Hemels Brood 4899 t/m 4929

Hemels Brood 4899

De uiterlijke kerk in stenen gebouwen, zoals die eeuwen lang georganiseerd was en mensen gebood om naar het kerkgebouw te komen en de regels van het geloof, zoals de kerkleiders die opgesteld hadden, op te volgen, is leeg aan het lopen. Steeds meer mensen verlaten de gemeenschap kerk en houden zich niet meer aan de regels van de kerk. Meer en meer mensen kunnen het beeld dat de kerk door de eeuwen heen heeft neergezet over Mij, over de betekenissen van wat er in de Bijbel staat, niet meer aannemen en meer en meer mensen doen afstand van hun geloof, zoals de kerk hen opdroeg, en geloven helemaal niet meer.

Hoewel de kerk in vele opzichten geen waarheidsgetrouwe betekenis gaf aan Mijn Woord, werd Mijn Woord er wel regelmatig uitgesproken of voorgelezen. Iets wat nu buiten de kerk nog maar zeldzaam hier en daar gebeurt, maar niet of nauwelijks beluisterd wordt. Met het verlaten van de kerk, wat zeker wel nodig is, verlaten mensen ook alles wat goed is en zijn veel mensen zonder nog iets te geloven verder gegaan met eigen invullingen, die vooral gericht zijn op het vervullen van eigen behoeften. De kerk die mensen niet de waarheid toonde, is verlaten, maar nog bijna niemand is de kerk van waarheid binnengegaan. Voor velen is het verlaten van de kerk, zoals die was, een bevrijding, zij willen met geloof niets meer te maken hebben, er is in hun leven te veel pijn geweest door de kerk, door de mensen die de kerk vormden en de leden van de kerk voorgeschreven hoe te leven en eisen stelden die zelfs tot ernstige schade leidde voor velen.

Het besef van zelfstandigheid van de mens groeit en bestaande kerken worden steeds meer ontmanteld. Maar wat geeft het de mensen, nu zij geen belangstelling voor de waarheid hebben? Het is begrijpelijk en het zal zeker tijd vragen om helemaal los te komen van wat eeuwen lang een kerkelijke traditie was. Maar dat zal geen gemakkelijke tijd worden, want voor alle mensen is het belangrijk, dat zij de waarheid over Mij, over leven, over zichzelf en hun leven, het doel van hun bestaan en alles wat daarmee te maken heeft, leren kennen, zoals het werkelijk waar is. Daarvoor is het nodig dat er steeds mensen zijn, die Mijn Woord, zoals het werkelijk bedoeld is begrepen te worden, onder de mensen brengen. Niet opdringen, maar er eenvoudig voor zorgen, dat het er is en gevonden kan worden. Want nu zijn velen nog afkerig van alles wat hen maar aan de kerk en haar leer en dwaze uitleg doet herinneren. Maar de eigen invulling is ook niet naar waarheid van leven en dat zal uiteindelijk ook uitkomen.

Dan zal er een grote behoefte ontstaan om te gaan begrijpen wat leven werkelijk is. Ook zal Mijn Woord erbij genomen worden en mensen zullen uitleg willen, zoals die werkelijk en volledig naar waarheid is. Daarom jullie weinigen, leer alles wat er te leren is over Mij, over het ware leven, de ware betekenis van Mijn Woord en wat met de Schepping bedoeld is. Want er komt een tijd, dat jullie besef van waarheid, van Mij en Mijn liefde, van het grootste belang is voor heel veel mensen. Kom daarom naar de enige ware kerk: je hart! Je hart, waar Ik altijd Ben en waar je altijd de volle waarheid van Mijn kunt krijgen over alles. En leer in Mijn oneindig grote liefde werkelijk leven! Dat zal alle mensen ten goede komen.

Hemels Brood 4900

Leren om te moeten leren is iets heel anders dan leren om te willen leren. Moeten leren roept weerstand op en is vermoeiender dan willen leren, omdat het je interesseert. Ga je schooltijd maar na, hoeveel moeite kostte het niet als voor een vak geleerd moest worden waar je totaal geen interesse voor had of waar je helemaal het nut niet van inzag. En als het dan ook nog een vak was, wat je moeilijk kon begrijpen, dan kostte het nog meer inspanning en had je er nog meer weerstand tegen.

Zo is het voor veel mensen met Mijn Woord. Ze hebben er geen belangstelling voor, zien er het nut niet van en begrijpen het niet. Daarom hebben zij er geen interesse voor om het te leren, om uitleg te krijgen en te gaan begrijpen hoeveel waarde Mijn Woord in zich bergt voor hen, voor alle mensen. Zou de mens gedwongen worden, dan zou hij het kunnen leren begrijpen, maar het zich eigen maken en het in zijn levenshandelen toepassen, zover zou het niet komen. Hoe snel heb je in je schooltijd niet de vakken die niet meer nodig waren, afgesloten en niets meer mee gedaan? Alleen dat wat je belangstelling heeft, maak je je eigen, zodat het een deel van je handelen wordt. En dat is de bedoeling van Mijn leer, dat je je die eigen maakt en in je handelen toepast, niet omdat het moet, maar omdat je het uit eigen vrije belangstelling wilt. Daarom is het nodig dat Mijn leer, Mijn Woord, in vrijheid gegeven wordt, helemaal zonder dwang. Daarom is iedereen vrij om naar Mijn Woord te luisteren en te leren, wat Mijn Woord waard is voor het leven, het ware werkelijke leven.

Alleen daarvoor is het wel nodig dat mensen het verschil gaan ervaren tussen het één en het ander, tussen het niet werkelijke en het werkelijke leven. Dat verschil is wel zodanig, dat de belangstelling voor Mijn Woord en de waarde van Mijn Woord gewekt wordt en mensen vrij en ongedwongen gaan luisteren en leren. Maar de ene mens zal het belangrijke verschil eerder bemerken, dan een ander en zal eerder belangstelling hebben voor Mijn Woord en de waarde er van, dan een ander. In vrijheid wordt iedereen zodanig geleid, dat hij vroeger of later, zonder dwang tot belangstelling komt. En vanuit zijn vrije keus zelf wil gaan begrijpen wat Mijn Woord zegt en Mijn Woord leren doen. In vrijheid leren liefde te zijn. Leren te zijn, zoals Ik Ben.

Hemels Brood 4901

Alle mensen tezamen geven een gemiddelde van wat er gebeurt op de wereld. De volksaard van mensen in een land geven een gemiddelde van wat er daar gebeurt. Hetgeen iemand doet en laat geeft een gemiddelde van wat hem gebeurt. Zo gebeurt alles vanuit het handelen van de mens tot op een gemiddelde. Maar met Mijn liefde en de werking van Mijn liefde gebeurt alles zodanig, dat wat er gebeurt toch ook voor iedereen het beste is. Mensen berekenen vaak het gemiddelde en geven een waarde aan het gemiddelde. Soms is dan wat boven het gemiddelde uitgaat meer waard en soms is wat onder het gemiddelde blijft meer waard.

Stel dat Ik van de mate van liefde die mensen in hun handelen hebben een gemiddelde zou berekenen en dat zou 10 zijn. Wat voor een betekenis zou dat dan hebben? Voor Mij geen enkele. Want het gaat Mij niet om het gemiddelde, maar om ieder persoonlijk. Voor Mij gaat het net zo goed om de mensen die ver onder het gemiddelde scoren met hun liefde, als om de mensen die ver boven het gemiddelde scoren. Zou Ik bijvoorbeeld op het gemiddelde berekenen hoeveel liefde voor dat gemiddelde nodig is en dat als maatstaf nemen voor allemaal, dan zouden er mensen te veel en mensen te weinig krijgen. Dat is precies wat er in de wereld gebeurt. Mensen krijgen genoeg, te weinig en te veel. Maar zo is het bij Mij niet. Van Mij krijgt iedereen genoeg en precies wat diegene nodig heeft.

Daarom, het zou goed  zijn als het gemiddelde niet als maatstaf genomen zou worden, maar naar ieder persoonlijk gekeken zou worden. Dat is natuurlijk niet zo gunstig voor degenen die te veel krijgen, want die zullen dan moeten afstaan en met minder genoegen moeten nemen. En ja, wat ze eenmaal hebben, willen ze niet graag afstaan. Maar als Ik een gemiddelde zou nemen ten aanzien van onbaatzuchtigheid, dan zouden degenen die eigenlijk te veel hebben en dat niet willen afstaan, ver onder het gemiddelde uitkomen. Het is dan ook maar goed, dat Ik geen gemiddelde neem als maatstaf, want dan zouden zij veel van Mijn liefde te kort komen. Van Mij krijgt iedereen liefde, met precies zoveel werking als voor diegene het beste is. Geen gemiddelde, de een meer, de ander minder, maar allen genoeg. Meer dan genoeg!

Hemels Brood 4902

Voor ieder mens is het leven een soort puzzel met verschillende stukjes. De ene puzzel heeft meer stukjes dan de andere en de stukjes van de ene puzzel zijn kleiner dan van de andere en moeilijker aan elkaar te passen. Zo verloopt het leven van de ene mens ingewikkelder en gecompliceerder, dan dat van een ander. Hoe moeilijk de levenspuzzel voor iemand ook is, wie bij Mij komt voor hulp, zal bemerken dat de meest ingewikkelde puzzel met de meest kleine stukjes toch vrij gemakkelijk in elkaar te passen is. Alleen, veel mensen komen niet bij Mij, veel mensen zoeken niet alle stukjes, zien hun leven als van voorbijgaande aard en dat ze het er mee moeten doen, in de tijd dat zij op aarde zijn.

Maar, al vragen mensen Mij niet, toch geef Ik regelmatig de nodige stukjes aan en geef Ik regelmatig aanwijzingen, hoe de stukjes in elkaar te passen zijn, zodat er toch intuïtief stukjes van de levenspuzzel op de juiste plaats gelegd worden. Ieder leven van elk mens is voor hem een puzzel en elke puzzel is een stukje van de totale levenspuzzel. Het leven van ieder mens maakt deel uit van het grote totale geheel. Dat totale geheel kan pas afgemaakt worden, als ieder zelf zijn stukjes levenspuzzel in elkaar gepast heeft. Daarna kunnen alle in elkaar gepaste levenspuzzels met elkaar tot de totale levenspuzzel in elkaar gepast worden. Maar zie, Ik ben Degene Die de hele totale puzzel minutieus kent, Die elke persoonlijke levenspuzzel kent, Die de plaats in de totale levenspuzzel van elke persoonlijke levenspuzzel kent en precies weet welk stukje wanneer, waar op zijn plaats kan komen.

Om precies te zijn, om de eigen levenspuzzel volmaakt in elkaar te kunnen passen en om met elkaar de totale levenspuzzel in elkaar te kunnen passen, ben Ik nodig. Ik ben daarvoor de Enige. Ik ben de Enige, die alle stukjes kent, weet waar ze zijn, hoe ze te vinden zijn, hoe ze waar passen, enzovoorts. Daarom raad Ik iedereen aan, om bij Mij te komen voor hulp, om eerst zijn eigen levenspuzzel in elkaar te passen met Mijn hulp en daarna de gezamenlijke levenspuzzel in elkaar te passen. Waarom? Omdat die grote gezamenlijke levenspuzzel iedereen ware gelukzaligheid geeft, de ware totale levensgelukzaligheid: Mijn ware liefde.

Hemels Brood 4903

Wie Mijn liefde in zijn hart voelt, heeft een rein en zuiver hart. Wie dankbaarheid voor Mij in zijn hart voelt, heeft een nederig hart. Wie Mij in Jezus Christus wil volgen en dat vastberaden doet, zal geen gemakkelijke weg te gaan hebben. Maar veel hangt samen met zijn liefde voor Mij en zijn medemensen en zijn besef van Mij in zijn hart en het contact met Mij in zijn hart, zijn mate van vertrouwen in Mij en zijn moed.

Een rein en zuiver hart, een nederig hart, vol van vertrouwen op Mij en Mijn liefde, vastberaden om Mij te volgen, heeft op aarde, in de wereld, voor de wereldse aangelegenheden, voor de wereldse mens, nauwelijks of geen waarde. De woorden, de inbreng, de adviezen van zo iemand worden niet of nauwelijks beluisterd, niet serieus genomen, niet opgevolgd. Zoals ook niet naar Mijn Woord en naar Mijn adviezen geluisterd wordt. Het wereldse, de wereldse mensen, kunnen het zuivere en ware niet of nauwelijks horen, hun hart is nog niet vrij van onwaarheid, in hun hart is nog geen of nauwelijks nederigheid, in hun hart is nog geen besef van Mijn aanwezigheid in alles, want hun ogen zijn verblind door eigendunk, hun oren doof door hun eigen woorden. Maar jij, met je reine en zuivere hart, in je nederigheid, met je besef van Mijn liefde in alles en je besef van Mijn aanwezigheid in je hart en je dankbaarheid voor Mij en Mijn liefde, kind, Ik draag je door de wereld. Je ziet wat de wereldse mensen doen, je ziet het lijden wat veroorzaakt wordt en je voelt je machteloos om dat te kunnen veranderen, het lijden te stoppen.

Het is de wereld. En Ik zeg je, al wat jou aan het hart gaat, heb Ik al lang in Mijn liefde opgenomen, het is daarvoor dat Ik op aarde gekomen ben, midden in de wereld geleden heb, gekruisigd en gestorven ben, ten Leven opgestaan ben uit de dood en de wereld gered heb. Dat is volbracht. Zoals de wereld is, heb Ik haar gered. Jij hoeft de wereld niet te redden, je kunt de wereld niet redden, de wereld is door Mij gered. Het enige wat in vrijheid de wereld, dat is de wereldse mens, hoeft te doen, is zich tot Mij keren. Meer niet. Ieder die zich tot Mij keert, is gered en de wereld zal geen vat meer op hem hebben. Ik draag je door de wereld, Ik draag alle mensen door de wereld. Zonder geruis, in stilte, onopvallend ben Ik Zelf in de wereld en help alle mensen tot werkelijke leven te komen.

Want Ik heb de brug geslagen van dood naar leven. Ieder die over die brug gaat, ieder die naar Mij komt, komt over die brug van dood naar leven. Die brug is liefde! Liefde is de redding van alle mensen. Ware wijze onbaatzuchtige liefde, die Ik op aarde getoond heb. Wie tot die ware liefde komt, komt tot Mij en is gered. Daarom heb Ik gezegd, wie tot Mij komt, komt tot de Vader. Want Vader en Zoon zijn Eén.

Hemels Brood 4904

Wat je hart Mij vraagt, daar geef Ik een zuiver en waar antwoord op. Hoe eerlijker je vraag en je hart is, des te duidelijker kun je Mijn antwoord in haar zuiverheid verstaan en begrijpen. Hoe nederiger je hart, des te beter kun je Mijn antwoord over je handelen verstaan, en begrijpen hoe je handelen meer naar waarheid of meer naar liefde kan zijn. Des te beter kun je accepteren, dat Ik je je misvattingen laat zien en des te meer ben je bereid bij Mij te komen met alles en steeds Mijn advies zo goed je kunt, op te volgen.

Van niemand verwacht Ik dat hij al in alles perfect naar waarheid en liefde uit zijn hart leeft, om bij Mij te mogen komen. Kom met alles bij Mij en luister voor alles in je hart naar Mij. Ook al besef je dat je nog niet volmaakt en steeds alleen het goede, het ware, doet en liefde bent, kom juist ook dan. Maar wat daarbij wel heel belangrijk is, is dat je helemaal oprecht en zuiver voor de waarheid en het eerlijke antwoord bij Mij komt, in nederigheid en zonder eigen invullingen. Dat hoeft niet voor Mij, maar voor jezelf, om zuiver te kunnen verstaan wat Ik je aangeef. En het is ook niet zo, dat als je minder oprecht en niet helemaal in waarheid en nederigheid kunt zijn, je niet mag komen, kom ook dan, want ook dan ben je welkom. Alleen, weet daarbij dan wel, dat je evengoed van Mij een waar en zuiver antwoord krijgt, wat je wellicht niet zo aanstaat of wat je niet ten volle verstaat en begrijpt of zelfs niet hoort.

Niets van wat Ik de mens aanraad, uitleg dat het beste is om te doen, inzicht in geef, e.d. is voor Mij, maar alles is voor de mens, ten beste van de mens, voor het heil van de mens. Nog zoveel gelovigen denken dat Ik te Heilig ben om als zondig mens op enige wijze rechtstreeks te benaderen. Dat is een misvatting. Ja, Ik ben Heilig, niemand is Heilig dan Ik. In Mijn Heiligheid kom je dan ook niet. Maar in Mijn liefde kom je als je tot Mij in Jezus Christus komt. Want Jezus Christus ben Ik voor jullie allen in je hart, de zuivere waarheid, zuivere liefde en haar oneindige wijsheid. Kom, al vind je jezelf nog zo zondig of al versta je Mij moeilijk of misschien zelfs niet, kom toch en blijf komen, blijf vragen en blijf luisteren en zeker zul je Mijn antwoord krijgen, zuiver en waar, in volkomen ware wijze liefde.

Hemels Brood 4905

Hoeveel mensen bedenken zich regelmatig wat voor hun werkelijke leven belangrijk is? Weinig. Wel bedenken zij zich wat ze voor zichzelf, voor hun welzijn belangrijk vinden, maar dat bedoel Ik niet met voor hun werkelijke leven. Hoeveel mensen staan regelmatig stil bij hun besef te leven, te bestaan, te zijn op aarde en waar de beweging van hun leven vandaan komt en op gebaseerd is? Weinig. En als dat soms door omstandigheden een beetje aan de orde komt, dan voelen de meeste mensen zich daar ongemakkelijk bij. Omdat het een onzekerheidsgevoel oproept.

Onzekerheid over wanneer het op aarde zijn, ophoudt en onzekerheid over wat er dan volgt of niet meer volgt. Onwetendheid maakt onzeker. En onzekerheid is een ongemakkelijk gevoel wat mensen liever niet hebben. Velen vermijden daarom een diepere kijk in zichzelf, om het besef van leven nader te beschouwen, zodat ze die onzekerheid kunnen negeren. Want zij zien geen mogelijkheid in zekerheid te komen. Bij veel mensen om hen heen zien zij dezelfde onzekerheden en onwetendheid. En de weinige mensen die zeker zijn in hun geloof in Mij, Schepper van alles en iedereen, kunnen Mijn bestaan aan hen niet bewijzen, dus ook dat biedt hen geen zekerheid. Het gemakkelijkst lijkt het voor hen om alle gevoel over het leven in hen af te sluiten en vooral naar de logica en het verstandelijke besef te leven, gericht op wat prettig is, gericht op het eigen welzijn en het zoeken naar manieren om al wat ongemakkelijk en onaangenaam is te overwinnen.

Denk daarom niet dat jij, die in Mijn liefde zekerheid vindt in je leven, dat zo maar kunt overdragen aan mensen om je heen. Want wat jij gelooft en zeker weet, komt voort uit je innerlijk schouwen van wat er in je leeft en je hebt daarbij Mij in jou ontdekt als je werkelijke leven waarvan je je op aarde bewust bent. Je begrijpt dat het leven niet jezelf vooropstellen is, maar er voor elkaar zijn. Je begrijpt dat Ik je leven ben en dat Ik je besef van leven geef. En je beseft dat werkelijk leven niet ophoudt en niet alleen op aarde haar bestaan heeft, maar eeuwig in de hele oneindigheid haar bestaan heeft. Dat draag je niet zomaar over op je medemensen die Mij nog niet in alles en in hun hart ontdekt hebben, die de moed nog niet hebben, om door de onzekerheid heen hun werkelijke bestaan te onderzoeken.

Toch kun je iets voor al die mensen doen, voor hen die nog in onzekerheid hun weg gaan, door te zijn zoals je bent, eenvoudig te zijn zoals je voelt dat goed is om te zijn en te doen wat je voelt dat goed is om te doen. Want alles wat je doet uit besef van bestaan uit Mij en Mijn liefde, draagt bij aan zicht voor allen die door hun onzekerheid, door hun eigen gerichtheid, blind zijn, maar wel kunnen zien. Dat is, dat bij hen de mogelijkheid om te zien nog altijd aanwezig is en gewekt kan worden. Want het oog dat niet ziet, heeft niet het vermogen tot zien verloren, alleen het besef om te kunnen zien wordt genegeerd, uit angst iets te zien wat niet bevalt, wat iets toont, dat niet te begrijpen is. Veel ogen die niet zien, zijn dan ook niet blind, maar door de mensen gesloten. Het is dus een eigen gekozen blindheid uit angst voor het onbekende en het ongewenste en uit onwetendheid

Blijf jij zien en wees zoals je bent. Dan zullen mensen dat gaan voelen en als een reactie hun oog een beetje openen, uit een zekere nieuwsgierigheid, om toch te zien wat jou drijft. En een klein kiertje is een begin. Ben daarom zoals je bent, houd je hart en het oog van je hart open, dan word je een baken voor al die ogen die op een kiertje staan en langzaam verder opengaan. Blijf zoals Ik je geplaatst heb, zoals Ik je besef gegeven heb, zoals Ik je zicht en inzicht gegeven heb, want precies zo ben je door Mij bedoeld te zijn.

Hemels Brood 4906

Zou de mens het maar begrijpen en in zich naar waarheid voelen: leven is Die Ik Ben. Het leven wat ieder mens in zich voelt als degene die hij is, ben Ik, Die Ik Ben. In alles en iedereen ben Ik, Die Ik Ben. Niemand kan anders leven voelen, dan Mijn leven, Die Ik Ben. Alles is Die Ik Ben, macht, kracht, leven, alles. Al wat niet is Die Ik Ben, is niet, bestaat niet. Maar om te gaan begrijpen dat alles en iedereen het leven is Die Ik Ben, is het nodig, om het innerlijk besef te zijn, niet als het eigen zijn vast te houden, maar los te laten en vrijwillig onbaatzuchtig Mij terug te geven. Dat is, vrijwillig en onbaatzuchtig te willen zijn, zoals je voor Mij het liefst bent.

Niet uit een verstandelijke wil, een verstandelijk handelen, maar uit pure liefde voor Mij, je Schepper, je hemelse Vader, jou het besef van leven gevende God, Die Ik Ben. Want daarin ligt de snelste groei naar volmaaktheid. Niet in het verstandelijk begrijpen van Mijn bestaan in alles en iedereen, maar in het precies in het hart voelen van Mijn liefde voor jou en alle mensen, en het zelf voelen van liefde voor Mij. Onbaatzuchtige liefde voor Mij, door Mijn liefde in je hart te voelen. Want bij iedereen die Mijn liefde in zijn hart voelt, wekt Mijn liefde, liefde voor Mij. Niet om Mij goed te doen, maar om de groei van die mens tot volmaakte gelukzaligheid in volmaaktheid van waar werkelijke leven te bevorderen.

Want de wil om het ware werkelijke leven te bereiken, de wil om het goede te doen en tot wedergeboorte te komen is niet de weg, maar de pure zuivere liefde voor Mij en de medemensen is de weg. En deze zuivere liefde wordt alleen in het hart door Mijn liefde gewekt bij al diegenen die Mij erkennen als hun God en Vader, als hun Schepper, als hun redder in Jezus Christus en in hun hart bij Mij komen voor Mij, voor Mijn liefde, voor Mijn raad en daar in hun hart ook zichzelf bekennen in wie en hoe ze werkelijk zijn, zowel in het goede als ook in hun gebreken. En dat alles zonder enig eigenbelang.

Want hoe mensen ook over Mij denken, Mij zien of niet zien, wel of niet in Mijn werkelijk bestaan geloven, Mij ontkennen in hun eigendunk, Ik Ben en blijf altijd en eeuwig Die Ik Ben en niemand is, zonder Mij. Begrijp dat dit verder gaat dan het besef te zijn. Want het besef te zijn is niet het zijn. Het zijn Ben Ik, zoals Ik ben Die Ik Ben: leven, volmaakt in alles, eeuwig wijze liefde, totale gelukzaligheid, niet te definiëren, Ik Ben, Die Ik Ben.

Hemels Brood 4907

De mens heeft de vrije keus, hij heeft de vrije wil. Ik ben Degene Die alles wat mensen vrij kiezen, zodanig op elkaar afstemt, dat precies datgene gebeurt wat iedereen zodanig helpt op zijn weg over de aarde, dat niemand eeuwig in de eeuwige dood hoeft te blijven. En zodanig helpt, dat ieder tot eeuwig leven kan komen. De vrije wil is aan de mens, maar het is Mijn ordening die alle vrijwillig gekozen handelen, doen en laten, waarde voor het eeuwige leven geeft. Wat de mens in zijn vrijheid ook kiest, hoe afwijkend van liefde dat ook kan zijn, Mijn liefde in haar wijze ordening zorgt er altijd voor, dat het zijn waarde heeft voor het bereiken van het eeuwige leven in volmaakte gelukzaligheid. Het zorgt er ook voor dat, vroeg of laat, de waarde van ware onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid voor het bereiken van de gelukzaligheid van eeuwig leven ontdekt wordt door ieder mens persoonlijk en aangenomen kan worden door ieder mens persoonlijk.

Nu is het de vraag, hoe Ik juist zo’n ordening in werking kan hebben, zonder dat daarmee enige vrije wil belemmerd wordt. Dat zal pas helemaal begrepen kunnen worden als de wil van de mens uit eigen vrije keus zich volkomen verenigd heeft met Mijn Wil. Maar vooralsnog kan Ik het als volgt toch een beetje uitleggen. Stel je Mijn ordening eens voor als een bordkarton met miljoenen vakjes en de vrijheid is, dat je vrij elk vakje kunt kiezen. Maar de vakjes kun je niet veranderen en elk vakje heeft een bestemming die je wel of niet kunt weten. Nu ligt het aan je intenties waarmee je een vakje kiest, of je de bestemming te weten komt of niet. En aan elk vakje grenst een ander vakje en alle vakjes zijn met elkaar verbonden. Maar het zijn er wel miljoenen en er zijn ook miljoenen mensen die vakjes vrij kiezen. Nu begint het je waarschijnlijk al te duizelen.

Er is nog veel meer over te vertellen, maar echt, dat heeft geen zin. Het belangrijkste is dat je, zoveel je kunt, met de juiste intentie, uit eigen vrije wil ervoor kiest Mijn Wil van ware onbaatzuchtige liefde te doen voor Mij en je medemensen. Dan zorg Ik dat je de juiste vakjes doorloopt, geheel in je eigen vrij gekozen volgorde.  En dat je maar weinig vakjes hoeft te gaan, om tot werkelijk leven te komen, om tot volmaakte liefde te komen, om het ware leven persoonlijk als evenbeeld van Mij helemaal zelf te zijn, in eenheid met Mij.

Hemels Brood 4908

Hemelse Vader, ik kan U niet letterlijk zien, maar ik kan U voelen en beseffen in mijn hart. Ik voel Uw liefde in mijn hart en dat geeft mij zo’n blijdschap, zo’n vreugde en zo’n dankbaarheid.

Wat jij, en weinig mensen met jou, in je hart voelt en beseft, is werkelijk, ben Ik werkelijk, ook al zie je Mij niet letterlijk, materieel. Juist dat maakt het voor veel mensen moeilijk om in Mijn bestaan als een werkelijkheid te geloven, zoals zij zelf werkelijk zijn en zoals zij zichzelf werkelijk als leven ervaren. Want bij heel veel mensen is het eerst zien, dan geloven. Terwijl het ten aanzien van Mij eigenlijk omgekeerd is, eerst geloven en dan gaan zien. Maar dan niet letterlijk materieel zien, maar geestelijk zien, Mij zien in je hart, dat is Mij beseffen en Mijn liefde voelen in je hart en begrijpen Wie Ik Ben: alles en iedereen, het ware werkelijke Leven, Persoonlijk, God, Schepper, Jezus Christus, Heilige Geest, Alles. Oneindig Leven, oneindig Alles. Volmaakt leven is volmaakt liefde, Persoonlijk Zijn, volmaakt Intelligent, het is in gesproken taal niet zodanig weer te geven, dat het omvat Wie Ik Ben. Eeuwig is niet te omvatten, hoe zou dan Mijn eeuwig Alles Zijn in aardse eindigheid in woorden weer te geven zijn? Of in volmaaktheid te begrijpen zijn voor het onvolmaakte schepsel, wat nog op weg is tot volmaaktheid?

Maar Ik laat Mij geestelijk zien in het hart van de mens die Mij zoekt, oprecht zoekt, Ik laat Mijn liefde voelen in het hart dat Mijn liefde zoekt, oprecht zoekt. Ik laat Mijn Goddelijkheid beseffen in het nederige hart en Mij begrijpen Die Ik Ben in Jezus Christus door degenen die oprecht zoeken Mij in Jezus Christus aan te nemen en te volgen. Want wie tot Jezus Christus komt, komt tot Mij, het ware Zijn, het ware Leven, de volmaakte liefde en wijsheid. Ik ben volmaakt, zonder zonden. Kom tot Mij Die volmaakt, zonder zonden Is. Voel hoe volmaakt, zonder zonden, Mijn eeuwige liefde en haar wijsheid is, volmaakt eeuwig Leven. Leven is werkelijk, geestelijk zien is letterlijk werkelijk zien, al het andere lijkt het letterlijk werkelijk zien, maar werkelijk zien is Mij in je hart zien, voelen, begrijpen. Want materie gaat voorbij, werkelijk Leven ben en blijf Ik eeuwig, Alles, en dat voel jij in je hart, werkelijk!

Hemels Brood 4909

De wensen die Mijn kinderen hebben, worden opgenomen in Mijn liefde en tot vervulling gebracht, zolang ze goed zijn en passen in het geheel van alles wat goed is. Dat wil niet zeggen dat zo’n wens precies uitkomt, zoals diegene zich voorstelt, maar wel zo, dat het die mens tegemoetkomt in zijn wens. En dat kan heel verrassend zijn.

De meeste goede wensen komen voort uit een bepaalde situatie die tot een bepaalde wens leidt. Maar de wens zoals die bij een mens ontstaat, is vaak gebaseerd op het besef, de kennis en zicht van die mens. Mijn liefde neemt de wens op en laat die uitkomen zoals het het beste is, op basis van wat Ik weet, zie en voor Mij mogelijk is, ten gunste van veel meer dan die mens kan weten, zien en beseffen. Iedereen met een echt goede wens, zal zeker meer vervuld krijgen, dan hij zich als vervulling van zijn wens kan voorstellen. Alleen, soms pas na langere tijd en altijd alleen zo, dat het ten goede komt aan het ware leven voor iedereen. Soms wordt niet herkend, dat een gebeurtenis tot de vervulling van een wens zal leiden. Want soms is een pijnlijke verandering in iemands leven nodig, om tot een vervulling van een wens te komen. Maar dat wordt niet altijd bemerkt.

Ja, Ik ken al jullie harten en Ik weet precies wat in ieder hart omgaat, welke wensen er in ieder hart aanwezig zijn en welke waar en goed zijn om in Mijn liefde op te nemen en tot vervulling te brengen. Ik ken al jullie diepste en meest verborgen wensen, afgeschreven wensen, weggestopte wensen, onbewuste wensen, voor onmogelijk gehouden wensen, Ik ken ze allemaal en Ik weet precies waar elke wens op zich mee te maken heeft. Ik ken de gebeurtenissen waaruit wensen ontstaan zijn, Ik ken de goede zuivere wensen, en de minder goede, Ik zie ze allemaal. En de meest goede wensen komen tot in Mijn liefde en roepen Mijn liefde tot vervulling van de wens.

En ja, als het werkelijk een alom goede wens is, dan gebeurt het dat vervulling van de wens voor vreugde en blijdschap zorgt bij de mens, maar ook in de hemelen. Want het goede wat op aarde in liefde gebeurt, geeft ook vreugde aan allen in Mijn hemelen. Waaiert als een golf van liefde en vreugde over de aarde en de hemel. Ook een goede wens van jou Mijn kind.

Hemels Brood 4910

Er zijn twee soorten van spijt. Spijt om iets dat je gedaan hebt en niet goed voor je uitpakte. Iets wat je gedaan hebt en mensen tegen je in het harnas joeg, of waardoor je in een moeilijke situatie terecht bent gekomen, of waardoor je iets wat voor jou waarde heeft, niet gekregen hebt of verloren hebt. Spijt omdat je niet gewonnen hebt, omdat anderen van jou gewonnen hebben, kortom spijt voor jezelf, voor wat jou in de minderheid bracht. En er is spijt omdat je iets gedaan hebt wat iemand kwetste, iets afnam, iemand tekort deed, niet bemerkt hebt. Spijt voor de ander, voor wat de ander in de minderheid bracht. Spijt, omdat je niet gehandeld hebt zoals Ik je geleerd heb, zoals je weet dat in waarheid en in Mijn liefde zou passen. Niet voor jezelf, maar voor je naaste, die je tekort deed en voor Mij, je liefhebbende Vader, Die jou altijd in liefde draagt, ook als je niet naar Mijn goedheid en liefde leeft. Spijt, niet omdat je door je handelen iets mist, of niet krijgt, maar oprecht, omdat je beseft dat het niet goed was wat je deed of niet deed en je oprecht beseft dat je het zo niet nog eens wilt doen. Spijt, niet om de gevolgen voor jou, maar om de waarheid van liefde en trouw, omdat je de waarde daar van inziet, voor je medemensen en voor Mij.

Veel mensen krijgen spijt omdat ze de gevolgen van hun daden bemerken voor zichzelf. Veel moeilijker is het om tot oprechte spijt te komen zonder eigenbelang, zonder zelfmedelijden. Want het hebben van spijt uit eigenbelang of uit zelfmedelijden, komt niet tot Mijn liefde en dergelijke spijt heeft dan ook geen werkelijke waarde. Die soort van spijt zal ook het gemoed niet verlichten en de ontstane situatie van weerstand niet veranderen. Als je handelen niet juist was, erken dan dat je handelen niet juist was, wees oprecht in je verontschuldiging, vraag oprecht om vergeving en vraag Mijn steun om niet nog eens tot hetzelfde handelen te vervallen. Want elk handelen wat niet juist was, heeft zijn oorsprong in zwakte ten aanzien van iets. De tegenkant weet dat en zal steeds proberen die zwakte uit te buiten, vooral als er eigenbelang aan te pas komt. Maar oprechte spijt en oprechte intentie het zo voortaan niet meer te willen doen, niet voor het eigen verlies, maar voor Mij en Mijn ware liefde, zal alles ten goede brengen!

Hemels Brood 4911

Lief kind, Ik zie in je hart dat je vindt dat de Bijbel, zoals die bij jullie in boekvorm bekend is, niet een makkelijke weg naar Mij laat zien. Je vindt het te streng en dwingend, terwijl je Mij in je hart hebt leren kennen vol liefde en zonder enige dwang uitleggevend aan al wat je niet kon begrijpen. Nu vraag je je af, hoe belangrijk is het boek Bijbel, zoals die in de kerken vooral bestudeerd wordt en dwangmatig als geloofsboodschap steeds aangewezen wordt om naar te leven.

Daarop zeg Ik, ook in die Bijbel staat toch Mijn Woord. Alleen is er in de vertalingen wel de interpretatie van mensen geslopen. Dat is de strengheid en de dwang, die in de basis juist is, maar niet in alle opzichten zo tactisch onder woorden gebracht is. Als Ik zeg: handel zoveel je kunt naar waarheid en liefde, want dat is in alle opzichten het beste voor jou en iedereen en daarbij, al wijk je maar een millimeter af van liefde, dan ben je al niet in de ware liefde hemel, want de liefde hemel is volmaakt liefde en waarheid, daar kun je eenvoudig alleen volkomen ware liefde zijn, of je bent daar niet, want het is een vaststaande hoedanigheid. Dit is volkomen ernst, zonder dwang te begrijpen, zoals Ik het heb uitgelegd. In de Bijbel hebben mensen de ernst omgezet in strengheid en dwang: je moet ware liefde zijn, anders kom je niet in de hemel, maar in het tegenovergestelde daarvan, waar kommer en kwel je wacht.

Kijk, dat is bewoording van de mens, niet van Mij. Evengoed is al wat geen liefde is, het tegenovergestelde van liefde en geeft het tegenovergestelde daarvan, dat kan gezien worden als kommer en kwel. Maar zo is het wel heel simplistisch voorgesteld. Alsof de mens, als hij afwijkt van liefde, zonder enige mogelijkheid overgeleverd is aan de meest onaangename kwellingen en pijnen, zonder enig uitzicht op verbetering. Maar zo is dat niet. Want op aarde mag de mens leren wat het verschil is tussen het een en het ander en leren wat de juiste keus van handelen is om tot waar en gelukkig leven te komen. En al brengt dat met zich mee, dat niet alles zonder onaangename gebeurtenissen en zonder pijn zal verlopen op aarde, toch, wat er ook gebeurt, het draagt er altijd aan bij, dat de mens de weg kan vinden om tot het ware gelukzalige leven te komen. En ja, dat is in de bewoordingen van de gangbare Bijbelteksten, moeilijk terug te vinden. Vooral aangaande het Oude Testament. Maar als je het Oude Testament in het licht zet van de afdwalingen van liefde van de mens, die veel naar eigenbelang en eigengewin neigt te doen, dan is het Oude Testament ook dieper en beter te begrijpen. Dan is ook te begrijpen, dat het heel nodig was, dat Ik in Jezus Christus ter redding van de mens op aarde kwam en de ware weg liet zien. De ware weg die Ik in Jezus Christus Ben: de Weg, de Waarheid en het ware Leven.

Waarom heb Ik die strengheid, die dwangmatige teksten toegelaten, terwijl jij Mijn zachtmoedigheid kent? Dat is vanwege de vrijheid van de mens. Maar staat er niet geschreven, zalig degenen die niet zien en toch geloven? En is het niet zo, dat jij Mij gevonden hebt, in je hart en Mijn liefde gevoeld hebt, in je hart? Dat, Mijn lief kind, is Mijn genade aan jou, Mijn zegen aan jou. En dat geef Ik aan allen die oprecht Mij zoeken en dan zorg Ik ervoor, dat in de Bijbel toch Mijn Woord van genade en zachtmoedigheid bemerkt wordt en dat er andere geschreven teksten Mijn genade en liefde aan alle mensen laten zien en begrijpen. En het belangrijkste: dat zij die Mij zoeken Mij in hun hart zullen vinden en in hun hart direct van Mij Mijn Woord zuiver en waar horen, verstaan en begrijpen.

Hemels Brood 4912

Waar een wil is, is een weg. Maar, is het de goede weg, is het de goede wil? Zoek steeds Mijn Wil, breng je eigen wil met Mijn Wil overeen en je hebt de goede wil en je gaat de goede weg. Dat lijkt heel eenvoudig zoals het hier nu staat, maar in werkelijkheid is het zo eenvoudig niet. Want meestal is de eigen wil zo sterk aanwezig, dat het een belemmering vormt om Mijn Wil te vinden, zelfs al om Mijn Wil te zoeken. Mijn Wil is altijd gelijk aan het doen van liefde en wijsheid. Dus zoeken naar Mijn Wil is zoeken naar ware liefde en haar wijsheid. Alleen, dat komt de meeste mensen niet uit.

Het eerste probleem wat zich daarbij al voordoet, is waarheid. Liefde is in haar wijsheid altijd volkomen waarheid. En dat is voor veel mensen al heel moeilijk, vasthouden aan waarheid. Heel veel mensen zijn heel gemakkelijk over te halen om waarheid los te laten, voor een kleine beloning zijn veel mensen al bereid de waarheid te verdraaien of over iets te zwijgen, terwijl het eerlijker zou zijn om dat te zeggen. Dan komt hun wil al niet meer overeen met Mijn Wil. Een volgende belemmering is het eigenbelang. Liefde is in haar wijsheid altijd volkomen zonder enig eigenbelang. De meeste mensen houden op de een of andere manier toch hier of daar vast aan een zekere mate van eigenbelang. Vaak wordt dat ook aangeraden: zorg voor jezelf, kom voor jezelf op. Ja, ieder mens heeft de verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar het advies: ‘zorg voor jezelf’ heeft toch een ondertoon die zegt: houd je eigenbelang in de gaten, want de ander doet dat niet.

Kijk, dat mag waar zijn, de ander doet dat wellicht niet. Maar Ik, je hemelse Vader, wel! En nu juist dan, als je je eigenbelang voor Mijn Wil opzij zet en in volkomen waarheid blijft, vind je door Mij wat in ieders belang het beste is en met dezelfde liefde als Ik voor jullie allen heb, kun je de goede en juiste weg vinden om te gaan en het hoogste goed bereiken wat op aarde te bereiken is: eeuwig waar leven als eigen persoonlijk bewust zijn. Wat in alles pure ware hemel is, gelukzalige liefde, Mijn liefde.

Hemels Brood 4913

Leven is beweging. Beweging wordt beïnvloed door denken, beseffen en doen of laten. De hoogste beweging is het volmaakte leven in opperste gelukzaligheid. Hoe meer het doen en laten overeenkomt met liefde en haar wijsheid, des te hoger de beweging. Materieel gezien wordt deze beweging omgezet in trillingen. Maar de materiële trillingen zijn niet het leven. De geestelijke beweging gelijk aan liefde is leven.

Het is de vrijheid van de mens om zijn handelen wel of niet met liefde en haar wijsheid overeen te brengen. Hoe meer in overeenstemming het handelen met liefde en haar wijsheid is, des te hoger is de beweging en des te meer zal geluk ervaren worden. Maar om de keuze voor één of ander naar juist inzicht te kunnen maken, is het nodig het verschil tussen het één en het ander te begrijpen. Want hoe kan iemand de beste keuze van leven maken, als hij niet begrijpt en niet weet wat de keuze precies inhoudt. Om liefde en haar wijsheid te kunnen ervaren, heeft de mens zijn gevoel in het hart gekregen. Om het verschil tussen het één en het ander te kunnen begrijpen, heeft de mens intelligentie, het verstand in de hersenen gekregen. Als hij met die twee, met zijn hart en zijn verstand goed samenwerkt, kan hij tot volkomen begrip, tot volkomen liefde en haar wijsheid komen, daardoor tot de hoogste beweging.

Niet de trillingsbeweging van de materie is daarbij belangrijk, wat nogal wat mensen denken dat dat hen tot grote hoogte zal brengen, maar de ware geestelijke liefdebeweging is voor waar geluk van leven belangrijk. Die beweging is niet met het denken, het inzetten van positieve gedachten te bereiken, maar met het uit eigen vrije keus doen van en handelen naar liefde zonder eigenbelang. Om dat te begrijpen, is het nodig het besef in het hart en het verstand te gebruiken, het hart steeds te onderzoeken en steeds meer te ontdekken van wat de werkelijke levensbeweging uit Mij, jullie Schepper, is. Daarvoor kun je bij Mij komen in je hart. Je hart is de plaats van liefde en daarmee ook de enige plaats waar Ik Ben en je Mij kunt ontmoeten: volmaakt werkelijk leven, volmaakte liefde, totale gelukzaligheid. Niet een materiële trilling, wel de hoogste beweging van Leven en toch Persoonlijk Wezenlijk Zijn. Leven ben Ik in alles en iedereen, zoals jij leven voelt en bent. In hart en ziel: geluk.

Hemels Brood 4914

Als je één lamp aansteekt, heb je licht. Maar elke lamp die je daarbij aansteekt, geeft meer licht en zo geven veel lampen bij elkaar veel licht. Zo gaat het ook met Mijn licht. Als één mens Mijn licht uitstraalt is er licht, Mijn licht. Als veel mensen Mijn licht uitstralen, is er veel licht en is er meer te zien dan bij één licht. Soms is het ook nodig om het licht wat mensen uitstralen te verspreiden over een groter gebied en soms is het nodig om veel lichten tezamen te brengen om meer licht te geven, vooral als er grote duisternis is. Daarom is het goed dat mensen die Mijn licht van ware liefde uitstralen van tijd tot tijd samenkomen. Het versterkt hun eigen licht en het geeft meer licht aan de omgeving en aan mensen die in de buurt van het licht zijn.

Hoe meer iemand zich naar Mijn liefde aardt, dat is, zich Mijn liefde eigen maakt uit eigen vrije keus, des te meer licht zal diegene van Mijn liefde uitstralen tot in de harten van hen die nog nauwelijks enig licht in hun hart beseffen. Toch zijn er harten zo blind, dat zij het grootste licht nog niet zien, zelfs Mijn licht in hun hart niet zien. Dan trek Ik Mij niet terug uit hun hart, maar in ieder hart, hoe verduisterd en hoe blind het ook mag zijn, blijf Ik aanwezig en laat Ik Mijn licht schijnen. Maar uit zo’n hart wordt de duistere wereld niet verlicht. Daarom zijn jullie nodig, die licht uit je hart uitstralen, Mijn licht. Opdat door velen Mijn licht gezien wordt en in hun hart Mijn licht bemerkt wordt. Want veel mensen wandelen in duisternis, zonder te beseffen welk Licht in hen aanwezig is. Door het zien van jullie licht, wordt Mijn licht in hen versterkt en wordt besef van het licht in hun hart gewekt.

Wees niet alleen verspreider van Mijn licht, maar kom van tijd tot tijd samen en vergroot gezamenlijk Mijn licht, door samen Mijn liefde te doen, door armen brood te geven en rijken te leren delen. Door zieken te verzorgen en hen die verdriet hebben te troosten. Door degenen die zoeken bij Mij te brengen, als zij daartoe bereid zijn of de weg te wijzen om tot Mij te komen. Kom samen, om elkaar te sterken in liefde te blijven, in een wereld die afkerig is van Mij, blind is voor Mijn liefde en vooral handelt naar eigenliefde en eigenbelang. Wees sterk in Mijn licht en verspreid Mijn liefde, zonder dwang, in vrijheid. Wees wie je bent: Mijn liefde, Mijn licht.

Hemels Brood 4915

Iedereen ziet in winst voordeel. Maar is winst wel altijd voordeel? Want wanneer is iets winst? Als je het omdraait dan is voordeel wat mensen ergens mee kunnen behalen, winst. Op aarde zijn heel veel mensen uit op voordeel, op winst, en dat is bij iedereen wel bekend. Met die kennis over elkaar is het gemakkelijk om elkaar te beïnvloeden en een ander te laten geloven ergens voordeel mee te kunnen behalen, voor het eigen voordeel. Alle reclames zijn daar een voorbeeld van. Elk spotje over een te kopen voorwerp, laat zien welk een voordeel, winst, het geeft, als je dat bezit. Maar al degenen die het kopen, geven de verkoper winst. Op zo’n manier is bijna alles op aarde met elkaar verbonden, steeds gericht op voordeel en winst.

Wat is werkelijk voordeel, wat is werkelijk winst? Want, in welke situatie is al dat voordeel werkelijk winst? Alleen voor het verblijf op aarde, om het verblijf op aarde zo aangenaam mogelijk door te komen. En nu juist daar is het verblijf op aarde niet voor bedoeld. Iemand die een beetje doordenkt, zou toch wel kunnen begrijpen, dat een verblijf op aarde niet bestemd kan zijn voor het gemak van het op aarde zijn en een aangenaam verblijf. Wie wordt daar uiteindelijk beter van? Want, als het verblijf op aarde ten einde is, heeft niets van al dat voordeel en al die winst nog enige waarde of enige betekenis, dan is alles wat was gelijk aan dood. En dood ziet niemand als voordeel of als winst.

Nu zeg Ik je wat werkelijk waarde heeft en betekenis, dat is je wijze van handelen. Maar dat is het alleen, als je er geen voordeel of winst mee zoekt, als je niets aanbiedt voor voordeel of winst, om zelf voordeel of winst te behalen, maar afziet van die manier van omgaan met elkaar om winst en voordeel, maar Mijn ware liefde zoekt, niet als voordeel voor jezelf of winst voor jezelf, maar voor je medemensen. Werkelijk voordeel en werkelijke winst afstaan en inzicht vragen in de wijsheid van Mijn liefde, niet voor jezelf, maar voor je medemensen, om hen te helpen vrij te komen van hun ijver voor het verkrijgen van voordeel en winst. Als je je medemensen met liefde en wijsheid helpt om bij Mij te komen en ook niet voor zichzelf voordeel en winst na te jagen, maar Mijn liefde en haar wijsheid voor hun medemensen. Dat geeft geen voordeel en geen winst, maar eeuwig leven! Eeuwig gelukzalig leven, de hoogste waarde voor iedereen, zonder winst of voordeel!

Hemels Brood 4916

Als je aandacht in beslag genomen wordt door werelds materiële aangelegenheden, is er weinig aandacht voor Mij. Toch is het ook op zulke momenten van belang om aandacht voor Mij te hebben. Want elk besluit dat je neemt, heeft invloed op je leven en dat van je medemensen. Heb je geen aandacht voor Mij, dan kan het zijn dat je een advies van Mij over het best te nemen besluit mist en een besluit neemt, waarvan je later inziet dat Mijn advies beter geweest zou zijn.

Als de dagelijkse situaties gemakkelijk lijken te gaan, verslapt ook vaak de aandacht voor Mij, het gebruikelijke gaat zoals het gewend is te gaan. Maar is er dan plots een situatie die anders gaat dan gebruikelijk is, dan wordt de aandacht meestal geheel daardoor in beslag genomen en niet aan Mij gedacht om raad te vragen. Het gaat allemaal zo vlug en onverwachts, dat de eigen verantwoordelijkheid een snel handelen eist, om de situatie op te lossen. Als er andere mensen bij de betrokken zijn, met allen een eigen mening over hoe een en ander het best aangepakt kan worden, dan is het meestal ook niet gemakkelijk om even tijd te nemen en in het hart bij Mij te komen.

In zulke situaties is het negatieve er snel bij om tegenwerking te geven en aandacht vast te houden, zodat niet direct meer aan Mij gedacht wordt. Laat je in geen enkele situatie er van af brengen toch even tijd voor Mij te nemen. Ook al lijkt het erop dat daar geen tijd voor is. Je hoeft in een kritieke situatie maar een seconde in je hart heel oprecht Mijn hulp te vragen. En denk je dan, dat door die ene seconde de situatie zal escaleren? Juist door die ene seconde in je hart bij Mij te komen, geef je Mij de gelegenheid de situatie te redden en alles voor iedereen ten goede te doen keren. Want in minder dan een seconde kan Ik doen, wat een mens in geen 100 jaar kan doen! Besef dat en houd altijd ook aandacht voor Mij, je eeuwig liefhebbende hemelse Vader.

Hemels Brood 4917

De wereld blijft draaien en jij hebt op die draaiende wereld ergens je plaats van Mij gekregen. Met jou tezamen hebben alle mensen hun plaats gekregen. Waar ieder mens ook is, daar ben Ik ook. Jij hebt jouw plaats, een plaats op aarde. Ik heb alle plaats, niet alleen op aarde, maar overal. Ieder mens heeft een plaats, Ik heb alle plaats. Overal.

Maar veel mensen die een plaats op aarde hebben, gedragen zich alsof ze alle plaats hebben en gunnen anderen hun plaats niet. Dat is de vrijheid die iedereen heeft. Door die vrijheid kan iedereen meer denken te zijn, dan hij is, meer willen hebben, dan voor hem nodig is, anderen afnemen wat niet van hem is. Maar als alles van iedereen is, als iedereen overal plaats heeft, als niemand meer wil, dan hij nodig heeft, wat is er dan nog van iemand af te nemen? Ik ben overal, Ik heb alles, voor Mij heeft het geen enkel belang om iets van iemand af te nemen, alles is al van Mij. Het enige wat Ik doe, is geven. Iedereen geven, wat Ik heb. En weet je, Ik geef alles wat Ik heb altijd al aan iedereen, alles. Maar heel veel mensen nemen wat Ik geef niet van Mij aan, maar nemen weg wat anderen van Mij gekregen hebben.

Zo gaat het op aarde, zo draait de wereld steeds hetzelfde rondje. Iedereen kan alles hebben wat maar nodig is, alles krijgen wat nodig is, van Mij. Alles. Alleen, heel veel mensen weten niet wat alles is. Alles wat werkelijk is. Want Ik geef alleen alles wat werkelijk is. Iedereen heeft een werkelijke plaats, waar alles is. Maar de meeste mensen zien maar een heel klein stukje van alles wat werkelijk is en er voor hen is. Door hun blindheid gaan ze van anderen halen, wat zij zelf al lang ook hebben, maar niet zien.

Niet alles wat je ziet, is wat je denkt te zien en van wat je niet ziet, is meer dan je bedenken kunt. Jij hebt je plaats gekregen, hoe meer je je plaats waardeert, des te uitgebreider wordt je plaats. Want jouw plaats is Mijn plaats en Mijn plaats omvat alles, is alles. Wie zijn plaats inneemt met Mij, heeft met Mij alle plaats, ook al heeft hij op aarde, in de wereld, nauwelijks plaats. Begrijp je?

Hemels Brood 4918

Op aarde gebeuren goede dingen, maar ook de meest verschrikkelijke dingen, en alles nog daartussen. En het enige bruikbare en daar tegen werkbare wapen wat de mens tot zijn beschikking heeft, is werkelijke liefde. Maar liefde voor de ergste vijand is heel moeilijk op te brengen, zelfs voor de meest goedaardige mens.

Om toch tot die nodige liefde te kunnen komen, ben Ik er, ben Ik mens geworden op aarde in Jezus Christus. Want Ik, jullie Schepper, heb alle mensen wel in Mijn liefde op aarde geplaatst, maar Ik heb jullie daarbij ook allemaal de vrije wil gegeven, opdat alle mensen in het persoonlijk eigen besef van bestaan de volmaakte gelukzaligheid van Mijn werkelijk leven, zelf persoonlijk zou kunnen ervaren en zijn. Daarvoor heb Ik Mijn wil ondergeschikt gemaakt aan de wil van jullie allemaal, terwijl Mijn liefde in jullie eeuwig haar kracht heeft behouden. Zij staat in alles jullie ten dienste in Mij, dat is in Jezus Christus. Ieder mens die, zoals Ik in Jezus Christus, aan Mijn ware liefde en wijsheid vasthoudt in zijn handelen, kan daarmee de grootste wonderen doen.

Omdat Mijn wil, welke volmaakte liefde is, aan de wil van de mens ondergeschikt is, ten dienste van de mens, om de mens het doel van zijn bestaan op aarde te kunnen laten bereiken in een van zichzelf persoonlijk bewust bestaan, is het aan de mens om de kracht van ware wijze liefde tot werking te brengen op aarde. Die Mens ben Ik, Jezus Christus, in jullie allen. Wie zich tot Mij keert zoals Ik Ben, is Mij in zijn mens-zijn en leeft werkelijk. Veel mensen vragen Mij de kracht, iedereen heeft Mijn levenskracht. Maar het inzetten van Mijn kracht hangt nauw samen met de keuze van de mens zelf, persoonlijk en gezamenlijk.

Alleen liefde en haar wijsheid is afdoende middel om tot wonderbare werken te komen, als daarbij geen enkel eigenbelang aanwezig is en als daarbij een volkomen vertrouwen op Mij aanwezig is en de gebeurtenissen in het volkomen vertrouwen op Mij ook geheel en volkomen aan Mij worden overgelaten, ook als het gaat, zoals het gaat. Want uiteindelijk is er maar Eén Mens nodig, die tot in al zijn handelen zijn grootste vijand alleen in en met liefde tegemoetkomt, om alle mensen van die ene vijand die allen parten speelt, te redden. Die Ene Mens Ben Ik in Jezus Christus. Wees zoals Ik Mens Ben in jouw hart en je kunt wonderen doen ten goede voor alle mensen. Want alleen liefde en haar wijsheid brengt vrede en ware levensvreugde aan ieder die dat zonder eigenbelang voor anderen wil.

Hemels Brood 4919

Een dief uit armoede is een heel andere dief, dan een dief uit hebberigheid. Een dief uit armoede zou geen dief zijn, als hij geen armoede had. Maar een dief uit hebberigheid blijft dief, ook al heeft hij genoeg. Zo is er een verschil tussen mensen en hun handelen. De één wijkt af van het pad van waarheid en liefde uit een zekere nood, de ander om er beter van te worden. Alleen, op aarde worden dieven gelijk aan elkaar berecht. Een misdaad is een misdaad, de straf blijft de straf.

Zo bekijk Ik het handelen van de mens niet. Want de ene afwijking van liefde heeft een heel andere oorzaak dan de andere, de mentaliteit van de ene mens heeft een heel andere oorsprong, dan van de andere mens en de intenties zijn ook bij de een heel verschillend, dan bij de ander. Daarom gaat het met de ene mens ook anders, dan met de andere en daardoor komt de ene mens eerder tot spijt en vernieuwd inzicht dan de andere. Maar wat binnen in de mens aanwezig is aan overwegingen en overtuigingen is alleen door Mij helemaal tot in het diepst van de ziel te zien en te kennen en alleen Ik weet en zie in welk verband het handelen van iemand staat tot zijn innerlijk besef van waarheid en liefde en wat daarbij zijn overwegingen en overtuigingen zijn, door opvoeding en ervaring. Ook weet Ik precies in welke mate iemand talenten gekregen heeft en moeilijkheden om te dragen.

Een mens kennen is meer, veel meer dan zijn gedrag te zien en te horen wat hij zegt of zwijgt. Daarom, het oordeel van een mens over zijn medemens is altijd gebrekkig, als hij kijkt en luistert met zijn eigen materiële ogen en oren. Maar voor wie op een eerlijke manier wil kijken en luisteren, om te kunnen weten wat hij van iemand wel of niet kan verwachten, is het nodig dat hij daarvoor bij Mij komt en Ik zal hem zoveel in zijn hart te weten geven, als in alle eerlijkheid nodig en goed is. Want zonder oordeel is het toch nodig om elkaar te kennen, om op een juiste manier met elkaar om te gaan, om de dief te kennen en zijn daden te kunnen voorkomen en om de goede mens te kennen en in zijn daden te steunen. Zodat niet de vergissing gemaakt wordt de dief te steunen die eerlijk lijkt maar niet is en de goede mens tegen te houden, omdat zijn goedheid niet herkend wordt. En dat gebeurt maar al te vaak.

Alleen door bij Mij te komen in je hart kun je van Mij het juiste zicht op je medemensen krijgen, zodat je ieder op de juiste wijze kunt benaderen en je zicht op iedereen naar waarheid is. Want er is niets verkeerd aan om de dief te herkennen als dief en je voorzorg te nemen en de goede mens te herkennen en je steun te geven. Maar het is wel mis, als je dat omdraait en de dief steunt en de goede mens tegenwerkt. En dat verschil kun je alleen zeker weten door Mij in je hart te vragen en naar Mij in je hart te luisteren. Zodat je inzicht juist en je handelen voor iedereen goed is. Want er is verschil tussen een dief en een dief en tussen een goed mens en goed mens. Maar er is geen verschil tussen wat waar is en wat waar is: Mijn liefde, wijsheid in waarheid.

Hemels Brood 4920

Niemand hoeft te denken dat Ik maar wat doe, dat Ik iets aan het toeval overlaat, dat chaos niet te beheersen is, dat Mijn Hand gebrekkig is, want hij zal meemaken hoe Mijn Hand alle leven behoudt en erover beschaamd zijn hoe nietig hij zelf is. Niet uit misnoegen, maar uit liefde van Mij zal hij meemaken, dat Mijn Hand zijn leven vasthoudt, zoals een liefdevolle moeder haar kind beschermend vasthoudt en liefde geeft, om het kind het allerbeste te geven wat maar mogelijk is. Diegene zal beseffen, tot zijn geluk, dat Mijn liefde oneindig veel verder gaat, dan de grootste liefde van een moeder voor haar juist geboren kind. En jullie zijn allemaal juist geboren kinderen, die in Mijn liefde mogen groeien tot volmaakt leven. Niet een kinderlijk leven, maar volmaakt leven.

Al wat Mijn Hand omvat, heeft dat ten doel: het werkelijk ware leven in gelukzaligheid voor alle mensen. Wanneer de mens ontspoort, wanneer hij zijn pad over de aarde verlaat en in de grootste woestenij terechtkomt, dan is ook daar toch nog altijd Mijn Hand van liefde, die Ik voor iedereen openhoud en die voor iedereen altijd het beste bewerkt. Maar het zal zijn, dat de twijfelaars tot zicht gebracht worden op ongebruikelijke wijze, want daarzonder zijn zij niet tot zicht te brengen. Het zal zijn, dat heel onaangename situaties degenen die Mij ontkennen, zullen treffen, want daarzonder zijn zij van hun misvattingen niet te redden. Het zal zijn, dat vuur nodig is voor degenen met een koud hart, want daarzonder zal hun hart niet tot warmte komen. Zij zullen zich eerst moeten branden om tot warmte te komen, tot de warmte van ware liefde. En zo zal het dan ook zijn, dat mensen denken dat natuurgeweld Mijn wraak is, terwijl Ik geen wrakende God ben, terwijl Ik geen wraak neem, geen wrok koester, alleen volmaakte liefde. En juist gebeurt alles uit Mijn volmaakte liefde, omdat anders het doel voor alle mensen niet bereikt zou kunnen worden.

Daarom ben Ik van tijd tot tijd streng en lijk Ik zonder genade te zijn, terwijl dat juist Mijn grootste liefde en grootste genade is, als Ik iemand wat hardhandig aanpak. Maar wie gelooft en Mij vertrouwt, kan gerust zijn in Mijn zachtmoedigheid. Want ook dat is Mijn Hand vol liefde.

Hemels Brood 4921

Als je iemand liefhebt en je ziet dat diegene iets gaat ondernemen wat hem geen goed zal doen, maar je kunt hem er niet van overtuigen dat het hem geen goed zal doen, dan zie je het aan en vind je het jammer, dat het je niet gelukt is om hem van zijn onderneming af te brengen. Ik zie voortdurend bij mensen dat zij van alles ondernemen, allerlei opvattingen hebben, die hen niet zullen brengen wat ze ervan verwachten, maar in hun vrijheid doen en laten zij het toch zoals zij denken het te moeten doen.

Wat mensen ook doen ten koste van zichzelf, voor Mij verandert er niets, Ik verander niet, Mij doen zij niets tekort, Mijn liefde blijft hetzelfde. Uit liefde zal Ik er alles aan doen, om die mens tot inzicht te brengen en tot al wat wel werkelijke goed voor hem is. Misschien denken mensen dat ze Mij ermee tekort gedaan hebben, als ze het pad van waarheid en liefde voor iets verlaten hebben, maar zo is het niet. Zij doen er alleen zichzelf en hun medemensen tekort mee. Zij belemmeren alleen hun eigen groei tot volmaakt leven, en de werking van Mijn liefde zal zich wijzigen, maar Ik verander daardoor niet, Mijn gelukzaligheid van werkelijke leven blijft eeuwig zoals het is, gelukzalig. Alleen de weg tot Mijn gelukzaligheid wordt voor die mens langer en moeizamer, terwijl Ik iedereen uit grote liefde een fijne makkelijke weg gun, zoals jullie uit liefde voor elkaar de ander gunnen dat het hem goed gaat.

Bij jullie ontstaat nog weleens ergernis over elkaars gedrag, als je denkt dat het geen goed gedrag is, maar bij Mij is nooit ergernis en Mijn acties zijn altijd zuiver uit liefde, geheel zonder enige ergernis. Als je zelf liefde bent, dan heeft geen enkele afwijking van waarheid en liefde enige betrekking op jou, zoals geen enkele afwijking van waarheid en liefde, zoals dat bij heel veel mensen het geval is, geen betrekking op Mij heeft, omdat Ik in niets ooit afwijk van waarheid en totale wijze onbaatzuchtige liefde. Als je zelf die liefde van Mij aanneemt zoals bedoeld is, dan zul je ook geen ergernis meer ervaren over welk van waarheid en liefde afwijkend handelen dan ook. Maar als je dit begrijpt en je je er op wilt toeleggen om geen ergernis meer te hebben over wat anderen afwijkend van waarheid en liefde doen, dan zul je ervaren, dat dat zo gemakkelijk niet gaat.

Maar als je in je hart gevonden hebt hoe je Mijn liefde tot jouw liefde aanneemt, dan zul je geen ergernis meer kunnen hebben. Dus zoek er niet naar je ergernis te overwinnen, zoek in je hart Mij en zoek ernaar Mijn liefde tot jouw liefde aan te nemen. Dan is je ergernis verdwenen als sneeuw voor de zon en kun je iedereen helpen tot zicht te brengen. Zicht op Mijn waarheid en onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 4922

In de Bijbel staat dat Ik de steen op het pad ben, waaraan men zich zal stoten. Sommigen onder jullie stoten zich al behoorlijk. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Ik ben de zuiverheid, de waarheid, waarlangs geen onzuiverheid, geen leugen komt. Daarover struikelt iedereen. Want onzuiverheid, onwaarheid, leidt tot val en voor sommigen zal dat een diepe pijnlijke val zijn, doordat hun onzuiverheid, hun onwaarheid heel groot is en heel ernstige gevolgen heeft. Ook al lijkt het er op dat de grootste tiran met de ernstigste misdaden vrijuit gaat en tot zijn dood zijn misdaden kan volhouden, in de wereld lukt dat misschien, maar in Mijn hemelen nooit en ten aanzien van het geestelijke bestaan zal diegene nog niet tot het aanzien van een luis komen, of tot enige waarde voor zijn leven.

Op elke weg die niet naar zuiverheid en waarheid gegaan wordt, ben Ik als kleine of grotere stenen. Dat zijn momenten waarop iemand in situaties komt die te maken hebben met zijn onzuiverheid en zijn onwaarheden. Dat zijn de momenten dat hem zijn onzuiverheid en onwaarheden door Mij worden voorgehouden. Dat zijn momenten waarop iemand kan beseffen dat onzuiverheid en onwaarheid niet loont, of momenten waarop ontdekt wordt welk loon onzuiverheid en onwaarheid geeft. De onverbeterlijke misdadiger, die denkt over de stenen op zijn weg wel te kunnen heenstappen, zal hele rotsblokken op zijn weg aantreffen, tot het tot hem doordringt dat Ik altijd als een rots voor hem zal staan, waardoor hij op geen enkele manier zijn weg tot Mijn hemel kan vervolgen, zonder zich te verbeteren en tot zuiverheid en waarheid te komen. Vele wegen staan hem daartoe open, maar de weg naar Mij en Mijn hemelen zullen voor hem afgesloten zijn, zolang zijn onzuiverheid en onwaarheid, zolang zijn misdaden duren. Maar via alle anderen wegen die voor hem openstaan, kan hij tot zuiverheid en waarheid komen, zo hij wil. En op al die wegen zal hij steeds Mij aantreffen als de steen des aanstoots.

Maar voor degenen die streven naar zuiverheid, naar waarheid, naar ware liefde, opent Mijn weg zich, soms met wat kleine stenen, door nog kleine afdwalingen, maar diegenen kunnen zich verheugen, want de weg die zij gaan, daarop ben Ik zachtmoedig hun begeleider, tot in Mijn hemelen.

Hemels Brood 4923

De dwang om iets te moeten geloven is uit den boze. Werkelijk geloof kan alleen in de kern van het bewuste zijn. De kern van het bewuste zijn Ben Ik, de werkelijk Levende, de volkomen Waarheid, de volmaakte Liefde. Door mensen wordt op verschillende manieren dwang uitgeoefend op hun medemensen, om hen iets te doen geloven wat niet naar waarheid is. Dat kan gebeuren met de meest verschrikkelijke middelen, met wapen gekletter en het zaaien van dood en verderf. Dat kan ook gebeuren met leugen en bedrog, met verdraaiing of met gedeeltelijke waarheid. Dat kan zelfs met hele mooie woorden en uitgekiende uitleg, welke heel geloofwaardig klinkt, maar toch niet geloofwaardig is.

In ieder mens Ben Ik, de Kern van werkelijk Leven, zodanig aanwezig dat iedereen in zichzelf het werkelijke Leven, Mijn werkelijke Waarheid en Mijn werkelijke Liefde in de juiste verhoudingen zich bewust kan zijn of bewust kan worden. Het verschilt van mens tot mens in welke mate iemand zich dit bewust is of nog bewust wordt. Maar aanwezig Ben Ik in ieder mens en ieder mens kan zich daarvan bewust zijn. De Kern van Leven in ieder mens Ben Ik. Ik verander nooit. Daarom is de werkelijkheid ook nooit te veranderen. Ook niet onder dwang. Niet met wapenen en niet met overtuigende woorden. Elke mate van dwang is daarom uit den boze, omdat wat waar is altijd waar is en geen dwang behoeft om zich waar te maken. Ik dwing daarom niemand, want iedereen is in zijn kern altijd al wat hij in werkelijkheid is en alleen dat wat hij is, kan hij werkelijk zijn en daarmee kan hij ook alleen dat wat hij is, werkelijk geloven. Maar de bewustheid van werkelijk leven, de bewustheid van Mij in zijn kern van leven, Mij, Leven, Waarheid, Liefde, is nog niet bij iedereen in dezelfde mate aanwezig. Daarom kan er veel geloofd worden wat een vals geloof is, maar als waar aangenomen wordt.

Maar de naar waarheid strevende mens zal vanuit zijn kern, waar Ik Ben, signalen ontvangen die hem voor onwaarheid en dwang waarschuwen en degene die deze signalen serieus neemt, zal zien wat waar is en wat niet en niet kunnen geloven wat niet waar is. Hoed je voor de dwaler, die zelf van zijn gelijk overtuigd is, want door zulke mensen is het gemakkelijk verdwaald te raken in onzekerheid. Maar de werkelijke waarheid uit Mij zal nooit onzeker maken, maar juist duidelijkheid geven, precies zoals Ik in de kern Waarheid, Liefde, waar Leven Ben.

Hemels Brood 4924

Ieder mens heeft een mate van besef van macht. Hij is die macht niet, hij ervaart macht alsof die macht van hem is. In werkelijkheid is het Mijn macht, die werkelijk alleen liefde is in waarheid. Als een mens denkt dat het zijn macht is en er in zijn vrijheid als zijn eigen bezit aan vasthoudt en het voor zijn eigen doeleinden gebruikt, krijgt die macht een omgekeerde werking en is het niet meer Mijn werkelijke macht van werkelijke liefde, maar de macht van eigenliefde, die in werkelijkheid geen macht is maar onmacht.

Zolang iemand zijn onmacht niet erkent, blijft hij in die onmacht, waarvan hij denkt dat het zijn macht is. Vanuit het vasthouden aan zijn onmacht als zijn macht, kan hij Mijn macht niet erkennen, zonder zijn eigen macht te verliezen. In de vrijheid van zijn kan iemand lang aan zijn onmacht, alsof het zijn macht is, vasthouden. Daarmee ontkent hij voortdurend de werkelijkheid van zijn bestaan, welke zonder macht is, zolang hij aan zijn onmacht als zijn macht vasthoudt. Dit heeft met nederigheid te maken. Nederigheid is voor veel mensen gelijk aan het volkomen afstaan van macht over hun bestaan. Terwijl ze in nederigheid de werkelijke macht van Mijn liefde als rentmeesters zullen zijn, verzetten zij zich in alle toonaarden tegen het verlies van hun onmacht en de erkenning van Mij en Mijn macht. Dat is wat verspreid over de aarde, dan eens hier, dan eens daar, de grootste narigheid geeft, macht die in werkelijkheid onmacht is en geen kracht heeft, alleen vernietigt. Maar het werkelijke kan er nooit door vernietigd worden.

Het onwerkelijke blijft, als wat je een parallelle wereld zou kunnen noemen, naast het werkelijke bestaan, zolang het onwerkelijke nog door mensen verkozen wordt. Maar in het werkelijke heeft de onmacht die mensen als macht ten eigen voordeel inzetten, geen enkele kracht. Iedereen heeft in zijn vrijheid de mogelijkheid om Mij en Mijn macht als enig ware macht en kracht van werkelijk leven te erkennen en zijn eigen macht als onmacht te erkennen en toe te geven dat niets zijn eigen macht is of heeft, maar alles Mijn macht en kracht van werkelijk leven is. Wie ten diepste in zijn hart, in zijn ziel, dat naar volle zuivere waarheid kan beamen, kan beamen dat alles en iedereen alleen Mijn macht en kracht is, die opent Mijn werkelijke macht en kracht in zich, die hij mag beheren als rentmeester, als onnutte knecht in werkelijkheid.

Hemels Brood 4925

Soms is de horizon scherp afgetekend tegen de lucht. Soms is de horizon een verre vage lijn. Zo is het ook in het leven. Soms is alles helder en duidelijk, soms lijkt het allemaal vaag en onduidelijk. Zelfs wat eerst helder begrepen is, kan in een nieuw licht met nieuwe feiten niet te begrijpen zijn. En soms zoek je naar meer duidelijkheid, maar lukt het niet om meer duidelijkheid te krijgen.

Laat er dan maar eens tijd overheen gaan. Dan is het nodig, dat er dingen nog uitkristalliseren. Dan zijn er meer gegevens nodig om alles weer helder en duidelijk te krijgen. Gegevens waarvan je niet weet dat ze er zijn, omdat ze er nog niet zijn. Dan is geduld nodig en acceptatie dat alles even niet zo helder en duidelijk is. Je kunt je daarbij onprettig, onzeker voelen en niet weten hoe met het geheel het beste om te gaan. Het beste kun je dat accepteren zoals het is, onduidelijk, vaag, onzeker. Vanzelf gebeuren er wel dingen die meer licht geven. En bij meer licht zie je ook meer en wordt het geheel ook alweer duidelijker. Mijn licht geeft de grootste helderheid, maar er kunnen toch ook dan nog dingen niet in het licht komen, omdat het er de tijd nog niet voor is. Want een oog moet Mijn licht wel kunnen verdragen en als het daar de tijd nog niet voor is, zal ook nog niet alles gezien kunnen worden.

Wacht tot je ogen meer kunnen zien, tot nieuwe gegevens de situatie verhelderen en je ogen in Mijn licht meer kunnen gaan zien. Probeer het beeld dat vaag en niet compleet is, niet door eigen invullingen duidelijker te maken, want je kunt daarmee het werkelijke beeld zodanig vertroebelen, dat het ook in Mijn licht niet meer gezien kan worden, zoals het werkelijk is. Accepteer en geef het tijd. Vraag Mijn licht en wacht af. Vertrouw op Mij en Mijn liefde en na een zekere tijd zul je meer en meer duidelijkheid krijgen op een heel natuurlijke manier. En dan is het je duidelijk, zoals je eigenlijk al wist, maar niet duidelijk leek, door de verwarrende en niet met je innerlijk gevoel synchroon lopende omstandigheden. Maar uiteindelijk komt uit de nevel, nog altijd in Mijn liefde, duidelijk zichtbaar hoe het werkelijk is.

Hemels Brood 4926

Sommige mensen zijn heel precies, maar de meeste mensen zijn dat niet en nemen het niet zo nauw. Als het er maar een beetje op lijkt, is het voor hen al goed. Ik ben volmaakt precies, alles past zonder mankeren volmaakt in elkaar, alles is door Mij volmaakt in elkaar gepast en zou Ik niet de zondeval volmaakt ingepast hebben, dan zou er op aarde geen bestaan meer zijn. Alles heb Ik volmaakt vormgegeven en al wat de mens daaraan vervormt met zijn vrije keus, heb Ik ook volmaakt ingepast, waardoor alles wat de mens anders kiest dan liefde, toch geen schade aan het geheel kan brengen, maar wel als zodanig ervaren kan worden. Want de beleving moet er wel zijn, het besef van zonde is nodig, om tot werkelijk zicht op het volmaakte leven te kunnen komen. Het aantal mensen dat begrijpt, dat alles zodanig plaatsheeft, dat het geheel altijd volmaakt blijft, is klein.

Mensen dwalen af van werkelijk leven, door niet voor ware liefde te kiezen. Als heftige oorlogen veel slachtoffers maken, ziet het eruit, alsof het leven vernietigd wordt. Maar het vernietigt niet het werkelijke leven, slechts het omhulsel wordt teniet gedaan. En hoeveel pijn dat ook mag kosten, het ware leven in werkelijkheid blijft volmaakt hetzelfde: ware gelukzaligheid. Juist omdat Ik volmaakt ben en volmaakt minutieus alles op elkaar heb afgestemd, waarbij werkelijk niets aan het toeval is overgelaten, kan de aarde met haar bewoners er zijn, zoals het er is. In allerlei opzichten voor mensen van tijd tot tijd heel onaangenaam, maar de aarde is wel de plaats waar besef van tegenwoordigheid en werkelijk levensbesef is, met de mogelijkheid om Mij daar persoonlijk te ontmoeten.

Maar Mij persoonlijk ontmoeten heeft geen materieel omhulsel nodig. Velen denken nog, dat persoonlijk zijn, het materiële lichaam is. Maar zonder materieel lichaam is ieder altijd toch zijn persoonlijk zijn. Het materiële lichaam is de uiting van je zijn op aarde, maar je natuurlijk materiële lichaam gaat een keer verloren, je persoonlijk eigen zijn niet. Mij kun je op aarde persoonlijk ontmoeten in je besef van bestaan, omdat Ik je bestaan ben, precies en heel nauwkeurig in alles bestaan Ben. Maar denk nu niet, dat perfectionisme van de mens Mijn nauwkeurigheid ook maar enigszins kan benaderen, want zonder Mij is dat onmogelijk. Het is wel belangrijk, dat ieder die Mij persoonlijk wil ontmoeten, dat in de volkomen zuiverheid wil, vanuit zijn volledig zuiver besef en geloof in Mijn bestaan. Dan hoeft wat de mens op aarde doet niet zo nauwkeurig te zijn, als zijn liefde voor Mij, in zijn wens om Mij persoonlijk te ontmoeten maar zuiver is, volmaakt oprecht is. Dan kun je Mij werkelijk op aarde Persoonlijk ontmoeten.

Hemels Brood 4927

Ik ben er van overtuigd dat U alles altijd alleen maar goed doet. Nooit anders dan volmaakt goed. Zelfs Uw aanpak van de grootste, ergste misdadiger komt hem ten goede, voor het bereiken van het werkelijke leven, Uw liefde. En op aarde is veel misdadig en niet goed. Maar Uw liefde draagt het allemaal alleen ten goede van alle mensen. U bent alleen goed, zuiver en alleen goed. U geeft ons geen straf, maar wijst ons de weg die voor ons het beste is. En als wij die weg niet gaan, helpt U ons met alle moeilijkheden die we tegenkomen op de weg die we boven Uw weg gekozen hebben. U verwijt ons nooit iets, maar houdt ons steeds Uw liefde voor, geduldig wachtend tot wij bereid zijn om naar Uw liefde te luisteren. En als we dan luisteren, dan is het maar een kort moment en zijn we al snel vergeten wat Uw liefde ons gezegd heeft. Als we daardoor in moeilijkheden raken, ook dan verwijt U ons niets, maar biedt U ons Uw hulp aan, die we dan regelmatig niet eens bemerken, omdat we het druk hebben. 

En soms, als we in ons hart bij U komen en Uw liefde toch even voelen, danken we U voor al Uw goedheid. Maar wat is onze dank ten opzichte van al Uw goedheid, van al Uw liefde? Hoe ontzettend klein zijn wij. En hoeveel verbeelden we ons te kunnen en te zijn, terwijl dat niets is, want U bent Alles. Ik zou die nutteloze knecht van U willen zijn, maar ik ben eerder een nietsnut die U voor de voeten loopt. En toch voel ik zo veel liefde van U in mijn hart, zoveel goedheid voor ons allemaal. En dan besef ik een heel, heel, heel klein beetje, het geluk U een heel, heel, heel klein beetje te mogen vinden in mijn hart. Mijn dank is zo klein in verhouding tot Uw goedheid en Uw liefde, maar toch, ik dank U, ik dank U, ik dank U.

Als je ook maar enigszins zou weten wat werkelijk liefde is, dan zou je weten dat liefde een keer zo sterk is voor het zwakste. Daarom, hoe zwakker jullie mensen zijn, des te sterker werkt Mijn liefde. Maar altijd om iedereen tot het werkelijke leven te brengen, tot ware, werkelijke, blijvende gelukzaligheid, wat werkelijk leven is. Jullie zijn Mijn leven, jullie zijn Mijn gelukzaligheid, de hoogste gelukzaligheid, als jullie vrij en ongedwongen zelf Mijn leven zijn.

Hemelse Vader, ik voel wat U bedoelt, maar ik kan het niet onder woorden brengen.

Lief kind, leven is niet onder woorden te brengen, leven is zijn. Volledig onvoorwaardelijk liefde zijn.

Hemels Brood 4928

De ontwikkelingen van de mens buiten hemzelf gaan in een razendsnel tempo. Technische apparaten worden in een razendsnel tempo steeds geavanceerder en de mogelijkheden worden steeds uitgebreider, computers kunnen enorme hoeveelheden gegevens verwerken. Wat de mens voor het vermogen van zijn hersenen en zijn geheugen niet voor mogelijk houdt, kan met de computer, die ingezet wordt op steeds meer terreinen van wetenschap en het de mens mogelijk maakt om berekeningen te maken, die ver boven zijn eigen vermogens uitgaan.

In allerlei opzichten worden de mogelijkheden voor de mens vergroot, tot in de ruimte om de aarde toe. Maar al die ontwikkelingen die de mens in zo’n, voor hem, korte tijd weet te bewerken en enorm lijken voor de mens, zijn nog niet het miljoenste deel van de kleinste zandkorrel in verhouding tot Mij en al Mijn kennis en mogelijkheden, wat de mens van Mij zou kunnen weten en mogen gebruiken, als hij het Mij zou vragen voor de juiste doeleinden. Als de mens bij Mij zou komen, in ware liefde, en Mij met de juiste intenties zou vragen, met de juiste doeleinden, dan zou hij zelf meer te weten en te zien krijgen, dan de meest geavanceerde computer weet en kan tonen. Oneindig veel meer.

Maar de mens kan nog niet tot de nederigheid komen om Mij te erkennen, om Mijn wijsheid uit Mijn oneindige liefde te leren kennen, om zijn eigendunk los te laten en Mijn leven aan te nemen. Hij is er nog steeds mee bezig zelf leven te zijn, eigen baas te zijn en wat hij in zichzelf allemaal niet kan weten, niet kan vinden, buiten zich te zoeken en buiten zich te ontwikkelen, met gebruik van steeds geavanceerdere computers. Hij maakt als ontwikkeling vooral gebruik van het geheugen van de computer, in plaats van gebruik te maken van het collectieve geheugen, van Mijn geheugen, waarin werkelijk alles te vinden is wat was, wat is en zelfs wat komt. Terwijl in een computer alleen datgene gevat is, wat binnen het bereik van mensen is. Al lijkt dat nog zoveel, het is niets vergeleken bij wat de mens van Mij kan weten.

Zo verdwaald is de mens. Maar in hem blijf Ik altijd voor hem bereikbaar, vol liefde en genade, tot aan het einde der tijden iedereen Mij in nederigheid zal vinden. Sommigen nu al, anderen later, anderen nog later, maar vinden zullen alle mensen Mij in liefde en wijsheid. Altijd in liefde en wijsheid, dat is de volledige waarheid.

Hemels Brood 4929

Als je alles wilt ontdekken wat van belang is om te weten, om tot Mijn hemelrijk te komen, is het heel belangrijk om tot in de kleinste details aan waarheid vast te houden en met al wat je zegt of doet bij waarheid te blijven. Want ben je tegenover één of meer van je medemensen niet eerlijk, spreek je tegen één of meer van je medemensen geen waarheid, dan ben je tegenover Mij niet eerlijk, spreek je tegenover Mij geen waarheid. In de verhouding waarin je niet eerlijk bent en geen waarheid spreekt, kun je Mijn waarheid niet verstaan en niet begrijpen. Je snijdt jezelf dan af van de stroom van Mijn ware Woord en liefde. Niet dat de stroom van Mijn ware liefde stopt, maar het besef ervan heb je onderbroken. Dat is jouw toedoen, niet het Mijne.

Alleen waarheid verstaat waarheid en leugen verstaat leugen. Maar wie werkelijk in waarheid blijft in alles, verstaat ook werkelijk Mijn waarheid en verstaat daarbij ook alle leugens die mensen klein of groot maken. In het zuivere hart kan Ik Mijn Woord heel zuiver laten klinken en diegene zal het ook heel zuiver kunnen verstaan en doorgeven aan zijn medemensen. Maar er zullen altijd maar weinig mensen zijn die het zuiver doorgegeven Woord van Mij, ook als zodanig kunnen herkennen en begrijpen, omdat nog heel veel mensen onwaarheid gebruiken, alsof het er niet zo toe doet. Verbaas je daarom niet, als goede en aardige mensen toch niet verstaan wat Mijn Woord zuiver en waar zegt, want op aarde is het zo ingeburgerd om niet precies vast te houden aan waarheid. Een beetje verdraaiing hier en verzwijgen daar en een beetje onwaarheid hier en een beetje meer daar, is heel gewoon geworden voor heel veel mensen.

Maar aan degenen die er behoefte aan hebben om meer over het ware leven, over Mijn bestaan en Mijn liefde te weten te komen en over hun leven op aarde, de reden ervan, het doel ervan, zeg Ik: waarheid is van groot belang, om in waarheid te kunnen gaan zien en begrijpen, wat op aarde is en waarom alles er aan toegaat, zoals het er aan toegaat. Iedereen is welkom bij Mij voor uitleg, en er is geen andere goede en werkelijk ware uitleg dan Mijn Woord. Maar om Mijn Woord werkelijk en naar waarheid te kunnen verstaan en begrijpen, is het nodig zelf waarachtig en eerlijk te zijn, volkomen eerlijk.