Hemels Brood 5612 t/m 5642

Hemels Brood 5612

Er zijn nog zoveel vragen waarop jullie antwoord zoeken met je verstand, terwijl die pas beantwoord kunnen worden, wanneer je er met je gevoel in je hart naar zoekt. Maar dan nog zullen niet alle vragen die je hebt meteen beantwoord kunnen worden, want het één gaat vóór het ander. Om te leren lezen en schrijven leer je niet eerst zinnen en dan woorden en dan letters. De volgorde is letters, woorden, zinnen om te leren lezen en schrijven. Zo is er voor alles een volgorde en voor alles een orde.

Stel al je vragen in je hart en op de juiste tijd zal Ik je antwoord geven. Dat kan in je hart, maar ook op veel andere manieren. Maar let er op dat je tussentijds niet in verstandelijk denken en verstandelijke invullingen vervalt, want dan kun je wel eens heel andere verbanden gaan leggen, dan werkelijk door Mij bedoeld zijn. Want het is een sterke eigenheid van veel mensen, om al gauw weer met hun verstand te denken en conclusies te trekken. Dat weet Ik. En daar zal Ik met Mijn antwoorden dan ook rekening mee houden, zodat je er met je verstandelijke denken niet uitkomt en terug bij Mij in je hart moet komen voor verduidelijking. Zo zal dat een tijd lang gaan, een wisselwerking tussen je hart en je verstand, tot je meer en meer je verstandelijke overwegingen als zodanig herkent en terugkeert naar je hart zodra je bemerkt met je verstand te willen begrijpen, wat alleen met je hart in je gevoel werkelijk te begrijpen is.

Je kunt je afvragen waarom het zo belangrijk is om vooral met het gevoel te begrijpen, terwijl je ook zo’n goed verstand gekregen hebt. Maar zie je, het verstand is gekoppeld aan het uiterlijk zien en begrijpen wat in de wereld nodig is om te begrijpen met het verstand. Bijvoorbeeld een taal, die leer je met je verstand of rekenen leer je met je verstand. En op die manier zijn er meer dingen waarbij het verstand heel bruikbaar is. Maar om het ware werkelijke leven je in alle volmaaktheid eigen te maken, heb je het hart nodig, heb je het gevoelsverstand van het hart nodig. En juist dat eigen maken van werkelijk leven is het eigen maken van Mijn ware werkelijk wijze liefde, die de ware gelukzaligheid geeft. Heb je je wel eens blij gevoeld alleen met je verstand?

Blij voel je je met je hart, liefde en haar wijsheid voel je met je hart. Dus het eigen maken van Mijn ware werkelijk wijze liefde doe je in en met je hart, met je gevoelsverstand, door voelend te gaan begrijpen en dan ga je er als vanzelf naar handelen, uit Mij in je hart naar handelen. Nu begrijp je vast wel hoe belangrijk het is om je hart vóór je verstand te zetten. Mijn liefde is in je hart, Alles is in je hart. Mijn liefde put je niet uit je verstand maar uit je hart. Mijn liefde word je niet met je verstand maar met je hart!

Hemels Brood 5613

Veel mensen hebben geen idee hoeveel waarde moeilijke momenten in hun leven voor hen hebben. Ze willen de moeilijke momenten liefst zo snel mogelijk kwijt. En ze doen er dan ook alles aan om die zo snel mogelijk weer kwijt te zijn. Vaak voelt het als een onredelijke straf. Waarom zij? Terwijl om hen heen bij anderen alles allemaal zo vlekkeloos lijkt te verlopen.

Er is geen waarom zij wel en anderen niet. Er is op aarde keus in vrijheid en gevolgen van keuzen die in vrijheid gemaakt zijn. Soms treffen die gevolgen direct mensen en soms indirect, maar ze treffen altijd mensen. En niet altijd omdat iemand het verdiend heeft, of omdat iemand iets te leren heeft, of om iemand te beproeven. Het kan ook zijn om te verdragen. Niet als beproeving, maar omdat het nodig is dat iemand verdraagt wat de gevolgen zijn van verschillende vrij gemaakte keuzen. Want er worden veel keuzen gemaakt die niet bepaald naar liefde zijn, maar egoïstisch, voor eigen welzijn, uit wraak of pure wreedheid. Die keuzen in vrijheid gemaakt hebben gevolgen die niet beperkt blijven tot de mens die ze in vrijheid maakte. Als iemand in zijn vrijheid ervoor kiest om zich heen te gaan schieten en daarmee mensen verwondt of zelfs doodt, dan roept hij wel een en ander over zich af, maar ook zijn er heel onaangename gevolgen voor zijn medemensen die, onschuldig als zij zijn, dat allemaal te verdragen krijgen. Hoe onaangenaam gevolgen van keuzen ook zijn, ze hebben waarde voor alle betrokkenen die onschuldig aan de keus zijn.

Ik geef het waarde. Een heel belangrijke waarde voor het verkrijgen van het werkelijke leven. Doordat veel mensen geen aandacht hebben voor het werkelijke leven, vaak ook omdat zij hun aardse bestaan al zien als het werkelijke leven, verstaan zij de waarde van moeilijke momenten niet. Toch, als je iemand nadat hij moeilijke momenten in zijn leven heeft meegemaakt ernaar vraagt, dan zal hij meestal aangeven, dat het veranderingen in zijn denken en beseffen gebracht heeft, ten goede aan zijn leven. Al zien mensen Mijn Hand daarin niet, het is wel Mijn Hand die wat hen overkomen is, voor hen ten goede keert, zoals Ik dat voor alle mensen doe. Maar wie Mijn Hand herkent in alles wat er gebeurt en weet hoe Mijn liefde in grote wijsheid voor iedereen alles ten goede keert, die zal zijn leed door moeilijke momenten niet als straf ervaren, maar verdragen zoals het is en Mijn hulp en kracht vragen als het hem te moeilijk wordt. Want de aarde is de hemel niet, maar biedt wel de weg ernaartoe, met alles wat er gebeurt gevat in Mijn liefde, waardoor uiteindelijk iedereen wel in de hemel, Mijn ware liefde, gelukkig kan zijn.

Hemels Brood 5614

Wat is nu precies het verschil tussen het verstand van je hart en het verstand van je hoofd. Want zowel het een als het ander lijkt toch in verband te staan met het vermogen van je hersenen en zonder hersenen kun je niet leven. Niet alleen kun je heel veel juist met je hersenen begrijpen, maar via je hersenen worden ook heel veel processen in je lichaam geregeld, waarzonder je niet kunt leven.

Het verstand van je hoofd is een logisch redeneren. Stel, je moet tussen verschillende punten dezelfde afstand hebben, maar je hebt geen liniaal om dat uit te meten. Dan ga je niet in je hart voelen hoe je die afstanden aan elkaar gelijk kunt maken. Dan redeneer je in je hoofd, met dat wat je wel tot je beschikking hebt, zolang tot je een naar jouw idee bruikbare methode hebt, of je bedenkt hoe je alsnog aan een liniaal kunt komen. Maar stel nu, dat je iemand die je om raad vraagt over een onenigheid met iemand, wilt helpen. Dan ga je naar je hart en je voelt daar wat het beste is om diegene aan te raden. Dat voel je dan, zonder dat je daar over nagedacht hebt. Intuïtief weet je wat het beste is om te zeggen en als iemand zou vragen, “maar waarom is dat het beste?”, kun je daar niet meteen een antwoord op geven. En als je raad is opgevolgd, blijkt dat het beste uit te werken en dan is meestal ook wel te begrijpen waarom dat het beste was. Het verstand met het hoofd redeneert, weegt het een tegenover het ander af, maar het verstand van het hart weet, zonder nadenken.

Maar er zit daarbij wel een klein addertje onder het gras. Want zowel bij het denken in het hoofd als bij het voelen in het hart staat elk resultaat dat bewerkt wordt, in verband met de intentie waarmee gedacht of gevoeld wordt. Wanneer er eigengewin, eigenbelang, ongeduld, boosheid, enzovoorts, aanwezig is, zal er een ander resultaat geboekt worden, dan wanneer er voornamelijk liefde aan ten grondslag ligt. Want zowel het hoofd als het hart wordt daardoor beïnvloed ten aanzien van de uitkomst. Want ook verleiding tot iets anders dan het goede uit liefde heeft kracht op aarde. En eigengewin, eigenbelang, boosheid en dergelijke geeft opening aan een heel andere invulling, zowel in het hoofd als in het hart. Daarom is het heel belangrijk om na te gaan wat de basis van de intentie is, zowel van het denken met het hoofd als van het voelen met het hart. Bij jezelf, maar ook bij wat anderen denken of voelen en zeggen dat waar is.

En dat kun je niet ontdekken met je verstand, maar alleen met een eerlijk en oprecht voelen in je hart. En als je Mij daar oprecht, in volkomen nederigheid, zonder enig eigenbelang, in alle zuiverheid naar vraagt, dan laat Ik het je weten, niet in je verstand, maar in je hart. Want in het zuivere ware in je hart woon Ik en vind je altijd Mijn liefde, die jou in alle zuiverheid de volle waarheid laat weten. Gewoon, zonder redenering laat weten!

Hemels Brood 5615

Niemand zou zich enige zorg hoeven te maken over zijn af en toe van liefde afgedwaalde handelen, als hij als basis vooral de intentie heeft om tot volkomen liefde te komen en Mij liefheeft evenals zijn medemensen. Want hoewel alle handelen zijn werking heeft vanuit Mijn liefde, wat iemand ook vrij kiest om te doen of te laten, en Mijn liefde er voor zorgt, dat afdwaling van liefde gevolgen krijgt, die soms bepaald onaangenaam kunnen zijn, zullen de gevolgen van afdwaling van liefde door degenen die Mij liefhebben en hun medemensen evenzo, mild en zachtmoedig zijn. Maar hoe het ook zij, ook zij die door Mijn liefde mild en zachtmoedig geleerd krijgen, hebben hun plaats in de wereld en een werk te verrichten, welke niet gemakkelijk kunnen zijn.

Want niemand is op aarde alleen voor zichzelf of alleen voor Mij. Maar het werk dat verricht moet worden op aarde is ook niet een werk voor één persoon en is veelal niet zichtbaar. Want het is een groot werk dat verricht wordt op aarde en het is een gezamenlijk werk, waar iedereen een aandeel aan heeft. En wellicht lijkt het dat de één zwaarder belast wordt dan een ander, maar zo is het niet. Denk niet dat je weet welke werkzaamheid de jouwe is op aarde, want de samenhang met alles en iedereen is van een oneindig grote omvang, welke werkelijk de op aarde levende mens in de materie nog verre te boven gaat. En juist daarom heeft het geen enkele zin om zorg te hebben, als je intenties goed zijn, als je liefde kunt voelen voor je medemensen, ook voor degenen die het met liefde voor elkaar niet zo nauw nemen. Als je liefde kunt voelen voor Mij en als je beseft dat Mijn liefde niemand tekort zal doen, dan hoef je je geen zorgen te maken over de keren dat je van liefde afdwaalde, dat je naar eigenbelang handelde, ongeduldig was, boos werd op je naaste, enzovoorts.

Niet dat je daarmee gewoon kunt doorgaan, want dat is nu ook weer niet de bedoeling en het is ook goed dat je op die momenten beseft dat je van liefde bent afgedwaald, maar Mijn liefde zal je wel helpen ook dat wat nog geen liefde is tot liefde te brengen, op een milde zachtmoedige wijze. Want een kind dat wil leren, wordt niet op een bestraffende wijze geholpen, maar krijgt op een liefdevolle wijze uitleg hoe een en ander het beste te doen. En dan zal het zich dat ook in korte tijd eigen maken. Maar het kind dat weerzin heeft tegen leren, laat Ik gaan en Mijn wijze liefde zal hem een weg te gaan geven die, waar het zinvol is, moeilijk te gaan is.

Zolang het je intenties zijn om tot Mijn ware liefde te komen, voor Mij, voor je medemensen en tenslotte ook voor jezelf, is Mijn liefde zacht en je last licht. En komen er dan toch moeilijkheden op je pad, dan heeft dat te maken met de wereld en het werk dat op aarde gedaan wordt door Mij en Mijn liefde, ten beste voor alle mensen!

Hemels Brood 5616

De nederige mens maakt zich in ware liefde één met Mij. Hij die geen eigenbelang meer heeft, die zich aan niets meer ergert, geen aanstoot neemt aan iets of iemand, die niemand meer iets kwalijk neemt om wat hem tekortgedaan is, die geen verwijt meer in zich heeft, die elk onrecht aan Mij laat en niet zelf tracht recht te zetten, maakt zich één met Mij en Mijn eeuwige liefde en haar wijsheid. Hij die direct vergeeft wat iemand misdaan heeft, die niet ongeduldig op een excuus wacht, die niet uit eigen ongenoegen zijn medemens terechtwijst, die niet op enige mate van wraak zint, maakt zich één met Mij en Mijn ware wijze liefde.

Maar in jullie allemaal is nog steeds verleiding aanwezig, want het is zijn vreugde om de mens in zijn nederigheid te verstoren, om hem tot ergernis te brengen, tot een reactie op wat voelt als een vernedering, een onrecht, onwaarheid, kwetsing e.d. Want hij weet dat op zulke momenten hem de macht gegeven is en daarom verstoort hij het liefst de harmonie tussen mensen, door ze slechte keuzen voor te houden als goede keuzen, precies waar hij ziet dat een zeker verlangen aanwezig is. En maakt iemand dan die keus, dan is hij er zeker van dat daar ongenoegen van komt en afstand tot Mij en Mijn liefde. Want hij ziet meer en kent de verwachtingen die mensen van elkaar hebben. En juist als aan die verwachtingen niet voldaan wordt, krijgt hij opnieuw kans om nog iemand tot verleiding te brengen keuzen te maken die niet naar liefde zijn. Op die manier zet hij mensen tegen elkaar op, haast ongemerkt, want de meeste mensen  geven niet snel toe , dat hun keus eigenlijk meer naar eigenbelang was of dat ergernis ontstond, doordat niet aan verwachtingen voldaan is.

Het sluipt er in. Want anders zou verleiding geen kans hebben. Zeker niet bij degenen die vooral ernaar zoeken Mijn liefde in waarheid te zijn. Maar juist bij hen die Mij na staan, is het voor de verleiding dikke winst, als hij de harmonie en het contact met Mij weet te verstoren. En het gebeurt dat de beste mens verleid wordt. Beken het Mij eerlijk, zodra je voelt dat de harmonie verstoord is. Want zodra je dat aan Mij bekent, open je de stroom van Mijn liefde weer en al gauw zul je merken dat de harmonie zich herstelt. Want al doen jullie goed werk, zijn jullie goed en liefdevol zoveel je kunt, de verleiding heeft van tijd tot tijd ook nog vat op jullie. Want hij heeft nog macht, nog een tijdje. Maar dan zal zijn tijd en zijn macht over jullie voorbij zijn. Dan zal Mijn liefde in jullie hart zegevieren en kunnen jullie in Mijn liefde elke verleiding weerstaan. Omdat jullie dan de volkomen nederigheid verworven hebben die jullie vrijwaart van elke verleiding. Gezegend zijn jullie in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!

Hemels Brood 5617

Ware liefde overdekt alles en maakt alles goed. Maar dan is het wel nodig om ware liefde te zijn. Want misdaad, boosheid, en dergelijke maakt niets goed. Wie iets met liefde goed wil maken heeft het nodig te weten wat ware liefde werkelijk is. Er is veel geschreven over wat liefde is. In de Bijbel staat uitgebreid beschreven wat liefde is. Maar hoe kun je ware liefde zelf zijn?

Veel gelovige mensen zoeken er oprecht naar om ware liefde te zijn, naar ware liefde te handelen, toch bemerken zij regelmatig niet aan de beschrijvingen van liefde zoals die in de Bijbel staan, in al hun handelen te voldoen. Steeds is er wel iets waarmee zij van liefde afwijken. Al zijn het maar korte momentjes, al zijn het maar kleinigheidjes, steeds is er wel iets wat niet of niet helemaal met ware liefde overeenkomt. Hoe ernstig is dat?

Elke afdwaling van liefde is net zo ernstig als de intentie waarmee van liefde is afgedwaald. Want in sommige omstandigheden is het moeilijker om naar ware liefde te blijven handelen dan in andere omstandigheden. Maar liefde blijft altijd liefde, hoe de omstandigheden ook zijn. En de ene mens heeft van nature meer mogelijkheden om de verleiding om van liefde af te dwalen te weerstaan, dan een ander, waardoor de ernst ervan ook niet hetzelfde is. Veel mensen wegen hun eigen vermogen om naar liefde te handelen af aan medemensen om hen heen. Waardoor de een soms commentaar heeft op een ander, op grond van zijn eigen vermogen, zonder te zien dat niet iedereen dezelfde vermogens heeft. Wie kijkt met de ogen van ware liefde, die ziet elk verschil en kan daar rekening mee houden.

Wie in zijn hart met Mij verbonden is, kan uit Mijn liefde putten om ware liefde te zijn. Het ene moment kan iemand vanuit Mij ware liefde zijn, terwijl dat het volgende moment weg kan zijn, als het contact met Mij in het hart verstoord wordt door invloeden van buitenaf, door verandering van omstandigheden. Want de aandacht voor Mij in het hart kan weggetrokken worden door een medemens die iets doet of zegt. En het vraagt doorzettingsvermogen om dan in het hart met Mij verbonden te blijven en toch ook aandacht te hebben voor die medemens en de ontstane situatie. Want ware liefde maakt wel alles goed, maar ware liefde kun je alleen putten uit Mij in je hart en pas dan is ware liefde precies wat in de Bijbel staat dat ware liefde is. Wie denkt ware liefde te zijn door al zijn handelen in alles overeen te brengen met de omschrijving in de Bijbel, zoals daar staat dat ware liefde is, die zal bemerken dat er altijd wel iets in zijn handelen aan ware liefde mankeert. Want als je uit de Bijbel, door Mijn Woord, bijvoorbeeld weet dat ware liefde geduldig is en je oefent je in geduld, dan zul je na enige tijd bemerken, dat je evengoed, ondanks al je inspanningen, nog in ongeduld vervalt. Maar, put je liefde uit Mij, dan zul je merken geduldig te kunnen zijn, ook op momenten dat je dat eerder niet lukte.  

Nu is het zo, dat nog niemand in al zijn handelen al helemaal volmaakt liefde is. Evengoed, wie de intentie heeft om naar liefde te handelen, maar nog niet altijd zijn volledige aandacht bij Mijn liefde in zijn hart heeft, voor hem geldt Mijn liefde als zijn liefde en dat zal de situatie voor alle betrokkenen goed maken. Zodat iedereen de tijd en de gelegenheid heeft om ware liefde uit Mij te leren kennen in zichzelf en te leren zijn. Want het belangrijkste is ware liefde, want werkelijk leven is ware wijze liefde, Die Ik Ben.

Hemels Brood 5618

Wat is nederigheid? Is dat buigen voor een mens of buigen voor Mij? En met buigen bedoel Ik dan, je eigen mening opzij zetten voor Mij of voor een mens. Dat is een moeilijke vraag, want buigen voor Mij is in wezen liefde voor Mij. Maar liefde voor je medemensen is ook gelijk liefde voor Mij. Maar nu is er iemand die iets anders als correct ziet dan jij en je vraagt Mij hoe daar mee om te gaan. Buig je voor die medemens, die volledig te goeder trouw is, of buig je voor Mij? Want je bent ervan overtuigd dat je zienswijze uit Mij verkregen is en het is aan jou om daarover een keus te maken. Je vraagt je af, of buigen voor die medemens eigenlijk niet ook buigen voor Mij is, dat je eigen mening opzij zetten buigen voor Mij en je medemens is. Maar tegelijkertijd blijf je dan niet bij de overtuiging dat wat je ingegeven is, je door Mij ingegeven is.

Al deze overwegingen zijn verstandelijke overwegingen. Het zijn geen overwegingen in je hart, maar in je hoofd. Omdat je je er ongemakkelijk bij voelt, denk je dat het overwegingen in je hart zijn, maar je verstandelijke overwegingen voeren toch de boventoon en zo is dat ook bij je medemens, die er ook een gevoel van waarheid bij heeft, terwijl dat ook wel degelijk gepaard gaat met verstandelijke overwegingen. Dat is in veel opzichten de moeilijkheid, als je denkt dat het je gevoel is, terwijl de overwegingen om voor het één of voor het ander te kiezen, vooral gemaakt worden met het hoofd, het verstand. En of iemand dat bij zichzelf kan herkennen en toegeven, ligt aan hem, aan zijn bereidheid. Aan jou zeg Ik, kom terug in je hart, want daar vind je waarheid en daar vind je waarop je overtuiging het eerst gebaseerd is. Alles wat je in de oprechtheid van je hart gevoeld hebt als van Mij gegeven, zoals jij het ervaren hebt, blijft altijd waarheid. Want het gaat er niet om wat een medemens als waarheid ziet, het gaat erom wat jij als waarheid ziet, wat jij als goed en van Mij gekregen ziet.  

Jij bent verantwoordelijk voor wat jij al dan niet goed doet, zegt, naar handelt. En kijk daarvoor altijd met de ogen van je hart en niet met die van je verstand. Doe wat het eerst in je hart is opgekomen. Controleer of dat in alle eerlijkheid en oprechtheid, zonder enig raakvlak met eigenbelang, in je opgekomen is, dan kan het niet verkeerd zijn, als je er met ware goede intenties aan vasthoudt. Want als een medemens je ergens over aanspreekt dat in de oprechtheid van je hart op zijn plaats valt, dan kun je diens mening overnemen, maar als het niet in je hart op zijn plaats valt, houd dan vast aan wat in je eigen hart als juist en goed voelt. Dit geldt niet alleen voor jou, dit geldt voor alle mensen: verwissel je redenatie over je mening niet met gevoelens in je hart, want dat is verleidend en leidt tot misvattingen. Als het erop aankomt, buig dan voor Mij, eerlijk en oprecht, dat is altijd goed.

Hemels Brood 5619

Is het mogelijk om contact te hebben met je dierbaren die overgegaan zijn en je op aarde niet meer bij je hebt? Of is dat pas weer mogelijk, als je zelf overgegaan bent en niet meer op aarde bent? Dat zijn zo wat vragen van mensen. En er zijn mensen die zeggen dat zij een of meerdere van hun overleden dierbaren hebben gezien of gesproken of in hun nabijheid gevoeld hebben. En dat kan waar zijn. Want er is geen scherpe scheiding tussen het geestelijke leven van mensen. Integendeel, al het geestelijke leven staat met elkaar in verband, is met elkaar verbonden in Mij, jullie Schepper, God en hemelse Vader.

Wel zijn er verschillende sferen in het geestelijke en al naargelang iemands levenssfeer kan hij met zijn dierbaren in contact zijn, bewust of niet bewust. Dat ligt aan verschillende factoren, die niet allemaal bij jullie op aarde bekend zijn. En dan is er ook de vraag, of er in de geest ook mensen zijn die niet meer op aarde verblijven en het niet zo goed bedoelen, die zich voordoen als een dierbare en daarmee mensen misleiden. Ook zij zijn met iedereen verbonden, met elkaar in Mij en ook zij kunnen in het geestelijke in contact komen met mensen die nog op aarde verblijven. Meestal is zo’n contact mogelijk door diepe wensen en verlangens naar contact met een overleden dierbare, en het is heel moeilijk om te bemerken dat het de dierbare niet is, maar iemand die zich als zodanig voordoet.

En als er sprake is van een bemiddelaar, die als medium zegt contact te kunnen leggen met een dierbare die overleden is, weet dan dat dat zelden waar is. Ga er maar van uit dat als er enige mate van show of van betaling aan verbonden is, het zeker nep zal zijn. Want overledenen die het niet zo goed bedoelen, kunnen daar misbruik van maken. En het komt vaak voor, dat degene die beweert als medium contact te hebben met een overleden dierbare, gebruik maakt van allerlei slimme onnavolgbare trucjes. En juist als het iemand blij maakt te horen over zijn overleden dierbare, is er geen aandacht voor die trucjes en wordt niet bemerkt dat er geen werkelijk contact met die dierbare is.

Wanneer kun je ervan op aan dat het werkelijk een van je overleden dierbaren is, als je die ziet, hoort of voelt? Dat kun je voor een groot deel vertrouwen, als je er niet om gevraagd hebt, niet mee bezig bent, geen verlangen naar hebt en je ineens in je hart diens sfeer voelt of diens stem hoort of hem in je omgeving ziet. Want elk verlangen, elke wens om in contact met een van je overleden dierbaren te komen, is opening voor bedriegers. Bedriegers die zich als medium voordoen of bedriegers die overgegaan zijn en misbruik maken van die opening. In de geest kunnen contacten ontstaan, maar dat gaat niet zo gemakkelijk als mediums vaak beweren. Geloof alleen wat je in jou zelf gewaar wordt, in je hart voelt of om je heen ziet, als het naar liefde voelt. En pas ook dan nog op voor bedrog. Alleen in Mijn liefde is een contact met overledenen mogelijk en waar, geestelijk.

Hemels Brood 5620

Mensen kunnen keuzen maken uit eigenbelang, uit gezamenlijk belang, of uit liefde. In veel gevallen kiezen mensen voor eigenbelang vermengd met gezamenlijk belang en weinig wordt er gekozen uit liefde. In het openbaar worden keuzen uit eigenbelang vaak bedekt met een beetje gezamenlijk belang, vooral bij reclames lijkt het belang bij de consument te liggen, terwijl het echte belang bij de reclamemaker ligt en daarmee eigenbelang is.

In Mijn ordening staat liefde centraal als basis voor elke keus. Maar de mens is zijn eigen ordening gaan maken en heeft veelal zijn eigenbelang centraal gezet, waarop het gezamenlijk belang zijn beslag krijgt. En de regelgeving die daaruit voortkomt, is door de eeuwen heen nogal eens oneerlijk gebleken. In elke cultuur komen gewoonten voor die op traditie geëigend zijn en vaak niet op liefde gebaseerd zijn. Daardoor zijn er altijd mensen die in moeilijkheden komen en zich tegen de regels van de gevestigde orde verzetten. Terecht en onterecht. Want hoe kun je vasthouden aan regels die niet iedereen ten goede komen? Zolang vastgehouden wordt aan wetten die hun grond niet hebben in ware wijze liefde, zullen er mensen zijn die zich verzetten tegen een leefwijze die gebaseerd is op culturele tradities, op eigenbelang, op zogenaamd gezamenlijk belang. En als eenmaal verzet ontstaan is, blijft dat niet beperkt tot alleen goedbedoelende mensen, ook mensen zonder goede bedoelingen grijpen verzet aan om hun misdadig gedrag als gerechtvaardigd voor te stellen.

Want als de regelgeving niet eerlijk en goed voor iedereen is, dan hoeven zij ook niet eerlijk en goed te zijn. En dat is in deze tijd niet meer een probleem dat alleen binnen de eigen landsgrenzen plaatsvindt, maar het is aan het uitgroeien tot een wereldprobleem. Want grenzen tussen landen vervagen en wetten die in het ene land gelden, worden vertrapt door mensen die uit landen komen met andere wetten, andere normen en waarden. En dat heeft allemaal te maken met de basis van welke samenleving dan ook. Mochten vrouwen vroeger in veel culturen geen arts worden, geen arts zijn, door verzet kunnen zij dat nu wel. Maar er was wel verzet voor nodig. Verzet komt van twee kanten, van degenen die voor zijn en van degenen die tegen zijn. Zolang eigenbelang geaccepteerd is, blijft voor en tegen tot verzet, tot strijd leiden en in wezen is het de strijd om liefde tegen te houden uit eigenbelang.

Maar Mijn liefde is niet tegen te houden, zij is er en doet haar werk, al zolang de mens op aarde leeft en zij zal haar werk blijven doen, tot in de eeuwigheid. Maar het is aan de mens om die keus te maken, waardoor Mijn liefde hem tot een ware zegen is en hem tot ware gelukzaligheid brengt. Hij heeft er de eeuwigheid voor.

Hemels Brood 5621

Waar moet je aan voldoen? Ieder mens heeft standaard waarden waarvan hij vindt dat hij eraan moet voldoen. Maar die zijn voor ieder mens verschillend. Er zijn wel overeenkomsten, maar ook veel verschillen. De ene mens heeft zichzelf meer opgelegd waaraan hij moet voldoen, dan een ander. En onderling zijn er ook verwachtingen dat anderen zich aan dezelfde waarden zullen houden als iemand normaal vindt. Dat geeft nogal eens teleurstelling.

Want wat de een normaal vindt, verschilt nogal eens met wat een ander normaal vindt. En dat heeft zowel een positieve als negatieve kant. Want wie weinig waarde hecht aan waarheid, oprechtheid, goedheid, behulpzaamheid en dergelijke, gaat er vaak van uit dat zijn medemensen daaraan ook weinig waarde hechten. Terwijl een ander, die juist veel waarde hecht aan waarheid, oprechtheid, goedheid, behulpzaamheid en dergelijke, er meestal ook van uit gaat, dat zijn medemensen daar ook veel waarde aan hechten. Noch het één, noch het ander is werkelijkheid, zodat er veel misverstaan wordt en verkeerd geïnterpreteerd wordt. Het is vaak moeilijk om in te schatten welke waarde iemand ergens aan geeft. Want waar in het algemeen geen waarde aan gehecht wordt, wordt het liefst verborgen gehouden. En wie weinig hecht aan waarden als waarheid, goedheid, behulpzaamheid, en dergelijke, zal dat het liefst zoveel mogelijk verborgen houden, om zijn eigen zin te kunnen doen.

Welke waarden heb jij jezelf opgelegd om aan te voldoen, en kun je daaraan wel steeds voldoen? Want Ik zie bij veel gelovige mensen dat zij zichzelf veel opgelegd hebben waaraan zij vinden te moeten voldoen, vaak gezien van uit wat zij geloven dat belangrijk is om aan te voldoen. En zo leggen zij zich een dwang op, die nogal eens ook met allerlei rituelen gepaard gaat, die Ik hen niet heb opgelegd, want Ik leg niemand iets op. Mijn Woord en Mijn Geboden zijn een welgemeend advies om uit eigen vrije keus op te volgen, niet gedwongen, maar vrij om te doen of te laten. En ja, daaraan zijn gevolgen verbonden. Maar het is niet zo, dat wie zichzelf tot het opvolgen van Mijn Woord en Mijn Geboden dwingt, gevrijwaard is van gevolgen, want zolang het geen eigen vrije ongedwongen keus is, krijgt elk handelen de gevolgen die nodig zijn, om tot een werkelijk eigen ongedwongen vrije keus te komen.

Want het door zichzelf gedwongen opvolgen van Mijn Woord en Mijn Geboden heeft geen betekenis als zodanig. Beter volgt iemand zijn eigen vrije wil, dan gedwongen door zichzelf Mijn Woord en Mijn Geboden op te volgen en bekent hij Mij zijn zwakte daarin. Dan zullen de gevolgen mild zijn en vol liefde, omdat hij eerlijk is en de moed toont om zichzelf aan Mij te laten zien zoals hij is. Niemand moet aan Mijn Woord, aan Mijn Geboden, aan Mijn liefde voldoen, maar wie het in vrijheid uit eigen keus graag wil, die zal in Mijn liefde, mettertijd, steeds een beetje meer groeien, tot hij Mijn liefde helemaal zelf vrij kan zijn, helemaal vrij is.

Hemels Brood 5622

Ieder mens zoekt ernaar tot de gelukzaligheid van zijn wezenlijkheid te komen. Dat is zoals Ik hem in zijn wezenlijkheid geschapen heb, De Mens. Op aarde is hem daarvoor de weg gegeven die nodig is om tot die gelukzaligheid te komen. Maar door misleiding is hij van die weg afgedwaald en door misleiding dwaalt hij steeds weer van die weg af. Juist zijn verlangen naar gelukzaligheid is basis voor verleiding en juist dat verblindt hem waardoor hij de ware weg niet ziet of slechts gedeeltelijk ziet.

Ik ben daarom op aarde gekomen, om alle mensen de juiste weg duidelijk te tonen en deze weg te kleuren met Mijn liefde, zodat zelfs de blinde die weg kan vinden. En nog zijn er maar weinig mensen die die weg, die Ik voor alle mensen zo duidelijk zichtbaar gemaakt heb, daadwerkelijk gaan, die begrijpen hoe belangrijk het is om die weg te gaan. Want het is geen gemakkelijke weg, het is een weg van opoffering, van miskenning, van slavernij en uithongering, van verstoting en vernedering in allerlei soorten en maten. De meeste mensen gaan liever een gemakkelijke weg, die hen geeft wat zij nodig denken te hebben, die hen belooft het geluk zonder moeite te kunnen krijgen, die vergoelijkt wat zij misdaan hebben, alsof alle wegen net zo goed zijn en hen net zo snel vooruit helpen. Maar al die wegen zijn dwaalwegen, die een grote omweg maken voordat ze op de Enige ware weg uitkomen. En al die wegen kosten uiteindelijk veel meer inspanning, dan de Enige ware weg aan inspanning kost.

Maar juist aan het begin van zo’n omweg lijkt die weg zonnig en makkelijk te gaan, en juist aan het begin van die Enige ware weg is moeite nodig om door distels en doornen op die weg te komen. Daardoor lijkt het dat die weg alleen uit doornen en distels, uit kuilen en hobbels bestaat, maar het tegendeel is waar. Want juist die omweg, die goed begaanbaar lijkt, is na een tijdje bedekt met doornen en distels en wie zich dan omdraait om de weg terug te gaan, die treft daar ook doornen en distels aan. Maar wie de Enige ware weg gaat, dwars door de doornen en distels, niet geeft om de moeite die het kost om die weg te gaan, opoffering, miskenning, verstoting, en dergelijke niet uit de weg gaat, die zal na verloop van tijd weten hoe daarmee om te gaan en vindt Mij op zijn weg, Mijn hulp en Mijn liefde. Dat maakt die weg niet ineens een gemakkelijke weg, maar Mijn liefde maakt die mens in zijn wezenlijkheid al wel gelukkiger dan degenen die via omwegen tot gelukzaligheid denken te kunnen komen. En al gaat de Enige ware weg niet over rozen, wie die weg volhoudt, al is het met vallen en opstaan, misschien zelfs met kleine omweggetjes, die heeft wel steeds het besef van Mijn liefde in zijn hart en hij voelt zich door Mijn liefde in zijn hart gelukkig en blij, ondanks de moeite die het gaan van de Enige ware weg hem kost. En aan het eind van die weg komt hij bij Mij uit, in Mijn hemels Paradijs voor hem.

En ja, ook al die omwegen komen uiteindelijk bij Mij uit, maar niet direct in Mijn hemels Paradijs, want er zijn meerdere sferen in Mijn hemel en iedereen breng Ik na zijn verblijf op aarde, in die hemelse sferen die passen bij de wegen die iemand op aarde gegaan is. Mijn liefde is in alle hemelse sferen, maar die sferen verschillen al naargelang de wezenlijkheid van ieder mens en de wegen die hij op aarde gegaan is. Op aarde is de Enige ware weg niet de gemakkelijkste weg, maar wel de weg waarop je Mijn liefde het zuiverst in je hart kunt voelen en dat geeft ondanks alle moeite, een diep gevoel van werkelijk geluk en blijdschap, zicht op werkelijk leven.

Hemels Brood 5623

Het verstandelijke besef van Mijn bestaan zet mensen tot zoeken aan. Zoeken hoe alles in elkaar zit, wat Mijn Woord precies zegt, wat het leven is, hoe alles zich met elkaar verhoudt en hoe het geestelijke en het materiële zich met elkaar verhouden. Iedereen die besef heeft van Mijn bestaan, overdenkt dat in meer of mindere mate. Maar begrijpen hoe en wat precies een en ander betekent, vindt eigenlijk alleen in alle waarheid in het hart plaats. Niet door het overdenken, maar door Mijn ingevingen in het hart, waardoor het verstand begrijpen gaat.

Wie geen verbinding met Mij maakt in het hart, kan met zijn verstand lange tijd allerlei teksten uit allerlei boeken hierover lezen en overdenken, zonder het te gaan begrijpen. Evengoed zal diegene op zeker moment een en ander toch gaan begrijpen, niet door zijn jarenlange denken, maar door Mijn ingevingen in zijn hart. Want als Ik het tijd vind om iemand een zeker inzicht te geven, dan geef Ik dat. Zo zijn er geleerden die jarenlang allerlei onderzoeken doen met hun verstand en na verloop van tijd ontdekken zij iets dat nieuw is voor hen en zij denken dat door al hun onderzoekingen ontdekt te hebben. Maar Ik zeg je, zij hebben wat zij ontdekten door de ingevingen van Mij in hun hart, wat zij met hun verstand konden begrijpen, ontdekt. Daardoor denken zij, dat zij het met hun verstand bedacht hebben. In werkelijkheid ontdekt de mens niets zelf zonder ingevingen van Mij op de daarvoor bestemde tijd, niet in zijn hart en niet met zijn verstand. Denk nu niet dat Ik daarmee de vrije wil van de mens belemmer, want het blijft de vrije keus van ieder mens hoe hij zich op aarde gedraagt, of hij zich naar liefde gedraagt of naar het tegenovergestelde daarvan en alles daartussenin. Of hij zich vooral op zijn verstand richt of op zijn hart bij zijn onderzoekingen. En of hij wel of niet tot onderzoeken komt, ligt aan zijn vrije wil en ook wat hij wil onderzoeken is zijn vrije keus. Maar de Schepping is Mijn, alle leven is Mijn en Mijn liefde staat boven alles en iedereen, zonder de vrije wil van de mens te belemmeren, op zo’n wijze manier, dat alle mensen daarbij gebaat zijn ten goede van hun werkelijke leven en hun werkelijke welzijn en geluk.

Bedenk daarom, lieve mensen, dat jullie in verhouding tot de eeuwigheid, nog niet een seconde op aarde verblijven en in verhouding tot Mij, nog niet het begripsvermogen van een erwt hebben, wat zelfs nul is, als Ik in het hart geen ingevingen zou geven. Want dat is het euvel bij veel mensen: zij denken zelf te ontdekken wat Ik hen geef te ontdekken. Want wat Ik wil, is er op hetzelfde moment, terwijl het mensen gezamenlijk eeuwen kost om waarheid van zijn te ontdekken, en nog eens eeuwen en eeuwen om gezamenlijk te ontdekken dat het ware leven uit Mij komt en dan duurt het nog zoveel eeuwen om het gezamenlijk te zijn: Mijn ware wijze liefde, ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 5624

Van tijd tot tijd laat Ik mensen even los. Zoals Ik bij Adam en Eva Mij even terugtrok, om te zien of zij naar wat Ik hen gezegd had, zouden handelen. En zo laat Ik nu ook van tijd tot tijd mensen even los, om te zien of zij in hun vrijheid ook nog de goede ware weg kiezen, of zij bij alles wat zij van Mij geleerd hebben blijven. Voor veel mensen is het nog moeilijk om de verleider te weerstaan, want juist de verleider ziet en weet wanneer Ik Mij een wijle heb teruggetrokken en hij zal geen kans voorbij laten gaan om direct gebruik te maken van zijn mogelijkheden, die zich voordoen als Ik Mij heb teruggetrokken. Want de verleider slaapt nooit en staat altijd klaar om ongezonde gedachten bij mensen op te roepen.

Het is aan de mens om die als zodanig te herkennen en te weerstaan en iedereen kan, ook al heb Ik Mij van hem teruggetrokken, Mij naar zich toe halen om de verleidingen van de verleider te weerstaan. Maar doet iemand dat? Dat is steeds de vraag. Want al heb Ik Mij even teruggetrokken, weg ben Ik nooit en Ik slaap ook nooit, Mijn liefde blijft eeuwig over jullie allen waken en zodoende is niemand in werkelijkheid zonder Mij. Ik ben altijd overal en in iedereen aanwezig en als Ik zeg dat Ik Mij zo nu en dan even terugtrek, dan bedoel Ik, dat Ik een tijdje uit het directe besef van iemand ben en het aan hem is om evengoed naar zijn goede inzichten, die hij van Mij gekregen heeft, te blijven handelen. Want het is in ware vrijheid belangrijk, om ook dan naar waarheid en ware liefde te handelen. Nu hebben jullie van tijd tot tijd nog slaap nodig, maar in werkelijkheid is er geen slaap, alleen leven. Adam en Eva lieten zich verleiden tot het handelen naar hun nieuwsgierigheid, naar hun behoeften en zij luisterden naar de leugens van de verleider, tijdens Mijn afwezigheid in hun directe besef van Mij. En dat had voor hen grote gevolgen waarvoor Ik hen graag behoed had, zoals Ik ook nu mensen graag behoed voor de gevolgen van hun toegeven aan de verleider.

En het gebeurt keer op keer dat de verleider mensen aanzet van liefde af te dwalen. Maar nu is het een andere tijd, want het Paradijs is er op aarde niet meer en de omstandigheden zijn gewijzigd door Mijn liefde en Mijn komst op aarde. Door Mijn lijden, Mijn dood en Mijn opstanding. Want nu kunnen mensen verleid worden tot de grootste afdwaling van liefde, maar niets kan de mensen daarbij afhouden van de mogelijkheid om terug te komen op hun schreden en tot Mij te komen en evengoed, na al hun omzwervingen, bij Mij in Mijn Huis terug te komen, waar meer is voor iedereen die bij Mij thuiskomt, dan ooit in het Paradijs aanwezig was aan liefde en geluk. Zo is het, maar wie de verleiding nu al weerstaat, die weerstaat de wereld en kan op aarde al bij Mij Thuis zijn. Want in ieders hart is Mijn Huis en daar ben je in ware liefde altijd welkom!

Hemels Brood 5625

In mensen sterf Ik en in mensen sta Ik weer op. In mensen word Ik veroordeeld en tot sterven gebracht, maar Ik sterf nooit en in mensen sta Ik steeds opnieuw op. Maar velen bemerken Mijn opstanding niet, in hen ben Ik aanwezig als dood, terwijl Ik leef, zodat zij ook leven. In mensen heb Ik lief, terwijl zij niet liefhebben, omdat zij nog in de dood verkeren, de dood van de wereld en het zelf willen zijn.

En jij, lief kind, je breekt je hoofd erover hoe je Mij, Die in jou is, de Levende in jou, kunt zijn, hoe je tot geduld, tot Mijn totale liefde kunt komen, door alles waar je nog in tekortschiet te oefenen en te oefenen. Maar Ik geef jou oefeningen, het is niet bedoeld dat jij jezelf oefent met wat jij denkt te moeten oefenen. Open je hart voor Mij, besef Mij, de Levende in jou, besef Mijn liefde in jou, in je hart en om je heen. Want vandaaruit ga je zien wat voor jou nodig is om te zien. Zoek niet te worden wat je zelf denkt te moeten worden, om tot het ware werkelijke leven te komen. Laat Mij eenvoudig toe jou oefeningen te geven wanneer Ik het daarvoor tijd vind. Met al je ijver om het goed te doen, zoals jij vindt dat je het goed moet doen, ga je aan Mij voorbij. Je hoeft niets te verdienen, er is niets te verdienen, er is alleen bereidheid nodig, bereidheid om wat je van Mij voelt in je hart, aan te nemen en op te volgen en al wat je niet begrijpt zal Ik je duidelijk maken, stap voor stap, precies zoals Ik zie dat voor jou het beste is. Niet zoals jij zelf bedacht hebt om een goed mens te zijn of te worden. Je hoeft je wensen en verlangens niet los te laten, zodra je uit Mij de juiste inzichten gekregen hebt, laat je ze vanzelf los, ze verliezen vanzelf hun waarde, zodat je er geen wens of verlangen meer naar hebt. Gaandeweg ga je meer en meer Mijn opstanding in jou beleven.

Want, lief mens, ook in jou kom Ik meer en meer tot opstanding. Niet door al jouw oefenen, maar door de oefeningen die Ik je geef zonder dat jij ze als oefeningen herkent. En het enige verlangen dat overblijft, is het verlangen naar Mij en Mijn liefde, welke in jouw hart al eeuwig aanwezig is, want Ik ben eeuwig in jouw hart aanwezig, de Levende. Ik roep jou tot leven, Ik roep alle mensen tot leven. Luister naar Mijn roep in je hart, naar Mijn roep om je heen en kom tot leven door Mijn opstanding in jou. Omdat Ik jou liefheb, jou Mijn kind. Mijn leven is in jou en jij bent leven in Mij, jij Mijn kind, mens op aarde.

Hemels Brood 5626

De toekomst is net zo onzeker als je verleden. Je kunt er niets aan veranderen, niets aan je verleden en niets aan je toekomst. Omdat je noch van het een, noch van het ander precies weet wat de factoren zijn die ermee te maken hebben en niet precies weet wat de uitwerking zal zijn van al wat je nu doet en laat, toen deed en liet en nog gaat doen of laten. Maar Ik heb het hierbij niet over je verleden op aarde en je toekomst op aarde, Ik heb het over je verleden voor je op aarde kwam en je toekomst nadat je op aarde bent geweest. Want beide hebben met elkaar te maken, met jouw leven op aarde, met jouw werkelijke leven, welke op aarde in een materieel lichaam gebonden is, maar voor je komst op aarde niet materieel gebonden was en na je verblijf op aarde niet meer gebonden zal zijn.

De aarde heeft een bijzondere betekenis, want het is je verblijf nu, en je hebt daarvan besef nu. Het bestaansbesef gedurende je verblijf op aarde tussen je geboorte op aarde en je sterven op aarde laat alleen je verblijf op aarde zien, niets van daarvoor, niets van daarna. Want alleen nu op aarde is voor jullie mensen belangrijk. Toch kun je op aarde wel iets te weten komen over wat is voor je bestaan op aarde en wat zal zijn na je bestaan op aarde. Want zowel het een als het ander is op een bepaalde manier verweven met je bestaan nu, met je doen en laten nu. De aarde en alles erop, eraan en eromheen is materieel gezien van een heel andere waarde, dan wanneer het als geestelijk geheel gezien wordt. Want zonder de materiële vastheid is de aarde de basis van bestaan en van handelen, van doen en laten van alle mensen die op de materiële aarde verblijven. Het is de basis waarop iedereen zich oriënteert en tot zijn gedragingen komt. Het is de basis waarop je je keuzen maakt.

Is die basis zand, moeras of is die basis steen en rots. Want op zand en moeras blijft niet veel overeind, maar verankerd in steen, in rotsen, blaast de sterkste wind het niet weg. Alleen, als Ik het niet letterlijk over zand en moeras en over steen en rotsen heb, dan is het vrij gemakkelijk te begrijpen, dat Ik het over de keuzen van mensen heb die ze maken op grond van eigenliefde of liefde voor Mij, jullie Schepper, Die jullie liefheeft en alles voor jullie welzijn en geluk beschikbaar stelt. Dat is de aarde met alles erop, eraan en eromheen. Maar nu niet letterlijk bedoeld, maar geestelijk. Vergeet nu eens al het letterlijke, alle materie, laat dat eens allemaal helemaal weg, wat houd je dan over? Kijk, en dat is al veel moeilijker om te begrijpen. Toch is het voor iedereen op aarde nodig om helemaal los te komen van alle materie en al wat letterlijk de aarde met alles erop, eraan en eromheen is. Want dan kun je gaan ervaren wat de werkelijke aarde is en wat de werkelijke hemel is. Dan kun je gaan begrijpen wat werkelijk leven is, wat leven is van voor je komst op aarde en wat leven is na je bestaan op aarde, en in welk verband dat staat met je verblijf nu op aarde, op de werkelijke aarde.

In je hart is die werkelijke aarde, de hele aardse Schepping. In je hart is letterlijk gezien geen zand, geen moeras, geen steen, geen rotsen, dat is gemakkelijk te bevestigen. Toch kan Ik je alles van het geestelijke in je hart laten zien zoals je dat materieel nu meemaakt. In je gedachten kun je een gebouw zien, met steen, hout en glas en alles materieel, maar ook in je gedachten is geen van dat materiële werkelijk aanwezig. Laat je dan ook op de aarde in de materie niet door die materie bedriegen, want dat is op aarde de grootste valkuil. Sta op uit die valkuil en begrijp het grote verschil, dan begrijp je dat voor je komst op aarde je werkelijke leven zonder materie is en na je verblijf op aarde je werkelijke leven zonder materie is. En het belangrijkste, dat nu op aarde je werkelijke leven zonder materie is. Je werkelijke leven ben Ik, ware liefde, hemelse gelukzaligheid. Nu en altijd. En Ik maak jou vrij, Mijn liefde maakt jullie allemaal vrij. Daarvoor ben Ik op aarde gekomen, Ik, werkelijk Leven.

Hemels Brood 5627

De doorsnee mens wil graag horen dat hij het goed doet, wil graag bevestiging over wat hij aan werk gedaan heeft, dat het goed is gedaan. De meeste mensen krijgen graag complimenten, ze voelen zich daardoor erkend, gezien, aanvaard. En de meeste mensen willen wat niet goed gegaan is, liever niet horen, niet toegeven en zij hebben ook liever dat daar niets over bekend wordt. Voor de meeste mensen is het ook heel moeilijk om toe te geven dat er iets door hen is misgegaan. Dus fouten en missers worden zoveel mogelijk toegedekt en vaak worden mensen daarbij geholpen door hun medemensen, die zelf ook regelmatig iemand nodig hebben, om hun missers toe te dekken voor het oog van anderen. Er is zelfs een uitgebreide handel in dit toedekken, want nogal eens lukt het toedekken van fouten niet zonder daar een of meer mensen voor te betalen en daar gaat in allerlei situaties veel, heel veel geld in om en macht, heel veel macht.

Maar het zijn niet alleen de toe dekkingen van de grote misdaad, waarbij met veel geld en macht de ergste misdaden worden toegedekt. Ook jullie, lieve mensen, hebben regelmatig de neiging om je omwegen verborgen te houden, je ongelijk niet te bekennen, maar te verdedigen met allerlei bedachte argumenten. Dat lijkt niet zo erg en het is ook zeker niet zo erg als de grote misdaad, maar het is ook niet naar Mijn liefde. En de vraag is, in welke verhouding staat dat dan met de georganiseerde misdaad zoals dat heet, want vergeleken daarmee zijn jullie engelen in Mijn hemel. Maar in werkelijkheid zijn jullie dat nog niet. En het is goed om dat nu eens onder ogen te zien, die neiging om niet toe te geven dat je geen gelijk had, dat je met argumenten je ongelijk bedekte en dat je graag complimenten krijgt over wat je goed doet. Oh, je verliest er Mijn liefde niet mee, want Ik heb je evengoed voor eeuwig lief. En voor Mij hoef je ook niets te bekennen of goed te maken, want Mij doe je nooit op enigerlei wijze tekort. Maar wat je aan een ander, aan een medemens tekortdoet, doe je dubbel aan jezelf tekort.

Kijk, wat je nog niet naar Mijn liefde kunt doen, maakt deel uit van je leerproces op aarde en dat doet niemand tekort, omdat het gevat is in Mijn liefde, ook al ondervindt een medemens daar gevolgen van, dan wordt dat door Mij aan diegene in Mijn liefde ruimschoots vergoed. Maar als je de nederigheid niet vindt om je fouten, je ongelijk, toe te geven aan je medemens, dan doe je jezelf toch wel tekort. Omdat dat een keus is, die geheel in jouw hand ligt, jouw verantwoordelijkheid is. Want wie door de kleine deur van Mijn hemelrijk wil, zal zich heel klein moeten maken, dat is, heel nederig moeten zijn. Iedereen kan dagelijks door die kleine deur in Mijn hemel komen en daar gevoed en gelaafd worden met Mijn liefde en haar wijsheid. Maar wie zich groter voordoet dan hij is, die komt niet door die deur voordat hij zich bukt en klein maakt. Dat is, voordat hij tot nederigheid komt en toegeeft geen gelijk te hebben. Dan wordt hij kleiner en de deur naar Mijn hemel wordt groter, dat is het besef van Mijn liefde en haar wijsheid in alles.

Hemels Brood 5628

Als je iets probeert te zijn wat je niet bent, geeft dat ongemak. Als je iets probeert te kunnen wat je nog niet kunt, geeft dat ongemak. Als je Mijn liefde en haar wijsheid probeert te doorgronden en probeert te zijn, maar dat lukt je niet, dan geeft dat ongemak, een gevoel van onvrede. Maar vraag je eens af waarom je Mijn liefde en haar wijsheid dieper dan voor jou mogelijk is, wilt doorgronden en waarom je meer probeert te zijn dan je kunt. Want Ik vraag je niet het onmogelijke, het kan daarom niet voor Mij zijn. En Ik zeg je, Mijn liefde en haar wijsheid heeft een eeuwig oneindige diepte die voor mensen niet te doorgronden is en Mijn liefde en haar wijsheid zelf zijn, ligt in Mijn Hand. Dat maakt al je inspanningen in zekere zin ijdel en geeft je onvrede over jezelf en wat je bereikt hebt.

Ja, het is belangrijk om tot Mijn ware liefde te komen in al je doen en laten en ja, het is nodig dat het jouw vrije eigen keus is, maar dan is het vervolgens Mijn weg die je te gaan hebt, om tot Mijn ware liefde te komen en daarvoor is het alleen nodig, dat je steeds opnieuw in je hart bij Mij komt en naar Mij luistert. Dan is het nodig dat je niet probeert beter te zijn dan je bent, maar te accepteren dat je nog een weg te gaan hebt, een weg die in Mijn Hand ligt en niet alleen jou tot Mijn ware liefde brengt, maar ook je medemensen. En soms is het nodig dat jouw onhebbelijkheden niet weggenomen worden, om anderen de kans te geven daar met liefde en respect mee om te gaan. En laat het idee eens varen, dat Ik het van je verwacht, dat je zo snel mogelijk alles in het werk stelt om Mijn liefde in alle omstandigheden te zijn. Want als Ik zou willen dat je vandaag of gisteren al geheel Mijn liefde zou zijn, dan zou Ik daar onmiddellijk voor kunnen zorgen. Maar zo is het niet bedoeld te gaan.

Alles heeft zijn waarde in Mijn Schepping, ook alles wat nog geen liefde is. Want jij en Ik en al je medemensen werken samen in Mijn Schepping, het is niet ieder voor zich, het is allemaal tezamen. En dat vraagt verdragen, maar niet alleen wat medemensen nog niet naar liefde kunnen, maar ook wat je zelf nog niet naar liefde kunt en accepteren dat dat zo is. Want Ik heb ieders karakter aan ieder persoonlijk zo gegeven, zodat het een werking ten goede heeft aan alle mensen. Het gaat er niet om je karakter te buigen, het gaat erom Mijn aanwijzingen te volgen en vrede te hebben met de weg die Ik je op aarde geef. Goede keuzen zijn vooral de keuzen die je met Mij in je hart hebt overlegd. En alle keuzen die je maakt en met je onvermogen te maken hebben, die draag Ik voor jou in Mijn oneindige liefde. Wees jezelf, wees tevreden, en groei met Mij samen tot Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 5629

Als de liefde haar zin kreeg, hoe mooi en goed zou zij alles maken. Maar zo is de liefde niet. Ware liefde is er niet op uit om haar zin te krijgen, om alles naar haar zin te doen. Want liefde is bescheiden en brengt pas tot goedheid en schoonheid, als dat oprecht gewenst is, als het hart zich oprecht naar haar toebuigt, als zij oprecht in het hart uitgenodigd wordt, als mensen zelf oprecht liefde willen zijn. En dan nog zal zij daar geen misbruik van maken. Want alles goed en mooi maken, zal zij alleen doen, als zij door alle mensen gewenst is, alles goed en mooi te maken, als alle mensen zelf oprecht liefde willen zijn en in hun hart alleen nog plaats geven aan ware liefde.

Ware liefde hoeft haar zin niet te krijgen, zoals mensen er voor ijveren om hun zin te krijgen. En terwijl ijver in het rijtje van goede deugden staat, is het toch geen goede deugd als ijver voor eigengewin wordt ingezet. Net als geduld in het rijtje van goede deugden staat, maar het niet meer is, als geduld betracht wordt voor eigengewin. Dat is van toepassing op alles wat in het rijtje van goede deugden staat, het kan allemaal ook voor eigengewin ingezet worden. En er zijn nog veel mensen die dat doen. Maar liefde is in alle opzichten altijd de werkelijk goede deugden. In haar wijsheid dwaalt zij daar nooit van af. Zou zij dat doen, dan zou zij de liefde niet zijn. Dus gesteld kan worden, dat alles wat niet naar de werkelijk goede deugden ingezet wordt, geen liefde is of kan zijn. Zouden alle mensen alleen leven naar de ware goede deugden, zonder enig eigengewin of eigenbelang, dan zou het mooi en goed worden op aarde. Zo is het op aarde nog niet.

En zie, in Mijn hoogste hemel komen alleen diegenen die ware liefde in alles zijn en alleen de ware goede deugden leven. Want Mijn hoogste hemel is de zuivere liefde in haar zuivere wijsheid, die de ware gelukzaligheid geeft en is. En net als liefde geen ware liefde is als zij haar eigen zin zou doen, zo is Mijn hoogste hemel ook Mijn hoogste hemel niet, als er maar iets geen ware liefde zou zijn en niet naar de goede deugden zou zijn. Zo heeft alles een dubbele betekenis, het kan goed of niet goed zijn. IJver kan goed zijn, maar ook niet goed. Geduld kan goed zijn, maar ook niet goed. Dat ligt allemaal aan de motivatie, aan het doel. En hoe staat het dan bijvoorbeeld met ongeduld? Ongeduld kan voor iemand een signaal zijn dat meer ijver voor iets goeds nodig is. Maar ongeduld uit eigenbelang is geen goede deugd. Zo is het eigenlijk met alles. Want het is voor mensen moeilijk om in alles al ware liefde te zijn en dat kan door goede deugden in te zetten zoals ze bedoeld zijn en het tegenovergestelde daarvan te leren kennen. Want wie inziet wat er in zijn hart nog aanwezig is aan eigenbelang en eigengewin en wat er in zijn hart nog aanwezig is aan eigen wijsheid, die zal dat langzaam maar zeker opruimen en daardoor komt er ruimte vrij om ware liefde te laten groeien.

Want liefde dringt zich niet op maar groeit spontaan daar waar zij en haar wijsheid ruimte gegeven wordt en de grond voor haar groei geschikt gemaakt is. En dat is daarvoor het belangrijkste: die grond maakt niemand uit zichzelf geschikt, want die grond in je hart maak je alleen met Mij samen optimaal geschikt voor de groei van ware liefde en haar milde wijsheid. Dan kan zij groeien en je hart meer en meer verlichten, tot je in de meest duistere hoeken in je hart alles gevonden hebt en ingezien hebt als onnut en van dat alles afstand hebt gedaan. Dan is je hart met liefde geheel gezuiverd en in een geheel gezuiverd hart zal niets onzuivers meer plaatshebben, zodat daar Mijn hoogste hemel zichtbaar plaatsheeft en jij daar mag zijn in de volle gelukzaligheid van Mijn eeuwig Leven.

Hemels Brood 5630

Wat kun je doen aan de onwaarheid van mensen, wat kun je doen aan de leugens en het bedrog van de wereld, wat kun je doen aan onachtzaamheid, aan misvattingen, aan pure domheid, aan al het eigenbelang van mensen, wat kun je doen aan alle narigheid die mensen overkomt, kortom wat kun je? Niets.

Je kunt de leugens en het bedrog, de onachtzaamheid, de domheid, het eigenbelang, de misvattingen niet ten goede keren. En toch kun je wel iets doen. Je kunt Mij liefhebben. Met heel je ziel, heel je verstand, met heel je hart Mij liefhebben, onvoorwaardelijk liefhebben. En zeg nu niet, dat je dat ook nog niet kunt, want je kunt het wel. Je kunt waarheid liefhebben, je kunt achtbaarheid liefhebben, je kunt gerechtigheid liefhebben, je kunt zuiverheid liefhebben, je kunt onbaatzuchtigheid liefhebben, je kunt zachtmoedigheid liefhebben en je kunt met heel je ziel, heel je verstand, heel je hart, je daar naartoe keren, en daarmee heb je Mij lief.

Of je het ook allemaal al zelf in al je handelen kunt toepassen, is wat anders, maar als je waarheid, oprechtheid, rechtvaardigheid, zachtmoedigheid, onbaatzuchtigheid enzovoorts in je hart liefhebt, dan heb je Mij lief. Als het je lief is om waarheid te spreken, heb je Mij lief, want Ik ben waarheid. Als het je lief is zachtmoedig te zijn, heb je Mij lief, want Ik ben zachtmoedig. Ik ben onbaatzuchtig, Ik ben zuivere liefde, Ik zorg voor alle mensen, Ik ben goed en waarachtig voor iedereen, oprecht betrokken bij iedereen, Ik ben wijs in Mijn liefde, Ik ben alleen ware goedheid. En als je dat allemaal in jezelf graag zelf ook wilt zijn, dan wil je, gelijk aan Mij, Mijn liefde Zijn. Dan heb je Mij lief. Want Mij liefhebben is niet pas mogelijk als je in alles volmaakt bent, maar is nu al mogelijk, in je hart, als je alles wat goed is, waar, eerlijk, onbaatzuchtig, wijs, zachtmoedig, liefdevol, en dergelijke, liefhebt.

Om Mij lief te hebben hoef je dat nog niet allemaal te zijn. Ik heb jou ook niet pas lief, als je dat allemaal zelf bent. Ik heb jou nu lief, niet een beetje, maar oneindig lief. En zo lief heb Ik alle mensen. Kijk maar eens in je hart of je waarheid liefhebt, dat is, als je het liefst alles naar waarheid doet en zegt. Of je dat in al je doen en laten al toepast, is van geen belang, maar naar waarheid streven, is al waarheid liefhebben en is Mij liefhebben. Van daaruit kan liefde groeien op de grond van waarheid. En alles wat je nog niet naar waarheid doet of laat, ploegt jouw grond om, zodat je dichter bij waarheid komt en dichter bij Mij en uiteindelijk Mij Persoonlijk in je hart herkent en rechtstreeks Mijn liefde voelt en jouw liefde voor Mij voelt, tot vreugde van jou en Mij!

Hemels Brood 5631

De goede mensen op aarde zien het doen van liefde gelijk aan het uit liefde geven van hulp aan de arme mensen in de wereld, aan de mensen die ziek zijn en hulp behoeven, aan hen die op enigerlei wijze hulp nodig hebben of in nood zijn. Maar er is nog een andere vorm van liefde geven aan mensen die arm zijn, en dat is liefde geven aan mensen die geestelijk arm zijn. En er zijn op aarde heel veel mensen geestelijk arm.

Er zijn heel veel mensen die nauwelijks of geen besef hebben van Mijn bestaan, van Mijn bestaan in hen, van Mijn liefde voor alle mensen, van de waarheid van Mijn werkelijke leven, waardoor zij leven en bestaan, en op aarde kunnen verblijven. Er zijn heel veel mensen die geen besef hebben van de reden van hun bestaan, van hun verblijf op aarde en het doel ervan. Die geen besef hebben van het belang van ware liefde voor hun leven nu en na hun verblijf op aarde. En van degenen die wel besef hebben van Mijn bestaan en van Mijn liefde, die in Mij geloven en het goede willen doen, zijn er maar weinigen die de waarheid van werkelijk leven, van Mijn ware liefde, van de betekenis van het leven op aarde, enigszins begrijpen. En aan jullie, die Mij in je hart al meer dan doorsnee hebben leren kennen en meer van jullie verblijf op aarde en de betekenis daarvan begrijpen, al meer van Mijn liefde begrijpen, aan jullie zeg Ik: jullie zijn de rijken aan begrip van werkelijk leven, alhoewel nog arm vergeleken bij de betekenis van Mijn Schepping en Mijn ware oneindige liefde en haar wijsheid, maar rijk in vergelijking tot alle mensen die zonder geloof of met weinig geloof op aarde verblijven.

Jullie zijn rijk ten opzichte van al degenen die in Mijn bestaan en Mijn liefde geloven, maar vastgehouden worden in hun geestelijke groei door kerkelijke regels, rituelen en dwangmatigheden. Jullie zijn rijk ten aanzien van degenen die geloven, maar daarbij veel misvattingen hebben over de waarheid en afgedwaald zijn in bewegingen als New Age, die verward worden door de uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken naar de materiële oorsprong van de aarde en al wat daar op en omheen is. En jullie rijken vraag Ik nu: houd je niet bezig met de armen van de wereld, met de materie, maar deel je rijkdom met de armen die het ware geestelijke leven in hen nog niet beseffen, die het ware geestelijke leven dat Ik hen geef niet als zodanig beseffen, die de waarheid niet zien en het hoe en wat van Mijn leer niet juist begrijpen. Bekommer je met je rijkdom om hen. Want wat baat het iemand die je goed doet, door hem een jas te geven als hij het koud heeft, terwijl hij die jas niet kan meenemen na zijn dood, en je hem dat kunt geven, wat hij wel kan meenemen na zijn verblijf op aarde.

Ik zeg niet, laat diegene maar kou lijden en praat op hem in, zodat hij Mij leert kennen en het ware leven gaat begrijpen, want zo werkt dat niet! Ik zeg, laat het materieel goed doen over aan de mensen met een goed hart die Ik daarvoor gewekt heb, en jullie roep Ik om licht te brengen onder de mensen. Licht van Mijn liefde en warmte van Mijn liefde, door te delen wat jullie weten en beseffen. Doe dat in contact met Mij in je hart, dan laat Ik je weten wat en hoe te geven van je rijkdom, aan wie en wanneer. Want de rijkdom die jullie van Mij gekregen hebben in je hart en nog zullen krijgen, is rijkdom die bedoeld is voor de armen, want daarvan kunnen zij meenemen naar het hiernamaals als hun tijd op aarde ten einde gekomen is. Wees niet alleen Mijn liefde in aardse goedheid, maar vooral in hemelse goedheid.

Wie dit in zijn hart begrijpt en aanvoelt wat dit allemaal betekent, die is op dit moment door Mij geroepen om zijn geestelijke rijkdom, die hij van Mij gekregen heeft en nog krijgt, te delen aan de armen die Ik hem op zijn pad geef, zoals Ik hem dat in zijn hart laat weten. Zalig degenen die gehoor geven aan Mijn Stem en met Mij samen Mijn Rijkdom onder de armen verdelen.

Hemels Brood 5632

Lief mens, die Mij in het hart al enigszins kent, je mag je keuzen vrij maken, dat heb Ik voor jou en alle mensen op aarde mogelijk gemaakt. Niemand wordt door Mij gedwongen om een andere keus te maken dan zijn vrije wil is. Dat wil niet zeggen, dat het altijd een goede keus is, een keus ten beste van jou en je medemensen. Maar dat kun jij, die het op zich goed wilt doen, niet altijd weten, niet altijd beseffen. Je van Mij gekregen vrijheid zou geen echte vrijheid zijn, als Ik je daar verwijten over zou maken en dat doe Ik dan ook niet.

Er zijn veel, heel veel mensen die in hun vrijheid van alles kiezen te doen en te laten dat voor hen zelf en voor hun medemensen geen goede keuzen zijn, terwijl ze daar geen weet, geen besef van hebben. Daardoor gebeurt er veel op aarde dat aan veel mensen ongemak geeft en door jullie niet verholpen kan worden, al bedoel je het nog zo goed. Maar door Mij wel. En zo is het dat Mijn liefde op aarde veel meer goedmaakt, dan jullie ook maar in de verste verte kunnen bemerken. In je directe omgeving bemerk je regelmatig Mijn Hand van liefde die iets ernstigs voorkomen heeft, of iets goeds ondersteund heeft, soms als heel wonderbaarlijk, soms eenvoudig te begrijpen. Maar heel, heel vaak bemerk je niet wat Ik doe aan al die niet bedoelde gevolgen van keuzen, waarvan je niet besefte welke niet gewenste gevolgen die gegeven hebben. En als dat bij jou, bij jullie, lieve goed bedoelende mensen zo is, dan kun je je vast wel een beetje voorstellen om hoeveel meer het gaat, als je weet hoeveel mensen er op aarde elke dag ontelbare keuzen in hun vrijheid maken, met minder prettige tot heel onaangename gevolgen.

En als je je dat ook maar een heel klein beetje kunt voorstellen, dan zou je toch denken dat de omstandigheden op aarde al lang onleefbaar en totaal onaangenaam zouden moeten zijn, tot in alle uithoeken van de aarde. Maar in werkelijkheid is er wel veel ellende en narigheid, maar over het geheel genomen is het niet zo onleefbaar als het zou zijn als Mijn Hand van liefde er niet voor zou zorgen, dat veel toch ten goede gekeerd wordt en niet meer ellende gegeven is, dan de aarde met al haar bewoners kan dragen en verdragen. En daarbij ook nog ter lering aan de mens gegeven is, om zijn doel van werkelijk leven op aarde te kunnen bereiken. Dus ja, op aarde is veel narigheid, maar Ik ben daar ook voor jullie allemaal en Mijn liefde voor jullie doet haar werk voor alle mensen zodanig, dat al degenen die Mij een beetje hebben leren kennen, ook blij kunnen zijn, wat voor narigheid zij ook meemaken op aarde, met Mij in hun hart en het besef van Mijn liefde.

De aarde is dan ook de enige plaats waar mensen Mij, hun God, hun Schepper, hun hemelse Vader, in vrijheid van zijn Persoonlijk kunnen ontmoeten, Persoonlijk kunnen leren kennen buiten het volmaakte werkelijke leven, in het geestelijk gespiegelde materiële leven. Dat is in de oneindigheid nergens anders mogelijk en toch zijn jullie maar met zo weinigen, die tot een Persoonlijke ontmoeting met Mij willen komen. En Ik zeg jullie, voor zover nog niet gebeurd, ga jij, gaan jullie Mij Persoonlijk ontmoeten, want jouw verlangen, jullie verlangen heeft Mijn liefde geraakt. Verwacht Mij op de daarvoor bestemde tijd in de ware vrijheid van werkelijk leven, ware gelukzalige liefde!

Hemels Brood 5633

Lieve hemelse Vader, ik weet dat wat wij oprecht en uit liefde aan U vragen, door U bewerkt wordt. Maar mijn liefde is nog zo klein en onbeduidend vergeleken bij Uw oneindig grote liefde. Wat zou ik U dan nog kunnen vragen, wat niet allang in Uw oneindig grote liefde verzorgd is, in voorzien is door Uw liefde?

Mijn liefde is wel oneindig groot en zuiver en bewerkt voor alle mensen het beste wat nodig is voor het bereiken van het eeuwig gelukzalige ware leven, maar vergeet niet, dat op aarde het tegenovergestelde van Mijn ware liefde een zekere mate van kracht en macht heeft. Weliswaar gevat binnen Mijn oneindig diepe liefde, maar evengoed een tegenstand voor alle mensen voor het bereiken van het eeuwige leven. En daarbij hebben alle mensen ook de vrije keus, waarmee zij het tegenovergestelde van Mijn liefde kunnen kiezen en daarmee het tegenovergestelde van Mijn liefde kracht en macht geven, met alle gevolgen van dien. En ook dat is wel allemaal door Mijn liefde in het beste voor de mens gezet, maar niet zonder dat mensen daarvan te lijden hebben en zonder dat Ik dat kan wegnemen. Want zou Ik dat doen, dan zou Ik de vrije keus van de mens wegnemen, wat schade zou doen aan het kunnen bereiken van de ware liefde in alle vrijheid van zijn.

Maar er zijn wel handvatten gegeven aan de mens waarmee deze tegenstander, dit tegenovergestelde van Mijn ware liefde, kracht en macht ontnomen kan worden, door jullie mensen. Die handvatten zijn nederigheid en ware liefde. Want wie nederig van hart is, die gaat de strijd met het tegenovergestelde niet aan en geeft de tegenstander geen kracht en geen macht, maar ontwapent diegene, die door zijn gebrek aan liefde je tegenstander is. Want Satan is pas een persoon, als een mens zich als het tegenovergestelde van Mijn liefde gedraagt. En dan is er ware liefde. Wie ware liefde kan blijven voelen voor iemand die zich als een tegenstander van Mijn ware liefde gedraagt, die ontwapent diegene nog meer. Maar ware liefde kan nog veel meer dan dat. Want zolang Mij er niet door iemand om gevraagd wordt, blijf Ik op de achtergrond om de vrijheid van alle mensen te waarborgen.

Maar zodra iemand Mij uit ware liefde vraagt goed te doen aan zijn medemensen, specifiek voor iemand of voor meerdere mensen, vervalt de macht en kracht van wat de tegenstander bewerkt heeft en kan Ik, zonder de vrijheid van wie dan ook te belemmeren of weg te nemen, ongedaan maken wat schade gegeven heeft, of het ten goede doen keren voor diegene die het aangaat. Dus jullie liefde, jouw liefde, heeft wel degelijk waarde, hoe klein het in vergelijking met Mijn oneindige liefde ook voor jouw ogen is. Maar in werkelijkheid put je uit Mijn liefde, en die is oneindig groot, dus op het moment dat je Mij uit liefde iets vraagt, is jouw liefde Mijn liefde, dus oneindig groot!

Hemels Brood 5634

Tijd is op aarde vertraagde ontwikkeling. Want in ware liefde, Mijn liefde, ontstaat wat Ik wil onmiddellijk. Maar op aarde is de vertraging van het materiële in ontwikkeling. Daardoor is het voor mensen moeilijk om de eeuwigheid te beseffen, om de oneindigheid van leven te voelen, omdat het leven op aarde ten aanzien van de eeuwig oneindige volmaaktheid in de mens nog in ontwikkeling is. Het moment van zijn is als het ware uitgerekt tot tijd, tot eeuwen, jaren, maanden, weken, dagen, uren, minuten, seconden en deze ontwikkeling komt omgekeerd overeen met het ontstaan van de eerste kleine deeltjes materie tot vervolgens de grotere deeltjes en zo door tot het ontstaan van de mens.

Want voor de mens is de materiële aarde in miljoenen jaren tot ontwikkeling gekomen, dat heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen, terwijl er in de Bijbel staat, dat God de aarde en al wat erop en eromheen is in zes dagen geschapen heeft en Hij de zevende dag tot rustdag maakte. De ontdekkingen dat de aarde niet in zes dagen, maar in miljoenen jaren ontstaan is, heeft deze Bijbelse tekst als onmogelijk om waar te zijn, veel mensen verward en daardoor tot twijfel gebracht. Maar wat in de aardse tijd door jullie mensen gemeten wordt, heeft met jullie materiële vermogen te maken, maar in Mijn werkelijkheid van leven, is alles wat Mijn Woord zegt waarheid. Alleen is Mijn tijd geen aards materiële tijd en Mijn Schepping heeft niet het materiële als kern, maar het ware geestelijke leven. Want het materiële houdt eens op te bestaan, maar het werkelijke leven houdt nooit op.

Tijd is voor jullie kans. Tijd is voor jullie ontwikkeling, groei, de mogelijkheid om tot het ware leven te komen. Tijd is een kostbaar gegeven. Maar zoveel mensen gebruiken de aan hen gegeven tijd vooral om zich op aarde te verrijken, te vermaken, voor een prettig verblijf op aarde, zonder deze tijd te benutten voor hun werkelijke leven, voor hun verdere leven na hun verblijf op de materiële aarde. Want dat zal op hun geestelijke aarde zijn en die zal er uitzien zoals zij hun tijd op aarde gebruikt hebben en zoals zij hun geestelijke aarde ontwikkeld hebben. Hoe meer zij op de materiële aarde naar Mijn liefde gehandeld hebben of daarnaar gestreefd hebben, des te mooier en lieflijker zal hun geestelijke aarde zijn, zichtbaar en voelbaar zijn. Want de aarde is voor alle mensen nu, de materiële zichtbare aarde en ieders geestelijke niet zichtbare aarde, de basis van zijn. Maar na het verblijf op de materiële aarde blijft alleen de geestelijke aarde als basis van zijn over.

Nu heb Ik in den beginne de materiële aarde in haar ontwikkeling uit Mijn grote oneindige liefde vorm gegeven, zoals het voor jullie mensen het beste is om het ware leven als vrije zelfstandige goddelijke wezens, als mens, te kunnen bereiken, maar na het verblijf op aarde heeft iedereen verblijf op zijn eigen geestelijke aarde, die dan de vormen heeft zoals ieder op de materiële aarde geleefd heeft. Tijd is dan niet meer de aardse tijd, maar het eigen persoonlijk zijn, welke in de oneindigheid zijn eigen ontwikkeling alleen met Mij kan vervolgen. Dat zal niet gemakkelijk zijn zonder besef van Mijn ware bestaan. Maar daarom nu niet getreurd, want al kent iemand Mij niet, Ik ken jullie allemaal persoonlijk en Ik laat niemand verloren gaan. Wat evengoed daarom wel belangrijk is: let erop hoe je je tijd op de materiële aarde gebruikt, want dat is van grote waarde voor de ontwikkeling van je geestelijke aarde, voor je verblijf daarop in de toekomst.

Maar als je Mij in je hart gevonden hebt en Mijn liefde als jouw leven beseft te zijn, je intenties vooral goed zijn jegens je medemensen, hoef je je geen zorg te maken. Laat jouw zorg dan eenvoudig Mijn zorg voor jou zijn, Mijn ware oneindige liefde voor jou tot in eeuwigheid.

Hemels Brood 5635

Omdat het zicht van mensen op aarde in de materie beperkt is, zowel materieel als geestelijk, zien zij de geestelijke volmaaktheid van Mijn liefde en haar wijze werking voor alle mensen niet tot in haar oneindigheid, waardoor de oplossingen voor de gevolgen van liefdeloosheid niet gezien worden en gedacht wordt, dat liefdeloosheid altijd wel voor problemen zal blijven zorgen. En daarbij zijn er gelovige mensen die denken, dat de liefdeloosheid Mij verdriet doet, zoals mensen op aarde om de gevolgen van liefdeloosheid en allerlei gebeurtenissen verdriet hebben.

Maar zo is het niet. Want Ik Ben volmaakt eeuwig oneindig werkelijk Leven, volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid en Ik zie tot in de oneindigheid en Mijn liefde werkt tot in de oneindigheid. Hoe zou Ik, de liefde Zelf, enig verdriet kunnen hebben, zoals mensen op aarde verdriet hebben, terwijl in Mijn liefde eeuwig alles volmaakt is en in Mijn liefde altijd en eeuwig een oplossing voor alle kwaad aanwezig is? Daarom kan geen verdriet in Mij, Die volmaakt Is, Zijn. Mijn liefde heeft de volledige macht ten aanzien van alles en iedereen. Maar het verdriet van mensen houdt verband met hun onmacht om de gevolgen van het kwaad, van de liefdeloosheid, teniet te doen en houdt verband met hun beperkte zicht op wat Ik in grote liefde bewerk. Het houdt verband met gebrek aan vertrouwen in Mijn liefde en al wat Mijn liefde voor alle mensen bewerkt. Verdriet heeft een mens omdat hij het volmaakte zonder pijn en ziekte mist, maar in Mijn liefde, in werkelijk leven, is geen pijn en geen ziekte, daar is alleen gelukzaligheid.

In ware liefde, Die Ik Ben, is geen verdriet. En het is Mijn liefde, Ik Zelf, werkelijk Leven, Die alle mensen leidt om tot dit volmaakt ware eeuwig gelukzalige leven te komen. En het verdriet van mensen, om alles wat zij door het kwade te verduren krijgen, brengt Mij niet tot verdriet, maar trekt Mijn liefde aan, liefde Die heelt en tot vrede brengt. Maar Mijn liefde is ook wijs en ziet vooruit tot in de verste verte, zodat wat nu bij mensen pijn en narigheid geeft, verdriet wekt, door Mijn liefde en haar wijsheid al hersteld is voor het eeuwige leven. Wat door het beperkte zicht van de mensen op aarde niet gezien wordt. Mijn liefde ziet, Ik zie jullie verdriet en haar oorsprong, maar het is Mijn liefde die door dat verdriet tot helen gebracht wordt van al wat bij de mens verdriet wekt.

Geloof het niet als gezegd wordt dat iets Mij verdriet doet, verdriet wekt Mijn liefde. Het ware verdriet om gebrek aan liefde bij mensen, trekt Mijn ware liefde aan tot troost en tot heling. Want Ik ben volmaakt Leven, eeuwige liefde in alles en in alle mensen, en Ik breng jullie uit grote liefde tot werkelijk waar leven, tot ware gelukzaligheid

Hemels Brood 5636

Er zijn mensen waarvan gezegd wordt, dat zij van nature een goed en liefdevol hart hebben en anderen die hun best moeten doen om hun hart tot het goede en liefdevolle te brengen. En er zijn mensen waarvan gezegd wordt, dat zij van nature een slecht en misdadig hart hebben. En dat is niet zomaar, want in zekere zin is het waar, dat de ene mens vanuit zijn gekregen karakter de verleiding tot afdwaling van liefde moeilijker weerstaat, dan een ander. En tussen de van nature meest liefdevolle mens en de minst liefdevolle mens is een gradatie van liefde voorradig. Dus zijn er ook gradaties van verdienstelijkheid, van belangeloosheid, van eerlijkheid, enzovoorts.

Al die gradaties hebben van Mij een aan iedereen dienstbare plaats in de samenleving gekregen, die past in het behalen van het doel van de mens op de aarde. Niemand weet beter in welke mate iemands karakter hem moeite kost om de verleiding tot het tegenovergestelde van liefde te weerstaan, dan Ik, jullie Schepper, God in Jezus Christus, jullie hemelse Vader. En hoewel verschillen gedeeltelijk wel zichtbaar zijn, reageren de meeste mensen toch op elkaar, alsof iedereen het gelijke vermogen zou hebben om eerlijk te zijn, om belangeloos dienstbaar te zijn, om Mijn ware liefde te zijn. En zo gaan er vaak verwijten over en weer, met allerlei gevolgen die door Mijn liefde tot dienstbaarheid aan de mensen en tot inzicht van mensen gebracht worden. Maar dat gaat niet zonder moeilijkheden, zonder onaangename gebeurtenissen, zonder pijn. Gedenk daarom steeds bij alles wat niet naar waarheid, niet zonder eigenbelang, niet naar liefde gebeurt, dat iedereen zijn eigen mate van moeilijkheidsgraad gekregen heeft van Mij, om wijze liefdevolle redenen, die door jullie niet te meten zijn, zelfs de eigen mate van moeilijkheidsgraad is niet ten volle aan iedereen bekend.

Maar Ik weet dat allemaal van alle mensen en Ik houd daar altijd rekening mee. En daarom kan het zijn, dat de één meer te verdragen krijgt dan de ander, omdat Ik diegene meer kracht gegeven heb om te verdragen. En daarom kan het zijn, dat kwaadwillende mensen in zekere mate gelaten worden, omdat het voor hun ziel niet goed is om te vroeg in te grijpen en hen tot het goede te dwingen. Maar niemand krijgt meer te dragen dan zijn vermogen, al komt iemand tot de grootste wanhoop en al is het leven voor mensen in hun beleving onverdraaglijk geworden, dan nog ben Ik er, zodat zij niet meer te verdragen krijgen, dan voor hun ziel en het doel van hun verblijf op aarde goed is. En ja, in hun wanhoop kunnen mensen dingen doen, die ze beter niet kunnen doen, maar Ik zie het en Ik houd rekening met hun onvermogen, zodat ook die vrij gemaakte slechte keuzen voor hen ten goede geleid worden, op aarde of na hun verblijf op aarde. Het is voor niemand bedoeld dat hij zelf zijn leven op aarde beëindigt en dat is een van de keuzen, in vrijheid gemaakt, met gevolgen. Maar ook die zijn aangepast aan de mate van liefde in het hart, welke Ik van ieder ken. En altijd zullen ook die gevolgen het welzijn van die mens dienen, want Ik ben volmaakt en alles wat Ik doe en geef, is volmaakt, brengt hoe dan ook tot volmaakt leven.

Want Ik ben dienstbaar in Mijn oneindige liefde en haar wijsheid aan alle mensen, zodat zij allemaal tot het ware leven zullen komen, zoals past bij hun vermogen om Mij, hun Schepper lief te hebben. Want Ik vraag niemand meer dan zijn vermogen. Het vermogen dat iedereen in de juiste mate gekregen heeft van Mij, en Mijn ware liefde is.

Hemels Brood 5637

Het is bedoeld aan ieder mens vrij te zijn om Mij te volgen naar waarheid en liefde. In de vrijheid van de mens is Mijn Goddelijke aanwezigheid net zo duidelijk voor hem aanwezig, als zijn vrije wil om Mij in waarheid en liefde te volgen door hem bekrachtigd wordt in zijn doen en laten en de ijver waarmee hij dit nastreeft. Zodat ook al blijft hij nog hier en daar van liefde afdwalen, hij toch gevoed wordt door Mij in zijn hart en kracht krijgt om vol te houden en in liefde voor Mij te groeien. Want het volmaakte wordt getart door het onvolmaakte, om de groei tot volmaaktheid van de mens op aarde te verstoren.

Maar wie in zijn vrijheid oprecht en naar zuivere waarheid ervoor kiest Mij te volgen, als antwoord op Mijn liefde voor hem, al is hij daarin nog gebrekkig, omdat hij nog te leren heeft, die zal niet hongeren of dorsten, maar door Mij Zelf in zijn hart meer dan voldoende te eten en te drinken krijgen, om te kunnen groeien in liefde. Hij zal het zicht krijgen op waarheid van werkelijk leven, Mijn leven en Mij Persoonlijk, zodat hij zal gaan zien Wie Ik Ben. En hoe meer deze mens zijn keus om Mij te volgen volhoudt, des te meer zal hij Mij in zijn hart leren kennen en hoe meer hij Mij zal leren kennen, des te meer zal hij zien en begrijpen van Mij en Mijn liefde en haar voor alle mensen waardevolle wijze werken. En hoe meer hij ziet en begrijpt van Mij en Mijn liefde, des te meer zal hij Mij liefhebben uit eigen vrije wil, want hij zal in zich beseffen, dat niets op aarde van het materiële, van wat op aarde aan welvaart en genoegens is, enige waarde heeft, vergeleken bij Mijn liefde en haar wijze werken.

Hij zal in zijn vrijheid niet voor Mij en Mijn liefde kiezen, vanwege het goede dat Ik hem te bieden heb, maar vanwege zijn liefde voor Mij. Want Mij volgen geeft op aarde geen gemak, geeft geen privileges, geen geluk, Mij volgen vraagt moed en doorzetting, vraagt eenvoud en opoffering, vraagt verdraagzaamheid van alles wat niet naar liefde is en de mens tekortdoet. Want als het gemakkelijk zou zijn om Mij te volgen, dan zou de hele wereld Mij wel volgen, maar niet uit liefde, maar om er beter van te worden. Dus wie Mij werkelijk wil volgen, die krijgt te verdragen, die zal niet vrijgehouden worden van de gevolgen van de wereldse afdwalingen. Wie Mij uit ware liefde wil volgen, die volgt Mij hoe dan ook, al heeft hij pijn, al is hij ziek, al wordt hij veracht, al is hij arm, al wordt hij gekwetst, hij kan Mij ook dan blijven volgen omdat hij Mij liefheeft, werkelijk liefheeft.

En dat zal hij volhouden tot de maat vol is. Want pas als de maat vol is, zal zijn liefde voor Mij hem volkomen vrij maken voor al wat op de aarde aan werelds handelen de meest onaangename gevolgen geeft. Maar dat is op Mijn tijd. En wie Mij werkelijk liefheeft, die geeft niet op, die houdt vol, tot zijn tijd Mijn tijd is. Mijn liefde zal hem tot het werkelijke leven brengen. Het werkelijke leven zal hem door Mij gegeven worden, zodat hij die niet zichzelf liefheeft, maar werkelijk Mij liefheeft, de ware rijkdom, de ware gelukzaligheid, het werkelijke leven voor altijd ook zelf zal zijn.

Hemels Brood 5638

Liefde heerst niet. Liefde zoekt geen macht. Liefde neemt niets voor zichzelf. Liefde doet niemand kwaad. Liefde wijkt niet van waarheid af. Liefde zoekt geen eer. Liefde zoekt niets om te bezitten, zij heeft geen bezit. Liefde wedijvert niet. Liefde dringt zich niet op. Liefde dwingt niet. Liefde verwacht niets. Liefde is zachtmoedig, verdragend, vergevend, nederig. Liefde is wijs en zonder liefde is geen wijsheid.

Ik, jullie God, jullie Schepper, ben liefde in alle wijsheid. En zo Ik liefde in alle wijsheid ben, zou het dan zo zijn, dat Ik niet heers, geen macht heb, niets neem, volkomen waarheid ben, niets bezit, niets verwacht? Toch wel. Want alle kwaad geeft Mij, ware wijze liefde, alle macht, de totale heerschappij, alles in bezit, alle eer, het trekt Mij aan als een dwang die zich opdringt aan iedereen die niet naar liefde leeft. Ieder mens zou volkomen gelijk aan Mij zijn, als hij in alle opzichten, zonder enige afdwaling van ware liefde, volmaakt in alles, alleen wijze liefde zou zijn. En nu juist dit gelijkheidsbegin heeft in oorsprong de eerste geest uit Mij tot de waan gebracht zelf God te zijn, wat hem tot het tegenovergestelde van liefde bracht en waarmee hij de macht en de heerschappij die hij meende in handen te hebben, uit handen gegeven heeft.

Want hoewel liefde niet heerst, heeft zij de heerschappij, hoewel liefde geen macht heeft, heeft zij alle macht, hoewel liefde niet neemt voor zichzelf, krijgt zij alles, zolang zij ware liefde is. En dat is het grote levensgeheim dat voor iedereen verborgen is, zolang hij geen ware liefde is. Want al wat geen liefde is, denkt macht te hebben, denkt te heersen, denkt te bezitten. Al wat geen liefde is, is het kwaad. En het kwaad vindt haar heil in onwaarheid, in eigenbelang, in bezit, in eer. Kwaad dringt zich op, gebruikt dwang, neemt wraak, is in alles onbetrouwbaar en is uit op het beste voor zichzelf. Maar juist daardoor zal het kwaad met al haar trawanten uiteindelijk ten onder gaan in de macht, die zij met al haar afdwalingen van liefde juist aan ware liefde weggeeft. Het kwaad gaat aan zichzelf ten onder, want het is het werkelijke leven niet, op geen enkele manier. Het is geen liefde, op geen enkele manier.

Ik ben jullie God en Schepper. In Jezus Christus als Mens op aarde gekomen, waar het kwaad Mij alle macht gegeven heeft door Mijn kruisiging, welke daarmee het einde van het kwaad en de overwinning van ware liefde bewerkt heeft, omdat Ik in De Mens Jezus Christus, volkomen liefde en haar wijsheid, zonder enige afdwaling van liefde, alle kwaad verdragen en vergeven heb. Zo is het de bedoeling dat jullie Mij in De Mens Jezus Christus volgen en geen enkele toevlucht zoeken in het tegenovergestelde van liefde, maar Mij, ware liefde en haar wijsheid, volgen in wijze liefde. Dan hebben jullie geen macht, geen bezit, geen eer, dan neem je niets, dringt je niet op en dwingt niemand, en daarmee krijg je net als Ik in grote wijze liefde alle macht en kracht, alles in bezit. En als ooit het kwaad zichzelf vernietigd heeft, blijft er geen macht, geen heersen, geen bezit, geen eer over, alleen ware wijze liefde met elkaar, met Mij, jullie God en Schepper, Die jullie allemaal intens liefheeft!

Hemels Brood 5639

Het is zo op aarde, dat ieder mens zijn eigen leven leidt en daarmee zichzelf tot de bestemming leidt via zijn eigen keuzen. De bestemming van ieder mens op aarde is werkelijk leven. Maar niet alle mensen hebben hetzelfde begrip over wat werkelijk leven is. Veel mensen zien het leven als hun eigendom dat tot genoegen moet zijn. En als zij moeilijkheden hebben, wordt er gezegd: “Dit is geen leven”. In werkelijkheid is het zoeken naar genoegens en welzijn geen leven. Want werkelijk leven is liefde, ware wijze liefde.

Veel mensen hebben ook een heel verschillend besef van wat ware wijze liefde in werkelijkheid is. Ik ben ware wijze liefde. Maar als mensen in moeilijkheden komen, of in onaangename situaties, dan wordt er nogal eens gezegd: als God dit toelaat, dan is Hij geen liefde, dan hoef ik Hem niet meer. Want ware liefde die laat zoiets niet gebeuren, die neemt deze narigheid weg. Voor veel mensen is liefde alles leuk en aangenaam maken. Is liefde ‘ja’ zeggen op alles wat iemand graag wil, is liefde zorgen dat die ene mens aan zijn verlangen voldaan wordt, zonder daarbij aan zijn medemensen te hoeven denken. Als mensen hun zin niet krijgen, als hun gebed niet verhoord wordt, als hun ziekte niet genezen wordt, als hun geld niet ruimschoots aangevuld wordt, als zij zonder werk komen, en zo meer niet naar genoegen verloopt, dan ben Ik geen liefde, dan heeft Mijn liefde voor hen geen waarde. Maar zou diezelfde mens zijn kind dat hij liefheeft, niet met harde hand van de sloot wegtrekken, als hij ziet dat het gevaar loopt te verdrinken? Of bij de haren wegtrekken, als hij ziet dat het onder een vrachtwagen dreigt te lopen en gedood kan worden? Zeker zal hij dat doen. En de pijn en het verzet van het kind zal hij voor lief nemen, want hij heeft zijn geliefd kind gered en dat is voor hem het belangrijkste.

Mijn liefde voor jullie zou niets waard zijn, als Ik niet zo zou handelen, als die mens voor zijn kind uit liefde zou doen. Daarom neem Ik de pijn, het verdriet, de weerstand van zoveel mensen voor lief, want zij weten niet waarvan Ik hen red. Want het is de eeuwige dood waarvan Ik jullie red, zodat jullie allemaal tot het eeuwig gelukzalige leven komen. Hoe je je eigen leven ook leidt, jullie bestemming is het eeuwig gelukzalige leven. Maar in alle onwetendheid schuilt veel gevaar om tot de dood te vervallen en zou Ik dan geen liefde zijn, als Ik je daarvan red? Juist is dat Mijn grote liefde, dat Ik jullie pijn en ziekten, jullie weerstand en verwijten draag, opdat niet jij alleen, maar jullie allemaal tot het werkelijke leven, de ware wijze liefde komen. Dan is het niet allemaal fijn en leuk, prettig en aangenaam, maar dat is juist ook Mijn liefde, juist ook voor ieder persoonlijk voor jullie allemaal. Niet wat mensen denken dat liefde is, maar Mijn liefde is werkelijke liefde, werkelijk leven, waardoor jullie allemaal leven en tot de volle gelukzaligheid kunnen komen. Mijn ware wijze liefde.

Hemels Brood 5640

In ieder in Mij gelovend mens zijn momenten waarop hij zich afvraagt, doe ik hier wel goed aan of zou het beter zijn om het anders te doen? Momenten waarop hij zich afvraagt, wat wil de hemelse Vader mij hiermee zeggen? En momenten waarop hij niet meer precies weet wat nu wel of geen waarheid uit Mijn liefde is, of juist niet is en verleiding is, om hem weg te trekken van Mij, zijn Schepper. Want de verleiding is heel slim en kan zich heel goed voordoen als waarheid. Iedereen heeft daar van tijd tot tijd in zijn onvolmaaktheid mee te maken. Want het onderscheid is niet altijd zo gemakkelijk te maken. Twijfel maakt het moeilijk om de waarheid uit Mij in het hart te verstaan. Het zijn de grenzen tussen iemands zuivere besef van wat goed is en wat niet, tussen wat liefde is en wat niet, tussen wat van Mij gegeven is en wat niet. En van tijd tot tijd is die grens niet duidelijk te zien, te beseffen, te begrijpen.

Op momenten dat die grens niet duidelijk is, heeft iedereen de neiging om met zijn verstand te gaan afwegen wat waar is en wat niet, om met zijn verstand te beredeneren wat het beste is om te doen of te laten. En daar is het de verleiding precies om te doen. Elke zwakte in een mens wordt door de verleiding van tijd tot tijd uitgebuit, om die mens uit zijn hart naar zijn verstand te trekken. En op zo’n moment weet de verleiding ook maar al te goed, dat dit het contact met Mij in het hart vervaagt en dat het daardoor moeilijk is voor die mens, om Mijn adviezen, die Ik evengoed in het hart nog geef, te horen, te verstaan en op te volgen. Het verstand wordt gevoed door de verleiding, die daar allerlei voordelen voor het verkrijgen van iets waar verlangen naar is, aanreikt en allerlei mogelijkheden naar voren brengt, om aan dat verlangen te voldoen of om de waarheid te verdoezelen. Dat kan gebeuren door in te spelen op innerlijke ervaringen en misvattingen en door verlangens. De verleiding kan daardoor iets wat geen waarheid is, waarheid laten lijken. Daarbij zal de verleiding niet schromen om mensen tegen elkaar uit te spelen, door wat de een wil of behoefte aan heeft, tot uitspraken te brengen vanuit zijn verstand, die geloofwaardig klinken in de verstandelijke overwegingen van de ander.

Hoe ben je in het verstand terechtgekomen, hoe ben je verleid? Door iets in je, een behoefte, een verlangen, een misvatting, dat kan van alles zijn. En Ik zie dat. En nu is het zo, dat het goed is dat je van tijd tot tijd verleid wordt, want elke verleiding brengt iets aan het licht wat je anders van jezelf niet geweten zou hebben. Daarom staat elke verleiding in dienst van Mij en Mijn liefde en in dienst van alle mensen. En voor iedereen geldt, dat wie in Mij gelooft en zich ervoor inzet om Mij in liefde te volgen, om zelf liefde te worden, hij in zijn hart steeds wat meer inzichten zal krijgen en steeds beter in zijn hart in contact met Mij kan blijven, zodat de verleiding hem steeds minder naar zijn verstand kan trekken. En al wat dan nog aan verlangens, wensen en misvattingen in hem aanwezig is, zal door Mijn liefde, in samenspraak met die mens, opgelost worden. Zodat hij, bevrijd van elke mogelijkheid tot verleiding, kan uitgroeien tot ware liefde in ware vrijheid.

Hemels Brood 5641

Vanmorgen stelde Ik je de vraag, hoe je tot liefde voor Mij gekomen bent. En je antwoordde, dat je eerst geleerd hebt in Mij en Mijn bestaan te geloven. Maar toen daarbij gesteld werd, dat je Mij ook moest liefhebben, vond je dat vreemd, want hoe kun je iemand liefhebben die je niet kunt zien en daarmee eigenlijk ook niet kent? Maar je geloof in Mij bracht je in je hart, waar je Mij eigenlijk altijd al sprak en je zei, dat als je Mij moet liefhebben, het nodig is dat je Mij leert kennen. En nu, zoveel jaren later, ken je Mij al heel lang en je kent al veel meer van Mijn liefde dan toen, en regelmatig voel je Mijn liefde in je hart en voel je dat je Mij liefhebt. Nu vraag je Mij, hoe het kan dat jij Mij liefhebt en Mij wilt volgen, terwijl je toch nog vaak afdwaalt van liefde in je doen en laten?

Je hebt Mij lief, dat zie Ik in je hart, maar je handelt nog niet altijd naar liefde. Niet omdat je op zulke momenten Mij niet meer liefhebt, maar omdat je vermogen om die afdwaling te weerstaan nog niet sterk genoeg is. Maar uit jouw liefde voor Mij zal dat vermogen wel groeien, als je zo vaak mogelijk in je hart bij Mij komt en van Mij geleerd krijgt. Als je geduld hebt met jezelf en de nederigheid hebt om je onvolmaaktheid, waar en wanneer dat voor jou en je medemensen zichtbaar wordt, te dragen. Dit geldt niet alleen voor jou, maar voor alle mensen. En nu vraag Ik aan jou die dit leest, hoe ben jij tot geloof in Mij gekomen? Tot geloof in Mijn liefde? Tot liefde voor Mij? Wat heeft jou ertoe doen besluiten Mij te gaan volgen in liefde en waarheid? Wat heeft jou van Mijn bestaan en van Mijn liefde overtuigd? En Ik vraag dat niet voor Mijzelf om te weten, want Ik weet alles van iedereen. Ik vraag je dat voor jou. Want het kan je tot meer innerlijk besef van Mijn liefde in jou brengen, als je in je hart gaat kijken wat jou tot overtuiging over Mijn bestaan en Mijn liefde gebracht heeft.

Want veel van wat je nog niet zo duidelijk begrijpt, ligt in de basis van wat je tot overtuiging van Mijn bestaan en Mijn liefde gebracht heeft en daarom is het heel zinvol om daar nog eens naar terug te gaan, naar dat eerste ontstaan van die overtuiging. En misschien vind je dan wel, dat het deels een verstandelijke basis heeft en deels een besef in je hart. Maar een verstandelijke basis kan weggevaagd worden, door tegenslag bijvoorbeeld, terwijl een overtuiging met haar basis in je hart, in haar waarheid niet weggevaagd kan worden. Want wie eenmaal in zijn hart de waarheid van Mijn bestaan en Mijn liefde gevonden heeft, en in zijn hart daarvan ten volle overtuigd is, die staat vast verankerd in de rots en niets kan zijn overtuiging verstoren, ook niet door zijn afdwalingen, die door zijn goede overtuiging over Mij en Mijn liefde, door Mij gedragen worden en niet zo ernstig zijn als gedacht. Want wie Mijn liefde eenmaal in zijn hart heeft gevoeld en herkend, die is zodanig met Mij verbonden, dat hij niet ver meer zal afdwalen, door zijn ware besef van wat niet en wel goed is. Dus vraag het je eens af, hoe weet jij het zeker, dat Ik besta en jou liefheb, innig liefheb? In je hart!

Hemels Brood 5642

Hoe meer je in je hart met Mij in contact bent, des te meer kun je het onderscheid maken tussen wat waar is en wat niet waar is. En hoe meer je besef hebt van waarheid, vanuit wat je van Mij zeker weet dat waar is, zul je ook steeds meer aan waarheid vasthouden. Maar je zult ook merken, dat mensen afwijzend reageren op jouw vasthoudendheid aan waarheid. Ook mensen die in Mijn liefde geloven en waarvan je weet dat zij het goede nastreven. Maar veel mensen hebben nog niet zo’n zuiver gevoel van waarheid en het geeft hen een onaangenaam gevoel, als je tegenover hen blijft vasthouden aan wat jij weet dat waar is. Verbaas je niet als mensen zich tegen jou gaan verzetten. De waarheid komt mensen vaak niet uit, soms omdat zij van hun waarheid overtuigd zijn en soms omdat ze van onwaarheid gebruik maken. Of het om het een of het ander is, zij blijven je afwijzen en zich verzetten tegen wat jij aanreikt als de waarheid, ook al weet je uit Mij in je hart dat het waar is.

Natuurlijk kun je niet om de lieve vrede te bewaren dan maar meegaan met wat die ander als waarheid ziet en aan vasthoudt. Maar daardoor ontstaat er nogal eens een op zijn minst onaangename discussie, zo niet een ruzie met wederzijdse afwijzingen. Als je vanuit Mij in je hart zeker weet dat iets waar is en met iemand daarover een verschil van mening hebt en dat is juist iemand die je liefhebt en waarvan je weet dat hij uit zijn geloof in Mij het goede voor heeft, hoe ga je daar dan het beste mee om, zonder wat jij zeker weet dat waar is los te laten om de ander tegemoet te komen? Verplaats je eens in die ander. En dit geldt voor iedereen die denkt gelijk te hebben, of dat nu wel of niet naar waarheid is. Want wie van zijn gelijk overtuigd is, kan daar niet van afwijken, hij zou de waarheid volgens zijn waarneming verloochenen als hij dat zou doen. Daarom heeft het geen zin om met elkaar over waarheid woorden te maken en is het het beste om elkaar de eigen overtuiging te laten. Maar als er besluiten genomen moeten worden, dan is het moeilijker, want dan zijn er gezamenlijke keuzen nodig en ieder wil natuurlijk op basis van zijn waarheid die keuzen maken.

Doe dan wat Ik je in je hart aangeef om te doen. Want soms is het nodig om vast te houden aan waarheid en soms kun je beter de waarheid loslaten en de ander naar zijn waarheid laten handelen. Als je doet wat Ik je in je hart laat weten om te doen, komt het altijd goed, ook al verzet de ander zich tegen je besluit. Maar als je je aan de ander irriteert, of je verzet, boos bent, verwijten maakt, dan kun je Mijn advies in je hart niet verstaan en al heb je dan gelijk, je hebt dan geen gelijk en krijgt ook geen gelijk. Dan ontstaat er een heel onprettige situatie die niemand goed doet en jou tot vertwijfeling brengt. Laat je niet verleiden door een verschil van mening over wat wel of niet waar is, wat wel of niet het beste is. Want Mijn waarheid wordt door miljoenen mensen niet gezien en ontkend, en toch behandel Ik hen met liefde. Blijf jij bij zo’n verschil over waarheid en over het beste om te doen bij Mijn liefde, dan zul je zien dat het toch altijd goedkomt.