Hemels Brood 4372 t/m 4402

Hemels Brood 4372

In de Bijbel wordt Mijn Woord verdeeld in een Oud en een Nieuw Testament beschreven. Het Oude Testament handelt over hetgeen van belang is voor Mijn komst en verblijf op aarde en het Nieuwe handelt over wat van belang is na Mijn verblijf op aarde. Nu zijn er genoeg mensen, die denken dat het Oude Testament niet meer zo’n belangrijke betekenis heeft door het Nieuwe Testament. Omdat de boodschap in het Nieuwe Testament in een heel andere richting wijst, dan de betekenis van de verhalen in het Oude Testament. Maar zo is het toch niet. Want het Oude Testament heeft ook in deze tijd nog altijd zijn belangrijke betekenis, is niet minder belangrijk om te begrijpen, dan het Nieuwe Testament. Alleen is het daarbij nodig te begrijpen, waarom beide in een verschillende richting wijzen en welke betekenis dat heeft.

Het Oude Testament is vooral gericht op de mens, om hem te doen beseffen dat het uitmaakt hoe zijn handelen is. Het is gericht op al die mensen, die denken dat het niet uitmaakt hoe je op aarde leeft, het ging er toen en nu nog, ruw aan toe. Anders dan nu, maar toch ook ruw, zonder zich om ware liefde te bekommeren. Het Oude Testament zegt de mens: op die manier levend, gaat het niet goed, de gevolgen die daardoor over je komen zijn niet prettig. Wat je een ander aandoet, roep je over jezelf af. Oog om oog, tand om tand. Dat was en is aan diegenen gericht, die niet willen luisteren. Niet als straf of om hun kwaad terug te berokkenen, maar om hen tot besef van waar leven te brengen. Daarom staat er in het Oude Testament ook zoveel over vernietigen, dat betekent geestelijk, vernietig alles wat in je tot het kwade behoort, hele volkeren aan kwaad, dat zijn alle kwade ideeën en gedachten en handelwijzen.

Het Nieuwe Testament spreekt de tot besef gekomen mens aan. Wil je het goed doen, dan is het niet meer oog om oog, dan is het: vraagt iemand je een mijl te gaan, ga er twee. Want wie begint te beseffen dat het kwade niet loont, die kan op een andere manier leven. Die kan en mag in zijn hart bij Mij komen. In diens hart ben Ik geboren, op aarde gekomen. Zo is het Nieuwe Testament gericht op de mens die het ware leven begint te beseffen, het Nieuwe leven zonder het kwade. Want in het kwade kon de mens Mij niet in zijn hart bereiken. Maar in het nieuwe besef dat leven zonder het kwade beter is, kan de mens Mij wel in zijn hart bereiken. Dat is Mijn geboorte en verblijf op aarde, in de mens. En zo is dan ook het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament voor alle mensen toen, nu en in de toekomst even gelijk van belang.

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament is het Mijn liefde die tot jullie spreekt. Maar verschillend, omdat er nog altijd verschil is tussen de mens die erop los leeft en nog geen besef heeft en de mens die besef begint te krijgen en hulp daarbij nodig heeft. Voor iedereen in welke fase hij ook is, is de Bijbel, Mijn Evangelie een steun om het ware gelukzalige leven te kunnen bereiken. Gezegend jullie allen, die dit begrijpen en in liefde aannemen.

Hemels Brood 4373

Zal een boer zijn graan oogsten, als hij weet dat de korrel nog niet rijp is? Dat zou geen enkele zin hebben. Het zou waardeloos zijn. Precies zo zal Ik niet oogsten, voordat de oogst rijp is. Voordat de mens geestelijk rijp is. Voordat het besef van geestelijk waar leven voldoende gegroeid is, om de volgende stap te maken. Net zomin als de boer zijn graan verwijt op zeker moment nog niet rijp te zijn, zo verwijt Ik ook geen mensen, omdat zij geestelijk nog niet rijp zijn, geestelijk nog niet tot besef van waar leven gekomen zijn. En net zoals de boer zijn graan tijd geeft om te groeien en gedurende die tijd zijn graan zo goed mogelijk verzorgt, geef Ik mensen de tijd en verzorg hen.

Maar er is verschil tussen de boer en Mij. De boer wil graag een goede oogst van het beste graan, om zijn beurs en zijn maag te vullen en goede sier te maken. Ik wil graag een goede oogst uit liefde voor de mens. Omdat Ik weet dat de geestelijk rijpe mens, dan ook een gelukkig levend mens is. Het geeft de boer vreugde, om een goede oogst binnen te halen, omdat hij er rijk van wordt. Het geeft Mij vreugde, om een goede oogst binnen te halen, omdat Ik zie dat het de mens in zijn volmaakt geestelijk besef gelukzaligheid geeft. Ik ben blij voor de mens. De boer is blij voor zichzelf.

Maar op Mijn land is de boer de mens, die op Mijn akker werkt en zelf tot een rijpe oogst bedoeld is uit te groeien. Daarvoor krijgt hij Mijn zorg. Die is zodanig, dat de boer als mens meer en meer groeit in geestelijk besef van bestaan, van Mijn bestaan en ware liefde. En langzaam maar zeker beseft de boer als mens, dat hij zijn graanoogst niet alleen voor zichzelf nodig geeft. Hij ontdekt mensen, die zijn graan, welke liefde is, niet kunnen betalen, maar het wel nodig hebben. Dat zijn mensen die zelf nog weinig kunnen geven aan liefde. En hij besluit zijn graan met hen te delen. Daarmee groeit hij steeds meer tot rijpheid. En met Mijn zorg en liefde gaat de boer als mens, steeds meer beseffen, dat hij dat graan, dat is materieel bezit, niet nodig heeft en geeft zijn oogst volledig weg, dat is, hij hoeft geen bezit meer en gebruikt alleen, wat hij voor eigen onderhoud nodig heeft.

Tenslotte laat hij zelfs dat eigen onderhoud als eigen zorg los en luistert alleen nog naar Mij in zijn hart en leeft volkomen in eenheid met Mijn liefde. Dan is de oogst voor Mij rijp. Dan haal Ik die mens in Mijn hemel, in eeuwig gelukzalig zijn.

Hemels Brood 4374

Van tijd tot tijd hebben mensen spijt van de keuzen die zij gemaakt hebben. In de Bijbel wordt mensen aangeraden spijt over hun daden te betuigen. Maar er zijn verschillende gronden voor spijt in de wereldse samenleving. Daar heeft spijt soms te maken met het inzicht dat de keuze niet naar liefde was. Maar vaker heeft spijt bij wereldse mensen te maken met het mislopen van voordeel voor zichzelf door de gemaakte keuzen. In de Bijbel wordt dit soort spijtbetuiging niet bedoeld.

De spijt die in de Bijbel bedoeld wordt, is spijt voor gemaakte keuzen, doordat iemand tot waar levensinzicht gekomen is en over zijn keuze beseft, dat die niet naar waarheid en liefde was en dat hij daarmee zijn medemensen tekort heeft gedaan. Spijt is dan gekomen door inzicht, door besef van leven, door vernieuwd besef van waarheid en liefde. Bij groei van inzicht in waar leven zal ook van tijd tot tijd het gevoel van spijt bij mensen opkomen. Soms is er eerst een onaangenaam gevoel waarvan niet direct begrepen wordt, waar het mee te maken heeft. Wie bij zo’n gevoel even de tijd neemt om bij stil te staan en Mij in zijn hart te raadplegen, die zal al gauw een licht opgaan en inzicht krijgen over zijn gevoel. Dan zal hij het gevoel herkennen als spijt en goed willen maken, wat door zijn keuzen verstoord is.

Dat hoeft hij dan niet alleen te doen. Want bij oprechte spijt, door inzicht van waar leven, geef Ik Mijn liefdevolle hulp om goed te maken, wat verstoord is. En al wat menselijk gezien niet meer goed te maken is, draag Ik en verzorg Ik. Ware spijt in het hart over afdwaling van liefde en waarheid aan Mij getoond, is de spijt die Ik aanvaard en waarbij Ik help de gevolgen ten goede te doen keren. Maar spijt omdat iemand door zijn keuze voordeel voor zichzelf misgelopen is, komt niet bij Mij aan en de gevolgen laat Ik gaan. Niet als straf, maar ter hulp aan die mens, zodat hij ook ooit in zijn hart tot het juiste inzicht en daarmee tot de juiste spijt komt. Zo heeft alles en elke keus van ieder mens zijn plaats in het geheel. Waarbij niemand kan zeggen, had ik anders gekozen, dan zou het er voor mij nu anders uitzien. Want elke keus heeft met inzicht te maken, met waar levensinzicht. En ieder maakt zijn keus evenredig aan zijn inzicht, zodat zijn plaats altijd juist is. Die plaats verandert, als zijn inzicht tot het ware leven verandert.

Zeg niet, als ik een andere keus gemaakt had, maar zeg, nu heb ik nieuw waar levensinzicht, nu zal ik die keuzen niet meer maken. Maar vergis je niet, want gewenning aan bepaalde keuzen is niet zo maar weg. Dus zul je ook iets aan die gewenning moeten doen. Als je werkelijk oprecht en eerlijk je gewenning wilt doorbreken en stoppen, dan kun je op Mijn hulp in ware liefde rekenen. Spijt en oprecht willen veranderen trekt Mijn liefde aan. Zegen aan allen die oprecht spijt hebben, zoals spijt in de Bijbel bedoeld is.

Hemels Brood 4375

Verleiding zit niet alleen in de dingen die je voor jezelf zou willen hebben. Want dat is een verleiding die je al wel herkent, als het zich voordoet. Verleiding zit er ook in, en dat is minder snel herkenbaar, als iemand een competitie met je aangaat, zonder dat kenbaar te maken. Als iemand tegen iemand opziet en daardoor het gevoel heeft minder waard te zijn, dan kan dat die persoon tot competitie met diegene aanzetten. Hij zal dan alles in het werk stellen om te laten zien, dat hij meer kan of meer weet en ook zal hij daarbij alles in het werk stellen, om diegene waar hij tegen opziet in diskrediet te brengen.

Vaak zo vernuftig, dat je nauwelijks door hebt wat er aan de hand is, dat je haast ongemerkt jezelf aan het verdedigen bent en dat er, zonder dat je begrijpt waarom, een gespannen sfeer ontstaat. De reden voor zo’n situatie is niet aan te tonen en mocht je beseffen wat de reden is, dan zal diegene, als je hem er op aanspreekt, dat ontkennen. Op zo’n moment ontstaat de verleiding tot ergernis, verwijten, strijd. En plots loopt dan de situatie uit de hand en heb je meer gezegd dan goed was, meer strijd geleverd dan je wilde en is een probleem ontstaan, wat nauwelijks op te lossen lijkt. Zo vernuftig gaat dat, als je niet voortdurend oplet en steeds in je hart bij Mij om raad komt, ook met Mij contact hebt, als alles goed en rustig verloopt.

Want het venijn zit in een klein hoekje en de verleiding is niet altijd direct herkenbaar. Ook is het zo, dat verborgen in jezelf, nog onvolmaakte aspecten aanwezig zijn en tot uiting gebracht moeten worden, om je er van bewust te maken en je tot volmaaktheid te brengen. Daarom laat Ik situaties ontstaan, waarbij je die aspecten in jezelf bewust kan worden en ze met Mijn hulp en liefde kunt overwinnen. Dat zijn niet de leukste momenten, maar wel nodig om je wezenlijkheid tot volkomen zuivere liefde te brengen. Soms val je daarbij en is het moeilijk om weer op te krabbelen. Maar Ik heb toch altijd Mijn armen om je heen. Niet alleen om jou, maar ook om diegene die jou in verleiding brengt. Ook diegene heeft het nodig dat één en ander hem overkomt.

Op die manier zijn alle situaties op aarde dienstbaar aan de groei van mensen tot geestelijk waar leven. Want al wat verborgen is, wordt door allerlei situaties in de openbaarheid getrokken. Het verkeerde, maar ook juist het goede. En uiteindelijk blijft voor iedereen alleen het goede over!

Hemels Brood 4376

De geest van de verleiding is verweven met het aardse verblijf. Overal op aarde zal iedereen haar tegenkomen en mee te maken krijgen. Dat is onvermijdelijk. En steeds zullen er mensen zijn, die toegeven aan verleiding en daarmee het pad van ware liefde verlaten. Dat zal ook steeds een belemmering zijn om werkelijk een gezamenlijke eenheid in liefde te vormen.

Steeds zullen er ook mensen zijn, die de verleiding de baas willen worden en denken dat een totale vrede zonder verleiding mogelijk is. En steeds zullen zij tot de ontdekking komen, dat verleiding toeslaat waar zij het het minst verwachten, of waar het veel verstoort van wat moeizaam is opgebouwd. Er is een tijd waarop de Schepping haar vervolmaking in waarheid en ware liefde bereikt. Maar dat is Mijn Tijd en geen mens kan daar iets toe of af doen, hoe graag hij dat ook zou willen en hoe goed hij dat ook bedoelt. Want gebeuren moet, wat gebeuren moet, om de totale aarde te zuiveren van al wat geen liefde is. Gebeuren moet, wat gebeuren moet, om alles en iedereen te zuiveren en tot reine ware liefde in volmaakte wijsheid uit die ware liefde te brengen.

Die tijd komt, Mijn Tijd komt. Maar nu zal nog regelmatig het tegenovergestelde van Mijn liefde de mens tot verleiding brengen en een totale vrede in de weg staan. Daarmee staat die mens de vrede niet in de weg, maar het tegenovergestelde van liefde, welke die mens verleidt tot handelen tegengesteld aan waarheid en tegengesteld aan ware liefde. Daar heeft iedereen op aarde mee te maken. De één kan dat al beter weerstaan, dan een ander, is sterker in het vasthouden aan waarheid en ware liefde, dan een ander. Toch maakt het de één niet meer waard, dan die ander. Want de verdeling van krachten onder de mensen is aan Mij en daar heeft geen mens enige verdienste aan. Heeft een gespierd mens met veel spierkracht een verdienste aan zijn lichamelijke spierkracht ten aanzien van iemand, die met veel minder spierkracht te doen heeft? Dat is vooraf genetisch bepaald en niemand heeft daar een eigen verdienste aan.

Zo heeft ook niemand een verdienste aan zijn geestelijke kracht. Sommige mensen denken wel dat het hun verdienste is, dat zij betere studieresultaten hebben, meer geld verdienen, hogere posities bekleden, enzovoorts, door eigen werken. Maar in werkelijkheid hebben zij hun talenten, waardoor zij kunnen wat zij kunnen, niet uit eigen verdiensten, maar gekregen. In Mijn Schepping om wijze redenen gekregen. Wees zoals je bent, gebruik je talenten, wees goed waarin je goed bent, maar sta je er nooit op voor. Dan wordt al wat je kunt dubbel gezegend in Mijn liefde.

Hemels Brood 4377

Veel psychologen hebben ontdekt, dat mensen een onderbewustzijn hebben, dat zij eigenschappen en kennis hebben waarvan zij zich niet bewust zijn, neigingen vanuit een innerlijke verborgenheid waarvan zij zich niet bewust zijn in hun dagelijks doen en laten. Maar de werkelijkheid is een beetje anders. Ieder mens wordt gedurende zijn leven, van jongs af aan geconfronteerd met onwaarheid, met afdwaling van liefde en met eisen over zijn doen en laten. Maar hij heeft ook te maken met zijn natuurlijke behoeften en zijn eigen persoonlijke aanleg en karakter.

Uit al die factoren tezamen is het aan de mens, om op een volmaakte manier met zijn leven om te gaan. Maar dat is nu juist wat niemand naar ware volmaaktheid aangeleerd krijgt, omdat niemand zelf ooit vanaf baby af aan geleerd gekregen heeft, hoe volmaakt met zijn leven om te gaan. Daardoor komt het, dat er van jongs af aan situaties ontstaan, die opgelost moeten worden, terwijl niet geleerd is, hoe dat het beste te doen. En met het beste bedoel Ik dan zodanig, dat het iedereen geestelijk ten goede komt. Dat beste wordt niemand vanuit werkelijk leven, helemaal zuiver naar waarheid en liefde aangeleerd, daarom is het aan ieder, om zijn handelwijze zelf te bepalen in elke voor komende situatie.

Maar het is niet zo, dat een mens, om tot de beste manier van omgang met voor komende situaties te komen, het nodig heeft om dat van zijn medemensen te leren. Want ieder mens heeft in zich Mij, zijn Schepper en heeft in zich de mogelijkheid om zonder lering, precies te weten, aan te voelen, hoe het beste in waarheid en liefde met zijn leven en de gebeurtenissen in zijn leven zodanig om te gaan, dat het iedereen geestelijk, naar waarheid en ware liefde ten goede komt. Maar niet iedereen luistert naar zijn innerlijk vermogen, om wat hij innerlijk beseft, op al zijn handelen toe te passen ten gunste van alles en iedereen. Dat heeft te maken met de verleiding, die er ook is en waaraan hij van tijd tot tijd en al van jongs af aan toegeeft. Daarmee handelt hij tegen beter weten in. En dat besef van beter weten, voelt niet prettig en al spoedig weet hij al op jonge leeftijd, die gevoelens te onderdrukken, zodanig dat zij uit zijn besef verdwijnen en als het ware zijn onderbewustzijn gaan vormen, zoals psychiaters dat “niet beseffen van innerlijk weten”, zijn gaan noemen.

Wat psychiaters ook ontdekt hebben en daar hebben zij deels ook gelijk in, is dat het onderbewuste dan wel niet beseft wordt, maar toch effect heeft op het verloop van iemands leven. Voor velen is het beter om zich dat, wat in hun onderbewuste aanwezig is, bewust te worden. Gericht op dit bewust worden zijn er allerlei soorten therapieën ontwikkeld, die soms effectief zijn, maar vaker niet ten gunste van de cliënt werken. Ieder mens bouwt vanaf zijn geboorte in zijn onderbewustheid kennis en besef van afdwaling van waarheid en liefde op. Het is niet in elk opzicht nodig of goed voor iemand, om zich dat allemaal bewust te worden. Veel van wat in het onderbewuste is weggezakt, heeft te maken met gebrek aan inzicht, hoe het beste met situaties om te gaan. Wie op zeker moment het juiste inzicht vindt en vanaf dat moment dat inzicht gebruikt om met gebeurtenissen en situaties om te gaan, die heeft het niet nodig om voorheen gebeurde situaties uit zijn onderbewuste terug te zien en zijn reacties te beseffen. Voor diegene is het genoeg, dat het juiste levensinzicht in zijn handelen tot uiting komt.

Ieders leven is door Mij, jullie Schepper, er op gericht om tot de ware juiste levensinzichten te komen. Elk moment van verblijf op aarde, elke gebeurtenis, elk besluit, elk handelen, alles leidt tot het verkrijgen van meer juist geestelijk levensinzicht, wat altijd in alles vanuit Mijn oneindige liefde voor jullie allemaal plaatsvindt. Iedereen komt langs deze of gene weg, sneller of heel langzaam tot inzichten van werkelijk leven. Daarbij zullen soms factoren uit het onderbewuste in het bewuste besef komen, maar het is niet altijd nodig, dat alles uit het onderbewuste, beseft gaat worden. Van belang is het juiste levensinzicht. Vanuit Mijn oneindige liefde zal Ik alle mensen steeds leiden naar het ware juiste levensinzicht in alles en Ik zal steeds in ieder mens persoonlijk aanwezig zijn, met totale kennis van waar geestelijk leven en ware oneindige gelukzalige liefde met haar niet te evenaren wijsheid.

 

Wie werkelijk wil, kan door Mij, Mijn kennis, Mijn liefde en wijsheid tot volkomen volmaakt waar levensinzicht en daarmee tot volmaakt gelukzalig waar leven komen, in een volledig besef daarvan. Richt je er niet op om het onderbewuste te kennen, te beseffen, maar richt je er op het ware leven te kennen, te beseffen en Mijn oneindige liefde voor jou te voelen en de gelukzaligheid die Mijn liefde jou geeft, te bereiken, in volmaakte waarheid van ZIJN.

Hemels Brood 4378

Geduld hebben en werken, is werken aan alles wat nodig is, net zolang als nodig is en niet eerder resultaat verwachten, dan aan werk nodig is, om dat resultaat te bereiken. Vaak stellen bijvoorbeeld bedrijven doelen als resultaat van vooraf bepaalde werkzaamheden en deze doelen moeten daarbij in een vooraf gestelde tijd bereikt worden. Als de gestelde tijd voorbij is, verwacht men dat ook het doel bereikt is. Maar of het werk lang genoeg geduurd heeft, wordt niet in beschouwing genomen. Hoe meer de gestelde tijd in zicht komt, des te ongeduldiger wordt men, als het er op gaat lijken, dat het doel niet gehaald wordt. Meestal heeft het doel te maken met winst, met geld, met macht, met positie. Voor een bedrijf, macht op de markt, positie op de markt. Voor mensen, macht op het werk, positie in een bedrijf of in hun omgeving.

Mijn geduld en grote werkzaamheid werken anders met betrekking tot het eindresultaat en de tijd waarin het eindresultaat bedoeld is bereikt te worden. Tijd wordt bij Mij niet afgemeten aan moment van vooraf ingesteld bereik van slagen. Mijn geduld en Mijn grote werkzaamheid zijn altijd in de juiste verhouding tot elke tijd die nodig is voor een ieder mens persoonlijk, om tot voleinding te komen ten aanzien van het ware geestelijk gelukzalige leven. Mijn geduld en Mijn werken hebben niet te maken met Mijn welzijn, maar met het welzijn van Mijn schepselen, met alle mensen, met gelukzaligheid voor ieder mens persoonlijk. De tijd daarvoor is net zo veel als nodig is, om ieder mens persoonlijk tot volmaakt geestelijk waar en gelukzalig leven te brengen. Daarbij is tijd de vrijheid van de mens. Daarbij is tijd niet vooraf bepaald, omdat anders geen vrijheid zou zijn. Toch is er tijd. Niet Mijn geduld en Mijn werken, maar Mijn liefde geeft tijd zonder beperking van al wat nodig is om het doel, ware gelukzaligheid van alle mensen, te bereiken.

Toch zal in een zekere tijd het doel bereikt zijn. Omdat Mijn werk zodanig in liefde geplaatst en in wijsheid uitgevoerd, volmaakt voor het doel is, en met Mijn werk in totale zekerheid het doel bereikt wordt. Bij bedrijven worden doelen soms wel en soms niet gehaald. Maar Ik verzeker je, dat Mijn geduld en Mijn werk, met Mijn liefde en haar wijsheid, het doel zondermeer en in volle zekerheid zal bereiken. En in de tijd die daarvoor nodig is, zonder dat vooraf een tijd bepaald is, zullen alle mensen tot waar gelukzalig leven komen.

Hemels Brood 4379

Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Toen werd er geen steen geworpen, want iedereen heeft wel eens iets gedaan wat niet naar behoren was. Wil dat zeggen, dat het niet uitmaakt hoe we leven en dat we elkaar maar moeten laten begaan in alles wat niet naar behoren is? Dat is zeker niet wat Ik met bovenstaande opmerking bedoelde. De situatie toen, was er één waarbij de vrouw waar het om ging, spijt betuigd had en dit ook ten diepste meende. Dat kon Ik in haar hart zien. Daarbij ging het de beoordelaars er om haar te straffen, als afschrikking en versterking van hun macht. Voor de geestelijke groei van de vrouw was het beslist niet bedoeld.

Ook in de huidige tijd geldt nog Mijn opmerking: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Daarmee bedoel Ik: laat degene die een berechting uitspreekt en een straf bepaalt voor iemand, die zich niet aan de wet van ware liefde gehouden heeft, zijn oordeel volstrekt eerlijk en naar waarheid maken en de bepaling van straf alleen zodanig doen, dat de veroordeelde er baat bij heeft in zijn groei naar volmaakt leven en door de straf in geestelijk opzicht tot meer inzicht kan komen. Waarbij altijd in de juiste verhouding rekening gehouden moet worden, met oprecht berouw en de oprechte bedoeling een zelfde overtreding niet meer te maken. Daarvoor is het nodig, dat degene die berecht, een rechtschapen mens is, die in zijn hart naar Mijn raad luistert en zijn positie niet gebruikt om zijn macht te vergroten en in meer aanzien te komen, maar ernaar zoekt de mens te helpen het kwaad met ware liefde te overwinnen. En dat waren de omstanders van toen niet.

Helaas is het in de huidige tijd ook niet zoals het zou moeten zijn, zoals Ik bedoel bij het rechtspreken. Niemand is zonder zonden, dat wil niet zeggen dat er ook niemand berispt en bestraft mag worden. Maar laat dat steeds zijn, om elkaar te helpen niet meer toe te geven aan de verleiding om af te wijken van waarheid en liefde. Laat het steeds zijn uit Mijn liefdevolle raad in het hart, zodat het recht tot liefde brengt, ware liefde.

Hemels Brood 4380

Al naar gelang de hoogmoed van een mens is hij verwijderd van het begrijpen van het geestelijk ware leven, van de hemel en is hij verwijderd van het Paradijs. Hoe groter de hoogmoed, des te groter de afstand. Hoe nederiger, des te kleiner de afstand. Maar er zijn allerlei vormen en gradaties van hoogmoed, waardoor er ook verschillende vormen van begrip over waar leven zijn.

Stel dat het volmaakte Zijn het middelpunt van al het leven is. En daaromheen cirkelt het begrip daarvan als rimpelingen in het water, die zich vanaf het middelpunt naar buiten toe verwijderen. Dat zijn de graden van hoogmoed. Hoe meer hoogmoed, des te verder verwijderen de cirkels zich van het middelpunt. Maar binnen zo’n cirkel is ook een verdeling, omdat de ene vorm van hoogmoed anders is dan de andere. Omdat de reden van hoogmoed uit andere oorzaken zijn ontstaan en daarmee verschillend zijn. Sommige hoogmoed heeft met opvoeding te maken of met cultuur. Andere hoogmoed heeft met karakter te maken, of met onwetendheid. Er zijn daarom niet alleen kleinere of grotere afstanden tot het middelpunt, maar ook zijn er onderverdelingen in de kringen om het middelpunt. Te ordenen naar de vier hoeken, noord, oost, zuid, west en alles wat daar tussen ligt. Er zijn allerlei gebieden waar zich een vorm van hoogmoed ten opzichte van waar en gelukzalig volmaakt leven bevindt.

Hiermee kan het hele besef van bestaan van alle mensen in kaart gebracht worden, daarvan kan zelfs een plattegrond getekend worden. En dat hebben sommige mensen ook wel eens gedaan. Daarmee hebben zij de verschillen tussen het geestelijk besef van waar leven inzichtelijker willen maken. Maar in werkelijkheid verblijft ieder mens op zijn eigen plaats zonder dat hij zich daarvan meer bewust is dan hij, in de mate van zijn hoogmoed, kan beseffen. Wel is het zo, dat elke plaats, als je het je op die manier voorstelt, een directe verbinding met Mijn ware liefde heeft en dat reizen vanaf welke plaats dan ook, alleen gaat over de wegen van Mijn liefde.

Dit is een vergelijking met al jullie aardse plaatsen en wegen, plaatsen die jullie zelf gebouwd hebben en wegen die jullie zelf aangelegd hebben. Toch zijn al die plaatsen en wegen Mijn plaatsen en Mijn wegen in Mijn liefde. Zodat, of je nu op een aardse plaats woont en over aardse wegen gaat, je woont op die plaats en je gaat over die wegen, die Ik Ben en van Mij Zijn. Vergis je niet in deze vergelijking, want het gaat niet om steen en materie, maar om waar begrip van Zijn. Waar begrip van volmaakt gelukzalig Leven!

Hemels Brood 4381

Leeftijd op aarde is veel meer dan leeftijd in de oneindigheid. Leeftijd op aarde lijkt oneindig te duren, maar is eindig, terwijl leeftijd in de oneindigheid niet duurt, maar blijvend is. Niet vooruit of achteruit gaat, maar IS. Tijd staat stil in oneindigheid, omdat het in oneindigheid niet te meten is, geen meeteenheid meer kan zijn. Tijd op aarde is te meten, omdat het een begin en een einde heeft. Oneindigheid in haar eeuwigheid heeft zulke meetpunten niet. Leven is oneindig  zijn.

Ook op aarde waar tijd gemeten kan worden is leven, werkelijk leven, oneindig en valt of staat niet met tijd. Het aardse verblijf is gevat in tijd, waar leven is niet gevat in tijd. De tijd die iemand op aarde doorbrengt, lijkt lang als hij de tachtig of de negentig jaar bereikt. En voor een verblijf op aarde is het dat, in menselijke begrippen, ook wel. Maar vergeleken met de oneindigheid van leven is het niet eens te zien, zo minimaal is het. En toch is het voor velen een lange ervaring, omdat het op aarde los lijkt te staan van oneindig zijn. Dood op aarde lijkt voor velen, einde van zijn. Maar zijn eindigt niet. Zijn is aan geen leeftijd gebonden. Zijn is aan geen aards verblijf gebonden. Zijn is. Zijn is leven. Alleen, hoe gedraagt de mens zich in zijn leven.

Op aarde is tijd de mogelijkheid om tot volle bewustheid van werkelijk zijn, eeuwig gelukzalig leven, te komen. Het niet volkomen bewust daarvan zijn, is de aardse tijd, gegeven in een materiële verbondenheid met zijn, met leven, welke ook op aarde oneindig, dat is: eeuwig is en blijft. Het doodgaan, het eindigen van de tijd op aarde, roept bij velen angst op om daarna niet meer te zijn. Toch, ieder blijft in leven, in zijn. Alleen zijn bewustheid van zijn, wordt door het handelen van de mens op aarde, door hemzelf bepaald. Zou Ik daar in Mijn eeuwige liefde en wijsheid geen ordening aangegeven hebben, dan zou zijn bewustheid van zijn eeuwig verloren kunnen gaan.

Maar waar en eeuwig zijn, is Mijn liefde en in Mijn liefde is alles en iedereen eeuwig geborgen, zodat na het aardse verblijf, na de tijd op aarde, ieder mens nog altijd en eeuwig tot bewustheid van zijn in eeuwig leven kan komen. Alleen zal dat moeilijker gaan, doordat er geen tijd meer is maar oneindig zijn. Toch heb Ik ook dat in liefde voor alle mensen voorzien en tot volmaaktheid in waarheid van leven gebracht. Zodat iedereen ook na zijn tijd op aarde tot bewust eeuwig gelukzalig leven kan komen en blijven!

Hemels Brood 4382

De goedheid van Mijn liefde is in ieder mens aanwezig. Mijn liefde is in wijsheid de kern van leven in de mens. Daarom kan niet gezegd worden, de mens is van oorsprong slecht, geneigd tot alle kwaad. Want van oorsprong is de mens volmaakt uit Mijn liefde en haar wijsheid, leven uit Mij, van Mij gegeven. Waar de mens toe geneigd is, is de afdwaling van zijn oorspronkelijk volmaakt zuivere liefde uit en van Mij. Hoe misdadig een mens ook is, Mijn goedheid van liefde en wijsheid is vanuit zijn oorsprong nog altijd aanwezig. Zou dat niet zo zijn, dan zou hij volkomen niet meer bestaan, zou dat mogelijk zijn, wat niet mogelijk is, omdat Ik eeuwig alles Ben en van Mij nooit iets, nog niet de kleinste deel, weg kan zijn, of ten einde kan komen.

De afdwalingen van de mens kunnen nooit in werkelijkheid zijn, omdat Ik alleen werkelijk Ben, volkomen volmaakte eeuwige liefde in alomvattende wijsheid Ben, in eeuwigheid onveranderlijk dat wat Ik Ben. Ieder is uit Mij dat wat Ik Ben en in zijn afdwalingen is geen werkelijkheid, alleen onwerkelijkheid, wat in hoogmoed een tijdelijke vorm krijgt, die op elk moment als een zeepbel uit elkaar kan spatten. Op zeker moment ook uit elkaar spat. De leegheid van de niet werkelijkheid wordt dan pijnlijk. Hoe groter de afdwaling, des te groter de leegheid en des te pijnlijker het besef. Maar de hardnekkige mens blaast steeds weer opnieuw zeepbellen van onwerkelijkheid, waarmee hij de pijn van de leegheid van zijn doen en laten probeert te weerstaan. En was het niet door Mijn liefdevolle zorg, dan zou de pijn ondraaglijk worden en de mens in zijn onwerkelijkheid vasthouden. Maar in Jezus Christus heb Ik allen bevrijd van het verblijf in de pijn van het onwerkelijke, van de eeuwige dood door het onvolmaakte handelen van de mens, in zijn afdwaling van liefde.

Hard is de pijn van zijn afdwaling, zacht is Mijn zorg vol liefde. Geen afdwaling is eeuwig, omdat alleen Ik eeuwig Ben in volmaakt ZIJN, welke volmaakte liefde is. De goedheid van Mijn liefde is in ieder mens zijn ware werkelijke leven in gelukzaligheid. Zonder pijn, zonder verdriet, zonder ook maar iets tekort te komen, rijk aan alles wat een mens nodig heeft. Als hij al zijn afdwalingen loslaat en stopt met bellen blazen, bellen die uiteen spatten, dan heeft en is de mens volmaakt gelukzalig leven in oneindigheid.

Hemels Brood 4383

Heb uw naaste lief als uzelf. Veel mensen begrijpen dit “als uzelf” niet. In hun oren klinkt het als een vrijbrief voor een zeker egoïsme. Want je zelf liefhebben is voor jezelf nemen en dat staat haaks op wat liefde is of zou moeten zijn, namelijk zonder eigenbelang. Maar als je gaat begrijpen dat jouw werkelijke zelf Mij in jou is en als je daarbij gaat begrijpen, dat Ik het ware leven Ben, wat in alles volmaakt is en geen enkele afdwaling van ware liefde en haar volmaakte wijsheid kent, maar volmaakt zuiver is, dan kun je ook gaan begrijpen, wat je zelf liefhebben is. Want je zelf liefhebben is dan Mij in jou liefhebben en Mij in jou zelf zijn, voor Mij, voor je medemensen en voor jezelf. Dat is je naaste liefhebben als je zelf, je eigen wezenlijke zijn, welke je uit Mij bent.

Dat heeft niets met nemen of met eigenbelang te maken. Dat heeft met je wezenlijkheid zijn, die Ik in jou ben, te maken. Die wezenlijkheid in vrijheid zijn, is je naaste liefhebben als je zelf, als je wezenlijke zijn, Mijn ware liefde. Voor veel mensen is “als uzelf” een struikelblok. Want liefde op zich wordt door veel mensen nog niet in haar ware omvang en betekenis begrepen. Vaak wordt het naleven van liefde met het verstand beredeneerd en afgemeten. Natuurlijk is het goed om regelmatig je doen en laten te beschouwen en Mijn licht daarbij te vragen. Maar velen overdenken hun doen en laten niet met Mij in hun hart, maar zonder Mij, met hun verstand. En vaak komt het voor, dat zij hun verstand ervaren als een gevoel, omdat het de situatie in een logisch verband zet. Het verstand heeft zeker zijn waarde en is nodig om te kunnen begrijpen, maar het contact met Mij en Mijn wijsheid uit ware liefde, kun je alleen in het hart vinden.

Met alle vragen of bij alles wat je als in tegenspraak met elkaar ervaart, kun je in je hart bij Mij komen. Daarbij hoef je je verstand niet uit te schakelen, maar besef wel, dat Mijn uitleg niet in je verstand gegeven gaat worden, maar in je hart en ook alleen in je hart begrepen kan worden, ook al is het verstand daar ook bij nodig, op de achtergrond. Heb uw naaste lief als je zelf, heb je naaste lief, zoals je Mij, zuivere ware liefde, in jezelf lief hebt, door Mij als je zelf te zijn.

Hemels Brood 4384

De keuze van de mens wankelt vaak tussen verstand en gevoel. Het gevoel zegt het ene, maar het verstand zegt het anders. Daarbij bekijkt het verstand de aantoonbare feiten, terwijl het gevoel zich niet stoort aan aantoonbare feiten en er zelfs geen rekening mee lijkt te houden. Vaak lijkt het gevoel ook onlogisch ten opzichte van de bekende feiten en dan wordt vaak voor de verstandelijke overwegingen gekozen. Zegt het gevoel rechtdoor en het verstand linksaf, dan wordt naar de bekende feiten gekeken. En als die feiten zijn, rechtdoor kan niet, want daar is een muur, linksaf kan wel, want die straat heeft geen muur, dan wordt voor linksaf gekozen. Maar dan blijkt dat linksaf niet kan, door een enorm gat in de weg en rechtdoor wel, omdat er een poort in de muur gemaakt is. Onbekende feiten, die het verstand niet kon meenemen, omdat het niet bekend was. Maar hoe weet het gevoel dat dan wel?

Hoe werkt dat met dat gevoel, dat het weet, wat het verstand niet weet! Het gevoel, als de zuivere kern van de mens, is het ware leven, geen materie of materie verwant, zoals de hersenen materieel in verband staan met het denken. Die zuivere kern van ieder mens is in het totale oneindige in eenheid verbonden, en gaat buiten het lichaam en het lichamelijk gegeven verstand om. Het geeft haar kennis door aan het verstand, maar als daar niets meegedaan wordt, omdat het verstand het gezien de bekende feiten, niet kan plaatsen, dan blijft het gevoel ongebruikt. Veel mensen laten het gevoel vaker buiten gebruik en zo verflauwt de aandacht voor het gevoel, wat zo zuiver en precies de mens helpen kan, bij het maken van zijn keuzen. Maar als eenmaal aan het verstand de voorkeur gegeven is, dan trekt het gevoel zich terug en verflauwt het besef van het gevoel en haar reikwijdte, die oneindig is. Oneindig omdat het gevoel in werkelijkheid direct met Mij verbonden is, met Mijn kennis, met Mijn intelligentie, met Mijn ware levensgeest, met Mijn eeuwige liefde en haar oneindig volmaakte wijsheid.

Toch zijn er mensen bewust van de waarde van hun innerlijk gevoel, door hun bewustheid van Mij, hun Schepper, in hun hart en toch komt het bij hen juist veel voor, dat zij wankelen tussen gevoel en verstand. Juist omdat in de samenleving meer waarde gehecht wordt aan keuzen maken met het verstand, keuzen maken vanuit aantoonbare feiten en aantoonbare kennis. Zodat een keus maken uit het gevoel, uit de zuiverheid van het hart, in contact met Mij, niet geaccepteerd wordt, als het niet door feiten, door bewijzen, bevestigd kan worden. Als het gaat om keuzen, die met het eigen persoonlijke leven en de eigen directe omstandigheden te maken hebben, dan kan naar gevoel gekozen worden, maar als het om rechtspraak, om overheid, om maatschappelijke, gezondheid betreffende keuzen gaat, kortom om keuzen die op meerdere mensen in de samenleving betrekking hebben, dan wordt het gevoel veelal uitgesloten en wordt vooral het verstand gebruikt, om vanuit bewezen kennis en feiten keuzen te maken.

Wie voelt dat het niet klopt, die zal regelmatig teleurgesteld zijn, in de keuzen die algemeen door mensen en overheid gemaakt worden. Maar aan jullie allen zeg Ik, wat er ook gebeurt en welke keuzen er ook uit verstandelijke overwegingen gemaakt worden, Mijn keuzen, die uit pure liefde zijn en blijven, houden toch alles in Mijn Hand en in Mijn liefde is elke keuze geborgen, ook al die verstandelijke keuzen. Vertrouw daarom altijd op Mij en volg zoveel je kunt Mij in je hart, dan wijs Ik je de weg, langs al die verstandelijke keuzen en kom je altijd goed uit, kom je altijd in Mijn liefde uit!

Hemels Brood 4385

Er zijn mensen met vastgeroeste overtuigingen over de betekenis van Mijn Evangelie en wat er geschreven staat in de Bijbel, Mijn Woord. Die vastgeroeste overtuigingen, die niet naar de ware betekenis van Mijn Woord in de Bijbel zijn, belemmeren de groei van hun waar geestelijk besef. Om hen te laten inzien,dat die overtuigingen niet juist zijn, is het vaak nodig om die mensen situaties te laten meemaken, waardoor zij gedwongen worden hun overtuigingen te gaan overdenken. Ik bedoel daar niet mee, dat Ik hen tegen hun eigen vrije wil in dwing, want Mijn liefde dwingt niemand. Al wat Ik aan alle mensen geef, is Mijn liefde en haar wijsheid. Ik bedoel daarmee, dat de situaties die gebeuren, laten zien dat de overtuiging die iemand over de betekenis van Mijn Woord heeft, in de gegeven situatie niet waar kan zijn, waardoor diegene niet anders kan, dan zijn overtuiging los te laten en te onderzoeken wat de betekenis wel is.

Vaak zijn voor een sterk vastgeroeste overtuiging meerdere situaties nodig, omdat die mens niet gemakkelijk toegeeft dat zijn overtuiging van de betekenis van Mijn Woord toch niet de juiste is. Vaak zoekt hij dan ook eerst ernaar, hoe de situatie zo uit te leggen, dat zijn overtuiging toch nog op de situatie past. Maar na een aantal situaties meegemaakt te hebben, waarbij hij zijn overtuiging niet passend kan krijgen, begint er een vermoeden te komen, dat de betekenis van Mijn Woord, zoals diegene het altijd begrepen en vastgehouden heeft, wel eens een beetje anders zou kunnen zijn. Dan duurt het nog een hele tijd, voordat iemand tot duidelijke heroverweging van zijn misvattingen overgaat en serieus gaat onderzoeken, wat misschien anders bedoeld is met Mijn Woord.

Want veel gelovige mensen, die in Mij als hun liefhebbende Schepper, in waarheid en trouw geloven, zijn ervan overtuigd, dat zij daarmee ook Mijn Woord in alle opzichten begrijpen. Ook al hebben zij daar nog veel vragen bij, omdat zij niet altijd naar de betekenis kunnen handelen, doordat in hun samenleving niet uitgegaan wordt van Mijn Woord en er allerlei verwachtingen, verplichtingen en eisen aan hen gesteld worden, door wetten en regels die door hun aardse overheid aan hen gesteld worden. De betekenis van Mijn Woord staat voor hen vast, maar er naar kunnen handelen, ligt heel anders. Dat maakt geen verschil met de betekenis, waaraan vastgehouden moet worden. Maar voor de groei van de geest en om met elk handelen tot waar leven te kunnen uitgroeien, ook in een samenleving die niet van Mijn Woord, niet van Mijn Evangelie uitgaat, is het nodig om Mijn Woord in alles naar ware betekenis te gaan begrijpen.

Ieder die in Mij gelooft en zich inzet, om naar Mijn Woord te leven, die help Ik om de juiste betekenis van Mijn Woord, welke Mijn liefde in grote wijsheid is, ten volle te gaan begrijpen. Daarom zijn alle situaties die vastgeroeste overtuigingen in het zicht brengen, Mijn oneindige liefde. Daarom is elke situatie, ook al is die onaangenaam, een zegen uit liefde voor jou, Mijn kind, om je groei tot waar leven te bevorderen. Ik heb jou innig lief.

Hemels Brood 4386

Dieren weten feilloos hun weg te vinden. Vogels vliegen duizenden kilometers, terwijl ze precies weten waar naar toe en zo zijn er veel dieren die om allerlei redenen over de aarde trekken en een perfect kompas hebben, een perfecte navigatie hebben. Ook de mens trekt van tijd tot tijd over de aarde en heeft daarvoor kompas en navigatie, waarmee hij precies kan komen, waar hij wil komen.

Toch is er een groot verschil tussen het kompas, de navigatie die de mens gebruikt en die dieren gebruiken. Want dieren hebben geen zelf gemaakt kompas, geen navigatie apparatuur zoals de mens dat heeft. Zelf gemaakte navigatie apparatuur staat los van de mens. Maar bij dieren is van geen apparatuur sprake. Elke navigatie heeft een signaal nodig. Dieren stemmen zich innerlijk af op een signaal, net zoals navigatie apparatuur zich afstemt op een signaal, die overeenstemming is er wel. Maar dieren krijgen het signaal van Mij, hun Schepper. Zij hebben daarvoor van Mij bij hun ontstaan een innerlijke ontvanger gekregen. Nu kun je je afvragen, hebben mensen dat dan bij hun ontstaan niet gekregen? Dan kan Ik je zeggen, ja, ook jullie heb Ik bij je ontstaan zo’n ontvanger voor Mijn signaal gegeven. Het verschil is, dat dieren zonder eigen keus Mijn signaal ontvangen en daar naar handelen, terwijl jullie mensen de vrije keus van handelen gekregen hebben. En alhoewel Ik altijd en eeuwig het signaal voor de juiste koers uitzend en ieder mens daarmee feilloos de juiste koers voor elke bestemming kan aanhouden, zijn mensen zelf kompassen en navigatiesystemen gaan bouwen en is hun ontvanger voor Mijn signaal in onbruik geraakt.

Niet alleen letterlijk materieel, maar vooral ook geestelijk heeft de mens zijn innerlijke ontvanger verwaarloosd en is op eigen koers gaan varen. Maar ware perfecte navigatie heeft altijd een signaal nodig, het perfecte signaal. Zonder het volkomen juiste signaal, is elk navigatie apparaat waardeloos. En Ik zeg je, al streeft de mens nog zo hard naar de meest perfect werkende apparatuur en het meest perfecte signaal, geen enkel apparaat en geen enkel signaal is zo zuiver en zo volmaakt als de ontvanger die Ik jullie allen bij je ontstaan innerlijk gegeven heb en als  het signaal dat Ik altijd nog naar jullie uitzend. Want wat jij kunt ontvangen, is Mijn zuivere volmaakte liefde en daarmee kun jij en kunnen alle mensen, tot het volkomen ware gelukzalige leven komen. Met jouw ingebouwde navigatie kun je Mijn ware levenssignaal ontvangen, waarmee je nooit uit de koers hoeft te raken, zoals de dieren ook niet uit koers kunnen raken, als hun innerlijk kompas, hun innerlijke navigatie niet verstoord is door aardse omstandigheden.

Hoe mooi en goed werkend de door mensen gemaakte navigatie apparatuur ook werkt, Ik zeg jullie, dat geen van die apparatuur met de gemaakte signalen ook maar in de verste verte in de buurt komt van de navigatie die Ik jullie gegeven heb en het signaal wat Ik uitzend. Want niets is zo zuiver en geeft de enige ware juiste koers aan, als Mijn aan alle mensen zegen brengende volmaakte ware liefde en haar volmaakte wijsheid.

Hemels Brood 4387

Als een mens geen besef heeft van de enorme liefde die Ik Ben, voor hem heb en aan hem geef, zal hij Mij moeilijk kunnen liefhebben. Als die mens Mij niet kent, zal hij Mij moeilijk kunnen liefhebben. Als die mens geen contact met Mij heeft, zal hij Mij niet leren kennen, Mijn liefde niet gaan beseffen en Mij niet bewust gaan liefhebben. En juist liefhebben is leven. In alle waarheid en zuiverheid liefhebben, is leven. Mij liefhebben, je naasten liefhebben, jezelf liefhebben. Liefhebben in waarheid, dat is leven in werkelijkheid. Dat liefhebben geeft de ware levensgelukzaligheid, die iedereen graag heeft, maar waarvan zovelen niet weten, dat die levensgelukzaligheid alleen bereikbaar is, door lief te hebben, door Mij en alle mensen lief te hebben.

Als zovelen Mij niet werkelijk kennen, Mijn liefde niet werkelijk kennen, geen contact met Mij hebben, dan is het nodig dat zij Mij gaan leren kennen, Mijn liefde gaan beseffen, zichzelf in liefde gaan beseffen. Daarvoor zijn er mensen nodig, die Mij in hun hart ontmoeten en Mijn liefde zijn gaan voelen. Die Mij zijn gaan leren kennen en steeds wat meer van Mijn enorme liefde voor alles en iedereen zijn gaan beseffen en begrijpen. Die mensen zijn nodig als getuigen uit ware liefde, levende getuigen. Mensen die zonder dwang zijn, wat Mijn liefde hen in vrijheid leert te zijn. Getuigen die hun getuigenis niemand opdringen, die geen eigen ideeën voor Mijn waarheid plaatsen, maar zuiver en alleen Mijn liefde met hun eigen handelen vertalen en zichtbaar maken.

Jij, die dit leest en in je hart Mijn liefde voelt, Mij begint te kennen, begint te beseffen dat Ik in alles voor iedereen zuivere liefde Ben, jij, die ernaar zoekt de ware liefde die je van Mij voelt en begint te begrijpen, met je streven om zelf in alle waarheid en oprechtheid in alles Mijn liefde te zijn, jij bent zo’n getuige. Zonder verdienste, niet zoekend naar beloning, omdat je weet dat het bij ware liefde niet gaat om beloning, ben jij zo’n getuige. Getuige van Mijn waarheid, getuige van Mijn liefde en als getuige in ware liefde, Mijn zegen aan jullie allen.

Hemels Brood 4388

Je zegt Mij, hemelse Vader, dat zijn dingen die ik nog niet kan.     En Ik zeg jou, zoveel mensen kunnen nog zoveel niet. Maar het beste kun je het omdraaien en zeg Ik jou: dat zijn dingen die Ik in jou nog niet kan, omdat je het nog steeds zelf wilt kunnen en niet aan Mij overlaat. Jij hoeft het alleen Mij in jou te laten kunnen. Als jij liefde wilt zijn, dan zeg Ik je, laat Mij liefde zijn. Niet jij kunt liefde zijn uit je eigen kunnen, jij kunt liefde zijn uit Mijn kunnen.

Maar net als jij zijn er veel gelovige mensen, die er vooral mee bezig zijn in alles naar liefde te handelen en heel vaak verzuimen zij Mij die liefde in hen te laten zijn, zodat zij het zelf, maar uit Mij kunnen zijn. Veel gelovigen hebben zich de plicht opgelegd in liefde met hun naaste om te gaan en niet boos te worden en ergernis te onderdrukken, omdat het geen liefde is. Maar boosheid en ergernis e.d. onderdrukken is ook geen liefde, want weggedrukt of niet, het is er toch en belemmert toch de echte doorstroming van Mijn liefde in je doen en laten. Jij en iedereen kan alleen Mijn liefde zijn. En dat ben je alleen, als je bent en doet, wat Ik ben en zou doen. Het enige wat daarom nodig is om wel te kunnen, wat je zegt nog niet kunnen, is dat zelf willen bewerkstelligen los te laten, bij Mij te komen en Mij dat voor jou te laten bewerkstelligen.

Dat begint bij het naar Mij luisteren in je hart en dat luisteren is niet alleen horen of voelen, maar vooral ook begrijpen en erkennen. Want vaak blijf je dingen niet kunnen, omdat er in jou nog verborgen belangen, meningen, behoeften en zelfs verwijten, verdriet en boosheid weggedrukt aanwezig zijn. Die belemmeren het Mijn liefde uit Mij zijn. En hoe je dan ook probeert te leren zijn naar Mijn liefde, het zal je moeilijk of niet lukken zonder contact met Mij in je hart, zonder dat je eerst heel goed, eerlijk en oprecht naar Mij luistert. Jij wilt het allemaal goed kunnen doen, in ware liefde met je naaste omgaan. Dat is heel goed. Maar de weg die je kiest, is niet altijd de juiste, omdat het wegen zijn jij denkt te moeten gaan, om zelf die ware liefde te zijn.

Al die dingen die je bemerkt niet te kunnen, kun je, als je Mij jou laat zijn. Dat wil niet zeggen, dat jij dan jij niet meer bent, want jij blijft jouw unieke jou, ook als je Mij jou laat zijn. Het enige is dat jij dan als je zelf Mijn liefde bent en als je zelf tot vol besef van ware gelukzaligheid komt.

Hemels Brood 4389

Hoe meer je zelf zuiver en in waarheid bent, des te meer ga je de waarheid van het werkelijke leven zien en begrijpen. Maar tegelijkertijd ga je ook meer zien van de onwaarheid van het niet werkelijke leven en de verdraaiingen en leugens waar mensen gebruik van maken. Mensen die hun onwaarheid als waarheid vasthouden en er van uitgaan, dat iedereen net als zij gebruik maken van onwaarheid, van leugens en verdraaiingen. En dan gebeurt het gemakkelijk, dat jouw waarheid niet geloofd wordt en dat je behandeld wordt als leugenaar, dat de waarheid die je spreekt geen aandacht krijgt, niet als waarheid gezien kan worden.

Hoe belangrijk waarheid ook voor jou is, voor de meeste mensen is waarheid lang niet zo belangrijk. Het is voor hen makkelijker om om te gaan met mensen die zelf ook niet zo’n belang hechten aan waarheid, dan met mensen die het wel van belang vinden, om in waarheid te blijven. Zoals jij aanvoelt wanneer het om onwaarheid gaat, zo voelen zij in hun onwaarheid aan, dat jij met je waarheid een bedreiging voor hun onwaarheid bent. En vanuit deze bedreiging dat zij wellicht ontmaskerd kunnen worden, zullen zij zich tegen je verzetten, nog voor je tot enige actie bent overgegaan. Onwaarheid, leugen en bedrog, verdraaiing, het heeft bij de wereldse mens een enorm bereik in zijn eigen gerichte wereldje. Veel mensen zijn gewend om met leugen en bedrog hun zin te krijgen. Dat is voor hen een reden om hun leugens en dergelijke alleen los te laten en toe te geven, als het echt helemaal niet anders meer kan, omdat hun leugen duidelijk bewezen is een leugen te zijn. Dat kan jaren duren, dat kan zelfs meer dan een leven lang duren. Veel mensen nemen hun leugens mee tot in hun dood. En veel mensen hebben na iemands dood nog met zijn leugens te maken.

Als jij eerlijk bent en eerlijk wilt zijn, dan krijg je toch te maken met verzet tegen jouw eerlijkheid, jouw waarheid, jouw goede bedoelingen, alsof je niet eerlijk bent en geen goede bedoelingen hebt. Je zou het liefst iedereen laten inzien, dat eerlijkheid loont en veel meer loont dan oneerlijkheid. Maar de meeste mensen zullen dat wat jij ziet, niet zien, door hun keuze voor onwaarheid. Blijf jij toch in alles zoveel je kunt eerlijk en oprecht in waarheid, want waarheid zal toch alle onwaarheid ontmaskeren. In Mijn liefde zal, ondanks alle onwaarheid, toch door degenen die wel in waarheid blijven, al die onwaarheid in het zicht gebracht worden, zodat al die mensen niet anders meer kunnen, dan  hun leugens toegeven, dan alles bekennen en zelf ook besef en zicht krijgen, dat de  volkomen waarheid het grootste en beste bereik heeft.

Hemels Brood 4390

Als je liefde voelt, is er eerst Mijn liefde die jouw liefde wekt. Maar als je je niet opent voor Mijn liefde, dan kan Ik geen liefde in je wekken. Mijn liefde wekt altijd liefde. Maar er kunnen belemmeringen zijn, die het gewekt worden in de weg staan. Boosheid, verwijten, ergernis, afgunst, wraak, oneerlijkheid, ongeduld, dat zijn allemaal belemmeringen waardoor iemand moeilijk of niet gewekt kan worden tot liefde. Maar wie in zijn hart bij Mij komt, voor een eerlijk en oprecht contact met Mij, die zal Mijn liefde voelen als zijn liefde voor Mij en dat zal hem een blij en vreugdevol hart geven.

Dat betekent niet, dat al die mensen die niet in hun hart bij Mij komen, geen vreugde en blijdschap kunnen beleven. Want Mijn liefde wekt ook diegenen die niet in Mij geloven, die niet in hun hart bij Mij komen, op allerlei momenten in hun leven, zonder dat zij beseffen dat hun liefde Mijn liefde is. Zij kunnen de vreugde van liefde beleven, al beleven zij daarbij niet Mijn aanwezigheid in hun hart. Toch geef Ik steeds opnieuw aan alle mensen allerlei signalen waardoor iedereen op zeker moment Mijn bestaan in hem bewust kan worden en Mijn liefde in hem kan gaan voelen, kan gaan beseffen, dat Ik zijn leven Ben. Het is de vrijheid van zijn, die de mensen onderling verdeelt, door de verschillende keuzen die mensen in hun vrijheid maken. Al Mijn signalen houden rekening met die vrijheid en nergens wordt die vrijheid door Mij belemmerd. Toch weet Ik steeds weer mensen te bereiken en te beroeren in hun hart. Allerlei gebeurtenissen zetten mensen tot denken en voelen aan. Hoe hard een mens ook is en hoe onverschillig over wat hem gebeurt, in zijn hart ben Ik toch altijd aanwezig en heel, heel in de verte is ook bij diegene roering in zijn gevoel, in zijn hart.

Zelfs in de diepste hel ben Ik nog in het hart aanwezig en zend Ik Mijn liefde wekkende liefde uit. Tot in de diepste duisternis reikt Mijn licht. Maar je kunt het ook omdraaien, de duisternis kan nog zo donker zijn, zij kan nooit en te nimmer Mijn licht doven. En dat is de boodschap aan allen die zich in de duisternis van de aardse ellende bevinden, in ieders hart ben Ik en wekt Mijn liefde tot liefde, in ieders hart ben Ik met Mijn helderste licht en doorboor Ik de duisternis die hem benauwt. Dat licht, al is het bij sommigen heel weinig, zal zich vergroten en de duisternis verdrijven, tot er geen duisternis meer is en Mijn liefde zal uitgroeien en tot liefde wekken, tot het hart alleen nog met Mijn licht en Mijn liefde gevuld is. Niet de duisternis heerst, Mijn licht, Mijn liefde heerst. Iedereen zal dat in zijn hart door Mijn licht en Mijn liefde ontdekken en tot licht en liefde gewekt worden, zodat in ieders hart alleen nog Mijn licht en Mijn liefde zijn leven is, en voor eeuwig blijft.

Hemels Brood 4391

Laat je niet verleiden tot alleen wijsheid. Laat je niet verblinden door wijsheid. Want wijsheid alleen verdringt ware liefde. Alleen wijsheid die uit ware liefde voortkomt, is werkelijk wijsheid. Al het andere komt uit het verstand voort. Die wijsheid kan heel indrukwekkend zijn en algemeen gezien worden als bijzonder waardevol en opmerkelijk. Maar in haar uitwerking toch ware liefde verdringend.

Veel mensen vergissen zich er in wat ware liefde is en daardoor vergissen zij zich ook in wat ware wijsheid is. Er is zelfs wijsheid, die mensen laat denken, dat het soms niet anders kan dan een aantal mensen op te offeren, om daarmee veel anderen te redden. Terwijl als mensen eerst tot ware, zuiver en volkomen liefde komen, zij daaruit de volmaakte wijsheid krijgen, die laat zien, hoe alle mensen gered kunnen worden, zonder dat daar ook maar één hoeft te worden opgeofferd. Zo is Mijn liefde, volkomen zuiver, waar, oprecht, en volmaakt en uit Mijn liefde komt die ware volmaakte wijsheid tevoorschijn, die alle mensen redt. Geen één uitgezonderd, geen één. Allen worden gered door Mijn volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid.

In de wijsheid van Mijn volmaakte liefde zijn alle mensen al gered. Dat wil niet zeggen, dat het doen en laten van alle mensen in alles al ware volmaakte liefde en haar daaruit voortkomende wijsheid is. Mijn redding is in gang en dat is wat alle mensen doormaken op aarde. Al wat op aarde gebeurt is Mijn liefde en Mijn daaruit voortkomende wijsheid, is Mijn redding, die zodanig is, dat alle mensen gered zijn. Maar dat wordt door velen niet begrepen: hoe kunnen mensen gered zijn, terwijl de redding nog gaande is? Als de redding die gaande is, beslist gaat leiden tot redding van alle mensen, dan zijn alle mensen op dat moment gered, ook al is die redding nog gaande. Hoe lang de redding nog gaat duren, ligt geheel aan de vrijheid van de mens en de vrije keuzen die de mens in zijn vrijheid maakt, in verhouding tot Mijn redding, die uit Mijn liefde en haar wijsheid gaande is.

Maar dat het waarlijk tot redding van alle mensen voor het ware gelukzalige leven komt, is een zekerheid die op geen enkele manier valt te betwisten. Het hoe en wanneer is flexibel, maar het eindresultaat staat vast, en zal zijn, dat alle mensen bevrijd zullen zijn van al wat geen liefde is, bevrijd zullen zijn van pijn en verdriet, dat alle mensen tot waar leven zullen komen, in vrede met elkaar en volkomen gelukkig met Mij, met elkaar en met zichzelf.

Hemels Brood 4392

Door de vrijheid van keus die alle mensen hebben, ontstaan er allerlei situaties die onprettige gevolgen kunnen hebben voor medemensen, zonder dat zij iets verkeerds hebben gedaan. De vrijheid van keus kan regelmatig tekort doen aan de goedwillende en goedbedoelende mens. Omdat Ik de vrijheid van mensen niet kan belemmeren zonder de eigen bewustheid van bestaan te schaden of weg te nemen, kan Ik ook de gevolgen niet voorkomen of wegnemen. Wel is het zo, dat er voor alle gevolgen van liefdeloos handelen, een juiste oplossing is, die het ongemak van de gevolgen kan wegnemen. Maar om die juiste oplossing te vinden en te kunnen gebruiken, is het nodig contact met Mij op te nemen en die juiste oplossing van Mij te ontvangen en met Mij samen ten uitvoer te brengen.

Want het is nooit Mijn bedoeling om de mens alleen te laten met de onaangename gevolgen van liefdeloos handelen en het iedereen maar zelf te laten uitzoeken, hoe daarmee om te gaan. Ik weet hoe met elk gevolg van in vrijheid gemaakte keuzen van liefdeloos handelen het beste om te gaan. En Ik ben altijd bereid om aan iedereen die beste manier van omgang te laten weten. Zelfs als iemand daar niet om vraagt, leg Ik het antwoord toch in zijn hart. Maar pas als iemand er in zijn hart naar zoekt, dat is: in liefde er naar zoekt, komt die beste oplossing helder en klaar in zijn bewustheid. Dan nog houdt diegene de vrije keus om er wel of niet naar te handelen. Maar degene die Mij vraagt hem te helpen, krijgt Mijn hulp, zoals hij die opvolgt. Hoe meer hij Mijn advies en Mijn hulp ten uitvoer brengt met Mij samen, des te beter zal het resultaat zijn en des te minder zal diegene te maken krijgen met de onaangename gevolgen van liefdeloos handelen van zijn medemensen, of des te meer kan hij in liefde de onaangename gevolgen verdragen, omdat in het belang van ieders geestelijke groei, het soms op zo’n moment beter nog niet opgelost wordt.

Het is jammer dat er nog zoveel mensen zijn, die geen gebruik maken van al Mijn hulp, van Mijn mogelijkheden, van Mijn adviezen en niet met Mij samen komen in hun hart. Toch ben en blijf Ik in ieders hart en geef daar de beste oplossing voor elke situatie. Wie in zijn hart kijkt, ook zonder dat hij Mij daar al erkent en Mij vraagt, die kan er in liefde toch ook Mijn beste oplossing vinden. De beste oplossing, die Mijn liefde is.

Hemels Brood 4393

Van alles wat een mens in zijn leven leert, zakt veel in de vergetelheid weg, als het niet regelmatig op een of andere manier in herinnering wordt gebracht. Vooral in drukke tijden wordt al datgene vergeten wat niet van belang is bij de drukke bezigheden. Zijn die drukke bezigheden voorbij, dan is al wat in die tijd in vergetelheid is weggezakt, niet allemaal meteen weer terug in de herinnering.

Het blijft in alle opzichten van belang om het ooit geleerde door herhaling in herinnering te houden. Hoe ouder men wordt, des te voller is het geheugen met alles wat geleerd is en alles wat meegemaakt is. Maar ook begint de rek er uit te raken en wordt er steeds minder herhaald, zodat veel van het geleerde onbemerkt in het geheugen verder en verder weg zakt. Datgene wat iemand belangrijk vindt, oefent en herhaalt hij voor zichzelf regelmatig, maar wat hij minder belangrijk vindt, krijgt weinig of geen aandacht, en zakt weg in het geheugen. Het meeste van wat mensen belangrijk vinden, heeft te maken met hun eigen welzijn en het behouden van hun welzijn, het behouden van hun bezit, van hun macht, al is dat nog zo weinig, het behouden van hun status, enz. Het behoud van hun geheugen heeft vooral daar mee te maken.

Alleen, dat is niet voor hun werkelijke leven het belangrijkste. Daarom laat Ik in ieders leven steeds situaties ontstaan, waardoor het geheugen ten aanzien van hun werkelijke bestaan, dat is het oergeheugen wat ieder mens heeft, wordt opgefrist en al wat in dit oergeheugen is opgeslagen, dat is Mijn aanwezigheid in ieders hart, met alle kennis van waar leven, in herinnering komt, herkend gaat worden. Ook geef Ik steeds opnieuw uitleg over waar leven, over Mijn bestaan, over het doel van de mens op aarde, enz. in allerlei teksten en geschriften. Dat wel zodanig, dat de mens, die in zichzelf, in zijn hart, in zijn oergeheugen alles over Mij, over het ware leven, eeuwig al weet en kent, gaat herinneren, gaat herkennen in zijn besef. Ik geef herhaling op herhaling en oefening op oefening om al wat de mens weet en kent in zijn oergeheugen onder zijn aandacht te brengen, terug in zijn bewustheid. Want iets kan nog zo ver weggezakt zijn in het geheugen, alles wat in het oergeheugen is opgeslagen, is niet weg en kan geheel terug komen in de bewustheid van de herinnering.

Daarom herhaal Ik en herhaal Ik en geef Ik oefening op oefening, omdat het van belang is voor het werkelijke welzijn van alle mensen. Dat oergeheugen heeft iedereen en is de innerlijke herkenning van Mijn Woord, van Mijn uitleg over waar leven, Mijn ware bestaan en over jullie ware bestaan. Weggezakt in het geheugen door alles wat mensen voor zichzelf van belang vinden. Teruggebracht door Mij, door Mijn liefde, omdat de mens zijn werkelijke belang op aarde vergeten is en hij zonder Mij zich niet meer zou herinneren wie hij werkelijk is en wie Ik in hem werkelijk Ben: het ware eeuwige gelukzalige leven, het ware wezenlijke persoonlijke Zijn in volmaakte liefde. Dat mag terugkomen in ieders geheugen, dat ware leven, wat ieder mens van oorsprong is, wat jij in al Mijn liefde van oorsprong bent.

Hemels Brood 4394

Wie is een Engel? Een Engel is een wezenlijkheid met Mijn tegenwoordigheid. Mensen stellen zich Engelen in allerlei soorten en maten voor, zoals zij zich de hemel als een plaats voorstellen, terwijl het een hoedanigheid is, waar iemand plaats kan hebben, door die hoedanigheid te zijn. Zo is een Engel Mijn aanwezigheid, Mijn tegenwoordigheid en niet een door Mij gezonden menselijke hulp, zoals velen zich Engelen voorstellen. Begrijpelijk, want iedereen wordt weleens zodanig geholpen door een medemens, dat hij tegen diegene zegt: je bent een engel! En daar heeft die mens in zeker opzicht dan ook nog gelijk in. Maar niet die mens is Engel, zijn wezenlijkheid is op dat moment als een Engel, gevuld door Mijn aanwezigheid, vervuld door Mijn tegenwoordigheid.

Een ware Engel is dat niet de ene keer wel en de andere keer niet, een Engel is helemaal en alleen voortdurend in zijn wezenlijkheid Mijn tegenwoordigheid, in al zijn doen en laten. Veel mensen zeggen dat er Engelen om hen heen zijn, die hen helpen en voor hen zorgen, dat ieder mens Engelen om zich heen heeft. Ik zeg jullie, het is Mijn tegenwoordigheid in het wezenlijke wat om en bij jullie en in jullie harten aanwezig is. Zuiver leven is in en om jullie, en in alle wezenlijkheid ben Ik het, die jullie helpt en voor jullie zorgt, ook en juist in de wezenlijkheid van Engelen. Maar ieder mens heeft in zijn wezenlijkheid, zoals de Engelen, Mijn tegenwoordigheid in zich aanwezig.

Het verschil met Engelen is evenwel, dat de Engelen van Nature Mijn tegenwoordigheid in grote vreugde zijn, en daar welbewust van zijn, maar geen andere keus hebben, dan dat te zijn, waarbij zij ook op geen enkele manier iets anders zouden willen zijn, waarbij de mens de vrije keuze heeft en wel keus kan maken om anders te zijn, en vaak de keus maakt, om boven Mijn tegenwoordigheid uit te komen, het leven wat alleen Ik ben, zelf te zijn. Terwijl Engelen er grote vrede mee hebben Mijn tegenwoordigheid in hun wezenlijkheid te zijn, nemen mensen in hun vrijheid Mijn tegenwoordigheid niet of nauwelijks aan, wat hen in een heel andere hoedanigheid zet dan de Engelen.

Maar de mens heeft het voordeel, dat hij in zijn vrijheid als een zelfstandig bewust wezen niet alleen Mij zoals Ik Ben kan leren kennen, kan gaan zien in werkelijkheid, maar ook in vrijheid aan Mij gelijk kan worden en blijven, en dan zelf kan scheppen, dan zelf in grote vreugde en gelukzaligheid kan scheppen.

Hemels Brood 4395

Voor ieder moment van zijn van ieder mens heb Ik rekenschap gegeven. Ik heb elke verantwoordelijkheid voor jullie bestaan en jullie doen en laten op Mij genomen. Alles, van het grootste tot het minuscuulste van jullie bestaan in Mijn bestaan verzekerd, afgekocht, en vrijgemaakt van enige aanspraak op verdienste van jullie zelf, zodat jullie, ondanks jullie afdwalingen van ware liefde, toch tot gelijkheid aan jullie Schepper kunnen komen, aan Mij, jullie hemelse Vader, in vrijheid van zijn en in de bewustheid van het eigen bestaan.

Dat is Mijn oneindig grote daad van liefde, die Ik in Jezus Christus als mens voor jullie volbracht heb. Maar nog beseffen velen niet van welke eeuwige dood zij daarmee gered zijn en hun hoogmoed verblindt hen ten zeerste, waardoor zij zich wel van zichzelf maar niet of nauwelijks van Mij bewust zijn. Terwijl zij alleen zijn, door Mijn zijn en eeuwig leven hebben in Mijn eeuwig leven. Maar ook dat, die blindheid, die hoogmoed draag Ik, heb Ik op Mij genomen. De wereld zal vergaan, maar werkelijk leven eeuwig niet. En het bewust mens zijn in dit werkelijke leven ook eeuwig niet. Heb daarom geen zorg om je welzijn, kom eenvoudig dicht bij Mij in je hart, dat is genoeg om Mijn warme liefde te voelen, waardoor je hart in vrede komt en je weet dat het goed is zoals het is, door Mijn liefde.

De wereld draait door, maar zij is alleen middel, geen doel. En wanneer het doel bereikt is, is het middel niet meer nodig. Laat de wereld middel zijn, maak je daarover geen zorg. Het is Mijn zorg, alles is in grote liefde Mijn zorg en Ik zorg goed voor alles en iedereen. Mijn zorg is volmaakt in haar totale omvang, er is geen betere zorg, dan Mijn zorg. In alle werkelijkheid is Mijn zorg het beste voor alles en iedereen. Denk je dat jouw zorg ook maar het kleinste beetje meer kan bijdragen aan de zorg die Ik aan alles en iedereen geef? Besef maar dat je jouw beetje zorg wel kunt loslaten in Mijn oneindige zorg voor jou en alle mensen.

Vertrouw Mij, luister in je hart naar Mij, volg Mijn raad op die Ik je in je hart geef en leer van Mij liefde te leven, zoals je bent. Wees in nederigheid zoals je bent en Mijn liefde zal je leren hoe Mijn liefde te zijn. Jouw zorg leert jou niets, Mijn ware liefde leert jou alles wat voor jou van belang is om uiteindelijk zelf Mijn liefde te zijn, werkelijk zelf Mijn liefde te zijn.

Hemels Brood 4396

Petrus heeft Mij driemaal verloochend. Ik zag dat al vooraf. Hij zou Mij altijd trouw blijven. Maar al gauw gebeurde het tegenovergestelde, uit zelfbescherming. Veel mensen wijken af van liefde, van trouw, van waarheid, uit zelfbescherming. Petrus zei tot driemaal toe: nee, ik ken Hem niet. Vaak zeggen mensen met hun doen en laten hetzelfde: ik ken Hem niet. Elke onwaarheid is een verloochening, elke eigen invulling is een verloochening, elk verwijt, elk ongeduld, het is allemaal verloochening.

Petrus was er bij zichzelf van overtuigd dat hij Mij altijd trouw zou zijn en blijven. En had de haan niet gekraaid, dan was hij het zich ook niet bewust geworden. Dan was het puur door de situatie, uit bescherming, om niet ook opgepakt te worden. Een logische aanpak, om te voorkomen hetzelfde onzalige lot te ondergaan als Mij overkwam. Maar door het kraaien van de haan en Mijn woorden: “nog voor de haan gekraaid heeft, zul je Mij driemaal verloochend hebben” zag hij plots zijn vergissing en zijn ontkenning in een heel andere verhouding. Wat eerst een logische reddingsactie voor zichzelf is in zijn beleving, wordt ineens verloochening van degene Die hij boven alles liefheeft. Een heel onaangenaam besef, wat hem tot diep berouw bracht.

Ik moest het onder zijn aandacht brengen, zijn zwakte, die hij zich niet bewust was. Want alras zou Ik niet meer op aarde in het lichaam bij hem zijn, maar alleen nog in de Geest, in zijn hart. En hij moest zich ervan bewust worden, dat hij Mij altijd bij zich heeft, in zich en om zich heen heeft en dat hij Mij in alle situaties kan vertrouwen en, heel belangrijk, dat hij altijd in elke situatie in zijn hart Mij om raad en hulp kan vragen. Dat hij door Mij altijd bescherming kan krijgen voor elk kwaad en dat Ik hem altijd door elke moeilijke beproeving draag en bijsta. Dat geldt ook voor jou en voor jullie allemaal. Ook jullie hebben die zwakte om op moeilijke momenten niet aan Mijn aanwezigheid te denken, maar je eigen plan te trekken en zelf te reageren, vanuit een angst of een zelfbescherming. Vanuit gedachten dat je het zelf moet kunnen, zelf goed moet kunnen doen.

Petrus dacht er alleen voor te staan, wat kon Ik nu nog voor hem doen, gevangen en weerloos, Mijn macht leek helemaal weg. Ik was gevangen, dus hulp van Mij viel niet te verwachten. Ik zeg jullie, hulp van Mij is en blijft eeuwig en altijd van Mij te verwachten. Altijd vanuit Mijn eeuwige onveranderlijk grote en oneindige liefde voor jullie allemaal. Ik heb dat Petrus duidelijk gemaakt, zonder hem iets kwalijk te nemen en Ik wil het jullie duidelijk maken: vertrouw altijd op Mij, op Mijn liefde, op Mijn steun, hulp en goede raad. Ook al ben Ik niet meer in een lichaam bij jullie zoals Ik dat toen was, Ik ben nog dichter bij jullie dan ooit, met Mijn liefde in jullie hart. Gedenk je zwakte en gedenk Mijn kracht en vergeet dat niet. Ik ben in de geest dichter bij in jullie, dan Ik ooit in een lichaam zou zijn. Want in jou kan Ik met jou één zijn in waar leven, in ware liefde, in ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 4397

Als je denkt: als U mij bent, wat maakt het dan uit wat ik doe of laat, wat ik zeg of zwijg, waar ik ga of blijf, U bent mij toch in alles. Dan heb je nog niet begrepen hoe Ik jou ben, hoe jij Mijn leven bent. Want het maakt wel degelijk uit wat jij doet of laat, wat jij zegt of zwijgt, gaat of staat. Ik ben wel jou en jij bent wel Mij, maar Ik maak jouw keuzen niet, jij kiest wat te doen of te laten, wat te zeggen of te zwijgen, waar te gaan of te blijven en jij krijgt daarmee toch echt wel de gevolgen daarvan. Al naar gelang jij kiest verloopt jouw leven. En je bent helemaal vrij in je keuzen. Alleen, het doel van je leven ligt bij Mij en welke keuze je ook maakt, dat doel blijft altijd hetzelfde, ook al heb jezelf misschien een heel ander doel voor ogen. Veel mensen hebben met hun leven een heel ander doel voor ogen, dan Ik voor hen in Mijn Hand houd.

Het doel wat Ik in Mijn Hand houd, is voor iedereen hetzelfde en zal niet veranderen of door een mens veranderd kunnen worden. De wegen die mensen in hun vrijheid kunnen gaan, zijn allemaal Mijn wegen, die precies horen bij de vrije keuzen die mensen maken. De keus bepaalt de weg en die weg leid Ik zodanig, dat de vrijheid van keus blijft en de weg altijd richting Mijn doel gaat. Wat een mens op die weg meemaakt, heeft met zijn keus te maken en met het levensdoel waaraan Ik voor iedereen in Mijn liefde voor alle mensen vasthoud. Dat kan Ik doen, omdat Ik jouw leven Ben. Omdat Ik Leven van ieder mens Ben. Al heeft ieder mens de bewustheid van bestaan en daarbij de vrijheid van zijn, en al heeft ieder mens zijn eigenheid, waarmee hij uniek zichzelf is, hij is en blijft daarbij toch altijd Mij en Mijn leven, Mijn werkelijke Zijn, Daarzonder zou niemand bestaan, want bestaan Ben Ik.

Ik heb van Mijn bestaan ieder mens zijn bestaan geleend, in gebruik gegeven, maar het blijft Mijn bestaan, wat werkelijk leven is. Je leeft pas werkelijk, als je Mijn bestaan uit eigen vrije keus zelf kiest te zijn. Maar al kies je dat niet te zijn, dan besta je toch alleen uit Mij. En al ben Ik jou, je kunt kiezen wat je wilt in alle vrijheid, maar altijd ga je over door Mij aangestelde wegen die heel verschillend zijn, maar allen tot het zelfde doel leiden. Ook al de andere wegen die andere mensen gaan, leiden tot hetzelfde doel. Jullie kiezen vrij met je doen en laten welke weg en Ik heb het doel bepaald, zodat elke weg iedereen brengt naar werkelijk gelukzalig leven, naar Mij, naar ware liefde, Die Ik Ben.

Hemels Brood 4398

Een roofdier weet intuïtief hoe hij zijn prooi het meest waarschijnlijk te pakken kan krijgen. Hij voelt feilloos aan welk dier het meest geschikt is om jacht op te maken en hij de meeste kans van slagen heeft. Intuïtief maakt hij zijn plan en in korte maar beheerste tijd voert hij het uit. Niets aan het toeval overlatend.

Zo precies weet Satan zijn prooi uit te kiezen en zonder mededogen binnen te halen. Want Satan is het tegenovergestelde van liefde en waarheid in alles. Ieder mens die handelt naar het tegenovergestelde van liefde is niet alleen een gemakkelijke prooi voor Satan, maar is op zo’n moment in zijn handelen gelijk aan Satan. De behendigheid van Satan wordt behendigheid van die mens, zonder dat die mens beseft dat Satan als het ware de regie overgenomen heeft. En de geslepenheid en bedrieglijkheid van Satan wordt als een vanzelfsprekendheid de eigenheid van degene die van liefde is afgedwaald. Ineens is het voor die mens in zijn beleving toegestaan om gebruik te maken van onwaarheid, bedrog, leugens, verdraaiing en dergelijke om zijn doel voor zichzelf te bereiken. De blindheid die daardoor optreedt heeft tot gevolg, dat al wat niet waar is als waar en terecht ervaren wordt. Zo’n blindheid kan veel schade berokkenen en er is veel liefde voor nodig om diegene de ogen te openen.

Zoveel liefde en nog veel meer heb Ik voor iedereen. Ik zorg er met Mijn liefde steeds weer voor, dat verblinde ogen geopend worden en Satan zijn prooi moet loslaten. Toch kan Ik dat niet altijd direct doen, om de vrijheid van keus niet te belemmeren, welke heel belangrijk is voor het bewustzijn van bestaan van ieder zelf. Daardoor kan iemand geruime tijd in blindheid blijven en prooi zijn van Satan. Maar niemand zal voor altijd zijn prooi blijven, eens zal elke prooi voor hem verdwenen zijn in Mijn liefde en, onbereikbaar voor hem, in vrijheid werkelijk leven. Dan zal Ik Satan dat ware werkelijke leven tonen, zoals het voor hem kan zijn. Het zal dan aan hem zijn, om zijn aardse gebondenheid los te laten en zich voor Mij te verdeemoedigen, zodat ook hij in Mijn liefde tot het, ook voor hem gelukzalige, werkelijke leven kan komen en blijven.

Hemels Brood 4399

Omschrijf eens een situatie aan meerdere mensen en als ze die omschrijving navertellen, krijg je even zoveel verschillende omschrijvingen, als er mensen naar je geluisterd hebben. Omschrijf eens een gevoel, een emotie, een sensatie, dan wordt je al nauwelijks begrepen in de sfeer die je wilde duidelijk maken. Iets wat iemand meemaakt, geeft hem een beleving die een combinatie is van emotie, gevoel, sensatie en ook van feitelijkheid.

Als iemand een been breekt, krijgt hij te maken met emotie, dat is: de schrik over wat hem overkomt, met het gevoel, dat is: het doet pijn, met de sensatie, dat is: hij beleeft iets wat buiten het gebruikelijke valt, en tenslotte met de feiten, dat is: het breken van zijn been. Dat allemaal tijdens en vlak na de gebeurtenis. Wie zelf nog nooit een been gebroken heeft, maar wel pijn kent, kan zich bij benadering een beeld vormen over  het breken van een been, maar nooit precies beleven, wat diegene beleeft. Een nog zo gedetailleerde omschrijving is daarvoor niet genoeg. Je zou in eenheid met die mens moeten zijn, om hetzelfde te ervaren wat diegene ervaart en in alle toonaarden te voelen, wat diegene voelt en meemaakt. Anders blijft het bij benadering. Op aarde is dat bij benadering.

Ieder mens is een in materie gehouden eigen unieke wezenlijkheid en door die materie gescheiden van elkaar en van Mij. Zo lijkt het in elk geval. Maar zonder die materie gaat het er heel anders uitzien. Dan is de materie de grens niet meer, maar dan is de eigen levenssfeer, het besef van leven, de mate van liefde de grens. En los van die grens is er dan wel een mogelijkheid om in eenheid het besef te ervaren van de ander, in elke situatie, zonder die situatie zelf te hebben meegemaakt. In de geest is in alle zuiverheid en liefde alles Eén geheel en kan iedereen, terwijl hij zijn unieke zelf blijft, toch alles beseffen en kennen zoals het is, zonder dat hij het daadwerkelijk zelf meemaakt, terwijl hij weet, dat hij het niet zelf meemaakt. Ieder mens kan in Eenheid, die Ik in waar leven, ware liefde, ware wijsheid Ben, van elkaar weten, beseffen, voelen, ervaren: elke emotie, elke sensatie, elk gevoel, sfeer en beleving, zoals die bij iemand anders is. In Mij is die Eenheid, in Mijn liefde.

Op aarde als zodanig moeilijk voor te stellen, maar in het hiernamaals zal dat besef groeien, al naar gelang de liefde groeit. Maar ook op aarde al kun je in je hart in Eenheid van ware liefde met Mij veel beseffen, voelen, ervaren, van Mijn bestaan en jouw gelijkenis daarmee. Want de ware Eenheid en de totale belevenis van het werkelijke Zijn, welke het volkomen gelukzalige Leven is, waarin jullie allen gevat zijn en met Mij verbonden zijn, is te ervaren door allen die in vrijheid verkiezen in al hun doen en laten alleen nog gelijk aan Mijn ware liefde te zijn. In die liefde kan ieder zichzelf zijn en toch ook alles ervaren, wat ieder ander ervaart. Zoals nu al iedereen Mij in zich, in zijn hart werkelijk kan ervaren in de ware warme liefde die Ik Ben.

Hemels Brood 4400

Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Want je weet niet wat er tussen vandaag en morgen te gebeuren staat. Uit onverwachte hoek kan een storm opsteken en al wat je niet verankerd hebt, kan daarmee weggeblazen worden. Stel je wilt vandaag iets goeds doen, maar er zijn van allerlei zaken die je aandacht vragen, die doe je eerst, want het goede kun je morgen ook nog doen. Maar dan is er iemand, waar je onenigheid mee krijgt, en je probeert in liefde te blijven en terwijl de onenigheid steeds verder uit de hand loopt, verflauwen al je goede bedoelingen en de volgende morgen ben je al je wens om iets goeds te doen kwijt, je bent te zeer ontdaan door de storm die gewoed heeft. Als je dagen later eindelijk weer tot rust gekomen bent, is degene die je wilde helpen, al door anderen geholpen en is er voor jou niets meer aan te doen. Of, doordat jij op het moment dat je wilde helpen dat uitstelde tot de volgende dag, is diegene nog erger in de problemen geraakt en komt hulp al niet meer op tijd.

Doe al het goede voor anderen vandaag en doe wat voor jezelf nodig is maar morgen, daar doe je beter aan. Liefde is niet iets wat je kunt uitstellen. Liefde voel je nu en naar die liefde handel je nu, anders kan die liefde verflauwen en wegzakken in de drukte van de eigen verlangens en de eigen werken en dan kan zelfs het goede vergeten worden. Op die manier word Ik vaak vergeten en in het hart alleen gelaten. Maar Ik vergeet niet en Mijn liefde verflauwt nooit. Doordat Ik nooit uitstel, wat Ik vandaag in liefde kan doen, dat doe Ik dan ook vandaag. En daarbij, voor Mij is het elke dag vandaag. Laat het voor jou ook elke dag vandaag zijn, dan kun je je nooit vergissen en wat er aan goeds in liefde bij je opkomt, ook altijd vandaag nog doen. Want al wat je in je hart aan liefde en goeds opkomt, is Mijn liefde die jou tot iets goeds aanzet om te doen.

In je vrijheid kun je daarnaar luisteren en het vandaag ook doen, maar je kunt het ook horen, voelen en bij jezelf denken: ik doe dat, maar dan morgen. Laat het bij jou ook alleen vandaag zijn, als het om al het goede, om Mijn ware liefde gaat. Want Ik zeg je: je wint meer bij het goede te doen vandaag, dan morgen te bemerken dat het niet meer nodig is. Daarom, laat het voor jou, net als voor Mij, in je hart altijd vandaag zijn, in liefde altijd vandaag!

Hemels Brood 4401

Alles wat er op de aarde is en bestaat en om de aarde heen en in het heelal is en bestaat, is uitleg over het ware leven, laat zien hoe leven is en laat Mij zien, Die het ware leven IS. Op elke vraag die bij de mens opkomt, is een antwoord in de oneindigheid te vinden. In de oneindigheid is leven en haar oneindigheid heeft oneindig veel antwoorden op oneindig veel vragen. Zoveel kan de mens in zijn eindigheid op aarde niet bevatten.

Toch is de mens in zijn hart openbaring gegeven van zoveel als voor hem geschikt is ten aanzien van zijn bestaan en het doel van zijn verblijf op aarde. Hoe meer iemand op aarde groeit in besef van zijn bestaan uit Mij, zijn Schepper en Gever van werkelijk leven, des te meer zal hem in zijn hart door Mij geopenbaard worden. En wel zodanig dat steeds nieuwe vragen bij hem opkomen, die hem aanzetten tot contact met Mij in zijn hart om meer geopenbaard te krijgen. Steeds zullen er ook mensen door Mij geïnspireerd worden, om die openbaringen van Mij in hun hart, op te schrijven, maar niet iedereen zal van al het zuiver uit Mij op geschrevene de betekenis meteen al begrijpen. Ook zijn er mensen die zeggen van Mij op te schrijven, wat in werkelijkheid toch niet Mijn zuivere Woord is. Al wat iemand in zuiverheid door Mij in zijn hart geïnspireerd opschrijft, is alleen tot steun bedoeld, om het geschrevene te toetsen op waarheid bij Mij in het hart, niet om het zonder toetsing in het hart aan te nemen als waar en naar te handelen als waar.

De werkelijke waarheid leg Ik in liefde in de nederigheid van het hart en daar alleen is voor ieder persoonlijk, in contact met Mij, van alle bestaan de waarheid te vinden. Komt het geschrevene daarmee overeen, dan is het zuiver. Het is een steun om in je hart Mijn Woord te vinden, de werkelijke waarheid, waarheid van leven, welke voor iedereen gelijk is, maar niet altijd aan iedereen op de zelfde manier uitgelegd wordt. De ene mens heeft een uitgebreidere uitleg over meer verschillende stappen nodig, dan de ander om te kunnen gaan begrijpen. Al die verschillen ken Ik en Ik zorg ervoor dat ieder een passende uitleg krijgt. Daarom is er verschil in uitleg en blijf thet altijd nodig om in je hart te toetsen of het Mijn waarheid is.

Houd alleen als waarheid vast, wat je van Mij in je hart als waar bevestigd krijgt. Weet dat er oneindig veel over het ware leven is uit te leggen. Miljarden boeken zijn daarvoor nog veel en veel te weinig. Maar in liefde is jouw hart groot genoeg voor de oneindigheid, voor oneindig besef van waar leven uit Mij!

Hemels Brood 4402

Niemand zal Mij ooit kwijt zijn, want onze verbondenheid is voor eeuwig. Iemand kan een deel van je lichaam afnemen, of je hele lichaam van je afnemen, maar van jouw “zelf” kan niemand ooit iets afnemen. Omdat jouw “zelf” ook Mijn Zelf is, onlosmakelijk ook Mijn Zelf is, zul je Mij nooit kwijt kunnen zijn en dat geldt voor iedereen. Of iedereen dat op de juiste manier beseft, is iets heel anders.

Want hoewel wij één in verbondenheid van waar leven zijn, ervaart iedereen ons gezamenlijke “zelf” als een volkomen alleen eigen “zelf”. En zo is dat ook bedoeld te zijn. Want door het gezamenlijke “zelf” als een eigen “zelf” te ervaren, is dat een vermeerdering van Mijn eigen Zelf en kan vreugde ervaren worden, door het gezamenlijk eigen “zelf” met elkaar zijn. Die vreugde is de vreugde van waar leven, die gevoeld wordt in het bewuste “zelf zijn “, als een eigenheid van zijn, welke in haar oorsprong volmaakt is, volmaakte liefde, waarin alles gevat is, liefde die alles wat werkelijk is, van wijsheid tot en met barmhartigheid in zich draagt. Elk eigen “zelf” is de gelukzaligheid van Mijn Zelf, van Ik Ben. Die gelukzaligheid komt in het besef, zodra iemand zich in zijn vrijheid naar Mijn Zelf gedraagt, vrijwillig onderwerpt aan Mijn Zelf, Die de volmaakt zuivere liefde in alles is en eeuwig blijft.

Als je dat naar waarheid in je hart begint te beseffen, raak je dat besef niet meer kwijt en begint je eigen “zelf” zich steeds een beetje meer te gedragen als Mijn Zelf, omdat je ziel zich altijd zal richten naar Mijn liefde, wat jouw ziel van oorsprong is. Je kunt dat zien in heel de Schepping, alles wordt aangetrokken tot het licht en keert zich ook naar het licht. Het licht wat alles tot leven wekt, waar elke ziel behoefte aan heeft, die tot in de diepste duisternis nog naar het licht verlangt. In Jezus ben Ik het licht der mensen, om de waarheid van leven voor alle mensen in het licht te brengen en allen de weg te wijzen, die tot besef van werkelijk gelukzalig eeuwig bestaan leidt. Waarbij niemand Mij ooit kwijt is, waarbij ieders eigen “zelf” eeuwig blijft, terwijl ieders eigen “zelf” toch ook eeuwig Mijn Zelf is en de vreugde en gelukzaligheid van Mijn Zelf Zijn door ieder in zijn eigen “zelf zijn “ ervaren wordt, waarbij ieder “zelf” Mij kent, ervaart en aanvaart te zijn, met zijn eigen “zelf”. Totaal gelukzalig samen Zijn.