Hemels Brood 4310 t/m 4340

Hemels Brood 4310

De woorden die Ik spreek, spreek Ik in ieders hart, niemand uitgezonderd. Maar niet in ieders hart worden Mijn woorden gehoord, verstaan, begrepen. Elk woord dat Ik spreek is waarheid en nooit anders dan waarheid, elk woord is liefde en nooit anders dan liefde. Mijn woord heeft nooit dwang en is niet eisend. Elk woord dat Ik spreek, is altijd in dezelfde taal, te verstaan en te begrijpen door iedereen die diezelfde taal spreekt.

Op de wereld worden veel verschillende talen gesproken en daarin onderverdeeld allerlei verschillende dialecten. Maar Mijn taal hoort daar niet bij. Al die wereldse talen hangen samen met het gebied waar mensen met elkaar dezelfde taal spreken of hetzelfde dialect. Mijn taal is niet van enig aards gebied, Mijn taal is de hemelse taal, gesproken door Mij en alle hemelbewoners. Dat Mijn woord niet door alle mensen verstaan en begrepen wordt, terwijl Ik het in ieders hart spreek, komt door het onbekend zijn met Mijn taal.

Zoals er tussen de verschillende gebieden verschillen zijn in de door mensen op aarde gebruikte talen, zo is er ook verschil tussen al die aardse talen en Mijn taal. Mijn taal heeft niets met een gebied te maken, maar met het hart. Ieder mens kan Mijn taal spreken, in elk gebied, met welke taal dan ook. Dat mensen Mijn woorden niet verstaan en niet begrijpen, ligt er dan ook niet aan, in welk aards gebied zij wonen en welke taal zij op aarde gewend zijn te spreken, het ligt er aan hoe het met hun hart gesteld is en welke taal zij uit hun hart spreken. Is die taal hard, vol van onwaarheid en met geen of weinig liefde, dan is Mijn woord in zo’n hart niet of nauwelijks te verstaan en niet te begrijpen. Maar is er veel liefde en waarheid in het hart van iemand, dan zal zijn hart een aangename vriendelijke taal spreken en diegene zal veel van Mijn woord in zijn hart verstaan en begrijpen.

In welke aardse taal iemand ook maar gewend is te spreken op de aarde, in al zijn woorden in die aardse taal zullen Mijn woorden, in Mijn taal, doorklinken. En iedereen, al spreken zij die aardse taal niet, zal in zijn hart verstaan, wat van Mijn woorden doorklinkt, in die aardse taal. Want elk hart heeft de mogelijkheid om Mijn woorden in Mijn taal te verstaan, dwars door woorden heen, die in een aardse, voor hem ombekende taal, worden gesproken. Daarmee leeft Mijn woord, zonder dat het werelds bekend is, veel meer dan gedacht wordt. Ken jij Mijn woorden in je hart en hun betekenis, ook al spreek je ze niet, dan spreek je ze toch, in je eigen taal, hoorbaar voor alle mensen, in alle talen! IK LEEF!

Hemels Brood 4311

Alle afwijking van liefde is Satan. Heeft Satan daarmee een eigen bestaan? Satan heeft geen eigen bestaan, zijn bestaan is de afwijking van liefde van de mens. Ik Ben en Mijn Zijn is liefde. Mijn Zijn is alle bestaan en alle bestaan is leven. Leven is liefde, ware werkelijke liefde. Alles wat daarvan afwijkt is niet werkelijk en heeft alleen een kracht door de afwijking van de mens van liefde.

Met het vervallen in hoogmoed is de niet werkelijke tegenkracht van liefde Satan genoemd. Deze Satan is daarmee ook de verleiding van de hoogmoed en alles wat daarmee in verband staat. Het ware licht is tot een door hoogmoed vervalst licht geworden, waardoor de werkelijkheid niet meer te zien was door de hoogmoedig geworden lichtdrager en allen uit hem. Deze hoogmoed is hem tot vlees geworden, materie waarin zijn werkelijk leven gevangen gehouden is, de aarde, de mens.

Want zijn licht is in talrijke delen verspreidt, door Mij in de mens op aarde gebracht, door Mij gezuiverd in de mens Jezus Christus, op aarde gekomen in het ware werkelijk zuivere licht, om onder de mensen het ware licht terug te brengen, wat zij van oorsprong zijn. Mijn werkelijk licht, Mijn ware liefde, het eeuwig ware leven. Zo ben Ik niet gekomen om te strijden tussen goed en kwaad, maar om het ware licht terug te brengen, om het valse licht te zuiveren in de harten van alle mensen. Want in het ware licht is alleen ware liefde en in die ware liefde kan geen hoogmoed zijn. Daarom is het de ware onbaatzuchtige liefde die zonder strijd Satan volkomen overwint. Het enige wat nodig is, is die liefde aannemen.

Wie in Mijn licht kijkt, ziet de werkelijkheid, die liefde is en ziet werkelijk leven, ware oneindige gelukzaligheid. Zodra hij in zichzelf inziet, dat de beste keus in zijn vrijheid van zijn, liefde is, begint in hem het valse licht uit hoogmoed te verdwijnen, voor Mijn ware werkelijke licht en in het door Mijn zuivere licht gereinigde hart, is zoveel liefde en zuiver licht, dat alle hoogmoed verdwenen is. Voor altijd verdwenen is. Want wie eenmaal in vrijheid alleen nog voor Mijn ware liefde kiest in al zijn handelen, zal zich altijd bewust zijn Mijn zuivere licht wat hij in zich draagt en daarmee altijd beseffen en weten, dat alleen ware onbaatzuchtige liefde, het ware leven, hem werkelijke eeuwige gelukzaligheid geeft en hij zal vrij zijn van hoogmoed en van de verleidingen tot hoogmoed, vrij zijn van Satan, die werkelijk niet is.

Kom voor Mijn ware licht in je hart bij Mij en Mijn liefde zal je doorstralen en je hart vullen met werkelijk zuiver licht, met Mijn zuivere ware liefde, die je hart tot de ware levensvreugde brengt, tot wat jij werkelijk bent: Mijn leven, Mijn liefde, jouw eigen ware, van jezelf bewuste, werkelijke bestaan.

Hemels Brood 4312

Wie Mij kent, kent de Vader, want de Vader en Ik zijn Eén. Wat zegt dat nu precies? Alleen in het ware licht is het ware leven te zien. Mijn licht toont Mijzelf. Maar wie Mij wil zien, heeft Mijn licht nodig om te kunnen zien. Alleen Mijn licht laat het werkelijke leven zien, Mijn leven, Mijn Zijn. Mijn licht en Ik zijn Eén. Alleen degene die volkomen oprecht, in alle eerlijkheid en zuiverheid, Mijn licht wil krijgen, om het ware leven te gaan zien en begrijpen, om al wat in hem nog afwijkt van waarheid en liefde, wat in zijn doen en laten nog afwijkt van waarheid en liefde te gaan zien, en bereid is de pijn die dat kan geven, te dragen, de vernedering die dat kan geven, te dragen, krijgt Mijn licht en zal zien. Door Mijn licht en in zijn volkomen oprechte nederige spijt, en erkenning van zijn van liefde en waarheid afwijkende doen en laten, zal hij het ware leven, de ware liefde, de volle waarheid, Mij gaan zien in hemzelf.

Alleen door Mijn licht kunnen mensen tot Mij komen. Maar er is onder de mensen veel vals licht, veel belemmering waardoor mensen niet in alle oprechtheid en waarheid tot Mijn licht komen. De wereldse genoegens, verlangens tot macht en eer, trots over daden, eigenbelang, overschaduwt voor het grootste deel nog in en om de mens heen, Mijn zuivere ware licht van liefde en waarheid. Iedereen kan in volkomen oprechtheid in zijn hart bij Mij komen en Mijn licht kan alles wat in zijn hart is verlichten en alles tonen wat goed en waar is en alles wat dat niet is. Alleen de keuze voor Mijn licht laat alles naar volledige waarheid zien.

Geen mens kan dat licht zijn wat Ik Ben. Door een mens heen kan Mijn licht, wat Ik Ben, schijnen, maar de mens zelf kan alleen Mijn licht in zijn hart ontvangen. In ieders hart ligt een vonk van Mijn licht en zodra die mens wil, in alle oprechtheid, eerlijk, en bereid is tot werkelijk zien, en al naargelang die mens Mijn licht kan verdragen, licht die vonk op en toont Mij, Mijn liefde en wijsheid, zijn ware leven. Want de Vader en Ik zijn Eén.

Hemels Brood 4313

De wereld is vol tegenstellingen, die heel verwarrend kunnen zijn. Die tegenstellingen hebben allemaal te maken met voors en tegens, met goed en kwaad, met willen en moeten. En steeds komt het op de keuze aan, wat te kiezen van al die tegenstellingen en wat is daarvan goed en uit liefde en waarheid en wat is dat niet. Vaak is het voor de goedwillende mens heel moeilijk om onderscheid te maken, tussen al die tegenstellingen die als een warboel soms waar en dan weer niet waar blijken te zijn. Vaak wordt dat eerst na de keuze duidelijk, maar dan is de keuze al gemaakt. Dan is de werking van de keuze moeilijk terug te brengen, tot wat eigenlijk de bedoeling was en dan zijn er nieuwe keuzen nodig, om tot het ware juiste te komen. Zo is het op aarde gesteld. Niets is wat het lijkt en niets lijkt wat het is en weet dan maar eens, wat het beste is, wat waar en goed is en wat niet.

Ik Ben waar, Ik Ben goed, Ik Ben liefde, Ik Ben eeuwig onveranderlijk en Ik Ben in jouw hart voor jou in oprechte nederigheid altijd bereikbaar. Om je te helpen dat voor jou zo moeilijke onderscheid te maken, voor jezelf in een wereld, waar je door alle gekrakeel en onwaarheden zomaar geen weg meer weet. Om je zicht te geven op wat waar en goed is en wat niet. Ik ben in je hart bereikbaar, om je alles te geven en te laten weten wat je nodig hebt, om in ware liefde voor je medemensen te leven, ook al leven zij die liefde nog niet. Want al heeft de wereld in heel zijn omvang ook invloed op jouw leven, al heeft alle onwaarheid en afdwaling van liefde ook invloed op jouw leven, toch kun jij altijd nog bij Mij komen in je hart en daar weten, wat goed en waar is en wat niet. Daarbij kun je voor alles ook weten welke keuzen jij in die rumoerige wereld het beste kunt maken uit Mijn liefde voor alle mensen en degenen om je heen. Laat je niet in verwarring brengen, Ik geef je al wat je nodig hebt in je hart, vertrouw daarop. Dan maak je steeds de juiste keuzen en zie je zuiver wat waar en goed is.

Hemels Brood 4314

Als de gedachten het hart overstemd hebben, raak je soms de weg kwijt. Dan wordt er eerst gedacht en gedacht, om de weg weer terug te vinden. Maar pas als het hart er weer bij betrokken wordt, kan ook de weg weer gevonden worden. Dit gebeurt vaker bij mensen, met de beste bedoelingen worden de gedachten steeds belangrijker en wordt het hart overstemd. Juist omdat het met de beste bedoelingen gebeurt, wordt niet herkend, dat het hart daarmee overstemd is geworden. Pas als de verwarring zodanig is, dat er geen rust meer in de gedachten te krijgen is en het één net zo min geschikt lijkt als het ander, wordt in het hart een beroep op Mij gedaan, waarbij vaak de gedachten over een situatie nog te sterk aanwezig zijn, om Mijn advies te horen of te verstaan.

Dan komen de twijfels of Ik er wel ben, of Ik de vraag wel gehoord heb, of Ik wel wil helpen, of de vraag wel juist gesteld is, enz. Ja, Ik ben er en ja, Ik heb geluisterd en ja, Ik wil helpen. Alleen, daarbij is het wel nodig, om de eerdere gedachten helemaal los te laten en niet alles wat als niet mogelijk bedacht is, vast te houden als niet mogelijk. Want al die conclusies belemmeren een vrij voelen met het hart en een vrij verstaan van Mijn adviezen in het hart. Dat kan wel eens heel moeilijk zijn, vooral als de gedachten al ernstig vast gelopen zijn en de conclusies er te sterk aan gekleefd zijn. In zo’n situatie helpt het, om eerst even met iets heel anders bezig te gaan en daardoor los te komen van die gedachten en conclusies. Daarmee komt ook het hart weer vrij en wordt niet meer overstemd. In dat vrij gemaakte hart kan Ik Mijn advies geven, wat dan gemakkelijk goed te verstaan is. Zo kan de juiste weg weer gevonden worden, er zijn geen gedachten meer nodig. Het hart is weer vrij en de weg is weer duidelijk.

Ben je soms even in verwarring gebracht en al maar aan het denken? Laat je denken los en kom bij Mij, dan laat Ik je de weg zien in je hart en komt alles helemaal goed, in ware liefde goed.

Hemels Brood 4315

Al zou je Mij en het hemelse nog zo precies voor iemand beschrijven en uitleg over geven, als diegene niet met de beste bedoelingen, eerlijk en oprecht, in nederigheid luistert, zal Mijn Rijk voor diegene toch onzichtbaar blijven, hoe goed je het ook bedoelt ten spijt. Want er zijn geen woorden te bedenken om Mijn Rijk te omschrijven, in welke taal dan ook, als daardoorheen niet Mijn taal meespreekt.

Mijn taal spreekt in elke taal mee, als gesproken wordt uit ware liefde in nederigheid. Toch blijft Mijn Rijk voor iedereen die niet oprecht en met de beste bedoelingen luistert, verborgen. Want alleen het eerlijke oprechte hart verstaat Mijn taal, daarbij maakt het niet uit welke aardse taal gesproken wordt. Verbaas je er niet over, als je heel duidelijk en precies uitleg geeft over Mij en Mijn hemels Rijk, over Mijn liefde voor alle mensen en de hele schepping, zelfs al spreek je daarmee nog zo waar en precies zo als het is, dat je niet wordt verstaan, niet wordt begrepen. Want degene aan wie je vertelt, kan alleen zoveel verstaan en begrijpen, als met de situatie in zijn hart mogelijk is. Het ligt dus niet aan de woorden en de goede manier van uitleg, maar aan de luisteraar, of je verstaan en begrepen wordt.

Evengoed is het belangrijk dat je blijft vertellen, blijft uitleggen en dat je dat zo duidelijk en precies mogelijk doet, eerlijk en oprecht, met een nederig hart. Want wat een hart vandaag nog niet verstaat, blijft wel in de herinnering en op zeker moment begint het hart het te verstaan. Dat kan al de volgende dag zijn. Of pas tien jaar later. Dat maakt niet uit. Voel Mijn woorden in je hart, schrijf ze neer, spreek ze uit, begrijpen mensen het nu niet, dan komt er later een moment, waarop zij wel gaan begrijpen. Alles op zijn tijd. Voor jou is het nu tijd om te schrijven en te spreken wat Ik je in je hart laat weten. En al versta je zelf ook nog niet alles, dat komt ook voor jou meer en meer. Volg je hart, volg Mijn stem in je hart, wees eerlijk en oprecht, dan spreek je Mijn taal. Hore wie horen kan.

Hemels Brood 4316

Zeggen hoe het moet en weten hoe het moet, is nog niet doen zoals het moet. Moeten is een dwang, maar de mens is vrij om zijn eigen keuzen te maken. Er kan dus geen sprake zijn van moeten. Toch heeft moeten wel een plaats in het geheel. Als je iets specifieks wilt bereiken, ga je uitzoeken hoe je dat kunt bereiken. Dan ontdek je welke stappen er nodig zijn, om datgene te bereiken. Al die stappen die nodig zijn moet je doen om je doel te bereiken. Maar je bent vrij en niets moet.

Zie je, zo is het ook met Mijn moeten. Je bent vrij, je moet niets. Maar er is iets te bereiken, als je de stappen die Ik je voorhoud, doet. Die stappen moeten, om dat te bereiken. Ik kan je alleen zeggen wat er te bereiken is en met welke stappen je dat bereikt. Of je datgene wilt bereiken en de nodige stappen ervoor wilt doen, is aan jou in je vrijheid van keus. Maar als je iets wil bereiken, iets wat jezelf bedenkt of iets dat Ik je aanreik, dan is het nodig, en dat is: moet je, die stappen doen die volgens jou nodig zijn, of die Ik je laat weten. Ik laat je de nodige stappen weten zonder dwang, zonder moeten, want de keus is aan jou.

Wat willen de meeste mensen bereiken? Dat is vrij duidelijk: gemak, welzijn, gezondheid, macht, aanzien etc. En waarom willen de meeste mensen dat? Omdat zij allen denken daarmee gelukkig te zijn. Vergeet nu eens al dat gemak, welzijn, gezondheid, macht, aanzien etc. en houd dan eens alleen het gelukkig willen zijn over. Dan zeg Ik: volg Mijn advies op en je wordt helemaal gelukkig! Niet even, maar blijvend! Volg de stappen van Mijn advies op en word blijvend gelukkig. Wil je dat? Ja, wie wil dat nu niet. En dan komt het, dan moet je wel alle stappen die Ik je zeg dat nodig zijn, doen. Het hoeft niet, want je bent vrij te kiezen. Maar het moet wel, als je voor blijvend geluk kiest. Zie je nu dat moeten heel betrekkelijk is? Als je het woord moeten verkeerd opvat, is het dwang en ben je niet vrij. Zo is het in veel religies een dwang geworden. Maar als je het woord moeten opvat, zoals Ik het bedoel, is het geen dwang, alleen een advies om op te volgen uit vrije wil.

En daar kan Ik nog dit aan toevoegen: jij en alle mensen leven in Mijn eeuwige liefde, jullie zijn Mijn eeuwige liefde. Mijn eeuwige liefde is jullie eeuwige gelukzaligheid. In vrijheid van zijn word jij Mijn liefde zelf, groei jij tot Mijn liefde uit, als eigen bewust zijn, zoals een kind uitgroeit tot volwassene, zoals het lam uitgroeit tot schaap, zoals de knop uitgroeit tot bloem. Het bijzondere daar aan is, dat het lam en de knop zich niet bewust zijn, terwijl jij jezelf bewust bent in vrijheid van zijn en zo zul jij je dan ook, als je uitgegroeid bent in je vrijheid van zijn, bewust zijn van Mijn liefde, die je dan volkomen vrij zelf bent, in de volle blijvende gelukzaligheid van levend zijn!

Hemels Brood 4317

Als eenmaal iets verkeerd gaat, is dat moeilijk te herstellen. En al is het hersteld, het geheugen van veel mensen is heel selectief. Al heeft iemand honderd goede zaken op zijn naam staan, één fout blijft in het geheugen hangen en al die goede zaken tellen niet of nauwelijks nog mee. Het herstel van een goede naam is vele malen moeilijker en duurt heel veel langer, dan het moment van roem over een goede daad. Zelfs als een goede naam door leugens in een kwaad daglicht gesteld is en duidelijk is geworden, dat het om leugens gaat, blijft er toch een smet op die naam achter. Zo gaat het bij mensen.

Maar zo gaat het niet bij Mij. Bij Mij telt al het goede en bij Mij blijft al het goede tellen. Ik zie niet naar dat wat mis ging, als daar spijt over betuigd is. Ik help de mens te zien wat mis ging, Ik help de mens om tot inzicht te komen over zijn goede en zijn verkeerde handelen. Ik verwijt niet, Ik help. Als er iets verkeerd gaat, als iemand het verkeerde doet, laat Ik hem dat zien, niet als verwijt, niet uit boosheid, maar om diegene tot inzicht te brengen over zijn verkeerde handelen. Om hem de kans te geven zijn handelen te herstellen en terug te komen tot het juiste, het goede handelen. En zodra diegene zijn verkeerde doen herstelt en oprecht spijt toont, telt het helemaal niet meer mee, telt alleen weer wat hij goed doet en goed gedaan heeft. Kijk er daarom niet naar, of mensen naar je verkeerde daden blijven wijzen, als je ze oprecht bekend en hersteld hebt, laat je dan door anderen niet van de wijs brengen. Hun gedrag is hun verantwoordelijkheid.

Als mensen je nawijzen en onaangenaam behandelen, kun je het best in je hart bij Mij komen en Ik geef je kracht en ware liefde om toch blij te blijven in je hart en te verdragen. Het oordeel van mensen telt niet, leg het naast je neer, laat je er niet verdrietig door maken. Want Ik heb jou lief. Laat Mijn liefde altijd de vreugde in jouw hart zijn, wat mensen ook van je zeggen of denken of hoe ze je ook behandelen. Houd je altijd vast aan Mijn liefde en houd je hart in vrede en in vreugde met Mijn liefde!

Hemels Brood 4318

Als iemand eenmaal begrijpt hoe het beste te handelen voor zijn bestwil, voor zijn welzijn, wil dat nog niet zeggen, dat hij zo ook zal handelen. Er is ook geloof bij nodig. Hij moet ook geloven in het beste voor hem. Zolang iemand nog in geld en macht als het beste voor hem gelooft, zal hij een nog zo begrijpelijke uitleg over het beste voor hem en hoe te handelen om dat te bereiken, naast zich neerleggen. Hij zal vasthouden aan zijn streven naar geld en macht en al begrijpt hij de uitleg, hij zal zijn geld en zijn macht niet willen afstaan.

Dat is de belemmering voor veel mensen, niet willen afstaan, vast willen houden aan aardse genoegens, omdat veel mensen niet in hemelse vreugde, in hemelse geestelijke, geluk gevende rijkdom geloven. Dan kunnen mensen wel begrijpen dat liefde en waarheid de enige manier is om tot een goede samenleving te komen, maar ze geloven er niet meer in, dat het daarmee daadwerkelijk te bereiken is en het lijkt voor hen makkelijker om geld en macht te bereiken op hun eigen manier, los van waarheid en het niet zo nauw nemen met liefde. Maar altijd nog ben Ik het ware leven, en eeuwig en onveranderlijk blijf Ik het ware leven. Mijn leven is waarheid en Mijn leven is zoals Ik Ben: ware liefde. Zoals Ik het ware leven ben, zo is het leven van ieder mens: ware liefde.

Ook al handelt de mens niet naar het leven dat hij is, naar de liefde die hij is, zijn leven, Mijn ware liefde handelt daar wel naar! Begrijp dat goed: Mijn leven is liefde en zo handel Ik dus altijd naar liefde, in ieder mensenleven. Of de mens in zijn leven, in zijn vrijheid, wel of niet naar liefde kiest te handelen, Ik blijf altijd en eeuwig onveranderlijk, wel naar ware liefde handelen. En dat heeft voor ieder mens persoonlijk, een werking die er op gericht is om hem niet alleen tot het begrijpen van waar leven te brengen, maar ook om hem in zijn hart tot geloof te brengen. Tot geloof in Mij, het ware leven, ware onbaatzuchtige liefde, in volkomen vrijheid van zijn, de enige ware eeuwige gelukzaligheid voor alle mensen.

Hemels Brood 4319

Als je begrijpt dat het belangrijk is, om in alles naar liefde te leven, ben je er nog niet. Want de verleiding om van liefde af te wijken, blijft er toch ook nog steeds. En één van de moeilijkste verleidingen is dan niet het willen hebben van geld of macht, maar het verdragen van onrecht toegebracht door liefdeloosheid.

Want wie begrepen heeft dat welzijn niet gaat om het hebben van geld en macht, maar om ware liefde, die wordt niet meer zo gemakkelijk verleid, om het pad van de liefde te verlaten voor geld of macht. Maar onrecht is wel een verleiding, om het pad van liefde te verlaten. Onrecht heeft een grote verleidingskracht om het pad van de liefde in onverdraagzaamheid te verlaten en boosheid op te wekken, met verwijten en ruzie. Het is voor veel mensen heel moeilijk, om in verdraagzaamheid te blijven, als hen onrecht is aangedaan en dit onrecht niet ongedaan gemaakt wordt. Er ontstaat haat uit boosheid en in die haat is geen liefde meer te bekennen. Verdraagzaamheid is moeilijk vast te houden, als iemand onrecht wordt aangedaan. En het kleinste beetje onrecht kan al een klein zaadje van haat in het hart achterlaten.

Ook iemand die zich niet begrepen voelt en geen kans krijgt om wel begrepen te worden, voelt dat als onrecht en kan daardoor in moeilijkheden komen. Want ook dat kan een heel klein zaadje van haat in het hart achterlaten. Elk zaadje van ongenoegen kan uitgroeien tot handelen wat niet meer naar ware liefde is. Er zijn steeds wel mensen die een ander onrecht aandoen, die verwijten maken, iets van iemand verdraaien, niet goed naar iemand luisteren, verkeerde conclusies trekken en dat gebeurt met opzet, maar ook ongewild, ongemerkt. Let erop dat je niet iemand kwetst, onrecht aandoet. Let erop dat je, als je gekwetst wordt door onrecht, niet in onverdraagzaamheid vervalt. Want je verwijdert jezelf daarmee van het pad van de liefde, of het verwijdert een ander van het pad van de liefde!

Vraag Mij steeds om kracht, om verdraagzaamheid en om in liefde te blijven. Blijf daarbij steeds in nederigheid, dan vul Ik je hart met alleen Mijn liefde en dat verdrijft alle onverdraagzaamheid en brengt je terug in ware liefde.

Hemels Brood 4320

Materieel gezien komen heel veel mensen niets tekort. Ze hebben meer dan nodig is en er is nog veel meer beschikbaar. Daardoor is er voor hen geen reden om te zoeken naar iets anders dan materieel bezit en genoegens. Daardoor blijft er bij veel mensen een geestelijke armoede, die zij niet bemerken als armoede. Maar als hen iets gebeurt, dat de voor hen normale gang van zaken verstoort, dan wordt die geestelijke armoede merkbaar. Want dan hebben velen het zicht niet, hoe daarmee om te gaan.

Geestelijke armoede is niet op te lossen met materieel bezit en geldelijk welzijn. Geestelijke armoede heeft niets te maken met materieel bezit, of toch wel? Want materieel bezit belemmert de groei van geestelijke rijkdom. Wie veel bezit en een gemakkelijk leven leidt, heeft geen oefening gekregen in het omgaan met moeilijkheden en geen groei gemaakt in werkelijk levensbesef, in wat werkelijk van belang is voor het ware leven, dat niet materieel is, maar innerlijk, geestelijk innerlijk. Leven gaat niet vanuit de materie, maar vanuit het hart. Leven is niet materie, leven is liefde. Dat beseffen is geestelijk besef. Maar dat geestelijk besef is bij materieel levende mensen heel weinig ontwikkeld. En dat is de ware armoede. Niet het gebrek aan geld en goederen, niet het gebrek aan materieel bezit, maar het gebrek aan besef wat waar leven is.

Pas als het leven een beroep op het innerlijk van de mens doet, door omstandigheden die niet met geld en goederen zijn op te lossen, niet met materieel bezit en genoegens zijn op te lossen, gaan mensen zoeken naar het hoe en wat van het ware leven, zoeken naar andere bronnen dan geld en goederen om tot oplossingen te komen. Pas dan wordt hun geestelijk innerlijk besef gewekt. Daarom is het goed dat er steeds weer allerlei omstandigheden zijn, die met materiële bronnen niet op te lossen zijn, maar wel met de innerlijke ware levensbron van liefde die Ik Ben. Uit die Bron, die Ik Ben, mag iedereen putten, de ware levenskracht, waarmee zijn geest groeit en het besef van waar leven groeit, waarmee ware liefde groeit en waarmee alle met materieel bezit niet op te lossen omstandigheden, toch opgelost kunnen worden, niet materieel, maar geestelijk. Want in ieder mens Ben Ik, niet materieel, maar het ware leven, ware liefde. En in ieder mens ben Ik de enige Bron van leven, niet materieel, maar geestelijk, waar en werkelijk.

Zoek daarom niet het gezapige leven met materieel bezit, maar accepteer en waardeer de omstandigheden die niet materieel en met macht opgelost kunnen worden, want dan leer je het ware geestelijke leven in je kennen en kun je groeien in de ware geestelijke rijkdom van Mijn levend Koninkrijk. Kom en put uit de Enige ware Levensbron in je hart die Ik Ben en jou tot het ware gelukzalige leven leidt, los van allen materie, los van alle bezit, los van wereldse armoede, het ware geestelijk eeuwige gelukzalige leven. Ik ben in jou je ware Bron van ware geestelijke levende Rijkdom!

Hemels Brood 4321

Er zijn lange en korte wegen om tot het besef van waar leven te komen. Ik geef steeds de kortste weg aan. Maar als iemand voor een langere weg kiest, ga Ik net zo goed met hem mee en begeleid hem met Mijn liefde, als wanneer hij voor de kortste weg zou kiezen. Zelfs ga Ik mee met degene die voor de langste weg kiest en steun hem die hele lange weg met Mijn liefde. Voor Mij is iemand die voor een lange weg kiest niet minder, dan iemand die voor een korte weg kiest. Hun wegen zullen anders verlopen, maar Mijn liefde is niet anders voor de één of voor de ander.

Niet iedereen heeft dezelfde talenten en mogelijkheden, er zijn verschillen in karakter en opvoeding, in scholing en omstandigheden. Door al die verschillen zijn mensen niet met elkaar te vergelijken en zijn de keuzen die mensen maken, ook niet met elkaar te vergelijken. Ieder mens is uniek en in al die verschillende omstandigheden zullen al die verschillende en unieke mensen hun eigen keuzen maken. Al die keuzen vormen met elkaar het leefpatroon op aarde. In dat leefpatroon heeft ieder mens zijn eigen unieke plaats en gaat ieder zijn eigen unieke weg, nooit zonder Mijn liefde. Juist door Mijn onveranderlijke, voor iedereen dezelfde, liefde, kan ieder zijn unieke weg gaan en of die weg lang of kort is, op alle wegen worden alle mensen door Mij in grote liefde begeleidt. Wel zo, dat zij allen tot het ware gelukzalige leven kunnen komen. De één wat eerder dan de ander.

En al lijkt er voor de mensen, in hun unieke keuzen en hun eigen gekozen wegen, geen samenhang te zijn, Mijn aanwezigheid in allen, Mijn oneindig grote liefde, Mijn erbarmen met alle mensen is de samenhang. In Mijn liefde kunnen mensen tot Eenheid komen. Wat je kiest, welke weg je gaat, hoe je bent, wat je doet, in Mijn liefde vorm je met al je medemensen toch eenheid, groeiend in waarheid, groeiend in liefde, tot alle mensen samen gelijk zijn aan Mijn liefde, in al hun verschillen toch tezamen één zijn in Mijn liefde. Welke weg je gaat, wat je ook kiest, Ik ben er altijd voor je, Ik help je altijd, jou net zo goed als ieder ander. Want Mijn liefde is voor jou even groot als voor alle anderen. Nu en altijd!

Hemels Brood 4322

Alle verschillen die er zijn, zijn verschillen die Ik Ben in ware liefde. Niets kan zijn, zonder dat Ik Ben in ware liefde. Zo kunnen alle verschillen alleen zijn, in Mijn ware liefde en de vrijheid van de mens kan in alle facetten zo zijn, uit de verschillen die Ik Ben in ware liefde. Alleen in Mijn liefde, nooit in het tegenovergestelde van liefde. Al het tegenovergestelde van liefde is niet werkelijk, maar een voor de mens zichtbaar gemaakte fictie, om hem tot het begrijpen van zijn wezenlijkheid en ware bestaan in Mijn liefde te kunnen brengen, om hem tot het besef van zijn leven in Mijn liefde te kunnen brengen, tot het kennen van Mij en zichzelf in waarheid en een ware liefde.

Om hem zijn misvatting over leven te laten zien, begrijpen en voelen en om hem in zijn vrijheid van zijn en in zijn besef van bestaan, door eigen vrije keus, tot zijn eigen werkelijke bestaan te laten komen. Zodat hij het eigen zelf, wat hij van oorsprong uit Mij is, zijn eigen persoonlijke wezenlijkheid behoudt, in volmaakt eeuwig gelukzalig leven, vrij van alle kwellingen van ziekte en dood. Deze vrijheid, zijn leven, het ware leven is eeuwig, in alle tijden eeuwig, in heden, verleden en toekomst, omdat aan waar leven geen begin en geen eind is en ieder mens in zijn wezenlijkheid leeft, leven dat is, geen begin, geen eind.

Ik Ben, oneindig, eeuwig in ware liefde, geen begin, geen einde, heden is verleden en toekomst, eeuwig NU. Liefde is geen begin, is geen einde, is hoedanigheid, is eeuwige gelukzaligheid. Eeuwigheid heeft geen begin, heeft geen einde. De mens is wezenlijk liefde, eeuwig leven, maar zijn besef daarvan is vertroebeld, zichtbaar in de materie, de aarde, maar de werkelijkheid blijft altijd ware liefde, niet het materiële zichtbare. En alle verschillen van alle mensen, is Die Ik Ben in ware liefde, in eeuwige werkelijkheid. Alleen die liefde en alle werken uit liefde blijft en is eeuwig de ware gelukzaligheid, ieder wezenlijk persoonlijk zijn.

Hemels Brood 4323

Er is in de wereld veel onwaarheid en oneerlijkheid. Maar wie zelf eerlijk en in waarheid blijft, die kan meestal wel aanvoelen wanneer iets waar en oprecht is en wanneer niet. Toch kunnen onwaarheid en oneerlijkheid van anderen iemand, die zelf oprecht en eerlijk is, in moeilijkheden brengen. In zo’n situatie is het heel belangrijk om de situatie toch naar volle waarheid en volkomen eerlijk aan te pakken. Maar wat heel vaak gebeurt, is dat de eerlijke mens zelf toch ook in verdraaiing en onwaarheid vervalt, als redmiddel uit zijn problematisch geworden situatie. Alleen, daarmee verbetert diegene zijn situatie niet en vervolgens heeft hij hulp nodig en komt daarvoor bij Mij.

Natuurlijk wil Ik in Mijn liefde die mens helpen. Maar, daarvoor is het dan wel nodig, dat diegene tegen zichzelf en tegen Mij helemaal eerlijk is en in volkomen waarheid blijft en herkent en erkent wat niet eerlijk, oprecht en naar waarheid was. Dat is vaker een grote moeilijkheid, want meestal kijkt die mens aan zijn eigen onwaarheid, zijn eigen oneerlijk handelden voorbij. Hij vertrouwt op Mijn hulp en beseft niet, dat Mijn hulp niet aan zijn oneerlijkheid voorbij kan gaan. Daardoor zal Mijn hulp heel anders zijn, dan hij verwacht en graag wil, om vraagt. Mijn hulp zal er eerst opgericht zijn, diegene terug te brengen bij waarheid, oprechtheid en eerlijkheid en op herstel van zijn eerdere oneerlijkheid door inzicht daarover. Vaak voelt zo iemand zich daardoor niet geholpen en zoekt zijn hulp bij mensen.

Evengoed kan geen mens hem beter helpen dan Ik en de hulp van een mens zal dan ook pas zin hebben, als het een eerlijk en oprecht mens is, die vasthoudt aan waarheid en in zijn hart Mij vraagt wat de beste hulp is. Dan zal ook die hulp eerst gericht zijn op eerlijkheid en waarheid. Iedere hulp van iemand die het zelf ook niet zo nauw neemt met waarheid, maakt de situatie er niet beter op. Echte hulp kan alleen gegeven worden in volkomen waarheid aan iemand, die volkomen bereid is om zijn verhaal helemaal eerlijk te vertellen, ook zijn leugens en onwaarheden. Pas dan kan de ware en juiste hulp gegeven worden, door Mij of door een eerlijk en oprecht medemens, die Mij in zijn hart om de juiste manier vraagt om te helpen. Want de hulp van zo iemand is niet zijn hulp maar Mijn hulp en die hulp is de enige ware hulp die vrijmaakt van alle onwaarheid en leugen, door zelf in waarheid en oprechtheid te blijven. Dat trekt Mijn zegen aan, niet werelds, maar geestelijk hemels!

Heb je hulp nodig? Wees dan altijd volkomen eerlijk en oprecht en vertel de waarheid, helemaal de waarheid. Pas dan kun je de ware beste hulp verwachten en krijgen, volkomen gevat in Mijn liefde.

Hemels Brood 4324

Veel mensen kunnen denken, dat Ik Mijn liefde voor de mensen heb teruggetrokken, omdat er zoveel in de wereld gaande is wat niet aangenaam is, wat zonder liefde is, wat verdriet en treurnis geeft. Maar Mijn liefde is er nog steeds in opperste werkzaamheid voor alle mensen. Het zicht op Mij en Mijn liefde wordt minder gezien dan ooit, maar Mijn ware liefde is sterker dan ooit werkzaam over de hele wereld.

Want het is de tijd waarin veel misleiding tot grote narigheid leidt en de harten van veel mensen vertroebeld zijn, door afdwaling van liefde, of door pijn en verdriet over al het onaangename wat in de wereld gebeurt en niet voorbij lijkt te gaan. Juist ook via de media zo duidelijk zichtbaar voor zoveel mensen, dat in de harten van veel mensen, bij het zien van zoveel leed, twijfel is ontstaan over ware liefde, over Mij en Mijn liefde. Er zijn nog maar weinig harten die, ondanks alle leed wat dagelijks door de media zichtbaar wordt gemaakt, Mij nog voelen, Mij nog kennen en weten dat Ik niet weg ben en dat Ik Mijn liefde ook zeker niet heb teruggetrokken. Alleen ben Ik minder zichtbaar dan het in de media getoonde leed en ook Mijn liefde voor alle mensen is daardoor minder zichtbaar, minder voelbaar. De aandacht wordt vastgehouden door de media, op alles wat zij als nieuws brengen en daarbij is er geen aandacht voor wat werkelijk belangrijk is, Mijn ware eeuwig werkende liefde.

In de wereld kan het heel benauwend zijn, met al het onaangename wat daar gebeurt, maar kom in je hart en voel Mijn liefde en weet dan, dat het er in de wereld nog zo onaangenaam kan uitzien, maar dat alles toch evengoed in Mijn Hand van liefde ligt en tot ware liefde in alles zal worden teruggebracht. Ik Ben en Ik blijf onveranderlijk werkende ware liefde voor alle mensen. Hoe moeilijk het er ook uitziet, blijf er op vertrouwen, dat Mijn liefde alles ten goede keert. Dan zul je steeds in je hart vreugde voelen door Mijn liefde en zul je steeds weten: het komt goed, in ware liefde komt het helemaal goed.

Hemels Brood 4325

Zijn wie je bent, is de grootste gelukzaligheid die er is. Zijn wie je bent, is liefde. Overal waar je afwijkt van liefde, ben je niet wie je bent. Van Mij mag je ook zijn, wie je niet bent, Ik heb jullie allen die vrijheid gegeven. Zodat je in die vrijheid ontdekt, wie je werkelijk bent en je uit eigen vrije keus jezelf kiest te zijn, zoals je werkelijk bent en die gelukzaligheid in volkomen vrijheid zelf ook gaat voelen.

Vrijheid geef je weg op het moment dat je afwijkt van liefde, op het moment dat je belangrijk gaat vinden wat anderen van je zeggen, belangrijk gaat vinden geliefd te zijn, belangrijk gaat vinden succes te hebben, belangrijk gaat vinden gezien te worden, macht te hebben, aanzien te hebben. Van liefde afwijken is niet alleen oneerlijk zijn, iemand tekort doen, het is ook geen liefde, als je eerlijk bent en de beste wil zijn, met je talenten goede sier wilt maken, bedankt wilt worden, e.d.

Je mag gezien worden, als het je doel maar niet is, je mag genieten, als het je doel maar niet is om anderen voorbij te gaan, je mag al je talenten zichtbaar gebruiken, als je het maar niet doet, om gezien te worden, je mag van allen de beste zijn en ook dat mag gezien worden, als het je daar maar niet om te doen is.

Sterker nog, het is goed om je talenten die je hebt, zichtbaar te gebruiken, het is goed om de beste zijn, als je de beste kunt zijn, het is goed om gewaardeerd te worden, als dat terecht is, als je daar maar niet op uit bent. Want, je kunt wel al je talenten, al wat je het beste kunt, al waar je waardering voor zou kunnen krijgen of voor bedankt zou kunnen worden of voor geëerd zou kunnen worden, verbergen en niet uitleven, maar er in je hart toch naar verlangen, te zijn wat je bent en allemaal kunt zijn, maar dat heeft geen enkele zin. Wees wie je bent, laat jezelf zien, je talenten, je kunnen, je goedheid, maak goede sier, niet om daar iets voor terug te krijgen, maar omdat je dat bent. Omdat je dat wat je kunt, wat je bent, al je talenten, al je mogelijkheden, van Mij gekregen hebt. En als je eenvoudigweg bent wat Ik je gegeven heb te zijn, dan mag je dat zijn. En krijg je dan eer, dan is die eer aan Mij gegeven, krijg je bedanken, dan is dat bedanken aan Mij gegeven, krijg je roem dan is dat Mijn roem. Ja, dan leef je Mij, dan verberg je je talenten niet en daarmee verberg je Mij niet en jezelf niet, maar daarmee laat je juist Mij zien, Mij eren, Mij bedanken.

Wees daarom altijd wie je bent, zonder de bedoeling om er iets van roem, eer, bedanken, enzovoorts voor te krijgen, maar ben wel de beste, als je de beste kunt zijn, de eerste, als je de eerste kunt zijn, laat je talenten schijnen, als je ze hebt. Niet om enige positieve reactie van je medemensen, maar uit liefde voor Mij! Ben al wat je wilt, wat je kunt en bent, zoals je van Mij gekregen hebt te zijn, verberg je niet, laat zien wat Ik je gegeven heb. Je laat Mij zien, als je zonder terughoudendheid, zonder wens tot eer en roem, bent wie je bent. Voel je gelukkig om wie je mag zijn, gewoon mag zijn!

Hemels Brood 4326

Sommige dingen kunnen, sommige dingen kunnen niet. In je hart kun je beseffen wat precies wel mogelijk is en wat niet. Maar veel mensen gaan niet in hun hart te rade of hebben zo’n sterk verlangen naar iets, dat zij geen besef meer hebben of een verlangen tot een mogelijkheid behoort. Dan kan zo’n verlangen gaan benauwen en pijn doen. En hoeveel werk iemand er ook voor bereid is te doen, het verlangen wordt niet vervult en de pijn en teleurstelling daarover groeit tot haast onverdraaglijk.

Zonder verlangen kan in ieders hart heel goed beseft worden, wat wel en niet mogelijk is. Als wat niet mogelijk is geaccepteerd wordt als zodanig, dan zal er ook geen teleurstelling en geen pijn ontstaan. Verlangen naar het onbereikbare geeft teleurstelling en pijn, welke onverdraaglijk kunnen worden. Een goed besef van mogelijk en niet mogelijk is in het hart altijd aanwezig, bij iedereen die zijn vertrouwen in Mij, over het verloop van zijn leven, altijd vasthoudt. Dan gaat diens leven het beste en dat voelt het hart ook precies aan. Dan is er vreugde in het hart over alles wat goed gaat en vertrouwen in Mijn liefde bij alles wat minder goed lijkt te gaan.

Als er in je hart een verlangen opkomt, met het besef dat dit verlangen kans van slagen heeft, ga er dan ten volle voor. Want het verlangen in het hart, tezamen met het besef dat vervulling van dit verlangen mogelijk is, is een verlangen wat door Mij gezegend zal worden. Daarom, met het verlangen tot iets is niets mis, maar of het hart aanvoelt of het een juist en goed verlangen met kans van slagen is, daar gaat het om. En elk hart wat, in vertrouwen op Mij, naar Mij luistert, weet en voelt wanneer het wel en wanneer niet Mijn zegen heeft. Voel jij Mijn zegen op jouw verlangen rusten, ga er dan voor!

Houd je hart altijd open en blijf steeds in je hart in contact met Mij. Dan behoed je jezelf voor de pijn van loze verlangens en zul je grote vreugde ervaren aan de vervulling van de door Mij gezegend verlangens. Die vreugde is ook Mijn vreugde.

Hemels Brood 4327

Als een vlinder zijn tere vleugels ontvouwt, zou je hem willen helpen. Maar juist als je zou helpen, verstoor je dit ontvouwen en raken de vleugels beschadigd. Geen hulp is daarbij de beste hulp. Hoe teer de ontvouwende vleugels ook maar zijn, Ik heb ze teer gemaakt en toch zo, dat er sterke vleugels uit ontstaan. Zo heb Ik het gemaakt en zo is het goed.

Er zijn situaties waarbij je wellicht denkt hulp te moeten geven, maar net als die vlinder bij het uitvouwen van zijn vleugels het beste geen hulp krijgt, zo zijn er ook situaties waarbij het beste geen hulp gegeven wordt. Het lijkt dan wreed om geen hulp te geven, maar hulp zou alleen schade geven aan het te bereiken doel. Zonder hulp worden de vleugels van de vlinder onbeschadigd het sterkst. En zo kan een situatie zonder hulp beter uitgroeien tot het beste resultaat. Voel daarom altijd in je hart of je hulp wel werkelijk nodig is en tot een beter resultaat kan leiden. Want vaak wordt hulp gegeven zonder in het hart Mij te vragen en te voelen of hulp op dat moment wel nodig is.

Normaal gesproken zou je zeggen, waar nood is, is hulp nodig. Maar is het nood of is het groei? De vlinder lijkt bij het uitvouwen van zijn vleugels op zeker moment nood te hebben, maar het is groei en dat heeft van Mij al zijn bestemming gekregen om tot het beste resultaat te komen. De uitgroei van zijn vleugels is door Mij in een volkomen volmaakt proces vastgelegd, waardoor sterke vleugels gaan ontstaan. En zo zijn veel processen voor de mens in de volmaaktheid van Mijn liefde vastgelegd. Zo is het hele leven verbonden in haar proces in Mijn volmaakte liefde vastgelegd.

Mijn liefde heeft in haar volmaaktheid geen bijsturing van mensen nodig. Die volmaaktheid van Mijn liefde is in ieder hart aanwezig en werkt ook via de harten van mensen. Altijd vanuit Mijn wil, die alleen tot volmaakt leven doet uitgroeien. Daarom, voel in je hart Mijn liefde en help alleen daar en dan, als Mijn liefde in je hart je daartoe aanzet, niet uit plicht, maar uit Mijn liefde in je hart.

Hemels Brood 4328

Al zou je in het materiële leven op aarde jezelf helemaal willen verloochenen, door niets meer voor jezelf te willen, dan zul je toch als je het koud hebt een warme trui, een warme jas aantrekken. Dat is dan al iets voor jezelf nemen. Maar is dat wat er mee bedoeld wordt, met jezelf verloochenen, voor jezelf niets willen? Klaarblijkelijk niet. Want Ik zeg je, het materiële heeft materiële zorg nodig en het doet niemand goed, om dat over te slaan en geen warme trui en geen warme jas aan te doen en kou te leiden en ziek te worden door die kou. Of niet te eten en niet te drinken, om alleen nog geestelijk te leven.

Zolang je op aarde leeft, heb je met materie te maken en zul je daar rekening mee moeten houden. Maar na je verblijf op aarde wordt dat anders. Dan blijft het ware geestelijke leven over, welke je kleding, je voeding en al wat op aarde materieel is, in zich heeft. Je geestelijke wezenlijkheid geeft je kleding, geeft je voeding, voorziet je in al wat nodig is, in de mate die je op aarde in waar leven hebt opgebouwd. Het is daarom wel belangrijk, dat je op aarde leert zien en beseffen, wat bij het materiële op de aarde hoort en wat bij het werkelijke leven hoort, en dat je daar ook op die manier mee omgaat. Het is op aarde moeilijk voor te stellen, dat je in het geestelijke niet gekleed wordt met materiële kleding, en toch gekleed wordt. Na het verblijf op aarde in materie, volgt het puur geestelijke zijn, en daar wordt het zicht heel anders. Dan zie je niet naar uiterlijk, maar naar het innerlijk en het innerlijk is gekleed naar de mate van je liefde.

Op aarde kun je die mate van liefde opbouwen. Zodat je na je verblijf op aarde in het geestelijk zicht gekleed bent, innerlijk gekleed bent. Wil je op aarde zijn wat je bedoeld bent te zijn en tot zelfverloochening komen, veracht dan niet de materie en de nodige materiële verzorging, die bij je verblijf op aarde hoort, maar zoek ernaar de ware liefde te leren kennen en in al je handelen te zijn. Zorg materieel alleen voor het nodige en leer naar ware liefde uit je hart te leven. Leer in je hart naar Mij te luisteren, dan leer je onderscheid te maken tussen wat materieel is en de juiste zorg in materieel opzicht nodig heeft en wat geestelijk is, los van al het materiële. Want in het materiële lichaam, op de materiële aarde, met voornamelijk zicht op het materiële, is het moeilijk voor te stellen hoe het na deze materiële situatie in het geestelijke zal zijn en moeilijk voor te stellen hoe het geestelijke zicht dan zal zijn.

Maar hoe meer je op aarde je leven instelt op het handelen naar liefde uit je hart, des te meer zul je nu al het grote verschil beseffen, ook al neemt de zorg voor het materiële nog zo’n belangrijke plaats in tijdens je verblijf op aarde. Juist daarin, in dat materiële leven, kun je je scholen in ware liefde. Zie al het materiële daarom niet als zonde, maar juist als de school waarin je het ware leven, de ware liefde kunt leren kennen en kunt leren doen! Daarom, materie verloochenen is niet jezelf verloochenen. Materie aanvaarden, zorg ervoor aanvaarden, je naasten in al hun afdwalingen aanvaarden, jezelf in al je afdwalingen aanvaarden, Mij als Schepper en eeuwig ware liefde in je hart aanvaarden, de moeite van je verblijf in de materie aanvaarden en zijn waar je bent en hoe je bent, omdat Ik je daar, zoals je bent, in de materie, uit Mijn ware eeuwige liefde geplaatst heb. In Mijn oneindige liefde.

Hemels Brood 4329

De plant groeit uit tot de plant, zoals Ik het bedoeld heb. De vorm, de stengel, de bladeren. Elke plant uniek en zoals bedoeld. Elke boom, struik, alles zoals Ik het bedoeld heb en zoals Ik het vooraf in alles heb vastgelegd. Zo is jouw lichaam niet uitgegroeid tot wat het is, door jouw plan en wil, maar door Mij in den beginne voor jou in jouw oorsprong vastgelegd. Jij hebt jouw lichaam niet doen uitgroeien, dat heb Ik verzorgd.

Toch is er een groot verschil tussen jou, tussen alle mensen, en planten, bomen, struiken, dieren en al wat door Mij naast de mens op aarde geschapen is. Want de mens, jij beseft jezelf, je beseft je bestaan, je beseft je leven en dat besef is je vrije keus. Al het andere geschapene heeft geen besef van zichzelf. Groeit zoals het van oorsprong vastgelegd is. Maar jij groeit zoals het door Mij vastgelegd is, met een eigen van jezelf bewust besef daarvan. Dat besef is je vrije keus. Met die vrije keus bepaal je de weg van je groei binnen het door Mij vastgelegde Scheppingsplan. Dat Plan is door Mij zodanig gemaakt, dat jij er vrij je keuzen in kunt maken en tegelijker tijd kunt uitgroeien tot zelfstandig, van jezelf bewust eigen uniek bestaan in waar leven en in de ware gelukzaligheid daarvan. Het plan is Mijn, de weg is aan jou.

Die vrijheid heeft noch het gewas, noch de dieren, alleen de mens. De mens beslist daarmee niet alleen over de weg van zijn eigen leven, maar ook met elkaar over elkaars leven en over al wat op aarde is, planten, bomen, struiken, dieren. Ook daarbij geldt, het Plan is Mijn, maar hoe de mens er mee omgaat is aan de vrije keus van de mens. Jouw keus is jouw keus. Die zal altijd in Mijn Plan passen, maar niet altijd overeenkomen met Mijn wil, met Mijn liefde. Ook dat is in Mijn Plan zo opgenomen, dat het de groei tot het ware leven van alle mensen ten goede komt. Want Mijn Plan is het ware leven, en alles, de hele schepping, is in dit ware leven, welke Mijn ware eeuwige oneindige liefde is, vastgelegd.

Daardoor kan ieder zijn zoals hij is, zo kun jij zijn zoals je bent, en tegelijkertijd kiezen niet te zijn, terwijl je toch blijft zoals Ik je geschapen heb en zoals Ik je groei in jou zelf uniek en persoonlijk heb vastgelegd. Hoe dat kan, is Mijn geheim, welke pure ware liefde is, die jij zult begrijpen, zodra je vrij kiest voor dezelfde ware zuivere liefde, bij alles.

Hemels Brood 4330

Bedenken hoe je in liefde alles zou willen doen en dat in werkelijkheid doen, zijn twee heel verschillende situaties. Want het bedenken gaat gemakkelijk en bij het bedenken lijkt het doen ook gemakkelijk te zullen gaan. Maar op het moment dat het er op aankomt in een zich voordoende situatie in werkelijkheid naar bedachte liefde te handelen, blijkt heel wat moeilijker om te doen.

Bedenken en het goede voornemen is de moeite niet. Het werkelijk doen, met alle verleiding die er ook altijd is, werkelijk doen wat je je voorgenomen hebt, dat is iets heel anders en veel moeilijker dan gedacht. Want uit het niets ontstaat een situatie en uit het niets ontstaat daarbij de verleiding. En ineens spelen er allerlei belangen mee, die van tevoren niet beseft werden. Want als de zon schijnt, de vogels vrolijk zingen en alles rustig voortkabbelt, lijkt het nooit te kunnen stormen en denk je alles aan te kunnen vanuit je makkelijke stoel. Maar als het in heel korte tijd gedaan is met de zon en de zingende vogels en plots een storm opsteekt, die je gemakkelijke stoel omblaast en de regen je doornat maakt, voordat je kon gaan schuilen, dan is er ineens die onverwachte situatie, die je dacht wel aan te kunnen, maar nu die heel anders blijkt te zijn, nu is het toch wel veel moeilijker om daar mee om te gaan.

Zo gaat het in het leven. In rustige tijden ben je er zeker van, je bent vasthoudend in waarheid, goedheid en liefde. Maar als er minder rustige tijden komen, ben je dan nog zo vasthoudend aan waarheid, goedheid en liefde. Wees tevreden, wees blij met de rustige fijne momenten in je leven en wees daarbij steeds bereid te werken voor het goede en ware, voor liefde, zodra de situatie niet zo rustig meer is. Stel je in rustige tijden niets voor te kunnen, maar neem ze aan en geniet ervan. Weet dat er andere tijden je kunnen komen die inzet van je vragen, maar wie bereid is om in die tijden Mij in zijn hart te volgen, die zal moeilijke situaties goed doorkomen. Niet omdat hij het kan, maar omdat hij Mij in zijn hart volgt. Je kunt je in fijne rustige tijden beter geen voorstelling maken van wat je denkt te kunnen, want dat zal altijd anders blijken te zijn. Je kunt wel steeds in je hart in contact met Mijn blijven en voortdurend op Mij en Mijn liefde blijven vertrouwen.

Want van elke moeilijke situatie die zich voordoet, van elke situatie die je kan verrassen, zul je, door in contact te blijven met Mij, weten hoe daar het best in waarheid en liefde mee om te gaan. Je kunt je niet op moeilijke situaties voorbereiden, omdat alleen Ik weet wat in waarheid, goedheid en liefde in elke situatie voor iedereen het beste is. Geniet van de fijne rustige goede momenten, maar denk niet dat je alles wel aan kunt. Dat kun je niet zelf, maar altijd alleen met Mij samen. Neem je al het goede voor, maar doe dat altijd in contact met Mij in je hart, dan zul je elke storm goed doorstaan en steeds ook kunnen genieten van rustige fijne tijden, zonder je zorg te maken over een mogelijke storm. Zonder te denken dat je alles aankunt. Want in werkelijkheid kun je zonder Mij niets aan. Het enige wat je hoeft te doen, ook in rustige fijne tijden, is te vertrouwen op je contact met Mij in je hart, op Mijn liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 4331

Sommige dingen leer je vanzelf. Andere dingen moet je willen leren. Er zijn ook dingen die je opgedrongen zijn om te leren. Maar je hebt ze toch braaf geleerd. Daar is van alles bij, wat je beter niet geleerd had. Nu is al wat je geleerd hebt een mengeling van wat zinvol was om te leren en van wat je beter niet had kunnen leren. Maar dat is zo met elkaar verweven, dat je niet meer beseft wat daar wel of niet zinvol van is. Veel van wat je beter niet geleerd had, is een gewenning geworden, een routine en je maakt er in allerlei situaties gebruik van, zonder eigenlijk te beseffen dat je die gewenning beter kunt afleren.

Soms heb je jezelf iets aangeleerd. Er zijn bijvoorbeeld mensen, die zichzelf aanleren elke dag te roken. Dat kan zo’n gewenning worden, dat het nauwelijks of niet meer afgeleerd kan worden. Het lijkt dan niet zo erg, de drang om te roken is zoveel sterker dan toegeven dat je er beter mee kunt stoppen, dat je de ernst ervan niet meer beseft. En zo houdt iemand vast aan verkeerd aangeleerd gedrag. Door gewenning lijkt het niet zo belangrijk te zijn, want het lukt niet om de dagelijkse routine te doorbreken. Nu is roken een eenvoudig voorbeeld. Maar er zijn ook veel mensen die kleine of grotere leugens gewend zijn te gebruiken voor van alles en nog wat. En het lijkt te werken, dus zal het wel zo erg niet zijn. Door de gewenning is iemand zich in veel situaties niet eens meer bewust, dat hij gebruik maakt van verdraaiing en leugens.

Probeer al die aangeleerde gebruiken, die niet zinvol of verkeerd zijn, eens te vinden in je handelen en erken dan eens, dat je ze beter niet geleerd had. Erken eens, dat je al die gewenningen, die voor jou en niemand goed zijn, beter afleert. Voor inzicht op al wat je je niet bewust bent, kun je oprecht en eerlijk in je hart bij Mij komen, dan zal Ik je zicht geven op al wat je beter loslaat en afleert. Ik kan je helpen om af te leren, wat je zinloos aangeleerd hebt. Al zijn het gewenningen die niet ernstig lijken te zijn, het zijn allemaal toch belemmeringen voor je, om tot ware zuivere liefde in alles te komen. Door de gewenning denk je, dat het niet zo erg is. Maar dat vertroebelt je zicht op wat het werkelijk is: een belemmering in je groei.

Zou je niet al die belemmeringen tijdens je verblijf op aarde zoveel mogelijk willen opruimen, zodat je het niet als last met je meedraagt in het hiernamaals? Ik denk het wel. Ik heb je lief en uit grote liefde voor jou zeg Ik je: laat je bevrijden van al die zinloze gewenningen, nu, op aarde, door je volledig in te zetten om met Mij samen los te laten, wat zinloze ballast is. Zuiver je hart en groei in zuiverheid en ware liefde. Met Mijn hulp en jouw inzet zul je alles wat niet zinvol en voor jou niet nodig is, niet goed is, kunnen loslaten. Ik heb je lief!

Hemels Brood 4332

Als je soms denkt, dat Ik niet met je praat, dat jij alleen tegen Mij praat en Ik niet met jou, dan kan Ik je zeggen, Ik praat je hele leven lang al met jou. Dat is altijd al zo geweest. Ik communiceer je hele leven al met jou en met alle mensen. Alleen besef je het nog nauwelijks, zoals zoveel mensen dat nog niet beseffen.

Alles wat er in je leven gebeurt, is doordrongen van Mijn praten tegen jou, is Mijn communicatie met jou. In alles wat er in je leven gebeurt, ben Ik met je bezig, om je het ware leven duidelijk te maken. Ik praat tegen je, met je, in je hart, maar ook in alles wat er in en om je heen gebeurt en dat geldt voor alle mensen. Jij bent altijd in contact met Mij, iedereen is altijd in contact met Mij, want Ik Ben alles en iedereen. Al ervaar jij jezelf als een eigen persoonlijk bewust zijn, je bent dat persoonlijk uit Mij, uit Mijn persoonlijk Zijn, terwijl je je bestaan toch ervaart als eigen, van jezelf.

Je kunt je afvragen, hoe kan dat zo zijn? Dan vraag Ik je, hoe zou dat niet zo kunnen zijn? Dat kan alleen maar zo zijn, omdat Ik alles en iedereen Ben. Dat eigen zijn kun jij alleen als een eigen zijn voelen, ervaren, omdat Ik Zelf Ben, Eigen Zijn. Dat eigen zijn is als evenbeeld in ieder mens persoonlijk, het persoonlijk zijn. Dat is de val van Lucifer, door dat besef van eigen persoonlijk zijn dacht hij, zonder Mij dat eigen persoonlijk zijn te kunnen zijn. Maar dat eigen persoonlijk zijn is evenbeeld uit Mijn persoonlijk zijn, zonder Mij te zijn en toch zelf te zijn en dat als eigen persoonlijk zijn te ervaren. Niemand kan zijn zonder Mij, of zich gedragen zonder Mij.

Toch maak jij je eigen keuzen. Toch maakt ieder mens zijn eigen keuzen. Omdat Ik Mijn eigen keuzen maak en ieder mens als evenbeeld zijn eigen keuzen kan maken. De sleutel ligt er in, Mijn evenbeeld te zijn uit eigen vrije keus. Daarover praat Ik met je, al je hele leven lang. Jouw ware leven ben Ik, ware liefde. Dat mag jij zijn, evenbeeld van Mij, persoonlijk eigen zijn, vrij, ware liefde, eeuwig persoonlijk bestaan. Daar praat Ik voortdurend met je over, daar communiceer Ik met je over, al je hele leven lang.

Hemels Brood 4333

Er zijn mensen die denken, dat Ik in Mijn Schepping fouten gemaakt heb. Dat afwijkingen, vergroeiingen, ziekten en dergelijke komen door fouten in Mijn Schepping. Die vergissen zich. Die vergissen zich door hun blindheid voor de werkelijkheid. Zij zien niet dat Mijn Schepping in alles helemaal volmaakt is, zelfs met die afwijkingen, vergroeiingen, ziekten en dergelijke. Het is het doel van de Schepping, om alles en iedereen tot ware liefde te brengen, in vrijheid van zijn. In die vrijheid van zijn kunnen mensen keuzen maken. Die vrije keuzen wijken vaak af van ware liefde, daar mee in verband staan alle afwijkingen, alle vergroeiingen, alle ziekten en dergelijke.

Toch heb Ik dat allemaal op een zodanige manier toegelaten in Mijn Schepping, dat het geen werkelijke schade brengt aan iets of iemand en geen schade brengt aan het doel van de Schepping, integendeel, het werkt juist ten goede aan alles en iedereen om tot waar leven te komen, tot werkelijke liefde, tot volkomen gelukzaligheid. Daarmee is Mijn Schepping juist volmaakt. Alles wat je maar kunt bedenken werkt samen, alles heeft een dusdanige plaats in Mijn Schepping, dat het niets verstoord, alleen ten goede werkt. Ik zeg daarmee niet, dat er geen leed en verdriet aan te pas komt. Veel mensen denken dat een volmaakte Schepping pas volmaakt is, als er geen pijn en geen verdriet meer is. Mijn Schepping is volmaakt, juist omdat het in alles iedereen leidt naar gelukzalig waar leven, ware liefde, waarbij geen pijn en verdriet meer nodig is en ook niet meer zal zijn, zelfs nu al niet is, omdat het er nooit geweest is. Mijn Schepping is Mijn liefde, die alle gevolgen draagt van door mensen zonder liefde gemaakte keuzen, op een zodanige wijze, dat het alles en iedereen helpt om tot het eeuwig ware gelukzalige leven te komen, zonder uitzondering.

Dat is Mijn volmaakte Schepping, zonder fouten, ook al maken mensen fouten, in hun denken, in hun doen en laten. Toch zijn dat in Mijn Schepping geen fouten, het is gebrek aan zicht, blindheid. Daarvoor is Mijn Schepping volmaakt met alles wat zich voordoet, want het is allemaal zo geplaatst, dat in de mens groei plaatsvindt tot eeuwig waar leven in volmaakte gelukzaligheid. Dat is de volmaakte werking van Mijn in alles volmaakte Schepping, ondanks al het van liefde afwijkende handelen van mensen. Er is geen enkele fout in Mijn Schepping. Juist is alles wat als fout benoemd zou kunnen worden, door Mij zodanig in de Schepping opgenomen, dat het in Mijn liefde onmiddellijk een helende werking krijgt, in Mijn eeuwige, oneindige, voortdurend dezelfde volmaakte liefde, die Mijn Schepping in alles volmaakt maakt. Ken Mijn liefde en ken daarmee Mijn eeuwig volmaakte Schepping, waar jij deel van uitmaakt, bewust deel van uitmaakt.

Hemels Brood 4334

Het besef van Mijn liefde geeft innerlijke vrede, geeft rust in het hart. Het besef van Mijn liefde in alles en voor alle mensen geeft nederigheid en bescheidenheid. Want wie beseft dat Mijn liefde werkelijk alles draagt en alles ten goede doet keren, die zal zich zo gauw geen zorgen maken. Maar het kan diegene wel verdriet geven, te zien hoeveel mensen geen besef hebben van Mijn liefde en geen rust en vrede in hun hart voelen.

Dat zij geen besef van Mij en Mijn ware liefde hebben, is vooral te zien in de keuzen die mensen maken. Hun doen en laten is zonder overleg met Mij zonder basis en geeft geen houvast, geen vaste koers. Het doen en laten van al diegenen, die geen besef van Mijn ware liefde in alles en iedereen hebben, is als een zwalkend schip, wat dan naar links en dan naar rechts gestuurd wordt, zoekend naar de juiste koers, die zonder Mij maar niet gevonden wordt. Het is voor iedereen belangrijk om tot het volkomen juiste besef van Mijn ware liefde in het hart te komen. Want alleen dan gaat het oog van het hart open en kan gezien en ervaren worden, wat het ware leven in ieder mens is. Veel mensen kijken nog naar het leven vanuit hun verstandelijk oog en missen daardoor juist al datgene wat alleen met het oog van het hart gezien en begrepen kan worden.

Bij sommigen begint het besef van Mijn liefde te groeien en ontstaat een combinatie van zien met het oog uit het hart en uit het verstand. Als het besef van Mijn liefde groeit, vermindert het zicht met het oog van het verstand en groeit het zicht met het oog van het hart. Dan zal gezien en begrepen worden, wat nog niet eerder gezien en begrepen is en toch zal dit aanvoelen als herkenning. Dat is herkenning van Mij, van Mijn aanwezigheid in alles en iedereen, omdat Ik alles en iedereen Ben en als hetzelve herkend wordt, omdat Ik in iedereen hetzelve ben. Het oog van het verstand herkent Mij niet, herkent hetzelve niet, maar het oog van het hart herkent hetzelve wel. Want het oog van het hart is het oog van hetzelve in de ware liefde van het hart. Alleen liefde kan zien in ware wijsheid.

Elk ander oog is vertroebeld en blind voor de werkelijkheid. Terwijl het verstand denkt de werkelijkheid te zien, kan alleen het hart de werkelijkheid zien. En dat is Mijn aanwezigheid in ieder hart die in liefde het ware oog van het hart tot werkelijk zicht brengt, bij al diegenen die oprecht ernaar zoeken, werkelijk te zien, werkelijk tot vrede te komen, werkelijk tot levenszicht te komen. Die help Ik van het verstand naar het hart te komen, van het vertroebelde oog van het  verstand naar het helder ziende oog van het hart, Mijn ware werkelijke liefde, welke wekt tot bescheidenheid en nederigheid, tot rust en vrede.

Hemels Brood 4335

Als iemand iets aan een aantal mensen vertelt en die mensen vertellen datzelfde aan anderen, zul je allemaal verschillende verhalen horen. Ook mensen die met elkaar eenzelfde gebeurtenis meegemaakt hebben, zullen allen een ander verslag geven over dezelfde situatie. Hoe komt het dat mensen over hetzelfde toch zo’n verschillend verslag doen, luisteren ze niet goed, zien ze niet goed, zijn ze niet eerlijk? Sommige mensen misschien niet, maar zelfs degenen die heel eerlijk zijn, vertellen allemaal iets anders over dezelfde gebeurtenis. Het heeft dan ook niets met eerlijkheid te maken, maar met eigen invullingen. Ieder mens heeft in zijn levensloop een eigen logica, eigen conclusies opgebouwd, aan de hand van zijn verschillende ervaringen. En al die ervaringen spelen mee in zijn observatie van wat hem verteld wordt en de gebeurtenissen die hij meemaakt.

Daardoor komt het ook, dat Mijn Woord op zoveel verschillende manieren wordt uitgelegd en dat er zoveel misvattingen over zijn. Je kunt het vergelijken met een beschreven blad, waar Mijn Woord overheen geschreven wordt. Alles wat al op dat blad staat, vertroebelt wat er overheen geschreven wordt. Iedereen heeft in zichzelf, door al zijn opgedane ervaringen, als het ware een beschreven blad, waar Mijn Woord overheen gezet wordt. Dat geeft bij mensen een heel verschillende conclusies over de betekenis. Eigenlijk zou het beter zijn, om als een leeg, onbeschreven blad, Mijn Woord te ontvangen, dan zou het het zuiverst te verstaan zijn.

Wie Mijn Woord het zuiverst wil ontvangen en verstaan, die kan het best al zijn opgebouwde logica, al zijn zienswijzen, al zijn ervaringen over van alles en nog wat, helemaal loslaten en in de stilte van zijn hart bij Mij komen en in zijn hart zonder enig eigen idee, als een onbeschreven blad, naar Mij luisteren, eenvoudig luisteren, voelen. Dan blijft het niet leeg in het hart, maar dan vult het hart zich met nieuw besef, nieuw besef over waar leven, over Mijn ware liefde, zoals dat eerder niet beseft werd, niet beseft kon worden, door de eigen logica, die als een muur het ware juiste zuivere besef tegenhield. Dan ontstaat in het hart verwondering bij het nieuwe besef, wat eerder niet leek te kunnen, maar dan zo helder en duidelijk helemaal juist en goed gezien wordt. Dan ontstaat er een besef, wat niet eerder bedacht kon worden, niet eerder gezien is, als was het er niet. Dan wordt, als het ware, een landschap zichtbaar, wat eerder niet gekend is en nog geen besef over geweest is, zo zuiver en zo mooi, dat het het hart verheugt.

Ja, kom in je hart als een onbeschreven blad, laat al je logica los en zie hoe een volkomen nieuw zicht als een eerder nooit gezien landschap zich ontvouwt, terwijl je beseft, ja, zo is het, ja, zo is het waar. Dan zeg Ik je, alle mensen, die als onbeschreven blad bij Mij gekomen zijn en Mijn Woord in zich verstaan hebben, die vertellen hetzelfde verhaal, die geven een zelfde getuigenis, die kennen de vreugde en herkennen dat bij elkaar, de waarheid van Mijn Woord, de ware liefde in alles. Kom als een onbeschreven blad en je zult blij verrast, heel verwonderd zijn!

Hemels Brood 4336

In Jezus Christus heb Ik het in de aardse omstandigheden volbracht, om in niets af te wijken van waarheid, liefde en wijsheid, om niet af te wijken van volmaakt werkelijk leven. In de aardse omstandigheden heb Ik daarmee de macht van de verleiding over de mens volledig doorbroken, zodat elke afdwaling in het tegenovergestelde van werkelijk leven, elke afdwaling van waarheid, liefde en wijsheid, elke afdwaling van werkelijk zijn, wordt teruggebracht tot het ware leven, tot ware liefde, tot werkelijk zijn. Want met Mijn volledig vasthouden aan het werkelijk zijn, waarheid, liefde en wijsheid, tijdens de aardse omstandigheden, heb Ik het ware zuivere licht aan de mens teruggegeven. Zodat de mens met dit licht, welk Ik voor alle mensen Ben, kan zien en begrijpen, wat het werkelijke leven is en al wat het werkelijke leven niet is.

Daardoor kan ieder mens inzien, dat als hij denkt dat leugen hem macht geeft, leugen in werkelijkheid hem helemaal geen macht geeft. In Mijn licht kan hij gaan zien, dat alleen liefde hem werkelijk macht geeft. Niet het soort van macht die leugen hem lijkt te kunnen geven, maar de macht van vreugde en gelukzaligheid, van werkelijk leven. Dat is geen overheersende macht, dat is een macht van onderdanigheid aan waarheid, aan liefde, waaruit de ware wijsheid voortkomt in volmaakt zijn. In Jezus Christus ben Ik gekomen en heb Mijn zuiver ware licht onder de mensen gebracht. Nog niet alle ogen zijn voor Mijn zuivere licht geopend, nog wordt niet door iedereen Mijn licht gezien. Nog eens zal Ik komen, om ook al die ogen te openen en ook hen tot zicht te brengen.

De door Mij verlichte weg is de Enige ware levensweg voor iedereen, om in vrijheid te gaan. Want ieder die in Mijn licht zijn weg gaat, zal zeker loskomen van alles wat het werkelijke leven niet is. Iedereen die zijn weg in Mijn licht gaat, zal meer en meer in Mijn licht opgenomen worden en Mijn licht in waarheid, liefde en wijsheid werkelijk zijn en in vrijheid van zijn ook werkelijk blijven. Want in het licht van de waarheid is alleen nog werkelijkheid, werkelijk leven, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 4337

Verspreid over de aarde zijn er, tussen de vele mensen die naar hun eigen wensen en verlangens leven, ook mensen die er naar zoeken, het doel van hun leven te vinden, contact met Mij te krijgen. Die geloof hebben in Mij als hun Schepper, die hen liefheeft en voor hen zorgt. Je komt ze tegen, dan eens hier, dan eens daar. En sommigen weten al heel goed, hoe hun leven bedoeld is te zijn, maar anderen hebben nog moeite, om in het werelds gebeuren het onderscheid te vinden, tussen al wat werkelijk en goed is en wat niet.

Je zou ze willen helpen, maar in veel gevallen lijkt het wel, of ze niet te bereiken zijn. Vergeet dan niet, dat alles wat je zelf beseft over het ware werkelijke leven, over Mij en Mijn liefde voor alle mensen, over Mijn zorg voor alle mensen en over de bedoeling van je leven, niet ineens allemaal tegelijk door jou beseft werd, maar als een proces over jaren is opgebouwd. Zo’n besef als jij hebt, hebben noch weinig mensen in die mate. Voor velen is dat proces nog lange tijd gaande, voordat zij kunnen zien, wat voor jou zichtbaar is. Niet dat jij daarmee ook maar in eniger mate beter bent, het is je besef als onnutte knecht, wat je uit Mijn liefde gekregen hebt, om door te geven. Maar altijd zodanig, dat het past in het moment van het proces dat iemand doormaakt. In je hart kun je van Mij voelen, hoe ver iemands proces is, zodat je daar rekening mee kunt houden.

Ik zie in je hart, dat je het liefst alles wat je in je hart heb mogen beseffen, direct aan iedereen vertelt en uitlegt, omdat je de gelukzaligheid van de waarheid van leven begint te voelen en dat zo graag wilt delen. Maar wees toch nog terughoudend, blijf in je uitleg op de golflengte van degene waaraan je uitleg geeft. Je kunt door veel uitleg, het proces dat iemand gaat, niet versnellen. Elk proces gaat naar de juiste mate van ieders eigen mogelijkheden en ieders proces gaat anders. En ja, gaande die processen zul je vaker in je liefde voor de waarheid van Mijn Woord niet begrepen worden, terwijl je zo graag laat zien, hoeveel liefde Ik in alles voor ieder mens heb en hoeveel Mijn liefde voor alle mensen doet. Ook voor al diegenen, die Mij niet kennen, niet willen kennen, Mijn Woord totaal niet geloven. Zij begrijpen jou niet, omdat zij de waarheid, de werkelijkheid nog niet begrijpen, Mij en Mijn Woord door hun eigen waan nog niet kunnen beseffen en begrijpen.

Accepteer in nederigheid van tijd tot tijd niet begrepen te worden, want niet jij, maar Ik word daarmee niet begrepen. Wees zachtmoedig voor al diegenen die op je pad komen en Mijn Woord proberen te begrijpen. Zij zijn op weg en jij mag met Mij samen, hun weg stap voor stap bijlichten met de uitleg die Ik je in je hart geef. Maar jouw stappen moet je dan wel aanpassen aan hun tempo, bij niemand mag je te snel gaan. Ook al besef je zoveel meer, houd het als Mijn liefdevolle genade in je hart, in de blijdschap van Mijn liefde, tot Ik je laat weten wanneer en aan wie je erover vertellen kunt. Wat je beseft is waar, twijfel er niet aan, omdat het door anderen nog niet gezien en begrepen wordt, wat je voelt en ervaart, wat je zo duidelijk beseft in je hart, is waar!

Ook al ben je zelf nog niet in alles die waarheid, die je in je hart als Mijn Woord beseft, het is Mijn ware Woord door Mij in liefde aan jou gegeven. Want Ik kijk niet naar je onvermogen, Ik leer je zoveel als voor jou mogelijk is, dan zul je groeien in ware liefde, zoals Ik zie dat goed voor jou is. Juist door Mijn ware Woord in jou zal je onvermogen afnemen, wat niet zou gebeuren, als Ik Mijn Woord niet in jou zou geven. Wat jij in jezelf van Mij en Mijn liefde beseft, is Mijn wil. Maak je dus geen zorgen, maar wees in genade wat je kunt. Ik heb je lief, zoals je bent.

Hemels Brood 4338

In het hemelse is geen materie, zoals jullie dat op aarde gewend zijn. Op aarde is er een verschil tussen goed en het tegenovergestelde van goed. Een verschil tussen liefde en het tegenovergestelde van liefde. Noch goed, noch kwaad, noch liefde, noch het tegenovergestelde van liefde is in enige mate materieel. De hemel is zuivere goedheid en liefde, daar is het eeuwig ware leven, werkelijk. Het tegenovergestelde is niet werkelijk.

Als in de hemel geen materie is en al het tegenovergestelde van de hemel en wat in de hemel is, niet werkelijk is, wat is dan materie? Dat is het zichtbaar gemaakte proces van het niet werkelijke naar het werkelijke. Het zichtbaar gemaakte proces van het terugbrengen van het, van het ware leven afgedwaalde wezenlijke, naar het ware leven. Als dat niet voor de mens in het materiële zichtbaar gemaakt zou zijn, zou de ziel van de mens, het afgedwaalde deel, zijn afdwaling nooit kunnen gaan zien en gaan inzien, dat zijn afdwaling hem nooit kan en zal brengen, wat hij ervan verwachtte. Dat inzicht zal hem tot inkeer brengen, zodat hij in vrijheid, uit eigen keus, tot het ware leven terugkeert.

Met zijn terugkeer zal ook alle materie opgelost worden en verdwijnen. Iets wat voor de mens in het materiële op aarde nu nog in zeker opzicht moeilijk voor te stellen is. Toch zal het zo moeten gaan, omdat al het afgedwaalde alleen tot het ware leven teruggebracht kan worden, via de materie, waarbij de materie niet alleen het proces toont, maar ook de ziel vasthoudt tegen verdere afdwaling en daarmee behoedt voor totale ondergang. De opbouw van alle materie is op een bepaalde manier verwant aan Mijn liefde en aan Mijn liefde werking. Daardoor kan in de materie Mijn wezenlijkheid gezien worden, als een blauwdruk. Maar laat je niet verleiden de materie te bestuderen om achter de waarheid te komen. Ontdek liever in je hart Mijn wezenlijkheid, het ware leven, ware liefde. Dan kun je in korte tijd meer van het geestelijk ware leven ontdekken, dan een miljoen jaar materie bestuderen je oplevert.

Want de materie zelf is het ware leven niet. Het gehoorzaamt geheel aan Mijn liefde. En hoe dat zo is, is niet in die materie te vinden, maar wel in je hart. Laat daarom de materie voor wat het is en oefen je in je hart van Mij te leren, wat voor iedereen het allerbeste is: naar ware liefde in volkomen waarheid te handelen bij alles. Want de materie en al wat daarbij hoort, gaat voorbij, maar het ware leven zal eeuwig niet voorbijgaan. Leer daarom niet van materie, maar van Mij in je hart, ware liefde.

 

Hemels Brood 4339

De schat van het ware leven zit in het hart. Veel mensen zijn op zoek naar geluk, naar de schat die hen geluk op aarde brengt en vaak is voor hen geld die gelukbrengende schat. Maar het ware levensgeluk is liefde en die brengt het meeste geluk als het hart vol is van liefde.

Ware liefde is onbaatzuchtig. Veel mensen zijn op zoek naar geluk voor eigen bate, geld om luxe van te kunnen leven, is voor hen de schat die geluk brengt. Hoe kan de liefde in hun hart als gelukbrengende schat door hen ervaren worden, als hun verlangen niet onbaatzuchtig is? De ware schat van geluk, liefde die het hart vult, kan niet ervaren worden als de mens niet onbaatzuchtig zoekt. En zo blijft het zoeken naar geluk een nooit vervult zoeken. De schat wordt niet gevonden. Niet in geld en niet in liefde. Totdat iemand zich er van bewust wordt, dat geld en goederen het ware geluk niet kunnen geven. Geluk is niet tastbaar materieel en het geluk gevende kan dan ook niet tastbaar materieel zijn. Geluk komt voort uit al dat, wat ook niet tastbaar is: belangeloze liefde.

Om het ware levensgeluk te ervaren, is geen geld nodig, zijn geen goederen nodig, is in wezen alleen liefde nodig. Ja, kun je zeggen, maar verblijvend op aarde is kleding nodig, is onderdak nodig, is voedsel nodig en dat is toch allemaal tastbaar materieel. En het welzijn van ieder mens hangt daar op aarde toch ook mee samen. Gebrek daaraan blijft, met alle liefde in het hart, toch gebrek. Dat zal Ik niet ontkennen. Toch hoeft dat het geluk en de ware onbaatzuchtige liefde in het hart niet in de weg te staan, als begrepen wordt, dat alles wat op aarde is en gebeurt, volkomen gedragen wordt door Mijn oneindige liefde, die er voor zorgt, dat al zulk gebrek hemels goed gemaakt wordt en uiteindelijk ten dienste staat van het bereiken van het ware levensgeluk van alle mensen. Zodat iedereen vroeg of laat de ware schat van geluk vindt: de ware onbaatzuchtige liefde in zijn hart, Mijn het ware leven gevende liefde.

Hemels Brood 4340

Er zijn mensen die zeggen uit theebladeren of koffiedrap van alles te kunnen zien over iemands leven, over gebeurtenissen die geweest zijn of nog komen. Het zijn geen mensen die daarbij in contact staan met Mij en het is geen informatie gekregen van Mij. Ik onderhoud geen contact met mensen via theeblaadjes of via koffiedrap of iets dergelijks. Het enige werkelijke contact met Mij kan alleen in het hart gebeuren.

Contact met Mij in het hart is altijd een zuiver contact, met het doel inzicht te geven aan iemand voor zijn groei en geestelijk besef van waar leven, om Mijn liefde voor alle mensen duidelijk te maken, om te helpen oplossingen te vinden in moeilijke situaties, altijd gebaseerd op de volkomen waarheid. Zo’n contact met Mij in het hart kan ook zijn, om iemand van een dwaalspoor terug te brengen op het ware spoor van liefde. Daarbij zal het nooit gaan om iemands leven te ontleden en goede sier te maken met allerlei voorspellingen en zogenaamde kennis van eerdere gebeurtenissen. Zulke zelfbenoemde helderzienden hebben niets met Mij te maken. Maar vaak maken zij wel indruk op mensen met problemen en vooral op mensen die verdriet hebben door allerlei gebeurtenissen.

Er wordt veel vertrouwen gegeven aan zulke helderzienden, maar geen van hen brengt de hulpbehoevende mens in zijn hart bij Mij en geen van hen spoort de hulp zoekende aan, in zijn hart bij Mij te komen, hulp van Mij te verwachten en op Mijn liefde voor hem te vertrouwen. Er is ook altijd een grote mate van sensatie bij, waar mensen een zeker ontzag voor hebben, maar in werkelijkheid stelt die sensatie niets voor dan gezichtsbedrog en trucage. Maar juist die sensatie trekt de mens tot bewondering, waar bewondering niet op zijn plaats is.

Degene die wel in zijn hart bij Mij komt en in zijn hart contact heeft met Mij, zal zulke praktijken doorzien en ze links laten liggen. Laat je niet door sensatie meetrekken in gezichtsbedrog, blijf in je hart bij Mij en houd altijd vertrouwen in Mijn liefde, alleen Mijn liefde helpt bij alles en iedereen.