Hemels Brood 4775 t/m 4805

Hemels Brood 4775

Kan de mens iets meten? De mens kan alleen meten met de maten die hij kent. Maar dat zijn niet Mijn maten, dat zijn geen hemelse maten. De maten waarmee de mens meet, zijn onvolkomen, omdat de mens nog onvolkomen is. Mijn maten zijn volkomen volmaakt, hemels volmaakt. De maten waarmee de mens meet, reiken niet verder dan zijn zicht. Wat bij de een wat verder is, dan bij de ander, maar nog niet voor het kleinste deel overeenkomt met de volkomenheid van Mijn maten.

Ook is het zo, dat de mens heel andere dingen belangrijk vindt om te meten, met een heel ander doel dan Ik. De mens meet om te weten, om te bewijzen. Ik meet niet om te weten of om te bewijzen. Mijn meten geeft alleen de verhoudingen weer, om de balans in orde te houden. De balans van liefde. Want Ik weet alles en Ik zie alles, Ik heb geen bewijzen nodig. Mijn meten is waarheid, geen centimeters of bevindingen maar waarheid. Mijn maat is de volheid van liefde, de volheid van waar leven, de volheid van het hart in ware liefde. Mijn maat is de waarheid van zijn, leven zijn. Die maat ken Ik alleen. Die maat is de enige maat die er toe doet. Die maat kan Ik de mens in zijn hart tonen, als hij dat oprecht wil voor zichzelf, want zelf kan hij zich niet meten, want zelf heeft hij Mijn maten niet. Waaraan zal hij zichzelf dan meten, aan zijn onvolkomen medemensen?

Voor een juiste maat is een volkomen zuiver uitgangspunt nodig om de aanvang van de maat te bepalen en Ik zeg jullie, geen mens heeft dat zuivere uitgangspunt. Ik ben dat zuivere uitgangspunt, en alleen Mijn maten zijn daarop geijkt. De mens kan meten wat hij wil, letterlijk, zoals bijvoorbeeld de omvang van de aarde, of geestelijk bijvoorbeeld zijn hoeveelheid geduld, maar noch de meting van de omvang van de aarde, noch de meting van zijn geduld kan de ware maat in waarheid benaderen, als daarvoor niet met Mijn maat gemeten wordt, met Mijn hemelse maat. Maar Mijn hemelse maat geef Ik niet zomaar, daarvoor is ware oprechte liefde nodig en dan is Mijn maat alleen daar voor, om tot volmaaktheid van leven te brengen. Niet voor vergelijk onderling, maar voor ware liefde. Niet anders dan voor ware liefde. Elke andere maat is ijdel en zonder waarde. Meet daarom liever niets en vertrouw alleen op Mijn maat. Ik weet wanneer die vol is, vol van ware liefde, daar gaat het om: ware liefde.

Hemels Brood 4776

Goede werken die de mens verricht, verricht hij in Mijn dienst. En hoewel deze goede werken pas goede werken zijn, als hij ze uit liefde en geheel onbaatzuchtig heeft verricht voor Mij, zijn hemelse Vader en voor zijn medemensen, zonder er iets van Mij en zijn medemensen voor terug te verwachten, ben Ik toch een Vader, die dan wel niet beloont, omdat onbaatzuchtigheid geen beloning behoeft, maar wel vrijgevig is. En Mijn vrijgevigheid wordt wel het meest opgemerkt door degenen die goed doen. Want wie met liefde goede werken doet, zonder er iets voor terug te verwachten en dit doet in Mijn Naam, die trekt daarmee Mijn koninkrijk van liefde naar zich toe, die trekt daarmee Mijn liefde naar zich toe en wel zodanig, dat zijn zicht op de hemel, zijn zicht op het ware leven, zijn zicht op Mij verruimd wordt.

Met dat verruimde zicht gaat diegene ook meer begrijpen van wat in Mijn hemel gebeurt, van wat het ware leven is en nog het meest belangrijke, van wat Mijn liefde voor hem en alle mensen eeuwig en altijd doet. Mijn rijk opent zich voor al degenen die geheel onbaatzuchtig, uit liefde, al hetgeen Ik hen in het hart aanraad, doen. Dit klinkt misschien eenvoudig, maar Ik weet dat dat zo eenvoudig niet is. Zeker niet in een wereld waar volop eigengewin als de normaalste zaak gezien wordt en vooral onbaatzuchtigheid als onnatuurlijk en vreemd afgewezen wordt. Een wereld waar veel duisternis is en heel veel onwetendheid over het ware leven, over ware liefde, over Mij, jullie Schepper en liefhebbende hemelse Vader. Ik weet hoe moeilijk het is om de drijfveren van de wereld, die in ieder mens doorwerken, te onderscheiden en te weerstaan.

Ieder die dan toch de moeite doet om in zijn hart Mij te vinden en naar Mijn liefde uit het hart te leven, dienstbaar aan Mij en zonder verwachting er iets voor terug te krijgen, die zal Ik de ogen openen en in Mijn licht van liefde zal hij meer en meer werkelijk zicht op leven krijgen, werkelijk Mij gaan zien, en Mijn liefde zijn.

Hemels Brood 4777

Elke morgen een nieuwe dag. Een nieuwe dag om Mij nog beter te leren kennen. Elke morgen een nieuw begin, om ware liefde uit te stralen. Elke morgen geeft nieuwe kracht, om al wat geweest is en niet goed was, los te laten en al wat goed was mee te nemen, om met het nieuwe van de nieuwe dag rijker te worden. Rijker te worden in leven, werkelijk leven. Want elke morgen ontwaakt leven, steeds opnieuw en elke morgen wordt met het wekken van leven, dood overwonnen. Elke morgen begint met het licht. Daarmee bedoel Ik niet het natuurlijke licht, maar daarmee bedoel Ik Mijn licht, Mijn hemelse licht. En het is pas een ware nieuwe morgen, als Mijn licht in je hart op gaat, als je in je hart opnieuw Mijn liefde voelt en daaruit nieuw besef vindt, over wat waar leven werkelijk is, over wat ware liefde werkelijk is, over wie Ik voor jou en alle mensen werkelijk ben.

Ik ben de morgen in jouw hart en er is in werkelijkheid geen andere morgen dan Mijn licht dat in jouw hart op gaat. Dat kan gebeuren op elk moment van de natuurlijke dag, op elk uur van de natuurlijke nacht. Want er wordt wel gezegd, de morgenstond heeft goud in de mond, maar daarbij wordt gedoeld op de opkomende natuurlijke zon, aan het begin van de natuurlijke dag. Maar de werkelijke rijkdom van de morgenstond is de opkomst van Mijn hemels licht in je hart, het daadwerkelijke contact van jou met Mij in je hart. Jouw werkelijk besef van Mijn liefde voor jou in je hart. En de rijkdom daarvan is al wat je dan gaat zien in de werkelijke waarheid van Mijn hemels zuivere licht.

Steeds opnieuw ben Ik in je hart en steeds opnieuw wek Ik je in je hart en elke keer dat Ik je in je hart wek, is het een nieuwe morgen met nieuw besef in Mijn opkomende zon van zuiver licht in jouw hart. Dat kan op elk moment van de dag zijn of in het diepst van de nacht. Het werkelijke morgenlicht is niet het aardse morgenlicht, maar Mijn hemels licht in jouw hart, jouw besef van Mijn liefde in jouw hart en in jouw leven. Jouw steeds terugkerende besef van Mijn liefde. Ik heb jou lief!

Hemels Brood 4778

Maar zij zien Mij als mens in jullie mensen. Wie Mij niet in Jezus Christus in jou ziet, maar als mens in de mens, kan niet tot het ware onderscheid komen van wat Mijn inspiratie is en wat niet. En wie dat bij zijn medemens niet kan zien, kan dat ook niet bij zichzelf zien. Want wie Mij werkelijk in zichzelf ervaart en juist herkent, die zal Mij ook onmiddellijk in de ander herkennen. Want hoe zou iemand het groen van de ene plant wel als groen herkennen, maar van een andere plant niet? Toch zal altijd eerst het groen als zodanig als groen gezien moeten kunnen worden. En niemand kan zeggen: dit is de kleur groen, zonder de gezamenlijke afspraak, dat die bepaalde kleur groen genoemd zal worden.

Zo zijn er tussen mensen afspraken nodig, om met elkaar om te gaan, zolang zij nog niet in alles allebei Mij zuiver en in alles navolgen uit hun hart. Want Ik ben altijd Dezelfde, zodat Ik niet in het ene hart iets anders aanreik, dan in het andere hart, over hetzelfde onderwerp. Als het in het gevoel verschillend lijkt, is het je houden aan de gemaakte afspraken, de enige juiste weg. Welke voorkomt, dat Mijn kinderen over Mijn liefde en Mijn ingevingen strijd krijgen. Want de tegenkant ziet waar Mijn boodschap niet hetzelfde ervaren is en zal onmiddellijk zijn best doen om tweedracht te zaaien en Mijn kinderen tegenover elkaar te zetten, in een strijd die niet nodig is, als ieder zich aan de gemaakte afspraken houdt. Ik doorbreek geen afspraken die mensen maken, want Ik weet dat afspraken nodig zijn, om te voorkomen dat de verschillende inzichten van mensen tot strijd leidt.

Daarom is het niet zo, dat wat de mens denkt dat hij goed doet, belangrijk is, maar dat bij verschil van zicht, de gemaakte afspraken gevolgd worden. Want ook dat is Mijn wil, die zal Ik niet zomaar doorbreken, door de één tot een inspiratie te voeren, zonder de andere daar in te kennen. Mijn liefde wekt geen tegenstrijdigheid, maar altijd harmonie. En de nog onvolkomen mens doet er goed aan om in gezamenlijkheid afspraken te maken en zich, als Ik niet in alle harten dezelfde inspiratie leg, aan de gemaakte afspraken te houden. Dan kan de tegenkant zijn werk niet doen en blijft de harmonie behouden, die Ik met Mijn liefde dan dubbel zegen.

Zo zijn afspraken de zekerheid voor Mijn zegen, als niet ieder hart op dezelfde manier door Mij geïnspireerd kan worden. Dat is ook liefde voor elkaar en liefde voor Mij, om je dan aan afspraken te houden.

Hemels Brood 4779

Misdaad loont. In het wereldse loont het. Want in het wereldse wordt gelegenheid gegeven tot misdaad. Er is in het wereldse geen beveiliging te bedenken die alle misdaad uitsluit. Daarom is er altijd wel ergens loon te halen door misdaad. Maar bij Mij is de beveiliging tegen misdaad compleet. Bij Mij is geen loon te behalen. Niet met en niet zonder misdaad. Mijn hemel is beveiligd tegen alle vormen van het tegenovergestelde van liefde. Mijn hemel is volmaakte liefde en daar komt alleen volmaakte liefde binnen. Al het andere is en blijft buitengesloten.

Mijn hemel is de volkomen volmaakte zuiverheid van zijn. Het is veel mensen nog niet gegeven in de nabijheid van of in Mijn hemel te verblijven. Ook mensen die geen enkele wereldse misdaad begaan hebben of zullen begaan, is nog geen verblijf in de nabijheid of in Mijn hemel gegeven. Omdat het werkelijk zijn van volmaakte liefde niet alleen het helemaal niet begaan van wereldse misdaden is. Als we alle wereldse misdaden helemaal buiten beschouwing laten, dan begint er een geestelijk proces van groei tot volmaakt leven, een weg naar de hemel. Maar noch de weg, noch de hemel zijn specifieke plaatsen, zowel de weg als de hemel is hoedanigheid. Deze hoedanigheid heeft gradaties, gradaties van liefde en gebrek aan liefde. Hoe minder liefde, des te minder hemel, hoe meer ware liefde, des te meer hemel. Zodanig, dat de hemel in die verhouding van gradaties door de mens ervaren kan worden.

Zoals je je met iets blij kunt voelen, met iets anders nog meer blijheid kunt voelen, met nog een andere situatie gelukkig bent of zelfs overgelukkig kunt zijn. Dan is het eenvoudige gevoel van blijdschap te ervaren als een lagere vorm van hemel, als hoedanigheid, terwijl een groter geluksgevoel een hogere vorm van hemel te ervaren geeft. Dit kan gezien worden als de verschillende hemelen van Mijn hemelrijk. Maar Mijn hemel is het allemaal nog niet. Wie in Mijn hemel wil komen, zal daar alleen kunnen komen en blijven, door Mijn ware liefde en wijsheid in volkomen waarheid in alles, in alle zuiverheid te zijn. En wie dat wil, kan daar niet komen uit eigen werken, of door eigen willen, maar door Mijn werken, door Mijn wil te zijn, door Mijn liefde.

Hemels Brood 4780

Luisteren. De meeste mensen vinden dat er naar hen geluisterd moet worden. Willen beluisterd worden. Maar luisteren zij zelf wel? Als alle mensen naar Mij zouden luisteren, zou het er in de wereld wel heel anders aan toe gaan. Dat het er aan toe gaat, zoals het nu gaat, laat op zich al zien hoe weinig er naar Mij geluisterd wordt. En dat is nu juist het allerbelangrijkste voor het welzijn van alle mensen, dat er naar Mij geluisterd wordt.

Het doet er helemaal niet toe of mensen naar elkaar luisteren, het doet er alleen toe, of mensen naar Mij luisteren. Dat mensen willen dat er naar hen geluisterd wordt, heeft alleen met hun ego te maken, heeft vooral ermee te maken dat zij navolging van hun ideeën willen van hun medemensen, dat zij begrip willen voor zichzelf, voor hun doen en laten. Iedereen wil beluisterd worden, omdat hij vindt dat zijn ideeën de beste zijn en hij graag heeft dat zijn ideeën ten uitvoer gebracht worden. Het ware luisteren is niet naar elkaar, maar is luisteren naar Mij. Alleen luisteren naar Mij. Want alleen Mijn Woord is zuiver waar, is goed voor iedereen, geeft aan iedereen het beste en is volkomen naar ware zuivere liefde en haar volmaakte wijsheid. Daarom is het voor iedereen het beste om alleen en altijd naar Mij te luisteren.

Dat kan eenvoudig in het hart, daar waar het eigen ego tot stilte is gebracht, waar de eigen invullingen niet zijn, daar waar eerlijk en oprecht Mijn Woord verwacht wordt, daar waar in nederigheid geluisterd wordt, omdat diegene beseft, dat Mijn Woord alleen daar gehoord kan worden, waar het hart het zuiverste is in waarheid en oprechtheid om te horen. Luister in je hart, daar kun je Mijn Woord het beste verstaan. Wil  iemand dat je naar hem luistert, luister, maar geef er geen gehoor aan, als Ik je in je hart een ander Woord te luisteren geef. Want het echte luisteren is luisteren naar Mijn stem in je hart.

Spreekt diegene Mijn Woord uit zijn hart, dan zal er geen verschil zijn met Mijn Woord in jouw hart. Maar maak geen strijd om Mijn Woord, als er wel verschil is. Mijn liefde maakt recht wat krom is, als de tijd daar rijp voor is. Verdraag het verschil, in Mijn liefde met geduld. Voor ieder is een tijd gegeven, Mijn tijd, Mijn liefde.

Hemels Brood 4781

Wie wil, kan op aarde de ware levenskunst zich eigen maken. Wie wil. De ware levenskunst is Mijn levenskunst, die iedereen alleen van Mij en door Mij zich eigen kan maken. Niet van of door zichzelf, maar van en door Mij. Maar wat is Mijn ware levenskunst? Voor de meesten is dat bij alles naar liefde leven en handelen. Alleen gaat het vervolgens bij veel mensen mank, omdat er een eigen invulling gegeven wordt aan wat zij zelf vinden dat naar liefde leven en handelen is. Daarbij stellen ze dat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun medemensen en zij vinden het normaal om hun medemensen te corrigeren of tenminste te confronteren met wat voor hen naar liefde leven en handelen is. Daarmee vullen zij in, wat zij denken dat de ware levenskunst is.

Meestal zijn mensen van hun eigen invulling zo overtuigd, dat het heel moeilijk is om hen hun misvattingen te tonen. Niemand kan een invulling geven die in werkelijkheid met Mijn levenskunst overeenkomt, niemand kan invulling geven aan wat liefde, Mijn liefde, in alle werkelijkheid is. Omdat Ik dat alleen kan, omdat Ik dat in alle opzichten als Enige ben, en de mens dat uit zichzelf niet is of kan zijn, anders dan van en door Mij. Toch hebben goed bedoelende mensen een heel precies idee van wat wel of geen liefde is, zonder dat zij dat in een geheel zuiver contact met Mij van en door Mij naar volle waarheid werkelijk weten. Het lijkt hen logisch wat liefde is, en naar die logica handelen ze zoveel mogelijk en corrigeren of confronteren zij hun medemensen. Maar Ik vraag niemand om, zonder werkelijke ingeving van Mij in het zuivere hart, op de barricaden te klimmen, te corrigeren en te confronteren, met wat ingevuld wordt als liefde, maar Mijn levenskunst nog niet benadert. Het risico om in twist en strijd te komen is groot, als op eigen initiatief gecorrigeerd of geconfronteerd wordt. Hoe goed bedoeld ook. Alleen Mijn liefde kan beweging brengen in een verstokt hart en dan altijd nog pas op de tijd die Ik zie dat daarvoor rijp is.

Lieve mensen, heb geduld met elkaar. Jullie geduld is nog zo minimaal in vergelijk met Mijn geduld. Zelfs de meest geduldige mens die leeft op aarde of geleefd heeft op aarde heeft nog geen miljoenste deel van een speldenprik in vergelijk met Mijn geduld. Wees op je hoede voor het zelf invullen van wat liefde is, van wat de ware levenskunst is. Want zonder Mij kun je dat niet weten. Maar met Mij kun je alles weten, Mijn ware liefde voelen en uiteindelijk ook zijn.

Hemels Brood 4782

Mijn lieve kinderen, jullie zijn nog in zoveel dingen blind, onwetend van wat werkelijk Mijn liefde doet en kan. Jullie kijk is nog zo menselijk verstandelijk. Jullie doen zo je best om, met wat je denkt en weet, het goede te doen, en te begrijpen wat het leven is, wat Ik van je vraag. Maar regelmatig staan eigen, voor jullie logische, invullingen vóór een juist besef. Want jullie logica is voor een deel gebaseerd op ervaringen uit het verleden, opgedaan in een tijd dat je nog veel niet besefte met je hart, en veel met het verstand goed leek te zijn. Ook nu neemt het verstand nog regelmatig, haast ongemerkt, het over, omdat de gewenning het verstand in te schakelen nog heel natuurlijk aanwezig is. Daardoor worden gedachten vermengd met wat het hart kan laten zien.

Elke gedachte met het verstand, hoe logisch ook, verblindt het geestelijk zien en het begrijpen in het hart. Alleen met het hart kun je begrijpen, wat met het verstand niet logisch lijkt, terwijl het in werkelijkheid toch logisch is. Maar het verstand doet zich vaak voor als het hart, terwijl het dat niet is. Iedereen kent wel momenten, waarop het hart een signaal geeft om iets te doen of te laten. Dat signaal is meestal zo indringend, dat je er zonder nadenken gehoor aan geeft. Dan blijkt dat je er goed aan deed het signaal op te volgen. Terwijl je eigenlijk, als je het met je verstand had bezien, je zo niet gehandeld zou hebben. Soms is zo’n signaal zwakker en overdenk je het met je verstand, veegt het van tafel, omdat het niet logisch lijkt om te doen of te laten. Even later blijkt, dat het beter was geweest om het wel op te volgen. Zo werkt het, alleen in je hart, zonder je logische verstand.

Wie zijn verstand weet los te laten, zal veel meer met zijn hart kunnen gaan begrijpen. En wie Ik het meeste van Mijn Woord te begrijpen geef, zijn degenen die vooral met hun hart begrijpen en weinig of niet hun verstand vóór hun hart zetten. Mijn Woord is niet verstandelijk logisch, de uitleg van Mijn Woord is niet te vinden in een verstandelijk beschouwen, hoe logisch het ook lijkt. Mijn Woord en de uitleg van Mijn Woord gebeurt in het hart, in het gevoel, in het besef van Mijn liefde. Geeft Mijn Woord verwarring, dan is het wellicht de logica van het verstand, wat het zicht vernauwt. Wil je Mijn Woord juist verstaan? In je hart kun je Mijn liefde voelen en Mijn Woord juist verstaan.

Hemels Brood 4783

De wereld is vol trucjes en verdraaiingen, vol halve waarheden en onzinnige beweringen, die voor de doorsnee mens niet op waarheid te achterhalen zijn. Vooral in de media worden situaties verdraaid en vertekend weergegeven, met halve waarheden, die de mensen iets laten geloven, wat totaal geen werkelijkheid meer is. Zo wordt het werkelijkheidsbesef van de mens enorm vertroebeld en verliezen mensen meer en meer hun vermogen om onderscheid te kunnen maken tussen wat werkelijk is en wat niet werkelijk is. Daardoor gaan zij meer en meer een eigen invulling geven aan wat volgens hen logischerwijs werkelijkheid is, soorten van levenspatronen ontwikkelen, die hen een houvast geven als basis om hun handelen vorm uit te geven. Een soort van levensovertuiging die zij hanteren om hun besluiten op te baseren.

En mensen nemen door de dag heen heel veel besluiten, veel en veel meer dan de mens zich van bewust is. Elke stap, elke beweging is al een besluit. Maar wie staat daar bij stil? En zo zijn er ontelbare besluiten die een mens in zijn leven maakt. En elk besluit heeft een achtergrond, een uitgangspunt, een basis waar vanuit het besluit genomen wordt. Voor alle mensen geldt, dat elk besluit dat een mens neemt, voortkomt uit zijn levensovertuiging, uit zijn werkelijkheidsbesef. Hoe meer dit werkelijkheidsbesef vertroebeld raakt, des te meer leeft die mens in een schijnwereld, die werkelijk lijkt, maar het op veel punten niet is. Als dan deze schijnwerkelijkheid geconfronteerd wordt met de werkelijkheid, wordt de mens in verwarring gebracht. Dat is wat Ik van tot tijd doe. Hoe zou de mens anders tot nieuw werkelijk inzicht kunnen komen, als Ik niet van tijd tot tijd zijn schijnwerkelijkheid met de werkelijkheid zou confronteren?

Daarom zal ieder op zijn tijd momenten in zijn leven tegen komen, waarop hij door Mijn liefde tot werkelijkheid geroepen wordt. Dat kan door gebeurtenissen, door vernieuwde kennis, door teksten, door mensen, maar ook in het hart, door Mijn stem. Want het is voor het werkelijke welzijn van ieder mens heel belangrijk om de werkelijkheid te kunnen zien, om onderscheid te kunnen maken tussen wat wel en wat geen werkelijkheid is, werkelijk leven is. Dat is vooral nodig, om tot het ware gelukzalige leven te kunnen komen. Om niet het eigen ingevulde leven als basis van besluiten te nemen, maar Mijn liefde in alles als basis van alle besluiten te nemen. Daarom breng Ik van tijd tot tijd verwarring. Uit liefde. Om te verstoren wat als waar aangenomen is, maar het niet is, zodat wat werkelijk waar is, gevonden wordt en basis wordt voor alle besluiten, ook die onbewust gemaakt worden. Zodat elke stap een stap dichter tot liefde brengt, werkelijk leven, Mijn liefde.

Hemels Brood 4784

De vrijheid van de mens wordt vaak heel verkeerd uitgelegd. Vrijheid betekent voor veel mensen, alles naar eigen inzicht doen en invullen. Vrijheid betekent voor hen, dat geen ander iets over hen te zeggen heeft en vrijheid geeft hen het recht om meningen van anderen te negeren. Wie zo over vrijheid denkt, zal al hotsend en botsend tegen zijn medemensen aanlopen. Want ook zijn medemensen denken zo, en niemand laat zich door een ander iets zeggen. Heersen en beheersen is vrijheid voor hen.

Maar dat is niet de werkelijke vrijheid, zoals die in Mij te vinden is. De werkelijke vrijheid is vrij zijn van het kwaad. En de aarde, met alle mensen tezamen, geeft iedereen de gelegenheid om tot die vrijheid, uit eigen vrije keus te komen. Zolang iemand zijn eigen meningen, invullingen, gedachten, overtuigingen volgt en uit handelt, is hij niet vrij van het tegenovergestelde van liefde, ook al denkt hij vrij te zijn. Zijn keus is vrij, maar hij leeft nog niet in vrijheid. Ware vrijheid is alleen in Mij te vinden. Ieder mens kan Mij vinden in zijn hart en daar tot Mij komen en door Mij in Mijn vrijheid getild worden. Het enige wat daarvoor nodig is, is overgave aan Mij, aan Mijn liefde, aan Mijn wil. Maar voor de meeste mensen is het loslaten van hun overtuigingen een obstakel. Vooral overtuigingen die diepgeworteld zijn en al lang geleden ontstaan zijn. Voordat die opgeruimd kunnen worden, is het nodig dat die mens zich vrij geeft aan Mij en aan zijn medemens. Maar voor de meeste mensen is dat, alsof zij hun vrijheid opgeven. Een vrijheid die nooit ware vrijheid is of geweest is.

Als vrijheid mensen tegenover elkaar zet, is het niet Mijn vrijheid, want in Mijn vrijheid staat niemand tegenover een medemens, in Mijn vrijheid is alleen harmonie. Komt iemand tegenover je te staan, laat hem staan en wacht tot hij zich niet meer tegenover je plaatst. Je vrijheid ligt niet aan diegene, maar je vrijheid is in Mij. Blijf in Mij, dan blijf je in Mijn vrijheid, hoeveel mensen er ook tegenover je staan. Niemand kan je je vrijheid, die je in Mij hebt, ontnemen, door tegenover je te gaan staan. Ik ben je vrijheid, niemand anders. Dus blijf in Mij, blijf in je hart, geef je over aan Mij en alles komt goed.

Hemels Brood 4785

Ik leen je altijd Mijn oog om te zien. Maar je zult daarvoor wel eerst je eigen oog moeten sluiten, tot volkomen blindheid. Dan kan Ik je Mijn oog geven om door te zien, wat jouw oog niet zien kan, omdat jouw oog dat vermogen wat Mijn oog heeft, niet heeft. Jouw oog staat in verband met jou, Mijn oog staat in verband met Mij. Jouw oog kan alleen zien waartoe jij in staat bent, niet verder dan dat. Mijn oog ziet tot in de oneindigheid en laat jou precies dat zien, wat voor jou nodig is en jou verder helpt op de weg die je op aarde te gaan hebt. Als jouw oog door opkomende mist niet verder kan kijken, sluit dan je oog en vraag Mij om Mijn oog. Wie dat in ware nederigheid vraagt, die zal Ik Mijn oog geven en die zal dwars door de mist heen, verder zien dan zijn oog zonder mist zien kan.

Maar wat je oog dan ziet is niet alleen mooi en bijzonder, maar ook van nut voor de situaties die je bezighouden en om een oplossing vragen. Alleen, als je in jezelf nog een beetje eigen oog open hebt, dan zal het zicht met Mijn oog vertroebeld worden en je besef van wat Mijn oog je toont, zal vermengd met eigen invullingen niet het beste geven, van wat het geven kan. Dit is wat bij veel gelovige goedbedoelende mensen gebeurt. Zij vragen oprecht om Mijn oog en zij krijgen dan Mijn oog. Maar dan doen ze toch ook hun eigen oog open en vertroebelen daarmee het zicht door Mijn oog, terwijl zij in de overtuiging zijn, door Mijn oog te kijken. Wat Ik hiermee bedoel is, dat mensen oprecht in hun hart om Mijn verduidelijking vragen en dit in hun hart van Mij krijgen. Dat is, dat zij door Mijn oog mogen kijken. Even is het Mijn oog waardoor gekeken wordt, dat is, zij luisteren naar Mij in hun hart, maar vervolgens openen zij hun eigen oog alweer, dat is, in hun eigen gedachten vormen zij een mening vanuit hun eigen ideeën en trekken eigen conclusies, die niet Mijn, maar hun zicht is, terwijl zij zich daarvan niet bewust zijn.

Vermengd met eigen invullingen houden zij eraan vast, dat zij Mijn Woord in zich verstaan hebben. Dat is geheel te goeder trouw en wordt hen niet aangerekend. Toch zal het hun niet de verwachte beste oplossingen geven, voor de situaties waarin zij verkeren. En dat zal hen dan juist weer wel helpen om te beseffen, dat zij hun eigen oog niet volledig gesloten hadden toen zij met Mijn oog mochten kijken. Want het is voor een mens helemaal niet makkelijk om het eigen oog, dat is het eigen denken, helemaal gesloten te houden, als door Mijn oog gekeken mag worden. Dat is, als Ik hen de beste inzichten aanreik. Daardoor schommelt het handelen van de mens tussen hemel en aarde, tussen Mijn liefde en eigenliefde, tussen wat helemaal goed is en wat niet. Hoe het ook schommelt, de beweging is altijd Mijn zegen brengende liefde!

Hemels Brood 4786.

Alles is liefde. Ja, alles is Mijn liefde. De mens mag Mijn liefde zijn. Maar hij is dat vaker niet dan wel. En het is dan ook niet het toedoen van de mens, dat alles liefde is. Toch hebben veel mensen een zekere arrogantie ten aanzien van Mijn liefde. Alsof het hun liefde is, als zij goed doen uit liefde, alsof het hun kracht is, die uit liefde werkt, alsof wat zij goed doen, beloning verdient of dank.

Ook het beeld dat mensen van liefde hebben, is alsof zij weten wat liefde is. Voor de meeste mensen is liefde altijd tegemoetkomend, is het aardig en vriendelijk zijn, elkaar de hand boven het hoofd houden, alles toestaan, liefde is alleen prettig. Maar Mijn liefde werkt niet altijd voor iedereen prettig. Mijn liefde stopt en houdt tegen, houdt niemand de hand boven het hoofd, is niet altijd voor iedereen vriendelijk en tegemoetkomend. Zou een wond ooit genezen, als de etter er niet uitgesneden wordt? De pijn van het snijden is de liefde van de dokter die de wond opent, om de etter er uit te laten en pas dan kan de wond genezen. Zo is Mijn liefde soms dat mes dat snijdt en de etter van alle misvattingen uit de mens laat vloeien, zodat omgang met elkaar weer in alle vriendelijkheid terugkomt.

Nee, Mijn liefde is niet in alle gevallen niks zeggen, met de mantel der liefde bedekken. Mijn liefde brengt ook aan het licht wat niet juist is, wat woekert en gestopt moet worden. En nee, dat gaat niet altijd zonder pijn of beroering. Maar dat ligt niet aan Mijn liefde, dat ligt aan de mens, aan het vasthouden aan misvattingen, aan het willen hebben van dit of dat. En wat dit of dat is, is voor iedereen verschillend, maar iedereen heeft wel in dit of dat een zekere mate van eigenbelang. En van tijd tot tijd is Mijn liefde niet vriendelijk meer, niet tegemoetkomend, niet vergoelijkend, niet verbergend, maar van tijd tot tijd moet wat stinkt vrijgelaten worden, de etter uitgesneden worden.

En dan komt, na de pijn, de heling, de weldaad van Mijn liefde, de troost om wat geleden is, de vreugde van de genezing in Mijn, soms harde, maar altijd zuivere wijze liefde, die dan volkomen zachtmoedig het geluk in het hart is, het geluk van waar leven is. Alles is liefde, Mijn liefde. Maar die werkt niet altijd zoals de mens zich liefde voorstelt. Toch, Mijn wijze liefde geeft iedereen in ware vreugde het allerbeste!

Hemels Brood 4787

Als liefde, Mijn liefde, vrijuit zou handelen, zou zij de mens verpletteren, verbranden in haar vurigheid. Maar de wijsheid houdt haar in bedwang. De liefde zou alles wat geen liefde is willen vernietigen, willen wegvagen, maar de wijsheid houdt haar in bedwang. Want zou de wijsheid haar niet in bedwang houden, dan zou er van de mens op aarde weinig of niets overblijven, zo weinig liefde is er op aarde bij de mens te vinden. Zo weinig liefde als er op aarde bij de mensen is, nog minder beseft de mens daarmee, hoe enorm groot en oneindig Mijn liefde in haar wijsheid is.

Zou Mijn liefde zich van haar wijsheid niets aantrekken, dan zou zij alles van de mens wegvagen om alleen liefde over te houden. Maar uit liefde houdt Mijn liefde vast aan haar wijsheid. Uit liefde. Uit die wijze liefde krijgt de mens ruimte om af te kunnen dwalen van liefde, zonder weggevaagd te worden. Dan is Mijn wijsheid Mijn liefde. Maar ook de mens zou dat goed moeten afwegen. Want wijsheid is op zichzelf geen liefde en liefde is op zichzelf geen wijsheid. Alleen liefde en wijsheid tezamen is werkelijk liefde. Waarbij liefde niet uit wijsheid voortkomt, maar wijsheid uit liefde voortkomt. De keus is uit liefde aan wijsheid vast te houden, zonder de ware liefde los te laten. Dat is de Goddelijke waarheid van leven, Mijn Goddelijk leven.

Zoals de liefde zonder eenheid in wijsheid de ware Enige liefde niet is, zo is de mens zonder Mij, Jezus Christus, het ware leven, God de Vader, niet. Daarom staat er, dat niemand zonder Mij tot de Vader komt. Daarom staat er, Vader en Zoon zijn Eén. Daarom ben Ik, Jezus Christus, God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. Wie Mij navolgt, in Mijn ware liefde en wijsheid, leeft, komt tot God, tot werkelijk leven. Elke afdwaling van waarheid, van liefde en haar wijsheid verblindt het zicht op Mij. Maar in je hart kun je Mij altijd vinden, daar laat Ik je zien hoe je het zicht weer kunt terugkrijgen, als je dat in alle eerlijkheid en oprechtheid wilt. Daar ben Ik je goedmoedige Helper. Als jij dat wilt en gelooft, dan laat Ik je Mijn wijze liefde voelen en zie je weer helder en zuiver Mijn liefde!

Hemels brood 4788.

Ieder mens is geneigd om zich van de zwaartekracht, de aantrekkingskracht van de aarde te ontdoen. Lichter te worden, gewichtloos te zijn. Maar de manier waarop is nog niet gevonden. Het contact met de aarde blijft noodzaak. De zwaartekracht van de aarde is als de geestelijke druk van de keuze tussen goed en niet goed, belangeloosheid en eigenbelang, waarheid en onwaarheid, geduld en ongeduld, ijver en luiheid, geven en nemen, enz. Altijd is er de druk van de keuze tussen het behoud van het eigen voordeel of het streven naar eigen voordeel en hetgeen anderen vragen of eisen, om te handelen in hun voordeel en te voldoen aan hun wensen en verlangens, als daad van liefde.

Maar is dat de werkelijke daad van liefde: zonder eigenbelang voldoen aan de wensen en verlangens van anderen? Is dat de manier om los te komen van de zwaartekracht, de aantrekkingskracht van de aarde: het belang van de medemens vooropstellen en het eigen belang geheel loslaten? Veel goedwillende mensen geven toe aan wensen en verlangens van hun medemensen ten koste van hun eigenbelang. Want liefde is immers zonder eigenbelang. Mijn liefde is zonder eigenbelang. Maar Mijn liefde handelt toch niet steeds tot voldoening van wat mensen willen en verlangen, naar ieders wensen en verlangens. Mijn liefde handelt naar wat voor ieder mens persoonlijk het beste is en wat voor alle mensen op de hele wereld tezamen het beste is. Niet de wensen en verlangens van ieder mens persoonlijk en van allen tezamen staan daarbij centraal als doel, maar het ware gelukzalige leven in eeuwigheid en vrijheid, voor iedereen persoonlijk en voor alle mensen van alle eeuwen tezamen, staat daarbij centraal als doel.

Liefde voor jullie mensen onderling is dan ook niet: zonder eigenbelang voldoen aan de wensen en verlangens van je medemensen zoveel je kunt, maar is: zonder eigenbelang handelen naar wat Mijn wijze liefde je in je hart aangeeft. Maar als je het onderscheid tussen wat je zelf denkt te voelen dat goed is om te doen en wat Ik je in je hart aangeef om te doen, nog niet helemaal kunt maken, neem er dan genoegen mee, hoe de dingen gaan. Want dan zal dat je leren meer en meer het onderscheid wel te kunnen maken. Dat doet Mijn liefde, haast ongemerkt, vanzelf. Voor jou!

Hemels Brood 4789

Het is zelfs voor de goedwillende en goedbedoelende mens moeilijk, om onderscheid te leren maken tussen wat hij doet uit eigen opvattingen en overtuigingen, en wat hij daadwerkelijk doet uit wat Ik hem in zijn hart aangeef. Omdat een eigen overtuiging vaak lijkt uit het hart te komen, maar daarbij toch niet door Mij in het hart gelegd is.

Als iemand ten diepste van iets overtuigd is, lijkt dat uit zijn hart te komen, hij voelt dat zo. Maar zo’n overtuiging is meestal zijn mening, opgedaan door allerlei ervaringen en leringen, uit wat hij om zich heen gezien en bemerkt heeft, waarvan hij denkt dat het in zijn hart door Mij aangereikt is. Zo kan een mening, een misvatting, gezien en ervaren worden als van Mij, terwijl het dat niet is. Zulke overtuigingen maken het heel moeilijk om tot een werkelijk contact met Mij in het hart te komen. Juist ook bij goedwillende en goedbedoelende mensen. Want als iemand eenmaal ervan overtuigd is, dat zijn mening gestoeld is op wat Ik hem in zijn hart aangeef, is er voor diegene geen reden meer, om dat te onderzoeken. Aangezien Ik in de vrije wil niet ingrijp, zullen situaties met medemensen en allerlei gebeurtenissen in het leven nodig zijn, om zulke overtuigingen bij mensen los te weken, om hen tot een vernieuwd zicht te kunnen brengen.

Het verschil tussen wat Ik werkelijk in het hart aangeef en wat iemand ervaart als van Mij in zijn hart, maar een eigen overtuiging is, is soms heel moeilijk te ervaren. Iedereen zal eerst heel goed het onderscheid moeten leren kennen, voordat hij zich op Mijn ingevingen in zijn hart als de waarheid beroept, zeker ten aanzien van zijn medemensen. Daarom is het beter om niet te spreken van Mijn wil of Mijn ingevingen in het hart. Ieder mag zijn overtuiging hebben, of die nu wel of niet door Mij is aangereikt in het hart. Iedereen is vrij om zijn eigen keuzen te maken. Wat er vervolgens gebeurt, zal duidelijk laten zien, wat een goede of minder goede keus was. Toch zal niet altijd de goede keus direct het beste resultaat geven, omdat een goede keus meestal een lange weg te gaan heeft, voordat deze tot zijn recht komt.

Wie weet dat hij de goede keus gemaakt heeft, laat die ook het geduld en het vertrouwen bewaren, tot de tijd dat zijn goede keus haar vruchten geeft. Zo gaat het met Mijn liefde, die eeuwig is en aan het einde van de wereld, zeker haar vruchten zal geven. Wie oren heeft, die hore!

Hemels Brood 4790

Lieve mensen die dit lezen, en in hun hart voelen als Mijn Woord aan jullie gegeven, uit liefde voor jullie en om jullie op aarde te steunen in het oplossen van moeilijkheden, die zich van tijd tot tijd voordoen, Ik wil jullie zeggen, dat je dit alleen als Mijn Woord in je hart kunt herkennen, als je in je hart in contact met Mij bent, d.w.z, nu, op dit moment dat je dit leest en voelt dat het Mijn Woord tot jou gericht is, ben je in je hart daadwerkelijk met Mij in contact. Werkelijk.

Het enige wat deze geschreven teksten doen, is je tot herkenning van Mijn Woord in je hart brengen. Want er is niets ooit geschreven als Mijn ware Woord, waarbij het Mijn ware Woord ook werkelijk is, wat niet al lang en volkomen, door Mij in je hart gegeven is en in je hart door Mij is vastgelegd. Ieder mens kan Mijn Woord van leven helemaal vinden, kan Mij in zijn hart vinden, kan de volledige waarheid van leven en de volledige Schepping en haar betekenis in zijn hart vinden. Alleen, bij veel mensen is dat allemaal verborgen geraakt, achter de eigen invullingen van leven, achter al hun eigenbelang en hun zucht naar allerlei vormen van macht en rijkdom. Voor hen is het moeilijk Mijn Woord te herkennen. Maar in jullie hart is Mijn licht doorgebroken, waardoor jullie zijn gaan herkennen, wat belangrijk is voor het ware leven. Mijn licht heeft in jullie hart een diepere behoefte aan Mijn ware leven gewekt en jullie zijn hongerig naar meer, meer voeding tot waar leven.

In jullie hart is door Mijn licht, vreugde ontwaakt over Mijn liefde en is vreugde ontwaakt over het beginnend besef, dat jullie zelf ook Mijn liefde zijn en naar Mijn liefde kunnen leven. Dat, Mijn lieve kinderen, is vreugde voor Mij en voor allen in Mijn hemelen. Dat jullie Mij zoeken, dat jullie ernaar zoeken Mijn liefde zelf te zijn, dat jullie bereid zijn je leven naar Mijn Woord vorm te geven, dat is Mijn vreugde, die al het goede van jullie daden overdadig zal zegenen. In jullie hart blijft Mijn licht groeiend aanwezig, groeiend tot heel jullie hart alleen nog Mijn liefde is en jullie zelf volkomen Mijn liefde zijn!

Hemels Brood 4791

Heeft iemand die iets verkeerd doet, daarbij kwaad in de zin? De meeste mensen niet. De meeste mensen die dingen verkeerd doen, zijn geen misdadigers. Het enige is, dat ze het regelmatig met de waarheid niet zo nauw nemen, dat ze regelmatig hun eigenbelang mee laten wegen in hoe ze met hun medemensen omgaan, dat ze berekenend kunnen zijn, waar het om hun bezit en hun welzijn gaat en dat zij bij het maken van afspraken, zich niet altijd aan de afspraak houden. Kortom, de meeste mensen hebben geen kwaad in de zin, zijn geen misdadigers, maar je kunt ze ook niet vertrouwen. En dat werkt door in de hele samenleving. Maar de meeste mensen storen zich daar niet aan, zolang zij in hun eigen belangen niet teveel geschaad worden, hebben zij er wel begrip voor, dat anderen ongeveer net zo zijn en handelen als zijzelf. Ze gaan daar zelfs vanuit. En ook dat tekent de samenleving. Het is niet helemaal juist, maar het is ook geen misdaad, dus is het niet zo erg, denken de meesten.

Maar dat is een misvatting. Want het blijft wel allemaal afdwaling van waarheid en afdwaling van liefde en het blijft wel allemaal verstoring van het werkelijke leven. En het allerbelangrijkste, het geeft kracht aan de verleiding om de mens tot steeds meer afdwaling aan te zetten en steeds meer verstoring van werkelijk leven teweeg te brengen. Tot het moment, als bijna iedereen weggezakt is in zijn vrije gezapige leven, zonder normen en waarden die op belangeloosheid, waarheid en liefde gebaseerd zijn, de verleiding de samenleving zodanig ontwricht heeft, dat er situaties ontstaan die ernstig te kort doet aan het welzijn van mensen. Zoals bijvoorbeeld de verzorging van oude mensen, van chronisch zieken, van de zwakken in de samenleving, van de misdadigers in de gevangenis. Zoals bijvoorbeeld het groeien van werkloosheid, van armoede en dergelijke. Dan ontstaat er gemopper en onvrede. Dan is het moeilijk om gezamenlijk de ontstane problemen op te lossen, omdat het gezamenlijke verband er niet is, omdat de nodige normen en waarden gebaseerd op waarheid, belangeloosheid en liefde er niet zijn.

Daarom is het belangrijk om er naar te streven niets verkeerd te doen. Ook al is het geen misdaad, streef er toch altijd naar je handelen zo veel mogelijk in alles te baseren op waarheid, belangeloosheid en liefde, als ware normen en waarden van je leven. Laat het aan jou niet liggen!

Hemels Brood 4792

Een huis in de hemel is niet hetzelfde als een huis op aarde. Net zoals de hemel geen plaats is, zoals op aarde door veel mensen gedacht wordt, zo is een huis in Mijn hemel ook niet een gebouw zoals een huis op aarde dat is en zoals de meeste mensen denken dat een huis in de hemel is. Een huis in Mijn hemel is een situatie waarin iemand mag verblijven. Een situatie die zodanig vormgegeven is, dat het degene die er verblijft, juist datgene geeft, wat hem in zijn wezenlijkheid goed doet. Waarbij verblijven niet is bedoeld, zoals verblijven op aarde op een plaats is, maar als verblijven in omstandigheden, die het beste voor die persoon zijn in alle opzichten.

Een huis in Mijn hemel ben Ikzelf voor die persoon. Precies zoals voor die persoon het beste is, ben Ik in Mijn hemel zijn huis, zijn verblijfplaats, het beste voor diegene. In Mijn hemel zijn veel huizen op die manier en er zijn veel mensen die woning hebben in Mijn hemel. In Mijn hemel zijn veel verschillende woningen, ook voor meerdere mensen tegelijk. Al die verschillende woningen, die ontelbaar in aantal zijn, hebben allen één ding gemeen, ze zijn allen Mijn liefde. Er is geen huis zonder Mijn

In iedere misvatting zetelt de verleiding met zijn macht. Ziet het er naar uit, dat een misvatting herzien gaat worden in waarheid, dan betekent dat, dat hij daarmee een deel van zijn macht kwijtraakt. Bovendien heeft hij een hekel aan waarheid en oprechtheid. Daarom zal hij juist bij iemand waarvan hij voelt dat diegene hem zijn macht weleens kon gaan ontnemen, zich dubbel sterk verzetten, zonder dat degene die hem macht gegeven heeft, dat bij zichzelf merkt. Het verzet van die mens zal, door hetgeen wat de verleiding hem influistert, des te sterker zijn, hij zal zijn misvatting niet willen inzien en zijn ogen, dat is zijn aandacht voor de waarheid, zal hij afschermen voor de waarheid. Hoe dieper de misvatting gevestigd is, des te moeilijker is het om met het ware licht, dat is met de werkelijkheid, met de waarheid, diegene te bereiken en zijn aandacht voor waarheid te wekken. De verleiding zal er alles aan doen, om dat te voorkomen.

Juist dan is het nodig om in nauw overleg met Mij te blijven. Niet alleen om die ander te kunnen bereiken, want dat is vaak niet één twee drie mogelijk, maar vooral ook om zelf geen schade op te lopen. Want de verleiding is in ieder mens aanwezig, heeft in ieder mens een zekere macht door afdwalingen en misvattingen en kent dan ook alle zwakheden en zal zijn macht in ieder mens gebruiken, om degene die het licht van waarheid en werkelijkheid op een misvatting werpt, onderuit te halen. Hij zal er alles aan doen, om het licht te doven, door bijvoorbeeld je boosheid te wekken, je verontwaardiging te wekken, je ongeduld te wekken en hij weet precies hoe hij dat kan doen. Meteen is je licht dan gedoofd. Laat je in onaangename situaties niet uit balans brengen door twijfel, maar kom in je hart steeds direct bij Mij, zoveel je kunt. Want daar kan verleiding niets tegen doen, daarmee schakel je verleiding uit. Maar geloof Mij, dan gaat hij wel harder te keer!

Hoe hard en heftig of juist poeslief en aardig hij zich dan ook gedraagt, blijf bij Mij zoveel je kunt, blijf rustig, eerlijk en oprecht, dan blijft je licht helder. Of de ander in het gegeven licht zijn misvatting inziet, is aan diegene. Maar altijd zal er wat licht bij diegene binnenkomen, omdat Ik dat wil. Want Ik heb jullie allen vrij gekocht met Mijn lijden, Mijn sterven en Mijn opstanding. Daarom heerst Mijn wil ook over de verleiding en ben en blijf Ik Meester over alles, zodat wat Ik het beste voor iemand en voor iedereen vind, gebeurt, zonder dat Ik iemand de vrije wil ontneem. Hoe dat kan, is Mijn geheim, welke in Mijn liefde en wijsheid is veiliggesteld voor alles en iedereen. Heb daarom geen zorg, want jullie zijn allen gered. En op zijn tijd zul je dat begrijpen, zoals dat in hemels gelukzalige waarheid werkelijk is!

Hemels Brood 4795

Ieder dier in de natuur herkent de roep van het eigen kind, herkent het eigen kind tussen duizenden gelijk uitziende dierkinderen. Het eigen van iedereen ken Ik, het eigen van alle leven ken Ik. Omdat het eigen van alles en iedereen gelijk is aan Mijn Eigen. In de natuur herkent de leeuw zijn eigen, de beer herkent zijn eigen, elk dier en ieder mens herkent zijn eigen. Omdat in dat eigen een uniek deeltje van Mijn Eigen aanwezig is, wat precies past in Mijn Eigen, waar het vandaan komt. Ieder kind heeft een deeltje van het eigen van zijn ouders, waardoor het kind herkend wordt. Herkenning van elkaar in het eigen is herkenning in Mij, in Mijn Eigen. Dat eigen unieke deeltje is deeltje van Mijn Eigen en past altijd precies in Mijn Eigen, en is via Mijn Eigen de verbinding tussen alles en iedereen. Juist via Mijn Eigen kan iedereen, iedereen herkennen, zoals iedereen eigen is.

Je eigen is jezelf. Jezelf zoals je uit Mij bent. Dat is je voelbare zijn, niet je tastbare zijn. Ik roep Mijn kinderen, en wat Mij Eigen is, hoort Mijn roep, reageert op Mijn roep, komt op Mijn roep. Mijn kinderen roepen Mij, Eigen van Mij en Ik kom op hun roep, want Mijn Eigen herkent zichzelf in Mijn kinderen. Maar al wat Mijn Eigen niet is, hoort Mij niet, ziet Mij niet, herkent Mij niet en Ik hoor het niet, zie het niet en herken het niet. Wat gelijk aan Mijn Eigen is, herkent Mij en Ik herken het. Maar wat niet gelijk aan Mijn Eigen is, is niet, is niets. Alleen Mijn Eigen en alle deeltjes van Mijn Eigen, in alles en iedereen is leven, is werkelijk, bestaat werkelijk, is waarheid, herken Ik en herkent Mij en beseft wat leven is. Wat werkelijk is, beseft in het mens-zijn het werkelijke bestaan als eigen zelf. De hele natuur, de planten en dieren, alles kent Mij en Ik ken hen. Maar de mens heeft het besef het eigen-zelf te kennen als eigen-zijn en als eigen-zijn keuzen te maken.

Met die eigen keuzen kan hij afdwalen van zijn eigen-zijn uit Mij. Dan herken Ik hem niet en dan herkent hij Mij niet. Maar hij blijft toch altijd in zich door Mijn Eigen deeltje in hem, waaruit hij zijn eigen-zelf is, met Mij verbonden en daaraan zal Ik hem toch altijd herkennen, ook al herkent hij Mij niet. Het eigen in ieder mens blijft altijd deeltje van Mijn Eigen en blijft altijd precies passend Mijn Eigen. Als Ik Mijn kinderen roep, roep Ik Mijn Eigen deeltje uit Mij. Ik roep en verzamel al Mijn Eigen deeltjes uit Mij. Ik roep en verzamel al Mijn kinderen en zij horen Mij, zij herkennen Mij en zij komen naar Mij toe. Hoever weg zij ook zijn, als Ik roep, horen zij, want al Mijn kinderen kennen Mij in hun eigen-zelf, hun eigen deeltje uit Mijn Eigen-Zelf.

Hemels Brood 4796

Iedereen kan alleen datgene van Mijn Woord in zijn hart weergeven, wat hij geestelijk kan zien en begrijpen. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zelf in zijn hart bij Mij komt en niet zonder terugkoppeling met Mij in zijn hart, voor waar aanneemt, wat iemand zegt als Mijn Woord. Want de ene mens kan in zich Mij al zuiverder verstaan en zuiverder weergeven, dan een ander.

Toetsing op zuiverheid kan alleen bij Mij in het hart gebeuren, in geheel oprechte eerlijkheid, met de bereidheid om tot volkomen waarheid te komen. Iedereen zal er daarbij rekening mee moeten houden, dat zijn vermogen om Mijn Woord zuiver te kunnen verstaan, niet verder gaat, dan zijn eigen zuiverheid, zijn oprechtheid, eerlijkheid, en onbaatzuchtigheid. Hoe eerlijker, hoe onbaatzuchtiger, hoe oprechter iemand is en hoe meer iemand bereid is om tot volkomen waarheid te komen, des te zuiverder zal diegene Mijn Woord verstaan. In het hart kan iedereen Mijn Woord alleen verstaan en weergeven, in de mate die hijzelf heeft ten aanzien van waarheid, oprechtheid, eerlijkheid, onbaatzuchtigheid en liefde voor Mij en zijn naasten.

Zuiverheid staat in direct verband met waarheid. Zonder waarheid, geen zuiverheid. Daarom is waarheid een heel belangrijke factor om Mijn Woord zuiver te kunnen verstaan. Hoe meer iemand tot volkomen waarheid bereid is, des te zuiverder kan hij Mijn Woord verstaan. Hoe meer onbaatzuchtige liefde iemand voor Mij en zijn medemensen heeft, des te zuiverder kan hij Mijn, in waarheid ontvangen Woord, weergeven. Het weergeven van Mijn Woord kan het besef van Mijn Woord in iemand anders’ hart versterken en kracht geven om naar Mij in het hart te luisteren en het kan mensen bemoedigen om op Mij te blijven vertrouwen, staande te blijven in de wereldse roeringen.

De kracht van Mijn liefde werkt in ieders hart, maar niet iedereen beseft dat en velen gaan hun eigen weg, zonder bij Mij in hun hart te komen. Zalig degenen die in waarheid en oprechtheid in hun hart Mijn Woord horen en zonder dwang, zonder verwijten, aanreiken aan hun medemensen. Niet om gehoord te worden, maar om te helpen die mens ook bij Mij in zijn hart te brengen. Want het beste kan ieder zelf in zijn hart Mijn Woord gaan verstaan.

Hemels Brood 4797

Here Jezus, tot in de kleinste details van mijn doen en laten ben ik niets zonder U, zonder Uw advies, Uw steun, Uw Woord, Uw leiding, Uw liefde. Help mij klein niets, in alles meer en meer Uw advies te volgen, Uw steun te aanvaarden, Uw Woord te doen, te zijn, Uw leiding te accepteren, Uw liefde te zijn in Uw wijsheid en Uw waarheid. Want anders tast ik alleen in het duister van het niets.

Lief kind, Ik ben je hele leven, je hele bestaan, Ik ben altijd al bij jou, in jou, met jou. En tijdens je verblijf op aarde ben Ik altijd al bij alles wat je meemaakt en overkomt. Zonder Mij ben je niets, zeg je, maar je bent niet zonder Mij, nooit. Juist in jouw niets ben Ik. Alleen op momenten dat je denkt iets te zijn, ben je het besef van niets even kwijt en dat kan op aarde juist ook tot in de kleinste details gebeuren. Maar in werkelijkheid ben je nooit zonder Mij.

Here Jezus, nu voel ik diepe dankbaarheid en de warmte van Uw liefde in mij. Die warme liefde van U zou ik altijd willen blijven voelen en Uw liefde zou ik altijd willen zijn. Maar ik blijf zo vaak nog in gebreken hangen.

Je bent juist op aarde om tot Mijn eeuwige liefde uit te groeien, om tot volmaakt eigen persoonlijk zijn in volkomen liefde Mij te gaan zijn, voor altijd. Volmaakt liefde, Mijn liefde en haar wijsheid. Op aarde is die mogelijkheid er voor iedereen. Voor iedereen persoonlijk en voor allen tezamen. Iedereen gaat op aarde een weg, persoonlijk, maar die weg is tegelijkertijd gezamenlijk. Dat maakt het van tijd tot tijd nogal moeilijk. Want persoonlijk iets leren staat altijd in verband met het gezamenlijke leren. Zelf leren Mij in liefde en wijsheid te zijn, staat altijd in verband met gezamenlijk Mijn liefde en wijsheid te zijn. Het een of het ander staat nooit op zichzelf. Je kunt persoonlijk veel leren, maar daarbij is het ook nodig te leren het in gezamenlijkheid toe te passen. Pas als dat geleerd is, als het persoonlijke in het gezamenlijke tot één gebracht is, is de lering afgerond en eigen gemaakt. Want het gaat er niet alleen om dat jij in alles meer Mij wordt, maar dat jullie allen persoonlijk en gezamenlijk Mij worden.

Lieve Here Jezus, dank u voor Uw liefdevolle aanwijzingen. Nu begrijp ik, dat ik nog veel meer te leren heb, dan ik dacht.

Ja, lief kind, maar in Mijn liefde en wijsheid heb je daarvoor tijd gekregen, zoals alle mensen tezamen in Mijn liefde en wijsheid van Mij tijd hebben gekregen. En dat zal gebeuren, dat jij en iedereen persoonlijk en jullie allen met Mij gezamenlijk, tot volkomen waar werkelijk gelukzalig leven in eeuwigheid zullen komen. Amen.

Hemels Brood 4798

Je leert en je vergeet, dan leer je opnieuw en vervolgens kan het zijn, dat je weer vergeet. Dan is het nodig opnieuw te leren. Zo gaat het door, elke dag leren en vergeten, herhalen van leren, en nogmaals vergeten. Maar je vergeet nooit helemaal, steeds herinner Ik je wel aan het geleerde, Ik laat het je nog eens lezen, Ik laat je gebeurtenissen meemaken die het je in herinnering brengen, mensen zeggen dingen tegen je waardoor je herinnerd wordt aan wat je geleerd hebt en in je hart blijf Ik je steeds signaaltjes geven en je herinneren aan wat Ik je geleerd heb.

Maar echt vergeten doe je eigenlijk niets, omdat Ik in je hart altijd al alles wat leven is gelegd heb, al wat er te kennen is gelegd heb in Mijn aanwezigheid in je hart. Het werkelijke leren is dan ook eigenlijk dat wat je in je hart van Mij gelegd gekregen hebt, gaan begrijpen en gaan beseffen en naar gaan handelen, gaan toepassen in al wat op aarde is en gebeurt in je leven. En daarvan vergeet je dan eens dit en dan eens dat. Nog lang niet alles van wat je door Mij in je hart kunt weten, besef je en van wat je beseft, is er nog heel wat beter te begrijpen. Wat je begrepen hebt, pas je ook nog niet allemaal toe, en van wat je al hebt toegepast, vergeet je soms nog dit of dat toe te passen in een nieuwe situatie. Als dat allemaal door Mij in je herinnering gebracht wordt, lijkt het je op een gegeven moment misschien onbegonnen werk, om alles steeds en in elke situatie te leren toepassen.

Maar Ik zeg je, houd vol, want met Mij samen zul je het echt tot een goed resultaat brengen en alles leren beseffen, leren begrijpen en leren toepassen, zoals het bedoeld is. Wanhoop niet, denk niet, ik leer het nooit, want Ik ben met je, alle dagen, elk moment. Als Ik zeker weet dat jij het tot een goed resultaat gaat brengen, dan moet dat toch genoeg voor je zijn, om door te gaan en steeds weer verder te leren. Zou Ik, Die alles weet, vasthouden aan jou, als dat geen zin had? Je kunt er zeker van zijn dat alles voor iedereen goed komt, want Ik, Die alles weet, Die alles en iedereen kent, Ik Die alles Ben, zeg en weet dat. Het is Mijn Woord. In den beginne is Mijn Woord en eeuwig is alles en iedereen Mijn Woord: waar en werkelijk leven, waar en werkelijk liefde.

Hemels Brood 4799

Wetenschappers hebben op aarde ontdekt, dat veel genetisch bepaald is. Dat in het ontdekte DNA alle gegevens van een mens zijn opgeslagen en wel dusdanig, dat de mens in zijn fysieke vorm geheel beantwoordt aan wat genetisch voor die mens geheel uniek bepaald is. In het DNA is precies af te lezen welke factoren voor die mens een vast onveranderlijk gegeven is. Steeds meer ontdekt de wetenschap wat allemaal af te lezen is uit het DNA en de genetische gesteldheid. Daaruit is door hen het verloop van ziekte en gezondheid vast te stellen. In een razend tempo wordt in dat opzicht meer en meer ontdekt en ingezet voor allerlei doeleinden. Goede en minder goede doeleinden.

Wie gaat zien, dat al het materiële van en op de aarde, al het materiële van de mens, een spiegel is van het geestelijk ware leven, zal steeds meer kunnen begrijpen van wat het werkelijk geestelijke leven, zonder enige materie, is en kan zijn, ook nu al op aarde. Maar de meeste wetenschappers zijn vooral gericht op onderzoeken en ontdekken van de materiële Schepping. Veel gelovige mensen hebben daar weinig mee op, omdat zij al beseffen, dat het werkelijke leven geestelijk is en de materie alleen tijdelijk een omhulsel. Maar zie, al wat de wetenschappers ontdekken, zal uiteindelijk door hen zodanig begrepen worden, dat zij daardoor ineens gaan zien, hoe het geestelijke leven is, wat leven werkelijk is. Er zal hen een licht opgaan wat de grootste verheldering op het werkelijke geestelijke leven, zonder enige materie, toont en hun verwondering en bewondering zal groot zijn.

Want dan zal door hen gezien worden, wat niet anders te bewijzen is, dan door zien. En wat zij zullen zien ben Ik, eeuwig leven, eeuwig Persoonlijk Leven, voor het geestelijke oog, in Mijn licht zichtbaar, Jezus Christus, de Mens, Ik Zelf. Maar wie blind is, ziet niet en beseft niet, wat hij niet ziet. Wie blind is met zijn natuurlijke ogen, kan nog prima geestelijk zien, als hij zich daarop richt. Maar wie blind is met zijn geestelijk oog kan het ware leven niet zien. Het ware leven is alleen te bereiken door te zien met het geestelijke oog. Daarom kom Ik nogmaals, om de doven de oren te openen en de blinde ziende te maken. Zodat niet een paar, maar alle mensen zien en begrijpen, horen en voelen en zonder bewijs zullen weten Wie Ik Ben en wat werkelijk leven in alle gelukzaligheid is. Wie Mij dan aanneemt, zal leven, werkelijk gelukzalig leven!

Hemels Brood 4800

Mensen hebben altijd een voorkeur. Een voorkeur voor het één of voor het ander. De keuzen die mensen maken zijn vaak gebaseerd op hun voorkeur. En zoveel mensen, zoveel verschillende voorkeuren. Daardoor zijn ook de keuzen van mensen vaak heel verschillend. Vooral in een samenwerkingsverband kan dat nogal eens tot onenigheid leiden. Ieder heeft zijn voorkeuren, die dan ook het beste lijken, maar wie bepaalt de keus? In veel gevallen wordt dat opgelost door voor de meeste stemmen te kiezen, maar dat is lang niet altijd de beste keus. Een compromis kan iedereen tevredenstellen, maar de beste keus wordt daarmee vaak niet gemaakt.

Ik heb geen voorkeuren en Ik maak geen compromissen. Ik houd altijd vast aan waar leven, aan waarheid, liefde en haar wijsheid voor iedereen en alles. Zou Ik dat niet doen, dan zou Ik van het ware leven afwijken, wat eeuwig niet mogelijk is, omdat Ik het ware leven Ben. Wie dit begrijpt kan wellicht ook begrijpen, dat hij bij het maken van zijn keuzen, ze beter niet baseert op zijn voorkeuren, maar op wat werkelijk leven is, op waarheid, op liefde en haar wijsheid. Vooral bij liefde wordt wijsheid nog al eens niet meegenomen. De invulling die veel gelovigen aan liefde geven, laat aan wijsheid nog al eens te wensen over. Liefde heeft bij veel gelovigen de betekenis van  weinig of geen grenzen stellen. Maar dat is als een tuinman die tussen zijn groenten onkruid aantreft, maar het gaat hem aan het hart om het onkruid eruit te trekken en uit een soort liefde voor het onkruid laat hij het staan. Maar als de tijd van het oogsten komt, heeft het onkruid zijn groenten zodanig overwoekerd, dat er nog nauwelijks iets van over is. Dan ziet hij in, dat alleen liefde voor alles, zonder grenzen nou niet zo wijs was.

Dat gebeurt heel veel bij gelovige mensen. Alles moet met de mantel der liefde bedekt worden, maar onder de mantel broedt onopgemerkt het kwaad tot het te groot is, om nog eenvoudig aan te pakken. Zonder wijsheid kan liefde ongemerkt tekort schieten en zelfs leed berokkenen. Wees daarom niet alleen liefde, maar ook Mijn wijsheid. Voel van Mij in je hart wanneer het goed is om grenzen te stellen. Je stelt dan geen grenzen aan liefde, maar aan de mogelijke groei van kwaad. En dat is wijsheid uit liefde, die je bij Mij altijd kunt vinden. Hoe zou het zijn, als Ik alleen liefde zonder enige wijsheid zou zijn? Het is niet mogelijk, omdat er onmiddellijk geen liefde meer zou zijn. Daarom is waarheid en wijsheid onveranderlijk aan liefde gebonden en nodig om liefde tot ware liefde te houden. Grenzen stellen is niet hard of gebrek aan liefde, maar is de ware wijze liefde Die Ik Ben, tot gelukzaligheid van alles en alle mensen in alle eeuwigheid, zijn. Ware wijze liefde is waar werkelijk Leven.  

Hemels brood 4801

Als kleine dingen Mij niet zouden uitmaken, dan zou er nooit iets volmaakt tot stand gebracht zijn. Als Ik niet op alle details zou letten, Mijn ordening niet in alles zou doorvoeren, dan zou er niets meer zijn. Stel je twee lijnen voor die vanuit het zelfde punt net niet evenwijdig aan elkaar vertrekken in een zelfde richting. Dan lijkt het alsof ze gelijk evenwijdig aan elkaar zijn, maar hoe verder de lijnen gaan, des te verder wijken zij uit elkaar en na een lange tijd wijken de lijnen vele malen verder uit elkaar dan bij het begin gezien werd.

Zo is het met het handelen van de mens van tijd tot tijd ook. Iemand lijkt met zijn handelen heel dicht bij Mij en waarheid te blijven, maar is dat toch nog niet helemaal. Het effect daarvan is, dat op de lange duur een grotere afwijking is ontstaan, dan wanneer het handelen werkelijk in overeenstemming met Mij zou zijn geweest. Het leek in aanvang nauwelijks te verschillen, maar na lange tijd heeft de uitwerking toch veel grotere gevolgen, dan in eerste oogopslag te zien was. Het komt vaak voor dat een beetje verschil met waarheid, een beetje verschil met onbaatzuchtigheid, een beetje verschil met al wat werkelijk liefde en wijsheid is, niet gezien wordt als zo ernstig, terwijl het op de lange termijn wel ernstig kan worden, als de koers niet bijgesteld wordt, als het handelen niet alsnog in volledige overeenstemming met Mij gebracht wordt. Als er vanaf het beginpunt meteen een groot verschil is in de richting tussen twee lijnen, dan is dat gemakkelijk te zien.

Zo is duidelijk van Mij afwijkend handelen ook gemakkelijk te zien. Maar juist die kleine, haast niet zichtbare afwijkingen van Mij, die moeilijk op te merken zijn, kunnen lastige gevolgen hebben. Denk daarom niet te snel, ach zo erg is dit allemaal niet. Op dat moment wellicht niet, maar hoe zijn de verhoudingen na langere tijd? Let er op dat het kleinste belangrijk kan zijn. Blijf altijd met Mij in contact in je hart. Want ook over die kleine onbelangrijk lijkende situaties geef Ik je advies en kan Ik je laten weten of het op de lange duur wel zo onschuldig blijft, als het op het eerste gezicht lijkt. Want de leeuw rust niet, blijft waakzaam om zijn kansen te grijpen, zo zij zich voordoen. Blijf daarom zelf ook waakzaam op hoe je handelt, op wat er om je heen gebeurt en hoe mensen om je heen handelen. Want vaak is het anders dan het lijkt en is het nodig om dieper te kijken. Kijk dan met Mijn ogen van liefde en wijsheid en je ziet verder dan je ooit kunt bedenken te kunnen zien!

Hemels Brood 4802

Wie iemand wil helpen om tot zicht te komen op handelen wat nog afwijkt van liefde en wijsheid, van waarheid, kan daarmee alleen iets bereiken, als het uit de juiste intentie gebeurt. Wie bemerkt dat zijn handelen nog niet in alles met liefde en wijsheid en met waarheid overeenkomt, kan daar alleen verbetering in brengen, als dat vanuit de juiste intentie gebeurt. De juiste intentie om iemand te helpen of om tot verbeteren van handelen te komen, is dat te doen uit nederigheid, zonder enig eigenbelang en uit ware liefde voor Mij en de medemensen. De wil om goed te doen is daarbij nog niet vanzelfsprekend genoeg, er is liefde, wijsheid in waarheid bij nodig.

Veel mensen hebben de wil om goed te doen, ook mensen die niet in Mijn bestaan geloven, hebben de wil om goed te doen. Maar wie Mij kent, wie Mij liefheeft, wie uit zijn liefde voor Mij zijn medemensen liefheeft, onvoorwaardelijk en zonder enig eigenbelang, die leert van Mij wat werkelijk goed doen voor iedereen is en die kent het doel om goed te doen, kent het ware levensdoel voor iedereen. De juiste intentie om goed te doen en de juiste intentie om tot beter handelen te komen, is belangrijk om werkelijk tot goed doen te komen en om werkelijke verbetering te kunnen bereiken. Elke intentie houdt verband met de persoonlijke overtuigingen, met persoonlijke besef van waarheid, met persoonlijk besef van zichzelf in alle opzichten en het persoonlijk besef van wat liefde en wijsheid, van wat werkelijk leven is. Zonder Mij kan niemand de intenties van zijn medemensen beoordelen, omdat niemand die zuiverheid in volmaaktheid zonder Mij is of kent.

Alleen door Mij kan iemand zijn medemens kennen. Alleen uit Mij kan iemand tot verbetering in zijn handelen komen. Alleen uit Mij kan iemand goed doen aan zijn medemensen, als hij daarbij in alle nederigheid zijn eigen invullingen, zijn eigen opvattingen, zijn eigen overtuigingen volledig los laat. Maar juist daarvoor is het nodig dat iedereen in alle eenvoud eerst zichzelf in alle opzichten leert kennen, zijn overtuigingen, zijn invullingen, zijn handelen in Mijn licht ten diepste beschouwt en bereid is, wat niet gebaseerd is op werkelijke liefde, wijsheid en waarheid, te erkennen. Zodat de intenties om te verbeteren of om iemand te helpen te verbeteren, zonder enig eigenbelang overeenkomen met ware liefde, wijsheid en waarheid en het juiste doel daadwerkelijk bereikt kan worden. Zodat hulp en verbetering werkelijk gebaseerd is op liefde voor Mij en de medemensen.

Hemels Brood 4803

Wonden genezen. De ene wond wat eerder en gemakkelijker dan de andere, maar meestal genezen wonden zonder dat daar iets aan gedaan hoeft te worden. Wonden die niet genezen zijn meestal zodanig, dat het lichaam het vermogen mist om de wond te helen, dan is er hulp bij nodig en in het uiterste geval kan niets baten en heelt een wond niet. Dit gaat over wonden die het lichaam kan oplopen. Maar een mens kan ook geestelijk, psychisch gewond raken. Net als een lichamelijke wond, genezen geestelijke wonden ook, soms wat sneller, soms wat langzamer. Maar soms ook moeilijk of niet. Het lichaam kan pijn doen, maar ook de ziel kan pijn voelen. Het ligt aan de geestelijke ontwikkeling van de ziel, in hoeverre een pijnlijke verwonding geneest in kortere of langere tijd, met of zonder de noodzaak van hulp. Maar of het nu gaat om een lichamelijke wond of om een mentale wond, het is altijd Mijn liefde die voor genezing zorgt op de manier en in de tijd die voor degene die gewond is, het beste is.

Ook hulp van medemensen is Mijn liefde. Ieder mens heeft van Mij uit Mijn liefde het helend vermogen gekregen, zelfhelend of de medemens helend. Dit helende vermogen treedt automatisch in werking. Als je je in je vingers snijdt, begint direct al de heling. Is de wond te diep, dan is het nodig de wond te hechten. Maar de genezing is hoe dan ook al in werking. Er kunnen allerlei factoren zijn, die genezing in haar werking verstoren. Als bijvoorbeeld de wond heel groot en diep is en niet gehecht wordt, vindt er wel genezing plaats, maar is het resultaat niet fraai, of het komt niet tot een resultaat dat gewenst is. De wond blijft bijvoorbeeld open en pijnlijk. Dan denken mensen dat er geen genezing plaatsvindt. Maar genezing gebeurt altijd. Alleen, het gewenste eindresultaat wordt niet altijd bereikt. Dat komt omdat er dan teveel verstorende factoren zijn, die een gewenst eindresultaat belemmeren.

Zo is het ook met de geestelijke groei van de mens. Als de mens gewond raakt in zijn ziel ten aanzien van zijn geestelijke groei, zal Mijn liefde direct de genezing inzetten. Maar ook dan kunnen allerlei factoren het bereiken van een gewenst resultaat zodanig verstoren, dat de verwonding lange tijd nodig heeft om te genezen, of zelfs in de tijd van leven op aarde, niet geneest. Maar genezing blijft altijd gaande. Zowel de genezing van een lichamelijke wond als de genezing van een mentale wond. Mijn liefde is alle genezing. Mijn liefde stopt nooit. Heling van lichaam en ziel gaat altijd door, tot dat voor iedereen lichaam, ziel en geest volmaakt genezen zijn en geen wonden meer kunnen ontstaan. Lief mens, jouw wonden zullen genezen, jouw pijn zal helemaal verdwijnen, jij zult met alle mensen tezamen geheel Mijn liefde zijn, gelukzalig leven in eeuwigheid.

Hemels Brood 4804

Ik zie in je hart dat je het soms moeilijk vindt om wat je in Mijn taal in je hart verstaat in de gebruikelijke mensentaal, die om je heen gesproken wordt, om te zetten. Met Mijn hulp kom je een heel eind, maar er blijft toch altijd nog iets dieper bij je achter, wat je op geen manier weet te passen in jullie gesproken taal. Daar is ook geen manier voor, dat is niet om te zetten in jullie taal. Die taal spreek Ik in ieder mensenhart en wie tot de geestelijke ontwikkeling gekomen is om in zichzelf Mijn taal te verstaan, die beseft uit de in mensentaal geschreven tekst wel, wat er aan diepere betekenis bij hoort. Iedereen krijgt dagelijks kansen van Mij aangereikt in Mijn taal, aangereikt als een gevoel. Bij degenen die al veel van Mijn taal verstaan, zal dit gevoel makkelijker doordringen dan bij anderen het geval is. En steeds is het aan ieder zelf de keus om zijn kans te nemen, of te laten.

Maar het is niet altijd in het hart zelf, waarin Ik Mijn advies als kans geef. Iemand kan uit Mij in zijn hart zicht krijgen op handelwijzen van anderen, uit Mij aanvoelen wat beter wel of niet gedaan wordt. Iemand kan door Mij geïnspireerd worden dit de ander te laten weten, ter overweging, als kans. En al is het in alle waarheid door Mij geïnspireerd, toch is het mogelijk dat het als zodanig niet gezien wordt en niet aangenomen wordt, door de persoon waar het voor bedoeld is. Dan is de kans voorbij. Niets meer en niets minder. Dan zullen er nieuwe kansen komen, tot het juiste inzicht verkregen wordt. Voor veel mensen die helder ziende, helder voelend zijn, en Mijn taal meer dan anderen goed verstaan, geeft het soms verbazing en frustratie, als zij een ander met hun uit Mij verkregen zicht willen helpen, maar bemerken dat wat zij helder zien, helder voelen, door de ander niet aangenomen wordt.

Lief mens, die dat overkomt, het zijn kansen voor die ander, die hij in vrijheid mag aannemen of verwerpen. De keuze is aan de ander. Al vindt je het nog zo jammer, het is niet jouw verantwoordelijkheid of diegene het van Mij aan jou gegeven helder zicht aanneemt als waar of niet. Verbaas je er niet over. Ieder mag zijn keuze in vrijheid maken. Voor jou is het de keuze, hoe er mee om te gaan, dat je heldere zicht uit Mij niet overeenkomt, met wat de ander als goed ervaart. Handel zoals jou het beste lijkt en als je er niet zeker van bent, dan zul je met tijd wel ervaren of dat ook het beste was. Ben je wel zeker, dan zal je handelen de ander zeker zegen brengen. Maar het zal de ander niet altijd gegeven zijn, te zien dat jouw handelen bijgedragen heeft aan die zegen. Laat dat zo zijn en wees in alle nederigheid de minste.

Want wie in Mijn Naam handelt, handelt niet zelf, maar Ik handel door hem en hij is dan niet meer dan een nutteloze knecht voor Mij. Want elk innerlijk diep verstaan van Mijn Woord is bij niemand een eigen verdienste en ieder die Mijn licht uitstraalt, heeft daaraan geen enkele verdienste, die doet er goed aan zich wel bewust te zijn: het is en blijft in eeuwigheid Mijn licht, Mijn wijze ware liefde!

Hemels Brood 4805

De tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen landen die met elkaar in oorlog zijn en landen die in vrede zijn en van hun welzijn genieten, tussen ongeneeslijk ziek en gezond, zijn groot, heel groot. Er is altijd een disbalans tussen arm en rijk, oorlog en vrede, ziekte en gezondheid. Het lijkt er op, dat er geen mogelijkheden zijn om daarin verandering te brengen. Voor rijke mensen, voor mensen die in vrede leven en voor mensen die gezond zijn, lijkt het een recht, lijkt het vanzelfsprekend, zo is het nu eenmaal, wat kunnen zij er aan doen?

Het aantal mensen dat zich er om bekommert om hun rijkdom te delen, hun vrede ook aan anderen over te brengen, hun gezondheid in te zetten om zieken te helpen, is over de hele wereld te klein om werkelijk iets te bereiken wat voor velen tot verbetering leidt. Het eigen leven vraagt van mensen al zoveel aandacht, dat er bij de meesten weinig overblijft om mee te doen aan een algehele verbetering in de verhoudingen in de wereld tussen mensen, tussen volkeren. Rijke mensen zijn grotendeels bezig hun rijkdom te behouden en te vergroten, mensen in vrede zijn ermee bezig hun vrede te behouden, gezonde mensen hebben het druk met werk, gezin, hobby’s en allerlei dagelijkse beslommeringen, en alles lijkt perfect te passen in ieders leven, zoals het gaat.

Je ziet het, je wilt er aan meehelpen die enorme tegenstellingen te verminderen, armen meer te geven, oorlog tot vrede te brengen, zieken tot genezing te helpen. En je voelt je te klein, te machteloos om in het grote geheel daadwerkelijk iets te bereiken wat in het grote geheel uitmaakt. Maar waar je in je kleine omgeving, zo beperkt als je bent, toch iets kunt doen, doe je dat. Ik zeg je, wat je doet, al is het gezien de enorme tegenstellingen weinig, maar wat je in je kleine omgeving doet, doe je ook aan het grote geheel. Weet daarbij, dat als het de bedoeling zou zijn, dat op aarde weinig of geen tegenstellingen zouden zijn tussen arm en rijk, oorlog en vrede, ziekte en gezondheid, dat Ik daar in een fractie van een seconde verbetering in zou kunnen brengen. Maar het is bedoeld zo te zijn, voor het welzijn van alle mensen zijn die tegenstellingen bedoeld er zijn. Alles is zoals Mijn wijze liefde het voor het welzijn van alle mensen, voor het doel van de mens op aarde, bewerkstelligt, om alle mensen tot waar en gelukzalig leven te brengen. De wereldse tegenstellingen kun je niet veranderen. Maar hoe je in je kleine omgeving handelt ten aanzien van de tegenstellingen die op je pad komen, dat maakt uit. Dat maakt uit voor jouw leven en voor het verloop van de enorme wereldse tegenstellingen.

Want met het handelen naar waarheid en naar Mijn wijze liefde in je eigen kleine omgeving, met het helpen van de armen in je omgeving, met het bewaren van vrede in je eigen omgeving, met het steunen van zieken in je eigen omgeving, help je mee aan de enorme wereldse tegenstellingen. Maar je hoeft niets te doen wat boven je macht ligt, je hoeft niets te doen als plicht, omdat Ik je dit hier nu heb uitgelegd. Doe vooral alleen wat je hart je ingeeft en niet meer of minder dan dat. Want verschillen in rijkdom, verschillen in oorlog en vrede, verschillen van mening tussen mensen, verschillen in ziekte en gezondheid, zullen er altijd zijn, ook in jouw kleine omgeving. En ook jij maakt daar deel van uit, ook jij bent het ene moment die rijke en het andere moment die arme, ook jij bent het ene moment in vrede en het andere moment in strijd met een of meer van je medemensen, ook jij bent het ene moment de gezonde en het andere moment die zieke. Je bent dat allemaal afwisselend. Zo is het op aarde. En het is allemaal nodig, zodat jullie allen met elkaar leren tot waar gelukzalig leven te komen!