Hemels Brood 4496 t/m 4526

Hemels Brood 4496

Het moeilijkste om te leren voor veel mensen is volkomen onvoorwaardelijke liefde te zijn in alles. Alleen al onvoorwaardelijk te zijn in elk handelen is enorm moeilijk en veelal is daarvoor nog weinig besef en al even weinig inzet. Er is altijd wel iets wat iemand terug verwacht voor zijn werk, voor zijn handelen, voor zijn woord. Iedereen vindt altijd wel iets wat de ander zou moeten kunnen, zou moeten geven, weten, zijn, hebben, enzovoorts. Dat op zich is al niet meer onvoorwaardelijk.

Iedereen heeft wel ergens een afkeer van, een weerstand tegen, een twijfel over, enzovoorts. En dan heb Ik het nog niet eens over onvoorwaardelijk vertrouwen in Mij en Mijn liefde en vertrouwen in jezelf en je eigen hart, waar Ik altijd Ben en waar je zonder enige voorwaarde Mij kunt beluisteren en met Mij kunt spreken. Het onvoorwaardelijk liefhebben, of eerst al eens onvoorwaardelijk handelen, is alleen al moeilijk, omdat niemand anders onvoorwaardelijk handelt en dat ook heel acceptabel gevonden wordt onder de mensen. Je moet iets presteren, dan krijg je er voor terug. Maar elkaar zonder voorwaarden geven, helpen, steunen, gaat maar tot op zekere hoogte en dan komen toch altijd wel voorwaarden, dan zijn er toch altijd wel verwachtingen, dan wil de mens toch resultaat zien.

En ja, resultaat is nodig bij alles wat je doet. Het zou alleen geen voorwaarde moeten zijn, maar slechts een logisch gevolg op het werk dat verzet is. Een planning hoe iets tot resultaat kan komen, is een ordening van logisch gevolg op gevolg, en kan onvoorwaardelijk blijven, als er geen eisen gesteld worden aan wat het moet opleveren. Hooguit wat het zou kunnen opleveren, zoals Mijn liefde onvoorwaardelijk is, terwijl Ik daarbij heel goed weet, wat het kan opleveren. Maar Ik eis van niemand dat hij zorgt, dat Mijn liefde ook daadwerkelijk dat gaat opleveren, wat het zou kunnen opleveren. Ik geef Mijn liefde niet om het resultaat, maar zodat de mogelijkheid er voor iedereen is, om tot resultaat te komen. Leer je werk voortaan zo te doen, zonder van jezelf te eisen, zonder van anderen te verwachten. Leer dat en met tijd zal dat steeds beter gaan. Als je wilt.

Hemels Brood 4497

In de Bijbel, de geschriften die van oudsher in Mijn Naam zijn opgeschreven en waar Ik uitleg geef over Mijn bestaan, jullie bestaan, de Schepping, de samenhang tussen alles wat is en leeft, Mijn Evangelie en de bedoeling van bestaan op aarde, staat alles in verborgen termen. Zodanig in verborgen termen, dat het grootste deel van de betekenis vooral letterlijk genomen is of helemaal niet begrepen. Van eeuw tot eeuw hebben mensen gedacht dat Mijn Woord bedoeld is letterlijk te begrijpen en daar waar de zinsverbanden in de letterlijke zin van de aangenomen betekenis niet passend werd gevonden, is of de tekst aangepast of deels weggelaten. De teksten in de Bijbel zijn echter niet bedoeld geweest om de betekenis letterlijk te nemen. Dat is dan ook het verborgene.

De teksten zijn juist zo geschreven, dat de indruk gewekt wordt, dat zij een letterlijke betekenis hebben. Maar de werkelijkheid is, dat zij een geestelijke betekenis hebben. Maar deze geestelijke betekenis gaat pas gezien worden, door mensen die voorbij het letterlijke kunnen zien, omdat zij er meer en meer besef van hebben gekregen, dat hun leven een geestelijk leven is en niet materieel. Hoe meer die mens het geestelijke van zijn leven gaat inzien en beseffen, des te meer gaat hij geestelijk begrijpen en des te meer gaat hij de geestelijke betekenis van de Bijbelteksten zien en begrijpen.

Sommigen mensen heb Ik op verschillende manieren geïnspireerd over de geestelijke betekenis van Mijn Woord te schrijven, om degenen die beginnen te beseffen, verder te helpen tot meer besef van hun geestelijke bestaan en de bedoeling van hun leven. Maar het blijft daarbij de bedoeling, dat ieder zelf tot besef en tot groei in waar geestelijk leven komt. En dat zou geschaad worden, als Ik Mijn uitleg niet in verborgen teksten gegeven had. Daarom is voor de nog materieel levende mens, die nog nauwelijks zijn geheel geestelijke bestaan als zodanig beseft, de teksten in de Bijbel verhuld gegeven, maar altijd toch ook zo, dat zij in de letterlijk genomen betekenis ook een goede bijdrage zijn in de omgang met elkaar. Zo wordt met de Bijbel zowel de materieel denkende mens alsook degenen, die hun leven geestelijk beginnen te begrijpen, gediend.

En nu zie Ik in je hart de vraag, hoe komt het, dat mensen alles zo willen onderzoeken. Ik kan je daarover het volgende zeggen: de nog vooral materieel denkende mens heeft ergens in zich toch een besef, dat er een grond van zijn bestaan is, hij gaat dat vooral materieel onderzoeken. Hij zoekt als het ware de betekenis van zijn bestaan in de verhoudingen in de materie en daar kan hij eeuwen en eeuwen zoeken en hij zal steeds weer nieuwe ontdekkingen doen, die hem zullen boeien en verder doen zoeken. Maar het werkelijke leven, wat hij als een vage prikkel in zich heeft, zal hij er toch niet vinden.

De mens die in zich besef begint te krijgen van zijn vooral geestelijke bestaan, gaat van de teksten in de Bijbel de vooral geestelijke betekenis inzien en geholpen door al wat er door anderen door Mij geïnspireerd is opgeschreven, gaat hij er meer en meer naar zoeken, de Bijbel geestelijk te begrijpen en ook hij zal steeds opnieuw betekenissen en verbanden ontdekken en begrijpen, wat hij eerder niet zag, begreep of besefte. Ook hij raakt geboeid door wat hij ontdekt en geroerd in zijn hart. En dat is dan ook gelijk het verschil met de wetenschapper, die de materie zoekt te begrijpen, terwijl de geestelijke het ware geestelijke leven zoekt te begrijpen. Ze kunnen beiden geboeid zijn door wat ze ontdekken, alleen de geestelijke onderzoeker vindt uiteindelijk alles in zijn hart, terwijl de wetenschapper maar nauwelijks of niet aan zijn hart toekomt en zijn heelal blijft uitdijen, alsof er geen eind aan materie komt.

Waarom blijven beiden zoeken? De materie mens blijft zoeken, omdat hij steeds nieuwe mogelijkheden ontdekt. De geestelijke mens blijft zoeken, omdat hij verwacht, dat veel meer teksten, die letterlijk genomen zijn, eigenlijk een belangrijke geestelijke betekenis hebben. En hij heeft gelijk. Uiteindelijk zal hij het vinden in zijn hart en Mij en Mijn liefde daar ontdekken. Hij zal het ware leven vinden en terugkomen bij zijn oorsprong, Mijn ware liefde. En de wetenschapper? Die zal het ook vinden, via een andere meestal langere weg, maar ook hij zal het vinden. Ook hij zal Mij vinden, niet als, of in materie, maar geestelijk, in zijn hart. Maar zowel de één als de ander kan Mij en alles met Mij zonder omweg vinden, in hun hart, waar Ik in ieder mens in grote liefde altijd BEN.

Hemels Brood 4498

Een dief weet dat hij een dief is. Maar het stoort hem niet een dief te zijn. Als iemand hem vertelt dat het niet goed is om een dief te zijn, dat hij daar mensen tekort mee doet, ze benadeelt, zal hij daarom niet ophouden dief te zijn. Hij zal hooguit het dief zijn meer verbergen, zodat hij niet als dief gezien wordt, maar zich verbeteren zal hij niet.

Zo is het ook met Mijn leer. Hoe mensen handelen en hoe Mijn leer hen vertelt dat het beste is om te handelen, verandert aan hun handelen niets. Het spreekt hen niet aan. Het voordeel van hun handelen is voor hen belangrijker, net als de dief zijn handelen als dief niet loslaat, omdat hij het voordeel van diefstal belangrijker vindt. Het heeft dus weinig zin om een dief met woorden tot bezinning te brengen. Net zo heeft het voor veel mensen ook weinig nut, om hen met woorden tot bezinning te brengen. Doordat mensen in hun eigen handelen groot belang zien, worden zij verblind. Daardoor zien zij wat werkelijk van belang is voor hun werkelijke leven niet en zij willen het ook niet horen.

Maar in de loop der tijd zal de uitkomst van hun handelen niet meer zo passend zijn bij hun noden en behoeften. Dan zal het belang van hun handelen verminderen. Maar net als de dief, als hij ophoudt dief te zijn, geen inkomsten meer heeft, zo weet de mens niet, als hij het belang zijn handelen verliest, hoe nu verder. Hoe het was voldoet niet meer, maar wat voldoet dan wel? Op zo’n moment houd Ik diegene opnieuw Mijn leer voor ogen. Niet direct en confronterend, maar via gebeurtenissen, gesprekken, geschriften, en dergelijke. Dan komen er vragen en belangstelling om meer te weten te komen van Mijn leer en wat Mijn leer oplevert. Dan komt er besef van een heel ander belang, dan komt er besef van het belang van werkelijke leven en alles wat nodig is, om tot dat werkelijke leven te komen. Dan krijg Ik met Mijn leer aandacht. Van daaruit is het de bedoeling, dat je al wat je in het belang van waar werkelijk leven en Mijn liefde geleerd hebt, alleen aanreikt aan diegenen, die er aandacht voor hebben. Dan ben je gelijk de zaaier, die alleen in de vruchtbare grond zaait, waar hij zeker weet dat zijn zaad resultaat gaat geven en niet vertrapt gaat worden en verspild is.

Het rijk van God, Mijn rijk, is machtig en krachtig, toch zaai Ik alleen daar waar het zaad tot wasdom kan komen en zeker resultaat zal geven. Wees jij, wezen jullie dan zaaiers gelijk Ik en zaai daar waar de grond er geschikt voor is, waar je woorden met belangstelling aangehoord worden. En al zijn dat maar weinig mensen, al kost het je veel tijd en moeite, geef het niet op, want wat je doet is Mijn Zegen, Mijn rijkste Zegen. Mijn zegen is vele malen meer waard, dan jouw tijd en jouw moeite. Wees Mijn rijkste Zegen en al groeit uit jouw inspanningen maar één zaadje, die zal tot een boom uitgroeien tot in de hemel en tien, nee, meer dan honderdvoudig vrucht dragen en oneindig veel goed en bruikbaar zaad opleveren, waaruit veel nieuw gewas in goede grond zal opschieten. Zoveel is dat ene zaadje wat jij plant in de oneindigheid waard: het ware eeuwig gelukzalige leven!

Hemels Brood 4499

Als het niet Mijn mildheid en zachtmoedigheid zou zijn, maar de starheid en eigenzin van de mens, die de mens begeleidt tijdens zijn verblijf op de aarde, dan kun je je wel voorstellen hoeveel temeer de mens te lijden zou hebben. Steeds opnieuw herstelt Mijn milde liefde in zachtmoedigheid de gevolgen van de harde en vernietigende mens. Ongemerkt, om de vrijheid van de mensen niet te belemmeren. Achter de schermen werkt Mijn liefde mild en zachtmoedig, velen leed besparend. Maar Mijn liefde kan niet elk leed voorkomen of wegnemen. Al wat er toch nog aan leed gebeurt, heeft een noodzaak, een reden en is van belang voor de toekomst van alle mensen tezamen en ieder mens persoonlijk.

Steeds zullen er over de aarde verspreid moeilijkheden zijn. Gezamenlijke moeilijkheden en persoonlijke moeilijkheden, die om een gezamenlijk oplossing vragen, of een persoonlijke. En naar gelang zullen mensen daarvan leren en daarmee zich oefenen. Want op aarde leven is vooral leren en oefenen, is daarmee groeien en verder komen. Want niets op aarde is zomaar voor de lol, toevallig en zonder nut. Tot op de kleinste zandkorrel, tot op het minuscuulste deeltje is het bedoeld te zijn, zoals en waar het is. En in dat precies zo en niet anders geordende geheel, is de mens vrij in al zijn handelen, vrij in zijn keuze, vrij in zijn denken en in zijn besluiten. Alleen, hoe vrij ieder mens ook is, hij heeft wel altijd zijn eigen besef van bestaan en daarmee ook besef van al zijn handelen en de gevolgen van zijn handelen, van zijn keuzen, van zijn denken. En dat eigenbesef van bestaan en bemerken van alle andere mensen om hem heen en alles wat op aarde is en leeft en bestaat, kan verwarrend zijn, kan met alles wat om hem heen is en gebeurt heel verwarrend zijn.

Het besef van eigen bestaan in vrijheid van zijn is niet zo gemakkelijk en zou aanvoelen als zweven in de ruimte zonder enig houvast, als Ik om die vrijheid heen geen ordening zou hebben ingesteld. Als Ik niet Zelf op aarde zou zijn gekomen, als Mijn liefde de mens niet in zijn vrijheid mild en zachtmoedig zou begeleiden, in zijn hart en in alles. Maar Ik Ben er, altijd, voor iedereen, in ieders hart, tot ware steun. Daar ben Ik voor ieder, zijn houvast. Daar ben Ik voor jou, je houvast, in ware liefde.

Hemels Brood 4500

Sommige mensen maken onaangename opmerkingen die iemand kwetsen, terwijl ze niet beseffen hoe pijnlijk of kwetsend hun opmerking is voor diegene. Vanuit welke gedachte worden zulke opmerkingen dan gemaakt, als het geen bewust gemaakte opmerkingen zijn, als het niet het doel was om te kwetsen.

Bij veel mensen is een zeker verlangen naar een bepaalde mate van persoonlijke waarde. Deze waarde wordt doorgaans afgemeten aan de wisselwerking tussen hen en mensen om hen heen en de situaties die daarbij ontstaan. Dat hangt ook nauw samen met de waarde die diegene tijdens zijn jeugd heeft opgedaan. Wat gaf hem waarde en wat ontnam hem waarde en welke waarde kregen mensen om hem heen bij welk handelen, bij welke situaties. Zo leerde diegene een maatstaf van waarde. Zo leert iedereen van jongs af aan een maatstaf van waarde. Al die in de jeugd aangeleerde maatstaven zijn bij alle mensen verschillend en geven mensen een verschillende houding in het leven. Nu kan er een situatie ontstaan, bijvoorbeeld in een gesprek, waarbij iemand zijn waarde verminderd ziet worden, of hij ervaart bij het gesprek dat zijn waarde niet op het gewenste niveau blijft. Dat prikkelt diegene om een opmerking te maken die hem, in zijn beleving, in één keer zijn waarde weer teruggeeft. Dat hij met zo’n opmerking de waarde van de ander neerhaalt, heeft geen belang, want diens waarde was eenvoudigweg te hoog en dus terecht neergehaald.

Wie Mijn leer van liefde en waarheid begrijpt, die begrijpt ook, dat waarde in elk opzicht en ten aanzien van nederigheid, in het wereldse voor het werkelijke leven van geen belang is. Evengoed is er, ook bij al diegenen die Mijn liefde kennen en er zelf naar streven Mijn liefde in nederigheid te zijn, een verdediging van eigenwaarde ten aanzien van hun medemensen nog aanwezig. En dat kan zich op de meest onverwachte momenten tonen in een reactie, waarbij diegene zichzelf soms ook over zijn reactie verbaast. Eigenwaarde is een diepgewortelde behoefte van elk mens en moeilijk helemaal los te laten. Moeilijk, maar met Mijn hulp niet onmogelijk. En zoals bij alles is het ook hierbij, wie werkelijk wil en Mijn hulp in liefde aanneemt, zal zeker leren zijn eigenwaarde los te laten en in nederigheid liefde te zijn.

Hemels Brood 4501

Als je iets organiseert om een bepaald doel te bereiken, dan regel je alles wat nodig is om dat doel te bereiken. Je bereidt alles voor wat de zekerheid dat je je doel bereikt vergroot. Maar er is altijd een factor onbekend, een factor die je niet weet en niet kunt weten. Hoe precies en verzorgd je alles ook geregeld hebt, er kan in de loop van al wat je geregeld hebt iets gebeuren, wat niet te voorzien was. En meestal gebeuren die dingen, bij elke organisatie gebeuren er wel onverwachte, niet te voorziene dingen, die de loop van de planning, die de totale organisatie en alles wat er geregeld is, verstoren. De factor onvoorzien is niet uit te sluiten.

Dat heeft alles te maken met Mijn grote plan. Want Ik heb met de Schepping een plan, een doel om te bereiken. Een plan met een doel waarbij Ik alles zo in ordening gezet heb, dat onvoorziene factoren zijn uitgesloten. De organisatie van Mijn plan en alles wat daarvoor geregeld moest worden, heb Ik perfect in een alles omvattende ordening vastgezet, niets aan het toeval overlatend en altijd werkend zoals Mijn liefde in haar wijsheid volmaakt bestemd heeft. Toch is er één factor die niet in Mijn plan bepaald is. Dat is de vrije keus van de mens. Hoewel die vrije keus wel in de ordening van Mijn plan geplaatst is, is de vrijheid van keus toch niet vastgezet en daarmee een factor die niet bij Mij, maar bij de mens ligt. De werking van Mijn wijze liefde is in Mijn ordening ten opzichte van de vrije keus van de mens, wel vastgelegd. Maar de vrije keus van de mens niet, hoewel daar wel een flexibele relatie met de werking van Mijn wijze liefde is vastgelegd.

Die verbinding met Mijn liefde zorgt ervoor, dat welke vrije keus de mens ook maakt, het verloop van Mijn plan, Mijn organisatie, al wat Ik voor het bereiken van Mijn doel geregeld heb, niet verstoord kan worden. Dat, omdat Mijn liefde altijd op de meest wijze manier omgaat met elke vrije keus van ieder mens op zich en allen tezamen. Daarmee is er de vrije keus voor alle mensen, zonder dat die vrije keus als een onbekende factor Mijn plan kan verstoren en Mijn organisatie kan ontwrichten. Voor Mij dus geen factor onbekend, welke keus een mens ook maakt in zijn vrijheid.

Als jij in je leven ook de onbekende factoren in de hand wilt krijgen, luister dan eens in je hart naar Mij, luister dan naar Mijn Evangelie van volmaakte liefde. Want in ware liefde en haar wijsheid kun je alle factoren te weten komen die belangrijk zijn, om er zeker van te zijn dat je je doel kunt bereiken. Maar Ik zeg je, dan zul je wel uit ware wijze liefde te werk moeten gaan, want alleen met ware liefde is alles te overzien, ook de factor “onbekend” wordt dan bekend!

Hemels Brood 4502

Zou je op enigerlei wijze kracht kunnen ontwikkelen, als er geen tegenkracht zou zijn? Als er geen mogelijkheid was, om je tegen af te zetten? Daarmee bedoel Ik, dat als afdwaling van liefde geen weerstand zou ervaren, de kracht van liefde zich niet zou kunnen ontwikkelen. Daarom is de Schepping zodanig ingericht, dat liefde door weerstand, door wrijving met het tegenovergestelde aan kracht wint.

Daarmee bedoel Ik geen fysieke kracht, geen heersende kracht, geen bezittende kracht, daarmee bedoel Ik de onzichtbare, ongrijpbare werkingskracht van ware wijze liefde, de zachtmoedige kracht van ware liefde, die zo sterk is, dat zij werelden tilt en zonder enig oorlogsgeweld het grootste aantal vijanden verslaat. Maar wie denkt aan fysieke kracht, aan de kracht van bezit, van macht, van overheersen, van boosheid, die zal de kracht van ware liefde, zoals Ik die hier bedoel, niet snel begrijpen en nog minder snel bezitten.

Zoals bij veel mensen de fysieke kracht als belangrijk gezien wordt om te kunnen overleven, zo is dat niet voor het ware werkelijke leven. Werkelijke levenskracht wordt niet opgebouwd door lichamelijke kracht, door spierkracht, door kracht uit macht en overheersing, door elkaar te overwinnen. Werkelijke levenskracht wordt opgebouwd uit zwakte op al die punten en door tegenslagen op al die punten, door weerstand ten aanzien van al wat geen liefde is. Omdat dan de behoefte aan liefde het grootst is. En juist daar vecht een mens voor, voor liefde. Maar hij zal het zich niet als bezit kunnen toe-eigenen, als hij zijn kracht zoekt in het fysieke, in macht, in aanzien en dergelijke. Hij zal het zich niet als bezit kunnen toe-eigenen, omdat liefde niet toegeëigend kan worden. Iets wat je altijd al hebt en waar je alles wat daarvan is, al hebt, kun je niet meer in bezit krijgen, als je het al in bezit hebt.

Het enige is, dat je de kracht van de werking ervan kunt ontwikkelen. En dat gebeurt op aarde in Mijn Schepping. Daar kun je de werkende kracht van jouw liefde versterken. Dat geldt voor alle mensen. En dat is in Mijn Schepping zo geordend, dat de weerstand van het tegenovergestelde van liefde, de wrijving die dat geeft, de kracht van liefde in je versterkt. In alle vrijheid van je doen en laten, van ieders doen en laten ligt de groei aan kracht van liefde vastgelegd. Bij de een gaat die groei sneller, dan bij een ander, maar groei is er bij iedereen. Er ligt in Mijn Schepping veel verborgen voor het zicht van de mens. Maar wie geestelijk gaat zien, door de groei van de kracht van liefde in hem, diens zicht op werkelijk leven en het verborgene in de Schepping wordt steeds ruimer en duidelijker. Tot de liefde in al haar kracht alles van het tegenovergestelde volkomen overwonnen heeft en eeuwig haar volmaakte kracht behoudt, de werkelijke gelukzaligheid van leven.

Hemels Brood 4503

Wie altijd alleen hulp wil geven en zelf geen hulp toelaat, omdat hij vindt dat hij het zelf moet kunnen, gaat voorbij aan een groot deel van Mijn liefde. Want Mijn liefde is er op aarde om geoefend te worden door alle mensen. Wie geen hulp toelaat van mensen om hem heen, laat Mijn hulp niet toe en houdt de oefening in liefde van zijn medemensen tegen. Het is niet de bedoeling dat ieder voor zichzelf alles moet kunnen, hoe zou dan iemand Mijn liefde in eigenheid kunnen krijgen en hoe zou iemand Mijn liefde kunnen oefenen? En daarbij, als iemand alleen hulp wil geven, maar niet wil ontvangen, hoe zou dat voelen, als niemand zijn hulp wil hebben?

Liefde gaat elkaar aan. Niet ieder voor zich, maar elkaar. Mijn liefde gaat jullie allen aan, met elkaar en voor elkaar. Maar in de wereld zijn hier bevolkingsgroepen die rijk zijn en plezier maken en elders die arm zijn en moeten vechten om hun hoofd boven water te houden. Als de rijken een andere levensvorm zouden kiezen, zouden er minder armen zijn. Als niet het eigen welzijn voorop stond bij de welgestelden, zou er een andere verdeling van goederen en omgang met elkaar kunnen ontstaan. Bekendheid is een valse vorm van welzijn, want het geeft privileges die anderen niet hebben. En zo zijn er veel voordelen die welgestelde mensen hebben en uitbuiten voor zichzelf. Hoe vriendelijk het er in welgestelde landen ook uitziet en veel mensen pleziert, het houdt mensen er ver van om, elkaar in eenvoud en liefde gelijkwaardig helpen, in een wederzijdse omgang die geeft en ontvangt.

Want hoe weinig kan de kleine arme mens geven en hoeveel is er voor hem om te ontvangen. Toch geeft die kleine onbeduidende niet welgestelde mens gemakkelijk meer, dan de grootste gever van de welgestelde rijke mensen. Omdat het in verhouding meer is, om van bijna niets toch nog iets te geven, dan van heel rijk bijna alles te geven. Let op, want wie geestelijk rijk is, heeft ook een grote verantwoordelijkheid om daarvan te geven en niet alleen voor zichzelf te houden. Rijk of arm, geven is ook ontvangen! Dan is geven, ontvangen …

Hemels Brood 4504

Te gemakkelijk begaanbare paden maakt de mens lui of roekeloos. Daarom is het beter om de paden voor de mens niet te glad te maken, zodat er altijd een prikkel blijft om op te letten en het leven niet als vanzelfsprekend aan te nemen. Kijk naar de gladde wegen die mensen voor hun auto’s gemaakt hebben, ze voeren hun snelheid op en bekommeren zich niet om het gevaar. Er zijn regels en afspraken nodig, om snelheid en gedrag binnen de perken te houden, maar uit zichzelf een juiste marge aannemen, doen maar heel weinig mensen.

De meeste mensen hebben regels nodig om hun gedrag en handelswijze binnen aannemelijke grenzen te houden. En dat is ook zo in het geestelijke voor de meeste mensen. Als Ik hun weg over de aarde tijdens hun aardse verblijf te glad zou laten verlopen, dan zouden zij ver afdrijven van ware liefde en de verhouding tot het werkelijke leven verliezen. Daarom zijn de wegen die mensen in hun leven gaan altijd wel met kuilen en hobbels. Voor de één wat meer dan voor de ander. Maar dat is om wijze redenen, ten goede aan alle mensen. Een moeilijk leven is daarom beslist geen straf, maar eerder een zegen, ook al wordt die zegen als zodanig meestal niet gezien. Op aarde niet gezien. Maar eenmaal tot het werkelijke leven gekomen, zal die zegen wel gezien worden. Als het geestelijk zicht geopend wordt, het geestelijk besef duidelijker wordt, dan wordt de zegen van de aardse weg wel gezien. Dan wordt ook beseft, hoeveel liefde elke weg voor iedereen is, met hoeveel zorg Ik voor iedereen de juiste en  meest passende weg geef, om allen tot het ware gelukzalige leven te brengen.

Hoe groot de weerstand van veel mensen tegen de weg die hun leven neemt en de moeilijkheden die zij er op tegenkomen, ook is, Ik houd vol en geef niet op. Omdat Ik weet dat elke weg, alle moeilijkheden, nodig zijn om het beste, het meest gelukzaligste te kunnen bereiken. Omdat Ik weet dat er minder dan dat, niet is. Omdat Ik weet, dat er anders dan dat, niet is. Omdat er alleen werkelijk gelukzalig leven is, iets anders is er niet. Daarom houd Ik vast aan al die wegen, al die moeilijkheden, omdat er anders niet is, dan gelukzalig werkelijk leven. Omdat er geen andere wegen zijn, dan die Ik jullie geef om te gaan.

Ieder kan zijn weg gaan, naar eigen vrije keus, de hobbels en bobbels aanpakken, naar eigen vrije keus, er weerstand aan bieden, boos over zijn, naar eigen vrije keus. Maar Ik zeg je, al die wegen met al hun hobbels en bobbels, elke moeilijkheid en al wat je op je weg tegenkomt, het gaat om het ware gelukzalige leven te bereiken, omdat er anders niet is, helemaal niets is.

Hemels Brood 4505

Als je een werk doet, waarmee je graag een doel wilt bereiken, dan zet je alles op alles om dat te bereiken. Dan neem je geen genoegen met half werk of de helft van je doel. Dan neem je de tijd om alles wat nodig is, om het doel zo perfect mogelijk te krijgen, te verzamelen en al het werk te doen. Dan heb je geduld om het perfect af te ronden en je neemt geen genoegen met een gebrekkig resultaat. Tot in de puntjes verzorg je het resultaat, zodat het helemaal naar je zin is. En het werk dat daarvoor nodig is, geeft je plezier om te doen, want je ziet het resultaat steeds wat dichterbij komen, elk beetje werk doet het geheel groeien, tot het precies zo is, als jij het bedoelt te zijn.

Zo is het met Mijn Schepping, met jullie mensen op aarde. Jullie werken er, terwijl jullie werken, Mijn werken is. En Mijn werken doe Ik met liefde, want Ik zie resultaat van Mijn werken dichterbij komen en Ik weet dat elk beetje werk van jullie, als Mijn beetjes werk, het geheel doet groeien tot het precies zo is, als Ik het bedoel te zijn. Maar nu zie Ik je denken, dat er zoveel mensen zijn die helemaal niet werken aan het goede, hoe kan hun werken dan Mijn werken zijn? Hun werken is geen werken. Hun werken is verbeelding. Het echte werken gebeurt met de kracht van liefde. Alles wat niet de kracht van liefde heeft, is een valse kracht, die in werkelijkheid geen kracht heeft en alle zogenaamde werken uit zo’n niet werkelijke kracht, zijn dan ook en is dan ook geen werken. Maar maak je daarover geen zorgen, want Mijn werk gaat onverminderd door en zolang het nodig is, om tot het volkomen perfecte resultaat te komen, zoals Ik in Mijn grote oneindige liefde van oorsprong aan bedoel te bereiken en ook zal bereiken, zolang zal het ook duren.

Want Ik geef nooit op, wat Ik ooit begonnen ben en aan Mijn liefde komt nooit een einde. Zoals Ik oneindig eeuwig ben, zo is Mijn liefde oneindig eeuwig, in haar wijsheid eeuwig werkzaam en eeuwig zal zij elk doel volmaakt in werkelijkheid bereiken. Zo is het Mijn doel jullie als vrije mensen terug te brengen in de ware gelukzaligheid van het werkelijke leven, in vrijheid van zijn en in het besef zelf te zijn, Goddelijk gelukzalig zelf te zijn.

Hemels Brood 4506

De liefde is als de ogen van Mijn wijsheid. Zou alleen wijsheid zijn, dan zou die blind alleen tot technische uiting komen. Zonder rekening te houden met noden en behoeften. De liefde laat aan de wijsheid zien, wat de uitkomst moet zijn voor iedereen en samen wordt de meest liefdevolle uitkomst ten goede aan alles en iedereen bereikt. Zou alleen liefde zijn, dan zou er alleen oog zijn voor noden en behoeften, maar niets aangedaan worden, want het is wijsheid te weten wat het beste is om te doen om noden en behoeften op te lossen.

Liefde zou altijd alleen over iemands bol aaien en zeggen, ach, heb je zo’n hoofdpijn! Maar zij zou niet weten wat te doen om de hoofdpijn te verhelpen. En dat is nu juist wat wijsheid weet en kan. Maar zou alleen wijsheid zijn, dan zou wijsheid alleen zeggen hoe de hoofdpijn weg kan gaan, maar daarbij niet helpen. De manier zou duidelijk zijn, maar er zou geen actie komen. Maar liefde en wijsheid samen werken perfect. Samen komen zij tot helpen en verhelpen, tot oplossen en verbeteren. Alle kwaliteiten van liefde en van wijsheid samen geven precies de perfecte werkzaamheid. Wijsheid zou altijd doorgaan met berekeningen maken en berekeningen maken, zoals jullie wetenschappers berekeningen maken, en liefde zou alleen maar mooie bloemen plukken en mensen over de bol aaien, maar niets oplossen of verbeteren.

Pas als de man en vrouw samenkomen, komen er kinderen, vrucht van hun samenkomst. Liefde en wijsheid samen komt tot voortzetten van werkelijk leven. Daarom, laat man en vrouw samenkomen, laat liefde en wijsheid in jou samenkomen en je tot de allerbeste resultaten brengen. Neem in jou Mijn ware liefde en haar wijsheid aan en kom tot het allerbeste in al je doen en laten. Want de ware samenwerking van liefde en wijsheid ben Ik en die totale liefde kun jij leven uit de bron in je hart die Ik Ben. Mijn liefde is altijd ook Mijn wijsheid, onafscheidelijk samen. Onafscheidelijk het volmaakte leven, de ware eeuwige gelukzaligheid voor iedereen.

Hemels Brood 4507

In het gemoed van een mens wisselen heel veel verschillende emoties zich heel snel met elkaar af. Bij elke prikkel van wat iemand ziet of meemaakt, hoort een emotie, ook al worden al die wisselingen niet op zichzelf staand ervaren. Het gaat als het ware traploos in elkaar over. Alleen extreme emoties zoals verdriet, boosheid, geluk, liefde en dergelijke, worden wel apart bemerkt. Alle andere in elkaar overvloeiende emoties zijn als gedachten, die razendsnel zich aanpassen aan de situatie. Zo kan een mens ook heel snel reageren op gevaar, als hij niet door angst verlamd is.

Alle emoties die een mens kan hebben, en dat zijn er heel veel meer dan liefde, geluk, boosheid en verdriet, zijn sferen en op aarde horen bij die sferen omstandigheden. Omstandigheden waardoor emoties ontstaan, en omstandigheden die door emoties ontstaan. En ook dat wisselt zich razendsnel af. Terwijl een emotie door een gebeurtenis ontstaat, ontstaat er meteen daarop een andere gebeurtenis, door die opgekomen emotie. Daaruit komt weer een situatie voort, die ook weer emoties, dat zijn innerlijke gemoedsreacties, teweeg brengt. Waarbij bijvoorbeeld onverschilligheid net zo goed een emotie is, als ongeduld. En wat het allemaal zo complex maakt, is dat er ook nog verschillende emoties worden opgeroepen, door het verloop van een situatie, bij allen die er mee te maken hebben.

Stel je een situatie voor, waarbij een harde wind een voorwerp omblaast. Dat voorwerp dreigt met kracht op iemand neer te komen. Dat geeft een reactie van schrik, van onvermogen, van angst, van verbazing, van ongeloof, enzovoorts, vervolgens raakt het voorwerp die mens nét niet. Dat geeft een reactie van opluchting, blijdschap, ontspanning, soms met tranen in de ogen, enzovoorts. Maar dan maakt het voorwerp een onverwachte draai en raakt die mens toch ernstig. Dat geeft onmiddellijk weer andere reacties, vergelijkbaar met de eerste reeks reacties, en dat alles gebeurt in fracties van seconden. Terwijl er tegelijkertijd ook andere dingen gebeuren. Zo complex als de natuur opgebouwd is, zo complex zijn de sferen van leven, want elke sfeer bestaat uit verschillende sferen en zijn sterker of minder sterk in allerlei gradaties aanwezig.

Daarbij komt dan ook nog, dat ieder met elkaars sferen te maken heeft en elkaars sferen kan voelen. Al die sferen zijn min of meer op de achtergrond en alleen de belangrijkste sferen zijn de actie sferen, zijn in de bewustheid van handelen van de mens. En juist hoe je handelt in die sferen, hoe je omgaat met al wat je je bewust bent, heeft invloed op al die andere emoties, die andere sferen, die in je aanwezig zijn. En precies op die manier is het heelal, de hele Schepping opgebouwd, met sferen. En juist zo heeft de mens niet alleen invloed op zijn eigen sfeer, zijn eigen emoties, maar op alle sferen, op alle emoties, niet alleen op aarde, maar in de totale oneindigheid. En die totale oneindigheid Ben Ik. Begin je nu een beetje meer te begrijpen, hoe Ik jou ben en jij Mij?

Hemels Brood 4508

Over de wereld gebruiken mensen taal om elkaar iets duidelijk te maken. Er zijn veel verschillende talen en niet iedereen verstaat meerdere talen dan de taal waarmee hij opgegroeid is. De Fransman zegt “fromage”, de Engelsman “cheese” terwijl ze “kaas” bedoelen. Verschillende woorden waarmee hetzelfde bedoeld wordt. Het gaat bij communicatie er om van elkaar te begrijpen, wat er bedoeld wordt. Daarbij is taal een middel. In de Bijbel is neergeschreven wat Ik bedoel, met taal als middel om duidelijk te maken wat Ik bedoel.

Maar zoals er veel talen zijn, zo is de Bijbel ook in veel talen vertaald. Alleen, nog altijd zijn er heel veel misverstanden, over wat Ik er werkelijk mee bedoel te zeggen, wat Ik er nu precies mee duidelijk wil maken. Zelfs degenen in wiens taal de Bijbel oorspronkelijk geschreven is, kregen niet duidelijk, wat Ik hen duidelijk wilde maken. Dat kwam enerzijds door hun blindheid voor waarheid, maar ook nog door iets anders. En dat is bij veel mensen, ook in het heden, de moeilijkheid. Elk woord in taal heeft een betekenis en die betekenis wordt van mens tot mens doorgegeven. Maar stel dat er geen taal zou zijn om je bedoelingen door te geven, terwijl je wel bedoelingen en bewustheid daarvan hebt. In de huidige omstandigheden op aarde zou je zeggen, dan met gebaren en tekeningen, enzovoorts, zoals vroeger ook gebeurde.

Maar Ik zeg Ik je, taal, gebaren en tekeningen en wat je maar kunt verzinnen, kan nooit zo dicht bij wat je werkelijk bedoeld komen, zoals je dat zelf van binnen voelt en beseft. En dat voelen en beseffen kun je ook op een andere manier dan met taal, tekeningen of gebaren overbrengen. Via innerlijk contact. Nu is het op aarde helemaal niet gebruikelijk om met elkaar via innerlijk contact te communiceren en dat is om wijze redenen zo gegroeid. Maar met Mij kun je wel via innerlijk contact communiceren en daarbij is geen taal nodig. Want Ik ken jouw innerlijke bedoelingen en als je oprecht en eerlijk in waarheid in je hart contact met Mij hebt, kun je Mij zonder woorden ook begrijpen en weten wat Ik bedoel. Dat je dat vrijwel direct omzet in woorden, is omdat je dat gewend bent, maar echt nodig is het niet en op zich kun je Mij zonder woorden veel dieper en intenser verstaan, dan woorden ooit kunnen weergeven.

Als je nu eerlijk en oprecht de Bijbel, Mijn Woord, naar waarheid wilt begrijpen, kom dan innerlijk, zonder woorden en open je hart, kom in contact met Mij en ervaar Mijn Woord zonder woorden, zonder taal, rechtstreeks, en weet dan direct wat Ik bedoel, zuiver en zonder ruis van een verkeerde vertaling. Als je zo Mij begint te begrijpen en oprecht en eerlijk luistert, dan zul je na verloop van tijd ook de mensen om je heen gaan verstaan, zonder gebruik te maken van taal, je zult ze verstaan, zoals het innerlijk met hen gesteld is. En vervolgens zul je ieder, in welke taal dan ook, in zijn innerlijk gaan verstaan. Omdat je het ware leven uit Mij bent gaan verstaan. Dan zul je in ieder het ware leven gaan verstaan, zonder taal, in jezelf.

Begin Mij innerlijk, zonder taal, te verstaan, dan ga je het ware leven verstaan en al het wondermooie van Mijn liefde in je ervaren. Dat zal je vreugde geven. Ware levensvreugde! Gelukzaligheid, wat in jou aanwezig is, Mijn liefde, zonder taal, Mijn Woord zonder woorden.

Hemels Brood 4509

Ik zie in de harten van meerdere mensen die Mij in hun leven gevonden hebben, een zekere ontevredenheid met zichzelf. Zij willen hun leven zo graag volkomen naar Mijn liefde leven en steeds bemerken zij, dat het hen niet lukt om in alles die ware liefde te zijn, die zij voelen dat Ik voor hen heb. Zij weten dat leven liefde is en willen die liefde in al hun doen en laten tot uiting brengen, maar bemerken regelmatig hoe zij nog vastzitten aan gewoonten, aan ergernissen, aan bezittingen, aan van alles en nog wat. En het lukt hen maar niet om los te laten, waarvan zij weten dat beter is om los te laten.

Nu kan Ik wel tegen jullie allen zeggen, wat Ik altijd al zeg, kom in je hart bij Mij en Ik zal je laten weten hoe om te gaan met al wat in je leven gebeurt. Maar ook dat weet je al en doe je al zo veel mogelijk. Toch blijf je bemerken, dat het je niet in alles lukt om Mijn liefde vol te houden. Tegen jullie allen zeg Ik, je bent verkrampt in de gedachte het goed te moeten doen, het perfect te moeten doen. Je bent zo ontzettend verkrampt in je hele besef van liefde, dat je er nauwelijks toe kunt komen, om iets werkelijk tot stand te brengen. Je bent zo verkrampt bezig jezelf tot het goede te dwingen, dat je jezelf helemaal uit je vrijheid van zijn, gevangen gezet hebt tussen de muren van je gedachten, dat je het niet goed genoeg doet voor Mij, voor Mijn liefde. Kom uit je gevangenis, kom uit die verkramping, doe liever alles helemaal verkeerd, maar leer daarvan, durf daarvan te leren, neem die lering van Mij aan. Want nu veroordeel je jezelf en als er iets verkeerd is en niet werkt, is het wel jezelf veroordelen en verkrampt jezelf dwingen tot liefde, tot het goede doen. Mijn liefde is geen dwang, Mijn liefde veroordeelt niet!

En zie nu wat je doet. Je dwingt jezelf en je veroordeelt jezelf. En daarbovenop denk je ook nog Mijn liefde niet waard te zijn. Daarmee bepaal jij je waarde, die in Mijn handen ligt en in Mijn hart verankerd is, terwijl dat helemaal aan Mij is, niet aan jou. Ik heb alle mensen lief, jou en alle mensen, zonder voorwaarden. Zonder voorwaarden, dus bepaal jij niet of je Mijn liefde waard bent, of je voor Mij goed genoeg bent. Want Mijn liefde hangt niet van jou af! Mijn liefde is eeuwig, oneindig groot en volmaakt voor jou en iedereen.

Wees zoals je bent, maak je fouten, leer van je fouten, accepteer je fouten, want zij zijn nodig en je kunt ze niet voorkomen door jezelf krampachtig tot het goede, tot liefde te dwingen. Elke fout is de beste weg om tot Mijn liefde te komen, als je op Mijn liefde vertrouwt en in Mijn eeuwig oneindige liefde voor jou gelooft. Ik heb jou lief zoals je bent en zoals je groeit, in vrijheid groeit tot Mijn volmaakte ware liefde!

Hemels Brood 4510

Je vraagt je af, hoe je jezelf kunt zijn en tegelijk Mij, zonder jezelf te verliezen, je eigenheid in je bewustheid van zijn te verliezen. Dat is moeilijk om te begrijpen voor de mens op aarde, waar hij in vrijheid van zijn op zichzelf is teruggeworpen, met het doel uit eigen keus tot Mijn liefde te komen en Mij als zichzelf aan te nemen en één met Mij te worden, door zichzelf los te laten.

Als je geleerd hebt te fietsen of te zwemmen of auto te rijden of eenvoudigweg, als je hebt leren lopen, dan heb je je dat eigengemaakt zonder jezelf, je eigenheid van bewustzijn te verliezen. En wanneer je het eenmaal als een routine kunt, denk je er ook niet meer bij na. Juist als je erbij na zou denken, lijkt het gebrekkiger te gaan. Als je het doet zonder er bij na te denken, uit routine, dan gaat het het beste. Mij kun je ook leren zijn. Mijn liefde kun je leren zijn. Aan Mij gelijk worden kun je leren. En als je dat geleerd hebt en je past het steeds ook toe, dan wordt het een eigenheid, zoals je lopen, fietsen, zwemmen en zelfs auto besturen je hebt eigen gemaakt, terwijl je je eigen bewustheid van jezelf niet hebt verloren.

Gelijk Mij worden, is niet jezelf kwijtraken of afstaan, het is juist jezelf vinden, zoals je oorspronkelijk gelijk aan Mij bent. Want jij, jouw werkelijke zelf, jouw eigen bewuste zijn is in werkelijkheid gelijk aan Mij, aan je Goddelijke oorsprong, aan Mijn liefde. Je verblijf op aarde is je leerproces om dat in je bewustheid van zijn, eigen te maken, door in vrijheid te leren zijn wat je bent, wat je in werkelijkheid bent en er dan voor te kiezen dat te willen zijn. Maar denk niet dat je dat in die vrijheid alleen moet doen. Want bij het leren lopen, fietsen, zwemmen, autorijden, is er steeds wel iemand geweest, die je daarbij hielp, die je leerde en die je ook accepteerde als hulp.

Voor het leren leven, het leren gelijk aan Mij worden, ben Ik je hulp, je Leraar. Neem Mijn hulp bij het leren aan, want er is geen betere leraar voor het werkelijke leven dan Ik. Alleen Ik ben het, Die jou het perfecte werkelijke leven kan leren eigen maken en jezelf behouden, zoals je in werkelijkheid van oorsprong altijd al aan Mij gelijk bent. In Mijn liefde ben je dat al aan het leren, terwijl je ook altijd nog volkomen je zelfbewuste eigen zijn bent. Je verliest niets, je wint!

Hemels Brood 4511

Wie denkt dat zijn minder prettige situatie vooral door toedoen van anderen zo gekomen is en door hen in standgehouden wordt, zal nog lang in die situatie blijven. Wie zichzelf als voortdurend slachtoffer ziet door de daden van anderen, zal steeds opnieuw slachtoffer blijven in alle minder prettige situaties. In het grote geheel van de samenleving ontstaan onaangename situaties door mensen die van waarheid en liefde afdwalen en daarmee hun medemens te kort doen. Dat is hun verantwoordelijkheid.

Degene die de nadelige gevolgen van die mens, die van waarheid en liefde afgedwaald is, ondervindt, heeft alleen de eigen verantwoordelijkheid, hoe daarmee om te gaan. Diegene kan verwijten maken over wat hem is aangedaan, slachtoffer zijn, zonder de eigen mogelijkheden te gebruiken, of hij kan zijn situatie overzien en zijn mogelijkheden gebruiken om de onprettige situatie die ontstaan is, te wijzigen en te verbeteren. Wie kwaad blijft en verwijten blijft maken over hetgeen hem is aangedaan, raakt volkomen verblind voor de mogelijkheden die hij heeft, om zijn situatie te verhelpen. Wie zijn boosheid kan loslaten, vergeeft en in oprechtheid gelooft in zijn eigen mogelijkheden om de ontstane situatie te kunnen verbeteren, zal geen slachtoffer blijven. Ook al ziet hij het onrecht wat hem is aangedaan als onterecht en oneerlijk, hij blijft ook zien dat onrecht op aarde gebeurt, onderdeel van de samenleving is en iedereen kan treffen.

Er is een verschil tussen het ene slachtoffer en het andere slachtoffer. Het ene gaat ermee bezig de mensen die hem tot slachtoffer maken aan te pakken, hen te veranderen. Dat doet hij met verwijten, met ruzie of door apathisch te wachten tot hij bevrijd wordt van degenen die hem dat allemaal aandoen. Het andere slachtoffer is al snel geen slachtoffer meer, maar iemand die zichzelf bevrijdt van wat hem is aangedaan, door zijn situatie te verbeteren, door zichzelf te veranderen, door zelf verantwoordelijkheid te nemen. Hoe ga jij tewerk als je ergens slachtoffer van bent geworden? Verwijt je die anderen, ligt het altijd aan de ander, dat je situatie niet verandert? Dan raad Ik je aan, daarmee op te houden. Want hoe een ander ook door zijn handelen jou in een onprettige  situatie heeft gebracht, diegene zal jou daar niet uithalen. Als dat zo was, had diegene je er in de eerste plaats niet in gebracht.

Maar jij kunt er jezelf wel uithalen. Jij bent niet verantwoordelijk voor wat die ander je aandoet. Maar je bent wel verantwoordelijk voor wat jij vervolgens doet of niet doet. Neem je leven in eigen hand, laat het niet afhangen van anderen. En als Ik je daarbij nog een goede raad mag geven, kom dan bij Mij en Ik laat je in je hart weten, hoe je stap voor stap uit je situatie van slachtoffer kunt komen en het heft, het stuur van je leven, weer zelf in de hand kunt krijgen. Kom in Mijn liefde, je hoeft geen slachtoffer meer te zijn!

Hemels Brood 4512

Voor Mij is niets geheim. Ik ken de diepste geheimen van alle mensen. Elke leugen, elk bedrog ken Ik. Alles wat iemand gestolen heeft, verborgen heeft, zicht onrechtmatig toegeëigend heeft, voor teveel geld verkocht heeft, Ik weet het allemaal. Ik weet hoe mensen denken, hoe ze waarheid verdraaien of wat gezegd zou moeten worden, verzwijgen. Ik ken de sluwheid van mensen, die misbruik maken van naïviteit, van mensen met verminderde intelligentie, van mensen met een handicap. Die misbruik maken van de angsten van mensen, door die angsten te vergroten of aan te praten. Die sensatie gebruiken om zichzelf te verrijken of macht te krijgen. Ik ken elke truc, Ik weet en zie alles. Zowel wat materieel genoemd kan worden, als wat in het innerlijk van de mens zich afspeelt.

Ik zie en weet hoe mensen zich anders voordoen, dan ze van binnen zijn. Wat ze zeggen te voelen, terwijl het niet zo is. Wat ze weten, terwijl ze niets weten. Waar ze op uit zijn om te krijgen en hoe ze dat verborgen houden, om het te kunnen krijgen. Ik zie de gewetenloosheid, de oneerbaarheid, de machtswellust, de bezittersdrang. Ik zie het misbruik van emoties, het misbruik van geestelijke zwakte, van onwetendheid. Ik zie de verleiding in harten van mensen, om te krijgen wat ze willen, zonder ervoor te werken. Ik zie en weet alles van iedereen tot in het diepst van de ziel.

En zo zie Ik ook goedheid, jouw goedheid. Zo zie Ik liefde, jouw liefde. Zo zie Ik ook nederigheid, jouw nederigheid. Ik zie betrokkenheid, waarheid, zuiverheid in harten, in jouw hart. Ik zie wil tot leven, tot werkelijk leven, wil om te begrijpen, werkelijk te begrijpen, in mensen, in jou. Ik zie harde werkers met goede intenties om tot Mij en Mijn liefde te komen, Ik zie jouw werken, jouw inzet om tot Mij te komen in je hart. Ik zie hoe mensen hun best doen om in nederigheid mens te zijn voor hun naasten en verdrukten te helpen, hongerigen en dorstigen te eten en te drinken te geven. Ja, Ik zie jou en je hulp aan je naasten, Ik zie het ware geloof in de harten van mensen, in jouw hart. Ik zie het vertrouwen in Mijn liefde bij mensen en bij jou. En Ik zeg je: samen zullen wij in Mijn liefde al dat andere wat Ik ook zie, helemaal overwinnen! Tot werkelijk leven overwinnen!

Hemels Brood 4513

Vaak is de oorzaak van kleine en grote aanvaringen, het niet kunnen verdragen van iets wat iemand zegt, doet, of niet doet. Verdraagzaamheid is een aspect van ware liefde, wat lang niet in elke situatie volgehouden wordt. Toch kan het heel wat onaangename situaties voorkomen. Het kleinste beetje ergernis aan iets of iemand is al onverdraagzaamheid. Maar zo wordt dat meestal niet ervaren of van zichzelf gezien. Degene die de ergernis opwekt, die heeft schuld. Die heeft de ergernis opgewekt, die had zo niet moeten doen, dat niet moeten zeggen. Hoe verkeerd iemand doet of iets zegt, ergernis is onverdraagzaamheid.

Dat wil niet zeggen, dat wat iemand verkeerd doet of zegt, maar gezien moet worden alsof het niet verkeerd is, alsof het geen schade doet of gedaan heeft. Met verdraagzaamheid bedoel Ik zonder ergernis zodanig omgaan met wat niet goed is, wat iemand tekort doet, dat de schade zoveel mogelijk hersteld wordt en de boosdoener zo mogelijk geholpen wordt om zijn verkeerde handelen in te zien en zich te beteren en vervolgens niet in ergernis te vervallen, als geen verbetering wordt bereikt of niet wordt nagestreefd. Zou iedereen altijd verdraagzaam zijn en elkaar helpen tot het juiste inzicht te komen, dan dit belangrijke aspect van liefde, voor een heel andere sfeer zorgen. Alleen, iedereen is wel behept met een zekere onverdraagzaamheid wat zich voordoet bij kleine ergernissen, die als zodanig niet bemerkt worden als onverdraagzaamheid. Zoals veel door mensen niet bemerkt wordt als afwijkend van ware liefde.

Maar ieder mens groeit tijdens zijn leven op aarde en door Mijn voeding, die ieder mens uit Mijn liefde krijgt, vindt rijping plaats, zoals vruchten in hun groei tot rijping komen. De een eerder dan de ander. En bij de mens altijd in verhouding tot de keuzen die hij in zijn vrijheid maakt. Maar daarvoor kan hij altijd bij Mij komen. En zonder zijn vrijheid te belemmeren, laat Ik hem wel weten wat het beste is. Maar de in hem aanwezige verlangens tot iets voor zich zelf, neem Ik daarbij niet weg, verleiding tot iets neem Ik niet weg. En wie deze verlangens, de verleiding, niet kan weerstaan, die kan vrijelijk Mijn raad terzijde schuiven en toegeven aan zijn verlangens. Dan nog zal Mijn voeding uit Mijn liefde er mee doorgaan hem tot rijping te brengen. Het neemt dan alleen een andere weg.

En zoals iedere vrucht rijp wordt naar zijn soort, de ene vrucht zoeter dan de andere, zal ieder mens rijp worden naar zijn aard, de ene mens zachtmoediger dan de ander. Maar alles en iedereen krijgt op zijn tijd plaats in Mijn hemelen en krijgt er zijn deel van de hemelse gelukzaligheid. Ieder op zijn plaats en ieder naar zijn aard, welke juist zo is en niet anders, om het grote geheel tot één harmonieuze samenwerking in ware gelukzaligheid te brengen, waarbij ieder zijn eigen persoonlijk unieke bewuste zijn behouden blijft, in Mijn eeuwig oneindige liefde, eeuwig behouden blijft.

Hemels Brood 4514

De mens lijkt voor zichzelf alleen te zijn als zichzelf, in zijn van zichzelf bewust eigen bestaan alleen zichzelf. In werkelijkheid is ieder persoonlijk met iedereen en alles verbonden en behalve de bewustheid van zijn eigen bestaan, ook deel van het grote geheel en van ieder ander persoonlijk van zichzelf bewust bestaan. Maar door de eigengerichtheid van heel veel mensen, zijn zij zich niet bewust van dit deel zijn van het totale geheel met al hun medemensen. Terwijl ieder mens behalve de bewustheid van het eigen persoonlijk bestaan ook de bewustheid van die totaal verbinding met alles en iedereen kan hebben. Zowel met ieder ander persoonlijk als met het totale geheel en al haar verschillende facetten en sferen.

Vanuit dit gezichtspunt is al het doen en laten van een mens niet alleen zijn doen en laten, maar tevens ook een onderdeel van ieders doen en laten in de totale verbinding met elkaar, waarbij ieder in zijn persoonlijke eigen wezenlijkheid delen van de grote geheel menselijke wezenlijkheid in zich heeft, die tezamen de uiting vormen van de totale menselijke wezenlijkheid, die in zijn geheel uit Mij en door Mij tot geestelijke wezenlijkheid in leven gebracht is, oorspronkelijk gelijk aan Mijn Goddelijkheid als evenbeeld van Mij. Het licht van Mijn wezenlijkheid in zich dragend, zoals ieder persoonlijke eigen wezenlijkheid van deze totale mens Mijn Goddelijke wezenlijkheid als evenbeeld ook is en Mijn licht in zich draagt. In dat opzicht is elk handelen niet alleen een handelen van die eigen persoonlijke wezenlijkheid, maar tevens voortkomend uit die totale mens en diens inzet van leven of het tegenovergestelde daarvan.

Ieder mens op aarde is een persoonlijk eigen wezenlijkheid direct en alleen, alsook in verbinding onderdeel van de totale mens en zijn doen en laten. In dat geheel levend, welk leven Ik Ben, waarmee ieder leven Mijn leven is. Elk persoonlijk eigen bewust bestaan, als ook de grote totale mens in geheel tezamen levend, Ben Ik, buiten Mijzelf gezet, terwijl Ikzelf in Mijzelf gebleven Ben, God en Mijn evenbeeld. Daarom is de eigen persoonlijkheid van de mens veel meer dan dat, maar op aarde is de mens zich daar nauwelijks of niet bewust van. De weg om zich daar, als een van zichzelf bewust eigen persoonlijk zijn, bewust van te worden, gaat over de aarde, door het vlees, in de vrijheid van keus, alleen via ware werkelijke liefde, wijsheid en volledige waarheid. Gaat via Mijn zoon, Jezus Christus, die Ikzelf in de mens getoond heb te zijn.

Wie in Hem gelooft en Hem navolgt, volgt Mij na en komt tot het volledige bewustzijn, niet alleen van zijn eigen persoonlijk wezenlijk eigen bestaan, maar daarbij ook van het totale bestaan in de Goddelijkheid van zijn oorsprong, het ware leven, Mijn volkomen volmaakte liefde, de ware eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 4515

Je mag zien als het goed is, dat het goed is. Je mag wat goed is in je zien, zoals het goed is. Je mag het goede dat je bent met vreugde zijn en zien dat je goed bent. Want wie hetgeen nog niet volkomen goed is bij zichzelf, toegeeft en erkent, mag het goede dat hij is niet wegcijferen, omdat hij nog niet in alles goed is. Want juist het goede telt en de vreugde over het goede doet het goede groeien, doet het verlangen om helemaal goed te zijn groeien. Succes inspireert de mens tot meer succes en zo inspireert het goede, de vreugde die dat geeft, tot meer goeds.

Daarom is het belangrijk om het goede in je ook als zodanig te kennen en te erkennen en de vreugde daarover toe te laten in je hart. Besef van al wat je nog niet in alle opzichten goed doet is nodig om tot verbetering te komen, maar het besef van al wat je wel al goed doet, stimuleert je groei tot meer van het goede, waardoor hetgeen nog niet in alle opzichten goed is, vermindert. Daardoor neemt de vreugde toe, die weer groei van het goede bevordert. Daarom, besef ook al het goede in je, besef al wat je goed doet, stop het niet weg, want het is juist zo belangrijk dat je, zonder er trots op te zijn, wel de vreugde ervan voelt en het besef dat je in dat goede één bent met Mij, met Mijn goedheid, met Mijn liefde.

Want in het goede dat jij bent, ben Ik en juist daar ben je het diepst in contact met Mij. Wees daarom niet bang om al wat goed in jou is te zien en te beseffen en de vreugde ervan te voelen. Want in het goede wat jij bent, ben je heel dicht bij Mij, zijn wij samen één, terwijl je toch ook zelf bent. Juist in het goede. Wie denkt dat het hoogmoedig of niet nederig is, om al wat goed is in hem en al wat hij goed doet bewust plaats te geven in zijn besef en als een waarheid van zich te zien en de vreugde ervan te voelen, vergist zich en doet zichzelf en Mij tekort. Want juist al het goede, al wat waar en wat liefde is, is het werkelijke leven, ben Ik, jouw leven. Dat hoeft niet weggestopt te worden, juist niet! Voel je  vrij, voel het goede in jou, voel Mij, Mijn liefde, jouw leven. Voel de vreugde, de blijdschap te leven, het goede te leven, Mij te leven. Groei in het goede, de ware liefde en wees blij!

Hemels Brood 4516

Er zijn zoveel redenen waarom iets gebeurt of niet gebeurt. Mensen geven er hun eigen redenen aan, maar dat zijn vaak niet Mijn redenen. Mensen kijken naar de gevolgen waaruit zij redenen bedenken, met de vraag voorop, waarom is mij dit overkomen? En dan gaan zij puzzelen over de reden, het waarom. Maar Mijn redenen waarom de dingen gebeuren zijn van ver voor de eigenlijke gebeurtenis en hebben veel verdere bestemmingen, dan het moment van de gebeurtenis. Als je daarbij bedenkt dat dit geldt voor alle gebeurtenissen in het totale heelal, van alle mensen die er zijn, waren en nog komen, dan kun je je wellicht een beetje voorstellen dat de mens met zijn eigen bedachte redenen, lang niet in de buurt komt van Mijn redenen. Ook als je daarbij bedenkt, dat de mens nog nauwelijks zijn eigen kleine leefomgeving volkomen kan overzien en daarbij nog zelfs zijn eigen doen en laten in haar volle betekenis niet kan overzien, kun je meer nog beseffen, hoe weinig het uitmaakt, redenen te bedenken in het grote geheel van alle gebeurtenissen.

Moet je het dan allemaal maar laten gebeuren en apathisch over je leven laten komen? Zeker niet. Want er blijft altijd je eigen vrijheid met je eigen keuzen en je eigen ontwikkeling. Dat is jouw eigen onderdeel zijn, van het grote geheel, waar al jouw vrije keuzen hoe dan ook  nodig zijn en altijd volkomen passen. Want je bent zelf ook een reden van bestaan voor het grote geheel. Niets is zonder reden, maar niet van alles is de reden door de mens te bevatten, omdat oneindig, door zijn aards eindige bestaan, voor de mens niet voor te stellen is, terwijl het ware leven oneindig is. Dat alleen al is een reden die nog niet te begrijpen is voor jullie wandelaars over de aarde. Dus zoek je reden, maar besef daarbij, dat welke reden je ook bedenkt, er altijd een veel grotere, een veel uitgebreidere reden is, die op aarde voor de kleine mens niet te bevatten is en toch een heel goede, ware en liefdevolle reden is van je hemelse Vader, Die alles gemaakt heeft, door Zijn liefdevolle wijsheid. En alle redenen tezamen zijn om alle mensen te brengen tot waar leven in ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 4517

Oorlog is het meest vernietigende wat mensen zichzelf en elkaar aandoen. Ieder die oorlog voert, doet dat uit haat, om te winnen, voor zijn eigen welzijn, ter verdediging van zijn recht tot leven of zelfs om het gevecht aan te gaan en de spanning daarvan te ervaren als een beleving van macht. Wapens geven een gevoel van macht en voor diegenen die eenmaal die macht in handen hebben, wordt het moeilijk die macht weer af te staan, de wapens neer te leggen en tot vrede onder elkaar te komen.

Maar waarom streven zoveel mensen naar macht, naar bezit, naar roem en hoe komt het dat zij om dat te bereiken, leugens en bedrog, oorlog en strijd, gebruiken. Dat komt omdat zij allemaal denken van macht, roem en rijkdom gelukkig te worden en veilig te zijn. Maar zij kennen de vreugde en het geluk van het werkelijke leven niet, de vreugde van in liefde en waarheid met elkaar samenleven kennen zijn niet en wat nog het ergste is, zij geloven er niet in, dat die vrede, zo’n samenleven kan bestaan. Voor hen is er altijd een vijand die hen bedreigt en hen het geluk kan afnemen. Een vijand die hen hun macht, hun roem, hun rijkdom kan afnemen en daarmee hun geluk, zelfs hun leven. Die vijand moet te allen tijde bestreden worden. Maar dat zij het meest nog hun eigen vijand zijn, dat zij zichzelf nog het meest van het grootste geluk beroven, beseffen zij niet. Dat hun strijd en moordzucht om macht, om roem, om bezit, hen juist verre houdt van het werkelijke ware levensgeluk, beseffen zij niet in hun verslaving aan geweld, wapens en dergelijke.

Wat een tegenstelling met het werkelijke leven is hun verwrongen leven. En de slachtoffers die zij maken zijn talrijk. Maar wees gerust, want dit is de aarde, en in Mijn hemelen is dit niet. Daar is vrede en harmonie, liefde en vreugde. En in Mijn hemelen zullen al de slachtoffers in liefde en vreugde worden opgenomen en eeuwig blijven. Maar alle strijders voor eigen geluk zullen eerst ten diepste ervaren wat het verschil is, tussen hun manier van leven en het werkelijke leven. Dat zal geen gemakkelijke en prettige ervaring worden, maar hen wel helpen zich te verdeemoedigen en tot goede werken van ware naastenliefde te komen. In Mijn hemelen krijgen zij de kans in dienstbaarheid en liefde zorg te dragen voor elkaar en elkaar te verplegen en met elkaar van strijders voor zichzelf tot liefdevolle werkers voor elkaar uit te groeien. Daar mogen zij leren hoeveel gelukzaliger zij kunnen zijn door nederigheid en liefde voor elkaar, als zij afstand doen van hun wapens, hun leugens en hun bedrog, als zij afstand doen van hun macht, hun roem en hun rijkdom en alleen nog in ware liefde zorgdragen voor hun medemensen, niet voor zichzelf, maar voor Mij, hun Schepper en voor al hun medemensen.

En als zij dan eenmaal die ware gelukzaligheid van ware liefde en het werkelijke leven ervaren hebben, zal dat alleen nog hun enige streven zijn en blijven. Want voor wie eenmaal de ware gelukzaligheid ten diepste kent en is, bestaat niets anders meer!

Hemels Brood 4518

De wereld waarin je leeft, is je bekend, zoals je er in opgegroeid bent. Zoals je er in opgegroeid bent, begrijp je die wereld en wat er in gebeurt, hoe de verschillende verhoudingen zijn, wat oorzaak en gevolg ergens van is. Maar ook al ben je met veel bekend in die wereld, er is ook veel wat je niet bekend is. Hoe dichter bij, des te meer ken je, hoe verder weg, des te meer ken je niet.

Er is in de wereld waarin je opgegroeid bent behalve wat je kent en aangewend bent nog veel niet bekend. Als dat op aarde al zo is, hoe weinig zul je dan kennen en begrijpen van alles wat er in het totale universum is en hoe weinig van wat niet op de aarde te zien is.

Als je naar school gaat begin je bij het begin te leren. Hoe weinig besef heb je dan van wat je in de hogere klassen te leren krijgt. Heel weinig of eigenlijk niets. En als je in die hogere klassen zou gaan kijken, zou je van de opgaven niets begrijpen en ze ook niet kunnen beantwoorden. Je hebt alle eerdere lessen nodig, om de latere lessen te kunnen begrijpen. Zo gaat het met alles. Alles heeft een verloop waarlangs iets bereikt wordt en elke stap die nodig is, moet gemaakt worden om tot de volgende te kunnen komen. Er is altijd begin en einde, waarbij dan altijd het einde weer begin is, omdat altijd uit het één het ander voortkomt en dus is alles altijd het begin op dat moment. Ik ben het begin en het einde en daarmee het begin. Oneindig eeuwig. Ik ben eeuwig begin en einde, jouw eeuwig leven, zonder begin, zonder einde, want eeuwig heeft geen begin en geen einde.

En kijk, dat is verwarrend. Juist is het verwarrend, omdat het niet van de wereld is waar jij bent opgegroeid, bekend mee bent, en begrijpt. Om dat wat moeilijk te begrijpen is, te begrijpen in de bekende wereldse en materiële verhoudingen en gedachtegangen, is het nodig geleerde denkpatronen volkomen te verlaten en van de materiële verhoudingen over te stappen naar de geestelijke verhoudingen en de lessen in de juiste volgorde te volgen. Dan zul je buiten de wereld gaan zien, in het grote heelal, het eeuwige nu, het eeuwig ware leven, de gelukzalige eeuwige liefde, die Ik Ben!

Hemels Brood 4519

Het je weleens nagedacht over de liefde van je leven? Is het je partner, of je kind, of misschien je vader, of je moeder, of heb je de liefde van je leven nog niet gevonden? Misschien zijn er meerdere mensen om je heen die je lief hebt, maar nog niet zoals je de liefde van je leven liefhebben zou. Dan ben je misschien nog opzoek, of je denkt die op aarde niet te zullen vinden.

Voor Mij ben jij de liefde van Mijn leven. Voor Mij zijn alle mensen, ieder voor zich, de liefde van Mijn leven. Als je weet hoe dat voelt, een enorme liefde voor iemand voelen, zoveel, dat je voor diegene alles over hebt, dat niets voor diegene je teveel is, omdat diegene jou zo oneindig dierbaar is en geen enkel kwaad iets aan jouw liefde voor diegenen kan doen veranderen of verminderen, dan weet je een beetje hoe lief Ik jou heb. Maar bij jullie houdt zo’n liefde het meestal bij één persoon. Terwijl Ik zo’n liefde niet alleen voor één persoon heb, maar voor jullie allemaal! En wel zodanig, dat Mijn liefde voor ieder van jullie apart heel persoonlijke is en evengoed voor allen tezamen heel diep gaat.

Zo’n liefde als Ik voor jullie en voor jou persoonlijk heb, is nog veel en veel meer dan één van jullie nog ten diepste voor diegene, die de liefde van zijn leven is, heeft. En steeds opnieuw ben Ik er mee bezig je te laten inzien en je in je hart te laten voelen, hoe oneindig diep en groot Ik jou lief heb, hoe jij met al je medemensen, die liefde van Mijn leven bent! Hoe innig Ik jou liefheb! Jou persoonlijk. Niet als een deel van allemaal, gezamenlijk, maar juist jou heb Ik lief, jijzelf, werkelijk jijzelf. Stel je de liefde van je leven voor en nog inniger, nog dieper, nog meer ben jij de liefde van Mijn leven. En al zijn alle mensen, ieder voor zich, in hun unieke persoonlijke zijn, de liefde van Mijn leven, dat maakt Mijn oneindige liefde voor jou persoonlijk er niet minder op, of minder waard door.

Want wat jij ervaart van Mijn liefde, is voor jou en voor jou alleen. Daarmee ben jij niet meer of beter dan je medemensen, maar maak je wel je eigen deel uit van Mijn zaligheid. Laat Mijn liefde bewust toe in je hart en je zult weten en voelen wat Ik bedoel. Zoals jij je leven als je eigen ervaart, terwijl je in het geheel Mij bent, zo ervaar je dan Mijn liefde als je eigen, terwijl ieder Mijn liefde als zijn eigen ervaart. Ik heb jouw innig lief, jou zelf.

Hemels Brood 4520

Als iemand pijnlijk op je teen staat, voel je die pijn in je teen, maar de registratie van die pijn gebeurt in je hersenen. Er zit dus een afstand tussen waar je de pijn voelt, waar die pijn veroorzaakt is en waar die pijn zodanig geregistreerd wordt, dat je die pijn ook daadwerkelijk voelt. Er is een signaal wat van de teen naar de hersenen gaat en weer terug naar de teen, zodat je daar de pijn voelt. In je lichaam gaan allerlei signalenen van de hersenen naar allerlei delen van je lichaam en omgekeerd en al naargelang het signaal, gebeurt er iets of juist iets niet.

Zo is het in het hele universum, er gaan signalen heen en weer door het hele universum die van alles inwerking zetten, inwerking houden of werking stoppen, vertragen of versnellen. En zoals de onderdelen van het lichaam door signalen aangestuurd worden, zo wordt alles in het hele universum, alle onderdelen, aangestuurd, want alles en iedereen ontvangt signalen en zendt signalen uit. In het hele universum, de totale oneindigheid, gaan allerlei signalen heen en weer in een oneindig, en voor de mensen op aarde niet te volgen netwerk, alles geheel perfect functionerend, door dat netwerk van signalen.

Zoals de hersenen de centrale is voor de signalen in je lichaam, zo ben Ik het centrum van alle signalen in het hele universum. Maar je hersenen zijn alleen centrum van signalen van jouw materiële lichaam, zoals je hart het centrum van je bloedsomloop is, materieel gezien. Ik ben niet alleen centrum van alle signalen in het hele universum, Ik ben het universum, Ik ben alles en dat alles is oneindig ware liefde en wijsheid, geestelijk, en van daaruit ook centrum van de signalen die met de aansturing van alle materie te maken hebben. Maar vergis je niet, want al zijn de hersenen materieel en al sturen zij de materiële werking van het materiële lichaam aan, die signalen staan in direct verband met alle signalen in het hele universum, die allen Mijn ware liefde zijn, in opperste wijsheid.

Alles en iedereen in het totale universum zendt signalen en ontvangt signalen. Hoe de ontvangst is, heeft alles te maken met hoe het signaal daarop uit gaat. Zoals het uitgaat, krijgt het plaats in het netwerk van alle signalen en al naargelang de ontvangst, ontstaan nieuwe signalen. Zo worden alle signalen uit het hele universum door Mij geregisseerd in pure ware onbaatzuchtige liefde voor alles en iedereen, zonder de vrijheid van jullie mensen op aarde te belemmeren. Maar stel dat voor de signalen in je lichaam geen hersenen waren, hoe zou alles dan ook maar enigszins kunnen blijven functioneren? En stel dat je geen hart had, om je bloed rond te pompen? Je begrijpt wel wat er dan zou gebeuren. Stel dat Ik er niet zou zijn, als centrum voor alle signalen uit het hele universum. En stel dat Mijn liefde er niet zou zijn, om alles ten goede te keren, om het ware leven te doen stromen? Je begrijpt wel dat er dan niets zou zijn, niets zou kunnen. En als je dat begrijpt, begrijp je vast ook hoe belangrijk het is, om zelf ook naar ware liefde te leven, om werkelijk te leven.

Hemels Brood 4521

Lieve hemelse Vader, als ik U een vraag mag stellen, dan vraag ik U: open toch de ogen en de oren van alle mensen, zodat zij U gaan zien en Uw stem gaan horen en Uw liefde gaan beseffen en gaan aannemen.

Lief kind, alles op aarde en in het hele universum heb Ik juist zo ingericht, dat alle mensen Mij gaan zien en Mij gaan horen en in hun hart Mijn liefde voor hen gaan voelen en de werking van Mijn liefde in hun leven gaan beseffen en aannemen. Van het grootste tot het kleinste heb Ik de schepping juist zo ingericht, dat alle mensen door de wijze werking van Mijn liefde gaan zien, gaan horen, gaan voelen, gaan beseffen, gaan aannemen en gaan zijn. Maar daarbij heb Ik ook alle mensen vrijheid gegeven. Zodat zij in hun vrijheid tot waar leven kunnen komen en niet gedwongen, als onzelfstandige marionetten.

Juist die vrijheid maakt mogelijk dat iedereen zelf, als zelfstandig zijn Mij persoonlijk kan leren kennen, kan gaan zien, horen, voelen en kan gaan beseffen, hoe hij tot waar werkelijk gelukzalig leven kan komen. Ik heb van den beginne af aan al alles zo ingericht, dat alle mensen, ieder voor zich en allen tezamen tot het ware gelukzalige leven gaan komen. Maar jij zou dat het liefst direct, of liever gisteren al voor elkaar gebracht zien. En dat is nu even niet zo. Want dan zou Ik de vrijheid van ieder mens wegnemen. Daardoor zou ieder mens een marionet worden. En juist heb Ik jullie allen intens lief, als eigen zelfstandig vrij zijn, in alle opzichten zoals ieder voor zich is.

Daarom verdraag Ik al wat de mens in zijn vrijheid niet naar liefde doet of laat, want niets is mooier en gelukzaliger dan zelf, persoonlijk en helemaal bewust, tot die eeuwige gelukzalige liefde te komen en te blijven! Daarom is dat het, wat Ik in Mijn liefde voor jullie allemaal gereedgemaakt hebt. Het is ieders vrijheid om er lang of kort over te doen om het te bereiken. Dus op jouw vraag is Mijn antwoord: daar werkt Mijn wijze liefde al aan, lang voor jouw vraag!

Hemels Brood 4522

Bij de meeste mensen is het nog steeds, oog om oog, tand om tand. Heb jij mij iets aangedaan, dan zal ik het je terug doen, en liefst erger nog. Voelt iemand zich tekortgedaan, dan zal hij diegene die hem te tekort deed zoveel hij kan ook tekort doen en voor lange tijd blijft diegene als ongewenst een onaangename persoon. En wat nog erger is, veel mensen reageren hun ongenoegen over iets af op hun medemens, die er part nog deel aan heeft, maar het eerst in de nabijheid komt.

Het allerergste is het, dat dit gedrag algemeen erkend en toegestaan gedrag is, wat nu eenmaal logisch is. Je straft degene die tekort doet met gelijke munt of erger. Een snauw is gauw gegeven, een afwijzing is snel gegeven, een weigering is snel gegeven en allemaal niet fijn, maar wel geaccepteerd. En toch is het niet goed, nooit goed. Want haat stapelt zich op haat en zo blijven mensen elkaar vijandig, zo blijft er wantrouwen tussen mensen, zo blijven mensen elkaar pijn en verdriet doen. Niet voor niets heb Ik gezegd, niet meer het oog om oog en tand om tand, maar slaat iemand je op de ene wang, keer hem ook de andere toe. Want al die haat en al dat straffen van elkaar leidt tot kwaad en meer kwaad en leidt af van het ware leven, wat alleen liefde is.

In een wereld, een samenleving waar het heel gebruikelijk is om kwaad met kwaad te vergelden, is lef nodig, moed en trouw, om daar niet aan mee te doen. Want ook al doe je daar niet aan mee, het kwaad stopt evengoed niet en het vrijwaart je niet van leugens en bedrog aan jouw adres door je medemensen. Want je kunt wel jezelf veranderen, en geen kwaad met kwaad meer vergelden, en er zelf liefde tegenoverstellen, maar de ander verander je daarmee niet en het kwaad zal er toch nog zijn, ook tegen jou gericht. Dat maakt het niet makkelijk om zelf bij liefde te blijven. Maar Ik zeg je, jouw loon is niet van deze wereld, jouw loon is het ware leven, in hemelse oorden! Ik zeg je, niets van je medemens te verwachten, maar van Mij, je Schepper en hemelse Vader. Vertrouw op Mij. Al is het moeilijk in de wereld om bij liefde te blijven, houdt vol, Ik ben je ware leven, volmaakte liefde!

Hemels Brood 4523

Het is stil in de wereld en toch is er een enorm lawaai. Het is stil in de wereld, omdat Mijn stem er niet gehoord wordt. Doordat er zoveel lawaai is, wat mensen met elkaar maken, zoveel drukte is om van alles en nog wat, zijn de oren verstopt geraakt, niet meer gewend aan de zachte tonen van Mijn stem. En zo is het ook met de liefde die Ik hen geef. De onderlinge verhoudingen tussen mensen zijn nog al eens gespannen, wantrouwend, zodat hun sensoren overbelast zijn en Mijn zachtmoedige liefde niet bemerkt wordt. Voor velen is het steeds meer een strijd om het hoofd boven water te houden, daardoor merken zij het land wat Ik hen aanreik om hun voet op te zetten niet op.

Zo veel mensen zijn helemaal in beslaggenomen door zo veel wereldse aangelegenheden in de enorme drukte van hun aardse bestaan, dat zij geen oren, geen ogen, geen gevoel en geen besef meer hebben van Mijn stem, Mijn liefde en al wat Ik hen aanbied aan comfort en vredevolle zegen. In die drukte, die herrie, die algemene strijd, ben jij en je hebt je oren open voor Mijn stem, je ogen open voor Mijn liefde, je hart open voor Mijn raad en je bemerkt Mij in alles wat er is en in alles wat je overkomt, Mijn hulp, Mijn zegen. En je wilt er de wereld over vertellen, ze wakker schudden, ze tot horen en zien brengen, tot voelen en besef, maar ze geven je geen gehoor, zien je niet, begrijpen je niet. Dat is omdat ze Mij niet zien, Mij niet horen, geen aandacht voor Mij hebben. Als jij hen roept om Mij te horen, ben je gelijk Mijn stem, die ze niet horen, dus horen ze jou ook niet, zien ze jou ook niet, beseffen ze ook niet, wat je zegt en gaan net als aan Mij, ook aan jou voorbij.

Maar laat je niet ervan weerhouden door te gaan, zoals Ik door ga. Want eens zullen ze in de wereld Mijn stem horen, hun ogen openen en Mij zien, Mij kennen en Mijn liefde voelen tot groot geluk van allemaal. Blijf daarom altijd zoals je bent, roep en laat zien, zoals Ik in Mijn liefde roep en laat zien, tot allen horen en zien en tot waar leven komen!

Hemels Brood 4524

In jezelf kun je alles weten naar volledige waarheid. Want in jou ben Ik volledige waarheid en van Mij kun je alle waarheid in je te weten komen. Het enige wat daarvoor nodig is, is dat je al je onwaarheden in jezelf erkent en bereid bent in werkelijk alles tot volkomen waarheid te komen. Maar denk nu niet, oh, dat wil ik wel, dus dat ga ik wel even doen. Want in jou zijn veel onwaarheden waaraan je een zeker voordeel hebt en waaraan je zo gewend bent geraakt, dat je je er nauwelijks nog van bewust bent.

Daardoor word je belemmerd om in alles tot Mijn volkomen waarheid die in jou is te komen. Voor het deel dat je wel oprecht in waarheid bent, krijg je van Mij ook het bereik van Mijn waarheid die eeuwig in jou is. Maar voor al wat je nog niet zelf tot waarheid in je gekomen bent, heb je geen bereik van Mijn waarheid in jou. Daarvoor is het belangrijk dat je met Mij samen in je kijkt wat nog niet naar waarheid is en waar je nog voordeel aan de verdoezeling van de waarheid hebt. Ik zeg je daarbij, dat is niet gemakkelijk, want je verlangens helemaal uitschakelen om tot de werkelijke waarheid te komen, is zomaar niet gedaan. Dat vraagt geduld en inzet en volhouden om met Mij samen te blijven kijken en Mijn raad steeds weer op te volgen.

Want in de wereld om je heen gebeurt zoveel en vanuit die wereld wordt zo vaak een beroep op je gedaan om af te wijken van waarheid. Daarmee worden je verlangens naar iets juist versterkt in plaats van verminderd. Dat zul je moeten weerstaan, om vast te kunnen houden aan waarheid in de wereld, voordat je toe kunt komen aan Mijn hemelse waarheid en die kunt vasthouden. Maar met een oprechte wil, trek je Mijn wil en Mijn liefde om je te helpen naar je toe en daardoor zul je sterker worden om vast te houden aan waarheid, wat er in de wereld om je heen ook gebeurt en hoe er ook aan je getrokken wordt om waarheid los te laten en het allemaal niet zo nauw te nemen.

In jou is de hemelse waarheid, in jou is Mijn volkomen waarheid, daaruit kun en mag je alles weten, hemels geestelijk weten!

Hemels Brood 4525

Alles is niet even mooi, alles is niet even best, iedereen is niet even goed, niet iedereen doet zijn best. Er zijn grote verschillen in van alles en iedereen. Bij de mens zijn die verschillen, op de aarde zijn die verschillen, verschillen in goed en niet goed, mooi en niet mooi, waar en niet waar. In al die verschillen ligt de vrije keus van alle mensen, die met hun keus het verschil maken.

Ik maak geen verschil. Ik ben niet de ene keer goed en dan eens minder goed of niet goed. Het verschil maakt de mens. Ik geef leven, werkelijk goed en waarachtig leven, dat is niet soms goed en soms minder goed, of soms mooi en soms minder mooi, dat is altijd hetzelfde eeuwige waarlijk waarachtige leven. De verschillende omstandigheden waar mensen mee te maken krijgen, worden vaak gezien als omstandigheden van hun leven. Maar het zijn omstandigheden die voortkomen uit de verschillende keuzen die mensen maken. De omstandigheden kunnen goed of minder goed of zelfs slecht en onaangenaam zijn. Maar het leven wat Ik iedereen geef, is gaaf, puur, mooi, goed, is ware liefde in eeuwigheid, volmaakt zuiver gelukzalig. En het is in iedereen, zonder verschil, altijd hetzelfde.

Omstandigheden zijn niet leven, leven is in je, leven ben je, zoals Ik leven Ben. Met al zijn verschillende keuzen veroorzaakt de mens tijdens zijn verblijf op aarde zijn omstandigheden, maakt hij het verschil van wat er gebeurt tijdens zijn verblijf op aarde. En na zijn bestaan laat hij op aarde datgene achter, wat hij tijdens zijn bestaan op aarde gedaan heeft. Wat de ene mens achterlaat is verschillend aan wat de ander achter laat. Nieuw aangekomen mensen krijgen daar mee te maken. De keuzen die zij daarop maken, leiden ook weer tot verschillende resultaten. Toch krijgen ook zij zonder enig verschil leven van Mij, puur en goed, gelukzalig leven, in niets verschillend met het leven wat Ik geef aan hun voorgangers of aan degenen die na hen op aarde komen.

Er is verschil op aarde. Niet alles is even mooi, even goed, even aangenaam, niet iedereen is even ijverig, even betrokken, even eerlijk, even lief en zachtmoedig. Er zijn hele grote verschillen en daardoor ook hele grote verschillen in omstandigheden. Maar Ik Ben altijd Dezelfde, zonder enig verschil het ware eeuwige leven, zuivere, pure, wijze en onbaatzuchtige liefde in jullie allen. Ik geef jullie allen leven, Mijn leven, zonder enig verschil. Voor iedereen is Mijn leven volledig volmaakt gelukzalig. Altijd en eeuwig. De keus is aan jullie om het verschil te maken, zodat er geen verschil meer is. Zodat iedereen tot de levensomstandigheden komt die gelijk zijn aan het leven dat Ik jullie allen, altijd al, zonder verschil geef, ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 4526

De hemelse liefde is heel iets anders dan de wereldse liefde. Op aarde wordt wel gezegd: hij heeft liefde voor zijn vak, voor het werk wat hij doet. Dat is een specifiek gerichte liefde, op zich niets mis mee, het zou goed zijn als alle mensen hun werk met liefde zouden doen, zoals van diegene gezegd wordt. Toch is hemelse liefde veel meer en heel anders dan dat. Liefde is bij degene met liefde voor zijn vak een vorm van plezier hebben in het werk wat hij doet. En zo is liefde voor iets of zelfs voor iemand al vaak plezier hebben in of plezier hebben met of genoegen hebben aan elkaar, aan het samenzijn of aan het werk of de hobby. Dat op zich is goed, zonder meer goed. Maar het is toch nog niet wat hemelse liefde is. Hemelse liefde, Mijn liefde, is veel en veel meer dan dat, reikt veel en veel verder dan dat, omvat alles in het totale universum, alles wat is.

Mijn liefde is leven. Onbaatzuchtig leven. Is waarheid, onbaatzuchtig waarheid. Is wijsheid, onbaatzuchtig wijsheid. Mijn liefde is niet te vergelijken met genoegen hebben aan, met, of in iets of iemand. Mijn liefde begrijpen vraagt een heel ander besef dan dat. Mijn liefde zijn of worden is eerst Mijn liefde begrijpen, beseffen, voelen, kennen. Daarvoor is het nodig het wereldse beeld van liefde als genoegen hebben aan, los te laten en nieuw zicht toe te laten. Daarvoor is het nodig om tot belangeloos zijn te komen. Want ieder beetje eigenbelang staat het volledig verstaan van Mijn liefde, belangeloos leven, in de weg. Ik neem dat niemand kwalijk, Ik zeg het alleen, voor wie tot ware liefde wil komen. Want iedereen is vrij om zijn keuzen te maken en zijn weg te gaan. En elk beetje liefde, al is het in de vorm van genoegen hebben aan, in of met, is daarbij goed, zolang het rekening houdt met de ander en ook voor een deel het eigenbelang loslaat.

Want zo groeit de ware liefde in iedereen, via de eerst nog werelds omschreven liefde. En al is de hemelse liefde veel meer dan op aarde gezien, gevoeld en begrepen wordt, toch is alles op aarde in Mijn hemelse liefde opgenomen. Al wordt het niet gezien, gevoeld, begrepen, Mijn liefde is overal en werkt overal, voor jou en voor alle mensen. En eens zul jij die ware hemelse liefde zelf ook helemaal in vrijheid zijn!