geweten omdat het hen te moeilijk is om ernaar te luisteren en daarmee negeren zij Mijn ware liefde in hun hart. Terwijl het voor Mij genoeg is als ze hun afdwalingen, die zij door het geweten kunnen beseffen, aan Mij bekennen en hun spijt betuigen, verstoppen zij het voor Mij door hun geweten te negeren en door te gaan met hun van liefde afdwalende gedrag. Maar bij jullie, in Mij en Mijn liefde gelovende mensen, is het geweten nog duidelijk aanwezig, maar velen van jullie blijven hangen in schuldgevoelens over wat ooit verkeerd gedaan is, over van alles wat gebeurd is en geen liefde was. En zo heb Ik het geweten niet bedoeld, niet om jullie tot verlamming en schuldgevoelens te brengen. Schuldgevoelens helpen je niet verder op je weg over de aarde. Jullie zijn allemaal op weg en het is goed om naar je geweten te luisteren, want het is in je hart Mijn liefde die je laat weten wat goed en wat niet goed is. Niet om je tot schuldgevoelens te brengen voor de rest van je leven, maar om je tot inzicht te brengen en je te helpen verder te komen in het groeien naar ware liefde in alles.

Het is voor Mij genoeg als je Mij in je hart laat weten dat je inziet dat iets niet goed was in wat je deed of zei, en dat het je oprecht spijt. Dan is het door Mij vergeven. Ik weet dat het evengoed nog eens kan gebeuren, want niemand van jullie is al in alles volmaakte liefde. Juist daarom heb Ik jullie het geweten gegeven. Zou je al volkomen liefde zijn, dan zou je geen geweten meer nodig hebben. Maar het besef van goed en kwaad is een steun van Mij in je hart, zodat je altijd weer kunt terugkomen op de weg van ware liefde. Laat daarom schuldgevoelens los, spijt is voor Mij genoeg en daarna is het goed tussen jou en Mij, opgelost in Mijn liefde.

Hemels Brood 5801

Ik ben waarheid, volkomen waarheid. De waarheid die Ik ben geef Ik jou altijd in je hart. Maar om de waarheid die Ik ben en jou aanreik in je hart te kunnen verstaan, is het nodig dat je niet zelf invult wat voor jou waarheid is of wat mensen beweren dat waarheid is. Want er zijn veel mensen die denken te weten wat waar is en hun waarheid met een enorme overredingskracht aan anderen doorgeven, zodat het vaak aangenomen wordt als waar, maar toch niet waar is. Soms is het gedeeltelijk waar, maar het belangrijkste deel is niet waar en voor veel mensen is het heel moeilijk om het onderscheid te maken. Want de overredingskracht is vaak zo sterk, dat er moeilijk iets tegenin te brengen is. Vooral als het gaat over dingen waar onderzoek naar gedaan is en waarvan gezegd wordt: ‘uit onderzoek is gebleken dat ….’. Het grootste deel van de mensen gelooft het dan, en dat geeft een zekere druk om het zelf ook te moeten geloven.

Hoeveel kennis mensen met hun onderzoeken ook denken te hebben, het is minimaal vergeleken bij alle feiten die nodig zijn om door onderzoek een werkelijk juist en geheel sluitend oordeel te kunnen vormen en bewijs ergens voor te vinden. Er zijn op aarde in Mijn Schepping oneindig veel feitelijke varianten en de mens kent er maar een paar, terwijl hij bij een onderzoek denkt alle feiten te kennen en bij het onderzoek te hebben betrokken. Ieder mens is uniek en er zijn miljoenen mensen op aarde en op aarde geweest en al die mensen hebben van alles gedaan wat invloed en betrekking heeft op alles en iedereen. Los daarvan heb Ik alles zijn vorm en zijn werking gegeven, waarvan geen mens al volledig op de hoogte is. Daarbij is er een belangrijk en cruciaal gegeven wat door alle onderzoekers doorgaans over het hoofd gezien wordt, lang niet alles wat door Mijn ware liefde bestuurd wordt ten beste van alle mensen is zichtbaar, is merkbaar, want Mijn liefde heeft haar werkzaamheid vooral achter de schermen, niet zichtbaar, niet merkbaar voor enig onderzoek. En daarbij, zonder enig onderzoek zijn er ook veel mensen die een rappe tong van spreken hebben en de grootste onwaarheid zodanig kunnen verwoorden, dat het door zo ongeveer iedereen als waar geloofd wordt, zelfs al ligt er bewijs dat het niet waar is.

Maar wie wil kan in zijn hart van Mij het ware zicht op waar of niet waar krijgen. Daarvoor is het wel nodig zelf eerlijk en oprecht naar waarheid te handelen en steeds oprecht naar waarheid te zoeken en daarvoor is het nodig om eigen invullingen van waarheid los te laten en steeds eerlijk te zijn. Want dan geef je Mij in je hart de ruimte om Mijn waarheid tot zicht te brengen en te zien wat niet waar is al gelooft bijna iedereen dat het waar is. Echte waarheid behoeft geen onderzoek, behoeft geen bewijs, echte waarheid ben Ik en leg Ik in je hart, echte waarheid is in Mijn liefde te vinden, met liefde, ware liefde!

Hemels Brood 5802

Als je een deur, een tafel, een boom en van allerlei dingen ziet, dan is dat allemaal buiten jou, je ziet het met je materiële ogen buiten jou en je kunt het buiten jou aanraken met je materiële handen. Toch is alles wat je ziet ook binnenin jou, je zou er geen samenhangend beeld van kunnen vormen als het niet ook allemaal in jou zou zijn. Alleen is het niet die materiële deur of tafel of boom, enzovoorts die in jou is, maar in jou zijn verschillende sferen, hoedanigheden. In jou is dat allemaal geen materie, maar besef. Neem als voorbeeld de zon, overdag kun je bij een strak blauwe lucht gemakkelijk de zon zien, het licht dat zij uitstraalt en de warmte ervan voelen. Die zon is ook in jou aanwezig, alleen ook niet materieel zoals de zon boven de aarde schijnt. In jou is die zon Mijn licht, Mijn liefde, Mijn warmte, en in jou is die zon jouw besef van Mij en Mijn liefde, in jou is die zon zoveel als je begrijpt van Mijn Woord en van Mijn liefde, van werkelijk leven. Dat heeft helemaal niets te maken met materie, terwijl wat je buiten je ziet, toch wel uit materie bestaat.

Dat is niet zomaar, zonder reden. Alles wat in de materie te zien is, heeft die materiële vorm gekregen uit alles wat in iedereen geestelijk aanwezig is. Maar wat geestelijk in de mens is, werd door de mens niet meer gezien zoals het in alle zuiverheid werkelijk is, zodat het nodig werd om wat in de mens geestelijk aanwezig is buiten hem zichtbaar te maken in materie, de vastheid van al datgene wat door afdwaling van liefde innerlijk niet meer beseft wordt en naar waarheid van werkelijk leven, dat is ware liefde, niet meer gezien wordt. De mens leeft nu materieel in de materiële wereld van zijn afdwaling, zodat zijn innerlijk besef en zijn ware leven in hem bewaard blijft en hij terug kan komen tot zijn ware persoonlijke leven, Die Ik Ben. In alles wat op aarde is, is te zien Wie Ik Ben. Wat de mens ermee doet, laat zien hoe afgedwaald mensen zijn van hun werkelijke zijn, van hun goddelijkheid, van Mij, hun God en Schepper, van Mijn Goddelijkheid in hen.

Nu gaat het er niet om dat je alles waar ieder onderdeel van de materiële vormen voor staat gaat uitzoeken, om Mij en Mijn Woord, om de geestelijke betekenis van alle materie te vinden, het gaat erom dat je het ware leven in jezelf, Mij, Mijn liefde, Mijn Woord, Mijn Stem in jezelf gaat vinden, los van materie werkelijk leven gaat vinden, dat je innerlijk terugkomt tot het ware materieloze leven dat je in werkelijkheid bent. Dat je terugkomt tot volkomen volmaakte liefde. Kom daarvoor in je binnenste, in je hart, bij Mij. Daar waar je je leven, je bestaan voelt, want daar Ben Ik, waarheid, werkelijk leven, ware liefde, jouw leven voor altijd. Daar vind je in Mijn liefde al wat je wilt weten, maar bovenal het leven zoals jij leven bent, Mijn Goddelijk leven bent te zijn.

Hemels Brood 5803

Lieve hemelse Vader, ik vind het vaker heel moeilijk om wat U mij in mijn hart laat beseffen in onze gebruikelijke taal weer te geven, want al heel snel staat er iets anders dan de diepte van het besef dat ik voel en als ik het schrijf zoals ik het voel, is het geen juist taalgebruik meer.

Dat is heel begrijpelijk, omdat het juiste taalgebruik vooral met het verstand te maken heeft. Elke taal is vooral met het verstand verbonden en slechts voor een klein deel met het gevoel. Dat heeft te maken met de wereldse situatie waarin het verstandelijke veel belangrijker is dan het gevoel, en bewijzen belangrijker zijn dan intuïtie en feiten belangrijker zijn dan ingevingen. Zakelijkheid is belangrijker dan medemenselijkheid, regels en wetten die sluitend onder woorden gebracht moeten worden, hebben de taal bepaald, kortom, taal is een weergave van het belang van de wereld en niet van de beleving in het hart. Daardoor is taal verzakelijkt en is het moeilijk om taal te gebruiken om je diepste gevoelens mee weer te geven. En dan sta je nogal eens voor de keus hoe om te gaan met de gebruikelijke taal, moet het correct blijven of dan maar niet correct?

Dat is nogal eens je overweging en dat vind je moeilijk kiezen. Want je bent al wat Ik je van tijd tot tijd in je hart aanreik juist gaan opschrijven voor je medemensen, om met hen te delen wat je in je hart voelt als een ware levensschat voor iedereen. In dat opzicht gaat het om wat je je medemensen van Mij in je hart wilt aanreiken, om hen Mijn ware liefde ook te laten voelen in hun hart en hen ook te laten beseffen wat jij van Mijn ware liefde en haar werken in ieder mens beseft en om hen ook te laten begrijpen wat je van Mij in je hart, van het ware leven uit Mij, bent gaan begrijpen. Liefst net zo diep en ontroerend als jij het voelt en begrijpt. Maar de zakelijkheid van het juiste taalgebruik zwakt het af of ontwricht wat je werkelijk wilt aanreiken.

Zolang de meeste mensen niet tot meer liefde veranderd zijn en het zakelijke als belangrijk voor vooral de economie gezien wordt, blijft taal meer zakelijk dan dat je er gevoelens goed mee onder woorden kunt brengen. En daardoor zal het moeilijk voor je zijn om je diepste besef door te geven, zowel opgeschreven als uitgesproken. Maar wie Mij zoekt in zijn hart en leest wat je uit je hart hebt opgeschreven, die zal Ik in zijn hart zoveel besef geven, als hij naar vermogen beseffen kan. Ook al gebruik je de gebruikelijke taal niet naar behoren om wat je voelt en beseft meer zoals het voelt onder woorden te brengen, de ware luisteraar die met zijn hart leest en luistert, die laat Ik het in zijn hart verstaan, ieder naar zijn vermogen. Dus schrijf en laat het verstaan aan Mij over, ook als het in de gebruikelijke taal moeilijk is om uit te leggen. Het gaat om het hart, niet om de zakelijkheid van taal, niet om de wereld, maar om liefde, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 5804

Er zijn veel goede mensen die zich afvragen hoelang Ik het nog laat duren dat mensen die oneerlijk zijn, liefdeloos zijn, hun medemensen tekortdoen, hun gang kunnen gaan en op hoge posities met veel macht zich kunnen verrijken ten koste van veel medemensen. Velen onder jullie vragen zich af hoelang nog en hoe ver moet het komen, wanneer zal het kwaad zijn macht afgenomen worden en Mijn liefde op aarde zegevieren, zoals beloofd is.

Kijk naar al wat vrucht draagt, zal iemand de vruchten plukken voordat ze volgroeid en rijp zijn? Zal iemand het koren van het veld halen voordat de aren volgroeid zijn en het graan rijp is om te oogsten? Zal iemand de druiven korter persen dan nodig is om goede wijn te kunnen krijgen? Zo is het met de situatie op aarde, alvorens die zo ver is dat zij volgroeid en rijp is, zal Ik niet ingrijpen. Zullen de nog onrijpe vruchten je roepen om geplukt te worden, zal het onvolgroeide graan zich misdragen omdat het niet geoogst wordt? Het weet en kent zijn plaats en tijd zoals Ik die ken, en met geduld werkt Mijn liefde eraan om de vruchten van al wat vrucht draagt gelegenheid te geven tot wasdom te komen en het graan evenzo. Maar als de tijd daar is en de vruchten en het graan zijn rijp, dan zal er geen tijd meer voorbijgaan maar zal Ik oogsten, zodat het rijpe fruit en het rijpe graan niet verrotten. En zo zal het zijn op aarde dat Ik al wat goed is en door de werking van Mijn liefde tot wasdom gekomen is, zal oogsten.

Want Ik zal allen die Mijn liefde in zich dragen bijeenbrengen, alle mensen die onder het kwaad geleden hebben, maar in moeilijke tijden toch hun best gedaan hebben bij Mijn liefde te blijven en het kwaad te verdragen, die op Mij zijn blijven vertrouwen en op Mij gewacht hebben, wetende dat Ik Mijn belofte zal waarmaken, wetende dat Ik op de daarvoor bestemde tijd het kwaad zijn macht zal ontnemen. Wees geduldig en wees ijverig, verdraag en vertrouw, verwacht maar vul niet in. Zie de vogels, zij worden door Mij, hun Schepper, gevoed en verzorgd en zo worden jullie, Mijn kinderen, door Mij gevoed en verzorgd, de vogels onwetend, maar jullie wetend, beseffend dat leven liefde is, dat Ik leven Ben, volmaakte liefde en dat jullie, door Mijn liefde gevoed, zullen uitgroeien tot waar geestelijk gelukzalig leven.

Hoe moeilijk het op aarde van tijd tot tijd ook is, dan eens voor deze en dan eens voor gene, blijf bij Mij. Maar weet dat Ik niet eerder zal oogsten dan wanneer de tijd rijp is en weet dat Ik dan niet zal aarzelen om te oogsten wat Mijn is. Jullie lieve goede mensen zal Ik dan geen kwaad aanrekenen, maar je opnemen in Mijn Koninkrijk van ware eeuwige liefde. Zie na de nacht de dageraad komen van de eeuwige dag voor jullie allemaal!

Hemels Brood 5805

Jouw besef te zijn is niet zomaar een eenvoudig besef te bestaan. Jouw besef te zijn heeft verschillende aspecten, geestelijke aspecten, die allemaal tezamen tot één komen in je ego. In ieder mens is het ego het centrale besef zelf iemand te zijn en deze verschillende aspecten komen vanuit het ego tot uiting. Zo kan het ego dienstbaar, verdraagzaam, mild, goedmoedig, onbaatzuchtig en dergelijke zijn, maar ook ijdel, egoïstisch, onverdraagzaam en dergelijke zijn. Zowel het één als het ander is in het ego aanwezig, maar niet bij iedereen in dezelfde mate.

De mate van aanwezigheid van die verschillende aspecten is bepalend voor de zichtbaarheid van het ego in het handelen van ieder mens en zo wordt de ene mens gezien als vriendelijk en verdraagzaam en de andere mens als onvriendelijk en onverdraagzaam. Uit het ego komen de verschillende aspecten tot uiting naar wat liefde is of geen liefde is. Het ego heeft veel verschillende aspecten en de meeste mensen zijn zich daarvan niet of nauwelijks bewust, zodat zij ook niet altijd van zichzelf kunnen zien uit welke gronden zij op hun omgeving reageren. Maar een belangrijk aspect van het ego is bij veel mensen, dat zij gezien willen worden, gerespecteerd willen worden, ook al gedragen zij zich zelf niet respectvol. Het ego van de meeste mensen heeft een drang om meer te zijn dan anderen, om machtig te zijn, vanuit het ego willen mensen zich doen gelden.

Maar bij dit ‘zich willen doen gelden’ gaat het niet steeds, zoals meestal gedacht wordt, om eigenbelang, maar bij goedwillende mensen juist vaak om waarde te hebben, om waard te zijn te leven, om zich als mens waardevol te voelen. Dit is een aspect wat bij alle mensen sterk aanwezig is en op allerlei verschillende manieren tot uiting kan komen. Bij de één uit dit zich door zucht naar macht, erkenning, eigenbelang, bij de ander in het doen van goede werken, het helpen van medemensen. Of het nu het één of het ander is, het geeft het ego het gevoel van waarde. Maar bij geen van beiden gaat het om handelen naar ware liefde, omdat beiden met het verkrijgen van waarde te maken heeft en liefde niet op waarde uit is. In het ego is ook liefde in haar zuivere vorm aanwezig en deze zuivere liefde kan alle andere aspecten overstijgen, als de mens dat wil. Door het verschil van de aspecten in je ego onder ogen te zien en steeds in het ego, in het besef te zijn, te kijken naar welk aspect je drijft, en je af te vragen, is dat wel of geen liefde?

Om tot het zuivere inzicht van wat liefde is te kunnen komen, is het nodig om zich volledig bewust te worden van alle verschillende aspecten in het eigen ego en de mate van kracht daarvan. En dat is juist heel moeilijk en zonder Mij niet te bereiken. Om alle aspecten die in het ego samen verbonden zijn tot één geheel in ware liefde te brengen is Mijn liefde nodig, is het aannemen van Mijn hulp nodig, is het loslaten van je ego ten aanzien van alle aspecten nodig en in het bijzonder de behoefte om waarde te hebben. Wanneer het ego zich leegt tot geen waarde, voedt Mijn liefde het ego met alle aspecten in de juiste verhouding en zonder enige waarde heeft het ego dan alle waarde van ware liefde. Want de kern van jouw zijn is jouw ego, jouw zijn. Maar jouw zijn is met of zonder jouw besef van alle aspecten van jouw ego, zelfs, zou het kunnen zonder je besef te zijn, evengoed voor altijd jouw leven, jouw zijn. Want jouw bestaan, jouw zijn, blijft eeuwig jouw zijn in Mijn eeuwige liefde, Mijn leven, Mijn eeuwig volmaakte Zijn.

Hemels Brood 5806

Vandaag vraag Ik je, kun je Mijn liefde in je hart voelen? Kun je Mijn liefde in alles om je heen zien? En besef je dat Mijn liefde voor alle mensen het beste bewerkt en ook voor jou? Want uit Mij stroomt volmaakte en alleen ware liefde naar alle mensen, naar ieder persoonlijk, naar jou persoonlijk. Jij bestaat persoonlijk, iedereen bestaat persoonlijk, door Mij, door Mijn liefde. Maar hoe volmaakt Mijn liefde in alle opzichten ook is en haar werk doet voor jullie allemaal, op aarde is het niet allemaal alleen liefde voor en met elkaar. Op aarde is meer liefdeloosheid onder de mensen dan ware volmaakte liefde. Op aarde is onder veel mensen ook boosheid en mensen verwijten elkaar van alles en nog wat.

Vaak omdat zij liefde willen van elkaar. Alleen, de invulling die veel mensen geven aan wat liefde is of zou moeten zijn, heeft meestal te maken met wat zij voor zichzelf willen en denken nodig te hebben. De meeste mensen verwachten liefde van hun medemensen, verwachten respect van hun medemensen, verwachten gesteund te worden in hun behoeften, die vaak vooral met genoegens te maken hebben. Het krijgen van liefde staat voor veel mensen boven het geven van liefde. Maar als iedereen eerst liefde van de ander wil krijgen alvorens zelf liefde te geven, dan is het logische gevolg dat er weinig of geen liefde gegeven wordt. En dat wordt door de meeste mensen niet gezien in de blindheid van het willen hebben. Maar wie zijn ogen wel open heeft, wie in zijn hart Mijn liefde voelt en in alles om hem heen Mijn liefde ziet, die beseft wel dat liefde geven altijd voor het krijgen van liefde staat. Als het tenminste geen geven om te krijgen is. Want liefde geven om te krijgen is geen liefde geven, is een surrogaat van liefde geven. En dat vergeten veel van de mensen die door liefde te geven verwachten daarvoor liefde terug te krijgen.

En juist is het niet nodig om liefde van elkaar te verwachten op die manier, want alle mensen, iedereen, wel of niet in Mij gelovend, wel of niet naar liefde levend, krijgt van Mij liefde, krijgt Mijn ware zuivere onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde altijd in zijn hart aangereikt. Zou er iemand zijn die van geen mens op aarde liefde krijgt, dan krijgt hij toch Mijn ware liefde, zonder uitzondering krijgt iedereen Mijn liefde. Want wie leeft die leeft uit en door Mijn liefde, want leven Ben Ik en leven is liefde, Mijn liefde. Maar niet iedereen voelt Mijn liefde en ziet Mijn liefde, waardoor iemand die Mijn liefde niet voelt en niet ziet, liefde van zijn medemensen verwacht en zich tekortgedaan voelt als zijn medemensen hem niet naar verwachting liefde geven.

Als jij Mijn liefde voelt en Mijn liefde om je heen ziet, geef het dan door aan hen die het niet zien en niet voelen, dring het niet op maar straal het uit en Ik zal ogen en harten openen, zodat meer mensen kunnen gaan zien en in hun hart gaan voelen: ja, God is liefde, Jezus Christus is in mijn hart ware liefde. Verwacht geen liefde van mensen, voel Mijn liefde in je hart.

Hemels Brood 5807

Er staat geschreven dat Ik niet onschuldig zal houden wie Mijn Naam ijdel gebruikt. En er zijn er velen die Mijn naam ijdel gebruiken of gebruikt hebben. Velen die hun trouw aan Mij en Mijn leer gezworen hebben en zich daar in heel ernstige mate niet aan gehouden hebben. Ik bedoel hiermee niet degenen die er oprecht naar zoeken om naar Mijn leer van liefde te leven, maar het vermogen nog niet hebben om dat in alles al te kunnen. Ik bedoel hiermee degenen die welwetend niet naar Mijn leer leefden, maar in Mijn Naam Mijn dienaars zouden zijn, terwijl zij met hun handelen verre van Mijn dienaars zijn.

Het gericht dat over hen komt zal een krachtige zijn. Want zonder een krachtig gericht zijn zij niet te redden en terug te brengen tot het ware leven. Het ware leven dat niet aan de materiële aarde gebonden is, en verdergaat na het verblijf op aarde. Wie Mijn Naam ijdel gebruikt terwijl hij zich in dienst van Mijn Naam gesteld heeft, spot met Mij, spot met alles wat Ik de mens geef, spot met Mijn liefde en tart het kwaad, alsof het voor hem niet bestaat, maar juist daarmee zal hij met het kwaad te maken krijgen, om te leren in hoeverre het kwaad op aarde in een bepaalde vorm en in een zekere mate wel bestaat, omdat hij, die mens, in zijn ijdelheid het kwaad zelf is. Want wie de waarheid, wie ware liefde in zijn handelen veracht, wie Mij in zijn handelen veracht, belichaamt het kwaad met zijn handelen. Daarmee zet hij zichzelf in het gericht, wat in werkelijkheid ingesteld is door Mij, door Mijn liefde en gericht is op het herstel van die mensenziel tot liefde, door het besef van zijn schuld aan het ijdel gebruiken van Mijn Naam. Dit besef van diepe schuld zal een krachtige impuls zijn van Mijn liefde om te zien wat werkelijk is en dit zal niet zonder pijn gepaard gaan, inwendige geestelijke pijn, die door besef van schuld tot besef van diepe spijt brengt. En een eenvoudig excuus zal niet genoeg zijn om die pijn te verminderen. Het vuur van de geestelijk innerlijke pijn van het besef hoe ernstig het is om Mijn Naam ijdel te gebruiken, is pijnlijker dan het letterlijk aardse vuur als iemand zich daaraan brandt.

Dit is geen dreiging om jullie goede mensen angst aan te jagen, want wie er naar streeft Mijn liefde te zijn, heeft niets te vrezen, ook al lukt het hem nog niet om in alles Mijn liefde daadwerkelijk te zijn. Want zie, Ik heb het heil van Mijn liefde juist aan jullie gegeven, aan jullie die Mij dienstbaar willen zijn uit je hart en uit eigen vrije keus in Mij en Mijn liefde geloven. Want er staat ook geschreven, dat Ik het ware besef zal geven aan de heidenen. Dat is, aan degenen die niet in een functie zich aan Mij dienstbaar verklaard hebben, maar aan jullie die spontaan in je hart uit Mijn liefde putten en Mijn liefde zoveel mogelijk leven. Laat het woord “heidenen” daarbij los, want jullie zijn geen heidenen maar ware gelovigen en dat is wat Ik in de Bijbel bedoel. Ik geef de kennis en het besef van Mij en Mijn koninkrijk, Mijn liefde en Mijn zegen, aan allen die oprecht in Mij geloven, in Mij, Schepper, God en hemelse Vader, in Jezus Christus. Dat zijn jullie. Vrees daarom niet, want Ik heb in Jezus Christus Mijn armen om jullie heen en waar ter wereld jullie ook zijn, jullie zijn altijd in Mijn armen beschermd, dat wil zeggen, jullie innerlijk geestelijk goed, jullie ware besef van Mij en Mijn liefde in je hart, waar Ik altijd ben en waar je Mij altijd kunt vinden en met Mij kunt spreken, dat is voor altijd door Mij beschermd.

Wat er op aarde ook moge gebeuren, jullie geestelijk besef in waarheid en liefde, Mijn liefde, blijft voor altijd in jou door Mij beschermd. Ook al hebben jullie nog afdwalingen en geven jullie nog weleens toe aan verleiding, maar door de goedheid van jullie hart blijven jullie evengoed in Mijn liefde geestelijk beschermd, zodat wat je met liefde volbracht hebt, niet verloren gaat in het wereldse, maar altijd in je aanwezig blijft en je verder brengt om Mijn liefde uiteindelijk voor eeuwig zelf te zijn.

Hemels Brood 5808

Wie in de Bijbel alle gruwelijkheden die erin beschreven staan, leest, die leest wat er op aarde gebeurt. Maar wat er in de Bijbel beschreven staat, staat er in een heel andere context dan zoals het er op aarde aantoegaat. Want alles wat in de Bijbel staat komt voort uit liefde en is bedoeld om de mens tot liefde te brengen, terwijl wat er op aarde gebeurt, voortkomt uit hebzucht, om rijkdom en om macht. Veel mensen reageren met afschuw op de verhalen die in de Bijbel staan, terwijl die alleen laten zien wat belangrijk is om te doen, niet buiten jezelf, maar in jezelf. Het is niet bedoeld een aanzet te zijn om elkaar te bevechten en met elkaar oorlog te voeren, de ene oorlog nog wreder dan de andere, het is bedoeld om te tonen hoe belangrijk het is om alles wat in jezelf nog geen liefde is, uit te bannen, teniet te doen en elk voordeel dat verkregen is door liefdeloosheid tot de laatste milligram weg te doen. Al je verkeerde gedachten, al je verkeerde opvattingen, alle zijwegen die afleiden van liefde, allemaal teniet te doen, geen valse gedachte mag blijven bestaan, omdat daaruit weer nieuwe dwalingen kunnen ontstaan.

Dat zijn de vernietigingsverhalen in de Bijbel en dat is wat ermee bedoeld wordt. Maar de mensen nemen de betekenis letterlijk. En vergelijken wat er in de Bijbel beschreven staat als wreedheden, als een aanzet om met elkaar oorlog te voeren en wreedheden te begaan, zoals dat nu op aarde gebeurt en afschuw wekt. Maar het is niet bedoeld om letterlijk genomen te worden. Het gaat over ieder mens, over al zijn doen en laten, over al wat in iemand leeft en over alles wat in iemand leeft en geen liefde is, al de verschillende misvattingen en waar die toe kunnen leiden, waar al het tegenovergestelde van liefde toe kan leiden. Er zijn in ieder mens zoveel verschillende aspecten van het tegenovergestelde van liefde, zoveel verschillende misvattingen met veel vertakkingen en al die tegenstellingen in ieder mens kunnen gezien worden als verschillende volkeren. Als al die “volkeren”, elke misvatting, al het tegenovergestelde van ware liefde, Mijn liefde, niet worden aangepakt, niet wordt bestreden en niet volkomen tenietgedaan worden, is de volmaakte liefde, het ware leven niet te bereiken.

Er is zoveel dat, weliswaar in verborgen bewoordingen, in de Bijbel staat om de mens tot zicht in zichzelf te brengen. Ook al staat het er als het ware omgekeerd, maar het is de mens die het omkeert, die wat er in de Bijbel beschreven staat tot iets gruwelijks maakt en de liefde er niet van ziet, terwijl het er op aarde door mensen werkelijk gruwelijk en zonder liefde aan toegaat. Er staat geschreven, onderzoek alles en behoud het goede. Daarmee is bedoeld, onderzoek alles in jezelf, al je doen en laten, al je motivaties, stem dit onderzoek af op Mijn liefde en behoud alles wat je in jezelf vindt dat gelijk is aan Mijn liefde en vernietig al het andere. Onderzoek jezelf met Mij met Mijn liefde en wees bereid om in te zien wat geen liefde is, geen motivaties uit liefde zijn en vind met Mij samen wat goed in jou is, wat motivatie uit liefde is en behoud dat.

Lees Mijn Bijbel met Mij samen in je hart, dan krijg je het ware verhaal, want Mijn Bijbel is eerst in jouw hart in Mijn liefde te vinden en heb je die gevonden, dan is het aardse boek alleen nog letters. Want Mijn liefde is de Bijbel in alle waarheid in je hart.

Hemels Brood 5809

Hoe stel je het je voor dat het zou zijn, als Ik alles wat geen leven is zou weghalen, hoe zou het er voor je  uitzien? Als alles wat geen werkelijk leven is weg zou zijn, zou je geest, je innerlijk besef, alleen overblijven, je leven zou je als eigen zijn beseffen, maar zonder plaats, zonder tijd, zonder te weten waar je bent en zonder te weten wat je leven voorstelt, is.

Er is dan geen materie, je bent in het heelal waar alle leven is, maar zonder besef van wie en wat er met jou ook in het heelal is. Hoe zou je dan kunnen zien wie je bent, weten wat je kunt, beseffen wat er nog meer is dan jij. Je zou het allemaal niet kunnen begrijpen, tot geen enkele actie komen, je zou stil zijn in alle opzichten, met nauwelijks enige beweging. Want je hebt dan geen idee van wat is, Wie Ik Ben, van wie en waar je zelf bent. Dat is de situatie die er zou zijn als Ik niet voor jullie allemaal de aarde met alles erop en eromheen geschapen zou hebben, zoals Ik die geschapen heb. Want zou Ik de afdwaling van de eerste grote geest gelaten hebben, dan zou deze in een dergelijk niets terechtgekomen zijn en al degenen die hij voortbracht evenzo, niet even, maar eeuwig. Eeuwige stilstand in het niets, met alleen het besef te bestaan, te zijn. Elke beweging, elke trilling zou verstommen en tot een zekere dood leiden.

Maar Ik ben jullie God, Ik ben jullie Schepper, Ik heb jullie allemaal oneindig, onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk lief en Ik heb dit niets tot materie gebracht en vormgegeven, Ik heb in deze materie jullie levensgeest geplaatst. Vanuit de stilte van het niets, zijn jullie door Mij in deze door Mij gevormde materie als mens geplaatst. Maar nog was dat niets, zonder werkelijk leven en Ik heb de eerste mens Mijn adem ingeblazen, Mijzelf mee in de materie gegeven door Mijn adem, zodat de mens tot leven kwam in de materie, Mijn leven, wat hij van oorsprong is. Want elke geest, of hij nu direct uit Mij of uit eerder uit Mij voortgekomen geesten tot leven gebracht is, zonder Mij is niemand en zonder Mijn Schepping waarin Ik het niets door materie tot zicht gebracht heb en met Mijn adem de mens tot beweging in een eigen persoonlijk besef van bestaan gebracht heb, is er voor niemand leven, zoals leven in werkelijkheid is.

Iedereen die in de materie op aarde komt heeft daarmee de vrije mogelijkheid om tot werkelijk leven, zoals hij oorspronkelijk al is, te komen. Op aarde heb Ik de mens met de inblazing van Mijn Adem, de beweging van leven teruggegeven, opdat hij niet voor altijd in het eeuwige niets met alleen zijn geestelijk besef te zijn blijft, als het ware hangend in het duistere niets, waarvan hij niet loskomt, want zijn oorspronkelijke levenstrilling is tot niets teruggevallen. Want Ik heb allen die uit Mij voortgekomen zijn oneindig lief en uit ware oneindig grote liefde heb Ik het niets tot materie gebracht, vormgegeven, de aarde en al wat er op en eromheen is geschapen en de mens in het paradijs geplaatst en hem met Mijn Adem tot levend mens in materie gewekt en hem de gelegenheid gegeven in dit paradijs los te komen van wat hem in het niets tot niets vasthoudt.

Maar ook de eerdere afdwaling van werkelijk leven van de eerste geest uit Mij is in de materie Mijn adem gegeven. Vast in de materie is hij het anti-bestaan voor de mens om door de mens overwonnen te worden en daarmee zelf gered te worden van de eeuwige dood. Maar direct al wisten de eerste mensen de verleiding van het niets niet te weerstaan en daardoor konden zij niet in het paradijs blijven, want de materie geeft de mens de mogelijkheid in Mijn levenstrilling levend te zijn, maar in het paradijs was het door Mijn levenstrilling mogelijk voor de mens om gelijk aan Mijn levenstrilling te blijven leven. Toen zij met hun afdwaling door de verleiding niet te weerstaan, in het niets dreigden terug te vallen, heb Ik de mens uit het Paradijs verdreven, niet uit boosheid, maar uit liefde, om hem alsnog de gelegenheid te geven om los te komen van het niets en uiteindelijk tot het ware geestelijk eeuwige leven te komen, zoals het ware gelukzalig oneindige leven, Mijn leven, is en eeuwig blijft.

Dat is de situatie op aarde. De mens heeft het er niet gemakkelijk, maar dat heeft te maken met de keuzen die hij in zijn vrijheid maakt en de hang die hij heeft naar materie, naar het niets, waarvan Ik hem teruggehaald heb en in de materie van het niets gezet heb. En nog beseft de mens niet dat de materie waarin zijn geest tijdelijk gevat is, niets is, het niets van zijn afdwaling van Mij, van Mijn liefde, nog denkt de mens zonder Mij zelf te zijn en denkt hij dat het besef te leven, het besef van zijn leven is, als een bezit, zoals hij ook denkt dat materie iets is en zoals hij materie wil bezitten.

Maar Ik zeg jullie allemaal, zodra iemand volkomen volmaakt tot werkelijk leven is gekomen, in het besef dat het Mijn leven is waardoor hij leeft, en diegene in alles voor altijd volkomen gelijk aan Mij en Mijn liefde leeft, zoals Mijn liefde eeuwig en voor altijd voor iedereen onbaatzuchtig, onvoorwaardelijk en volmaakte wijsheid is, zal hij zonder enige materie volkomen vrij en gelukzalig in ware liefde werkelijk alleen nog zelf persoonlijk geestelijk leven levend zijn. En daarbij zeg Ik jullie allemaal, hoeveel mensen op aarde ook dwalen, verdwalen, verward zijn, niet in Mij geloven, wel in Mij geloven, goede dingen doen, verkeerde dingen doen, enzovoorts, Ik heb jullie allemaal oneindig lief en Ik laat niet varen wat Mijn Hand ooit begon. Ik zeg jullie, tot in de eeuwigheid heb Ik jullie oneindig intens lief en Mijn Plan om jullie allemaal tot gelukzalig waar leven te brengen in de vrijheid van het eigen persoonlijk besef te bestaan, te zijn, is een volkomen volmaakt Goddelijk Plan en met dit Plan zal Ik vast en zeker boven alles uit voor jullie allemaal Mijn doel bereiken.

Zonder enige materie zullen jullie allemaal het ware werkelijk gelukzalige leven bereiken. Voor altijd bij Mij in het eeuwige volle licht van Mijn ware volmaakt wijze gelukzalige liefde, Mijn Leven, vrij zelf Zijn.

Hemels Brood 5810

Mensen hebben op aarde zoveel te doen, er is zoveel om hen heen, ze hebben zoveel wensen en verlangens, ze worden zo in beslag genomen door hun bezigheden, er zijn zoveel verleidingen en het dagelijks leven is zo’n gewenning geworden, dat het doel waarvoor zij door Mij op aarde geplaatst zijn voor het grootste deel aan hen voorbijgaat, geen tijd voor genomen wordt om aandacht aan te geven. En aangezien Ik niet in een materieel lichaam letterlijk zichtbaar aanwezig ben, voor iedereen te zien ben, bijvoorbeeld door een vaste rubriek op tv en te zien in elk land, vervaagt de kennis over Mij en Mijn Woord en vervaagt het besef van Mijn aanwezigheid in alle mensen steeds meer. En van de weinige mensen die Mij nog wel in hun hart beseffen en in Mij en Mijn Woord geloven, raken er een aantal verward en in die verwarring geloven ze de vreemdste dingen die mensen  over Mij beweren.

Lieve mensen, het beste is het nog altijd om in contact met Mij in je hart te blijven, om zeker te weten wat te geloven en het beste is om te doen of te laten. In je hart kun je altijd Mijn liefde voor jou voelen en in je hart kun je ook altijd van Mij weten wat waar is en wat niet waar is van de dingen die mensen je vertellen. Want er is veel verdraaiing van Mijn Woord, maar er worden ook dingen over Mij beweerd die niet werkelijk zijn, zoals dat Ik niet werkelijk op aarde gekomen zou zijn, niet werkelijk gestorven zou zijn en niet opgestaan zou zijn uit de dood. Dat soort dingen beweren mensen. En Ik zeg jullie, in je hart vind je de werkelijkheid in de waarheid van het eigen bewuste bestaan, in jouw eigen zijn. Want zou Ik niet waarlijk bestaan en gedaan hebben wat Ik voor jullie uit ware liefde gedaan heb, dan zeg je daarmee dat jullie niet bestaan, dat jullie niet geboren zijn, dat er geen werkelijk leven is. Want als niet is wat werkelijk wel is, maar je niet ziet, dan is wat je ziet dat er is niet werkelijk en dan is wat je ziet er niet. Maar wie weet en voelt dat hij werkelijk is, in zichzelf voelt te leven, die voelt in zichzelf Mij.

Wie beweert dat Ik niet ben, die is zelf niet. Want kan hij zeggen waarvandaan hij op aarde gekomen is? En dan bedoel Ik niet lichamelijk, maar dan bedoel Ik dat innerlijke besef zelf te zijn. Ik bedoel dat over het algemeen  mensen nog maar heel weinig tijd nemen om aandacht te geven aan dat eigen besef te zijn en waar dat besef zelf te zijn vandaan komt, daar hebben maar weinig mensen aandacht voor. En degenen die daar geen tijd of aandacht aan willen geven, die strooien praatjes rond die niet waar zijn. Wanneer je in je hart bij Mij en Mijn liefde blijft, zul je altijd weten dat Ik besta, en weten dat jij daardoor bestaat. En zul je altijd weten dat Ik waarheid ben, en daardoor jij ook. Dat Ik vrij ben en daardoor jij ook. Maar wat jij en Ik in onze vrijheid kiezen, dat is niet altijd hetzelfde. En dat is dan ook een belangrijk verschil. Want werkelijk leven Ben Ik en daardoor jij ook, dat is volledig volmaakt ware liefde, Die Ik Ben, maar jij niet altijd voor kiest.

En steeds als jij loslaat wie je in ware liefde bent, door van liefde af te dwalen, haal Ik je terug, draag Ik je in Mijn armen vol liefde terug tot de liefde die je bent. Zo vaak als nodig is, tot je vrij en blij altijd voor liefde kiest, in ware liefde jezelf bent, precies zoals Ik liefde Ben.

Hemels Brood 5811

Wie op aarde iets bedenkt om te maken, heeft daar niet alleen een gedachte, een plan voor nodig, die heeft er ook materiaal voor nodig. En met dat materiaal vaak ook nog gereedschap en bijkomende kleinere benodigdheden. Maar wie eenmaal tot het werkelijk volmaakte leven gekomen is, tot volkomen volmaakte liefde, die heeft geen materie meer nodig, die heeft geen moeilijke en moeizame bewerkingen van materiaal meer nodig, met gereedschap en allerlei benodigdheden, die heeft alleen liefde nodig en uit die liefde ontstaat onmiddellijk volkomen perfect wat hij zich voorstelt om tot stand te brengen. In de volmaaktheid van zijn, kunnen vanuit iemands geest nieuwe werelden ontstaan, met nieuwe bewoners en met nieuwe werken van liefde. Alles in volmaakte verhoudingen tot Mij, jullie levengevende God en hemelse Vader in Jezus Christus.

Dat is een groot verschil met jullie leven zoals dat in de materie op aarde is. Want op aarde heeft alles een materiële basis en wordt wat mensen willen maken uit materie vormgegeven. Maar is iemand eenmaal uit de materie tot volmaakt leven gekomen, dan is alleen liefde de basis en wordt alles wat iemand bedenkt uit liefde vormgegeven. Dat is nu op aarde, in de materie levend, niet voor te stellen, want overal op aarde is materie en iedereen is eraan gewend om met materie vorm te geven aan al wat bedacht wordt. Toch is er ook op aarde al een en ander wat zonder materie tot stand komt en dat is precies de ware liefde die in alles doorwerkt en sferen geeft, die wel niet te zien zijn, maar wel te voelen. Elke sfeer die op aarde uit liefde ontstaat maar niet te zien is, is met het geestelijke oog wel te zien. Alleen is het daarbij nodig om volmaakte liefde te zijn, om dat te kunnen zien. En dat is nog bij niemand al helemaal volmaakt.

Daarom lijkt materie een noodzakelijke aanwezigheid om iets te kunnen zien en wordt vaak gedacht dat materie nodig blijft om te zien en om iets mee te maken. Maar het is ware liefde waaruit elke vorm zichtbaar gemaakt wordt, het is liefde die levend gestalte geeft aan elke gedachte, zodra iemand tot volmaakt leven gekomen is. Elk gevoel dat je hebt uit liefde is een wereld in wording, maar het is niet met het materiële oog te zien. Wel met het geestelijke oog. Maar het geestelijke oog is geen materieel oog, het is een besef wat ook materieel niet te zien is, omdat het geen materie is. Wat hier moeizaam uit materie tot stand komt is volkomen anders dan wat uit ware liefde tot stand gebracht kan worden, zodra iemand tot werkelijk leven gekomen is. Want zie, materie is geen liefde, terwijl het wel door Mijn liefde gedragen wordt, tot het opgelost is in Mijn ware liefde en iedereen werkelijk leeft en liefde is.

Hemels Brood 5812

Mensen doen dingen zomaar voor de leukigheid, voor het plezier, voor genoegen. Alles wat Ik doe, doe Ik uit ware liefde voor alle mensen, niet zomaar, maar met reden en met wijsheid. Dat wil niet zeggen dat wat Ik uit liefde en haar wijsheid doe, geen vreugde brengt, want dat doet het zeker wel, maar veel van wat Ik uit liefde en haar wijsheid doe, heeft ernstig te nemen redenen die te maken hebben met het welzijn van alle mensen. En daarom is er een groot verschil tussen wat mensen zomaar doen, voor de leukigheid, voor het plezier en wat Ik doe voor het welzijn van alle mensen, ook al geeft Mijn liefde ook vreugde aan veel mensen. Maar dat is niet zomaar vreugde om iemand voor een korte tijd te plezieren, dat is levensvreugde, niet voor even, voor af en toe, voor tussen de bedrijven door, maar is bedoeld voor altijd, voor eeuwig. En dat is meer dan welk plezier mensen onder elkaar ook kunnen bedenken.

Want echte ware levensvreugde, welke ware liefde is, stijgt ver uit boven al wat mensen op aarde plezierig vinden, al wat mensen blij maakt en mensen op aardse manieren voor zichzelf of samen met anderen bedenken. Zolang het niemand kwetst of tekort doet, keur Ik dat niet af, maar het zoeken en hebben van aardse vreugde en plezier is wel iets heel anders dan de hemelse levensvreugde die Ik uit liefde en wijsheid voor alle mensen bewerk voor de eeuwigheid. Want die vreugde is oneindig veel meer en dieper dan wie dan ook zich op aarde kan voorstellen. Het ligt in de aard van de mens om naar vreugde en plezier te zoeken. Vandaar dat mensen met elkaar steeds weer iets bedenken dat leuk is om te doen, dat plezier geeft en aangenaam is. Maar daarmee gaan zij vaak voorbij aan de mogelijkheid om tot levenslange vreugde en blijdschap te komen, voorbij aan dat wat hen voor eeuwig werkelijke vreugde en blijdschap geeft, dat is Mijn ware liefde in alle opzichten zelf te zijn, door in alles naar Mijn ware liefde en haar wijsheid te leven.

Want dat is mogelijk voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Alleen gaan nogal wat mensen helemaal op in werelds plezier en wereldse genoegens, waardoor het innerlijk besef van Mijn liefde vervaagd is en ze daar geen aandacht meer voor hebben. Wat vreugde en plezier met elkaar hebben is goed, zolang het op basis van liefde voor elkaar is, want dan is Mijn liefde er deel van en dan is het een stap naar de ware levensvreugde uit Mij, die jullie uiteindelijk de eeuwige gelukzaligheid geeft. Zoek daarom niet het wereldse kortdurende plezier, maar Mijn eeuwige liefde en haar wijsheid, dan zul je werkelijk voor altijd tot het ware levensgeluk komen, Mijn liefde.

Hemels Brood 5813

Sommige mensen kunnen praten als Brugman. Ze kunnen iets wat zwart is helemaal wit praten, terwijl het zwart is. En ze zijn zo overredend, dat zij hun eigen praatjes geloven. Ze kunnen iemand overtuigen dat het zand in hun hand goud is en miljoenen waard is, terwijl het geen enkele waarde heeft. Er zijn mensen die verkopen lucht en mensen kopen het en krijgen niets. Er zijn praatjesmakers die hun eigen loze praatjes geloven, waardoor ze nog overtuigender overkomen. Maar het stelt allemaal niets voor en toch geloven mensen die praatjes heel gemakkelijk.

Vaak omdat het refereert aan wat ze graag zouden willen. Meestal is dat rijk worden, macht hebben, aanzien hebben. En wat iemand het liefste wil, daarmee kan hij nog het gemakkelijkst bedrogen worden. Wat de meeste mensen het meest behaagt wordt uitgezocht en gebruikt om hen in de val te lokken, met mooie maar gelogen verhalen en met beloften die niet waargemaakt worden. Veel mensen verliezen daarbij niet alleen geld en goederen, maar ook hun waardigheid in allerlei opzichten. En het vertrouwen in mensen krijgt daarbij ook vaak een flinke deuk. Maar ze zijn het zelf die in de val lopen van hun eigen verlangens en behoeften. Hoewel Ik iedereen Mijn volkomen ware levenswoord gegeven heb, en mensen ook nog steeds Mijn goede ware Woord voorhoud om naar te handelen, luisteren ze liever naar praatjesmakers, onruststokers, charlatans en hun verdraaiingen en leugens.

Terwijl Mijn ware Woord van liefde en wijsheid opzijgezet wordt, niet geloofd wordt, te moeilijk gevonden wordt om op te volgen, laten mensen zich ompraten en geloven zij wat anderen zeggen dat waar is, maar hen niet geeft wat beloofd is. Ik ben altijd in ieders hart aanwezig, volmaakte liefde en wijsheid in volkomen waarheid van werkelijk leven. En elke keer dat gladpraters iemand proberen te verleiden tot iets wat niet is wat beweerd wordt dat het is, geef Ik in het hart een signaaltje wat zegt: kijk uit, dit is niet waar! Maar de meeste mensen zijn zo bevangen door wat hen voorgehouden wordt, dat ze dat signaaltje niet bemerken of, erger nog, ze drukken het weg want hetgeen beweerd wordt te kunnen krijgen, daar gaat hun verlangen naar uit. En steeds opnieuw blijkt hetgeen beweerd wordt net even anders te zijn en daardoor niet aan de verwachtingen te voldoen.

Lieve mensen, Ik raad jullie aan op Mijn Woord in je hart te vertrouwen, op Mijn signaaltjes in je hart te letten, dan hoef je nooit bedrogen uit te komen. Want Mijn Woord is volkomen waarheid, Mijn signaaltjes laten je feilloos weten wanneer je bedrogen wordt. Maar het is aan jou om die gladpraters te geloven of Mijn Woord, Mijn signaaltjes, Mijn wijze liefde in je hart.

Hemels Brood 5814

Ongezien ben Ik in je hart waar je Mij kunt voelen. Ongezien help Ik je bij moeilijkheden. Ongezien help Ik je tot meer liefde te groeien. Ongezien sta Ik altijd naast je. Ongezien voor het materiële oog. Maar beseffen dat Ik in je hart aanwezig ben, weten dat Ik je help, voelen dat Ik naast je sta, begrijpen wat Ik je aanraad te doen of te laten, dat is allemaal Mij zien, niet met het materiële oog, maar met je geestelijke oog. Mij zien is Mij kennen in je hart, is weten wat Mijn stem in je hart is en wat niet Mijn stem is, Mij zien is Mijn liefde voor jou persoonlijk voelen en daar blij van worden. Zo kan iedereen Mij zien, geestelijk zien. Maar mensen die Mij verwachten te zullen zien met het materiële oog zien Mij niet, want het materiële oog is om de materie te kunnen zien en het geestelijk oog, het geestelijk besef, hebben alle mensen om Mij te kunnen zien zoals Ik werkelijk ben, ware wijze liefde in volkomen waarheid, geestelijk.

Want er is een verschil tussen wat werkelijk is en wat niet werkelijk is. Om de mens bewust te maken van wat niet werkelijk is, is dat als materie zichtbaar. Het is de tijdelijke zichtbaarheid van de onwetendheid van wat werkelijk goed is en wat niet. Want er zijn veel mensen die het besef over wat hun doen en laten teweegbrengt niet hebben, door de blindheid van eigenliefde en eigenbelang. Iedereen heeft dat in meer of mindere mate, zonder de omvang ervan te beseffen. Maar hoe meer iemand met zijn geestelijke oog gaat kijken, naar Mij in zijn hart gaat luisteren, Mij in zijn hart gaat voelen en Mijn liefde in steeds meer situaties gaat ervaren, des te meer gaat hij Mij zien met zijn geestelijke oog en des te meer gaat hij begrijpen van Mijn liefde voor alle mensen persoonlijk en ook voor hem persoonlijk. Dan gaat hij ook het onderscheid meer en meer kunnen maken tussen Mijn raad, Mijn aanwijzingen tot het goede en zijn eigen denken en invullingen. En meer en meer gaat hij het verschil beseffen tussen Mijn en zijn kennis van het werkelijke leven. Beseffen wat goed is en wat niet.

Want veel mensen hebben geen of nauwelijks besef van de dingen die zij doen of laten en wat daarvan niet goed, niet werkelijk is, niet het beste is om te doen of te laten. Mensen zeggen elkaar wel wat zij wel of niet goed vinden. Maar dat heeft vaak te maken met eigenbelang en eigenliefde, waardoor dat geen zuivere aanwijzingen zijn. Wie zich in alle opzichten wil keren tot het ware besef van wel of niet goed, wel of geen liefde en tot eigen inzicht van het werkelijke leven wil komen, die vindt dat alleen bij Mij in zijn hart met zijn geestelijk oog. Want het materiële oog is ziende blind en het geestelijk oog is bij veel mensen nauwelijks ontwikkeld, zodat het ook zo goed als blind is. Maar Ik zal komen en bij alle mensen het geestelijk oog openen. Bij een aantal is het geestelijke oog al geopend, maar het ziet nog niet alles en wat het ziet er is nog vaag.

Lieve mensen, wil je Mij werkelijk zien? Kom dan in je hart bij Mij en vraag Mij om waar levensinzicht, zodat je er meer en meer naar toegroeit al je eigenliefde en al je eigenbelang wat nog in je aanwezig is te zien en los te laten, zodat je langzaam maar zeker meer en meer Mij, je Schepper en hemelse Vader in Jezus Christus gaat zien, het ware leven, ware liefde. Want kun je Mij en Mijn liefde zien, dan kun je Mijn liefde ook zelf zijn! In de werkelijkheid van het ware volmaakt vreugdevolle leven.

Hemels Brood 5815

Elk moment dat een mens in alle nederigheid volkomen naar onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid handelt, uit volledig eigen vrije wil, heeft hij zijn geest verenigd met Mijn Goddelijke Geest. En dat is precies wat de bedoeling is dat ieder mens persoonlijk zelf doet: uit eigen vrije keus voor altijd in alles blijvend zijn geest verenigen met Mijn Goddelijke Geest. Want in de vrijheid van ieder mens kan het niet zijn dat Ik Mijn Geest met zijn geest verenig, want dan zou het onmiddellijk gedaan zijn met zijn vrijheid. Daarom is het nodig dat ieder mens er persoonlijk toe komt om zijn geest, in alle vrijheid van zijn en voor altijd, te verenigen met Mijn Goddelijke Geest om tot werkelijk leven te komen.

Al is het goed dat mensen er persoonlijk naar streven om in alle oprechtheid naar Mijn ware liefde te leven, maar om tot werkelijk vrij leven in ware Goddelijkheid te komen is het nodig dat ieder mens persoonlijk, in de volle vrijheid van de eigen keus, zijn geest voor altijd volledig verenigt met Mijn Goddelijke Geest. Daarvoor is het nodig om eerst in zichzelf Mijn Goddelijke Geest in alle opzichten te leren kennen en daar naar te gaan verlangen, boven elk ander verlangen. Te gaan herkennen wat de verschillen zijn tussen het ijdel eigen verlangen en het volmaakte verlangen naar Mijn ware Goddelijke Levensgeest waaruit alle leven voortkomt en leven is. Want ieder mens maakt hoe dan ook deel uit van Mijn Goddelijk ware Levensgeest, maar is zelf pas zelfstandig bewust werkelijk leven, wanneer hij in alle vrijheid van keus zijn geest in alle opzichten, geheel volledig in alle nederigheid en onvoorwaardelijk, voor altijd verenigd heeft met Mijn Goddelijke Geest, Die in elk mens aanwezig is en hem het besef te bestaan geeft en ieder mens de adem van werkelijk leven ingeblazen heeft, zonder welke geen mens ook maar het kleinste moment kan bestaan.

Maar de moeilijkheid daarbij is het, om tot het ware werkelijk onbaatzuchtige verlangen te komen om de eigen geest te verenigen met Mijn Goddelijke Geest. Daarvoor is het nodig om innerlijk te gaan zoeken naar de volledigheid van Mij en Mijn Goddelijke Geest Die Alles is en eeuwig blijft en te gaan beseffen dat de eigen menselijke geest pas tot het ware leven komt, zodra een mens zijn geest persoonlijk en in alle opzichten vrij en ongedwongen verenigd heeft met Mijn Goddelijke Geest Die werkelijk leven is. Alleen in ware nederigheid en met het zuiverste verlangen kan dat tot stand komen. Ware liefde is pas volledig ware liefde in alles als je jouw geest volledig uit werkelijk eigen vrije wil in alle nederigheid, niet alleen voor het moment waarop je in ware liefde handelt, maar voor altijd en eeuwig verenigd hebt met Mijn Goddelijke Geest. Want Mijn Goddelijke Geest is eeuwig leven en van oorsprong ben jij eeuwig leven, oorspronkelijk zonder de eigen persoonlijke bewustheid te leven.

Juist op aarde is jou de mogelijkheid gegeven om tot de eigen bewustheid van leven te komen, zodat je niet alleen leeft zonder Mij te kennen, maar leeft terwijl je Mij kent en toch ook werkelijk zelf leeft. Dat is uit Mijn grote liefde voor jou door Mij mogelijk gemaakt. Daarvoor heb Ik de aarde en al wat erop en eromheen is geschapen. Voor jou persoonlijk en voor alle mensen persoonlijk. Omdat Ik jou liefheb, omdat Ik jullie allemaal liefheb.

Niemand zal volledig liefde kunnen zijn, zolang hij niet in alle vrijheid zijn geest in alles voor altijd volledig met Mijn Goddelijke Geest verenigt heeft.

Hemels Brood 5816

Niemand staat er op aarde alleen voor. Iedereen groeit er meer en meer naar liefde. Want zo heb Ik de aarde en al wat erop en eromheen is geschapen, dat iedereen er kan groeien tot ware liefde. Maar de ene mens groeit sneller dan de andere. Dat heeft met nederigheid te maken. Want nederigheid is iets dat de mens in eigen hand heeft, dat kan Ik hem niet geven zonder hem zijn zelfstandigheid af te nemen. Alles op aarde heb Ik zo ingericht dat iedereen hoe dan ook meer en meer tot besef komt van zijn doen en laten ten aanzien van werkelijk leven, ten aanzien van ware liefde, maar nederigheid is aan de mens. Hoe nederiger iemand kan zijn, hoe nederiger iemand is, des te meer zicht kan hij verwerven, des te meer kan zijn besef van werkelijk leven groeien, des te meer kan hij begrijpen van Mij en des te meer kan hij Mijn ware liefde in zijn hart voelen. Want in ware nederigheid ontstaat er veel ruimte in zijn hart voor Mij en Mijn liefde en meer besef over hoe belangrijk het is om naar liefde te handelen in alle doen en laten.

Maar het is niet gemakkelijk op aarde om tot ware nederigheid te komen, niet gemakkelijk om al wat onaangenaam is deemoedig aan te gaan en het midden te vinden tussen alle verleidingen en Mijn liefde. Maar niemand hoeft dat alleen te doen, Ik ben er bij, voor iedereen ben Ik een steun en toeverlaat, maar dat wordt niet door iedereen beseft. Toch is er groei voor alle mensen richting Mijn liefde, richting werkelijk gelukzalig leven. Ik ben er om het samen met je te doen, maar wil je het alleen doen, dan mag dat, alleen maak je het jezelf onnodig moeilijker. Evengoed groei je in liefde, alleen niet zo snel als je zou kunnen met Mij samen. Dat geldt voor alle mensen, wie begrijpt dat hij meer in geestelijk opzicht ten aanzien van het ware leven in liefde kan groeien met Mij samen, zal sneller en dieper besef krijgen en meer groeien dan alleen. Toch, ook de hoogmoedige mensen die verre van nederig zijn, groeien op aarde, alleen is dat uiterst traag en het zal hen enorm veel moeite kosten om van hun hoogmoed af te dalen naar deemoed en zich tot nederigheid te brengen. Hun weg zal langer zijn en ook na hun verblijf op aarde zal het hen veel moeite kosten om tot het ware leven te komen.

Belangrijk voor jullie goedwillende mensen is het om in gedachten te houden dat je er op je weg op aarde met alles wat je meemaakt niet alleen voor staat. Ik ben er voor je en Ik help je. Alleen nederigheid kan Ik je niet geven, dat is aan jou om te verwerven. En ja, Ik weet dat dat niet gemakkelijk is. Maar wie tot de ware nederigheid komt, verwerft zich daarmee veel van Mijn liefde en zal zeker in de kortst mogelijke tijd ook zoveel liefde verwerven dat Mijn Koninkrijk voor hem in zicht komt. Want Mijn Koninkrijk is ware liefde en dat is met Mijn hulp voor iedereen in de diepste nederigheid te bereiken. Kom, leef samen met Mij op aarde en bereik Mijn Koninkrijk!

Hemels Brood 5817

Geloof Mij als je het met je hart kunt geloven. Geloof Mijn Woord als je het in je hart kunt geloven. Geloof wat mensen schrijven over Mij en het ware leven als het in je hart op zijn plaats valt, als je het in jezelf herkent als waar. Neem niets voetstoots aan, beredeneer het niet met je verstand, maar geloof het met je hart, herken het in je hart of laat het. Want alleen in je hart ben Ik voor jou te herkennen en alleen in je hart kun je Mij en Mijn Woord persoonlijk kennen, alleen in je hart kun je Mijn liefde voelen en haar oneindige wijsheid beseffen.

Want Ik ben wel overal, Ik ben wel Alles, maar voor jou herkenbaar en voor jou te vinden ben Ik in je hart. Dat is waar het zuiver is, waar niets anders dan waarheid is, dat is waar jouw levenskern, jouw besef te bestaan is, waar Ik Ben. Laat los wat je in dat zuivere innerlijke levensbesef tegenstaat, ga niet in op wat je als vals en niet waar ervaart, laat het los en kom bij Mij in waarheid en liefde. Want er zijn veel mensen op aarde en ze zijn allemaal uniek, allemaal anders, allemaal eigen uit Mij en allemaal Mijn Schepselen, in oorsprong volmaakt, maar in hun vrijheid op aarde in hun handelen nog niet volmaakt. Jij bent volmaakt leven, dat wil niet zeggen dat je in alles al naar volmaakt leven handelt, maar op aarde groei je in volkomen vrijheid om tot volmaakt handelen te komen, naar handelen in waarheid en liefde. Aangezien ieder mens uniek is, heeft iedereen ook een unieke weg te gaan. Tegelijkertijd is iedereen leven uit Mij, eeuwig Dezelfde en eeuwig hetzelfde Leven, ware liefde. Jij en alle mensen zijn leven uit Mij en daarmee hetzelfde leven met elkaar. Zodat er onderling ook veel hetzelfde is, want Ik ben eeuwig Dezelfde.

Iedereen gaat een unieke weg om allemaal tot hetzelfde doel te komen, eeuwig waar werkelijk leven. Iedereen heeft de eigen keus hoe zijn leven in te vullen, wel of niet overeenkomstig Mijn liefde, werkelijk leven. En ieder mens is geroepen bij Mij te komen, maar iedereen kan zelf besluiten dat wel of niet te doen, wel of niet naar Mij in zijn hart te luisteren, wel of niet naar liefde en waarheid te handelen. Toch begrijpen nog veel mensen niet wat het verschil uitmaakt, de ene of de andere keus. Pas als dat beseft wordt, kan een werkelijke keus gemaakt worden. En dat is jullie groei op aarde, voor ieder persoonlijk, voor ieder uniek, om te komen tot het volledige besef van werkelijk leven en wat het verschil uitmaakt tussen het één en het ander. Want het maakt verschil tussen leven en dood. En dat is wat nodig is, te beseffen en te begrijpen wat het verschil uitmaakt, om tot de juiste keus te kunnen komen.

Want dat is de drang van ieder mens, te willen leven! En wie begrijpt dat zonder Mij, zonder Mijn liefde en haar wijsheid, zonder werkelijkheid uit Mij, geen leven is, die zal uiteindelijk de juiste keus maken om te leven, eeuwig waar en werkelijk gelukzalig te leven! Dat kan iedereen vandaag al kiezen, maar het zal nog even duren voordat iedereen dat daadwerkelijk kan en doet. En dat, uniek mens, is voor ieder persoonlijk zijn eigen unieke weg, om tot die keus te komen, die eeuwig leven is, ware liefde voor altijd.

Hemels Brood 5818

Ongelijk erkennen. Voor veel mensen is het moeilijk om hun ongelijk te erkennen. Het gaat daarbij vaak om verlies van waarde, om het gevoel dat dat geeft, om de minste te zijn. Want mensen voeren vaak een ongeziene onuitgesproken strijd met elkaar om waarde, eigenwaarde. En eigenwaarde wordt aangetast als iemand geen gelijk heeft. Daarom houden veel mensen aan hun ongelijk vast en zelfs proberen velen hun ongelijk er te laten uitzien alsof ze toch gelijk hebben. Of het ongelijk wordt verborgen gehouden. Toch is het heel belangrijk om ongelijk te bekennen aan wie het aangaan en vooral aan Mij.

Want voor Mij heeft het juist waarde en voor jou heeft het waarde als je aan Mij je ongelijk kunt bekennen. Ook als je dat niet doet, heb Ik je ongelijk gezien. Dus voor Mij is het niet nodig om ongelijk te bekennen, maar voor jezelf wel. Want ongelijk is onwaarheid en wie zijn ongelijk niet erkent, tenminste aan zichzelf en aan Mij, maar ook aan degenen die het aangaat, die blijft in onwaarheid en dat zal bij allerlei gebeurtenissen en de te maken keuzen invloed hebben, wat niet ten goede komt aan degene die zijn ongelijk niet erkent. Wat is er zo erg aan om ongelijk te erkennen? Het verlies van waarde, de triomfantelijke reactie van degene die gelijk blijkt te hebben, het gevoel van verlies van aanzien? Als je het verstandsmatig bekijkt stelt het weinig voor, maar gevoelsmatig is het voor veel mensen heel moeilijk. Het lijkt voor velen belangrijk om gelijk te hebben. Maar voor alles en iedereen is het veel beter om eerlijk te zijn en je ongelijk te erkennen.

Voor Mij groei je in nederigheid wanneer je je ongelijk kunt erkennen, want alleen in nederigheid is het mogelijk ongelijk te erkennen. In hoogmoed is het bijna onmogelijke om ongelijk te erkennen. Alleen als er winst mee te behalen is, zal een hoogmoedig mens zijn ongelijk toegeven, niet erkennen, maar toegeven, voor zover het nodig is om de winst te kunnen incasseren. In Mijn liefde gedijt geen onwaarheid, alleen waarheid en wie zijn ongelijk erkend, die zal daarmee eerder in waarde voor zichzelf stijgen dan dalen, hoe andere mensen zich daaraan ook verrijken door met hun eigen gelijk te pronken. Want in Mijn ware liefde is het kleine, het nederige, dat wat onbeduidend lijkt, juist groot en van veel waarde.

Omdat het de weg tot het ware werkelijke leven plaveit en het veel innerlijk waar licht geeft, waardoor meer mogelijkheden ontdekt kunnen worden en het werkelijke leven, het doel van jullie verblijf op aarde meer en beter begrepen kan worden en Mijn liefde dieper en duidelijker gevoeld kan worden. Beken je ongelijk liever, dan heb je wellicht op aarde voor mensen minder waarde, maar des te meer bij Mij in Mijn liefde, in Mijn hemelen. Niet als beloning, maar ten aanzien van werkelijk leven, werkelijk zijn.

Hemels Brood 5819

Ik voorzie in al je noden, het is evengoed altijd met het doel voor ogen waarvoor je op aarde bent. En dat is niet steeds gelijk aan wat jij graag zou willen of wat je zelf denkt dat het beste is. En ja, dat roept vragen op, als het op momenten niet zo prettig met je gaat. Vragen zoals, heb ik iets verkeerds gedaan, wat is voor mij de bedoeling om hiermee te leren, hoe kan ik ervanaf komen, enzovoorts. Maar dat zijn geen vragen waarop Ik je een antwoord kan geven, want alles wat er op aarde gebeurt, heeft met elkaar en met het doel van de Schepping voor jullie welzijn te maken. En dat is geestelijk gezien zo complex, dat je het niet kunt bevatten.

Heb er vertrouwen in dat het in Mijn Hand ligt, alles wat is en komt, alles wat er gebeurt. Ook alles wat jou overkomt. Op momenten is dat niet gemakkelijk om te dragen, op aarde is het niet gemakkelijk. Denk niet dat er veel mensen zijn die het wel alleen maar gemakkelijk hebben op aarde, want iedereen heeft wel iets te dragen. Niet allemaal evenveel, maar dat kan ook niet, want niet iedereen kan evenveel dragen. Ik weet wie veel en wie niet veel kunnen dragen en hoe moeilijk het van tijd tot tijd ook is om te dragen en te verdragen, vergeet daarbij niet dat Ik het in Mijn Hand van oneindig grote liefde heb en hoe onnut het misschien ook lijkt, in Mijn Hand zal het altijd zinvol zijn en altijd iets geven dat je helpt, dat anderen helpt, dat voor alle mensen helpt.

Want hoezo zou Ik de hemel en de aarde met jullie mensen zo volmaakt geschapen hebben en niet tot in het volmaakte leven voor jullie allemaal zorgen, jullie, jou die Ik liefheb, eeuwig onvoorwaardelijk liefheb. Alles wat nu moeilijk is zal eens helemaal opgelost zijn in Mijn liefde en alle moeilijkheden zullen eens helemaal niet meer zijn en niet meer terugkomen. Want in het ware leven, in Mijn hemelen is alles altijd goed en fijn, ware wijze gelukzaligmakende liefde. Ook al duurt dat voor jullie lang, op de eeuwigheid gezien is het als een seconde.

Neem Mijn liefde aan, draag wat je te dragen hebt en vertrouw erop dat alles zin heeft uit Mijn ware liefde. Nu, morgen en altijd. Het komt goed, voor jou, voor jullie, voor alle mensen, zoals in Mijn liefde voor jullie allemaal het beste is. Want het is Mijn liefde die jullie, die jou tot het werkelijke leven brengt, nu op aarde nog moeilijk en niet steeds prettig. Maar dan zal dat allemaal over zijn in Mijn liefde.

Hemels Brood 5820

Voor mensen is de aarde groot, maar hoe meer mensen, des te kleiner wordt het er om met elkaar op te verblijven. En de ruimte tussen de aarde en andere hemellichamen is groot, vanuit de aarde door mensen gezien. Hoe meer planeten mensen kunnen bereiken, des te kleiner worden de afstanden. Maar de werkelijkheid is toch nog anders. Want in vergelijking met de oneindigheid is de aarde heel klein en zijn de planeten die van de aarde te zien zijn binnen handbereik. Alleen, wie van jullie mensen kan wat er is in de juiste verhoudingen zien, zoals ze werkelijk zijn?

Alleen Ik, Die alles geschapen heeft, kan alles overzien, alles wat er te zien en te kennen is zoals het werkelijk in de juiste ware verhoudingen is. En dan bedoel Ik niet werkelijk in materieel opzicht, maar juist geestelijk, zoals leven werkelijk leven is. En hoewel jullie mensen veel niet in de juiste verhoudingen zien, zijn de juiste verhoudingen om te kennen wel belangrijk om het geheel te kunnen begrijpen, vooral in geestelijk opzicht. Alleen het oog van het liefdevolle hart kan de juiste werkelijke verhoudingen leren zien en dat is dan niet in korte tijd te leren, want er is oneindig veel te leren zien in de juiste verhoudingen.

Mensen kunnen zich afvragen, waarom alleen met het oog van een liefdevol hart? Dat heeft te maken met het beste gezichtspunt. Je kunt je wellicht voorstellen dat je vanaf een hoge berg verder kunt zien dan vanaf een heuveltje en dat je overdag met veel licht meer kunt zien dan ‘s avonds of ‘s nachts. En kijk, een liefdevol hart heeft veel licht in zich en het is als de top van een hoge berg, door Mijn Hand omhooggehouden kan het oog van het liefdevolle hart ver zien. Maar zonder Mijn uitleg en zonder dat Ik het oog verder open voor meer dan je vanaf een hoge berg ziet, zijn de juiste verhoudingen nog even vaag als dat wat vanaf een bergtop in de verte te zien is. Maar daar houdt dan ook alle vergelijk op, want het gaat om het geestelijk ware zien, wat niets met een materiële bergtop te maken heeft, maar met je hart en het oog van je hart, met de mate van liefde in je hart en met je contact in je hart met Mij.

Want van daaruit kan Ik je alles laten zien in de juiste werkelijke verhoudingen en dat zal je tot steeds meer werkelijk inzicht in het ware leven brengen, tot meer liefde voor Mij en het ware leven, voor Mij in jou en voor jou in Mij en in Mij voor al je medemensen. Want in Mij, in Mijn liefde in jouw hart, ontmoet je niet alleen Mij en jezelf, maar ook al je medemensen zoals ze werkelijk zijn!

Hemels Brood 5821

In Mij, in Mijn liefde, zijn alle mensen verenigd. Maar niet alle mensen ervaren die eenheid met elkaar. En het is onderling ook niet steeds Mijn liefde die hen bindt. Veel betrokkenheid van mensen met elkaar heeft met belang te maken. Daarop steunt de hele zakenwereld. Het belang. Het belang van de zaak, het eigenbelang, het belang van geld, het belang van positie, status, erkenning, macht, enzovoorts. En al die belangen van alle mensen die in zakelijkheid zijn betrokken, sluiten veelal ware liefde uit. In het belang van de zakelijkheid, want dat is nu eenmaal zakelijk en daar past geen liefde in. En zo zijn heel wat mensen als het ware gehersenspoeld, zodat ze het normaal vinden dat zakelijkheid zonder liefde het beste is.

En net als licht niet geheel af te schermen is, zo is het ook met liefde, Mijn liefde. Die dringt hoe dan ook toch hier of daar door en komt bij deze of gene binnen en laat zo af en toe, dan eens hier en dan eens daar, zien hoe liefde juist iedereen ten goede komt. Maar in het grote geheel blijft de zakenwereld zakelijk en dat betekent, met zo min mogelijk liefde. Want liefde geeft weg, terwijl zakelijk gezien zo veel mogelijk behouden moet blijven, anders maak je geen winst. Daardoor zien mensen in de zakenwereld het belang van ware liefde niet meer. Zo komt het dat goede mensen hun liefde afschermen, hun waarde van leven verliezen en steeds zakelijker worden, terwijl dat niet in eerste instantie hun keus is, maar hen opgelegd door hun baas en de verplichtingen die het werk wat zij doen en voor betaald worden, met zich meebrengt. Toch, hoe mensen ook denken dat zakelijkheid geëigend is in de zakenwereld en zij hun keuze maken vanuit zakelijke overwegingen, ware liefde zou iedere zaak meer goed doen dan miljarden aan geld en wereldse macht.

Wie de te maken keuzen steeds vanuit liefde zou maken, in overleg met Mij in zijn hart, eerlijk en steeds naar waarheid, die zou daar meer mee bereiken dan alle goedlopende zaken over de hele wereld bij elkaar. En denk niet dat Ik dat zakelijk gezien bedoel, want dat bedoel Ik niet. En dat is nu net het euvel van zakelijkheid, voor veel mensen is het alsof zakelijkheid levensbepalend is, terwijl liefde levensbepalend is. Daarom heb Ik het met keuzen uit liefde niet over een zakelijk bereik, maar over het ware levensbereik. En dat is niet met de zakelijkheid van alle goed lopende zaken op de hele wereld tezamen te bereiken, maar alleen met ware liefde, Mijn liefde uit je hart, niet alleen voor het moment dat je op aarde bent, maar ook voor eeuwig daarna.

Hemels Brood  5822

Het geweten. Bij sommige mensen lijkt er helemaal geen geweten aanwezig te zijn. Maar Ik zeg je, alle mensen hebben van Mij een geweten gekregen. En met dat geweten kan iedereen precies aanvoelen of iets wel of niet goed is om te doen of te laten. Alleen, lang niet alle mensen luisteren naar hun geweten en eigenlijk is het dat veel mensen niet naar Mij luisteren. Daarbij bedoel Ik met luisteren niet gehoorzamen, want iedereen is vrij om te doen wat hij wil, maar met luisteren bedoel Ik horen wat Ik zeg en vervolgens een keus maken Mijn raad wel of niet op te volgen. Wat Ik aan mensen zeg, is voor velen hoorbaar in hun geweten, want veel mensen hebben in hun hart nog geen contact met Mij, maar kunnen Mij beluisteren via hun geweten. Alleen, veel mensen hebben hun geweten naar de achtergrond weggeduwd en luisteren er nauwelijks naar en de meest onaangename en gemene mensen hebben hun geweten afgedekt met leugens tegen zichzelf. Omdat zij in hun vrijheid het geweten maar lastig vinden en er liever niet mee te maken hebben.

Jouw geweten ben Ik. Op alle momenten dat je geen contact met Mij in je hart hebt, ben Ik toch je geweten en met jouw geweten kun je voelen wat het beste is om te doen of te laten. Dus als het moeilijk voor je is om met Mij in contact te komen in je hart, luister dan goed naar je geweten, want dat is direct verbonden met Mij, daardoor ben je altijd toch in contact met Mij. Zo is het ook voor mensen die niet in Mij geloven, Mij niet kennen, ook in hen ben Ik hun geweten, zodat ook zij altijd in contact met Mij zijn, ook al ervaren zij dat niet. Maar voor jullie die in Mij geloven en Mij kennen is je geweten vaak direct waarneembaar verbonden met je hart en Mijn stem in je hart, waardoor een en ander intenser beseft wordt en een te sterk schuldgevoel maakt mensen onrustig. En nogal eens blijven mensen in een schuldgevoel hangen, terwijl dat niet de bedoeling is.

Een besef van schuld is nodig om tot inzicht te komen, maar vervolgens is het belangrijk om spijt te betuigen, vergeving te vragen, vergeving te krijgen en het los te laten, want het is geweest, het is voldaan. Wie aan Mijn liefde verzaakt zal dat in zijn geweten voelen, om tot inzicht te komen en tot verbetering in zijn handelen, zodat diegene terugkomt tot Mijn liefde. Voor sommigen van jullie geeft dat een schuldgevoel waar te lang aan wordt vastgehouden. Laat het los, kom tot Mijn liefde, want dat is de bedoeling van je geweten, dat je loslaat wat niet goed was en tot Mijn liefde komt, dat je in ware liefde groeit.

Hemels Brood 5823

Inzicht in de bedoeling van het leven op aarde is één ding, maar daarbij is het ook belangrijk om inzicht te hebben in je doen en laten ten aanzien van ware liefde en het tegenovergestelde daarvan. Inzicht in je beweegredenen van waaruit je je keuzen maakt, inzicht in je gevoelens en waar die mee te maken hebben. Inzicht in wat je drijft of je juist belemmert, inzicht in wat waar is en wat niet, in eerste instantie bij jezelf en vervolgens bij je medemensen. Want van al wat waar is en niet waar is, wordt het verschil lang niet altijd opgemerkt en zo kunnen mensen denken dat iets waar is, terwijl het dat niet is en omgekeerd.

Het juiste inzicht begint altijd bij jezelf. Ken je jezelf, ken je je diepste beweegredenen, ken je wat je aanstaat en wat niet, weet je waar je verlangen ten diepste het meeste naar uitgaat, weet je in welke situaties je gemakkelijk verleid wordt, je geduld verliest of boos wordt, ten diepste? Want juist dat diepere inzicht, dat diepere besef is nodig, vooral en eerst ten aanzien van jezelf om inzicht over het ware leven te krijgen en jezelf en je medemensen in al hun doen en laten ten volle te gaan begrijpen en om het doel van jullie bestaan op aarde dieper te gaan begrijpen. Al dat inzicht waar Ik het over heb, kun je het beste verkrijgen met Mij samen, in contact met Mij in je hart. Want Ik zie alles wat in jou is en door jou nog niet ontdekt is.

Ik zie landen in jou waarvan je het bestaan nog niet ontdekt hebt, met bewoners waar je je nog geen voorstelling van kunt maken. En nu zul je wellicht verbaasd zijn, landen, bewoners? Oh ja, aan die termen, in vergelijking met wat in jou aanwezig is aan sfeerschakeringen in je gemoed, aan uitwerkingen van verlangens, aan opvattingen door gebeurtenissen, meningen, enzovoorts, ben je niet gewend, dat besef heb je nog niet. Toch zijn er in jou nieuwe landen aanwezig, dat zijn nieuwe mogelijkheden, met hun bewoners, dat zijn jouw daden, als je die landen ontdekt hebt. En zie je, zo is alles wat zich in jou roert en beweegt, jouw sferen van liefde of het tegenovergestelde daarvan, jouw verlangens, alles in jou te vergelijken met landen, met begroeiing, met bewoners en al wat op aarde en eromheen is. En dat is dan ook de vergelijking met de materiële aarde, dat is alles wat in jullie aanwezig is, buiten je. Dat ten diepste gaan beseffen is nodig om de Schepping van hemel en aarde ten diepste te kunnen begrijpen en geloof Mij, daarvan is voor jullie nog veel te ontdekken. En juist de Bijbel kan daarbij helpen, als je leert om die niet letterlijk te nemen, maar geestelijk, door wat Ik zojuist getoond heb ten aanzien van wat in jou aanwezig is, op te vatten als een weerspiegeling van werkelijk geestelijk leven in materie getoond, omdat jullie het besef nog niet hebben van wat in jullie allemaal ten diepste aanwezig is.

Namelijk Ik Zelf, volmaakt waar Leven, volmaakte waarheid, volmaakte liefde in oneindig veel vormen die eeuwig in beweging zijn met elkaar in de volmaakte Eenheid, Die Ik Ben. Met Mij in je is in jullie eeuwige ruimte, zijn in jullie volmaakte werelden, oneindig veel mogelijkheden in een eeuwige gelukzaligheid die op aarde door jullie nog niet beseft wordt. Maar hoe meer je in jezelf in contact met Mij gaat onderzoeken en over jezelf gaat ontdekken, over je werkelijke zijn, je ware werkelijke leven, des te meer zul je groeien in ware liefde, zodat je in alle vrijheid alles wat in jou is, het volmaakte leven in volle gelukzaligheid, zelf zult zijn. Mijn leven, Mijn liefde volmaakt zelf zult zijn, in het volle besef te leven!

Hemels Brood 5824

In verhouding tot de mogelijkheden weten mensen veel. Niet zozeer geestelijk, maar materieel gezien. Maar in verhouding tot wat mensen van Mij zouden kunnen weten, is het heel, heel weinig. Dat heeft te maken met waar de aandacht van mensen naar uitgaat en die gaat over het algemeen eerst uit naar zichzelf, naar zijn eigen welzijn en pas daarna naar zijn medemensen. En dat is een wederzijds ongemak. Want in de zorg voor zichzelf en zijn eigen gemak heeft hij zijn medemensen nodig, terwijl dat evenzo geldt voor zijn medemensen. Mensen hebben elkaar nodig. Maar veel mensen, vooral degenen die voornamelijk hun eigen welzijn voor ogen hebben, verwachten of eisen aandacht van anderen voor hun welzijn en vaak is er wederzijds ongemak, omdat niet aan die verwachtingen voldaan wordt, want het is in veel gevallen, doe jij iets voor mij, dan doe ik iets voor jou. Ruilhandel kun je het noemen. Voor wat hoort wat.

Daartegenover staat dat er ook mensen zijn die niet eerst aan zichzelf denken, maar juist oog hebben voor hun medemensen, voor hun naasten en de zwakke, de behoeftige, de zieke en de mens in nood met al wat ze hebben en kunnen bijstaan, helpen en troosten. Uit liefde, niet uit eigenbelang maar uit liefde, uit betrokkenheid. En juist die liefde draagt heel veel van het ongemak dat mensen treft door al diegenen die eerst voor zichzelf zorgen, vaak ten koste van hun medemensen en pas daarna eens kijken naar wat een ander nodig heeft, of zich zelfs helemaal niet bekommeren om hun medemensen, want wat zij zich kunnen toe-eigenen, dat kan die ander ook wel en dan moet die ander dat maar doen. Alleen, zo werkt het niet. En dat ziet die mens in zijn eigengerichtheid niet.

En dan is het fijn dat jij het wel ziet, lief mens. Dat jij in je hart zoveel liefde hebt dat je de noden van anderen ziet en je ervoor inzet om de ongemakken die anderen doormaken te verlichten, dat jij geeft van wat je hebt, mensen bijstaat die het moeilijk hebben, mensen troost en omarmt. Dat je anderen voor je eigen noden zet en de zorg voor jezelf aan Mij overlaat. Wees gezegend, want jullie, lieve mensen, hebben op zijn tijd ook zelf met ongemakken te maken, maar die weerhouden je niet om er toch te zijn voor je naasten en hen te helpen die hulp nodig hebben. Maar lieve mensen die dienstbaar zijn aan je medemensen, vergeet daarbij niet dat het Mijn zegen aan jou is dat je dat kunt, dat het Mijn liefde is waarmee jij liefhebt en Mijn zorg waarmee jij zorgt. Wees er daarom niet trots op, want het is allemaal Mijn genade. Met één ding: het is jouw vrije keus en die vrije keus komt voort uit nederigheid.

Nederigheid geef Ik je niet, maar is van jou en met liefde uit ware nederigheid trek je Mijn liefde aan en dan is Mijn liefde helemaal jouw liefde. Juist in nederigheid is Mijn liefde jouw liefde en dan is wat jij geeft ook werkelijk door jou gegeven. Toch is ook dat Mijn genade. Want wat je ook geeft, het is van Mij gekregen. Alleen nederigheid, dat is van jou, dat kan Ik je niet geven zonder je vrijheid te belemmeren. Wees daarom meer dan gezegend in ware nederigheid.

Hemels Brood 5825

Er zijn veel dingen die mensen doen en hen geen goed doen. Vaak denken mensen zichzelf goed te doen, maar in werkelijkheid doen zij zichzelf tekort. Want er is veel dat mensen in de loop der tijden opgezet hebben om de verdiensten die hen dat geeft, maar er is daardoor veel wat niet goed is gegaan, er is bijvoorbeeld ook veel luchtvervuiling ontstaan. En niet alleen dat. Omdat het vaak ook een kwestie van onwetendheid is, niet kunnen overzien wat de gevolgen zijn van allerlei doen en laten, van allerlei besluiten, compenseer Ik veel, zodat mensen niet meer leed te dragen krijgen dan zij aankunnen. Maar daarbij is het ook nodig dat mensen van hun onwetendheid tot weten gebracht worden, zodat zij gaan begrijpen wat wel en wat niet goed is voor hen. Zodat de mens zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van al zijn doen en laten en de gevolgen daarvan in zijn vrijheid van zijn kan dragen.

Want bij vrijheid en zelfstandigheid hoort ook inzicht en verantwoordelijkheid. In dit geval op aarde niet alleen geestelijk, maar ook materieel. Alleen, wie geestelijk niet beseft wat werkelijk leven is, wat goed en niet goed is, wat ware liefde is, en onderscheid weet te maken tussen eigenbelang en gezamenlijk belang en de gevolgen van elk handelen dan ook niet kan overzien, die zal ook materieel gezien inzicht missen en de gevolgen van zijn handelen niet overzien. Want hoe mensen daadwerkelijk handelen ten aanzien van wat ze in materieel opzicht aan mogelijkheden en onmogelijkheden hebben, staat in direct verband met wat zij geestelijk van het werkelijke leven inzien en begrijpen. En aangezien de kern van werkelijk leven geestelijk is, ware liefde en haar wijsheid is, is het in alle opzichten belangrijk dat alle mensen tot het ware geestelijke inzicht gebracht worden, om ook op de juiste en verantwoorde wijze te kunnen omgaan met alle materiële mogelijkheden en onmogelijkheden.

Daarom compenseer Ik alleen op een zodanige manier, dat mensen hun verantwoordelijkheden gaan zien en op zich gaan nemen, dat mensen in alle opzichten tot waar levensinzicht komen, dat mensen de kern van hun leven gaan beseffen, dat is ware liefde en haar wijsheid, dat mensen Mij, hun Schepper gaan vinden en gaan beseffen dat Ik Leven Ben en zij leven uit Mijn leven, dat Ik alle mensen leven geef. En dat dat allemaal niet zomaar is, maar omdat Ik jullie mensen allemaal oneindig en intens liefheb en vanuit Mijn liefde jullie allemaal ware liefde gun, de volkomen volmaakte gelukzaligheid van werkelijk leven!

Hemels Brood 5826

Kennis is macht. Zo is dat op aarde. Maar in Mijn rijk is liefde macht. Op aarde is liefde zwakheid in verschillende opzichten, want liefde is geven, vooral waarvan je maar weinig hebt. En liefde is geven zonder iets terug te verlangen, zonder iets terug te krijgen, niet materieel en niet immaterieel. Veel mensen zijn wel bereid te geven van wat ze genoeg hebben, maar het is eigenlijk zelden helemaal zonder er iets voor terug te verwachten. Al is het maar een beetje dankbaarheid of erkentelijkheid, al is het maar dat het gezien is, dat het iets teweeggebracht heeft en dat is toch ook een soort van beloning voor de verdienste die geleverd is. Ga maar eens bij jezelf na, is er niet altijd toch een klein beetje verwachting dat wat je goed doet aan anderen opgemerkt wordt? Een beetje trots dat je iets goed gedaan hebt? Met de zwaartekracht van de aarde is het niet gemakkelijk om te geven zonder er zelfs het kleinste beetje aandacht voor terug te verwachten, want zo werkt het in de wereld. Er is in de wereld altijd een prijs voor liefde, voor goedheid, en de wereld doet haar best dat zo te houden.

Laat het steeds blijdschap zijn wat je ervaart als je iemand goed gedaan hebt, want dat steekt altijd boven de verwachtingen die er zijn uit en dat doet elke verwachting die aanwezig zou kunnen zijn teniet. Wees er steeds dankbaar voor als je iemand goed hebt kunnen doen, als je hebt kunnen geven van wat je hebt, want dat doet wat je terug verwachtte teniet. En let erop dat je niet aan anderen goed doet om er zelf beter van te worden, want daarmee geef je geestelijk besef weg, wat je vervolgens opnieuw zult moeten verwerven. Er zijn veel machtige mensen die door zogenaamde goedheid zichzelf verrijkt hebben en goed deden om macht en gewin. Maar ze hebben aan geestelijk besef verloren, wat ze moeilijk terug kunnen verwerven. Kom bij Mij om wat je goed doet ook werkelijk goed te doen, zonder verwachtingen, zonder er iets voor terug te hoeven en zonder er trots op te zijn. Dan help Ik je om in Mijn liefde zuiver te geven en je hart rein te houden, zonder trots, want dan zul je in ware liefde geven en van Mij nieuw geestelijk inzicht verwerven, om niet. Alleen om niet. Zoek er niet naar Mijn zegen te ontvangen, zoek ernaar onbaatzuchtig liefde te zijn, dan ontvang je Mijn zegen, Mijn liefde.

Hemels Brood 5827

Via het persoonlijk contact met Mij kun je gaan begrijpen wat werkelijk leven is, kun je gaan voelen wat ware liefde is, kun je Mijn liefde voor jou en alle mensen gaan voelen en kun je gaan beseffen dat je in je oorsprong zelf liefde bent. Liefde heelt. Maar niet steeds onmiddellijk. Liefde wast alle zonden weg, maar niet steeds onmiddellijk. Want het is de bedoeling dat iedereen persoonlijk die helende liefde Die Ik Ben leert zelf te zijn in een eeuwig persoonlijk contact met Mij, jullie Schepper en God in Jezus Christus. Dat ligt in de eeuwigheid besloten. Want werkelijk leven is eeuwig leven. En eeuwig leven is altijd volkomen hetzelfde onveranderlijke leven, persoonlijk bewust zijn in waarheid en liefde.

Op aarde zijn er nog veel mensen zich niet volledig bewust van wat werkelijk leven is en velen begrijpen niet dat het ware leven eeuwig onveranderlijk hetzelfde is en dat Ik Persoonlijk alle leven onveranderlijk eeuwig Ben. Zij denken dat de gebeurtenissen het leven kunnen veranderen, maar het ware werkelijke leven is niet veranderlijk, wat mensen denken en doen of laten, hun beweegredenen zijn veranderlijk, het leven niet. Gebeurtenissen, situaties, meningen, kunnen het besef van leven veranderen, maar het leven zelf is niet te veranderen, Ik Ben Die Ik Ben, onveranderlijk eeuwig Persoonlijk Zelf. Wie met Mij tot eenheid komt, komt tot dat onveranderlijk eeuwige leven, persoonlijk, zelf, zoals Ik Persoonlijk Zelf onveranderlijk leven Ben. Gelijk aan Mij, zonder Mij te zijn en toch Mij gelijk.

Zoals de ene eikel gelijk is aan de andere, zonder de andere te zijn. Met dat verschil dat die ene eikel niet voortkomt uit die andere eikel, terwijl jullie allemaal wel uit Mij voortkomen. En met dat verschil dat die ene eikel zijn bestaan niet krijgt uit die andere eikel, terwijl jullie je bestaan krijgen uit Mij. En met nog een verschil dat heel belangrijk is, de ene eikel kan blijven bestaan, zou die andere eikel er niet meer zijn, terwijl jullie niet zouden bestaan zonder Mij en Ik eeuwig Ben en blijf die Ik Ben, eeuwig Leven waardoor jullie eeuwig leven hebben, in oorsprong gelijk aan Mijn ware liefde. Die ware liefde kunnen jullie je eigen maken, zelf volledig zijn, kunnen alle mensen zich eigen maken en zelf volledig zijn. Dat is jullie gegeven, daarvoor hebben jullie plaats gekregen op aarde. Gezegend zijn jullie die Mij leren leven, die in Mijn liefde groeien. Want ware liefde is eeuwig leven, is onveranderlijk ware eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 5828

Let op, want je kunt niet een wens uitspreken en wanneer je merkt dat die wens je niet geeft wat je verwachtte die wens ongedaan maken. Je kunt niet een verlangen waarnaar je gehandeld hebt tot niets terugbrengen en dan verwachten dat de keten van gevolgen op slag verdwijnt. Want elk verlangen waaraan je toegeeft in je handelen brengt iets teweeg en wat het teweegbrengt is niet geheel te overzien, omdat elk handelen niet alleen met jezelf in verband staat, maar ook altijd met alle andere mensen en hun handelen.

Elk verlangen verblindt in een zekere mate, zolang het niet het pure zuivere verlangen naar Mij en Mijn liefde is, zonder enig eigenbelang. En Ik zeg je, dat verlangen is nog bij bijna niemand al geheel zuiver. Wees daarom steeds op je hoede met elk verlangen, want het is gelijk een wens die als het uitkomt toch altijd iets met zich meebrengt wat niet gewenst is en niet verwacht werd. Want leven is samenleven, met elkaar en voor elkaar alleen datgene kiezen wat voor allemaal het beste is en daarbij kunnen afstaan wat het goede voor allemaal in de weg staat. En eigenliefde staat altijd een gezamenlijk welzijn in de weg. Daarom is het belangrijk om te gaan beseffen in welke mate er eigenliefde ten grondslag ligt aan je doen en laten. Vaak is eigenliefde verborgen in wensen en verlangens. Maar Ik zie en weet dat en om je te behoeden voor verdere afdwaling van Mij door eigenliefde waarvan je je nog niet bewust bent, voldoe Ik niet aan je wensen, zolang dat beter is ten aanzien van het doel van jullie verblijf op aarde en om je te behoeden voor meer blindheid. Maar een andere keer voldoe Ik wel aan je wensen omdat ze je juist laten inzien hoe je wens met eigenliefde te maken heeft. Altijd staat het doel van jullie verblijf op aarde voorop, voor alle mensen. Want Mijn liefde heeft een volmaakte wijsheid in zich, waardoor alles volmaakt ten goede keert voor jullie allemaal en voor het doel van jullie verblijf op aarde.

Ik verwacht niet dat je nu direct al je wensen en verlangens volkomen gaat stoppen, want er is ook veel goeds in, wat Ik kan beantwoorden met goedheid en liefde. Maar kom er steeds in je hart mee bij Mij, zodat Ik de bijgaande blindheid wat kan opheffen en je door nieuwe inzichten tot afzien van je wensen komt en niet stopt met wensen uit dwang om het goed te doen. Liever heb Ik dat je je verlangens toelaat en bij Mij brengt, dan dat je ze wegduwt, om wat Ik hier gezegd heb. Want dan gaan je verlangens je innerlijk roeren en denk je dat ze weg zijn, maar dat zijn ze niet. Breng je verlangens, je wensen, in Mijn licht en leer ze doorzien, leer ze ten diepste kennen, leer de grond van al je verlangens kennen, want dan kunnen we samen de grond daarvan wijzigen zodat je verlangen werkelijk tot niets gebracht kan worden of gezuiverd wordt tot een werkelijk verlangen naar Mij en Mijn liefde. Naar het enige juiste verlangen, het zuivere verlangen om zelf Mijn liefde uit Mij in alle nederigheid te zijn. Niet voor jezelf, maar voor Mij en al je medemensen.