Hemels Brood 4248 t/m 4278

Hemels Brood 4248

Ieder mens heeft een mate van begrijpen en van niet begrijpen. Wat de ene mens allemaal begrijpt en wat de andere mens begrijpt, is heel verschillend. Daardoor is de mening van de ene mens ook verschillend aan die van de andere mens. Als je je nu afvraagt, hoe het komt dat mensen onlogisch handelen, dan kan je nu weten dat dat komt door verschil van begrip, verschil van inzicht, verschil van het zicht op oorzaak en gevolg. Dus wat voor jou in een situatie een logische manier van handelen is, wordt door iemand anders niet zo gezien en zijn handelen zal in die situatie dan ook heel anders zijn.

In Mij is het volmaakte begrip, het volmaakte zien, het volmaakte inzicht en begrijpen, het volmaakte besef van oorzaak en gevolg en ieder mens kan uit Mij dat alles putten. Ik ben als Bron voor ieder mens om al het volmaakte te putten en daarmee het volmaakte begrijpen, zien, weten, kennen, beseffen, enzovoorts in zijn handelen te gebruiken in elke situatie. Het zou logisch zijn, dat iedereen dan ook in elke situatie voor zijn keuze van handelen bij Mij zou komen, om uit Mij al wat hij nodig heeft aan volmaakte inzichten, besef, weten, enzovoorts te verkrijgen. Maar zelfs de mensen die weten dat zij uit Mij het volmaakte in alles kunnen putten, doen dat nog niet in alle situaties. Verbaas je daarom niet over al die verschillende meningen, al die verschillende reacties van mensen in dezelfde situaties. Iedereen heeft als het ware een andere bril op, met vertekenende glazen.

Ruil eens van bril. Daarmee bedoel Ik, praat eens met elkaar en leg elkaar eens uit wat je zicht is en waar dat uit voortkomt. Door elkaars zicht te begrijpen, ga je meer ook je eigen tekorten aan zicht bemerken, of je kunt de ander helpen zijn zicht te verbeteren. En waar je het al kunt om je eigen zicht los te laten, kun je uit Mij als volmaakte Bron van alles, volmaakt inzicht en begrip putten. Het is onderdeel van je groei naar het volmaakte leven dat je nog eigen keuzen maakt, die nog niet met het volmaakte zicht uit Mij overeen komen. En het is daarbij leren, om met elkaar over de verschillen te praten en elkaar uitleg van standpunt te geven. Als de tijd daar voor rijp is, kom je wel bij Mij en vraag je Mij wel. Dan kun je putten uit Mijn Bron van volmaakt leven, volmaakte liefde. Dat mag nu en altijd!

Hemels Brood 4249

Als je weet dat je geen verdienste kunt hebben, op geen enkele manier uit goede daden, goede werken, liefdevol handelen en in waarheid blijven, wat kun je dan nog doen, als je iets uit liefde voor Mij wilt terugdoen, voor al wat je van Mij krijgt. Die vraag zie Ik in je hart. En je denkt, dat als alles door Mij, door Mijn liefde bestuurd wordt, wat maken dan jouw keuzen daarin uit, in jouw vrijheid.

Jouw liefde voor Mij, jouw dankbaarheid, jouw vertrouwen in Mij, dat kun je Mij geven. Want liefde voor Mij vraagt niet om beloning, anders is het geen ware liefde. Dankbaarheid vraagt niet om beloning, anders is het geen zuivere dankbaarheid. Jouw vertrouwen in Mij is Mij zien zoals Ik Ben, waarheid, goedheid, volmaakte liefde. Dat is Mijn genade aanvaarden als jouw leven. Dat kun je Mij allemaal geven, want dat kan Ik, in je vrijheid van zijn, niet tot stand brengen. Daarvoor is nederigheid nodig, ware nederigheid. Ik kan je wel helpen aan inzichten, besef van waarheid, van waar leven, van ware liefde. Ik kan je wel Mij leren kennen zoals Ik Ben en leven geef aan alles en iedereen. Ik kan je helpen jezelf te leren kennen, je oorsprong en het doel van je bestaan op aarde. Ik kan je alle benodigdheden geven om je leven te doorgronden uit Mij, uit Mijn liefde. Maar in nederigheid Mij liefhebben, Mij dankbaar zijn en op Mij vertrouwen, dat is aan jou. Dat is aan ieder mens zelf.

Ik geef aan ieder mens Mijn genade. In die genade heeft de ene mens al meer liefde voor Mij dan de andere mens. Maar Mijn genade, uit Mijn oneindige liefde, blijft gelijk. Het ligt in de vrije keus van de mens of hij Mij in zijn liefde voor hem herkent of ontkent. Veel mensen hebben in hun vrijheid van keus zoveel eigen wil, eigen verlangens, dat zij Mij in Mijn liefde als zodanig niet herkennen. Ik kan en zal hen niet dwingen Mij te leren kennen. Het enige wat Ik kan doen, is Mijn liefde te blijven geven en hen voortdurend genadig te zijn. Zodat op zijn tijd zij Mij gaan kennen in Mijn ware liefde. Zodat zij uit eigen vrije keus en eigen vrije wil, Mij liefhebben, om Mij, om Mijn liefde, om Mijn trouw. Dat is wat je zonder verdienste aan Mij kunt geven: in nederigheid Mij liefhebben!

Hemels Brood 4250

Als je een kleur wilt bekijken zoals die werkelijk is, heb je het juiste licht nodig. Want een kleur is alleen in haar werkelijke kleur te zien met het juiste licht. Maar het juiste licht is er niet altijd. Dan weet je, dat de kleur vertekend is.

Zo is het niet alleen met kleur. Ook situaties hebben het juiste licht nodig om ze naar werkelijkheid te kunnen zien. Alles heeft het juiste ware zuivere licht nodig om naar werkelijkheid te kunnen worden gezien, naar werkelijkheid te kunnen worden begrepen. Het juiste licht is de juiste uitleg, de juiste feitenkennis, het juiste gevoelsbesef. Is nodig om het geheel te kunnen beschouwen naar werkelijkheid, naar volkomen waarheid. Dat kan alleen zonder verdraaiing, zonder eigen wensen, eigen invullingen, eerlijk. Zoek bij alles altijd naar het ware licht, als je zuiver wilt zien, zuiver wilt begrijpen, als je de werkelijkheid wilt zien, wilt begrijpen.

Ik Ben het juiste licht in Jezus Christus. Kom voor het juiste licht en daarmee het zuivere ware zicht op wat werkelijk is, op werkelijkheid, bij Mij in je hart. Kom in vrede, in oprechtheid, in waarheid, kom zonder boosheid, zonder verwijten, zonder misnoegen, ontevredenheid, zonder haat, nijd, verwijten. Want dat alles vertroebelt het licht en vertroebelt je zicht. Het licht vertekent al naargelang je gemoedstoestand en kan alleen zuiver zijn, als je zelf oprecht, eerlijk en zonder eigen invullingen bent. Mijn licht is altijd zuiver en toont altijd de werkelijkheid. Maar in boosheid, verwijten, en meer van dergelijke negatieve gemoedstoestanden, verandert Mijn zuivere licht in jou tot een vertekenend licht, dan is het niet meer Mijn zuivere licht, maar dan is het uit Mij zuivere licht vermengd met jouw onzuivere licht, wat je een vertekend beeld geeft, een vertekend zicht.

Dan wordt in jou Mijn uitleg anders begrepen, dan Ik het bedoeld heb en in je negatieve gemoedstoestand zie je niet dat het Mijn licht niet meer is, Mijn zuiverheid niet meer is. Zoek steeds opnieuw en bij alles zuiver licht, wees daarbij eerlijk en oprecht om Mijn licht in al haar zuiverheid te kunnen ontvangen. Zodra je zicht steeds naar waarheid en werkelijkheid kan zijn. Naar ware liefde kan zijn.

Hemels Brood 4251

De goede deur, de juiste ingang vinden, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, de juiste oplossing, de juiste interpretatie vinden, de juiste betekenis begrijpen. De juiste deur, de juiste toegang in je hart tot Mij, tot Mijn liefde en al wat Ik weet en kan doen, vinden. Want veel deuren worden geprobeerd, open gedaan, maar weinigen vinden de juiste deur, de juiste toegang. Achter elke deur is een weg. Lange wegen, kronkelige wegen, bergwegen, smalle wegen, moeilijk begaanbare wegen, zo zijn er duizenden wegen achter duizenden deuren. Vind in dat doolhof maar eens de juiste deur met daarachter de juiste weg, de kortste weg.

Ik ben de Deur en de Weg, de Enige juiste deur en de Enige juiste weg met het Enige ware juiste resultaat voor alles en tot het eeuwige leven. Want alleen het ware leven is eeuwig en dat is alleen door Mij te bereiken. Ik ben de juiste Enige deur en weg tot het ware eeuwige leven. Vind Mij in je hart en je vindt de juiste deur in je hart, de juiste weg, het ware eeuwige leven. Ik ben in je hart de liefde, de vrede, de zachtmoedigheid, de waarheid, de wijsheid, de rechtvaardigheid. Vind dat in je hart en je hebt Mij in jou gevonden. In Jezus Christus ben Ik op aarde gekomen, Ik ben in jouw hart nu de deur, de toegang tot waar eeuwig leven. Volg Mij in je hart, open de juiste deur en ga Mijn weg, zoals Ik die op aarde gegaan ben. Dan ga jij die weg niet zelf, maar dan ben Ik die weg ook voor jou gegaan.

Ga jij die weg, dan draag Ik jou. Maar ga eerst door die deur, de juiste deur. Dat is, kies er eerst helemaal voor Mij te volgen in alles wat Ik ben en in Jezus Christus op aarde geleefd heb, getoond heb, door Mijn kruisiging en opstanding, het ware eeuwige leven. Ik ben de juiste deur, de ware weg die jou naar het eeuwige gelukzalige leven voert. Nu!

Hemels Brood 4252

Om iets te kunnen, is het nodig het te begrijpen. Te begrijpen hoe het te kunnen. Is het nodig de verschillende aspecten te kennen. Om bijvoorbeeld een taart te kunnen bakken, is het nodig te weten welke ingrediënten er bij nodig zijn. Maar eerst is het al nodig, dat je begrijpt dat er ingrediënten nodig zijn, dat er flink wat warmte voor het bakproces nodig is, en zo is er van alles wat nodig is om te begrijpen, om een taart te kunnen bakken.

Om het ware leven te kunnen leven, is het ook nodig dat je het gaat begrijpen. Dat je gaat begrijpen dat er een verschil is tussen werkelijk leven en schijnleven. Dat je gaat begrijpen, waarom en waardoor er dat verschil is. Dat je gaat begrijpen, wat je er aan kunt doen, om tot het werkelijke leven te komen. Daarvoor heb je intelligentie nodig, om te kunnen begrijpen. Maar met alleen begrijpen ben je er niet. Je hebt ook gevoel nodig, beseffend gevoel. Want met begrijpen kun je geen zuiverheid bepalen. Met begrijpen kun je weten, wat het leven wel of niet is, maar met voelen kun je beseffen hoe het leven zuiver en rein en naar waarheid bedoeld is te zijn. Dit voelen is tegelijkertijd begrijpen. Maar het eerste begrijpen wat hier genoemd is, is een verstandelijk begrijpen en het tweede begrijpen is een gevoels begrijpen.

Het werkelijke leven is het diepst en meest zuiver te begrijpen met het gevoel. Het verstandelijk begrijpen is meer gericht op het materieel natuurlijke leven, wat op zich alleen omhulsel, draagpak is. Het verstandelijk intelligente begrijpen zal het werkelijke leven zonder het gevoels begrijpen, nooit werkelijk kunnen begrijpen. Het werkelijke leven begrijpen, is alleen mogelijk met het gevoel, wat in het hart, in het centrum van de mens zich bevindt. Dit centrum is het werkelijke levenscentrum, het werkelijke levensbesef, in volkomen zuiverheid, volkomen waarheid, volkomen liefde. Dit centrum is het werkelijk volmaakte leven, dit centrum Ben Ik, volmaakt leven, God, Schepper, Jezus Christus.

Vanuit Mij leef jij, leeft ieder mens. In ieder mens ben Ik leven, werkelijk leven. Dat kun je niet met je verstand begrijpen, dat kun je met je gevoel in je hart begrijpen. Zodra je dat begrijpt in je gevoel, in je hart, begrijp je je werkelijke leven. Dan kun je voelend begrijpen hoe je in werkelijkheid bedoeld bent te leven. Niet met je verstandelijke vermogens, maar met je hart, uit je hart, uit ware liefde, uit Mij, jouw volmaakte Zijn. Kan Ik het nog duidelijker uitleggen? Voor het verstand niet. Maar kom in je hart, in je gevoel en Ik laat het je voelen! Dan ga je het werkelijk begrijpen.

Hemels Brood 4253

Mijn Naam uitspreken is Mij zijn. Mij zijn geeft een impuls van gelukzaligheid door aan de hele Schepping, tot in de oneindigheid. Ik Ben en alleen doordat Ik Ben, kun je Mij zijn. Kun je zijn. Zijn in volmaaktheid is gelijk volmaakte gelukzaligheid. Mijn Naam uitspreken, geeft een golf van vreugde, van blijdschap, van ware gelukzaligheid aan alle wezens. Een woord uitspreken met de mond is één ding. Naar dat woord handelen, is pas het werkelijk uitspreken van dat woord en is gelijk dat woord tot leven brengen. Zo is elk handelen naar Mijn Woord impuls van leven tot in de oneindigheid, zoals het uitspreken van Mijn Naam, Mij Zijn, impuls van gelukzaligheid geeft tot in de oneindigheid.

In ieder wezen is elk van die impulsen ten diepste te voelen, die wezenlijke trilling van geluk wordt in elk wezen beseft als van Mij, gevoeld van Mij te zijn. In die trilling van gelukzaligheid voelt ieder wezen Mijn Zijn. Spreek Mijn Naam, Jezus Christus, zo vaak je kunt uit, door in je handelen steeds Mij te zijn, Mij te volgen. Het vergroot de gelukzaligheid van zoveel wezens in de totale Schepping, het geeft vrede en geluk aan je medemensen op aarde. Want ook zij maken deel uit van de golf van gelukzaligheid bij het uitspreken van Mijn Naam. En al kunnen zij nog niet Mijn Naam begrijpen en de reikwijdte beseffen van het uitspreken van Mijn Naam, zij krijgen toch ook de trilling van liefde van Mijn Zijn te voelen in hun eigen ware levenscentrum. Hoe meer zij zelf naar waarheid leven, des te meer zullen zij die impuls in zichzelf bemerken als een blij en vreugdevol moment in het dagelijks gebeuren.

Maar of iemand nu wel of niet deze trilling bewust beseft, die uitgaat bij het uitspreken van Mijn Naam, ieder mens heeft een deel van die trilling en voor ieder mens is het een extra levensstoot naar waar leven, ware vrede, ware gelukzaligheid. Alleen ware liefde kan dat doen, alleen ware liefde is die trilling, is Mijn Naam. Het handelen naar ware liefde. Dat geeft de oneindige gelukzaligheid uit Mij tot in de oneindigheid voelbaar voor de hele Schepping. En jij maakt daar deel van uit. Kom en spreek Mijn Naam.

Hemels Brood 4254

Luisteren naar Mijn zachte stem in het hart, waar Ik Mijn advies geef, het beste advies aan de mens, aan ieder persoonlijk, is voor de meeste mensen nog heel moeilijk. Zelfs voor degenen die al veel van Mijn bestaan beseffen en al veel van Mijn Evangelie begrijpen. Die in Mijn liefde geloven en op Mij als Schepper en hemelse Vader vertrouwen. Zelfs voor hen is het moeilijk om naar Mij in hun hart te luisteren en vol vertrouwen Mijn advies op te volgen. Vooral als het advies niet logisch lijkt te zijn. Als Mijn advies tegengesteld is aan wat zij zelf als beste zouden kiezen, wat zij denken dat het meeste resultaat gaat geven, juist dan kiest de mens vaak zijn eigen weg, zonder naar Mijn advies te luisteren.

Dat is niet altijd uit egoïsme of eigen willen, voor eigen genoegens, maar gebrek aan vertrouwen dat het werkelijk Mijn stem, Mijn juiste advies in hun hart is. Stel dat je op een schip vaart en de koers moet bepalen naar een bepaalde haven. En stel dat je een korte weg ziet, om daar het snelst te komen. Maar in je hart geeft Mijn zachte stem je de raad om een grote omweg te maken. Je kijkt om je heen, kijkt op de vaarkaarten, er lijkt geen enkele reden om niet rechtstreeks naar die haven te varen. Dus denk je, ik heb me die stem verbeeld, kan niet kloppen. Ik vaar rechtdoor. En dat doe je. Maar wat je niet weet, is dat er op die rechte vaarweg ver onder water, niet te bemerken voor jou, een obstakel ligt, dat  je schip gaat beschadigen. Dat stond niet op de vaarkaarten, dat kon je niet zien, maar op je rechtdoorvaart raakt het je schip en vlak voor de haven strandt je schip.

Had je geluisterd, dan had je er wel langer over gedaan, maar je was er zonder schade aan je schip gekomen. En zo gaat het bij heel veel mensen met Mijn advies in hun hart. Zij blijven hun eigen inschattingen boven Mijn advies in hun hart stellen. Niet uit egoïsme of voor eigen genoegens, maar door gebrek aan vertrouwen. Gebrek aan kennis van Mij en Mijn stem in hun hart. Oefen je in het luisteren naar Mijn stem. Want in jouw hart geef Ik je altijd de beste raad, beter dan jij ooit kunt bedenken. Omdat Ik alles ken en weet en omdat Ik je lief heb, oneindig eeuwig intens lief heb!

Hemels Brood 4255

Misschien denk je, dat als alles en iedereen volmaakt is in liefde, dat er dan niets meer te doen is. Maar ook als alles in de volmaakte liefde leeft, is er veel werkzaamheid. Liefde is werkzaamheid en volmaakt leven is werkzaamheid uit liefde. Eeuwig doorgaande werkzaamheid. Zoals nu je hele bestaan, je lichaam, je gedachten, je omgeving werkzaam is, zo is alles blijvend werkzaam in liefde. Al is er dan geen strijd als werkzaamheid, er is in stand houden als werkzaamheid.

Stilstand is niet mogelijk, omdat dat geen leven is. Zelfs als je nu stilstaat, blijft er in je lichaam en om je heen werkzaamheid. Zelfs als je slaapt of bewusteloos bent, is er in en om je heen werkzaamheid. En werkzaamheid in volmaakte liefde is de grootste vreugde voor je hart. Is de grootste vreugde met elkaar. Zoals het nu vreugde geeft als je met iets dat je leuk vindt bezig bent, zo is werkzaamheid in liefde een vreugde, een grote vreugde, die nooit verveelt of saai wordt. Want die werkzaamheid in het volmaakte leven, in volmaakte liefde, is nooit hetzelfde, is steeds anders en steeds vernieuwend. Zoals de cellen in je lichaam zich steeds vernieuwen. Toch wordt er niets oud, zoals nu je lichaam langzaam maar zeker oud wordt. Dat hangt samen met de materie, die niet het werkelijke leven is. Omdat nu nog in onvolmaaktheid geleefd wordt. Maar in de volmaaktheid is dat niet meer. In liefde wordt niets oud, maar in haar werkzaamheid is wel vernieuwing van vormen, die steeds weer een oneindige schoonheid hebben. Die schoonheid veroudert niet maar wijzigt in haar werkzaamheid al maar doorgaand. Zoals de bomen steeds nieuwe bladeren krijgen, alleen dan zo, dat niets afvalt zoals bladeren verouderen en afvallen. Dan is het levensproces van de afgevallen bladeren beëindigd. Maar in het volmaakte leven, de volmaakte liefde, vallen geen bladeren af, omdat er dan niets meer is wat zonder leven raakt.

Alles wat in volmaaktheid leeft, blijft levend. Alleen de materie vergaat. Maar het ware leven blijft eeuwig en vergaat nooit. Dat wat jij in het ware leven bent, blijf je eeuwig. Je lichaam vergaat, maar jij in ware liefde, waar leven, jij blijft eeuwig bestaan in Mijn leven, Mijn liefde. En in Mijn liefde houd jij eeuwige werkzaamheid. Die werkzaamheid zal jouw eeuwige gelukzaligheid zijn, in de gezamenlijke werkzaamheid met Mij en al je medemensen, die allen voor of na jou op aarde leven of geleefd hebben. In die eeuwige werkzaamheid heb jij, met al je medemensen, oneindig veel vreugde, waarbij niemand ook maar in het minst verlangen zal hebben, zonder werkzaamheid te zijn, omdat juist die werkzaamheid het ware leven, de ware liefde uit Mij is en iedereen dan het allerliefst die liefde uit Mij ook zelf wil zijn.

Hemels Brood 4256

Heb al je medemensen lief, zoals je jezelf lief hebt. Zoals je voor jezelf het beste graag hebt, zo heeft ieder mens voor zichzelf graag het beste. Zorg voor je medemensen, zoals je voor jezelf zorgt. Verwaarloos jezelf niet en verwaarloos je medemensen niet. Kies het beste voor je medemensen, alsof je het beste voor jezelf kiest en zoals je het beste voor jezelf kiest. Maar houd daarbij rekening ermee, dat ieder mens uniek is en verschillend in wensen en verlangens. Je medemensen liefhebben als jezelf en voor hen net zo zorgen als voor jezelf, is niet aan al hun wensen en verlangens voldoen, aan al hun grillen en eisen toegeven. Want doe je dat voor jezelf, aan je eigen wensen en verlangens, je levenseisen toegeven, dan zorg je niet werkelijk goed voor jezelf en daarmee ook niet goed voor je medemensen.

Jezelf liefhebben en je medemensen evenzo, is zonder enig eigenbelang, dus ook zonder in te gaan op het eigenbelang van je medemensen. Eigenbelang is geen onderdeel van ware liefde en goede zorg. Het werkelijke levensbelang is dat wel. Maar let op, want hier gaat het ook niet om al datgene wat voor jou het werkelijke levensbelang is om naar te handelen, als zorg voor je medemensen. Want ieder mens is uniek en verschillend aan elkaar en daarmee is ook het werkelijke levensbelang voor iedereen verschillend. Het doel is wel gelijk, maar de middelen en de manier waarop is verschillend. Dus als je in alles goed wilt doen aan je medemensen, dan is het nodig, dat je van ieder medemens precies weet wat in diens belang is ten aanzien van het werkelijke leven. Weet jij dat? Zomaar zonder Mij, dat denk Ik niet. Maar Ik kan je wel helpen toch de juiste zorg aan je medemensen te geven.

Als eerste is ware liefde voor je medemensen, de sleutel voor de beste zorg. Want uit ware liefde krijg je de beste ware wijsheid. Als tweede is in die liefde en wijsheid contact met Mij van groot belang. Want in contact met Mij kan Ik je laten zien, waar jezelf nog blind voor bent. Waarom zeg Ik hier als eerste liefde en pas als tweede contact met Mij? Omdat zonder liefde voor je medemensen er geen basis is en heeft contact met Mij weinig zin. Contact met Mij voor je medemensen heeft liefde nodig. Dan kan Ik je voor alle medemensen, voor ieder op zich, precies laten voelen en weten, wat de beste zorg voor hen is. En dat steeds precies afgepast op jouw mogelijkheden. Want als Ik je aanraad, heb je medemensen lief als jezelf en zorg voor hen als voor jezelf, dan bedoel Ik niet, dat je al hun zorgen op je hoeft te nemen en alles voor hen in orde moet maken en voortdurend voor hen paraat moet staan.

Dan bedoel Ik, laat het steeds je intentie zijn om, als het op je pad komt, voor het beste voor je medemensen te gaan, voor zover je dat kunt en Ik je dat in je hart ingeef. Laat al het overtollige maar rustig achterwege en geniet van al wat Ik je geef. Want alle werkelijke hulp die nodig is, daarvoor zorg uiteindelijk Ik. In grote liefde zorg Ik voor jullie allemaal.

Hemels Brood 4257

Ik Ben de stille aanwezige. Ik Ben overal aanwezig, maar op de achtergrond. Ik Ben in de stilte, Ik Ben in het onzichtbare, in al wat niemand weet. Maar in die stilte ben Ik toch bereikbaar, in het onzichtbare ben Ik toch te zien, in al wat niemand weet ben Ik toch bereikbaar. Kijk om je heen en zie de stille getuigen van Mijn aanwezigheid. Maar dat kun je alleen zien, als je werkelijk, eerlijk, oprecht en in stilte kijkt.

Kijk langs alles en iedereen die je ziet, heen en helemaal achteraan, als allerlaatste, kun je Mij zien. Als je alles wat je weet helemaal opzij zet en eens kijkt naar het niets, naar al wat je niet weet, dan kun je Mij daar ontmoeten, dan kun je Mij ontmoeten in al wat jij niet weet, maar wat Ik wel weet. Ik zal altijd op de achtergrond zijn, maar daar, op de achtergrond, kun jij toch heel dicht bij Mij komen, als je zelf ook achteraan gaat lopen. Ik ben altijd in de stilte aanwezig. Maar als jij in die stilte gaat, dan kun je dicht bij Mij komen, want in die stilte kun je Mij gaan voelen en dat voelen wordt horen en dat horen wordt zien. Ik ben altijd in alles wat niemand weet. Maar als jij toegeeft dat je het allemaal niet weet, dat er veel is, wat je niet weet, dan kom je heel dicht bij Mij en kun je Mij heel eenvoudig vragen, wat je niet weet. Als je dat in de stilte van je hart doet, dan krijg je in die stilte Mijn antwoorden op jouw vragen.

Maar, zodra je zelf invult hoe Mijn antwoord je gegeven gaat worden, of welk antwoord het mogelijk kan zijn, of krampachtig vasthoudt aan stilte, dan verwijder je je van Mij en lijkt het of Ik er ineens niet meer ben of niet geweest ben. Toch, dan ben Ik altijd nog in de stilte aanwezig, dan ben Ik altijd nog op de achtergrond, helemaal achteraan, aanwezig, in al wat niemand weet aanwezig. Maar dan ben jij niet in de juiste stilte, of je loopt toch nog niet helemaal achteraan, of je houdt toch nog vast aan zelf te weten. Zie, je kunt Mij op allerlei manieren bereiken. En Ik zeg je, je komt Mij heel vaak tegen, zonder dat je het merkt, zonder dat je het ziet, zonder dat je het weet. Dat is het. Weet dan nu: Ik Ben altijd overal in stilte, in het volmaakte weten, op de achtergrond aanwezig. En daar kun je Mij altijd bereiken!

Hemels Brood 4258

Jullie mensen zitten in een beperkte gedachtewereld. Een gedachtewereld die niet verder gaat dan de grenzen van jullie bestaan op de aarde. En hoe geleerden en wetenschappers ook proberen om over die grenzen heen te zien wat daar is, het enige wat zij te zien krijgen, is materie en licht. Dat komt doordat zij vanuit hun materiële bestaan kijken. En het weinige licht wat zij kunnen zien, van de zon, maan en de sterren, is hen gegeven, is de mensen gegeven, om te kunnen leven in de materie, met materie. Maar al wat in de oneindige ruimte is, behalve materie, is voor de beperkte gedachtewereld van wetenschappers en geleerden, niet te zien.

Niet met het licht van de sterren, die te ver af hun licht verspreiden, niet met het licht van de maan, die nauwelijks enige duisternis opheft, en niet met het licht van de zon, die weliswaar overdag de aarde goed verlicht en verwarmt, maar nauwelijks iets laat zien in de oneindigheid. De oneindigheid van bestaan, van leven, die wordt niet gezien vanaf de aarde. Het wordt zelfs op de aarde, waar het meer dan aantoonbaar aanwezig is, niet werkelijk gezien. Terwijl het juist op aarde zou kunnen worden gezien, gevoeld en ervaren worden, wordt door geleerden gezocht in de oneindigheid, waar alleen de dode materie zweeft, althans voor het materiële oog dode materie, om meer te ontdekken van wat er ten grondslag ligt aan het bestaan van de Schepping.

Maar het is niet de oneindigheid van de eeuwige ruimte, waar dat te vinden is. Het is in de mens zelf en in zijn bestaan op aarde en in alles wat er op de aarde en om de mens heen te vinden is. Elke dag. Daar toon Ik Mijn ware leven aan jullie mensen, daar toon Ik hoe en wat jullie bestaan is en betekent. Daar geef Ik Mijn ware licht om te zien en te begrijpen. Daar is Mijn liefde en wijsheid het helderste licht, voor alle mensen. Zoek wat je wilt weten in jezelf, zoek Mij in jezelf! Want nergens in de oneindigheid zal een geleerde of wetenschapper enig antwoord op ware levensvragen vinden, dan in zichzelf, in zijn geestelijke bestaan, zijn ware levenscentrum, in zijn hart. En alleen dan zal hij meer zien in de oneindigheid dan materie, als hij in zichzelf Mijn licht ontdekt, Mijn liefde ontdekt, Mijn wijsheid ontdekt, als hij in zichzelf Mij, zijn Schepper naar waarheid ontdekt.

Ja, dan zal hij zien, wat hij in geen miljoen lichtjaren, met de snelst vliegende raket in de verre ruimte niet zal vinden, dat zal hij dan zien, in zichzelf en daarvandaan zal hij dan kunnen zien, wat er werkelijk is in die oneindige ruimte, dan pas zal hij geen materie meer zien, maar leven, werkelijk oneindig leven! Ware eeuwige liefde.

Hemels Brood 4259

Als het kwaad de dreiging ziet, te worden ontdekt, gaat het zich roeren om dat te voorkomen. En dat doet het niet op een aardige vriendelijke manier. Dat doet het met list en bedrog, gemeen en grof. Als jij degene bent waarvan het kwade ziet, dat het door jou weleens zichtbaar gemaakt kan worden, dan zul jij juist door het kwaad aangepakt gaan worden. En dat doel heiligt voor het kwaad alle middelen.

Het kwaad huist in een persoon die denkt met kwaad, met leugen en bedrog, met gemene trucjes, zijn voordeel te kunnen doen. Maar als het er op gaat lijken, dat door jou zijn voordeel verloren gaat, zal hij er alles aan doen om dat te voorkomen en al naargelang bij die persoon zijn geweten nog wel of niet iets doet, zal hij het kwaad in hem zijn gang laten gaan. En ja, die mens heeft de vrijheid van keus, net als iedereen en kan het kwaad als eigen keus zijn gang laten gaan. Zo is het in jullie samenleving, dat het kwaad dan eens hier, dan eens daar zich extra roert en er op uit is het goede te vernietigen. Want al het goede is vijand voor het kwaad. Door het goede wordt het kwade zichtbaar en aan de kant gezet. Maar dat wil het kwade niet en het roert zich des te meer.

Als het goede voor het kwade vijand is, is het kwade dan ook vijand van het goede? Het goede wordt aangevallen, maar het valt zelf niet aan. Het werkelijk goede heeft zijn vijanden lief en juist dat vernietigt de vijand. Daarom zal juist het kwaad zich tegen ware liefde verzetten en wel zo, dat het er op uit is die liefde te doorbreken. Hoe doet het kwade dat? Het probeert bij die liefdevolle mens in te breken. Hij gaat die mens oneerlijk en onheus bejegenen, hij gaat die mens irriteren, van zijn stuk brengen. Hij gaat die mens zijn kwade kanten laten zien, maar wel zo, dat anderen die niet zien. Daardoor lijkt het, of die liefdevolle mens, kwaad spreekt over zijn naaste, terwijl hij waarheid spreekt. Maar dat wordt niet gezien.

Als dat maar lang genoeg door gaat, kan het kwaad bereiken, dat die liefdevolle mens geïrriteerd raakt en dan is hij binnen. Dan kan hij voorstellen doen aan die liefdevolle mens, om zich te verzetten tegen het kwaad in die andere persoon, hem laten denken, dat hij daar recht toe heeft, hij is tot het ergst aangevallen en nu mag hij zich verdedigen en met gelijke munt terugbetalen! Maar, zal dat helpen? Nee, want wat er gebeurd is, het kwaad viert feest! Het is dan heel moeilijk voor die eerst toch liefdevolle mens, om het kwaad weer buiten te krijgen en tot alleen liefde terug te keren. Zo slim en vernuftig is het kwaad in mensen aanwezig. En de enige manier om het niet in jezelf aanwezig te krijgen, is liefde, liefde, liefde in nederigheid en zonder enig eigenbelang. Daaraan vasthouden bij alles en je niet laten brengen tot ergernis, tot irritatie, tot boosheid, tot verwijten, nog niet tot verbazing. Want de kleinste kier is genoeg voor het kwade om binnen te sluipen.

Nu weet je hoe het kwade werkt, hoe snel het uitgroeit tot gemene sterkte en hoe slim en gemeen het tewerk gaat bij iedereen. Niemand is op aarde vrij van het kwade, niemand. Verbeeld je niet dat jij er vrij van kunt zijn of blijven, want dan is er al een kiertje. Spijker het gauw dicht met nederige liefde en vertrouwen op Mij. Want Ik hoef niet in te breken, bij niemand. Ik Ben bij iedereen aanwezig, altijd. Ik Ben liefde in iedereen. Het is alleen aan de mens zelf of Ik in hem werkzaam wordt, die keus is aan ieder mens. Ik Ben aanwezig. Ik kom in actie zodra die mens daarvoor kiest. Het kwaad breekt in. Op het moment dat de mens niet voor liefde kiest.

Maar weet je, omdat Ik in jou altijd aanwezig Ben, kan Ik je altijd een waarschuwingssignaaltje geven om in liefde te blijven. Let daar op, dan kun je inbraak voorkomen en steeds voor liefde kiezen. En mocht je eens door kwaad bevangen raken, dan kun je snel bij Mij komen, Ik Ben er altijd en help je terug tot liefde te komen!

Hemels Brood 4260

Mensen zien de geboorte van een kind op aarde als een vreugdevol wonder, een bijzonderheid, nieuw leven op aarde. Maar ook het sterven van een mens is eigenlijk zo’n vreugdevol wonder, een bijzonderheid. Want op zo’n moment wordt die mens verlost van de aarde en gebracht in het ware geestelijke leven, zonder de materie en de zwaarte van het materiële lichaam op de aarde. Het is voor mensen op aarde vaak verdrietig, omdat het voelt als een verlies, omdat het gemis geeft van een dierbare.

Ja, van het aardse bestaan is diegene vertrokken, maar zijn leven gaat verder, zijn bestaan gaat verder. Op aarde kunnen mensen die vreugde niet zien, die in het ware levensbesef, de overgegane mensen begroet en opneemt in Mijn liefde, die ook dan diegenen begeleidt. De overgang van de aarde uit het materiële bestaan is als het ware ook een geboorte, alleen vindt die geboorte niet op aarde plaats, maar in Mijn liefde in het geestelijke ware bestaan, zonder de materie. Maar net als bij de geboorte op aarde de mens eerst een baby is, zo is dat ook bij zijn komst in Mijn liefde, in het geestelijke ware bestaan. Met het verschil, dat wie op aarde al veel naar ware liefde geleefd heeft, na zijn overgang al direct bewuster is van zijn overgang en van Mijn liefde en daarmee meer vreugde zelf ook al ervaart, dan degenen die nauwelijks iets van liefde op aarde geleefd hebben. Die zijn als baby’s, die nog moeten opgroeien vanuit geen of nauwelijks besef van Mijn liefde, tot een waar besef liefde. Deze mens is als een baby in zijn geestelijk bestaan, maar wel met een besef van zichzelf, zoals hij dat op aarde ook had.

Evengoed is er ook over die mens vreugde bij zijn aankomst. Want ieder die op aarde geleefd heeft, is een bijzonderheid in het ware levenslicht. Want zij hebben allen Mijn levenslicht in zich, al is het bij velen nog maar heel klein, bij sommigen bijna niets, het is er in alle van de aarde komende mensen. En dat is in het ware geestelijke bestaan, na het verblijf op aarde, voor de hele oneindigheid vreugde: weer een mens, die de aarde doorstaan heeft en een uniek deeltje van Mij meebrengt in een van zichzelf bewust bestaan, die voldaan heeft aan een verblijf op aarde. Ja, dat is even verheugend voor alle leven op en buiten de aarde, als de vreugdevolle geboorte van leven op aarde, van een baby op aarde. Besef daarom bij elk heengaan van de aarde, dat het een geboorte is buiten de aarde en dat diegene, die van de aarde vertrokken is, met en in liefde buiten de aarde ontvangen wordt.

Want zo groot en oneindig als Mijn liefde voor jullie allemaal is, terwijl je op de aarde in de materie verblijft, zo groot en oneindig is Mijn liefde ook buiten de aarde, namelijk in de hele oneindigheid ook voor alles en iedereen, dus ook voor de geliefde die je mist en ook voor jou en voor al degenen met jou. Besef daarom, ook in het verlaten van de aarde voor iedereen, Mijn eeuwige oneindige grote liefde!

Hemels Brood 4261

Is het voor Mij nodig, dat je op vaste tijden je gebed uitspreekt, zoals dat in verschillende religies is vastgelegd en bepaald? Is het voor Mij nodig, dat je dan steeds dezelfde woorden spreekt met dezelfde rituelen, zoals dat in verschillende religies is vastgelegd en bepaald? Op die manier speciaal voor Mij is dat niet nodig. Maar, denk jij er wel bij alles aan, om bij Mij te komen en met Mij contact te hebben, om regelmatig in gebed bij Mij te komen?

Vaak vergeten mensen hun gebed, vergeten mensen bij Mij te komen en zijn ze er zich niet van bewust, dat zij heel veel zonder Mij doen en beslissen. Zonder Mij om raad te vragen, zonder aan Mij te denken, om hun situatie mee te bespreken. En dan is het goed om voor jezelf een vast moment op de dag te nemen, waarop je in gebed gaat, met Mij contact opneemt, Mij in je hart ontmoet. Dan is het goed, als je een manier kiest, waarop je gemakkelijker alles wat je aandacht vasthoudt en een open en zuiver contact met Mij kan vertroebelen, los kunt laten. Zo’n manier kun je als een vast ritueel zien. Niet omdat dat voor Mij nodig is, maar om je zelf te helpen, niet af te dwalen en het contact met Mij te vertroebelen of kwijt te raken. Ik heb geen vaste rituelen en vooraf gemaakte gebeden, die op een herhalend ritme worden uitgesproken, nodig.

Maar als het mensen helpt om Mij niet te vergeten, om Mij in hun hart regelmatig te ontmoeten, dan is dat goed, zolang het geen rituele routine wordt, een aangewend en aangeleerd gedrag zonder werkelijke bezieling, zonder een werkelijk contact met Mij. Er is geen contact met Mij in een ritueel als zodanig, er is geen contact met Mij, door een steeds monotoon herhalen van een woordelijk vooraf ingesteld en uit het hoofd geleerd gebed. Alleen in het hart, door het oprechte verlangen en in volkomen waarheid en liefde kun je Mij persoonlijk ontmoeten. En heb je daarvoor een ruggensteuntje nodig, om dat regelmatig te blijven doen, dan is dat goed. Maar zeker geen eis.

En kun je regelmatig bij Mij komen uit eigen verlangen, dan is dat zonder rituelen, Mij het allerliefst!

Hemels Brood 4262

Als Ik alles ben en alles Mij is en je niets zelf kunt zonder Mij, dan vraag je je af of je wel zelf iets bent of kunt zijn. Wat dan je vrije keus eigenlijk nog is. Of je wel een zelf, in eigen zijn bent.

Ja, je bent een eigen zelf, je hebt een vrije keus, dat is je bewustheid van bestaan, je bewustheid te zijn, je bewustheid te leven, je bewustheid van mensen en al wat er op aarde om je heen is. Je bewustheid van kunnen zien, horen, voelen, weten, begrijpen. Je bewustheid van willen en niet willen. Maar ook je bewustheid van goed en niet goed, juist en niet juist. Dat allemaal is jouw eigen zijn. Maar dat zijn zou je niet allemaal bewust kunnen zijn en uit die bewustheid zou je niet zelf kunnen kiezen, zonder Mij. Want al wat je als eigen zijn bent, kun je alleen zijn door Mij.

Om dat te kunnen begrijpen vergelijk Ik het met een vuur. Dat bestaat onder andere uit de vlam en de warmte. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Is er geen vuur, dan ook geen warmte. Nu is die warmte niet het vuur, toch kan die warmte niet zonder dat vuur. Als eigen bestaan kan die warmte zich verplaatsen, uitstralen, tot veraf van het vuur. Maar zodra het zich los zou maken van het vuur, is de warmte weg. Zo is warmte vergelijkbaar met een zelf, maar zonder het vuur is het niet. Warmte blijft altijd verbonden aan het vuur. Zo zijn jullie ook altijd verbonden aan Mij. Dit is een voorbeeld, want jullie verbinding met Mij is een levende verbinding, daarin is wel een groot verschil ten aanzien van het voorbeeld vuur en haar warmte.

Een levende verbinding, waarbij jullie een enorme reikwijdte hebben in je bewustheid van bestaan. Los van Mij is jullie bestaan eeuwig niet mogelijk. Ik heb het al veel vaker gezegd en Ik zeg het hier nog eens: Ik Ben liefde, onbaatzuchtige dienstbare volmaakte liefde. Jullie kunnen in die liefde vrij je keuze maken. Maar op het moment dat je iets anders kiest dan Mijn liefde, ben je ermee bezig je los te zetten van Mijn liefde. Nu je weet, dat je niet los kunt zijn van Mij, Mijn liefde, zoals warmte niet los kan zijn van vuur, kun je je misschien voorstellen, welk een effect dat heeft. En was het niet zo, dat Ik in Mijn liefde jou, jullie, nooit loslaat, zoals vuur haar warmte ook nooit loslaat, dan zouden jullie niet meer zijn. En dat is nu juist Mijn liefde, in Mijn liefde houd Ik jullie allen geborgen, zodat je kunt kiezen wat je wilt en toch nooit verloren zult gaan.

Jij mag zijn! Heel eenvoudig zijn! In ware liefde gelukkig zijn! Als je dat verstaat, dan accepteer je te zijn als de warmte van het vuur en kies je er alleen nog voor die warmte van het vuur te blijven in eenheid met het vuur. Als je dat verstaat, dan zoek je niet meer naar liefde, dan kies je ervoor liefde te zijn, dan kies je vrijwillig voor eenheid met Mij, als een eigen van je zelf bewust zijn, maar in innige verbinding met Mij, met Mijn liefde. Die liefde die jou verwarmt en die jij dan van Mij mag zijn.

Hemels Brood 4263

Voor de meeste mensen moet het oppervlakkig blijven. Het leven is al moeilijk genoeg. Daar moet niet te diep over nagedacht worden, het moet luchtig en gemakkelijk te verwerken zijn. Al die jaren van kerkelijke invloed over hel en verdoemenis willen ze achter zich laten, daar willen ze niets meer over horen en al wat met geloof te maken heeft, herinnert daaraan.

Eeuwenlang ben Ik neergezet als een strenge bestraffende God, die zo goed als iedereen naar de hel stuurde voor hun ongehoorzaamheid. En wie was en is er niet ongehoorzaam? Dus allen op naar het vagevuur, de hel. En nu ben Ik  ineens een liefhebbende God, een zorgende Vader, een barmhartige vergevende God. Dat lijkt meer op een sprookje dan op waarheid. Mensen raken het beeld van bestraffing, hel en verdoemenis niet zo snel kwijt, een zekere angst, die de mens eeuwen voor Mij is bijgebracht, is niet zomaar weg. Dus dat kunnen de meesten dan ook zomaar niet ten volle geloven. Daar zijn eerst veel luchtige samenkomsten voor nodig, in een sfeer die de mensen genoegen doet, die vrolijk is, met veel vrolijke opbeurende muziek en zang, met veel hoopvolle bemoedigende en ontspannende toespraken.

Bijeenkomsten die in hun genre populair zijn voor veel mensen, die in zich wel voelen, dat er toch wel een Schepper is, dat Ik als Schepper besta, dat hun leven niet zomaar is. In die vrolijke bijeenkomsten wordt die eerder opgedrongen angst verminderd en opgelost. Zodat het hart vrij van angst de ruimte krijgt om Mij te gaan zien, zoals Ik werkelijk ben. Maar eerst zijn die swingende bemoedigende bijeenkomsten nodig, om de angsten voor hel en verdoemenis af te breken en een nieuw zicht te geven op Mij en Mijn ware liefde, op de werkelijkheid van waar leven en Mijn barmhartigheid, zoals die werkelijk is. Van al die vele mensen die zo uit de angsten bevrijd worden, zijn er weinigen die een diepere geestelijke uitleg over Mij en waar leven aan kunnen en zoeken. Die weinigen breng Ik in kleine groepen bij elkaar en zij krijgen op een veel minder populaire wijze voeding van Mij, uitleg die dieper gaat, maar daarbij ook meer laat zien van wat de hemel is, van wat waar leven is, van wie Ik voor hen en voor iedereen werkelijk ben.

Zij raken daarbij verstild van ontroering, zij voelen in hun hart die enorme omvang van Mijn liefde, en in hun hart groeit een vreugde, die niet te vergelijken is met alle aardse vreugde. Die vreugde die zij in hun hart gaan voelen, is de ware hemelse vreugde, die met hun groei in waar leven, in ware liefde, meegroeit tot in het volmaakte leven en dan in die volmaakte liefde, tot ware gelukzaligheid uitgroeit. Zo zal de diepere uitleg van Mijn Woord altijd in kleinere groepen plaatsvinden. Alles heeft zijn plaats en alles heeft zijn tijd. En daarmee komt alles in Mijn liefde helemaal goed.

Hemels Brood 4264

Hoe komt het, dat het bij de ene mens bij dromen blijft en dat de andere mens zijn droom waar maakt. Zelfs de meest moeilijk uit te voeren droom, waar maakt. Hoe komt het dat de ene mens er alleen van droomt om voet op de maan te zetten en een ander mens daadwerkelijk voet op de maan zet? Is dat verschil dan doorzettingsvermogen? Doet de één dan minder zijn best dan de ander, is de één dan krachtiger in het nastreven van zijn droom, dan de ander?

Er zijn veel mensen die wel voet op de maan willen zetten, maar van die velen zijn er nog maar een paar die dat gelukt is. Het is nog een enorme zeldzaamheid. Hoe ingewikkelder de droom van mensen is, des te minder mensen bereiken de uitvoering van die droom. En hoe meer geld het kost om de droom ten uitvoer te brengen, des te minder zal er van terechtkomen. Maar dat zijn niet de enige maatstaven, om tot het wel of niet bereiken van een droom te komen. Als je degenen spreekt, die hun droom tot werkelijkheid zagen worden, dan getuigen zij van een niet te stuiten vertrouwen dat het hen zal lukken, een niet te stuiten drang, om in de uitvoering van hun droom te slagen. Bij hen is een besef aanwezig, mijn droom gaat verwezenlijkt worden, gaat uitkomen, gaat lukken. Zij weten als het ware, voordat zij hun droom tot werkelijkheid brengen, dat de droom tot werkelijkheid zal komen. En al die anderen, die weten als het ware, dat het voor hen een droom zal blijven.

Een mens weet. Ieder mens weet. Het is een onderdeel van het mens zijn, dat je weet. Maar niet ieder mens geeft toe aan wat hij weet. Niet ieder mens is zich bewust van wat hij weet, van wat hij kan weten. Ook bestrijden mensen elkaars weten. Als het weten hen niet uitkomt, omdat zij anders willen, dan hun weten hen zegt. Ja, Ik ben het weten in ieder mens. En Ik weet alles. Dit weten heeft ieder mens. Maar veel mensen verwaarlozen hun weten met hun willen, of verwisselen hun willen met hun weten. Zo streven mensen dromen na, tegen beter weten in. Laat je willen niet voor je weten staan. Laat je willen niet je weten vertroebelen. Let op je innerlijke weten en handel daar naar. Dan zal elke droom tot werkelijkheid kunnen komen, waarvan je weet dat het tot werkelijkheid kan komen. Dan kun je elke droom waarvan je weet dat het de werkelijkheid niet zal halen, los laten en hoeft het je geen onnodige, onnutte inzet te kosten.

Maar pas op, want Ik bedoel niet wat je denkt dat je niet kunt bereiken, maar wat je weet dat je niet kunt bereiken. Want daar worden door mensen veel missers gemaakt. Als het even tegenzit, denken ze het niet te kunnen bereiken, terwijl het met aanhouden en doorzetten toch wel te bereiken is. Dat bedoel Ik dus niet. Maar het innerlijke weten, dat bedoel Ik. En let wel, al het innerlijk weten, komt van Mij en al wat Ik iemand laat weten, staat altijd in verhouding tot zijn levensleer op aarde, tot het doel van zijn wording en hetgeen voor diegene nodig is om mee te maken, om zijn werkelijke levensdoel, het ware leven als eigen bewust zijn, te bereiken. Daarom is alle weten in ieder mens Mijn liefde, niet anders dan Mijn liefde. Daarom is al het echte weten in ieder mens Mijn volkomen zuivere liefde, een volkomen zuiver weten. In de kern een zuiver weten, zuiver waar. Vertroebel het niet met je willen of je denken, dan houdt het de meeste waarde, dan is het een ware hulp in al je werken.

Hemels Brood 4265

Alles is in beweging, alles verandert, behalve Mijn liefde, behalve het ware leven. Ik verander niet, Ik ben en blijf altijd dezelfde. Op aarde verandert alles steeds, soms snel, soms langzaam, haast onmerkbaar, maar in alles is steeds verandering. Die verandering gaan door tot alles ware liefde is, tot iedereen ware liefde leeft. Dan blijft liefde alles, in liefde hetzelfde, in waarheid hetzelfde. Dan is nog altijd wel beweging in werkzaamheid, maar die werkzaamheid is blijvende liefde, onveranderbare liefde.

Ieder mens kan zijn doen en laten in zijn beweging veranderen, maar liefde is onveranderbaar eeuwig hetzelfde. Ik ben eeuwig en altijd onveranderbaar Dezelfde, waaruit alle beweging wordt aangedreven om tot ware liefde te komen en te blijven. In die beweging is keus, maar welke keus er  ook gemaakt wordt, de beweging die uit liefde alles aandrijft, verandert alles voortdurend, totdat de keus in vrijheid liefde is geworden. De beweging blijft in de onveranderlijke liefde, het wezenlijke zijn, onveranderlijk. Zoals alles wat groeit en bloeit op aarde zich onveranderlijk naar het licht keert, zo keert de beweging alles naar onveranderlijke liefde. Elke verandering die op aarde gaande is, is die kering naar liefde.

Het licht trekt aan, het licht geeft impuls tot groei, tot verandering naar liefde. Soms snel, soms heel langzaam, nauwelijks merkbaar. Soms grote indrukwekkende veranderingen, soms kleine nauwelijks zichtbare veranderingen, soms voelbaar, soms nauwelijks of niet voelbaar. Nergens de vrijheid belemmerend, gaan de veranderingen door. De mens maakt in alle vrijheid zijn keus in de beweging van Mijn onveranderlijke eeuwige liefde. Op de beweging uit Mijn liefde drijven alle keuzen van alle mensen dezelfde richting uit, naar Mijn onveranderlijke ware liefde. Maar niemand wordt gedwongen, niemand verliest daarbij zijn vrijheid van keus. Omdat liefde niemand dwingt, niemand zijn vrijheid afneemt. Alles is in beweging, de beweging van liefde, die eeuwig onveranderlijk blijft, maar wel alles verandert en iedereen tot die onveranderlijke liefde brengt. De ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 4266

Ook met woorden kun je iemand verwonden. Zelfs met goede bedoelingen kun je iemand verwonden. In zijn psyche, in zijn geestelijk bestaan. Veel mensen zijn door woorden verwond en vaak zijn dat diepe sneden in hun psyche, in hun geestelijk zielenleven. Als die wonden niet geheeld zijn, niet gehecht en geheeld, dan kunnen die wonden allerlei verstoord gedrag tot gevolg hebben, wat te pas en te onpas te voorschijn kan komen. Dan kan iets gezegd worden, zonder dat het verkeerd bedoeld is, of een situatie kan ontstaan waardoor die diepe, nog niet geheelde wond geraakt kan worden, waarop een reactie kan volgen, die niet in verhouding staat tot het gezegde of de situatie. Soms zijn dat zelfs gevaarlijke reacties.

Dit is alleen te voorkomen door de wonden te hechten en te helen. Wonden kunnen helen met liefde. Betrouwbare liefde, herkenbare liefde. Hoe dieper de ziel verwond is, des te moeilijker is het om diegene tot liefde voelen te brengen, tot vertrouwen in liefde te brengen, tot zijn eigen hart en geloof in zijn eigen waarde in liefde te brengen. Daar is dan ook veel geduld en begrip voor nodig. Begrip en geduld wat maar weinig mensen ten diepste kunnen bereiken. Hoe dieper en hoe ingrijpender de verwonding, des te meer geduld, begrip, liefde en doorzettingsvermogen is er nodig. Daarbij is ook inzicht nodig, om bij de diepte van de wond te kunnen komen. Inzicht om te kunnen bepalen, hoe diep de wond is en in welk gedeelte van de ziel.

Als je nu werkelijk iemand wilt helpen om zijn wonden te hechten aan liefde en daarmee goed te laten helen, kun je het best in je hart bij Mij komen. Dan geef Ik je inzicht, geduld, begrip, liefde en doorzettingsvermogen. Maar er zijn wonden die zo diep en onbereikbaar bij iemand zijn aangebracht, dat ze op aarde door geen van jullie geheeld of gehecht kunnen worden. Laat het dan los. Blijf het dan niet proberen en uit een idee van willen of moeten helpen, van plicht of iets dergelijks, door modderen. Luister naar Mij in je hart. Besef in je hart, wanneer het goed is zoals het is en niet beter kan worden, niet door jou en Mij op aarde. Maar alleen door Mij, op de tijd die Ik er voor zie. Dan doe je in liefde niets. Dan doe je genoeg door op Mijn liefde te vertrouwen en te weten dat het goed komt!

Hemels Brood 4267

Uit stilstand komt geen bloem tot bloei. Alles heeft impuls nodig. Van stil op een stoel zitten, komt niets tot stand. Alles heeft impuls nodig om tot iets te komen. Hoe geef jij impuls aan je leven? Laat je het sluimerend voorbij gaan, of pak je het op, ga je iets aan, geef je impuls aan je leven, door tot daden te komen en datgene te doen, wat recht doet aan je hart, naar je gevoelens, aan dat wat je fijn vindt of houd je je terug, timide, verlegen, misschien zelfs wat angstig. Voel in je hart wat je fijn zou vinden en geef daarmee impuls aan je leven.

Pak het op, doe het, ga ervoor. Bedenk je van tevoren niet allerlei belemmeringen, die er wellicht kunnen zijn, maar zie naar de mogelijkheden en de oplossingen voor de mogelijke belemmeringen. Blijf niet eerst een oplossing zoeken voor elke mogelijke belemmering, waardoor je de impuls uit je hart te niet doet, maar begin bij wat voorhanden komt en geef impuls uit je hart, pak het aan en ga ervoor. Want alles is mogelijk, maar stippel je weg niet zo precies uit, dat je jezelf klem zet en geen enkele impuls uit je hart nog enig effect kan hebben. Niets gaat zonder problemen, maar die kunnen verholpen worden. En kom je tegen onoverkomelijke situaties te staan, dan nog kun je door een nieuwe impuls daar omheen gaan en bezig blijven en resultaat boeken. Misschien niet precies dat wat je voor ogen had, maar toch iets wat zin heeft voor jou en mensen om je heen.

Jouw leven en dat van alle mensen, van alles wat groeit en bloeit, is impuls uit Mijn Hart. Eeuwig durend impuls uit Mijn Hart, liefde impuls. Zonder de impuls uit Mijn Hart zou er geen leven in jullie zijn. Zou de impuls uit Mijn Hart door Mij tegengehouden worden, dan zou jullie leven verflauwen. Maar wees niet bang, die impuls tot leven uit Mijn Hart blijft eeuwig doorgaan. En zoals jij leeft door de impuls uit Mijn Hart, zo kun jij je leven stralender maken door eenzelfde impuls uit jouw hart. Want zo’n impuls uit jouw hart is net als uit Mijn hart, liefde. Geef de impuls uit jouw hart kans. Wees niet terughoudend, verlegen, bedeesd of angstig, volg de impuls uit je hart, doe er wat mee, want de impuls uit je hart is onderdeel van Mijn levensimpuls uit Mijn Hart en is ware liefde.

Geef de impuls uit je hart ruimte, laat het tot actie in je leven komen, het zal je tot meer besef van waar leven brengen. Laat je niet tegenhouden door geen durf, door wat anderen zeggen of vinden. Durf je impuls vrijuit te laten en vertrouw erop, dat je precies zult kunnen wat nodig is, als je het nodig hebt. Laat je niet door mogelijke moeilijkheden belemmeren, kom uit die stilstand en geef impuls aan je leven, geef die warme liefde uit je hart aan je leven, dan geef je liefde aan je medemensen en liefde aan Mij. Kom en leef!

Hemels Brood 4268

Liefde is de wezenlijkheid van gelukzaligheid. De werkelijkheid van gelukzaligheid in leven. Zo is ieder mens liefde als wezenlijkheid in gelukzaligheid het werkelijke leven. In die werkelijkheid, welke het levende Goddelijke bestaan is als mens, kan iedereen gelukkig zijn. Ieder mens kan dat ook in zich weten, omdat dit in ieder mens kenbaar in het gevoel aanwezig is. Kenbaar in waarheid, in nederigheid, in gehoorzaamheid, in oprechtheid, in zuiverheid, in bescheidenheid, in dienstbaarheid, in belangeloosheid, in behulpzaamheid.

Maar zodra daar op enigerlei wijze van afgeweken wordt, vervaagt die kenbaarheid naar de achtergrond, totdat er vaak nog nauwelijks besef van is. Toch blijft het in ieder mens aanwezig, omdat Ik Mijn Goddelijke Wezenlijkheid onlosmakelijk in ieder mens gelegd heb, omdat Mijn liefde eeuwig als wezenlijkheid van werkelijk gelukzalig leven in ieder mens aanwezig is en zonder onderbreking aanwezig blijft. Daarom kan deze aanwezigheid van Mijn Goddelijke wezenlijkheid in de mens wel onopgemerkt blijven in haar glorie en gelukzaligheid, maar het is en kan nooit weg zijn of stoppen, het is er vast en zeker en zo de mens zich ernaar gedraagt, ook zeker voelbaar, kenbaar. Dit is zonder uitzondering.

Wat een mens ook gelooft of niet gelooft, welke religie een mens aanhangt of niet aanhangt, hoe een mens opgegroeid is of wat een mens geleerd gekregen heeft of niet geleerd gekregen heeft, in hem ben Ik, in hem is Mijn liefde als Goddelijke wezenlijkheid in zijn mens zijn eeuwig aanwezig het werkelijke gelukzalige leven. Wat een mens meemaakt, welke situaties er ook op zijn pad komen, welke gebeurtenissen dan ook, dat is niet zijn leven, zijn leven is in hem Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, dat is voor ieder mens eeuwig zijn bestaan, welke in ieder mens werkelijke gelukzaligheid is. Op aarde voor velen vervaagt en op de achtergrond geraakt. Maar bij allen eeuwig toch aanwezig.

Vanuit die aanwezige liefde, die Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in de mens is, zal Ik tot leven wekken en zal Ik verzamelen. Alle tranen, al het leed, al het verdriet zal voorbijgaan. Maar Mijn liefde zal allen troosten en tot het werkelijk leven in gelukzaligheid voor eeuwig brengen!

Hemels Brood 4269

Als iemand oprecht en zonder voorbehoud, zonder vooroordeel, zonder eigen invullingen, er naar zoekt, wat het leven precies is, waaruit het is ontstaan, hoe het kan zijn, dan komt diegene vroeg of laat bij Mij uit. Schepper van alle bestaan, eeuwig leven, eeuwig zuiver liefde, eeuwig gelukzalig Zijn. Jij hebt op die manier onderzoek gedaan, niet met je verstand, maar met je hart, in je hart, en je hebt dat open en eerlijk, oprecht en zonder voorbehoud gedaan. Daardoor ben je gaan zien en ervaren wat het ware leven in haar werkelijkheid is, liefde. Daardoor ben je Mij gaan herkennen als die liefde en als Schepper, je bent Mijn Goddelijkheid gaan begrijpen en de afdwalingen van werkelijk leven die de mensen maken, die jezelf ook nog maakt.

Maar veel mensen drijven mee op de algemene tendens van opvattingen en moralen, zoeken niet, maar drijven mee op de algemene meningen en ideeën over bestaan en leven. Op die golven van meningen en ideeën golft hun leven mee en overzien zij niet, wat die golvingen teweegbrengen en hoe zij die golvingen tot rust kunnen brengen. Als zij de algemene opvattingen, normen en waarden zouden loslaten en naar hun eigen eerlijk oprechte mening zouden zoeken, zou al wat meer duidelijk gaan worden. Maar de meesten zijn er druk mee, om zich op de deining van het leven staande te houden. Daardoor zien zij niet, wat jij ziet, daardoor begrijpen zij niet, wat jij begrijpt, daardoor voelen zij het ware leven in zich niet, zoals jij het innerlijk voelt, daardoor ervaren zij Mij niet als hun Schepper en levengevende liefdevolle hemelse Vader, Die in alles voor hen zorgt. Ook al gaat het niet altijd zonder moeilijkheden in hun leven, ook al wijken zij in hun handelen nog weleens af van de werkelijkheid.

Jij hebt gezocht en onderzocht en Mij gevonden in je hart, waar leven gevonden in je hart. Dat blijft je eeuwig bij. Niet als verdienste, maar als Mijn genade. Genade die aan ieder gericht is en ieder op zijn tijd zal ervaren. Want in die golvingen van algemene meningen en ideeën van mensen, Ben Ik toch ook altijd aanwezig. Want Ik Ben alles en overal aanwezig. Vergeet dat niet. Ook die deining waarop zij drijven, Ben Ik.

Hemels Brood 4270

Veel mensen kunnen zich moeilijk voorstellen hoeveel liefde Ik voor hen heb. Ook kunnen zij zich moeilijk voorstellen dat Mijn liefde helemaal niets minder wordt, als zij zondigen of gezondigd hebben. Maar daarmee wil Ik niet zeggen, dat het voor henzelf niets uitmaakt. Het is niet zo, dat je nu kunt zeggen, o, als de hemelse Vader toch altijd evenveel van mij houdt, dan kan ik fijn alles doen zoals ik het wil en fijn vind, dan hoef ik geen zorg voor anderen te hebben en kan ik lekker mijn gang gaan. Want degenen die dat denken, hebben niets begrepen van Mijn liefde.

Liefde is pas werkelijke levensliefde, als het zonder eigenbelang ernaar streeft voor iedereen het beste te doen en te geven. En zo is precies Mijn liefde. Zij streeft ernaar iedereen de voor hem beste levenssituatie te bevorderen. En daar is dan net ook het misverstand bij mensen. Want er is bij veel mensen een verschil tussen wat zij denken dat voor hen het beste is en wat Ik in Mijn liefde en alomtegenwoordigheid weet dat het beste is. Vaak kunnen mensen hun invulling van wat voor hen het beste is, niet loslaten en vaak begrijpen zij niet, waarom zij dat maar niet bereiken, terwijl zij er toch zo intens voor bidden en op Mijn liefde vertrouwen. Maar daar waar zij Mijn liefde kunnen voelen, in hun hart, staat hun intense bidden voor de wijsheid van Mijn liefde. Daardoor beseffen zij niet, wat werkelijk goed voor hen is, en bemerken niet, wat Ik hen daarover in hun hart laat weten. Veel mensen willen het niet weten, voelen zich niet verhoord en twijfelen aan Mijn eeuwig dezelfde liefde. Voelen zich bestraft en begrijpen niet waarom. Toch wijk Ik niet van Mijn wijsheid uit ware liefde af. Liever wordt Ik niet begrepen, maar komt die mens wel tot het beste voor hem, dan dat Ik met zijn verlangen meega en hij daar later de onprettige gevolgen voor moet dragen.

Ik Ben ware liefde, eeuwig en altijd voor iedereen. Mijn liefde is voor iedereen oneindig groot en verandert niet, wat iemand ook doet of laat. Maar de wijsheid uit Mijn liefde zal voor de één anders uitpakken dan voor de ander. Anders zou er van ware liefde geen sprake zijn. Dus ja, Mijn liefde blijft gelijk bij iedereen, of er nu wel of geen sprake is van zonden. En ja, het maakt wel degelijk uit welke keuzen je maakt en of je naar liefde leeft. En dat, lieve mensen, is nu juist Mijn liefde!

Hemels Brood 4271

In ieder mens ben Ik het centrum van zuiverheid, van zuivere waarheid, van zuiver weten, van zuiver besef, van zuivere oprechte onbaatzuchtige liefde. In dat centrum ben Ik ook de Bron van dat alles, waaruit ieder mens voor zich kan putten. Zuiverheid van waar leven kan putten. Zodat hij in alle eerlijkheid en oprechtheid, in volkomen waarheid en in onbaatzuchtigheid, kan weten, kan voelen, wat alles in en om hem heen in werkelijkheid betekent.

Maar in ieder mens is ook de mogelijkheid om in de verleiding gebracht te worden, niet uit die Bron in hem te putten, maar gebruik te maken van het tegenovergestelde van al wat Mijn Bron in hem, hem aanbiedt. Gebruik te maken van onwaarheid, onzuiverheid, van eigen wensen en eigen ideeën in eigenbelang. Zodra iemand op enigerlei wijze aan die verleiding toegeeft, ontstaat er een vertroebeling van zicht op de werkelijkheid, op wat werkelijk is, wat werkelijk waar is, wat werkelijk liefde in onbaatzuchtigheid is en ontstaat verminderd besef van de ware rijk voorziene Bron in hem, waar al het goede, ware, volmaakte voor hem aanwezig is en waaruit hij al wat hij voor een gelukzalig leven nodig heeft, zonder meer kan putten.

Al is het zicht nog zo vertroebeld en de Bron nog zo ver verdwenen uit het besef, Mijn Bron van waar leven blijft toch altijd in iedereen aanwezig en zodra iemand dat in alle eerlijkheid, oprecht en in nederigheid, zonder eigenbelang wil, wordt in hem Mijn Bron weer helder en voelbaar en kan hij daar zoveel hij wil uit putten. Dat is en blijft altijd zo. Want, als Ik aan mensen vraag om in vrijheid tot waarheid en liefde te komen, uit eigen vrije keus en hen daarbij aangeef, dat dat de enige wijze is om tot waar en gelukzalig leven te komen, dan zou Ik toch minstens als Schepper en liefhebbende Vader ook voor ieder mens de mogelijkheid moeten geven, om tot die waarheid en liefde te kunnen komen. En zo heb Ik in alle mensen die mogelijkheid gelegd.

Dat is Mijn Bron van eeuwig leven, waaruit alles wat een mens maar nodig heeft voor het ware gelukzalig leven en het begrijpen van zijn leven in waarheid, kan putten. Kom daarom in waarheid en nederigheid, oprecht van hart en put uit Mijn Bron van liefde in jou het ware eeuwige leven, en zie en besef de gelukzaligheid van ware liefde.

Hemels Brood 4272

Als je hulp nodig hebt, ben Ik er om je te helpen. Alleen je ziet Mijn hulp niet altijd, je bemerkt Mijn advies in je hart niet altijd, je mist de mogelijkheden die Ik je via medemensen aanbied, je bemerkt niet wat Ik voor je verander om je te helpen. En dat overkomt niet alleen jou, maar dat overkomt veel van je medemensen. Dat heeft ermee te maken, dat mensen die hulp nodig hebben in een eigen vacuüm terechtkomen.

Meestal ontstaat er een zekere mate van paniek, er moet iets gebeuren, maar wat? Dan komt er de eigen invulling, waar niet meer helder over nagedacht kan worden, door de verwarring of de paniek van de situatie. Maar ook zijn er veel mensen, die vinden dat ze zichzelf zonder hulp moeten redden, dat om hulp vragen zwak is, dat ze niemand tot last willen zijn, en vaak ook, dat ze zichzelf willen bewijzen, willen laten zien dat ze sterk zijn en het zelf wel kunnen. En bij dat alles wordt niet aan Mij gedacht, wordt niet even een pauze genomen, om bij Mij te rade te gaan. Eigen invullingen, eigen inspanningen, eigen trots om niet om hulp te willen vragen, maar het zelf te kunnen, vertroebelt het contact met Mij en het besef dat Ik er altijd ben en altijd klaarsta om te helpen.

Maar als je het zelf al invult, zelf bedenkt wat te doen, zelf handelt naar je eigen idee van wat het beste is om te doen of te laten, kan Ik niet zomaar tussenbeide komen, zonder je vrije wil te belemmeren. Daarom is het nodig dat je bij Mij komt, Mij vraagt, Mij toestaat om je te helpen. En daarbij is het nodig, dat je je eigen invullingen loslaat, goed in jezelf luistert en voelt, wat het beste is. Daarbij is het belangrijk, dat je goed om je heen kijkt en luistert, zodat je bemerkt, wat je door je medemens wordt aangeboden, waar je mogelijkheden zich voor jou openen, dat kun je in je hart voelen, als je met Mij in contact bent en Mij je laat helpen.

Ik sta klaar om je te helpen wanneer je dat nodig hebt. Maar niet op jouw manier, op Mijn manier, in Mijn liefde voor jou, het beste!

Hemels Brood 4273

Jullie zijn op aarde bedoeld om met elkaar samen tot een geheel te komen. Niet ieder voor zich, maar met elkaar samen. In dat met elkaar samen heeft ieder een andere werkzaamheid die aanvullend aan elkaar is. Maar in de samenleving heeft nu die werkzaamheid een eigen status gekregen en wordt die voor individueel gewin ingezet. Bij de ene mens wat meer, dan bij de andere, maar van een werkelijke elkaar aanvullende samenwerking tot een geheel is nauwelijks enige sprake.

Dat is al terug te vinden in het beloningssysteem wat bij mensen van belang is. De één zijn werkzaamheid wordt meer beloond, dan van de ander. Dat heeft niet alleen met betaling, met geld, te maken, maar ook met eer, met macht, met status, met waardering. Niemand heeft van Mij een werkzaamheid gekregen, om meer of minder waard te zijn dan zijn medemensen. Ieder heeft de werkzaamheid die nodig is, om met elkaar tot eenheid te komen, gekregen. Dat is niet verdeeld naar waarde, maar naar nodig voor die eenheid. De mens heeft waarde gegeven aan geld, aan wijze van handelen, aan het hebben van macht. En de waarden die mensen daaraan gegeven hebben, belemmert de eenwording, belemmert een goede samenwerking.

Om toch tot een geheel met elkaar te kunnen komen, is het nodig, al die door de mens bedachte waarden los te laten; is het nodig dat degene die in die waardeverdeling weinig waarde heeft, dat niet bestrijdt, maar naast zich neer legt als niet waar, dat loslaat als niet van belang en is het nodig, dat mensen die waarde gekregen hebben, daar geen gebruik meer van maken, zich zonder waarde gaan gedragen. Dan zouden mensen weer gelijk zijn en elke werkzaamheid zou weer eenvoudig zijn waarvoor het bedoeld is, om in werkzaamheid tot een geheel te komen met elkaar. Helaas is het nog zo, dat degene met weinig waarde er voor vecht, meer waarde te krijgen en dat degene die waarde heeft, die gebruikt voor zichzelf en om de voor meer waarde vechtende mens, het verkrijgen daarvan te beletten, omdat het zijn eigen waarde zou verminderen. En zo wordt al eeuwenlang een samenwerking van alle mensen tot een geheel belemmert, door de mens zelf. Dat heeft ook al eeuwenlang gevolgen, zowel voor de naar waarde strevende mens, als voor de eenvoudige mensen die waarde van geen belang vinden en graag tot een geheel in liefde met hun medemensen komen.

Toch, ieder mens is een geluksmens, een werkelijk geluksmens. Alleen, er zijn er maar weinigen die dat beseffen, die dat in hun hart beseffen. Als jij in je hart beseft een geluksmens te zijn, dan besef je ook, dat alles, werkelijk altijd alles, altijd gedragen wordt door Mijn liefde en dat Ik in Mijn oneindige liefde en wijsheid goed raad weet met alle mensen op aarde en Zelf allen zal verzamelen en in Mijn liefde tot eenheid, tot een geheel, zal brengen. Amen

Hemels Brood 4274

Alle mensen op aarde, in hun wereldse bestaan, moeten ondergaan wat zij ondergaan, om tot het ware leven in volle gelukzaligheid te komen. Het is Mijn eeuwig durende liefde die daar werkzaam in is en die houdt nooit op in haar wijze werkzaamheid, om iedereen op aarde die weg te laten gaan, en juist dat precies te laten meemaken, wat niet anders kan, omdat eeuwig en altijd Mijn liefde en haar wijsheid het geheel van alles is en blijft. Omdat daar nooit verandering in komt, kan alles dan ook alleen maar gaan, zoals het gaat. Er zijn mensen die dat het lot van de mensen noemen, of het karma, maar het is geen van dat al, het is Mijn liefde en haar wijsheid.

Wat de mens ook doet of onderneemt, of niet doet en niet onderneemt, het vervolg zal altijd Mijn wijze liefde als werkzaamheid hebben en uit Mijn wijze liefde zijn vervolg krijgen. Het is bijvoorbeeld zo, je bouwt een huis en je gebruikt daarvoor het enige materiaal wat bestaat en stel dat dat steen is. In welke vorm je dat huis ook maar bouwt, waar je het bouwt, of je het hoog of laag, groot of klein maakt, het verandert niets aan het materiaal, de steen blijft steen. En zo is het met Mijn liefde en haar wijsheid, het blijft eeuwig dezelfde liefde en haar wijsheid, dat verandert nooit. Maar er is natuurlijk wel een verschil met steen. Want steen is materiaal, maar liefde en haar wijsheid is Leven, werkelijk Leven. Als je nu met steen al zoveel kunt doen, hoeveel te meer kan Ik dan wel met liefde en haar wijsheid doen! En hoeveel te meer kunnen jullie daar mee doen!

Want al Mijn liefde en haar wijsheid staan jullie ter beschikking, om mee te bouwen wat je wilt. Laat die liefde niet liggen voor iets wat in werkelijkheid niet bestaat. Dat is als die koning in dat sprookje, die dacht dat hij kleren aan had, maar in werkelijkheid naakt over straat ging. Ga niet naakt over straat, maar trek het kleed van de ware liefde en haar wijsheid aan, dan leef je werkelijk. Het verandert de wereld niet, maar wel je hart, je levensgeluk.

Hemels Brood 4275

Als je zegt, wat Ik van U krijg, verdien ik niet, dan zeg Ik je, wat je van Mij krijgt, krijg je ook niet omdat je het verdient, Ik vraag je ook niet om het te verdienen. Ik vraag je om het te dragen, aan te nemen en te zijn, zonder verdienste, zonder volmaaktheid, in deemoed te zijn. Niemand verdient iets, toch krijgt iedereen van Mij het ware leven, Mijn ware liefde, Mijn opperste zorg. En van niemand verwacht Ik, dat hij het met terugwerkende kracht alsnog tot zijn verdienste maakt. Omdat het voor niemand mogelijk is, om iets van Mij door eigen werkzaamheid te verdienen. Elke werkzaamheid kan alleen zijn, uit Mij en uit Mijn werkzaamheid.

Dus maak je geen zorgen erover of je wel verdient, wat je krijgt. Je krijgt wat het beste voor jou is, niet omdat je het verdient, maar omdat Ik je liefheb, innig liefheb. Trek je niet terug van Mijn liefde, trek je niet terug van al wat je van Mij krijgt, omdat je denkt het niet te hebben verdiend, want je kunt het ook niet verdienen, zoals jij denkt dat je het zou moeten verdienen. Het is Mijn vreugde jou in Mijn liefde op te kunnen nemen en je alles te geven wat jou gelukkig maakt. Je bent deel van Mij, deel van Mijn liefde, uit die liefde wil Ik geven, aan jou en aan alle mensen, zonder voorbehoud, niet om verdienste, juist niet om verdienste, juist niet. Uit ware liefde.

Laat je zorg om verdiensten dus maar los en neem liever alles aan wat Ik je geef, want het gaat bij Mij niet om verdienste en beloning of straf. Het gaat bij Mij om liefde, ware eeuwige oneindige grote liefde, daar is geen verdienste tegenover te zetten. Wees jij maar gewoon die je bent en neem Mijn liefde aan. Neem het aan in je doen en laten zoveel je kunt, forceer jezelf niet tot verdiensten, maar ben in alle eenvoud jezelf, je ware hart en put uit Mijn Bron Mijn liefde, zoveel je kunt. Dan groei jezelf meer en meer naar ware liefde zelf te zijn. Zonder verdienste, gewoon uit Mijn liefde voor jou en voor alle mensen. Omdat Ik jullie allen innig liefheb, omdat Ik jou innig liefheb.

Hemels Brood 4276

Mensen denken veel te kunnen. Zo zijn er boten gekomen, auto’s, vliegtuigen en allerlei machinerie, zelfs ruimtevaartuigen. En het werkt allemaal. Maar er is één ding, waar de mens zich steeds in vergist. Hij denkt te kunnen, maar in werkelijkheid kan hij dat niet. Ja, de mens heeft ontdekt, dat een auto op brandstof kan rijden, dat een boot kan varen, dat een vliegtuig kan vliegen, enz. Hij heeft dat ontdekt, maar Ik heb dat mogelijk gemaakt, mogelijk gemaakt hoe een auto op brandstof kan rijden, hoe een boot kan varen, hoe een vliegtuig kan vliegen, enz. Zou Ik dat niet mogelijk gemaakt hebben, dan zou er geen van dat al zijn.

Iets ontdekken is nog niet het kunnen teweeg brengen, het mogelijk maken, dat iets kan. Maar het ontdekken van een principe en dan iets maken op dat principe, is voor de mens al, dat hij het gemaakt heeft. Dat heeft te maken met de blindheid van de mens in zijn hoogmoed iets te betekenen door zijn ontdekkingen. Want het is niet iedereen gegeven, om dergelijke ontdekkingen als auto’s, boten, vliegtuigen, en zo meer, te doen. En juist dat is het, gegeven! Uit Mij verkregen. Maar het zijn en blijven materiële ontdekkingen, voor macht en rijkdom, voor eigen genoegen, meestal. De mens zal altijd ontdekkingen doen, dat is inherent aan zijn groei op aarde. Dat kunnen materieel gerichte ontdekkingen zijn, of geestelijke ontdekkingen, ontdekkingen die meer laten zien hoe en wat het werkelijke leven is en wie Ik in ware liefde en wijsheid Ben. Bij de materiële ontdekkingen worden heel veel mensen aangetrokken, daar is veel belangstelling voor. Maar als het om ontdekkingen van geestelijk waar leven gaat, zijn er maar weinig mensen die belangstelling hebben en kunnen zien en begrijpen wat jij kunt zien en begrijpen.

Maar net als de materiële ontdekkingen, zijn de ontdekkingen van geestelijk waar leven ook van Mij gekregen, niet anders dan gekregen. Van veel meer betekenis, maar gekregen. Zo krijgt ieder zijn deel, alles zoals het past om alle mensen tot waar leven te brengen. En zo zijn er nog velen die alleen materiële ontdekkingen doen en weinigen die het geestelijk ware leven ontdekken en gaan begrijpen. Maar zo moet het dan ook zijn, zo gaat het door Mijn liefde voor alle mensen en uiteindelijk komt het allemaal helemaal in Mijn ware liefde goed.

Hemels Brood 4277

Mensen zoeken naar wat het beste is. De meesten naar wat het beste voor hen zelf is. Anderen voor wat gemiddeld het beste is. Weinigen zoeken naar wat Goddelijk het beste is, naar wat door liefde ingegeven het beste is voor de hele Schepping, voor alle mensen. Voor het Goddelijk beste is het nodig in je hart bij Mij te komen en in ware liefde te voelen, te beseffen, te weten wat het beste is.

Alleen, er zijn zoveel mensen met verlangens, die te maken hebben met hun eigen situatie. Is het dan niet goed om verlangens te hebben? Er worden op aarde door zoveel mensen keuzen gemaakt die niet naar liefde zijn, die niet naar waarheid zijn, die voor andere mensen kwetsend zijn en voor problemen zorgen, zelfs keuzen die voor hun medemensen gevaarlijk zijn. Is het dan verkeerd dat iemand verlangt niet meer onheus te worden behandeld, verlangt naar vrede, naar liefde, naar het stoppen van ellende en narigheid, er naar verlangt, dat een oorlog voorbij gaat, een ziekte geneest, enzovoorts. Dat is dan heel begrijpelijk en niet verkeerd. Maar het is daarbij wel belangrijk hoe dat verlangen vervolgens tot keuzen wordt omgezet. Of de keuzen die gemaakt worden uit een zekere zelfzucht, uit eigenbelang gemaakt worden, om aan de verlangens tegemoet te komen, of dat de keuzen die gemaakt worden eerst voorafgaan door een contact met Mij in het hart. Zodat verlangens die leven, niet door de tegenkracht van niet-liefde gebruikt kunnen worden, zodat ondanks het verlangen, vanuit belangeloze liefde gekozen wordt, met steun van Mij, jullie liefhebbende hemelse Vader in Jezus Christus.

Want dan worden de keuzen Goddelijk het beste voor iedereen, voor de hele Schepping, voor alle mensen. Het verlangen is niet de boosdoener, maar de zelfzucht, het verwijt, de boosheid, het ongenoegen, de onwaarheid, de leugen, het eigenbelang. Verlangens kunnen voortkomen uit onprettige situaties en zijn dan ook heel begrijpelijk. In Mijn liefde gun Ik ieder dan, dat voldaan wordt aan die verlangens, maar wel via de juiste weg, met de juiste middelen en wel voor allen uit Mijn liefde en wijsheid. Wel uit Mij in je hart.

Hemels Brood 4278

Als mensen in strijd met elkaar komen, gaat het altijd om macht. Zelfs bij de goed bedoelde meningsverschillen, die tegenover elkaar gezet worden en tot strijd om het gelijk uitgroeien. Ongemerkt sluipt er de strijd om de macht in. De macht om te kunnen bepalen is dat. Niet om gelijk te krijgen, maar om wat men vindt, in het vervolg te kunnen bepalen.

Alleen liefde strijdt nooit om de macht. Liefde behoeft geen macht, liefde is altijd zonder macht. Maar liefde bepaalt wel, liefde bepaalt alles, zonder enige macht bepaalt liefde alles. Dat komt omdat alleen liefde werkelijk is. Liefde is dienstbaar. Dienstbaarheid is zonder macht het leven vervullend, het ware leven vervullend. Liefde geeft juist al dat wat voor werkelijk leven nodig is, om de naaste te dienen. En zelfs al wil je de naaste met het goede dienen, maar gaat strijd aan, om het goede in het vervolg te kunnen bepalen, dan is daarbij sprake van strijd om macht. Zelfs dan. Zo aantrekkelijk is macht. En dat weet de tegenkant maar al te goed. Zelfs al wil je nog zo graag naar liefde handelen, toch weet de tegenkant de zwakke plekken naar het willen doorvoeren van wat volgens jou het beste is, uit te buiten en je tot strijd aan te zetten. Terwijl je denkt dat je voor het goede strijdt, strijd je eigenlijk voor macht. Maar welke het goede bedoelende mens ziet dat in en weet zijn liefde voor het goede om te zetten in ware dienstbaarheid, in nederigheid?

Strijd om macht verduistert het zuivere zicht en vertroebelt het innerlijk contact met Mij. Daardoor bemerkt de goed bedoelende mens niet, dat hij verwikkeld raakt in een machtstrijd. Maar Mijn licht straalt door de kleinste kiertjes en die kleine straaltjes licht helpen de mens om zijn strijd op te geven en terug te keren naar dienstbaarheid zonder macht, naar ware liefde. Vasthouden aan waarheid is geen strijd, vasthouden aan wat je oprecht gelooft is geen strijd, maar willen bepalen kan tot strijd leiden. Je gelijk bewezen willen zien, kan tot strijd leiden. Wil je strijd voorkomen, blijf dan in dienstbaarheid, in ware liefde en zie dan, wat liefde zonder macht kan bewerken. Het bewerkt werkelijk het allerbeste voor iedereen!