Hemels Brood 4682 t/m 4712

Hemels Brood 4682

Ik ben volmaakt. Het onvolmaakte onder de mensen is mogelijk, zolang Ik het toelaat. Zoals het nu is gesteld met het onvolmaakte, heb Ik het een functie gegeven, zodat al wat in het onvolmaakte verdwaald is, tot volmaaktheid kan terugkeren. Er zijn veel zielen verdwaald in het onvolmaakte op aarde. Daar is het hen in hun mens-zijn gegeven om via het onvolmaakte in de bewustheid van bestaan hun weg te vinden en terug te komen tot wat zij volmaakt zijn uit Mij. Want zij zijn allemaal oorspronkelijk uit Mij.

Ik ben volmaakt, daarom is ieder deel uit Mij volmaakt, dat kan niet anders. Je kunt je dan afvragen, hoe kan het dan zijn, dat mensen als volmaakt deel van Mij in het onvolmaakte verdwaald zijn? Juist door hun besef van volmaaktheid als eigen bestaan. Het eigen bestaan in volmaaktheid is opgevat geworden als eigen ontstaan en zodra dat gebeurde, ontstond de onwerkelijkheid van het onvolmaakte, waarin de volmaakte ziel verdwaalde van haar oorsprong, deel van Mij, van Mijn volmaakt Zijn, van Mijn levengevende liefde. Maar hoe een ziel ook in die onwerkelijkheid zijn bestaan als eigen ontstaan aangenomen heeft, de werkelijkheid blijft eeuwig dat hij deel van Mij, van Mijn volmaakt Goddelijk Zijn is.

Om de volmaakte ziel tot het geestelijk besef terug te brengen, dat hij deel van Mijn volmaakt Zijn is, heb Ik voor hen allen de aarde geschapen zoals Ik die geschapen heb, en al deze zielen in de mens met Mijn Geest samengebracht. Daar kan hij in zijn menselijke onvolmaaktheid, maar nog steeds in het besef van het eigen bestaan, zichzelf als deel van Mijn volmaakt Goddelijk Zijn zelf ontdekken, zonder dat het hem zijn bestaan als volmaakt deel van Mijn Goddelijk Zijn kost. Die kosten heb Ik op Mij genomen in Jezus Christus, Mijn Menswording op aarde, Mijn lijden, Mijn sterven, Mijn opstanding, waardoor alle mensen gered zijn van de anders blijvende misvatting, dat het besef van volmaaktheid als eigen bestaan, een eigen bestaan is los van Mij.

Dat klinkt misschien eenvoudig, maar zo eenvoudig is het niet. Want zonder Mijn redding, zonder Mijn Schepping, zonder een verblijf op aarde als mens, zou hun eigen besef van bestaan als goddelijk volmaakt deel van Mij, verloren gaan. Zonder Mijn redding zou jij geen besef van jezelf als eigen persoonlijk bestaan hebben. Je bent uniek, je bent als deel van Mijn Goddelijk volmaakt Zijn, volmaakt. En op aarde mag je dat gaan beseffen, dat je niet los van Mij een eigen zijn bent, maar uit Mij, deel van Mij, van Mijn Goddelijk volmaakt Zijn.

Hemels Brood 4683

Het principe van leven is zo eenvoudig. Durf de minste te zijn en met het minste genoegen te nemen. Wees bescheiden en streef niet naar bezit en rijkdom, naar macht en aanzien. Denk daarbij niet alleen aan macht en aanzien van grote leiders en degenen die landelijk of wereldlijk bekend zijn en daarmee groot aanzien hebben, maar denk daarbij vooral aan je eigen beperkte omgeving. Want daarmee bedoel Ik ook het streven naar aanzien en macht ten aanzien van bijvoorbeeld mensen om je heen, thuis, op het werk, bij het sporten, enzovoorts. Ook in het klein is onderling veel machtsstrijd, veel hang naar aanzien, vaak zonder dat iemand dat van zichzelf bemerkt.

Het is zo gewoon om macht en aanzien ten aanzien van de medemensen in de beperkte kring van familie en vrienden, van werk en andere bezigheden, na te streven, dat het nauwelijks bewust gedaan wordt. Zo ook de verdraaiing en het net iets anders vertellen van de waarheid, of iets in het verslag niet vermelden, zodat een andere indruk gewekt wordt dan de werkelijke situatie, het lijkt allemaal zo makkelijk en zo onschuldig, maar het is toch niet goed. En nu juist is het levensprincipe zo eenvoudig. Want wie de minste kan zijn, met het minste genoegen kan nemen, bescheiden kan zijn en geen rijkdom en macht nastreeft, geen aanzien hoeft, die zal dat juist allemaal krijgen. Alleen niet zoals de doorsnee mensen zich dat voorstellen. Want die meten alleen met aardse wereldse maten. Terwijl de werkelijke macht en de werkelijke rijkdom alleen werkelijk bereikt wordt door eenvoud en bescheidenheid, gemeten naar ware liefde, naar werkelijk leven. Want in werkelijkheid heeft niets macht, verdient niets aanzien, geeft niets de werkelijke rijkdom die altijd behouden blijft, dan ware werkelijk onbaatzuchtige liefde.

Rijkdom, macht en aanzien verkregen door ware liefde, gaat elke wereldse macht en rijkdom, elke werelds aanzien oneindig ver te boven. Maar denk nu niet, dat je dat bereikt door als kluizenaar te gaan leven, zonder geld, zonder aanzien, eenvoudig en bescheiden, want dan heb je het toch nog niet begrepen. Al wat Ik hier bedoel, is wat er in je hart gebeurt. Dan kan de grootste rijkaard met het meeste aanzien nog voldoen aan het genoemde eenvoudige levensprincipe, als het in zijn hart in orde is. Als zijn hart eenvoudig liefheeft. Mij liefheeft en geen rijkdom of aanzien zoekt, of naar macht streeft. En de strengste kluizenaar die alles opgegeven heeft, zijn bezit, macht en aanzien, kan in zijn hart verder weg zijn van het ware werkelijke leven, dan de grootste rijkaard met veel macht en aanzien.

Zie je, want het gaat om je hart, om ware liefde voor Mij en je medemensen in je hart. Het gaat om eenvoud in je hart, om bescheidenheid in je hart, om vanuit je hart de minste te kunnen zijn, uit liefde voor Mij en je naasten. Daar gaat het om, je hart.

Hemels Brood 4684

Liefde heeft de grootste wijsheid. Niet het verstand heeft wijsheid, maar liefde. Wijsheid komt dus niet uit het verstand, maar uit liefde. Toch wordt het verstand er bij gebruikt. Want wijsheid staat in verband met het verstand, met intelligentie. Je kunt het verstand aansturen vanuit het eigen ego, of vanuit ware onbaatzuchtige liefde. Wordt het vanuit het ego, het eigen gewin, zelfzucht, eigen behoeften, etc. aangestuurd, dan is het geen wijsheid, wat het verstand ook voor elkaar krijgt. Het wordt pas wijsheid, als het verstand wordt aangestuurd door ware onbaatzuchtige liefde. Dat betekent, dat het verstand niet aangestuurd wordt vanuit de vrije wil om naar liefde te handelen. Ware onbaatzuchtige liefde neemt vanzelf wijsheid aan, in ware onbaatzuchtige liefde wordt het verstand tot de grootste liefdevolle wijsheid gebracht.

Maar wijsheid is niet wat mensen zich bedenken dat wijsheid is. De uit liefde voortkomende wijsheid bewerkt alleen datgene, wat voor iedereen het allerbeste is ten aanzien van het werkelijke leven. Een mens kan zich zonder volkomen onbaatzuchtige liefde, helemaal niet bedenken wat wijsheid is. Iemand die wijs wil zijn, iets in ware wijsheid wil oplossen, heeft een loffelijk streven, maar zal het pas in ware wijsheid kunnen oplossen, als hij het uit ware onbaatzuchtige liefde doet. Alleen dan kan hij tot volkomen wijsheid komen. Want via de ware onbaatzuchtige liefde trekt hij Mijn volmaakte ware liefdevolle wijsheid naar zich toe, niet zijn eigen, maar Mijn wijsheid uit Mijn ware oneindig volmaakte liefde. En zo is het met alles. Geen mens kan zich iets bedenken om als beste te doen of te zeggen of te zijn, zonder de onbaatzuchtige liefde.

De mens kan alleen tot ware onbaatzuchtige liefde komen, in de grootste nederigheid. Nederigheid die een mens pas bereikt, als hij zich wendt tot volkomen onbaatzuchtigheid in alles. Dan kan hij uit nederigheid tot onbaatzuchtige liefde komen, Mijn liefde en haar werkelijk volmaakte wijsheid. Maar zonder zelf in onbaatzuchtige nederigheid Mijn ware liefde en haar wijsheid te zijn, heeft de mens de mogelijkheid niet om met zijn verstand, ook maar in het minst zelf te bedenken, wat ware wijsheid is. Alleen wijsheid uit ware onbaatzuchtige liefde geeft besef daarvan. De sleutel tot alles is onbaatzuchtigheid uit liefde, Mijn ware wijze onbaatzuchtige liefde, waarmee Ik altijd in ieders hart bereikbaar aanwezig ben.

Hemels brood 4685

Iedereen zal tot zicht op zichzelf gebracht worden. Maar iedereen heeft daarvoor een eigen weg om te gaan en al naargelang het zicht vertroebeld is, zal de weg langer of korter zijn. Al naargelang iemand bereid is bij Mij te komen en naar Mij te luisteren, zal zijn weg verkort worden ten aanzien van degenen die de moeite niet nemen om naar Mij te komen en naar Mij te luisteren. Voor de mens die niet in Mij gelooft, zal het een moeilijke weg zijn, die direct een stuk korter wordt op het moment dat hij Mij in zichzelf vindt en besluit Mij te volgen. Voor de mens die zich voordoet als in Mij te geloven, maar in zichzelf toch niet werkelijk in Mij gelooft, zal de weg lang en moeilijk worden.

Een weg die iemand te gaan krijgt, is hoe dan ook verbonden met zijn inspanningen, die werelds en eigengericht kunnen zijn, of juist niet werelds maar meer naar liefde en minder eigengericht. Geen weg wordt beëindigd op het moment dat het verblijf op aarde eindigt, elke weg gaat daarna door. Dus mocht iemand zijn leven op aarde zelf beëindigen, omdat het hem te moeilijk is geworden, of om andere redenen, dan eindigt hij daarmee niet de weg die hij gaat, die gaat door, evenals zijn leven doorgaat. Hoewel in een andere dimensie dan op de aarde aanwezig is, gaat zijn leven door met al wat nodig is, om tot zicht op zichzelf te komen en daarmee tot zicht op het werkelijke leven, zal gewoon doorgaan.

Want een mens kan wel zijn verblijf op aarde beëindigen, door zijn materiële lichaam te doden, maar zijn werkelijke leven beëindigt hij daarmee niet en het besef te bestaan ook niet. Zelfs lost hij er zijn problemen niet mee op. Want al wat nodig is om ieder mens persoonlijk tot waar zicht op zichzelf en op werkelijk leven te brengen, op Mij en Mijn liefde en op de oorsprong van zijn bestaan, zal toch even goed doorgaan en zijn beloop hebben, al is het dan op een wat andere manier en al zal dat dan in veel gevallen de weg er niet makkelijker op maken.

Want het is voor alle mensen bedoeld om tot de gelukzaligheid van werkelijk leven te komen in de bewustheid van het eigen bestaan. En in Mijn oneindig grote eeuwige liefde houd Ik daar voor iedereen aan vast, tot iedere mens die gelukzaligheid bereikt heeft en eeuwig dan nog.

Hemels Brood 4686

Ware liefde verwacht niets terug. Ware liefde vervult al het nodige voor degene die zonder enige verwachting liefheeft, zonder enige verwachting Mij liefheeft, zijn medemens liefheeft en zijn eigen bestaan, zoals hij dat uit Mij is, liefheeft. Want met het advies: “Heb uw naaste lief als u zelf”, is met “u zelf” niet het ego bedoeld. Maar het volmaakte zijn, wat de mens uit Mij als Mijn evenbeeld volmaakt is. Daarmee doet hij Mij eer aan. En daarmee komt hij los van elk eigen gericht handelen, elk handelen wat niet naar liefde is.

Ware liefde verwacht niets terug, ware liefde voor jezelf is liefde voor wat je uit Mij volmaakt oorspronkelijk bent en in die liefde is alles volmaakt aanwezig, daarmee wordt aan alle levensbehoeften zonder enig eigenbelang, voldaan. Die liefde kan alleen voor jezelf werkelijk worden, als je eerst Mij waarlijk liefhebt, vervolgens je naasten, je medemensen liefhebt en dan kun je tot slot jezelf, als een volmaakt mens zijn uit Mij, liefhebben, wat dan ook alweer Mij liefhebben in zich heeft en daarmee je ware levensbehoeften vervult. Maar zelfs de meest liefdevolle mens heeft nog verwachtingen, verwacht nog resultaat van zijn liefde op de een of andere manier.

Alle verwachtingen die mensen in hun liefde nog niet kunnen loslaten, zullen opgelost worden in Mijn liefde. Want Mijn liefde is de volmaakt onbaatzuchtige liefde zonder enige verwachtingen en de Enige ware Goddelijke Wijsheid uit die liefde zal iedereen verlossen van al wat geen werkelijk volmaakte liefde is. Die Enige ben Ikzelf, is Mijn Geest in Jezus Christus, in Hem ben Ik Mens geworden en door Mijn Menswording in Jezus Christus, Mijn lijden, Mijn sterven, en Mijn opstanding, zijn alle mensen gered van alles wat geen onbaatzuchtige liefde is. Iedereen zal daardoor kunnen terugkeren, naar wat hij van oorsprong in volmaakt ware onbaatzuchtige liefde uit Mij, als een van zichzelf bewust bestaan, is. En daarmee bereikt ieder mens uiteindelijk de ware gelukzaligheid van werkelijk leven in volmaakte liefde. Aan alle mensen die zo hun best doen om tot die liefde te komen, zeg Ik: wees gerust, houd vol, want je zult er komen, in Mijn liefde terugkomen, in ware gelukzaligheid jezelf uit Mij zijn, op Mijn tijd zal dat zo zijn, werkelijk.

Hemels Brood 4687

Veel mensen hebben Mij nog niet weten te vinden. Veel mensen kennen Mij alleen van horen zeggen of van lezen in de Bijbel, vanuit de verhalen die over Mij geschreven zijn en van de beweringen die mensen over Mij gedaan hebben. Maar daarmee hebben zij Mij nog niet echt leren kennen, persoonlijk leren kennen. De meesten van hen denken Mij niet persoonlijk te kunnen leren kennen, dat er niet meer is, dan wat er over Mij verteld wordt, over Mij geschreven is en wat in de Bijbel staat. Maar Ik ben wel persoonlijk te kennen.

Weinig mensen weten dat en hebben Mij persoonlijk leren kennen. Zij hebben Mij in hun hart persoonlijk leren kennen. Dat kan iedereen. Iedereen kan Mij in zijn hart persoonlijk leren kennen, als hij dat oprecht en eerlijk wil. In je hart kun je Mij ontmoeten, eenvoudig, zoals je een vriend ontmoet. In je hart kun je Mijn liefde voelen, Mijn zachtmoedigheid voelen, Mijn waarheid leren kennen. Het is voor alle mensen bedoeld om Mij rechtstreeks persoonlijk in hun hart te ontmoeten en te leren kennen, zoals Ik werkelijk ben en Mijn liefde te voelen, die groter is dan iemand ooit gevoeld heeft van zijn medemensen. In het hart kan ook iedereen met Mij spreken, kan iedereen antwoord van Mij verwachten. Die antwoorden zullen altijd liefdevol zijn en waar. Misschien verbazend, maar steeds vol van liefde. In het hart is altijd contact met Mij mogelijk voor iedereen, een zuiver contact in de volle waarheid. Maar een contact wat op ongeloof gebaseerd is, in onwaarheid, niet oprecht, puur uit eigen gewin en niet uit oprechte eerlijke belangstelling om Mij te leren kennen, heeft geen zin. Want dan ben Ik niet te vinden.

Maar in het eerlijke oprechte hart, wat Mij om de goede redenen zoekt en om de goede redenen wil leren kennen, zal Ik Mij met liefde kenbaar maken en met diegene zal Ik in ware liefde contact hebben en zijn vragen zal Ik met liefde beantwoorden. Want Ik wil graag contact met iedereen en in liefde en vriendschap met iedereen contact hebben, zodat iedereen Mij naar waarheid kan leren kennen, in zijn hart, waar Ik altijd in ware liefde en volmaakte zuiverheid bij iedereen aanwezig ben. Kom en leer Mij kennen zoals Ik werkelijk ben en verbaas je er over hoe liefdevol Ik in jouw hart ben en hoeveel liefde Ik jou geef, altijd al geef. Want het allerbeste leer je Mij werkelijk kennen, door contact met Mij te hebben in je hart!

Hemels Brood 4688

Ik heb altijd gelijk. Als je Mijn gelijk aanneemt, heb jij ook altijd gelijk. Maar of je je gelijk van je medemensen ook krijgt, is zeer de vraag. Of zij hun ongelijk kunnen en willen toegeven, is zeer de vraag. Kun jij dan genoegen nemen met het ongelijk, terwijl je gelijk hebt?

Ik heb altijd gelijk, maar dat wordt heel vaak niet aangenomen, niet herkend, niet erkend en veel mensen kunnen en willen hun ongelijk niet toegeven. Voor Mij heeft het geen nut om hen tot het toegeven van hun ongelijk te dwingen. Want Ik heb het liefst dat mensen zelf hun ongelijk inzien en uit eigen beweging kunnen toegeven, omdat zij dan werkelijk Mijn gelijk inzien en aannemen. Als Ik mensen dwing om ongelijk te bekennen, terwijl zij in zichzelf helemaal niet overtuigd zijn van hun ongelijk, dan hebben zij daar geen enkele baat bij. En Ik hoef geen gelijk te krijgen, ook al heb Ik altijd gelijk, het gaat Mij er om dat de mens Mijn gelijk gaat inzien, voor zijn bestwil, omdat hij met de waarheid, wat Mijn gelijk altijd is, veel beter af is dan met zijn ongelijk wat geen waarheid is.

Het gaat niet om Mij, of omdat Ik gelijk wil krijgen, ook al heb Ik altijd gelijk, het gaat om jullie, omdat Ik weet dat jullie, dat iedereen beter af is met het werkelijke gelijk, Mijn gelijk, de werkelijke waarheid in alles. En met dwang breng Ik niemand tot dat inzicht. Dwang roept vooral verzet op, niet alleen bij mensen die hun ongelijk gewoon niet inzien, maar ook bij mensen die eigenlijk wel weten dat zij ongelijk hebben, maar het als verlies zien, om dat toe te geven en daarom niet willen toegeven. Pas als iemand uit zichzelf bereid is zijn ongelijk toe te geven, heeft hij er ook wat aan en zal het hem goed doen. Want iedereen is altijd beter af met de waarheid, met de werkelijkheid. In alle andere situaties doet de mens zichzelf tekort, door vast te houden aan zijn ongelijk. Daarom blijf Ik in alle rust en vrede wel Mijn gelijk heel voorzichtig aangeven. Maar nooit opdringen en altijd in liefde. De ander de ruimte gevend, om zonder gezichtsverlies tot inzicht te komen en Mijn gelijk door inzicht aan te nemen. Dan voelt diegene in zich geen weerstand of gezichtsverlies over zijn ongelijk, maar dan is hij dankbaar dat hij zijn misvatting, zijn ongelijk, inziet en tot het ware zicht is gebracht. Dat ware zicht zal hem altijd bijblijven en tot basis zijn voor alle komende misvattingen en ongelijk. Want wie tot waar zicht is gebracht en daar dankbaar voor is, die zal altijd bereid zijn om steeds opnieuw al zijn opvattingen in Mijn licht van waarheid te beschouwen, zodat al zijn misvattingen, al zijn ongelijk tot waar zicht gebracht kunnen worden.

Als jij iemand bent, die Mijn gelijk ziet en beseft als waar, en bereid bent aan te nemen in dankbaarheid, houd dan altijd daar aan vast, maar dring je gelijk niet aan anderen op. Leg op een vriendelijke manier uit, wat jouw zicht is, als men je daar de gelegenheid voor wil geven. Laat het anders verder aan Mij over. Wie zijn naaste liefheeft, kan zijn gelijk als ongelijk in vrede met elkaar aanvaarden, zoals Ik in liefde en vrede al jullie ongelijk kan aanvaarden. Tot jullie zelf uit vrije wil en oprechte belangstelling bij Mij komen, naar Mijn uitleg willen luisteren en uit eigen inzicht Mijn gelijk willen aannemen. Want dan doet het jullie ook werkelijk goed. Hemels goed!

Hemels Brood 4689

Ik ben in jou Jezus Christus. God en Ik zijn Eén. In jou ben Ik het contact met je Schepper, want Hij en Ik zijn Eén. Veel mensen die geloven in God, hun Schepper, kunnen moeilijk begrijpen hoe Ik, Jezus Christus en God Eén en Dezelfde zijn. Toch ben Ik God in Jezus Christus, Eén. In de Goddelijkheid van Mijn Zijn kan geen mens zijn bewustheid van bestaan behouden, terwijl ieder mens in zijn hart met Mij in Jezus Christus Mijn Goddelijkheid kan ervaren, Mijn liefde kan voelen, de volledige waarheid van leven, werkelijk leven, Mijn leven, kan beseffen.

Vanuit Mijn Goddelijkheid ben Ik de mens tegemoetgekomen in de Mens Jezus Christus. Maar de mensen hebben Mij niet herkend, slechts weinigen hebben Mijn Godheid in Jezus Christus herkend en ook nu zijn er maar weinig mensen die beseffen, dat Hij en Ik Eén en Dezelfde zijn. Mijn Menswording was nodig om Mijn Goddelijkheid te kunnen tonen en Mijn oneindige liefde in haar oneindige wijsheid te tonen. Heeft een mens voor of na Mijn Menswording iets kunnen doen van wat Ik heb gedaan in Jezus Christus? Niet één. Omdat geen mens kan doen wat Ik, jullie God en Vader, Mens in Jezus Christus voor jullie kan doen en gedaan heb. Maar de waarheid, Mijn waarheid van werkelijk leven, welke Ik getoond heb in Jezus Christus, wordt door weinig mensen geloofd.

Omdat in de Bijbel gesproken wordt van Drie Eenheid, wordt dit gezien als drie afzonderlijke delen. Maar dat is nooit bedoeld als een driedeling begrepen te worden. Je hebt denken, voelen en besef te bestaan. Ben je dan drie verschillende delen, elk apart van elkaar? Nee, je bent en blijft één geheel. En zo ben Ik Eén geheel: God, Schepper, Jezus Christus. En in je hart ben Ik, Jezus Christus, jouw contact met Mij, je Schepper, je hemels Vader, Mijn wijze eeuwige ware liefde.

Hemels Brood 4690

Hoe graag zou Ik jullie allen de volle gelukzaligheid van Mijn liefde volkomen laten voelen, laten zien, laten zijn. Dit is geen wens van Mij, maar werkelijkheid. Want jullie zullen de volle gelukzaligheid van Mijn liefde volkomen gaan voelen en jullie mogen je er reeds nu met Mij op verheugen. Want al wat op aarde in jullie aardse leven nog onvolkomen en nog niet die volmaakte gelukzaligheid is, is in Mijn hemel al volkomen, van voor jullie bestaan op aarde.

Zelfs is dat nu reeds voor jullie in werking, maar de aardse tijd van volkomenheid is nog niet gekomen. Toch zal het niet lang meer duren, tot een nieuwe aarde en een nieuwe hemel jullie allen tot dit voor jullie nieuwe bestaan zal brengen. De tijd komt, dat alle tranen van de ogen gewist worden, dat alle zieken genezen worden, dat vrede voor alle volkeren bereikt wordt, dat onderlinge liefde zonder eigenbelang de leiding krijgt en Ik in alle harten steeds met jullie allemaal in grote liefde in contact ben. Dan zal Ik weer bij jullie zijn en de vreugde met elkaar zal groot zijn. Verheug je er op, want die tijd zal komen, nu eerder dan ooit. Hoewel het er nu nog helemaal niet op lijkt, er zijn nog zoveel oorlogen, er is nog zoveel strijd, nog zoveel ziektes, de dood geeft nog zoveel verdriet, mensen zijn onder elkaar nog zo haatdragend, nog zo elkaar verwijtend, onverdraagzaam, en er is nog zoveel leugen en bedrog.

Maar kijk goed om je heen en je ziet en bemerkt ook liefde, waarheid, verdraagzaamheid. Het komt op als kleine sprietjes groen omhoog in een dor en droog land, waar het zojuist geregend heeft. Het jonge lichte groen schiet de grond uit. En zo zal het zijn, Ik zal regen brengen over de dorre grond, dat is liefde in de liefdeloze harten, en daaruit zal liefde groeien, verdraagzaamheid, onbaatzuchtige hulp aan elkaar. Houd vol, want Ik ben in ware liefde in aantocht voor jullie allemaal.

Hemels Brood 4691

Alle mensen hebben de vrije keus van Mij gekregen. Maar altijd helemaal binnen Mijn ordening. Die ordening is Mijn Wil. Deze ordening heeft vooral te maken met hetgeen de mens in zijn vrijheid kiest. Want hij bepaalt wel zelf wat hij kiest, maar wat er op zijn vrije keus volgt, ligt vastgelegd in Mijn ordening, welke Mijn Wil is. Wie Mijn ordening, Mijn Wil kent en doorgrond, die kan ontdekken welke gevolgen er verbonden zijn, aan zijn in vrijheid gemaakte keuzen en op welke manier hij daar vervolgens het beste mee kan omgaan.

Mijn ordening, dat is Mijn Wil, is zodanig ingesteld, dat door alle mensen het door Mij bepaalde doel van hun leven bereikt wordt. Wie Mijn ordening begrijpt en Mijn wil kent, die kan ook beseffen voor welk doel Mijn ordening is ingesteld. Iedereen die Mijn ordening en het doel van Mijn ordening en de door Mij ingestelde gevolgen op elke vrije keus leert kennen, zal in zijn vrijheid steeds meer weten, welke keuze hij in zijn vrijheid het beste kan maken. Maar veel mensen zijn zich van veel keuzen die zij in hun vrijheid maken, helemaal niet bewust. Door gewenning aan bepaald handelen, door karaktereigenschappen, door verlangens en gevoelens, maken mensen in hun vrijheid veelvuldig als vanzelf keuzen, waarbij zij de gevolgen niet of nauwelijks overzien. Ook onder invloed van signalen uit de omgeving, kunnen mensen nog al eens op een bepaalde zelfde manier reageren en hun keuzen maken, zonder zich van de omvang ervan bewust te zijn. Ook dan geldt Mijn ordening en staat Mijn wil vast ten aanzien van de gevolgen, die altijd ten dienste staan aan Mijn doel voor alle mensen.

Wie Mijn wil en Mijn doel kent, zal begrijpen hoe belangrijk zijn keus is in verhouding tot de gevolgen van zijn vrije keuzen, waarmee zij in Mijn ordening verbonden zijn. Geen gevolg staat los van Mijn ordening, van Mijn Wil. Daarom doet iedereen er goed aan om zijn vrije keus aan te passen aan Mijn ordening, aan Mijn Wil, om tot het beste levensresultaat te komen. Mijn wil is waarheid, liefde en wijsheid en Mijn doel is alle mensen tot het eeuwig ware gelukzalige leven te brengen, bewust van het eigen bestaan. Wie beseft wat Mijn ordening, Mijn Wil inhoudt, kan het gevolg van elk van zijn vrije keuzen vooruit leren kennen, zodat hij tot de beste keuzen voor zijn leven kan komen. En maakt niet ieder mens zijn vrije keus precies zo als hem dat het beste lijkt? Ieder mens maakt zijn keus naar wat hij kan overzien dat hem het beste lijkt en hij bepaalt zelf wat hij het beste vindt. Maar dat is gebaseerd op het kleine beetje zicht wat hij heeft, op zichzelf en op zijn omgeving en misschien ook een klein beetje op Mij en Mijn ordening, Mijn wil.

Om de mens te helpen tot keuzen te komen, die het beste zijn voor zijn leven, is Mijn ordening ingesteld en is Mijn wil erop gericht, om mensen tot zicht te brengen, tot inzicht op werkelijk leven te brengen. Mijn ordening is zodanig ingesteld, dat ieders vrije keus zijn keus blijft, terwijl iedereen toch ook vanzelf tot aanpassing aan Mijn Wil komt. Dat deze aanpassing vanzelf gaat, heeft er mee te maken dat ieder mens het in zich heeft om het beste voor zich te kiezen. Zodra iemand ziet wat voor hem het beste is, namelijk het ware gelukzalige leven, zal hij niets anders meer willen kiezen, dan datgene wat Mijn Wil is, omdat hij inziet dat alleen dat hem het beste brengt. Wie deze cirkel begrijpt, de vrijheid die in Mijn vrijheid is vastgelegd en toch vrijheid blijft, die begrijpt ook, wat zijn keuze voor Mijn ordening hem oplevert en die begrijpt ook, hoe alle keuzen van alle mensen altijd leiden tot Mijn doel: het ware gelukzalige leven voor alle mensen.

Hemels Brood 4692

Lief mens, begrijp je wel hoe oneindig veel waarde jouw leven op aarde heeft? Hoe belangrijk je voor Mij bent? Je bent Mijn leven. Uniek in de oneindigheid van het universum.

Als er bij jullie van het een of ander weinig is, dan wordt het belangrijk. Hoe minder er van is, des te meer wordt het waard. Jullie geven een waarde aan dingen die zeldzaam zijn, met geld als waardemeter. Hoe waardevoller, des te meer geld moet er voor betaald worden om het in bezit te krijgen. Maar wat is geld eigenlijk echt waard? Alleen tijdens het verblijf op aarde kan het een zekere waarde vertegenwoordigen. Een waarde die niet eens stabiel altijd hetzelfde blijft. En aan het eind van iemands bestaan, blijft zijn geld op aarde zonder hem achter. Bij jullie hebben de dingen die zeldzaam zijn waarde, vooral als veel mensen het graag in bezit willen hebben. En vaak zijn het ook nog dingen waar niets mee gedaan kan worden, die alleen maar stil liggen te niksen. Af en toe eens naar gekeken wordt.

Maar jij, lief mens, jullie, jullie hebben oneindig veel meer waarde voor Mij en voor jou, voor jullie, dan het meest waardevolle op jullie aarde. Jullie zijn Mijn leven, jij bent Mijn leven, Mijn eeuwig oneindige leven. En je weet dat, je kunt dat weten, in je hart kun je dat weten. Jullie zijn, jij bent, Mijn ware oneindige liefde, alleen jullie zijn dat met elkaar, en ieder persoonlijk. Begrijp je wel hoe oneindig veel waarde jouw leven heeft? Al zou je het willen, je kunt het op dit moment, zoals je verblijf op aarde zijn vorm heeft, niet ten volle bevatten, hoeveel waarde jouw leven voor Mij, voor allen met jou en voor jezelf heeft. Misschien kun je wel begrijpen, dat ieder van jullie in elk geval meer waarde heeft, dan het meest waardevolle voorwerp op jullie aarde. Niets, helemaal niets van al die voorwerpen die mensen als waardevol zien, ook de planten en dieren niet, heeft de waarde die jullie hebben.

Want niets heeft leven zoals jullie Mijn leven in de volle bewustheid van bestaan zijn. En niets, helemaal niets van al die waardevolle voorwerpen is blijvend, zoals jullie Mijn leven eeuwig blijvend zijn. Jullie leven gaat verder na je bestaan op aarde. Al het andere blijft levenloos achter en vergaat. Maar jullie, jij blijft eeuwig Mijn leven, Mijn liefde. Jij hebt voor Mij oneindig veel waarde. Mens, jij bent voor Mij oneindig belangrijk, deel van Mijn leven, Mijn bestaan, Mijn eeuwige liefde. Jou heb Ik lief, oneindig lief.

Hemels Brood 4693

Een mens kan zich eenzaam en alleen voelen, als hij in een grote groep mensen de enige is met ander besef, met andere gevoelens, met ander weten. Als er niemand is, die hem daarbij begrijpt of tenminste zijn andere besef, zijn andere gevoelens, zijn andere weten, ook maar enigszins respecteert. Die mens kan in zo’n situatie vertwijfeld raken. Niet dat hij aan zijn besef, aan zijn gevoel, aan zijn weten vertwijfeld raakt, dat niet, maar aan zijn omgang met die mensen, die allen een heel andere interesse hebben en een andere koers varen. Hoe zal hij zich daartussen bewegen, niets komt overeen met al die mensen en toch is hij daar en moet in die massa mensen zijn weg gaan. Er wordt getrokken en geduwd, maar hij wil graag zijn eigen koers houden, zonder getrek en zonder geduw, maar hij is de enige.

Ja, dan kun je je eenzaam voelen tussen al die mensen, die geen belangstelling hebben voor de weg die jij gaat, voor de betekenis die jouw leven voor jou heeft, voor de liefde die jij kent, voor het geloof dat je in Mij hebt, voor het besef van waarheid wat je uit Mij kent. Je kunt je daarover verbazen of je kunt geïrriteerd raken, Mij zoeken om hulp en soms Mij niet vinden. Wat dan te doen? Blijf dan zoals je altijd bent, houd vast aan je besef, aan je gevoelens, aan wat je weet. Wees dan de enige met geloof en vertrouwen op Mij, wees de enige die Mijn liefde kent, Mijn waarheid kent, zoals je die rechtstreeks van Mij in je hart geleerd hebt gekregen. Want al is er niemand om je heen die het zelfde gelooft, het zelfde voelt, het zelfde beseft over zijn leven, zoals jij dat beseft, waarheid blijft altijd waarheid, of mensen om je heen dat nu wel of niet zien, wel of niet het zelfde geloven, wat jij uit Mij weet dat waar is, blijft waar. Ook al is niemand het met je eens, ook al kun je Mij even in jezelf niet vinden. Doorsta dat, houd vast en Ik geef je de kracht om vast te houden en de minste van allen te zijn. Want Ik ben onder de mensen vaak de minste, terwijl zij Mijn leven zijn, Mijn liefde leven.

Maar als je dat eens even niet kunt, als dat toch te moeilijk voor je is, lief mens, dan draag Ik je, dan ben Ik voor jou de minste, dan mag jij even vertwijfeld zijn, je verbazen, zelfs even geïrriteerd zijn. Ik begrijp het en Ik draag jou met al die mensen om je heen in liefde, dan voel je Mij weer in je zoals altijd en sta je weer stevig in die grote groep. Dan weet je het weer: Mijn liefde is altijd meer dan genoeg.

Hemels Brood 4694

Als iemand in Mij begint te geloven, begint te beseffen dat Ik er ben, dat hij deel van Mij is, van Mijn liefde, als iemand belangstelling krijgt voor de werkelijkheid, voor de herkomst van zijn bestaan, dan gaan er ook allerlei vragen bij hem opkomen. Want dan gaat hij zoeken naar hoe het leven werkelijk leven is en hoe hij in leven gekomen is en in leven blijft. Dan gaat hij zich afvragen wie Ik precies ben en hoe Ik in zijn leven aanwezig ben. Hij gaat zich van alles afvragen en van alles lezen en aan zijn medemensen vragen en opmerkingen maken.

Dat is heel logisch en ook goed. Want hij heeft nog weinig of geen contact met Mij in zijn hart gemaakt. Er is alleen in zijn hart een gevoel, een hint naar Mij, een beginnend besef dat zijn leven verbonden is met Mij. Een groeiend besef van Mij in zijn leven. Diegene zal vragen stellen aan degenen om hem heen waarvan hij ziet, dat zij in Mij, hun Schepper en hemelse Vader geloven en getuigen van Mijn eeuwige liefde in hun leven. Sommige van die vragen gaan over het geestelijke bestaan, wat hij in zijn hart groeiend begint te beseffen. Maar meer nog zijn er vragen die vooral verstandelijk zijn. Want hij wil gaan begrijpen. En begrijpen is hij gewend te doen met zijn verstand. Ook al is zijn geest geroerd tot een innerlijke voelen van Mijn aanwezigheid in hem en de invloed daarvan op zijn leven, toch wil hij dat met zijn verstand begrijpen, om de waarheid te kunnen bepalen. Zoals hij gewend is, om situaties en gebeurtenissen met zijn verstand in overweging te nemen. Daarom zal hij in eerste instantie alles wat hij leest en hoort in vooral verstandelijke overweging nemen. Waardoor er weer nieuwe vragen bij hem opkomen, want met het verstand is wat hij voelt en groeiend begint te beseffen niet te begrijpen.

Dat leidt ertoe, dat hij meer en meer zijn gevoelens, zijn hart gaat onderzoeken, maar ook dat nog voor een groot deel met het verstand. En hoe meer zijn hart in tegenstelling tot zijn verstand hem de waarheid toont, waar Ik in zijn hart voor zorg, des te meer zal zijn verstand op de achtergrond raken en zal hij zijn hart zonder zijn verstand beginnen te raadplegen. Toch zal het nog lang duren, voor hij geheel los van het verstand zijn hart en al wat zijn hart hem zegt, zal volgen. Steeds zullen er nog verstandelijke overwegingen zijn, over gelezen teksten, over wat anderen zeggen en over wat hij in zijn hart voelt.

Verwijs de naar Mij en Mijn waarheid van leven zoekende mens vooral naar zijn hart. Wanneer hem dat nog niet lukt zonder zijn verstand erbij te gebruiken, spreek dan met hem vanuit je hart, vanuit wat Ik je in je hart aanreik en help die mens om los van zijn verstand Mij te vinden in zijn hart en in alles wat zijn leven is. Het zal tijd kosten, heb daarvoor begrip. Zoals Ik begrip heb voor al diegenen, die de weg gaan van hun verstand naar hun hart, naar Mij, hun werkelijke leven!

Hemels Brood 4695

Aan het einde van zijn leven op aarde gaat ieder mens dood, lichamelijke dood. Die dood is eigenlijk alleen het verlaten van het materiële lichaam en de materiële aarde. Het werkelijke leven, Mijn leven, blijft eeuwig leven. Toch is er voor de mens nog een andere dood. Dat is een ernstige dood, dat is de dood van het besef van Mijn leven, de dood van het besef van waaruit het leven werkelijk leven is. Dat is de dood van het besef van de mens van Mij en zijn werkelijke leven uit Mij. Bij deze dood is zo goed als geen liefde in die mens meer aanwezig voor iemand anders, dan alleen voor zichzelf.

Deze dood is ernstig, omdat het de grootste leegte in het oneindige niets is. En omdat het voor die mens haast onmogelijk is om vanuit die dood terug te komen tot het ware werkelijke leven, wat onveranderd eeuwig is en blijft. Hoewel het de grootste moeite kost om uit die dood terug te komen tot het eeuwig gelukzalige leven, is dat niet onmogelijk. Maar de afstand tussen die dood en het waren gelukzalige leven is enorm en er is heel veel inspanning nodig, om die afstand te overbruggen. Eerst is het voor die mens nodig, om uit die dood te willen komen, en dat alleen is al een grote moeite, want het besef dat dit kan, is nauwelijks nog aanwezig. Hoe ver een mens in die dood ook terechtgekomen is, Ik ben en blijf altijd en eeuwig werkelijk gelukzalig leven. En Mijn liefde werkt tot in de uiterste hoeken van de eeuwigheid. Dat is ook tot in de uiterste hoeken van de eeuwige dood. Want Mijn liefde staat eeuwig en altijd in de oneindigheid ver boven elke dood die, hoewel oneindig, niets is in werkelijkheid. Als tegenovergestelde van werkelijkheid, van werkelijk leven, werkelijke liefde, werkelijk zijn, niets is, helemaal niets.

Wie zich in het niets begeeft, begeeft zich in die dood, waar niets is om zich aan vast te grijpen. Maar Ik zal die mens vastgrijpen en de kracht geven om uit die dood tot besef te komen. Ik zal hem uit die eeuwige dood redden, met Mijn oneindig grote liefde. Dat zal die mens evengoed veel moeite, veel inspanning kosten. Maar hoe ernstig die dood ook is, Mijn leven wijkt daarvoor niet, nooit. Wees daarom bemoedigd, want het is ernstig om in die dood te belanden, en heel moeilijk om uit die dood tot leven terug te komen, maar niet onmogelijk, door Mijn liefde niet onmogelijk. Soms is het diepste dal nodig, om tot de hoogste liefde te komen. Met Mijn liefde is dat mogelijk, is het mogelijk om uit het diepste dal tot de hoogste liefde getild te worden en tot ware gelukzaligheid te komen. Alleen door Mijn liefde.

Hemels Brood 4696

Ik zie in je hart het verlangen om over Mij te vertellen aan je medemensen, om hen te laten weten wat jij al allemaal voelt en beseft over Mij, zodat zij ook Mijn liefde gaan voelen en voordeel eraan hebben in hun leven. En Ik zal je zeggen, dat Ik heel graag jou nog veel meer zou laten voelen en weten over waar leven, over Mijn liefde en al wat Ik ben en jullie kan geven. Maar dat zou je geen goed doen, je zou dat allemaal niet kunnen verwerken. Aan jou geef Ik al meer dan aan de doorsnee mens. Omdat Ik jou dat talent gegeven heb. Toch kan Ik je niet meer geven, dan Ik in stappen al doe, meer zou je niet kunnen verwerken en kunnen aannemen.

Zo is het met veel van je medemensen. Hoe graag je hen zou willen laten weten, laten voelen, laten begrijpen, wat jij ondertussen allemaal van Mij in je hart weet, voelt en begrijpt, dat kan alleen beetje bij beetje, stapje voor stapje, en zo eenvoudig mogelijk. Er zijn maar een paar mensen die ook meer aan kunnen en met die paar mensen kun je meer delen, dan met veel anderen. En je weet en voelt wel wie dat zijn. Jouw hart groeit in omvang en de harten van anderen groeien ook, maar meestal minder snel. Ik overdoe jou niet, overdoe jij je medemensen niet. Dan blijft alles in de juiste balans. Want de leraar weet altijd meer dan zijn leerlingen en de leraar voelt altijd aan, wat de volgende les kan zijn en hij slaat geen stappen over. Hij weet ook altijd aan wie hij meer informatie kan geven en aan wie hij moeilijkere opgaven kan opdragen.

Iedere leraar is op zijn tijd ook leerling, om zijn leerlingen als leraar voor te blijven. Maar Ik ben volmaakt en hoef nooit enige bijscholing te volgen. Daarom, als jij Mijn leerling bent, dan ben jij altijd leraar en leerling tegelijk. Een goede leraar heeft er plezier in om wat hij weet, met liefde over te dragen aan leerlingen. Ik heb er altijd plezier in om mensen het ware leven, Mijn liefde te leren en Ik zie hoe graag jij het van Mij geleerde doorgeeft. Geef het altijd zodanig door, dat het niet teveel is, maar precies genoeg. In je hart laat Ik je wel voelen hoeveel je aan deze of gene kunt doorgeven. En Ik weet precies hoeveel Ik aan jou kan doorgeven, over waar leven, over Mijn ware liefde.

Hemels Brood 4697

Veel mensen leggen de betekenis van Mijn Woord in de Bijbel niet juist uit. Zij nemen die vaak letterlijk en dat gebeurt al vele eeuwen. Pas nu beginnen mensen de meer verborgen betekenis te begrijpen. Je vraagt je af, of Ik Mijn Woord niet in andere bewoordingen had kunnen geven, waardoor de werkelijke betekenis direct duidelijker zou zijn geweest. Want, zeg je daarbij, Ik zal toch zeker al vooraf geweten hebben dat Mijn Woord op die manier niet juist kon worden uitgelegd. Je vraagt je af, had het dan niet meer opgeleverd voor de mensen, als zij in duidelijkere termen Mijn Woord hadden kunnen lezen.

Ik zeg je daarop, nee, zeker niet. Als iemand in duidelijk begrijpbare bewoordingen een dief uitlegt, waarom hij geen dief meer zou moeten zijn, maar het geweten van die dief heeft daar geen boodschap aan, denk je dat hij dan door die duidelijke bewoordingen niet meer zou stelen? Hij zou zich van die duidelijke bewoordingen niets aantrekken. Zijn geweten zal eerst moeten verbeteren. En daar zijn andere middelen voor nodig dan duidelijke uitleg over het slechte van zijn handelen. Het heeft dan ook een bedoeling dat Mijn Woord niet in die duidelijke bewoordingen gegeven is, zoals jij dat wel graag gehad zou hebben. Voor de mensen die het inzicht hebben om naar waarheid en liefde te leven, is Mijn Woord hen al zuiver en duidelijk in hun hart gegeven. Daardoor begrijpen zij de Woorden in de Bijbel al veel beter in hun werkelijke betekenis. Voor hen hoef Ik niet duidelijker te zijn, zij begrijpen de verborgen betekenissen, omdat zij met hun hart voelen wat Mijn Woord precies zegt en hebben geen moeite met de verhullende teksten.

Voor degenen die nog niet zo met hun hart lezen, maar wel op weg zijn naar hun hart, zijn er nieuwe teksten gekomen, die zij goed kunnen begrijpen en waardoor zij gaan beseffen, dat het op hun hart aankomt. Maar zelfs deze nieuwe teksten, met veel duidelijkere uitleg wordt door veel mensen terzijde geschoven als onecht, vaak omdat het de Bijbel lijkt te logenstraffen. Zij zien zelfs niet dat deze nieuwe teksten volkomen gelijk zijn aan de betekenis van wat er in de Bijbel staat, omdat hun verstand nog kleeft aan de letterlijke betekenis van de Bijbelse bewoordingen. En dat moet ook zo zijn. Omdat het gaat om het hart en niet om het verstand. Daarom is Mijn Woord pas te begrijpen, als het verstand losgelaten wordt en het hart begint te groeien. En net zoals het geen zin heeft om een dief in duidelijke bewoordingen uit te leggen, waarom hij niet zou moeten stelen, als zijn geweten nog niet zover is om dat als juist te ervaren, zo heeft het ook geen zin om duidelijke bewoordingen te gebruiken voor de uitleg van Mijn Woord over werkelijk leven, aan mensen die nog het liefst hun eigen leven bepalen, zonder zich om ware liefde te bekommeren.

Maar al diegenen die zich wel om liefde bekommeren, voor hen heb Ik wegen voorzien waarlangs zij kunnen gaan met Mij in hun hart en met de juiste uitleg van Mij, Mijn Woord en Mijn liefde. Heus, dat hangt niet alleen af van hoe de Bijbel geschreven is. Dat jij zoveel meer al begrijpt, kun je weten, komt door je contact met Mij in je hart en daar weet je ook, dat je niets uit jezelf weet, maar alles alleen door Mij. En zo zal het voor iedereen zijn, dat allen gaan begrijpen door Mij, omdat zij dan pas helemaal werkelijk kunnen begrijpen en werkelijk liefde kunnen zijn, door Mij.

Hemels Brood 4698

In het mens zijn mag je zien wie je bent. Vóór je bestaan als mens kon je niet jezelf zien als je eigen zijn, bewust van jezelf. In je mens zijn kun je dat wel. Maar dat heeft consequenties. Want in die zelfstandigheid heb je, als bewust van je zelf zijn, een eigen verantwoordelijkheid. Dat is op de aarde niet gemakkelijk, omdat daar een sterke verleiding is om af te dwalen in het tegenovergestelde van wat je van oorsprong bent: Mijn liefde.

Deze verleidingskracht is gekomen doordat de eerste mens toegegeven heeft aan de eerste verleiding en daarmee is het besef van het verschil tussen goed en kwaad in de mens ontstaan. Zou de eerste mens die verleiding weerstaan hebben, dan zouden alle uit hem voortgekomen mensen niet in de verleiding gebracht hebben kunnen worden. Omdat de mens zich dan wel als eigen zelf zou zien en zichzelf als bestaan zou kennen, maar hij zou zich van geen kwaad bewust zijn geworden. Nu dat wel zo is, heeft de mens een moeilijkere weg te gaan. Maar Mijn liefde heeft dat alles voorbereid in haar voorzienigheid. Daarom is de weg over de aarde wel moeilijk, maar het te bereiken resultaat is vele malen mooier en rijker geworden aan ware liefde en gelukzaligheid.

Het nadeel van het besef van goed en kwaad is door Mijn liefde zodanig omgezet, dat het tot een groter en intenser besef van ware volmaakte liefde en haar gelukzaligheid leidt, als de mens tot die volmaakte liefde, via zijn weg over de aarde, is uitgegroeid. Het leren weerstaan van de verleiding om af te dwalen van Mijn liefde, is de weg geworden om tot de volmaakte gelukzalige liefde in alles te komen, voor alle mensen. Zodat de bewustheid daarvan persoonlijker wordt en dichter bij Mij, sterker in Mijn liefde. De bewustheid van het zelf zijn wordt daarmee een veel persoonlijkere bewustheid, door de overwinning van de verleiding tot het kwaad. Anders zou het zijn, dat de hoogte wel gekend zou zijn, maar de diepten niet. Nu wordt de hoogte veel duidelijker gezien, doordat de diepte ook  te zien is.

Wie je eerst was, kon je in die hoedanigheid van jezelf niet zien, zoals je nu in je aardse mens-zijn kunt zien. Je persoonlijk zijn is je op aarde in je mens-zijn uit Mij gegeven. En het verheugt Mij jullie allen in jullie persoonlijk bewuste bestaan te begroeten, met Mijn liefde te begroeten. Want pas nu jullie persoonlijk bewust zijn, kan Ik jullie persoonlijk ontmoeten. En dat is Mijn grote vreugde! Jullie persoonlijk als mens in eigen bewust zijn te ontmoeten, in Mijn gelukzalig makende liefde. Begrijp je hoeveel vreugde Mij dat geeft? In de volmaaktheid zul je dat kunnen begrijpen. Nu nog niet. Maar wat komt, dat komt. En Ik zeg je, dat komt!

Hemels Brood 4699

Verleiding maakt gebruik van het idee, dat de eigen behoefte voorrang moet krijgen, omdat het ego daar recht op denkt te hebben. Hoe groter de behoefte ergens aan is, des te meer kans dat het ego toegeeft aan de verleiding, welke op zich niet meer is, dan een voorspiegeling van een onwaarheid, in allerlei opzichten, als waar. Zo kan de verleiding een eenvoudige voorspiegeling van drank als oplossing voor een probleem geven. Maar verleiding kan ook een voorspiegeling van leugen en bedrog als oplossing voor een probleem geven. Of nog wat erger, een voorspiegeling geven voor geweld en doodslag als oplossing van problemen.

Die problemen waar de verleiding valse voorspiegelingen als oplossingen voor geeft, hebben vaak te maken met eigen gerichte behoeften, waarvan het ego vindt dat daar aan voldaan moet worden, dat is zijn recht. Uit dat recht komt vergelding van kwaad met kwaad voort. Uit dat recht komt blindheid voort, komt het geloof in de valse voorspiegelingen van de verleiding voort. Het idee van het ego is, dat alleen hij, als de kern van zijn leven, belangrijk is, dat alles om hem draait, zijn ego is de baas in zijn leven en daar moet iedereen zich aan aanpassen. Maar helaas voor dat ego, zijn medemensen hebben precies zulke ego’s en vinden precies hetzelfde, maar dan met hun eigen ego centraal, als belangrijkste. Zolang al die ego’s niet beseffen, dat het helemaal niet draait om hun ego, dat hun ego nergens recht op heeft, zoals zij denken recht te hebben, dat het centrale leven niet hun ego is, maar Mijn Geest van onbaatzuchtige liefde, zal hun behoefte niet werkelijk vervuld worden.

Aan geen behoefte kan voldaan worden door dat te eisen als een recht, maar alleen door het te ontvangen als een gunst uit Mijn liefde. Dit ontvangen gaat eeuwig door, omdat dat het ware leven is: ontvangen en doorgeven. Mijn liefde ontvangen, zijn en doorgeven door het te zijn. Wie dat doet, niet meer zijn ego centraal zet, maar Mij, Mijn liefde centraal zet en Mijn liefde leeft, die zal in niets meer gebrek hebben en aan al zijn behoeften wordt voldaan. Sterker nog, al die behoeften in werelds verband, zal hij helemaal niet meer hebben en toch zal hij zijn ego nog als zijn bewustheid van bestaan, als zijn eigen zijn ervaren. Maar dan zonder behoefte aan eigen recht. Omdat aan zijn bestaan door Mijn liefde recht gedaan wordt en hij zonder enige blindheid dat ook ziet als het allerbeste voor zijn wezenlijk ware bestaan. Zodat hij zich niet meer alleen, maar met al zijn medemensen samen, in Mijn liefde volkomen volmaakt weet te zijn. Werkelijk in Mij samen, als deel van één geheel, in een eigen besef daarvan, met niet zijn ego centraal, maar alle ego’s in Mij centraal, in Mijn ware liefde.

Hemels Brood 4700

In de loop der tijden zijn er steeds mensen geweest, die Mij maar een wrede God vonden. En nog zijn er mensen, die onaangename gebeurtenissen op aarde toeschrijven aan Mij en daarom Mij ook maar een wrede God vinden. Zij zeggen, als God een God van liefde en mededogen is, dan zouden toch zulke nare gebeurtenissen door Hem niet toegestaan worden.

De omschrijving die in het algemeen aan de betekenis van het woord “liefde” gegeven wordt, is toegeeflijk, zachtmoedig, aangenaam, behulpzaam, goedmakend, toestaan, inwilligen, e.d. Ware liefde voorkomt volgens de algemene gedachte, alles wat onaangenaam is of onaangenaam zou kunnen worden. En een God die alles kan en bij Wie niets onmogelijk is, Die zou, als Hij werkelijk liefde is, zoals gelovigen beweren, ervoor zorgen dat het iedereen altijd goed en prettig gaat tijdens het verblijf op aarde. Maar kijk eens hoeveel narigheid en ellende er op aarde is. Dat laat toch zien, dat er geen liefdevolle God is of kan zijn. En voor hen heb Ik afgedaan, besta Ik niet. Ook als zij ergens wel in Mijn bestaan geloven, dan nog besta Ik voor hen niet, zoals de buurman genegeerd wordt, omdat hij iets misdaan heeft, zo word Ik genegeerd, voor hen besta Ik niet. Velen noemen zich dan atheïst.

Maar hoe misverstaan zij de ware liefde, Mijn ware liefde. En hoe misverstaan zij alle ellende en narigheid op aarde. Want Mijn boodschap aan alle mensen is altijd, van het begin af aan geweest: handel naar liefde zonder eigenbelang. Alleen, dat is niet gebeurd. Alle narigheid en ellende is niet door Mij veroorzaakt, maar door de afdwalingen van mensen, die naar eigenbelang en zonder ware liefde handelden. Dat heeft niets met Mij of Mijn liefde te maken, dat is de vrije keus van de mens. Juist heeft de mens de keus, om in vrijheid van zichzelf bewust te zijn. In die vrijheid bewerkt hij zelf ellende en narigheid. En het is nu juist wel Mijn liefde, dat Ik als gevolg van de keuzen die mensen maken, ellende en narigheid toesta en over hen laat komen. Want alleen daardoor gaat de mens beseffen, wat zijn handelden naar eigenbelang en zonder liefde teweegbrengt en wat ware liefde in werkelijkheid is en bewerkstelligt aan goeds en aangenaams. Zou Ik dat niet laten gebeuren, dan zou de mens zijn eigen bestaan, in het besef van zijn bestaan, in de grootste ongekende ellende brengen, zonder daarvan verlost te kunnen worden en uiteindelijk zou hij zichzelf, zijn bewustheid van bestaan, verliezen en dat zou dan voor eeuwig verloren gaan.

Om de mens daarvoor te behoeden is het nodig, dat hij zelf de niet werkelijke ellende en narigheid ervaart, zonder daardoor verloren te gaan en leert wat zijn keuzen teweegbrengen. Dan kan hij wel in de eeuwige dood terechtkomen, maar het is niet zo, dat hij daar dan eeuwig vastzit, hij kan daar weer uit komen, terug in het werkelijke leven, wat hij zelfs in de eeuwige dood eeuwig blijft. Dat kan alleen door Mijn liefde en haar enorme volmaakte wijsheid. Dat kan, doordat Ik in Jezus Christus alle zonden van alle mensen op Mij genomen heb en zo heb Ik alle mensen gered van de gevolgen van hun zonden. Alle narigheid en ellende, het klinkt voor velen absurd, maar in werkelijkheid is dat ook allemaal Mijn liefde, Mijn zachtmoedigheid, Mijn toestaan, Mijn hulp.

Mijn liefde is oneindig veel meer en groter dan alle mensen van alle tijden tezamen zich in het minst kunnen voorstellen. Mijn liefde verdraagt ook alle misvattingen over wat ware liefde is, verdraagt de ontkenning van Mijn bestaan, de ontkenning van Mijn liefde. Omdat Ik jullie werkelijk allen intens en oneindig lief heb.

Hemels Brood 4701

Er zijn van die momenten, dat je Mijn aanwezigheid in je hart gemakkelijk voelt. Dat ontroert je, je weet het dan ook weer helemaal zeker, Ik ben er voor je, Ik heb je lief. Maar er zijn ook momenten, dat je Mijn aanwezigheid niet zo duidelijk voelt, zelfs soms even kwijt bent, naar het lijkt. En hoewel je dan toch nog wel weet, dat Ik niet weg ben, heb je wel het gevoel er alleen voor te staan. Ondertussen weet je ook wel, dat je Mij al gauw wel weer in jezelf zult vinden, want het zijn altijd maar korte momenten, dat je Mijn aanwezigheid niet voelt.

Bij jou zijn dat korte momenten, die maar heel af en toe voorkomen. Maar bij veel mensen zijn dat geen korte momenten. Bij veel mensen is het een zeldzaamheid als ze Mijn aanwezigheid in hun hart voelen en beseffen. Veel mensen hebben zelfs van Mijn aanwezigheid in hun hart nauwelijks besef. Het dagelijkse leven en al hun bezigheden houden hun gemoederen zo in beslag, dat er geen ruimte, geen besef meer is voor Mijn aanwezigheid. Velen kunnen zich daar ook helemaal geen voorstelling van maken. Ze hebben alleen hun eigen denken in zich en de emoties die zij meemaken in verband met de gebeurtenissen in hun leven. Die verschillende emoties zijn voor hen hun gevoelens en wat er zoal meer in hun hart aanwezig is, is verborgen onder dat eigen denken en de vele emoties die wereldse gebeurtenissen teweegbrengen. Bij hen zijn het geen korte momenten dat zij Mij even niet in zich ervaren, bij hen is het zo goed als voortdurend, dat zij Mij niet in hun hart voelen, en niet beseffen dat Ik daar voor hen bereikbaar met liefde voor hen ben.

Bij hen is het soms een glimp in hun hart, die even als een zonnestraaltje hun leven verlicht, maar zo kort, dat het daarna al gauw vergeten is. Voor al diegenen is de tijd nog niet gekomen, voor hen is meer tijd nodig en zijn langere wegen nodig. Hun gevoel voor Mijn aanwezigheid in hun hart groeit maar heel langzaam, maar het groeit. Als je hen wilt helpen Mijn aanwezigheid in hun hart duidelijker en vaker te gaan voelen en beseffen, pas je dan aan, aan hun tempo, zodat zij je als broeder gelijk aan hen kunnen ervaren en van je leren, zonder dat zij er besef van hebben dat zij van je leren. Het gemakkelijkst pas je je aan, aan hun tempo en hun beperkte besef, niet door je eigen besef te verbergen, maar door hen lief te hebben. Door hen lief te hebben, word je door hen ervaren als gelijk aan hen en zien zij alleen net iets meer van jouw besef, dan hun eigen besef en dat is voor hen al genoeg om te groeien. Je hoeft hen niets te leren, je hoeft hen alleen lief te hebben. Mijn liefde over te brengen, door hen lief te hebben, zoals Ik jou lief heb, waardoor jij al zover gegroeid bent en Mij en Mijn liefde in je hart al zo vaak en zo duidelijk voelt en kent.

Zoals Mijn liefde direct in jou werkt, zo mag jij Mijn liefde uiten en het besef van Mijn aanwezigheid in liefde in hun hart wordt daarmee langzaam maar zeker gewekt. Want Ik ben met net zoveel liefde ook in hun hart aanwezig en Mijn liefde in jou, wekt Mijn liefde in hen, zodra je hen lief hebt uit Mij. Je hoeft om gelijk aan hen te kunnen zijn om hen te helpen, niet gelijk aan hun mening en doen en laten ze zijn, hen liefhebben, dat is genoeg.

Hemels Brood 4702

Sommige mensen bidden Mij voor situaties waar zij moeilijk mee kunnen omgaan. Zij vragen Mij, om het op te lossen. Maar dat is niet wat Ik altijd doe. Want zou Ik steeds voor iedereen alle moeilijke situaties wegnemen, wanneer zou de mens dan nog wat leren, en wanneer zou de mens dan wat hij geleerd heeft in praktijk kunnen brengen? Dus het kan voorkomen, dat iemand Mij bidt om een verbetering van een situatie, en de situatie verbetert niet. Of iemand bidt Mij voor een versnelling van de loop van een situatie, die hij te traag vindt gaan, maar hoe zou diegene dan geduld leren of het geleerde geduld in praktijk kunnen brengen? Daarom verhoor Ik niet alle gebeden, zoals de mens graag wil dat zijn gebeden verhoord worden.

Maar als iemand geheel oprecht bidt om de kracht en het inzicht, om met een moeilijke situatie om te gaan, of om kracht en geduld vraagt, dan zal Ik hem dat geven, in de mate die hem voor zijn eeuwige leven vooruit helpt, altijd in die verhouding dat hij er vordering door maakt. Iemand die nog geduld te leren heeft, zal Ik, als hij om geduld bidt, toch niet het volle volmaakte geduld in één keer geven. Dat zou hem bij het leren van geduld niet helpen. Het is bedoeld dat hij uiteindelijk zelf leert tot het volkomen geduld te komen, niet dat Ik zijn geduld steeds ben. Ik verhoor niet alle gebieden zoals de mens dat wil en vraagt. Bij het verhoren van gebeden houd Ik er altijd rekening mee, wat het beste is voor de mens en zijn weg naar volmaakte liefde en wijsheid in alles, in al zijn doen en laten. Want het gaat er op aarde niet om, alles helemaal aan Mij over te laten, het gaat erom dat je leert het volkomen ware volmaakte leven zelf te zijn en alles te doen zoals het Mijn wil is, Mijn eeuwig volmaakte liefde en wijsheid is, uit eigen vrije keus.

Dat je er op vertrouwt dat Mijn wil, Mijn adviezen, Mijn keuzen altijd en eeuwig de beste zijn en dat jij zelf vanuit dat vertrouwen in de volle vrijheid van keus, ervoor kiest te handelen naar Mijn wil, dat is de bedoeling. Ik ben er niet om alles van jullie over te nemen. Ik ben in je hart, om je te leren alles zelf te doen, zoals Ik doe en zoals leven werkelijk leven is. En als het nodig is, dan verhoor Ik een gebed, maar niet altijd. Want verhoren van gebeden, gebeurt uit Mijn liefde en wijsheid en gaat altijd op een manier, die voor iedereen de beste is. Omdat Ik jullie allen het beste gun: Mijn oneindig grootste gelukzaligmakende liefde!

Hemels Brood 4703

Jij neemt eerder en vasthoudender aan, wat je in je hart voelt dat waar is, dan wat mensen zeggen, dat waar is. Maar je wilt dat liever niet opschrijven, omdat je denkt dat veel mensen niet zullen begrijpen, wat je precies met je gevoel in je hart bedoelt en je weet ook niet, hoe dat precies in woorden uit te leggen. Je verwacht dat mensen hun eigen gevoelens zullen zien, als de gevoelens die jij bedoelt, maar dat zijn gevoelens door omstandigheden, gevoelens die met omstandigheden te maken hebben en die gevoelens bedoel jij niet. En je hebt gelijk, er zijn veel mensen die niet begrijpen hoe jij het bedoelt.

Maar er zijn ook mensen die je wel kunnen begrijpen, omdat zij zelf bekend zijn met de gevoelens in het hart zoals jij die bedoelt. En voor hen is het bemoedigend te weten, dat wat zij in hun hart voelen als enige waarheid, los van wat er om hen heen gebeurt, los van wat er met hen gebeurt en los van wat medemensen beweren, ook door jou in je hart zo gevoeld wordt. Want er zijn veel meer mensen die dit ware gevoel in het hart niet kennen, dan wel. En die weinigen die het kennen, raken nog al eens verward, door wat veel van hun medemensen beweren als werkelijk waar, maar het niet is. En juist mensen die zelf heilig geloven in hetgeen zij beweren dat waar is, lijken waarheid te zeggen, doordat ze er zelf van overtuigd zijn. In hun beleving spreken zij waarheid, daardoor hebben veel mensen de sterke neiging om wat gezegd wordt, als waar aan te nemen. Daarbij wordt niet gekeken naar wat er beweerd wordt, maar naar hoe overtuigd het beweerd wordt.

Beter zou het voor iedereen zijn, om te bekijken naar wat er beweerd wordt en niet naar hoe overtuigd het beweerd wordt. Dit kijken naar wat er beweerd wordt, kan alleen zuiver gebeuren in het hart, luisterend naar het gevoel in het hart. Precies dat gevoel, wat jij bedoelt, maar niet nader te omschrijven is. Dat gevoel in je hart wat jij bedoelt, is je contact met Mij, wat er altijd bij iedereen is, maar wat jij je veel bewuster bent, dan veel andere mensen. Jij zoekt vaak contact met Mij en je hebt vaak contact met Mij. En op die momenten dat je geen direct contact met Mij hebt, leg Ik toch steeds antwoorden in het gevoel van je hart, die jij onmiddellijk weet dat waar en volkomen betrouwbaar zijn. Geregeld denk je, hoe kan ik nu aan een ander overdragen, dat die gevoelens in mijn hart waarheid zijn.

Toch merk je ook dat sommigen, zonder verdere uitleg, je begrijpen en de waarheid ook zo zien. Dat komt omdat zij Mijn antwoorden in hun hart ook voelen en weten dat het waar is. Al die andere mensen voelen dat nog niet. Maar houd jij vast aan wat je in je hart voelt en weet dat waar is, dan gaan anderen wel zoeken en zullen Mij vinden. Niet meteen, maar op de bestemde tijd. Want Ik ben altijd in ieder hart aanwezig en ieder mens kan Mij daar vinden. Iedereen kan in zijn hart Mij, Mijn waarheid, en Mijn eeuwig gelukzaligmakende liefde vinden en weten dat het waar is. Iedereen op zijn tijd.

Hemels Brood 4704

Wat heb Ik de wereld te melden: niets. De wereld heeft geen oren naar Mijn Woord, daarom heb Ik de wereld niets te melden. Maar de mens die een kijkje wil nemen in Mijn hemelen, die heb Ik wel wat te melden. De mens die even de wereld uitstapt, die laat Ik graag wat van Mijn hemel zien. De mens die belangstelling voor Mijn Woord heeft, die heb Ik veel te melden. En dat is wat Ik doe, Ik sta midden in de wereld, niet om de wereld iets te verkondigen, maar om de mens die buiten de wereld om wil horen, hoe hij de wereld aan zich voorbij kan laten gaan.

De wereld zelf heeft geen oren, wil niet horen, komt niet luisteren. Maar er zijn wel mensen in de wereld, de wereld van de samenleving, die aan die wereld willen ontkomen en tot een wereld vrijesamenleving willen komen. De wereld blijft altijd de wereld, eigengericht, egoïstisch, vol leugen en bedrog. Als je aan die wereld wilt ontkomen, dan is het nodig niet mee te doen aan alles wat niet waar is, niet mee te doen aan leugens en bedrog, de eigengerichtheid los te laten en belangeloos te handelen, zoekend naar ware liefde. Want dat is de sleutel tot de poort om de wereld te verlaten en in het hemelse te komen: ware liefde. De wereld heb Ik niets te zeggen, maar jou wel. Mijn Woord is voor jou, niet voor de wereld. De wereld blijft onveranderlijk de wereld, zij luistert niet. Maar jij kunt wel luisteren, je hebt ogen die kunnen zien, het hemelse kunnen zien, je hebt oren die kunnen horen, Mijn Woord kunnen horen.

Zodra je wilt, kun je het wereldse achter je laten en naar Mijn Woord luisteren en een kijkje nemen in Mijn hemelen. Jou heb Ik iets te melden, zodra je wilt luisteren. Alle mensen die willen luisteren, heb Ik iets te zeggen. De wereld die niet hoort en niet ziet, heb Ik niets te zeggen. En hoewel zij denkt te weten, te begrijpen, te zien, weet zij niets, begrijpt zij niets en ziet zij niets. Daaraan verspil Ik Mijn Woord niet. Maar aan jou geef Ik de sleutel om de wereld te verlaten en naar de hemel te komen. Die sleutel is onbaatzuchtige liefde en haar niet te overtreffen wijsheid. Jij weet nu het belangrijkste. Wat de wereld niet weet, niet kent, weet en ken jij nu: Mijn onbaatzuchtige liefde aannemen is jouw sleutel tot Mijn hemel!

Hemels Brood 4705

In de volkomen oprechtheid van het hart is Mijn aanwezigheid, bij iedereen. In de volkomen eerlijkheid, de volkomen waarheid, ben Ik in het hart, bij iedereen. Liefde kan niet anders zijn, dan in oprechtheid, in waarheid, in zuiverheid, in volkomen onbaatzuchtigheid. Iedereen kan waarheid peilen, als hij zelf geheel oprecht en volkomen eerlijk en onbaatzuchtig in zijn hart is. Dan kan hij daar door Mij weten of iets waar is of niet.

Want wie in zijn hart oprecht eerlijk en in waarheid is, volkomen onbaatzuchtig, die maakt deel uit van Mij in zijn hart en hij weet en voelt in zijn hart alles zoals het leven werkelijk is en zoals de verhoudingen werkelijk zijn. Die hoeft Mij dat niet meer te vragen, die weet en kent, die voelt in zijn hart als deel van Mij, alles zoals het werkelijk is, in eenheid met Mij is ook al wat hij weet en kent, wat hij voelt en ziet gelijk aan Mijn weten en kennen, voelen en zien. Zodra iemand op die manier gelijk is aan Mij in zijn hart, is hij ook gelijk aan Mijn liefde en is zijn handelen gelijk aan Mijn liefde. Niemand kan zijn handelen gelijk aan Mijn liefde brengen door het zelf te willen, vanuit het verstandelijke eigen willen. Iedereen kan tot Mijn liefde komen, maar het eigen handelen naar liefde is alleen te bereiken, door in oprechte eerlijkheid en waarheid, volkomen onbaatzuchtig in zijn hart te zijn en daarmee als deel van Mij gelijk Mij te zijn. Dan vloeit Mijn liefde als vanzelf door in al zijn handelen, zonder dat hij dat hoeft te vragen.

Wie in zijn hart gelijk aan Mij is, die hoeft niet meer te vragen, die is het werkelijke leven Die Ik ben, als evenbeeld gelijk aan Mij, gelijk aan Mijn liefde, in al zijn handelen. Aan ieder die zich afvraagt, hoe kom ik in die liefde, die Mijn Schepper is en bedoeld heeft voor mij om te zijn, zeg Ik: kom eerst in je hart in volkomen eerlijkheid en oprechtheid tot volkomen waarheid en volkomen onbaatzuchtigheid, dan vind je alles wat nodig is, om in al je handelen die liefde te zijn, als deel van Mij, als evenbeeld van Mij, zonder vragen. Want je kunt het zelf niet bereiken, als je niet gelijk aan Mij in je hart volkomen eerlijk en onbaatzuchtig bent. Dan ben je zelf, wat Ik ben, jouw keus, Mijn wil.

Eerlijk en oprecht, volkomen waar en zuiver, volkomen onbaatzuchtig, werkelijk leven, werkelijk liefde. Jouw keus, Mijn wil: vrij volmaakt eigen werkelijk zijn, ware liefde. Niet onder woorden te brengen, maar eenvoudig in je hart te weten, te kennen, te voelen en volmaakt in liefde eeuwig te Zijn.

Hemels Brood 4706

Aan mensen die niet in Mijn bestaan geloven, zou je eens kunnen vragen waar zij denken, dat hun besef van zijn vandaan komt. Waarschijnlijk zullen de meesten antwoorden, uit het niets, het is er gewoon, wij zijn er gewoon. Vraag hen dan eens hoe zij denken dat iets uit niets kan zijn. Hebben zij ooit iets uit niets zien ontstaan? Vraag hen dan ook eens, wat volgens hen niets is. En kijk dan eens of er iemand is, die dat niets kan omschrijven of kan aanwijzen. Zelfs de wind, die je niet ziet, is niet niets, komt ergens vandaan, heeft een situatie als oorsprong van ontstaan. Ook de kracht van wind komt niet uit niets, maar uit een bepaalde omstandigheid, die ook niet uit niets is.

Niets is niets. Alles is bestaan uit bestaan. Ik ben Bestaan, Ik ben Leven. Als iemand tegen je zegt: je geld of je leven! Dan kun je zeggen: wat heb jij aan mijn leven, alleen geld heeft voor jou waarde, dus waarom vraag je om mijn leven? Maar diegene is niet uit op je leven, hij is op je geld uit. Hij geeft jou de keus: behoud je liever je geld of liever je leven? Omdat hij er van uitgaat, dat je het liefst je leven behoudt, en hij heeft het liefst je geld. Dan kunnen beiden tevreden zijn, dus een goede verdeling, jij je leven, hij het geld. Maar, hij behoudt wel ook nog zijn leven. Dus toch niet zo eerlijk als wel lijkt. Alles is op verschillende manieren te begrijpen, maar niets, blijft altijd niets. Iets kan nooit niets zijn. Wie eerlijk op je vragen, zoals Ik je hierbij aanraadde, antwoord geeft, kan niet anders dan inzien, dat zijn besef van bestaan niet uit het niets kan komen, evenals zijn bestaan niet uit het niets kan zijn ontstaan.

Maar de meesten zullen toch zoeken naar een uitleg, die het bestaan vanuit niets verklaart, maar niet werkelijk verklaart. Zij willen alleen niet toegeven, dat hun ontstaan, hun bestaan, niet gewoon er is, uit niets er is. Luister maar eens naar de vreemde bochten die mensen met hun verklaringen maken. En bemerk welke gedachten dat bij jou teweegbrengt. Brengt het jou in verwarring, of ga je juist duidelijker zien en begrijpen wie Ik Ben en wie jij bent, van wie jij je besef van bestaan bent. Dan kun je nog duidelijker gaan voelen dat jij je besef van Mij bent, niet anders dan besef van Mij. Ik ben bestaan, leven. Elk besef van bestaan, elk besef van leven, is besef van Mij. Elk besef van eigen zijn, is het eigen besef van Mijn zijn. Elk besef van liefde, is besef van Mijn liefde. Jouw besef is jouw besef, terwijl Ik dat besef ben, omdat bestaan, Ik ben, ieder bestaan is uit Ik Ben, Die Ik Ben.

Hemels Brood 4707

Als je begrijpt hoe je lichaam als eenheid werkt, met al je verschillende organen, die ieder doen wat ze moeten doen en toch ook direct in hun werking met elkaar in verband staan, dan kun je wellicht ook begrijpen hoe het werkelijke leven Eén is, met alle verschillende wezenlijkheden die jullie allen, ieder voor zich, net zo uitgebreid zijn, als Ik, waarmee jullie allen in Eenheid zijn. Maar in een materieel lichaam heb Ik jullie in de beslotenheid van het materiële ondergebracht, zodat de eenheid van het vele behouden blijft en ieder afzonderlijk als deel van het geheel, gaat begrijpen hoe de Eenheid in de vele delen van Eén, toch Eén eeuwig blijft. Dit als antwoord op wat ieder voor zich wil zijn, maar buiten de eenheid niet is of kan zijn.

In de vrije eenheid van geest kan ieder overal zijn waar de Geest is. De Geest, het werkelijk Leven, is alles en is overal, want er is niets anders dan God, werkelijk Leven, volmaakt Zijn, werkelijk totale gelukzaligheid, voor mensen niet te omschrijven, ÉÉN: IK BEN. Waar Ik Ben is iedereen, overal en alles. Alleen door het materiële lichaam wordt de ziel op een plaats vastgehouden, om de geest van de ziel de vrijheid te kunnen geven, tot zijn oorspronkelijk vrije wezenlijkheid in het eigen besef van zijn volledig eigen bestaan, in de eenheid van Ik Ben, terug te komen. In dit lichaam kan hij alleen daar zijn, waar zijn materiële lichaam in zijn materiële omgeving zich bevindt. Maar de eenheid van zijn is daarmee niet weg en de geest heeft in bepaalde omstandigheden nog gelegenheid om buiten het lichaam om, als deel van Ik Ben, overal te zijn, alles te zien, te weten, te kennen. Alleen nooit zonder God, Die Ik Ben.

Op aarde, in het materiële, is het voor de meeste mensen niet mogelijk om buiten het lichaam om overal te zijn. Dat is een zeldzaamheid, die alleen nu en dan gegeven is aan sommige mensen, om verschillende wijze redenen uit Mijn liefde, die graag de liefde onder de mensen bevordert. Wie dit begrijpt, die heeft al een geestelijke diepte in zijn ziel bereikt, die verder gaat dan de doorsnee. Niet uit eigen verdienste, maar altijd ten dienste van zijn medemensen en het heil van alle mensen, altijd uit Mijn liefde, de oneindig gelukzaligmakende ware liefde, het ware Leven, Die Ik Ben, tezamen met alles en iedereen BEN.

Hemels Brood 4708

Door de eeuwen heen hebben mensen meerdere goden bedacht om te eren, om te aanbidden, om machten buiten de menselijke macht om, gunstig te stemmen. Zodat er geen rampen over de mensen zouden komen. En er zijn allerlei rituelen en tradities bedacht, om al die bedachte goden tevreden te stellen. Alles door mensen bedacht, maar nooit werkelijkheid. In werkelijkheid zijn er geen goden, in werkelijkheid ben Ik alleen God en heb Ik alleen alle macht, ben Ik alleen werkelijk Leven.

In werkelijkheid zijn jullie ieder voor zich en allen tezamen Mijn leven. In werkelijkheid is alles uniek, is iedereen uniek, in werkelijkheid ben Ik Uniek. Zoals jij als enige uniek jezelf bent, zo is iedereen als enige uniek zichzelf en zo ben Ik als Enige Uniek, jullie allemaal. Zo is de aarde met alles erop en eraan uniek, en zo is alles in het heelal uniek en samen met elkaar Uniek Mij. Jij voelt en weet dat jij jij bent, er is geen tweede zoals jij, nergens in de hele oneindigheid. Er is Eén leven, in de hele oneindigheid is Eén leven, dat ben Ik en jullie, ieder voor zich, zijn uniek deel van het Enige leven, van Mij, Mijn eigen unieke Wezenlijkheid, Mijn Goddelijkheid. Van jou is geen tweede, van Mij is geen tweede, van iedereen is in Mijn Unieke Zijn geen tweede. Zoals je bent, ben je, zoals je bestaat, besta je, jouw vorm is jouw vorm, in eeuwigheid uniek.

Dat is zo, omdat Ik zo Ben en omdat Ik jou zo gemaakt heb, het bestaan gegeven heb, je vorm gegeven heb, uit één uniek deeltje van Mijn Zelf. En er zijn oneindig veel unieke deeltjes die Ik tezamen ben, waarvan Ik uitdeel terwijl ieder uniek deeltje toch onveranderlijk Mij blijft, uniek deeltje van Mij blijft en Ik blijf eeuwig tot in de oneindigheid zelf al die unieke deeltjes. Al die unieke deeltjes zijn leven, Mijn leven, Mijn bestaan, Mijn besef, Mijn alles. Al die deeltjes hebben, uniek van zichzelf, Mijn unieke macht, welke Mijn unieke liefde is. En al die oneindig veel, op zichzelf unieke deeltjes, hebben allemaal in zich Mijn liefde, werkelijk leven, het Enige Unieke werkelijke Leven. Daarmee zijn al die oneindig vele deeltjes als zichzelf uniek leven en tezamen Mijn leven, Uniek Eén Leven.

Hieruit kun je begrijpen, dat er geen ander leven is, omdat jij jezelf als één bestaan weet te zijn, weet je ook dat Ik Eén bestaan Ben. En weet je ook dat er maar Eén werkelijk leven is, Eén werkelijk ware liefde is. Zoals de lach één begrip is, maar iedereen kan lachen, zo is liefde ook één begrip, maar iedereen kan liefhebben. Op die manier ben Ik Eén God, Eén Leven, maar iedereen kan leven!

Hemels Brood 4709

Je vraagt Mij in je hart, wat vandaag de boodschap mag zijn om op te schrijven. In je contact met Mij even daarvoor, liet je Mij weten, dat je blij en tevreden bent met leven. Niet dat alles altijd goed en naar wens gaat, maar los daarvan ben je met het innerlijk besef van leven, wat Mijn leven in jou is, blij en tevreden. En Ik zei je dat op te schrijven, en je aarzelde, omdat je weet dat door de meeste mensen waarschijnlijk niet beseft wordt, welk gevoel van innerlijk leven je bedoelt. Maar Ik heb het je toch doen opschrijven, en je hebt het toegevend aan Mijn verzoek, gedaan.

Ja, velen zullen het werkelijke leven in hen nog niet zo ervaren, zoals jij het, helemaal los van welke gebeurtenissen dan ook, ervaart. En hetzelfde geldt voor liefhebben. Je kunt iemand liefhebben en toch verwijten maken, als hij iets verkeerds doet. Als iemand van zijn naaste, die hij liefheeft, ziet dat hij een verkeerde beslissing neemt, dan kan dat ondanks de liefde voor diegene toch irritatie geven en verwijten of zelfs afwijzing en boosheid. Kijk, en dan is liefde nog geen werkelijke liefde. Want werkelijke liefde kan niet gepaard gaan met irritatie, met afwijzing, met boosheid, met teleurstelling, en dergelijke. Werkelijke liefde ziet alles wat goed gaat, maar ook alles wat niet goed gaat. Maar werkelijke liefde verdraagt wat niet goed gaat en wordt er niet minder om. Werkelijke liefde zoekt naar een mogelijkheid om diegene te behoeden voor zijn misstappen, voor de gevolgen van zijn misstappen en geeft zorg die de misstappen tot herstel brengt.

Zo ga Ik in werkelijke liefde met jullie allen om. Geloof Mij, Ik zie al jullie kleine en grotere misstappen, maar je zult van Mij geen verwijt krijgen, Ik word daarover niet geïrriteerd, noch boos of teleurgesteld. Met liefde sta Ik klaar om de misstappen in zicht en in besef te brengen, om diegene tot liefde terug te voeren. Soms is Mijn zorg wel eens moeilijk en pijnlijk, maar dat is nooit uit boosheid, dat is altijd uit liefde, om de gevolgen van het steeds herhalen van misstappen te voorkomen. En als daar een pijnlijke gebeurtenis bij kan helpen, is het Mijn liefde om die daarvoor  toe te laten.

In je hart zie Ik dat je Mij helemaal begrijpt. En bij diegenen die je werkelijk lief hebt, werkt jouw liefde als Mijn liefde. Maar je hebt nog niet iedereen in elke situatie werkelijk lief. En daarvoor hoef je je niet te schamen, geef het toe en met Mij samen zal jouw liefde meer en meer groeien tot Mijn liefde, zoals liefde werkelijk is voor alle mensen. Mijn oneindige liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 4710

Je vraagt Mij in je hart, of het nu nog geen tijd wordt om terug te komen en de mensen tot liefde te brengen. Omdat er zoveel leed is wat met liefde voorkomen of genezen kan worden en veel mensen dat niet beseffen. En voor velen is geld en bezit, is macht het belangrijkste.

Ik zeg je, Ik kan er voor zorgen dat geen geld of bezit meer is. Maar daarmee zal de liefde niet terugkeren. Omdat het niet gaat om wat buiten de mens is, maar wat in de mens is. Al neem Ik alle welvaart weg, dan nog blijft in het hart van veel mensen hebberigheid en drang naar macht, drang naar overheersen, alsof dat de enige overlevingsmogelijkheid is. Dat is de misvatting die in de mens zetelt. Alles wat buiten de mens is, is gevolg van die misvatting in de mens, die hem drijft tot hebberigheid en het streven naar macht. Zowel in het groot als in het hele beperkte klein. Want zelfs mensen die niets hebben, staan elkaar nog naar het leven, verraden elkaar, en nemen elkaar het kleinste bezit nog af. Het nodig hebben van macht om te overleven is de grootste misvatting, waar al het andere uit voortkomt. Want uit die misvatting komt de drang naar bezit, waarmee macht gekocht kan worden. Gekocht wordt daarmee steun voor macht, met de valse belofte van macht.

Maar je hebt gelijk, het wordt tijd voor Mijn terugkomst, het wordt tijd voor de liefde als leiding, het wordt tijd dat die grote misvatting wordt weggenomen uit het hart van de mensen. Maar daarvoor is het nodig, dat de mens gaat inzien, dat werkelijk overleven niet door macht en bezit zal lukken. Daarom moet eerst juist datgene gebeuren, wat de mens tot het inzicht brengt, waardoor hij werkelijk kan overleven. Tot het inzicht, dat overleven niet de overlevingsdrang uit zijn misvatting kan zijn, maar dat overleven alleen door liefde gebeurt, pure ware werkelijke onbaatzuchtige liefde, in nederigheid voor elkaar. Omdat leven niet bedoeld is voor de individu alleen, maar voor allen tezamen. De mens moet eerst zijn misvattingen inzien, inzien dat al zijn streven om te overleven zinloos is zonder liefde, dat niets anders hem zal doen overleven dan liefde en dat het daarvoor nodig is, om alle hebberigheid uit zijn hart te verwijderen, tot op het allerkleinste beetje, en met liefde te vervangen. Dat zicht, dat moet de mens zelf krijgen.

Maar Ik kom met Mijn licht en zal licht geven aan alle mensen, nieuw licht, waardoor er meer gezien kan gaan worden. Meer licht in de mens, zodat de misvattingen gezien gaan worden, zodat een werkelijk nieuw besef het oude, de grote misvatting van overleven door macht, ingezien wordt en opgelost wordt. Veel licht, waarmee de werkelijke oplossing om te overleven duidelijk wordt en in de plaats komt van alle misvattingen. Ik kom met veel licht in ieders hart en in Mijn licht gaat voor iedereen duidelijk worden dat overleven alleen liefde is, ware werkelijke onbaatzuchtige liefde. Dat met liefde overleven de grootste gelukzaligheid is. En dan wordt gezien, hoe miserabel klein en onbeduidend de grootste machthebber eigenlijk is, geld en bezit, heersen over anderen, het is het minste van het minste. Maar wie het minste in rang is, geen enkele macht heeft, geen geld en bezit en dat ook niet nastreeft omdat hij gelukkig is met liefde in zijn hart, die zal met grote verbazing bezien worden, omdat hij dan de grootste rijkdom en macht blijkt te hebben.

Dus ja, Ik kom, met veel licht kom Ik, om alle mensen te helpen tot inzicht te komen, tot het besef dat iedereen alleen overleeft met liefde, dat de enige mogelijkheid om te overleven liefde onder elkaar, voor elkaar en voor Mij is. En dat alleen daarmee ware gelukzaligheid bereikt wordt. Ik kom met licht! Hemels licht!

Hemels Brood 4711

Geforceerd iets afdwingen en het dan krijgen, is niet het hebben. Veel wordt er door de wereld geforceerd afgedwongen en daardoor verkregen en veel is dan ook niet werkelijk hebben. Iemand kan veel op die manier verkregen hebben, maar hij bezit het toch niet werkelijk. Werkelijk bezit is ongedwongen verkregen uit liefde. En werkelijk bezit is niet iets wat iemand zelf wil behouden. Wat je werkelijk bezit, ben je bereid om te delen of om door te geven. Wat je werkelijk bezit, bezit je met elkaar en met Mij.

Werkelijk bezit je pas iets, als je niets hoeft te bezitten. Als het voldoende is dat je kunt gebruiken, wat je nodig hebt, niet meer en niet minder. Werkelijk bezit je pas iets, als je begrijpt en doorvoelt dat er geen bezit is, anders dan gezamenlijk bezit, gezamenlijk bezit van leven, Mijn ware liefde. En dat kan nooit bezit zijn, omdat liefde geen bezit kent en toch alles is en alles geeft. De schommel van bezit op aarde piept en knarst aan alle kanten, scharniert niet goed en hangt voor een groot deel uit zijn voegen, knarsend en grommend is zij in een trage beweging in elkaar aan het storten. Wie het ene moment nog veel bezit aan geld en goederen, heeft het andere moment niets meer, zomaar verpulverd is al zijn geld en al zijn macht is vervlogen, als een blad in de wind.

Wat is bezit? Onzekerheid of het er morgen nog is. Angst om het kwijt te raken, het kan gestolen worden, vergaan. Maar liefde, werkelijke liefde, Mijn liefde blijft eeuwig, kan niet gestolen worden, niet zomaar vervliegen, niet wegwaaien in de wind. Toch, liefde kun je niet geforceerd afdwingen en daarmee verwerven. Liefde van mensen niet en Mijn liefde ook niet. Liefde van Mij krijgt iedereen, heeft iedereen, alhoewel velen dat niet beseffen of niet ten volle beseffen. En al diegenen die dat niet beseffen, verwachten het van hun medemensen, dwingen het af bij hun medemensen, eisen het, terwijl ze er zelf maar zo weinig van hebben. Zij dwingen anderen liefde af die het ook niet hebben, want er is een enorme armoede aan liefde bij zoveel mensen.

Gelukkig heb Ik genoeg liefde voor alle mensen en gedwongen, geforceerd of geëist, Ik geef het jullie, elk moment van je leven geef Ik het jullie. Bij wie komt het meeste aan, van al Mijn liefde die Ik iedereen geef? Bij degenen die niet forceren, niet dwingen, niet eisen, maar beseffen dat zij niets bezitten, niets hoeven te bezitten en dankbaar en blij zijn, met alle liefde die zij weten dat Ik hen geef!

Hemels Brood 4712

Leven is altijd een zekere werkzaamheid, is altijd beweging, is niet statisch, maar altijd creërend, altijd doorgaand creërend. Deze werkzaamheid is in alles en iedereen. In de materie hebben de geleerden de beweging van de moleculen al ontdekt en trillingen van licht en geluid waargenomen en ingezet voor allerlei doeleinden. Leven is, als je het zo zou kunnen stellen, door Mij ingezet voor allerlei doeleinden, maar dan wel wat anders dan de mens met de bewegingen die hij kent doet.

Want Ik Zelf ben in alles en iedereen de levensbeweging, de levenswerkzaamheid, de levenstrilling, volkomen volmaakt en oneindig blijvend. Ik Zelf ben de Goddelijke Wezenlijkheid in het oneindige Besef, de volmaakte oneindige intelligentie, welke de wijsheid is uit de volmaakte oneindige onbaatzuchtige liefde. In Mijn levende werkzaamheid vormen engelen deel van Mijn werkzaamheid, volmaakt en eeuwig verbonden aan en in Mijn werkzaamheid. Zij hebben daarin geen vrije keus, maar zijn zich van zichzelf wel bewust, hebben besef van bestaan en een grote mate van gelukzaligheid. Ze zijn volmaakt leven en kunnen zich geen voorstelling maken van een eigen keus, anders dan het grote geluk wat zij ervaren bij hun eigen werkzaamheid, omdat zij wel beseffen dat er geen groter geluk is, dan dat wat hun werkzaamheid hen geeft.

Dan kom Ik bij de mens. Ook de mens heeft zijn levende werkzaamheid, maar de mens heeft behalve zijn besef, wel ook een keus. En wat doet de mens? Vergelijk het eens met een fabriek waar met een groep mensen aan een lopende bandsysteem gewerkt wordt en waar het werk wat de ene mens doet, direct afhankelijk is van het werk wat een ander mens doet, in een keten van werkzaamheden die tezamen leiden tot een eindresultaat. Maar nu heeft ergens in die keten één van de werkers er even geen zin meer in en verlaat zijn werk, om buiten een luchtje te scheppen. Met als gevolg, dat de hele reeks van nodige werkzaamheden vastloopt en de productie stagneert, resultaat: geen resultaat. Dat kan een mens doen, een engel nooit. En mensen doen dat, stappen gewoon uit hun werk als het hen even niet zint, of als ze iets anders liever willen. Op die manier doen mensen dat ook met het werk dat hun leven aangaat, hun levenswerkzaamheid wordt door hun vrije keuzen vaak verstoord.

Zou Ik Mijn werkzaamheid en Mijn werkzame engelen niet voor het leven van de mens inzetten, dan zou de mens zijn levensvatbaarheid al lang verloren hebben. Maar daar hebben de meeste mensen geen enkel besef van. Ja, mensen zijn vrij in hun keuzen, maar hun keuzen zijn verre van volmaakt en het is daarom dat zij in de materie, behoed door Mijn liefde, zoveel leed te verwerken krijgen en toch, juist daardoor, zullen komen tot de gelukzaligheid van werkelijk werkzaam leven, met de blijvende vrije keus van het zelfstandig bestaan wat, direct met Mij verbonden, uiteindelijk oneindig veel meer is, dan een engel in zijn grote gelukzaligheid is. Want de mens is dan het volkomen volmaakte besef van werkelijk Goddelijke Leven, in de volkomen vrijheid van zijn, de hoogste gelukzaligheid van leven, Die Ik Ben.