Hemels Brood 5271 t/m 5301

Hemels Brood 5271

Je kunt ‘s ochtends opstaan en blij zijn met een zonnige dag en de verwachting hebben dat alles die dag goed gaat en de dag een vreugde wordt. Maar opeens gebeurt er die dag iets, wat je niet verwachtte, en je vreugde in een seconde wegneemt. Iets onaangenaams wat de zon doet verdwijnen achter donkere wolken en je meeneemt naar een doolhof van treurige emoties. Alsof je stuurloos in een scheepje op zee drijft en mee moet naar waar de wind je blaast. Dat gebeurt op aarde en dat gebeurt dan eens deze en dan eens gene. Je zou het graag vermijden en op zo’n zonnige dag denk je er niet aan, want het is zo’n heerlijke zonnige dag.

Zo zijn er veel mensen die hun leven alleen zien als een zonnige dag en zich zoveel mogelijk schuilhouden in die zon om elke wolk te vermijden, om liefst Mij te vermijden. Want Mijn wezenlijkheid roept verantwoordelijkheid op voor gebeurtenissen die niet zo zonnig zijn, die onaangenaam zijn en waar hulp bij nodig is van medemensen. Dat geldt voor iedereen. Want niemand eert zichzelf als hij zegt, ben ik mijn broeders hoeder? Ja, alle mensen zijn hun broeders hoeder, want iedereen heeft te maken met de wolken die van tijd tot tijd voor de zon schuiven.

Het zijn die wolken waarop Ik kom en ieder mens ter verantwoording roep. Het zijn al die gebeurtenissen die de zon doen verdwijnen, waarbij Ik kom en vraag, waar is jouw broeder? Waarmee Ik bedoel, wat doe jij om de zon weer terug te brengen voor het leed van je naasten? En velen zullen zeggen, hoezo? Wat kan ik daaraan doen? Ik kan het leed van de wereld niet op mijn schouders nemen, ik kan niet alle ellende van alle mensen teniet doen. Als U er niets aan doet, hoe zou ik er iets aan kunnen doen? Maar Ik zeg al diegenen, als je het in je hart hebt te willen helpen, een paar mensen of alleen maar één, dan zal Ik je de kracht, de liefde en het inzicht geven om iets te kunnen doen.

Als je maar een beetje bereid bent om in de schaduw van de wolken te gaan staan, naast je treurige medemens, dan breekt Mijn licht van liefde in je hart door en Mijn warme kracht versterkt je om te doen, wat Ik doe. En jullie die dit al weten en er in moeilijke tijden voor je medemensen zijn, Ik zal jullie zegenen met een enorme kracht, waarmee jullie bergen zullen verzetten in Mijn liefde, Mijn Almacht!

Hemels Brood 5272

Als je iets vaak meegemaakt hebt, vaak gedaan hebt, dan weet je precies hoe het gaat, dan weet je precies wat er allemaal mee te maken heeft, je gaat af op je “automatische piloot”. Mensen die al jaren veel autorijden, denken er niet meer bij na hoe ze schakelen, waar de rem of het gaspedaal zit, dat gebeurt allemaal “automatisch”. En zo gebeurt er bij iedereen van alles “automatisch”, dat is, zonder er specifiek bij na te denken.

Dingen die al heel jong aangeleerd zijn, of, en dat kan heel belangrijk zijn, dingen die afgeleerd zijn. Dat kan heel belangrijk zijn, als het om dingen gaat die beter niet afgeleerd werden. Want er zijn veel mensen die aangeleerd kregen en veel mensen die nu in hun jeugd nog aangeleerd krijgen, dat God, dat Ik niet besta. Die aangeleerd krijgen dat er geen waarheid bestaat. Die niet aangeleerd krijgen elkaar te verdragen, niet tegen elkaar te lieggen, elkaar te respecteren. Ze krijgen dat misschien niet via hun ouders niet aangeleerd, of op school, maar wel van de samenleving, die op allerlei momenten laat afweten, bedrieglijk is, geen respect heeft, de waarden naar eigen hand zet. De samenleving die over Mij het liefst zwijgt, of Mijn bestaan ontkent. De samenleving die uit is op gewin, op macht om gewin, leert dat genoeg nooit genoeg is, dat beter altijd beter kan, dat veel altijd heel veel en nog meer kan worden. De samenleving laat toe dat allerlei producten en artikelen aangeprezen kunnen worden, alsof ze van levensbelang zijn, maar eigenlijk heeft niemand ze nodig. En iedereen is er aan gewend geraakt, laat het “automatisch” gebeuren. Wat vaak voor komt, denken mensen niet meer bij na, leven gaat automatisch.

En jullie, die niet automatisch zo willen leven, staan er toch midden in. Verspreid en met weinig zeggenschap in de samenleving. Jullie denken wel na, zien wat voor bochten de samenleving maakt en hoe mensen daarin meegaan, zonder er bij na te denken. Houd er aan vast daar niet in mee te gaan, zoek nieuwe wegen om er niet “automatisch” in vast te komen, houd je innerlijk vast aan Mij, luister innerlijk naar Mij, want Ik ben waarheid, werkelijk leven. Leer van Mij naar waarheid eerlijk en oprecht te leven. Niet automatisch, maar heel bewust, niet om macht om winst, maar om Mijn liefde die jullie alles geeft om werkelijk vrij en gelukkig te zijn. Niet automatisch, maar gewoon je werkelijke zelf uit Mij, je Schepper.

Hemels Brood 5273

Zolang mensen heerschappij willen hebben, zal er oorlog zijn. En zolang mensen heerschappij willen, zullen zij niet tot vrede komen. Zij zullen zeggen naar vrede te streven, maar dat altijd alleen via heerschappij denken te kunnen bereiken.

Toen Ik op aarde was, dachten velen dat Ik oorlogen zou beëindigen en daarmee vrede zou brengen. Maar Ik ben niet gekomen om oorlogen te beslechten. Ik ben niet gekomen om mensen te dwingen. Ik ben gekomen om mensen te leren. Om mensen zicht te geven op het een en het ander. Zicht te geven op werkelijk leven. Ik ben gekomen om mensen tot waarheid en liefde te brengen, om mensen hun Schepper te leren kennen en zichzelf. Ik ben gekomen om alle mensen te leren wat voor iedereen het beste is en hoe iedereen in vrede met elkaar kan samenleven. Maar Ik heb de keus steeds bij de mens gelaten. Ik heb de mensen Mijn Koninkrijk voorgehouden, niet een koninkrijk van de wereld, maar van waarheid, van liefde en goedheid. Ik heb mensen tot Mij geroepen en Ik roep mensen nog steeds om tot Mij te komen. Om Mijn weg te volgen. Niet de weg van heerschappij, die vooral oorlog geeft, maar de weg van waarheid, van liefde, van goedheid die vrede geeft. Iedereen is vrij Mij wel of niet te volgen.

En nu zeg je, maar iedereen die zich er voor inzet om U te volgen, heeft toch ook te maken met al die mensen die er niet voor kiezen U te volgen en daarvan zijn er die streven naar heerschappij en oorlog voeren. Dat is zo, met het verschil, dat wie Mij volgt altijd de juiste weg zal vinden om met de moeilijkheden die anderen veroorzaken om te gaan, te verdragen, te vergeven. Wereldse vrede is er dan niet, maar al diegenen zullen wel opgenomen zijn in Mijn hemelse vrede, die eeuwig is. En ja, dat is niet altijd makkelijk, de wereld kent veel pijn, veel nood, veel ellende, waarbij vreugde soms schril afsteekt bij het zien van die nood en ellende. Maar Ik zeg je, in je hart ben Ik en met Mij mag je in je hart blij zijn, je gelukkig voelen, dankbaar zijn. In je hart zal Ik je tonen hoe je hier en daar wat kunt doen, wat kunt helpen. Maar het grote werk heb Ik op Mijn schouders. En hoeveel oorlogen, ziekte, nood, pijn er in de wereld ook is, Ik draag het en breng het allemaal ten goede. Vertrouw op Mij, want de wereld roert zich nu meer en meer, maar naar Mijn liefde zal alles zich buigen. En in Mijn Rijk zullen jullie eeuwig in vrede zijn.

Hemels Brood 5274

Wat voor de één lang duurt, is voor de ander in een seconde voorbij. Als je ergens stilzittend op wacht, duurt het langer dan wanneer je iets aan het doen bent, terwijl je wacht. Wanneer je ergens totaal in verdiept bent, heb je zelfs geen idee van tijd. Daarom kun je zeggen, tijd is relatief aan wat je doet of niet doet. Tijd is relatief aan hoe belangrijk iets is. Als je wacht op een belangrijke beslissing kunnen vijf minuten een eeuwigheid duren. Toch is tijd altijd een factor van belang, die in allerlei situaties een andere rol speelt. Je kunt zeggen dat iets één uur duurt. En op de klok gezien is dat zo, maar of je het als één uur ervaart, is een heel ander verhaal.

En nu zeg Ik jullie, de tijd van vrede gaat komen. Maar is dat over een jaar, over tien jaar, over 100 jaar? Tijd is voor Mij geen kloktijd, zoals op aarde tijd vooral als kloktijd is vastgelegd. Daarom is bij Mij een uur geen uur, maar een moment in het verloop van gebeurtenissen. En dat moment heeft dus niets te maken met kloktijd of een datum, maar met de intensiteit van de gebeurtenissen in Mijn Schepping. En net zomin als een mens het verschil in gevoel van tijd tussen iemand die op een stoel ergens op wacht en iemand die, terwijl hij wacht, bezig is, kan bepalen, zo kan noch de mens, noch de Zoon, de tijd weten die God alleen kent. Zijn daarom de Vader en de Zoon niet Eén? Evengoed is de Vader Eén met de Zoon.

De tijd voor degene die stil wacht, is als kloktijd gezien toch gelijk aan de tijd waarin de ander wacht, terwijl hij bezig is, ook al wordt het verschillend ervaren. Maar Mijn tijd ken Ik alleen, want Mijn tijd ben Ik Zelf, zoals Ik alles Zelf Ben, zonder dat iets van Mijn tijd eerder bekend is dan het moment waarop. En als Ik dit nu duidelijk heb uitgelegd, wie kan dan nog zeggen dat hij het einde van de wereld op tijd en op datum kan voorspellen, als zelfs de Zoon Zijn tijd die Ik Ben niet kent? Laat je door niemand iets wijsmaken, want niemand weet het uur dat Ik kom, niemand kent Mijn tijd, dat is Mijn moment. Vrees niet maar vertrouw op Mij en als het moment daar is, zal iedereen het weten, op Mijn tijd. Laat dat voor jullie allemaal genoeg zijn.

Hemels Brood 5275

Waarop ijk je je mening, je opvattingen, wat wel of niet waar is? Is dat op je verstand, of wat je ziet gebeuren, of wat je geleerd is, of wat andere mensen zeggen, of misschien op wat Ik je in je hart laat weten dat waar is? Engelen hoeven zich niet te ijken, zij zijn vast verbonden aan de waarheid Die Ik Ben. Zij zijn als Engel eeuwig afgestemd op Mij, Mijn waarheid, de Enige waarheid, zonder dat zij zichzelf los daarvan kunnen ervaren.

Maar jullie mensen hebben keus, hebben besef van eigen bestaan, los van Mij en toch verbonden met Mij. Voor jullie is het wel nodig je op het juiste, het ware te ijken. Maar voor het juiste, ware ijken heb je een onvoorwaardelijk zuiver en naar waarheid bestaand ijkpunt nodig. In de hele oneindigheid is maar Eén werkelijk waar en geheel volmaakt zuiver ijkpunt en Die Ben Ik, jullie Schepper. Ik ben alle leven, het ware leven Zelf en daarmee kan het niet anders zijn, dan dat Ik het Enige ware ijkpunt ben voor al wat leeft, om zich op af te stemmen, om zich op te ijken ten aanzien van alles wat het leven aangaat. En dat kan iedereen doen in zijn hart, zijn innerlijk centrale gevoel, besef van leven, besef van bestaan, want daar ben Ik altijd bij iedereen bereikbaar aanwezig.

Engelen hebben het voordeel dat zij blijvend op Mij geijkt zijn. Maar mensen kunnen zichzelf, hun eigen zelfstandig persoonlijk leven ervaren door de vrije keus die zij hebben. Met die vrije keus is het voor de mens wel nodig dat hij zelf ervoor zorgt zich steeds op waarheid en zuiverheid te ijken. Alleen, in die vrijheid kiezen mensen er vaker voor om hun meningen, hun opvattingen te ijken op het verstand, op wat ze zien, op wat ze geleerd is, of wat anderen zeggen. En juist dat laatste komt het meeste voor, mensen ijken waarheid op wat anderen zeggen, op wat anderen beweren.

Lieve mensen, laat eens los wat anderen zeggen, wat anderen beweren, wat mensen zeggen zeker te weten, durf dat eens los te laten, durf eens helemaal alleen naar Mij te luisteren in je hart, durf je eens alleen op Mij te ijken, op waarheid, op werkelijk leven, op ware liefde. Want wie zich op Mij ijkt, op waarheid, komt nooit bedrogen uit. Laat al het eigen denken, alle eigen invullingen, al wat anderen beweren, eens helemaal los en luister dan naar je hart, naar Mij in je hart. Je zult ervaren, dat is de moeite waard.

Hemels Brood 5276

Als je helemaal in alles het goede wilt zijn, waarheid in alles, geheel onbaatzuchtige liefde, zoals je begrijpt dat je bedoeld bent te zijn, en je zou dat voor elkaar krijgen, dan zou je daarmee de wereld niet verbeteren, het kwaad uit de wereld halen, anderen tot volkomen waarheid en liefde brengen. Ik ben op aarde gekomen, volmaakt naar waarheid en liefde. Ik heb met Mijn dood alle schuld op Mij genomen en ben uit de dood opgestaan. Daarmee heb Ik alle kwaad verslagen. Jou vraag is nu: waarom is er dan nog kwaad?

Het kwaad zoals het op aarde ervaren wordt, is overwonnen door Mijn liefde. Ik heb alle schuld voor alle mensen op Mij genomen. Ik heb de vrije keus van de mens niet weggenomen. Daarom kan de mens nog steeds voor het kwade kiezen. Maar het kwaad kan geen mens meer eeuwig in zijn klauwen houden. Het tijdelijke bestaansrecht is het kwaad niet afgenomen, maar ware liefde staat er altijd boven, eeuwig. Ieder mens die zich tot ware liefde keert, heeft niets meer te duchten van enig kwaad. Liefde heeft kwaad verslagen voor altijd, voor eeuwig. Dus welk kwaad er op aarde ook nog maar bedreven wordt, het is overwonnen door Mijn liefde en ieder die zich tot Mijn liefde went, heeft daarmee het kwaad door Mijn liefde overwonnen.

De eeuwige gelukzaligheid is door iedereen te bereiken, door Mijn daad van liefde. Hoeveel kwaad er op aarde nog plaatsvindt, het is door Mijn liefde overwonnen en iedereen kan door Mijn liefde de overwinning behalen. Met Mij samen, niet alleen. Want Ik heb jullie gezegd, niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. Dat wil zeggen, wie niet tot ware liefde komt, zal Mij in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid niet kunnen zien. Maar de overwinning heb Ik behaald voor alle eeuwigheid, voor alle mensen. Wees daarom niet benauwd als het kwaad als een woeste storm tekeer gaat en denk niet dat Ik slaap en van de storm geen weet heb, want Ik slaap nooit. Voor jullie mag het uitzien alsof Ik slaap, maar dat heeft met jullie beperkte zicht te maken, want Ik slaap nooit. Ik hoef niet druk heen en weer te lopen om woeste stormen en ruwe zeeën de baas te kunnen. Ik laat alles kalm voorbijgaan en kan voor jullie beperkte ogen slapen, terwijl Ik het totale universum, het oneindige beheer, in alle eenvoud beheer. Tot zaligheid van jullie allemaal.

Hemels Brood 5277

Aan de ene kant is er een enorm technische ontwikkeling gaande, die er voorheen in zo’n korte tijd niet was, en aan de andere kant worden met de modernste wapenen mensen barbaars afgemaakt. Noch bij het een, noch bij het ander ben Ik betrokken. Toch wordt er geroepen, in naam van Allah. Alsof het in Mijn Naam gebeurt. Maar een grotere leugen is er niet.

Toch bekommer Ik Mij om al die mensen die om het hardst werken aan de technische vooruitgang en in dat opzicht in snel tempo de nieuwste snufjes op technisch gebied ontwikkelen en toch niet werkelijk een stap in het universum vooruit komen. En al diegenen die Allah roepen, al moordend en plunderend, hebben geen idee hoe diep ze gezonken zijn en hoe ver ze van waarheid en Mijn liefde verwijderd zijn. Toch, het is eindig. Ik zeg jullie, het is allemaal eindig. Maar Mijn liefde is niet eindig, en in jullie hart kun je altijd al voelen hoe Mijn liefde toch alom aanwezig is.

Jij, en jij, en jij, van die kleine groep mensen, die zich niet bezighouden met alle technische ontwikkelingen, die niet voortdurend zoeken naar werelds vertier en vermaak, die Mij kennen als Schepper en hemelse Vader, Mijn liefde kennen, jullie hoeven je niet ongerust te maken over alle afdwalingen van mensen om je heen en over de wereld verspreid. Want Ik ben altijd in jullie hart de vaste rots waarop je kunt bouwen, waarop je je volkomen kunt vastzetten, zodat je door geen enkele storm in de wereld van je plaats bij Mij in je hart geblazen kunt worden. En mocht je zicht op de wereld te pijnlijk zijn, om wat daar ten boze gebeurt en je kunt er werkelijk niets aan doen, laat Mij je ogen dan met Mijn liefde bedekken, zodat je hart niet beschadigd raakt, waar niemand iets aan heeft.

Als je wilt zien, mag je zien, maar blijf dan sterk op je benen staan en laat je hart niet beschadigen. Want het kwaad op aarde zal velen benauwen, niet alleen degenen die het meemaken, maar ook degenen die het zien aankomen en er niets tegen kunnen doen. En net als in het uur van Mijn nood de discipelen sliepen, zal het zo zijn dat Ik zal vasthouden en zal overwinnen, alle angst van alle mensen met Mijn liefde, Mijn zachtmoedige wijze liefde. Denk daar steeds aan als de wereld je benauwt, en voel doorlopend in je hart Mijn zachtmoedige wijze liefde, Die overwint!

Hemels Brood 5278

Toen Ik op aarde was, was Ik zo dicht mogelijk bij de mensen, eenvoudig naast hen, betrokken, een luisterend oor, bemoedigend, genezend, helpend. Nu Ik niet op aarde ben, ben Ik toch ook zo dicht mogelijk bij de mensen, ben Ik in ieders hart, zo dichtbij als maar kan en in alle eenvoud help Ik, genees Ik, bemoedig Ik. Maar het is anders dan toen Ik zichtbaar in een materieel lichaam op aarde was. Want toen kon iedereen Mij zien met het materiële oog in het materiële lichaam. Nu is dat niet mogelijk.

Veel mensen denken dat Mij materieel zien, overtuigender is. Evengoed konden toen veel mensen Mij zien, maar lang niet allen werden overtuigd. En degenen die overtuigd werden, werden in hun hart overtuigd, niet door wat ze met hun materiële ogen zagen, maar door wat zij in hun hart heel duidelijk voelden. En ja, het is nog wel iets anders om iemand voor je te zien staan en in je hart te voelen, dat is een goed en liefdevol mens, dan het is, om niemand voor je te zien staan en in je hart te voelen, dat is mijn Schepper Die ik in mijn hart voel en ik voel dat Hij volmaakt goed is, volmaakte liefde is, volmaakte waarheid is. Toch ben Ik in jouw hart Dezelfde als toen Ik op aarde zichtbaar voor de mensen stond, ook al sta Ik materieel gezien niet zichtbaar voor je. Ik was toen in een materieel lichaam op aarde, maar Ik kondigde Mij aan in het hart van de mensen. En sommigen lieten Mij binnen, herkenden Mij als hun Schepper, God en hemelse Vader. Maar anderen verstonden Mij niet in hun hart en herkenden Mij niet.

Het is vandaag niet anders dan toen, Ik kondig Mij nog altijd aan in het hart en hoewel Ik daarbij niet zichtbaar materieel aanwezig ben, gaat het, net als toen, ook nu om het hart, word Ik herkend in het hart? En voor degenen die wat meer verstandelijk aangelegd zijn, en dat zijn er velen onder invloed van alle wereldse opvattingen, is het in deze tijd moeilijker om Mij in het hart helemaal op het gevoel te herkennen, zonder Mij in een materieel lichaam voor zich te zien staan. Maar daarom heeft het dan ook een grotere waarde in werkelijk besef van leven. Want toen zagen mensen Mij en ze geloofden terwijl ze Mij zagen. Zalig degenen die Mij nu niet zien en toch geloven. Voor hen gaat Mijn koninkrijk open en zij zullen Mijn heerlijkheid zien en begrijpen. In hun hart.

Hemels Brood 5279

Laat je door Mij leiden. Laat je niet anders dan door Mij leiden. Voel daarvoor steeds in je hart of iets goed is, werkelijk goed is. Luister naar je medemensen en voel in je hart of het voor jou bestemd is of niet. Kies al je daden vanuit wat je voelt in je hart, vanuit Mijn leiding in je hart. En vergis je niet, want je door Mij laten leiden, lijkt makkelijker dan het in werkelijkheid is. Want Mijn leiding is niet voor eventjes een paar keertjes, maar om voortdurend aan vast te houden en op terug te komen, bij alles wat er maar gebeurt. Hoe dit aan te pakken, hoe dat aan te pakken, maak je eigen vrije keus, maar kom eerst in je hart bij Mij en voel wat Ik je als beste om te doen of te laten aanraad.

De keus is altijd aan jou. Maar Ik raad je aan je door Mij te laten leiden, om tot het beste te kunnen komen. Ik houd met alles rekening, ook met al die dingen, situaties, gebeurtenissen waarvan jij lang niet alles kunt overzien, omdat jouw oog, zowel materieel als geestelijk, niet ver genoeg reikt. Mijn oog reikt in alle opzichten tot in het oneindige en Ik zal je niet anders dan in alle opzichten volmaakt leiding geven, als jij Mij de leiding laat. Ik zal je altijd laten zien wat het beste is en waarom dat het beste is. Je zult evengoed ook altijd vrij zijn om anders te kiezen, anders te doen dan Ik je aanraad. Maar Ik weet daarbij heel zeker, dat als je Mijn leiding aanneemt en je ook naar Mijn uitleg luistert, tot je die geheel begrijpt, je in je vrijheid niet anders kiest dan Mijn advies op te volgen. Maar juist dat is belangrijk, dat je er moeite voor doet om Mij te begrijpen en Mij te vertrouwen.

En daar gaat het bij veel mensen nogal eens mis. Want om Mij te kunnen begrijpen, heb Ik de volle aandacht nodig, de volle honderd procent. En bij veel mensen is altijd nog wat eigen gedachtegoed, wat eigen invulling, wat eigen verlangen, enzovoorts, aanwezig. En weet je, ook daar houd Ik helemaal rekening mee, zodat altijd als je bij Mij komt, Ik je toch het beste advies kan geven, wat rekening houdt met al die kleine eigen invullingen, gedachten, gewoonten, verlangens, en jij toch tot het beste doen en laten komt. Dat is ook Mijn eeuwige ware liefde voor jou.

Hemels Brood 5280

Wijd Mijn schapen, hoed Mijn lammeren.

Iedereen zou in zijn hart in contact met Mij kunnen zijn en door Mij gevoed kunnen worden, met de beste geestelijke voeding. Geestelijk goed verzorgd kunnen worden. Maar veel gelovigen hebben daarvan nog geen besef, hun geloof is oprecht, maar de invulling van hun handelen gebeurt nog veelal van buitenaf, door de teksten in de Bijbel en de verschillende uitleg die daaraan gegeven wordt, door mensen die gedacht worden uitleg te kunnen geven, maar daarvoor niet door Mij zijn aangesteld, omdat zijzelf nog niet beseffen, dat elke uitleg van Mij in het hart komt en niet door het verstand beredeneerd zou moeten worden.

Maar aan jullie, die Mij in het hart ontmoeten, zeg Ik, wijd Mijn schapen, hoed Mijn lammeren. Daarmee bedoel Ik, leg de gelovige mensen de werkelijke betekenis van Mijn Woord uit en vertel hen waar ze Mij in hun hart persoonlijk kunnen ontmoeten. Zorg voor degenen die in Mij geloven, maar Mij nog niet in het hart kunnen vinden, die het geschreven Woord nog als enige leidraad voor hun geloof denken te moeten nemen en de betekenis van het geschreven Woord veelal letterlijk nemen. Hoed degenen die geloven in Mijn liefde, maar vatbaar zijn voor allerlei misvattingen over Mij en Mijn Woord, zodat zij niet verdwalen in het woud van onzin dat over Mij verteld wordt. Want er zijn velen die in Mijn bestaan geloven en in Mijn liefde, maar nog niet begrijpen hoe Mijn Woord te verstaan in de juiste betekenis.

Want voor ongelovigen is de betekenis van Mijn Woord verborgen en daardoor roepen zij om het hardst dat Mijn Woord niets te betekenen heeft. De zwak gelovigen worden daardoor beïnvloed. Het zijn Mijn lammeren, die daarvoor behoed moeten worden, om ze te redden van een te verre afdwaling, waarbij ze de weg terug niet meer vinden. Wijd Mijn schapen. Dat zijn de mensen die al steviger in hun geloof zijn, maar nog uitleg nodig hebben om de ware betekenis van Mijn Woord, in hun hart goed te gaan begrijpen.

Aan jullie, die in je hart direct van Mij Mijn Woord al beter begrijpen, zeg Ik, wijd Mijn schapen, hoed Mijn lammeren. Doe dat vanuit je hart, vanuit contact met Mij in je hart, deel Mijn liefde in je hart met hen, zodat zij veilig bij Mij in hun hart komen en Mijn liefde hen in hun hart bereikt. Zodat zij Mijn Woord rechtstreeks in hun hart ontvangen en gaan begrijpen.

Hemels Brood 5281

Heb je weleens een eitje van een rups zien uitgroeien tot rups en vervolgens zich zien inpakken in zijn cocon en vervolgens zich zien ontpoppen tot een vlinder? Een vlinder die uit de cocon zijn fragiele vleugels spreidt, drogend in de wind en dan weg fladdert, dartel en blij, vrij in de weidse omgeving? Hoe wonderlijk vormt zich een rups, een cocon en komt daaruit tenslotte de tere vlinder. Een gedaanteverwisseling die je niet zou verwachten, als je het niet zou weten.

Er is nog heel veel, wat mensen niet weten dat aan verandering onderhevig is. De vlinder heeft zijn voortkomen, zoals hij van eitje tot rups tot cocon tot vlinder uitgroeit,van Mij gekregen tot volmaakt zijn, zoals hij is. Zo heb Ik Mijn Schepping gevormd tot volmaakt zijn, zoals het is. Alles verloopt via verschillende fasen, in de juiste volgorde en wat er ook gebeurt, het proces wat Ik ingesteld heb, blijft zijn weg vervolgen. Ook als een rups het misschien niet tot cocon brengt, ook als een vlinder zijn vleugels niet onbeschadigd uit de cocon krijgt, dat verandert niets aan het verloop zoals Ik het volmaakt heb ingesteld. Wat er ook op aarde door mensen beschadigd raakt, het verandert niets aan het verloop van Mijn Schepping, zoals Ik het volmaakt heb ingesteld. Het proces van het eitje tot rups tot cocon tot vlinder blijft altijd hetzelfde, ook al komt niet iedere rups tot vlinder, ook al komt niet iedere vlinder onbeschadigd uit zijn cocon.

Zo is het met Mijn Schepping, het is in alle opzichten volmaakt, ook al wordt er schade geleden, dat doet er niets aan af dat Mijn Schepping volmaakt is. Dat is het, omdat het in zijn geheel volledig beheerd wordt door Mijn ware liefde en haar wijsheid, die eeuwig onlosmakelijk tezamen volmaakt zijn en volmaakt de oneindigheid beheren. Hoe kan Ik duidelijker uitleggen, dat Ik in alles volmaakt Leven Persoonlijk Ben. In oneindigheid alle sferen van Leven Ben, alle hoedanigheid van Zijn, bewust Zijn, terwijl jullie mensen er deel van uitmaken, waardoor je niet alles kunt zien, zoals je de achterkant van je hoofd met je ogen niet kunt zien, niet anders dan via een spiegel. Wat dan altijd een omgekeerde versie toont.

En zo kun je niet alles zien van Wie Ik Ben, anders dan dat Ik het je laat zien, laat weten. In je hart laat weten. In Mijn oprecht volmaakt wijze liefde laat Ik je weten. Het is aan jou, aan jullie, om Mij in liefde te vertrouwen. In alle oprechtheid in je hart Mij te vertrouwen. Te vertrouwen dat Ik je in Mijn liefde in je hart al wat je niet kunt zien, zal laten weten, ten goede van alle mensen.

Hemels Brood 5282

Volmaakt, wanneer is het volmaakt? Als er niets meer verkeerd is. Maar wanneer is er niets meer verkeerd? Als iedereen het heeft, zoals hij het wil hebben? Volmaakt is het, als alles voor iedereen goed is en er niemand op enigerlei wijze schade ergens van ondervindt, of ergens in tekort gedaan wordt. Alleen, wie bepaalt wanneer iemand schade lijdt of tekort gedaan wordt? Wie kan bepalen wat volmaakt is? Onder de mensen is altijd verdeeldheid als het gaat om ieders eigen invulling vanuit eigenbelang over wat volmaakt is. Bij mensen is de maatstaf vooral het eigen welzijn. Voor niemand kan het volmaakt zijn, als hij zelf niet volmaakt is.

Ik ben volmaakt Leven, al wat werkelijke leeft, is volmaakt. Maar de mens heeft nauwelijks besef van wat volmaakt is, van wat zijn werkelijke leven is, in volkomen volmaaktheid. Volmaakt is niet wat de mens invult hoe hij het het prettigste vindt, hoe hij het graag wil hebben, dat aan al zijn verlangens voldaan wordt. Volmaakt is werkelijk leven. Volmaakt is volkomen gelukzaligheid voor iedereen in de hele Schepping. Is ware onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid. Is volkomen waarheid zonder enige vorm van leugen en bedrog. Volmaakt ben je, maar je beseft niet hoe je volmaakt bent. Volmaakt ben je in Mij, maar je beseft niet hoe je in Mij bent. Volmaakt is je leven, want het is Mijn volmaakte leven. Volmaakt groei je, want het is Mijn volmaakte kracht waaruit je groeit. Volmaakt zijn kun je niet omschrijven, alleen zijn en voelen. Voelen in je hart, waar je Mij kunt voelen, waar je Mijn volmaakte wezenlijkheid kunt voelen, vooral wanneer je in je hart Mijn liefde voelt, wat je ontroert. Want Mijn volmaakte liefde ontroert degene die haar voelt.

Juist het volmaakte van Mijn liefde ontroert. En je weet het, je voelt het, maar je kunt het niet omschrijven. Vergelijk het met de wereld en je ziet, dat wat daar allemaal gebeurt, onvolmaakt is, niet past bij wat je in je hart voelt dat volmaakt is. Maar wat Ik in je hart ben, dat voel je dat volmaakt is, niet te beschrijven, maar volmaakt. In eeuwigheid volmaakt. Niet te beschrijven, terwijl je weet dat Ik in jou volmaakt ben, je weet wat volmaakt is, voelt het en je bent het zonder er iets voor te doen, in Mij. Alleen in Mij, en je weet dat. Kom en wees in Mij volmaakt, volmaakt gelukzalig leven, zoals je van oorsprong volmaakt gelukzalig leven bent. Te weten, te voelen, Mijn volmaakte eeuwige onbaatzuchtige ware gelukzalige wijze liefde.

Hemels Brood 5283

Lief kind, vaker zeg je tegen Mij, dat je wel vertrouwen in Mij hebt, maar niet in jezelf. Daarmee bedoel je, dat je op Mijn liefde en zorg ten beste vertrouwt, maar van jezelf weet, dat je nog tekortkomingen hebt in liefde voor Mij en je medemensen. Dat is heel eerlijk van je. Aan Mij toegeven dat je niet zeker kunt zeggen in alles Mij te zullen volgen, toe te geven dat je Mijn raad niet altijd vraagt, toe te geven dat je nog doet wat je zelf het beste lijkt of het liefste hebt of doet, dat is eerlijk. En Ik zeg je, alleen met volkomen eerlijkheid kom je verder.

Daarom zeg Ik jullie allemaal, let er op dat je eerlijk bent. Ik bedoel hiermee niet alleen eerlijk in het algemeen, maar vooral eerlijk naar Mij en, even belangrijk, naar jezelf. Want velen onder jullie zouden wel wat dieper in zichzelf mogen kijken, naar hun meningen, hun opvattingen, hun basis van gedragingen en daarbij Mijn licht mogen vragen. Want er is nogal wat vastgeroest in jullie meningen, gedragingen, opvattingen, waar jullie niet naar omkijken, waar jullie aan gewend zijn als nu eenmaal onderdeel van jullie karakter, of van onvermogen en bij veel wordt eigenlijk niet meer nagedacht. Wees eens heel eerlijk in jezelf en onderzoek eens je gewoonten, je reacties op allerlei situaties, je beloften, je gebruikelijke aanpak en wat je bij jezelf ziet als onvermogen wat nu eenmaal zo is.

Doe dat samen met Mij in je hart, in alle eerlijkheid en wees in die eerlijkheid eens ten diepste bereid om de pijn van herkenning van misvattingen en eigenbelang te dragen. Het is niet zo, dat je, wat je dan inziet, vervolgens helemaal goed zult kunnen doen, maar in alle eerlijkheid bekennen wat nog niet goed is, opent wel de weg om het te gaan verbeteren. Want zolang dat nog niet herkend en aan Mij bekend is, zul je er geen verbetering in bereiken, omdat daarvoor ten diepste herkenning en erkenning en Mijn hulp bij nodig is. Sommige tekortkomingen erkennen mensen wel voor zichzelf en zij doen hun best zich te verbeteren, maar wie niet voor hulp en waar zicht bij Mij komt en zijn onvermogen aan Mij erkend, zijn onvermogen nederig accepteert en Mijn raad zo goed mogelijk opvolgt, zal geen afdoende verbetering bereiken.

De verleiding blijft op aarde invloed op jullie uitoefenen en ondanks jullie geloof en vertrouwen in Mij, in Mijn wijze liefde, is er nog veel verleiding waar jullie haast ongemerkt op ingaan. Vraag steeds opnieuw om Mijn licht om alle verleiding meer en meer te gaan bemerken. Wees daarbij steeds ten diepste eerlijk, want eerlijkheid legt verleiding bloot en in Mijn licht zie je alles. Draag in nederigheid je onvermogen, wees er tegenover jezelf en Mij helemaal eerlijk over en alles komt goed. Op Mijn tijd helemaal goed.

Hemels Brood 5284

Tegenwind. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met tegenwind, omdat er op aarde nu eenmaal tegenwind is. Dan eens hier, dan eens daar, het is er. Soms sterk en soms minder sterk, maar het is er. Het zijn de momenten dat je moeilijkheden ondervindt bij je doen en laten, door de handelwijzen van je medemensen of anderszins. Het zijn de momenten waarop je dacht dat alles goed geregeld was, maar door een onverwachte gebeurtenis wordt de situatie ontregeld, het zijn momenten waarop beloften niet nagekomen worden, momenten waarop je tekort gedaan wordt, misleid wordt, niet begrepen wordt, enzovoorts. Tegenwind is alles wat niet eerlijk is, niet naar waarheid, niet naar liefde gebeurt, verspreid over de aarde, dan eens door deze, dan eens door gene mens, maar zolang het doen en laten van mensen nog naar eigenbelang, eigengewin, eigen welzijn, eigen gemak, enzovoorts is, is er tegenwind, soms storm, soms gelijk een orkaan.

Maar er zijn ook windstille momenten, dan gaat alles soepel en ongestoord, dan lijkt er geen wind te bestaan. Bouw in zo’n tijd van windstilte aan je innerlijk geestelijk besef, versterk wat goed is in geestelijk opzicht, beschouw je doen en laten toen het moeilijk was en leer wat goed was en wat beter had gekund. Zodat je paraat bent als na de windstilte misschien weer een storm je pad kruist. Ontspan in de tijd van windstilte, wees dankbaar voor de rust die het je geeft. Help degenen die door tegenwind schade hebben opgelopen en hun huis en have opnieuw moeten opbouwen. Met schade aan huis en have bedoel Ik, dat zij hun vertrouwen in Mijn liefde, Mijn zorg weer moeten opbouwen, omdat zij door de tegenwind aan vertrouwen in Mij verloren hebben, in de war gebracht zijn over Mijn liefde en hun leven. Tegenwind is er voor iedereen, maar niet iedereen is even krachtig om daarbij overeind te blijven.

Bouw je huis stevig, zodat het bij storm niet omgeblazen wordt. Dat is, versterk je besef in Mij en Mijn liefde, versterk je vertrouwen op Mij, zodat je bij tegenwind, bij moeilijke situaties, niet vertwijfeld raakt en je contact met Mij vertroebeld raakt. Kom ook in tijden van rust, waarin alles soepel verloopt, zo vaak mogelijk in je hart bij Mij, zodat je in het lawaai van de storm toch Mijn raad nog hoort en Mijn liefde beseft. Zodat geen storm je onderuit blaast en je elke moeilijke situatie met Mijn liefde goed doorstaat. In liefde zijn wij Eén.

Hemels Brood 5285

Als een grens bereikt is, is een grens bereikt. Dan zal er een overstap gemaakt moeten worden, om de grens over te komen. Als je in een situatie komt waardoor je niet verder kunt, heb je een grens bereikt, dat wil zeggen, dat er een verandering nodig is om verder te kunnen. Niet alles kan altijd hetzelfde blijven. Op aarde is verandering nodig om verder te kunnen, om uiteindelijk het doel van bestaan te bereiken. Als er geen verandering zou plaatsvinden, zou er geen beweging zijn, en zonder beweging geen leven. Zonder verandering zou wat niet goed is, niet goed blijven en zou er geen verbetering kunnen ontstaan.

De aarde is juist bedoeld om een weg te zijn van verandering, door impulsen die voortkomen uit gebeurtenissen en de mens prikkelen tot actie. Actie die ten goede gericht is, of actie die niet ten goede gericht is. Waarbij acties die niet ten goede gericht zijn, een grens gegeven zijn, zodat verandering afgedwongen wordt, zonder de vrije keus van de mens te belemmeren. Want de vrije keus van de mens roept haar eigen grenzen op, waardoor in vrijheid een andere richting gekozen wordt, omdat de vrije wil over grenzen heen wil en daarom altijd zoekt grenzen te verleggen, zoekt over grenzen heen te komen. En de mogelijkheden om over grenzen heen te komen, liggen altijd in verandering. Verandering ten goede of het tegenovergestelde daarvan. En steeds opnieuw zullen er grenzen bereikt worden, veranderingen nodig zijn om over die grenzen te kunnen komen. Soms zijn kleine veranderingen al genoeg, maar soms zijn grote ingrijpende veranderingen nodig en zal er weerstand zijn bij grote veranderingen die nodig zijn. Maar ze gebeuren, noodgedreven gebeuren ze. Verzet geeft alleen meer moeilijkheden.

Toch is verzet ook weleens nodig. Omdat de veranderingen die mensen in de praktijk willen brengen, niet altijd de goede zaak dienen en dan kan verzet een nodige grens zijn om de veranderingen tegen te houden en tot andere veranderingen te komen. Wie op grens, op grens, op grens stuit, zal er goed aan doen om zijn keuzen tot verandering eens intensiever te overdenken, want er zijn altijd keuzen tot verandering, die tot in de verste verte grensoverschrijdend zijn. Wie dat wil weten, laat die Mij er om vragen en hem zal duidelijk worden welke veranderingen hem over de grens helpen, zonder nieuwe grenzen, tot in de verste verte. Aan iedereen zeg Ik, wees bereid grenzen te verleggen door te veranderen, het beste door wat nodig is ten goede voor je medemensen te veranderen.

Hemels Brood 5286

Ik heb de mens verjaagd uit het Paradijs. En het afgesloten met wachters met vurige zwaarden. Maar op de hele aarde is geen Paradijs te vinden en staan nergens wachters met vurige zwaarden. Is het dan een fabeltje? Oh nee. Alleen, alweer, het Paradijs is niet een letterlijk te nemen gebied, met letterlijk te nemen wachters, met letterlijk te nemen vurige zwaarden. Heeft iemand van jullie daar weleens wat dieper bij stil gestaan?

Het Paradijs, waar de eerst geschapen mensen verbleven, was de volmaakte sfeer van bestaan op aarde in geestelijke zin. Maar de mens verstoorde die sfeer door zijn afdwaling in het tegenovergestelde van die sfeer, verleid door Satan. Want de mens at van de boom der kennis van goed en kwaad. En ook dat is geestelijk en niet letterlijk. De mens werd ertoe verleid om zijn eigen wil te doen, tot genoegen van zichzelf, zonder in zijn hart in contact met Mij Mijn wil gelijk te blijven, uit eigen vrije keus. Hij deed wat hijzelf wilde los van Mij, naar eigenbelang. En daarmee werd hij zich bewust van zijn naaktheid, dat is, van zijn onvermogen, zijn kwetsbaarheid, zonder Mijn wil als basis van zijn vrije wil. Hij kwam tot het besef van het verschil tussen ware liefde leven en het tegenovergestelde daarvan.

Eenmaal toegegeven aan de verleiding zijn eigen zin te doen, ondanks Mijn waarschuwingen, bleef de verleiding een te krachtige uitdaging voor de mens om zonder Mij te weerstaan. Daardoor raakte de mens opeens uit zijn paradijselijke levenssfeer en kwam in het besef van goed en kwaad, met het besef van het verschil tussen de aangename zachtmoedige sfeer van liefde en de onaangename pijnlijke sfeer van het tegenovergestelde van liefde. De wachters met de vurige zwaarden was zijn besef niet meer terug te kunnen naar die sfeer van gelukzaligheid in het Paradijs, het was de pijn van dat besef. Nu moest de mens steeds die pijn verdragen en zelf werken voor zijn levensonderhoud. Waar hij in de paradijselijke levenssfeer steeds zonder daarvoor te werken, alles in gelukzaligheid vrij van Mij kreeg, moest hij nu steeds zelf Mijn sfeer van liefde zoeken en voor kiezen, waarbij hij nu ook de verleiding tot het tegenovergestelde van de paradijselijke levenssfeer zelf moest weerstaan. Daarmee kreeg hij ook te maken met de dood, het tegenovergestelde van leven.

Maar uit liefde heb Ik zeker gesteld dat de mens niet ook terecht zou kunnen komen in de eeuwige dood, door de boom des levens voor hem onbereikbaar verborgen te houden. Want deze is de ware levenssfeer ter eeuwige gelukzaligheid en de mens zou in het voortijdig besef daarvan verloren gaan. En ook heb Ik de mens Mij Zelf als Mijn Zoon op aarde gegeven, om de mens voor eeuwig van zijn zonden te verlossen, zodat hij tot de eeuwige gelukzaligheid van werkelijk leven kan komen, via Mij in Jezus Christus. Want de mens mag dan wel in de val van Satan gelopen zijn en voor zijn verleiding gevallen zijn, maar Mijn liefde voor jullie mensen is nog even oneindig groot en eeuwig blijvend.

Mensen kunnen Mij ontkennen en in zonde vervallen, maar Mijn liefde blijft voor jullie allemaal altijd even groot. In Mijn liefde blijf Ik bereikbaar voor alle mensen, of ze wel of niet in Mij geloven. Hun wel of niet in Mij geloven en de zonde die mensen begaan, maakt voor henzelf wel verschil in hoe hun leven op aarde verloopt, maar voor Mijn liefde en haar wijsheid eeuwig niet.

Hemels Brood 5287

Lief kind, het is al vele jaren geleden dat je Mij in je hart begon te verstaan en het regelmatige contact met Mij je geest verrijkte. Wat heeft jou er toe gebracht om Mijn woorden in jouw hart te gaan opschrijven?

Hemelse Vader, U weet het, voor mijn medemensen. Omdat ik om mij heen zag, hoeveel misverstanden er waren en nog zijn over uw Woord in de Bijbel, hoeveel verwarring er is, omdat de wereld zo’n tegenwicht vormt en mensen die in Uw bestaan geloven, alleen laat staan. Om hen te bemoedigen met alle uitleg die U mij innerlijk gaf en nog geeft.

Lief kind, en wat heeft het jou na al die jaren gebracht, ben je er een beter mens door geworden?

Hemelse Vader, U weet het, ik ben er niet bepaald een beter mens door geworden, niet meer dan ik was, maar ik ben wel Uw enorme liefde veel intenser in mijn hart gaan voelen en gaan zien hoeveel Uw liefde voor alle mensen doet. Ik ben gaan begrijpen dat ook alles wat onaangenaam, moeilijk en pijnlijk is, toch uit Uw liefde is en door Uw liefde gedragen wordt, dat alles door Uw liefdevolle wijsheid bestuurd wordt. Ik ben meer en meer overtuigd geraakt van Uw enorme liefde voor ons allemaal. En ten goede van mijn medemensen schrijf ik de woorden die U mij in mijn hart geeft op, zodat ook zij meer en meer U in hun hart gaan ontmoeten en meer en meer Uw enorme liefde in hun hart gaan voelen, tot steun voor hun leven op aarde.

Ja, lief kind, Ik weet het, je wilt je medemensen deelgenoot maken van Mijn liefde, dienstbaar aan Mij en aan je medemensen, hen deelgenoot maken van Mijn uitleg over Mijn leer, die zoveel verder gaat dan veel gelovige mensen beseffen. Je wilt hen deelgenoot maken van de mogelijkheid om Mij in het hart te ontmoeten, door ieder persoonlijk. En je wilt je medemensen tot het besef brengen, dat Ik er altijd in grote liefde voor iedereen ben, ook als zij misschien niet alles goed doen of goed gedaan hebben. Want ook al heeft iemand veel niet goed gedaan, dan is het altijd beter om bij Mij te komen, dan met de last van wat niet goed was op de schouders te blijven rondlopen en er wellicht nog meer op te stapelen.

Tegen alle mensen zeg Ik: kom allemaal in je hart bij Mij, kom en voel er Mijn liefde voor jou. Kom ook jullie, die belast en beladen zijn door verkeerd handelen, want in Mijn liefde neem Ik het van jullie schouders weg, zodra je Mij er uit spijt om vraagt. Ik heb jullie allemaal lief, zonder uitzondering. En al wat je nu leest, is geschreven door Mijn ingeving in het hart van een van jullie medemensen, die dat uit liefde voor Mij en jullie opschrijft, maar aan jullie evengoed gelijk is, niet meer en niet minder. Want niemand van jullie is al volmaakt in liefde, maar Ik ben volmaakt in liefde en alleen door Mij kunnen jullie allemaal volmaakt zijn in liefde. Ieder naar zijn aard.

Hemels Brood 5288

Is één mens ooit over een ander mens verheven? Geen mens is ooit over een ander mens verheven. Alle mensen zijn in hun basis gelijk, mens. Maar de ene mens is met zijn handelen wel dichter bij Mij dan de andere mens en dat maakt wel verschil. De aard van de ene mens is wel verschillend aan de aard van de andere mens. Maar welk verschil er bij mensen ook is of kan zijn, het verheft niemand boven de ander. Wel kan het goede van mensen betekenis hebben voor de medemensen. En mensen kunnen er veel aan hebben te luisteren naar diegenen die, door hun geestelijke besef van leven en door hun geestelijk begrip van Mijn bestaan en Mijn liefde, dichter bij Mij staan en daarmee waarde hebben voor medemensen, die minder besef hebben van leven, van Mijn bestaan, van Mijn leer. Naar hen luisteren kan helpen het leven en Mijn leer beter te gaan begrijpen.

Maar hoe dicht sommige mensen ook bij Mij staan, het verheft hen niet boven hun medemensen. Of iemand dicht bij Mij staat, kun je zien als iemand zich niet verheft over zijn medemensen, zichzelf niet belangrijker vindt dan zijn medemensen en alleen beschikbaar stelt, wat hij in zijn hart van Mij aangereikt heeft gekregen. Weet daarbij wel, dat deze mensen andere wegen om te gaan krijgen, want hoe dichter iemand bij Mij staat, des te meer verantwoordelijkheid heeft diegene om gehoor te geven aan al hetgeen hij van Mij in zijn hart geleerd en beseft heeft. Dat is voor diegene vaak extra moeilijk, want vaak wordt hij in zijn handelen niet begrepen. Want het zijn niet degenen die een show opvoeren met Mijn Woord, het zijn niet degenen die spiritueel populair zijn, het zijn degenen die eenvoudig uitleg geven over Mij en Mijn Woord, eenvoudig bereikbaar voor wie belangstelling heeft.

Maar de wereld heeft geen belangstelling voor hen, en er zijn nooit grote menigten om hen heen. Wie Mij oprecht zoekt, herkent hen in zijn hart, en voelt in zijn hart wie door Mij geroepen zijn  om uitleg te geven aan Mijn Woord en om medemensen dichter bij Mij te brengen. Om niet, hun medemensen bij Mij te brengen. Uit ware liefde voor hun medemensen, uit ware liefde voor Mij. Want in hun hart voelen zij Wie Ik Ben, volmaakt ware liefde.

Hemels Brood 5289

Weinig mensen kunnen zich een voorstelling maken van hoe het in Mijn hemelen is. En de voorstelling die zij er van maken, is maar voor een heel klein deel juist. In Mijn hemelen zijn verschillende woningen, verschillende sferen en ieder mens komt na zijn verblijf op aarde in die sfeer die precies past bij zijn sfeer voordat hij de aarde verliet. Maar elke sfeer in Mijn hemelen is in beweging en zoals de mens zich gedraagt en zijn keuzen maakt, zo beweegt zijn sfeer, ten gunste van zijn ontwikkeling tot het eeuwige gelukzalige leven. Hoe verder zijn ontwikkeling op aarde gevorderd is, des te gelukzaliger zal zijn sfeer in Mijn hemelen na zijn verblijf op aarde zijn.

Maar op aarde zal daarvan weinig of niets bemerkt worden. Want het gaat er niet om dat de mens ernaar streeft om tot gelukzaligheid te komen, want dat zou alleen zijn eigenbelang dienen, het gaat er om dat hij gaat begrijpen wat werkelijk leven is en vervolgens vrijwillig kiest voor het werkelijke leven en alle consequenties daarvan accepteert. Op aarde is alles voor dat doel precies zo ingericht, dat de mens het werkelijke leven kan gaan begrijpen, dat iedereen in zijn hart Mij kan leren kennen en dat iedereen persoonlijk kan kiezen voor het goede ware eerlijke werkelijke leven. Zou dat op aarde al de hemelse gelukzaligheid laten zien, dan zouden mensen vooral voor het werkelijke leven willen kiezen vanwege de gelukzaligheid ervan en dan zouden ze het niet bereiken, want eigenbelang is een barrière om tot het ware gelukzalige leven te komen, die niet te overkomen is, als het eigenbelang niet volkomen veranderd is in totale onbaatzuchtigheid, totale belangeloosheid. En dat is voor verre weg de meeste mensen heel moeilijk om te bereiken.

Zelfs bij de meest gelovige mensen die veel goeds doen, is nog eigenbelang aanwezig. Maar Ik weet hoe moeilijk het op aarde is om alle eigenbelang los te laten en tot volkomen nederige belangeloosheid te komen. En Ik zeg jullie allemaal, Mijn wijze liefde zal jullie helpen om toch tot die nederigheid te komen. Alleen zal dat gebeuren in verborgenheid, zonder dat je er besef van hebt, via wegen die voor jullie ondoorgrondelijk zijn. Daarom, vraag je niet af waarom dit of waarom dat gebeurt, want wat er ook gebeurt, of het voor jezelf of voor een medemens is, de reden waarom is en blijft alleen Mij bekend, totdat geschied is wat Mijn wijze liefde beoogt. Blijf in je hart in contact met Mij, dan zul je altijd weten wat voor jou van belang is.

Hemels Brood 5290

Het is niet gemakkelijk om op aarde bij alles steeds in liefde te blijven, zelfs niet voor de meest gelovige mensen, die het goed bedoelen en hun uiterste best doen om geheel naar Mijn leer te leven. En Ik weet dat. Het is ook niet zo, dat Ik het onmogelijke van jullie goed bedoelende mensen verwacht, dat Ik meer van jullie vraag, dan in jullie vermogen ligt. Daarom is het genoeg als jullie je best doen. Want Ik weet dat je niet van het ene op het andere moment volmaakt kunt zijn in de situatie zoals die op aarde is. Ik weet dat, daarom heb Ik jullie tijd gegeven om te leren en te groeien, beetje bij beetje te groeien. En Ik help jullie om te leren en te groeien. Want Ik weet dat er veel te leren is en lang te groeien is.

Het is niet alleen het leren kennen van Mij en Mijn leer en daar naar leven, het je eigen maken van Mijn liefde, het is ook je zelf goed leren kennen, je zwaktes leren kennen en je sterke kanten leren gebruiken om je zwakke kanten te sterken. Want wie wel Mijn leer kent en begrijpt, maar zichzelf niet kent en zijn zwakke en sterke kanten niet kent, die is niet in staat om Mijn leer in praktijk te brengen. Wie Mijn leer vanuit zijn verstandelijk vermogen in praktijk brengt, blijft gehouden aan de wet en het resultaat zal dan niet naar verwachting zijn. Het is voor velen ook nog een moeilijk onderdeel op hun weg naar volmaakt leven, om te leren met het hart te denken en bij alles volkomen vanuit het hart, in contact met Mij, te handelen, te leren wat werkelijk liefde is in alle opzichten. Want Ik kan op allerlei manieren uitleggen hoe belangrijk het is om in nederigheid naar Mijn liefde uit het hart te leven, als je in je hart niet precies beseft wat nederigheid is en precies beseft wat Mijn liefde in alle opzichten is, lukt het niet tot nederigheid en tot Mijn liefde te komen. Wie niet precies leert wanneer hij met zijn verstand denkt en wanneer met zijn hart, die lukt het niet om volkomen voor het hart te kiezen.

Zie, zo moeilijk kan het zijn. En dan heb Ik het nog niet eens over de invloed van de wereld, van de werelds gerichte mensen en alle verleidingen die van alle kanten op je afkomen. Maar troost je, want Ik weet het, en Ik vraag niet het onmogelijke van je, alleen je inzet en je aandacht voor Mij in je hart, dat is genoeg, de rest leer je van Mij.

Hemels Brood 5291

Alles wat er in Mijn Schepping is, kan wiskundig, mathematisch berekend worden. Dat is de letterlijke materiële kant van Mijn Schepping, te zien als spiegel van het geestelijk werkelijke leven. Dat betekent, dat een totaal geestelijk inzicht van werkelijk leven mogelijk is. Maar net zo min als een mens alle berekeningen kan maken van alles wat er in Mijn Schepping materieel is, kan een mens tot een totaal geestelijk inzicht van werkelijk leven komen. Maar net als er mensen zijn die stap voor stap meer berekeningen kunnen gaan maken, zijn er mensen die stap voor stap meer geestelijk inzicht van werkelijk leven ontwikkelen. De volmaakte zuiverheid van het geestelijk ware leven, wordt weerspiegeld in het volmaakt letterlijk materiële.

Daarom zullen degenen die meer en meer inzicht in het geestelijk werkelijke leven ontwikkelen, geboeid raken door de perfectie en de schoonheid van de natuur, zonder dat zij berekeningen kunnen maken. Maar degenen die wel allerlei berekeningen kunnen maken van het materieel letterlijke, kunnen zich nauwelijks enige voorstelling maken van het geestelijk werkelijke leven, wat op zich niets materieels is. Toch zien zij, door alles wat zij kunnen berekenen, de perfectie van het materieel letterlijke. Omdat het geestelijke leven niet materieel is, zien zij het geestelijk werkelijke leven niet als een werkelijkheid. Maar omdat het materiële een spiegel is van het geestelijk werkelijke leven, kunnen degenen die geestelijk levensinzicht aan het ontwikkelen zijn, het verband met het materiële wel zien en begrijpen.

Er is in de hele Schepping, materieel gezien, zo oneindig veel te berekenen, dat de mensheid daar wel oneindig lang mee bezig kan zijn. Maar de Schepping zou niet volmaakt zijn, als hij niet zodanig zou zijn, dat ook degenen die zich vooral bezighouden met berekeningen van het materiële, op een gegeven moment toch Mij op hun weg tegenkomen. Want meer dan Ik toesta, kan door niemand berekent worden. Dat geldt ook voor het verkrijgen van geestelijk werkelijk levensinzicht. Verwijt daarom niemand zijn kortzichtigheid, verwacht daarom van niemand meer groei van inzicht, dan hij heeft. Want Ik ben degene Die geeft. En Ik geef juist dat wat het beste is, op het best geschikte moment.

Ik houd verborgen, wat voor ieders welzijn het beste verborgen blijft. Ik toon aan de ogen van het hart, wat Ik voor ieders welzijn het beste vind, aan diegenen, die Ik, voor ieders welzijn, het geschiktste daarvoor vind. Begrijp dat goed. Alles geef Ik, zoals het voor iedereen het beste is.

Hemels Brood 5292

Het blijft voor veel gelovigen moeilijk om door de letterlijk gegeven adviezen in de Bijbel heen te kijken en de geestelijke bedoeling ervan te zien. Zo staat er bijvoorbeeld geschreven: “dwingt iemand u één mijl te gaan, ga er twee”. De betekenis daarvan wordt vaak nog heel letterlijk genomen. Niet de mijlen, maar wel het dwingen. Dit advies wordt vaak gezien als het ingaan op wat iemand wil dat je doet, om dat te doen. Maar dat zou betekenen dat je, omdat een ander dat van je vraagt, de meest onzinnige capriolen zou moeten uithalen, om aan dat advies te voldoen.

Wat met dit advies meer bedoeld wordt, is je houding ten opzichte van je medemensen. Als iemand een andere mening heeft, geef hem de ruimte om een andere mening te hebben, ook al weet je dat zijn mening niet met de werkelijkheid overeenkomt. “Loop” een stukje naast hem, aanhoor hem, want al klopt zijn mening niet, het heeft geen zin om je eigen mening er plompverloren tegenin te brengen. Elke mening, al is die nog zo ver van de werkelijkheid, heeft een oorzaak waardoor die mening ontstaan is. Door een eindje langer met diegene “mee te lopen”, kun je beter begrijpen waaruit die mening ontstaan is en kun je wellicht er iets aan bijdragen diegene tot zicht te brengen.

Het advies bedoelt te zeggen, met iemand meegaan geeft meer mogelijkheden tot vriendschappelijke uitwisseling, dan tegen iemand ingaan, al is het nog zo goed bedoeld. Met twee mijl in plaats van één, bedoel Ik, ga verder mee dan het alleen aanhoren, maar je hoeft de mening van de ander niet aan te nemen. Na twee mijl, dat is, nadat geen resultaat meer te bereiken valt, mag het genoeg zijn. Want met sommige mensen kun je meelopen tot het eind van de wereld en het brengt niets. Dan mag je na twee mijl je eigen weg gaan en diegene loslaten. Dit mag je zien als een voorbeeld. Er staat nog veel meer in de Bijbel wat gemakkelijk te letterlijk genomen wordt, omdat het ook letterlijk een goed advies is.

Maar wie al meer van het geestelijk leven begint te begrijpen, die kan ook wel meer gaan zien van de geestelijke betekenissen van al wat in de Bijbel staat. Die kan met alle adviezen die hij in de Bijbel leest, in zijn hart bij Mij komen en Ik zal hem zicht geven op de geestelijke betekenissen die veel meer zeggen dan de letterlijke. Vul je hart met Mijn liefde en je geestelijk oog gaat open, zodat je de diepere betekenissen gaat begrijpen van Mijn Woord.

Hemels Brood 5293

Op aarde loopt goed en kwaad nogal door elkaar. Dat wil zeggen, iemand doet goed, maar op andere momenten wel eens niet. En het is ook niet altijd precies te zeggen of het één goed is of het ander. Want vaak zijn niet alle gevolgen van het een of van het ander helemaal duidelijk te overzien.

Veel mensen kiezen met hun verstand. Zij overwegen de mogelijke uitkomsten en nemen daarop een besluit. Maar wat mensen ook te goeder trouw besluiten, alles heeft ook altijd te maken met de besluiten die hun medemensen maken. En dan kan wat goed bedoeld is, heel anders uitpakken. Beter is het daarom, om voor alles zoveel mogelijk in het hart te voelen wat te doen. In het hart ben Ik om raad te geven en het hart is de plaats om vanuit het gevoel te denken. Wie zijn handelen werkelijk ten goede van zijn medemens bedoelt te zijn, vindt altijd Mijn raad in het gevoel in zijn hart. Ook als hij niet bewust contact met Mij in zijn hart zoekt, zelfs als hij niet in Mij gelooft. Wie op zijn gevoel in zijn hart af gaat en het volkomen ten goede voor zijn naaste bedoelt, die krijgt Mijn advies in zijn gevoel, zonder dat hij beseft dat het Mijn advies is, maar hij beseft wel, dat het het beste is om te doen. Iedereen die oprecht en naar waarheid goed wil doen en daarvoor naar zijn hart gaat, naar zijn gevoel, wat sommigen hun intuïtie noemen, zullen Mijn advies ervaren, ook al geloven ze niet in Mijn bestaan, of in de mogelijkheid om in hun hart in contact met Mij te zijn. Toch ben Ik er ook voor hen die het goede nastreven en help hen om tot het goede te komen.

Het kan bij veel mensen lang duren, maar als de tijd er rijp voor is, zullen zij toch tot zicht op Mijn bestaan komen, tot zicht op Mijn oneindige liefde in alles voor iedereen. Op aarde loopt goed en kwaad door elkaar, er gebeurt goed en kwaad en soms is niet duidelijk wat nu helemaal goed is en wat niet. Maar in je hart kun je altijd vinden wat in alle opzichten helemaal goed is. Ook al zal het goede resultaat van goed handelen overschaduwd raken door kwaad dat ook gebeurt, laat je dan niet ontmoedigen, want van het kwaad is er alleen schaduw, maar van het goede is er de waarheid, het licht, verlichting en ware liefde. De schaduw gaat voorbij door het licht en het goede zal in ware liefde zegevieren voor alle mensen. Zodat uiteindelijk voor iedereen alleen het goede overblijft, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 5294

Jullie zijn minuscuul klein als mens in vergelijk met de Schepping, met het oneindige universum, de grote totale oneindigheid. In dat vergelijk zijn jullie ieder voor zich nog niet het miljoenste deel van een zandkorrel. Daartegenover ben Ik Alles, alle leven, de hele Schepping, het oneindige universum, de totale oneindigheid. Maar hoe ontzettend klein jullie ook zijn, jullie hebben ieder voor zich evengoed het hele universum in je. In ieder van jullie ben Ik Die alles in de eeuwigheid en in de oneindigheid Ben.

In je hebben jullie, kleiner dan het miljoenste deel van een zandkorrel, Mij, dat is Alles wat bestaat, het volkomen volmaakte eeuwige Leven. En je kunt je er geen voorstelling van maken, omdat zelfs de nederigste onder jullie zich groter waant, dan hij is. En zo waant iedereen zich groter dan hij is, waardoor de werkelijke omvang van wat in jullie is, de werkelijke omvang van Wie in jullie is, door sommigen slechts voor een klein deel en door veel mensen nauwelijks of niet bemerkt wordt. In hetgeen mensen zich groot wanen, zijn zij in werkelijkheid minuscuul klein. Waar mensen groot kunnen zijn, beseffen zij dat niet, door hun eigendunk. Toch huist in ieder mens de oneindigheid van werkelijk eeuwig Leven, toch ben Ik, Die Alles Is, in ieder van jullie aanwezig. In de eigendunk is het besef daarvan verloren. Het besef over hoe het mogelijk is, dat in het kleinste wat de mens is, toch het grootste oneindige aanwezig is, Ik Die werkelijk leven Ben.

Jullie zijn uitgenodigd, jij bent uitgenodigd om Mij in jou te ontmoeten, in de oneindigheid, de oneindige grootsheid van alle Zijn, Mij te ontmoeten. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is bij Mij te komen, vanaf je hoogte, of vanaf je angst, of vanaf je eigendunk, of vanaf je vooroordeel, of vanaf je status, je onwaarheid, je zorg, je ongenoegen, je jaloezie, je kortzichtigheid, je verwijten, en noem maar op. Want iedereen heeft daarvan nog wel iets aanwezig. En wie denkt van niet, houdt zichzelf voor de gek.

Maar er is iets heel belangrijk voor jullie allemaal. Als je van al wat Ik net opnoemde nog niet los kunt komen, dan neem Ik je dat niet kwalijk en als je dan toch heel graag Mij wilt ontmoeten, kom dan toch en je zult Mij ontmoeten. In de oprechtheid van je verlangen om Mij te ontmoeten, kom Ik naar je toe, en niets doet er dan toe, want Ik heb jou lief, oneindig lief!

Hemels Brood 5295

De leeuw staat zijn prooi niet af. Hij verdedigt die tot het uiterste en is daarbij vaak de sterkste, waardoor hij zijn prooi kan behouden. Het is het karakter van de leeuw zijn prooi, woest als hij is, te verdedigen met al zijn kracht. En zo is er in een mens de evenaring met de leeuw, als die mens zijn wil ergens op gezet heeft.

Als de mens voor zichzelf een gewoonte heeft en die niet wil afstaan, verdedigt hij zichzelf, vooral als het iets is waarop hij zijn goede gezicht te verliezen heeft. Als iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op een leugen en de leugen dreigt openbaar gemaakt te worden, dan zal die mens er alles aan doen om te voorkomen dat de leugen, of de prooi die hij door de leugen verkregen heeft, hem afgenomen wordt, hij zet er al zijn krachten voor in. Er wordt wel van mensen gezegd dat zij net dieren zijn, net beesten zijn. Maar het is juist andersom. Bestudeer de dieren en je herkent er het doen en laten van de mens in. Al hetgeen mensen afwijkend van liefde doen, tonen de dieren, zij zijn de spiegel van al wat de mens beweegt, hoe zijn gedragingen uitwerking hebben, wat de basis van afdwaling is, en al de verschillende neigingen die de mens heeft in zijn eigenbelang en verlangens tot welzijn, macht en genoegens.

De dieren waren er eerder dan de mens omdat de afgedwaalde geest eerst de rijpheid tot mens moest ontwikkelen. Zo moest Mijn liefde wel eerst tot in het kleinste deeltje materie de ontwikkeling van Mijn levensgeest beginnen. Zo ontstond het één na het ander, geestelijk werkelijk leven groeiend in de materie. Zo ontwikkelt Mijn leven zich nog altijd groeiend in de materie, tot de materie losgelaten kan worden, voldaan heeft aan haar doel, omhulsel te zijn voor de geest van afdwaling, om die tot liefde terug te brengen. Voor de mens is dat een ingewikkeld proces om te begrijpen, omdat hij onderdeel is van het totaal als één geheel en daarbij een eigen zelfstandig deel van dat geheel is, met een gezamenlijke ontwikkeling die universeel is en een eigen persoonlijke ontwikkeling die individueel is.

Probeer dat niet te begrijpen, leer meer en meer Mij kennen, Mijn liefde, Mijn Goddelijke wezenlijkheid, want alleen in Mij vind je waarheid, ware liefde, waar leven. Sta aan Mij je prooi af en laat je door Mij voeden, dan hoef je niet meer te vechten voor je welzijn. Dan groei je verder in liefde tot waar gelukzalig leven in totale harmonie met al je medemensen, met Mij, je Schepper.

Hemels Brood 5296

Je kunt Mij voor alles bidden. Maar je begrijpt vast wel, dat er ook door jouzelf iets gedaan moet worden. Want als Ik alles waar je om bidt zou verhoren, wat zou jouw aandeel in het verloop van je leven dan zijn? Wat zou dan het nut van jouw vrijheid van keus nog zijn?

Bid evengoed om alles wat je wilt, maar verwacht daarbij, dat Ik je altijd ook een en ander zelf laat oplossen. Niet dat je daarbij Mijn hulp niet krijgt, want wie Mij vraagt, die sta Ik terzijde, zelfs wie Mij niet vraagt, die sta Ik terzijde. Alleen, de manier waarop is vaak toch anders dan je invult, dan je denkt, dan je verwacht. En op de momenten dat Ik de keus aan jou laat, gaat het er steeds om, dat je uit eigen vrije keus datgene doet, wat je van Mij geleerd hebt, wat Ik je ooit al eens als advies gegeven heb, of wat jij ondertussen weet dat liefde is. Als je dat doet, dan wordt, op de voor iedereen beste manier, je gebed verhoord. Maar alweer, niet zoals jij het invult, graag wilt, van Mij verwacht, maar zoals het het beste past in het volbrengen van het doel van jullie bestaan en verblijf op aarde.

Toch zijn er ook gebeden die Ik wel, zonder dat jij er iets voor hoeft te doen, verhoor. Want het intense gebed, wat in volle nederigheid en vol van vertrouwen aan Mij gericht wordt, in grote liefde voor de medemens, verhoor Ik zonder jouw aandeel, zoals dat het beste is voor iedereen. Want Ik ben zachtmoedig en Ik weet wat nodig is. Blijf daarom altijd bidden voor alles wat je wilt, want je weet niet wanneer Ik in Mijn zachtmoedigheid je gebed direct verhoor. Verwacht het, maar reken er niet op. Dat is een soort van verwachting, die niet teleurstelt als verhoring lijkt uit te blijven. Want hoe Ik een gebed verhoor, is niet altijd zichtbaar, niet altijd merkbaar en het kan ook weleens lang duren, voordat het verhoord wordt. Blijf Mij voor alles bidden, kom innerlijk met Mij spreken, hoor wat Ik je daarop laat weten. Maar als je Mij niet hoort, vertrouw er dan op dat Ik jou wel gehoord heb en Ik je zeker antwoorden zal.

Maak jij je keuzen, zoals je in je hart voelt dat het beste is, dan zal Ik je altijd tegemoet komen. Niets is onmogelijk, maar de weg om te gaan is niet altijd de meest gewenste, niet altijd de gemakkelijkste. Vertrouw op wat Ik als Mijn Woord gegeven heb: “Bid, en u zal gegeven worden”. Dat is Mijn Woord en het geldt nog steeds, bid en het zal je geven worden, op Mijn liefdevolle manier.

Hemels Brood 5297

De kracht van een groep is niet meer dan degene met de minste kracht. Degene met de minste kracht, het minste intellect, het minste begrip, enzovoorts, vermindert altijd het resultaat van samenwerking in een groep. Kun je dan maar niet beter diegene uit de groep zetten? Als men dat zou doen, zou er geen groep overblijven. Want wie niet snel is, kan slim zijn, wie niet slim is, kan snel zijn. Wie weinig inzicht heeft, kan veel kracht hebben, wie veel inzicht heeft, kan weinig kracht hebben. Iedereen heeft zijn sterke en zijn minder sterke kanten. Zou iedereen naar zijn minder sterke kanten beoordeeld worden en daarom uit de groep geweerd worden, dan zou al gauw geen groep, dus geen samenwerking, meer te bereiken zijn. Het zou dan ieder voor zich zijn. Maar ook dat zou een goed resultaat voor ieder voor zich in de weg staan. Want de één verslaat de ander in kracht, maar de ander verslaat de één in slimheid, terwijl degene met inzicht verslagen wordt door degene met snelheid.

Zo gebeurt het in de wereld. Groepen vallen uit elkaar omdat naar ieders minste kant gekeken wordt en samenlevingen raken verdeeld door individualisme. En zelden wordt er gekeken hoe de minste kant van iemand gedragen kan worden door iemand die daar sterker in is. Zodat waar de een goed in is, hij de ander daarmee kan ondersteunen en met datgene waar diegene goed in is, kan daarmee weer een ander ondersteund worden. Een groep die op die manier met elkaar omgaat, kan goede resultaten met elkaar bereiken. Waar dat in een samenleving gebeurt, kunnen goede resultaten met elkaar bereikt worden. En dat is nu juist de reden waarom Ik iedereen Mijn liefde aanbeveel. Want wie Mijn liefde aanneemt, die hoeft er niet bij na te denken wat iemands sterke en minder sterke kanten zijn en hoe die te ondersteunen, want liefde voelt perfect aan waar kracht nodig is, waar ondersteuning, hulp op welk moment nodig is.

In Mijn liefde valt alles voor iedereen perfect op zijn plaats en ieder doet zijn deel waarin hij goed is en wordt ondersteund in datgene waarin hij minder goed is. Tezamen wordt dan veel bereikt, wat voor allen goed is. Zou de wereld dat alleen al inzien, dan zou het er al heel anders uitzien. Maar als jij dit inziet, pas jij het dan toe in je leven met je medemensen, dan doe je veel goed in Mijn liefde. Want dat doe Ik in Mijn liefde, Ik ondersteun jullie allemaal in datgene waarin je minder goed bent en tezamen kunnen jullie in Mijn liefde doen, waar jullie goed in zijn. Dat geeft aan alle mensen het beste resultaat.

Hemels Brood 5298

Als je een punt neemt en je trekt vanuit dat punt, daar steeds grotere cirkels omheen en je zou mensen neerzetten op alle getrokken cirkels, dan zouden de mensen op de buitenste cirkel veel verder weg zijn van het middelpunt van al die cirkels, dan degenen die op de eerste cirkel om het middelpunt staan. Nu ben Ik het middelpunt en alle mensen staan in cirkels om Mij heen, dan staan de mensen die op de buitenste cirkels staan veel verder van Mij af, dan degenen die direct om Mij heen staan. Dan zou er een groot verschil in afstand tot Mij zijn, bij de ene en de andere mens.

Ik ben in werkelijkheid het centrum van bestaan, van leven. En je zou dan kunnen denken, dat Ik dichter bij de ene mens, dan bij de andere sta. Maar zo is het niet. Want Ik ben het centrum van leven in ieder mens zelf persoonlijk. Ik sta dus even dicht bij alle mensen. Alleen is er wel een verschil in of mensen er wel of geen besef van hebben, dat Ik in hen centraal aanwezig ben. Als je dat wel of niet besef hebben, figuurlijk gesproken, in cirkels zou uitzetten, dan zouden op de eerste cirkels weinig mensen staan en hoe verder weg van het middelpunt, zouden er meer en meer mensen staan, met de meeste mensen op de verste cirkels. Toch ben Ik ook in hen persoonlijk centraal hun leven, hun bestaan. Mensen die, figuurlijk gesproken, op de buitenste cirkels staan, kijken nauwelijks in zichzelf, kijken voornamelijk buiten zichzelf. Waardoor zij Mijn aanwezigheid in hen niet opmerken. Waardoor zij niet beseffen, dat het leven, hun besef te bestaan, Mijn aanwezigheid in hen is.

Onder hen zijn ook mensen die in Mijn bestaan geloven, maar Mij alleen buiten hen denken te vinden, min of meer apart van hen, zoals hun medemensen apart van hen zijn. Toch zijn jullie allemaal tezamen in Mij één geheel en als één geheel hebben jullie allemaal tezamen met elkaar te maken, met alle individuele keuzen die iedereen maakt. Maar als je begrijpt dat Ik in iedereen individueel aanwezig ben en alles van iedereen ken en weet, omdat Ik juist de Eenheid van alle mensen tezamen ben, dan kun je ook begrijpen dat niets gebeurt zonder dat Ik het in Mijn Hand heb. Dat alles in Mijn liefde geborgen is.

Hoe ver mensen in hun besef van Mij, figuurlijk gesproken, ook van het middelpunt af staan, zij hebben toch allemaal net als jij, Mij als centrum van hun bestaan, van werkelijk leven in zich. Dat is Mijn ware liefde, die jij in je voelt en jou blij maakt. En uiteindelijk iedereen blij maakt.

Hemels Brood 5299

Bij elke situatie die iemand overkomt, staan meestal wel meerdere mensen klaar om goede raad te geven. Raad zoals zij die goed vinden. Maar die vaak niet met elkaar overeenstemt. Meestal wordt degene die van alle kanten raad krijgt, meer in verwarring gebracht, dan dat het hem helpt. Omdat de één dit zegt als het beste om te doen en de ander dat en nog een ander nog iets anders. Dat maakt de keus wat te doen niet makkelijker. En het maakt het voelen van wat Ik in het hart aanraad er meestal ook niet makkelijker op. Vaak hebben ook verstandelijke overwegingen ermee te maken dat Mijn raad in het hart niet helder gevoeld wordt. Adviezen van medemensen komen doorgaans voort uit verstandelijke overwegingen.

Als iemand door allerlei verschillende adviezen in zo’n verwarrende situatie terecht is gekomen, dan is het het beste dat hij zich even alle raad aanhoort en zich vervolgens op een stille plek alleen terugtrekt. Dat hij dan alles wat gezegd is, loslaat en in zichzelf tot rust komt. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Maar doe het toch. En als de onrust innerlijk tot rust is gekomen, dan kan diegene in zijn hart bij Mij komen. Wat dan in zijn hart opkomt, dat is het beste om te doen. Maar lang niet iedereen lukt dat. En dan zeg Ik, laat hij het minstens proberen. En laat hij dan doen, wat hem het beste lijkt, ook al is hem niet duidelijk of dat wel of niet Mijn advies in zijn hart is. Maar laat hij het dan doen, zoals het hem het beste lijkt, niet omdat anderen hem dat aanraden, maar omdat hij het zelf zo denkt goed te doen. Want ook al is dat dan misschien niet precies naar Mijn raad, hij heeft oprecht geprobeerd Mijn raad in zijn hart te vinden en dat is voor Mij genoeg, om wat hij uit eigen keus dan kiest, ten beste te doen keren.

Want komt diegene op een gegeven moment voor Mij te staan, en zegt hij, zo heb ik het gedaan, omdat anderen zeiden, dat ik het zo moest doen. Dan zeg Ik, geef niet anderen de schuld van jouw keus. Maar zegt hij, ik heb het zo gedaan, omdat mij dat het beste leek, want ik kon U in mijn hart niet verstaan, dan zeg Ik, je hebt het goed gedaan, je hebt je eigen verantwoordelijkheid op je genomen. Want van tijd tot tijd houd Ik Mij terug en laat de verantwoordelijkheid aan jezelf en zie of je die oppakt. Durf je keuze zelf te maken, maar vergeet nooit eerst bij Mij te komen. Dan wordt je keuze altijd door Mij in liefde gezegend.

Hemels Brood 5300

Ieder mens heeft de beschikking over Mijn volmaakt zuivere Goddelijke intelligentie en krachten uit Mijn wijze ware volmaakte eeuwig gelukzaligmakende liefde, zodra hij zich tot eenheid met Mij gekeerd heeft. Ieder mens kan zich tot eenheid met Mij keren, zonder zijn persoonlijk eigen besef te bestaan en zijn bewustheid van het persoonlijk eigen zijn, te verliezen. Alles wat op aarde is, is zodanig ingericht, dat het de mens helpt om tot het besef te komen, dat hij die beschikking heeft en daarvan gebruik kan maken, zodra hij in nederigheid daarvoor kiest. Maar de mens is in het algemeen blind voor de mogelijkheid om tot Mijn Goddelijke intelligentie en krachten van ware liefde te komen. Zijn eigen besef te bestaan en zijn bewustheid zelf persoonlijk te zijn, wil hij niet afstaan, omdat hij bang is daarmee zichzelf te verliezen en zijn macht van zijn te verliezen. Hij heeft er geen idee van wat het hem geeft aan weelde en rijkdom, als hij zichzelf aan Mij zou geven, onvoorwaardelijk aan Mij zou geven. Hij zou er helemaal niets van zijn bewustheid als eigen persoonlijk zijn te bestaan door verliezen, integendeel, hij zou er de persoonlijk eigen bewustheid van zijn, als Goddelijk deel van Mij, met al Mijn Goddelijke mogelijkheden in de ware grootse gelukzaligheid bij krijgen.

Dat is nu en altijd voor ieder mens beschikbaar en Mijn liefde geeft in haar wijsheid iedereen op aarde die weg te gaan, die ieder persoonlijk de ogen zal openen en helpen  om te gaan beseffen Wie Ik Ben, wie ieder persoonlijk is en wie jullie allen tezamen zijn: Mij. Jullie zijn Mij in Geest, in liefde, in waarheid en op aarde is de mogelijkheid dat te gaan beseffen en te gaan begrijpen. Maar de mensheid is weerspannig en gaat daardoor vele jaren door de woestijn van hun eigen weerspannigheid. Net als de Israëlieten. Maar zie hen niet als een apart volk, want jullie zijn allemaal de Israëlieten, laat het letterlijke begrip los en de geestelijke betekenis laat zich zien. Dan gaat het niet meer over één apart volk, dan gaat het over alle mensen die nu door de woestijn trekken en zich in hun weerspannigheid aan Mijn liefdevolle leiding onttrekken. Maar de tijd komt dat jullie in het beloofde land komen en Mij ontmoeten in je hart, zoals Ik nu al bij meerdere mensen ben in hun hart, het beloofde land.

Begrijp dat en kom, want Ik ben daar geboren uit de maagd, dat is uit de volkomen zuiverheid in je hart. Jij kunt Mij daar in ware liefde ontmoeten, zodat je daar in je hart de beschikking krijgt over al wat Ik in jou Ben. Ik ben geboren, gestorven, opgestaan, ten hemel gevaren en Ik kom terug. Begrijp dat goed, want de tijd vordert dat Ik terugkom, voor jullie allemaal! Zegen aan allen die in Mij geloven en zich tot Mijn liefde keren, zij zijn de bodes die Mijn komst aankondigen. En al luisteren maar weinig mensen, Ik kom, in ware liefde voor iedereen, kom Ik!

Hemels Brood 5301

Ik geef alle mensen een zachte impuls tot het goede bij iedere keuzen waar ze voor komen te staan. Dan trek Ik Mij terug en is het aan de mens om zijn keus te maken. Ik dring het goede aan niemand op, maar innerlijk is een aanwijzing even aanwezig. Of iemand nu wel of niet in Mij gelooft, iedereen krijgt van Mij steeds opnieuw bij elke keus een korte ingeving. Al naargelang de situatie is die impuls, die ingeving, sterk of minder sterk. En al naargelang de verlangens van iemand, zijn eigen willen, zijn behoeften, zijn drang naar macht, e.d., ervaart hij Mijn korte impuls, Mijn ingeving en al naargelang waar hij zijn zinnen op gezet heeft, geeft hij er wel of geen gehoor aan.

Mensen die vooral met zichzelf bezig zijn en alleen zorg voor zichzelf hebben, weinig of niets voor een ander over hebben, merken Mijn goede innerlijk gegeven impulsen niet eens op. Misdadigers komen niet bij hun hart, waar Ik ben en waar hun geweten is. Maar mensen die zorg hebben voor hun medemensen, die het belangrijk vinden om naar hun medemensen om te kijken, die liefde in hun doen en laten nastreven, die merken Mijn impulsen, Mijn ingevingen regelmatig wel op en handelen er van tijd tot tijd ook naar. Zij merken dat die ingevingen zoals zij Mijn impulsen ervaren, steeds juist zijn om naar te handelen.

Of mensen nu wel of niet in Mij geloven, de goedwillende mens merkt Mijn goede ingevingen op en gebruikt ze. Soms verwart het de mens die in Mij gelooft, die Mijn goede raadgevingen beseft als van Mij wel eens, en hij vraagt zich af, of het soms gewoon de hersenen zijn die op ideeën komen die goed zijn, omdat hij van anderen, die niet in Mij geloven, hoort dat zij ook van die goede ingevingen hebben. Lieve gelovige mensen, die goede ingevingen zijn Mijn ingevingen die Ik altijd aan alle mensen geef, goede of geen goede mensen, in Mij gelovigen of niet in Mij gelovigen. Iedereen geef Ik de goede impulsen, om de goede keuzen te maken en daarmee tot de beste resultaten te komen. Maar ook bij iedereen trek Ik Mij vervolgens wat terug, zodat iedereen zelf kan besluiten naar die ingeving te handelen of niet. Veel mensen vallen dan terug op verstandelijke overwegingen en doen het anders. Soms valt het hen later op, dat ze beter de ingeving hadden kunnen volgen. Maar vaak is die uit het geheugen verdwenen.

Aan jullie die in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen, zeg Ik, let op Mijn impulsen, Mijn ingevingen, ze zijn er een kort moment en dan zijn ze weer weg. Maar gezegend ben je als je je er van bewust bent, dat die ingevingen Mijn ingevingen zijn en je er naar handelt. Gezegend is iedereen die naar Mijn ingevingen handelt.