Hemels Brood 4837 t/m 4867

Hemels Brood 4837

Het is waar, als iemand iets gebruikt met goede, juiste intenties, maakt dat hetgeen hij gebruikt tot een goed werktuig. Maar gebruikt hij het ergens waar het gemakkelijk gestolen kan worden, door mensen met geen goede bedoelingen, dan vervalt het werktuig onmiddellijk tot een wapen of wordt het vernietigd. Zo kun je het gebruik van Mijn Woord zuiver en oprecht tot zegen aanwenden. Maar wordt het dan door iemand opgepakt, die het verdraait en verkeerd uitlegt, dan vervalt de zegen en verliest Mijn Woord zijn betekenis, de betekenis wordt als het ware door diegene vernietigd. Zo ook met goede bedoelingen. Gebruikt iemand de media om mensen Mijn Woord aan te reiken, dan is de media het goede instrument. Maar gebruikt iemand de media om Mijn Woord belachelijk te maken, dan is het onmiddellijk een duivels instrument.

Gebruikt iemand de media om zijn medemensen te helpen, dan is het een goed en zinvol instrument. Gebruikt iemand de media om zichzelf te verrijken, om leugens waar te laten lijken, dan is het een slecht instrument. Zo wisselt alles op aarde. Zo snel kan iets een goed instrument zijn en zegen brengen, terwijl het het volgende moment een duivels instrument kan zijn, waarmee zegen teniet gedaan wordt. Maar bij al die mogelijke instrumenten, die het ene moment goed zijn en het andere moment verderfelijk, gaat het niet om hetgeen als instrument gebruikt wordt, maar om de mens en de intentie waarmee die mens hetgeen hij als instrument gebruikt, inzet. Er kan dus niet gezegd worden, dat of dat is een slecht of duivels instrument. Er kan alleen gezegd worden, dit is gebruikt met een slechte verkeerde intentie van een mens.

Zorg er voor altijd met de juiste intentie al wat voorhanden is in te zetten voor het welzijn van alle mensen. En let er daarbij op, dat wat je goed bedoelt niet van je afgenomen wordt en misbruikt wordt. Met de juiste goede eerlijke intenties kun je elk instrument inzetten om het goede te bereiken en Ik zal het zegenen, het werk van je hand zal Ik zegenen.

Hemels Brood 4838

Iedereen die de moeite neemt om in zijn hart de werkelijke waarheid te vinden en daarbij de moeite neemt om wat voor hem pijnlijk is onder ogen te zien, zal Ik de waarheid in zijn hart geven. Maar het kleinste beetje weerstand tegen wat pijnlijk is om onder ogen te zien, of het kleinste beetje verborgen eigen mening, of het kleinste beetje twijfel, ongeloof, eigen invulling, vertroebelt de werkelijke waarheid en er is heel wat moeite nodig, om dan toch nog Mijn werkelijke waarheid in je hart te vinden. Waarheid kan alleen gezien worden, kan alleen ingezien worden, als er in volkomen oprechtheid, volkomen eerlijkheid, in alle werkelijkheid naar gekeken kan worden. Het vraagt volkomen waarheid om waarheid te kunnen ontvangen.

Veel mensen komen bij Mij voor Mijn Woord in hun hart en zij denken in waarheid te komen, maar de meesten hebben een sterke eigen invulling over Mijn Woord en staan met hun eigen overtuigingen over Mij en de betekenis van Mijn Woord vóór een werkelijk begrip van Mijn Woord. Zij nemen Mijn Woord maar deels op uit hun hart en vermengen het met hun eigen uitleg en overtuigingen, terwijl zij denken dat ze Mijn Woord volkomen juist verstaan. Maar wat zij als Mijn Woord weergeven en hun uitleg daaraan is vermengd met onwaarheid uit eigen invulling. Veel mensen die op eenzelfde wijze denken, hechten waarde aan diegene, die zegt Mijn Woord te spreken en te kennen, terwijl dat vaak maar voor een klein deel zo is. Hoe kun je deze zelfbenoemde boodschappers onderscheiden van hen die werkelijk in alle zuiverheid en waarheid Mijn Woord in hun hart ontvangen en naar waarheid en zuiverheid weergeven?

Dat kan alleen door zelf in volkomen waarheid te luisteren naar wat gezegd wordt en in je hart in volkomen waarheid en oprechtheid te voelen of Ik wat gezegd wordt als waarheid bevestig. Hoe oprechter je in je hart komt en voelt, des te beter zul je Mijn bevestiging bemerken. En hoe meer je in je hart in waarheid en oprechtheid komt, des te meer ga je in je hart ook begrijpen van Mijn Woord, van waar, werkelijke leven. En des te meer ga je Mij vinden, in je hart en om je heen. Meer en meer ga je Mij vinden in alles, in het goede en meer en meer ga je zien dat Mijn liefde overal werkt en alles goed maakt!

Hemels Brood 4839

Vandaag is alles anders, vandaag is een nieuwe dag waarop nieuwe dingen gebeuren, nieuwe mensen ontmoet worden en nieuwe gedachten zich ontwikkelen. Elke dag is een nieuwe dag en elke dag gaat verandering verder. Want er is altijd en doorgaand verandering. Meestal heel langzaam, zoals bijvoorbeeld haar langzaam groeit, maar soms ook plots en heel snel. Maar elke dag is anders, ook al is dat niet altijd zichtbaar, merkbaar, voelbaar.

Hoe gaan al die veranderingen? Soms neem je zelf het initiatief, maar vaker ook helemaal niet. Veel mensen vinden het wel makkelijk, elke dag hetzelfde, zo min mogelijk verandering. Anderen willen graag veranderingen in hun leven, zij wijzigen gemakkelijk van koers. Is het ene dag leuk om dit te doen, een andere dag moet het liever dat zijn. De ene mens is rustig en houdt van rust, een ander is onrustig en houdt van verandering. Maar vandaag is een dag als alle anderen, vandaag is alles anders, of toch niet? Veranderingen die iemand niet zelf bewerkt, gebeuren vaak onverwachts, kleine of grote veranderingen maken daarbij het verschil of de mens ze wel of niet opmerkt. Maar Ik zeg jullie, alle veranderingen hebben hun oorsprong en hebben een bereik.

Al lijkt een verandering onvoorzien, Ik heb alles altijd voorzien. Elke keus die de mens maakt, heb Ik reeds lang voorzien en elke verandering heb Ik al in de eeuwigheid voorzien. Al denkt de mens dat een onverwachte, plotselinge verandering, zomaar ontstaat, zoals ergens plotseling een aardbeving ontstaat, alles heb Ik voorzien en Ik zeg jullie daarbij, Ik heb niet alleen alles voorzien, Ik voorzie altijd alles, maar Ik voorzie de mens ook in alles. Ik zorg er ook altijd voor dat Ik de mens van al wat hij nodig heeft voorzie. Dat kan Ik, omdat Ik altijd in alle eeuwigheid alles voorzie. En in Mijn oneindig grote liefde voor jullie allemaal zorg Ik voor jullie allemaal en voorzie Ik jullie elke dag allemaal van al het nodige, passend bij elke verandering, Mijn ware liefde!

Hemels Brood 4840

Ook als je het even niet meer weet, ben Ik er, leg Ik de antwoorden en adviezen in je hart. En ook al bemerk je dat eens even niet, ook al zijn je eigen gedachten teveel om Mijn Woorden in je te ervaren, ze zijn er toch, Ik ben er toch altijd nog. En ongemerkt neem je er toch van op in je doen en laten, omdat je, ook als je het even niet meer weet, eerlijk wilt zijn, het goede wilt doen, er voor je medemensen wilt zijn, ze een luisterend oor wilt geven. Daarmee ben je dan ook nog steeds heel dicht bij Mij, ook al ervaar je dat even niet op die manier.

Wees niet bang dat Ik er niet ben, als je Mij even niet zo direct in je ervaart, zoals je Mij meestal in je kunt vinden. Want van tijd tot tijd is het goed om even helemaal op jezelf aangewezen te zijn. En verandert er dan veel aan je? Ben je dan, als je het contact met Mij even niet zo direct ervaart, minder eerlijk, er minder voor je medemensen, doe je dan minder goed, ben je dan minder betrokken bij je medemensen? Als het even niet meer weet, even Mij in jezelf niet zo direct vindt, doe dan wat je het beste lijkt, en dat zal dan zeker goed zijn. Want je weet wel wanneer iets goed is, je weet wel wanneer iets waar is, je weet wel wat eigen gewin is, je weet het allemaal, dus breng het maar in praktijk en dan zie je vanzelf dat Ik er weer bij ben, niet weggeweest ben, niet weg kan zijn, nooit.

En dan weet je het weer, voel je het weer en besef je het weer: Ik zorg altijd voor alle mensen, of ze dat nu wel of niet beseffen. En jij vindt het jammer dat er nog veel mensen Mij niet in zichzelf beseffen, nog niet Mijn zorg voor hen zien. Maar Ik zeg je, ook in hen ben Ik altijd aanwezig en ook in hen werkt Mijn liefde door, en ook zij nemen daarvan steeds iets op in hun doen en laten, omdat ook in hen de kern van het goede aanwezig is. Het goede, de waarheid, ware liefde, dat is allemaal in iedereen aanwezig, en heeft werking in iedereen, ook al overstemd het wereldse nog zoveel, in iedereen blijf Ik altijd de ware wijze liefde, Die Ik Ben.

Hemels Brood 4841

Bij allerlei geloofsgemeenschappen zijn mensen aangesteld als geëigende sprekers, als leiders. Zo zijn er Pastors, Priesters, Paters, Dominees, Imams, enz. In elke afzonderlijke geloofsgemeenschap zijn voorsprekers en uitdragers van de geloofgemeenschap gerechtigd om te verkondigen waar die geloofsgemeenschap in gelooft. Alle leden zijn toehoorders die door de verkondigers gevoed worden. Al die Pastors, Priesters, enz. zijn officieel aangesteld door de gemeenschap waar ze bij horen. En nu vroeg jij je af, hoe zou ik recht hebben om aan mensen uit te spreken wat je gelooft, zonder een officiële aanstelling bij deze of gene instelling, en zonder dat je lid bent van een geloofsgemeenschap als zodanig.

Ik zeg je, je eigen recht. Want Ik heb jou het recht gegeven Mijn Woord te spreken, Mijn Woord onder de mensen te brengen. Ik geef dat recht aan iedereen die Mij in zijn hart zuiver en oprecht zoekt en in zijn hart Mijn Woord zuiver en oprecht verstaat en daarbij in alle nederigheid beseft, dat het Mijn Woord is, zonder dat hij daar zelf enige verdienste aan heeft, of zich er op voor doet staan Mijn Woord te spreken. Maar alleen de zuiveren van hart hebben dit recht. Daarvoor hoeft die mens niet zonder het toegeven aan verleidingen te zijn, daarvoor hoeft die mens niet volmaakt te zijn, als het hart maar goed en het goede zoekend is. Strevend naar waarheid, eerlijk en oprecht. Die mens geef Ik het recht van spreken over Mijn Woord en het recht om Mijn Woord uit te dragen, zonder dwang, zonder opdringend te zijn, zonder betweterigheid, zonder trots, maar oprecht en nederig.

En geloof Mij, Ik ben de Enige Die het werkelijke recht van spreken en uitdragen van Mijn Woord, welke het Enige Ware is, in alle werkelijkheid kan geven. Alleen Ik ben daartoe uit Mijn Eigen Zijn gerechtigd. Geen mens kan daartoe gerechtigd zijn uit zichzelf, omdat ieder mens zichzelf uit Mij is. In werkelijkheid sta Ik Pastors, Imams, Dominees en dergelijke toe, maar degenen die werkelijk Mijn Woord spreken en uitleggen, die heb Ik het recht gegeven. Dus voel jij Mij en Mijn Woord zuiver in je hart, dan mag jij het spreken en uitdragen waar het goed is om het te spreken en uit te dragen. Alleen daar waar het goed is.

Hemels Brood 4842

Geen woord is zo zuiver als Mijn Woord. En geen van Mijn Woorden kunnen zo zuiver uitgesproken worden als door Mij Zelf en zo zuiver uitgelegd worden als door Mij Zelf. Wie Mijn Woord rechtstreeks uit zijn hart doorgeeft, geeft het bijna geheel zuiver door, maar wie Mijn Woord zelf in zijn hart verstaat, heeft Mijn Woord in zich het zuiverst. Toch is het doorgeven van Mijn Woord, al is het nog zo direct uit het hart, al iets minder zuiver, dan het Woord in het hart is. Want taal kan niet geheel zuiver Mijn Woord weergeven, zoals het zuiver in het hart gegeven is.

Maar wie Mijn Woord hoort spreken of Mijn Woord leest, die kan toch tot de zuiverheid ervan komen, door het in zijn hart Mij voor te leggen. Want daar is Mijn Woord altijd geheel zuiver aanwezig en kunnen de gesproken of gelezen woorden door Mij als Mijn Woorden bevestigd worden. Daarvoor is het wel nodig, dat die mens in de zuiverheid van zijn hart komt, waar diepe nederigheid voor nodig is. Voor wie die diepe nederigheid nog niet kan bereiken, en dat geldt nog voor heel veel mensen, is er in ieder mens een besef van waarheid van waaruit Ik een signaal in het hart geef, wanneer Mijn Woord gehoord of gelezen wordt. Daarvoor hoeft niemand al geheel zuiver en nederig te zijn, om toch de waarheid van Mijn Woord te herkennen. Alleen zullen velen dat signaal nog naast zich neerleggen, negeren of met eigen invullingen overstemmen, als hen dat beter uitkomt.

Maar door dat signaal kan niemand zeggen, ik heb Uw Woord nooit gehoord, niet begrepen, ik kon de waarheid ervan niet weten. Want iedereen kan met dat signaal van Mij in zijn hart Mijn Woord zeker wel herkennen en de waarheid ervan beseffen. Alleen, de wil van veel mensen is nog niet gericht op Mij en op het begrijpen van Mijn Woord, hun wil is vooral gericht op zichzelf en het eigenbelang, het eigen welzijn. Zalig en gezegend degenen die naar Mijn signaal horen, die zuiver in hun hart naar Mijn Woord horen en zoveel zij kunnen, naar de waarheid van Mijn Woord leven.

Hemels Brood 4843

Als een situatie nijpend is, zeggen mensen wel: het hangt aan een zijden draadje. Daarmee wordt bedoeld, het kan goed gaan, maar even makkelijk kan het helemaal niet goed gaan. Ik zeg jullie, alles hangt aan Mijn draad van liefde. En dat is geen zijden draadje dat het makkelijk begeven kan. Dat is een onverbrekelijke draad, onverwoestbaar sterk en eeuwig. Denk daar aan als je het moeilijk hebt, denk daar aan als dingen tegen lopen, als niet alles naar wens of naar verwachting gaat. Denk daar aan als je in de put zit en verdrietig bent, maar denk er ook aan als het je goed gaat en alles mooi en vrolijk is, als je blij bent en je werk kunt doen.

Want de draad van Mijn liefde waaraan alles met Mij in liefde verbonden is, is onzichtbaar en flinter dun, maar sterker dan kilometers dikke ijzeren kabels, die ooit toch zullen breken, terwijl de draad waaraan jullie allen hangen, met alles wat er is, eeuwig even sterk en verankerd in Mijn liefde blijft. Dat is de ware levensdraad waarmee jullie allen tot blijvend leven gevoed worden, die nooit verbroken kan worden. Velen merken die draad niet op en zijn zich niet bewust van hun verbindingsdraad met Mij. Toch zijn alle mensen via de levende draad van Mijn liefde met Mij verbonden, voor eeuwig onverbrekelijk. Op aarde kan onderling veel mis gaan, zijden draadjes kunnen gemakkelijk breken, met allerlei gevolgen, die vaak in het geheel niet zo prettig zijn. De draad, dat is de verbinding, die Ik met jullie heb, is eeuwig onverwoestbaar en houdt jullie eeuwig en altijd in leven, Mijn leven, Mijn liefde. Het hangt er van af of een zijden draadje de situatie houdt, maar Mijn liefde draad houdt zondermeer alles, de hele oneindigheid en alles wat daarbij hoort en is.

Je kunt op die draad volkomen vertrouwen, je kunt op jouw verbinding met Mij volkomen vertrouwen, want die verbinding van jou met Mij, die verbinding tussen jou en Mij is onverbrekelijk sterk en blijft dat voor eeuwig. Die verbinding tussen jou en Mij is werkelijk, is waarheid. En in die waarheid weet je van Mij alles wat voor jou van belang is. Via die verbinding tussen jou en Mij krijg je zicht op waarheid, op werkelijk leven, op de oneindigheid, ware liefde. Denk daar aan bij alles: jouw verbinding met Mij is eeuwig onverbrekelijk, is Mijn liefde voor jou, eeuwig onverbrekelijk.

Hemels Brood 4844

De meeste mensen willen graag groot zijn, ergens heel goed in zijn, meer kunnen dan de doorsnee en bijzonder zijn ten opzichte van anderen. Vooral groot zijn in iets is voor veel mensen belangrijk. Maar hoe groter iemand zich maakt, des te hoger moeten de deuren zijn waar hij doorheen wil gaan. Ik heb het hierbij niet over letterlijk groot zijn en letterlijk hoge deuren, Ik bedoel hier groot in aanzien, en deuren zijn de toelatingen tot wat men bereiken wil.

Wat mensen die groot willen zijn willen bereiken, is meestal een goed en aangenaam leven. Een leven zoals dat in Mijn hemel goed is, maar wat zij als zodanig niet kennen, heeft zulke hoge deuren niet. Voor grote mensen is het bijna onmogelijk om in Mijn hemel te komen. Bijna onmogelijk wil zeggen, eventueel wel mogelijk. Want als mensen zich groot maken, kunnen ze ook terug klein worden. En dat is nodig om in Mijn hemel te komen. Mijn hemel heeft alleen kleine deuren voor kleine mensen. De kleinste deur geeft toegang tot de beste plaatsen, als er van plaats gesproken wordt. Maar ook nu bedoel Ik dat niet letterlijk.

Hoe nederiger iemand is, hoe kleiner, door een des te kleinere deur kan hij gaan en des te meer hemel zal hij in zich ervaren. Hemel is geen plaats, maar een wezenlijkheids toestand. Er zijn geen deuren, maar door groei en verdieping van geestelijk levensbesef en het daar naar handelen, wordt de wezenlijkheids toestand van iemand meer en meer hemels. Hoe nederiger iemand daarbij is, hoe kleiner zou je kunnen zeggen, des te gelukkiger zal hij zijn wezenlijke levensbesef ervaren, zich in de hemelse sferen begeven, door de kleine lage deuren kunnen gaan, zou je kunnen zeggen. In de Bijbel is veel uitgelegd op een voor de mens tastbare manier, die door veel mensen letterlijk genomen is en nog letterlijk genomen wordt, terwijl het zo goed als niet letterlijk bedoeld is begrepen te worden, maar naar geestelijk levensbesef bedoeld is begrepen te worden. Hore wie hore kan.

Zo dient de Bijbel de mens en zal hij door niemand voortijdig begrepen worden. Wie de betekenis letterlijk neemt, of wie de Bijbel geestelijk weet te begrijpen, het is om het even, want iedereen gaat alleen door de deur van zijn eigen formaat. Dat wil zeggen, ieder begrijpt precies dat wat door zijn eigen handelen begrepen kan worden en niemand zal meer begrijpen dan zijn begrip reikt. Maar in Mijn liefde groeien alle mensen, ieder naar eigen vermogen, tot voor ieder het ware leven bereikt is en ieder zijn plaats in Mijn hemelen gevonden heeft. Wie nu groot is, kan straks heel klein zijn en zijn plaats in de hemel bereiken door de kleinste deur: ware onbaatzuchtige liefde in volledige waarheid, wijsheid en volkomen nederigheid.

Hemels Brood 4845

Als Ik bij jou op bezoek zou komen, zou je Mij dan herkennen? Zou je weten dat Ik het ben? Zou je meteen beseffen dat Ik aan je deur sta? Als Ik bij jou op bezoek zou komen, zou Ik eenvoudig voor je deur staan en aanbellen. Ik zou wachten tot je Mij binnen vraagt. Ik zou in alle rust daar staan en wachten tot je Mij herkent. Ik zou daar staan zonder opzien, zonder bombarie, als een oude kennis, die het leuk vindt je weer eens te zien. Je zou niets bijzonders aan Mij zien, Ik zou er gewoon staan. Misschien zou je Mij meteen herkennen. Maar wellicht ook niet. Want zou je van Mij verwachten, dat Ik eenvoudig bij je op bezoek zou komen, aan zou bellen en voor je deur zou staan, wachtend tot je Mij binnenlaat?

Oh, je zou zo verbaasd zijn. En terecht. Want eerder ben Ik in je hart, dan dat Ik voor je deur zou staan. Ook al zou je Mij graag in het natuurlijk materiële lichaam zien, in je hart Mij zien is veel belangrijker, heeft veel meer waarde voor jou en voor Mij. Mij herkennen in je hart is veel en veel meer waard, dan Mij herkennen als Ik voor je deur zou staan. En weet je, je zou Mij helemaal niet herkennen als Ik voor je deur zou staan, als je Mij niet in je hart hebt ontmoet en in je hart hebt leren kennen. Ik kan honderden keren bij je op bezoek komen, met je thee of koffie drinken, je zou Mij geen enkele keer herkennen, als je Mij niet eerst in je hart ontmoet hebt, in je hart hebt leren kennen, als je in je hart niet precies weet Wie Ik Ben. En weet je, als je Mij eenmaal in je hart ontmoet hebt, in je hart met Mij gesproken hebt, in je hart Mij hebt leren kennen en weet Wie Ik Ben, dan weet je ook, dat het geen enkel belang heeft om Mij in een natuurlijk materieel lichaam te ontmoeten, want een werkelijke ontmoeting met Mij is alleen van waarde, als dat in je hart gebeurt.

Ik kan in het materiële op bezoek komen, aan je deur staan, maar wat geeft jou dat? Een materieel zicht, meer niet. Maar in jouw hart geeft een ontmoeting met Mij heel veel. In je hart geeft het zicht op werkelijk leven, zicht op Wie Ik werkelijk Ben, op ware wijze liefde. Dichter bij Mij kun je niet komen, dan in je hart. Beter kun je Mij niet leren kennen, dan in je hart. En beter kun je Mij niet leren zijn, dan in je hart. Alleen in je hart wek Ik jou tot waar leven. Ik kom bij je op bezoek, elke dag, in je hart. Herken je Mij? Ik Ben Liefde! Ware liefde in je hart. Met Mij, met ware liefde voor je deur, doe je niets, maar met Mij, ware liefde in je hart, kun je heel veel doen, eigenlijk alles!

Weet je, daarom kom Ik niet in het natuurlijk materiële lichaam aan je deur aanbellen, daarom ben Ik Die Ik Ben, ware Liefde, altijd in je hart. En elke dag bel Ik aan, in je hart, elke dag klop Ik aan in je hart. Ontmoet Mij daar, ken Mij daar, zie Mij daar, in je hart, want dichter bij Mij kun je niet zijn, dan in je hart!

Hemels Brood 4846

Als je de schijn tegen je hebt. Als mensen je anders zien dan je bent, als je doen en laten anders gezien wordt dan bedoeld, als wat je zegt anders geïnterpreteerd wordt, en je krijgt hen niet duidelijk gemaakt hoe het werkelijk is, wat werkelijk je bedoeling is, wat de werkelijke betekenis van wat je gezegd hebt is, dan kun je dat als heel onaangenaam ervaren. Als je de schijn tegen je hebt, kunnen mensen je geheel onterecht afwijzen, je terechtwijzen, je goede voorstellen afwijzen en andere, veel minder goede voorstellen, aannemen. Zelfs kun je op grond van wat over je gedacht wordt, buitengesloten worden, nagewezen worden, in veel meer niet meer geloofd worden. En dat voelt heel onaangenaam, dus daar wil je graag verandering in brengen.

Maar elke poging die je doet, doet het misverstand alleen verergeren, want een eenmaal vastgeroest beeld, wordt niet gemakkelijk losgelaten en elke poging om er van af te komen, wordt gezien als een poging om beter gezien te worden dan je bent en dat verergert de beeldvorming nog meer. En als er vanuit een vastgeroest beeld over je gepraat wordt, vormt dat beeld zich ook bij anderen, wat je merkt aan hun gedrag naar jou toe. Allemaal heel onprettig. Zie je, dat is wat heel veel mensen Mij aandoen. Heel veel mensen hebben enorme misvattingen over Mij, over wie Ik Ben, over wat Ik doe en niet doe. Mij raakt dat niet. Jou raakt het wel. Liefst zou je het ten goede veranderen, maar daarmee bereik je eerder het tegendeel. Ik zeg je, een eenmaal gevestigd beeld over iemand is niet zo gemakkelijk te veranderen. Doe daar geen moeite voor. Doe er moeite voor het los te laten, zodat het je niet meer raakt. Want anderen veranderen is niet te doen, jezelf veranderen is niet nodig, je hebt het immers goed gedaan, het wordt alleen niet gezien. Dat is de blindheid van anderen.

Wees daarover niet boos of teleurgesteld, waardoor je zelf verblind kunt raken. Houd zelf je ogen open, blijf eerlijk en trouw aan Mij in je hart en bedenk je, dat als je de schijn tegen je hebt, zij blind zijn of deels blind zijn. Want wat jij naar Mijn wil, naar Mijn liefde doet en zegt, maar zij niet zien en niet begrijpen, komt doordat zij Mijn Hand er niet in herkennen. Laat jij Mijn Hand niet los, verdraag hun blindheid, vergeef hen hun reacties en blijf in je hart eerlijk en oprecht bij Mij. Jouw verzet tegen hun misvattingen zal hun ogen niet eerder openen, dan op de tijd die Ik daarvoor gesteld heb. Op Mijn tijd zullen zij meer en meer zien wat juist is en uit Mijn wil voortkomt. Heb jij daarvoor geduld en vergeving. Wees jij eenvoudig Mijn nutteloze knecht, die Ik lief heb, innig liefheb, omdat Ik jou ken, door en door ken. En zo jij bent, zo heb Ik jou lief. Heb jij zo al je naasten lief, dan heb je daarmee ook Mij lief, jouw God en Vader in Jezus Christus, amen.

Hemels Brood 4847

Er zijn nog heel veel misvattingen over Mijn liefde. Dat heeft te maken met eigenliefde, die veel mensen nog hebben en de manier waarop mensen gewend zijn met elkaar om te gaan. Als het iemand niet aanstaat hoe hij behandeld wordt, spreekt hij diegene die dat betreft daarop aan, neemt hem dat kwalijk, of doet of zegt iets terug, zodat de ander zich ook onaangenaam behandeld voelt. Soms uit een soort van wraak, soms om de ander te leren.

Mensen bestraffen elkaar voor onaangenaam gedrag en belonen elkaar voor goed gedrag. Maar niemand wil graag bestraft worden, ieder wil graag geliefd of minstens gerespecteerd worden. Om niet bestraft te worden gaan mensen jokken, verdraaien, zich anders aan hun medemensen voordoen dan ze zijn. Om beloond te worden gaan mensen dat met goed gedrag proberen te verdienen. Er wordt dan ook als reactie wel gezegd: dat verdien ik niet, om zo behandeld te worden. Iedereen wil met liefde, met respect behandeld worden en veel mensen passen zich aan de gebruikelijke normen en waarden aan, om gewaardeerd te worden en recht te hebben op liefde of minstens het respect van zijn medemensen. Die opvattingen hebben mensen ook over Mijn liefde. Mensen moeten aan allerlei voorwaarden voldoen voor Mijn liefde. Om Mijn liefde waard te zijn. Of om niet door Mij bestraft te worden.

Maar zo werkt Mijn liefde helemaal niet. Mijn liefde kan niet verdiend worden door passend gedrag, door te voldoen aan Mijn voorwaarden, zoals zachtmoedigheid of behulpzaamheid, door geduld en verdraagzaamheid. Het is goed om zachtmoedig en behulpzaam te zijn, geduldig en verdraagzaam. Maar dat geeft niemand recht op Mijn liefde. En degenen die niet zachtmoedig, behulpzaam, geduldig, verdraagzaam, enzovoort zijn, bestraf Ik niet, omdat Ik hun gedrag onaangenaam vind en ook niet omdat ze Mijn liefde met onaangepast gedrag niet waard zijn. Mijn liefde is niet te verdienen en Mijn liefde is niet te verliezen. Dat is het enorm grote wezenlijke verschil met hoe mensen met elkaar omgaan.

Bij mensen is liefde of respect niet vanzelfsprekend, maar afhankelijk van gedrag. Mijn liefde is nooit afhankelijk van enig gedrag! Mijn liefde is altijd voor iedereen evenveel, even sterk, hoe het gedrag ook is. Niemand krijgt Mijn liefde omdat hij het verdient of kan Mijn liefde bewerken door goed gedrag, of verspelen door verkeerd gedrag. Mijn liefde zijn jullie allemaal even goed. Hoe jullie met Mijn liefde omgaan, dat maakt uit ten aanzien van jullie weg op aarde, maakt uit ten aanzien van wat er in je leven op aarde gebeurt. Het is dan ook nooit Mijn liefde die niemand meer of minder krijgt, het is zijn eigen keus waar iemand meer of minder baat bij heeft. En het is Mijn liefde die hem daarop zicht geeft, op de manier die, juist voor hem, het beste is en hem het beste resultaat geeft. Daarom is gedrag wel belangrijk, maar het wel of niet krijgen van Mijn liefde heeft daar helemaal niets mee te maken.

Het zou goed zijn als jullie onderling ook het gedrag niet zouden nemen als maatstaf voor meer of minder liefde. Want hoe goed mensen het ook bedoelen, gedrag is zo goed als altijd wel een maatstaf voor meer of minder liefde. Begrijpt dan nu, dat Mijn liefde zo’n maatstaf niet heeft. Het krijgen van Mijn liefde is altijd voor iedereen even sterk en evenveel, onafhankelijk van gedrag en verdiensten. Mijn liefde in haar totale omvang is LEVEN. Eeuwig onveranderlijk werkelijk LEVEN!

Hemels Brood 4848

Hoe meer een mens verlangt om met Mij samen te zijn, des te meer zal het hem lukken Mij in zijn hart te vinden, in zijn hart contact met Mij te hebben en Mijn Woord, Mijn Evangelie te verstaan. Er is bij veel mensen wel een verlangen naar vrede, naar rust, naar welzijn, maar dat is nog niet het ware verlangen naar Mij.

Het ware verlangen naar Mij is het verlangen naar het ware persoonlijke contact met Mij, niet om rust, om vrede, om welzijn, maar om Mij te leren kennen, om Mijn Woord te gaan verstaan, om zicht op het eigen doen en laten te krijgen, om tot waar leven te komen en Mijn liefde te begrijpen. Het ware verlangen naar Mij is niet het verlangen om Mij te zien, maar om Mij te leren zijn. In dat verlangen is de bereidheid om helemaal tot waarheid van leven te komen, om misvattingen onder ogen te zien, om spijt te betuigen over alle afdwalingen van het goede en ware. In dat verlangen is de bereidheid om de pijn van het leren leven te verdragen. Verlangen naar Mij is niet een: oh ja, Ik wil heel graag in Uw warme liefde zijn, de goedheid van Uw liefde voelen, in het geluk van Uw liefde zijn. Dat verlangen is een verlangen naar een gemakkelijk bestaan, maar geen daadwerkelijk verlangen naar Mij.

Heel veel mensen over de hele aarde hebben zo’n verlangen naar een gemakkelijk bestaan. Ook veel mensen die Mij niet kennen, hebben zo’n verlangen. Dus al die mensen, die Mij en het ware leven uit Mij eigenlijk helemaal niet kennen, zouden dan daarmee naar Mij verlangen. En nu zeg Ik je: in zekere zin verlangen alle mensen naar Mij, maar velen beseffen dat niet. En waarom beseffen zij dat niet? Omdat zij Mij niet kennen, Mij verloochenen, denken alleen zelf te zijn. Toch is er diep in hen dat verlangen, omdat Ik in hen ben. Omdat Ik in iedereen aanwezig ben. Mijn aanwezigheid wekt altijd een zeker verlangen in iedereen, maar dat blijft vaag en het ligt aan de mens of het een vaag verlangen blijft, of een werkelijk verlangen wordt, zoals Ik zojuist omschreven heb.

Er is een scala van verlangens bij de mensen, veelal ter verbetering van hun welzijn, veelal ten aanzien van zichzelf. Maar in het ware verlangen naar Mij staat niet het welzijn van de mens centraal, maar het willen zijn van Mijn ware liefde. Het werkelijk bereid zijn om alles op te geven om Mijn ware liefde te zijn. Dat is verlangen naar Mij.

Hemels Brood 4849

Je vraagt Mij naar de betekenis van voortekenen, zijn er voortekenen en hoe die te begrijpen. Er zijn voortekenen in allerlei opzichten. Voor een grotere gebeurtenis zijn er tekenen dat iets te gebeuren staat. Maar alle gebeuren hangt samen met allerlei factoren. Belangrijke factoren daarbij zijn de keuzen die mensen maken, de samenhang van het geestelijke met het natuurlijke en Mijn liefde voor de mens. Tekenen zijn bedoeld om de mens te helpen op tijd tot inzicht te komen. Zodat hij met het wijzigen van zijn keuzen, de gevolgen van zijn handelen, afwijkend van waarheid en liefde, kan voorkomen of in elk geval de omvang kan verkleinen. Vooral omdat veel mensen niet naar Mij luisteren, Mijn Woord van advies niet horen willen, laat Ik tekenen toe, een mogelijkheid om tot bezinning te komen voordat een gericht zich voltrekt.

Tekenen zijn in eerste instantie natuurlijk materiële gebeurtenissen, maar ze hebben alle een geestelijke betekenis. Wie het geestelijke begrijpt, die begrijpt de geestelijke betekenis van de voortekenen en zal dan ook de gebeurtenis als voortekenen niet letterlijk nemen, maar geestelijk en weten hoe er mee om te gaan. Maar juist degenen waar het om gaat, zullen de geestelijke betekenis van de voortekenen niet begrijpen, niet zien, en zullen de letterlijk zichtbare, de merkbare situatie, alleen als een natuurlijke gebeurtenis zien en daarvan de letterlijke gevolgen doormaken. In het gericht hebben mensen te maken met de letterlijke gebeurtenis en de letterlijke betekenis, voor hen blijft de geestelijke betekenis verborgen. Maar door de letterlijke gebeurtenis en de letterlijke betekenis zoals zij die ervaren, gebeurt er toch ook één en ander ten aanzien van hun geestelijk besef. Daardoor wordt een ervaring in werkelijk leven opgedaan, waardoor altijd een zekere groei ontstaat.

Juist om die groei gaat het, ook al wordt de geestelijke betekenis van de gebeurtenis niet beseft. Profeten en dienaars van Mijn Woord zullen voortekenen begrijpen in de juiste verhouding tot Mijn Woord. Maar de tijd is aangebroken dat ook naar hen niet geluisterd wordt. Slechts een kleine groep mensen, met Mij beseffend in hun hart, blijft trouw aan Mij. Maar in de wereld moet alles gebeuren om de mens tot rede te brengen, tot inzicht van zijn afdwaling, om de mens tot werkelijk leven te brengen. Want Ik doe Mijn belofte gestand voor alle mensen in werkelijkheid.

Hemels Brood 4850

Lieve hemelse Vader, vandaag bemerkte ik eens te meer hoe Uw liefdevolle Hand onzichtbaar alles voor ons doet en ten goede doet keren. Hoeveel meer doet U voor ons wat wij niet bemerken! In alle nederigheid, dank U Vader.

Ook al zien, bemerken of voelen veel mensen Mijn liefdevolle Hand nauwelijks of niet, er gebeurt in de hele oneindigheid niets zonder Mijn liefdevolle Hand voor iedereen. Ik zie de dankbaarheid in je hart, ook voor de dingen die niet zo aangenaam zijn om mee te maken en waarvoor moed nodig is om ze te verdragen. Ik geef je die moed, Ik geef je het licht om te zien, om te bemerken, om te voelen, dat ook het onaangename Mijn liefde is. Wie dat begrijpt, opent zijn hart en straalt Mijn licht uit naar de mensen om hem heen. Maar niet alleen naar mensen om hem heen, ook tot ver in de oneindigheid reikt Mijn licht uit een hart vol dankbaarheid en liefde. Al kun je zelf nog niet bevatten hoeveel goeds dat doet, tot in de verste uithoeken van de oneindigheid, een dankbaar hart straalt Mijn licht uit en licht reist ver, heel ver.

Zo klein als een ster opflikkert aan het firmament, zo minuscuul lijkt jouw licht uit Mij in je hart te stralen, maar in werkelijkheid is het licht van die ster enorm groot en komt van miljoenen lichtjaren naar je toe in de duisternis van de nacht. Zo komt het licht uit een liefdevol oprecht Mij dankbaar hart als een klein lichtpuntje van een ster in het heelal, maar in werkelijkheid bergt het hart een eeuwig oneindig groot licht in zich, Mijn licht, Mijn liefde, Mijn ware eeuwige leven! Zo groot kan het hart Mijn licht nog niet verdragen. Daarom is er nog veel verborgen van wat Mijn Hand vol van liefde en genade voor het welzijn, voor het ware gelukzalige leven voor alle mensen doet en bewerkt.

Als eenmaal Mijn licht in het hart beseft wordt, zal het groeien en groeien en daarmee zal het licht tot in de oneindigheid groeien, tot alles volledig verlicht is en het geen nacht meer is, maar eeuwig dag. Alles eeuwig leven. Voor alle mensen eeuwige gelukzaligheid in Mijn licht, in Mijn liefde!

Hemels Brood 4851

Een van de moeilijkste dingen in situaties, is voor de mens om er zijn eigenbelang in te herkennen. Eigenbelang in een zaak van verkoop, bezit, welzijn is nog wel te herkennen, maar het eigenbelang dat verweven is in allerlei omgangsvormen, is heel moeilijk te herkennen en als het al te herkennen is, is het toegeven er van nog het moeilijkst. In een eenvoudig gesprek ergens over speelt al heel snel eigenbelang mee als de meningen verdeeld zijn. Al snel speelt een zekere mate van eigenbelang mee, doordat ieder zijn mening de beste vindt.

Op zoveel momenten in allerlei situaties vervallen mensen in eigenbelang, zonder zich daar ook maar enigszins bewust van te zijn. Want het toegeven van een verkeerde conclusie wordt vaak als een nederlaag ervaren en daarom wordt het verdrongen door allerlei kromme redeneringen, om het gelijk te behouden. Dat is één van de vele soorten van eigenbelang wat als zodanig niet onder ogen gezien wordt. Onder de oppervlakte spelen bij heel veel mensen allerlei vormen van eigenbelang die vaak te maken hebben met eigenwaarde. Vooral op momenten waarop iemand zich niet in zijn waarde gelaten voelt, heeft eigenbelang al de overhand, zonder dat het op die manier gezien wordt. Het gaat dan al niet meer om waarheid, maar om waarde, vooral de eigenwaarde. Overal in de samenleving komen situaties voor die een aanslag lijken te vormen op de eigenwaarde en zo goed als iedereen verzet zich wel tegen het verlies van zijn eigenwaarde.

Dat op zich is onmiddellijk al een flinke dosis eigenbelang, welke niet als zodanig herkend wordt. Zelfs is het normaal om voor je eigenwaarde op te komen, om voor je goede bedoelingen op te komen, om je niet aan de kant te laten zetten. Er zijn maar heel weinig mensen die ook in zulke situaties zichzelf goed beschouwen en in hun hart bij Mij komen om raad als zij zich in de dagelijkse gebeurtenissen onjuist bejegend voelen en niet hun waarden gaan bevechten, maar Mijn raad afwachten. Of, wat het beste is, op Mij vertrouwen en het aan Mij overlaten.

Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid hoe met alle situaties die ontstaan om te gaan. Ieder maakt daarbij zijn eigen keuzen. Maar iedereen heeft ook nog zijn gebreken in allerlei opzichten. Wie helemaal op Mij vertrouwt, doet daarmee het beste, want jullie zijn nog niet volmaakt in al je handelen, maar Ik ben volmaakt in alles! Ik Ben volmaakt in alles!

Hemels Brood 4852

Het besef van het koninkrijk Gods, Mijn gelukzalig koninkrijk, is een vreugdevol besef vol van belofte van leven. Het besef van hel en verdoemenis is een neerdrukkend besef vol van angst en bekommernis, met de dood als uitkomst. Een levensgroot verschil, zowel letterlijk als figuurlijk.

Wie beseft wat zijn mogelijkheden en zijn onmogelijkheden zijn, heeft daarbij een voordeel ten aanzien van anderen, die dat niet beseffen. Het voordeel om zijn mogelijkheden ten goede te gebruiken en zijn onmogelijkheden te aanvaarden en rekening mee te houden in al zijn doen en laten, in alle keuzen die hij maakt. Maar dat voordeel is direct vervlogen, als hij zijn onmogelijkheden ontkent, als hij zich dwingt om wat hij niet kan, toch te kunnen, als hij geen rekening houdt met zijn onmogelijkheden. Als iemand beseft dat hij niet kan metselen, zal hij toch geen metselwerk gaan doen. Zou hij toch gaan metselen, dan zal hem dat opbreken, want met zijn knoeiwerk zal niemand tevreden zijn, en hem dat knoeiwerk verwijten. Wie eerlijk zegt: dat kan ik niet, die verdient meer respect dan iemand die weet dat hij iets niet kan, maar dat niet zegt en toch doet wat hij niet kan.

Er zijn veel mensen die niet erkennen, wat ze niet kunnen. Die het als een schande zien, iets niet te kunnen. En de samenleving is daar vaak mede schuldig aan. Want in de samenleving wordt ‘iets niet kunnen’ ook vaak als een tekortkoming gezien en met afwijzing beloond. Toch, wie ondanks de druk van de samenleving en de verwachtingen van mensen om hem heen, voor zichzelf en voor al zijn medemensen kan erkennen: dat kan ik niet, heeft in Mijn hemelrijk meer bereikt, dan in de samenleving op aarde gezien wordt. En er is een groot verschil tussen wat op aarde beloond wordt door mensen en wat door Mij beloond wordt, geestelijk. Op aarde lijkt de mening van medemensen en van de samenleving van belang, maar voor het ware leven heeft dat geen enkel belang, daar telt alleen waarheid en wijze liefde, daar telt alleen Mijn mening, Die werkelijk Leven is.

Daarom, iedereen doet er het beste aan om wat hij niet kan, te erkennen en er rekening mee te houden. Op Mijn tijd zal ieder, wat hij niet kan, wel leren. Tot die tijd is het nederigheid om onvermogen te dragen en niet meer te willen kunnen, dan je kunt. Want Ik heb iedereen talenten gegeven. De een wat meer en belangrijkere talenten, dan de ander. Niet omdat de een daarmee als persoon meer is of belangrijker is, maar om het goede te bewerken, het ware gelukzalige leven, voor iedereen. Ook heb Ik een zekere mate van onvermogen onder de mensen verdeeld, de een wat meer dan de ander, niet omdat de een Mij minder waard is dan de ander, maar voor een juiste balans op aarde, om alle mensen tot het ware gelukzalige leven te brengen.

Wie veel talenten heeft, heeft daarmee ook een grotere verantwoordelijkheid en wie veel niet kan, heeft een zwaardere last te dragen. Maar niemand is meer of minder dan de ander. Wel anders. En voor iedereen geldt hetzelfde: besef wat je kunt en wat je niet kunt en handel daar naar. Wees in alle opzichten eerlijk en oprecht en kom allemaal tot waar gelukzalig Leven!

Hemels Brood 4853

Aan mensen die Mij graag in hun hart willen verstaan, zeg Ik het volgende: Om Mij te verstaan is in de eerste plaats een nederig volkomen eerlijk hart nodig. Daarbij is het nodig dat die mens geen oordeel, vooroordeel of eigen invullingen en gedachten over iets heeft. Dat er wat dat aangaande in hem stilte is. Dan komt het belangrijkste, dan is het nodig dat die mens zich geheel tot Mij richt. Dat hij zich niet concentreert op het stil zijn in zich, dat hij zich niet op stilte richt, maar op Mij. Dat hij zich, zoals hij zich richt naar iemand die tegen hem praat, naar Mij richt. Maar dan niet buiten hem, maar in hem.

Als je met iemand praat, dan richt je je aandacht naar diegene die tegen je spreekt. Je hoort diegene van buitenaf, maar wat gezegd wordt, wordt in jezelf verwerkt. Nu ben Ik niet buiten je maar in je. Luister je naar Mij, dan luister je in jezelf naar Mij en wel precies daar in jezelf, waar wat door anderen buiten je gezegd wordt, innerlijk verwerkt wordt. Als iemand buiten je iets tegen je zegt, denk je er niet bij na, wat daar innerlijk van beseft wordt, toch gebeurt dat in je, al komt het geluid van de stem van buiten je, de verwerking ervan gebeurt in je. Meestal heb je innerlijk ook al gauw een mening, een invulling, enzovoorts daarbij. Mijn spreken komt niet van buiten je, maar direct in je. Richt je daarvoor dan ook in je op Mij.

Mijn spreken hoor je alleen, als je geen eigen overdenkingen hebt, geen invullingen en meningen hebt. Als er wat dat aangaat stilte is. Richt je in die stilte alleen naar Mij als persoon, als aanwezige, niet buiten je, maar als aanwezige in je. Heb vervolgens aandacht voor wat Ik je ga zeggen, zoals je normaal gesproken aandacht hebt voor iemand buiten je die iets tegen je gaat zeggen. Alleen bij een gesprek met Mij, komt er geen geluid van buiten, maar een soort van een ingeving in je. Die ingeving zal altijd vol liefde en waarheid zijn, anders komt het niet van Mij. Alleen in nederigheid, oprechtheid en volkomen waarheid, kun je Mij in jou herkennen en beseffen, dat Ik tegen je gesproken hebt, in een gedachte als een ingeving.

Nogal eens blijven mensen die Mij in zich willen horen, zich concentreren op stilte. Daarmee richtten ze zich niet op Mij maar op stilte en blijven ze in stilte op Mij wachten, wat op die manier eeuwig kan duren. Richt je op Mij als persoon, richt je op Mij, Jezus Christus in je hart, in alle nederigheid en oprechtheid, verwacht Mij in je aandacht, dan komt het goed. Dan is Mijn stem die liefdevolle zuivere gedachte!

Hemels Brood 4854

‘s Morgens: het begin van de nieuwe dag, het begin van nieuw geestelijk besef, begin van vreugde over het besef van werkelijk leven, gelukzalig leven. Steeds is de morgen de vernieuwing, vernieuwing van besef van waar werkelijk leven, elke dag begint opnieuw, elke morgen nieuwe kansen tot groei, tot waar leven. Elke avond het verval, de nacht, de twijfel, de blindheid voor wat werkelijk waar is. Maar dan opnieuw de morgen, de stralende zon die alles in een helder licht zet, waardoor zoveel meer gezien kan worden en zoveel meer begrepen kan worden. De frisheid van de morgen zuivert de geest van verkeerde gedachten, omdat helder en duidelijk de waarheid gezien kan worden.

Maar naar het eind van de dag, als vermoeidheid de krachten verminderd en het licht dooft in de nacht, is het goed om te rusten, zodat de verkeerde gedachten van de nacht niet de overhand krijgen en de nieuwe dag met bewolking begint, waardoor veel minder licht de mens bereikt. Rust in de nacht, dat wil zeggen, verdiep je niet in twijfels, onaangename gebeurtenissen, laat ze los, laat ze aan Mij. Want de nacht heeft de neiging om alles wat niet goed ging zwaarder aan te zetten, dan het in werkelijkheid is. Omdat in de nacht weinig licht is, is ook het zicht op hoe het werkelijk is zoveel minder. Wees in de nacht in rust, pieker niet, laat zorgen niet toe, maar neem rust. En in de morgen, als Mijn licht alles weer helder en duidelijk toont zoals het is, komt alles op zijn plaats en kun je zien en begrijpen hoe het werkelijk is en hoe het beste te handelen. Gebruik daarom de nacht voor de nodige rust voor je geest, voor je lichaam en gebruik de dag om te zien en te beseffen Wie Ik Ben in jou en in je leven.

Want in de morgen kun je Mij het beste zien en contact met Mij hebben. Maar let op, nu bedoel Ik niet de letterlijke morgen, maar het moment waarop je vrij van eigen invullingen bent en vrij bent voor nieuw besef, vrij in je hart om Mijn licht te ontvangen, Mijn Woord van alleen maar wijze liefde. Want elk moment dat je Mijn Woord in jou begrijpt, is het morgen, de nieuwe dag, nieuw besef van werkelijk leven.

Hemels Brood 4855

Als je eerlijk bent, en oprecht
maakt het niet uit, wat iemand tegen je zegt.
Waarheid blijft altijd wat het is,
ook al heeft iemand het helemaal mis.
Praten heeft dan ook geen zin,
want waarheid ziet diegene toch niet in,
blijf jij gewoon zoals je bent,
ook al word je niet gekend.
Zoals je doet,
zo doe je het goed!
En ben je de weg even vergeten,
dan laat Ik je die wel weer weten.
In je hart en al vlug,
ben jij op je weg weer terug.
Dat is voor Mij genoeg, Mijn kind,
wat een ander daar ook van vindt.
Het ware leven, dat is van belang
en jij weet dat, al heel lang.
Maar nog niet iedereen heeft zo’n zicht
en in zijn hart al zoveel licht,
dus wees geduldig en blijf blij,
wat een ander je ook zei.
In het hart geef Ik jullie allemaal
altijd Eén en hetzelfde verhaal,
dat is het verhaal van liefde leven
en elkaar steeds opnieuw alles vergeven.
In nederigheid doen, wat Ik je vraag.
Niet gisteren of morgen, maar nu, vandaag.
Het is door Mij, elke dag
dat jij op aarde leven mag,
met alle mensen om je heen,
nooit zonder Mij, nooit alleen!
Voor alle mensen tezamen
ben Ik het ware Leven,
Amen.

Hemels Brood 4856

Wees op je hoede, wees steeds voorbereid op onverwachte gebeurtenissen. Juist als alles voorspoedig gaat, kan uit onverwachte hoek de tegenkant toeslaan. En meestal overkomt dat degenen die niets vermoedend bezig zijn met de dagelijkse dingen.

Met wees op je hoede bedoel Ik niet, wees voortdurend angstig en kijk steeds argwanend om je heen. Ik bedoel ermee: hoe goed het ook gaat, de tegenkant slaapt nooit en wacht tot je aandacht voor wat er om je heen gebeurt, verslapt is, tot het moment dat je je aandacht alleen nog voor je bezigheid hebt en niet meer denkt aan enig gevaar. Ik bedoel gevaar voor afdwaling in de geest. Want het gaat er niet om, dat er een letterlijke gebeurtenis onverwachts gaat komen, maar wel dat een gebeurtenis je tot verleiding voor iets kan brengen.  Iets wat in de gegeven omstandigheden onschuldig lijkt, maar uiteindelijk niet is en gevolgen heeft, die je op dat moment niet opmerkt, omdat je aandacht daar niet op gericht is. Dat bedoel Ik met op je hoede zijn.

Overdenk steeds de keuzen die je maakt, ook al lijken ze in de rust van het moment geen kwaad in zich te bergen. Het kwaad laat zich op zulke momenten juist niet zien. En als jij denkt eenvoudig en juist te handelen, maar er is toch een beetje eigenbelang bij, of ongeduld, of een klein beetje irritatie, wat je op zo’n moment waarop alles zijn gangetje gaat, je niet bewust bent, dan is het kwaad al aanwezig en slaat onverwacht toe, vanuit dat kleine beetje eigenbelang, of vanuit dat kleine beetje eigendunk, of dat kleine beetje irritatie. Dat heeft gevolgen, waarvan jij niet begrijpt, hoe dat nou mogelijk is.

Blijf altijd op je hoede, niet op wat er om je heen gebeurt, maar wat er in jezelf gebeurt, juist op die gezapige momenten dat je tevreden bent, blijf dan ook alert op hoe je innerlijk denkt, voelt, besluit. Want als het kwaad tot werking komt, weet je zelf niet meer met wat je hem kans gegeven hebt, maar hij houdt daar geen rekening mee. Hij gebruikt dat maar al te graag, stiekem. Geef hem, het kwaad, de tegenkant, geen kans, blijf in alles, in alle rust en eenvoud toch ook altijd in je hart heel dicht bij Mij, dan herken je Mijn signaal als je dreigt af te dwalen en blijf je steeds op je hoede en blijft alles goed.

Hemels Brood 4857

Het leven op aarde moet niet altijd zijn wat het fijnste is, wel altijd wat het beste is. Want er is een groot verschil tussen wat het beste is en wat het fijnste is. Voor veel mensen is het beste alleen alles wat het fijnste is. Maar voor het ware leven is dat fijnste vaak niet het beste. Alleen ziet de doorsnee mens dat niet. Over het algemeen willen de meeste mensen het fijn hebben, goed verzorgd zijn, gezond zijn, geen problemen hebben, genoeg geld hebben, leuke dingen om te doen hebben, kortom, het fijn hebben.

Maar het beste is het om te gaan begrijpen wat het doel van het verblijf op aarde is, om te gaan verstaan wat waar werkelijk leven is, om te gaan verstaan wat Mijn Woord betekent en aan alle mensen laat weten. Als daar problemen voor nodig zijn, dan zijn die het beste, als daar gebrek aan geld voor nodig is, dan is dat het beste, als daar een slechte gezondheid voor nodig is, dan is dat het beste, als het kortom niet fijn kan zijn, om te gaan begrijpen, te gaan verstaan, dan is dat het beste. Maar ja, voor de meeste mensen is het beste niet goed genoeg. Voor de meeste mensen is alleen het fijne het beste. En de meeste mensen voelen zich tekortgedaan als het in hun leven niet allemaal naar wens gaat, als zich moeilijkheden voordoen, als hun gezondheid te wensen overlaat, als er weinig geld is en weinig leuks om te doen. Toch zijn zij daarmee belangrijk beter af, dan met hetgeen zij fijn vinden en graag willen.

Want al wat door hen als niet fijn ervaren wordt, is Mijn rijkste zegen aan hen, waarmee Ik hen help om tot het ware levenszicht te komen, waarmee Ik hen help om te gaan begrijpen en te gaan verstaan wat werkelijk belangrijk is, wat werkelijk leven is en wat met hun verblijf op aarde bedoeld is, waartoe zij bedoeld zijn te leven, werkelijk te leven. Niet alles wat de mens fijn vindt, is in het werkelijke leven fijn, want dat is het werkelijke leven niet. Het werkelijke leven is niet het op aarde fijn hebben, het werkelijke leven is totale volkomen innerlijke gelukzaligheid. Dat is niet op aarde in materie, dat is volkomen volmaakt gelukkig zijn in de geest, in de hemel. De weg gaat over de aarde, niet om het fijn te hebben, maar om volmaakt leven te bereiken, volmaakte gelukzaligheid.

Dat kan op een fijne manier, als geleefd wordt naar Mijn Woord, als gehandeld wordt naar Mijn onbaatzuchtige liefde. Juist wie het streven naar het fijn te hebben opgeeft, zal het niet alleen fijn hebben, maar zal ook de volmaakte gelukzaligheid bereiken. Wie al wat hem overkomt aan gebeurtenissen en situaties die niet fijn zijn, kan zien als Mijn zegen aan hem, zal het dankbaar aanvaarden en ondanks zijn ongemakken zal het voor hem fijn zijn, want hij weet dat hij met Mij het ware leven gaat bereiken, de ware gelukzaligheid. En daarbij vergeleken is het fijnste op aarde niets. Daarom, als je het fijnste op aarde opgeeft, geef je niets op, maar win je waar leven, ware gelukzaligheid, dat is pas echt wezenlijk fijn!

Hemels Brood 4858

Al zouden mensen alleen al eerlijker tegen elkaar zijn, al zouden mensen alleen al meer bij waarheid blijven en geen leugens of verdraaiingen gebruiken, dan zou het er al heel anders uitzien in de samenleving. Alleen dat al, alle verdraaiingen, alle leugens, alle onwaarheden laten zo duidelijk zien, hoe ver mensen nog verwijderd zijn van onbaatzuchtigheid, nog niet gesproken van onbaatzuchtige liefde. Maar het is in alle samenlevingen zover gekomen, dat een zekere mate van onwaarheid, van verdraaiing, zelfs van puur bedrog, als normaal beschouwd wordt, geaccepteerd wordt, als een soort “bedrijfsschade”.

Toch, alle verdraaiingen, alle onwaarheid, alle bedrog e.d. wat door mensen onderling als een soort “menselijkheid” gezien wordt, waarvan gezegd wordt, “we zijn allemaal nog niet volmaakt” hebben evengoed wel hun uitwerking en belemmeren toch het heldere licht in het hart, om zuiver te zien wat werkelijk waar leven is en wat werkelijk goed is voor alle mensen. Het lijkt zo onschuldig, maar zo onschuldig is het niet. Het ware leven is Mijn leven, is volmaakt. En het volmaakte kent geen enkele onwaarheid, kent nog niet het allerkleinste van het allerkleinste beetje verdraaiing. Het zou, zou het kunnen, direct geen volmaakt leven meer zijn. Ik zou, wat in eeuwigheid niet is, of mogelijk is, niet meer volmaakt zijn.

Lieve mensen, Ik, jullie Enig ware Leven, jullie Schepper, jullie God, Ik Ben Volmaakt, Vader en Zoon Jezus Christus, volkomen, volmaakt Leven, eeuwig Dezelfde, onveranderlijk, waar, waarheid, liefde, totaal onbaatzuchtig. Alles ben Ik in volkomen waarheid, oneindig eeuwig. Besef daarom, dat ook het allerkleinste van het allerkleinste beetje onwaarheid, afdwaling van Mij is, van werkelijk volmaakt leven, van werkelijk zijn. Besef daarbij, dat elk beetje onwaarheid blindheid teweegbrengt, zicht op wat werkelijk is, belemmert. Dat is precies wat in de wereld gebeurt: er wordt niet meer gezien in welke afdwaling zij zich bevindt, door alle leugen, door alle onwaarheid.

Begeef je niet in de wereld. Dat wil zeggen, laat je niet verblinden door de beloften die de wereld doet, want het is niet wat ze zegt, maar ze ziet zelf haar leugen niet. Blijf in de waarheid van Mijn onbaatzuchtige liefde, die Ik je voortdurend in je hart geef, zodat je ogen open blijven en je door Mijn licht steeds helder zicht houdt, waardoor je niet zult afdwalen, en de weg kunt blijven volgen tot waar leven: Eeuwige Gelukzaligheid.

Hemels Brood 4859

Veel atheïsten vinden mensen die in God geloven dom. Maar het is eenvoudig. Geen atheïst kan zeggen, dat hij het leven van zichzelf heeft. Leven heeft ooit een begin. Dat begin is God. Alles wat uit dat begin voortkomt, kan niet anders dan uit God voortkomend, God zijn. Dat betekent dat God alles wat is, is. Wie is er dom?

Er zijn geen domme mensen, er zijn wel misvattingen bij veel mensen. Veel misvattingen. Geen van die misvattingen verandert er iets aan, dat Ik Ben Die Ik Ben, God, Alles. Alleen, veel van de opvattingen die mensen over Mij hebben, komen niet, of helemaal niet, overeen met wie Ik werkelijk Ben. Dat is er mede oorzaak van, dat mensen Mij zijn gaan ontkennen en zich atheïst zijn gaan noemen en zeggen: er is geen God. Dat zij daarmee zeggen: er is geen leven, zien ze van zichzelf niet. Dat zij daarmee zichzelf als bestaan verloochenen, beseffen ze niet. Want voortgekomen leven uit God blijft altijd deel van God, dat is Oorsprong, dat is Bron, dat is Al wat levend is. Alles draagt leven in zich, alles is leven, God.

Dat is nog maar het begin, want vervolgens begrijpen wie God is, dat Hij het begin en alles wat daar uit voortkomt is, en daarmee dus ook het eind, zonder eind in eeuwigheid is, dat begrijpen, daar is dan nog geen sprake van. Daarmee is een atheïst iemand die zichzelf belemmert om tot het werkelijke begrip van waar leven en zijn eigen bestaan uit Mij, Zijn Schepper, zijn Oorsprong, God te komen. Dat is niet dom, dat is jammer, want hij mist daardoor een ware vooruitgang van zijn geestelijk bestaan en het geestelijk verstaan van leven, wat hij juist op aarde bedoeld is te ontwikkelen. Heb daarover geen zorgen, want ook atheïsten leven Mijn leven, ook hen geef Ik leven, Mijn onnavolgbare ware liefde. Ook zij zijn blijvend leven en ook zij zullen tot de ontdekking komen Wie Ik Ben en wie zij in werkelijkheid zijn.

Ik word niet anders van hun kritiek en ongeloof. Maar hun zicht zal met tijd wel veranderen en hen tot verbazing brengen. Nu zijn zij eenvoudig nog onwetend, wat voor hen, al klinkt dat voor de gelovige mens vreemd, het beste is. Want het oog en het hart moeten eerst rijp zijn, voordat gezien kan worden, wat in het daarvoor rijpe hart door het daarvoor rijpe oog van de gelovige mens gezien wordt: Mij en Mijn liefde.

Hemels Brood 4860

Soms hoor je Mijn stem dichtbij en duidelijk, soms hoor je Mijn stem verder weg en vager. Soms hoor je Mijn stem duidelijk en ga je er toch aan voorbij, door verstandelijke overwegingen. Dan lijkt Mijn stem niet logisch. Soms volg je Mijn stem zelfs als hij van een afstand komt en vaag is, dan weet je dat het zo is en niet anders. Maar dat ‘zeker weten besef’ is er nog niet altijd, je hebt nog allerlei eigen verstandelijke overwegingen over situaties en gebeurtenissen die je overkomen. Als je bezig bent met je eigen verstandelijke overwegingen, laat Ik Mijn stem soms heel duidelijk klinken, maar door je verstandelijke overwegingen ben je er niet zeker van, of het niet een eigen gedachte en een eigen wens is, of een eigen invulling.

In het verstand kun je dingen overwegen, je gedachtegangen over gebeurtenissen en situaties laten gaan, maar oplossingen vind je alleen in je hart, kan Ik je alleen aanreiken in je hart, je gevoel. Daarvoor is het nodig, dat je na je denkwerk en je verstandelijke beschouwingen bij Mij in je hart komt. Ik zie al je overwegingen en het is goed dat je met je verstand dingen, situaties, gebeurtenissen beschouwt in jezelf. Maar kom dan vervolgens in je hart, daar kan Ik je oplossingen aanbieden, die je met je denkwerk niet zult bereiken, terwijl Ik daarmee niet zeg, dat je denkwerk geen zin had. Want het heeft van tijd tot tijd beslist zijn nut om je verstand te gebruiken, je hebt het niet voor niets. Je hoeft heus je verstand niet ongebruikt te laten, gebruik het! Maar kom vervolgens bij Mij in je hart en mede aan de hand van wat jij allemaal bedacht hebt, en wat Ik ook helemaal gevolgd heb, kan Ik je in je hart aanwijzingen geven wat, hoe in te schatten en mee om te gaan.

In je hart kan Ik je oplossingen bieden voor problemen die je in je gedachten beschouwd hebt, en uitleg geven hoe daar mee om te gaan. Zo heeft het verstand zijn nut, terwijl het hart toch altijd haar centrale functie behoudt: het werkelijke contact met Mij, met waarheid, met wat voor jou en iedereen het beste is. Want wat je met je verstand niet kunt bedenken, niet kunt voorzien, kan Ik wel en kan Ik je in je hart tonen en geven. Je gedachten zijn daarbij toch ook belangrijk, omdat je daaraan jezelf kunt leren kennen, door wat Ik je ten aanzien van je gedachten in je hart laat weten. In je gedachten maak je overwegingen en in je hart laat Ik je weten wat er van je gedachten in je hart past, wat er van in Mijn liefde past, wat er van goed en naar waarheid is. Jij kunt dan kiezen of je voornamelijk uit je verstandelijke overwegingen handelt of naar Mij in je hart luistert.

Wat je ook kiest, kies alleen dat waar je het met heel je hart en je verstand mee eens bent. Anders blijf je in vergelijkbare situaties komen. Maar kom je na verstandelijke overwegingen naar Mij in je hart, om oprecht en eerlijk Mijn Woord, Mijn uitleg en Mijn raad te horen, dan zul je in je eerlijkheid precies aanvoelen wat Ik bedoel en daar dan ook met heel je hart en je verstand voor kiezen. Want in echte oprechte eerlijkheid, past alleen volkomen waarheid en Mijn Woord is altijd volkomen waar.

Hemels Brood 4861

Vaker heb Ik tegen de discipelen gezegd, verraad Mij niet voortijdig, zeg niet voortijdig wie Ik ben. Dat zegt zoveel als, pluk de vrucht niet voor zij rijp is, want aan onrijp fruit heb je niets. Als je iemand Mijn leer wilt uitleggen, over Mij wilt vertellen, Mijn Woord van waarheid wilt vertellen en je doet dat voortijdig, dat wil zeggen, voordat iemand het kan begrijpen, er belangstelling voor heeft, in geïnteresseerd is, bereid is om zijn eigen invullingen los te laten, kortom, voordat iemand er rijp voor is, mist het elk doel, mist het de werking die het zou hebben, als diegene er wel rijp voor is.

Maar meer nog, het schept afstand en afwijzing bij diegene, verrotting van de vrucht, dat wil zeggen dat het weerstand oproept tegen Mij en Mijn Woord en tot misvattingen leidt, wat het rijpingsproces verstoort en boosheid teweeg kan brengen, wat elk contact met Mij en het begrip van Mijn Woord in de weg staat. Als iemand niet kan begrijpen, zal diegene het met eigen interpretaties voor zichzelf begrijpbaar maken en dat is doorgaans verre van de waarheid. Dat zal eerst helemaal hersteld moeten worden, voordat diegene terug is op het punt van zijn rijpingsproces waar hij was. Het brengt iemand dus eerder achteruit dan vooruit.

Hoe graag je iemand ook wilt helpen met Mijn liefde en hemelse gaven, let toch goed op of bij diegene genoeg begrip aanwezig is, genoeg belangstelling, genoeg verlangen. Want iemand die vooral met zichzelf en zijn situatie bezig is en over zijn situatie ontevreden is, heeft geen belangstelling voor Mij, Mijn liefde en jouw goede bedoelingen, kan zelfs niet veel of niks met goede raad, want het overkomt hem, hij heeft geen keus, hij kan dus geen raad opvolgen. Bij zo iemand is tijd nodig. Een schouderklopje misschien, maar verder kun je diegene het best in zijn eigen proces laten.

Geef jij je tijd en aandacht, Mijn liefde en Mijn Woord, daar waar Ik welkom ben, daar ben jij ook welkom en met Mij samen mag je daar alles over Mij vertellen en Mijn liefde doorgeven. Met Mij samen.

Hemels Brood 4862

Je vraagt Mij in je hart wat voor de gelovige mensen vooral in deze tijd van belang is, om van Mijn Woord beter te gaan begrijpen. Want je ziet dat de verbinding met Mij in het hart bij veel mensen in hun dagelijks leven niet meer gezocht wordt. De kerk, zoals die er als gebouw van samenkomst geweest is, wordt door meer en meer mensen verlaten en dat is heel begrijpelijk, omdat de kromme uitleg in deze tijd door mensen gemakkelijk doorzien wordt. Er klopt zoveel niet, met wat daar gezegd werd en wordt, dat het hele geloof in Mij, met het verlaten van de kerk, steeds meer verloren gaat. Maar, hoewel het oude geloof, wat door leiders van kerken vorm gegeven is, aan het verdwijnen is, ben Ik daarom niet weg en Ik zal nooit weg zijn. Het geloof zoals het gepredikt werd, moet wel weg, om tot het ware nieuwe geloof te kunnen komen.

Bij het afbreken van een gebouw is er eerst de ruïne en het puin van het oude gebouw en is er van een nieuw gebouw nog niets te zien. Maar er komt wel een nieuw gebouw. Voor alle gelovige mensen is het belangrijk om te blijven geloven en te blijven beseffen, er komt een nieuw gebouw. Nu is de afbraak van het oude gaande, waarbij veel bouwafval nog niet geruimd is. Dat is: het geloof wat door mensen in een zelf opgezette kerkgemeenschap is opgebouwd, wordt afgebroken, maar de oude gedachten ervan zijn nog niet opgeruimd. Het puin ligt er nog en moet eerst opgeruimd worden om een nieuw gebouw, dat is: een nieuw geloofsbesef, te kunnen opbouwen. Dat is: in de mens te kunnen laten groeien.

Het gaat in de hele wereld over verschillende geloofsgemeenschappen, die allen neergehaald moeten worden en het puin daarvan moet ook opgeruimd worden. Dat is: alle van het ware geloof afwijkende overtuigingen moeten verwijderd worden en opgeruimd worden om het nieuwe, het ware, plaats te geven in de mens. Daarom zijn over de wereld golven van onrust, want de afbraak van al wat niet overeenstemt met Mijn ware leer, wordt afgebroken en dat geeft puin, al dat puin moet nog opgeruimd worden. Dat is: alle verkeerde overtuigingen moeten nog verwijderd worden. Pas dan kan begonnen worden met de opbouw van het ware, Mijn ware leer, die zolang heeft moeten wijken voor de eigen gerichtheid en arrogantie van de mens, onder invloed van Satan. Maar nu is de tijd gekomen om zijn bouwwerken met de grond gelijk te maken, zijn tijd is geweest. De puinhopen van de afbraak zijn zichtbaar.

En dit is belangrijk voor alle in Mij, Mijn leer en Mijn ware liefde gelovende mensen: wat nu gebeurt, is de afbraak en het bouwrijp maken. Dat is: de overtuigingen die niet juist zijn tot zicht brengen en verwijderen. Het puin afvoeren. Dat is: gedachten zuiveren met waarheid. Daarna gaat opgebouwd worden. Dat is: dan gaat in de mens het besef groeien van wat werkelijk Mijn leer van ware liefde is. En tot slot staat er een nieuw gebouw. Dat is: in de mens is dan het volkomen besef van Wie Ik Ben en wat het ware werkelijke leven is. Vanuit dat gebouw, wat het innerlijk ware geestelijke Gods besef is, zal iedereen handelen tot geestelijk waar leven, tot gezamenlijk welzijn in Mijn eeuwige liefde. Dat is van belang voor allen die nu in Mij geloven: dat zij zien en geloven  dat Ik kom! Dat Ik kom, zoals Ik beloofd heb. Ik kom!

Hemels Brood 4863

Vader, als U niet voortdurend in mij zou zijn en steeds mijn besef van Uw aanwezigheid zou prikkelen, dan zou ik waarschijnlijk geen aandacht meer voor U hebben en afdwalen van Uw liefde. Maar steeds weer toont U mij Uw aanwezigheid in mij en in alles om me heen. Dat is Uw genade aan mij, want ik ben zwak en geneigd om af te dwalen. Dank U voor Uw genade, voor Uw liefde voor mij.

Lieve mensen, Mijn genade is voor jullie allemaal. Zonder Mijn genade zou het er op aarde nog vele malen erger aan toe gaan, dan het er nu of ooit bij de ergste oorlogen aan toe gaat. Maar Ik kan in Mijn genade niet alles wat geen liefde is wegnemen, zonder de vrijheid van keus weg te nemen en daarmee het geheel vrije eigen besef te bestaan, weg te nemen. Daarom is er op aarde pijn en leed, wat zijn tijd heeft. Wel heb Ik in Mijn genade voor de mens alles zodanig ingericht, dat wat er ook gebeurt, alles hoe dan ook ten dienste staat aan de vervolmaking van de mens, vervolmaking van alle mensen, tot volledige ware volmaakte liefde met het volkomen eigen besef van bestaan in en door Mijn liefde.

Mijn liefde, die in haar volmaakte wijsheid de enige ware Macht is in het hele oneindige universum en waaraan alles wat bestaat gehoorzaamt, niet anders kan dan gehoorzamen. Maar bij de mens heeft gehoorzamen in bepaalde opzichten een betekenis als ‘iets moeten doen’ wat men door de macht van een ander gedwongen is te doen, maar niet wil doen en daardoor als niet aangenaam ervaren wordt. Maar zo is gehoorzamen aan Mijn Macht van ware wijze liefde niet, want deze gehoorzaamheid geeft ware eeuwige gelukzaligheid. Alleen wordt dat door heel veel mensen niet begrepen, niet beseft. Gehoorzaamheid aan Mijn liefde is een vanzelfsprekendheid. Deze vanzelfsprekendheid is overal in de natuur te zien, is in de hele evolutie te zien, in het verloop van al het opeenvolgende te zien.

Maar de meeste mensen zien het niet, omdat zij zelf de macht willen hebben, de macht willen zijn. Maar op die manier is geen enkele macht te verkrijgen, terwijl zij deel kunnen nemen aan Mijn Macht, Mijn ware liefde. Elke macht die niet Mijn Macht van ware liefde is, is een schijnbare macht, die hoe dan ook, door hoe Ik alles heb ingericht, dienstbaar is aan het ware doel van de mens op aarde: hem te brengen tot het ware leven in volmaakte gelukzaligheid in een van zichzelf bewust eigen bestaan in Mijn eeuwig Goddelijke hoedanigheid: de volmaakte wijze onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 4864

In een wereld die golft van leugen en bedrog, is het moeilijk om een rechte koers aan te houden. In zo’n wereld is het moeilijk om onderscheid te maken tussen wat wel en geen liefde is. Wat is in het algemeen liefde, want onbaatzuchtigheid is in de wereld niet meer dan een woord wat geen betekenis heeft, iedereen heeft wel ergens een belang bij, onbaatzuchtigheid is niet van deze wereld, past daar in het geheel niet in.

Maar niet alleen onbaatzuchtigheid is een woord geworden zonder betekenis, ook volmaaktheid is een woord met nog minder betekenis, als dat kon. Wat volmaaktheid is, dat kan niemand zich ook maar een klein beetje voorstellen. Wat is dat, volmaaktheid? Een niet te bereiken utopie. Dan nog het woord waarheid. Aan de betekenis van dat woord wordt al bijna geen enkel belang meer gehecht. Waarheid is nog maar heel zelden van belang, als er iets mee gewonnen kan worden, of zelfs, als onwaarheid er mee verborgen kan worden. Want hoe vaak wordt niet, als iemand deels de waarheid spreekt, hetgeen onwaar is voor lief aangenomen? En hoe vaak doet de bedrieger zich niet met een beetje waarheid voor als betrouwbaar, terwijl hij dat niet is, maar geloofd wordt, door dat beetje waarheid.

Dan is het moeilijk om in die golvende wereld iemand te zijn die in liefde gelooft, die in onbaatzuchtigheid gelooft, die in waarheid en in volmaaktheid gelooft. Dan is het moeilijk om de ware betekenis van

Hemels Brood 4865

Je beseft dat Ik alleen op alle vragen die mensen hebben, het meest zuivere antwoord kan geven. Dat is niet alleen het meest zuivere, dat is het Enig zuivere antwoord. Ik geef als Enige volmaakt zuivere antwoorden op elke vraag, op elk probleem, op alles. Maar dat wil nog niet zeggen, dat iedereen het in diezelfde zuiverheid hoort en verstaat. Er zijn veel en grote verschillen tussen wat de ene mens verstaat en wat de andere verstaat. Mijn zuivere antwoord op één en dezelfde vraag, door twee mensen gesteld, zal aan beide hetzelfde zijn, toch kunnen ze het beide verschillend verstaan en ieder ervan overtuigd zijn, het juist te hebben verstaan. Mijn Woord juist verstaan ligt er aan, hoe zuiver iemand bereid is te luisteren, hoeveel eigen invulling er aanwezig is, wat niet als zodanig bemerkt wordt, om welke reden iemand de vraag stelt en waarvoor hij Mijn antwoord wil inzetten.

De intentie van de ene en de andere mens kan, met dezelfde vraag, totaal verschillend zijn. Dan zal Mijn aan beiden gelijk gegeven zuivere antwoord toch verschillend geïnterpreteerd worden. Een eventueel meningsverschil wordt daarmee dan ook niet opgelost. Alleen als beiden zuiver luisteren, zullen beiden Mijn antwoord hetzelfde verstaan. Want Ik geef nooit aan de één een ander antwoord dan aan de ander, op dezelfde vraag. Maar let op, want vaak wordt gedacht dat dezelfde vraag aan Mij gesteld is, terwijl dat niet zo is. Dan zal Mijn antwoord op de ene vraag niet gelijk zijn aan die op de andere vraag. Voor de mens kan de vraag gelijk lijken te zijn, maar Ik antwoord niet op woorden, Ik antwoord op datgene wat in het hart aanwezig is. En dan kan er in het ene hart een heel andere vraag gesteld zijn, dan in het andere hart. De graadmeter is altijd het hart, hoe ziet het er in iemands hart uit.

Daardoor komt het, dat tussen gelovigen mensen die denken dat zij Mij hetzelfde vragen, toch nog wel een verschil van mening kan bestaan. Degene wiens hart het zuiverst is en Mijn raad in hem op volgt, zal bemerken hoe het verloop als vanzelf voor beiden goed komt, in Mijn liefde goed komt.

Hemels Brood 4866

Je bewustheid van leven, van bestaan, ben Ik. Ik ben bij iedereen zijn bewustheid van leven. Maar Ik ben dat op zo’n manier, dat jij je bewustheid van leven, van bestaan, als een eigen zijn ervaart. En daarbij bèn je ook je eigen zijn. Ik heb jou dat eigen zijn gegeven, jou en alle mensen. Maar terwijl jij en jullie allemaal, je eigen zelfstandigheid hebt, blijft je levenskern toch Mijn leven en blijft je bewustheid van leven gelijk ook je bewustheid van Mij, omdat Ik alleen waar leven Ben.

De bewustheid van leven als een eigen zelfstandig bestaan, geeft aan veel mensen het idee, dat zij het bestaan geheel zelf zijn. Bij het maken van hun keuzen gaan zij er dan ook van uit, zelf het centrale punt van hun leven te zijn. Ieder mens heeft voor het deel wat hij zelfstandig is, zijn eigen autonomie, maar de autonomie van het ware totale leven heb Ik en ben Ik alleen. Ook al lijkt het de mens toe, door zijn zelfstandigheidsbesef, dat hij volledige autonomie over het leven heeft. Doordat de mens is gaan denken de volledige autonomie van leven te hebben, is een situatie ontstaan die te vergelijken is met twee gelijke delen, die los van elkaar zijn komen te staan, waarbij het ene gelijke deel zich gedraagt als geen gelijk deel, waardoor mogelijkheden als gelijk deel verloren gaan. Maar van oorsprong blijft het toch een gelijk deel en het kan dan ook altijd terugkomen tot gelijk deel.

De mens is te vergelijken met het gelijke deel als gelijk aan Mij, zijn ware leven. Maar hij gedraagt zich niet als gelijk deel. Dat is zijn vrijheid. Alleen verliest hij daardoor mogelijkheden. Maar juist dat verlies van mogelijkheden zal hem tot besef brengen, dat hij zich niet als gelijk deel gedraagt en daardoor autonomie over zichzelf verliest. Dan zal hij gaan begrijpen, dat zijn eigen autonomie pas dan de hele autonomie over alles kan zijn, als hij zich als gelijk deel van Mij gedraagt, zoals hij gelijk deel van Mij is. Dan begrijpt hij, dat hij alleen met Mij samen, in het besef van het eigen bestaan, totale autonomie kan hebben. Dat is: dat het nodig is om zichzelf op te geven, om zichzelf te zijn: gelijk aan Mij, het ware werkelijke leven, volmaakt zijn, volmaakte wijze liefde.

Hemels Brood 4867

De welwillendheid van de goedaardige mens is voor de bedrieger een gemakkelijke kans, die hij meestal met beide handen aangrijpt. Want dan is het voor hem eenvoudig om zich even goedaardig voor te doen, want hij weet dat de meeste goedaardige mensen veelal goed van vertrouwen zijn, als je goedaardig overkomt. En daar zorgt de bedrieger wel voor.

Op die manier werkt Satan ook. Dan geeft hij de mens in zijn overdenkingen ideeën die de waarheid verdraaien. Maar hij kan dat alleen doen, als er, al is het nog zo weinig, een bepaalde wens, een bepaald verlangen is, een zekere behoefte is. Hij gaat daarop in, als of dit verlangen, die behoefte met weinig middelen bereikt kan worden. Hij trekt daarmee de aandacht van de mens. Kijkt die mens eenmaal zijn kant op, dan kijkt die mens niet meer Mijn kant op en bemerkt Mijn signalen niet meer. Dat weet Satan en hij doet er alles aan om de aandacht van die mens op zich gericht te houden, zodat het verlangen tot iets steeds meer lijkt werkelijkheid te kunnen worden. Wat dat kost, wordt teruggebracht tot nauwelijks iets en wat het oplevert wordt tot enorme proporties gebracht, waardoor juist de kosten maar weinig lijken te zijn. Dat gebeurt in het dagelijks leven, dat gebeurt in het geestelijke besef. Want ook de goedaardige mens heeft in zijn hart nog openingen die met verlangens en verkeerd zicht te maken hebben. Ik kan misbruik van goedheid niet altijd voorkomen, zonder de vrijheid van de mens te belemmeren. Maar wat iemand in dat opzicht ook overkomt, laat hij het als een les nemen en in zijn goedheid toch meer op zijn hoede zijn voor misbruik van zijn goedheid, die toch altijd te maken heeft met een zwakheid waar nog heling voor nodig is.

Wie misbruik maakt van de goedgelovigheid van een goedaardig mens, zal tot lering gebracht worden, maar dat zal voor hem geen gemakkelijke lering zijn en niet zonder pijn gaan. Want afdwaling van liefde kost pijn en daar kan niets vanaf gedaan worden, omdat het anders de nodige lering niet zou geven en het doel niet bereikt kan worden. Het doel is die mens tot bezinning te brengen over zijn van liefde verstoken handelen, het doel is die mens tot bekering te brengen, tot het inzicht, dat bedrog nooit werkelijk iets oplevert, alleen tijdelijk iets oplevert, wat als zand tussen zijn vingers wegloopt in de werkelijkheid van waar leven. Zo gemakkelijk als de bedrieger zich met bedrog verrijkt heeft, zo moeilijk zal het voor hem zijn om tot het werkelijke leven te komen en zo pijnlijk zal zijn als hij beseft niets te hebben en alles nog te moeten verwerven om tot het ware geluk te kunnen komen.

Aan de goedaardige mens zeg Ik dit: laat je in je goedaardigheid niet misbruiken, zodat de bedrieger niet nog meer bedrog op zich laadt. Toon hem de weg tot het goede en ware als dat kan, of laat hem zijn weg gaan en blijf zelf vrij van zijn bedrog, als dat niet kan of zelfs gevaar oplevert. Want goedheid wordt anders door domheid overwoekerd. Houd steeds je aandacht bij Mij, dan kun je niet verleid worden en zal Mijn wijze liefde je steeds behoeden voor bedrog.