Hemels Brood 4868 t/m 4898

Hemels Brood 4868

Keer op keer wordt ieder mens op de proef gesteld. Niet alleen om te toetsen of hij het geleerde wel goed in de praktijk brengt, maar ook om hem de gelegenheid te geven te groeien in zelfstandigheid, groeien in het zelfstandig liefde zijn. Dat zijn de momenten waarop iemand in een situatie terecht komt waarbij een beroep gedaan wordt op zijn inzichten van waar leven, zonder dat Ik hem dat innerlijk aangeef. Dan lijkt het misschien alsof Ik er niet bij ben, maar Ik ben er zeker wel bij, alleen houd Ik Mij op de achtergrond en laat het gaan, zoals diegene kiest om als beste te doen.

Want hoe zou iemand tot volledige zelfstandigheid van waar werkelijk leven kunnen komen, als Ik hem steeds innerlijk zou blijven zeggen wanneer wat en hoe te doen. Het is de bedoeling dat ieder mens zich het ware liefdevolle leven eigen maakt. Net als kinderen aan de hand stapje voor stapje leren lopen, zo neem Ik jullie bij de hand om te leren lopen. Maar net als je op een gegeven moment het kind loslaat, zodat het zelf kan gaan lopen, zo laat Ik jullie op een gegeven moment ook los, om zelfstandig te gaan leven. En net als een kind wat juist los gaat lopen, wankel en vallend daarmee begint, zo gaat dat bij jullie ook niet meteen zonder vallen en opstaan. Maak je daarover geen zorgen, want ook vallen en opstaan hoort er bij om tot genoeg oefening te komen en op eigen liefdevolle levensbenen te komen staan. Zo kan het regelmatig voelen, alsof je gefaald hebt en fout bezig bent geweest, sta op en leer er van, zodat je de volgende keer al steviger staat en langer de goede weg kunt volhouden.

Hoe moeilijk sommige situaties ook zijn op je weg naar zelfstandig leven, Mijn liefde blijft je altijd begeleiden, tot je helemaal zelfstandig Mijn liefde in alles volmaakt bent, tot jullie allemaal zelfstandig en gezamenlijk Mijn liefde zijn. Want dat is werkelijk leven, zoals Ik ben helemaal zelf zijn en toch daarmee samen Mij zijn. Dat is het geheim van leven, wat zichtbaar wordt, hoe meer je het leven zelf bent. Dat kan Ik je wel zeggen, maar het zegt je pas alles, als je het zelf bent: waar leven, ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 4869

Begeerte is er in allerlei soorten en maten. Begeerte gaat niet alleen over begeerte tussen man en vrouw. Begeerte gaat ook over allerlei genoegens, over macht begeren, over bezit begeren en dat gaat tot in het kleinste aan toe. Iets begeren is ongenadig, want het laat zich maar heel moeilijk verslaan. Het laat zich vaak maar heel moeilijk beseffen. En er is zoveel wat verborgen in het mensenhart door mensen begeerd wordt, zonder dat zij beseffen hoeveel macht begeerte over hen heeft.

Begeerte kan elke logica doen vergeten, kan alle onwaarheid onrelevant maken, kan bedrog geëigend maken, kan de waarde van wijze liefde volkomen te niet doen, kan kortom alle reële verhoudingen tot nul reduceren, tot volkomen irreële verhoudingen als geheel brengen en het besef daarvan wissen. Ieder die denkt dat hij zulke begeerte in die mate niet heeft, doet zichzelf tekort en loopt meer risico er door overvallen te worden. Want wie geen vijand verwacht, is een gemakkelijke prooi en ziet het gevaar niet altijd op zich afkomen. Het is daarom voor iedereen heel belangrijk om zijn zwakte, zijn begeerte te kennen en daar rekening mee te houden. Maar bij veel mensen speelt ook altijd een zekere schaamte, wat het voor hen moeilijk maakt om zwakten onder ogen te zien en te erkennen. En vaak willen mensen bewijzen meer te kunnen of beter te zijn, dan ze zijn. Zich groter voordoen is algemeen gewoon. En begeerte is een van de dingen die mensen niet gemakkelijk toegeven.

Zelfs kleine begeerten zoals roken en koffiedrinken worden nauwelijks als een begeerte gezien. Toch zijn er veel mensen die een zekere begeerte hebben, die zij als zodanig niet als een begeerte beseffen en ook niet van beseffen dat het op momenten hen tot andere keuzen brengt, dan zij zonder die begeerte gedaan zouden hebben. Daarom bedoel Ik niet te zeggen dat roken of koffiedrinken slecht is voor de lichamelijke gezondheid, dat heeft hiermee niets te maken. Daarmee bedoel Ik, dat de begeerte aan iets, al is het nog zo klein en onbenullig, hen tot keuzen van handelen kan brengen, die zij zonder die begeerte niet zouden maken. Zou Esau zijn eerst geboorterecht weggegeven hebben voor een kom linzensoep, als hij niet zo’n begeerte ernaar gehad had? Begrijp wat Ik bedoel en let op, want iedereen heeft begeerten en het beste kun je die van jezelf kennen. Ze zijn altijd aanwezig, maar Ik ben ook altijd aanwezig.

Begeerten overwinnen begint bij begeerten in jezelf herkennen. En begeerten in jezelf herkennen begint bij Mij. Begint bij in nederigheid bij Mij komen. Onthoud daarbij, dat elke situatie opnieuw een trigger kan zijn voor het opwekken van begeerten die in het hart verborgen aanwezig zijn en, in het gewone doen niet te bemerken, zich verborgen houden. Maar op momenten getriggerd, zo snel opkomen zetten, dat het nauwelijks te merken is. Het enige wat je daartegen kunt doen, is zo eerlijk en oprecht mogelijk steeds bij Mij te komen, zodat Ik je kan wijzen op je begeerten. Want geef je er eenmaal aan toe, dan zal het niet zo gemakkelijk zijn het als zodanig te herkennen en te bekennen. Maar met Mij samen, zeg Ik je, is het heel gemakkelijk. Met Mij samen!

Hemels Brood 4870

Een wijs mens kijkt steeds vooruit, terwijl hij daarbij de ervaringen die hij in zijn leven heeft opgedaan betrekt, om de keuzen te maken, die het best passen bij zijn vooruitzichten. Ieder mens verliest bij het ouder worden aan mogelijkheden, aan flexibiliteit, aan bewegingsvrijheid, aan fysieke gezondheid, enzovoorts. Het verouderingsproces heeft voor iedereen gevolgen, voor de één meer en sneller dan voor een ander, maar afname van vitaliteit en kracht overkomt in meer of mindere mate iedereen. Het is goed om daar in de juiste verhoudingen rekening mee te houden.

Maar er is meer om rekening mee te houden, om al van jongs af aan rekening mee te houden. Want veel mensen zien hun leven als een aards verloop tijdens hun verblijf op aarde, vanaf geboorte tot aan sterfte. Veelal is daarop hun handelen afgestemd, veelal zijn de keuzen van leven daarop afgestemd. Terwijl het leven op aarde niet alleen van belang is tijdens de duur van het verblijf op aarde, maar vooral van belang is voor het leven wat verder gaat, na het verblijf op de aarde. Want het leven is niet alleen het leven tijdens het verblijf op aarde, het leven is blijvend. Op aarde is de mens geboren in het besef van leven, om te leren zelf te leven. Daarvoor heeft hij op aarde wel juiste omstandigheden nodig, die hij deels voor zichzelf zal moeten bewerkstelligen, maar daarbij is het voor hem van belang, dat hij zijn aandacht vooral richt op het doel van zijn verblijf op aarde en niet alleen bezig blijft met het verbeteren en organiseren van de beste leefomstandigheden.

Natuurlijk zijn woon- en verblijfsomstandigheden, voor zover dat mogelijk is, het beste aan te passen aan de omstandigheden. Maar die leefomstandigheden zijn, voor het verblijf op aarde, tijdelijk van aard. Het belangrijkste blijft altijd het zicht op werkelijk leven en het besef van wat er verblijvend op aarde, voor het werkelijke leven, gedaan kan worden, om zelf dat werkelijke leven voor altijd te gaan zijn. Waarbij met altijd, eeuwig bedoeld is en dus vooral ook voor na het verblijf op aarde van belang is. Een wijs mens is liefdevol voor zijn medemensen en zorgt niet alleen voor zichzelf, maar vooral voor degenen die Ik hem in zijn zorg geef. Dat is zowel ten aanzien van aardse benodigdheden, alsook ten aanzien van werkelijk levensbesef. Waarbij het werkelijke leven, dat na het verblijf op aarde verder gaat, het belangrijkste is, maar het natuurlijke verblijf op aarde behoeft toch ook een zekere verzorging.

Een wijs mens weet in liefde in de juiste verhoudingen zowel zorg te dragen voor de juiste aardse omstandigheden, als voor het eeuwig werkelijke leven. Want een wijs mens laat zich alleen leiden door Mij, door Mijn wijze liefde.

Hemels Brood 4871

Lief mens, toen je nog klein was, kind was, wilde je Mij graag werkelijk leren kennen. Je sprak de wens uit Mij te willen leren kennen. Daarna kwam je tot het besef dat een werkelijk voor iedereen goede samenleving alleen voor iedereen goed kan zijn, als de basis ervan totale onbaatzuchtige liefde voor elkaar is. Toen je dat besefte, besefte je dat Ik, jullie Schepper, God, niet anders kan zijn, dan die totale onbaatzuchtige liefde in alle waarheid. Je besefte daarbij, dat juist de onbaatzuchtigheid de volmaakte wijsheid aan ware liefde geeft en dat dat tezamen altijd de volledige waarheid van leven is, Die Ik Ben.

Je bent gaan begrijpen dat alle antwoorden die je altijd al in je kreeg, door Mij je gegeven zijn. Je ervaart Mij in je als zuivere waarheid en zuivere wijze liefde en schrijft daarvan elke dag een stukje van Mijn Woord op. Maar nu ben je je nog eens gaan afvragen, wat het is, wat andere mensen opschrijven, waarvan zij beweren dat het van Mij komt, terwijl jij het niet herkent in vergelijking met wat jij in jezelf als van Mij ervaart te zijn. Je vraagt Mij, zijn er andere bronnen waaruit mensen levenslessen krijgen, meesters zoals zij die noemen, en hoe zijn die teksten te verstaan?

De mens die Mij naar waarheid en ware onbaatzuchtige liefde kent, en die waarheid en onbaatzuchtige liefde in werkelijkheid oprecht en naar beste eer en geweten nastreeft, kan in zich Mijn Woord verstaan en weergeven. Al het andere wat mensen zeggen van meesters te hebben ontvangen, is niet Mijn Woord, als het niet als Mijn Woord in het zuivere nederige hart herkend wordt. Het geestelijk verstaan van het ware leven is alleen gegeven aan diegenen die met een zuiver hart naar Mij, Jezus Christus, luisteren. Wie Mij kent, en daarmee God kent, die weet dat Ik jullie Enige Meester ben en dat alleen Mijn ware Woord van onbaatzuchtige wijze liefde jullie allen de waarheid van leven geeft, dat alleen Mijn uitleg zuiver is. Wie Mij kent, weet dat er geen andere meesters nodig zijn om uitleg te geven aan leven, omdat Ik het Leven Zelf Ben. Wie kan beter uitleg geven aan waar leven dan Ik Zelf, Die het ware leven Ben.

Er zijn altijd mensen die achter de fanfare aan gaan. Maar eens komen zij er achter, dat Ik niet bij de fanfare ben. Ik kan hen daarvan niet terugroepen, want het is ieders vrije keus te gaan waar hij wil. Jij zou hen graag laten weten, wat Mijn werkelijke Woord is, wat werkelijk Leven is en wat werkelijk het doel van bestaan op aarde is. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Want wie Mij nog niet in zijn hart herkend heeft en in zijn hart Mij als zijn enige God en Vader herkend heeft, die heeft geen aandacht voor Mij in zijn hart. Die luister niet in zijn hart naar Mij, maar luistert naar wat andere mensen over het leven zeggen en die zoekt naar hogere machten buiten zichzelf. Die luistert naar mensen die uit hun eigen ego meesters naar voren roepen, die de meest wonderbaarlijke situaties beschrijven, die zij bewerkstelligen.

Maar laat duidelijk zijn aan iedereen die Mij in zijn hart heeft herkend en erkend, Mijn ware liefde en Mijn ware Woord kent, dat alles altijd en eeuwig Mijn Werk is, Mijn Leven en dat er geen andere meesters of hogere machten zijn dan Ik, jullie Schepper God en liefdevolle hemelse Vader, in jullie hart, Jezus Christus, amen.

Hemels Brood 4872

Mensen zeggen: alles is gevat in Zijn Plan. Maar het is veel meer dan een plan, het is de totale oneindige werkelijkheid, volkomen volmaakt leven, waarin Ik alles gevat heb en zodanig geordend heb, dat eeuwig leven voor iedereen eeuwig leven is. In de oneindige werkelijkheid van volmaakt leven heb Ik een zodanige ordening op de aarde ingesteld, dat iedereen vrij is in zijn keuzen en toch behouden blijft in het eeuwige leven, oorsprong van alle bestaan, met het eigen besef te bestaan, te leven. Want ieder mens, ieder dier, ieder gewas leeft. Ik Leef! En met Mij leef jij, jij, jij en jij, jullie allemaal, niemand uitgezonderd.

Leven is in jou, in jullie allemaal, leven Ben Ik. Vanuit het eigen besef te bestaan, maakt iedereen zijn keuzen, de mens geheel vrij, de dieren en het gewas volgens door Mij ingestelde levensprocessen, terwijl in alles en iedereen Ik Leven Ben. Welke keuze een mens ook maakt, het verandert niets aan het leven wat hij is, omdat leven altijd leven is en blijft, omdat Ik alle leven Ben en nooit, in de eeuwigheid niet verander. Het ware leven kan niet veranderd worden, door niemand. Zijn blijft eeuwig zijn. In alle opzichten. En elk handelen, wat een mens ook kiest, is tot in de volmaaktheid gevat, in de werkelijkheid van leven. Je kunt denken en doen, gaan en staan, voelen en willen, het heeft allemaal gevolgen op allerlei manieren, maar evengoed blijft leven leven, blijf Ik Die Ik Ben. Leven blijft in jou en iedereen leven, onveranderlijk leven. Kun je dat begrijpen?

Denk er over na, voel in je te leven, het is niet te veranderen, dat voelen te leven, wat je ook kiest, of je pijn hebt of verdriet, plezier hebt en vreugde, leven in je blijft leven, blijft: er zijn. Nu, voor tijdelijk, zijn op aarde. Leven in je op aarde. Leven dat altijd in je is geweest, ook voor dat je op aarde kwam en leven in je zal ook nadat je de aarde verlaten hebt altijd in je zijn. Alleen je besef van leven voor je op aarde kwam, je besef terwijl je op aarde bent en je besef nadat je op aarde bent geweest, zal van elkaar verschillen. Je innerlijk leven niet, maar je kijk op leven, je besef te zijn, wel. En uiteindelijk ga je het allemaal begrijpen, Mij, werkelijk leven, het ware eeuwige zijn, volkomen leven, volkomen gelukzaligheid.

Hemels Brood 4873

Keer op keer geef Ik mensen de kans om op het rechte spoor te blijven, om terug te komen van voornemens die niet naar liefde zijn, die bedrog inhouden en mensen tekort doen. Maar op zeker moment is het nodig dat Ik hen die voortdurend Mijn raad in de wind slaan, tot staan breng en hun snode plannen in de war stuur. Want het kwaad zal niet blijven zegevieren, het zal zich moeten buigen naar waarheid en liefde.

Ik heb reeds lang geleden al het nodige gedaan om de werking van het kwaad tot niets terug te brengen. Want de macht van het kwaad, zoals Ik die op aarde toegelaten heb, heeft steeds een edel doel gediend op aarde en steeds van Mij de kans gekregen zich te bekeren. Maar nu is de tijd gekomen om de macht van het kwaad naar zichzelf te buigen, waardoor het zichzelf totaal vernietigen zal. Zo is het door Mij van begin af aan in Mijn macht en in Mijn wil gebonden in de aarde, om op het juiste moment zichzelf volkomen te vernietigen. Want wanneer een niet werkelijke macht tot zijn eigen macht komt, kan het niet anders dan verloren gaan in de macht die het nooit is, wat niet werkelijk is, lost op in wat het is: niet werkelijk.

Ieder mens heeft op aarde te maken met het kwaad, het is over de hele wereld verspreid en het veroorzaakt over de hele wereld leed, pijn en verdriet. Vaak lijkt dat buiten verhouding, voor de mens die van goede wil is. Maar de aarde en het verblijf op aarde, met al het kwaad wat daarop geschiedt, dient het hoogste doel. Dat doel is het ware leven voor alle mensen. Niet het leven wat de mens op aarde denkt dat zijn leven is, maar het ware leven, dat is zonder enig leed, zonder pijn en verdriet, het werkelijke leven, dat volmaakt ware zuivere gelukzaligheid is. Dat is het doel: alle mensen, in het van zichzelf bewuste bestaan, tot waarheid, tot werkelijk leven te brengen, welke volmaakte ware gelukzaligheid is, dat is: het Goddelijke evenbeeld in alle gelukzaligheid van werkelijk leven zijn en je daarvan persoonlijk bewust zijn. Daarvoor gebeurt alles, wat op aarde gebeurt. En dat is Mijn liefde voor jullie allemaal. Mijn eeuwig Goddelijk ware gelukzalig makende liefde.

Hemels Brood 4874

Wees gerust, want Mijn Rijk is komende. Alle moeilijkheden die zich nu nog voordoen, hebben z’n langste tijd gehad. Het zal nog even duren en het zal er nog heel heftig aan toe gaan hier en daar, maar dan zal alles zijn rust vinden en Mijn Rijk zal zich op aarde vestigen. Niet een rijk van geld en macht, van bezit en heersen, van competitie en winnen of verliezen, van een hoge of lage status, van verschil in aanzien, maar Mijn Rijk zal een Rijk van gelijkheid zijn, zonder meer of minder, zonder strijd om macht of geld, zonder aanzien of geen aanzien, zonder nood of overdaad voor enkelen.

Mijn Rijk zal eenvoudig zijn, bewoond door mensen die alleen in vriendschap met elkaar omgaan, elkaar gevend, elkaar gunnend wat goed is en goed doet. Mijn Rijk bestaat uit liefde voor elkaar, in alle nederigheid er voor elkaar zijn, zonder eigenbelang, omdat alles er voor iedereen in voldoende mate is. Voldoende liefde, voldoende wijsheid, voldoende geduld, voldoende ijver, voldoende vergevingsgezindheid, voldoende zachtmoedigheid, voldoende van alles. Maar denk niet dat de wereld verandert. Denk niet dat in de wereld geen bezit van geld en goederen en strijd om macht meer is. Maar Mijn Rijk is de wereld niet. Mijn Rijk op aarde is in de mens en ieder mens die Mij in Jezus Christus volgt, wordt uit de wereld opgenomen in Mijn Rijk. Zo komt Mijn Rijk op aarde in de mens. Al het goede zal bewaard blijven en in Mijn hemelen rijkelijk beloond worden aan de bewoners van Mijn Rijk op aarde. Want het kwaad zal in Mijn Rijk niet zijn, noch de leugen, noch enig bedrog. Strijd zal in Mijn Rijk niet zijn, noch macht of nood.

Maar verwacht Mijn Rijk niet als overwinnaar van het wereldse, want zo ben Ik in Jezus Christus ook eerder niet op aarde gekomen. Ook toen ben Ik niet gekomen om oorlogen te beslechten, maar om Mijn Rijk van liefde onder de mensen te brengen. En zo zal het weer zijn. Ik kom niet om de wereld te verdelgen, maar om de mens te redden en tot Mijn Rijk te brengen. Ik kom om allen die het wereldse bereid zijn op te geven en in Mijn Naam willen leven, op te nemen in Mijn Rijk. In Mijn Rijk is vrede, ook al is de wereld niet in vrede. Maar de komst van Mijn Rijk zal de wereld toch tot stilte brengen, wat voor langere tijd zal duren. Begrijp wat ik hiermee wil zeggen en blijf in vertrouwen op Mijn liefde het goede nastreven. Laat je niet ontmoedigen door wat er in de wereld gebeurt, Ik ben met jou, alle dagen! Ik ben met jullie allen, alle dagen, tot de zon niet meer ondergaat en jullie voor altijd bij Mij zijn, in Mijn liefde eeuwig zelf zijn.

Hemels Brood 4875

Alles wordt meer en meer aan het licht gebracht, maar dat wil niet zeggen, dat alles daarmee ten goede wordt opgelost. Daarvoor is het nodig dat het geweten van de gewetenloze mensen hersteld wordt. Maar mensen met weinig of geen gewetensbesef schuwen het licht, sluiten hun ogen en houden vast aan hun gewetenloze handelen. Al is heel hun gewetenloze handelen voor het oog van de hele wereld zichtbaar, zolang zij geen gewetensbesef hebben, zal hun handelen niet veranderen en zullen zij hun macht over anderen niet afstaan. De zichtbaarheid van hun daden zal hen niet tot staan brengen.

Het beste is het, om geen wraak en vergelding tegenover hun handelen te zetten, maar vergeving en nederigheid, waarheid en liefde. Toch zal ook dat hen niet veranderen of tot liefde brengen, maar het zal wel het kwaad wat zij aanrichten, naar henzelf terug leiden. Als een boemerang zullen zij dan geslagen worden door hun eigen handelen, door hun eigen kwaad. En zij zullen daarmee geen raad weten. Zie, ieder die kwaad overkomt en zich tot Mij wendt, zal bij Mij troost vinden en raad krijgen hoe het best met zijn, door kwaad van anderen ontstane situatie, om te gaan. Maar degenen die door hun eigen kwaad geraakt worden, zullen Mij niet kunnen vinden, omdat zij Mij niet erkend hebben, niet weten waar en hoe Mij te vinden. Zij zullen eerst tot hun geweten terug moeten komen, tot berouw moeten komen in waarheid en Mij moeten zoeken met oprechte eerlijke bedoelingen. Want zonder Mij zal het door zichzelf aangerichte kwaad wat hen treft, niet afnemen of verdwijnen.

Ook mensen die van goede wil zijn en Mij niet erkennen, zal Ik bijstaan als kwaad hen treft door anderen. Maar zij die kwaad doen, zullen de weg van hun kwaad eerst moeten gaan, voordat zij in berouw Mijn raad kunnen verstaan. Los steeds het kwaad wat je wordt aangedaan op, door Mijn raad op te volgen. Laat je niet verleiden tot haat, wraak of vergelding. Dan zal het kwaad zichzelf vernietigen, zonder iemand nog iets tekort te doen. Wie Mijn raad opvolgt, zal steeds gezegend zijn en in vrede zijn weg op aarde kunnen vervolgen, in Mijn waarheid en liefde.

Hemels Brood 4876

Kan een mens rekening houden met alles en iedereen over de hele aarde, alleen nog maar over de aarde, zodat alles voor iedereen helemaal ten beste keert? Bedenk het je en je zult begrijpen, dat Ik de Enige Ben die dat kan en doet. Maar Ik houd niet alleen ten beste voor alles en iedereen op de hele aarde rekening, Ik doe dat voor alles en iedereen in de hele oneindigheid. Ik werk, stuur en houd rekening met alles en iedereen in het totale oneindige heelal, ten beste voor alles en iedereen, Ik Ben Alles wat werkelijk Is.

Jij bent in Mij werkelijk, maar buiten Mij ben je niet werkelijk. Buiten Mij is niets en niemand werkelijk. Op de aarde is werkelijk en niet werkelijk, alsof het werkelijk is. Net zoals er waarheid en onwaarheid is, alsof het waarheid is. Hoewel onwaarheid, voorgesteld als waarheid, deels wel herkend wordt als niet waar, blijft er toch veel over, waarvan de onwaarheid niet opgemerkt wordt. Dat geldt ook voor wat niet werkelijk is. Veel mensen zien het hele leven op aarde als werkelijk en denken het te begrijpen, maar begrijpen het niet. Hoe zou een mens rekening kunnen houden, met alleen iedereen in zijn directe omgeving, terwijl hij nog veel niet begrijpt, niet ziet? Dat kan alleen als hij direct in verbinding met Mij staat, als hij begrijpt Wie Ik werkelijk Ben en als hij in Mij geheel werkelijk is, volkomen waarheid in Mij en daarmee in alles persoonlijk Mij is.

Daarvoor is een totale vereniging met Mij nodig, zoals Jezus Christus de totale verEniging met Mij is, van God en Mens en daarmee als Enige waarlijk Mij, God, Schepper van het heelal, Is. Daarom is het ook, wie Hem volgt, volgt Mij, want Ik Ben in Jezus Christus Mens geworden, om jullie allen van de dood, al wat niet waar is, al wat niet werkelijk is, maar waar en werkelijk lijkt, te redden. Jezus Christus Ben Ik, God en Mens, Eén. Daarmee gaat verbinding met Mij, alleen in Jezus Christus, in je hart werkelijk van mens tot God. Verheug je daarom, want God is naar je toe gekomen, is naar alle mensen toe gekomen, zodat je Mij in je hart en in al het goede, al het ware, werkelijk kunt ontmoeten.

Zodat je Mij in het ware, het werkelijke, het goede, persoonlijk kunt ontmoeten. Zodat je met Mij het onderscheid leert maken, tussen wat waar is en wat niet waar is, maar waar lijkt en wat werkelijk is en wat niet werkelijk is, maar werkelijk lijkt. Zodat je leert dat onbaatzuchtige liefde, het enig ware werkelijke leven is en leert dit zelf, persoonlijk, in Mij te zijn: het ware vreugdevolle eeuwige leven!

Hemels Brood 4877

Er zijn mensen die Ik begenadigd heb met de gave om in Mijn Naam door gebed te genezen. Het zijn er weinig, en niet iedere zieke wordt door zo’n gebed genezen. Het moet ook de tijd voor genezing voor iemand zijn. Degene die door gebed in Mijn Naam genezing brengt, weet dat. Maar er zijn veel mensen die van zichzelf zeggen, ziekte te kunnen genezen en toch Mijn genade daarvoor niet hebben. Toch zullen ook bij hen genezingen plaatsvinden. Ook zonder deze niet door Mij aangestelde genezers mag van tijd tot tijd genezing plaatsvinden. Sommige genezingen hebben plaatsgevonden, omdat er geen werkelijke ziekte zoals gedacht, aanwezig was.

De mens kan zich ziekten verbeelden, zo’n ingebeelde ziekte kan als een mirakel genezen, ook dat mag gebeuren. Mensen kunnen, door allerlei oorzaken, zich ziekten verbeelden, maar wanneer iemand hen tot andere beeldvorming kan brengen, kan een dergelijke ziekte spontaan verdwijnen, als een wonder is diegene genezen. Zulks laat Ik gebeuren in de vrijheid van de mens en alhoewel de zichzelf benoemde genezer niet door Mij aangesteld is en veelal ook niet geheel belangeloos zijn genezende werk doet, sta Ik toch toe dat mensen genezen worden van hun ware of ingebeelde ziekten en mankementen, als het hun geestelijke groei niet belemmert en het hen geestelijk ten goede komt.

Alle ziekten hebben hun oorsprong in afdwaling van liefde en waarheid, maar dat hoeft niet afdwaling door de persoon die ziek is te zijn. Het is de ziekte die voortkomt uit afdwaling van liefde en waarheid op de aarde, daardoor kan ziekte in zekere zin iedereen treffen, zonder dat diegene die het treft, de afgedwaalde is. In dat opzicht kunnen geheel goede mensen ernstige ziekten treffen, zonder dat zij enige schuld hebben aan hun ziekte, maar slachtoffer zijn van afdwaling van liefde door anderen. Dan is het een mede dragen van de afdwalingen die op aarde gebeuren. Iedereen die getroffen wordt door ziekte en het leed ervan te dragen krijgt, zal in Mijn liefde tot innerlijk ware genezing van geest geheeld worden. De lichamelijke ziekte zal misschien niet geheeld worden, maar innerlijk zal diegene tot groter geestelijk besef gebracht worden. Dat zal voor zijn ware werkelijke leven een grote rijkdom geven in Mijn liefde, die eeuwig leven is en geeft: ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 4878

Ik Ben Die Ik Ben, volmaakt Leven, eigen bewustheid van Bestaan. Jullie zijn allemaal deel van Mij met Mijn eigen Persoonlijk bewustheid van Bestaan, als jullie eigen persoonlijk bewustheid van bestaan, evenbeeld van Mij. Dat houdt in, dat wat Ik Ben, ieder evenbeeld ook gelijk daaraan is. Met het verschil dat Ik origineel Zelf Ben en jullie niet meer dan Mijn evenbeeld zijn. Mens.

Als evenbeeld van Mij is de mens zich gaan gedragen als origineel, als eigen bestaan en niet als evenbeeld. Nu krijgt de mens de gelegenheid om zijn vergissing in te zien en terug te komen tot wat hij is, evenbeeld van Mij. Daarvoor heb Ik de mens de aarde gegeven en al wat daar op is. Op aarde kan hij met zijn vrije wil voortdurend zijn eigen keuzen maken, al dan niet als evenbeeld van Mij. Veel mensen gedragen zich niet als evenbeeld van Mij, maar als een eigen ontstaan en bestaan, zonder Mij. Op aarde is de mogelijkheid, zonder dat de mens door zijn misvatting zelf te zijn ontstaan en zijn eigen origineel te zijn zonder Mij, om in leven te blijven, evenbeeld van Mij te blijven en niet verloren te gaan in de eeuwige dood, waarmee het tegenovergestelde van het eeuwige leven bedoeld wordt.

De aarde is de enige plaats in het oneindige heelal, die zowel materieel als geestelijk is en waar zowel de mens als Ik zodanig aanwezig zijn, dat een daadwerkelijke ontmoeting persoonlijk mogelijk is. Plaats zowel als hoedanigheid waar de mens zowel niet, als wel zijn Goddelijke oorsprong is. Waar de mens tot zijn Schepper kan komen en tot Zijn evenbeeld terug kan komen. Mensen kunnen leven zoeken vanaf de aarde, tot waar hij in de verste ruimten van het heelal kan komen, maar geen gelijk leven vinden, hoewel er eeuwig leven in de totale oneindigheid ontelbaar aanwezig is. En zoals het er werkelijk is, kan de mens het vinden, op aarde, vanaf de aarde, zodra hij zich gedraagt zoals hij van oorsprong is, Mijn evenbeeld, deel van Mij, met Mijn Persoonlijk bewustheid van Bestaan als zijn eigen persoonlijk bewustheid van bestaan. Waarmee de mens gelijk aan Mij leeft, terwijl Ik het leven Ben.

Gezegd en geschreven in de menselijke taal, in het hart te begrijpen zoals het is. Want in het hart is de directe verbinding met Mij altijd aanwezig. Wat met het verstand niet te begrijpen is, wat in aardse taal gezegd of geschreven niet te begrijpen is, dat kan het hart in verbinding met Mij heel goed verstaan en begrijpen, als de mens zich in zijn hart naar Mij wendt. Laat daarom woorden de aanzet zijn om Mij te ontmoeten in je hart en van Mij te begrijpen, wat met Mijn Woord in alle levende werkelijkheid bedoeld wordt, bedoeld is. Want wie Mij in het hart ontmoet, zo vaak hij maar kan, die zal meer en meer begrijpen Wie Ik Ben en wie hij is. En vanuit dat begrijpen zal hij meer en meer zijn: de mens die hij van oorsprong, als evenbeeld van Mij, goddelijk is.

Hemels Brood 4879

De hoeveelheid geestelijk nieuw besef die iemand kan verwerken, heeft een grens en is niet bij iedereen evenveel. Er zijn heel veel factoren die daarmee samenhangen. Hoe dan ook heeft de ene mens een sneller begrip dan een ander. Maar ook heeft de ene mens van geboorte af aan al een sterkere behoefte aan geestelijk besef dan een ander en zal diegene met meer inzet naar de betekenis van het leven zoeken en vinden, dan iemand anders, met minder neiging om het leven te doorgronden.

Juist degene die een sterke neiging heeft om het geestelijke te onderzoeken en de betekenis van zijn bestaan te doorgronden, zal vinden hoe het leven, hem van Mij gegeven op aarde, bedoeld is en hij zal Mijn liefde voor hem en zijn medemensen tot zijn vreugde ontdekken. Die vreugde wil hij graag delen met zijn medemensen, maar lang niet iedereen verstaat wat hij begrijpt en in zijn vreugde aan anderen wil vertellen. Misschien ben jij een van diegenen, die graag de liefde die je van Mij hebt leren kennen, met medemensen wil delen en wellicht verbaas jij je over zo weinig belangstelling en zo weinig respons bij je medemensen. Jij bent iemand die al van nature Mij in je voelt, jij hebt al langer naar Mij gezocht en je hebt Mij meer en meer in jezelf leren kennen en Mijn liefde gevoeld. Daarmee ben je voor op veel van je medemensen, die nog lang niet zoveel gezocht en ontdekt hebben. Je bent daarmee niet meer, maar je beseft wel meer.

Dat wat jij al meer beseft, is voor velen nog niet te begrijpen. Doe maar een paar stappen terug en laat wat je aan je medemensen vertelt, afhangen van hun belangstelling, van hun vermogen om te kunnen verwerken en begrijpen. En misschien zijn er ook medemensen, die helemaal geen belangstelling hebben, vertel hen dan liever niets, om bij hen geen weerstand te wekken. In je hart kan Ik je laten weten wanneer te vertellen en je enthousiasme te delen en wanneer niet. En weet je, er zullen er meer niet, dan wel zijn, om je vreugde mee te delen. Maar laat het je niet beletten in vreugde te zijn en te blijven, want zonder woorden toon je dan toch Mijn liefde en dat komt iedereen toch ten goede!

Hemels Brood 4880

Er is een verschil tussen wat Ik tegen mensen zeg, en wat mensen interpreteren dat Ik tegen hen zeg. Mijn Woord aan de mens is op zoveel verschillende manieren geïnterpreteerd, dat de ware betekenis van Mijn Woord meer en meer vertroebeld is voor veel mensen. Maar de mogelijkheid om Mijn Woord onvervalst te begrijpen is er voor iedereen nog steeds in het hart, in de oprechtheid en volkomen waarheid in het hart. Maar zelfs waarheid en ware oprechtheid is in veel harten vertroebeld met verlangens en wensen, die vooral op eigen welzijn betrekking hebben. Daardoor is er over het algemeen weinig van de betekenis van Mijn ware Woord onder de mensen overgebleven.

Daarom is het juist zo belangrijk dat de weinige mensen die Mijn Woord nog wel zuiver en in waarheid in hun hart verstaan, dit naar buiten brengen, vertellen, opschrijven en doorgeven, waar er maar belangstelling voor is. Want hoe vertroebeld een hart ook kan zijn met wensen en verlangens voor het eigen welzijn en hoe een hart ook verstrikt is geraakt in eigen onzuivere interpretaties van Mijn Woord, het besef van de juiste betekenis van Mijn Woord zal altijd evengoed nog mogelijk zijn in ieders hart. En er zijn maar weinigen nodig, om aan velen duidelijkheid te geven. Denk niet, omdat er maar weinig mensen zijn die Mijn Woord zuiver en naar waarheid verstaan, dat er ook maar weinig bereikt kan worden.

Want er is maar één persoon nodig om duizenden toe te spreken en hen de betekenis van Mijn Woord uit te leggen. Als de spreker oprecht en zuiver over de betekenis van Mijn Woord spreekt, kunnen dus veel mensen tot een juist verstaan van Mijn Woord komen. Zo is het met de weinigen die Mijn Woord nog zuiver en in waarheid in hun hart verstaan, zij zijn genoeg om velen aan te spreken, in woord of schrift, al naargelang Ik hen daar het talent voor gegeven heb. Dus schrijf wie het talent heeft om te schrijven en spreek wie Ik het talent heb gegeven om te spreken, spreek of schrijf de zuivere betekenis van Mijn Woord en Mijn Wil. Dan zal er geluisterd en begrepen kunnen worden door velen. Maar de grote groep zal steeds groot zijn in afdwalingen en de kleine groep zal steeds klein zijn, maar een grote rol hebben in het duidelijk maken van de betekenis van Mijn Woord en Mijn Wil.

Zoals er steeds voor een grote groep mensen, toch maar één leider is, die al dan niet door allen van de groep gehoord en gehoorzaamd wordt, zo ben Ik de Enige Leider van alle mensen, die door alle mensen wel of niet gehoord en gehoorzaamd wordt. Eén. Zo weinig als Eén. Toch Ben Ik als Enige alles en iedereen. Weinig kan veel zijn. Eén kan alles zijn. Dat is wat maar weinigen begrijpen. Toch is weinig genoeg. Ik Ben Alles, meer dan genoeg: Leven!

Hemels Brood 4881

Wat bezielt een mens om macht te willen hebben en daarvoor te strijden. Want voor macht moet hij altijd strijden. Strijden om het te krijgen en strijden om het te behouden. Wat heeft iemand aan macht? Het idee dat hij de belangrijkste persoon is, dat hij kan bepalen wat anderen voor hem moeten doen, wat hem het beste uitkomt. Iedereen die voor macht strijdt en macht bezit vanuit strijd, om macht over anderen te hebben, denkt daarmee levensmacht te hebben. Maar ten aanzien van het werkelijke leven, heeft diegene helemaal geen macht. Want de werkelijke levensmacht is met strijd niet te verkrijgen. En hoeft ook niet met strijd te worden behouden.

De werkelijke levensmacht geeft geen macht over mensen, maar over het eigen leven. Mensen die denken door macht over andere mensen te hebben, macht over hun leven te hebben, vergissen zich deerlijk. Zij geven ermee juist hun levensmacht uit handen. Want zodra iemand hen in hun macht verslaat, is er in het geheel geen sprake meer van enige macht, ook niet van enige levensmacht. De ware levensmacht is niet met strijd te verkrijgen en ook niet met strijd te behouden. De ware levensmacht is zonder enige strijd te verkrijgen door ware wijze onbaatzuchtige liefde. En ware wijze onbaatzuchtige liefde is bij Mij gratis te verkrijgen door iedereen die geen macht over zijn medemensen wil, maar graag in gelijkheid en broederschap met zijn medemensen samenleeft. In alle eenvoud geeft dat de ware levensmacht, waar nooit enige onderlinge strijd voor nodig is, niet om te verkrijgen, niet om te behouden.

Wat wel nodig is, dat is het afstaan van eigenbelang in alles. Het afstaan van macht willen hebben, het afstaan van willen bezitten, van belangrijk willen zijn, van gezien en gerespecteerd willen worden. Want dat is allemaal een vorm van macht willen over anderen. De macht willen hebben is niet alleen overheerser willen zijn over een volk, maar is ook de beste willen zijn bij een spelletje. Er schuilt veel meer wens tot macht in het dagelijks leven, dan mensen denken. En echte macht geeft het niet. Maar liefde en geheel onbaatzuchtig handelen, dat geeft in vrijheid levensmacht, ware vreugde. Geen macht is de meeste macht, zonder strijd en voor eeuwig: onbaatzuchtige liefde!

Hemels Brood 4882

In de Bijbel staat dat de mens op aarde zich in het zweet moet werken, om zijn brood te verdienen, om iets te bereiken. En dat is wat veel mensen doen, zij werken zich in het zweet, om iets te bereiken. Vraag daarbij is, om wat te bereiken? Meestal is dat geld, goederen, voedsel. Vaak gaat het ook om macht en aanzien. Niets is eerlijk te verkrijgen zonder dat er voor gewerkt moet worden. En vaak is het hard werken, om het gewenste te bereiken.

Een andere vraag daarbij is, is dat het werken dat in de Bijbel bedoeld wordt? Het is waar dat voor het dagelijks leven op aarde, voor de nodige voeding en voor drinken gewerkt moet worden. Toch is dat niet het werken dat in de Bijbel bedoeld wordt. Met werken is in de Bijbel bedoeld, het je eigen maken van het ware leven, bedoeld is, dat daar veel werk, wat niet gemakkelijk is, voor gedaan moet worden. Bedoeld wordt, dat er veel inzet van werk nodig is, om het ware leven te gaan begrijpen, om tot het ware leven te komen, dat is wat met je ‘in het zweet moeten werken’ bedoeld wordt. Het aardse werken voor voedsel, onderkomen en kleding is daar de spiegel van, maar in werkelijkheid gaat het om het doen van geestelijk werk, om tot geestelijk leven als eigen zijn te kunnen komen, om het ware leven als mens voor eeuwig te bereiken, in volle vrijheid en besef van het eigen bestaan.

Over het werk dat de mens moet verzetten, zoals dat in de Bijbel staat, zijn veel misverstanden. Veel mensen zien het werk wat zij op aarde doen voor hun eten en drinken, voor hun onderkomen en kleding, voor geld en bezit, als het werken wat in de Bijbel bedoeld wordt. Dat werk is voor de mens op aarde wel nodig, maar veel belangrijker is het werk om geestelijk te gaan verstaan wat werkelijk leven is, Wie Ik Ben en wat er met het leven op aarde in geestelijk opzicht bereikt kan worden. Want dat vraagt inzet, wilskracht, doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen, vasthoudendheid, e.d. Niemand ontdekt zomaar wat leven werkelijk is, Wie Ik werkelijk Ben, waartoe hij op aarde is en wat hij in geestelijk opzicht bereiken kan. Daar is inzet, daar is werk voor nodig! En dan nog gaat het stap voor stap. Soms zijn er hele moeilijke stappen nodig, soms geef Ik een duwtje in de goede richting.

Met werken zoals in de Bijbel bedoeld wordt, bereik je het ware leven! Voortdurend werken. Maar wel voor het beste resultaat: het ware gelukzalige leven.

Hemels Brood 4883

Behoeften, verlangens en wensen hebben een sterke invloed op iemands handelen. Intense behoeften, sterke verlangens, hebben een sterke invloed op de keuzen die iemand maakt. Als iemand een sterke behoefte ergens aan heeft en het lijkt er op, dat het met een kleine leugen, die lijkt geen grote gevolgen te hebben, bereikt kan worden, dan zal eerder voor de leugen gekozen worden dan voor het afstaan van het verkrijgen waaraan behoefte is. Er gaat een grote kracht uit, van iets heel graag, ten koste van wat ook, te willen.

Heel veel mensen onderschatten die kracht die in hen huist en die door Satan maar al te graag gebruikt wordt. Want dat geeft hem macht: sterke behoeften aan iets wat moeilijk af te staan is. Iemand die belust is op macht zal er veel voor overhebben om macht te verkrijgen en Satan komt dan onmiddellijk om zijn slinkse manieren aan te bieden om aan de behoefte te voldoen. Hoe groter de behoefte, des te meer kan Satan bewerken om de behoefte te misbruiken en de mens tot afdwalingen van het goede te verleiden. Want hoe meer iemands afdwaalt van het goede, des te meer macht krijgt Satan en daar maakt hij dan ook weer gebruik van, om meer macht naar zich toe te trekken. Leugen en bedrog is Satan. Het niet kunnen afstaan van verlangens, van behoefte ergens aan, het vasthouden aan wensen, is de mens. Behoefte, verlangen, is de opening voor Satan om te verleiden tot afdwaling en zich toe te eigenen, wat afgedwaald is.

Zoals de mens in samenspel met Mij komt, in liefde en waarheid, als hij vasthoudt aan waarheid en onbaatzuchtigheid, als hij zijn verlangens, behoeften en wensen afstaat, zo komt de mens in samenspel met Satan, als hij zijn verlangens, zijn behoeften en wensen niet afstaat. De keus ligt steeds bij de mens. Tot in het kleinste ligt de keus bij de mens. De gevolgen zijn naargelang zijn keuzen en zullen in samenspel met Mij anders zijn, dan in samenspel met Satan. Maar over alles, over alle keuzen die de mens vrij kan maken, wel of niet werkelijk het goede, alles heeft in Mijn ordening een plaats en verloopt in alle vrijheid in elk geval ten dienste van het doel van Mijn Schepping: de mens tot ware gelukzaligheid te brengen, tot het werkelijke leven. Alleen, de gevolgen van samenspel met Satan zijn onaangenamer, dan met Mij. En dat is voor iedereen het beste!

Hemels Brood 4884

Ieder die gerechtigheid zoekt en de methode ‘oog om oog, tand om tand’ daarvoor gebruikt, zal eerder in oorlog terechtkomen, dan in gerechtigheid. Wie kiest voor gerechtigheid in plaats van liefde, in plaats van verdraagzaamheid, zal eerst het zoete van de gerechtigheid proeven en daarna de bitterheid van wat het hem gekost heeft. Want in het streven naar gerechtigheid gaat veel goeds verloren, terwijl in liefde en verdraagzaamheid veel goeds kan worden opgebouwd.

Dat wil niet zeggen, dat altijd het kwaad maar slaafs ondergaan moet worden. Maar wie voor liefde, voor verdraagzaamheid kiest, die zal wegen getoond worden om te gaan, die tot gerechtigheid leiden, zonder dat daarvoor oorlog of ruzie nodig is. Alleen, die wegen zijn vaak langer en vragen om meer geduld. Maar hoelang kost het wel niet om na het verlies van de strijd voor gerechtigheid alle daardoor ontstane ellende te boven te komen? Soms lijkt het een oplossing om direct hard op te treden tegen ongerechtigheid. Om in korte tijd de rust te herstellen. Maar hard optreden kan juist prikkelen tot meer strijd, omdat degene die aan ongerechtigheid vasthoudt, geen belang heeft om de strijd op te geven. Wie zich door liefde en verdraagzaamheid laat leiden en geduld betracht, die zal daar goede resultaten mee kunnen behalen. Waarbij liefde al liefde is, als het degene die onrechtmatig handelt, gunt om tot inzicht van zijn ongerechtigheid te komen, tot inzicht van zijn zinloze strijd.

Want dat is waar liefde naar streeft, naar vrede, niet naar gerechtigheid. Dat is wat Mijn liefde doet, Mijn liefde brengt tot inzicht. Alleen, dat gebeurt niet zonder pijn. Pijn die niet voortkomt uit Mijn liefde, maar voortkomt uit de afdwaling, uit het zicht op de afdwaling, wanneer de afdwaling nog niet ten einde gekomen is. Maar op het moment dat de mens tot liefde komt, zal elke pijn weg zijn. Ook al is de situatie nog niet veranderd. Liefde geeft verdraagzaamheid en verdraagzaamheid geeft geen pijn. Ongerechtigheid kan het best gedragen worden door verdraagzaamheid. Als dat moeilijk is, en dat is het voor heel veel mensen, vertrouw dan eenvoudig op Mijn verdraagzaamheid, op Mijn liefde. Heel eenvoudig. Dan komt rust in je hart, want je hoeft het niet alleen te doen! Vertrouw eenvoudig op Mij en alles komt goed!

Hemels Brood 4885

Ja, Ik zie in je hart dat je moeite hebt met zoveel narigheid en ellende, dat verspreid over de aarde mensen treft. Moeite met oorlogen die wreed zijn en mensen op de vlucht jagen met niets om van te leven. Moeite met het leed van zieke mensen, met de honger die mensen dan eens hier en dan eens daar treft. En wat kun jij, vanuit je eigen situatie, daar aan doen, welke andere mogelijkheden heb je, dan het aan te zien en Mij te bidden om het allemaal goed te maken en voorbij te laten gaan. Mij te bidden om vrede op de hele aarde onder alle mensen, om gezondheid voor alle mensen, om genoeg eten en drinken voor alle mensen.

Eigenlijk bid je voor volmaakt leven voor alle mensen op de hele aarde. En lief kind, Ik wil voor alle mensen niets liever dan dat. Het zal je vreemd in de oren klinken, maar juist om iedereen tot volmaakt gelukzalig leven te kunnen brengen, in de vrijheid van het eigen bewuste zijn, is alles wat er op aarde gebeurt, ten dienste daar van. Niets gebeurt zomaar. Veel zou wel anders kunnen, als de mens in zijn vrijheid zich anders zou gedragen, maar dat doet hij juist niet en dan is het voor het doel van zijn bestaan op aarde, het beste dat gebeurt wat gebeurt. Nu zie Ik in je hart de vraag, of Ik die mensen niet tot ander gedrag kan brengen, tot gedrag wat minder ellende geeft. Daarop zeg Ik tegen je, al wat gebeurt, gebeurt vooral ook om mensen tot ander, tot vreedzamer gedrag te brengen, tot meer verdraagzaamheid, tot meer lankmoedigheid jegens elkaar.

Geloof Mij daarbij, dat iedereen en alles helemaal gedragen wordt in Mijn oneindige liefde, met de inzet om niet het minste van het minste meer toe te laten, dan voor het doel: de mens tot gelukzalig leven te brengen, van nut is. Ja, er zijn veel onaangename wegen over de aarde die mensen te gaan krijgen, en ja, de goedwillende en goeddoende mensen hebben daar verdriet om, ook om het zien lijden van mensen en daar niet daadwerkelijk iets aan te kunnen doen. Maar Ik zeg je, hoe het ook lijkt te zijn, Ik doe er in oneindige liefde alles aan wat hen kan helpen. En Ik zeg je, zoveel doe Ik, dat alle mensen na de aarde, de totale volledige volmaakte gelukzaligheid van waar leven in het goede zullen bereiken!

Hemels Brood 4886

Ieder mens heeft de vrije wil, hij kan kiezen met zijn vrije wil voor het één of voor het ander, voor het goede of voor het tegenovergestelde van het goede, voor waarheid of het tegenovergestelde van waarheid, voor liefde of het tegenovergestelde van liefde.

Ieder mens heeft de vrije wil, maar niet ieder mens verkeert in dezelfde omstandigheden en niet ieder mens heeft dezelfde talenten, dezelfde intelligentie, dezelfde kracht, enzovoorts. Daarom kunnen de keuze die mensen met hun vrije wil maken, niet met elkaar vergeleken worden en daarom kan een mens geen oordeel geven over de keuzen die mensen maken. Want niemand kan zich precies voorstellen hoe een situatie door iemand ervaren wordt. Ieder mens is uniek en niets is voor iedereen helemaal hetzelfde, behalve Mijn liefde, behalve Mijn Leven, behalve Ik, Die Ik Ben. Het verschil tussen alle mensen is niet hun levenskern, die Ik Ben, maar de manier waarop de mens kiest om te gaan met zijn leven, zijn bestaansomstandigheden, met zijn medemensen. Is dat gelijk aan Mijn liefde of gelijk aan het tegenovergestelde van Mijn liefde.

Alles staat met elkaar in verband, omdat de kern van ieder mens, van zijn bestaan, het ware leven is, het onveranderlijk ware leven is, Mijn onveranderlijk ware Zijn, Mijn Leven. Alles wordt toegetrokken naar Mijn Kern van Leven in ieder mens en welke keus een mens ook maakt, het verandert de kern van zijn leven niet, maar de werking zal altijd zijn, het gelijke tot het gelijke te brengen, dat is, de mens te brengen tot wat hij van oorsprong is, leven uit Mij, evenbeeld van Mij. Omdat de vrije wil van ieder mens voortkomt uit Mijn vrije Wil, staat de vrije wil van ieder mens nooit los van Mijn vrije Wil, welke de Kern Wil van alle bestaan, van alle leven, van alles is en eeuwig blijft. Hoe zou ooit het ware leven behouden kunnen blijven, als dat zo niet zou zijn? Daarom is de aarde juist die enige bijzondere plaats in het hele universum, waar de wil van de mens zijn situatie beïnvloed vanuit de keuzen die de mens maakt, zodat hij als persoonlijk bewust eigen zijn het ware leven kan ervaren en Mij, zijn Schepper kan ontmoeten, zonder de bewustheid van het eigen bestaan als persoonlijk zijn te verliezen in Mijn eeuwige Wil.

Dit kan alleen zo zijn, omdat op de aarde zowel Mijn liefde persoonlijk ervaren kan worden, als ook het tegenovergestelde van Mijn liefde ervaren kan worden, zonder dat het tegenovergestelde werkelijk is. Die situatie geeft gelegenheid aan de mens om de eigen wil te beproeven, los van Mijn Wil, terwijl Mijn Wil daarmee toch eeuwig Dezelfde is en blijft: ware onbaatzuchtige wijze onveranderlijke liefde, volmaakte gelukzaligheid, eeuwig Leven.

Hemels Brood 4887

Alles wat op aarde leeft, planten, dieren, mensen, ontwikkelt zich naar Mijn ordening. Maar de mens heeft daarbij het besef van zijn bestaan en de vrije keus van handelen. Er zijn mensen die hun oorsprong hebben uit de samenvoeging van de zielen van dieren na het overlijden van de dieren op aarde, met deze dierenzielen vormt zich een mensenziel, wat in het oorspronkelijke zijn al plaats had en nu in het menselijk omhulsel plaats heeft. Er zijn ook mensen die van oorsprong engel zijn. Nu is er een verschil tussen het geestelijk begripsver mogen van een mens met engel wezenlijkheid en een mens met dierlijke wezenlijkheid of zoals er ook zijn, mens uit dieren en uit plantenwereld voortgekomen wezenlijkheid, die wel natuur geesten genoemd worden, evengoed samengevoegd ziele stof van planten zijn, welke nog niet tot mens samengebracht zijn.

Hoe gaat het met de engel die op aarde tot mens gebracht is. Hoewel de druk van het aardse verblijf en de verleiding tot afdwaling van wat werkelijk is, even groot op de mens geworden engel drukt en trekt als op de uit dieren- en plantenzielen samengevoegde mens, zal de eerst genoemde meer zijn houvast in zijn geestelijk besef van bestaan en van werkelijk leven hebben dan de andere mens. Ook zal het besef van Mijn bestaan, Mijn liefde in die mens, dieper en krachtiger zijn. De engel zal als mens ook verleiding ondervinden, maar daar veel minder aan toegeven dan de anders samengevoegde mens. De mens die van oorsprong engel is, heeft geen aardse verbinding ooit meegemaakt, heeft alleen zuiver en vol liefde Mijn Wil gedaan, wel zonder een eigen persoonlijk besef van bestaan, maar evengoed altijd zuiver Mijn liefde gedaan.
Dit zuivere is dan ook in de ziel van de engel zodanig gegrond, dat het boven elke verleiding staat.

Dieren hebben op aarde een vervulling ten aanzien van de afdwaling van lucifer te voldoen en hebben daarom een ziel die delen van de afdwaling meedraagt en in hun dierlijkheid tot uiting komt. Door Mij gestuurd en geordend ontwikkelt de dierenziel zich op aarde zodanig, dat het de stappen naar zuivering doorloopt en als deel ziel geschikt wordt om, gevoegd bij andere dierzielen en plantenzielen, tot mensenziel samengebracht te worden. Nu heeft de mens met deze gecombineerde ziel de vrije functie, in het besef van zijn bestaan, om zich tot waar leven te ontwikkelen. Maar op deze mens heeft de verleiding een grotere kans tot winst, omdat de ziel een heel andere oorsprong heeft dan die van de engel. Beide hebben echter een even belangrijke functie op aarde. De ene mens om tot zuivering te brengen wat afgedwaald is, de andere mens om het zuivere in al zijn handelen te tonen. De engelmens toont, de natuurmens handelt.

Ik zorg er steeds voor, dat het juiste aantal van het een, in de juiste verhouding tot het ander op aarde aanwezig is. Waarbij er steeds meer mensen met een gecombineerde oorsprong aanwezig zijn, dan mensen met een oorsprong als engel. Want er is veel afdwaling om tot zuivering te brengen. Maar er zijn steeds zoveel geestelijk zuivere mensen op aarde, dat de balans niet verstoord wordt en het zuiveringsproces, ondanks alle narigheid op aarde, zijn voortgang heeft. De engelmens heeft iets voor op de natuurmens, maar de natuurmens heeft evengoed een heel belangrijke functie in de zuivering, want door zijn handelen wordt afdwaling doorwerkt en gezuiverd. De engelmens heeft een steunende, bemoedigende, vasthoudende en verduidelijkende functie. Alles in Mijn liefde, Mijn ordening, Mijn Leven. Jullie zijn Mijn kinderen, op aarde om allemaal tezamen gelukzalige leven in werkelijkheid te zijn!

Hemels Brood 4888

Als er een storm woedt, lijkt het alsof die nooit tot een eind komt. Als het mooi weer is, lijkt het alsof het altijd mooi weer blijft. En iedereen weet wel dat alles steeds verandert, de storm blijft niet woeden, het mooie weer gaat verstoord worden, maar toch, tegen beter weten in, blijft de storm woeden en blijft het mooi weer.

Zo gaat het met heel veel situaties. Weten en schijn komen vaak niet overeen. Zelfs wordt het weten voor de schijn opzijgezet en genegeerd. Dit heeft met allerlei factoren te maken. Soms heeft het te maken met wat iemand graag wil, dan vult hij de gebeurtenissen in naar wat hij graag wil en ziet, wat hij in zijn hart wel weet, niet meer. Soms heeft het te maken met angst, dan houdt die mens vast aan een situatie, uit een zekere angst dat het niet voorbij zal gaan. Vaker heeft het met tijd te maken. Meestal weet je niet hoe lang de storm woedt en weet je niet hoe lang het mooie weer aanhoudt, en door dat niet te weten, lijkt het geen eind te hebben. Dat is nu ook met veel mensen ten aanzien van het leven op aarde. Hoe lang blijft de aarde zoals die is?

Hoeveel mensen hebben niet geprobeerd te berekenen hoe lang de aarde er nog is, of liever gezegd, wanneer de aarde ophoudt te bestaan. Ook zijn er berekeningen gemaakt over de zon, hoe lang zal die nog schijnen, of wanneer is er geen zon meer. Ja, dat proberen mensen te berekenen, terwijl ze in verhouding tot het bestaan van de aarde en de zon, nog niet een seconde op aarde verblijven, in het licht van de zon. En al die berekeningen over het materiële bestaan hebben zo weinig nut, voor wat geestelijk eeuwig leven is. Alles wat materie is, heeft zijn eind.

Hoe de mens het ook probeert te berekenen, Mijn berekeningen zal hij niet kunnen evenaren, want al wat materieel aanwezig is, heeft geheel te maken met het geestelijke leven in verband met het doen en laten van de mens in zijn vrijheid. En juist die vrijheid heeft geen te berekenen verloop ten aanzien van de duur van het bestaan van materie. Maar Ik, Die alles weet en alles en iedereen kent, weet ook dat. Want alles is Mijn, alles ben Ik, eeuwig en altijd. Aan alle materie komt een eind, maar aan het ware leven, Mijn Leven eeuwig niet!

Hemels Brood 4889

Er is veel boosheid onder de mensen, in allerlei landen. Waar komt die boosheid vandaan? Want als je iedereen persoonlijk vraagt, wil iedereen het liefst in vrede leven. Toch is er veel onvrede waardoor boosheid ontstaat. Onvrede over wat anderen kunnen of hebben, terwijl iemand dat zelf niet kan of niet heeft. Onvrede over hoe iemand zich behandeld voelt, terwijl hij zelf anderen ook niet zo vriendelijk behandeld. En als het er naar uitziet dat iemand meer macht heeft, dan wordt de strijd aangebonden, ontstaan zelfs oorlogen op leven en dood. Al die strijd en boosheid onder de mensen doet geen goed, geeft ellende en narigheid. En vaak treft die ellende onschuldige mensen.

Boosheid is het ik van de mens, dat wil hebben, iets wil zijn, dat wil heersen, dat macht wil over alles en iedereen. Boosheid komt opzetten als aan de wensen en eisen van het ik niet voldaan wordt. Maar boosheid komt ook opzetten bij mensen die eerlijk en goed zijn voor hun medemensen, als zij slachtoffer zijn van wat anderen misdoen. Die boosheid is goed te begrijpen, maar nog steeds doet ook die boosheid geen goed, geeft ook die boosheid ellende. Wat zou er gebeuren als Ik, jullie hemelse Vader, jullie Schepper, boos zou worden? Het is goed dat Ik volmaakte liefde ben, want niemand zou overleven. En zou Ik, jullie Schepper, die jullie allen Mijn leven geef, niet terecht boos zijn over zoveel onrecht als Mij wordt aangedaan en mensen elkaar aandoen?

Ik ben liefde. Leven is liefde. Alleen liefde lost alle problemen op, alleen liefde is het antwoord op alle ellende en narigheid. Maar wie liefde wil betrachten tegenover misdaad en boosheid, zal eerst moeten leren wat liefde werkelijk is, wat Mijn liefde werkelijk is, hoe liefde in werkelijkheid alles ten goede uitwerkt. Want liefde is niet alleen die arm om iemand heen, liefde is niet alles wat misdaad is vergoelijken, liefde is ook grenzen stellen, liefde is ook je terugtrekken en losgelaten, liefde is ook aan de kaak stellen wat niet goed is. Liefde is niet altijd het zelfde, soms is het lankmoedig, soms duidelijk, soms hard, soms vriendelijk. Liefde is altijd eerlijk en oprecht, altijd volkomen naar waarheid. Maar liefde is niet altijd zonder pijn. Er zijn situaties waarbij liefde juist veel pijn doet, en dan blijkt dat juist die pijn heel veel goed heeft gemaakt, verbeterd inzicht heeft gegeven, opgelost heeft wat niet opgelost leek te kunnen worden.

Hoed je voor valse liefde, die oprecht lijkt, maar het niet is. Die vriendelijk en tegemoetkomend is, maar in beslag neemt, zonder dat je het merkt, en je dan bedrogen en berooid achterlaat. Laat ook dan niet boosheid maar liefde je leiden, Mijn liefde. Want Ik weet precies wanneer een arm om iemand heen nodig is, of juist een grens gesteld moeten worden. Ik weet wanneer pijn nodig is of wanneer juist niet. En al worden mensen misschien boos om pijn of om vernedering, Ik blijf altijd in liefde voor iedereen. Soms kan dat pijn geven en soms vreugde, maar nooit ben Ik anders dan ware liefde!

Hemels Brood 4890

Het geestelijke, het niet tastbare, heeft voor de mens ook iets ongrijpbaars. Ongrijpbaar en niet te begrijpen. Het niet tastbare is ook niet zichtbaar. De meeste mensen zijn vooral gericht op het zichtbare, materieel zichtbare. Daarmee samen hangen ook alle conclusies die de meeste mensen trekken, gebaseerd op het materieel zichtbare en wat iemand daadwerkelijk meemaakt. De meeste mensen weten wel dat gevoelens, emoties, niet zichtbaar zijn en weten ook hoe die te beïnvloeden zijn. Maar hoe in het onzichtbare, op geestelijk gebied, hun handelen invloed heeft op hun leven en op het hele aardse gebeuren, weten zij nauwelijks of niet. En hoe hun leven van oorsprong Mijn leven is, is nog moeilijker om zich een voorstelling van te maken.

Het is het makkelijkst om vooral met het zichtbare, het tastbare en wat te begrijpen is, te rekenen en al wat niet zichtbaar, niet te begrijpen, niet tastbaars is, buiten beschouwing te laten. Daarmee wordt de betekenis van het bestaan op aarde, het leven op aarde, buiten beschouwing gelaten, wat juist het belangrijkste is om niet buiten beschouwing te laten. Zolang het belangrijkste buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het leven niet compleet, blijft er altijd een ‘missing link’. Die ‘missing link’ ben Ik, jullie Schepper, Jezus Christus. Ik heb jullie op aarde de weg getoond, het geestelijk ware leven getoond, jullie leven zeker gesteld, zodat geen eeuwige dood meer is. Nu is het aan de mens om Mij na te volgen op de weg die Ik getoond heb, het onzichtbare, het ongrijpbare, het niet tastbare, maar volkomen ware leven, eeuwig leven, waarvoor de dood door Mij op aarde eeuwig overwonnen is. Volg Mij, ga Mijn weg en overwin net als Ik de dood en kom jij, net als Ik, als mens tot eeuwig leven, zonder dat de dood nog vat op je heeft.

Want Ik heb het kwaad niet weggenomen, maar Ik heb getoond hoe het kwaad voor eeuwig overwonnen kan worden. Niet met oorlogen en elkaar beschieten en doden, maar met onbaatzuchtige wijze liefde. Daarmee heb Ik voor jullie allen de weg bereid, de dood over wonnen en het eeuwige leven voor alle mensen veilig gesteld. Ik heb beloofd nogmaals te komen maar Ik zeg je, ook dan ben Ik er niet om oorlogen te beslechten, om het kwaad weg te nemen, ook dan om alle mensen te helpen de juiste weg te vinden, Mijn weg te vinden, Mij te vinden en samen met Mij tot waar gelukzalige leven te komen, de dood overwonnen, tot eeuwig leven te komen. Want Ik Ben de Weg, de Waarheid, het ware Leven. Wie Mij navolgt zal eeuwig leven. Dat geldt voor jullie allemaal, volg Mij, sta op, overwin de dood en leef!

Hemels Brood 4891

Het wordt regelmatig gezegd dat mensen weinig of geen liefde gekregen hebben in hun leven. Dat zij van hun ouders geen liefde gehad hebben, dat zij niet weten wat liefde is of hoe liefde voelt. Vaak is er dan de vraag, hoe kan iemand een ander liefhebben, als hij zelf geen liefde gehad heeft en niet weet hoe lief te hebben, niet weet wat liefde is?

Aan alle mensen zeg Ik: wie bij Mij in zijn hart komt, die zal Ik Mijn liefde laten voelen. Die zal Ik laten weten wat liefde is. Maar belangrijker is het, dat duidelijk wordt dat iedereen van begin af aan liefde van Mij krijgt, dat Ik iedereen altijd van eeuwigheid aan liefheb en eeuwig liefheb. Zodat niemand zonder liefde is. Wie leeft, heeft Mijn liefde, want leven is Mijn liefde. Het enige wat er aan de hand is met mensen die zeggen geen liefde gekregen te hebben, is dat zij Mijn liefde in hun hart nog niet beseft hebben, dat zij nog niet in hun hart Mij gevraagd hebben, bij Mij gekomen zijn. Maar ieder mens heeft liefde in zich, Mijn liefde, en iedere mens kan in zich Mijn liefde ervaren. Door omstandigheden kan het voor de een wat moeilijker zijn om Mij in zijn hart te vinden en Mijn liefde te voelen, dan voor een ander, maar niemand is ooit zonder Mijn liefde.

Aan de mensen die Mijn liefde kennen, zeg Ik: help degenen die zeggen dat zij geen liefde in hun leven gehad hebben, om Mijn liefde te leren kennen. Help hen in hun hart Mij te vinden en Mijn liefde te ervaren. Mocht hen dat niet lukken, leg hen ook uit dat leven, liefde is, Mijn liefde. Dat al wat niet aangenaam is, moeilijke gebeurtenissen om mee te maken, niet het leven is, maar situaties zijn die plaatsvinden. Leg hen uit dat het innerlijk besef van bestaan, het innerlijk besef van leven is, zuiver leven. Dat gebeurtenissen voortkomen uit wat mensen doen en laten, in hun vrijheid van keus. En dat juist door die vrijheid van keus iedereen te maken kan krijgen met de gevolgen van die vrije keus.

Maar wat er ook gebeurt, het werkelijke leven blijft altijd hetzelfde: Mijn leven, Mijn liefde. Iedereen leeft in Mijn liefde, in welke omstandigheden iemand ook is. Iedereen kan weten en voelen wat liefde is, iedereen kan bij Mij komen in zijn hart en daar liefde leren kennen, leren voelen, Mijn eeuwige liefde voor hem!

Hemels Brood 4892

Het zien van verdriet en zorgen van andere mensen maakt het hart treurig, vooral als je er niet veel of niets aan kunt doen, geen directe hulp kunt geven. het lijkt dan of blijdschap niet mag. Maar kind, je mag blij zijn, blij zijn met Mij in je hart. Delen van verdriet met mensen om je heen is goed, bidden voor mensen die verder weg zijn en het moeilijk hebben is goed, maar wees op zijn tijd ook blij met Mij in je hart. Want ook alles wat geen vreugde geeft, alle gebeurtenissen die moeilijk zijn, pijn en verdriet geven, leid Ik ten goede voor alle mensen.

Alles wordt door Mij in Mijn liefde gedragen en tot liefde gebracht. Daar mag je blij om zijn. Ook al lijkt dat niet goed, werkelijk leven is blijdschap, geeft vreugde en dat hoef je niet af te staan, die blijdschap en die vreugde. Wel is er een verschil tussen betrokkenheid en meeleven betuigen of negeren en je eigen gang gaan zonder je om je medemensen te bekommeren, geen oog en geen oor hebben voor de noden van medemensen, veraf of dichtbij. Bij pijn en verdriet van medemensen is het goed om je hart te laten spreken, maar daarna mag je ook de vreugde in je hart weer voelen, van Mijn liefde waarmee Ik voor alle mensen zorg. Leven is vreugde, is blijdschap en dat mag je voelen, dat mag iedereen voelen, want je mag leven, Mijn leven, wat je krijgt is vreugde, is blijdschap, ook in moeilijke tijden. Moeilijke tijden veranderen emoties, maar veranderen niet het leven. Brengen meer zicht op werkelijk leven aan degenen die in hun hart bij Mij komen, wat ook vreugde geeft.

Bedenk je eens, dat een blij mens dichter bij Mij is dan een treurig mens, want Ik ben werkelijk gelukzalig leven, wat vooral blijdschap is en geeft. Er is een verschil tussen elke situatie waar een mens zich in kan bevinden, prettig of pijnlijk en heel onprettig en het werkelijke leven. Want werkelijk leven is altijd gelukzalig, geeft altijd blijdschap. Maar de situaties zijn niet altijd hetzelfde, niet altijd blijdschap. Kom daarom in elke situatie terug tot leven, terug bij Mij, terug bij de vreugde van werkelijk leven en voel Mijn liefde voor jou en iedereen. Wat de situatie ook is, blijf bij leven, blijf bij Mij, blijf bij Mijn liefde!

Hemels Brood 4893

Er zijn twee belangrijke geboden van de tien die Ik de mens ter advies in zijn vrijheid gegeven heb. Dat is het eerste: ‘heb Mij, God, lief boven alles’, en het tweede: ‘heb je naaste lief als jezelf.’ Deze twee geboden zijn de basis van de andere acht geboden. Maar veel mensen hebben nog niet begrepen hoe deze twee eerste geboden vast aan elkaar verbonden zijn.

Waarom Mij, jullie God en Vader, als eerste? Niet voor Mij, omdat Ik nu eenmaal alles leid en beheer en bemint wil worden, maar voor jullie zelf. Want wie Ik Ben, is jullie leven, met Mij liefhebben heb je niet alleen Mij lief als persoon, maar ook jouw leven en uit de liefde voor Mij komt de juiste vorm van jouw leven voort, wat voor jou het beste is en jouw leven tot volmaaktheid brengt. Waarom vervolgens je medemensen liefhebben als jezelf? Veel mensen weten ook daar niet goed weg mee. Goed zijn voor elkaar, maar voor alle mensen, dat is wat veel gevraagd. Toch is het belangrijk. Want kijk, Ik ben alles en iedereen. Zou je alleen Mij liefhebben en niet je medemensen, dan zou je Mij eigenlijk niet liefhebben, want Ik ben ook al je medemensen. Ik ben niet alle keuzen die zij maken, maar henzelf ben Ik wel. Zou je je medemensen niet liefhebben, dan zou je Mij niet liefhebben. Ik vraag je niet om de keuzen van je medemensen lief te hebben, of hun doen en laten, maar Ik vraag je al je medemensen te zien als deel van Mij, die van Mij in vrijheid mogen zijn.

Waarom is dat belangrijk? Liefhebben is helen, is genezen, is tot gelukzaligheid brengen, al wat nog geen liefde is, nog niet tot gelukzaligheid gebracht is. Totdat alles tot liefde en gelukzaligheid gebracht is. En dan is liefde aan gelukzaligheid vasthouden met elkaar. Nu is het nog vaak dat mensen, ook met de beste bedoelingen, elkaar tot het goede willen brengen, niet om de ander, maar om het eigen ongemak. Je medemens liefhebben op de ware helende manier is niet om zelf geen ongemak te hebben, maar om zonder eigen belang de ander op de juiste weg van ware liefde te brengen. En dat gaat alleen goed als je Mij liefhebt. Zie, je kunt Mij niet liefhebben zonder je naaste, je medemensen lief te hebben, in je medemens ben Ik, je God en hemelse Vader!

Hemels Brood 4894

Bij heel veel mensen mankeert het aan het juiste inzicht. Aan het juiste levensinzicht. Wanneer iemand over iets een overtuiging heeft, dan is het meestal heel moeilijk om diegene tot een andere overtuiging te brengen. Dat heeft vooral te maken met gewenning. De meeste mensen voelen zich het meest op hun gemak met datgene waaraan zij gewend zijn. Er zijn maar weinig mensen die belangstelling hebben voor iets nieuws en graag onderzoeken wat er nog meer is dan zij gewend zijn. Die mensen ontdekken dat bepaalde opvattingen, bepaalde inzichten niet juist zijn en laten dat aan hun medemensen zien. Maar, al hebben zij gelijk met hun nieuwe inzichten, de meeste mensen zullen niet zomaar eerdere inzichten en overtuigingen loslaten.

Mensen hebben hele duidelijke bewijzen nodig en daarbij moet er liefst ook nog een voordeel mee te behalen zijn, voordat zij er de moeite voor willen nemen, om hun bestaande inzichten en overtuigingen los te laten. En wat kunnen de meeste mensen er aan doen, dat zij van jongs af aan inzichten en overtuigingen geleerd gekregen hebben, dat zij daar aan vasthouden, het is hun vastheid in het leven. Want wat blijft er over, als dat wat hen als waarheid geleerd is, niet waar blijkt te zijn, hoe kunnen zij dan nog zeker weten wat wel werkelijk waar is? Als mensen hun peiling van waarheid wordt afgenomen, wankelt hun hele basis van leven, vinden zij geen houvast meer, want waar kan men dan zeker van zijn?

Veel mensen hebben het besef niet geleerd, dat Ik in hun hart waarheid ben. Hebben niet geleerd in hun hart naar Mij te luisteren. Beseffen niet dat Ik in hen eeuwig waarheid ben. Hoe Ik er ook voor zorg dat zij Mij in hun hart kunnen vinden, velen luisteren niet. Voor hun bestwil, voor hun heil, moeten er dan wel situaties ontstaan waardoor zij gaan inzien en beseffen, dat Ik, hun Schepper, waarheid in hun hart ben. Dat zij naar niemand hoeven te luisteren dan naar Mij, om zeker te zijn van de Enige waarheid, de werkelijke basis van het ware leven, waar alles op berust en wat een onveranderlijke, onwrikbare grond is, waar alles naar waarheid op gepeild kan worden. Wie die basis, die Ik Ben, in zijn hart gevonden heeft, Mij, Waarheid, die zal nooit meer wankelen en altijd vast staan in het leven.

Help hen die wankelen om Mij te vinden in hun hart, in hun leven. Zodat zij altijd weten wat werkelijk waar is en wat niet. Zodat niemand hem meer iets kan wijsmaken, omdat Ik in hun hart hen altijd de waarheid laten weten. Probeer niemand van zijn overtuiging af te brengen, maar breng ieder die de juiste overtuiging en waarheid niet kent, bij Mij. Maar wie niet wil, laat die zijn weg gaan. Mijn liefde zal diegenen genoeg zijn. Want ieder zal op zijn tijd Mij toch leren kennen en tot waarheid komen, tot werkelijk leven komen, tot Mijn ware liefde komen.

Hemels Brood 4895

Al begrijp je alles van Mijn volmaakte hemelrijk en alles van het aardse rijk, al ken je Mij in alles en al weet je hoe Mijn ordening voor iedereen is ingesteld, al heb je alles onderzocht en alles wat er te ontdekken is, ontdekt, maar de weg tot liefde niet, dan heb je daar helemaal niets aan. Dan weet je niets, dan ken je niets, dan begrijp je niets. En als je denkt zelf tot liefde te kunnen komen, uit jezelf liefde te moeten zijn, dan heb je het helemaal mis.

In waarheid, in werkelijkheid ben Ik liefde en kun je alleen Mijn liefde zelf zijn, als je je met Mij verenigt. Op elk moment dat je je met Mij verenigt, ken en weet je ook wat er op dat moment nodig is en kun je Mijn liefde zijn, zoals op dat moment voor die situatie Mijn liefde is. Maar om je met Mij te verenigen is het wel nodig dat je Mij leert kennen, dat je gaat beseffen wie Ik Ben in alles en in jou. Dus ja, onderzoek wie Ik Ben en leer Mij kennen in alles, leer Mijn hemelrijk kennen, leer Mijn aardse rijk kennen, leer Mijn ordening kennen en ontdek alles wat er te ontdekken valt, maar vergeet daarbij nooit, dat het gaat om Mijn liefde. Dat het aller belangrijkste om van Mij te leren is, Mijn liefde. Begin daarom Mij eerst in je hart te vinden en Mij in je hart te leren kennen en Mijn liefde in je hart te leren voelen. Want als je Mij in je hart gevonden hebt, in je hart hebt leren kennen, Mijn liefde in je hart gevoeld hebt, dan kun je met Mij samen heel Mijn hemelrijk gaan begrijpen, heel Mijn aardse rijk gaan begrijpen, heel Mijn ordening gaan begrijpen, zoals die voor iedereen is ingesteld en alles ontdekken wat er te ontdekken is. Dat zal je veel brengen, want dan heb je eerst de weg tot liefde gevonden en alleen via die weg is alles te vinden, te begrijpen, te kennen in werkelijkheid.

Ik ben in je hart, Ik ben alles, dus wat je wilt weten, kennen, begrijpen, het is allemaal alleen door Mij en Mijn liefde te weten, te kennen, te begrijpen. Daarom, elke zoektocht kun je het beste beginnen bij Mij, met Mij in je hart, want met Mij is daar alles aanwezig wat te weten, te kennen, te begrijpen is. Daar ben Ik Alles, volmaakte liefde. Mijn volmaakte liefde kun je alleen verenigt met Mij, zelf zijn en daarmee alles weten, kennen en begrijpen.

Hemels Brood 4896

Een moment van zwakte en toegeven kan zoveel veranderen aan de gang van zaken. Want juist in zo’n moment wordt het zicht geblokkeerd of minstens ernstig beperkt. Pas als de keuze gemaakt is, wordt duidelijk hoeveel afgeweken is van het juiste pad. En dan is het niet zo eenvoudig om daarop terug te komen en de keus ongedaan te maken. Dan is het het beste om de juiste weg te vinden om met de situatie die ontstaan is, door de keuze, het beste mee om te gaan, zodat de schade tot een minimum beperkt blijft.

Om de juiste weg te vinden is het nodig om bij Mij te komen en Mij te vragen. Maar veel mensen voelen zich verantwoordelijk voor hun daden en vinden dat zij het zelf moeten goedmaken of wat door hun keuze is misgegaan, wel zelf kunnen goed maken en komen niet bij Mij. Soms ook door schuldgevoelens of door het idee dat zij er niet bij Mij mee mogen komen, als een soort van straf, of afwijzing die zij zouden kunnen krijgen. Maar Ik geef geen straf en Ik wijs niemand af. De mens zet met zijn eigen keus de gevolgen in werking en hoe verkeerd dat ook kan uitpakken, Ik ben er altijd om de juiste weg te vinden en te gaan. Want welke keus iemand ook maakt en welke gevolgen een keus ook heeft, Ik ben en blijf er altijd om alles ten goede te laten keren. En alle uitwerking van welke keus dan ook, staat altijd in dienst van de mens en het doel van de Schepping, welke is: alle mensen tot het ware gelukzalige leven te brengen, met de eigen bewustheid van persoonlijk en gezamenlijk bestaan.

Want ieder is een eigen persoonlijk van zichzelf bewust bestaan en tegelijkertijd zijn allen tezamen één met Mij, het ware werkelijke leven. Want er is leven en er is besef van leven. Leven ben Ik, door besef van leven is de mens, ervaart hij zichzelf als een eigen bestaan. Daarom is de mens niet God. De mens heeft besef van leven, God is Leven. De mens mag Gods Leven zelf zijn, als eigen bestaan. Maar dat verandert er niets aan dat God altijd en eeuwig Leven is en blijft en Schepper is van hemel en aarde en in Jezus Christus zich aan de mens als Mens getoond heeft, om de mens tot de gelukzaligheid te brengen, tot het ware werkelijke Leven, als Gods evenbeeld.

Hemels Brood 4897

Er is het nu van vandaag, het nu van gisteren en het nu van morgen. Het leven is altijd nu. Het leven verandert niet. Wat vandaag leven is, was gisteren hetzelfde leven en is morgen nog hetzelfde leven, leven is onveranderlijk eeuwig en altijd leven. Maar hoe iemand met zijn leven omgaat, dat kan vandaag anders zijn dan gisteren en morgen anders zijn dan vandaag en gisteren. Dat maakt tijd. De manier van omgaan vormt tijd.

Het leven zijn heeft geen tijd, omdat leven onveranderlijk hetzelfde is. Stel je een situatie voor die in alle opzichten gelijk blijft, alles blijft in die situatie gelijk. Kun je dan ergens aan bemerken dat tijd voorbij gaat? Op aarde zie je tijd voorbij gaan door de zonnestand, of door de stand van de maan, of door de beweging van wolken, door allerlei verschillende factoren, die met hun beweging tijd weergeven. Maar stel dat al die factoren niet zijn, geen zon die van de stand verandert, geen maan die van stand verandert, geen voorbij trekkende wolken, alles blijft staan, precies als het staat en niets verandert. Stel je dat voor, is er dan nog tijd? Tijd staat los van het werkelijke leven en heeft vooral te maken met de voortgang van het leerproces van de mens ten aanzien van het zich eigen maken van het ware werkelijke leven en de verschillende stappen die daarvoor nodig zijn. Misschien kun je je er enigszins een voorstelling van maken, maar niemand kan op aarde loskomen van tijd, tijd is op aarde een vast gegeven, nodig om het doel van de Schepping te kunnen bereiken.

In de werkelijkheid van leven is geen tijd, maar zijn sferen en overgangen van sferen. Die sferen hebben te maken met de innerlijke belevingen van zijn, die mensen kunnen hebben. Gemoedstoestanden komen daar enigszins bij in de buurt. Zoals de hemel geen plaats is, maar een toestand van zijn. Waarbij daar allerlei verschillende sferen in de toestand van zijn te ervaren zijn. Die kunnen verschillend zijn in mate van geluksbeleving, welke samenhangt met de innerlijke groei van de menselijke ziel tot geestelijke leven, in die mate van werkelijke leven, de mate waarin de ziel het ware werkelijke leven heeft aangenomen, zich heeft eigengemaakt. Waarbij dat uiteindelijk neerkomt op de mate van liefde, die een mens zich eigengemaakt heeft. Mijn ware wijze liefde, het werkelijke leven, Mijn leven. Dat is de cirkel van tijd, de spiraal van tijd, tot in eeuwigheid. Maar altijd is tijd niet waar het om draait, maar ware werkelijke liefde, Die Ik Ben.

Hemels Brood 4898

Soms is het nodig door het diepste dal te gaan, om de hoogste top te bereiken. Soms is het meest onprettige nodig, om tot de beste oplossing te komen. Soms is het nodig om tot wanhoop gebracht te worden, om tot de juiste daden over te gaan en zicht te krijgen op wat mogelijk is, maar voorheen niet gezien werd als mogelijk. Het ergste kan de ziel zo beroeren, dat iemand loskomt van al zijn oude vastgeroeste gewoonten en de weg vrijkomt voor een nieuwe koers, een nieuwe aanpak, omdat het niet anders meer kan.

Hoe pijnlijk iets in het leven ook kan zijn, de verandering die een mens in zijn ziel daardoor meemaakt, is een opening naar handelwijzen, die voorheen voor onmogelijk gehouden werden. Op zo’n momenten, zo’n enorm dieptepunt, kan soms beter geen hulp omhanden zijn, zodat de ziel uit die diepte haar eigen oplossing wel moet losgelaten en zich wel moet openen voor haar oorsprong, voor Mij. En ook al wordt dat niet als zodanig in het bewuste ego van die mens ervaren, toch zal de verandering die hij doormaakt hem dichter bij Mij brengen, bij het zuivere leven uit Mij, wat hij van oorsprong is en in zich heeft. Want al gedraagt een mens zich niet als Mijn evenbeeld, hij is het van oorsprong wel. Hoe iemand ook over Mij denkt, wel of niet in Mijn bestaan gelooft, wel of niet naar Mijn liefde leeft, wel of niet zicht heeft op Wie Ik Ben en wie hij is, ieder mens is en blijft hoe dan ook naar Mijn evenbeeld geschapen, met alle goddelijke mogelijkheden die daarbij gaan.

Of iemand zich van die goddelijke mogelijkheden bewust is en of iemand alle mogelijkheden die hij zich bewust is inzet, zoals bedoeld is, is zijn vrije keus. Het is Mijn vrije keus om Mijn liefde voor alle mensen te zijn en te geven. Uit Mijn vrije keus draagt Mijn liefde alle mensen zoals voor ieder persoonlijk het beste is, in de omstandigheden die door de vrije keuze van alle mensen ontstaan zijn. Dan kan iemand in moeilijke omstandigheden komen, maar die zullen door Mijn liefde hem altijd ten goede komen, hemels ten goede komen. En hem uiteindelijk tot het gelukzalige leven brengen, goddelijk evenbeeld van Mij.