Hemels Brood 3907 t/m 3937

Hemels Brood 3907

Ernst en humor. Er is een tijd voor ernst en een tijd voor humor. Maar de tijd van ernst moet niet verwisseld worden met de tijd voor humor. Want op het juiste moment ernst is heel belangrijk voor de groei van je geestelijke levensbesef. In humor vindt de mens ontspanning en laat hij veelal zijn zorgen los. Daarom is humor op zijn tijd goed, als het niet ten koste van iemand gaat, als het niemand vernedert, als het niet negatief over iemand is, als het iedereen in zijn waarde laat, geen onwaarheid met zich meebrengt, geen soort van wraak of hoogmoedigheid in zich heeft.

Wees voorzichtig, want veel humor gaat wel degelijk ten koste van een of meerdere medemensen en kan schade brengen aan iemands goede naam, aan iemands welzijn. Dan kan er beter geen humor zijn, maar ernst. Want ernst houdt de geest alert, scherpt waarheid aan, houdt afdwaling tegen, maakt het zicht helder, houdt vast aan vertrouwen, houdt vast aan het beste om te doen, is sterk. Laat onnutte humor niet de nuttige ernst verdrijven. Laat ware goede humor alleen de ziel van zorg ontspannen, zodat de ernst niet overdreven wordt in te grote striktheid die het goede smoort en belemmert tot volle werking te komen. Laat noch de humor doorslaan naar ongecontroleerd onaangepast gedrag, noch de ernst doorslaan naar een verstikkende rem op creativiteit in het leven.

Houd humor in de juiste proporties ter ontspanning en houd ernst in de juiste proporties ter verbetering van het ware levensbesef. Dan zijn beiden veel waard voor de ziel en voor elkaar. Weet dat zowel humor als ernst bij Mij zijn, in de volmaakte verhouding van ware liefde. Laat zo ook jouw liefde de juiste verhouding aannemen tussen humor en ernst. Dan komt het zeker goed.

Hemels Brood 3908

Voorbij al je gedachten Ben Ik. Voorbij alles wat je je maar bedenken kunt, Ben Ik. Meer dan je bevatten kunt, Ben Ik. Meer dan al wat je weet, Ben Ik. Ik Ben niet alleen de boom in je tuin, Ik Ben alle bomen. Ik Ben niet alleen de liefde in je hart, Ik Ben alle liefde. Ik Ben niet alleen jouw leven, Ik Ben alle leven. Ik Ben niet alleen vandaag, Ik Ben alle dagen. Hoe ver jij gaat, Ik ga verder. Hoeveel jij neemt, Ik neem meer. Hoeveel jij geeft, Ik geef meer. En toch kan Ik kleiner zijn dan jij. Hoe klein jij kunt zijn, Ik Ben kleiner. Hoe weinig jij hoeft te hebben, Ik hoef minder.

Zie je het verschil? Begrijp je wat Ik bedoel? Want Ik sta niet boven je, Ik sta niet onder je, Ik sta in je, Ik Ben het volmaakte ware leven. In jou is Mijn volmaakte ware leven. Dus moet Ik wel kleiner zijn dan jij, om in jou te passen. Maar hoe klein Ik in jou ook Ben, Ik Ben evengoed groter. Hoe klein Ik in jou ook Ben, Ik kan er veel groter worden. Er niet alleen in jou, want Ik Ben in alle mensen, daar Ben Ik ook heel klein, maar ook daar kan Ik veel groter worden. In iedereen Ben Ik leven, werkelijk waar leven. Gevoel, besef, bewustzijn, bestaan. Ik Ben het. Ook waar jij maar Bent, Ben Ik. Waar iedereen is, daar Ben Ik. Zo Ben Ik op veel meer plaatsen dan jij kunt zijn, maar als je met Mij mee gaat, Ben jij daar ook!

Waar Ik ga, kun jij zijn, jij kunt met Mij meegaan. Ik ga hoe dan ook altijd met jou mee. Ik ga hoe dan ook met iedereen mee. In waarheid. De boom in jouw tuin is niet de enige boom. De liefde in jouw hart is niet de enige liefde. Er is veel meer liefde, er is liefde in ieder levend wezen, in elke boom en elke plant, in alles, in heel de Schepping. Voorbij alle liefde die je kent en voelt Ben Ik nog veel meer liefde, oneindig veel meer. Liefde voor jou, liefde voor jullie allemaal. Liefde voor alles en iedereen!

Hemels Brood 3909

Als je jezelf iets aanleert, of als iemand iets aangeleerd krijgt, wat geen enkel nut heeft voor Mij, voor Mijn hemelen, maar hij denkt dat wel, dan zal het heel moeilijk zijn voor die mens, om het onnutte er van in te zien. En als die mens het onnutte ervan inziet, zal het voor diegene ook nog heel moeilijk zijn, om het aangeleerde weer af te leren, los te laten.

Vaak wordt een deel van Mijn waarheid gebruikt in een zogenaamde geestelijke leer en wordt de suggestie gewekt, dat het om Mijn leer gaat. Maar het is Mijn leer niet. Wie dat niet herkent als niet Mijn leer en ook niet uit Mij geïnspireerd, die kan lange tijd een onnutte leer aanhangen. Door die verwevenheid met delen van Mijn leer, is het voor velen, die Mijn leer nog niet volkomen doorgronden, heel moeilijk om te beseffen, dat het om een onnutte fictie gaat. De tegenkant maakt gebruik van de onwetendheid van die mensen. Als jij beseft dat het een valse, onnutte leer is, verspil er dan geen moeite aan. En zo je al degenen die het onnutte niet zien, niet beseffen, zou willen helpen tot beter zicht, tot waar besef te komen, doe dat alleen als je dat van Mij in je hart voelt en doe het dan, zoals Ik het je in je hart aangeef. Anders gaat diegene zich verzetten en zich eerder meer neigen naar die onnutte valse leer, dan zich te openen voor het juiste zicht.

Want het is in de wereld zo, dat mensen zich gemakkelijk laten bedriegen, doordat zij zelf nog een zekere mate van bedrieglijkheid aanhangen, om allerlei uiteenlopende redenen. Juist dat maakt hen vatbaar voor misleidende onnutte leerstellingen. Wie tot waarheid in alles in zichzelf komt, die komt ook tot waarheid in zijn zicht en voor diegene is Mijn leer als Enige helder en duidelijk en hij herkent in zijn streven naar waarheid in al zijn doen en laten wel degelijk het verschil tussen Mijn ware Enige juiste levensleer en alles wat dat zegt te zijn,maar in werkelijkheid niet is. Wie in wat dan ook in zijn doen en laten onwaarheid aanneemt, die zal zolang hij dat doet, vatbaar zijn voor de misleiding van al wat zogenaamd van Mij komt, maar in werkelijkheid dat niet is en ook Mij niet vertegenwoordigd.

Aan iedereen die graag zuiver wil zien: zorg er voor dat je in alles naar waarheid handelt en steeds in je hart oprecht naar Mijn waarheid vraagt. Dan zul je leren waar de onwaarheid je leven binnen geslopen is en hoe je in alles tot waarheid kunt komen. Als altijd is ook hierin de keus aan jou!

Hemels Brood 3910

De mens zoekt ruimte en er is ruimte. De mens zoekt geluk en er is geluk. De mens zoekt liefde en er is liefde. De mens zoekt leven en er is leven. Hoe komt het dan, dat zoveel mensen het niet vinden? Waar zoeken al die mensen die niet vinden en voor wie zoeken zij het. De meesten zoeken het voor zichzelf en zoeken het buiten zichzelf, buiten Mij. Terwijl het alleen te vinden is binnen in hen, bij Mij en terwijl het alleen te vinden is, als het niet uit of voor eigenbelang gezocht wordt.

Alles wat de mens nodig heeft, is er voor hem, tot in het volmaakte. Maar hij ziet het niet. Hij houdt zijn ogen voortdurend op zichzelf gericht, op zijn eigen welzijn. Zou hij zijn ogen eens op Mij richten, op zijn medemensen en hun welzijn, dan zou hij direct al veel meer en veel andere dingen zien. Hij zou de ruimte gewaarworden, het geluk vinden, de liefde voelen, hij zou gaan leven, werkelijke leven. Ja er zijn mensen die zoeken in waarheid, oprecht, zonder eigenbelang, voor het welzijn van hun medemensen. Er zijn mensen die Mij zoeken, heel oprecht, in hun hart en Ik zeg je, zij zullen Mij vinden, zij zullen wat zij zoeken, vinden en het zal hen tot zegen zijn.

Kom, zoek Mij in je hart en doe dat voor Mij, voor je medemensen, voor het welzijn van allen. Dan zul je Mij vinden, oprecht en waar en je zult Mijn liefde voelen tot waar innerlijk geluk. Zoek niet buiten je, verwacht Mij niet van buiten je komend, uit de blauwe lucht komend. Verwacht Mij in je, in je hart, in liefde, in waarheid, in geluk en weet dat Ik altijd bij je ben!

Hemels Brood 3911

Als je vragen hebt, stel ze aan Mij. Als je iets niet begrijpt of wilt weten, kom bij Mij. Je kunt Mij altijd vragen, altijd bereiken, want Ik ben altijd binnen in jou paraat om contact met je te hebben. Stel je vragen niet aan andere mensen, of zoek geen antwoorden in door mensen geschreven boeken. Want er is veel geschreven waarvan beweerd wordt, dat het van Mij komt, terwijl dat niet zo is. Ik ben niet in boeken, Ik ben in jou, zoals Ik in ieder mens ben en je kunt geen zuiverdere antwoorden krijgen, dan rechtstreeks van Mij binnen in jou.

Durf daarom in je zelf bij Mij te komen. Denk niet dat je daar te zondig voor bent of te klein of niet geschikt. Want zo is het niet. Je hoeft alleen maar oprecht en eerlijk te zijn op het moment dat je Mij wilt vragen. Geen twijfel te hebben en op Mij te vertrouwen. Te vertrouwen dat Ik je antwoord geef op een manier die je kunt herkennen als van Mij komend. Mijn antwoord zal helder en duidelijk zijn in jou, maar ook altijd eerlijk en nooit verwijtend of beschuldigend. De eerlijkheid kan je soms afschrikken, want Ik laat je ook handelen zien, wat niet zo fraai was, als dat nodig is om je te helpen op de goede weg te blijven. Laat die eerlijkheid van Mij je niet afschrikken, maar doe er je voordeel mee. Als Ik je ergens over aangeef, dat je een misser maakte, schrik dan niet, maar maak het goed en laat het dan los. Of als je het niet goed kunt maken, erken het dan oprecht en laat het dan los.

Leef vooral met Mij uit je hart en je hebt geen boeken nodig om uit te leren wat Mijn leer is. Want die geef Ik je zuiver in je hart. Dat is de beste manier om tot werkelijk juist begrip van waar leven te komen. Dat is Mijn ware liefde in jou tot uiting brengen!

Hemels Brood 3912

De oneindigheid laat zich niet zien. Ik ben oneindig en zoals je de oneindigheid niet in zijn geheel kunt zien, juist omdat het oneindig is, zo kun je Mij ook niet totaal zien. Wel kun je Mij zien in Jezus Christus. Als Mijn Zoon Die Ik Zelf Ben, kun je Mij zien. Zover kun je Mij zien en meemaken. Maar als oneindige kun je Mij niet zien. In je hart kun je Mij ervaren, kun je Mij beleven, bewust zijn.

Als je vanaf de aarde wegkijkt naar de hemel, overdag blauw verlicht en ‘s nachts donker en met sterren bezaait, dan kun je zo ver je kunt kijken, geen einde zien. En al waren je ogen vele malen sterker en al konden je ogen vele malen verder zien, je zult er toch nooit de oneindigheid mee kunnen zien, omdat er geen eind aan is. Al wat eindig is kun je zien. Delen van wat is, kun je zien, voor zover je ogen daartoe ingericht zijn. Precies dat heb Ik zo gedaan, dat gezien kan worden wat belangrijk is om gezien te worden. Het eindige in de oneindigheid is materie. Het oneindige is geest. Maar geest is zoveel meer dan jullie als mens je maar enigszins kunnen voorstellen. In de beperking van de materie is jullie geest gebonden tot menselijk zijn op aarde. Zwevend in de oneindigheid met oneindig veel meer dan alleen jullie aarde, zon en maan en alle sterren die vanaf jullie aarde zichtbaar zijn. En dat is op de oneindigheid gezien, heel weinig. Terwijl het op jullie al voor komt als heel veel, heel groot, heel ver. Zo beperkt is jullie zicht materieel gezien, maar ook geestelijk.

Wees bereid dat van Mij aan te nemen en open te staan voor veel meer, voor oneindigheid en houd er mee op om invullingen te geven als uitleg over al datgene wat niet in materie zichtbaar is. Want Ik zeg je, oneindigheid is niet uit te leggen, is niet zichtbaar te maken, is alleen door Mij in Jezus Christus te ervaren in je hart, in het zuivere reine hart. Wijk daarvan niet af, want in die oneindigheid kun je gemakkelijk verdwalen. Volg alleen Mij in Jezus Christus in je eigen hart en je zult niet verdwalen. Ook al begrijp je lang niet alles, wat je nodig hebt dat geef Ik je meer dan voldoende. In Jezus Christus ben Ik de Weg, de Waarheid en het Leven. Meer heb je niet nodig. Volg Mij, volg Jezus Christus en Leef!

Hemels Brood 3913

Geloof in alle nederigheid brengt de mens het dichtst bij Mij, ware liefde. Iemand kan nog zoveel goeds willen doen, maar als het zijn eigen eer aangaat, brengt het hem niet dichter bij Mij. En Ik zie veel mensen die goed willen doen, maar daarbij ook nog een zucht naar eer hebben. Een zucht naar erkenning van hun goedheid, van hun goede daden.

Moeilijk wordt het voor diegenen, als hun goede daden niet gezien worden en zelfs miskend. Dan raken zij in een situatie zichzelf te willen bewijzen. Bewijzen dat zij het goed doen, goed zijn, het goede nastreven. Degenen die werkelijk alleen uit hun hart goed doen, het goede nastreven, hoeven voor hun daden geen erkenning. Zij weten dat wat goed is, goed is en hebben het niet nodig, dat anderen hen in hun goede doen bevestigen. Zij weten in hun hart, dat Ik hen ken en hun goede doen ook zie. Zij zijn daarvoor niet afhankelijk van de bevestiging van mensen om hen heen. Want wie kan hun goede doen werkelijk naar waarde schatten, als het niet iemand is, die zelf in alles volmaakt het goede doet? En wie is volmaakt? Zo is het voor degenen die goed doen zonder daarvoor ook maar de minste eer te hoeven krijgen, duidelijk dat alleen Ik hun goede doen naar waarde kan schatten en zij geven Mij daarbij de volle eer, omdat zij in nederigheid beseffen, dat zij zonder Mij niets kunnen.

Omdat zij beseffen dat al het goede wat zij doen, Mijn genade aan hen is, Mijn genade aan de mens is. Het geheim voor alle welslagen ligt in nederigheid. In het goede doen, het goede nastreven, zonder daar ook maar iets voor terug te verwachten, zonder daar ook maar iets voor terug te verlangen. Puur en oprecht naar liefde handelen uit je hart, niet zichtbaar, niet zoekend naar eer of bevestiging, dat brengt je verder, dat brengt je dichter bij Mij, dichter bij waar begrip van leven, Mijn liefde.

Hemels Brood 3914

Wat is waarheid en hoe weet je wat waarheid is. Daar is geen eenduidige formule voor te geven. Zelfs al zie je in je hart, dan nog is het niet zeker of iets waarheid is als je het niet met Mij samen doet. Je kunt niet uit een boek leren wat waarheid is en wat niet. Je kunt niet van mensen leren wat waarheid is en wat niet. Je kunt wel uit een boek of van mensen leren dat het voor je ware leven heel belangrijk is om aan waarheid vast te houden, maar het onderscheid leren maken leer je niet uit een boek, leer je niet van mensen, leer je alleen van Mij, je Schepper in Jezus Christus.

Om te beginnen is het dan wel nodig dat je zelf altijd in waarheid blijft, voor zover je zelf precies weet wat waarheid is. Ik bedoel daarmee dat je in niets afwijkt van wat je al in waarheid weet en kent, dat je niets verdraait van de eigenlijke ware situatie, niets weglaat wat in het geheel belangrijk is. Alleen als je dat nauwgezet doet, kun je een stapje verder komen. Daarvoor is het nodig, om met mij samen in je hart te kijken of je in waarheid en liefde op de goede weg bent. Ook dat kun je alleen met Mij samen doen, geen boek en geen mens kan met jou zo in je hart kijken als Ik dat samen met jou kan. En je begrijpt nu wel, dat dat alleen kan, als jij dat zelf ook in alle oprechtheid en waarheid wilt.

Als je het zelf niet zo nauw neemt, kun je niet zo precies naar Mij in jou luisteren. Dan zal er altijd een filter tussen staan. En dan denk je Mij in je te verstaan, maar dat is dan toch vertroebelt doordat je zelf niet zo precies aan waarheid vasthoudt. Dan raakt je zicht op waarheid verstoort. Zeker weten wat waarheid is, kun je alleen met Mij, je Schepper in Jezus Christus in de oprechtheid van je hart.

Hemels Brood 3915

Boosheid is een emotie die de stroom van Mijn liefde niet dichtzet, maar de mens er voor blind maakt. En doof voor Mijn stem. Zo zijn er nog meer emoties die de mens het zicht op Mijn liefde ontneemt. Daardoor kan hij dan niet meer een zuivere beslissing nemen. Doet hij dat toch, dan is het er meestal één die uiteindelijk niet voldoet, niet het gewenste resultaat geeft. Zo worden er veel omwegen gegaan.

Ook ongeduld is zo’n emotie die het zicht op Mijn stroom van liefde verblindt en het horen verdooft. Vaak wordt door ongeduld een heel niet passend besluit genomen en niet gewacht op wat beter past en meer op de juiste tijd is. Verlangen is ook een emotie die verdooft en verblindt. Wie iets heel graag heeft, kan alleen nog dat wat hij graag wil zien en ziet alleen wat hij wil zien in zijn verlangen, maar niet welke gevolgen of welke omstandigheden het toegeven aan zijn verlangens met zich meebrengt. Het lijkt dan helemaal geëigend om aan verlangens toe te geven, het past zo in het plaatje, in de behoeften van dat moment. Als verlangen samen gaat met ongeduld, of ongeduld met boosheid, dan is het nog veel moeilijker om afdwaling van het ware en goede te weerstaan.

En zo zijn er in de wereld miljoenen mensen die zich niet tot alleen Mijn liefde, alleen waarheid, alleen het goede doen, kunnen beheersen en afdwalen en omwegen maken, die wel heel ver gaan. Die vrijheid is er op aarde in het relatief korte aardse bestaan van de mens. Zoek er daarom naar die van liefde afdwalende emoties te beheersen en niet verblind en verdoofd te raken. Daarbij kun je altijd op Mijn liefde in je hart rekenen bij alles en bij elke situatie. En met Mijn liefde kun je ook terugkomen van elke afdwaling, als je die aan Mij bekent in je hart.

Hemels Brood 3916

Bid Mij elke dag, kom in je hart elke dag bij Mij, houd steeds contact met Mij. Zodat je steeds in jezelf Mijn stem hoort en weet wat Mijn liefde is en doet. Zodat je steeds Mijn liefde voelt, die je steunt en helpt, bemoedigt en kracht geeft om alles wat op je pad komt aan te kunnen.

Want het is niet zo, dat Ik je beloofd heb dat niets je kan gebeuren, dat je altijd alleen welzijn en geluk meemaakt. Het is wel zo, dat je situaties krijgt waarbij je mag leren op Mij te vertrouwen, op Mijn liefde en op altijd de goede afloop. Je mag leren vast te houden aan Mijn liefde bij elke situatie waar je mee te maken krijgt. En steeds zal Mijn liefde je dragen. Denk daar elke dag aan en houd elke dag contact met Mij. Dan zul je nooit te veel of te onaangenaams te dragen krijgen, omdat Ik zie in je hart dat je Mij vertrouwt, dat je Mijn liefde verwacht, dat je naar Mij luistert. Dan zal Mijn leer aan jou mild zijn en de situaties snel verbeteren en weinig ongemak geven.

Helemaal zonder situaties zal het niet zijn, omdat je nog te groeien hebt, nog kansen nodig hebt om het geleerde in praktijk te brengen, om je liefde voor Mij in praktijk te brengen. Maar steeds zal Ik er voor jou zijn en je mild behandelen in Mijn liefde door jouw dagelijks gebed. Gebed om kracht, gebed om vertrouwen, gebed om geduld, gebed om vergeving, gebed om verdraagzaamheid en gebed om liefde voor je naasten, je medemensen en voor Mij. Dan lost elke situatie zich op in Mijn liefde en wordt je eruit getild om verder te gaan in Mijn liefde en elke nieuwe situatie aan te kunnen. Zo groei je dichter en dichter naar Mij toe en wordt je uiteindelijk zelf Mijn volle liefde in vrijheid en ware gelukzaligheid van zijn.

Hemels Brood 3917

Op weg. Alle mensen zijn op weg. Sommigen gaan heel bewust een bepaalde weg, maar velen gaan zonder een vast doel zomaar een weg. Een weg waarvan zij het einde niet kennen, waarvan zij niet weten wat die hen zal brengen en zonder dat zij daar zo specifiek voor hebben gekozen. Zij leven op aarde en voor hen is er alleen dat tijdje leven op aarde, alleen de materie waar zij mee te maken hebben, die vergaat en zo vergaan zij ook. Maar zo is het niet. Wat voor nut zou dat voor wie hebben?

Alleen, zij voelen hun bestaan niet als nuttig, behalve voor zichzelf, voor de tijd die zij op aarde zijn. Maar er is wel degelijk een doel voor alle mensen, een doel voor hun bestaan, wat ieders bestaan op aarde zinvol maakt, ook al beseffen velen dat niet. Ook al gaan velen hun levensweg met de beperkte gedachte dat hun leven op het moment dat het eindigt ook in alle opzichten eindigt.

Geen waar leven eindigt ooit. En welke weg een mens ook gaat, het ware leven zal hij er nooit mee beëindigen.

Maar wie zijn weg bewust kiest om met Mij te gaan, die zal tijdens zijn verblijf op aarde veel leren van wat het ware leven is en zal beseffen, dat waar leven niet eindigt. Die zal beseffen dat het uitmaakt welke keuzen hij maakt en welke weg hij gaat. Die zal beseffen dat hij door Mij leeft, dat het Mijn liefde is die voor hem alles mogelijk maakt, dat Ik er altijd voor hem ben en hem op de goede weg over de aarde leid gedurende zijn verblijf op aarde. Ik heb je lief, Ik ben steeds bij je en Ik zorg dat elke situatie voor jou je ten goede komt, altijd. Geef je aan Mijn liefde over en alles komt helemaal goed!

Hemels Brood 3918

Je kun bergen verzetten, tot de hoogste bergen aan toe, door Mijn liefde aan te nemen. Je kunt alles wat je maar wilt, door Mijn liefde aan te nemen. Je kunt alles overkomen tot in de volmaakte oneindigheid, als je Mijn liefde aanneemt. En als dat je niet lukt, dan ben Ik er om je Mijn liefde te laten voelen en je te bemoedigen, om voor je te zorgen.

Door ieder mens heen zorg Ik voor jou. Altijd heb Ik Mijn armen vol liefde om je heen en steeds ben Ik bij je om je over elke hindernis heen te dragen. En als je Mij vraagt, maar hemelse Vader, hoe kunt u dat doen, als ik niet alles in Uw wil doe, niet in alles Uw liefde heb aangenomen, nog niet in alles Uw waarheid in liefde ben en nog niet altijd volkomen op U en Uw liefde vertrouw en nog van tijd tot tijd afdwaal van wat U mij kleine aanraad, hoe kunt u dat dan doen?

Dan zeg Ik, omdat Ik jou liefheb, omdat Ik jou innig liefheb en uit die ware oneindige liefde kan Ik dat doen en doe Ik dat. Zo belangrijk ben jij voor Mij. Mijn liefde is blijvend, is eeuwig, is van begin tot begin en is nooit weg. Mijn liefde werkt voor het beste voor jou. Mijn liefde werkt er aan jou vrede te geven in je hart, jouw vertrouwen in Mij te geven bij alles wat je overkomt, jou te bemoedigen bij Mij te komen als je even afgedwaald bent, jouw ogen te verhelderen als ze even verblind waren, jouw oren te openen als ze even niet hoorden, je gevoel te zuiveren als je even alleen aan jezelf dacht, je geheugen op te frissen als je Mij even vergeten bent, zo en nog veel meer werkt Mijn liefde voor jou en voor alle mensen op aarde en daarna. Maar vooral op de aarde is je de tijd gegeven om Mijn liefde te leren kennen en zelf te leren zijn. Zodat je op aarde bergen kunt verzetten!

Hemels Brood 3919

Mijn Woord is genade, genade aan alle mensen. Want niets kan de mens werkelijk zonder Mijn genade. Daarom is Mijn genade de grootste zegen aan de mens. Door Mijn genade wordt de mens tot waar leven gewekt en vervalt hij niet volledig aan het duister, aan het tegenovergestelde van ware liefde. Want dat is Mijn genade, dat hem ten deel valt, wat hij niet als een eigen verdienste voor elkaar kan brengen. Genade is een gift van Mijn liefde aan de mens, een heling die op zich wonderbaarlijk is en door de mens zelf niet bewerkt kan worden.

Ieder leven is vol van Mijn genade maar niet ieder mens ervaart Mijn liefde en genade. Velen nemen het goede in hun leven als vanzelfsprekend aan en het minder goede als een kwaad wat hen zomaar overkomt. Maar niets is zomaar, alles is Mijn genade en werkt voor de mens het beste uit.

Zo is er bij elke onprettige situatie Mijn genade, die ervoor zorgt, dat het onprettige eindigt en een nieuwe betere situatie kan ontstaan. Steeds wisselt Mijn genade zich af met nieuwe situaties die altijd uiteindelijk de mens ten goede komt in het doel van zijn bestaan op aarde. Ook al ervaart niet ieder mens Mijn genade aan hem op dat moment, maar op zijn tijd zal het hem toch zichtbaar worden en dan zal dankbaarheid zijn hart vullen.

Want Ik ben in zeker opzicht strikt in Mijn hemelen en strikt in Mijn waarheid maar in Mijn liefde ben Ik zachtmoedig en vol van genade voor de mens. Zo heelt Mijn genade de mens van allerlei kwalen en ziekten die zijn groei tot ware liefde uit eigen vrije keus kan belemmeren. Want Ik heb jullie allen lief en Ik heb jullie allen graag in liefde heel dicht bij Mij. Daarom ben Ik jullie genadig, ook al is dat geen eigen verdienste. Dat is Mijn liefde, jullie ware leven, op aarde en eeuwig daarna. Genade is Mijn zegen aan jou.

Hemels Brood 3920

Als Ik naast je sta, sta Ik niet onopgemerkt naast je. Ik sta paraat om je op te vangen als er iets mis dreigt te gaan. Maar Ik neem de weg die je gaat niet van je over. Je blijft zelfstandig in je doen en laten en vrij in de keuzen die je maakt. Maar daar waar het te moeilijk voor je wordt, neem Ik het over, daar stuur Ik de situatie bij, haast ongemerkt, maar Ik doe het wel. Al lijkt het dat Ik geen actie onderneem, toch is dat wel zo. Achter de schermen ligt alles toch nog altijd in Mijn Hand en dat zal het ook altijd blijven.

Wees daarom niet bezorgd, ook al gaat je weg niet altijd zo gemakkelijk, het zal nooit te moeilijk voor je worden en weet daarbij dat niets zonder doel, zonder zin is. De tijd komt dat alle wonden genezen zijn en de dagelijkse gang van zaken weer normaal wordt. Ook dan blijf Ik bij je en ook dan sta Ik paraat. Maar al wat Ik doe, gebeurt op de achtergrond om je in vrijheid van zijn te laten. Dat is belangrijk voor het bereiken van de volmaakte liefde als een zelfstandig vrij wezen.

Mijn liefde stroomt altijd, naar jou en naar alle mensen. Voelbaar in je hart, zichtbaar om je heen, voor je geestelijke ogen. Want wij zijn Eén, met alle mensen zijn wij Eén. Jij, alle mensen en Ik. Want Ik Ben leven en leven zijn jullie. Ik ben liefde en liefde zijn jullie. Ik Ben waarheid en waarheid zijn jullie. Zo zijn wij, jij, alle mensen en Ik altijd Eén in wezenlijkheid. Dat is in liefde en wijsheid, in waarheid, dat is in waar leven. En zoals jullie in Eén lichaam de helende werking van Mijn liefde hebben, zo heeft ons Eén zijn ook die helende werking voor ieder lichaam op zich. Al naar gelang nodig heelt Mijn liefde dan ook ieder lichaam naar zijn aard en volkomenheid. Zodat daarover geen zorg nodig is, maar vertrouwen in Mij, vertrouwen in Mijn liefde, vertrouwen in Mijn aanwezigheid, die werkzaamheid in liefde is. Zo heelt Mijn liefde uit genade en is een zegen voor alle mensen en ook voor jou die dit leest. Heb geloof en vertrouwen en alles komt goed.

Hemels Brood 3921

Al wat je doet, doe dat te Mijner Ere. Niet dat Ik die Ere ter verhoging van Mijzelf nodig heb. Maar ter voorkoming van eigen ere. Want dat zou al het goede van je daden teniet doen. In de wereld zijn veel mensen die goed doen, maar daar vaak ook voor geëerd willen worden. Dat is hun vrijheid. Alleen ontneemt hen dat de eer die zij anders van Mij gekregen zouden hebben.

Eer aan Mij is eer aan hen als alle eer ook werkelijk eer aan Mij is, zonder enig eigenbelang en in totale oprechtheid van hart. En dat is voor veel mensen nog heel moeilijk om in zichzelf te onderscheiden. Het is voor velen niet volkomen eer aan Mij, maar vermengd met een zekere trots op hetgeen zij presteren. In de vrijheid van de mens is de keus aan hen. Jammer is het, dat door te weinig besef van Mijn Goddelijke gaven, veelal voor eigen belang, eigen welzijn, eigen eer gekozen wordt. Het is in vrijheid van zijn geen zonde, maar Mijn gaven zijn voor de mens van zoveel meer waarde. Wie dat verstaat, die weet nu wat te kiezen.

Mocht het toch moeilijk zijn, om het eigen eergevoel los te laten voor dank en eer aan Mij, vraag Mij dan in je hart je te helpen het onderscheid in jezelf duidelijk te ervaren, waar nog eer en trots op jezelf aanwezig is en laat Mij je helpen de verleiding om daar aan toe te geven te weerstaan. Dan ga je steeds meer in jezelf zien waar je nog eigen eer en trots hebt en met Mijn hulp kun je dat leren los te laten en vanzelf komt dan daarvoor in de plaats dankbaarheid en eer voor Mij, je hemelse Vader, Schepper, Jezus Christus, die jou innig lief heeft en jou het allerbeste in de grootste liefde en gelukzaligheid gunt.

De keus is aan jou, aan jullie, om Mij de kans te geven, dat te geven wat voor jou, voor jullie in alle opzichten de meeste waarde heeft. De meeste ware levenswaarden. Dan krijg je van Mij in grote genade alles wat je in waar leven maar wensen kunt.

Hemels Brood 3922

Goede daden volgen je na. Maar ook het tegenovergestelde volgt je na. Niet om je te straffen, maar om je tot inkeer te brengen. Want er is motivatie nodig om het goede te doen en de verleiding tot het tegenovergestelde te weerstaan. Als er geen gevolg zou zijn op daden, dan zou er ook geen besef kunnen zijn van het verschil tussen goed en het tegenovergestelde daarvan.

De beste motivatie om het goede te doen is liefde. Maar liefde is niet altijd aanwezig. Vaak is de mens meer met zichzelf bezig, dan met het goede te doen en dan is er een andere motivatie nodig, om tot het goede terug te komen en liefde te leren leven. Dat zijn de gevolgen van daden, die niet naar liefde zijn. Die geven de motivatie om het gedrag te onderzoeken. Zo gaat de mens ervaren, dat wat hij voor zichzelf als beste wilde, niet het beste resultaat oplevert. Dat zet hem aan het denken. Hoe kan hij dan het beste voor zichzelf bereiken?

Uiteindelijk zal hij er achter komen, dat het goede voor jezelf willen bereiken, juist het tegenovergestelde bereikt. En verder denkend en voelend gaat hij meer en meer inzien, dat alleen het goede willen voor de ander juist het goede voor hem biedt. Maar, dat alleen als het met een zuiver en oprecht hart is, dat hij het goede voor de ander bewerkt. Zo heb Ik, jullie Schepper, het op aarde geordend. Zo heb Ik Mijn liefde op aarde zeker gesteld. Onder elkaar liefde delen, zodat het allen goed gaat. Want alleen ware liefde is de juiste motivatie voor elk handelen en geeft aan ieder de beste omstandigheden. Al wat van liefde afwijkt, geeft een resultaat wat als motivatie voor herstel naar liefde dient. Zo is alles wat gebeurt dienstbaar aan Mijn liefde, tot alle mensen die zuivere liefde zijn en uit vrije keus steeds alleen daarvoor kiezen en gelukkig zijn.

Hemels Brood 3923

Niets gaat vanzelf. De mens moet er voor werken. Bezigheid geeft gezondheid. Maar dan wel bezigheid ten goede aan de medemensen. Wie op zijn plaats blijft zitten komt nergens en het lichaam verslapt.

Zo is het ook met de geest. Wie zijn geest niet gebruikt, laat zijn geest verslappen en zal zich steeds minder bewust zijn van wat het ware leven is en geeft. Zoveel mensen hebben door de eeuwen heen hun geest laten verslappen en het resultaat is, dat nauwelijks nog een besef van waar leven is bij velen. Het resultaat is, dat velen leven voor een zeker eigenbelang, eigen welzijn en daarbij zijn velen zich er ook niet van bewust, dat het ware leven oneindig is. Zij gaan ervan uit, dat het leven op aarde de eindige tijd van leven is en dat er meer niet is. Dat is allemaal het gevolg van verslapping van de geest, verslapping van aandacht voor Mij, hun Schepper en Schenker van waar leven.

Nu worden er zoveel omwegen gemaakt, want Ik laat het in Mijn liefde niet gebeuren, dat de mens in die verslapping blijft hangen. Daarom prikkel Ik de mens met allerlei gebeurtenissen, zodat hij zijn geestelijk vermogen wel moet gaan gebruiken, om tot oplossingen te komen. Vaak zijn die vermengd met een herstellend besef dat er toch wel meer is, dan alleen het leven op aarde voor eigen welzijn en de opdringende verleiding voor het eigen belang te kiezen. Zo ontstaan er omwegen, maar uiteindelijk leidt elke weg toch naar Mij, naar een juist besef van waar leven, van Mijn ware liefde voor alle mensen.

Want dat is Mijn zorg voor alle mensen, dat zij terugkomen in het juiste besef van waar leven, van ware liefde en hun geestelijk vermogen weer op peil brengen. Want alleen dan, in werkzaamheid ten dienste van elkaar en van Mij hun Schepper, kan ieder tot het ware geluk komen, wat iedereen nastreeft, maar nog niet langs de Enige ware weg. De ware Levensweg, Jezus Christus.

Hemels Brood 3924

De grote dingen in het leven zijn niet altijd de volmaaktste. Voor sommige mensen gebeuren er steeds opnieuw allerlei heftige gebeurtenissen. Waar heeft dat mee te maken? Altijd met Mijn grote totaalplan voor alle mensen. Het is niet dat de één minder goed is dan een ander en daarom meer te verdragen krijgt. Er is wel verschil tussen wat de ene mens kiest en als karakter heeft en de ander. Maar ook dan kun je je afvragen, wat maakt de ene mens een rustig en geduldig persoon, terwijl de ander ongeduldig en onrustig is. Ook dat heeft met Mijn grote totaalplan te maken. Daarvoor is het nodig, dat er zulke verschillen bij mensen zijn. Om alle mensen tot de volkomen liefde te brengen, is dat nodig.

Al die verschillen tussen mensen en al die verschillende gebeurtenissen laten zien wat waar leven wel en niet is. Het laat de mens het onderscheid zien en ervaren. Wat nodig is om uiteindelijk alleen nog de keuze voor ware liefde, dat is waar leven te maken. Zie iemand die liegt en bedriegt en je ziet, als je zelf eerlijk bent, welke gevolgen dat heeft. Des te meer zal het je motiveren eerlijk te blijven in alles. Maar ook de niet-liefde heeft gevolgen die gezien worden en die kunnen motiveren zelf in liefde te blijven. Zo moet er het één zowel als het ander zijn, om tot alle zicht te komen en tot de juiste motivatie, om in alle vrijheid alleen nog voor liefde te kiezen. Ja, alles heb Ik zo gepland, dat iedereen tot het juiste zicht kan komen en in vrijheid tot waar leven, tot ware liefde, tot werkelijke gelukzaligheid kan komen.

Hemels Brood 3925

Wat de mens zich allemaal bedenkt, is alleen mogelijk doordat Ik er in voorzien heb. Ik heb op aarde voor de mens al wat hij maar kan bedenken mogelijk gemaakt en hem de intelligentie gegeven te ontdekken, te ontwikkelen. Zodat hij als een geheel zelfstandig wezen op aarde kan functioneren en keuzen kan maken. Want juist het kunnen maken van keuzen, geeft hem vrijheid van zijn. In die vrijheid van zijn kan hij keuzen maken die hem ten goede komen of keuzen die hem niet ten goede komen. Daarbij zal hij zelf moeten ontdekken wat voor hem goede keuzen zijn en wat niet. Want liet Ik hem die eigen ontdekking niet, dan zou de mens geen vrij wezen zijn.

Nu is het zo, dat veel mensen het idee hebben, dat keuzen voor eigen welzijn de juiste keuzen zijn. Terwijl dat vaak juist het tegenovergestelde is. Om wat waar en juist en goed is te kunnen ontdekken, is het daarbij nodig dat er bij de mens een zekere neiging tot eigen welzijn is. Als hij ontdekt dat hij die neiging beter niet kan volgen, voor het werkelijke welzijn, dan zal die neiging afnemen en de neiging om juist niet het eigen welzijn na te streven, komt als vanzelfsprekend daarvoor in de plaats. Van daaruit begint dan ook puur als zelfstandig wezen het besef van ware liefde te groeien. Daarbij komt dan ook het besef van Mijn bestaan en in zijn hart gaat hij Mijn aanwezigheid voelen.

Dit proces kan jaren duren en het ligt aan de persoon hoe snel die groei gaat, hoe snel hij de neiging voor eigen zorg kan loslaten. Maar hoewel Ik alle mensen in de vrijheid van keuzen in die vrijheid van zijn laat, ben Ik bij iedereen in het hart aanwezig en help waar Ik kan zonder de vrijheid te belemmeren. En als die mens Mij in zijn hart vraagt, dan zal Ik hem zeker vooruit helpen, zonder zijn zelfstandigheid, zijn vrijheid te belemmeren. Zo kan iedereen ontdekken wie Ik Ben en wat waar leven is en als ontdekker van waar leven tot ware liefde komen, wat ook de ware eeuwige gelukzaligheid geeft!

Hemels Brood 3926

De armen van geest zijn vaak de rijken met geld. Zij denken gelukkig te kunnen zijn met veel geld, maar het tegendeel is waar. Veelal hebben zij het besef van waar geluk niet en hoewel hun leven door het vele geld gemakkelijk lijkt, haalt het het niet bij het ware geestelijke geluk. Dat is de werkelijke armoede.

Juist die mensen, die weinig geld hebben, zijn geestelijk rijker, omdat zij meer besef hebben van wat geestelijk geluk betekent. En hoewel zij het op aarde moeilijk hebben, door het gebrek aan geld, zijn zij in hun geest meer gewaar van het ware levensgeluk, dan degenen met veel geld en daarmee een zeker gemakkelijker bestaan.

Maar als het er op aan komt, krijgt ook de rijke op z’n tijd met moeilijkheden te maken, die niet met veel geld op te lossen zijn. Dan komt vooral zijn geestelijke armoede aan het licht en heeft hij hulp nodig, welke niet met geld te koop is. Daarmee gaat ook hij leren wat werkelijk leven is. En dat rijkdom niet alles kan oplossen. Als hij nu vrijwillig van zijn vele geld weggeeft aan degenen zonder geld en het hen wat gemakkelijker maakt, zal zijn geestelijke groei sneller gaan.

Zo heb Ik het in het grote plan gezet, waarbij er armen zijn die Rijk zijn en Rijken zijn die arm zijn. Zo kunnen de rijke armen van hun rijkdom aan de arme rijken geven en de arme rijken van hun geestelijke rijkdom aan de rijke met geld geven. Daar is dan een zeker evenwicht. Maar het is aan de mens om in vrijheid voor dat evenwicht te zorgen en niet alles voor zichzelf te behouden.

Hemels Brood 3927

Hoe ver kan een mens zien wat hem te wachten staat? Net zo ver als hij zijn eigen keuzen maakt. Maar meestal overzien mensen de reikwijdte van hun keuzen niet. Alleen de korte termijn. Maar de lange termijn zien maar heel weinig mensen. Dit heeft niet te maken met hoe bewust iemand zijn keuzen maakt, wat veel mensen wel denken, maar met de motivatie waarmee de keuze gemaakt wordt. Is die motivatie puur voor eigen belang, voor eigen welzijn, dan zal het zicht van die mens maar van een heel korte zijn, ook al denkt diegene zijn toekomst in zicht te hebben met de keuzen die hij maakt. Is die motivatie uit liefde, zonder eigen belang, puur voor het welzijn van zijn medemensen, zonder daarbij aan zichzelf te denken, dan zal het zicht veel verder rijken.

De moeilijkheid voor veel mensen is, dat zij denken dat zij genoeg voor hun medemensen doen en daarbij ook wel wat eigenbelang mogen hebben. Ook herkennen veel mensen in zich hun eigen belang niet tot in het diepst. Iedereen mag in zijn vrije keus voor eigen welzijn, voor eigen belang kiezen, maar het zal hem toch in waar leven niet veel brengen. En omdat hij niet ver vooruit kan zien door zijn eigen gerichte keuzen, komt hij regelmatig voor verrassingen te staan, waar hij zich over verbaast en waar hij oplossingen voor moet vinden, steeds opnieuw. Maar degenen die zonder eigen belang kiezen, zullen meer van het ware leven beseffen, ook al krijgen zij proeven te verwerken om in liefde te blijven. Maar zij weten en voelen, dat Ik er altijd voor iedereen ben!

Hemels Brood 3928

Volken verschillen, mensen verschillen, maar Mijn Boodschap blijft altijd dezelfde. Heb elkander lief. Alleen, in de praktijk blijkt Mijn boodschap niet zo gemakkelijk tot werkelijkheid te brengen. En zo zijn er verschillen op aarde gekomen. Want zouden mensen aan Mijn boodschap vasthouden, dan zou het er in de praktijk al heel anders uitzien. Dan zouden er nog wel verschillen zijn, maar hele andere.

Er zou bijvoorbeeld geen verschil meer zijn in rijk of arm. Maar wel in taak, in doen en laten. Er zou geen verschil meer zijn in status, in belangrijk of minder belangrijk, maar wel in karakter. Er zou geen verschil meer zijn in vreugde of verdriet, want iedereen zou in vreugde leven. Er zou geen verschil meer zijn in ziek en gezond, want iedereen zou gezond zijn. En zo zou er heel veel heel anders zijn. Je kunt het zelf wel bedenken. En hoewel de mens zich dat kan bedenken, blijft het voor hem toch moeilijk om ten volle in alles naar liefde te leven.

Dat is de situatie op aarde en steeds blijft Mijn Boodschap: heb elkander lief! Want alleen dan kan alom welvaart zijn. Alleen dan kan oorlog helemaal over gaan. Alleen dan kan iedereen gelijk zijn. Alleen dan is er geen ziekte meer, maar zijn alle mensen gezond. Alleen dan kan iedereen vol vreugde elke dag zijn levenstaken doen en genieten van het samen zijn en samen leven. Genieten van zijn ware bestaan. Alleen door ware liefde!

Hemels Brood 3929

Het is niet alleen Mijn liefde op aarde. Het is ook het tegenovergestelde van Mijn liefde waar de mens daar mee te maken krijgt. En het is aan de mens om dat te herkennen en daar zijn eigen vrije keus in te maken.

Jammer is het, dat daarover veel misverstand onder de mensen is. Veel mensen herkennen het tegenovergestelde van Mijn liefde niet, omdat het zich veelal verborgen houdt in wat liefde lijkt of in wat goed en waar lijkt, maar niet is. Ook denkt de mens dan nog al eens, dat het Mijn wil is dat hem dit of dat overkomt. Daarbij vergeet die mens, dat hij zijn eigen keuzen bedoeld is te maken, anders zou hij geen vrij mens kunnen zijn. En de gebeurtenissen hangen samen met zijn keuzen, niet met Mijn wil.

Wel reageert Mijn liefde op wat de mens kiest, al naar gelang die keuze naar eigen belang is of juist niet naar eigen belang. Mijn wil legt nooit iemand iets op. Mijn wil is het dat de mens in vrijheid altijd kiest voor onbaatzuchtige ware liefde. Maar het is aan de mens, om die onbaatzuchtige liefde in zijn doen en laten te kiezen. Daarom, zeg niet bij alles wat je overkomt, het is de wil van de hemelse Vader, want zo is het niet.

Het is altijd je eigen wil. En heb je die eigen wil helemaal met alles in overeenstemming gebracht met Mijn wil, dan kun je pas spreken van Mijn wil. Let op dat je niet te snel denkt dat jouw en Mijn wil gelijk zijn. En weet dat wat je ook kiest, Mijn liefde altijd zo reageert als voor jou het beste is!

Hemels Brood 3930

Iedereen wil wel in het hemelse Paradijs komen. Iedereen wil wel het geluk van ware liefde ervaren. Het naar genoegen hebben en altijd gezond zijn. Maar als daar iets voor gedaan moet worden, doen mensen dat niet. En langs allerlei wegen proberen zij zonder het nodige werk in het hemelse Paradijs te komen. Maar Ik zeg jullie allen, zonder de juiste weg te gaan, kom je daar niet in. En die juiste weg ben Ik in Jezus Christus.

Die weg is niet zonder moeite, zonder werken. Die weg is niet te gaan voor luie mensen. Die weg is niet te gaan voor mensen die vooral op eigen belang uit zijn. Die weg is niet te gaan voor mensen die niet eerlijk zijn en niet aan waarheid vasthouden. Die denken dat het er niet op aan komt om naar het zuivere hart te luisteren, waar Ik ben om advies te geven. En het zijn veel mensen, heel veel mensen die liefst heel gemakkelijk in het hemels Paradijs komen en niet bereid zijn om er ook maar iets van hun welzijn voor te laten. En het doet hen pijn in de wereld te verblijven, zonder dat zij begrijpen waar die pijn mee te maken heeft. Het heeft te maken met de weg die zij gaan, het gemak wat zij willen, het verlangen naar iets van geluk zonder er iets voor over te hebben.

Kom lief mens en doe je werk, ga de weg van Jezus Christus en kom met Mij in het hemels Paradijs. Het ligt aan jou, je bent welkom.

Hemels Brood 3931

Gelukkig zijn, is tevreden zijn. Maar tevreden zijn, kan niet iedereen. De meeste mensen hebben nog zoveel wensen en verlangens, dat ze maar niet tevreden kunnen zijn. Toch zouden die wensen en verlangens eerder vervult worden, als zij tevreden zouden zijn en hun verlangens niet zo hardnekkig zouden nastreven. Want Ik zie wat een mens behoeft en Ik kan daar voor zorgen, zonder de vrijheid van die mens te belemmeren.

Alleen kan Ik dat pas, als die mens niet zelf zijn verlangens nastreeft. Want zodra hij dat doet, kan Ik niets meer doen. Want zou Ik dan iets doen, dan zou Ik zijn vrije streven in de weg staan en hem in zijn vrijheid belemmeren. Dat betekent niet, dat die mens alleen vol vertrouwen op Mij op een stoel moet gaan zitten wachten tot Ik al zijn verlangens voor hem geregeld heb. Hij zal daar zeker ook zelf een taak in hebben, werk aan te doen hebben. Maar welke taak en welk werk zal alleen dat zijn, wat Ik hem in zijn hart aanraad. Alleen dat.

Want zodra hij daar een eigen streven aan toevoegt, wordt Mijn bemoeienis stop gezet, om zijn vrijheid niet te belemmeren. Dan denkt die mens er goed aan te doen, maar in werkelijkheid heeft hij Mijn advies niet opgevolgd. Dat hoeft hij in zijn vrijheid ook niet, maar dan kan Ik hem het beste resultaat niet bezorgen. Heb je verlangens die in je leven reëel zijn, dan help Ik je. Maar geef het dan ook helemaal aan Mij over en doe alleen wat Ik je zuiver en waar in je hart je aanraad. De keus is in vrijheid aan jou. Ik help je dan en alles komt wonderbaarlijk goed!

Hemels Brood 3932

Veel mensen kunnen zichzelf niet zien. Zij zijn als zij zijn en zien niet hoe dat is en hoe zij op anderen overkomen. Bij hen is een zekere blindheid voor hun eigen gedrag. Vaak hebben zij veel commentaar op het gedrag van hun medemensen. Maar van hun eigen gedrag zien zij alleen het goede voor zichzelf. Terwijl anderen hen wel zien, ook in hun minder goede gewoonten.

Juist omdat zij zichzelf niet zien zoals zij ervaren worden door hun medemensen, worden zij nogal eens afgewezen, wat zij dan zelf niet begrijpen. Het gevolg is, dat zij zich miskend gaan voelen en daar tegen in verweer komen. Dat levert geen betere situatie op en zo draaien zij in kringetjes rond, zonder tot eigen verbetering te komen.

Denk niet dat je snel zo iemand kunt helpen, door hem over zijn eigenlijke gedrag te informeren. Behandel deze persoon met geduld en liefde. Ik heb hen tijd gegeven om tot zicht te komen. Maar het kan lang duren voor zij daadwerkelijk tot zicht komen. Doe voor hen niet meer dan Ik je in je hart aangeef, want al het andere is verspilde moeite, misplaatste ijver. Je kunt een verbeteringsproces bij zo iemand niet versnellen, als Ik het niet wil.

Let daarom altijd op wat Ik je aangeef in je hart en denk niet dat je iedereen moet helpen uit liefde. Soms is liefde juist iets laten gebeuren, iets laten zijn zoals het is. En wachten tot Ik je een signaal tot handelen geef. Velen zijn nog blind en dat kan nog wel even duren. Let in je hart op wat Ik je daar aangeef, dan komt het goed!

Hemels Brood 3933

De wil van de Vader is de wil van de Zoon en zou ook de wil van de mensen moeten zijn. Maar vaak heeft de mens geen idee van de wil van de Vader en veelal luistert de mens ook niet naar de raad in het hart van de Zoon. In de vrijheid die de mens heeft, is dat mogelijk.

Beter zou het zijn als de mens zijn wil gelijk maakt aan Mijn Wil. Mijn wil is liefde, is genegenheid jegens allen, oud en jong, rijk en arm, goed en minder goed, eerlijk en minder eerlijk, jegens allen. Zo zou de mens ook beter liefhebben dan strijden, beter liefhebben dan naar genoegens, naar rijkdom, naar welzijn te streven. Want de ware liefde, eerlijk en oprecht, geeft welzijn, geeft rijkdom, geeft aan iedereen het beste. Ik ben de liefde en Ik geef aan iedereen het beste. Maar dat beste komt pas overeen met wat de mens het liefste heeft, als hij het wereldse verlangen naar goederen, rijkdom en welzijn loslaat en simpelweg zijn naasten liefheeft en in liefde met zijn naasten omgaat. Als hij zijn wil in overeenstemming brengt met Mijn wil. Als hij in zijn hart naar de Zoon gaat luisteren en vrijwillig Zijn raad gaat opvolgen.

Zolang de mens in zijn vrijheid anders kiest, gaat hij als het ware tegen de ware levensstroom in. Dat kan van tijd tot tijd zwaar zijn, als er een krachtige stroom staat. En dat zal vaker gebeuren, om hem tot inkeer te brengen en te helpen zich met de stroom mee te keren. In vrijheid. Want dat blijft voor de mens belangrijk, hij kan altijd vrij kiezen wat hij wil en wat niet. Maar de gevolgen staan vast in Mijn liefde geschreven. Ten beste van alle mensen.

Hemels Brood 3934

Wie Mij kent, weet dat Ik een milde Vader ben, die nooit te streng is voor zijn kinderen. Die voor allen klaar staat om te helpen waar dat nodig is. Wie Mij kent, weet dat Ik hem lief heb en altijd vanuit grote liefde hem in het leven op aarde begeleid. Die weet, dat Ik vergevend ben, geduldig en bij alles wat er gebeurt betrokken.

Maar die weet ook, dat Ik er geen spelletje van maak, dat het leven Mij ernstig is. Die weet ook, dat met hoeveel liefde Ik ook voor Mijn kinderen zorg, niemand in de hemel komt die niet de pure ware liefde leeft, die niet bij alles aan waarheid vasthoudt, die niet zijn medemensen kan vergeven, of iets zijn medemensen aan doet. Niet uit straf, maar omdat anders Mijn hemel de hemel niet meer zou zijn.

Want Mijn hemel is zuiver waarheid, zuiver vergeving, daar is zuivere liefde en allen gaan er alleen in liefde met elkaar om. Daar is geen zorg, geen pijn, geen verdriet, geen ziekte, geen leugen en geen bedrog. Omdat het anders Mijn hemel niet zou zijn. En zo houd Ik alles wat geen liefde en waarheid is er buiten. Niet uit strengheid dus, maar om de hemel voor liefde en waarheid te bewaren. Want Mijn hemel is niet een plaats om te vertoeven, als wel een hoedanigheid om te zijn. En met hoeveel liefde Ik ook voor jullie zorg, die zorg is ook Mijn hemel, hemel te houden. Dus daar ben Ik wel streng. Begrijp dit verschil en je hoeft voor Mijn strengheid nooit bang te zijn, want Mijn liefde zorgt in waarheid en zachtmoedigheid altijd voor het beste voor jou!

Hemels Brood 3935

Dankbaarheid. Een dankbaar hart begrijpt Mijn liefde en is dankbaar in alle opzichten. Want het weet, dat ook in moeilijke tijden, Mijn liefde het niet laat afweten. Moeilijke tijden zijn er met verschillende redenen. Soms is het ter lering van de ziel, ook kan het een oefening zijn, om het geleerde in praktijk te brengen. Maar het kan ook zijn, om de wereld de kans te geven tot liefde te komen. Dan is het een stukje meedragen van het kruis.

De vrije keus van andere mensen meedragen. Hun niet liefdevolle keuze verdragen en Mijn liefde zijn. In dat soort omstandigheden draag Ik het meeste. Maar zelfs een speldenprikje van wat Ik draag, kan voor de mens heel moeilijk zijn. Ik weet dat. Maar het is nodig, om de ware liefde in de wereld te brengen. Dus denk niet, dat alle moeilijkheden die je overkomen een lering of een oefening is. Het is van tijd tot tijd een meedragen van alle mis-keuzen die mensen maken en geen liefde zijn. Want al wat de mensen vrij kiezen, heeft gevolgen en die moeten wel gedragen worden door hun medemensen. Deels. Want het eigenlijke dragen doe Ik in Jezus Christus. In hem ben Ik gekomen, niet om te veroordelen, maar om de ware liefde in wijsheid in de wereld te brengen. Zodat iedereen door die liefde gered kan worden van alles wat geen liefde is.

Dat brengt moeilijke situaties met zich mee. Blijf steeds in die moeilijke situaties in je hart dicht bij Mij en je zult geen werkelijk nadeel voor je ziel ondervinden. Want Ik weet en zie alles en Mijn liefde voor jou houdt nooit op, maar zorgt altijd ten beste dat alles goed komt. Houd vast aan Mijn liefde in je hart en je weet dan dat het zeker goed komt.

Hemels Brood 3936

Een mens kan zich bezwaard voelen over de dingen die hij doet of die hij niet doet. Laat hem bij Mij komen. Want in de wereld kunnen zijn daden hem verwarren. Waar doet hij wel goed aan en waaraan niet. Want de wereld trekt, verlangt allerlei soort gedrag en vertoont allerlei soort gedrag en hoe dan daar steeds goed en uit liefde mee om te gaan?

Dat kan verwarrend zijn. Maar kom niet de wereld tegemoet, kom Mij tegemoet. Ook al is dat moeilijk, want de wereld trekt, de wereld stelt regels, de wereld stelt eisen. Maar bij Mij ben je vrij. Vrij in ware liefde. Ware liefde is altijd goed. Alleen, hoe kom je tot ware liefde in alle omstandigheden en vooral in al die wereldse omstandigheden, die voorschrijven en verwachten, die eisen en regels stellen.

Bij Mij in je hart kun je tot die ware liefde komen, voor elke situatie. Want daar in je hart kan Ik je het onderscheid laten zien tussen wat waar en werkelijk leven is en wat werelds gekrakeel is, waar je zonder kunt. Maar zonder Mijn liefde kun je niet. Het is Mijn genade je altijd Mijn liefde te geven, kom daarom bij Mij in je hart en je leert van Mij het onderscheid tussen wat werelds is en van geen belang en wat werkelijk leven is en van het grootste belang, wat ware liefde is en hoe met de wereldse eisen en regels om te gaan.

Want zonder Mijn zicht op het wereldse zal het je blijven verwarren, zal het moeilijk zijn om met het werelds gekrakeel om te gaan, om de juiste weg te vinden om te volgen, zonder je aan het wereldse gekrakeel te storen of zonder door het wereldse te worden meegetrokken. Want het wereldse is bedrieglijk en lijkt soms heel aardig en goed, maar in zijn oorsprong is het dat niet en laat het zich niet in haar ware aard zien. Ik laat je in je hart haar ware aard zien, zodat jij ook gaat zien wat zij precies is en niet meer door haar verward raakt. Kom in je hart bij Mij.

Hemels Brood 3937

De belofte met Kerstmis is Mijn geboorte. De redding van alle mensen. De weg tot waar Leven. Mijn geboorte in Jezus Christus op aarde, bij de mensen op aarde. Zo heb Ik onder de mensen op aarde geleefd en hen geleerd. Maar de belofte van Mijn geboorte houdt meer in dan Mijn verblijf toen. De belofte is ook Mijn wederkomst op aarde.

Mijn wederkomst is nabij. Dat zeg Ik jullie allen, Mijn wederkomst is nabij. Gezegend al degenen die Mijn wederkomst verwachten. In hun hart, maar ook daadwerkelijk zal Ik Mij weer onder de mensen begeven. En een nieuwe tijd breekt aan met Mijn wederkomst. Wees paraat en verwacht Mij nu, want Mijn wederkomst is aanstaande. Niet in een geboorte, maar anders. Gedenk Mijn geboorte als redding van alle mensen en zie Mijn wederkomst tegemoet als een bevestiging van Mijn belofte, dat alle mensen in Mij gered zijn van al wat het tegenovergestelde van liefde is en allen zullen Leven, waarlijk Leven, in grote gelukzaligheid tezamen met Mij.

Want Ik heb jullie allen lief en in Mijn liefde vinden jullie genade en zegen. De genade voor afdwaling van liefde die bij jullie plaatsvindt en zegen voor al wat bij jullie liefde is. Want Mijn hart is mild en Mijn juk is zacht, uit ware wijze liefde. Zo ben Ik op aarde gekomen, geboren als de minste en zo zal Ik wederkomen als de minste. Verwacht daarom geen trompet geschal, maar zie met je hart en je zult Mijn wederkomst aanschouwen.

Want Ik kom en de tijd nadert dat Ik kom. Voor jullie allen zal Ik komen en alles zal nieuw worden, alles zal liefde worden. Verwacht Mij in je hart en daadwerkelijk in ware liefde. Ik kom!