Hemels Brood 5581 t/m 5611

Hemels Brood 5581

Ik zie in je hart, dat je het niet begrijpt, dat Ik zoveel leugen en bedrog toelaat, waardoor zoveel narigheid ontstaat voor mensen die te goeder trouw zijn, maar de leugens en het bedrog niet doorzien, argeloos zijn en daardoor in de meest onprettige situaties terechtkomen. En hoewel jullie als lichtjes, overal verspreid door jullie geloof in Mij, mensen willen helpen bij Mij te komen, hebben jullie zelf ook met moeilijke momenten in je leven te maken.

Maar Ik zeg jullie, het is de tijd van de wake. Zoals Ik de discipelen vroeg om met Mij te waken in de moeilijke tijd voor Mijn gevangenneming en kruisiging. En het is nu de tijd van de wake voor jullie. En de discipelen vielen in slaap. Het was hen niet mogelijk met Mij te waken, de slaap overmande hen. En nu is het de tijd van de wake voor Mijn terugkomst. Geen gemakkelijke tijd, want veel mensen laten zich misleiden door al die leugens en bedrog, waarmee anderen denken macht en welzijn te veroveren.

Eerst na de gevolgen van alle leugens gaan mensen zien dat het allemaal leugens waren, gaan zij het bedrog zien, maar de gevolgen zijn niet meer ongedaan te maken. Ook de leugenaars en bedriegers krijgen te maken met heel andere uitkomsten dan zij met hun leugens en bedrog verwachtten. En kijk, dan zeg Ik, wees waakzaam met Mij, want zij die logen en bedrogen, verbeteren zich niet, maar zoeken naar andere leugens en zullen nogmaals hun medemensen bedriegen, nog slinkser dan ze al deden. En ze zullen doen alsof ze hun lesje geleerd hebben, maar dat zijn nieuwe leugens. En alweer zullen argeloze mensen hen geloven, tot nieuwe nare gevolgen hun ogen zullen openen, maar alweer is dat niet meer ongedaan te maken.

Wees waakzaam met Mij, opdat de slaap jullie niet overmant, want er wordt in deze tijd veel van jullie gevraagd door de wereld en de wereldse mens. Alsof het altijd maar doorgaat en er geen einde aan komt. Maar al waakt wellicht niemand meer, Ik waak over jullie allemaal en Mijn terugkomst op aarde is nabij. De macht van de leugen en het bedrog is geen werkelijke macht en dat zal snel duidelijk worden. Dan zal de hemel openbreken en het heerlijke licht van Mijn liefde zal vanuit de hemel op de aarde schijnen en de harten van alle mensen van goede wil doen opspringen en tot een warme gloed van liefde brengen voor Mij en zij zullen Mijn terugkomst zien en begrijpen. En al diegenen zullen opgetild worden uit de macht van de boze en voor hen zal de wereld niet meer zijn. Voor hen kom Ik terug op aarde en voor hen zal er rust en vrede komen, ware liefde, waar leven.

Blijf bij Mij in je hart, blijf waakzaam. Want het is de tijd van de wake, de stilte voor de storm die alles zal zuiveren en Mijn wederkomst zal tot werkelijkheid komen. De stilte is in de liefde, de storm is in de wereld. Kijk hoe de storm raast en verwacht na die storm liefde, ware liefde, Mijn terugkomst op aarde.

Hemels Brood 5582

In een volledige, volkomen overgave aan Mij ligt de ware vrijheid. De ware vrijheid kent geen enkele verleiding tot iets anders dan liefde en haar wijsheid in volkomen waarheid. Elk toegeven aan verleiding om van ware liefde af te wijken, al is het nog zo minimaal, belemmert en begrenst de ware vrijheid. Iedereen die, hoe minimaal ook, afwijkt van ware liefde, komt in het gevang van datgene wat niet naar ware liefde is. Van Mij hebben jullie allemaal ware vrijheid gekregen, vrijheid die ware liefde is. Die vrijheid geeft je de keus om wel of niet liefde te zijn, zoals Ik liefde Ben. Om je volkomen volledig over te geven aan Mij, Die Ik in jou Ben, werkelijk liefde, werkelijk leven, werkelijk Zijn. En al zou je dat willen, zonder Mij kun je je niet aan Mij overgeven, je hebt Mij daarbij nodig. Al zou je ten stelligste, uit liefde voor Mij, Mijn liefde willen zijn, dan nog heb je Mij daarbij nodig. Want zonder Mij is niets en waar zou je je kracht vandaan willen halen, als niet uit Mij?

Er is op aarde een verleidende kracht, die je wil doen geloven dat je, als je in Mij en Mijn liefde gelooft, jezelf tot die liefde moet brengen, er alles aan moet doen om die liefde te worden, als een eigen verantwoordelijkheid. En ja, in je vrijheid heb je een eigen verantwoordelijkheid voor de keuzen die je maakt, maar laat je niet bedriegen tot iets te geloven als waarheid, wat geen waarheid is. Want juist bij een in Mij en Mijn liefde gelovend mens zal de verleiding toeslaan, om je van Mij vandaan te krijgen. Het zal je regels opleggen en verkeerde interpretaties voorleggen over Mijn Woord in de Bijbel. Zonder Mij zul je dat niet als zodanig herkennen. Zonder Mij kun je niet tot werkelijke liefde komen, zonder Mij kom je niet in die ware vrijheid, tot die volkomen volledige overgave aan Mij. En dat weet die verleidende kracht, die de oorspronkelijke afdwaling van liefde van Lucifer is, en zich nog verzet tegen de waarheid. Want hij is wel gebonden in de materie, maar heeft een zekere kracht behouden, in welke zijn misvattingen tot uiting komen als een verleidende kracht die, in een bepaalde mate, vat heeft op de op aarde verblijvende mensen. Juist daarmee in verband heeft de mens zijn eigen vrije keus, met het doel in volkomen vrijheid tot het volledige inzicht te komen, dat Ik het ware leven Ben. En zodra iemand dat volkomen volledige inzicht heeft, zal hij tot volledige overgave aan Mij komen en daarmee tot de volledige vrijheid van werkelijk zijn in volmaakte liefde, en die liefde zelf zijn, als evenbeeld van Mij.

Alle mensen kunnen op aarde tot die overgave aan Mij komen. Maar iedereen heeft Mij daarvoor nodig, om de weerstand, de verleiding, te weerstaan. De keus is aan de mens om Mijn hulp wel of niet te aanvaarden, want dat is de kern van de afdwaling van Lucifer, dat hij zich van Mij afkeerde om zonder Mij zelf te leven, wat eeuwig niet mogelijk is. Dus, als je een goed en liefdevol mens wilt zijn, kom dan bij Mij in je hart, zodat Ik je kan leiden tot het volkomen volmaakte ware levensinzicht, tot volledig besef Wie Ik Ben en Ik zeg je, dan heb je niets meer te maken met enige verleiding, want op het moment van volledige overgave aan Mij door het volledig juiste inzicht, zul je niets anders meer willen dan met Mij samen Eén te zijn. Dan zul je voor eeuwig, met al degenen die zich ook volledig hebben overgegeven aan Mij, met Mij samen Eén in leven zijn, volkomen ware wijze liefde. Als eigen bewust bestaan samen werkelijk Mijn leven zijn. In de volledige gelukzaligheid Mens zijn: Mijn evenbeeld.

 Hemels Brood 5583

Aan alle mensen die in een situatie tekortgedaan zijn en niet de gelegenheid hebben om dat ongedaan te maken, zeg Ik, het zal opgelost worden. In de toekomst zal het opgelost worden. Want het is geen zaak tussen jou en diegene, maar tussen Mij en diegene en door Mij zal het opgelost worden. Niet in een sfeer van boosheid, niet in een sfeer van wraak, maar in een sfeer van Mijn liefde. Onterechte gebeurtenissen die lange tijd in het innerlijk onrustig blijven wroeten, kunnen de gezondheid schaden. En Ik zeg jullie die daar last van hebben, het onrecht wat je is aangedaan, zal Ik oplossen. Heb daar geen zorg over, want Ik neem het op Mij en zal het op de daarvoor juiste tijd met liefde oplossen. Zodat jij het nu met rust kunt laten, want het gaat jou niet meer aan.

Laat dat goed tot je doordringen, kom innerlijk tot rust over gebeurtenissen die vroeger hebben plaatsgevonden en niet tot recht gebracht zijn. Ik zal alles tot recht brengen, met ware liefde. Laat je niet verleiden tot boosheid of wrok, omdat degene die je onrecht aangedaan heeft, vrolijk verder leeft en zich niet bekommert om het nadeel of het verdriet of de pijn die hij je heeft aangedaan, want dat zal jou geen goed doen, fysiek niet en mentaal niet. Al is het lang geleden en niet rechtgezet, laat het niet blijven knagen, want Ik weet wat er gebeurd is en al kan het lang duren, toch zal Ik het oplossen, het rechtzetten, hem wat hij je tekortgedaan heeft onder ogen brengen. Maar niet verwijtend, zonder boosheid en zonder wrok, in liefde. Denk niet dat dat een gemakkelijke situatie voor diegene wordt, want liefde kan als vurig hete kolen op het hoofd aanvoelen.

Maar als jij innerlijk in wrok en haat blijft over de gebeurtenissen die jou nadeel bezorgden, en Ik kom uit Mijn liefde jou daarvan afhelpen, zal Mijn liefde ook voor jou aanvoelen als hete kolen op je hoofd en met al je boosheid en wrok doe je jezelf meer aan, dan die onterechte gebeurtenissen je nu nog doen. Want ze zijn voorbij en het is aan Mij om wat toen gebeurd is aan degene die daar verantwoordelijk voor is voor te leggen en hem tot inzicht en berouw te brengen, zodat wat onrecht was, tot recht gebracht wordt. Laat het aan Mij over, voor zover je er zelf niets aan kunt doen. Bij jullie mag iets verjaard zijn en kan er geen recht meer gedaan worden na een bepaalde tijd, maar bij Mij verjaart niets, al duurt het eeuwen, onrecht zal door Mij tot recht gebracht worden. Op de best geschikte tijd, zonder wrok, zonder haat, zonder boosheid, in ware liefde. Laat al wat je innerlijk onrust geeft los, want Ik maakte het goed, in Mijn grote liefde voor jullie allemaal maak Ik het goed, eeuwig goed.

Hemels Brood 5584

Een woord is een woord en moet altijd een woord blijven. Een woord mag niet in een leugen veranderen. Bij mensen kan een woord gegeven worden en in een leugen veranderen, maar bij Mij niet. Mijn eens gegeven Woord blijft gegeven en zal nooit in een leugen veranderen, maar altijd waarheid blijven. Wanneer je je woord geeft, laat het altijd je woord van waarheid blijven en nooit iets anders dan dat. Maar let erop dat je geen woord geeft zonder zeker te weten dat je het kunt handhaven. Want tijden veranderen en gegevens veranderen en daardoor kan een woord veranderen.                                                                                            

Maar Mijn Woord verandert niet. Want Ik ken alle tijden, alle veranderingen, alles in de hele oneindigheid en Mijn Woord is gegeven voor altijd en eeuwig, onveranderlijk. De waarheid. Mijn Woord omvat de hele Schepping, het hele universum, de oneindigheid, het volmaakte leven. En Mijn Woord zal Ik gestand doen in alle tijden aan alle mensen. Maar wie begrijpt Mijn Woord ten diepste en haar betekenis voor het leven van alle mensen? Zoveel mensen geven gemakkelijk hun woord op momenten dat zij denken hun woord gestand te kunnen doen, maar tijden veranderen en dan is dat eens gegeven woord niet meer van toepassing op de ontstane situatie en vaak worden mensen dan ontslagen van hun gegeven woord, omdat het geen zin meer heeft eraan vast te houden. Ook komen veel mensen hun gegeven woord niet na, omdat zij het niet na kunnen komen of omdat het hen niet goed uitkomt om het na te komen.

Bij mensen is een woord niet altijd hetzelfde woord. Maar Mijn Woord blijft altijd hetzelfde Woord voor iedereen in alle tijden en Mijn Woord zal Ik gestand doen. De tijd waarop Ik Mijn Woord gestand doe, is bij jullie mensen niet bekend. En daarover zijn de meningen verdeeld. Maar dat heeft weinig zin, want ieder gissen is ijdel, omdat Ik de tijd van Mijn Woord niet bekend heb gemaakt. Daarom kunnen mensen zeggen, morgen, volgende week, volgend jaar, enzovoorts, maar zonder dat Ik de tijd van Mijn Woord bekend heb gemaakt, kan niemand daarover enig zinnig woord zeggen en kan ieder woord dat de tijd van Mijn Woord aangaat, beter achterwege gelaten worden. Wacht maar rustig af in vertrouwen op Mijn Woord, dat Ik het gestand doe op de juiste tijd, ten goede aan alle mensen en het doel van jullie bestaan en verblijf op aarde.

Want Mijn Woord omvat de totale gelukzaligheid van werkelijk leven voor alle mensen tot in de eeuwigheid. En dat is voor geen mens op aarde in het vlees volkomen te begrijpen. Daarom is het vertrouwen op Mijn Woord genoeg, om het zover te verstaan als goed is voor iedereen. Want Mijn Woord is liefde voor iedereen.

Hemels Brood 5585

Vanmorgen zei je tegen Mij, dat je nogal aan de haal was gegaan met je gedachten. Je mag altijd zolang je wilt met gedachten bezig zijn, als je er uiteindelijk maar mee bij Mij komt en er samen met Mij, met de ogen van je hart, nog eens goed naar kijkt. Zodat er tussen al die gedachten van jou geen misverstanden sluipen die je tot omwegen brengen. Maar mocht het zo zijn, dan zullen die omwegen je toch ook weer bij Mij brengen. Nu zullen die omwegen die jij eventueel maakt niet zo ver van het goede zijn, omdat je al veel besef van Mij en Mijn liefde in je hart hebt en je gedachten meestal niet ver van je gevoelens in je hart zijn, doordat je vaak contact met Mij in je hart hebt.

Maar bij veel van je medemensen is dat niet zo en veel mensen maken daarom grote tot heel grote omwegen. Sommigen kunnen door een liefdevol en wijs gesprek tot inzicht gebracht worden, maar de meesten laten zich niet van hun omwegen afbrengen. En jullie, die in Mij geloven, Mijn liefde in je hart kennen, jullie zien regelmatig de omzwervingen van je medemensen en je probeert dan eens deze, dan eens gene tot besef van zijn omweg te brengen. Dat lukt lang niet altijd. Wees daarom niet teleurgesteld, want elke dwaalweg komt uiteindelijk toch ook bij Mij uit. Vergeet niet dat Ik overal ben, overal. Dus waar iemand ook gaat of staat, Ik ben daar. En wat meer nog is, Ik ben ook in ieders hart aanwezig, helemaal. Niet bij de één een beetje van Mij en bij de ander een ander beetje van Mij, Ik ben overal alles en in iedereen ben Ik helemaal aanwezig. Ik, de totale oneindigheid, eeuwig leven, onvoorwaardelijke liefde en haar volkomen wijsheid, God en Schepper, Vader en Zoon, Ik ben totaal en helemaal in alles en iedereen aanwezig.

Het is niet zoals bij jullie, dat je maar op één plaats tegelijk kunt zijn, want dat is lichamelijk materieel. Ik ben alles en Ik ben overal. Want zou Ik niet overal zijn, helemaal volkomen volmaakt zijn, dan zou er niets zijn. Met je lichaam kun je alleen op één plaats zijn en niet tegelijkertijd ergens anders, maar in werkelijkheid ben je overal, is iedereen overal en is iedereen in iedereen, omdat Ik in iedereen ben en iedereen in Mij is. Maar dat is heel moeilijk voor jullie te begrijpen. Neem het in je geloof in Mij voorlopig eenvoudig aan. Je zult het in de toekomst zeker beter gaan begrijpen. Begrijp hiermee nu, dat dus alle dwaalwegen, hoe ver en hoe lang ook, altijd niet anders dan bij Mij uitkomen. En mocht het zo zijn, dan mag je in liefde helpen zo’n omweg korter te maken voor wie Ik je op je pad breng, als je dat van Mij in je hart voelt. En lukt dat niet, dan hoef je niets anders te doen dan het aan Mij over te laten, aan Mijn ware liefde!

Hemels Brood 5586

Aan de discipelen zei Ik: ga heen en verkondig Mijn boodschap van liefde. Leer de mensen elkaar lief te hebben en te vergeven. En zij gingen ieder hun weg en leerden mensen in Mijn Naam het grote geheim, Mijn ware liefde. De discipelen van toen zijn nu jullie, die Mij dan wel niet als Mens op aarde hebben leren kennen, zoals de discipelen Mij in een materieel lichaam op aarde hebben leren kennen, maar jullie hebben Mij in je hart leren kennen. En dat is een dieper kennen dan wanneer je Mij in een natuurlijk lichaam had leren kennen, zoals de discipelen in hun tijd Mij leerden kennen.

Daarom is het voor jullie die Mij in het hart kennen niet meer alleen: ga heen en verkondig Mijn boodschap van ware liefde, Mijn leer van liefde als het beste voor iedereen, maar tegen jullie zeg Ik: leer mensen Mij te vinden in hun hart, leer mensen Mij te ontmoeten in hun hart, leer mensen hoe zij in hun hart met Mij in contact kunnen zijn, rechtstreeks met Mij. Zodat Ik hen Zelf kan leren, in hun hart raad kan geven en zij niet alleen in Mijn liefde van horen zeggen geloven, maar Mijn liefde ook in hun hart gaan voelen en gaan beseffen hoe groot Mijn liefde voor jullie allemaal is en wat Mijn liefde voor alle mensen doet. Want het is iets heel anders om over iemand te horen vertellen en hem op die manier enigszins te leren kennen, dan diegene persoonlijk te ontmoeten en hem zelf te leren kennen. Het is heel iets anders om de raad van iemand via een medemens gezegd te krijgen, dan die raad persoonlijk zelf te krijgen. En nu kan het, mensen kunnen nu leren Mij in hun hart te voelen, Mij in hun hart te leren kennen en leren hoe met Mij in contact te zijn, met Mij te spreken en Mijn raad direct van Mij te krijgen.

Daarom is Mijn boodschap aan jullie nu: ga heen en breng iedereen die wil bij Mij in zijn hart. Maar blijf zelf ook zo vaak mogelijk bij Mij in je hart komen. Want veel mensen zijn er nog niet aan toe om Mij in hun hart te ontmoeten en zij zullen weerstand bieden, zodat het niet gemakkelijk is om daar tussendoor toch mensen te vinden die een open hart voor Mij hebben en jullie nodig hebben om bij Mij te komen. In je hart wijs Ik hen aan, zodat je geen werk verspilt aan degenen wiens hart voor Mij en Mijn leer nog gesloten is. Want onder jullie zijn er die steeds maar weer Mijn leer aan mensen voorhouden, die niet van hun plaats komen en Mij voorlopig nog lang niet in hun hart daadwerkelijk zoeken, maar misbruik maken van al je goede inspanningen, die je beter kunt geven aan mensen met een open hart, die wel bereid zijn van hun plaats te komen, maar een helpende hand nodig hebben om te begrijpen hoe Ik in hun hart te bereiken ben. Laat daarom diegenen, die steeds toch hun eigen weg gaan, los en kom in je hart bij Mij, zodat je steeds opnieuw Mijn raad kunt volgen en niet alleen Mijn boodschap in praktijk brengt, maar vooral ook mensen in hun hart daadwerkelijk bij Mij brengt.

Herken vanuit je hart nu de mensen die alleen van je goedheid profiteren, maar niet daadwerkelijk van hun werelds gerichte plaats willen komen en voorlopig ook niet zullen komen. Dan verspil je geen moeite, maar help je diegenen die werkelijk bij Mij kunnen en zullen komen, als jij ze helpt. Durf iemand die niet van zijn plaats komt, los te laten. Want uiteindelijk is het voor diegene beter dat jij niet tussen hem en Mij in staat met je goede bedoelingen. Laat maar los, want Mijn liefde voor mensen die niet van hun plaats komen, doet verreweg oneindig veel meer dan jij met al je goede bedoelingen kunt doen. Kom in je hart en herken in Mijn liefde wie jouw hulp werkelijk goed zal doen en door jouw hulp Mij in zijn hart zal vinden en Mijn liefde in zijn hart zal voelen, zoals jij Mijn liefde in je hart voelt. Wees voor altijd gezegend in Mijn ware eeuwige liefde.

Hemels Brood 5587

Vergeleken bij het werkelijk hemelse leven is het leven op aarde een verschrikking en dat is het voor veel mensen daadwerkelijk, door de omstandigheden waarin zij op aarde verblijven. Maar er zijn ook veel mensen die hun verblijf op aarde heel acceptabel vinden en er alles aan doen om hun welzijn te vergroten en veilig te stellen. En zo zijn er op aarde uitersten, mensen die in de grootste armoede leven en mensen die heel rijk zijn en geen armoede kennen, mensen die in de bloedigste oorlog verwikkeld zijn en mensen die in volkomen vrede van geen pijn van een oorlog weet hebben of geen weet willen hebben.

Door die grote uitersten ontstaan er dan eens hier, dan eens daar hoogoplopende spanningen, waarbij de minder bedeelden hulp verwachten van hun goedbedeelde medemensen, terwijl die goedbedeelde medemensen hun welvaart zoveel mogelijk veiligstellen en de minderbedeelde mensen als een bedreiging zien voor het behoud van hun welvaart. En niet zelden vindt de goedbedeelde mens dat hij ervoor gewerkt heeft en er dus recht op heeft, terwijl hij tegelijk ook vindt, dat de minderbedeelde mens niet genoeg gedaan heeft om zijn povere situatie te voorkomen. En in meerdere gevallen is dat ook zo. Want de doorsnee mens is, zolang het hem redelijk wel gaat, goedgelovig en naïef en ziet niet verder dan zijn neus lang is.  Daardoor kan hij gemakkelijk de momenten missen waarop hij in actie had moeten komen om niet in de ongemakken van geen bezit, geen macht, geen vrede terecht te komen. En zo is het aan de slimmeriken die wel op het juiste moment in actie zijn gekomen, dat zij niet in onaangename situaties zijn gekomen.

Zij denken dat zelf op hun rekening te kunnen zetten. Maar Ik zeg jullie die in welzijn leven, geen van jullie kan het op zijn rekening zetten, want het staat al op Mijn rekening. Het is namelijk Mijn toedoen, dat er mensen zijn die te geven hebben en mensen om aan te geven. Al naargelang iemand beseft te kunnen geven en dat ook doet, zal hij geestelijk rijkdom aan inzicht verwerven. En al naargelang iemand die niets heeft, ontvangt, zonder dat af te dwingen of zichzelf toe te eigenen en het niet alleen voor zichzelf houdt, maar met zijn behoeftige medemensen deelt, zal ook hij geestelijk rijkdom aan inzicht verwerven. Daarom, laat niemand denken dat hij door eigen actie en inzet recht heeft op zijn rijkdom en laat degene die niets heeft en in onaangename situaties terecht is gekomen niet denken daar schuld aan te hebben. Want alles ligt in Mijn Hand van grote liefde voor jullie allemaal, rijk of arm, dat maakt voor Mijn liefde niet uit, want het is Mijn liefde zoals alles gaat, Mijn liefde voor jullie allemaal.

Neem wat je krijgt en geef wat je hebt, uit liefde voor Mij en elkaar. Maar neem alleen wat Ik je in je hart laat weten dat goed is om aan te nemen en geef alleen wat Ik je in je hart laat weten dat goed is om te geven. Want alleen in Mij in je hart kun je de ware liefde vinden, waarin alle geven en alle nemen gezegend is voor alle mensen!

Hemels Brood 5588

Redeneer je fouten niet weg, maar geef ze toe. Dat is voor heel veel mensen heel moeilijk, fouten toegeven. Zo worden dan ook de meeste leugens geboren, kleine en grote en van de ene leugen komt de andere, om maar niet te hoeven toegeven wat er fout is gegaan. Het ernstige daarvan is, dat een fout nog hersteld kan worden als die is toegegeven, maar zolang de fout niet is toegegeven, blijft die fout zijn gevolgen hebben. Het niet willen toegeven iets fout gedaan te hebben gebeurt regelmatig, om geen gezichtsverlies te lijden, om geen straf te krijgen, om geen boze reacties en veroordeling te krijgen.

Maar heel vaak heeft het ook te maken met geld. Vooral in bedrijven kan het toegeven fouten te hebben gemaakt veel geld kosten. Om dat te voorkomen worden fouten niet gemeld en wordt de schade gelaten. Dat heeft al vaak tot heel onaangename situaties geleid voor mensen die argeloos en onschuldig het slachtoffer werden van een niet gemelde fout. Vooral met de voedselbereiding is het heel belangrijk om zorgvuldig te zijn en juist daar gaat nogal eens wat fout zonder dat dit gemeld wordt. De gevolgen zijn dan ook niet mis en soms zo ernstig, dat mensen komen te overlijden. Daarom nogmaals aan jullie allemaal: let erop geen fouten te maken, maar mocht dat toch gebeuren, laat het weten, erken je fouten aan al degenen waarvoor dat van belang is, wacht niet tot de gevolgen je fout toch aantonen, want dan heb je in een keer meer op je geweten dan je kunt overzien en het herstel van die gevolgen is veel moeilijker dan het herstellen van je fout direct nadat je die bemerkt hebt.

Het is dan ook veel beter om de fout die je maakte direct te erkennen en te melden, dan te wachten en de fout te verbergen en de gevolgen die er toch van komen op je schouders te krijgen, ook al lijd je daardoor gezichtsverlies, ook al verlies je het vertrouwen van mensen, ook al zullen mensen boos op je zijn, je straffen of wat dan ook. En wat te meer nog een reden is om je fout direct te bekennen, is Mijn liefde voor jou, want bij Mij lijd je geen gezichtsverlies, Ik word niet boos, Ik bestraf je niet, maar Ik help je de fout te herstellen. Alleen, wanneer je de fout niet bekent en die met leugens bedekt, werkt Mijn liefde wel anders uit en krijg je toch de minder prettige gevolgen op je pad.

Beken daarom de kleinste fout en verstop die niet, zodat je op de beste manier door Mijn liefde geholpen kunt worden. Laat het langs je heen gaan hoe mensen reageren, niemand is in alles al volmaakt in zijn leerproces op aarde. Stapel jij geen leugens op een fout, maar blijf in Mijn liefde en beken je fout. Door Mijn liefde geholpen geeft dat de minste schade aan iedereen.

Hemels Brood 5589

Net als ieder mens het licht en de warmte van de zon nodig heeft in zijn natuurlijk bestaan op aarde, heeft hij in zijn eigenheid liefde nodig. Van Mij krijgt iedereen liefde, zoals iedereen het licht en de warmte van de zon krijgt. Maar er gebeurt veel onder de zon wat het woord liefde niet draagt. En dat belemmert de doorstroming van liefde die alle mensen nodig hebben, zodat er gebrek ontstaat aan van alles en nog wat, op verschillende plaatsen op aarde, bij verschillende mensen. En nu vraag je je af, als alle mensen van Mij liefde krijgen, waarom heelt Mijn liefde dan niet alles en waarom lost Mijn liefde dan niet alle gebrek aan wat dan ook op, waarom neemt Mijn liefde niet alle leed, pijn en ziekte, alle gevolgen van wat geen liefde is, weg?

Ik zeg je, het zou geen liefde zijn, als Ik dat zou doen. Want jullie zijn uit Mijn liefde geboren op aarde, met het doel om het ware leven te verwerven, totale eeuwige gelukzaligheid, als een van jezelf bewust bestaan in de werkelijkheid van zijn. Dat is het hoogste wat er is en dat geef Ik jullie om te bereiken op de aarde. Zo nietig als jullie zijn, geef Ik jullie het ware gelukzalige leven, en het enige wat jullie hoeven te doen, is Mij liefhebben, Mijn liefde aannemen, in al je doen en laten. Mijn liefde aannemen is niet alleen in Mijn liefde geloven, maar ook Mijn liefde in je hart voelen en doorgeven aan je medemensen, zonder enig eigenbelang, zonder verdienste daaraan te ontlenen. Mijn liefde aannemen is in je hart naar Mij luisteren en Mijn raad opvolgen, uit liefde voor Mij en voor je medemensen, uit eigen vrije keus. Want je zou geen besef van wat werkelijk is, van werkelijk leven, van ware liefde, van Mij kunnen hebben, als je niet vrij je eigen besluiten zou kunnen nemen, zelf zou kunnen kiezen wat te doen of te laten. En daartoe zijn jullie allemaal op aarde, om in vrijheid tot dat besef te komen.

En in die vrijheid kiezen mensen ook voor wat geen liefde is, met gevolgen die heel naar kunnen zijn. Maar zou Ik dat allemaal wegnemen, dan zou Ik jullie vrije besef te bestaan wegnemen, daarmee zou Ik het bereik van het ware leven, de eeuwige gelukzaligheid in een van jezelf bewust bestaan wegnemen, het belangrijkste om te bereiken wegnemen. Kun je wel begrijpen dat juist dát geen liefde zou zijn? Maar niemand van jullie is zonder Mijn liefde, al denk je dat misschien weleens, als je de gevolgen van liefdeloze daden ziet bij mensen die te goeder trouw zijn, of als je zelf leed te doorstaan hebt. Dat kan Ik begrijpen, evengoed is Mijn liefde er niet minder om. En Ik heb jullie Mijn belofte gegeven, gedenk Mijn belofte van waar werkelijk leven. Kom zo vaak je kunt in je hart bij Mij, zodat je Mijn liefde daar voelt en van Mijn liefde vervuld het leven op aarde kunt doorstaan, met alle ongemakken die op je pad komen. Want de aarde mag dan een tranendal heten, maar het is wel de weg naar werkelijk gelukzalig leven voor alle mensen, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 5590

Een mens streeft er doorgaans naar zich van zijn goede kanten te laten zien. Wat hij van zichzelf niet zo fraai vindt of waarvan hij weet dat anderen dat niet fraai vinden, toont hij liever niet, houdt hij liever achter zijn goede kanten zoveel mogelijk verborgen. Maar het is er wel, en vaak houdt hij het niet alleen voor medemensen verborgen, maar stopt hij het ook voor zichzelf diep weg. Maar zie je, vroeg of laat wreekt zich dat en dan komt diegene in problemen met zichzelf. Want de keuzen die hij maakt, houden altijd in een bepaalde mate daarmee verband en zijn daardoor nooit helemaal zuiver, zoals het beste zou zijn voor hem en zijn medemensen. En dat heeft meer gevolgen dan je op het eerste gezicht zou denken.

Want wie met weggestopte kanten van zichzelf bij Mij in zijn hart om raad komt, of met Mij overleg wil hebben over zijn handelen of dat van anderen, zal niet geheel zuiver naar Mij kunnen luisteren, want wat hij diep weggestopt heeft, ken Ik allemaal en Mijn antwoorden zijn altijd zuiver, houden ook verband met wat diep weggestopt is en diegene niet aan denkt. Zodat hij Mijn zuivere Woord aan hem niet in dezelfde zuiverheid kan verstaan, als hij niet ook wat hij diep in zichzelf verborgen heeft, onder ogen wil zien. Vaak is er een gewenning om die minder mooie kanten zo diep mogelijk weg te houden en dan is het als het ware vastgeroest. Zelfs in een contact met Mij komt het niet los. Toch weet Ik alles, maar zonder dat iemand bereid is om ook zijn diepst weggestopte kanten aan Mij te tonen, kan Ik diegene niet direct helpen. Wat Ik uit liefde wel kan doen, is stapje voor stapje hem ertoe brengen om bereid te zijn eens te kijken naar zijn diepst verborgen innerlijk. Om hem stapje voor stapje het belang te tonen, om wat hij diep in zich verborgen houdt, aan te pakken. Zodat hij langzaam maar zeker gaat inzien, dat hij zichzelf tekortdoet door al wat hij van zichzelf niet fraai vindt, of door anderen niet fraai gevonden wordt, verborgen te houden.

Het is voor iedereen moeilijk om te gaan beseffen dat het niet eerlijk is, niet tegenover medemensen en niet tegenover zichzelf, om kanten verborgen te houden. Dat het verdraaiing van waarheid in de hand werkt, dat het halve waarheden geeft, waarbij dan de ene helft waar is, maar de andere helft toch niet. Mensen geven hoog op van wat ze goed doen, goed gedaan hebben, dat geeft eer. Maar die eer is loos, die brengt niemand iets, die is zonder waarde. Kom daarom eens bij Mij en vraag Mij eens oprecht je iets te tonen dat je diep in jezelf verstopt houdt. Ik zal je dan in alle zachtmoedigheid iets tonen, Ik zal het je niet moeilijk maken en Ik zal je helpen tot inzicht daarover te komen en het op te lossen in liefde. Maar weet dan, dat dat niet het enige is dat je verborgen gehouden hebt, er is nog meer. En als je wilt, kun je stap voor stap ook meer daarvan in je besef ervan met Mij in liefde oplossen. Sommige dingen kunnen we in korte tijd oplossen, maar andere dingen die dieper vastzitten, zullen langer duren, meer tijd en moeite vragen. Maar als jij bereid bent, help Ik je meer en meer tot zicht en inzicht te komen, in Mijn ware liefde.

Hemels Brood 5591

Geloof in Mijn liefde en je overkomt alles. Niet dat je dan geen moeilijkheden meer op je pad vindt, maar wie in Mijn liefde gelooft, die overkomt alle moeilijkheden. Niet dat het er op aarde makkelijker op wordt, maar het is te overkomen. Niet dat hulp altijd geboden kan worden, dat iedereen genezen kan worden, dat alleen nog mensen die heel oud geworden zijn sterven, want dat blijft een gegeven op aarde, daar krijgen mensen met nood, met honger, met oorlog, met ziekte, met dood, kortom met allerlei onaangename situaties te maken. Het gaat erom bij al die onaangename situaties te blijven geloven in Mijn liefde en haar wijsheid, daar aan te blijven vasthouden.

Als het allemaal rustig verloopt in je leven, is het niet moeilijk om in Mijn liefde te geloven en daar aan vast te houden. Moeilijker wordt het al, als mensen niet krijgen wat ze willen, maar als er van alles fout gaat, mensen met allerlei narigheid te maken krijgen, dan is het veel moeilijker om in Mijn liefde te blijven geloven en dan zijn er veel mensen die hun geloof in Mijn bestaan loslaten, Ik ben er immers niet voor hen, anders zou Ik er wel voor zorgen dat zij geen narigheid meer hadden. Maar alle narigheid op aarde is een gegeven van alle vrije keuzen die mensen individueel en met elkaar samen maken. En daar zijn goede liefdevolle keuzen bij, maar ook hele egoïstische en liefdeloze. En al die keuzen hebben een uitwerking waar iedereen in meer of mindere mate deel aan heeft en wat iedereen tot nare situaties kan brengen. Geen mens kan overzien of zijn narigheid nu door dit of door dat gekomen is. Want er is veel narigheid wat zijn oorsprong heeft in keuzen die gemaakt zijn, lang voordat diegene die het overkomt, op aarde geboren is. En is hij dan schuld aan zijn narigheid?

Veel mensen zijn geneigd om dat te denken. Hij zal wel iets verkeerd gedaan hebben, iets te leren hebben, enzovoorts. Maar er zijn op aarde al eeuwen lang keuzen gemaakt, die zeker niet allemaal liefdevol waren. En de liefdeloze keuzen die vandaag gemaakt worden, daarvan blijven de gevolgen ook niet alleen tot vandaag beperkt, ook die gevolgen strekken zich uit tot mensen die nog lang niet geboren zijn. En het is niet zo, dat in de toekomst degenen die goed en liefdevol zijn, niet te maken krijgen met de liefdeloze keuzen die vandaag gemaakt worden. Want al wat er gebeurt, is wel in Mijn grote Plan geplaatst, maar wordt door Mij niet weggenomen, omdat het hoe dan ook in Mijn ordening het doel van jullie bestaan op aarde dient. Omdat het hoe dan ook Mijn liefde voor jullie allemaal dient, zodat iedereen via de weg door het vlees tot eeuwig gelukzalig leven kan komen. Wie zich daarvoor wil inzetten, die zeg Ik: geloof in Mijn liefde en je zult alles te boven komen en uiteindelijk met Mij in het Paradijs zijn!

Hemels Brood 5592

Steeds opnieuw zeg Ik tegen jullie: kom in je hart bij Mij, kom heel vaak, kom elke dag meerdere keren in je hart bij Mij. En draag dat uit aan de mensen om je heen die ook in Mij geloven, maar dat nog op een kerkelijk ingestelde manier doen, om ook in hun hart bij Mij te komen. Want dat is voor jullie en voor hen allemaal heel belangrijk. Omdat Mijn Woord al eeuwenlang door mensen vertaald en herschreven is en steeds een beetje anders uitgelegd is, is het niet meer geheel de oorspronkelijke tekst, is het niet meer zoals de eerste teksten in de oorspronkelijke taal geschreven zijn.

Taal verandert door de jaren heen heel snel. Kijk maar eens naar jullie taal nu en zo’n 150 jaar geleden, dan zie je veel verschil. Als dat in 150 jaar al zo is, dan kun je je voorstellen hoeveel verschil dat na 2000 jaar is: veel. Maar hoeveel Mijn Woord in geschreven teksten ook met de oorsprong verschilt, hoeveel mensen Mijn Woord ook verdraaien, verkeerd uitleggen, of delen ervan weglaten, wie in zijn hart bij Mij komt, eerlijk en oprecht om Mijn Woord zuiver te leren kennen in de ware betekenis, die zal dat in zijn hart van Mij in de ware betekenis leren kennen. En voor degenen die dat nog niet lukt, wek Ik steeds weer mensen die Mij in hun hart goed verstaan en daarvan doorgeven aan hun medemensen. En wat zij van Mijn Woord in hun hart doorgeven aan hun medemensen, zal door de eerlijk en oprecht in Mij gelovende mens als Mijn Woord in zijn hart herkend worden.

Want in het hart kan iedereen Mijn Woord duidelijk en goed en naar waarheid herkennen, of het nu rechtstreeks van Mij komt of van een medemens die een eerlijk en zuiver contact met Mij in zijn hart heeft. Als iemand in alle eerlijkheid Mijn Woord wil verstaan, dan is het hart open om te verstaan. Iedereen die oprecht Mijn Woord wil horen en verstaan, maar die het nog niet lukt om in zijn hart contact met Mij te vinden, die zal degenen die Ik wek om uit hun hart Mijn Woord door te geven, herkennen aan wat zij als Mijn Woord doorgeven. Maar let op, de mens die je daartoe kunt herkennen, is een gewoon mens, hij schreeuwt Mijn Woord niet over de daken, roemt zichzelf niet omdat hij in zich Mijn Woord ontvangt, dwingt Mijn Woord aan niemand op, hij zorgt er eenvoudig voor dat wat Ik hem in zijn hart aanreik, te vinden is. En hij weet heel goed, dat het niet zijn verdienste is dat hij Mijn Woord in zijn hart zuiver ontvangt. Diegene is nog net zomin volmaakt in al zijn doen en laten als ieder goed mens.

Het Woord dat hij van Mij doorgeeft, is Mijn liefde voor alle mensen, is voor het ware heil van alle mensen en daarom ook zo heel belangrijk voor jullie allemaal, om te beseffen wat werkelijk leven in ware liefde is!

Hemels Brood 5593

Geen van de gevolgen van liefdeloos handelen, van liefdeloze gedachten, van liefdeloos spreken is onherstelbaar. Alles wat op aarde door liefdeloosheid, in welke vorm dan ook, schade geeft, is met ware wijze liefde te herstellen. En dat is de hele Schepping, het is het herstel van alle liefdeloosheid, door Mijn liefde. Alle liefdeloosheid is in feite elke afdwaling van Mij, elke ontkenning van Mijn bestaan, elk ontkennen van Mijn liefde en elk ontkennen dat Ik alleen werkelijk leven Ben en niemand leeft zonder Mij, zonder Mijn leven te zijn.

Het is het herstel van de gevolgen van de opvatting zelf leven te zijn, zelf heerser van eigen leven te zijn, van aanvang af van de grote uit Mij gegeven levensgeest waarin deze opvatting tot uiting gekomen is. Deze grote levensgeest uit Mij, die Ik van in Mij, uit Mij tot zelfstandigheid gebracht heb, heeft zijn eigenheid in zijn zelfstandigheid opgevat als een bestaan, waarbij hij zelf leven is en zelf heerser over leven is, zonder Mij zelf is. En hij is daar naar gaan handelen, wat grote ernstige gevolgen kreeg voor zijn bestaan, wat deze levensgeest tot de verre oneindige koude van de dood deed afdrijven. Maar zover is het niet gekomen, omdat Mijn liefde erbarmen heeft met Mijn uit Mij vrijgegeven grote levensgeest en deze in zijn afdwaling gebonden heeft aan de gevolgen van zijn opvattingen, in de schepping van de aarde en al wat er op en om de aarde is, zodat deze grote geest niet aan alle gevolgen ten onder gaat, maar juist tot het inzicht kan komen Wie Ik Ben en dat hij alleen als een van zijn bestaan bewuste geest, Mijn leven is.

Alle gevolgen van zijn opvattingen komen in de Schepping, op aarde tot een uitwerking. En Ik heb de mens op aarde geplaatst als kroon op Mijn Schepping. Mens op aarde, begrijp dat je vrijheid, je leven, je bestaan, Ik Ben. Begrijp dat alle verleiding de werking is van de gevolgen van de enorme misvattingen van de uit Mij vrijgegeven grote geest. En begrijp dat de hele Schepping in alles ten dienste staat aan het herstel van alles wat niet werkelijk is, maar voortkomt uit de enorme misvattingen van deze grote geest. Begrijp dat en je begrijpt dan ook waar alle narigheid op aarde mee te maken heeft. Maar Ik zeg jullie, het is evengoed allemaal Mijn enorme, oneindig grote eeuwige liefde, die alles ten goede doet keren. Ik ben het die jullie geschapen heeft, geplaatst heeft en jullie tot het ware gelukzalige leven voor altijd brengt. Want daartoe is de aarde geschapen, met alles wat erop en eromheen tot in de verste uithoeken van het heelal is, met jullie mensen als kroon op Mijn Schepping, om de gevolgen te herstellen van alles wat van het ware leven, Die Ik Ben is afgedwaald, door de grootste van alle misvattingen: te kunnen zijn Die Ik Ben, wat eeuwig niet mogelijk is.

In de aardse Schepping ligt alles wat voor dat herstel nodig is en de kern daarvan is Mijn Leven, Mijn oneindig grote liefde die zowel zorgt voor de natuurlijke aarde, als voor de geestelijke aarde en kern is voor zowel al het natuurlijk materiële, als al het ware geestelijke, in het hele universum. En daarin, in dat oneindig grote universum, is de in verhouding minuscule aarde de plaats waar die heling van al die genoemde gevolgen tot stand gebracht wordt. Die minuscule aarde, met alles erop en eromheen en met jullie mensen, staat volkomen ten dienste aan het herstel van werkelijk leven, Mijn Leven, van de uit Mij vrijgegeven grote levensgeest, die in werkelijkheid de grote mens uit Mij ontstaan, is. Al wie in zijn hart in ware liefde bij Mij komt, zal dit grote wonder meer en meer gaan begrijpen. Niet met zijn materieel natuurlijke verstand, maar met zijn geestelijke wezenlijkheid in Mijn ware liefde.

Hemels Brood 5594

Zoals Ik vaker gezegd heb, kan Ik allerlei onaangename situaties die door liefdeloosheid ontstaan, niet voorkomen of wegnemen, zonder de vrije wil van de mens te belemmeren. Maar als je goed om je heen kijkt, kun je zien dat Ik wel zorg voor allerlei hulpmiddelen om onaangename situaties te verbeteren, dat Ik regelmatig mensen in hun hart laat weten, hoe met een situatie om te gaan, zodat het niet tot het ergste komt.

Want het is niet die mens die “toevallig” een nieuw medicijn ontdekt voor een veelvoorkomende ziekte, het is Mijn leiding die hem tot de ontdekking bracht. Het is niet de hand van de chirurg die een geslaagde operatie uitvoert, het is Mijn leiding. En zo is er veel wat Ik ten goede kan keren, maar lang niet alles. Want zou Ik dat wel doen, dan zou het grote proces van de Schepping en het doel van de Schepping niet tot voleinding komen. Alles wat Ik help, past altijd volkomen in Mijn grote Plan en is niet zomaar wat hulp hier en zomaar wat hulp daar. Zelfs de ontwikkelingen die plaatsvinden in deze tijd hebben met Mijn grote Plan te maken en gaan in deze tijd sneller dan ooit tevoren. Het zijn niet de geestelijke ontwikkelingen die Ik hier bedoel, maar al het mechanische, al het technische, de hele vooruitgang in mogelijkheden, de machines, de vervoermiddelen, de communicatiemiddelen, het gaat allemaal in een ongekende snelheid, voor oudere mensen voor het grootste deel al niet meer te volgen. En toch heeft dat allemaal ook met de geestelijke situatie van mensen te maken. Want het een heeft recht evenredig met het ander te maken. Waar de materiële ontwikkelingen een ongekende vaart nemen, vertraagt de ontwikkeling van het geestelijk besef van wat werkelijk leven is, van Wie Ik Ben, in een omgekeerde richting en groeit de ongeïnteresseerdheid in Mij en het ware leven.

‘Bestaat God?’ is voor steeds meer mensen geen vraag meer om je mee bezig te houden, vooral in geïndustrialiseerde landen. Het is hun vrijheid om zo te leven als zij leven, maar het slaat door, de vrijheid van meningsuiting, het slaat door, de verschillende meningen in een politiek landschap, het slaat door, de democratie, het slaat door, de verlegging van grenzen, zowel de landsgrenzen als de grenzen van normen en waarden. De zucht naar macht, de zucht naar rijkdom, de zucht naar welzijn, het slaat allemaal door en het versnelt wat zinvol lijkt maar niet is en het vertraagt het besef dat het allemaal loos en van geen waarde is. Het heeft de geest van de mens tot een zekere slaap gebracht. Maar Ik slaap nooit en Ik zeg jullie, die in hun hart wel besef van Mij en Mijn liefde hebben, het komt goed, alles zal zijn weg hebben, om uiteindelijk toch bij Mij uit te komen, in het besef van werkelijk leven, van Mij, jullie God en Schepper, van Mijn ware grote oneindige liefde voor jullie allemaal, voor alle mensen.

Hemels Brood 5595

Lief mens, het is voor jou niet altijd makkelijk om wat Ik je in je hart aanreik, vanuit je gevoel om te zetten en op te schrijven in het gebruiksklare Nederlands. En daarom kies je er van tijd tot tijd voor om wel Nederlandse woorden te gebruiken, maar af te wijken van het gebruikelijke. En zo schreef jij bijvoorbeeld niet ‘ten dienste van’, maar ‘ten dienste aan’. Want hoe kon je anders onder woorden brengen, wat je in je hart voelde: dat een dienst gegeven wordt aan iemand en dat een dienst niet van iemand is. Ik liet jou dat verschil voelen en jij loste dat op die manier op. En dan bemerk je, dat mensen toch denken dat er ‘van’ had moeten staan.

Ik zeg je, veel mensen zullen als zij zo’n stukje lezen, er niet over vallen, maar zij lezen er voor in de plaats wel het woord ‘van’. En de gevoelswaarde die jij er aan wilde geven, is niet opgemerkt. Ik zeg je, zo lezen de meeste mensen ook de Bijbel. Want daarin staan tekstueel en geschiedkundig nogal wat tegenstrijdigheden. En bij de vertaling van de oorspronkelijke geschriften hebben vertalers al geprobeerd om die tegenstrijdigheden naar elkaar toe te vertalen. En de tekstuele onjuistheden of de tegenstrijdigheden die evengoed nog in de vertalingen voorkomen, worden door lezers op hun eigen wijze geïnterpreteerd of genegeerd. Wat niet waar kan zijn, leggen ze naast zich neer of ze leggen het naar de gebruikelijke normen en waarden uit en zo is de Bijbel ook al in de gebruikelijke nieuwe taal gezet, waardoor de oorspronkelijke betekenis steeds moeilijker te vinden is.

Ik zeg daarom aan iedereen die Mijn Woord leest, of het nu de Bijbel is of een ander oprecht opgeschreven Woord dat door Mij gegeven is, lees het niet taalkundig, lees het niet naar de gangbare logica, de gangbare interpretaties, lees het met je gevoel, met je hart en wees er op alert, dat wanneer je op een taalkundige onjuistheid stuit, of op een tegenstrijdigheid, daar meestal een reden voor is. Natuurlijk kan het ook weleens een verschrijving zijn, maar bevoel het toch, voor je het als een verschrijving naast je neerlegt. Want ook zeg Ik aan jullie allemaal, de gewenning om strikt te denken, taalkundig vast te zijn, aan structuur en aan de gangbare normen en waarden vast te houden, belemmert het besef van het ware gevoel, van wat Ik oorspronkelijk aan de schrijver van Mijn Woord gegeven heb. Want wat Ik in het hart in Mijn taal aangeef, is niet gemakkelijk om in de gangbare taal om te zetten. Maar iedereen die met zijn hart leest om Mijn Woord in zijn hart te verstaan, die zal het in zijn hart verstaan, hoe krom de tekst ook is. Gezegend degene die te goeder trouw Mijn Woord wat Ik aan hem gegeven heb opschrijft en gezegend degenen die met hun hart lezen, want zij zullen Mijn taal verstaan en begrijpen.

Hemels Brood 5596

Niemand herinnert zich precies alles van zijn hele leven. Sommige mensen herinneren zich meer dan anderen, maar niemand herinnert zich alles. Maar in Mijn grote oneindige geheugen, wat genoemd is ‘het grote Boek’ en in Mijn Hand geschreven staat, is alles tot in de kleinste details bewaard en terug te vinden. Sommige mensen bidden tot een door mensen benoemde heilige, als ze zich iets niet meer herinneren, als ze iets kwijt zijn, om het terug te vinden en vaak wordt het herinnerd, gevonden.

Maar dat komt niet door die heilige, dat komt uit Mijn grote oneindige universele geheugen, daar is alles te vinden en het is Mijn liefde die het die mens gunt om, wat hij zich niet meer herinnert, in zijn herinnering terug te brengen, of hem naar het verlorene te leiden. Het is een bijgeloof dat een door mensen benoemde heilige voor wonderen kan zorgen, dat door hem verloren voorwerpen teruggevonden kunnen worden, maar het is anderszins een brug om uiteindelijk bij Mij uit te komen. En zo is er veel bijgeloof wat door mensen niet als een bijgeloof gezien wordt, maar als iets wat gewoon zo is. Omdat het ze geleerd is van ouder op kind, generaties lang. Al dit bijgeloof is steeds een brug vanuit de wereld naar Mij, die dienst doet zolang de mens niet zelf tot de ontdekking komt dat het bijgeloof is, en zijn geloof in het vermogen van een heilige tot geloof in Mij wordt, tot besef dat elk wonder een wonder van Mijn liefde is, dat elk helpen en elk vinden een helpen en een vinden uit Mijn liefde is.

Maar mensen hebben omwegen nodig om tot waarheid te komen, omdat het voor hen een te grote stap is om uit de wereld en alles wat zij gewend zijn om in te geloven en steun aan hebben, tot Mij te komen en Mijn heerlijkheid te ervaren. Dat is een proces, waar al die bruggetjes een functie in hebben. Een proces, zodat het de mens zelf is die Mij bereikt in de vrijheid van zijn bestaan op aarde. Want het gaat erom dat iedereen uit de eigen vrijheid gaat beseffen Wie Ik Ben, wat zijn leven werkelijk is en wat het belangrijkste is om naar te leven, geplaatst in de diepste nederigheid. En zolang die nederigheid niet bereikt is, blijven die bruggetjes de mens helpen om niet voor altijd in de greep van de wereld te blijven hangen. Haal daarom die bruggetjes niet weg, laat mensen omwegen maken, want ook dat is allemaal met Mijn liefde verbonden.

En jullie die in Mij geloven, zeg Ik, maak je omweg, gebruik je bruggetjes, wees nederig in je nog onvolmaaktheid en accepteer het. Het lost vanzelf op als je tot nieuw besef bent gekomen. Je krijgt het zelf niet weg, maar nieuw besef lost het op en Ik breng jou stapsgewijs tot nieuw besef, dat doet Mijn liefde voor alle mensen en zeker ook voor jou!

Hemels Brood 5597

Als je een wond hebt aan bijvoorbeeld je grote teen, dan heeft het hele lichaam daarmee te maken. Ook al is de rest van je lichaam gezond, alles in je lichaam heeft met het herstel van die wond te maken. Als er in je lichaam iets ernstiger mis is dan een wond aan je grote teen, dan heeft ook het hele lichaam daarmee te maken, maar in een sterkere mate. En al naargelang de rest van het lichaam gezond en sterk is, kan wat mis is geheeld worden.

Zo is het ook met het grote lichaam dat jullie mensen geestelijk met elkaar vormen. Want je bent ieder wel een eigen individueel bestaan, autonoom in je besluiten waar het je eigen mening aangaat, maar dat staat niet los van elkaar. Want alles wat je doet of laat heeft hoe dan ook invloed op je medemensen en omgekeerd heeft hun doen en laten invloed op jou. In die geestelijke samenhang van alle mensen zijn er veel mensen niet gezond en daar heeft dan ook iedereen mee te maken. Net zoals in het materiële lichaam de heling vooral afhangt van de kracht en gezondheid van de andere delen van het lichaam, is dat ook zo met het grote levenslichaam dat jullie geestelijk met elkaar vormen. En dat heeft niets te maken met ziekten van het materiële lichaam, maar met jullie wezenlijkheid, die haar basis heeft in de eenheid van Zijn, in Mij, jullie God en Schepper, in Jezus Christus, jullie hemelse liefdevolle Vader, in Mijn ware wijze liefde.

Vanuit deze basis, Die Ik Ben, worden jullie gevoed om met elkaar gezond te zijn en al wat niet gezond is, tot heling te brengen. Want zoals het materiële lichaam gezonde delen nodig heeft voor herstel van wat niet gezond is, zo heeft de grote levensmens, waar jullie allen in gezamenlijkheid deel van zijn en die jullie allemaal ook in wezen zijn en in je hebben, gezonde delen nodig voor herstel van wat niet gezond is. En de kracht voor herstel hangt samen met ieders geestelijke kracht, met ieders besef van Mij, van waar leven, van ware liefde en jullie groei in waarheid en ware wijze liefde. Omdat deze groei vrij is van dwang, hangt veel af van ieders vrije keus in zijn doen en laten. Maar voor iedere keus is voeding nodig, en daarvoor is het van belang waar iemand zijn voeding haalt. Is dat in de wereld, is dat bij mensen, of is dat bij Mij? Is dat uiterlijk of is dat innerlijk, bij Mij in het hart?

Want met de juiste voeding worden de juiste keuzen gemaakt, die helend zijn voor het gezamenlijke levenslichaam. En Ik zeg jullie, de voeding die je van Mij in je hart kunt krijgen, is de juiste helende voeding, waardoor je groeit in ware levenskracht en uit die ware levenskracht vindt herstel plaats van de hele mensheid, wat aan iedereen ten deel valt. Ieder mens die zijn voeding in zijn hart van Mij wil krijgen, die krijgt zijn voeding van Mij en hij zal groeien in kracht van wijze liefde, waarmee heling plaatsvindt van de grote mens, overal waar heling nodig is. Dat is de vrije keus van ieder mens, van waaruit neemt hij zijn voeding tot zich? En al naargelang zijn keus, van Mij of van de wereld, zal hij al dan niet naar liefde handelen.

Maar nu is het zo, dat Mijn liefde, de basis van het werkelijke leven, de basis van het bestaan van iedereen, individueel en gezamenlijk als één geheel: de grote levensmens, in die basis van liefde eeuwig gezond, eeuwig volmaakt is en dat Ik, in Jezus Christus, door Mijn lijden en Mijn opstanding de mens voor het eeuwig ware volmaakt gezonde en gelukzalige leven gered heb, zodat in het grote geheel altijd genoeg mensen door Mij gevoed, de juiste helende keuzen maken. En al zijn jullie, de door Mij gevoede mensen, met weinigen, in jullie is Mijn kracht werkzaam, Mijn ware wijze liefde, die niet alleen jullie tot werkelijk gezond en gelukkig leven brengt, maar alle mensen, de hele grote levensmens, die jullie allemaal tezamen zijn. Dat is Mijn grote geheimenis wat zich in jullie voor de ogen van de wereld voltrekt. Omdat Ik volbracht heb, wat geen mens nog ten volle begrijpt, al wat nodig is, voor de totale eeuwige heling van alle mensen, de grote levensmens, want Ik heb de dood voor eeuwig overwonnen en het werkelijke leven veiliggesteld voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5598

Het verblijf op aarde lijkt makkelijker, als je macht hebt, geld hebt, status hebt, totale controle hebt. En dat brengt mensen ertoe om vooral daarnaar te streven, in allerlei vormen en maten. Van de armste tot de rijkste, van de domste tot de slimste mensen wordt er gestreefd naar macht en rijkdom, naar status en controle, want dat maakt het leven aangenamer, tenminste dat lijkt zo. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. Toch is dat streven voor veel volkeren de basis geweest van een bloeiende welvaart, die toch ook altijd weer ten onder ging. En nog steeds wordt macht en rijkdom, status en controle gezien als het belangrijkste voor een gemakkelijk leven op aarde. Ook nu nog.

Maar degenen die dat voor elkaar krijgen, wekken de jaloezie van degenen die dat niet voor elkaar krijgen, en degenen die onderdrukt worden, om de controle te kunnen behouden, gaan zich verzetten en komen in opstand, want voor hen is het leven geen welvaart en zij willen die welvaart ook. Zolang niet alle mensen in dezelfde welvaart leven, zal elke welvaart na een tijdje ten onder gaan door de tegenwerking van degenen die geen deel aan die welvaart hebben, die zelf ook in welvaart willen leven, die toegelaten willen worden tot die welvaart, die hen aantrekt om los te komen uit hun miserabele bestaan. Zoals nu velen door welvaart uit hun land getrokken worden, waardoor chaos in de welvarende landen ontstaat, het begin van de aftakeling van die welvaart, waar niemand iets aan heeft, want tegen de tijd dat de naar welvaart zoekende ter plekke is, blijkt de welvaart niets te bieden en af te brokkelen tot niets.

En dat allemaal, terwijl er toch zo eenvoudig welvaart kan zijn voor alle mensen, als niemand naar enige macht of rijkdom, naar enig voordeel, naar status en controle zou streven, maar als iedereen alles met elkaar zou delen. Als de werklustige mensen de niet werklustige mensen zouden verdragen en niet gekeken zou worden naar iemands waarde ten aanzien van kracht, van intelligentie, van inzet, e.d. Als de domme net zo geaccepteerd zou worden als de slimme en de slappe net zo als de sterke, als niet gekeken zou worden naar wie meer voor de samenleving doet dan een ander. Als gewoon zonder voorwaarden gedeeld zou worden met elkaar, wat Ik jullie allemaal rijkelijk gegeven heb en geef. Want dat is genoeg voor alle mensen, als niemand meer neemt dan hij werkelijk nodig heeft en weggeeft wat hij niet nodig heeft, zonder voorwaarden. Maar dat wordt gezien als een utopie, als niet mogelijk, omdat er nog steeds zoveel mensen zijn, die denken dat macht en rijkdom, status en controle gemak en welvaart geven.

En zelfs jullie, Mijn kinderen, die wel op die manier met elkaar willen leven en willen delen, maar klem zitten tussen de wereldse mensen, die vasthouden aan hun belangen, hun macht, hun status, hun bezit, vervallen van tijd tot tijd in hetzelfde. Ik roep jullie op, Ik wek jullie uit die wereldse slaap, om tenminste onder elkaar wel die eenvoud te leven, wel met elkaar te delen wat Ik jullie geef aan levensbehoeften, waarbij de één wat meer krijgt dan de ander om te kunnen delen en een ander wat meer besef krijgt om te kunnen delen, een ander wat meer kracht krijgt om de zwakke te kunnen bijstaan. Want op die manier kunnen jullie met elkaar Mijn volk zijn, in een wereld met volkeren die met elkaar tekeergaan, tot Ik hen ook gewekt heb en hen ook bij Mij roep. Want het zal eens gedaan zijn met alle misvattingen en de wereld zal eens vergaan en wat overblijft zijn jullie, een volk met alle mensen tezamen, in ware liefde tezamen, in de nooit aflatende welvaart van het ware werkelijke leven, Mijn wijze liefde voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 5599

Het begin van de juiste levenswaarden ligt bij de kinderen. Wie als kind op de juiste manier met Mij bekendgemaakt wordt, zal daar later de vruchten van plukken. Maar het kan niet zo zijn, dat kinderen die niet de juiste levenswaarden aangereikt krijgen en niet met Mij bekendgemaakt worden, tot minder vruchtbaarheid komen. Want het ligt niet aan hen dat zij in de wereld terechtgekomen zijn. Daarom heb Ik er zorg voor gedragen dat ook volwassenen de weg naar Mij en de juiste levenswaarden kunnen vinden.

Want in de vrijheid van keus ligt het er niet alleen aan of iemand in zijn jeugdjaren de ware levenswaarden voorgehouden zijn en bekendgemaakt is met Mij, maar ook in hoeverre het kind in zijn groei dit tot zijn keus maakt om naar te handelen. Er zijn heel wat volwassenen die elk geloof in Mijn bestaan en de in hun jeugd aangereikte juiste levenswaarden terzijde gelegd hebben en in het wereldse hun eigen gang gaan. En toch, al is hun geloof tot niets vervallen, iets daarvan blijft in hen smeulen, wat altijd nog tot een vuur gewekt kan worden. Dit zijn de doorsnee mensen, die nooit helemaal met de wereld meegaan, maar zonder te geloven wel goede werken doen, hun naasten helpen en, waar ze kunnen, hun talenten voor hun medemensen inzetten.

Hoe is het dan met degenen die in hun jeugd de juiste levenswaarden niet aangereikt kregen en niet met Mijn bestaan bekendgemaakt zijn? Voor hen zijn er allerlei wegen die langs Mij gaan, door allerlei gebeurtenissen, door ontmoetingen, door geschriften, door veel verschillende dingen in hun leven. En er is altijd in iedereen, in ieders hart, dat kleine vonkje van Mijn liefde, wat zich kan roeren, juist op de momenten dat er iets gebeurt, dat er een ontmoeting plaatsvindt, dat er iets gelezen wordt, iets verteld wordt, gewoon iets is dat contact maakt in het hart met dat kleine vonkje, waardoor diegene tot nadenken, wat meer een innerlijk voelen is, gebracht wordt. Op die manier kunnen mensen tot besef van de juiste levenswaarden komen, omdat die in de kern van iedereen aanwezig zijn, en tot besef van Mijn bestaan gebracht worden, omdat Ik altijd in iedereen aanwezig ben. En zij zijn dan, als volwassenen, de kinderen die altijd bij Mij gebracht mogen worden.

Want het koninkrijk Gods is voor de kinderen. De kleinen, maar ook de volwassenen. En op die manier zijn jullie allemaal kinderen, Mijn kinderen, die van Mij de juiste levenswaarden gekregen hebben en aan wie Ik Mij in het hart bekendgemaakt heb. Want wie bij Mij komt omdat hij Mij zoekt en Mij wil vinden vanuit dat vonkje in zijn hart, die komt als kind en groeit op tot volwassene in Mijn liefde, hoewel hij misschien naar aardse begrippen allang geen kind meer is. Jullie zijn de kinderen van Mijn hart, voor eeuwig in Mijn liefde opgenomen.

Hemels Brood 5600

Een van de belangrijke aspecten van liefde is elkaar te verdragen als er niet naar liefde gehandeld wordt. Maar het is ook een van de moeilijke aspecten om aan te voldoen. Want hoe gemakkelijk worden verwijten over en weer niet gemaakt? Zelfs tussen mensen die elkaar al lang en goed kennen komt het voor, tussen vrienden en familie en de vraag is dan ook: hoever gaat verdraagzaamheid? Wanneer is het gerechtvaardigd om te zeggen: nu is het genoeg geweest, het is niet meer te accepteren?

Daarop zeg Ik: voor Mij houdt verdraagzaamheid nooit op. Want Mijn liefde is in haar wijsheid eeuwig verdraagzaam, zelfs voor misdadigers. Maar hoe is dat voor jullie, want hoe kun je de misdaden van misdadigers verdragen? Je zou zeggen: dat is met de beste wil om naar liefde te handelen niet mogelijk, de wereld, de mensheid zou eraan ten onder gaan. En dat is waar, als je de betekenis van verdraagzaamheid neemt die het bij jullie op aarde heeft. Want bij jullie staat verdraagzaamheid nogal eens gelijk aan laten gebeuren, toestaan dat het gebeurt. Maar dat is niet de betekenis die het bij Mij in Mijn liefde heeft. Verdraagzaamheid betekent bij Mij, niet boos te worden op iemand wiens handelen niet naar liefde is, geen verwijten te maken als iemand zich niet aan Mijn liefde houdt of gehouden heeft. Daarbij heb Ik het niet zozeer over misdadigers, criminelen, maar over de doorsnee mensen in de samenleving, bekenden of niet bekenden, familie en vrienden.

Verdraagzaamheid wil zeggen, blijf degenen die je wat aandoen liefhebben, maar het wil niet zeggen dat je ze op hun gedrag niet mag aanspreken. Spreek mensen uit liefde aan op hun gedrag, nooit uit wrevel, uit ergernis, uit boosheid, met verwijten. En juist die verwijten zijn moeilijk te vermijden als er maar het kleinste beetje ergernis, wrevel, boosheid innerlijk aanwezig is. Verdraagzaamheid is dus in liefde blijven, maar niet zonder meer alles toelaten. Erover praten, maar niet om jezelf te vrijwaren van een volgende keer, maar om diegene voor zichzelf te behoeden voor een volgende keer, uit liefde. Wees verdraagzaam wil dus niet zeggen dat je alles maar over je heen laat komen, je mag er iets aan doen, vanuit liefde.

En lukt het je niet om dat uit liefde te doen, dan help Ik je als je Mij daarom vraagt. En lukt dat je niet, dan zeg Ik je, heel veel mensen lukt dat nog niet, maar Ik neem het hen en jou niet kwalijk, Ik verwijt het je niet, Ik ben er niet boos om, Ik verdraag het en Ik geef je alles op je pad wat nodig is om tot inzicht te komen en te kunnen verdragen, zoals verdragen bedoeld is. Zoals Ik in grote liefde al jullie afdwalingen verdraag, omdat Ik jullie liefheb.

Hemels Brood 5601

Hoe komt het dat de één een heel andere oplossing voor hetzelfde probleem kiest dan de ander, terwijl allebei denken dat hun oplossing de beste is? Is het mogelijk dat er meerdere beste oplossingen zijn, of heeft de één gelijk met zijn beste oplossing en de ander niet, maar ziet hij dat niet of wil hij dat niet zien?

De waarheid ligt in het midden. Want stel je voor dat er meerdere oplossingen de beste zouden zijn voor een probleem of om iets te bereiken. Dan zou dat betekenen dat Ik, jullie Schepper, de ene keer het één en de andere keer het ander zou kunnen inzetten om jullie tot het doel van jullie bestaan op aarde te brengen en dan zou het één hetzelfde resultaat moeten geven als het ander. Maar Ik kan je zeggen, dat is niet zo. Er is maar één waarheid voor alles. Er is ook maar Eén weg die tot het doel van jullie bestaan op aarde leidt. Er zijn wel heel veel zijwegen en omwegen, maar die komen allemaal toch een keer op die Ene weg uit, Die Ik Ben. Voor alles wat er op aarde gebeurt, en dat is heel, heel veel, is er een naar volkomen waarheid beste oplossing, die jullie, via de Enige ware weg, naar het doel van jullie bestaan op aarde leidt. En zo is er voor alles waar jullie mee te maken hebben op aarde ook maar één beste aanpak.

Dus als mensen een verschillende mening over de beste aanpak hebben, kan het zijn dat één daarvan goed is. Maar in de praktijk zal het meestal zo zijn, dat geen van beide de beste aanpak bedacht heeft. Want voor een beste aanpak van een situatie, van een probleem, of om een doel te bereiken, is het nodig om alles, alle factoren die ertoe doen, te kennen en dat gaat ver, die zijn voor een mens nooit allemaal te kennen, omdat er altijd verborgen factoren zijn, verzwegen informatie is, verdraaide informatie en factoren zijn uit het verleden, die niet meer te achterhalen zijn, enzovoorts. Ook heeft elke mening wel iets te maken met persoonlijke voorkeur, met eigenbelang en dergelijke. En zie, dat is allemaal bij Mij nooit zo, omdat Ik altijd alles en iedereen volkomen volmaakt ken en alles, maar dan ook werkelijk alles, weet. Daarom is er maar één mogelijkheid om tot de beste aanpak, de beste oplossing te komen en dat is via Mij in je hart.

Want alleen van Mij kun je te weten komen hoe een situatie het beste aan te pakken, een doel het beste te bereiken, een probleem het beste op te lossen. Dus kom in je hart bij Mij, dan zul je weten wat werkelijk het beste is om te doen en te laten. Daarvoor is wel een zuiver horen nodig. Maar dat kan belemmerd worden, als er nog iets van eigenbelang, iets van eer, iets van ijdelheid aanwezig is. Wie samen met anderen tot een harmonieuze aanpak van wat dan ook wil komen, die doet er het beste aan om in zijn hart bij Mij te komen voor de beste aanpak. En als beiden dat doen met een zuiver en oprecht hart, zullen ze beiden innerlijk weten wat de beste aanpak is en zonder verschil van mening zullen ze die beste aanpak in harmonie uitvoeren, met het beste resultaat. Mocht er evengoed toch een verschil van mening zijn, dan is er bij de een of bij de ander, of bij beiden, een belemmering aanwezig, waardoor niet zuiver geluisterd is. Dan speelt of bij de een of bij de ander, of bij beiden, nog iets van eigenbelang, of eer, of eigen denken, of gewoonten, of misvattingen.

Degene die zeker weet dat hij zuiver geluisterd heeft, maar de meningen over de juiste aanpak zijn niet gelijk, die raad Ik aan om bij Mij in zijn hart terug te komen, zodat Ik hem kan aanreiken hoe met de meningsverschillen om te gaan, zodat geen onaangename ruzie ontstaat en er toch tot een samenwerking gekomen kan worden. Want ook zo’n meningsverschil kan met een beste aanpak tot een goed resultaat gebracht worden, door in alle zuiverheid naar Mij te luisteren en naar Mijn raad te handelen. En soms kan Mijn raad zijn, laat het gaan, laat het los, want de tegenstellingen zijn te groot om tot enig goeds te komen, het is er dan de tijd nog niet voor. En dan is het zaak om de minste te kunnen zijn en je over te geven aan Mijn liefde, die jullie in der eeuwigheid nog ver te boven gaat. Mijn liefde zal het dan hoe dan ook ten goede keren. Vertrouw bij een blijvend meningsverschil zuiver en alleen op Mijn liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5602

Er is steeds wel iets om opnieuw aan jullie toe te lichten. De wereld zou de boeken niet kunnen dragen als alles over het ware leven, over Mijn bestaan, over jullie bestaan, over de Schepping, de aarde, de hemel en al wat daartussen is, de oneindigheid, opgeschreven zou kunnen worden, wat eeuwig niet mogelijk is, omdat het eeuwig zou duren, omdat werkelijk leven eeuwig is, omdat Ik eeuwig Ben. Maar hoe oneindig dat ook is, iedereen draagt alles in zijn hart en Ik ben in ieders hart aanwezig. En hoe zwaar al die boeken ook zouden zijn, zouden ze geschreven kunnen worden, in je hart zijn al Mijn Woorden licht en zonder gewicht en ben Ik licht en zonder gewicht.

Maar zonder gewicht is niet zonder belang voor alle mensen. Want hoe licht Ik in ieders hart ook ben en hoeveel licht Ik iedereen geef en hoe licht Mijn Woord in iedereen ook is, alles wat van Mij en Mijn Woord is afgedwaald, van Mijn liefde is afgedwaald, is zwaar en kan zelfs haast ondraagbaar zwaar aanvoelen. Dat is de zwaartekracht die er op aarde is, dat heeft te maken met de mogelijkheid om vrij te kiezen voor het licht van Mijn Woord van Mijn bestaan of voor het duister van het tegenovergestelde, waarbij het eerste zonder gewicht is en op niemand drukt, terwijl het tweede mensen terneerdrukt, alsof de wereld op hun schouders ligt. In de wereld is verleiding, die zich voordoet als licht en gemakkelijk. Wie zucht heeft naar macht en rijkdom, naar aanzien en roem, die is gemakkelijk te verleiden, vooral als hij niet beseft dat Ik in zijn hart ben en dat Mijn Woord in zijn hart is, vooral als hij zichzelf belangrijker vindt dan zijn medemensen. Het drukt op zijn schouders om zijn macht en rijkdom vast te houden, omdat hij wel steeds die dringende, drukkende angst heeft dat te verliezen, die macht, die rijkdom, dat aanzien. En dat brengt hem er nog meer toe om toe te geven aan de verleiding om van liefde af te dwalen en op oneerlijke en vaak ook wrede manieren zijn zogenaamde bezit veilig te stellen. Wat het nooit is, want zijn veiligheid staat altijd onder druk van de mogelijkheid te verliezen.

Maar jullie die in Mij geloven en Mijn Woord verstaan, die zoveel mogelijk naar liefde leven, kunnen een licht hart hebben. Maar bij sommigen drukken de onaangename gebeurtenissen, die steeds ernstiger worden, op hun gemoed. Ook dat heeft te maken met de zwaartekracht van de aarde. Maar niet alleen daarmee, ook met de eenheid die jullie met alle mensen en Mij zijn. Want wie goed wil zijn en in liefde, die zoekt ernaar de samenleving overal tot harmonie te brengen, wat niet lijkt te lukken, niet lijkt te kunnen. Aan jullie zeg Ik: wat er aan verschrikkelijks ook gebeurt, laad het niet op je schouders, want het gewicht is te zwaar en hetgeen er oorzaak aan is, is te duister. Breng het bij Mij in je hart en blijf in Mijn licht, in Mijn liefde, dan blijft je hart licht en zonder gewicht. Want de wereld en alles wat geen liefde is, gaan voorbij. Een nieuwe wereld komt, licht en vol liefde, met Mij in haar midden.

Hemels Brood 5603

Zou Ik Mijn schapen moedwillig de gelegenheid geven om te ontsnappen, zodat Ik ze als goede herder zal zoeken, om ze te beproeven of ze zouden ontsnappen? Wat voor een herder zou Ik dan zijn, als Ik Mijn schapen moedwillig aan gevaar zou blootstellen? Want een ontsnapt schaap zou zeker gevaar lopen door een wild dier verslonden te worden. En het schaap ontsnapt niet omdat het bij Mij weg wil, het weet niet wat het doet door van de kudde af te dwalen, het weet niet welke gevaren het tegemoet gaat, door van de kudde af te dwalen. Daarom, Ik zou nooit iemand zodanig op de proef stellen, dat hij in gevaar zou kunnen komen.

Als Ik iemand beproef, dan weet Ik wat zijn mogelijkheden zijn en dan is hij niet als een ontsnapt schaap verdwaald in de wildernis bij nacht en ontij, dan is hij in een situatie gebracht, waarin hij tot oefening van zijn vermogen kan komen, zonder iets te kunnen verliezen van Mijn bescherming. Maar ook het schaap dat verdwaald is, blijft altijd in Mijn bescherming. Het schaap dat afdwaalt staat voor die mens die denkt dat hij het zelf wel allemaal kan en situaties aangaat met mensen die niet te vertrouwen zijn en die vergeet om Mij in zijn hart om raad te vragen, vergeet dat Ik altijd in zijn hart aanwezig ben. Die mens haal Ik terug, draag Ik in Mijn armen, want hij is te goeder trouw bij Mij vandaan verdwaald. En als hij teruggebracht is, is hij blij en begrijpt zijn dwaling en de hele kudde is blij. Maar deze vergelijking belicht maar een deel van Mijn liefdewerking en kan daarom beter in zijn context begrepen worden, zoals hij bedoeld is begrepen te worden.

Anders is het met beproevingen die mensen krijgen om te ondergaan. Want zoals de situatie met het afgedwaalde schaap de gevaren van afdwaling belicht en Mijn liefde als herder belicht, zo belicht een beproeving de liefde van iemand voor Mij. Tijdens zulke beproevingen kan hij zonder gevaar gaan beseffen, hoe het met zijn mate van liefde voor Mij gesteld is. Want Ik heb het niet nodig om iemand te beproeven, om te zien hoeveel liefde hij wel of niet voor Mij en zijn medemensen heeft, Ik ken en weet dat allemaal van alle mensen in alle tijden, altijd ten diepste. Het is dan ook voor die mens van belang, dat hij ziet wat zijn vermogen is. En sommige mensen laat het zien, dat zij meer goed doen dan ze denken, terwijl het anderen laat zien, dat zij minder goed doen dan ze denken. En zo kunnen zij zonder gevaar, gedragen in Mijn liefde, de balans opmaken, niet als schaap van Mijn kudde, maar als kind van Eén Vader, jullie hemelse Vader, in Wie alle mensen met elkaar verbonden zijn.

Elke vergelijking heeft een eigen bedoeling, zodat met al die vergelijkingen de betekenis van alles duidelijk wordt aan alle mensen. Zie daarom elke uitleg van Mij steeds in het juiste verband, met Mijn liefde voor jullie allemaal als basis. Niet één uitleg voor alles, maar alle uitleg voor Eén, Die Ik Ben!

Hemels Brood 5604

Hemelse Vader, eigenlijk is het niet ‘ik mens’ maar ‘wij mens’, omdat wij allemaal samen die grote mens zijn. Is dat zo?

Jullie zijn samen de grote mens, iedereen is individueel mens en zoals jullie allemaal leven, en leven één leven  is, Die Ik Ben, zo zijn jullie allemaal mens, tezamen hetzelfde leven, dezelfde mens. Zoals jullie ieder apart het leven als een eigen bestaan ervaren, ervaar je ook het mens zijn apart van elkaar. Maar dat neemt niet weg dat je met elkaar hetzelfde leven bent uit Mij en dezelfde grote mens, door Mij geschapen en tot leven gebracht, bent. Het werkelijke leven is eeuwig Dezelfde, de ware mens is eeuwig de ware mens, Mijn eeuwig leven gegeven.

Er zijn miljoenen mensen, maar Eén Leven, miljoenen mensen, maar Eén Mens. Als je kunt begrijpen dat er Eén Leven is, kun je ook begrijpen dat er Eén Mens is en toch zelf individueel je bestaan beseffen, levend mens. Nu op aarde met het doel om in de hemel de totale mens te zijn, volmaakt leven, ieder persoonlijk tezamen Eén. Maar voor veel mensen blijft het moeilijk te begrijpen hoe het kan zijn, dat je jezelf als persoonlijk eigen bestaan beseft, los van je medemensen, terwijl jullie tezamen die grote mens zijn.

Als je ‘mens zijn’ als een begrip kunt zien, zoals ‘leven’ een begrip is, net zoals ‘een kleur’ een begrip is, kun je wellicht aanvoelen hoe je zelf individueel kunt zijn en toch met elkaar die grote mens bent. Nemen we als voorbeeld de kleur blauw. Dan kan een trui blauw zijn, maar ook een deur, of een auto, of een bloem, of een vlinder, of eender wat, het blijft de kleur blauw. Je kunt kiezen om wat dan ook blauw te maken, maar blauw blijft blauw, lichter of donkerder, blauw blijft blauw. En zo blijft leven leven en mens blijft mens, de grote mens blijft die grote mens, met hoe velen jullie ook individueel zijn en jezelf als persoonlijk eigen bestaan ervaart, en dat is het leven wat iedereen van Mij krijgt. Zo heb Ik alle mensen geschapen, de mens tot leven gebracht, Mijn Adem ingeblazen. Jullie mensen zijn één van leven, door Mijn Adem tot leven gebracht, uit Mijn liefde tot leven gebracht en vrijheid van besef te leven gegeven.

Dat is het wonder van Mijn genade, dat de dood rondwaart en toch van niemand werkelijk het leven van de mens kan afnemen. Omdat Ik Die Ene Mens, Mijn Zoon, gegeven heb om alle mensen te redden, zodat jullie tot eeuwig volmaakt leven kunnen komen, eeuwig die grote levende mens, tezamen zelf kunt zijn, in de volle gelukzaligheid van Mijn leven, Mijn liefde.

Hemels Brood 5605 

Iedereen die bij Mij komt, zal Mijn liefde voor hem voelen. Al is het de grootste misdadiger, hij zal als hij bij Mij komt Mijn liefde voor hem voelen in zijn hart. Maar niet iedereen komt bij Mij, zodat ook niet iedereen Mijn liefde voor hem in zijn hart voelt. En zeker de misdadiger zal niet zo gauw bij Mij komen. Want wie eenmaal in zijn hart bij Mij gekomen is, oprecht om Mij te ontmoeten en Mijn liefde voor hem gevoeld heeft in zijn hart, die kan daar niet meer omheen. Diens geweten zal daarmee altijd verbonden zijn. Dat wil niet zeggen dat diegene niet meer zal afdwalen van het goede en ware, maar dat zal dan toch sterker aan zijn geweten knagen dan voorheen.

Wie bij Mij komt, zal altijd Mijn liefde voor hem voelen, want Ik heb iedereen altijd alleen maar lief, in geen enkel opzicht anders dan lief en Mijn liefde is altijd in ieders hart te voelen. Maar degenen die ernstige misdaden begaan hebben, zullen niet zo gemakkelijk in hun hart bij Mij komen, omdat Ik hen wel evengoed liefheb, maar dat wil niet zeggen dat Ik hun handelen zonder gevolgen laat zijn. Want wie zich niet naar liefde gedraagt, loopt ernstig gevaar om in de eeuwige dood terecht te komen, met alle nare gevolgen van dien. En het zou geen liefde zijn, als Ik diegenen daarvoor niet zou behoeden. Om te voorkomen dat diegene in die dood terechtkomt, zal Mijn liefde een strenge uitwerking hebben, om diegene tot inzicht en berouw te brengen.

Veel misdadigers van het ergste soort blijven het liefst ver van hun geweten en ver van hun hart en door al die misdaden die zij begaan hebben, is dat niet moeilijk, want zowel hun geweten als hun hart is met onkruid overwoekerd en op de achtergrond geduwd. Maar het is ook de angst voor Mij, voor de strenge werking van Mijn liefde, die zij als boosheid ervaren. Zoals een kind niet tegen zijn ouders durft te zeggen dat het iets stouts gedaan heeft, zo blijven mensen die iets op hun kerfstok hebben liever weg uit hun hart, weg van Mij. Toch ben Ik alleen liefde voor iedereen en alles werkt altijd uit, uit Mijn liefde, of iemand nu wel of niet in zijn hart bij Mij komt en wel of niet Mijn liefde voelt. Altijd werkt Mijn liefde zodanig uit, dat het iedereen ten goede komt en uiteindelijk alle mensen, ook de misdadigers, tot het ware leven brengt: Mijn ware liefde in de werkelijkheid van bestaan.

En jullie, jij, die Mijn liefde in je hart al vaker gevoeld hebt, jij weet welk een vreugde en blijdschap dat geeft, jij weet welk een zegen Mijn liefde in je hart is. Jij weet de waarheid van Mijn liefde en haar wijsheid. Wees ten diepste gezegend jullie allemaal die Mij en Mijn liefde en haar ware wijsheid kennen, want het koninkrijk Gods is jullie, is jou nabij!

Hemels Brood 5606

Er is het vrije ongebonden gelukzalig volmaakt geestelijke Leven en er is op aarde het materieel gebonden beperkte onvolmaakte bedrukkende leven, er is de geestelijk vrije Mens en de materieel beperkte mens en toch is er maar Eén werkelijk Leven en maar Eén werkelijk Mens, in werkelijkheid de Levende Mens Die Alles omvat, Alles is eeuwig Dezelfde, Die Ik Ben. In de hele geestelijke ruimte is alleen Mijn Leven, is alles Mijn Geest begeestigd, zonder uitzondering.

In het kleinste van het kleinste heb Ik het grootste van Mijzelf gegeven, in de mens op aarde, die van zichzelf bewust, niet of nauwelijks begrijpt hoe hij, het kleinste van het kleinste in de oneindige ruimte van Mijn Geest, Mijn Leven, tot het grootste bedoeld is te komen, tot de ontdekking van zijn eigen werkelijkheid te komen en zelf in de oneindig geestelijke ruimte, Mijn evenbeeld, Mens te zijn. Maar in de waan van zijn eigen bewustheid te bestaan, centreert hij alles om zichzelf, maakt hij zich groot in plaats van klein en begrijpt hij niet, hoe oneindig groot hij in het kleinste van het kleinste is, maar niet is, zolang hij zich te groot acht voor het kleinste, terwijl hij het wel is. Want wat Ik eens uit Mijn Geest tot leven breng, blijft eeuwig oneindig van Mijn Geest vervuld leven, zoals Ik dat in de vrijheid van werkelijk Leven tot stand gebracht heb. Het werkelijke leven is Mijn Leven en herkent Mij in zich, want buiten Mij is niets, zodat de mens op aarde buiten Mij geen herkenning ooit zal vinden. Zodat, wie zonder Mij in zich te herkennen zoekt, oneindig lang kan zoeken en Mij niet eerder zal vinden, dan wanneer hij Mij in zich herkent en daarmee zichzelf herkent.

En dit herkennen gaat stapsgewijs, omdat de mens in zijn grootheidswaan maar langzaam kleiner wordt, als hij bereid is kleiner te worden. Want daarin is hij vrij en hij kan zich zo groot als hij wil wanen, zo klein als hij is. Juist dat is het moeilijkste voor de mens op aarde, om te begrijpen hoeveel meer hij is dan hij is, hoeveel in eenheid kan zijn, zonder eenheid te zijn. Dat is moeilijk voor de mens om te begrijpen, alle tegenstellingen die in zijn logica niet mogelijk zijn: want als dit is, kan dat niet zijn. En Ik zeg jullie allemaal: wat Ik zeg dat mogelijk is, dat Is mogelijk. In Mijn liefde ligt alles in volledige volmaaktheid geborgen, in Mijn liefde is Alles mogelijk.

Hemels Brood 5607

Lieve hemelse Vader, nu voelen we vooral onszelf, ons eigen bestaan en zien het bestaan van anderen. Maar als wij eenmaal geheel één zijn met Uw liefde in alles, dan voelen we ook alles, het bestaan van U in alles, maar ook het bestaan van onze medemensen. Nu voelen we wel als iemand blij, boos of verdrietig is aan zijn uiterlijke uitstraling, maar dan voelen we ook het innerlijk van elkaar. Welk een enorme wonderbaarlijke beleving zal dat zijn! Niet voor te stellen, zoals we nu vooral alleen onszelf en een beetje U in ons hart voelen. Is het ongeveer zoals ik verwacht?

Je voelt het zo ongeveer juist. Want nu zijn alle mensen van elkaar gescheiden, zichzelf in het grote geheel. Precies passend waar ze geplaatst zijn. Ieder met zijn eigen persoonlijke mogelijkheden en onmogelijkheden, zijn talenten, zijn karaktertrekken, zijn voorkeuren en zijn afkeuren, en, al naargelang, ook zijn keuzen, terwijl toch iedereen in de eenheid van Zijn, in Mij, met elkaar verbonden is en met elkaar te maken heeft. Nu kun je wel met je gedachten naar de andere kant van de wereld gaan, in een seconde daar zijn, maar niet met het lichaam waarin je nu als het ware woont. En nu kun je wel aanvoelen dat iemand van innerlijke sfeer verandert, boos is, of verdrietig, blij is en gelukkig, zelfs al zie je diegene niet en soms kun je een gebeurtenis voorvoelen, wat werkelijkheid wordt. Ook kun je in je hart Mij en Mijn liefde voelen, contact met Mij hebben, maar meer dan dat kan niet, vanwege de beperkingen van de materie waarin jullie allen gebonden zijn. Waarin jullie wel de vrije keus hebben, maar waarin de geestelijke vrijheid nog niet ten volle beleefd kan worden. De volle vrijheid van geest kan pas beleefd worden en zal beleefd worden, zodra je zelf gekozen in Mijn ware liefde in alles bent en blijft, zodra je in alles één bent met Mijn wijze liefde.

Wie op aarde in het materiële lichaam, in vrijheid zijn keus al zoveel mogelijk naar liefde maakt, al is het slechts een minuscuul beetje, die zal na zijn verblijf op aarde al in een sfeer van innerlijke herkenning van zijn medemensen komen, wat op zich al een wonderbaarlijke beleving zal zijn. De onderlinge scheiding zal, al naargelang iemands groei in liefde, meer en meer vervagen en diegene zal meer en meer in Mijn Geest tot eenheid met Mij en zijn medemensen komen, zonder zijn eigenheid, zijn eigen persoonlijk besef te verliezen. Hij zal zijn plaats in het geheel tot volmaaktheid innemen, in een wederzijdse uitwisseling van wie en hoe hij is en wie en hoe zijn medemensen zijn, alles gevat in Mijn liefde en haar wijsheid. Dit gaat stapsgewijs, want het zou niemand goed doen om, vanuit zijn nu op aarde nog door de materie van elkaar gescheiden situatie, op slag in de volledig elkaar en alles innerlijk beseffende situatie te komen en daarbij in Mijn wijze liefde de volledige gelukzaligheid te ervaren.

Want dat is werkelijk een enorm ongekend verschil van levenssfeer met de levenssfeer die jullie gewend zijn op aarde. Wel is het zo, dat hoe meer iemand op aarde op Mijn weg is en blijft, hoe meer innerlijk inzicht iemand daarbij van Mij gekregen heeft en daar zoveel het in zijn vermogen ligt naar handelt, des te meer kan hij innerlijk al als ongescheiden geestelijk leven, aanvoelen van Mij, Mijn liefde en van het innerlijk van zijn medemensen. Maar nooit zoveel dat hij er iets aan zou kunnen beschadigen. Want het werkelijke leven is door Mij in oneindig grote liefde en haar wijsheid volledig beschermd en verborgen voor alle kwaad, terwijl er in werkelijkheid geen kwaad is. Maar ook dat is levend op de aarde waar zoveel kwaad gebeurt, niet voor te stellen.

Oh, lieve mensen, als je maar het kleinste van het kleinste beetje meer zou beseffen van Mijn liefde en van jullie werkelijk geestelijke bestaan, dan zou je zoveel meer inzet geven om tot Mijn liefde te komen. Maar het is juist bedoeld dat jullie onwetend tot de juiste keuzen komen, om tot het werkelijke gelukzalige leven in eenheid met Mij en al je medemensen te komen en daarbij ook bewust te blijven van je eigen persoonlijk besef te bestaan. En ja, dat is niet voor te stellen groots en wonderbaarlijk voor jullie allemaal!

Hemels Brood 5608

Steeds zeg Ik jullie, kom in je hart bij Mij om het mysterie van leven, de wonderen van alle bestaan te begrijpen, om Mijn alles helende liefde te voelen, om inzicht te krijgen in al wat er is en het hoe en waarom. Kom in je hart om Mij te leren kennen en je eigen bestaan uit Mij. Om de betekenis van Mijn Woord te doorgronden en om tot de juiste keuzen te komen, waar je het meeste goed aan doet voor iedereen, dus ook voor jezelf.

Maar kijk, alle mensen die niet in Mijn bestaan geloven, die dus ook niet inzien welk voordeel het heeft om Mij in hun hart te ontmoeten, die hun bestaan op aarde nemen als een feit, wat nu eenmaal zo is, krijgen niet minder van Mijn liefde dan ieder die wel in Mij gelooft. Want Ik heb alle mensen niet alleen de mogelijkheid gegeven Mij in hun hart te ontmoeten, in hun hart het geestelijk oog gegeven om het ware leven, om Mij innerlijk en uiterlijk daarmee te kunnen gaan zien, maar Ik heb de mens ook het verstand, de intelligentie gegeven. En met die intelligentie kan ieder mens, ook al is het slechts voor een klein deel, de basis van het leven begrijpen, zonder naar zijn hart te gaan. Vooral wetenschappers onderzoeken en onderzoeken en ontdekken en ontdekken met hun verstand en gebruiken hun intelligentie om materiële waarheden te bewijzen. Ook proberen zij met hun intelligentie Mijn bestaan te bewijzen of omgekeerd te bewijzen dat Ik niet besta.

Zouden zij hun intelligentie volkomen eerlijk gebruiken om het leven te begrijpen, dan zouden zij niet anders dan tot de conclusie kunnen komen, dat alleen liefde de basis van leven kan zijn en een harmonieuze samenleving kan bewerken, als daarbij ook de wijsheid betracht wordt. En zouden zij niet in Mijn bestaan geloven, dan nog zou met de werkelijk diepste eerlijkheid door hen begrepen kunnen worden, dat oprechte liefde in wijsheid aan iedereen het beste geeft, dus ook aan henzelf. Maar die oprechte eerlijkheid mankeert helaas en dat belemmert bij veel mensen hun vermogen om de waarheid te begrijpen, zowel met het verstand, als met het hart. Helaas is eenmaal de onwaarheid, de oneerlijkheid door de mens betracht en zie hoe dat in alles doorwoekert, zodat het zelfs voor de eerlijke mens bijna ondoenlijk is om in volkomen eerlijkheid te blijven. Al doet hij daar nog zo zijn best voor, oneerlijkheid zit al in de auto die hij rijdt, in het bord waarvan hij eet en het geld dat hij verdient.

Kortom ook de eerlijke mens heeft voortdurend met oneerlijkheid te maken en wel zodanig, dat hij die eerlijk wil zijn zelfs niet meer beseft wat allemaal oneerlijk is en ook heeft hij het vermogen niet om oneerlijkheid, onwaarheid tot waarheid te brengen. Zover is het met de wereld gekomen. De goede mensen, die Mij kennen en zoveel mogelijk naar Mijn liefde leven, lijkt het onbegonnen werk. Voor de mens in de wereld zoals die nu is, is dat ook zo. Maar voor Mij, lieve mensen, niet. Blijf maar op Mijn liefde en haar wijsheid vertrouwen. Niet voor Mij, maar voor je eigen gerustheid, want Ik maak het goed, hemels goed. Ook al zou er niemand op Mij vertrouwen, Ik heb jullie allemaal lief en dat is voor eeuwig en met Mijn liefde voor jullie zijn jullie allemaal gered in Jezus Christus. Amen.

Hemels Brood 5609

Er staat geschreven dat de mens het Koninkrijk Gods, Mijn liefde, met geweld naar zich toe moet trekken om het te verwerven. Maar het woord ‘geweld’ heeft een negatieve klank en daardoor wordt deze tekst door veel mensen niet goed begrepen. Het woord ‘geweld’ is gekozen door de vertalers en de vraag daarbij is, is het wel het juist gekozen woord, gezien de negatieve klank die het nu heeft? Het gaat dan ook niet om het gekozen woord, maar om de bedoeling erachter. Het Koninkrijk Gods is alleen met overtuigende, stellige kracht en met een intens diep en krachtig verlangen, met grote sterke liefde voor Mij en de medemensen, naar zich toe te trekken. En dat ook zonder enige twijfel, volkomen zuiver, ten diepste oprecht en in de grootste nederigheid. Dat alles is gevat in het ene wat agressief aandoende woord ‘geweld’. Wat zeker niet bedoeld is in de betekenis die het in jullie taalgebruik heeft.

Toch staat de Bijbel vol met verhalen over oorlog en geweld, dodelijk geweld. En ook dat wordt door heel veel mensen niet begrepen, zoals het bedoeld is. Voor wie de teksten in de Bijbel vooral letterlijk neemt, zal het behoorlijk afschrikwekkend zijn, al die oorlogen, al dat geweld dat er in beschreven staat. Maar wie de geestelijke betekenis begint te begrijpen, zal doorzien dat het niet werkelijk over oorlog en geweld aan elkaar gaat, maar om het aanpakken van al wat in de mens nog geen liefde is en nog geen handelen naar liefde is. Het gaat er dus niet om, het ene volk tot oorlog en geweld aan te zetten tegen het andere volk, maar het gaat erom in jezelf ten strijde te trekken tegen alles wat in je geen liefde is en tegen alles wat in je handelen nog geen ware liefde is. En alweer kan nu ‘ten strijde trekken’ letterlijk verkeerd genomen worden, terwijl het bedoeld is, dat je er ernst mee maakt, om geen genoegen te nemen met iets, al is het nog zo klein, dat nog niet volkomen naar liefde is. En ook nu kan er alweer een misverstand ontstaan, door te denken dat je zelf aan het werk moet, wat niet zo is.

Want zie, alle oorlogen met alle geweld zonder Mij, werden verloren. En zo is het ook met de aanpak van alles wat nog geen liefde in je is. Zonder Mijn hulp kun je eeuwig tegen al wat geen liefde is vechten, zonder resultaat. Laat daarom dat vechten en dat geweld maar achterwege en kom in je hart bij Mij of, als dat niet lukt, zeg dan eenvoudig in jezelf: Vader help mij hiermee, help mij tot Uw liefde te komen. Wat daar heel belangrijk bij is, is dat je het ten diepste, heel zuiver en oprecht wilt, in alle nederigheid bereid bent om Mijn hulp aan te nemen en daarbij niets zelf in te vullen, in de volledige overtuiging dat Mijn liefde je zal helpen. En vertrouw er dan op, dat Ik je help, al is het niet altijd direct. Doe dat zonder enige twijfel of het wel goedkomt en dan is dat Mijn Koninkrijk met geweld naar je toe trekken.

Hemels Brood 5610

Je kunt je afvragen hoe het in elkaar zit, dat jullie mensen allemaal in alles de vrije keus hebben en dat toch ook alles in Mijn Hand ligt, dat Ik toch Degene ben Die alles stuurt en beheert, voor jullie allemaal zorg en alles voor iedereen uiteindelijk ten goede keer. Je kunt je afvragen of je vrije keus dan wel werkelijk zo vrij is.

Jullie keus is vrij en Mijn keus is ook vrij. En met Mijn vrije keus kunnen jullie je eigen vrije keus maken, zonder dat dat met elkaar in conflict komt. Want alles wat er in de hele vrije oneindigheid vrij te kiezen is door jullie, heeft gevolgen. Een heel eenvoudig voorbeeld: als je je voeten verzet, sta je niet meer op dezelfde plaats. Je kunt vrij kiezen of je ze wel of niet verzet, maar er is altijd een gevolg. Verzet je je voeten, dan kom je op een andere plaats te staan, verzet je ze niet, dan blijf je op dezelfde plaats staan. Beide zijn vrije keuzen en beide hebben een gevolg. En nu is het Mijn vrije keus om aan zo’n gevolg een werking te verbinden. Zo heeft elke vrije keus van iedereen een gevolg, waaraan Ik in Mijn vrijheid een werking verbonden heb. Die werking is altijd puur Mijn wijze liefde waardoor die werking de mens uiteindelijk altijd ten goede komt. Maar dat wil niet zeggen, via de prettigste weg of op de prettigste manier. Dat ligt vooral aan de gemaakte keus. Ook het niet maken van een keus, is een keus. Ook het maar laten gebeuren, is een keus. Denken dat je keus niet uitmaakt, is een keus en heeft net als elke andere keus gevolg, welke ook weer door Mij uit wijze liefde aan een werking verbonden is.

Ik kan jullie zeggen dat elke keus mogelijk is en vrij gemaakt kan worden en tot in de oneindigheid vanuit Mijn wijze liefde door Mij met een werking verbonden is. Altijd met een werking die iedereen helpt om tot zijn bestemming te komen en altijd zo, dat het niemand schaadt op zijn weg over de aarde en het doel van zijn bestaan: het kunnen toe-eigenen van het ware werkelijke leven, Mijn ware wijze liefde. En zo is het dat Mijn Wil altijd boven ieders wil staat, zonder ook maar iemand in het minst zijn vrije wil af te nemen, te beperken, of te belemmeren. Dat vermindert niet de moeilijkheden die zich op aarde voordoen, die allemaal vooral te maken hebben met alle vrije keuzen die niet naar liefde en haar wijsheid gemaakt zijn en niet Mijn vrije keuzen zijn. Want al Mijn vrije keuzen zijn altijd en eeuwig Mijn ware wijze liefde voor alle mensen en zijn er altijd op gericht iedereen te geven wat voor iedereen in alle opzichten werkelijk het beste is.

Er zijn veel mensen die denken te weten wat voor hen het beste is, maar meestal is dat wat zij het liefste willen. Ik weet wat werkelijk het beste is voor iedereen en het zou geen liefde zijn, als Ik er niet voor zou zorgen dat jullie allemaal tot het beste kunnen komen. Dat is wat Ik uit grote liefde en haar wijsheid voor alle mensen bereid heb. Maak vrij je keuzen, maar wie graag in Mijn liefde is, laat die zoveel mogelijk zich voor zijn keuzen tot Mij wenden, dan weet hij welke keus in Mijn liefde voor iedereen het beste is en ook voor hem het beste is. Laat daarbij je wensen los, want het ware leven gaat al je wensen te boven bij Mij in Mijn liefde!

Hemels Brood 5611

Als je naar de leiders van de wereld kijkt, zie je veel leugen en bedrog, veel eigen gewin en eigenmachtig handelen, veel liefdeloosheid en onderlinge strijd. En je vraagt aan Mij, kunt U er niet voor zorgen, dat er leiders komen die hun leiding samen met U doen, die in Uw liefde geloven en naar Uw liefde handelen, eerlijk zijn en handelen naar wat goed is voor de mensen.

Ik zeg je, de wereld leidt de wereld. Stel dat Ik jullie, in Mijn liefde gelovende goede mensen, de leiding over de wereld zou geven en je daar ook ten volle bij zou helpen, dan zou dat de wereld niet veranderen, en wat zou jullie werk dan zijn? Daarom is het beter dat de wereld door de wereld geleid wordt, en dat jullie, door Mij geleid, ondanks de wereld, tot werkelijk leven komen. En kijk, het is niet nodig om in de wereld zichtbaar leiding te hebben, zoals nu de wereldse leiders zichtbaar zijn en hun belangen zichtbaar uitspelen ten koste van elkaar en hun onderdanen. Want hoeveel macht de één voor de ander ook denkt te hebben, de ware werkelijke leiding heb Ik en hebben jullie. Nu zul je verbaasd zijn, want waaruit bestaat dan voor jullie die leiding?

Lieve mensen, al lijkt het dat mensen met macht, met geld, met leugen en bedrog de leiding hebben, alleen ware liefde heeft over alles de ware leiding. Maar liefde is wijs en staat niet vooraan, liefde is wijs en heeft geen leugen of bedrog nodig, taalt daar ook niet naar, liefde is wijs en doet haar werk stilletjes, zonder status of positie, liefde is wijs en neemt niets, maar geeft aan de armen, aan de hongerigen, aan de dorstigen, aan ieder wat nodig is, liefde is wijs en verspilt geen krachten aan wereldse belangen, aan wereldse praal, verspilt geen moeite aan ijdelheid en egoïsme. Jullie weten dat en jullie doen er moeite voor om liefde te zijn en om uit die liefde wijs te handelen. Jullie doen moeite om die wijze liefde te putten uit Mijn hart in jullie hart. En al zijn jullie nog niet in alles volmaakt Mijn liefde, jullie intenties om Mijn liefde te leren zijn, om naar Mijn liefde in alles te handelen, maakt jullie leiders van Mijn liefde voor je medemensen, onmerkbaar voor de wereld maar gezien door Mij, jullie hemelse Vader.

En geloof het maar, jullie zijn in al de liefde die jullie al wel verworven hebben, in al je oprechtheid waarmee je zoekt Mij te zijn, in al je eerlijkheid in je handelen, leiders met Mij voor je medemensen, belangrijker dan de grootste en machtigste wereldse leiders tezamen. Al wat je nog niet naar liefde doet, laat het je niet terneerdrukken, want ook dat zal op de bestemde tijd tot ware liefde komen en jullie als leiders sterker maken in Mijn hart, in Mijn liefde. De wereld heeft geen idee van waar haar ondergang bewerkt wordt en laat dat zo zijn. Ik ben in jullie midden, in ware wijze liefde voor jullie allemaal.