Hemels Brood 528 t/m 558

Hemels brood 528

Je wilt het op de beste manier doen. En steeds lijkt het je niet te lukken. Dan is er steeds wel iemand die het anders wil, die niet tevreden met je is of die je goede bedoelingen blokkeert met zijn tegenwerpingen en anders handelen. Je ontmoet onbegrip en tegenwerking. En je verbaast je erover, want je had en hebt alleen het goede voor. Maar wat jij als het goede voor hebt, kan niet altijd door de ander als het goede herkend worden. Zijn belangen liggen vaak heel anders en zijn goede bedoelingen hebben hele andere beweegredenen. Laat je goede bedoelingen dan eens los. Want met het strak vasthouden aan je goede bedoelingen kan het zijn dat je, voor jezelf ongemerkt, toch verwachtingen van anderen hebt, die niet uitkomen en die je dan teleurstellen. In je poging niet teleurgesteld te worden, probeer je de ander van je goede bedoelingen te overtuigen en daarmee eigenlijk te dwingen te beantwoorden aan jouw verwachtingen die gepaard gaan met je goede bedoelingen.

Er wordt gezegd: wie goed doet goed ontmoet. Maar als je goed doet en je ontmoet niet direct goed, dan klopt er iets niet en ga je verbaasd en teleurgesteld tegenover de ander toch nog proberen het resultaat te bereiken wat je verwachtte. O ja, het zou geweldig zijn als het allemaal zo zou lopen als jij je had voorgesteld of misschien niet zo precies had voorgesteld, maar een afwijzing, onbegrip, dat had je in elk geval ook niet verwacht. En toch gebeurt dat.

Weet je, in een wereld waar nog zoveel eigenliefde de belangrijkste drijfveer is, is ook nog veel blindheid voor welke goede bedoelingen ook. Maar ook je eigen goede bedoelingen dragen nog veel eigeninvulling in zich. En het is niet zo, dat als jij het goed bedoelt, dat deander het niet goed bedoeld heeft als het niet allemaal naar wens verloopt. Pas als ware liefde volledig wordt nageleefd door beide partijen, zal er geen sprake meer zijn van ongenoegen, van een gevoel van afwijzing e.d.. En zolang aan één van beide kanten of zelfs aan beide kanten nog niet alles ware liefde is, kunnen gevoelens van ongenoegen over de gang van zaken ontstaan. Soms is het beter jegoede bedoelingen los te laten. Laat het alles maar gaan, laat het aan Mij over. En je zult zien, dan komt het toch goed, heel goed. Voor alle partijen.

Hemels Brood 529

Komt tijd, komt raad. Goede raad komt op het moment dat het nodig is. Goede raad komt op het juiste moment. Ik laat niet af je goede raad te geven op het moment dat daar het meest geschikt voor is. Doe Ik het eerder, dan versta je het belang van Mijn raad wellicht niet tenvolle, doe Ik het later dan kan het effect deels verloren gaan of geheel te laat zijn om nog effect te hebben. Goede raad kan ook pas dan gegeven worden als het verstaan kan worden, eerder kan het wel goede raad zijn, maar het wordt dan niet als goede raad herkend. Ja, Ik sta altijd naast je met de beste raad die er maar is, maar jammergenoeg zie je Mij niet altijd staan. Ik verwijt je dat niet en je hoeft het jezelf ook niet te verwijten.

Als je op zeker moment Mij weer bemerkt, helpt je dat misschien om een volgende keer er wel aan te denken, dat Ik naast je sta en Mijn goede raad ook steeds op het juiste moment voor je beschikbaar houd. Je hoeft er Mij maar naar te vragen of er simpelweg op te vertrouwen en Mijn raad vloeit naar je toe in een zekerheid die niet mis te verstaan is. Angst voor wat komt, kan wel dit zekere vloeien vertroebelen en minder merkbaar maken. Ook ongeduld en ergernis kunnen een raad van Mij aan jou minder  helder maken. Dan kun je denken, ja ja, ik heb Hem toch om raad gevraagd, maar geen raad gekregen. Was er dan nog angst, boosheid, ergernis of kon je gewoon moeilijk geloven dat Ik je werkelijk helpen kan en naast je sta? Want als dat zo is of één van die situaties zo is, dan kan het gemakkelijk zijn dat je Mijn aanwezigheid, Mijn raad niet verneemt of vermengt met eigen ideeën.

Toch, nooit is alles verloren, altijd blijft er ruimte om het opnieuw te proberen, altijd blijft er de mogelijkheid dat het goed komt. En het komt goed. In Mijn liefde is alles gevat en  zo komt alles goed. Hoe wanhopig een situatie er ook uitziet en hoelang die aards gezien ook al duurt, het komt goed, heus het komt goed.

Hemels brood 530

Kijk uit voor het valse licht. Wees steeds waakzaam. Want het tegenovergestelde van Mij kan zich als licht voordoen terwijl het dan een vals licht is. Ik bedoel hiermee, dat het tegenovergestelde aan Mij zich als waar en betrouwbaar kan voordoen, terwijl het dat niet is. Zo kunnen mensen zich als waar en betrouwbaar voordoen terwijl zij dat niet zijn. Het lijkt dan allemaal goed en echt, maar in werkelijkheid is het dat niet. Het lijkt dan hulp en tegemoetkomen, terwijl het in werkelijkheid voor eigen gewin is. En pas te laat wordt duidelijk waar het de ander werkelijk om ging. Helaas is dat in allerlei situaties ook zo met de uitleg van Mijn woord, van Mijn evangelie. Dan worden allerlei rituelen en bedreigingen aan Mijn woord van liefde gekoppeld. In de trant van: als je niet… dan overkomt je het allerergste. Maar zo is Mijn woord van liefde niet bedoeld, niet in dreiging voor als je geen liefde leeft.

Natuurlijk heeft het gevolgen. Wat je doet, hoe je leeft, heeft gevolgen. En voor die gevolgen kun je gewaarschuwd worden. Maar dan meer zoals je iemand waarschuwt niet over te steken zonder uit te kijken, omdat je anders het risico loopt te worden overreden door een auto. Zo’n waarschuwing is  niet als dreigement bedoeld, in de trant van: je bent een slecht mens als je zonder uit te kijken oversteekt en omdat je niet uitkijkt en een slecht mens bent zul je overreden worden. De waarschuwing is vriendelijk bedoeld, om de ander te helpen tot inzicht te komen in die situatie en hem te helpen in die situatie juist te handelen, zodat hij geen schade ondervindt als hij even niet oplet. Dat gebeurt dan in alle vriendelijkheid en met liefde waarbij de ander dan zegt, dank je voor de waarschuwing, fijn dat je me dat zegt, ik zal goed opletten.

Kijk, zo is Mijn leer bedoeld om gegeven te worden, als hulp en ondersteuning in de dagelijkse situaties, niet als dreigement van jij bent slecht als je niet naar Mijn liefde leeft en dan gaan jou als straf allerlei onaangename dingen overkomen! Nee, zo niet. Het is wel zo, dat een mens nare dingen kunnen overkomen, als hij zijn weg kiest zonder Mij, maar dat wil nog niet zeggen dat die mens dan slecht is en bedreigd moet worden. Kijk, als je willens en wetens, terwijl je verteld is dat je, als je zonder uit te kijken de straat oversteekt, overreden kan worden, toch zonder uit te kijken de straat oversteekt en je wordt dan overreden, dan is het je vrije keus geweest de gevolgen te riskeren. Maar dan nog wil Ik niet zeggen je bent een slecht mens en dan nog zul je van Mij geen dreigementen of vingerwijzen krijgen. Zonder dat zul je toch wel in jezelf tot de conclusie komen dat het niet zo slim was, om niet uit te kijken.

Zo zal iedereen die afdwaalt van Mijn leer van waarheid en liefde bij de gevolgen daarvan, die overigens alleen ter lering dienen, wel vroeg of laat tot de conclusie komen dat het niet zo slim is om geen liefde te leven. En zo tot de eigen vrije keus komen het ware leven aan te nemen. En dat wordt er dan bedoeld: dat je niet uit dwang maar uit liefde kiest voor Mij, voor Mijn ware licht. Laat alle dreigementen voor wat ze zijn,  ze zijn niet van Mij en kies vrijelijk je weg en kom dan uiteindelijk, uit eigen vrije keus, in het enige ware licht van waarheid en liefde, bij Mij.

Hemels brood 531

Wie de schoen past, trekt hem aan. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Ja werkelijk, jullie kijken onderling nog veel te veel wat de ander nog niet aan liefde doet en wat de ander nog te leren heeft, niet goed doet, enz. Maar kijk uit, want dan komt bovendrijven wat jezelf nog belemmert in liefde en dat kan dan erg benauwend zijn. Heb liever ruimte voor elkaars tekortkomingen, want daarmee heb je ruimte voor je eigen tekortkomingen. Wie volop liefde is, die verwijt de ander niets, die wordt niet boos of geërgerd. Dat wil niet zeggen dat Ik niet begrijp dat het niet altijd lukt om in liefde te blijven, Ik weet dat het nog onvermijdelijk is om te vervallen in eigenliefde en boosheid, in ergernis over wat anderen niet in liefde doen. Die momenten zijn er nog bij heel veel mensen. Maar dat betekent niet, dat er niet ook veel goeds is onder de mensen, dat er niet ook liefde is onder de mensen, goede bedoelingen en goede werken, want die zijn er zeker ook.

Het goede wordt nu nog door het niet goede afgewisseld. Daarmee is niet het goede weg of zonder waarde. Laat het zijn en laat na het minder goede het goede ook weer komen en daarmee de vreugde over al het goede wat er toch ook is. Blijf niet te lang stilstaan bij dat wat ergernis wekte of boosheid, geef liefde zo snel mogelijk weer de kans. Kies ervoor te leven, ondanks de dood die ook rondwaart. Want de dood zal overwonnen zijn en de liefde zal zegevieren en dat is nu elk moment mogelijk. Na regen komt zonneschijn en in die zonneschijn kun je je weer verwarmen en die warmte weer naar anderen uitstralen. Als er niet zo nu en dan regen zou vallen, zou geen plant groeien. Ook het minder prettige heeft zijn taak en functie. Laat je gemoed dan ook niet blijvend bedrukt zijn, er is altijd hoop en de overwinning van liefde zal er zeker zijn, elk moment nu. Ga met elkaar in vrede, wordt die vrede soms ruw verstoord, jammer, maar ga dan weer samen verder in vrede, tot het uiteindelijk in volle liefde, zonder verval, voor eeuwig vrede is en blijft!

Hemels brood 532

In Mijn liefde en geborgenheid komt alles goed. Ik ben liefde en waarheid, daarom kun je werkelijk tenvolle op Mij vertrouwen. De menselijke onvolkomenheden zijn bij Mij niet. Hoewel veel mensen Mij in Jezus Christus als waar mens zien en dat is ook terecht, ben Ik of heb Ik de onvolkomenheden die jullie als mens hebben, niet. Ik ben nog altijd jullie Schepper in volkomen waarheid en liefde en in Mij is alleen zuivere ware wijze liefde, Ik ben alleen zuivere ware liefde. Verwar Mij liever niet met jullie beeld van mens-zijn, want daarmee maak je het jezelf moeilijk om in alles tenvolle op Mij te vertrouwen.

Op welke mens in je omgeving kun je in alles tenvolle op hem vertrouwen? In jezelf weet je, dat elk mens op een gegeven moment wellicht voor deze of gene verleiding bezwijkt of niet in alles helemaal eerlijk en zonder eigenbelang is. Maar zo is dat niet bij Mij. Ik bezwijk nergens voor, bij Mij is geen verleiding, nooit. Ik ben het enige ware leven, het enige ware leven is Mij. Wie dit enige ware leven leeft, leeft Mij, is Mij. De verleiding is het voor de mens om Mij niet te zijn, maar zou Ik Mijzelf niet zijn en blijven? Zou Ik Mij kunnen laten verleiden Mijzelf niet te zijn? Wie zou Ik dan zijn als Ikzelf het enige ware leven ben en buiten Mij niets en niemand is? De mens heeft, als deel van Mij, om zichzelf als bestaan bewust te kunnen zijn, de keuze gekregen Mij wel of niet te zijn, te leven of te sterven, dat is schijnbaar dood te zijn. Maar bij Mij is die keuze niet, want Ik ben van eeuwigheid aan al Mijzelf en blijf dat ook eeuwig. Ik ben al van eeuwigheid aan het leven, het enige ware leven en zal dat ook eeuwig blijven.

Aan jullie is de keus gegeven dat ook te zijn of het schijnbaar tegengestelde, wat geen waar leven is maar een schijnleven wat de eigenlijke dood in zich bergt. Maar dat alles heb Ik toch vast in Mijn onsterfelijke hand, in Mijn eeuwige liefdevolle leiding, zodat in werkelijkheid iedereen voor het ware leven bewaard wordt. Zou Ik niet wat van Mij is, voor het eeuwige leven bewaren, daar Ik zelf het eeuwige ben en eeuwig blijf? Heb vertrouwen en alles komt goed!

Hemels Brood 533

Het is Mijn zachtmoedige liefde die alles goed maakt, die alles in der minne schikt. Die de bloem haar pracht geeft, de dieren verzorgt en de mens steunt op zijn weg hier op aarde.  Een weg die wisselend vol vreugde en minder vreugde is. Maar hoe zij ook is, Ik ben er altijd met Mijn grote liefde bij. Jullie vreugde is Mijn vreugde, jullie smart is Mijn smart. Maar de smart is de zoete lering naar een volledig waar en liefdevol leven, waar het geluk eeuwig is en blijft. Daarom is zij zeker niet minder dan de vreugde en wie haar in haar ware hoedanigheid kan zien, zal ook snel verlost zijn van het onaangename gevoel  wat er mee samen gaat.

Maar wie is niet liever in de vreugde en het geluk van het ware leven waar Mijn liefde haar vleugelen spreidt en je draagt naar een land waar alles eeuwig goed is. En daar zul je heen gaan, daarheen leidt jullie weg. Een weg die allen bedoeld zijn samen te gaan. Niet alleen, maar samen. Daarom voegen man en vrouw zich ook samen , als de diepste symbolische weergave van Mijn Schepping. Niemand is er voor zich alleen, jullie allen zijn er voor elkaar, om elkaar gelukkig te maken en daarmee ook zelf gelukkig te zijn.

Wie heeft niet die diepe behoefte de liefde te voelen, te ervaren, wie wil niet geliefd zijn? Maar geliefd zijn is zelf liefde geven want die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, heb uw naaste lief als uzelf. En je hebt jezelf lief als je je naaste lief hebt. Heb Mij lief, omdat Ik in beginsel de liefde ben en zonder Mij geen liefde is. Zo verenigt Mijn liefde jullie mensen met elkaar. Gezegend zijn allen die Mijn liefde aannemen en leven, samen leven, samen hun weg gaan in liefde. Want de liefde is de vervulling van al het leven, is het enige ware leven. De vrede van Mijn liefde is met jullie allen, voor nu en altijd. In voor en tegenspoed, tot de laatste tegenspoed verdwenen is in de eeuwige ware liefde.

Hemels Brood 534

Alles is de genade. Niets is de verdienste van de mens. Omdat de mens uit zichzelf niet dat vermogen heeft, krijgt hij Mijn genade. De genade is hem gegeven toch te mogen leven, ook al misbruikt hij het van Mij gekregen leven puur voor zichzelf terwijl het bedoeld is om te delen met zijn medemensen. Niet uit zichzelf kan hij dat maar hij kan dat uit Mij. En hem is de keus gegeven dat dan ook uit Mij in waarheid te leven. Maar de keus die hij maakt is nog vaak net het tegenovergestelde van Mij, wat geen waar leven is of kan zijn, maar er wel is om de keuze mogelijk te maken.

Alles is Mijn genade. D.w.z., alles is de mens vrij gegeven, hij hoeft daar niets uit zichzelf voor te kunnen, alleen hoeft hij zelf een keuze te maken en toe te geven dat zijn leven niet uit hemzelf is maar uit Mij. En te erkennen dat hijzelf niet het leven is, maar dat Ik het leven, de liefde ben. Zodra hij dan zijn keuze maakt Mij te leven, liefde te leven, is hij Mij, niet door eigen werken maar door Mijn genade. Zijn werkzaamheid is Mijn genade, Mijn liefde, het ware eeuwige leven aan te nemen en te leven. Maar dit dan wel uit liefde, uit liefde voor Mij en zijn naaste, zijn medemensen.

Alles waarover de mens denkt dat het zijn leven is, zijn verdienste is, gaat verloren, maar wat in nederigheid erkend wordt van Mij te zijn en aangenomen wordt als Mijn genade, Mijn liefde, bouwt op tot een waarlijk gezamenlijk leven wat ieder dan individueel, als een eigen zelfstandig zijn, kan ervaren. De kern van het leven is liefde en van daaruit vindt alles en iedereen zijn plaats in genade voor iedereen. De genade is de gave lief te hebben zoals Ik onvoorwaardelijk lief heb.

Hemels brood 535

Hoe vind je het snelst de weg naar Mij. Sommigen zeggen, richt je volledig naar Hem of laat Hem in je hart komen. Maar wat is dat dan precies, je op Mij richten of Mij in je hart laten komen. Want dat klinkt toch heel eenvoudig, dus waarom gebeurt het dan zo weinig en hoe komt het, dat het mensen ook niet zo goed lukt?

Kijk, je op Mij richten wil zeggen, al je eigen willen en denken, je eigen overtuigingen loslaten en daarvoor in de plaats je in belangeloze liefde dienstbaar opstellen voor je medemensen, dat is je op Mij richten. En met het omzetten van je gevoelens in je hart naar liefde, belangeloze liefde voor je medemens, laat je Mij in je hart komen. Zo ziet het er al een beetje moeilijker uit. Want alles van eigen denken en willen loslaten voor belangeloze liefde, je eigen gevoelens van ongenoegen, irritatie, e.d. vanwege allerlei situaties en handelen van medemensen, loslaten voor belangeloze liefde voor de medemens, dat is een verhaal apart, wat toch eerst nodig is, om Mij waarlijk in jezelf te bereiken. Daardoor is het niet zo gemakkelijk gedaan als het gezegd wordt, jezelf in alles loslaten is niet zo gemakkelijk te doen, dat vraagt een krachtig doorzetten om jezelf te overwinnen, om niet meer te vervallen in eigendunk, eigen willen voor eigen welzijn, om niet meer te vervallen in irritatie, boosheid, ongeduld, al is de situatie nog zo onaangenaam. En daar kan Ik je pas helpen, als je in elk geval ten diepste bereid bent om af te leggen en los te laten wat Ik niet ben, wat niet Mijn wil is. Ongeduld, irritatie, boosheid, e.d. is niet van Mij, is niet Mijn wil. Mijn wil is zonder uitzondering belangeloze liefde voor alle mensen. En de snelste weg naar Mij is je hart openen voor belangeloze liefde voor je medemens, in welke situatie dan ook.

Dat dat niet zo gemakkelijk gaat als hier staat, daar heb ik begrip voor. En de hulp die dan ook nodig is om je verder te helpen op die weg naar Mij krijg je ook zeker. Zonder je vrijheid te belemmeren draag Ik je altijd in grote liefde.

Hemels brood 536

Kan een blinde een blinde leiden of een kreupele een kreupele ondersteunen? Ze kunnen het wel proberen, maar ver zullen ze niet zo vlug komen. Zo is het eigenlijk met jullie mensen onder elkaar. De één denkt de ander te kunnen leiden op zijn geestelijke weg hierop aarde, maar al te vaak is het juiste zicht op het ware geestelijke leven nog lang niet zo volgroeit, dat van ware hulp sprake kan zijn. En maar al te vaak gaat dan zo’n hulp uit van de eigen persoonlijke overtuiging, die maar deels waar en betrouwbaar is en meestal voor een groot deel nog met eigen bedachte invullingen verweven is.

Zo verwart de één de ander meer dan dat zij elkaar helpen. Daarom zie Ik liever dat jullie elkaar ondersteunen en bemoedigen om naar Mij te komen. Om naar Mij te komen voor de ware levensinzichten, voor de juiste uitleg en het juiste advies. Doe dat liever niet zelf, maar bemoedig liever eenieder die zoekende is om in zichzelf Mij te ontmoeten, naar Mij te luisteren en zo op de rechte ware weg van belangeloze liefde te komen. Want jullie onderling hebben nog zoveel misvattingen en eigen invullingen, nog zo’n vertroebelde blik.

Het is maar heel weinigen gegeven hierin wat zuiverder en helderder te kunnen zien. En dan nog is dat voor de zoekende mens niet altijd herkenbaar, want de tegenkant is heel slim in het doen alsof en weet de onwetende zoekende mens makkelijk te bedriegen met zijn zogenaamde licht en zogenaamde liefde. Heus, die zal zich niet direct van zijn bedrieglijke kant laten zien. Wees daarom niet bang, maar wel op je hoede en kom liefst in alle oprechtheid in jezelf naar Mij. Want in de waarheid en oprechtheid kun je Mij ontmoeten en kan geen ander binnendringen met valse voorwendselen! Daar kun je dan zeker zijn van Mijn aanwezigheid  en alle antwoorden op je vragen vinden.

Hemels brood 537

Bid Mij: ”Vader ik zou zo graag Uw liefde leven, in alles onvoorwaardelijke liefde geven en mij steeds dienstbaar stellen voor mijn naaste. Maar ik ben te zwak om het ook steeds werkelijk te doen en als dat erop aankomt kies ik toch nog vaak voor mijzelf. Wilt U mij helpen mijzelf los te laten en U de zorg over mij te laten en liefde te leven voor U en mijn naaste”. Dan zal Ik je zeker helpen. Als je dat vanuit het hart wilt, en de volle overtuiging hebt dat Ik je kan helpen, zul je langzaam maar zeker groeien in liefde en je eigen zorg zul je Mij geven. Want niemand bereikt het ware leven dan door Mij en niemand kan iets werkelijk bereiken alleen uit zichzelf, zonder Mij. De keuze voor het één of het ander zal van de mens zelf, van jezelf moeten komen, al het andere is en komt van Mij. Als je dat in deemoedigheid erkent en het bovenstaande in de volle overtuiging uit je hart bidt, dan kan Mijn kracht van liefde je dragen en helpen om tot een waarlijk liefdevol leven te komen.

Zo’n gebed als Ik je hierboven aanreik, heeft geen zin als je het zomaar uitspreekt, omdat Ik het je hier aanreik en adviseer te bidden. Zo’n gebed heeft werkelijk alleen zin, als je het er helemaal mee eens bent, tot in het diepst van je hart wilt en mee eens bent. Want Ik kijk niet naar wat de mond zegt, maar naar wat het hart zegt en je doet er goed aan zelf ook goed te kijken naar wat je hart zegt en niet wat je verstand zegt. Niet dat het verstand helemaal geen waarde heeft, want met het verstand is het hart te doorzien en te begrijpen. Het heeft geen zin om met het verstand te begrijpen wat Ik als advies geef en vanuit het verstand dan het advies op te volgen terwijl in het hart eigenlijk de eigenliefde nog bovenaan staat en het hart ook nog niet de eigenliefde opgeeft. Je kunt dan wel denken, ik heb precies gedaan wat de Vader mij heeft aangeraden. Maar dan kan Ik toch niet Mijn kracht voor je laten werken. Voor Mij is de instelling, de beleving van het hart het belangrijkste. Uit je hart spreekt je ware keus en naar die keus richt zich Mijn hulp. Zorg er dan voor dat het in je hart goed zit, dan komt het ook goed.

Hemels Brood 538

Wat je afstaat aan anderen komt bij je terug, komt op de een of andere wijze bij je terug. Wat je uit liefde voor de ander afstaat, zal je op een of andere wijze ten goede komen, hemels ten goede komen. En het zal zich dan vermeerderd hebben. Degenen die voor zichzelf wil behouden zal merken, dat hij weinig heeft. Ik heb het dan over liefde. Die liefde voor zichzelf wil behouden, krijgt er weinig van. Hij geeft zelf geen of weinig liefde waarmee hij zijn vermogen in liefde beperkt. Want alleen het geven van liefde vermeerderd de liefde en dat weer alleen als het belangeloos gegeven wordt, dus niet om zelf ook te krijgen. Denk daarom niet, ik geef altijd zoveel liefde, waar blijft nu de liefde voor mij ? Want dan zul je blind zijn voor de liefde die je evengoed van Mij wel krijgt, maar je zult je die liefde dan niet bewust kunnen zijn, omdat je haar zo graag wilt hebben en alles in het werk stelt om haar te krijgen.

Pas als je er eenvoudigweg op vertrouwt dat Ik je lief heb (en daar kun je werkelijk zeker van zijn, dat Ik je lief heb, innig lief heb, zoals Ik alle mensen innig liefheb, zonder uitzondering) en je bekommert je erom belangeloze liefde voor anderen te leven, zul je Mijn liefde ook daadwerkelijk ervaren en het geluk wat zij je brengt. Wie graag geliefd is en alles in het werk stelt om geliefd te zijn en alles in het werk stelt om Mijn gunst en liefde te krijgen, raakt verblind voor de ware liefde en zal daardoor weinig of niets van de ware liefde voor hemzelf ervaren en treurig worden omdat hij zich niets waard voelt. Terwijl ieder mens voor Mij van grote waarde is, hoe dan ook!

Wil je in jezelf die ware liefde ervaren? Laat dan je zorg om jezelf, je zorg om geliefd te zijn, los, laat de wil om geliefd te zijn los, vertrouw eenvoudig dat Ik je lief heb en dat dat genoeg is en richt je er op voor anderen liefde te leven, zonder eigenbelang! Ervaar dan maar eens Mijn ware gelukzalig makende liefde!

Hemels Brood 539

Wat kost het je, Mijn liefde? Niets. Als je werelds gezien iets wilt, dan  kost het je aan alle kanten geld. Niets is zonder geld te verkrijgen en zelfs de mensen die weinig of geen geld hebben krijgen wat ze nodig hebben niet voor niets. “Voor niets gaat de zon op” wordt dan vaker gezegd en alleen de goedhartige mens onder jullie springt financieel bij als hij ergens iemand ziet die er zonder genoeg geld niet komt. Zo gaat dat in het wereldse, alles kost geld en dat is de normaalste zaak. Zelfs moet iets geld kosten, om het waarde te geven. Want als het niets kost, dan kan het ook niets waard zijn. Ook, als de mens het voor niets kan krijgen, wil hij het al haast niet hebben want dan kan het niet veel zijn. Of hij neemt het, maar gaat er niet zorgvuldig mee om, het kostte immers niets, dan heeft het dus ook weinig of geen waarde.

Mijn liefde kost niets. En ondanks dat is het het meest belangrijke voor het leven wat er maar is, het is het leven zelf en het kost niets. Maar wie heeft belangstelling voor iets wat niets kost, wat je gratis kunt krijgen? Ja, niet veel mensen, want het kost wel niets, maar wat je ervan hebt of krijgt moet jezelf wel ook gratis weg geven, zonder eigenbelang doorgeven. En dat ligt de meeste mensen niet. Het ligt ze al niet om iets gratis te krijgen, wat kan dat nu zijn, dat wekt reeds hun wantrouwen, maar zelf iets gratis weggeven, dat is zeker teveel gevraagd, dat lukt hen dan ook niet of nauwelijks. Weggeven, iets wat je moeilijk verworven hebt, weggeven, zeg ben je wel goed bij je hoofd, is dan de doorsnee reactie. En mocht je iemand zijn, die wel belangeloos geeft, kijk dan uit, want je wordt niet voor vol aangezien.

En toch kost Mijn liefde niets en geef Ik Mijn liefde voortdurend gratis aan jullie allemaal. Zou Ik iets aan jullie geld en goederen hebben? Nee, zeker niet. Ik ben niet van deze wereld en zodra je jezelf losmaakt van die wereld, gaat een hele andere wereld voor je open, Mijn wereld, vol licht en liefde, genade en vrede, alles gratis voor iedereen.

Hemels Brood 540

Ik wil je leiden, met alle liefde leiden, niet overheersen. Mijn leiding is geen overheersing, daarom kan Mijn leiding ook geen dwang zijn. En daarom kan Mijn leiding niet zomaar los van jou staan, jij moet Mijn leiding ook willen, aannemen, in alle vrijheid van zijn Mijn leiding willen aannemen. Zodra je dat in alle vrijheid wilt, krijg je ook Mijn leiding ten diepste op al jouw wegen, dat is bij alle keuzes die je maakt. Je hebt hoe dan ook Mijn liefdevolle leiding, die er voor iedereen is en die, iedereen vrij latend, toch helpt naar het enige ware leven in liefde. Maar op het moment dat jij bewust in alle vrijheid ervoor kiest je leven door Mij te laten leiden, je wegen op Mijn wil van pure liefde af te stemmen, heb je nog eens te meer de diepte van Mijn leiding in alles en zul je dat ook steeds meer bewust worden en in jezelf voelen.

Iedereen krijgt Mijn liefde en Mijn leiding, maar niet iedereen heeft van binnen al een direct contact met Mij. Want dat diepe contact met Mij ontstaat pas met degenen die dat willen, die daar in hun hart werkelijk naar verlangen en die daar ook in nederigheid hun eigen willen voor loslaten, zodat er in hun hart ook ruimte komt om Mij daadwerkelijk te ontmoeten in de diepte van hun hart. Wil jij Mij ontmoeten, wil je Mijn liefdevolle leiding? Zeg het Mij oprecht in je hart, laat Mij je innerlijke wensen en verlangens zien, luister in jezelf en bemerk dan wat er in en om je heen gebeurt. Het is dan alsof je veel meer details opmerkt van hetgeen waar je voorheen alleen de grote lijnen zag. Dat is een stap naar een dieper bewustzijn van jezelf en alles om je heen, van Mijn oneindige liefde voor jullie allemaal. Als je zo steeds naar Mijn leiding vraagt, kom je steeds een stapje verder en dichter bij het enige ware leven uit Mij!

Hemels Brood 541

Hoe ziet het er in Mijn hemelen uit. Ja, alhoewel Mijn hemel niet zozeer een plaats is als wel een situatie kan Ik je toch wel zeggen hoe zij er uitziet. Maar dit uitzien is dan de “natuurlijke” spiegel van het geestelijke wat zij is. Zo kan Ik je zeggen dat de zon er altijd schijnt, dat het er altijd licht is en dat nergens een schaduw valt. Dat wil zeggen, dat je in de hemelse situatie altijd inzicht hebt in het ware leven, altijd bewust bent van en leeft naar Mijn onbaatzuchtige liefde. En dat nergens een schaduw valt wil zeggen, dat het tegengestelde aan Mij er niet is, dat je daar geen strijd meer hebt met niet-liefde. Alles is er liefde, je bent dan alleen nog liefde. Zo kan Ik je zeggen, daar groeien de prachtigste bloemen, met de mooiste heldere kleuren die je hier, waar en hoe je nu bent, niet kunt bedenken. Dat betekent, dat je daden daar van liefde zijn  en zo gelukkigmakend zijn voor de mensen om je heen, zoals je je nu in de huidige situatie niet kunt voorstellen. Het landschap is daar ruim en lieflijk, zo anders dan waar je nu bent, alweer niet voor te stellen. Wat wil zeggen, de gebeur-tenissen dan, zijn van liefde vervuld, van de ware volle belangeloze liefde wat nu, zoals je nu bent en leeft, een utopie lijkt. Ja, Mijn hemelen is een zijn, een volkomen zijn in ware belangeloze en daarmee wijze liefde. Zou zij niet belangeloos zijn, dan kon zij ook niet wijs zijn.

Ben je in het zijn van Mijn hemelen, dan ben je niet in het “niets” wat het “zien” aangaat. Want je kunt dan het geestelijke “zien” zoals je nu het “natuurlijke” ziet. Maar ook dat wat je nu ziet met het natuurlijke oog is een weerspiegeling van het geestelijke zijn. Alleen is nu, in deze situatie van zijn, je zijn nog niet volkomen belangeloze liefde en ook de mensen om je heen zijn dat nog niet. Dat vindt je terug in het natuurlijke zicht hier, nu op deze aarde, die op zich in het natuurlijke alweer alleen de geestelijke grond voorstelt waarop jullie je bevinden. En die is gemengd met eigenliefde, die in Mijn hemel niet is. Dan krijg je een heel andere begroeiing en landschap, met volop licht en geen enkele schaduw. Ik kan het zijn beschrijven, maar je kunt je er geen voorstelling van maken hoe mooi dat is. Toch, geloof Me, het bestaat en jij kunt en zult er komen, jullie allen kunnen en zullen er komen, daar waar geen mensenoog gezien heeft of wat geen mens zich in zijn huidige situatie ook maar enigszins kan voorstellen. Maar Ik zeg je, alle moeite is niet voor niets, wel om niets, maar niet voor niets. En het wonderbaarlijk mooiste land, met de mooiste bloemen en planten, dieren en mensen zul je er treffen, samen met Mij.

Hemels Brood 542

Aarzel niet als je voelt dat je iets wilt doen wat met liefde gepaard gaat. Want je aarzeling ontkracht de liefde die de zegening brengt voor hetgeen je wilt. Hoe zullen Mijn krachten anders in je leven werken dan door liefde? Daarom, aarzel niet als je de liefde voelt om iets te doen, iets te ondernemen. Want de liefde is Mijn goddelijke inspiratie, hoe dan ook. En de ergste zonde is de liefde loslaten, het beste leven is liefde. Doe dan wat je hart je ingeeft en laat dan geen twijfel je liefde meer verstoren. Wie uit liefde handelt, handelt uit Mij en Mijn zegen is op zijn pad! Voor alles is een tijd en een plaats en juist het hart zegt je wanneer het tijd is en welke plaats het beste is, enzovoort. Hoe zou je anders je weg het beste kunnen bepalen dan door de zuiverheid van de liefde in je hart? Daar heb Ik haar gelegd, onbereikbaar voor alles wat geen liefde is en alleen bereikbaar door het ware vertrouwen, de juiste intentie van leven, de waarheid nastrevend,in alle oprechtheid.

Laat liefde de leidraad van je leven zijn, waar je maar kunt, in alle waarheid en oprechtheid en je doet goed, je leeft! Blijf in dat ware leven groeien door vast te houden aan die liefde, die je in waarheid voelt, niet voor jezelf is dat, maar voor anderen. Laat je niet vertwijfelen, door allerlei op en aanmerkingen die niet van Mij komen. Laat je eigen hart spreken en niet je verstandelijk denken of andere mensen. Ik ben je beste raadgever. De leringsmomenten die je nodig hebt, geef Ik je hoe dan ook, wat je ook kiest. Maar keuzes uit liefde zijn uit Mij, keuzes uit angst of vertwijfeling, keuzes uit eigenliefde of hoogmoed zijn niet van Mij en hebben Mijn zegen niet. Maar als je eenmaal de liefde gevoeld hebt iets te doen naar waarheid voor anderen, twijfel dan niet en weet dat je Mijn zegen hebt, voor nu en altijd. Ga en neem Mijn zegen aan!

Hemels Brood 543

Tijd gaat soms snel, soms langzaam. Gaat tijd dan werkelijk sneller of langzamer? Nee, in werkelijkheid verloopt tijd via een vast schema. Hoe komt het dan dat het soms sneller lijkt te gaan en soms minder snel? Vaak heeft dat met je aandacht te maken. Hoeveel aandacht besteed je aan het voorbijgaan van tijd. En hoe meer aandacht je er aangeeft, hoe langzamer zij gaat of hoe sneller je tijd voorbij wilt hebben, hoe langzamer zij voorbij lijkt te gaan. Zo gaat het ook in geestelijke zin met alles wat je te leren hebt. Hoe meer aandacht je aan dat wat je nog niet zo goed afgaat besteedt, hoe zwaarder lijkt het te worden of hoe moeilijker lijkt het dat te leven. Het gaat dan een omvang nemen die het eigenlijk in waarheid niet heeft. Of, hoe meer je je zinnen er opzet iets goed te willen doen, des te moeilijker het je afgaat. En net als tijd sneller voorbijgaat als je je aandacht niet bij het verstrijken van tijd hebt, net zo lukt het ineens veel beter als je je aandacht eens van het probleem loslaat.

Als je je aandacht eens niet fixeerd op het goed te willen doen, het goed te willen hebben, gaat het ineens zoveel makkelijker. Ben je dan ineens een beter mens? Nee, maar het loslaten van iets bepaalds geeft ruimte, geeft vrijheid en geeft daarmee ook Mij meer ruimte, meer vrijheid om je te helpen. Want op momenten dat jij er vast van overtuigd bent, dat je goed moet doen en dat krampachtig doet, zet je als het ware alles vast op jouw eigen kunnen of eigenlijk op je niet kunnen en daarmee sluit je Mij er van af je merkbaar te helpen. Want Ik kan alleen helpen als je Mij in vrijheid toelaat. Laat je verkrampte goed willen doen los en leef uit je hart, daar waar Ik Mijn liefde dan kan laten stromen in alle vrijheid. En zoals de tijd razendsnel voorbijgaat als je niet je aandacht er krampachtig op gevestigd hebt, zo lossen zich de onoverkomelijkheden van zijn ook op als sneeuw voor de zon als je je aandacht er niet krampachtig op vestigt. Denk dan nu niet, dat moet ik bereiken en ga nu niet heftig proberen alles los te laten om te merken dat dat ook al niet zo makkelijk gaat. Accepteer rustig je leven zoals het gaat, want zo is het goed. Vraag Mij rustig je te helpen waar het even niet lukt en het komt goed. Leg jouw hand in Mijn hand en alles komt meer dan goed.

Hemels Brood 544

Kom je met Mij maaltijd houden? Want Ik geef je graag van Mijn gezonde voeding, dat is Mijn woord van liefde. Kom je bij Mij, om Mijn woord van liefde te horen en aan te nemen, om er vervolgens naar te handelen? Want dat is maaltijd met Mij houden, dat je bij Mij komt en met Mij je doen en laten bespreekt en van Mij hoort wat dan liefde is. En dat is maaltijd met Mij houden, dat je dan ook naar Mijn liefde handelt. Dan doet Mijn voeding je goed, want door je handelen naar liefde verkwik je je leven.

Kijk eens naar de natuurlijke maaltijd. Het voedsel gaat eerst de mond in, dat is, je hoort Mij aan, dan kauw je er op en slikt het door, je overdenkt, doorvoelt Mijn woord en neemt het op voor verdere vertering. Dan komt het voedsel in de maag, dat wil zeggen, je gaat hetgeen Ik gezegd heb, Mijn woord, mee laten tellen in je handelen. De weg van het voedsel gaat verder, het wordt omgezet in bruikbare stoffen voor het lichaam en vervoerd naar daar waar het nodig is. Je handelen naar Mijn woord brengt zinvolle veranderingen en oplossingen waar het nodig is. Het voedsel in je lichaam zorgt dat je in leven blijft, dat is dan het handelen naar Mijn aangenomen woord van liefde dat zorgt dat je in leven blijft, zorgt dat je leeft! Hoe meer je maaltijd met Mij neemt, hoe beter doorvoed je wordt, hoe liefdevoller je wordt.

Wanneer Ik dan zeg, geef de arme hongerigen te eten en te drinken bedoel Ik, helpt hen aan Mijn woord van liefde, handel voor hen naar Mijn woord van liefde, want de ware honger is niet die naar natuurlijke voeding voor het natuurlijke lichaam maar de ware honger is het gebrek aan Mijn woord van liefde in het hart en het stillen van die honger is het geven van liefde en het handelen naar Mijn liefde, belangeloos. Niet dat die mens dan geen natuurlijke voeding nodig heeft, want dat blijft hier op aarde toch altijd het geval, evenals het geestelijke lichaam zijn voeding nodig heeft. Maar laat het alles van Mij komen, dat is ware belangeloze liefde, opdat het ook waarlijk geluk brengt en waarlijk tot leven leidt!

Hemels Brood 545

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Maar, waar is het hart vol van? Is het vol eigen willen, duisternis, negatieve gedachten of is het vol liefde, geduld en zachtmoedigheid. Zoals het hart gevuld is, zo toont zich de mens. Toch kan de mens zich anders voordoen, dan hij in zijn hart is, om dat te bereiken wat hij voor zichzelf wil. Maar ook dan toont de mens zich, zoals het hart gevuld is: met bedrog. De mens met een oprecht liefdevol hart zal in alle nederigheid het bedrog doorzien, maar degene die geheel verdiept is in zichzelf en zijn zorgen om te krijgen wat en zoals hij het wil, kan gemakkelijk aan dit bedrog voorbijgaan en het niet bemerken. Als hij dan op het onware van diegenen, zonder te beseffen dat het onwaar is, bouwt, dan is dat als bouwen op los zand en dat blijft moeilijk staan. Als dan na verloop van tijd het bedrog toch uitkomt is men boos en vaak ook nog boos op Mij, want Ik had hem toch voor dit bedrog moeten waarschuwen. Dat Ik hem zeker gewaarschuwd heb, is aan zijn aandacht ontsnapt, hij was immers geheel verdiept in alleen zichzelf, in puur zijn eigen behoeftes bevredigd te krijgen.

Zo gemakkelijk gaat het, dat het bedrog, de onwaarheid van de ene mens niet opgemerkt wordt door de andere mens en eigenlijk door een maar kleine oorzaak. Eigenlijk alleen doordat de verbinding met Mij niet ver genoeg openstond. En dat is iets wat ieder van jullie zelf vrij te kiezen heeft. Juist in die vrijheid ben je het zelf die die verbinding met Mij wel of niet open zet. Je kunt boos zijn, zorg hebben, angst hebben, wat ook, maar zolang je er niet mee bij Mij komt en er vrijelijk met Mij over praat, in alle rust eens naar Mij luistert of Mij tijd geeft om je te helpen en op Mij vertrouwt, zet je als het ware de verbinding met Mij dicht. Van Mijn kant blijft de verbinding altijd open, maar van jouw kant is het je vrije keus om die te openen of dicht te zetten. Als je je boosheid over iets even niet kunt overwinnen of je ongeduld of ergernis, weet je, daar heb Ik heus begrip voor en Ik blijf je toch helpen. Alleen lijkt het dan voor jou of Ik ver weg ben en je alleen laat met je zorgen. Je hoeft je boosheid niet onder controle te hebben om bij Mij te komen. Kom gerust zo boos als je bent en Ik omarm je en troost je. Hoe je ook geluimd bent, dat geeft niet, maar het is wel nodig dat het jouw vrije keus is. Je bent vrij! Kom dan in die vrijheid bij Mij!

Hemels Brood 546

Bidden, het echte bidden, is werken uit liefde doen. Het echte bidden is voortdurend het hart laten spreken uit liefde en wijsheid. Wie belangeloos uit de liefde uit het hart werkt krijgt daar Mijn wijsheid bij als een bruidspaar wat tezamen hoort en eeuwig in liefde blijft, tezamen blijft. Zo is het bedoeld te zijn, liefde en wijsheid tezamen, maar de liefde als ware vervulling van het leven. Daarom is de wijsheid op zich koud en afstandelijk en niet de levenskrachten stimulerend, maar de liefde is de ware levenskracht die gepaard met de wijsheid de ware levensvruchten tot rijpheid brengt. Zoek daarom niet zozeer naar de wijsheid als wel naar de ware liefde, zoek ernaar de ware onbaatzuchtige liefde in het hart te vinden en daar naar te leven en Mijn ware wijsheid voegt zich bij de liefde, die in volkomen belangeloosheid ook Mijn is.

Dat is het echte bidden: werken naar liefde en wijsheid uit het hart. Maar wie niet eerst tot die ware liefde in het hart komt, zal nooit tot de ware wijsheid komen, die tezamen met de liefde pas werkelijk tot waar leven komt en dan alleen door de liefde tot leven kan komen. Want alleen de ware liefde uit het hart wekt tot leven en alleen de ware liefde is ook gelijk de ware wijsheid. Wie dan fanatiek de wijsheid nastreeft, doet zichzelf tekort, omdat wijsheid op zich niet het leven gevende element is. De liefde, de ware liefde, is het leven gevende element waarmee de wijsheid zich in alle waarheid en zuiverheid verbindt tot een volkomen volmaakt leven in opperste gelukzaligheid. Maar wijsheid brengt op zich niets, zoals een bruid zonder bruidegom geen bruidspaar, geen echtpaar kan worden. De wijsheid trekt niet de liefde aan, de liefde in haar pure ware oprechte belangeloze zijn wel de wijsheid. Daarom is de wijsheid wel van groot belang voor de ware belangeloze liefde, maar op zichzelf staand geen levengevende kracht zoals de ware belangeloze liefde dit wel is en ook onmiddellijk de wijsheid aan haar zij heeft, wat omgedraaid met de wijsheid niet zo is dat zij onmiddellijk de liefde aan haar zij heeft. Als je dit kunt inzien en aannemen, dan streef naar de liefde en het ware bidden!

Hemels Brood 547

Een adempauze. Een pauze om op adem te komen. Het kan goed werken om eens afstand te nemen van een situatie en je eens even bezig te houden met iets heel anders. Als je steeds in kringetjes blijft ronddraaien over een en dezelfde situatie, word je er maar draaierig van en weet je op een gegeven moment helemaal niet meer hoe je er het beste mee om kunt gaan. En alles loslaten lijkt dan ook haast volkomen onmogelijk. Toch, een periode van rust is dan hard nodig. Als je dan voor een tijdje je bezighoudt met iets heel anders, wat je volle aandacht vraagt, dan word je als het ware wel gedwongen om los te laten. Je zult dan bemerken dat je uit de vicieuze cirkel komt en het allemaal anders kunt gaan zien. Het kan zelfs zijn dat zich eenvoudige oplossingen aandienen. Want pas als je een situatie loslaat en er niet meer star en strak mee bezig blijft, kan Mijn kracht van oplossende liefde vrijuit vloeien en dat zul je dan ook merken.

Neem daarom een adempauze als iets je te intens, te star en strak gaat bezighouden. Een goede hulp daarbij is iets heel anders te gaan doen, even iets heel anders aanpakken. Daarmee verzet je je gedachten op het andere en de rem op de oplossing wordt als het ware opgeheven. Misschien denk je nu: maar ik kan mijn verantwoordelijkheden toch niet zomaar terzijde leggen of ik kan toch niet zomaar dat met mijn kind laten gebeuren, wat ik zie dat niet goed gaat of iets in die strekking. Kijk, Ik zeg niet dat je je verantwoordelijkheid hoeft te veronacht-zamen. Alleen dat je even het in kringetjes denken voor een oplossing loslaat, omdat je daarmee het toevloeien van Mijn verlossende liefde belemmert, omdat je daarmee de weg naar de ware oplossingen die ieder mens in zijn innerlijk vermogen heeft, dicht zet. En als dat loslaten niet lukt, dan kan het helpen om even iets totaal anders te doen waardoor je het dan wel kunt loslaten zodat alle nodige liefde en oplossingen op z’n plaats kunnen vloeien. Haal de rem er even af, neem even een adempauze.

Hemels Brood 548

Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Kom tot bezinning en laat al het werelds genoegen los, kom tot leven in belangeloze liefde voor elkaar en het inzicht tot het ware leven wordt je gegeven uit Mijn naam, in Jezus Christus. Hoewel Mijn liefde voor jullie allemaal voor eeuwig oneindig groot is, blijft het toch jullie weg om ook die onbaatzuchtige liefde te worden en niet te blijven verdwalen in dat wat hier op aarde als schijnleven wel is, maar wat het ware leven, wat jullie allen bereiken kunnen, niet in werkelijkheid is. En daar het het ware werkelijke leven nog niet is, heet het dood. Kom uit die dood door je in nederigheid te weiden aan je medemens, in oprechte belangeloze liefde. En hoewel Ik je in Mijn eeuwig grote liefde nooit iets tekort zal doen of je ook maar een haar zal krenken, doe je het jezelf wel zolang je blijft hangen in de slaap van het wereldse eigengenoegen en eigenbelang.

Ik kan je roepen uit die dood en het ware schitterende mooie leven voorhouden, maar de keus is aan jou en als de roes van de slaap nog te sterk aanwezig is, ben je geneigd om niet te luisteren en terug in slaap te vallen. Het is dan Mijn liefde om je opnieuw uit die levensgevaarlijke slaap te roepen, wat sterker te roepen met gebeurte-nissen waar je niet omheen kunt, die het ontwaken uit de trance van het wereldse bevorderen, al voelt dat even niet zo aangenaam. Dat wordt niet door Mij veroorzaakt maar door je hang naar het dode schijnleven, je hang naar eigen genoegens en werelds vermaak, wat er in de slaap zo heel onschuldig uitziet, maar in werkelijkheid je afhoudt van het ware leven.

Het is Mijn liefde om niemand te diep in dat dodelijke schijnleven verloren te laten gaan, want de trance van die dodelijke slaap wordt steeds dieper en vaster en moeilijker om uit te komen als je niet op zeker moment ontwaakt. Maar ook zal het je vrije wil moeten zijn om te ontwaken en diegene die zijn wil hardnekkig op zichzelf blijft richten, geraakt daarmee steeds vaster in de levenloze slaap van het wereldse. Daar is dan ook een sterkere roep nodig om de slaap te verdrijven en een sterker licht om de ogen te openen. Dan kan het zijn dat dit sterke licht eerst iemand verblindt maar dat is dan altijd nog beter dan dat hij in de verraderlijke slaap van de dood verder weg zinkt.

Die blindheid zal op zeker moment opgeheven worden waarna een heerlijk zicht vreugde in het hart brengt die voorgoed alle neiging tot slaap verdrijft en het volle ware leven neemt zijn aanvang! Ontwaak en help mee anderen tot ontwaken te brengen!

Hemels Brood 549

Wie heeft al het volste begrip van alles wat in de schepping voorkomt? Wie begrijpt haar verhoudingen, het bestaan van planten en dieren, land en water, lucht en vuur, van de mens? Er zijn nog veel raadsels voor de mens in de totale schepping. Hoe blijven de planten groeien, de vogels vliegen, hoe blijft het land gescheiden van het water, hoe blijft de lucht haar juiste verhoudingen houden en het water zoals het is. Hoe kan de mens daarin zijn weg vinden? Wie begrijpt de betekenis van dat alles, wie begrijpt de diepten van de oceanen, de hoogte van de bergen, de vlakten, de dalen, de winden, de stormen, het lieflijke ruisen van de stroompjes water, het bulderend geraas van rivieren bij de waterval, enz. Ja, deels is het de mens duidelijk, in natuurlijke zin, maar wie begrijpt al de geestelijk diepe betekenis die zij in werkelijkheid heeft? En wie probeert haar in alle diepten en hoogten te begrijpen?

Mens, zie je niet, dat als je dat alles nog niet voor een ondeelbaar klein deel overziet, dat je dan ook nog geen waar besef kunt hebben van het enige ware bestaan? Laat dan al je ideeën en denkbeelden los, zodat de waarheid je ook werkelijk zichtbaar kan worden. Want die waarheid van leven wordt je niet zichtbaar uit jezelf, uit eigen leven, eigen denken, maar die waarheid kan je alleen duidelijk worden uit Mij. Niet uit jezelf, maar uit Mij. Dat is de ware deemoed, als je geheel accepteert en aanneemt dat niets uit jezelf komt of is, alleen door Mij. En Ik ben de enige ware belangeloze wijze liefde, die voor iedereen altijd beschikbaar is. En hoe en wat Ik ben is van oorsprong de hele schepping. Wie haar verstaat, verstaat Mij of liever gezegd, wie Mij verstaat, verstaat de schepping. Mij kun je alleen verstaan in de volle ware onbaatzuchtige wijze liefde, anders niet. Hoe je ook werkt en zoekt en probeert, als niet in die ware liefde, dan baat het je niet. Wil je Mijn schepping verstaan, wil je het alles doorzien, dan laat jezelf los en komt bij Mij in onbaatzuchtige liefde en de hemel gaat voor je open en de schepping word je duidelijk.

Hemels Brood 550

Sta op en trek uit uw geboorteland naar het land dat Ik u wijzen zal, is niet letterlijk bedoeld om te verhuizen naar een ander land maar wil zeggen, laat hetgeen je door de mensen geleerd en verteld is los en laat je door Mij leiden en vertellen wat voor het ware leven belangrijk is. Dan kom je in een land, overvloeiende van melk en honing, wil zeggen, dan gaat je leven er heel anders maar zeker goed uitzien. Tenminste, als je de reis ook werkelijk aangaat, dat wil zeggen, dat je werkelijk het oude, wat je van oudsher geleerd is, los weet te laten en het nieuwe, ware van Mij kunt aannemen en naar handelen. Dit vernieuwende handelen brengt je dan in nieuwe situaties en die nieuwe situaties is het nieuwe land wat Ik bedoel. Daarom kan het “sta op uit uw geboorteland en trek naar het land dat Ik u wijzen zal” voor alle mensen gelden. En alle mensen kunnen het opvolgen, zonder dat werkelijk een grote volksverhuizing hoeft plaats te vinden en toch vindt dan een grote volksverhuizing plaats, als heel veel mensen naar Mijn woord gaan luisteren en handelen.

Waar nu nog gedacht wordt in geld, roem en macht, waar nu de menselijke tekortkomingen afgedekt worden met leugen en bedrog, waar nu gemakshalve maar wat gedaan wordt, zonder om te zien naar de gevolgen voor de naaste, wordt dan het gedachtengoed in alle eenvoud erop gericht elkaar tot hulp en steun te zijn, tekortkomingen naar elkaar met liefde te bedekken en het streven is dan steeds het welzijn van de ander zonder eigenbelang uit ware liefde voor elkaar.

Kun je je voorstellen dat dat een totaal andere levenssituatie brengt? Die in werkelijkheid een hele andere werking heeft dan nu de daden van de mens hebben? Ga daarom allen, het liefst vandaag nog, op weg en laat alles achter wat niet van Mij is, neem Mij mee op je weg en je zult zeker in een land van melk en honing komen. Hoe meer mensen zo op weggaan des te mooier wordt het land, dat is, de samenleving!

Hemels Brood 551

Geen weg is gelijk. Ik haal de mensen van heinde en verre, en wie weet van waar Ik hen haal en welke weg Ik voor hen gekozen heb om hen te redden en veilig thuis te brengen? Heinde en verre, dat is van grote afdwaling in doen en laten, dat is, van misvattingen en ongeloof, van eigen gerichtheid en het tegenovergestelde van liefde. Elk mens die je tegenkomt, heeft een weg te gaan en is ergens op die weg. Daarom kan niemand van de ander zeggen, je gaat de verkeerde weg. Want waar de mens ook staat, hij is daar gekomen met Mijn hulp en hij zal zijn weg vervolgen met Mijn hulp. Wel kun jij een stukje hulp van Mij op zijn weg zijn. Maar nooit om die ander terecht te wijzen, om hem te honen voor de weg die hij gaat, nooit om hem zijn weg af te nemen. Alle wegen zijn Mij bekend, maar niet alle wegen zijn de mens bekend. Daarom, denk niet: die gaat een verkeerde weg. Help en wees vreugdevol te weten dat Ik er toch altijd nog ook ben en help. Alleen Ik weet hoe Ik de weg kan buigen en richting kan geven naar het ware levensdoel voor alle mensen.

Bid dan als je iemand een moeilijke weg ziet gaan, dat Ik zijn weg mag buigen, bid dan, als je iemand een dwalende weg ziet gaan, dat Ik zijn weg mag rechten. Maar alles ten goede, voor de ware liefde. Sla elkaar een arm om en ga samen je weg, voor zover dat kan. Laat elkaar gaan als de wegen in verschillende richtingen uiteen gaan, soms komen zij toch al heel snel weer samen, soms duurt dat veel langer of heel veel langer. Maar laat ieder zijn weg gaan, waar je iemand ook ontmoet, wijs hem niet af voor de weg die hij gaat, help hem met Mij en laat zijn verdere weg ook aan Mij over. Ook jouw weg komt sommige mensen vreemd voor, maar toch is het voor jou de juiste weg, die licht is als je hem met Mij gaat, dat geldt voor alle mensen!

Hemels Brood 552

Er is een kindeke geboren op aard. Wat is dit geboren worden op aarde? Dat is het beginnend besef van het ware leven, vanuit een eigen bewust bestaan. Aarde is de omstandigheid van de mens met alle situaties van zijn bestaan en zijn opvattingen, ideeën en invullingen. De aarde is de levensentourage van de mens, alle gegevens van zijn mens-zijn. En het beginnende besef van zijn volkomenheid, van zijn volmaakte liefde-zijn, het beginnend besef van Mijn bestaan en de reikwijdte daarvan, is de geboorte van het kindeke en dat kindeke ben Ik, in Jezus Christus. Zo werden alle kinderen geboren met de mogelijkheid van de geboorte van Jezus Christus in zich en wel zo dat die geboorte van Jezus Christus in hen ook daadwerkelijk plaats zal vinden, zoals de geboorte van Mij in Jezus Christus ook in volkomenheid op aarde heeft plaatsgevonden.

Die geboorte is de ware zuivere liefde in het hart, waar vanuit dan het ware leven vorm krijgt. Maar aan die geboorte gaan de weeën van het wereldse vooraf. Dat is de strijd tussen het onwetende eigen zijn en het de liefde beseffende ware zijn. Het onwetende verliest haar nietweten en het zuivere ware besef van volkomen liefde, het weten neemt haar plaats in en groeit langzaam maar zeker tot volkomenheid uit, waarbij de niet-wetende mens uiteindelijk wordt omgebracht voor de nieuwe wetende mens die dan alleen nog leeft naar ware belangeloze liefde. Een kind is u geboren, het besef van het oneindig liefdevolle ware leven is u gegeven en het brengt u vrede en geluk, voor alle mensen nu en in eeuwigheid. Amen

Hemels Brood 553

Nederigheid is het belangrijkste aspect om de ware liefde te kunnen aannemen en leven. Maar het is nou net ook het moeilijkst voor de mens om te zijn: nederig. Daarbij komt, dat Ik in heel veel kan helpen zonder aan de vrijheid van de mens iets te veranderen, maar nou net nederigheid is iets wat Ik de mens niet kan geven, dat is iets waar de mens zelf in alle vrijheid voor moet kiezen om tot waar leven te komen. Jammergenoeg is het tegenovergestelde van nederigheid, dat is hoogmoed, veel meer in trek bij de mensen. En veel van die hoogmoed wordt als zodanig niet herkend. Hoe moeilijk is het niet om je gelijk los te laten voor het ongelijk van de ander. En toch is dat nederigheid, als je niet blijft duwen en trekken om je gelijk te krijgen. Toch is het nederigheid als je het ongelijk van de ander ruimte kan geven, zodat hij er zelf achter kan komen wat zijn ongelijk eigenlijk is. Ook al gaat dat even ten koste van een “betere” situatie. Want hier spelen dan twee dingen:  wat je krampachtig naar je toetrekt (je gelijk) duw je daarmee juist verder van je weg, als je het loslaat, komt het juist naar je toe. En het tweede wat meespeelt, is dat degene die zijn ongelijk niet als ongelijk nog kan zien of toegeven,  nu de ruimte krijgt om op een ontspannen manier naar zichzelf te kijken en raakt niet gestresst door de druk, de dwang om toe te geven wat hij nog niet als zodanig kan of wil toegeven. Dat wat je in jezelf herkent als waar, vanuit een oprechte eigen innerlijke waarheidsbeleving, blijft in werkelijkheid bestaan. Wat in dwang tot stand komt heeft nooit de ware basis om werkelijk te blijven, het is voor diegenen ook nog niet werkelijk.

Het is nederigheid en daarmee liefde, om je gelijk niet door te duwen, maar de ander een kans te geven. Dat wil niet zeggen dat je altijd iedereen zijn rare fratsen moet toegeven en in meegaan. Want dan zou de samenleving er ook wel heel raar uit komen te zien. Dat wil zeggen, dat je de ander niet afwijst op zijn ongelijk en geen belang gaat uitoefenen voor je gelijk, een rustig met elkaar praten en elkaar in z’n waarde laten, kan dan zeker hele goede oplossingen bieden, als je je gelijk niet per se wilt halen, maar ook de ander een kans wilt geven te leren, om je in te zetten voor het gezamenlijk welzijn in plaats van voor je eigen gelijk. En dan voel je ook Mijn hulp en zegen voor jou en alle betrokkenen.

Hemels Brood 554

Welke kant is bij jou het sterkste, die van geloof en vertrouwen in Mijn liefde of die van aarzeling en twijfel? Of is het soms duidelijk het een en dan weer komt de twijfel boven? Ja, dat is de wisseling van het tij, de aantrekking van de aarde en de maan bij nacht. Dat heeft alles zo zijn reden voor de groei van de ziel. En niet alleen voor jou maar voor allen. Want allen staan met elkaar in verbinding en alle groei van elke ziel daarmee ook. En juist daar waar Ik zie dat groei verbeterd kan worden, ben Ik om dat ook daadwerkelijk te verbeteren. En hoe gek dat misschien ook mag klinken, twijfel en gebrek aan vertrouwen kan een goede stimulans zijn om verder te komen. Want met deze twijfel wordt het zoeken naar het ware zijn versterkt, het is een prikkel tot dieper zoeken en daarmee wordt het innerlijk vinden van waarheid en liefde bevorderd.

Want, Ik kan wel het ware weten zonder eigen werken geven, maar het eigen maken van weten en vertrouwen is de enig blijvende eigenheid in waarlijk zijn en dus veel beter voor het ware eigen zijn. Ik kan je altijd in de armen nemen, maar van tijd tot tijd trek Ik Mijn armen als het ware een beetje terug, dat wil niet zeggen dat Ik je loslaat, in werkelijkheid blijven Mijn armen altijd om je heen, het wil alleen zeggen, dat Ik je even jezelf laat ervaren en een beetje van wat je nog te verwerven hebt. Als Ik dat niet zou doen, zou je geen enkele aanstalten maken om aan de groei van de ziel te werken om je het ware zijn eigen te maken, zelf te zijn. Je zou je er niet van bewust zijn, dat dat nodig is.

Daarom, in de juiste verhouding laat Ik de mens, laat Ik jou een beetje op jezelf terugvallen zodat je je eigen keuzes weer duidelijker voor ogen komen en je je eigen keuzes eventueel kunt wijzigen of juist uit eigen vrije wil aan kunt vasthouden, ondanks alles wat om je heen gebeurt. Want dat vasthouden is een belangrijk gegeven als je juiste keuzes gemaakt hebt, maar deze nog niet helemaal in zekerheid vastgezet zijn in je. Houd moed en wat je zeker zo wilt houd dat ook zeker zo vast! En na verloop van tijd voel je dan ook weer Mijn armen als zegen om je heen!

Hemels Brood 555

Dwars door alles heen, blind op Mij vertrouwen, maar niet zo blind dat je niet zeker weet dat Mijn hulp, Mijn oplossingen, in welke situatie ook, de beste is. Ook al lijkt het maar vreemd allemaal en al roept iedereen om je heen, doe het zo en niet zo, terwijl het in je juist wel zegt het zo te doen, dan doe het zoals het je in je wordt aangegeven en luister dan alleen in jezelf, want daar ben Ik en daarmee luister je naar Mij. En naar wie kun je beter luisteren dan naar Mij? Wie weet werkelijk beter oplossingen dan Ik? Als je weet dat Ik de enige ware zuivere wijze liefde ben, dan kan het toch niet anders of een advies van Mij is het beste en brengt je het beste. Maar, weet dan wel zeker dat het die ware zuivere wijze liefde is die in jezelf aan het woord is en niet je eigen wijze van denken en willen. Want dan houd je jezelf voor de gek. Overigens, dan nog kun je beter je innerlijke stem volgen, want die brengt je dan toch uiteindelijk waar je wezen moet.

Alles wat je van mensen buiten je opvolgt, maar waar je het in je hart niet mee eens bent, brengt je niet wat die mens zegt dat het je brengen zal, omdat je het niet met volle overtuiging uit je hart doet. En al zou je die mens dan willen opvolgen, uit een vorm van liefde, maar zonder de ware overtuiging, dan kan het zijn dat het advies van de ander je gegeven is ook vanuit zijn eigenwijze denken en niet in samenhang met Mij, dus ook niet het enige ware advies kan zijn. Daarom, welk advies je ook opvolgt, laat het je volle overtuiging en vertrouwen hebben dat Ik het alles goed voor je leid, dan kun je er van op aan dat het precies goed komt, al weet je dan nog niet hoe het precies goed komt. Maar het vaste vertrouwen op Mij brengt het ware inzicht en zal al gauw de eerdere   blindheid door de twijfel opheffen, waarna je duidelijk wordt hoe Ik je help en alles weer in orde breng. Durf alleen oprecht te vertrouwen in Mij en jezelf, dwars door alles heen!

Hemels Brood 556

Het moment van sterven is het moment van overgang van het lichamelijke, het natuurlijke, naar het volledig geestelijke. Als het ware een geboorte aan de andere kant van het natuurlijke, daar waar het natuurlijke heeft opgehouden te bestaan en het bestaan alleen nog geestelijk waar is. Waar men in het eigen ware zijn terechtkomt, voorzover er al eigen waar zijn gevormd is. En dit eigen ware zijn wordt gevormd uit de mate waarin die mens ware liefde geleefd heeft in zijn natuurlijke lichaam, in zijn periode van natuurlijk materieel zijn. Want op deze materiële aarde heeft iedereen een periode van zijn toegewezen gekregen, die past bij zijn vermogen, zijn talenten en zijn levensdoel, levenstaak. Alles in de juiste verhouding en zodanig gegeven, dat ieder in de volle vrijheid zijn weg kan gaan.

Maar ook kan ieder zijn volle vrijheid weggeven en terechtkomen in onvrijheid, in het gevang. Daar waar de liefde overboord gegooid wordt, als lastig en moeilijk om naar te leven, uit eigen gewin en eigen genoegen, is het op een gegeven moment dan ook met de vrijheid gedaan en het gevang is nabij. Niet dat die mens dan in de natuurlijke materiële gevangenis terechtkomt, het kan de geestelijke onvrijheid zijn, wat hem dan gaat benauwen. De innerlijke gedachtengangen, opvattingen, levensbeschouwingen, kunnen dan zover afgedwaald zijn van waarheid en liefde, dat het benauwend gaat worden voor het ware leven.

Hoe een mens ook kan afdwalen in het natuurlijke leven, op het moment van sterven uit het natuurlijke lichaam komt hij in zijn ware geestelijke bestaan terecht en ervaart eerst dan het ware geestelijke leven en het natuurlijke schijnleven waarin hij zijn geestelijke leven had moeten verwerven. Diegene die afgedwaald is, ervaart dan ook zijn afdwaling, maar niet tot zijn schande, maar tot zijn vervolmaking en hij krijgt dan in overleg met hem de kans om zijn geestelijke leven alsnog zo op te bouwen dat hij in het ware volkomen leven geheel zichzelf kan worden zoals hij in geestelijke zin ook bedoeld is te zijn en gegeven is te zijn. Maar zijn eigen vrije inzet, zijn eigen vrije keus blijft ook dan aanwezig als basis om uit te groeien. En hoe meer die mens in het aards natuurlijke lichaam zich zijn geestelijke leven eigengemaakt heeft door naar liefde te leven, des te meer zal na het moment van sterven van het natuurlijke materiële lichaam en het ontwaken in het alleen nog geestelijke ware zijn, bij diegenen al een geestelijke ware levensvorm ontstaan zijn, waar vanuit ook deze mens dan verder kan groeien naar zijn ware geestelijke zijn, zoals hij in waarheid bedoeld is.

Zo komt ieder na de natuurlijke dood in het geestelijke leven en ieder krijgt dan met hulp van Mij en Mijn engelen alsook van medebewoners in het geestenrijk, de juiste hulp en ondersteuning in liefde ter vervolmaking van zijn ware zijn. Niemand uitgezonderd. Het moment van sterven is voor de natuurlijke mens een afscheid nemen, voor de geestelijke mens een vorm van geboorte. Zo wordt aan de ene kant met verdriet afscheid genomen waar hij aan de andere kant met vreugde begroet wordt! Waar het leven in zijn ware hoedanigheid eerst begint.

Heb dan uw stervenden lief en gun hen de overgang naar het eigenlijk ware leven. Help hen en ondersteun hen in liefde. En weet dat de scheiding die plaatsvindt op dat moment slechts een tijdelijke is, die hier eerst lang lijkt, maar in werkelijkheid, gezien in de eeuwigheid, slechts heel kort is, voor u uw geliefde in het ware leven na een natuurlijke dood weerziet. In het hart blijft dan eenieder altijd verbonden en al is de geliefde uit het natuurlijke zicht, in het geestelijke leeft iedereen verder en in het hart blijft iedereen altijd met elkaar verbonden. In Mij en Mijn liefde blijft iedereen altijd bestaan en in Mij en Mijn liefde kan iedereen altijd elkaar ontmoeten, in Mij en Mijn liefde zijn wij allen voor eeuwig verbonden.

Hemels Brood 557

Waar wil je heen, waar wil je komen? Weet je dan nog steeds niet dat alleen liefde je daar kan brengen, waar het hoogste goed is? Maar, wat vind jij het hoogste goed? Ik zou toch denken, dat wat  jou het beste brengt? En nou net het streven daarnaar brengt je niet het beste. Of brengt je, wat jij het beste vindt, slechts tijdelijk. Toch kan het je blijvend heel goed gaan, zonder dat je daar naar streeft, juist als je daar niet naar streeft. Het enige wat je hier hoeft na te streven om in een volmaakt gelukkig leven te geraken, is uit belangeloze liefde voor anderen te leven en alle moeilijkheden op te lossen uit liefde voor de ander.

Waar wil je heen? Wil je dat je niet meer bedrogen wordt? Heb je bedrieger lief en voel dan vanuit die liefde wat je houding mag zijn, wat je daden mogen zijn. Maar laat dat uit liefde voortkomen. Waar wil je heen? Wil je begrepen worden door diegene die je  niet begrijpt? Heb hem lief en voel in jezelf welke woorden je mag zeggen zodat hij je begrijpt, laat liefde je tong de juiste woorden adviseren. Waar wil je heen? Wil je erkend worden in je daden en word je dat niet? Heb degenen die je niet erkennen lief en laat hen vrij je niet te erkennen en zie wat er vroeg of laat gebeurt. Waar wil je heen? Wil je hulp hebben bij een moeilijke situatie maar laat iedereen het afweten en je alleen staan? Heb hen allen lief en gun hen de vrijheid je niet te hoeven helpen, aanvaardt in liefde hun afwijzing op je terechte hulpvraag en de hulp die je nodig hebt komt zeker op je pad.

Maar vraag je steeds opnieuw af waar je heen wilt en of je ook in liefde bent en uit liefde handelt zonder eigenbelang, want alleen belangeloze liefde brengt je daar waar het hoogste goed is. En alleen het hoogste goed is goed genoeg voor iedereen. Daarom is het er ook voor iedereen. Daarom ben Ik er ook voor iedereen. Het beste kun je op geen enkele andere manier proberen bij het hoogste goed te komen, dan door belangeloze liefde. Want niets ter wereld kan de enige ware liefde, het enige ware leven vervangen. Geen geld, geen roem, geen macht, niets kan liefde vervangen en je het hoogste goed brengen. Overleg daarom steeds opnieuw bij jezelf hoe jij het hoogste goed voor jezelf probeert te bereiken, uit eigenbelang, zonder ware liefde, of voor anderen, uit naastenliefde, zonder eigenbelang. Want waar je ook heen wilt en wat je ook doet, alleen ware belangeloze liefde kan je daar brengen waar het hoogste goed is.

Hemels Brood 558

Wie zich volledig aan Mij overgeeft hoeft nooit bang te zijn dat  hem iets overkomt. Maar ook die zich niet aan Mij overgeeft hoeft niet bang te zijn dat hem iets overkomt. Want Mijn zorg is bij degene die op Mij vertrouwt, maar ook bij degene die nog niet op Mij vertrouwt. Ik laat Mijn zon schijnen voor allen, voor gelovigen en niet gelovigen. Alleen zijn diegenen die Mijn zon zien beter af dan degenen die Mijn zon niet zien. Die op Mij vertrouwen zien Mijn zon, Mijn licht en hun weg is hen duidelijk, of grotendeels duidelijk, maar degenen die niet in Mij geloven, niet op Mij vertrouwen, zien Mijn zon, Mijn licht niet, tasten in het donker wat hun weg aangaat, hun weg wordt niet zo belicht of eigenlijk wordt hun weg net zo belicht door Mijn zon als bij gelovig op Mij vertrouwende mensen, maar zij zien het niet! En dit niet zien, dit niet weten, kan op z’n tijd meer angst en ongenoegen geven dan bij de gelovig op Mij vertrouwende mens. Zo voelen zij ook Mijn liefde niet, die Ik voor iedereen heb, niemand uitgezonderd.

Wat kan iemand hoe dan ook overkomen? Mijn licht en Mijn liefde is bij iedereen daarmee ben Ikzelf  bij iedereen. Ik ben het zelf die de armen om iedereen heen slaat en helpt op zijn weg naar volkomenheid, waar hij maar wil. Maar diegenen die niet in Mij geloven en niet op Mij vertrouwen moet Ik vrijlaten om toch Mijn aanwezigheid, Mijn bestaan zelf te ontdekken. Het zou hun zelfstandigheid als een vrij bestaan schaden als Ik zonder dat zij dat willen of kunnen aannemen Mij aan hen zou openbaren. Want hun blindheid is niet meer dan een niet willen zien wat zij in waarheid zijn en wat Ik in waarheid ben. Hun blindheid is niet meer dan eigenliefde en zucht naar roem en macht. Hun blindheid is eigenwaan. En pas als zij uit zichzelf willen erkennen wie zij werkelijk zijn en wie Ik werkelijk ben kunnen zij tot inzicht komen en ook gaan zien zoals allen kunnen zien die gelovig op Mij vertrouwen en daarmee zullen zij dan ook Mijn liefde voelen waarmee Ik altijd allen omring.