Hemels Brood 559 t/m 589

Hemels Brood 559

Voor al je goede werken is een plaats in de hemel. Niet uit verdienste, maar uit waarlijk zijn. Want elk waarlijk zijn is een deel van het totale waarlijke zijn. En elk deeltje wat in oprechtheid naar de liefde van het hart geleefd is, neemt haar plaats in, in het ware totale zijn en daarmee heeft het dan zijn volmaaktheid. Zo groeit het totale zijn uit tot één waar volmaakt zijn, wat volbracht is als alle deeltjes bij alle mensen in die ware liefde geleefd is, geleefd wordt. Elke goede daad, uit ware liefde, is een deeltje van het totale ware zijn en heeft dan ook de kracht en alles mogelijke van Mijn zijn. Zoals een druppel water al dat in zich heeft wat de grote massa water ook in zich heeft. Zo heeft de goede daad op zich geen verdienste, zij is wat zij van oorsprong aan zou moeten zijn en ook is en de kracht en de schoonheid, het wonderbaarlijke wat met haar gepaard gaat en met haar tot uiting komt is eenvoudig haar eigen oorspronkelijke zijn en als zodanig is het dus geen verdienste.

De positieve gevolgen van een daad uit liefde zijn dan ook geen beloning, maar gaan gepaard met de liefde als een waarlijk samen zijn en de negatieve gevolgen van een daad zonder liefde is geen straf maar een afwezigheid van het ware zijn wat eenvoudig hersteld kan worden door de daad weer in liefde om te zetten. Geen beloning, geen straf. Wel waarheid. En zo is liefde de ware levenskracht, de ware levensbron en niet-liefde mist dat alles en is het tegenovergestelde waarmee het ook het tegenovergestelde bewerkt. In de gegeven omstandigheden van de mens is het begrijpelijk dat veel mensen toch denken in beloning en straf. Maar als liefde belangeloos is, wat zij moet zijn om waarlijk liefde te zijn, dan kan er geen sprake zijn van beloning. En als de mens hier in alle vrijheid is, dan kan er ook geen sprake zijn van straf, want die zet alle vrijheid om in dwang. Wel helpen de gevolgen van niet-liefde de mens om zijn daden onder ogen te zien en de effecten van liefde bemoedigen de mens om zo verder te gaan!

Hemels Brood 560

Vrij zijn. Vrij geven. Zelf vrij zijn en de ander vrij laten. Vrij zijn in een samenleving met allerlei regels, opgelegde waarden en normen, hoe is dat? En vrij laten, waar een ander jou niet vrij laat, hoe is dat? Daar waar het eigen ego bovenaan staat, is de vrijheid al gauw weg, want alles wat niet met hetgeen het ego wil overeenstemt, benauwt het ego. Maar als het ego zijn eigen willen loslaat, als je je ego loslaat, dan laat je ook alles wat niet met het ego overeenstemt los en dat is dan al een hele bevrijding. Tegelijkertijd leg je ook de ander niets meer op, want dat wat je ego wil heb je losgelaten. Dat geldt dan ook naar anderen, je ervaart wat zij willen niet meer als benauwend, want je hebt je eigen willen losgelaten. Daarmee laat je ook de ander vrij. Wat de ander dan wel of niet wil, is alleen nog zijn aangelegenheid.

Waarschijnlijk is dit bovenstaande niet zo gemakkelijk in zijn eenvoud volledig te verstaan. Dat heeft er mee te maken, dat nog zo goed als niemand in staat is om zijn ego los te laten. En daarmee blijft altijd nog iets van weerstand over dit en dat bestaan. Dat heeft allemaal nog zijn tijd nodig. Daarom kan Ik hier wel zeggen, dat vrijheid te maken heeft met het loslaten van het ego. Zo is de mens bedoeld in vrijheid te leven. Zo is de mens ook bedoeld vrij voor die vrijheid te kiezen. En zo doe Ik Mijn best om hem daarin te helpen en te begeleiden.

Wil je graag vrij zijn?! Je bent vrij als je vrij bent van jezelf! Van je eigen willen, van je eigen belangen. Dat is net wat anders dan de mens normaal gesproken voor vrijheid invult, daar is vrijheid: alles wat jezelf wilt ten uitvoer brengen, liefst zoveel mogelijk het eigenbelang dienend. Maar dan krijg je te maken met het belang wat een ander ergens in heeft en dan gaan eigenbelang wegen elkaar kruisen, waardoor de mens elkaar gaat benauwen in vrijheid en zichzelf belemmerd gaat voelen. Zie, als je dan je eigenbelang weet los te laten, komt vrijheid, ware vrijheid daarvoor in de plaats!

Wees niet bang om je hart te volgen. Als je steeds hetgeen je hart je ingeeft met je verstand inperkt, ben je als een kunstenaar die een heel mooi kunstwerk wil maken. Maar elke keer als hij een deel gemaakt heeft, breekt hij het weer af, omdat hij bang is dat het niet mooi genoeg wordt. Een kunstenaar bij hem om de hoek wil ook graag een mooi kunstwerk maken, maar denkt niet dat hij het kan. Ach, denkt hij, dan maak ik maar een minder mooi werk, ik vind het gewoon fijn om een kunstwerk te maken. Hij ziet wel hier en daar tijdens het werken wat onvolkomenheden, maar werkt toch rustig door, zoals zijn hart hem ingeeft. Na verloop van tijd heeft de eerste kunstenaar alleen wat brokstukken, die op zichzelf genomen niet onaardig zijn, maar zeker geen kunstwerk vormen van enig belang. De andere kunstenaar heeft inmiddels zijn kunststuk af en ieder die het ziet is er enthousiast over. Zo mooi is het geworden. En het bijzondere eraan is, dat die delen die eigenlijk onvolkomen waren, aan het geheel een heel bijzondere uitstraling geven, waardoor een wonderbare harmonie in het geheel ontstaat. De kunstenaar is heel tevreden en roept verbaasd: dat wat ik als onvolkomen zag, is in het geheel juist de bijzonderheid en het mooie onderstrepend geworden. De eerste kunstenaar ziet het kunstwerk en begrijpt ineens wat hem gebeurd is: hij wilde boven zijn hart staan!

Hemels Brood 561

Ja, Ik ben in je hart, Ik ben de liefde die je voelt in je hart, Ik ben de warmte die je voelt in je hart, Ik ben de blijdschap die je voelt in je hart, Ik ben de vrede die je voelt in je hart, Ik ben het geluk dat je voelt in je hart, ja Ik ben in je hart! Ik ben de tranen van geluk als je blij bent, maar ook de tranen van verdriet als je treurig bent om het verdriet van anderen. Ik ben je hand als je vrijgevig bent naar degenen die behoeftig zijn. Ik ben je ogen als je ziet hoe het is, hoe liefde waarlijk is, Ik ben je oren als je hoort en begrijpt hoe liefde waarlijk is, Ik ben je interesse als je belangstelling hebt in het goede liefdevolle, Ik ben je gemoed als het vol loopt met barmhartigheid. En als Ik jou ben, ben jij Mij! Zo is het, nu en altijd, voor jou en iedereen en Mijn blijdschap is groot als Ik jou mag zijn en jij Mij bent.

Want daarin ligt het ware leven dat wij samen zijn. Jij bent voor Mij het leven, ander leven heb Ik niet, Ik ben voor jou het leven, ander leven heb jij niet. Als wij dan zo ons leven verenigen, wordt het ware leven volbracht, d.w.z. in haar eindeloos gelukkige eeuwige waarheid gebracht. Ja, Ik ben in je hart, Ik ben je hart, je leven. Jij bent in Mij, jij bent Mijn hart, jij bent Mijn leven. Zo iets kostbaars ben jij voor Mij, zo iets belangrijks, zo iets moois, zo iets unieks, zo iets Mij eigens, zo Mij.

Als je tenminste wilt. Want je bent vrij, vrij in alles zelf te kiezen, zelf te kiezen wat je wilt zijn, hoe je wilt leven. Maar, vergis je niet, denk niet, ik kies voor geluk en ik krijg geen geluk, dus waar is dat vrij kiezen dan? Want daar ligt niet de keuze, in het “ik wil” dat het zo is of gaat en dan is of gaat het ook zo. Nee, daar ligt de keuze niet. De vrije keuze ligt in je handelen en met het vrije handelen bewerkstellig je het één of het ander, met het vrije denken bewerkstellig je het één of het ander. En in verbinding met Mij kun je overzien wat het één of het ander precies is en je wel of niet brengt. Het is niet zo dat je Mij kunt afdwingen door te willen dat het geluk er alleen nog voor jou zomaar is. Je hebt in alle liefde je leven gekregen, Mijn leven gekregen, en het is jouw vrije keuze dat in liefde aan te nemen en naar ware liefde te leven en dan, ja, dan ben Ik in je hart, dan ben Ik de liefde die je voelt, die je hart verwarmt. Dan ben jij in Mijn hart, de liefde in Mijn hart die Mijn hart verwarmt!

Hemels Brood 562

Sterven is geestelijk gezien het ego afleggen en het eigen bewustzijn behouden in een volkomen Goddelijk zijn, in een totaal belangeloze liefde zijn, het eigen bestaan nog steeds bewust. Sterven is bij de mens over het algemeen een trieste gebeurtenis, die mensen van hun stuk brengt, twijfel brengt, onzekerheid. Dat is begrijpelijk, want de mens die het wereldse alleen nog kan zien, die het natuurlijke leven alleen nog of grotendeels nog ziet, als het ware leven, is zich niet bewust van het grote geheim wat in het sterven verborgen ligt. Een geheim wat door ieder gekend wordt zodra hij ziet dat niet het natuurlijk materiële het werkelijke leven is, maar het innerlijk geestelijke leven, gebaseerd op liefde. Die mens die dat ziet, beseft ook dat sterven het afleggen van het niet werkelijke natuurlijk materiële leven is, waardoor het ware leven in belangeloze liefde haar plaats herkrijgt.

Voor de natuurlijk materieel levende mens is het sterven een verliezen van het eigen bewuste zijn, zij verwisselen dat met het verliezen van het naar eigenbelang gerichte willen. Hen wordt met het sterven iets afgenomen in hun beleving, iemand die hen dierbaar is. Voor diegenen die het geestelijk belang zien van het sterven, ligt de zaak heel anders. Deze mens zal, natuurlijk materieel gezien, de gestorvenen  als medemens op de natuurlijke aarde missen, maar tegelijkertijd weten dat deze gestorven mens een levende mens in Mijn tegenwoordigheid geworden is. Of hij Mijn tegenwoordigheid zelf al bewust is of niet, maar voor de gestorvene is het leven gekomen zoals het werkelijk is en in die werkelijkheid leeft hij verder tot volmaaktheid. Daar zal dan degene die achterblijft zich in verheugen, terwijl een ander die achterblijft in verdriet vervalt omdat hij iets verloren heeft.

Maar de geestelijk begrijpende mens zal zien dat hij niets verloren heeft, maar iets gekregen heeft en zich daarover verheugen. Zo is sterven eigenlijk het niet ware natuurlijk materiële leven opgeven voor het ware geestelijke leven, wat voor iedereen de ware gelukzaligheid brengt. Wie dit kan begrijpen zal niet meer werkelijk treuren over een stervende maar zich verheugen!

Hemels Brood 563

Wanneer de zon ‘s morgens opkomt, weet je dat de dag aanbreekt, wanneer het licht wordt, breekt de dag aan. Met het licht wordt alles weer zichtbaar en alles krijgt weer zijn kleur. Zo is het ook met het innerlijk licht, het juiste begrip. Zodra het juiste begrip gerezen is, weet je hoe een en ander in elkaar zit, zo ben je dan innerlijk verlicht en de nacht, het niet snappen van hetgeen gebeurt of gebeurd is wordt verdreven door het licht, door het begrijpen, door het inzien wat de situatie werkelijk is. Hoe kan het dan steeds licht worden en weer donker waarna het weer licht wordt? Steeds opnieuw een nacht. Steeds opnieuw een dag. De nacht is hetgeen de mens in zich nog niet verstaat, nog niet weet over het ware werkelijke leven. De dag is het inzicht, het begrip, het verstaan, wat de mens daarop gegeven wordt.

De afwisseling is steeds een stukje niet weten, niet begrijpen, wat iemand zich bewust wordt en het licht beschijnt dit niet weten, dit niet begrijpen, zodat het begrepen wordt en ingezien wordt. Deze cyclus is ingesteld om de mens uit zijn onwetendheid, uit de blindheid van zijn eigengericht leven te brengen in de klaarheid van het ware liefdevolle leven. Deze cyclus duurt voor ieder mens zolang tot er geen nacht meer is, tot volledig zicht en volledig begrip de nacht volledig verdreven heeft. Dan is de eeuwige dag bereikt en schijnt het eeuwige licht. Maar tot zolang is er de dag en de nacht als een ware zegen voor de mensen, evenals de jaargetijden die alle voor zich een bijzondere betekenis hebben, net als dat zo is voor de dag en de nacht.

Als je rustig de nacht laat passeren en de dag gebruikt om tot inzicht te komen en verder te groeien naar de eeuwige dag, naar het eeuwig ware liefdevolle leven, zul je weinig last hebben van de nacht. Laat de nacht voorbijgaan en laat de dag haar zegenende werk doen. Doe daarom zelf ook je werk in het volle daglicht en niet bij nacht, wat wil zeggen, doe je werk met het begrip en het besef van het goede en laat het liggen als dingen je niet duidelijk zijn, als je geen begrip ervan hebt. Wacht dan op de dag die alles verlicht en verduidelijkt. Wacht dan op Mij en Ik verlicht je dag nog eens te meer!

Hemels Brood 564

Kom in Mijn licht van barmhartigheid en Ik zal je Mijn liefde tonen. Mijn liefde in alles, voor alles, voor jou en voor alle mensen. Laat je eigenbelang gaan voor het welzijn van je naaste en je bent in Mijn licht van liefde en waarheid. Elke dag, elk moment is Mijn liefde bij jou en bij alle mensen. Zonder Mijn liefde zou er geen leven zijn, Mijn liefde is jullie adem, jullie adem is Mijn adem. Zo is de adem nodig om het hart in beweging te houden, de zuurstof in het bloed rond te pompen. En zo is Mijn liefde nodig in jullie hart om waarlijk te leven. En die liefde is er voor jullie allemaal, net als de zuurstof in de lucht er is voor jullie allemaal. Je ademt die in en het houdt het lichaam in leven. Zonder zuurstof geen leven, zonder liefde geen leven.

Is de zuurstof in de lucht die je inademt te zien? Bewerkstellig jij zelf de opname van die zuurstof? Gaat je ademhaling ook niet voornamelijk automatisch? Zo gaat het ook met Mijn liefde, zij is er, niet zichtbaar, maar net als je je ademhaling wel bewust bent, net zo kun je Mijn liefde bewust zijn, voelen. Werkelijk, je bent deel van Mij, van Mijn liefde. En als een deel van Mij hoef je je nergens zorgen over te maken. Als je je overgeeft aan je ademhaling dan regelt die zich het beste automatisch. Als je je overgeeft aan Mijn liefde, dan regelt die alles wat nodig is. Heb je dan zelf geen actieve bijdrage aan het leven, moet je alles maar laten gaan? Dan kun je wel op een stoel gaan zitten wachten en niets meer doen. Nee, zo is het niet. Door je ademhaling, door alles wat er in je lichaam gebeurt, leef je en met dat leven, kun je je lichaam hier of daar heen laten gaan, kun je dit of dat doen. En zo is het ook bedoeld, dat jezelf ook nog keuzes hebt van gaan en staan, doen en laten. Maar wel zo, dat het ware leven pas werkelijk het jouwe is als je het leeft zoals het bedoeld is. Blijf daarom wel werkzaam, maar let op dat jouw werkzaamheid niet Mijn liefde werkzaamheid in de weg staat. Zorg er zoveel mogelijk voor dat jouw werkzaamheid in overeenstemming is met Mijn werkzaamheid, dat jouw ademhaling Mijn ademhaling is, waarmee je de beste zuurstof voor het lichaam krijgt en de beste liefde om te leven!

Hemels Brood 565

Vreugde verlicht de mens zijn levensweg. Vreugde over het leven maakt de weg makkelijker te gaan. Wie veel vreugde beleeft, kan de moeilijkheden die op zijn weg komen gemakkelijker aan, dan degene die vooraf al somber gestemd is. Vanwaar komt dan de vreugde? Sommige mensen zoeken hun vreugde in wereldse aangelegenheden, zij zoeken er naar hun genoegen te bevredigen, om vreugde te hebben. Maar of het hun de ware vreugde brengt, is nog de vraag. Want de ware vreugde is het ware leven. En het ware leven is ware liefde. En ware liefde streeft niet haar eigen genoegen na. Zo zit de ware vreugde in het geven, in het dienen, vanuit de liefde in het hart.

Het geeft vreugde te zien dat het de ander goed gaat, de lach van een kind, de arm om elkaar. De stralende zon, waarin de mens zich koestert, geeft vreugde, het gezang van de vogels, vrijelijk in de lucht geeft vreugde. De bloemen geven vreugde zoals zij met hun prachtige kleuren op het veld staan. Wie dat alles ziet en zich daar over verheugt, daarvan de vreugde van het leven voelt, die voelt de ware vreugde, die voelt Mijn vreugde. Die voelt Mijn vreugde, die in de schepping, in al het goede, al het mooie, werkelijk liefdevolle tot waar leven komt. En daarmee kan diegene dan al het andere, wat nog geen waar liefdevol leven is, beter verdragen. Daarmee kan diegene  zijn naaste in liefde helpen dragen, als het hem te zwaar dreigt te worden. Want die vreugde is Mijn vreugde en dat dragen is dan Mijn dragen. Zodat het gewicht voor allen verlicht wordt en de vreugde zich over allen verspreidt. De ware vreugde: ware liefde, waarlijk leven!

Hemels Brood 566

Opdat alles rein in je wordt. Als dat ook is wat jij wilt, dan zal dat ook gebeuren. Maar niet zomaar in één moment, plotseling. Het reinigen van je hart is een proces wat direct te maken heeft met je groei in liefde. Ware liefde is volkomen rein. Een rein hart is dan ook een hart alleen gevuld met ware liefde. Om een hart te kunnen vullen met liefde moet wel eerst plaats daarvoor zijn, moet wel eerst alle niet-liefde verwijderd zijn. En omdat je een vrij mens bent, met de vrije keuze waarmee je je hart vult, kan Ik niet zomaar je hart reinigen, daar zul je zelf ook een aandeel in moeten hebben.

Niet dat jij niet zelf alles in je hebt om tot reinheid te kunnen komen, maar je hebt er toch ook altijd nog Mijn zegen bij nodig. En Mijn zegen is verbonden aan de juiste keuze. Ik kan jou Mijn zegen niet geven, als je keuze van leven niet het ware leven is. En jij kunt niet waarlijk leven zonder Mijn zegen. Zo zijn wij met elkaar verbonden. Wil je een rein hart, dan is je keuze van leven belangrijk. Op het moment dat jij de juiste keuze van leven maakt, zet je de deur open voor Mijn zegen en daarmee ook de reiniging van je hart. Nu zal Ik niets doen wat je vrije keuze belemmert, maar zodra je hebt aangegeven naar Mijn liefde te willen leven, kan Ik wel bewerkstelligen dat je in situaties terechtkomt waar je je werkelijk bewust wordt van hetgeen je nog niet uit de ware liefde leeft en daarbij geef Ik je dan situaties waar je daadwerkelijk als oefening die ware liefde kunt leren leven. Zo wordt dan langzaam maar zeker je hart gereinigd. Maar wel door eigen werkzaamheid in de situaties waarin Mijn liefde je dan brengt.

Kies je voor Mij in alle liefde, denk dan niet, dat het leven van dan af al over rozen gaat, want dan begint eerst het reinigingsproces van alles wat uit het hart nog verwijderd moet worden. Dat vraagt tijd en geduld. Als je dat accepteert en rustig de aangeboden weg gaat in liefde voor Mij en je medemens, zul je bemerken dat het je toch al gauw veel lichter wordt en de reiniging ook makkelijker gaat. Geen mens is direct rein, maar veel liefde versnelt de reiniging wel!

Hemels Brood 567

Alles mag. De mens is in alles vrij, in principe. Maar niet alles heeft zin, niet alles brengt de mens verder op zijn weg naar het enige ware levensdoel: het leven van belangeloze ware en wijze liefde. Alle wegen zijn goed, alle wegen zijn Mijn wegen en Ik begeleid alle mensen op hun weg. Maar de weg die een mens gaat is niet op zich genomen het doel van zijn bestaan. De weg brengt hem uiteindelijk bij zijn doel. Daarmee kan elke weg juist zijn, voor die mens specifiek, maar het kan toch ook een omweg zijn of er kunnen ook betere wegen zijn en snellere wegen. Kijk, daar is de mens dus ook geheel vrij in het kiezen welke weg hij gaat. Maar een weg die in het begin breed en gemakkelijk te gaan lijkt, hoeft dat kilometers verder op niet meer te zijn en dat kun je niet altijd van tevoren weten. Toch staat er inmiddels veel geschreven over de verschillende wegen die men kan gaan.

In de natuurlijke zin zijn er al veel wegen, zo goed als alle wegen, in kaart gebracht. Zo zijn ook de geestelijke wegen, die een mens kan gaan, al veelvuldig beschreven. Hoewel nog verhuld in zijn oorspronkelijke staat, is de bijbel een boek waar veel over de juiste wegen naar het ware geestelijke leven geschreven staat. Omdat de taal en begrippen, de synoniemen, de natuurlijke verteltrant van wat geestelijk begrepen moet worden, voor de denkwijze van de nu levende mens,  moeilijk te begrijpen is, zijn er in de afgelopen eeuwen tot in deze eeuw nog veel geschriften bijgekomen die een verheldering zijn op dat wat van lang geleden in de bijbel al opgeschreven is. Maar daarnaast heeft elk mens een innerlijk vermogen om de ware weg te vinden als hij wil en daarvoor de moeite wil nemen. Diegene die  werkelijk wil, kan in zich de ware gids vinden die de voor hem beste en juiste weg wijst. Zo mag je alle wegen vrij bewandelen, maar zo kun je toch voor verrassingen komen te staan die je innerlijke gids, die Ik in waarheid ben, je wellicht zou kunnen wijzen. Zodat je direct de beste weg kan kiezen.

Hemels Brood 568

Is Mijn bestaan voor de mensen toch niet helemaal duidelijk, omdat velen van hen denken, dat zij uit zichzelf, uit de kosmos, uit een universele kracht leven, dan is dat, omdat zij nog niet beseffen dat wat zij kunnen, wat zij zijn, de universele kracht, de kosmos, Mijn is. Dat alles ben Ik en dat alles heb Ik de mens ter beschikking gesteld en hem heb Ik de vrijheid gegeven daar naar eigen goeddunken mee om te gaan. Wie werkelijk in zichzelf kijkt, in zichzelf voelt, zal zeker Mij in alles gewaar worden. Maar voor degenen die Mij als het grote intelligente plan achter alles zien, is de tijd nog niet daar om de waarheid te bevatten. Toch zullen ook zij Mijn aanwezigheid, Mijn bestaan, Mijn zijn in zich gaan ervaren en het ware leven in zich gaan aannemen. Alles heeft zijn weg en zijn tijd. En even zo goed staat alles met elkaar in verbinding. Het één is wat directer met elkaar verbonden dan het ander, het één werkt wat directer op elkaar in, dan het ander, maar overal liggen allerlei verbindingen, die allemaal ook weer in de juiste verhoudingen op elkaar zijn afgestemd.

Heb daarom geen zorg of het hier of daar al wel of niet in Mijn ordening goed gaat of niet. Laat het alles in Mijn hand en ga je weg zoals hij komt en je het beste voelt. En mocht je het gevoel hebben, dat het hier of daar je niet “lekker” zit, dan komt er zeker iets op zijn plaats terecht, wat je helpt verder te gaan op je weg. Houd het vertrouwen in Mij vast, houd je liefde voor Mij en alle mensen vast en laat het verder gaan zoals het gaat, in Mij gezegend. Want als je zo in vertrouwen en liefde je weg gaat, dan is je weg hoe dan ook gezegend en zul je hoe dan ook steeds Mijn aanwezigheid voelen. Geen mens gaat zijn weg alleen of hij Mij nu wel of niet ervaart of hij Mijn aanwezigheid nu wel of niet voelt. Ik draag je, Ik help je, Ik steun je, zoals Ik alle mensen draag, help en steun. Wees gerust want alles is goed en alles gaat goed. Voor jou en voor allen. Geen uitgezonderd.

Hemels Brood 569

Nooit meer ongelukkig zijn. Is dat niet een wens van veel mensen? Maar wat maakt een mens eigenlijk ongelukkig? Dat hij zijn zin niet krijgt? Hoe zou het zijn als iedereen kon leven alleen naar zijn eigen behoeften, alleen naar zijn eigen zin, zou dat niet een enorme chaos geven? Kijk, zo zit er al een heleboel chaos in de samenleving. En als je die goed in ogenschouw neemt dan kun je zien dat die chaos te maken heeft met alles wat de mens naar eigen behoeften, naar eigen zin leeft. Overal in elke organisatie, in de hele samenleving gaan dingen mis, maar als je goed beschouwt waar het misgaat, kun je dan zeggen dat er liefde aan ten grondslag lag waar het mis ging of was het het tegenovergestelde, was er juist even geen liefde aanwezig?

Kun je iets bedenken wat misging en ware zuivere belangeloze liefde ten grondslag had? Of kun je dan wel zien dat er toch ergens eigenbelang, ongenoegen, ongeduld, ongeïnteresseerdheid of iets dergelijks bij meespeelde? Zonder liefde gaat het gewoon niet. Dat zal voor jou misschien nu wel duidelijk zijn. En veel mensen zullen het gebrek aan liefde in de samenleving ondertussen wel meer dan eens aan den lijve ondervonden hebben, zonder dat ze er iets aan hebben kunnen veranderen. En hoe komt het nu, dat daar maar niets aan te veranderen is? Kijk, de meeste mensen zijn het hardst bezig anderen te veranderen, anderen zover te brengen dat zij zelf met liefde behandeld worden of minstens met respect. Dat de liefde afwezig is ligt dan eigenlijk altijd of meestal aan de ander. En waarachtig, dat is dan op dat moment ook zo. Maar de liefde die je graag wilt hebben komt niet naar je toe door anderen te proberen uit liefde te doen handelen. Die liefde komt eerst pas naar je toe, als je vrijwillig en uit volle overtuiging zelf naar liefde handelt. Want alleen zo beïnvloed je de ander ook naar ware liefde te handelen, de een wat eerder dan de ander, dat heeft met ieders eigen vrijheid te maken. Maar alleen zo verandert de samen-leving, als ieder zelf die liefde gaat leven leven.

Hemels Brood 570

In het holst van de nacht, waar haast geen licht doordringt, is het het moeilijkst om te zien wat er werkelijk om je heen is. En toch is er ook dan, als je niets kunt zien, van alles om je heen. Als je weet wat er om je heen is en je gaat in dat donker lopen, kun je wel zo’n beetje alles ontwijken wat er staat, maar als je niet weet wat er om je heen is, dan loop je overal tegenaan. Zo kan het in het leven zijn, dat je even geen zicht hebt op hetgeen gebeurt in je leven. Als je geestelijk gezien, in jezelf, bij Mij blijft, dan weet je toch hoe het allemaal in elkaar zit, je weet waar alles staat en als je dan in beweging komt, als je dan, hoewel je geen zicht hebt op hetgeen gebeurt, toch handelt vanuit Mij, vanuit de ware liefde, dan zul je nergens tegenaan lopen en wat je doet, zal zich goed uitwerken. Maar als je in zo’n situatie niet bij Mij bent, niet vanuit ware liefde handelt, dan is de ruimte niet alleen donker, maar dan weet je ook niet wat er hoe staat en dan kan het goed zijn dat als je in beweging komt, gaat handelen, je wel overal tegenaan loopt, dat dan je handelen niet zo goed uitgewerkt.

Nacht is het van tijd tot tijd voor iedereen op deze aarde. Omdat daar de lering plaatsvindt om uit de volle ware liefde zonder eigenbelang te gaan leven, uit eigen vrije keus, in alle omstandigheden. Dan is het van tijd tot tijd nacht, nacht is dan het moment waarop de mens gelegenheid krijgt het geleerde in praktijk te brengen en op zo’n moment trek Ik Mij iets meer terug, zodat de mens geheel zelf kan kiezen. Niet dat de mens op andere momenten niet vrijgelaten wordt om zelf te kiezen, maar dan ben Ik, minder merkbaar, minder voelbaar aanwezig. In het holst van de nacht, als Ik Mij wat verder verwijderd heb, is het aan de mens om zich wat meer aan Mij vast te houden en met Mij ook dan toch te zien, hoewel het donker is en in het donker toch met Mij te vertoeven, waarna de dag weer aanbreekt!

Hemels Brood 571

Mijn woord van liefde richt zich tot alle mensen. Maar niet alle mensen willen Mijn woord horen en er naar luisteren, d.w.z. naar handelen. Aangezien alle mensen vrijgelaten worden door Mij, is niemand verplicht om naar Mijn woord van liefde te luisteren. Dat wil nog niet zeggen, dat Mijn woord geen waarde heeft of niet interessant zou zijn voor de mens.Voor een groot aantal mensen is het wel lastig om Mijn woord te horen, want hoewel het niet beluisterd hoeft te worden, is Mijn woord beslist niet zonder belangrijke inhoud en wie naar die inhoud luistert maar er niet naar wil handelen, omdat zijn eigen handelen hem beter uitkomt, krijgt toch ergens in zich een knagend gevoel.

Dat knagen is het geweten, wat ergens in die mens hem oproept om toch naar Mijn woord te luisteren, omdat het innerlijk toch Mijn woord herkent als waarheid en het beste om na te streven. Dat knagende gevoel lijkt dan het plezier van het eigengerichte handelen en vergaren te bederven. Daarom wil men dat knagende gevoel niet en sluit men zich af voor Mijn woord. Maar Mijn woord is overal, want Ik ben overal en alles getuigt van Mij, hoe dan ook. Daarmee ontkomt geen mens aan Mijn woord en daar zal hij vroeg of laat dankbaar om zijn, want Mijn woord is voor hem de wegwijzer naar het ware leven en vroeg of laat komt hij er toch achter dat zijn eigengerichte handelen, los van Mijn woord, hem voor het ware leven niets brengt. En dan is het voor hem maar al tegoed dat Mijn woord altijd overal is en dat het knagende gevoel in hem er is als een boodschapper van Mij en een leidraad om tot onderscheid te komen wat hem wel of niet naar het ware leven brengt. Heb je van tijd tot tijd zo’n knagend gevoel, stop het dan niet weg maar besef dat het als signaal dient voor wat Mijn woord is en het ware leven brengt.

Hemels Brood 572

Elk mens is een goed mens met de mogelijkheid te kiezen tussen liefde en niet-liefde. Kiest hij voor niet-liefde dan wil dat nog niet zeggen dat hij daarmee in den beginne geen goed mens is. Want Ik heb alle mensen goed gemaakt, maar hen ook de vrijheid gegeven wel of niet goed te zijn. Daarmee kan ieder zichzelf als een eigen bestaan bewust zijn, daarmee kun jij jezelf als een eigen bestaan bewust zijn. En wat is er mooier dan het eigen besef te bestaan?! Jammergenoeg denken nu veel mensen dat dat eigen bewuste bestaan ook hun eigen bezit is, maar dat is het op die manier gedacht niet. Het leven is hen vrijelijk gegeven maar daarmee zijn zij het, zijn jullie het leven nog niet en daarmee heb je het leven ook nog niet in zijn volle waarheid. Door dit bewuste besef van bestaan is de mens hoogmoedig geworden, arrogant, alsof hem alles mogelijk is en alsof hij overal recht op heeft.

Vanuit welk oogpunt heeft de mens dan overal recht op? Want er wordt door velen gezegd: ik heb daar recht op. Meer wordt er naar gekeken dat men zijn recht krijgt dan dat men elkaar recht geeft. Zo is er van liefde al zo goed als geen sprake. Sprake is er meer van recht en onrecht en de wereld zit vol onrecht, ook veel onrecht waarmee mensen onrecht willen rechtzetten. Maar alweer is dan liefde ver te zoeken. Maar wie liefde voor recht laat gelden, zoals Ik liefde voor recht laat gelden, die zal merken dat het onrecht zich oplost. Niet altijd onmiddellijk, want wat de mens over eeuwen ten onrechte heeft gedaan, zet Ik niet in één klap recht, dat zou Ik wel kunnen, maar dat zou die mens niet ten goede komen. Dat zou daarmee dan ook geen liefde zijn. Het is Mijn genade om die mens niet in zijn strengheid van recht en onrecht te laten maar terug te brengen naar het besef van liefde als ware levensgrond. Daarom zou Ik dan ieder die onrecht ondervindt in zijn leven willen zeggen, bestrijd niet het onrecht, maar zet er liefde tegenover als genade uit Mij, houdt daar aan vast en het onrecht lost op als je vasthoudt aan ware belangeloze liefde.

Hemels Brood 573

Waarom denk je dat Ik steeds weer opnieuw Mijn woord van liefde laat opschrijven? Er is zoveel geestelijke armoede onder de mensen, zo weinig ware liefde en zo weinig besef van Mijn bestaan en Mijn liefde voor iedereen. Steeds opnieuw geef Ik Mijn woord van liefde aan mensen en inspireer hen tot het opschrijven ervan. Om de mens in zichzelf dat woord van liefde en waarheid te laten herkennen. Om hen diep onder de laag wereldse stof te bereiken. En alhoewel niet altijd alles waar Ik de mens toe inspireer zuiver en naar volle waarheid wordt opgeschreven, omdat Ik altijd ook nog de vrijheid van die mens moet respecteren, is er ondertussen toch al veel geschreven waar belangrijke en zuivere informatie bij zit, die ieder mens ten diepste kan herkennen, ondanks misschien de gedeelten die niet helemaal naar waarheid zijn. Maar ook die stukjes hebben hun nut, omdat zij de mens tot dieper schouwen in zichzelf aanzetten en tot uitwisseling van gedachten met elkaar wat weer het zuivere ware eigen besef van innerlijke liefde bevordert.

Zo is er niets geheel zinloos, wel is het één directer liefde dan het ander, maar soms of vaker, is een omweg de beste weg om bij ware liefde uit te komen. Toch is natuurlijk ware zuivere liefde altijd nog de beste weg om bij Mij te komen, om bij het enige ware leven gekomen. In Mijn genade, die Ik voor iedereen heb, op z’n tijd en op z’n plaats, is het voor iedereen mogelijk om in zich Mijn woord te horen en te verstaan zodat eenieder er naar believen naar kan handelen. Ik heb jullie allen lief, waarlijk lief. Vergeet dat nooit. En Mijn liefde laat nooit af, zal je altijd dragen, tot in lengte van dagen!

Hemels Brood 574

Ja, het is de bedoeling dat alle mensen liefde leven. Maar niet gedwongen. Liefde kan geen liefde zijn als zij afgedwongen wordt. Alleen vrij uit het hart geleefd, kan het liefde zijn. En zo zijn er veel mensen die wel liefde willen leven maar dit nog niet vrij uit hun hart kunnen, omdat daar nog veel eigen wensen zijn en eigenbelang is. Zo heeft het ook bij jezelf geen nut om jezelf tot liefde te dwingen. En, als het je dan niet lukt, kwaad te zijn op jezelf en mistroostig omdat je wel liefde wil zijn maar het in de gegeven omstandigheden gewoon niet lukt. Laat het maar los. Niemand is al geheel en al liefde en Ik heb daar alle begrip voor, ook alle geduld. En geduld is ook voor jou nodig. Geduld en vertrouwen dat alles goed komt. Niets gaat buiten Mijn hand van liefde om, daar kun je zeker van zijn.

Heb je iets niet geheel naar liefde aangepakt, je hebt het evengoed geprobeerd en bent daarmee ongemerkt toch weer een stapje dichter bij het ware levensdoel gekomen. Treur daarom niet om wat je misschien nog niet geheel naar liefde gedaan hebt, maar wees blij met datgene wat je wel al uit liefde gedaan hebt en weet dat al het andere je leert je en helpt naar meer liefde bij de volgende keer. En zou het je dan ook nog overkomen, dat je niet in alles in liefde kunt blijven, vertrouw er dan op dat  het je eens wel zal lukken en dat dit de nodige stappen daar naar toe zijn. Val jezelf niet te zwaar, dwing jezelf niet, geef jezelf en anderen steeds weer de kans om te leren en zo verder te komen. Misschien lukt het nog wel 100 jaar niet te zijn zoals jij wilt, wees dan maar gewoon zoals Ik je wil: zoals jij bent, jezelf, de liefde vast houdend, maar nog niet volmaakt.

Hemels Brood 575

Heel, wanneer is een mens heel? Als hij alles in liefde kan dragen? Maar er zijn gezonde mensen genoeg die toch niet alles in liefde dragen, zijn die wel heel? Heel zijn is eigenlijk jezelf zijn, zijn zoals jij bent. Dat wil niet zeggen dat dit “zijn zoals je bent” niet kan veranderen, want het uiteindelijke heel zijn is voor ieder mens totale liefde. Maar onderweg naar die totale liefde kan de mens in een balans zijn die hem op een rustige manier verder brengt in zijn groei naar totale liefde. En die balans is dan op dat moment al het heel zijn. Verzet, weerstand en dergelijke verbreekt het heel zijn, acceptatie, aannemen van een situatie bevordert het heel zijn of bevordert de groei naar totaal heel zijn, naar volkomen liefde.

Heel zijn is ook één zijn met de Schepper en heel zijn is ook zijn wat op dat moment door de Schepper in liefde geaccepteerd wordt dat je bent. Als je bijvoorbeeld ongeduldig bent terwijl je graag geduldig zou zijn en je verzet je tegen je ongeduld of accepteert je ongeduld niet, dan verstoor je eerder je heel zijn dan dat je het bevordert. Accepteer je je ongeduld als onderdeel van je heel zijn, je heel zijn van dat moment, dan kom je eerder in balans terug en ebt het ongeduld weg, waarmee je heel zijn weer dichter bij het totale heel zijn komt. Omdat acceptatie inhoudt dat je je ongeduld herkent en dat je jezelf niet hoger wilt zetten dan je bent, terwijl weerstand, verzet, inhoudt dat je jezelf eigenlijk hoger wilt zetten dan je bent. Dat eerste is deemoed en op deemoed kan liefde groeien, op deemoed groeit liefde. En daarmee kom je dan dichter bij totale heelheid.

Hemels Brood 576

Waar of niet waar, leugen en bedrog, is er wel zoiets als eerlijk en waar? In dit aardse bestaan is waar en niet waar, eerlijkheid en leugen en bedrog door elkaar verweven. Is er dan geen werkelijk waar leven? Jawel, dat is er, maar de vraag is, wie wil het leven en als je in die werkelijkheid van waar bestaan wilt leven, hoe bereik je dat dan? Veel mensen, die oprecht het ware goede willen leven, zoeken dit te doen door goed op te letten of ze niets fout doen, of ze niet iets doen wat in het normbesef niet geaccepteerd wordt, als niet goed gezien wordt. En het lukt hen dan steeds maar niet die goede mens te zijn die ze denken te moeten zijn en steeds opnieuw maken ze dezelfde fouten: raken ongeduldig als ze juist geduldig willen blijven, raken verontwaardigd of boos als ze dat helemaal niet willen, zijn soms zelfs oneerlijk, terwijl ze eerlijk wilden zijn en steeds opnieuw zien ze zichzelf dan als mislukking, soms zelf als zo’n ontzettende mislukking, dat ze denken het leven niet waard te zijn.

En toch, ieder mens is het leven waard, o zeer beslist is ieder mens het leven waard. Ook jij en jij en jij! Weet je, het ligt er niet aan of je hier alles, nu en voor altijd, goed doet, het ligt eraan, kun je iemand vergeven, hem ondanks zijn onprettige handelen, weer of toch helpen, liefhebben en kun je dan om te beginnen jezelf vergeven, jezelf helpen, jezelf liefhebben zoals Ik je vergeef, je wil helpen en je oneindig lief heb! En kun je dat niet, dan nog ben je de moeite waard om te leven. Ik heb je het leven gegeven, Ik ben je leven, daarom hoef je jezelf niets kwalijk te nemen, neem je leven als een lering, een lering naar liefde, wat er ook gebeurt. Je bent het waard te leven, Ik vond je waard om te leven, daarom heb Ik je het leven gegeven, Ik vind je het leven nog waard, daarom blijf Ik je het leven geven. Of je het goed doet of niet, Ik heb je lief!

Hemels Brood 577

Het is van het allergrootste belang dat de mens tot het inzicht komt over Mijn liefde. Want tot nu toe is er nog bijna geen mens die het ware inzicht over Mijn liefde al heeft. En juist die ware belangeloze liefde is de kern van het leven. Zonder inzicht in die liefde, komt geen mens tot de kern van zijn leven, zal hij er altijd omheen blijven draaien. Het eerste belangrijke daarbij is, te beseffen dat Ik alleen liefde ben, in alles alleen liefde ben en dat is dan óók in datgene wat voor de mens het kwade is. Ik ben niet het kwade, ook dat moet duidelijk worden. Nog teveel denkt de mens, dat als Ik in het kwade ook liefde ben, dat Ik dan het kwade ook ben, maar dat is beslist niet zo. Veel mensen zoeken de oorzaken van de situaties die hen overkomen buiten zichzelf. De omstandigheden zijn bijna altijd veroorzaakt door anderen. En als er niet direct anderen schuldig voor kunnen worden gehouden, ja wie zal dan anders de schuld hebben dan Ik?

Toch lieve mensen, Ik heb geen schuld aan jullie onaangename situaties. Ik zou willen zeggen, niemand heeft schuld. Jullie zijn allen onderweg en onderweg dwaalt dan eens deze dan eens gene af van de hoofdweg. Eigenlijk zijn ondertussen velen afgedwaald van de hoofdweg en vele kleinere wegen en omwegen worden nu bewandeld. Allen komen vroeg of laat wel weer op de hoofdweg uit, maar ondertussen gebeuren er allerlei dingen die niet zo aangenaam zijn. Toch is het dat ook Mijn liefde en de gebeurtenissen zijn er vanuit Mijn liefde alleen opgericht die mens de nodige inzichten te bezorgen om zijn weg verder te kunnen gaan en zo te kiezen dat hij weer dichter bij zijn ware levensvorm, de totale belangeloze wijze liefde komt. Als iemand dus iets onaange-naams overkomt, als jou zoiets overkomt, o dan ben Ik toch echt met Mijn grote belangeloze wijze liefde bij je, steun je, houd je in Mijn armen. Nooit zal iets werkelijk kwaads je kunnen treffen, wel kom je dichter bij liefde, dichter bij Mij!

Hemels Brood 578

Hoeveel mensen laten Mij in hun hart toe? Hoeveel mensen luisteren naar Mij in hun hart en laten dan hun eigenbelang los om te handelen naar hetgeen Ik hen in hun hart aanraad? Ik zeg je, heel heel weinig. En als jij iemand bent die minstens probeert om Mij in je hart te vinden en minstens probeert om naar Mij in je hart te luisteren, ook al lukt het je nog niet zo best en ook al komt je handelen nog lang niet geheel overeen met Mijn zacht ingefluisterde advies, Ik ben toch heel heel blij met jou! En met allen die zoals jij Mij proberen te vinden en proberen naar Mijn ingefluisterde advies te leven. Want al zijn jullie dan nog zo klein, je bent de parel voor het leven van andere mensen, je bent de diamant, het goud. En het beetje dat je wel leeft naar Mijn ingefluisterde advies is het goudgele graan waar het levende brood van gebakken wordt voor je medemensen. Ja, hoe meer je dan naar Mijn advies hoort en handelt, des te meer levend brood is er voor alle mensen. En als je dan diegene die het horen wil zo van Mij verteld dat ook zij naar Mijn woord van liefde gaan luisteren en handelen, dan stroomt ook de wijn voor die mens rijkelijk en heeft eenieder te eten en te drinken.

Het ware leven is zo, eten en drinken, brood en wijn, horen en doen! Maar wel belangeloos, wat zeker niet zo gemakkelijk is. Jezelf loslaten, je eigenbelang loslaten en niet weten wat je er precies voor terugkrijgt. En als je al ter dege beseft dat het liefde is wat je hoe dan ook krijgt, dan nog word je regelmatig verward door de tegenstrijdigheden die je om je heen ziet: een prima mens wordt ziek, een heel lief mens verliest wat hem dierbaar is, kinderen verhongeren en waar is dan de ware liefde van Mij?! Ik zeg je, die is daar waar zulke dingen gebeuren nog het allermeeste, dat wat gebeurt is Mijn grootste liefde. En zou er, door de vrijheid die de mens heeft, toch ergens iemand iets gebeuren wat niet geeft maar neemt, dan zal die mens hetgeen hij zo verloren heeft meer dan overvloedig van Mij in hemelse gaven terug ontvangen. Maar wel op een manier die voor hem het meeste brengt. Zoveel dat iedereen die dat weet zal zeggen, laat ze maar nemen, van Hem krijg ik alles overvloedig terug!

Hemels Brood 579

Het beste geef je getuigenis van Mijn bestaan door ware reine wijze belangeloze liefde te leven. Maar daarbij zul je ervaren, dat die getuigenis niet steeds door iedereen wordt aangenomen en zelfs niet altijd wordt gewaardeerd. Weet dan, dat niet jij wordt afgewezen of niet gewaardeerd wordt, maar Ik. Laat je daarom niet in verwarring brengen alsof je niet juist gehandeld zou hebben. Zie hoeveel mensen boos op Mij zijn over hetgeen Ik hen volgens hun denken heb aangedaan. Terwijl Ik alleen liefde ben en niemand ooit iets aandoe wat niet liefde voor hem en allen is. Betekent dat dan dat Ik iets niet juist gedaan heb omdat mensen boos op Mij zijn? Hun boosheid is niet een teken dat Ik geen liefde ben, hun boosheid is een teken dat zijzelf geen liefde zijn, dat zij blind zijn voor ware liefde. Een van de dingen die moeilijk zijn voor de mens is het toegeven dat het er bij hem zelf  nog ergens aan schort, dat er bij hem nog misvattingen zijn, dat er bij hem hoogmoed is. En juist die hoogmoed verhindert hem het juiste zicht te hebben. Aangezien de mens ook steeds geneigd is een oorzaak aan te wijzen voor zijn situatie en hijzelf zijn aandeel niet wil en daarmee ook niet kan zien, ligt de oorzaak buiten hemzelf. Hij heeft er alles aan gedaan wat hem rust en al het goede zou moeten brengen. Als dat niet helpt en nare zaken hem overkomen, dan kan dat dus niet aan hem liggen.

Maar juist dat alleen voor zichzelf zorgen, dat het voor hemzelf goed gaat, belemmert Mij om het voor hem werkelijk goed te maken. Juist met die eigengerichte zelfzorg wordt de deur naar narigheid opengezet en de deur naar Mij, belangeloze liefde, gaat dicht. Dat lijkt dan door Mij te komen, maar niets is minder waar. Als jij dan in zo’n geval in iemands buurt bent en te goeder trouw juist hebt gehandeld, maar door de eigengerichte houding van de ander werkt alles hem niet naar zijn genoegen uit, dan is er iemand schuldig daaraan en dat kan hij eenvoudigweg niet zelf zijn: hij heeft immers alleen het beste met zichzelf voor gehad, dus … ah … ja … jij bent de schuldige! Want ja, Ik ben te ver weg voor de begrippen van die persoon en zelf kan hij eenvoudigweg geen schuld hebben. Zie en zo is het natuurlijk niet. Dus wees gerust, wees de liefde die je in je hart voelt, blijf rustig, wordt zelf niet boos, laat gaan en vertrouw op Mijn liefde die alles weer goedmaakt, zodra de tijd daar rijp voor is. Je gaat goed, houd aan de ware liefde vast, Ik ben bij je, altijd.

Hemels Brood 580

Niet alles is het ware leven, maar om de liefdewil laat Ik het eerst nog zo bestaan. Zoals Ik tegen de discipelen zei, toen zij het onkruid tussen het koren wilden weg trekken, laat het staan want met het onkruid trek je ook het opgroeiende koren eruit en daarmee het groeiende leven. Zo laat Ik misvattingen en onwaarheden eerst bestaan, want met het rechtzetten ervan als de tijd voor de juiste inzichten nog niet gekomen is, kan ook het beetje inzicht wat aan het groeien is, weggenomen worden, terwijl daarvoor in de plaats dan grotere misvattingen kunnen komen. Het onkruid kan een functie hebben in de voeding voor de ware plant, bijvoorbeeld door juist de minder goede stoffen uit de bodem te halen zodat de betere stoffen voor de ware plant blijft, zo kunnen de reacties van andere mensen op de misvattingen helpen om tot betere inzichten te komen die meer en meer met waarheid overeenkomen. Als dan de ware plant rijp is om geoogst te worden, kan het onkruid verdorren, nadat alles uitgetrokken is, de ware plant als voeding, het onkruid om te verdorren.

Zo zullen op een gegeven moment de ware inzichten genomen worden als voeding, dat is als motivatie van het handelen en alle misvattingen verdorren daarmee, verdwijnen omdat zij van geen belang meer zijn. Zo werkt Mijn liefde in het verborgene, want wie ziet al zo rein dat hij ook achter het onkruid Mijn hand van liefde bemerkt? En die dat zien, zijn gezegend als zij Mijn woord aannemen en er naar leven. Met of zonder onkruid, het is alles Mijn liefde en het brengt alles Mijn liefde.

Laat dan geen mensenhand het onkruid uittrekken zonder dat Mijn hand als zegen en genade om zijn hand is. Want anders kan het uittrekken van onkruid, het wegnemen van misvattingen, de zaak verergeren. Pas als het onkruid de plant dreigt de verstikken, als de misvattingen, de dwaling, de mens dreigt de verstikken, dan kunnen wij samen zien hoe wij de verstikking kunnen voorkomen. En soms moet een heel veld aan onkruid ten ondergaan om het volgende jaar des te meer vrucht te geven. Dat wil zeggen, soms is het beter dat iemand geheel door zijn misvattingen in verwarring gebracht wordt alvorens hij de juiste grond vindt om verder te groeien naar het ware leven. Maar nooit gebeurt dat zonder Mijn liefde, of die mens dat beseft of niet beseft, Ik ben er altijd!

Hemels Brood 581

Begraaf je hart niet in schuld, want ieder mens heeft dan wel schuld. Schuld aan Mij, omdat hij hier en daar geen liefde maar eigenliefde leeft. Maar die schuld heb Ik op Mij genomen en allen die berouw hebben, worden in alle liefde weer aangenomen. Niet het schuldige brengt je terug bij Mij, maar het berouw brengt je terug bij Mij. Schuld heeft wel iedereen, of hij dat nu van zichzelf inziet of niet. Maar berouw is de weg waarlangs de schuld wordt afgelegd en niet meer is. Berouw is het teken van vernieuwd inzicht en daarmee is het verkeerde inzicht verdwenen, daar gaat het dan om. Zo kom je verder en dat is de bedoeling. Niet dat je blijft hangen in gevoelens van schuld, gevoelens van onmacht om jezelf te veranderen in de liefdevolle mens die je volgens jezelf had moeten zijn.

Schuld drukt de mens te neer en verlamt hem om ook maar werkelijk iets te verbeteren. Berouw reinigt het gemoed en lucht het op zodra het dan Mijn vergeving voelt. Vergeving en kwijtschelding volgen altijd op berouw als Mijn genade. Als je je schuldig voelt aan iets, zie dan of je dit ook kunt loslaten en berouw kunt hebben. Dan zul je al gauw Mijn liefdevolle vergeving en kwijtschelding in jezelf voelen als een zachte stroom, die al het onreine uit je spoelt en je bent dan weer fris en rein om verder te gaan. Ja, zo zal Ik steeds opnieuw met je omgaan, want je bent nog niet volkomen, nog ben je op weg en leeft in een wereld waar nog veel onvolkomen is, wat niet gemakkelijk is. Maar Ik ben er, die alles geschapen heeft, alles weet, alles ziet en overal helpt en steunt om eenieder toch tot het ware levensdoel te brengen. Sta op, los je schuld af door berouw en ga samen met Mij verder. Kom, Ik sla Mijn liefdevolle arm om je heen en steun je nu en altijd!

Hemels Brood 582

Vader en Moeder, Ik ben voor jullie Vader en Moeder. Moeder: uit Mijn schoot komen jullie voort, Mijn liefde is jullie levens begin, jullie basis waaruit jullie geboren zijn, Mijn kracht van liefde waaruit jullie ontstaan zijn en bestaan. Vader: door Mijn zorg zet jullie leven zich voort, Mijn bevruchting met liefde maakt jullie levend uit de schoot van Mij als Moeder. Als Vader ben Ik jullie steun en toeverlaat, de kracht van je leven, het enige zijn wat steeds opnieuw uit Mijn schoot als Moeder eeuwig doorgaat en steeds opnieuw haar impuls krijgt tot het ware leven. Ik ben het ware leven, het enige ware leven. Ik ben het ware bestaan, het enige ware bestaan. Van Mij komt het leven, uit de Moederschoot geboren en tot leven gewekt. Uit Mijn zaad komt de vrucht voort die het Moederlichaam draagt en ook dit Moederlichaam ben Ik.

De situatie waaruit je tot het ware inzicht komt is het lichaam van de Moeder waaruit je geboren wordt. Het tot inzicht komen is het geboren worden. Maar het inzicht is eerst summier, simpel en groeit naargelang je ouder wordt. Tijd is dan hetzelfde als alles wat er gebeurt en je verder brengt, tot groter inzicht brengt. Als Vader sta Ik naast je, dat is de liefde waaruit je kunt putten om de weg van weinig inzicht naar het totale ware inzicht te gaan. Als Vader geef Ik je bescherming voor de vele valkuilen op je weg en bij Mij kun je komen als Moeder waaruit je geboren bent en als Vader die je de weg wijst en ondersteunt. Tezamen verenigd in Jezus Christus waar Ik al je zonden, al je afdwaling op Mij neem en vergeef in de zee van Mijn oneindige liefde voor jou. Bij Mij mag je komen, als Moeder, bij Mij mag je komen als Vader, bij Mij mag je komen als Redder. Ik ben er hoe dan ook voor jou en voor allen. Mijn liefde kent geen einde, zoals ook het ware leven geen einde kent. Vader en Moeder voor jou en voor allen. Voor nu en altijd.

Hemels Brood 583

Heb je vragen? Levensvragen? Aan wie ga je die vragen stellen? Bij veel mensen zie Ik allerlei vragen, allerlei levensvragen. Allerlei dingen die zij willen weten, niet begrijpen en willen begrijpen, maar zij kunnen de antwoorden op hun vragen niet of moeilijk vinden. Waar ga je met je vragen naar toe? Waar gaan zij met hun vragen naar toe? Als je in het dagelijks leven vragen hebt over je auto, ga je naar een garage, waar deskundigen zijn die veel van auto’s weten. Als je vragen hebt over je koelkast, ga je naar een winkel die koelkasten verkoopt; als je vragen hebt over je planten, ga je naar iemand die daar verstand van heeft, kortom je gaat voor alle verschillende vragen naar verschillende mensen waarvan je denkt of mag verwachten dat ze verstand van zaken hebben, kennis van zaken hebben. Dan tref je wel eens iemand die je iets wijsmaakt, wat niet zo blijkt te zijn en als je daar dan naar geluisterd hebt en naar gehandeld hebt, kan het middel wel eens erger blijken dan de kwaal, je bent dan alleen verder in problemen gekomen en je vragen zijn niet beantwoord.

Wat doe je met geestelijke vragen, levensvragen? Ook dan zoek je naar iemand waarvan je verwacht dat diegene kennis van zaken heeft en dat kan dan bijvoorbeeld een geestelijke, een dominee, een priester of zo iemand zijn, waarvan je verwacht dat hij de kennis heeft. Misschien heeft hij ook wel kennis en een beetje inzicht ook, maar stel dat hij toch niet alles zo juist weet, hoe kom je dan uit? Met nog meer vragen of helemaal verward. Weet je, je kunt ook al die vragen aan Mij stellen. Ook al zie je Mij niet zo materieel direct zoals je alle mensen kunt zien, Ik ben er wel en je kunt ook met Mij spreken, in je hart kun je met Mij spreken. En als je in jezelf oprecht Mij vraagt en naar Mij wilt luisteren dan krijg je van Mij ook de antwoorden in je hart gelegd, als een besef, als een weten, als een begrijpen.

Je mag ook die mens vragen waarvan je verwacht dat hij kennis van zaken heeft. Als diegene in innerlijke verbinding met Mij staat, zul je zeker ook juiste antwoorden krijgen, maar Ik zeg je, er kan ook onzin bij zijn. En als je in jezelf, in je hart, rechtstreeks je vragen aan Mij stelt, krijg je ook in jezelf, in je hart, rechtstreeks Mijn antwoorden. Je kunt er dan zeker van zijn dat die antwoorden, die van Mij komen, juist zijn, Ikzelf ben namelijk alle antwoorden op alle vragen en Ikzelf zal Mij dan ook in jou openbaren, als een besef, een weten, een begrijpen, in alle rust en eenvoud.

Hemels Brood 584

Wat er ook gebeurt, het is Mijn liefde. Denk niet dat Ik ook maar een moment werkelijk weg ben. Ik ben er altijd, Ik ben altijd. Alles wat er gebeurt, heeft met het enige ware levensdoel te maken: ware belangeloze wijze liefde leven, in alle vrijheid. Maar juist die vrijheid is daarbij nodig en juist die vrijheid maakt dat mensen zich los van Mij voelen. Juist die vrijheid maakt dat Ik jullie ook los moet laten, op een bepaalde manier. Want in werkelijkheid is niemand los van Mij en zijn jullie allen met elkaar in Mij verbonden.

Om jezelf als jezelf te kunnen voelen, moet dat wel zo zijn, dat je los lijkt te zijn, als een op zichzelf staand leven, zonder dat je de ander direct voelt, zonder dat je de onderlinge verbinding direct voelt, zonder dat je voelt wat de ander voelt, beseft wat de ander beseft. En toch zijn allen één in Mij. Maar pas als ieder die eenheid met Mij en elkaar in de ware liefde in alle vrijheid heeft aangenomen pas dan zal ook ieder zichzelf en de ander, Mij, in zichzelf ervaren en dat ook wederzijds. Natuurlijk is dat voor Mij van eeuwigheid aan al zo, maar voor jullie zal dat zo zijn zodra de vereniging met Mij er is.

Wie zich in Mij verenigd, met Mij verenigd, verenigd zich met allen die in Mij verenigd zijn en krijgt daarmee ook het ware inzicht in alle hemelen en allen die zich met Mij verenigd hebben. Ik ben reeds met allen, in allen en allen zijn reeds met Mij, in Mij, maar nog lang niet allen hebben dat ook al zo aangenomen. En daar dit aannemen van Mij, van Mijn liefde, in alle vrijheid moet gebeuren, in allerlei situaties blijvend moet gebeuren, zul je Mij dus ook in verschillende situaties niet steeds bewust ervaren. Maar eenieder die waar dan ook, hoe dan ook, in welke gebeurtenis dan ook, Mijn liefde aanneemt, zijn vertrouwen in Mij stelt en daar ook aan vasthoudt, wat er ook gebeurt, die zal Mij zeker ook in zich en naast zich gaan ervaren en die zal met Mijn aanwezigheid dan bemoedigd worden in liefde verder te gaan. Blijf bij Mij en houdt vast aan liefde en alles komt goed.

Hemels Brood 585

Als het je zwaar te moede is, ben je geneigd om alles maar overboord te gooien. Ja, je mag alles overboord gooien, maar één ding niet: je vertrouwen in Mijn liefde, je vertrouwen dat het met Mijn liefde toch allemaal goed komt. Waarom zou je dat overboord gooien? Denk je dat alles waardeloos is als het allemaal eens niet zo prettig verloopt? Het stuur van een schip gooi je toch ook niet overboord als de motor niet werkt en de zeilen kapot zijn? Ook al lijkt het allemaal nog zo onoverkomelijk, gooi je vertrouwen in Mij, in Mijn liefde toch nooit overboord. Maar weet je, ook al zou je dat wel doen, Ik laat je toch niet los, Ik ben toch altijd nog in je buurt en zodra je je realiseert dat Ik toch de beste steun en toeverlaat voor je ben, kom Ik weer bovendrijven en kun je me zo weer uit zee opvissen. Hoe zwaar de storm ook is, hij gaat ook weer liggen en dan komt ook alles weer terug in zijn normale proporties, zijn normale verhoudingen. Op het moment dat de storm raast, is het geheel moeilijk te overzien, dat is nu eenmaal zo met storm.

Maar, het kan daarna juist een eens zo zuivere lucht geven, een eens zo helder ver zicht, om dat alles fris en schoon gewaaid is. Een storm kan ook veel schade achterlaten en veel werk kan nodig zijn om op te ruimen. Dat kan in geestelijk opzicht soms ook zo zijn. Alles wordt door elkaar geschud door bepaalde gebeurtenissen. Maar wie vast geankert is in Mijn liefde, heeft ook na verwarrende gebeurtenissen toch niet veel op te ruimen.  Wie wel veel op te ruimen heeft, die help Ik graag en met veel liefde, zodat hij er de volgende keer aan denkt om zich vast te verankeren in Mijn liefde, zodat ook hij een storm met weinig schade kan doormaken. Dan hoef je ook niets overboord te gooien, want alles zit vast verankerd in Mijn liefde en ook het stuur zit muurvast, rotsvast in Mijn liefde verankerd, waardoor zelfs de zwaarste storm het schip niet uit zijn koers krijgt. Als je geestelijk in Mijn liefde blijft, kan geen moeilijke gebeurtenis je van je stuk brengen, dan weet je altijd waarnaar te handelen en hoe. Houdt vast aan Mij en alles komt goed!

Hemels Brood 586

Mijn liefde geeft nooit op. Daar hoef je dan ook nooit bang voor te zijn. Hoever een mens ook afdwaalt, hij zal het koud krijgen en het zal hem onaangenaam worden, maar Mijn liefde zal toch nooit weg zijn. Het kan hem dan voorkomen alsof Mijn liefde hem verlaten heeft, je zou kunnen denken dat Mijn liefde je verlaten heeft, maar Ik zeg je, Mijn liefde blijft eeuwig bestaan, wat je ook doet. Dat wil niet zeggen dat de weg waarop je je begeeft je geen moeilijkheden zal geven. Want alles wat je doet, denkt en wilt heeft zijn invloed op je leven, terwijl ook Mijn liefde zijn invloed blijft hebben op je leven. Mijn liefde blijft altijd en eeuwig de basis van alle leven, maar de mens heeft de vrijheid om daar zelf een invulling aan te geven. Daarbij ondervindt hij dan ook, voortkomend uit Mijn liefde, de invulling die hij zijn leven geeft. In die samenhang en in de samenhang met de vrijheid van alle mensen, kunnen er allerlei dingen gebeuren. En daar waar gebeurtenissen de mens ten onrechte overkomen, door de in de vrijheid van de ander gekozen onaangenaamheden, zal Mijn liefde hem zeker vergoeden wat onterecht zijn pad kruist

Zo kun je altijd op Mij vertrouwen, want Ik laat niemand staan, wie voor Mij kiest en daarvoor ook moeite doet, daar ben Ik nog eens te meer met Mijn liefde. Maar er is zoveel misverstand, er zijn zoveel misvattingen, die vaak zo diepgeworteld zijn, dat Ik nog aan je schud zo nu en dan, om de juiste inzichten duidelijk te maken. Vrees niet, als onaangename situaties je tarten, niets kan je overkomen, ook al lijkt het alles nog zo onaangenaam, als je vasthoudt aan Mijn waarheid, hoeft niets je te raken en blijf je Mijn liefde voelen als een bescherming om je heen.

Hemels Brood 587

Genade en vrede zij met u, zij met jou, op je pad van liefde en vrede voor alle mensen. Heb je gekozen om met Mij te gaan, dan ga je ook met Mij en dan zul je ook zien wat Ik zie, doen wat Ik doe, beleven wat Ik je te beleven geef om waarlijk met Mij te gaan. Maar wat je met Mij ook te beleven krijgt, het zal je nooit berouwen want je zult altijd weten dat het Mijn volkomen wijze liefde is en je zult deel van die liefde zijn in alle eeuwigheid. In jouw wens met Mij te gaan ligt Mijn verlangen en zo ben je reeds met Mij. Wie alles wil zijn is niets, wie niets kan zijn is alles, wie met Mij wil zijn is Mij en Ik ben hem. Niets kan ons dan scheiden en samen dragen wij alle leed waar we mee te maken krijgen. Maar mocht het jou te zwaar lijken, dan neem Ik alles en draag het alsof wij het samen dragen. Wees niet bang om Mij te zijn want in Mij is alle kracht, ware liefde, totale vrede en niets kan je gebeuren. Je kunt niet verdwalen met het volle licht op je pad en zolang je met Mij samen op pad bent, heb je ook dat volle licht.

Maar wie dat licht niet wil, die gaat op duistere paden. Probeer niet in dat duister van de ander te zien, wat voor jouw ogen nog niet bestemd is. Waar Mijn licht op je pad is, waar je met Mij samengaat, daar kun je alles zien. Probeer niet de duistere wegen van anderen te verlichten, want het is Mijn licht waarmee je dat dan probeert te doen en diegene die nog die duistere weg gaat, wil dat zonder Mij doen, zonder Mijn licht, dus zal het je niet lukken diens weg te verlichten en als je dat blijft proberen, raak je vertwijfeld over de waarde van Mijn licht.

Maar Ik zeg je, dat heeft niets te maken met Mijn licht maar alles met de vrijheid van die mens. Anders kan hij Mijn licht nooit werkelijk in vrijheid aannemen. Daarom, laat wie dat wil liever nog 1000 jaar in het duister, zodat hij dan Mijn licht ook uit eigen vrije wil zoekt, vindt en aanneemt en blijf jij bij Mij, met Mij, in Mij. Je bent Mij lief, zo lief.

Hemels Brood 588

Wat dachten de mensen in de tijd dat Ik op aarde was van Mijn Koninkrijk? Zij dachten dat Ik de vijand zou verslaan met materiële wapens en een aards koninkrijk zou oprichten. Toen dat niet gebeurde, omdat dat nooit de bedoeling was, snapten de mensen er niets meer van en nog snappen de meeste mensen daar niets van. In hun wereldse beslommeringen plaatsen ook zij alles werelds en materieel en zij hebben weinig weet van het geestelijke Koninkrijk wat Mijn is en het enige ware Koninkrijk is.

Zo was Ik op aarde om ook daar Mijn Koninkrijk te vestigen, d.w.z., het de mens in zijn wereldse begrippen duidelijk te maken. Maar dat moest dan toch heel voorzichtig gebeuren om de vrijheid van de mens niet te belemmeren. Met Mijn sterven als mens Jezus Christus en Mijn opstanding, is de brug geslagen tussen de mens op aarde en Mijn hemel, zodat het voor elk mens mogelijk is om vanaf zijn aarde Mij te bereiken in Mijn hemel. En die hemel heeft ieder mens in zichzelf, net zoals hij die aarde, waarop hij leeft, in zichzelf heeft. Zo kan hij ook in zichzelf in de hel raken of in de hemel. Daartussen zit de aarde, de samenhang van zijn leven. En dat alles wordt vertolkt in de zichtbare materiële aarde met alles erop en eraan.

Zo vormt ook ieder mens in zich zijn eigen leven wat in het uiterlijke zichtbaar wordt. Maar nog is er veel verborgen in het geestelijke, wat de meeste mensen niet beseffen, omdat zij voornamelijk op het uiterlijke gericht zijn als waarlijk leven. Toch zal ook het besef van het ware geestelijke leven gaan groeien en meer mensen zullen het ware leven gaan beseffen en het verschil tussen het materiële en het geestelijke leven gaan begrijpen. Ik ben en blijf midden onder jullie, alhoewel niet direct zichtbaar, toch ben Ik er. Voor jou en voor iedereen. En iedereen die dat wil, kan met Mij contact hebben, in zichzelf. Wie wil die komt en Ik openbaar Mij in hem. Als je wilt, dan kom bij Mij en Ik openbaar Mij in jou!

Hemels Brood 589

Waar en betrouwbaar, wat Ik zeg, is waar en betrouwbaar. Als je ergens iets vindt, waarvan mensen beweren dat het van Mij komt en je hebt niet in jezelf het gevoel dat dit waar is en betrouwbaar, dan laat het los, neem het niet aan want wat werkelijk van Mij komt is waar en betrouwbaar. Maar toets dan wat er gezegd wordt dat van Mij komt in jezelf, in je innerlijk zuivere gevoel van waar en betrouwbaar, toets het niet aan wat andere mensen beweren, wat  anderen zeggen, of wat in allerlei geschriften staat. Toets het ook niet met je verstand, met redenatie, want daar is niet je vermogen om iets op waar en betrouwbaar, op liefde te toetsen. Alle mogelijkheden voor toetsing zitten in je hart, in het zuivere gevoel, daar waar je je eigenbelang en eigenliefde, je eigen willen en eigen denken hebt losgelaten. Als je door eigen dwaling in jezelf een onbetrouwbare toetsing maakt, is dat nog niet zo erg als wanneer je de verkeerde toetsing van iemand anders, zonder eigen controle, aanneemt en er later achter komt dat die niet juist was. Terwijl je, als je op dat moment bij jezelf je eigen innerlijk vermogen om de juiste inschattingen te maken te rade gegaan was, je een veel betere toetsing had kunnen maken. Ik bedoel hiermee te zeggen, geef nooit uit handen wat jezelf kunt, als je het zelf kunt.

Niemand is nog volkomen en met die onvolkomenheid houd Ik rekening. Stapel daar liever niet ook nog de onvolkomenheid van iemand anders bovenop waarmee het voor jezelf eerder waziger dan duidelijker wordt. Als je het bij jezelf helemaal niet kunt vinden, dan mag je best bij een ander te rade gaan, maar doet dat dan in Mijn naam, zeg dan in je hart tegen Mij: “Vader, ik kan U in mij op dit moment niet verstaan, ik vraag iemand anders om raad, wilt U dan daar zijn en mag die raad dan van U zijn”. Het antwoord wat dan gegeven wordt en in jezelf goed voelt, mag je aannemen, tot jezelf weer in staat bent naar je eigen innerlijk te luisteren, naar Mij in jezelf te luisteren. Dan zal wat de ander je zegt je geen kwaad doen en je zult er mee geholpen zijn, in Mijn naam, Jezus Christus, God en Vader.