Hemels Brood 4465 t/m 4495

Hemels Brood 4465

Ieder mens heeft een bewustzijn, een bewustheid van leven, Mijn leven. Ieders bewustzijn is persoonlijk. Jij hebt een eigen persoonlijk bewustzijn, wat deel uitmaakt van het gezamenlijke bewustzijn van leven. Leven is Mijn Leven, welke oneindig eeuwig is en blijft. Zo ook jouw persoonlijkheidsbesef, welke aan dat van Mij gekoppeld is met een voor ieder eigen unieke beleving, die onveranderlijk deel van Mij blijft zoals dat is. Jouw oorspronkelijk persoonlijkheidsdeel van Mij is niet alleen uniek, maar ook oneindig volmaakt. Er is alleen een vertroebeling opgetreden in de beleving daarvan, een misvatting die niet de oorspronkelijk volmaakte persoonlijkheid in haar unieke wezenlijkheid toont. Dit heeft te maken met een misvatting die tegengesteld aan de werkelijkheid zich voordoet als werkelijkheid, waardoor een misvorming van het werkelijke besef van bestaan is ontstaan en geworden is tot een keus, alsof het hetzelfde is als het werkelijke, terwijl het het werkelijke niet is.

De keus voor het niet werkelijke, tegengesteld aan wat werkelijk is, heeft velen verleid daarvoor te kiezen, omdat het meer beloofde te zijn en te geven, dan de werkelijkheid en zo verdween voor de mens de duidelijkheid in zijn besef van eeuwig werkelijk persoonlijk leven en het besef dat de mens dat uit Mij, zijn Schepper en Enig ware God is. Daarbij verdween ook zijn persoonlijk eigen besef van Mijn liefde, wat in werkelijkheid zijn leven is. Jouw leven. Zo is de verwarring op aarde nog heel groot en worden er van allerlei uiteenlopende zogenaamde waarheden verkondigd, die alleen laten zien, hoe ver mensen afgedwaald zijn, maar in werkelijkheid niets met de werkelijke waarheid te maken hebben.

Je oorspronkelijk persoonlijk eigen innerlijk besef van bestaan blijft eeuwig zuiver en onbevlekt je eigen unieke persoonlijk onveranderlijke deel uit Mij en zal nooit veranderen, omdat Ik Zelf altijd eeuwig onveranderlijk Dezelfde Ben en blijf en derhalve blijft ook ieder deel uit Mij eeuwig onveranderlijk zoals Ik Ben: eeuwig ware zuivere liefde, en haar wijsheid zal alle verwarring oplossen en terug brengen tot Eén waar besef van waar en eeuwig gelukzalig werkelijk Leven!

Hemels Brood 4466

Lief mens, waar zoek je naar? Zoek je ernaar gezien te worden? Erkend te worden? Zoek je ernaar je goed te voelen, blij te kunnen zijn? Als je naar erkenning zoekt, naar gezien te worden, hoezo denk je dan, dat dat je blij en goed zal doen voelen? Ik zeg je, alleen jezelf zijn en daar tevreden mee zijn in alle eenvoud kan je werkelijk goed en blij doen voelen. Alleen jezelf accepteren zoals je bent, zonder dat iemand dat bevestigt als waardevol, en daar mee tevreden zijn, is de sleutel om je prettig en blij te voelen.

Jezelf in bochten wringen om gezien te worden, om erkend te worden, om “mee te doen”, om geaccepteerd te worden zal je geen rust en vrede met jezelf geven en je zult altijd op je hoede moeten zijn, om niet uit je rol te vallen, die je speelt om erbij te mogen horen en erkend te worden. Laat dat allemaal eens los, dans niet verder op dat smalle koord om anderen naar genoegen te zijn. Spring eraf en kom met je beide benen eens stevig op de grond. Daarmee bedoel Ik, laat je eens niet gelegen liggen aan wat anderen aan je zeggen, wat zij vinden, hoe zij willen dat je je gedraagt. Wees nu eens, zoals jezelf wilt zijn en doe het nu eens, zoals het jou het beste voorkomt, zoals jij innerlijk voelt dat het goed en waar is en juist om naar te handelen. Blijft niet balanceren en steeds onzeker zijn, of je dat wel kunt volhouden, want je hoeft dat niet vol te houden.

Voor Mij, jouw liefdevolle hemelse Vader, hoef je niet te blijven balanceren. Geef je over aan wat je in je hart voelt dat goed is. En Ik zeg je dat dat goed is. Want Ik ken jou ten diepste en in jou ben Ik waarheid en liefde, het goede wat jij voelt en het liefst helemaal zou omarmen. Maar die anderen trekken aan je, je moet hen te vriend houden, je moet toch aan hun wensen voldoen. Is dat liefde, moeten voldoen aan wat anderen je opdringen, terwijl je in je hart heel wat anders voelt en dat eigenlijk liever volgt?

Liefde is in je hart wat je voelt uit Mij in jou, wat je weet dat goed is en goed doet. Durf van dat koord op de grond te komen en volg je hart, dan zul je werkelijk blij en gelukkig zijn en precies dat, wat je eigenlijk zoekt, in waarheid vinden!

Hemels Brood 4467

Door het water wordt je schoon gewassen, als het water schoon en zuiver is. Want met modderwater spoel je geen modder weg, komt er alleen nog modder bij. Als je je hart wilt zuiveren, dan is daar Mijn zuivere Woord voor nodig, elke ander woord zuivert niet, maar geeft meer misvattingen of spoelt een oude misvatting weg, maar geeft er een nieuwe misvatting voor in de plaats. Dat is ook zo met goede voornemens om met schadelijke gewoonten te stoppen, maar dan ter troost voor het verlies, er een andere gewoonte voor in de plaats nemen. Bijvoorbeeld stoppen met roken en dat vervangen door snoep.

Zo bedriegen mensen zichzelf. Zuiveren hun doen en laten met ander doen en laten, zonder na te gaan of dat nu werkelijk een verbetering is. Aan iedereen die zijn doen en laten wil verbeteren, zijn hart wil zuiveren, zeg Ik, kom eerst in alles tot waarheid, tot eerlijkheid in jezelf. Want alles wat werkelijk goed is, is gebaseerd op waarheid, volkomen waarheid. Om die waarheid te kunnen ervaren, is het nodig dat iemand in zichzelf bereid is om helemaal eerlijk te zijn, volkomen oprecht eerlijk te zijn en bereid is, om ook de minder prettige kanten van onwaarheid te zien, omdat anders de volledige waarheid niet gezien kan worden. Waarheid hoeft niet hard te zijn, maar zonder waarheid kan het hart niet tot zuiverheid komen.

En juist is de zuiverheid van het hart nodig, om plaats te geven aan liefde en het begrijpen van ware liefde. En juist is ware liefde in het zuivere hart nodig, om tot werkelijk liefdevolle wijsheid te komen in alle doen en laten. Terwijl het alleen Mijn zuivere Woord in ieders hart is, wat het hart in alle waarheid tot ware liefde kan zuiveren, als het in volkomen waarheid verstaan is en die mens bereid is daarnaar te handelen. Zo gaat de spiraal van zuiver leven steeds verder in haar liefdevolle wijsheid, oneindig doorgaand eeuwig leven. Dat geldt voor iedereen en aan iedereen is de Bron van zuiver schoon en helder water gegeven, in het binnenste van zijn hart, waar iedereen in waarheid uit kan putten: Mijn ware liefdevolle wijze Woord welke tot leven brengt, het ware werkelijke Enig gelukzalige Leven dat Ik Ben.

Hemels Brood 4468

Hoe iemand handelt, heeft altijd te maken met wel of geen eigenbelang. Ieder mens handelt vaker of minder vaak uit eigenbelang. Een deel daarvan is duidelijk en zelf voor gekozen, omdat de aandrang niet kon worden weerstaan. Een ander deel daarvan is een gewenning, doordat het van jongs af aan niet anders geweest is, omdat iedereen dat soort van handelen als normaal beschouwt. Een deel is zo verweven met handelen zonder eigenbelang, dat het niet bewust ervaren wordt als eigenbelang en vaak wordt eigenbelang uit het bewuste besef geweerd. Wie zichzelf naar waarheid wil leren kennen, om tot werkelijk leven te komen en om Mij werkelijk te leren kennen, voor diegene is het nodig om alles wat maar het kleinste beetje eigenbelang is, in zich te vinden en dat belang los te laten, helemaal los te laten.

Het deel van eigenbelang, waar zelf voor gekozen is, is vrij gemakkelijk te vinden, maar de verleiding weerstaan en dat eigenbelang loslaten, is al wat moeilijker. Toch, met een oprechte wil, wel te bereiken. Het deel dat door alle mensen om je heen als normaal beschouwd wordt en het deel wat vermengd is met handelen zonder eigenbelang, is heel wat moeilijker te vinden en om dat los te laten, lijkt vaak nauwelijks mogelijk, ook omdat de gewenning steeds gevoed wordt door al die andere mensen, die het als normaal handelen beschouwen. Het deel dat uit het bewuste besef geweerd wordt, is het moeilijkst te vinden en toe te geven en daarmee dus ook moeilijk om los te laten. Al met al is het dan ook helemaal niet zo gemakkelijk, om jezelf te kennen en te leren zien wat wel en niet uit eigenbelang gebeurt en voor gekozen wordt. Alle eigenbelang vervolgens loslaten, is werkelijk haast niet voor elkaar te krijgen.

Toch zeg Ik je, het is mogelijk. Alleen heb je daar wel een en ander voor nodig. Je hebt daar een vaste eerlijke en oprechte wil voor nodig, je hebt daar een vast volhouden voor nodig, en je hebt daar een eerlijk en oprecht contact met Mij in je hart voor nodig, met een sterke inzet om Mijn Woord te volgen en met de bereidheid jezelf zijn diepste te zien. Bereid om tot in de verste hoeken te zien, wat nog aan eigenbelang verstopt aanwezig is. Daarbij, de schaamte die dat geeft te dragen en oprecht en eerlijk toe te geven, wat daar verstopt toch nog aanwezig is. Dan zuivert Mijn liefde je tot in de uiterst verstopte hoeken van je hart van eigenbelang en vult je hart tot in alle hoeken met liefde, zodat je geen eigenbelang meer nodig hebt en met een met liefde gevuld hart, volkomen zonder eigenbelang in alle situaties kunt handelen, gedragen door Mijn liefde.

Zo eenvoudig als het hier staat, zal het niet direct zijn. Maar als je in alle oprechtheid volhoudt en op Mijn liefde blijft vertrouwen, zul je toch uiteindelijk tot het beste resultaat komen: waar en werkelijk gelukzalige onbaatzuchtige liefde: werkelijk Leven.

Hemels Brood 4469

Als je denkt, in vroegere tijden, daar ben ik bij geweest, dan ben je er bij geweest, iedereen is daar bij geweest, niemand uitgezonderd, omdat Ik er bij ben geweest. Ik ben overal bij geweest en bij. En met Mij iedereen, omdat iedereen deel van Mij is. Ook al was je nog niet geboren op aarde, toch heb je al voor de aarde ontstaan is, bestaan uit Mij gekregen. Het eigen persoonlijk besef van bestaan, zoals je het nu hebt, heb je op aarde ontwikkelt in een ander soort besef als voor je geboorte op aarde, maar bestaan heb je al eeuwig uit Mij en in die zin heb je alles in je, alsof je het allemaal ook zelf hebt meegemaakt en ben je ook overal bij geweest, al zal je niet alles in je geest zichtbaar en bewust in je besef ervaren.

Ja, zelfs is iedereen er bij geweest, toen Ik op aarde leefde en werkte voor Mijn hemelse Vader, Die ook jullie hemelse Vader is. Al was dat in een andere hoedanigheid, dan jullie bestaan op aarde is. Waarbij Mijn hemelse Vader Mijn Goddelijkheid is, die jullie als hemelse Vader Zijn liefde en Goddelijkheid tot waar leven geeft. Zoals iedereen deel van Mij als Schepper en hemelse Vader is, zo heeft iedereen ook deel aan alle gebeurtenissen in de hele oneindigheid, welke zichtbaar wordt in het ware geestelijke besef van werkelijk leven. Mijn leven op de aarde is werkelijk leven en van Mijn leven maken alle mensen deel uit. Daarom kan iedereen de tijd die Ik op aarde doorbracht ervaren, als er bij te zijn geweest en zo ben jij er ook bij geweest, zo ben je er nog steeds bij.

Maar besef en weet dan ook, dat je daarmee evengoed ook deel uitmaakt van Mijn opstanding, wat aan ieder mens, aan iedere ziel, het eeuwige leven toont. Derhalve ben je er bij geweest, toen Ik lichamelijk stierf, maar nooit Mijn werkelijk eeuwige leven verloor, omdat dat in eeuwigheid niet mogelijk is. Zo is Mijn opstanding jullie opstanding om uit het vlees, de materie van het aardse leven tot het eeuwig werkelijke leven te komen. Het eeuwig werkelijke leven wat jullie allen van oorsprong aan zijn en waartoe jullie allen op aarde uitgroeien in vrijheid van eigen zijn, in het eigen persoonlijke besef van bestaan, welke in haar wezenlijkheid één is met Mij en alle mensen en één is met alle gebeurtenissen nu, toen, en in de toekomst, in heden, verleden en toekomst.

Want Mijn Woord is Leven, zowel heden, als verleden, als toekomst en jullie allen, jij en ieder persoonlijk, maken daar deel van uit. Niet alleen nu, maar ook toen en ook in de toekomst. Omdat in Mij geen tijd is, omdat Ik Leven Ben, is iedereen eeuwig leven, persoonlijk en gezamenlijk Mijn leven in eeuwigheid, amen.

Hemels Brood 4470

Ik houd van alle mensen evenveel en ze zijn Mij allemaal gelijk, maar Ik behandel niet alle mensen hetzelfde. Mijn liefde is voor alle mensen even groot, maar zoals de één liever koek heeft, terwijl de ander liever chocola heeft, zo zal Ik de één koek geven en de ander chocola. Daarmee wil Ik zeggen, dat Ik aan ieder datgene geef, wat voor diegene het beste is ten aanzien van zijn groei tot werkelijke leven.

Dat zal niet steeds datgene zijn, wat iemand zelf het beste vindt, of graag heeft. Want Mijn liefde is er niet op uit, om iedereen te verzadigen in hetgeen ieder voor zichzelf wil hebben. Mijn liefde werkt zodanig, dat zij iedereen tot het ware werkelijke leven helpt uitgroeien, omdat alleen het ware werkelijke leven de ware gelukzaligheid geeft, aan iedereen die het bereikt. Niet wat iemand zelf denkt dat hem plezier en genoegen zal doen, maar wat werkelijk gelukkig maakt, daar streeft Mijn liefde naar, voor iedereen. Omdat het geen liefde is iemand minder te geven, dan het allerbeste. Toch wordt Mijn liefde nog vaak niet gezien als het allerbeste, omdat het mensen wegen te gaan geeft, die zij niet herkennen als de enige goede richting om verder te komen tot het ware werkelijk gelukzalige leven. Ook zijn mensen teleurgesteld, als ze iets verliezen wat hen dierbaar was, of als zij niet krijgen, wat zij graag willen hebben. Maar liever krijg Ik verwijten, teleurstelling en onbegrip, dan dat Ik mensen loslaat en laat afdwalen van wat hen alleen werkelijk gelukzaligheid kan geven, het werkelijke leven, ware liefde.

Ik laat Mij dan ook niet afschrikken door ongeloof, door verwijten, door boosheid, door teleurstelling van mensen en hoe afwijzend iemand ook op Mijn werken van liefde reageert, het zal Mijn liefdewerking niet stoppen, het zal Mijn liefde voor jullie allemaal niet stoppen. Mijn kruisiging door mensen heeft ook Mijn liefde voor hen en voor alle mensen niet gestopt, omdat dat niet mogelijk is. Ik Ben liefde en Ik Ben eeuwig oneindig onveranderlijk liefde, werkelijk leven. Geen boosheid, verwijt, teleurstelling of iets van dien aard kan dat veranderen en al helemaal niet stoppen. Mijn liefde zal voor jullie altijd het beste bewerken. Ik heb jullie allen lief, innig en voor altijd oneindig lief. En het is bedoeld, dat jullie, dat jij, ook tot die liefde komt!

Hemels Brood 4471

Wat een mens ook zoekt, als hij niet weet waar te zoeken, zal hij het niet vinden. En zo is het dat veel wetenschappers Mij zoeken, op plaatsen waar zij Mij niet vinden, namelijk als materie. Om Mij te vinden, wordt materie ontleed tot het voor de mens kleinst waarneembare deeltje tot nu toe. Maar materie is een middel wat Ik heb ingesteld, om de mens tot werkelijk leven te brengen.

Terwijl Ik alles Ben, hebben geleerden Mij in het voor hen kleinst ontdekte deeltje nog niet gevonden. Hoe veel zij inmiddels ook te weten zijn gekomen over de deeltjes van materie, de samenhang ervan, niet alleen op aarde, maar ook in de voor hen verre ruimte buiten de aarde, de duisternis in die ruimte is nog steeds duisternis voor hun ogen en Mijn aanwezigheid in alles is voor hen nog in duisternis en onwetendheid verborgen. Toch is er in hen iets, wat hen doet zoeken en Ik laat hen zoeken, tot zij beseffen dat hun zoeken in eeuwigheid geen resultaat zal hebben, als zij niet daar zoeken waar te vinden is, wat zij zoeken. Maar dat zal zolang verborgen blijven als er nog aandrang is om Mij te overwinnen.

Want de in de materie gebonden geest van het eerste lichtwezen, met zijn aan Mij gelijkende Goddelijke wezenlijkheid, heeft zijn strijd om Mij te overwinnen, in zijn waan Mij overstijgend als God te kunnen heersen, nog niet opgegeven, omdat het zicht op het werkelijke Zijn nog verduisterd is, zoals de ruimte om de aarde nog verduisterd is. Maar op de aarde is het aan ieder mens gegeven Mij te vinden waar Ik Ben en dat is voor ieder mens mogelijk in zijn hart, de kern van zijn werkelijke bestaan Die Ik Ben. Waarbij die kern geen materie is, maar leven, hoedanigheid, zijn, besef, innerlijk gevoel, wezenlijkheid, Goddelijk Zijn. Het Goddelijk Zijn Die Ik Ben is in zijn totale eigenheid liefde en wijsheid in werkelijkheid.

Derhalve Ben Ik God en Mens, alles, alle bestaan, eeuwig werkelijkheid, niet onder woorden te brengen, meer dan voor de mens op aarde mogelijk is om te begrijpen, maar toch zoveel te begrijpen, dat hij daar tot zijn oorspronkelijk aan God gelijkende wezenlijkheid terug kan komen en ook zal komen. Omdat liefde nooit verzaakt en eeuwig onoverwinnelijk IS.

Hemels Brood 4472

Loyaliteit siert de mens, als het loyaliteit is aan waarheid, aan zuiverheid, aan liefde, aan verdraagzaamheid. Loyaliteit als zodanig heeft geen sierende betekenis, als het niet verbonden is aan sociaal liefdevol handelen. Loyaal zijn aan leugen en bedrog siert niemand. Zo is het ook met elk gedrag en zelf gestelde plichten en principes. Als zij gebaseerd zijn op liefdevol en verdraagzaam, zuiver eerlijk handelen, sieren ze de mens, maar als eigenbelang en misdaad als leugen en bedrog in het geding zijn, heeft het met edelmoedig handelen niets meer te maken.

Toch hebben veel mensen zich allerlei plichten en principes opgelegd en ze vinden dat zij daar in alle omstandigheden aan vast moeten houden, uit een overtuiging dat zij anders verzaken aan wat zij denken dat goed is om aan vast te houden. Zo kan het gebeuren dat iemand liever vasthoudt aan een ingestelde plicht of principe, dan te luisteren naar zijn hart en hetgeen Ik hem in zijn hart aanraad. Doordat de overtuiging vast te moeten houden aan plichten en principes zo’n gewenning is geworden, lijkt het alsof het loslaten van de plicht of het principe verkeerd is, zondig is, zodat niet geluisterd kan worden naar Mijn advies in het hart, alsof wat Ik in het hart aanraad, niet juist is om op te volgen.

Lieve mensen, de ware edelmoedigheid zit niet in het altijd voldoen aan plichten en principes, de ware edelmoedigheid zit in het luisteren naar je hart en naar het advies wat Ik je in je hart geef en wat altijd voortkomt uit Mijn liefde voor jou en alle mensen. Wat zuiver is en naar waarheid het beste is om op te volgen. Want Ik overzie en weet alles en in liefde help Ik met Mijn adviezen in het hart alle mensen om de beste keuzen te maken, voor de beste resultaten, voor het ware werkelijke leven, voor het meest edelmoedige en liefdevolle handelen. En dat is niet altijd zoals de plicht stelt of het principe beoogt.

Het ware leven is beweeglijk en niet star als een plicht om aan vast te houden. En mocht plicht een soort van stevigheid geven, om je aan vast te houden, laat het dan toch eens los en houd je vast aan Mij, aan Mijn liefde en waarheid, ga mee met de bewegingen die Mijn liefde maakt, dan verloopt alles zoals het het beste is voor iedereen, voor ieders ware werkelijke leven. Wees loyaal aan Mij, aan Mijn liefde en waarheid en luister voor al je handelen naar Mijn advies in je hart, dan doe je het altijd goed.

Hemels Brood 4473

Leven is beweging en beweging vind je in alles. Zelfs in de hardste steen is beweging te vinden, want elke molecuul bestaat uit beweging, tot in het onzichtbaarste deeltje toe is er beweging en toch is materie geen leven, maar de beweging. Als een blad aan de boom beweegt door de wind, is noch het blad noch de wind leven, maar de beweging zelf. Liefde is beweging. En alhoewel te zien is dat het blad door de voelbare wind heen en weer gaat, is de beweging als zodanig niet te zien, want die zit in de beweeglijkheid van de stengel van het blad, niet zichtbaar, zoals liefde niet werkelijk zichtbaar is, maar wel de uitwerking ervan, zoals de uitwerking van de wind op het blad zichtbaar is.

De mens meet het zichtbare met zijn materiële oog, wat alleen het materiële kan zien, en daarmee zoekt hij in het materiële Mij, het werkelijke leven, te vinden. De aansturing van beweging in de materie zoekt hij en hij kijkt daarvoor met zijn materiële oog en met zijn materiële denken, zijn materiële verstand, zijn materiële hersenen. En daarmee ziet hij het niet, vindt hij het niet en zo lijkt het geestelijke, het leven, niet te zien. Toch is het allemaal te zien. Net zo duidelijk als het materiële oog materie kan zien, zo is ook alles wat werkelijk leven is en voor het materiële oog niet te zien is, wel degelijk te zien. Te zien met het niet materiële zien.

Het materiële is te zien met het materiële zien, het niet materiële is te zien met het niet materiële zien. Zo eenvoudig is dat. Maar niet als je alleen gewend bent, om materieel te zien en materieel te leven, wat eigenlijk een surrogaat leven van het werkelijke leven is en door Mij op aarde aan de wezenlijkheid van de mens gegeven is, om datgene te tonen en te leren, wat hem in zijn zelfstandigheid tot werkelijk gelukzalig leven kan brengen. Op aarde loopt de mens materieel in Mijn liefde, zodat hij zich wel bewust is, dat daar “iets” is, behalve de materie waarin hij leeft, maar dat niet ziet. Zodat hij gaat beseffen, dat dat “iets” niet materieel gezien kan worden, en beseft, dat hij ook geestelijke ogen heeft en Mijn liefde gaat voelen. Hoe meer hij dat beseft en Mijn liefde gaat voelen, des te meer gaat hij zien van het werkelijke leven, met het oog dat niet materieel kijkt, maar werkelijk kijkt en werkelijk alles wat niet materieel is, kan zien.

En dan gaat er een nieuwe wereld met een nieuwe hemel voor hem open en hij zal grote verwondering ervaren bij alles wat hij dan ontdekt en begint te begrijpen, van al Mijn ware liefde en al wat Mijn liefde voor de mens is, doet en betekent. Maar nooit zal het materiële oog dat kunnen zien of het materiële verstand dat kunnen begrijpen. Toch is het ieder mens gegeven, om via zijn bestaan op aarde, in de materie, tot Mij te komen, juist daar is aan ieder die op aarde verblijft dat gegeven, om tot zicht met het werkelijke leven ziende oog te komen en Mij daadwerkelijk te zien, net zo duidelijk als het materiële oog materie kan zien.

Zalig degenen die beseffen wat Ik hiermee bedoel, want zij gaan de weg vinden en, geholpen door Mij, die weg volgen tot in Mijn hemelen en daar het meest wonderbare leven in al haar schoonheid zien en begrijpen, en daar zullen zij ook oog in oog met Mij komen en Mij zien in Mijn ware liefde en volmaakt, als eigen van zichzelf bewust persoonlijk wezen, volkomen gelukzalig zijn.

Hemels Brood 4474

Als je voelt hoe Ik overal bij ben met Mijn liefde, kun je ook voelen hoe Mijn liefde jou helpt, terwijl jij toch geheel zelfstandig je keuzen maakt. Kun je voelen dat er een samenwerking is tussen Mijn liefde en jouw keuzen, die je geheel als eigen zelfstandig persoon zelf maakt. Want al helpt Mijn liefde jou in alle opzichten, zij neemt niet jouw zelfstandigheid en je vrijheid van eigen keuze maken weg. Niet in het minst. En dat is het mooie, jij kunt vrij en zelfstandig elke keuze maken die je wilt en wat je ook kiest, je wordt altijd ondersteund en geholpen door Mijn liefde.

Maak je je keuzen voor en uit liefde, dan wordt het resultaat gesteund door Mijn liefde en werkt je keus tot zegen uit. Maak je je keuzen tegengesteld aan Mijn liefde, dan wordt het resultaat ook gesteund door Mijn liefde en werkt het resultaat zodanig uit, dat het je ook tot zegen voor je werkelijke leven zal zijn. Het blijft dus altijd jouw vrije keus en Mijn liefde die samen resultaat geven, jij de vrije keuze, Mijn liefde zorgt ervoor dat het resultaat je geen schade geeft, juist als het om keuzen gaat die tegengesteld aan Mijn liefde zijn. Die kun je dus op zich wel vrij maken, omdat Mijn liefde er altijd voor zorgt, dat die keuzen alleen goede gevolgen voor je krijgen. Dat wil niet zeggen, dat gevolgen van vrije keuzen tegengesteld aan Mijn liefde altijd prettig zullen zijn, want dat bedoel Ik niet met een goede uitwerking. Ik bedoel, dat hoe onaangenaam gevolgen van keuzen tegengesteld aan Mijn liefde ook zijn, uiteindelijk zorgt Mijn liefde ervoor dat het jou hoe dan ook geen werkelijke schade zal doen, maar juist ook zegen voor je werkelijke leven zal geven.

Zo is onze samenwerking in vrijheid. Jouw vrijheid van keus en Mijn vrijheid in liefde en samen gaat dat heel goed. Dit geldt voor alle mensen, maar lang niet alle mensen beseffen die samenwerking van hun doen en laten en Mijn liefde. Maar wie Mijn liefde in zijn hart werkelijk gaat voelen, die gaat ook voelen dat Mijn liefde altijd en alleen het allerbeste voor heeft voor iedereen. En dat kun jij al in je hart voelen, Mijn warme liefde, jouw vrije keus, samen het beste!

Hemels Brood 4475

Als iemand zichzelf niet wil verbeteren, zal hij niet verbeteren. Maar voor wie wel wil verbeteren is het, dat niet hij maar Ik dat verbeteren doe. De mens moet de wil om te verbeteren hebben, dan doe Ik het verbeteren. En dat zal altijd geleidelijk gaan. Door een reeks van gebeurtenissen en situaties zal geleidelijk in het handelen van die mens verandering komen, zolang hij zijn wil tot verbetering vasthoudt en de moeilijkheden die in dat opzicht op zijn pad komen, met die vaste wil ondergaat, steeds in contact met Mij blijvend. Maar wat daarbij heel belangrijk is, is dat die mens zijn minder goede omgangsvormen, zijn tekorten, zijn van liefde afwijkende handelen in nederigheid erkent en zijn onvermogen in dat opzicht ook erkent.

Het onder ogen zien van je goede en niet goede handelen, denken en voelen, is, met de ware wil om te verbeteren, nodig, om Mijn liefde in wijsheid tot een waarlijk goed resultaat te laten werken en de gewenste resultaten te bereiken. Voor ieder mens is het nodig zichzelf te kennen. Maar wat dat kennen van jezelf precies inhoudt, beseffen velen nog niet. Het kennen van jezelf heeft met je hart te maken en met je motivaties van handelen. In hoeverre heeft het hart nog eigenliefde, nog afwijzing, nog neiging tot roem, erkenning, gezien willen worden, nog neiging om te verdraaien, achter te houden, niet toe te geven, beter voor te doen dan werkelijk is, enzovoorts. Dat ten diepste allemaal en nog meer in jezelf zien en erkennen en dat willen verbeteren, dat brengt Mijn liefde in wijsheid in actie en zo kan Ik ieder mens tot de gewenste verbeteringen brengen, wegen geven die tot verbetering leiden.

Denk niet, als je in jezelf ziet waar het je nog mankeert, dat jij dat zelf moet en kunt veranderen. Want zonder Mij lukt je dat niet. Je hebt Mijn hulp, Mijn liefde daarbij nodig en het geduld en de vasthoudendheid van je wil om je te verbeteren. En vooral gewoonten die lang geleden als vanzelf in je handelen geslopen zijn, angsten voor anderen, angsten om het niet goed te doen, om te moeten voldoen aan allerlei voorwaarden en verplichtingen, door jezelf of door anderen je opgelegd of aangeleerd, zijn het moeilijkst, maar met Mijn liefde werking en wijsheid zeker mogelijk! Vertrouw daarop, houd vast aan je wil tot verbetering en met tijd komt het in Mijn liefde en wijsheid helemaal goed!

Hemels Brood 4476

De rijkdom van Mijn liefde zit hem niet in het vasthouden of vast willen houden aan de fijne sfeer van Mijn liefde, maar in het vasthouden aan Mijn liefde, als de sfeer verandert naar het tegenovergestelde van Mijn liefde en die veranderde sfeer in liefde verdragen wordt. Want er is geen enkele verdienste aan het willen vasthouden aan de sfeer van Mijn liefde in een sfeer van liefde. Wel aan het vasthouden aan Mijn liefde als anderen het pad van liefde verlaten hebben.

Weglopen uit een sfeer die geen of weinig liefde meer uitstraalt, is geen verdienste aan Mijn liefde en doet Mijn liefde geen eer aan. Maar met Mijn liefde de sfeer weer tot liefde brengen, met Mijn hulp, brengt wel eer aan Mijn liefde en Mijn Woord hoe met elkaar om te gaan. Wie zich op welke manier ook stoort aan een van liefde naar niet liefde veranderde sfeer, heeft daarmee zelf het pad der liefde verlaten, hoe begrijpelijk dat in jullie menselijke hoedanigheid ook is. Maar denk niet dat daarmee Mijn liefde eer wordt aangedaan. En denk niet dat Ik niet aanwezig ben in een sfeer die geen of weinig van Mijn liefde uitstraalt. Want Ik stoor Mij nooit aan zo’n sfeer, maar juist werkt Mijn liefde op zulke momenten even hard om de harten van alle betrokkenen te bereiken en tot rust te brengen. Maar wat zich moet uitwerken, laat Ik zich uitwerken, het kan niet anders, dat daarbij de sfeer van liefde voor een benodigde tijd verstoord wordt, zoals op de aarde de sfeer van het oorspronkelijke paradijs verstoord is. Wat heden ten dage nog steeds verstoord is.

Zo is het op de aarde, het paradijs is verstoord. Het is nodig, dat jullie dat allen tezamen dragen en verdragen met Mij, met Mijn liefde. Ieder met zijn vermogen en zijn onvermogen, met zijn goede kanten, maar vooral ook met zijn gebreken. En daar is de tegenkant op uit, die gebreken op te blazen en erger te doen lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Keer je daarom niet tegen elkaar om Mijn liefde terug te brengen in de sfeer, maar wees op zulke momenten juist verdraagzaam en accepteer die sfeer. Dan heeft de tegenkant geen kans om gebreken op te blazen en is de sfeer van liefde het snelst weer terug. Dan voel je in jezelf al snel weer rust en liefde, Mijn altijd aanwezige oneindig intense liefde.

Hemels Brood 4477

Op aarde is de ontmoeting met Mij, en met degene die zich tegenover Mij stellen, en alles wat daartussen is. Dat kan veel verwarring geven. Want om het onderscheid precies te kunnen maken, is een zuiver oprecht en helemaal eerlijk hart nodig, terwijl nog niemand zo’n werkelijke zuiver hart heeft. Toch heeft iedereen in zijn hart een kleine plek waar Ik Ben en waar het in zijn hart wel helemaal zuiver oprecht en eerlijk is. Al is de rest van het hart nog verre van zuiver, daar waar Ik Ben, dat kleine plekje, is het wel.

Wie het onderscheid toch juist wil maken, kan altijd in zijn hart naar die plek komen, waar Ik Ben en in Mijn zuiverheid van Mij weten, wat wel en wat geen ontmoeting met Mij is. Weten wie handelt en spreekt zoals Ik hem dat aanraad en wie niet. Weten hoe ten goede met elke situatie om te gaan en hoe de zachtmoedigheid te bewaren. Maar Ik moet hier bij zeggen, dat degene die zich tegenover Mij stelt, zich vaak voordoet alsof hij Mijn raad opvolgt, alsof hij zachtmoedig is, alsof hij eerlijk is en naar waarheid spreekt en handelt. Daardoor denken mensen dat het goed is en komen niet in hun hart bij Mij. Denkend dat wat die ander doet en zegt, door hun hart bevestigd is.

Maar dat is niet het hart, het is het verstand wat de invulling gegeven heeft. Veel mensen verwisselen hun verstandelijke overwegingen, met overwegingen uit het hart en dan missen zij de impuls van Mijn ware zuivere Woord. Als de situatie dan niet verloopt zoals verwacht en zij bedrogen uitkomen, raken zij meer en meer verward en vragen zich af, wat het voor nut heeft, om in hun hart Mij nog te raadplegen. En juist daar is het tegenover Mij staande op uit: jou in verwarring te brengen en je van Mij weg te houden. En mocht je je in je verwarring ook nog storen aan een situatie, dan is zijn missie helemaal geslaagd, want daarmee sluit je je besef van Mijn liefde voor dat moment zodanig af, dat Mijn advies niet meer bemerkt kan worden.

Kom in je verwarring altijd eerst naar Mij in je hart, laat ergernis niet toe en luister naar Mijn liefde of voel alleen Mijn liefde en direct gaat Mijn zon schijnen en kun je alles weer helemaal helder en zuiver zien en mee omgaan.

Hemels Brood 4478

De wereld is niet volmaakt, maar in Mijn liefde is zij volmaakt. Ieder mens heeft te maken met de onvolmaaktheid van de wereld en tegelijkertijd is iedereen deel van die wereld, in Mijn liefde. Zodat niemand volmaakt is, dan in Mijn liefde en niemand enige verdienste heeft aan zijn volmaaktheid, zo hij deze in enig opzicht bereikt heeft.

De wereldse verdeeldheid tussen mensen, de onenigheid tussen mensen, de onwaarheden, leugens en al het onrecht wat op aarde gebeurt, is voor veel gelovigen een doorn in het oog. Door die doorn in het oog zien zij niet dat de wereldse omstandigheden met zijn onenigheden, oorlogen, ruzies, leugens, bedrog, enzovoort, evengoed een uitwerking van Mijn liefde is, die niet als zodanig die leugens en dat onrecht is, maar die dat alles zo laat uitwerken, dat alles en iedereen tot liefde wordt teruggebracht, terwijl daarbij de eigen vrije keus en het besef van eigen zelfstandig zijn niet belemmerd wordt. De ergste dingen gebeuren, pijnlijk, onaangenaam, gemeen en oneerlijk, toch zou het niet tot liefde brengen, als Ik het niet liet gebeuren, als Ik het zou stoppen met Mijn almacht, wat veel gelovigen graag zouden zien gebeuren. Ik laat niet meer onrecht en onmin gebeuren, dan nut heeft voor het te bereiken doel: ieder mens tot ware gelukzalige liefde brengen. Alles in de juiste verhouding om tot werkelijk vruchtbaar resultaat te komen.

In Mijn liefde is alles wat op aarde in het wereldse gebeurt zodanig geborgen, dat het altijd tot het gewenste doel leidt en nooit buiten de werking van Mijn liefde kan gaan. Wie de doorn des aanstoots uit zijn oog trekt, die zal direct zien, hoe werkelijk waar Mijn liefde al het onrecht, alle pijn en ongemak draagt, teneinde iedereen tot volmaakt gelukzalig leven te brengen, los van de wereld, in Mijn hemelen. Want de doorn des aanstoots belemmert niet alleen het zuivere zicht, maar belemmert ook de zachtmoedigheid in het hart en doet de voet struikelen, over het allerkleinste steentje.

Zalig degenen die dit begrijpen en bij Mij komen, om de doorn, al is die nog zo klein, met Mijn hulp uit te trekken, om zuiver zicht, om vaste tred en om ware zachtmoedigheid voor hun naasten te behouden bij alles wat er gebeurt en niet altijd rechtvaardig is, in het besef dat Mijn liefde wel altijd voor iedereen rechtvaardig en zachtmoedig is.

Hemels Brood 4479

Er wordt op aarde zo veel gevochten, door zo heel veel mensen. Grote gevechten en kleine gevechten, het komt bij iedereen voor. Vechten om gelijk, vechten om waarheid, vechten om macht, vechten om recht, vechten om bezit, vechten om regelgeving, om politiek, om genegenheid en zelfs vechten om geloof in Mijn Naam. Geen van die gevechten hebben werkelijk iets met Mijn Woord van vrede en zachtmoedigheid, met rust en verdraagzaamheid te maken. Grote oorlogen met veel bloedvergieten duren voort. Verafschuwd door mensen die onderling in hun dagelijkse bezigheden om het minste of geringste met elkaar strijd aan gaan, om hun gelijk te verdedigen, soms met de meest drastische gevolgen, die in werkelijkheid niets oplossen en niet tot liefde brengen.

Waar kan Ik nog in rust bij jullie mensen zijn? Vaak sta Ik daar en wacht tot een rustig moment een glimp van Mijn waarheid en liefdewerken laat zien. Tot die mens er aan denkt bij Mij te komen en in Mijn liefde naast Mij te gaan staan en met Mij te wachten tot dat rustige moment en dan te zien hoeveel Mijn liefde voor alle mensen bewerkt en aan goeds brengt. Kom toch steeds als ergens onenigheid over is in stilte naast Mij staan, in Mijn liefde naast Mij staan, in Mijn geduld en zachtmoedigheid naast Mij staan. Het duurt wel even, maar dan zul je zien dat de onenigheid zich keert naar saamhorigheid, naar overeenkomst, naar waarheid. Trek je bij onenigheid terug in liefde, in geduld, in waarheid, in stilte naast Mij. Dan zul je rust en vrede in je hart ervaren, ook al woedt de ergste storm van onenigheid en tegenstelling. Ik sta er altijd in liefde en zachtmoedigheid geduldig te wachten.

Het is jouw keus om in Mijn liefde en zachtmoedigheid naast Mij te komen staan. Maar bij ook maar de minste ergernis of ongenoegen zal het je niet lukken, om naast Mij te komen staan en Mijn liefdevolle vrede in je hart te voelen, al wil je dat dan nog zo graag. De sterkste wil zal je dan niets helpen. Dus laat ergernis en dergelijke los en kom naast Mij staan, in ware vrede, in ware liefde, in ware verdraagzaamheid.

Hemels Brood 4480

Verdragen en vergeven is vaak op de achtergrond geraakt. Vooral verdragen wordt nog al eens losgelaten. Verdragen en vergeven is heel belangrijk voor een goede omgang met elkaar. Alles verdragen en alles vergeven. Is er dan geen grens aan wat te verdragen en te vergeven is? Tot waar loopt de grens van wat nog te verdragen en te vergeven is? Die loopt net zover als je vermogen om te verdragen en te vergeven reikt.

Dat betekent niet, dat het niet uitmaakt of mensen elkaars onaangenaamheden verdragen, dat betekent, dat iedereen leert en niet iedereen hetzelfde al geleerd heeft en hetzelfde al kan. En dat wordt heel vaak vergeten. Wat iemand zelf al kan, weet en begrijpt, daar gaat hij vanuit dat de ander dat ook zal kunnen, weten en begrijpen. Maar zo is het niet. De moeilijkheid is het, je in die ander te verplaatsen en niet uit te gaan van wat jezelf vindt, kunt, weet en begrijpt, maar van wat die ander kan, of nog niet kan, weet of nog niet weet, begrijpt of nog niet begrijpt. Degene die het meeste kan, weet en begrijpt, heeft daar een zekere verantwoording in, die zoveel verder gaat als zijn vermogen ten aanzien van kunnen, weten en begrijpen groter is en daarmee ook zijn verdraagzaamheid en vergeving groter zou moeten zijn. Daarom ligt de grens van verdraagzaamheid en vergeving niet voor alle mensen gelijk.

Van wie meer geleerd heeft, wordt ook meer verwacht, maar van niemand wordt meer verwacht dan hij aan vermogen heeft. En jullie moeten daarom ook onderling niet meer van iemand verwachten, dan dat iemand kan. Alleen, om juist te kunnen beseffen wat iemand kan en wat jezelf kunt, is het altijd nodig om in je hart bij Mij te komen en van Mij alle nodige informatie te krijgen en de kracht om in liefde en verdraagzaamheid te blijven en tot vergeving te kunnen komen. Belemmeringen voor een zuiver contact met Mij zijn ergernis, teleurstelling, verwachtingen, afwijzing, verontwaardiging, ongenoegens, en dergelijke. Dat vertroebelt allemaal je zuiver verstaan van Mijn advies. Daarom is het heel belangrijk dat je goed in jezelf voelt of niet één of meer van zulke zaken op de achtergrond aanwezig zijn, terwijl je denkt Mijn advies te verstaan, maar het met eigen invulling vertroebeld is.

Wees daarom heel eerlijk, want alleen dan kun je al wat vertroebelen kan, in jezelf vinden en met Mijn hulp loslaten. Pas dan kun je Mij zuiver verstaan en wat Ik je aanraad, ook doen. En pas dan zul je zonder moeite kunnen verdragen en vergeven, hoe vaak onaangename situaties zich ook voordoen. Dan is het niet jouw verdraagzaamheid en jouw vergeving, maar Mijn verdraagzaamheid en Mijn vergeving, zoals Ik miljarden en miljarden situaties van zo heel veel mensen verdraag en hen vergeef. En zo verdraag Ik ook jou en vergeef jou in al je tekortkomingen. Ook al val je nog regelmatig in herhaling, zie je bij jezelf nog lang niet al je tekortkomingen. Ik heb je lief. En Mijn liefde vergoed in haar wijsheid alles. Vergeet dat niet.

Hemels Brood 4481

Is niet altijd één bloem de mooiste? En daarbij vallen andere bloemen in het niet. Maar hoe mooi die mooiste bloem ook is, of hoe lekker de lekkerste vrucht ook is, of hoe goed de beste situatie ook is, of hoe lief de liefste mens op aarde ook is, die bloem, die vrucht, die situatie, die mens is niet het hele, het alles, het omvattende, het enige, maar deel van het geheel. Met een functie in dat geheel, zoals alles en iedereen een functie heeft in het geheel.

Elke functie van iets of van iemand heeft een werking in de opbouw van het totaal, het volmaakt werkelijke gelukzalige leven voor iedereen. In die opbouw zit een volgorde. Net zoals bij de bouw van een huis eerst de fundamenten gelegd worden en niet eerst het dak geplaatst kan worden. Zo heeft ook de opbouw van werkelijk leven op aarde een heel duidelijke volgorde, die ook heel duidelijk terug te vinden is in het materiële ontstaan van de aarde, die door de mens evolutie genoemd is. Die ene bloem is niet zomaar de mooiste, of die vrucht de lekkerste of die mens de liefste. Het heeft allemaal een reden, een functie in het geheel. Elke functie van iets of iemand heeft een plaats in de volgorde van opbouw en een betekenis in haar werking.

Als een bloem de mooiste is, moet zij ook als mooiste behandeld worden, want zij is nu eenmaal de mooiste. Maar haar functie hoeft niet de belangrijkste te zijn. En daar vergissen mensen zich nog al eens in wat zij zien, en daaraan koppelen, conclusies over trekken. Als iets mooi en goed is, wordt het geëerd als van grote betekenis, terwijl het in de opbouw van werkelijk leven, Mijn liefdevolle opbouw van werkelijk gelukzalig leven voor alles en iedereen, helemaal niet zo’n grote betekenis kan hebben terwijl een kleinere, onooglijke, misschien zelfs gehavende bloem, juist van grote betekenis kan zijn, maar niet gezien wordt.

Het belangrijkste voor de opbouw van Mijn rijk, het werkelijk eeuwig gelukzalige leven is vaak het mindere, onooglijke, eenvoudige, maar ook wel het ruwere, onfatsoenlijke, onaangename. Kijk daarom uit, dat je niet het mooiste, het beste, het aangenaamste verheft en het minder mooie, onaangename verwerpt. Want je weet niet of je dan niet juist aan datgene wat voor Mij juist belangrijk is, voorbij gaat. Geniet van het mooie en aangename, maar verwerp of verzet je niet tegen het lelijke onaangename. Want daar is vaak juist Mijn liefde werking het grootst!

Hemels Brood 4482

Er gebeurt veel in de wereld wat gelovige mensen in de war brengt. Wat hun geloof in Mij als een ware liefdevolle wijze en barmhartige zachtmoedige God verstoort. Wat het vertrouwen in Mij verkleint en wat hen doet twijfelen over wat waar en goed is en wat niet waar en goed is. Waardoor zij in zich ook niet meer weten of zij het zelf nog wel goed doen, of zij het zelf nog wel juist begrijpen en of zij Mij in hun hart nog wel goed verstaan. In die verwarring zoeken zij een houvast, maar juist het houvast wat zij aan hun geloof en vertrouwen in Mij hadden, lijkt niet, is niet meer zo stevig als het was. Waar dan naar toe, wat dan nog te geloven, wie dan nog te vertrouwen?

Als je deze verwarring herkent, weet dan dat al het tegenovergestelde van Mij je juist graag tot verwarring brengt en je daarmee juist tot twijfel wil brengen, zodat je minder of niet meer in je hart bij Mij komt en meer je eigen keuzen gaat maken, die door het wereldse gebeuren logisch lijken of noodzakelijk lijken. Vooral die eigen keuzen die noodzakelijk lijken, zijn ware instinkers van de tegenkant. Daarom, blijf in je verwarring toch naar Mij in je hart komen. Kom met al je verwarring toch bij Mij. Geef het niet op, juist niet op die momenten dat je in verwarring bent, juist dan niet. Ook al weet je het even niet meer zeker of je Mij wel horen kunt in je hart, of je het misschien zelf bent in je hart, blijf toch komen, want er is geen andere plaats dan je hart, waar Ik toch altijd ben, of je Mij nu wel of niet daar herkent. Blijf komen, blijf luisteren, blijf Mij je verwarring vertellen, blijf Mijn hulp vragen. Blijf dat volhouden. Die verwarring gaat voorbij, je gaat Mij weer horen, je gaat Mij weer verstaan, je gaat weer begrijpen en je gaat dan heel helder zien, wat je in verwarring bracht en het zal je dan niet weer zo gemakkelijk in verwarring brengen.

Ik beloof je niet, dat je daarna nooit meer in verwarring gebracht zult worden. Maar Ik beloof je wel, dat Ik altijd in jouw hart aanwezig zal zijn en dat Ik je altijd zal helpen, je door elke periode van verwarring heen terug te brengen tot helder zicht, zonder verwarring. Maar blijf jij komen, altijd en juist in perioden van verwarring. Ik ben en blijf altijd in je hart, Ik zal je altijd helpen, Ik zal je altijd vernieuwd zicht geven, dat is in alles Mijn liefde voor jou. Ik heb je lief.

Hemels Brood 4483

Het is beter om de waarheid van Mijn liefde in je hart te voelen en de werking van Mijn liefde voor alle mensen te beseffen, dan kennis te hebben van al wat Ik geschapen heb en het doorzien van de materie en haar opbouw. Het is beter om besef van Mijn liefde te vergaren, dan kennis over al wat de materie is en doet te vergaren. Het is beter om met het hart het ware leven te bestuderen, dan het materiële bestaan te bestuderen. Het is beter je in ware liefde te oefenen, dan in welke andere vaardigheid ook. Het is beter om al wat je doet en laat op onbaatzuchtigheid te baseren, dan op gewin, bezit, eigenliefde. Maar wat werkelijk beter is, is voor de meeste mensen niet aantrekkelijk, is voor de meeste mensen ongemakkelijk, en lijkt voor de meeste mensen ondoenlijk, niet haalbaar, niet belangrijk. Toch, voor alle mensen is het het beste, om voor het beste te kiezen, ook al lijkt dat niet aantrekkelijk, niet belangrijk, ondoenlijk, het beste blijft altijd in waarheid het beste.

Voor iedereen ben Ik het beste. Niet hun ik, maar Mijn Ik. Niet jouw ik, maar Mijn Ik. Het beste voor iedereen is het verschil te gaan zien en beseffen tussen het eigen ik en Mijn Ik. En hoewel Mijn Ik met een hoofdletter geschreven wordt, en jullie ik met een kleine letter, verwisselen veel mensen hun kleine ik met Mijn grote Ik. En hoewel Mijn Ik eigenlijk hun ik zou moeten zijn, probeerden zij hun ik als Mijn Ik groot te houden en Mij af te dwingen, hun ik te zijn. Maar Mijn Ik is volkomen onbaatzuchtig, volmaakte liefde, eeuwig geduld en eeuwig vol ijver om alleen liefde te geven. Mijn Ik is waarheid en volmaakte wijsheid in zachtmoedigheid, Mijn Ik is verdraagzaam en vergeeft al wat Mijn Ik wordt aangedaan. Mijn Ik is altijd het kleinste en eenvoudigste in volle tevredenheid en vrede, en het allerbelangrijkste grootste: Mijn Ik is Leven en Mijn Ik geeft Leven.

Daarom ben Ik het beste voor iedereen, Ik ben leven, Ik geef leven, Ik geef jullie allen leven, en ieder ik van ieder mens kan alleen ik zijn, omdat Ik in hem Ben, in hem alles geef wat Ik Ben. Daarom is het het beste voor jou, als jouw ik Mijn Ik aanneemt en waarlijk Mij leeft. Want Mijn Ik is leven, is volmaakt gelukzalig Leven!

Hemels Brood 4484

Als iemand nog niet in alles tot ware liefde kan komen, is er de wet, de tien geboden, die Ik de mens heb gegeven om zich aan te houden. Al wat de mens niet naar ware liefde doet, maar wel naar de tien geboden, zal als voldaan aan de levensvoorwaarden gelden. Maar al wat buiten de liefde en buiten de tien geboden gebeurt, zal gevolgen hebben. Die gevolgen zullen zodanig zijn, dat zij degene die ze, door zijn van liefde of de tien geboden afwijkend gedrag oproept, tot bezinning brengen, tot besef en tot lering zijn. Dat zal aanvoelen als straf, maar nooit een zinloze straf zijn en alleen voortkomen uit Mijn zorg en Mijn liefde voor alle mensen, met het doel ieder afgedwaald schaap terug te brengen in de veilige stal, onder de veilige hoede van de schaapherder. Dit geldt voor alle mensen.

Niemand zal door zijn van liefde of van de tien geboden afwijkend gedrag Mijn liefde voor hem verliezen, maar het is wel nodig dat diegene zijn afdwaling, zijn vergissing in wat niet goed is en hem geen goed kan doen, gaat inzien. Voor de bestwil van de mens die afgedwaald is, is het soms nodig hem streng te berispen en de gevolgen duidelijk voelbaar en merkbaar te laten zijn. Andere keren zal Ik mild zijn en zullen de gevolgen niet zwaar wegen, als Ik genoeg goedheid in het hart zie en berouw al snel aanwezig is. Soms is de verharde mens alleen met harde gevolgen tot bezinning en berouw te brengen voor zijn ware levensgeluk, terwijl voor een ander zachtmoedig gegeven raad al genoeg is, om tot inzicht en berouw te komen en de ware weg naar gelukzalig leven weer op te pakken.

Steeds kijk Ik daarbij naar het hart, naar de motivatie die zichtbaar is in het hart, naar de mate van eigenliefde en de mate van oprechtheid en waarheid. De kracht van het kwaad zal Ik uit liefde omzetten in lering, die precies zo zal zijn, als nuttig voor die mens die het betreft. Wie zich met een eerlijk en goed hart inzet voor liefde en zich, als zijn liefde nog niet toereikend is, aan de door Mij gegeven wet van de tien geboden houdt, heeft weinig te vrezen. Voor diegenen zal Mijn zachtmoedigheid hun hart verblijden en vullen met waarheid en liefde. Ook dat geldt voor alle mensen.

Hemels Brood 4485

In je hart zie Ik de vraag, of Ik er weleens genoeg van heb, dat er zoveel van liefde afwijkends op aarde gebeurt, zoveel leed op aarde elkaar wordt aangedaan en dat zoveel mensen Mij hun rug toekeren. Ik zeg je, de aarde met alle mensen op aarde, zijn in vergelijking met de miljarden en miljarden zandkorrels van een duizend keer duizend zoveel grotere woestijn, dan de grootste woestijn, niet meer dan een miljoenste deel van een zandkorrel daarvan, ten aanzien van alle hemelse gelukzaligheid die zich oneindig uitspreidt, ongekend door de op aarde levende mens.

Maar, hoe ongezien klein en nietig als jullie in die vergelijking ook zijn, zijn jullie toch ook in die enorme woestijn dat minuscule zandkorreltje, wat geheel anders is, dan al die andere oneindig vele zandkorreltjes. En juist dat anders is van het grootste belang in de oneindige gelukzaligheid van Mijn liefde, van Mijn leven. Omdat in jullie nietigheid de kiem van Mijn Wezenlijkheid gelegd is, gelijk aan Mijn Wezenlijkheid. De kiem waaruit Mijn Wezenlijkheid als evenbeeld van Mij kan uitgroeien tot volwaardig eeuwig gelukzalig van zichzelf bewust werkelijk eeuwig leven. Vruchtdragend en zaadvormend tot in de eeuwig gelukzalige oneindigheid.

Zo klein en zo minuscuul en toch in zich vastgelegd, het oneindig gelukzalig ware leven, Mijn Leven. Daarom kan er in Mij geen sprake zijn van “er genoeg van hebben”. Mijn Zijn is in jullie wezenlijkheid vastgelegd en in Mijn liefde eeuwig geborgen, wat er op aarde ook gebeurt en hoeveel mensen er ook van liefde afdwalen, niemand kan daardoor verloren gaan, omdat Mijn leven in ieder van jullie voor eeuwig verankerd is in Jezus Christus. Alleen degene die afdwaalt, die het pad van liefde tijdens zijn verblijf op aarde verlaat, zal wel met de gevolgen daarvan te maken krijgen. Voor diegene overstemt de beleving van zijn bestaan, zijn nietigheid. Ik zie wel alles, maar Mijn wezenlijke liefde voor iedereen verandert daar niet door en zal eeuwig niet veranderen, zoals Mijn Wezenlijkheid, Mijn Leven, eeuwigheid is, Bestaan is en eeuwig onveranderlijk blijft.

Maak jij je geen zorg ten aanzien van Mij en al wat op aarde gebeurt. Vertrouw jij maar op Mij, op Mijn liefde, op je hart waar je Mij kunt ontmoeten en leef jij zoveel je kunt, wat je hart in liefde voelt als het beste. Houd er aan vast, dat alleen ware liefde eeuwig leven geeft en eeuwig leven Is.

Hemels Brood 4486

Als je nu naar de verschillende fasen van je leven kijkt, denk je dan nog hetzelfde over alles, als zoveel jaar geleden? Alles is veranderd en toch is het hetzelfde gebleven. Er is altijd verandering en toch blijft er ook veel hetzelfde. Wat verandert, is datgene wat veranderen moet, wat hetzelfde blijft, blijft hetzelfde omdat dat moet, of omdat het er de tijd er nog niet voor is, om te veranderen. Het zaadje moet veranderen in de plant, de knoppen moeten veranderen in bladeren of in bloemen, de bloemen moeten veranderen in zaden en loskomen van de plant, om in de grond weer te veranderen.

Zo is veel in Mijn Schepping in een voortdurende verandering gezet, terwijl ook één en hetzelfde de basis is voor alles en iedereen en die basis verandert niet. Die basis kan niet veranderen. Die basis is eeuwig onveranderlijk liefde, Mijn liefde. Alles wat nog niet in vrijheid liefde is, is gezet in een voortdurende stroom van verandering, vast gebaseerd op Mijn liefde en op de vrijheid van zijn, die op zich ook vrij moet zijn, om de gelukzaligheid van werkelijk leven als zelfbewust bestaan, bewust te kunnen zijn. Dit moeten is geen dwang, maar een noodzakelijkheid, zoals groei een noodzakelijkheid is, zoals beweging een noodzakelijkheid is, zoals het één noodzakelijk het ander nodig heeft. Zoals uitademen noodzakelijk is om te kunnen inademen, zoals de hartslag noodzakelijk is om te kunnen leven en om het bloed door het lichaam te doen stromen.

Zo is alles nodig om de liefde te laten stromen en haar werk te laten doen op aarde en alle mensen tot leven te brengen, tot werkelijk gelukzalig eeuwig leven. Zo is niets een moeten als dwang, maar noodzakelijk om te zijn. Gedachten veranderen, besef verandert, gewoonten veranderen, regels veranderen, veel moet noodzakelijk veranderen, maar de kern, de basis, het ware werkelijke leven, Ikzelf, Mijn liefde, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, jullie oorsprong, verandert nooit, is onveranderlijk eeuwig Dezelfde. Is onveranderlijk eeuwig het volmaakte eeuwig gelukzalige leven, volmaakte wijze onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 4487

Juist in bemoediging ligt de kracht van vooruitgang en volhouden aan je geloof, in een wereld die het met waarheid en liefde niet zo serieus neemt, zoals dat wel het beste zou zijn. Daarom, wees vooral bemoedigend jegens je naasten, dat zal meer goed doen en meer het goede bevorderen, dan berisping en kritische opmerkingen, hoe waar die misschien ook zijn. Het accent van Mijn liefde ligt bij bemoediging van mensen voor het goede, het ware, onbaatzuchtige en eenvoudige. Niet bij kritiek. Niet bij straf.

Alle moeilijke situaties hebben te maken met de keuze die mensen maken en de gevolgen daarvan en zijn alleen ter lering uit liefde gegeven. Maar ook dan ligt het accent van Mijn liefde vooral op bemoediging, zodat daaruit kracht gewonnen kan worden, om de moeilijke situaties te boven te komen en terug te komen in wat goed en waar is en het bereik van het ware leven bevordert. Bemoediging bouwt op en geeft durf om vast te houden aan het goede en ware, ook al houden anderen zich daar niet aan. Want in een gezelschap waar allen het over een vrijetijdsbesteding hebben als belangrijke levensbehoefte, past het niet om over het geestelijk ware levensbesef te praten. Zo is het in de wereld. Wanneer haast niemand het belangrijk vindt om aan waarheid vast te houden, is het moeilijk om daar, als een van de weinigen of zelfs als enige, wel aan vast te houden. Daardoor verliezen mensen zich vaak in gedrag, wat de meeste mensen vertonen en juist dan is bemoediging nodig aan die mens, die in zijn wil om aan waarheid en liefde vast te houden en daarin afgewezen wordt, durf en kracht te geven, om desondanks vast te houden aan waarheid en liefde. Zoals hij in zichzelf voelt en weet dat goed is, het beste en belangrijkste is. Niet alleen voor zijn leven, maar vooral ook voor het leven van alle mensen.

Als jij je alleen voelt staan, in je besef van werkelijk leven en wat dat in goedheid, waarheid en onbaatzuchtigheid is en zou moeten zijn voor iedereen, maar je wordt daarin niet geloofd, laat je niet ontmoedigen, kom in je hart bij Mij. Ik zal je steunen en kracht geven vast te houden aan waarheid, aan het goede, aan onbaatzuchtige liefde, je staat nooit alleen. Ik, Die alles Ben staat naast je, Ik Die alles Ben leeft in je. Je staat niet alleen, houd moed!

Hemels Brood 4488

Liefde is niet alleen een gevoel, liefde is ook een werkzaamheid, een werkende kracht. Liefde is pas werkelijk liefde, als zij ook bij alles wat haar wordt aangedaan, liefde blijft en werkend blijft, ook al wordt zij bedrogen, misleid, misbruikt, vernederd, in een kwaad daglicht gesteld. Want liefde, die werkelijk liefde is, laat zich door niets verstoren of verdrijven en door niets verleiden tot welke ondeugd ook. Werkelijke liefde blijft liefde in alle omstandigheden en houdt haar werkende kracht in alle omstandigheden.

Liefde verdraagt werkelijk alles en in oneindige wijsheid doet zij onder alle omstandigheden haar werk, welke altijd ten goede komt aan het volmaakt gelukzalige leven voor iedereen en altijd in alle omstandigheden volmaakt onbaatzuchtig is. Liefde behoudt te allen tijde haar volmaakte zuiverheid, omdat werkelijke liefde altijd volkomen volmaakt zuiver is en blijft. In alle nederigheid aanvaardt zij alle afwijzing, alle kritiek, alle verwijten, die in elk opzicht altijd onterecht zijn, omdat werkelijke liefde in geen enkel opzicht ooit enige kritiek verdient, noch verwijten en al helemaal geen afwijzing. Liefde aanvaardt de domheid van mensen en zal hen helpen in de ware wijsheid van werkelijke liefde te komen, zoveel dat kan zonder de vrijheid van mensen te belemmeren.

Liefde is in alle talen te omschrijven, te beschrijven en dat gebeurt ook door heel veel mensen. Maar daarmee is liefde nog geen liefde in elk handelen. Want liefde zelf worden, komt niet door woorden, door liefde te begrijpen, door kennis van liefde, liefde komt van binnen, vanuit het liefde-centrum in ieder mens. Liefde, werkelijke liefde, Ben Ik in ieder mens, in het hart van ieder mens. De Bron van ware liefde, van ware werkende liefde in alle opzichten, Ben Ik in jouw hart en jij kunt altijd putten uit die Bron van werkelijke liefde, die Ik Ben in jouw hart. Daar kun je Mijn liefde voelen en haar werking ervaren, Mijn liefde aannemen en in jouw leven tot werking brengen, precies zoals werkelijke liefde is. Volledig, volmaakt zuiver. Voel Mijn liefde in jou en houdt dat vast in alle omstandigheden, dan breng je Mijn liefde tot jouw liefde, niet alleen in gevoel, maar ook in werking. Dan blijft Mijn liefde als jouw liefde in werking bij alles wat je meemaakt en bij iedereen die je tegenkomt.

Laat het niet bij een gevoel en besef blijven, wat verdwijnt als iemand je onrecht aandoet, houd het vast in haar werking, en Mijn liefde is jouw liefde, Mijn wijsheid is jouw wijsheid, Mijn zicht is jouw zicht. Want wie Mijn liefde bij alles altijd in werking houdt, zuiver en zonder mankeren, heeft zijn wil in alle vrijheid met Mijn Wil overeengebracht en daarmee eeuwig gelukzalig leven in alle werkelijkheid zich eigengemaakt. Wie dit wil bereiken, laat die er voor ijveren, om Mijn liefde in zijn hart te vinden en vast te houden bij alles wat hem overkomt. Wie daartoe de sterke wil toont, die zal door Mij zeker geholpen worden om dat te bereiken, wat alleen in Mij bereikt kan worden. Dat zal niet van het ene op het andere moment zijn, aan ieder is daarvoor tijd gegeven op aarde en de vrije wil. Maar wie werkelijk wil, die zal met Mijn hulp, als eigen bewustheid van zijn, zeker zelf Mijn liefde worden en eeuwig blijven, in ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 4489

De vrijheid van de mens is heel belangrijk. Het is belangrijk voor de groei van de mens tot zelfstandig werkelijk leven, dat zijn vrijheid niet belemmerd wordt. Veel mensen hebben in de Bijbel gelezen, Mij te vrezen en zij nemen dit heel letterlijk, als zouden zij bang voor Mij moeten zijn en als zou Ik een strenge bestraffende God zijn. Zo is daadwerkelijk bij veel mensen een angst ontstaan, angst voor Mijn grootsheid, voor Mijn almacht, voor mogelijke bestraffing op hun zonden. Maar in werkelijkheid ben Ik daadwerkelijk een God van pure liefde, waaruit ware wijsheid haar werking voor alle mensen hen alleen goed doet.

Angst belemmert vrijheid. Bedreigingen die tot angst leiden belemmeren de vrijheid. Want wie angst voelt, zal in zijn handelen niet meer vrij kiezen, voor iets wat datgene waar hij angst voor heeft, teweeg kan brengen. En zo zullen mensen dan vooral kiezen, voor datgene wat lijkt te voorkomen, dat gebeurt waarvoor men angst heeft. Dat is dan geen vrijheid van keus meer, maar een min of meer afgedwongen keus, uit angst voor de gevolgen van een andere keus. Als vrijheid voor alle mensen door Mij is ingesteld, zou Ik die dan belemmeren, door angst voor Mij bij mensen op te roepen, als angst juist vrijheid belemmert? Zeker niet. Waar zou de wijsheid van Mijn liefde zijn, als Ik dat zou doen. Toch staat er in de Bijbel Mij te vrezen en zelfs dat het wijs is om Mij te vrezen. (“De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid” – Spreuken 1 vers 7) Ik zeg je, met het woord “vreze” is geen angst bedoeld. Daarmee is ernst bedoeld. Daarmee is bedoeld Mij ernst te nemen, Mijn liefde en haar wijze werking ernst te nemen. Niet als bedreiging of om angst te wekken, maar om aan te geven hoe belangrijk Mijn leer van liefde is, hoe belangrijk het voor je ware levensgeluk is, om Mijn liefde ernst te nemen, niet ter zijde te schuiven, maar aan te nemen in je eigen vrije keus. Niet om er bang voor te zijn, maar om je het belang voor je eigen vreugde van leven, te laten inzien.

Wees niet bang voor Mij, neem Mijn liefde ernstig, want Mijn liefde is in alle wijsheid jouw werkelijke gelukzalige leven. Daarom is het een raad aan jou en aan alle mensen, neem Mij en Mijn liefde voor jou en voor jullie allemaal ernstig, wees niet bang, wees serieus betrokken bij datgene wat voor jouw levensgeluk het beste is: Mijn ware liefde. Laat je door niets en door niemand bang maken voor Mij, Ik ben volmaakte liefde. Let wel op al datgene, waar je zelf nog geen liefde bent, want dat zijn de stenen op je pad, waar je over kunt struikelen. Maar heb geen angst voor Mij, want Ik ben juist Degene Die jou in liefde helpt opstaan, als je over je eigen voeten gestruikeld bent. Vrees niet, Ik ben in ware liefde met je, alle dagen van je leven en eeuwig dan nog!

Hemels Brood 4490

Mensen zoeken in de wereldse verwarring naar houvast. Dat houvast wordt deels gezocht in het wereldse en deels geestelijk. Uit gebrek aan besef van Mij in hun hart, besef van Mijn bestaan in en om hen heen, gebrek aan besef van Mij als hun Schepper en liefdevolle God, houden zij zich vast aan geestelijke leiders, die zij als meesters in de ware levensleer zien. Omdat bij die leiders veelal de ware zuiverheid van de werkelijke levensleer, die Ik in Jezus Christus op aarde gepredikt heb, deels ontbreekt en zij in zichzelf het zuivere contact met Mij nog niet hebben, verschillen zij onderling en hebben zij ook allen hun eigen volgelingen, die zelf ook nog niet het vermogen hebben, om onderscheid te kunnen maken en zuiver te kunnen voelen wat waar is en wat niet. Maar dat mag zo zijn, in volle vrijheid van alle mensen mag dat zo zijn.

Ik zal geen enkele belemmering opleggen aan de vrijheid van de mensen op aarde en hun vrij te maken keuzen. Maar uit ware liefde, waaruit Ik alle mensen het allerbeste gun, zullen er uit hun vrije keuzen wel gebeurtenissen ontstaan, die hun gebrek aan inzicht zichtbaar zullen maken en door die gebeurtenissen zal een nieuw verbeterd besef van waarheid groeien. Bij de ene mens zal dat sneller gaan dan bij de andere. Maar steeds zal wel wat meer van Mijn aanwezigheid in alles en iedereen beseft worden en innerlijk gevoeld gaan worden. Waarbij de mens altijd evengoed vrijgelaten wordt en zijn eigen keuzen kan maken. Toch, door een verbeterd inzicht zal de mens in zijn vrijheid langzaam maar zeker meer keuzen gaan maken, die hem dichter bij het ware gelukzalige leven zullen brengen. Want wie een kuil ziet, die hij eerder niet zag, zal zo gauw niet nog eens in die kuil vallen. Zo zal nieuw inzicht ook tot nieuwe keuzen voeren.

Al gaat het voor veel mensen uiterst langzaam, zij groeien toch, hoe langzaam dan ook verder tot waar gelukzalig leven. En zolang mensen in hun vrijheid houvast vinden aan allerlei aardse meesters, is dat aan hen. Maar mocht je in je hart Mij ontdekt hebben, houd je dan alleen nog aan Mij vast, zodat je bij alles altijd alleen nog in Mijn liefde opgenomen, de volkomen waarheid kunt zien, het ware leven, Mijn ware liefde. Want niemand van al die aardse meesters kan zo zuiver de enige werkelijk ware levensleer aanreiken, dan Ik Zelf jou in je hart kan geven. Als je Mij eenmaal in je hart ontdekt hebt, kun je elk moment in alle vrijheid bij Mij in je hart komen en van Mij alles te weten komen, wat voor jou het beste is. Dat kan geen enkele aards menselijke meester jou geven, al is hij nog zo geëerd.

Maar al weer, ieder is vrij zijn keuze te maken, en als je toch liever die aardse leermeester volgt dan Mijn zuivere leer in je eigen hart, dan zij dat zo. Ik blijf in je hart aanwezig, je blijft altijd welkom Mij daar in ware zuiverheid te moeten en de ware zuivere leer rechtstreeks uit Mijn oneindige liefde te ontvangen en helder zicht te krijgen op het ware eeuwig gelukzalige leven.

Hemels Brood 4492

De aarde is de plaats waar de mens bedoeld is om door het vlees te gaan. Als er op aarde geen vlees zou zijn, zou dat niet mogelijk zijn. Op aarde is het bedoeld dat de mens tot volmaakte liefde uitgezuiverd wordt, wat niet zou kunnen, als er geen vlees zou zijn. Waarbij vlees niet de materie als vlees, maar als het tegenovergestelde van Mij en Mijn liefde bedoeld wordt. Want zonder de verleiding en de gevolgen daarvan, als door onzuiverheid aan verleiding is toegegeven, zou er geen druk ontstaan, die juist zuiverend werkt.

Natuurlijk zou Ik de aarde tot een weldadig oord van rust en vrede kunnen omvormen met Mijn almachtige wil, maar dan zou er geen ziel gered kunnen worden. Daarom is de aarde juist geen oord van rust en vrede, maar een oord van zowel het een als het ander, wat voortdurend tegenover elkaar staat en regelmatig strijd en onvrede geeft. Net zoals de pers nodig is om de druiven te persen, om tot wijn te kunnen komen, zo is al wat er op aarde gebeurt, een pers zijn, om de mensenziel tot zuivering en gelukzalig leven te brengen, in rust en vrede. Op aarde komen en gaan mensen en steeds zal daar rust en onrust zijn, want steeds zullen er nieuwe zielen als mens geboren worden en andere zielen als mens de aarde verlaten. Ieder van hen maakt kennis met een verblijf in de materie, het vlees, de verleiding. Ieder van hen ondervindt wat het is, liefde en het tegenovergestelde van liefde. Ieder krijgt te maken met verleiding, ieder krijgt te maken met de werking van zowel liefde als van het tegenovergestelde daarvan. Ieder heeft de vrijheid om te kiezen voor liefde of het tegenovergestelde daarvan en daar mee te leren, dat het één tot waar leven brengt en geeft en dat het ander geen waar leven geeft, maar juist afneemt.

De aarde is een oord van vreugde en verdriet. Verdriet om al wat pijn doet en ongemak geeft. Vreugde om Mij daar te vinden en te beseffen Wie Ik Ben en vreugde om Mij te leren kennen en Mij te ontmoeten in Mijn liefde, hoe onaangenaam het tegenovergestelde van Mijn liefde op aarde ook is. Liefde en het tegenovergestelde van liefde met haar verleiding, zal steeds op aarde zijn, tot elke ziel waar dat voor nodig is, als mens op aarde zijn uitzuivering door het vlees gekregen heeft en tot waar leven in rust en vrede gekomen is. Tot zolang is het op aarde verdriet en vreugde, maar vooral vreugde, want op aarde is ook de overwinning tot waar leven!

Hemels Brood 4493

Verdraagzaamheid bij onwaarheid is voor veel mensen moeilijk. Al snel ontvlammen zij in boosheid over wat zij als onrecht ervaren. Maar juist die boosheid doet hen geen goed en verbetert niets aan de situatie. Boosheid blokkeert het hart, zodat Mijn liefdevolle raad niet gehoord wordt, niet beseft wordt en de raad die boosheid geeft, verergert de zaak alleen. Boosheid over onrecht is begrijpelijk en een zekere mate van weerzin tegen onrecht kan een prikkel zijn om tot actie te komen, om het onrecht ongedaan te maken of te stoppen. Maar als de juiste raadgevingen, in het hart door Mij gegeven, daarbij niet opgevolgd worden, doordat boosheid is ontstaan, dan zal het niet zomaar voorbij zijn. En als het in je aard ligt om snel te ontvlammen en het overkomt je, alsof je het niet de baas kunt, heel snel, zonder dat je een moment van bezinning had, hoe kun je dan zo’n ontvlammen tegenhouden en die boosheid voorkomen?

Dat zal niet zomaar in één keer gebeuren. Dat is een proces, een levensproces wat langere tijd duurt. Ieder mens heeft van Mij zijn aard gekregen en vanuit die aard ontvouwt zich een weg waarlangs de juiste balans gevonden kan worden, hoe om te gaan met al wat uit je aard voortkomt. Een makkelijk ontvlammende aard is niet gemakkelijk te beteugelen en het vraagt veel tijd om tot beheersing daarvan te komen. Maar Ik heb niet voor niets de ene mens een andere aard gegeven dan de andere. Elke aard van mensen is nodig in het grote gezamenlijke levensproces. Elke aard heeft een werking in het grote gezamenlijke levensproces en is door Mij wel zo ingezet, dat het precies zo moet zijn en gebeuren, als het is en gebeurt. Ook al ontaarden situaties in boosheid, dat is het gevolg van botsing tussen het goede en reine en het niet goede en niet reine. Een aard die ontvlamt door onrecht, is een aard die ook zo kan ontvlammen uit liefde, sterke liefde.

Wie kan de kracht inschatten, die nodig is op zeker moment? Niemand dan Ik. Daarom veroordeel niemand om zijn aard, maar help diegenen terug te komen uit zijn boosheid, door vriendelijkheid en begrip. Want wellicht heeft een boze reactie op dat moment toch iets goeds. Of is het een oefening, om zelf niet boos te worden, maar te verdragen. In liefde te verdragen.

Hemels Brood 4494

De mens wil verder kijken dan alle sterren, alle melkwegstelsels, alle scheppingen, wil verder kijken dan de eeuwigheid, de oneindigheid en zoekt steeds naar mogelijkheden om nog meer en nog verder te zien wat daar is en verborgen ligt. Maar, nietig kleine mens, zelf stel je in die oneindigheid zo goed als niets voor, ben je nauwelijks te zien en je hebt een arrogantie alsof je de hele oneindigheid onder beheer kunt krijgen, als je alles maar gezien hebt. En dat, terwijl je alles met het grootste gemak al kunt zien, in je eigen kleine zelf. Want zo klein en nietig als je bent, heb je de hele oneindigheid in jezelf aanwezig, in ieder van jullie aanwezig.

Want Ik Ben de hele oneindigheid, alles wat is. Ik Ben in jullie allen helemaal aanwezig, in ieder van jullie persoonlijk. Je hoeft geen enkele raket de ruimte in te sturen, die ruimte is in jezelf. Je hebt geen ruimtesondes nodig, om signalen uit de ruimte op te vangen, je kunt die signalen in jezelf ontvangen, die hele ruimte met alles erin, signalen en al, zijn in jezelf aanwezig. Met alles wat mensen de ruimte insturen, om te verkennen wat daar is, verkennen zij een spiegelbeeld. In dat spiegelbeeld is het leven wat jullie in je hebben niet te vinden, zoals je het leven wat je in je hebt in een spiegelbeeld van jezelf ook niet kunt vinden. Je kunt niet met je hand je spiegelbeeld vastpakken en uit de spiegel trekken. Zo kan de mens ook al wat in de ruimte is, niet uit haar spiegelende context pakken en het begrip tot zich trekken. Dat kan alleen in jezelf, in het werkelijke zijn kun je werkelijk zien. Alleen in het werkelijke zijn, kun je je bestaan werkelijk begrijpen, in je eigen levenscentrum waar Ik Zelf Ben en jou het ware leven geef.

Ik Ben het ware leven, de Bron van bestaan, in jou de Bron van jouw bestaan, met alle kennis, alle kracht, alle besef, de hele oneindigheid, de ware ruimte met alle oneindigheid die daar is en al wat daar in is. En uit Mij kun je putten, weten, beseffen, zien, alles wat er is en buiten dat, buiten die oneindigheid, is niets, hoever je in de oneindigheid ook zoekt. Zoekt de mens er zichzelf te vinden? Dan kan hij beter in zichzelf zoeken. Want alleen in zichzelf kan ieder mens zijn werkelijke zelf vinden, daar waar Ik Ben. Liefde uit Mij voor jullie zielen heeft de Schepping doen ontstaan, om wijze redenen uit Mijn liefde. Die liefde is in de verste materiële ruimte niet te vinden. Maar wel in jullie zelf, in je eigen persoonlijk zijn, in Mij in jou. Vind daar jezelf en Mij en zie en besef, beleef Mij, alles wat is, is in jouw zelf.

Hemels Brood 4495

Materie is de afdwaling van liefde in een tastbare vorm weergegeven en tegelijkertijd de begrenzing daarvan ten aanzien van het zelfvernietigend effect van het tegenovergestelde van liefde. Het leven in de materie Ben Ik zodanig, dat ieder mens op aarde in de materie zijn eigen persoonlijk bewustzijn van bestaan heeft en binnen de zojuist aangegeven grenzen van de materie, vrij is in zijn doen en laten. Daardoor kan ieder naar werkelijke liefde leven of naar het tegenovergestelde daarvan, zonder zichzelf geheel te vernietigen, als hij alleen voor het tegenovergestelde van liefde kiest.

Veel mensen denken dat de materie het geheel bijeen houdt. Niets is minder waar. De materie vormt de begrenzing waardoor geen zelfvernietiging kan plaatsvinden. Dat wil zeggen, dat het levende deel van de ziel niet verloren kan gaan. Maar de materie zelf kan en doet niets en wordt door Mij, door Mijn liefde, wijsheid en eeuwige wil als geheel bijeen gehouden. Het is door Mij gevormd en door Mij vastgezet ten dienste aan de mens, om hem de gelegenheid te geven in zijn vrijheid van zijn terug te komen van zijn afdwaling van liefde, terug te komen tot ware werkelijke liefde. Zodat hij uit de begrenzing van de materie terug komt tot het werkelijk vrije zijn als Mijn evenbeeld, wat hij van oorsprong is en altijd zal blijven.

Maar in de vrijheid van zijn kan hij alleen zonder de begrenzing van de materie komen, als hij Mij ten volle aanvaardt als zijn leven, zijn werkelijke bestaan, zijn eeuwig blijvende God. Als hij aanvaardt, dat zijn leven nooit kan zijn zonder Mij, dat hij nooit zelf zijn eigen god kan zijn en in werkelijk leven blijven, omdat Ik, zijn God, alleen leven Ben en geef en er zonder Mij geen leven, geen vrij bestaan is. Daarbij is het belangrijk dat hij Mijn liefde aanneemt en zelf tot volkomen liefde komt. Liefde voor Mij, zijn God en Schepper en liefde voor al zijn mede schepselen, dat hij alle wil tot heersen aflegt en dienstbaar aan Mij er alleen nog voor kiest om in alles Mijn liefde te zijn.

Uit grote liefde voor hem, voor allen die afgedwaald zijn van ware liefde, ijvert Mijn liefde en wijsheid ervoor om de mens die afgedwaald is van liefde, terug te brengen tot de eeuwige gelukzaligheid van waar vrij leven in de ruimte, zonder materiële begrenzing. Al duurt dat nog zo lang, Mijn liefde blijft en houdt eeuwig stand.