Hemels Brood 4341 t/m 4371

Hemels Brood 4341

Ik zie de vraag in je hart, waarom heb Ik Lucifer, toen hij de keus van het tegenovergestelde van Mij maakte, geen uitleg gegeven over de gevolgen daarvan en hem daarmee doen inzien, dat hij die keus beter niet kon maken. Op dat moment had hij daar geen oren meer naar, doordat hij ervan overtuigd was zonder Mij verder te kunnen en daarmee nam hij ook geen woord meer van Mij aan.

De enige weg die daardoor nog openstond voor zijn redding, was hem zelf te laten ervaren welke gevolgen zijn keus heeft en hem op die wijze tot het inzicht en begrip te brengen, dat zonder Mij, zonder Mijn liefde, niets is en kan zijn. Dat is de weg door het vlees, de materie, op de aarde. Wie die weg gaat, zoals Ik in Jezus Christus die weg getoond heb en daarmee die weg ook Ben, die zal in Mijn ware licht zuiver en helder gaan zien en beseffen wat het ware leven is, hoe het ware leven verkregen is en dat Ik alleen dat ware leven Ben in iedereen. Daarmee is het voor allen die de weg door het vlees gaan, mogelijk om persoonlijk tot Mij te komen en Mij te gaan zien. Daarmee is het mogelijk voor hen allen om Mij te moeten in waar leven, bewust van zichzelf en bewust van Mij en Mijn oneindige liefde voor iedereen.

Elke dag krijgt ieder mens op aarde op allerlei uiteenlopende manieren uitleg over het ware leven, de ware gelukzaligheid, zodat het voor alle mensen mogelijk is bij Mij te komen in waarheid en liefde en de gelukzaligheid daarvan als zelfstandig van zichzelf bewust wezen te ervaren. Gezegend zijn allen in Mijn Naam, in Jezus Christus. Maar nog niet allen begrijpen wat waar is en Mijn liefde is. Hen is nog tijd gegeven. Gezegend degenen die in zich Mijn licht beginnen te zien en de vreugde in hun hart voelen, die Mijn liefde teweegbrengt. Kom allen in Mijn licht en zie wat waar is, wat waar leven is en wees zelf voor altijd die liefde, waar leven.

Hemels Brood 4342

Er zijn mensen die in hun leven ernstige gebeurtenissen meemaken en daarvan volkomen uit balans raken, alsof zij er misschien iets aan hadden kunnen voorkomen of omdat zij maar niet kunnen begrijpen, dat zoiets kan gebeuren, met hen als getuige. Alsof zij er op enige manier schuld aan hebben. Maar vooral raken zij uit balans, door het gevoel van machteloosheid niets te hebben kunnen doen om de situatie te keren, zodat het niet tot de ernstige afloop zou zijn gekomen. En steeds wordt die gebeurtenis als een film voor hun ogen afgespeeld, waarbij steeds de wanhoop niets te hebben kunnen doen om het gebeurde te voorkomen, als een gevoel van machteloosheid over hun leven hen te neer blijft drukken en zij de weg niet vinden, om daar overheen te komen.

Aan die mens zeg Ik, op aarde komen gebeurtenissen voor die niet voorkomen kunnen worden, omdat daarvoor door mensen gekozen is. Op aarde is vrijheid van keus en in die vrijheid van keus kunnen mensen keuzen maken, die op hun medemensen een traumatische indruk achterlaten. Als zoiets jou overkomt, weet dan dat je er nooit ook maar enige schuld aan hebt. Dat je jezelf in geen enkel opzicht iets te verwijten hebt. Weet dan dat, hoe ernstig en schrikaanjagend de gevolgen van iemands handelen ook zijn en hoe machteloos je je daarbij ook voelt, geen enkel mens de macht had en geen enkel mens de macht heeft, om zulke ernstige situaties, die van tijd tot tijd door keuzen van mensen plaatsvinden, te voorkomen, als het niet Mijn wil is om te worden voorkomen. De enige macht op aarde is in werkelijkheid Mijn macht en Mijn macht is altijd en eeuwig bij alles en voor iedereen liefde, zuivere ware liefde. Nu kun je denken, hoe kan dat nou liefde zijn, zo’n helse situaties laten gebeuren. Maar juist zo’n gebeurtenis is voor de vrije keus van de mens nodig voor de ontwikkeling van de zuivere levensgeest in die mens tot ware liefde.

Als je vanwege zo’n situatie, in jezelf maar steeds blijft zoeken naar het waarom, en maar steeds blijft zoeken naar de macht om zulke situaties te voorkomen, dan zeg Ik je, dat zul je niet vinden. Omdat al wat er op aarde gebeurt, geplaatst is in Mijn macht, die volkomen zuivere onbaatzuchtige liefde is, voor alle leven. En Mijn macht is door geen mens te stoppen, en alleen over te nemen, als diegene zelf in al zijn handelen aan Mijn liefde gelijk is en verdraagt, wat Ik in Mijn liefde verdraag. Komen er mensen om bij zulke ernstige traumatische gebeurtenissen, dan kan Ik je verzekeren, dat alleen het materieel lichamelijke deel omgekomen is, maar niet die mens zelf, niet zijn wezenlijk persoonlijk geestelijk zijn. Die leeft als zijn eigen wezenlijkheid, van zichzelf bewust, in Mijn liefde verder, gedragen en geheel verzorgt in al wat diegene goed zal doen en nodig heeft, verder.

Overkom je treurnis en pak je leven stap voor stap weer op. Besef daarbij, dat Ik je ken en ook jou intens lief heb, werkelijk lief heb. Ook al merk je Mijn aanwezigheid misschien niet, maar Mijn beste mens, Ik ben er wel en van Mij zul je troost ontvangen in je hart en hulp om weer tot jezelf te komen, zodat je weer verder kunt, zonder bezwaard hart, maar in het licht, wetend dat alles gebeurt met goede redenen, ook al gaat dat jouw begrip en jouw macht te boven. Kom en leef!

Hemels Brood 4343

In dit leven op de aarde kan ieder mens de eeuwige enige waarheid gaan zien, die het leven werkelijk is. En alleen die waarheid kan precies duidelijk maken, wat werkelijk leven is en wat niet, wat werkelijk liefde is en wat niet.

Wie niet bereid is om de volle waarheid over zichzelf en zijn handelen ten aanzien van liefde onder ogen te zien, zowel positief als negatief, zowel zijn goede handelen als zijn niet goede handelen, zal de volkomen gelukzaligheid van het werkelijke leven niet kunnen ontdekken. Want juist in de volledige waarheid is het werkelijke leven ten volle zichtbaar, ben Ik zichtbaar, is Mijn liefde zichtbaar. In ieder mens ben Ik in zijn hart op aarde aanwezig, in volkomen waarheid, en in die volkomen waarheid ben Ik eeuwig te bereiken en te kennen. Mij kennen is waarheid kennen. Waarheid kennen is liefde kennen. Liefde kennen is Mij kennen.

Maar waarheid kennen over jezelf, kan pijn doen. En veel mensen vermijden die pijn liever. Waarheid kennen over jezelf kan vernederend zijn en veel mensen vermijden de vernedering liever. Ze zijn niet bereid de pijn en de vernedering te verdragen, zijn zij niet bereid de waarheid van zelfkennis volledig onder ogen te zien. Toch blijf Ik in hun hart op hun aarde aanwezig en toon Mijzelf in volkomen waarheid aan hen, steeds opnieuw, tot zij bereid zijn naar waarheid om te zien, Mij te leren kennen zoals Ik Ben: waar werkelijk leven, onbaatzuchtige liefde.

Als jij in je hart Mij werkelijk in alle waarheid wilt leren kennen, en bereid bent daarmee alles over jezelf in waarheid onder ogen te zien, dan zul je Mij op aarde leren kennen en je zult de pijn en de vernedering kunnen verdragen. Dat zal je tot helder zicht brengen en dit heldere zicht zul je uitstralen als Mijn licht, waarmee je de duisternis bij mensen om je heen oplicht en hun aandacht voor Mij zult trekken. Dan ligt het aan hun bereidheid, of zij de waarheid onder ogen gaan zien of zich omdraaien en in hun duisternis blijven. Verdraag de waarheid en wees Mijn licht.

Hemels Brood 4344

Alleen liefde doorbreekt de macht van het kwaad. Het kwaad, dat door afwijken van liefde macht krijgt, kan alleen zijn macht verliezen door liefde. Daarom zal het altijd zijn macht gebruiken om liefde te voorkomen en zijn macht te behouden. Dat doet hij met verleiding, soms door bergen goud en weelde voor te spiegelen, maar ook door afschuw op te roepen.

Want sommige mensen zijn gevoelig voor rijkdom en weelde en de macht die dat geeft en laten zich daarmee verleiden tot het tegenovergestelde van liefde. Anderen worden verontwaardigd bij het zien van wat mensen ten onrechte wordt aangedaan, of wat henzelf wordt aangedaan. Door die verontwaardiging worden zij gevoelig voor de verleiding tot boosheid, wraak en dergelijke, waarbij de verleiding hen het idee geeft, dat zij met boosheid, wraak en dergelijke het onrecht tot recht kunnen brengen en de macht van het kwaad kunnen doorbreken, terwijl dat in werkelijkheid alleen met ware liefde mogelijk is. Dan is het goed om te weten dat, op welke wijze een mens ook tot verleiding gebracht wordt, Ik altijd liefde blijf, naar liefde blijf handelen en dat Mijn macht van ware liefde altijd en eeuwig onveranderlijk boven elke macht van welk kwaad dan ook, verheven is.

Dan is het goed om te weten dat Mijn liefde, in alle voorkomende kwaadheid en verleiding door het boze, de leiding houdt en haar werk ten goede van alle mensen blijft doen. En op het moment dat degene die verleid is dat beseft en spijt betuigt, zal hij direct zien hoe Mijn liefde hem draagt en steeds gedragen heeft. Dan zal hij beseffen, dat niets ooit Mijn ware liefde teniet kan doen of boven Mijn liefde kan uitstijgen. Dan zal hij sterker worden in het vasthouden aan ware liefde en zich niet meer zo gemakkelijk laten verleiden. Want meer en meer zal de goedwillende mens de kracht krijgen om alle verleiding tot het tegenovergestelde van liefde te herkennen en te weerstaan. Op die wijze wordt alle verleiding haar macht meer en meer ontnomen, tot zij geen macht meer heeft en alle mensen alleen nog bij ware liefde blijven en met de macht van hun ware liefde elke verleiding weerstaan. Omdat zij dan maar al tegoed weten, zien en beseffen, wat verleiding is en hoe dat te weerstaan. Omdat de verleiding nooit geeft, wat zij belooft te geven.

Maar Mijn liefde belooft niet te zullen geven, Mijn liefde, Ik zelf, geef! Altijd, elke dag, ieder moment, geeft Mijn liefde jou leven, waarheid, eeuwigheid en gelukzaligheid. Gelukzaligheid die je in de liefde in je hart kunt gaan ervaren, zodra je verleiding weerstaat, omdat je Mijn liefde in jou tot je eigen gemaakt hebt. Ook dat geef Ik jullie allen, zonder voorbehoud, geheel belangeloos, uit ware liefde.

Hemels Brood 4345

Als jij niet volmaakt bent, dan maakt Mijn liefde je volmaakt. Want dat is wat Mijn liefde doet, zij maakt alles en iedereen volmaakt en zij haalt terug wat van het volmaakte is afgedwaald. Nog altijd begrijpen de meeste mensen niet, dat alles op aarde, de hele aardse Schepping Mijn liefde is, uit Mijn liefde voortgekomen en volkomen Mijn liefde werking is, in alles en iedereen. Zelfs van de mensen die in Mij als hun Schepper en God geloven, zijn er nog velen die het volle besef van Mijn liefde werking niet in alles en voor iedereen begrijpen.

Velen van hen die geloven, worden door allerlei, door mensen opgestelde, religieuze regels belemmerd om tot het werkelijke besef van Mijn liefde in alles en iedereen te komen. Maar Ik zal met Mijn liefde al die regels tenietdoen en tonen wat werkelijk geloof in Mij is en geeft. Want het wordt tijd dat de onderste steen bovenkomt en dat het bouwwerk van Mijn liefde gezien gaat worden, vanaf de basis tot aan de top. Alle muren en alle bouwwerken die Mijn liefde uit het zicht houden, zullen worden afgebroken, zodat de armen en verdrukten het kunnen zien en het kunnen bereiken en binnenkomend in het bouwwerk van Mijn liefde, getroost en gelaafd worden. Zo zal Ik allen door Mijn liefde volmaakt maken, tot ware liefde kronen en voor eeuwig in Mijn gelukzaligheid opnemen.

Mijn liefde maakt jullie allen volmaakt, ook al ben je dat nu zelf nog niet. Ik maak jou volmaakt. In Mij ben jij volmaakt. Al het aardse, heel de Schepping werkt in Mijn liefde mee om jullie allen tot volkomen werkelijk volmaakt leven te brengen, in de vrijheid van het eigen bewuste ware zijn, welke volmaakte liefde is, voor eeuwig. Steeds als jij beseft, dat je nog niet volmaakt bent in ware liefde, zeg Ik je: Ik maak jou volmaakt, Mijn ware liefde maakt jou volmaakt. En steeds zul je weten: Zijn liefde maakt mij volmaakt, in Zijn liefde ben ik volmaakt. Want Ik heb jou lief.

Hemels Brood 4346

Sommige mensen moeten veel fout doen, om tot het goede te komen, moeten veel van zichzelf overwinnen, om niet meer tot strijd te komen. Anderen leren al van weinig fouten tot het goede te komen en bij het goede te blijven. Maar geen van hen heeft daar een eigen verdienste aan. Daarom is er geen oordeel te geven over de een, noch over de ander. Toch is het niet zo, dat misdadigers daarmee vrij uit gaan. Want dat zou betekenen, dat er geen verschil is tussen goed en kwaad, dat het niet uitmaakt of iemand ten goede of ten kwade handelt. Het maakt uit, in de bewustheid daarvan en het maakt uit, in de vrijheid van keus daarvan.

Want al degenen die veel fout doen, doen dat in een zekere blindheid. Iedereen die fouten maakt, doet dat in een zekere blindheid. Het is nodig dat die blindheid wordt opgeheven. En juist door de gevolgen van hun handelen, komt er langzaam maar zeker zicht en vermindert de blindheid. Daarom moeten er steeds gevolgen zijn aan ieder handelen en wel zo, dat het goede als het goede en werkend ten gunste van geluk ervaren kan worden, en het kwade als het foute, werkend ten nadele van geluk. Daarom is het in de aardse samenleving nodig, om misdadigers tot gevolgen van hun daden te brengen. Dat kan in de vorm van een straf, een onprettige situatie, die doorgemaakt moet worden. Met het doel, enerzijds om de misdadiger tot zicht te brengen en tot besef van zijn kwade handelen, zodat hij het verschil gaat zien, tussen het goede en wat hem dat kan geven en het kwade en wat hem dat ontneemt. Anderzijds met het doel, om zijn medemensen voor meer van zijn kwade handelen te beschermen. Als zo’n straf juist afgemeten is, met alleen het zojuist genoemde als doel, is het goed en naar liefde, om zo’n straf op te leggen en aan vast te houden.

Juist zo ga Ik met jullie om. Ik geef geen straf, zoals jullie bestraffen uit boosheid, uit wraak, uit verwijten of uit angst, maar Ik laat situaties ontstaan, die tot besef brengen en tot zicht op wat het kwade teweegbrengt en wat het goede aan geluk kan geven. Zulke situaties worden vaak als straf omschreven, als straf zonder liefde. Maar de werkelijkheid is, dat Ik nooit straf, altijd in liefde zicht geef op werkelijkheid. Ook al brengt dat pijn met zich mee, het is toch altijd uit Mijn ware liefde. Zo zou het bij jullie mensen in jullie rechtssysteem ook moeten zijn. Maar vaker is het dat niet. Doordat andere motieven dan ware liefde een rol spelen. Zo komt het, dat bij jullie, mensen langer gevangen zitten en meer straf krijgen dan nodig, terwijl kwaad doende mensen eerder van hun straf ontslagen worden dan goed is. Zo komt het, dat mensen die straf verdienen vrij uit blijven gaan, terwijl mensen die nauwelijks iets gedaan hebben, opgepakt en ernstig gestraft worden.

Maar boven jullie rechtssysteem staat Mijn ware liefde, die in alles en ook in jullie rechtssystemen werkzaam is, precies op de juiste manier. Mijn liefde laat alles zo verlopen, als voor iedereen het beste is. Daarbij zijn er mensen die veel tijd krijgen en mensen die weinig tijd krijgen, niet uit verdienste, maar uit Mijn liefde. Mensen die veel kunnen en mensen die weinig kunnen, niet uit verdienste, maar uit Mijn liefde. En daar gaat het om, dat ieder mens zich Mijn liefde eigen maakt en daar gaat het om, dat alle mensen tot het ware levensgeluk komen, tot Mijn ware eeuwige liefde.

Hemels Brood 4347

Als iemand de kar maar half trekt, zal Ik hem helpers moeten geven, om de kar volledig te trekken. En Ik zal hem helpers geven. Want wat heeft het voor zin, om iemand aan te stellen om de kar te trekken, die dat zonder hulp niet kan? Dan zal de kar toch niet vooruitkomen. En toch gebeurt dat bij veel mensen. Ze willen graag iets bereiken, maar beknotten op de benodigdheden en gaan er dan van uit, dat zij toch hun doel zullen bereiken. Dat gaat hen vervolgens niet lukken en wie is daar dan schuld aan? De werkers, die niet alle benodigdheden gekregen hebben, om het gewenste doel te bereiken. Die hadden harder moeten werken, oplossingen moeten vinden.

Bij Mij krijgen werkers alle benodigdheden en alle nodige hulp. Maar dan heb Ik het wel over werkelijke werkers, niet over vakantievierders en klaplopers. En dat is bij veel mensen het probleem, zij geven niet naar volle waarheid hun hele inzet. Uiteindelijk is bij de werkgever vaak niet duidelijk, wie alle inzet geeft en wie niet. Zodat degenen die de volle inzet geven, maar daarbij nog wel hulp nodig hebben, die hulp niet krijgen. Terwijl anderen, die lang nog niet hun volle inzet geven, doen alsof dat wel zo is en wel aanvullende hulp krijgen. Ik zie dat en Ik weet dat. En Ik zeg je, als je voor Mij werkt, dan zie en weet Ik precies hoeveel inzet je geeft, dan krijg je van Mij alle nodige aanvullende hulp, om je doel te bereiken.

Want al het werk wat je voor Mij doet, doe je voor jezelf. Daarom staat er geen beloning op. Het doen van werk voor Mij is op zichzelf de beloning. Wie dat met volle inzet doet, bereikt zijn doel, het ware gelukzalige leven. Alleen als hij het voor Mij doet, met de volle inzet van zijn kunnen. Voor Mij werken, is altijd je volle inzet geven en is altijd je doel bereiken, is het ware gelukzalige leven bereiken.

Hemels Brood 4348

De mens is een systeem aan het opzetten, waarbij alles en iedereen te volgen en te controleren is. Hij gebruikt daar satellieten e.d. bij. En ondertussen kan hij vanuit de ruimte om de aarde heen, al veel zien, volgen en controleren. De mens wil macht en zoekt ernaar steeds zijn macht te vergroten. Hij wil heersen en alles onder controle houden. Maar hoe meer hij onderneemt om zijn macht te vergroten en zeker te stellen, des te meer brokkelt zijn macht af en des te meer stelt hij in het werk om zijn macht vast te houden en de afbrokkeling tegen te gaan. Uit die gedrevenheid tot macht ontstaan dictators, die steeds meer mensen onderdrukken, om hun macht vast te houden en te vergroten.

Maar het is in de mens, om tegen onderdrukking te strijden, juist omdat eigenlijk ieder mens macht wil. De macht om te overleven. Alleen, dat is een macht om materieel lichamelijk te overleven. En alles wat de mens zich bedenkt, gericht op het verkrijgen van macht, heeft te maken met macht over het overleven van de mens in zijn natuurlijke lichaam op aarde. Het is zeker nodig, dat de mens zijn natuurlijke lichaam onderhoudt en niet verwaarloost, om op de aarde te kunnen verblijven. Maar om werkelijk te overleven zou hij zich op een heel andere macht moeten richten. Ten aanzien van het natuurlijk materiële lichaam heeft de mens een zekere angst om niet te overleven en verloren te gaan en dat wil hij niet, hij wil niet verloren gaan, hij wil leven!

Bij de ene mens is de drang om lichamelijk materieel op aarde te blijven leven groter, dan bij een ander. Daardoor zijn er grote verschillen tussen machthebbers en mensen met weinig zichtbare macht. Maar bij alle mensen is overlevingsdrang aanwezig. En die is ook nodig, om aanwezig te zijn. Alleen zou die overlevingsdrang geen angst om te verliezen moeten worden, maar een drijfveer om het ware eeuwige leven te vinden. Want al is het verblijf op aarde in het materiële lichaam eindig, het ware leven is niet eindig en ieder mens heeft uit Mij het eeuwige leven in zich. Hij hoeft het alleen te zien en uit eigen vrije keus aan te nemen. Doordat hij druk bezig is alles te overzien en onder controle te krijgen, ziet en bemerkt hij het werkelijk ware leven, wat hij van Mij heeft gekregen en eeuwig niet verloren gaat, niet.

De mens kan nog zo’n perfect systeem bedenken, om alles en iedereen op aarde te kunnen volgen en controleren, het zal hem, al is het nog zo uitgebreid, toch niet het totale overzicht geven van werkelijk eeuwig leven, wat nooit verloren kan gaan en wat ieder mens op aarde in zich heeft. Het ware leven wat Ik in ieder mens ben. Het ware leven wat Ik uit Mijzelf in alles en iedereen gelegd heb en zelf BEN. Wat niet vanuit de ruimte met enig systeem te volgen, te zien en te controleren is, als alleen in ieder mens zelf. Want alles en iedereen is in ieder mens aanwezig, omdat Ik alles en iedereen ben en in alles en iedereen aanwezig ben. De mens kan zoeken naar macht, via satellieten en met wapens. Uiteindelijk zal hij inzien, dat er maar Eén werkelijke macht is, een macht die alles overziet, alles weet en kent en eeuwig leven is. Die macht ben Ik, in ware liefde. Alleen liefde gelijk aan Mijn liefde is eeuwig leven. Dit eeuwige leven heeft ieder mens in zich, is in ieder mens persoonlijk.

Lief mens, je hebt de macht om te overleven. Die macht is onbaatzuchtige liefde, liefde die Ik jou elke dag, elk moment van de dag geef. Eeuwig leven is niet je natuurlijke lichaam op aarde, eeuwig leven is je geestelijk zijn in de hemel, in volmaakte ware liefde, Mijn liefde. Al op aarde hebben jullie allen het eeuwige leven van Mij gekregen, al op aarde.

Hemels Brood 4349

Niemand leeft in een tijd waarin hij niet past. Iedereen is een deel van de tijd waarin hij op aarde is. Al zijn er in alle tijden mensen geweest, die niet in hun tijd van verblijf op aarde leken te passen, omdat van hen gezegd kan worden, dat zij hun tijd ver vooruit waren of zijn, ook zij horen precies in die tijd, zijn precies bedoeld in die tijd. Wat er in bepaalde tijdsperioden op aarde gebeurt, gebeurt door alle mensen die op dat moment, in die tijdsperiode, op aarde zijn.

Dat wil niet zeggen, dat alles wat er gebeurd is door mensen die eerder op aarde verbleven, geen aandeel heeft in de gebeurtenissen in tijden na hun verblijf op aarde. Maar iedereen komt op juist dat moment op aarde, waar hij helemaal past in het gebeuren van die tijd. Omdat Ik hem voor die tijd passend gevormd heb en voorzien heb, van zijn eigen unieke wezenlijkheid, waarmee hij in geen andere tijd zou passen en ook alleen in die tijdsperiode op aarde de beste vooruitgang kan boeken en de meeste betekenis heeft in de vooruitgang van alle andere mensen en hun gezamenlijk verblijf op aarde. Ook mensen die zich als een buitenbeentje voelen, alsof zij er niet bij horen, of mensen die door anderen niet gewenst zijn, afgewezen worden en dergelijke, passen toch precies in de tijd dat zij op aarde zijn. Iedereen, maar dan ook iedereen, is op het voor hem werkelijk juiste moment op aarde, terwijl hij voor die periode dat hij op aarde is, een persoonlijke werking heeft, die precies en alleen in die tijd nodig is en past, omdat zijn wezenlijkheid deel is van die tijd, dat moment van verblijf op aarde, zolang als het duurt.

Iedereen is deel van zijn tijd, zoals een druppel water deel is van het meer waarin de druppel zich bevindt. Die druppel is het water en zo is iedereen in de tijd dat hij op aarde is, die tijd, deel van het geheel, op voorhand was iedereen dat al. Denk niet dat er iemand ooit naar eigen willekeur in een bepaalde tijdsperiode ongepast op aarde is, is geweest of nog komt. Iedereen maakt in zijn periode van verblijf op aarde, datgene mee wat voor hem zijn tijd is, zijn aandeel is. Dit kun je voelen in je hart, maar weinigen zullen dit begrijpen. Want weinigen voelen Mijn liefde, de liefde die zij allen zijn. Ja, juist die liefde, die zij in zich dragen, wel of niet bewust, komt helemaal overeen met de tijd waarin zij leven. Iedereen heeft juist dat aandeel in liefde of juist niet, wat past in de tijd van zijn leven op aarde. Zoals iemand is, kiest te leven, talenten heeft, tekorten aan inzicht heeft, afdwaalt van liefde, enzovoorts, daarmee is iemand zijn tijd, deel van zijn tijd, de tijdsperiode waarop hij op aarde is.

Op aarde heb je tijd van leven en ben je tijd van leven. Op aarde vorm je met alle mensen samen en allen die er waren en nog zullen komen, jouw tijd van leven. Jij bent deel in jouw tijd van verblijf op aarde, precies passend en in geen andere tijd zo perfect passend. Voel maar in Mijn liefde, dan begrijp je wat Ik bedoel.

Hemels Brood 4350

Ieder mens heeft één of meer, kleine of grote stukken van de levenspuzzel op aarde. Ieder mens kan zijn puzzelstuk of stukken aanleggen en gezamenlijk worden daarmee delen van waar leven zichtbaar gemaakt. Maar daarbij is het wel nodig, om bij elkaar te herkennen of iets een puzzelstuk van de levenspuzzel is of niet en is het ook nodig, om elkaar ruimte te geven, om tot ontdekking te komen welke puzzelstukken op welke manier in het geheel passen.

Want er zijn ook valse puzzelstukken bij mensen aanwezig en iedereen zal voor zichzelf moeten ontdekken welke stukken wel van de grote levenspuzzel op aarde zijn en welke niet. Wie zelf grote stukken heeft en die ook bij zichzelf ontdekt heeft, die zal makkelijker de valse, niet bij het ware leven behorende stukken, als zodanig herkennen. Maar niet iedereen heeft al zijn goede stukken in zich herkend en weet bij zichzelf al de niet passende valse stukken te beseffen. Het ware leven is voor veel mensen een nog nauwelijks gelegde puzzel. Soms lijkt er een stukje op zijn plaats te vallen, maar door alle valse stukken die in omloop zijn, is er weinig te zien aan dat ene kleine goede puzzelstukje en zo wordt daar dan ook weinig aandacht aan gegeven.

Als jij grote stukken puzzel hebt, leg ze dan neer voor het oog van je medemensen. Leg ze zo, dat ze gezien kunnen worden, maar niet gezien moeten worden. Laat de mensen vrij om te zien of niet te zien. Zodat bij degenen die het in vrijheid zien, zicht op waarheid kan ontstaan en zij in zich hun eigen ware puzzelstukjes gaan herkennen en inpassen. Al de goede stukjes zijn altijd liefde en laten liefde zien. Liefde zien en voelen wekt liefde op, als het in vrijheid ervaren kan worden. Sommige mensen zien en voelen, sommigen kijken, maar zien en voelen niet. Evengoed gaan ook zij op zijn tijd zien en voelen. Laat jij maar zien, wat je voelt dat waar is!

Hemels Brood 4351

Waar begint het ware geloof? Dat begint waar het ware leven is, in jezelf. Dat begint bij het besef van leven in ieder zelf. Dat begint niet bij alle verhalen die over leven verteld worden, bij alles wat erover opgeschreven is, dat begint in het besef van leven in ieder zelf. Dat besef over leven in ieder zelf verwondert en wekt tot onderzoek, waar dat leven vandaan komt. Door het besef van leven in zichzelf gaat de mens in zich voelen, dat hij verbonden is met Iets, Iets wat hij niet direct kan omschrijven, maar wat hij in dat levensbesef in zich wel voelt.

Daar begint het geloof in bestaan, dat meer is dan hijzelf, dat omvattend is en waar hij deel van uitmaakt. Dat besef van Iets kan lange tijd onbenoemd blijven. Maar het speelt in diens leven wel mee in al zijn gedachten en in zijn doen en laten. Sommigen gaan vanuit dit besef op zoek om zich heen. Vragen anderen, lezen allerlei boeken om erachter te komen wat dat iets in henzelf is. En tijdenlang worden er allerlei theorieën gevolgd, of kerkelijke stromingen. De mystiek van verschillende godsdiensten wordt bestudeerd, aangenomen, en weer verworpen, als blijkt dat niet alles daarvan waar kan zijn en niet past bij dat innerlijk levensbesef. Uiteindelijk komt de mens er achter, dat hij al zijn vragen in zichzelf beantwoord kan vinden. Geholpen door mensen die, eerder dan hij, in zichzelf antwoorden gevonden hebben en daarover berichten. Als de zoekende mens de dingen die hem verteld worden, door mensen die dat in zichzelf als goede antwoorden op hun vragen gekregen hebben, in zichzelf toetst, daar waar hij zijn leven beseft als meer dan hijzelf, dan blijkt het in hem als juist en waar bevestigd te worden.

Nu begint hij te begrijpen, dat wat hij overal om hem heen zocht, altijd al in hemzelf aanwezig was en is. En de volgende stap is zijn kennismaking met Mij, in hemzelf, zijn Schepper en zijn ware leven. Die ontdekking zal hem vreugde brengen, want dan zal hij ook in zichzelf voelen, dat Ik liefde Ben, waarheid en barmhartigheid. En geholpen door degenen, die in zichzelf Mij al veel langer kennen en al veel met Mij besproken hebben over waar leven, over Mijn ware liefde en over het menselijk bestaan van jullie allen op aarde, zal hij meer en meer in geloof groeien en de waarheid in hemzelf, Mij, zijn ware leven, gaan herkennen als zichzelf en Mij als zijn levengevende Schepper.

Hij zal meer en meer Mijn liefde in hem voelen en gaan beseffen, hoe belangrijk ware liefde is in ieders leven en dat alleen uit ware liefde een volmaakte wijsheid voortkomt. Dat liefde in eenheid is met volmaakte wijsheid. Zodanig, dat niet wijsheid liefde is, maar zodanig, dat liefde wijsheid is. Zonder liefde, geen wijsheid. Ieder die in zijn hart bij Mij komt, zal Ik besef geven van de waarheid, de waarheid die volkomen onbaatzuchtige liefde in alles is, voor en in iedereen, IkZelf.

Hemels Brood 4352

Zou je zover gekomen zijn, dat je vanaf nu op geen enkele manier meer van liefde zou afwijken en alles alleen nog naar volkomen ware liefde zou doen, en alles van hiervoor zou je vergeven zijn, zodat je niets meer aan te rekenen is, dan nog blijf je deel van het geheel, wat nog niet die volmaakt ware liefde is.

Ik ben de volmaakte liefde in ieder mens en als een mens is uitgegroeid tot volmaakt ware liefde, dan ben Ik in die mens uitgegroeid tot ware liefde, niet die mens. Pas als een mens in die nederigheid kan zijn, Mij in hem te laten uitgroeien tot volmaakt ware liefde, is hij met Mij volmaakt ware liefde, door Mijn volmaakt uitgegroeide liefde in hem. Alleen in nederigheid groei Ik, groeit Mijn liefde in die nederige mens. De mens groeit niet in liefde, de mens kan alleen zich in nederigheid meer en meer verkleinen en hoe meer hij zich in nederigheid verkleint, des te meer groei Ik met Mijn ware volmaakte liefde in hem, tot hij helemaal gevuld en vervuld is van Mijn ware liefde en alleen nog Mijn liefde leeft, als eigen van zichzelf bewust volmaakt mens.

Waarbij nederigheid niet betekent zonder waarde en ook niets te maken heeft met minachting van jezelf of anderen, of met schuld. Voor groei in liefde zorg Ik. Voor nederigheid moet de mens zelf zorgen. Voor de juiste nederigheid. Niet groter worden in liefde, maar kleiner worden in het zelf willen zijn, zelf willen en moeten kunnen. Niet bewijzen dat je het kunt, maar Mij voor laten gaan, uit overtuiging dat dat het beste is. Niet zelf willen bedenken, maar naar Mij luisteren, uit overtuiging dat je het niet uit jezelf kunt weten, maar alleen uit Mij. Dat alle eigen bedenken nooit meer of beter kan zijn, dan al wat Ik je kan aanreiken. Dat alle liefde die een mens kan geven en kan voelen altijd alleen Mijn liefde is, die niet uit iemand zelf kan komen, maar eeuwig alleen uit Mij, jullie eigenlijke oorspronkelijke zijn, jullie ware leven. Streef er dus niet naar te groeien tot alleen nog ware liefde te leven, maar streef naar nederigheid en kleiner worden, streef er naar Mij voor te laten gaan!

Hemels Brood 4353

Het ware huwelijk is samenzijn op basis van ware liefde,  niet een trouwbelofte, op zeker moment gedaan. Al is trouw een edele eigenschap, het staat niet boven ware liefde maar hoort toe aan ware liefde. De huwelijkse verbintenis tussen man en vrouw is in alle zuiverheid bedoeld te zijn gebaseerd op ware liefde, in deemoed voor elkaar en tezamen voor Mij. Trouw is alleen trouw als het trouw aan ware liefde en waarheid is.

Liefde is als een stromende rivier die leven geeft aan het gewas. Maar als de rivier opdroogt, verdort alles om haar heen. Zo is het ook met liefde. Als liefde opdroogt verdort het leven om haar heen. En net zoals de droge rivierbedding door omwonenden verlaten wordt, zo heeft het geen zin om zonder ware liefde samen te blijven. Want voor Mij is een huwelijk tussen twee mensen de ware liefde tussen hen, en voor Mij is het geen huwelijk, als de ware liefde verdwenen is en er alleen nog een samenblijven is om trouw te blijven aan een belofte. Als die belofte niet meer op ware liefde gebaseerd is, is de belofte reeds verbroken en hoelang men ook voor het oog nog samenblijft, het is geen werkelijk huwelijk meer.

Een huwelijk dat in de hemel gesloten is, verliest de ware liefde nooit, omdat het door Mij voortdurend van ware liefde wordt voorzien. Een hemels huwelijk is een huwelijk dat door Mij tot stand gebracht is. Zo’n huwelijk heeft niets met enige lichamelijke liefde, wat door de meeste mensen als liefde gezien wordt, te maken. Het heeft met het ware geestelijke leven te maken. Daarom is een door Mij tot stand gebracht huwelijk een samenbrengen van twee mensen, die hun hart en hun leven aan Mij wijden, zoveel zij kunnen en in hun vermogen ligt. En als Ik zeg, een door Mij gesloten huwelijk, scheidde de mens niet, dan bedoel Ik daarmee, dat zo’n huwelijk niet door mensen gescheiden kan worden. Want Mijn liefde is niet te doorbreken door iets of iemand. Een waarlijk hemels gesloten huwelijk is Mijn liefde en Mijn liefde is nooit te doorbreken.

De lichamelijke liefde tiert welig over de aarde. Zalig degenen die inzien, dat alleen de ware geestelijke liefde, Mijn ware liefde, eeuwig onverminderd standhoudt, voor alles en iedereen.

Hemels Brood 4354

Op oneerlijkheid kan Ik geen zegen geven. Ook niet als daarna aan eerlijkheid wordt vastgehouden. Alles wat oneerlijk was, heeft toch een uitwerking. Maar zodra er berouw is over de oneerlijkheid kan Ik wel zorgen dat de werking ten goede uitwerkt. Alleen gaat dat niet zomaar, zonder een aandeel van degene die oneerlijk was. Zijn oneerlijkheid is hem door zijn berouw wel vergeven, en als hij het goedmaakt met degenen die schade ondervond door zijn oneerlijkheid, dan zal er weinig schadelijke werking door zijn oneerlijkheid overblijven of Ik draag dat.

Maar vaak zal er wel oefening nodig zijn om te leren. Want wie oneerlijk gehandeld heeft, kan, ook al heeft hij berouw van zijn oneerlijkheid, in volgende situaties weer tot oneerlijkheid vervallen. Voor diegenen is het nodig situaties mee te maken, waardoor hij kan leren niet meer oneerlijk te zijn. Berouw over oneerlijkheid bewerkstelligt Mijn vergeving, voor dat moment. Maar of dat voor diegene genoeg is om de verleiding tot oneerlijkheid een volgende keer te weerstaan, is daarmee niet zeker gesteld. Voor sommigen is één keer oneerlijk zijn door de gevolgen genoeg, om voortaan wel eerlijk te zijn. Anderen weerstaan keer op keer de verleiding niet en hebben daarna spijt van hun oneerlijkheid. Er zijn ook mensen die met alle gemak bij heel veel situaties oneerlijk zijn en geen spijt daarover hebben. Zij zijn blind voor de gevolgen van hun daden en die gevolgen vangen zij op met nog meer oneerlijkheid.

Voor wie eens een keertje oneerlijk is, terwijl hij doorgaans eerlijk is, zal het al snel op zijn geweten drukken en hij zal al snel inzien, dat zijn oneerlijkheid niet opweegt tegen de gevolgen, en zijn oneerlijkheid bekennen, spijt betuigen en goedmaken wat hij met zijn oneerlijkheid misdaan heeft. Het ligt aan iemands innerlijk besef van waarheid, van Mijn liefde, van waar leven, of iemand het belangrijk vindt om eerlijk te zijn en te blijven. Dat zie Ik in ieders hart. En als iemand dan toch eens afdwaalt in oneerlijk handelen, kan Ik daar Mijn zegen niet op geven, maar met liefde help Ik diegene wel tot het inzicht om dat niet meer te doen en voortaan alleen op Mij te vertrouwen, oprecht eerlijk, ook in moeilijke situaties.

Hemels Brood 4355

Ieder mens heeft een ik-besef. Vanuit dat ik-besef bekijkt hij alles om zich heen. Vanuit dat ik-besef beslist hij al zijn doen en laten en is hij zoals hij is. Wanneer dit ik-besef geëerd wil worden, zal al zijn doen en laten daarmee beïnvloed zijn. De behoeften van het ik-besef zijn toonaangevend voor al zijn doen en laten. Het ik-besef is het innerlijke besef te bestaan en op aarde is dit besef gebonden in een materieel lichaam. Daardoor lijkt het of het innerlijk besef van bestaan, het eigen zijn, onlosmakelijk met dat lichaam verbonden is en zou moeten blijven, om in het besef van bestaan te kunnen blijven.

Op aarde is dat ook zo. Maar voor iedereen komt er het moment waarop zijn verblijf op aarde beëindigd wordt en hij het materiële lichaam niet meer nodig heeft om zich van zijn bestaan bewust te zijn. Geen enkel mens heeft het materiële lichaam nodig, om zijn bestaan te beseffen, het materiële lichaam is de mens alleen tijdelijk gegeven, om zichzelf te beleven binnen het verschil tussen werkelijk leven en het tegenovergestelde daarvan. De aarde is specifiek materieel gemaakt, om de mens de gelegenheid te geven, niet alleen bewust te zijn van zijn eigen bestaan, maar juist om hem het verschil te laten ondervinden, tussen wat werkelijk leven is en wat niet. Waarbij materie zodanig gevormd is, dat het dat wat niet werkelijk is, in beeld brengt. Door het ik-besef in de materie te plaatsen, heeft de mens in die materie zowel te maken met zijn eigen niet-materiële bestaan als werkelijk bestaan, als met de materie als lichaam waarin het bestaan gebonden is, als niet werkelijk bestaan.

Het ik-besef wordt door Mij gevoed. Maar het heeft de vrijheid om van Mijn voeding af te wijken. Het ik-besef wordt door Mij belicht, maar het heeft de vrijheid uit Mijn licht te stappen. Het werkelijke leven is het ik-besef uit Mij, maar het heeft de vrijheid dat te negeren. Dat is alle materie: hard. En in de materie op de aardse materie kan ieder ik-besef tot besef van werkelijk leven komen. Want ieder ik-besef maakt deel uit van Mijn werkelijke leven, wat niet materieel is maar wat werkelijk zuiver zijn is, Bestaan in besef van Bestaan. In werkelijk bestaan ben Ik werkelijk liefde, gelukzalig bestaan, eeuwig gelukzalig besef van bestaan.

Hemels Brood 4356

De juiste keuzen maken in je vrijheid van zijn, heeft te maken met nederigheid, met besef van goed en kwaad, met oprecht in waarheid blijven en met ware liefde. De juiste keuzen maken heb Ik niet voorgeprogrammeerd. Als je het zo zou willen noemen, heb Ik wel elke keuze die maar mogelijk is, in een totaal verband gezet. Een verband welke Mijn ordening is en waarbinnen wel alles en iedereen zijn plaats heeft en ook elke mogelijke keus een plaats heeft en van daaruit een bepaalde werking heeft, waardoor het niet uitmaakt welke keus iemand in zijn vrijheid van zijn op aarde maakt, het zal hem altijd de weg wijzen naar de juiste keuzen, om tot waar en gelukzalig leven in volkomen liefde te komen.

Het ware leven blijft eeuwig en altijd hetzelfde ware leven. Ik Ben het ware leven en Ik Ben en blijf eeuwig waar leven. Door Mij ben jij waar leven, vrij in je doen en laten. Vrij in je keuzen. Vrij om te ervaren welke keuzen je wel en welke keuzen je niet goed doen in hun uitwerking. Want al kun je alles wat er te kiezen is van het goede en het tegenovergestelde van het goede vrij kiezen, de uitwerkingen van het één en het ander kun je niet kiezen, want dat heb Ik wel vastgelegd in het totale verband, welke Mijn ordening is, welke Mijn eeuwig ware gelukzaligheid brengende liefde is. En juist door de werking van Mijn liefde, die de uitwerking van elke keuze beheerst, geeft elke keuze die een mens in zijn vrijheid maakt, of die nu goed of kwaad is, een uitwerking, die de mens persoonlijk en alle mensen gezamenlijk helpt, om de juiste keuzen te vinden en in vrijheid te maken, die leiden tot het ware leven in vrijheid van zijn, in de volle gelukzaligheid van werkelijk leven, werkelijk zijn.

Zalig alle mensen die in hun vrijheid de werkelijk goede keuzen maken uit ware liefde voor Mij, hun liefdevolle Schepper, en hun medemensen, zonder enig eigenbelang. Want zij zijn dicht genaderd tot het ware gelukzalige leven in eeuwigheid en hun tijd op aarde is door Mij in waarheid gezegend voor alle mensen!

Hemels Brood 4357

Daar waar je bent, ben je bedoeld te zijn, als je daar niet gekomen bent uit egoïstisch eigenbelang, maar min of meer door de omstandigheden en door de aandrang vanuit de waarheid in je hart. Maak je daarom geen zorg of je misschien wel meer voor Mij zou moeten doen, meer zou moeten uitdragen aan je medemensen van wat jij van het wonder van werkelijk leven beseft, dan je al doet en, door je hart gedreven, nog zult doen. Want dat hoef je niet met je verstand uit plicht te bedenken. Luister naar je hart en volg Mijn stem in je hart, dan doe je precies genoeg en hoef je je niet af te vragen, wat je nog meer te doen staat.

Want ieder mens heeft een werking, die hem van oorsprong gegeven is, op het grote geheel, op zijn omgeving en de mensen in zijn kennissenkring. Iedereen heeft zijn aandeel, of hij dat nu wel of niet zo beseft. Je unieke eigenheid is die werking en op de plaats waar je bent, heeft die werking het beste resultaat. Jij bent dat unieke zelf bedoeld om te zijn, omdat dat, precies zoals je bent, nodig is in het totale verband van de schepping. Jouw unieke zelf kan niet weggelaten worden in het totale verband, omdat het geheel geen geheel meer zou zijn, zonder jouw unieke zijn. Iedereen is als uniek onderdeel van het geheel en zou nodig zijn, om het geheel te behouden, als het niet zo was, dat Ik het geheel Ben en ieder mens deel van Mij is.

Van Mij is in de eeuwigheid geen deel af te nemen, nog niet het minuscuulste deeltje kan van Mij loskomen, omdat Mijn Zijn eeuwig het geheel van alle deeltjes IS en blijft. Ik Ben volmaakt, zou het mogelijk zijn dat het kleinste van het kleinste deeltje van Mij los zou komen, dan zou Mijn volmaakt Zijn, onvolmaakt worden. Mijn volmaakt Zijn is eeuwig onveranderlijk, zodat nooit, eeuwig nooit enig deeltje van Mij los kan komen. Hoe onvolmaakt een mens zich ook gedraagt, het is alleen zijn gedrag wat niet volmaakt is, maar zijn wezenlijk zijn blijft eeuwig volmaakt deel van Mij, volmaakt Zijn, volmaakte liefde, volmaakt gelukzalig liefde Zijn. Jij bent volmaakt uniek waar je bent om te Zijn.

Hemels Brood 4358

Zodra je, wat Ik je in je hart laat weten, opschrijft, zoals je het hier opschrijft, heb je Mij buiten je geplaatst, alsof Ik van buitenaf tegen je spreek. Wie deze woorden van Mij vervolgens leest, ervaart wat Ik hier zeg ook als van buitenaf tegen hem gezegd, terwijl Ik altijd in ieder mens ben en in ieder mens met ieder zelf contact heb. Daarom, wie dit leest en ervaart, alsof Ik van buitenaf tegen je spreek, je kunt al wat je op deze manier aangereikt krijgt alleen begrijpen, door Mij in je hart. Ook als je dit leest, ben Ik het in je hart, Degene die jou begrip geeft, om wat je leest te verstaan.

Dus wat je leest als van buitenaf, valt alleen door Mij in je hart, in je hart op zijn plaats. Niet buiten je, maar in je en komt daarmee niet van buiten naar binnen, maar wordt met het lezen, binnen in je hart door jou herkend, door het innerlijke contact met Mij in je hart. Al lijkt het nog zo, dat Ik deze geschreven woorden van buiten jou, tegen jou spreek, dat spreken gebeurt in werkelijkheid in jouw hart, altijd in jouw hart, ook al lijkt dat met het lezen hiervan, van buiten je te komen. Alles wat lijkt door Mij van buitenaf aangereikt te worden, door een medemens geschreven of gesproken woorden van waarheid, gebeurtenissen die iets duidelijk maken over Mijn liefde en waarheid, alles wat van buitenaf lijkt te komen, is Mijn contact met jou in je hart, is Mijn spreken in je hart, komt alleen in je hart tot verstaan door Mij, komt tot stand door wat Ik je in je hart laat weten.

Niet van buiten maar van binnen spreek Ik tegen je, laat Ik je weten, help Ik je begrijpen. Bij alles wat er van buitenaf geschreven of gezegd wordt, dat het van Mij afkomstig is, Mijn Woord is, kan waar zijn, maar kan ook niet waar zijn. Alleen als het in jezelf, in je hart op zijn plaats valt, in het innerlijk contact met Mij, is het waarheid. Want Ik laat je altijd in jezelf, in je hart, Mijn ware Woord weten, niet buiten je, maar altijd in je. Ik heb altijd contact met je, in je. Neem niets voor waar aan, wat van buiten tegen je gezegd wordt, als je in je innerlijk van Mij geen bevestiging bemerkt. Ik Ben in jou en laat je altijd alles in jou weten, begrijpen en herkennen. In jou!

Hemels Brood 4359

De gelukzaligheid van waar, werkelijk leven, is voor iedereen weggelegd. Ieder mens kan in die werkelijke gelukzaligheid komen. Geen mens uitgezonderd. Want bij Mij zijn geen rangen of standen, geen rassen die beter of minder zijn, geen volkeren met een goede of minder goede afkomst. Iedereen kan diezelfde gelukzaligheid bereiken, iedereen. Er is niet één situatie waarbij iemand meer kan verdienen dan een ander, er is voor allen maar één verdienste, waarmee iedereen het zelfde verdienen kan. En dat is niet geld, macht of roem, dat is de gelukzaligheid van werkelijk leven.

Het werkelijke leven, dat iedereen al in zich aanwezig heeft. Alleen voor het gaan ervaren van de volkomen gelukzaligheid daarvan, is voor iedereen dezelfde verdienste nodig: in nederigheid in alles handelen naar onbaatzuchtige liefde. Waarbij niemand meer of minder is dan zijn medemensen. Ook al kan iemand misschien meer, het maakt hem in geen enkel opzicht meer dan zijn medemensen. Want het einderesultaat is niet het meer kunnen dan een ander, het meer weten dan een ander, het in snelheid winnen van een ander, het doen van grotere werken dan een ander, het meer bekendheid hebben dan een ander, het meer geliefd zijn dan een ander, meer bezitten dan een ander, het eind resultaat is volkomen nederigheid, de minste van allen in alles zijn en zonder enig eigenbelang, vrij in alles, er voor kiezen om naar Mijn liefde te leven. Eenvoudig, zonder eigenbelang, Mijn liefde zijn.

Hoe moeilijk is het om, in een samenleving, waar rangen en standen, winst en verlies, macht en roem, bezit van geld en goederen, de dienst uitmaken en de waarde van iemands doen en laten bepalen, toch los te komen van al die aardse waarde bepalingen en tot de volkomen nederige onbaatzuchtige ware liefde over te gaan, in alle eenvoud? Voor heel veel mensen te moeilijk om alleen al aan te denken. Daardoor is het voor hen niet te geloven, dat het kan. Maar het kan en het kan voor iedereen. Niemand uitgezonderd! Daarvoor ben Ik in Jezus Christus op aarde gekomen, daarvoor ben Ik in jouw hart altijd aanwezig en daarvoor kun je bij Mij komen in je hart. Daarvoor kan iedereen, niemand uitgezonderd, bij Mij komen. Want Ik ben in ieders hart bereikbaar aanwezig en iedereen die in vrijheid bij Mij wil komen, voor hulp om tot gelukzalig waar leven te komen en daar oprecht om vraagt, zal Ik helpen en de weg wijzen. Iedereen zal Ik helpen zonder uitzondering. De wegen zullen niet gelijk zijn, maar in waarde zijn alle mensen voor Mij, hun levengevende Schepper, gelijk, welke weg zij ook gaan.

Allen die willen en in vrijheid, naar eigen keus de door Mij geadviseerde weg gaan, zullen in hun nederigheid allen tot dezelfde gelukzaligheid komen, tot de gelukzaligheid van het werkelijke leven, wat alle mensen van oorsprong zijn en in zich altijd al aanwezig hebben. Hoe moeilijk het voor de mens ook lijkt, bij Mij zijn alle dingen mogelijk! Met Mij samen kan iedereen tot waar gelukzalig leven komen, iedereen!

Hemels Brood 4360

Door de eeuwen heen hebben mensen zich verzameld in geloofsgemeenten, in kerken. Vanuit die kerken en geloofsgemeenten zijn allerlei goede daden voortgekomen, maar er is ook veel onderdrukking en misplaatste macht uit voortgekomen, waarbij veel mensen ernstig leed is aangedaan. Er is geen enkele ware kerk of geloofsgemeenschap buiten het zuivere volmaakte liefdevolle hart. Toch is het niet verkeerd als mensen zich verzamelen in geloof. Als het maar een verzamelen is, met het doel om met elkaar zuivere liefde te zijn en uit te dragen, zonder de pretentie die zuivere liefde al in alles te zijn.

Wie met elkaar samenkomt om zijn hart extra te laten voeden tot ware liefde door Mijn Woord en om met anderen samen vanuit de enige ware liefde, die Ik in ieders hart ben, tot daden van ware liefde te komen, die zal daarop zeker Mijn zegen van slagen ontvangen. In alle eeuwen hebben veel mensen gezegd in Mijn Naam kerk te zijn en uit Mijn Naam zijn de gruwelijkste daden verricht. Dat is allemaal nooit uit Mijn Naam gebeurd en dat is nooit op enigerlei wijze Mijn wil geweest en het is in geen enkel opzicht ooit Mijn wil. Wie zegt uit Mijn Naam en volgens Mijn wil te handelen en vervolgens leed brengt aan één of meer van zijn medemensen, is niet alleen een grote leugenaar maar begaat ook een ware zonde, een misdaad tegen Mijn ware liefde. Blijf weg van dergelijk handelen, sluit je niet aan bij een kerk, die niet ieder vrijlaat om uit de liefde van zijn hart te leven, die regels opstelt die niet met Mijn liefde in het hart overeenkomen, die zich verrijkt en geld verzamelt om zichzelf duur te kleden en aanzien te bemachtigen.

Want de ware kerk is altijd eerst in iemands hart Mijn ware liefde. Vanuit die liefde in het hart mogen mensen zich in een geloofsgemeenschap verzamelen. Waarbij de mensen met het talent om uit hun hart Mijn Woord te spreken, Mijn Woord aan de gemeenschap mogen aanreiken, maar altijd zonder enige meerwaarde, altijd gelijk aan zijn medegelovigen. Zo’n geloofsgemeenschap is kerk vanuit het hart, vanuit de kerk in hun hart, vanuit het contact met Mij en Mijn liefde in hun hart. En hoewel ook dan voor hen allen nog veel te leren valt, zullen de bijeenkomsten in gemeenschap van het geloof en in vertrouwen op Mij en Mijn liefde er aan bijdragen, al datgene te leren en al datgene te bereiken, wat hen aan zuiverheid van ware liefde nog ontbreekt. Zo is een geloofsgemeenschap waar mensen in Mijn Naam samenkomen ook werkelijk in Mijn Naam gezegend. En al wat uit vanuit die gemeenschap aan daden uit ware liefde tot stand gebracht wordt, zal door Mij zeker gezegend zijn.

De ware kerk is in het hart het contact met Mij en Mijn liefde, maar het samenkomen in geloof kan de kerk van het hart verruimen en doen groeien en het heilige vuur van liefde in het hart aanwakkeren tot een volwaardig vuur, wat veel warmte en licht kan geven in het hart, wat naar alle mensen kan uitstralen en aan veel mensen warmte en licht kan geven. Daarom, kom eerst in je hart bij Mij, elke dag, zo vaak je kunt, want daar is de ware levenskerk die Ik met Mijn liefde in je hart Ben en verzamel je van daaruit met al degenen die in vrijheid vanuit de kerk in hun hart willen samenkomen in Mijn Naam, die ware vrije liefde voor staat, en deel de gemeenschap met Mij in je hart, met allen die mee willen delen. Dan vermeerder Ik in ieders hart Mijn liefde en geef Ik vernieuwd zicht, waardoor ieder kan groeien naar meer en meer volmaakt zijn, volmaakt waar leven in gelukzaligheid.

Hemels Brood 4361

De betekenis van Mijn Woord in de Bijbel wordt door veel mensen niet goed uitgelegd, niet juist begrepen. Zo denken veel gelovige mensen, die wat in de Bijbel staat strikt zoals zij het begrijpen nemen, dat Ik gezegd heb, dat na de Bijbel niemand Mijn Woord meer mag opschrijven. Maar dat is niet de betekenis van wat Ik in de Bijbel bedoeld heb. De ware betekenis is, dat geen mens een Woord van Mijn waarheid mag veranderen en daarvan mag zeggen dat het Mijn Woord is.

Wie zeker weet en het in alle oprechtheid en eerlijkheid ook zo ervaart in zijn hart, zo voelt, dat het Mijn Woord is en het is naar ware liefde, die heb Ik niet verboden datgene wat hij weet dat het Mijn Woord is op te schrijven. In tegendeel, Ik heb juist in de loop der tijden mensen in hun hart opgeroepen om Mijn Woord nogmaals, maar in andere bewoordingen, op te schrijven. Want veel dat vertaald uit de oorspronkelijke taal als Mijn Woord in de Bijbel is opgeschreven, wordt, door het verhullende taalgebruik uit die tijd, wat in die tijd nodig was, niet begrepen zoals bedoeld. Ook wordt de betekenis vaak alleen letterlijk genomen, waardoor de diepere ware betekenis niet gezien en begrepen wordt.

Het is tijd dat er over Mij, Mijn bestaan, Mijn liefde voor jullie en over jullie en jullie bestaan en de verbinding door Mijn liefde tussen Mij en jullie meer duidelijkheid komt. Daarom wek Ik mensen in hun hart om in klare taal, die bij de tijd waarin zij leven past, datgene op te schrijven, wat Ik naar waarheid in hun hart aanreik om op te schrijven. Zodat allen die het lezen in hun hart gewekt worden en in hun hart gaan herkennen, wat Ik ook in hun hart aan hen zeg. Want dat is altijd hetzelfde, wat Ik in het ene hart zeg, is in ieders hart aanwezig. Bij de één dieper verborgen en minder snel te herkennen, dan bij de ander, maar het is er, Ik ben er. Daarom, als het Mijn Woord is wat iemand van Mij in zijn hart gekregen, opschrijft, dan zal de oprechte mens dat in zijn hart herkennen als waar en het zal hem helpen dichter bij Mij en Mijn liefde in zijn hart te komen en tot meer liefde te komen in zijn doen en laten.

Iedereen die door Mij in zijn hart gewekt wordt en in volkomen eerlijkheid Mijn Woord daar ervaart, mag het opschrijven. Maar neem een geschreven Woord waarvan gezegd wordt dat het van Mij komt alleen voor waar aan, als het in oprechtheid in je hart als waar herkend wordt.

Hemels Brood 4362

Ik zie in het hart wat er loos is en Ik ben altijd bereid uitleg te geven aan iedereen die om uitleg vraagt. Die uitleg geef Ik in het hart. Het hart is de plaats waar iedereen Mij om uitleg kan vragen. Alleen zijn er niet veel mensen die de moeite nemen om Mij in hun hart te zoeken en Mij om uitleg te vragen. Veel mensen denken het wel te weten, zelf te moeten kunnen en zijn niet bereid om tot inzicht gebracht te worden over datgene wat loos is. Eigenlijk weten ze zelf wel wat er loos is, maar dat willen zij niet toegeven, anders kunnen zij daar geen gebruik meer van maken op momenten dat het hen beter uitkomt.

Er zijn heel veel oneerlijke mensen, die in hun hart wel weten, dat zij oneerlijk zijn, maar dat liever niet toegeven, want ze zijn nog niet bereid, om in het vervolg wel eerlijk te zijn. Zij zijn al zo gewend aan hun oneerlijkheid, het is hen zo eigen geworden, dat zij hun eigen onwaarheid als waarheid zijn gaan geloven en daarmee op hun medemensen de indruk wekken, eerlijk te zijn en waarheid te spreken. Alleen degene die zelf in alles ernaar streven eerlijk te zijn en naar waarheid te spreken en te handelen, doorziet die leugens, die onwaarheid, al is die nog zo overtuigend als waarheid gebracht. Toch kan die eerlijke mens vaak zo’n onwaarheid niet aantonen en in een samenleving, waar veel mensen, als de gewoonste zaak, van onwaarheid waarheid maken, is het heel moeilijk om onwaarheid zichtbaar te maken.

Maar Mijn liefde, die voor iedereen ten goede werkt, zal ervoor zorgen dat, vroeg of laat, toch elke onwaarheid aan het licht komt en wel zo, dat niemand het meer kan ontkennen en dat niemand hetgeen niet waar is als waar kan blijven volhouden. Dat zal iedereen goed doen. Al zal het degene die onwaarheid volhield als waarheid wel moeite geven in nederigheid zijn onwaarheid te moeten toegeven, maar dat is toch ook voor diegene beter, omdat hij daarmee in zijn hart toch een beetje meer gereinigd wordt en ook dichter bij het zicht op waar leven in ware gelukzaligheid komt.

Daarom, als onwaarheid met ware liefde zichtbaar bewezen kan worden onwaar te zijn, is dat een goede zaak. En als een zogenoemde straf opgelegd kan worden, die in verhouding is met de schade die de onwaarheid teweeg heeft gebracht; en lering en inzicht kan geven tot het meer naar waarheid handelen en spreken, zal dat een goede zaak zijn. Maar als uit wraak of ergernis, uit boosheid of verwijten een straf wordt opgelegd, zal dat weinig helpen en weinig of geen verbetering geven aan de dader. Alleen Mijn zuivere licht van liefde kan dan nog goed doen aan zowel degene die onwaarheid sprak en naar handelde, als aan degene die uit ergernis, boosheid of wraak de dader bestrafte. Want het eerste zogenoemde bestraffen is in werkelijkheid geen straf, maar loutering die het hart helpt zich te bevrijden van onwaarheid, van leugens en bedrog, terwijl de tweede vorm van straffen het kwade alleen uitdaagt tot meer kwaad, meer onwaarheid, meer leugen en bedrog.

Wie uit liefde handelt, handelt altijd in wijsheid. Wie in wijsheid denkt te handelen, gaat voorbij aan liefde, terwijl juist liefde voor alles en iedereen het beste is en geeft in ware onweerlegbare wijsheid, die Ik getoond heb in Jezus Christus. Want Hij is Mijn liefde in ware oneindige wijsheid, Ik Zelf.

Hemels Brood 4363

Als je weet, dat de hele Schepping op ware liefde gebaseerd is, dan weet je toch nog maar heel weinig. Hoewel alles op aarde berust op ware liefde, heeft de mens op aarde ook te maken met het tegenovergestelde van ware liefde. En juist dat tegenovergestelde van ware liefde vertroebelt het zicht op ware liefde. Door dat vertroebelde zicht, kunnen mensen over ware liefde slechts weinig weten. Maar van tijd tot tijd laat Ik mensen door de vertroebeling heen zuiver zien en voelen wat ware liefde is en doet. Niet omdat zij daar een eigen verdienste aan hebben, maar omdat Ik het uit liefde de mens gun, om zelf tot meer liefde te komen.

Voor de meeste mensen is het wel duidelijk, dat ware liefde het goede voor iedereen wil en dat wie naar liefde handelt, voor iedereen ten goede handelt. Maar evengoed handelen nog weinig of geen mensen al helemaal in al hun doen en laten naar liefde. Dat komt omdat verreweg de meeste mensen geen zicht hebben op de uitwerking van hun daden op de hele schepping en alle mensen op aarde. Omdat veel mensen geen zicht hebben op het verschil tussen de werking van handelen naar liefde en de werking van handelen naar het tegenovergestelde van liefde. Zodat nu eens wel en dan eens niet gekozen wordt voor liefde en zodat soms wel begrepen wordt wat liefde is en kan doen, maar vaker niet begrepen wordt, hoeveel schade handelen naar het tegenovergestelde van liefde doet. Juist omdat vaak zelfs niet duidelijk is of iets wel of niet naar liefde is.

Toch is alles op aarde zo ingericht, dat de mens alles te weten kan komen over ware liefde en het verschil met het tegenovergestelde van ware liefde. Dat de mens zich bewust kan worden, hoeveel goeds liefde iedereen op aarde doet en hoe schadelijk het tegenovergestelde is, voor hemzelf en voor de hele schepping. Dat kan ieder mens op aarde ontdekken en gaan beseffen. Zoals de aarde is ingericht, gebeurt de lering van de mens door hemzelf en het in stand houden van alles wat daarvoor nodig is door Mij, door Mijn ware liefde voor alles en iedereen. Ik ben liefde en Ik geef liefde en in Mijn ware liefde wordt alles ten goede gedragen. Ten goede voor jullie allemaal. Tot jullie allen vervuld zijn van ware liefde in alles.

Hemels Brood 4365

Lieve hemelse Vader, van U begrijp ik, dat wij zijn wie U bent en wij mogen U leven, alsof wij het zelf zijn. Maar nu zijn wij gaan denken, dat wij U zelf zijn en dat al wat we zijn en kunnen ons eigen verdienste is. Alsof U niet meer bestaat, maar wij het bestaan zijn. Ik weet en Ik voel in mijzelf dat U in mij bestaat, dat U in mij leven bent, en ik weet dat meer mensen het ook zo voelen en weten. Toch is er ook in ons dat tegenstrijdige van het bewuste zijn van bestaan, alsof dat ons bezit is en wij vanuit ons bewuste bestaan, verdienste hebben aan ons handelen, aan ons doen en laten. Het valt mij moeilijk om wat ik van U begrijp en als waarheid besef, plaats te geven in mijn leven, in mijn doen en laten, zoals in werkelijkheid door U voor mij in al Uw liefde bedoeld is. En ik vermoed dat dat niet alleen voor mij geldt.

Aan jullie allen, die het hier bovenstaande in de waarheid van hun hart herkennen, zeg Ik, jullie liefhebbende hemelse Vader, het volgende: gezegend zijn jullie, Mijn lieve kinderen, die de moeilijkheid van het zijn en niet zijn in je hart herkennen en de tegengestelde kracht daarvan voelen in al je doen en laten ten opzichte van Mij in je hart en de bewustheid van je eigen zijn. Ik ken die moeilijkheid, die alle mensen aangaat. De moeilijkheid om precies werkelijk te zijn, jezelf bewust te zijn en tegelijkertijd Mij te zijn. Waarbij Ik jou Mij geef te zijn. Waarbij jij pas Mij bent, op het moment dat je er vrij voor kiest Mij te zijn, terwijl je niet anders in werkelijkheid bent, dan Mij. Jij bent in je werkelijkheid alleen je bewustheid van zijn. Je leven van dat bewuste zijn ben Ik.

Op aarde is het de bedoeling dat jouw bewustheid van zijn zich in vrijheid verenigt met Mij. Dat is een proces van groei en hoe meer je je van dat proces en van Mij in je hart bewust wordt, des te meer zie je de tegenstelling tussen wat je denkt dat van jou is, terwijl Ik het ben. Maar vergeet daarbij niet, dat Ik jou Mij gegeven heb te zijn. Hoe moeilijk dat voor jou, voor jullie, ook mag zijn om naar te leven, vergeet daarbij dan nooit dat Ik je leven BEN. Ik ben volmaakt, ware eeuwige liefde, ware eeuwige wijsheid uit liefde, Ik ben volmaakt gelukzaligheid. In volle werkelijkheid. En al is het voor jullie, voor jou, moeilijk om te zijn wat je bedoeld bent te zijn, zoals je in jezelf begint te begrijpen, het is moeilijk, maar niet onmogelijk. Omdat bij Mij alle dingen mogelijk zijn. Bij Mij zijn alle dingen mogelijk. Bij Mij.

En altijd vind je Mij in je hart, altijd kun je Mijn liefde voelen in je hart, altijd mag je Mijn hulp vragen en steeds zal Ik er zijn om je te helpen en raad te geven. Niemand gaat zijn weg over de aarde alleen, hoe eenzaam iemand zich ook voelt en hoe weinig of niets hij ook van Mij in zijn hart voelt of beseft, ook bij hem ben Ik en ook met hem ga Ik mee, elk moment, altijd en eeuwig, tot in het volmaakt gelukzalige leven voor iedereen, wat eeuwig is.

Hemels Brood 4366

Als mensen elkaar zouden kennen in hun waarheid van zijn, in hun oorspronkelijke volmaaktheid van zijn, in ware goedheid en liefde, dan zou er onder alle mensen alleen vrede en vriendschap zijn. Dan zou er geen jaloezie zijn, geen strijd om macht en meer willen zijn dan de ander, meer willen hebben. Probeer daarom in ware liefde door het onvolmaakte van mensen heen te kijken en onder al hun afdwalingen en tekorten, hun ware oorspronkelijke volmaakte eigen zijn te zien. Niet dat je hun afdwalingen en liefdeloze daden moet goedkeuren, maar zie je medemensen als goede zielen, die verstrikt geraakt zijn in de verleiding van het tegenovergestelde van liefde en haar wijsheid. Want de meesten zijn zich nog nauwelijks bewust van hun ware en goede, van hun volmaakte oorsprong, van het ware leven dat zij uit Mij in Mijn liefde en wijsheid van oorsprong zijn.

Hoeveel meer pijn wordt er opgeroepen dan nodig is, doordat niet gekeken wordt naar de onderliggende goedheid van mensen, als er op afdwaling van liefde niet gereageerd zou worden met boosheid, verwijt of zelfs met wraak, als er alleen reactie gegeven zou worden uit liefde, om iemand te helpen van de afdwaling terug te komen tot liefde. Het zou veel pijn en ellende, veel narigheid schelen, als mensen niet uit eigen ergernis, uit eigen ongenoegen, om eigen verlies, of dergelijke, de ander tot de orde zouden roepen. Want boosheid roept boosheid op en toch reageren mensen vaak boos of aanvallend, of verwijtend naar hun oneerlijke van liefde afdwalende medemensen. De meeste mensen willen genoegdoening voor geleden schade en straf om te voorkomen dat zij nog eens schade ondervinden van de dader. Zelden of nooit gaat het er om de boosdoener te helpen om tot meer goedheid te komen en de eigen schade in liefde te verdragen, om de ander te helpen. En zelden gaat het er om, om de medemensen voor de boosdoener te beschermen.

Zo goed als altijd denkt de mens vooral aan zichzelf, aan zijn eigen welzijn, zijn eigen rechten. Daarmee is alles in de samenleving doordrenkt. Daardoor is er ook meer leed dan nodig. Want Mijn zegen kan daar niet op rusten. Mijn zegen rust op verdraagzaamheid, op ware liefde, op zorg voor elkaar, ook voor de zwakken. Daarmee bedoel Ik niet de zwakken van lichaam, die ook zorg behoeven in ware liefde, maar met zwakken bedoel Ik degenen die de verleiding niet kunnen weerstaan en afdwalen in het tegenovergestelde van ware liefde. Zorg er voor, dat je daden daden uit liefde en zorg voor je medemensen zijn, zodat je steeds zeker bent van Mijn zegen. Vertrouw er op dat de tijd komt, dat de volle gelukzaligheid van waar leven aan alle mensen gegeven is.

Hemels Brood 4367

De opoffering van Mijn wezenlijkheid aan jullie zonden, is Mijn kruisiging in Jezus Christus op aarde. Dat heb Ik gedaan om jullie allen te redden. Dat heb Ik niet gedaan om eer te krijgen. Maar het is wel schrijnend, dat maar zo weinig mensen de enorme betekenis van Mijn sterven en opstanding een beetje beseffen. En dat zijn dan juist degenen, die in de verdrukking overeind blijven en trouw aan Mijn liefde blijven. Ook al kunnen zij nog niet in alles al vasthouden aan Mijn ware liefde, toch voelen zij in hun hart welk een enorme daad van liefde dat is. De diepte van die betekenis beseffen, zou zelfs de edelmoedigste mens nog ten dode beschamen, als Ik dat zou toelaten. Maar dat is voor niemand goed en daarom houd Ik die diepere betekenis nog verborgen tot het juiste moment, tot de tijd rijp is voor begrip.

Want het is niet de bedoeling dat de mens zich verliest in schaamte over zijn daden, alhoewel er veel gebeurt, waarover de mens zich ten diepste zou moeten schamen. Het is de bedoeling om de mens over alle schaamte heen tot waar en gelukzalig leven te brengen. Dat heb Ik met Mijn sterven en opstanding voor alle mensen veilig gesteld. Maar het zou veel mensen goed doen, als zij tot een zekere mate van schaamte zouden komen, al nu op aarde, over hun misdaden, hun liefdeloos gedrag ten aanzien van Mij, hun eigenlijke leven, en hun medemensen. Het zou hen goed doen, als zij nu al op aarde uit die schaamte tot liefdevoller gedrag zouden kunnen komen. Want hun weg in het hiernamaals zal er niet makkelijker op worden, als zij doorgaan met hun liefdeloos handelen. Ik zou hen de gevolgen graag besparen, maar zonder hun ziel te schaden, moet Ik hen wel in vrijheid hun liefdeloos handelen laten.

Hoe graag zou Ik hen allen willen toeroepen: stop met je liefdeloos handelen, neem jezelf in acht, kom tot ware liefde, want je handelen gaat je pijn brengen. En in hun hart roep Ik hen ook, maar zij hebben voor Mij geen oren. En Ik breng goede mensen op hun pad, die in klare taal Mijn woorden aan hen herhalen, maar ook voor hen hebben zij geen oren. Als jij van Mij aan je medemensen Mijn woorden toeroept, omdat Ik je in je hart daartoe inspireer, wees dan niet treurig als je niet gehoord wordt. Want in werkelijkheid horen ze Mij niet. Laat het gaan, laat het aan Mij. Ook hun oren zullen zich openen, als de tijd daarvoor rijp is.

Hemels Brood 4368

Als je wilt weten, hoe je het beste Mij kunt zijn, dan raad Ik je aan er niet vooral naar te streven in je doen en laten liefde te zijn, maar vooral ernaar te streven nederig en de minste te zijn. Want in nederigheid, in de minste zijn, kan Mijn liefde zich in jou ontwikkelen.

Veel mensen die in Mijn liefde geloven, streven ernaar Mijn liefde te zijn, maar voor de meeste is het moeilijk om precies te beseffen, wat wel en wat geen liefde is en hoe hun emoties over van alles en nog wat te beheersen. Daarom is de wens om in alles liefde te zijn genoeg en vervolgens is het van belang om tot volkomen nederigheid in alles te komen en in alles de minste te zijn. Dan ga je meer en meer in jezelf Mijn ware liefde voelen en beseffen wat in werkelijkheid ware liefde is. Dan ga je meer en meer zelf die liefde zijn en uit die ware liefde naar ware wijsheid handelen, ten goede van alles en iedereen. Want nu vullen veel mensen nog zelf in, wat zij denken dat liefde is en wat goed is om te doen. Hoe goed iemand het ook bedoelt, voor de ware zuivere liefde is de diepste nederigheid nodig en volkomen de minste kunnen zijn. En daarvoor is het nodig, om eerst goed te gaan begrijpen, wat ware nederigheid precies is en wat er precies bedoeld wordt, met de minste zijn.

In nederigheid de minste zijn, is niet zonder waarde zijn, is niet minderwaardigheid. Het is zijn wat je bent, zonder daar een waarde aan te geven. Het is zijn zoals je bent en daarmee dienstbaar zijn aan je naaste, vanuit de diepste nederigheid en daarmee vanuit Mijn liefde en wijsheid in je hart. Het enige wat voor de mens van belang is, om Mijn ware liefde en daaruit voorkomende wijsheid te zijn, is elke eigen verdienste, los te laten, elk doen en laten als bezit, los te laten, het eigen leven als een rechtmatig zelf verkregen bezit, los te laten en de nederigste houding ten aanzien van zijn bestaan aan te nemen, de meest verdraagzame houding ten aanzien van zijn medemensen aan te nemen, en in zijn hart contact met Mij te houden. Niet het eigen zijn loslaten, je doen en laten loslaten, krampachtig gaat handelen, om zo goed mogelijk naar Mijn wil te handelen, of op een stoel gaan zitten en alleen nog bidden om zo min mogelijk fout te doen.

Want leven op aarde is leren leven op aarde. En leren leven kun je het beste, door te leven! Dus lief mens, leef en leer en let daarbij op je houding. Maar fouten mag je maken, daar leer je van. Streef naar nederigheid terwijl je leeft !

Hemels Brood 4369

Dit stukje is speciaal voor alle mensen die dit lezen. Want in jullie hart is ruimte voor Mijn Woord, voor Mijn liefde, voor contact met Mij. In jullie hart groeit het begrip over wat Ik met Mijn Woord uitleg over waar leven, over Mijn bestaan, over jullie bestaan, over Mijn liefde voor alle mensen. In jullie hart groeit het besef van waar leven en wat er voor nodig is, om dat te bereiken. Speciaal voor jullie, om te bemoedigen.  

Want hoe meer jullie gaan begrijpen, des te meer drukt het om te zien, hoe weinig mensen Mij kennen en naar Mijn Evangelie willen leven. Des te meer ook, zien jullie hoeveel hoogmoed, egoïsme en gebrek aan zelfkennis er onder veel mensen is. Ook al zie je lichtpunten en maak je regelmatig wondertjes van Mijn liefde mee, er blijft nog zoveel ellende op de wereld, dat het soms twijfel geeft of het er allemaal wel toe doet. Hoe kun jij met je beperkte middelen, in je kleine kringetje, met al je liefde voor Mij en je medemensen, nu werkelijk iets tot stand brengen, wat er ook werkelijk iets toe doet. Laat je niet misleiden door alle afdwalingen van liefde die je om je heen ziet en meemaakt, die je over de hele wereld bij zoveel mensen ziet, waarbij het lijkt, dat het voor zoveel mensen wel nooit anders zal worden, dan dat zij in hun afdwalingen en hun misvattingen blijven volharden.

Aan jullie allen zeg Ik dit: hoe klein van geest en zonder werkelijk leven al die mensen op aarde en om je heen ook zijn, dat wat in jou leeft, de enorme geestelijke ruimte die jij in je hebt, de liefde die in jouw innerlijke ruimte uit Mij je hart vervult, is vele malen belangrijker om naar om te zien en te zijn, dan wat er om je heen aan afdwaling en ellende te zien is. Want in die enorme ruimte in jullie hart is niet alleen plaats voor Mij, maar ook voor die grote hoeveelheid verdwaalde mensen, die in jullie harten door Mij gevoed en gekleed gaan worden. Juist omdat jullie in je hart voor Mij plaats bieden, verruimt zich jullie hart wel zo, dat er voor al die verdwaalde mensen maar een klein aantal mensen nodig is, om ruimte te bieden aan die verdwaalde en misleide mensen. Omdat Ik die ruimte in jullie ben en Mijn ruimte is oneindig. Al wat je in liefde gunt aan verdwaalde medemensen die het moeilijk hebben, is het binnenlaten van die mensen in je hart en in de enorme ruimte van Mij in je hart, wat jouw liefde voor Mij is.

Dus lieve mensen die dit lezen, al zijn jullie met weinig, voor al die verdwaalde misleide mensen doet het er toe. Ook al lijkt dat buiten je, om je heen, weinig of niet uit te maken, in Mijn liefde in jouw hart maakt het oneindig veel uit. En al zijn jullie met weinigen, niet hoeveel maakt het verschil, maar jullie liefde voor Mij! Wees daarom niet treurig om alle leed wat je ziet en meemaakt, maar blijf vertrouwen op Mijn liefde voor alle mensen en het belang van ruimte in je hart, die door jouw nederigheid en liefde voor Mij, plaats geeft aan velen, die in verwarring afgedwaald zijn. Dat doet er toe. Jullie en alle mensen doen er toe. Want het allerbelangrijkste is nooit weg, hoe ellendig het er op de wereld ook aan toe gaat en hoe onveranderlijk dat ook lijkt, Mijn liefde is nooit weg en uit Mijn liefde komt het werkelijk allemaal goed!

Hemels Brood 4370

Veel mensen bidden Mij en zeggen in hun gebed: Vader, ik leg het in Uw Handen. Maar weten zij wel wat het in Mijn Handen leggen precies inhoudt. Een deel van de betekenis kennen zij wel. Maar aan een belangrijk ander deel wordt meestal voorbijgegaan.

De meeste mensen gaan er van uit, dat als zij het verloop van gebeurtenissen in Mijn Hand leggen, zij er op kunnen vertrouwen dat het goed komt. Voor dat deel van hun invulling hebben ze gelijk. Maar er is nog een bijkomende betekenis, die even belangrijk is, maar nauwelijks bekend. Op het moment dat iemand oprecht in zijn gebed aan Mij zegt, het in Mijn Handen te leggen, is het zijn overtuiging dat Ik het verloop van de gebeurtenissen helemaal van hem overneem en in orde breng. Maar in de vrijheid van keus, die Ik alle mensen gegeven heb, blijft er toch altijd zijn eigen vrije keus in de gebeurtenissen. Die neem Ik niet over. Zodat er in elke situatie die iemand oprecht in Mijn Handen legt, altijd ook zijn eigen keus blijft meespelen. Zodat iemand het in werkelijkheid pas helemaal in Mijn Handen heeft gelegd, als hij niet alleen er op vertrouwt dat Ik voor een goed verloop van de gebeurtenissen zorg, maar dat hij daarbij voor elke keuze die hij zelf te maken heeft in het verloop van de gebeurtenissen, in zijn hart bij Mij komt en alleen die keuzen maakt, die Ik hem in zijn hart aanraad, of, als het voor iemand nog moeilijk is om Mij in zijn hart te ervaren, hij ervoor zorgt, dat al zijn keuzen naar waarheid en oprechtheid, eerlijk en de ander ten goede komend zijn. Ten goede in geestelijke betekenis.

 

Want door de vrije keus van alle mensen kan Ik het niet alleen doen, iedereen blijft ook zijn eigen deel moeten doen. Dat wordt vaak vergeten. Wie op Mij vertrouwt, die zal Ik zeker niet beschamen, maar van nederigheid en liefde afdwalend gedrag, daarmee beschaamt de mens zichzelf. Een situatie in Mijn Hand leggen, betekent dus niet, zelf geen verantwoordelijkheid meer hebben en kunnen wachten tot Ik het allemaal ten gunste gekeerd heb voor degene die Mij daar om bidt. Wie de gebeurtenissen oprecht en eerlijk, in vol vertrouwen op Mij, in Mijn Hand legt, die zal Mijn Hand bemerken, achter de schermen, maar ook in zijn hart en diegene zal zelf ook naar Mijn Hand, dat is naar Mijn ware liefde, moeten kiezen te handelen. Want ook dat is onderdeel van het in Mijn Hand leggen. Ieders verantwoordelijkheid blijft. Gedenk dat bij alles wat je in Mijn Handen legt.

Hemels Brood 4371

Mensen zien allerlei planten, allerlei gewassen als onkruid. Maar er is geen onkruid. Er zijn snel groeiende en zich snel uitbreidende gewassen, die andere planten en struiken, zelfs bomen, verdringen, maar toch is er geen onkruid. Er is geen gewas zonder een betekenis voor de Schepping en zo is er ook geen mens met zijn handelen zonder een betekenis voor de Schepping. Er zijn wel planten, die je liever niet in je tuin hebt, juist omdat zij woekeren en andere planten verstikken. Er zijn ook mensen, die je liever niet in je omgeving hebt, omdat zij veel voor zichzelf willen, veel ruimte innemen en mensen om hen heen verstikken en belemmeren om hun weg te gaan.

Planten die je niet in je tuin wilt, trek je er uit. Maar er zijn planten, die zijn zo hardnekkig, je trekt ze allemaal uit en ineens zijn ze er toch weer en kun je opnieuw beginnen. Die krijg je zo goed als niet volkomen verwijderd. Zo is het ook met mensen. Je wilt ze helpen het kwaad in hen uit te bannen, helpen het goede meer ruimte te geven en ook in jezelf probeer je zelfs het hardnekkigste eruit te krijgen. Maar keer op keer bemerk je, dat je toch nog niet in alles ware nederigheid bent, volkomen zonder eigenbelang hebt gehandeld, naar ware liefde je keuze gemaakt hebt. Dan bemerk je, dat je toch nog ergernis gevoeld hebt, verwijtend geweest bent, je recht gezocht hebt, je verdedigd hebt om niet als minste benadeeld te worden. Dat zijn je niet gewenste planten in je tuin, die je er maar niet uit kunt krijgen. Maar weet je, jouw “tuin” ligt als kleine tuin, die je gegeven is om te verzorgen, in Mijn oneindig grote Tuin, welke Mijn Schepping is, waar jij en je “tuin” een deel van bent.

Jij kunt niet alle ongewenste planten voor altijd uit je “tuin” verwijderd krijgen, als niet ook uit Mijn Tuin, Mijn Schepping, alle ongewenste planten verwijderd zijn. Zover is het nog niet. In Mijn Schepping zijn nog veel mensen, die in zich nog veel afdwaling hebben van waarheid en liefde, afdwaling van waar leven. Zij zijn niet het onkruid in de Schepping, maar wel is hun handelen, als het geen waarheid en liefde is, ongewenst. Omdat zij met hun handelen het één worden van alle mensen in Mijn liefde met Mij tot volle gelukzaligheid belemmeren. Alleen, dat heb Ik toegelaten in Mijn Tuin, Mijn Schepping. Om wijze redenen en uit grote liefde voor alle mensen. Doe daarom, als je werkt in je tuintje, dat niet alleen, maar altijd samen met Mij, dan houd je de juiste balans, tot in Mijn grote Tuin, de Schepping, alles volmaakt gelukzalig is.