Hemels Brood 3876 t/m 3906

Hemels Brood 3876

Hoed Mijn lammeren, weid Mijn schapen. Zorg goed voor al degenen die Mij zoeken, maar nog niet precies kennen. Wees de herder voor allen, zoals Ik Herder voor hen ben. Breng ze onder in Mijn stal van liefde, waar ze beschermd zijn voor wilde dieren. En wanneer er één verdwaalt en meegenomen dreigt te worden door een verslindend wild dier, ga het achterna en red het zoals Ik het zou redden.

Want niet alle lammeren en schapen houden zich bij elkaar in liefde. Er zijn er die willen onderzoeken hoe de wereld in elkaar steekt en zij zijn er niet op verdacht, dat hebzucht en bedrog ze kan aanvallen en meetrekken in situaties die niet aangenaam zijn en waarbij zij wellicht zelf ook in hebzucht en bedrog vervallen, dat is, verslonden worden door het wilde dier. Laat ze weten dat noch hebzucht, noch bedrog hen goed zal doen en laat hen Mijn liefde zien, in je eigen handelen. Zodat zij door jou Mij zien en ontsnappen aan het tegenovergestelde van liefde en met je meekomen naar de stal, dat is, Mijn liefde in hun leven aannemen en tot het besef komen, dat bescherming voor hen ligt in Mijn liefde. Dwing niemand, blijft altijd rustig maar vasthoudend aan wat Ik je in je hart laat weten.

Want daar is de stal ook voor jou, waar Mijn liefde zich openbaart en je beschermd bent voor alle verleiding, dat is beschermd voor alle wilde dieren, voor al wat je mee wil trekken in het tegenovergestelde van liefde. Want alleen met Mijn kracht, met Mijn liefde, met Mijn leiding ben je veilig voor alle wilde dieren, voor al het tegenovergestelde van Mijn liefde. Hoed zo Mijn lammeren en weid Mijn schapen als herder in Mijn naam, Jezus Christus.

Hemels Brood 3877

Je bent een gezegend mens, als je de dag blij tegemoet kunt zien. Blij omdat je Mij kent en weet, dat wat er ook gebeurt, je op Mij kunt rekenen. Blij omdat je weet dat Ik je lief heb, ook al heb jij nog niet diezelfde liefde voor Mij in alles wat je doet. Je weet dat Ik je vergeef en help om in die liefde te komen. Niet voor Mij, maar voor jou en voor alle mensen.

Elke dag opnieuw mag je blij zijn en de morgen met vreugde begroeten, want Ik ben met jou. Ik ben de morgen, het daglicht, de vreugde in je hart, elke dag en elk moment van de dag. En mochten er toch zorgen zijn om dat wat in het materiële plaatsvindt, dan weet je toch ook in je hart, dat Mijn liefde je draagt en er op zeker moment een einde komt aan die zorgen, die tijdelijk zijn. Terwijl Mijn liefde eeuwig is en je eeuwig draagt. Zelfs in een tijd van zorgen blijft er in je hart ook vreugde om Mijn liefde, die altijd door blijft stromen en die je ook altijd in je hart kunt voelen. Soms wat sterker, soms wat minder sterk. Maar altijd ben Ik er met Mijn eeuwige oneindig grote liefde. Wat velen niet weten, wat velen niet beseffen, wat velen niet voelen, zoals jij dat kunt.

Gezegend ben je, als je Mij kent, Mijn liefde in je hart voelt en weet dat Ik er altijd voor je ben, vooral ook in moeilijke zorgelijke tijden. Dat gun je alle mensen, maar nog niet alle mensen hebben hun oren en ogen voor Mij en Mijn liefde open, er zijn nog veel harten die Mijn aanwezigheid nog niet of nauwelijks beseffen. Toch, ook hen heb Ik innig lief en ook zij delen in Mijn oneindige liefde en ook zij zullen de zegen ervaren, Mij te kennen, Mij te voelen en te weten dat Ik er ben voor alle mensen en dat Mijn liefde zorgt voor alle mensen. Gezegend ben jij die dat in je hart weet en voelt en de vreugde van de morgen voelt, steeds opnieuw, de nieuwe dag!

Hemels Brood 3878

Een wijs man weet dat hij wijsheid nodig heeft in zijn leven voor de beste resultaten. En zo zoekt menig mens naar wijsheid. En velen denken het met hun verstand gevonden te hebben. Zo wordt ook de wetenschap gezien als een enorme wijsheid. En hoewel Ik niet zeg, dat daar geen wijsheid is, is het toch ook niet de meest ware wijsheid!

Want de meest ware en tot het beste resultaat leidende wijsheid komt niet uit het verstand. Dat wordt door velen wel gedacht, hoe intelligenter iemand is, des te wijzer is diegene. Maar ware wijsheid heeft niet met intelligentie te maken. Ware wijsheid heeft met ware liefde te maken. Alleen ware onbaatzuchtige liefde brengt de ware, tot het allerbeste leidende, wijsheid voort. Maar hoeveel misvattingen zijn daar nog over. Hoeveel mensen mediteren in wijsheid, in stilte, maar tot uiting van ware onbaatzuchtige liefde komt het nauwelijks. Want hoe kun je stilzitten zien als een uiting van liefde, als er nog mensen in nood zijn, mensen in oorlog zijn, mensen met verdriet zijn, mensen met honger en in de kou zijn, als er nog zoveel leugen en onderling bedrog is.

Denk je dat Ik in liefde stil zit? Want al bemerken veel mensen het niet, maar Ik ben werkzaam in ware liefde, onbaatzuchtig en krachtig voor alle mensen. Uit die liefde van Mij komt de ware enige krachtige en tot het beste voor iedereen leidende wijsheid voort. Die wijsheid kan ieder mens hebben, zodra hij zich helemaal keert tot ware onbaatzuchtige liefde en zijn verstand niet boven die ware onbaatzuchtige liefde plaatst. Dat is niet makkelijk, in een wereld die juist de meeste waarde hecht aan wetenschap, aan intelligentie, aan het verstandelijke vermogen. Om die gevestigde orde te omzeilen, dat vraagt moed en inzet, vertrouwen op Mij en niet zitten, maar doen, in ware onbaatzuchtige liefde doen!

Hemels Brood 3879

Voor elk probleem is een oplossing. Een beste oplossing. Maar of die gevonden wordt, is de vraag. Want er zijn ook allerlei minder goede oplossingen. Die worden bedacht door mensen, die bij het probleem betrokken zijn, of er van gehoord hebben. En ieder van hen gaat de door hem bedachte oplossing roepen. En dan vindt ook ieder van hen, dat hij de beste oplossing gevonden heeft. Wat meestal niet zo is. Hoe kom je dan tot de beste oplossing?

Er is maar één weg, dat is die van het hart. Die is, naar je hart gaan en Mij vragen. Dat is, in je hart naar Mij vragen en heel goed luisteren, wat Ik je in je hart laat weten. Luister zo goed, dat je Me niet alleen hoort, maar ook begrijpt en als je Me begrijpt, kun je ook inzien dat Mijn oplossing de beste van alle is. In je hart kun je Mijn oplossing herkennen, doordat het altijd gebaseerd is op liefde zonder eigenbelang, altijd rekening houdt met alle betrokkenen, altijd vasthoudt aan waarheid. En iedereen in zijn waarde laat. Dat wil niet zeggen, dat het altijd een makkelijke oplossing is, waar iedereen het mee eens is. Maar dat is geen maatstaf, om Mijn oplossing naar te meten, of iedereen het ermee eens is. Want dat zal in doorsnee nooit het geval zijn.

Dat zou het wel zijn, als alle betrokkenen in hun hart Mij zouden vragen en goed naar Mij zouden willen luisteren. Want Ik zal niet in het ene hart over hetzelfde probleem iets anders als oplossing geven, dan in het andere hart. Er is maar één beste oplossing en die zal Ik in ieder hart leggen, zodra daarom gevraagd wordt. Maar veel mensen vragen Mij niet en houden vast aan hun eigen oplossing, ook als jij uit je hart met mijn oplossing komt. Laat je daardoor niet in twijfel brengen. En pas Mijn oplossing toe, als dat kan. Als dat niet kan, blijf dan toch op Mij vertrouwen, dan komt het toch goed!

Hemels Brood 3880

In het materiële ben je gebonden. In het geestelijke ben je vrij. Hoe je kiest in het materiële, heeft zijn uitwerking in het geestelijke. Als je vast blijft houden aan het materiële wordt je niet helemaal vrij. Vast blijven houden aan het materiële, is de hang naar geld en goederen, de behoefte aan genoegens en welvaart, aan welzijn en status. Is de behoefte aan gemak en waardering, roem en erkenning. Is het gebruik van leugens of verdraaiing, van halve waarheden. Al dat houdt een mens vast in de materie, wat niet anders is, dan het tegenovergestelde van werkelijkheid en wat het beeld van de werkelijkheid vertroebelt.

Wie zich op de aarde daarvan niet weet te bevrijden, komt in het hiernamaals aan met vertroebelde ideeën over de werkelijkheid en neemt de beelden van zijn onwerkelijkheid mee. Maar net als op de aarde zullen er dan situaties ontstaan, die een handwijzing zijn naar die onwerkelijke beelden. Alleen, op de aarde zijn die handwijzingen verbonden met het materiële, waardoor zij in de wezenlijkheid van de mens makkelijker te ontdekken zijn. In het hiernamaals is het materiële niet, daardoor is er daar ook geen soort van spiegel meer, wat het materiële op aarde voor de mens is. Zodoende ziet de mens zichzelf niet en dan is het nog moeilijker om het juiste beeld van zichzelf te krijgen. Toch, hij blijft ook dan steeds geconfronteerd worden met zijn onwerkelijkheid en zal ook dan stapje voor stapje geholpen worden, die zelf bedachte onwerkelijkheid als onwerkelijkheid te beseffen en los te laten.

Alleen duurt dat veel langer, dan op de aarde mogelijk is. Stel je voor dat je je uiterlijk wilt bijhouden, maar je hebt geen spiegel om de resultaten te zien. Dan wordt het wel moeilijk om te doen. Zo is ook het verschil met op aarde zijn en erna. Maar niets is onmogelijk en Mijn liefde en hulp krijgt de mens altijd, hier op aarde en eeuwig nog daarna. Zo dat toch iedereen tot ware vrijheid in liefde kan komen!

Hemels Brood 3881

Veel mensen verwisselen de bevrediging van lichamelijk genot met liefde. Terwijl dat geen liefde is, maar met het materiële lichaam te maken heeft. Het is een behoefte in het materiële, wat een verband heeft met het verwekken van leven. Daarom is het op zich niet zondig, maar ook niet te vergelijken met ware liefde.

Ware liefde, echte ware liefde, is eeuwig, is oneindig, houdt nooit op. En is niet per definitie op enige manier in samenhang hetzelfde, als de bevrediging van lichamelijk genot. Lichamelijk genot is een kortdurende beleving die op zichzelf geen eeuwigheid kent en zeker niet oneindig is. Omdat het levenverwekkend is, dat is het voor alles van begin af aan zo bedoeld te zijn, heeft het toch wel een verband met het leven op aarde in de materiële hoedanigheid. Maar op zich is het geen ware liefde en ook geen specifieke uiting van ware liefde. Daarover bestaan heel veel misverstanden. En daar hebben veel mensen allerlei meningen over, opvattingen en houdingen. In waarheid kan deze lichamelijke genotsuiting alleen dan van waarde zijn, als in de juiste verhouding en context geplaatst, namelijk voor het verwekken van nieuw leven uit ware liefde voor Mij en uit ware liefde voor de partner waarmee de genotsuiting plaatsvindt.

In de dagelijkse omgang wordt deze genotsuiting op heel veel andere gronden ten uitvoer gebracht, waarvan veel een werkelijk schadelijke voor de ziel is, omdat de intentie in de verste verte niets meer met het oorspronkelijke doel te maken heeft. Ware liefde is eeuwige liefde, is oneindig en houdt nooit op. Ook niet als iemand boos is of doet. Alleen werkt liefde, Mijn liefde, dan anders uit, maar is nooit weg of over of gestopt. En zo zou de liefde van jullie mensen onder elkaar ook moeten zijn, gelijk Mijn liefde, eeuwig, oneindig, onbaatzuchtig. Verwissel de lichamelijke genotsuiting niet met ware liefde en gedenk in je doen en laten wat Ik je hier heb uitgelegd. Bedenk daarbij dat ware liefde, het ware leven is.

Hemels Brood 3882

Er zijn grotere en kleinere rimpelingen in het leven. Als een steen in het water gegooid wordt, ontstaan er rimpelingen in het water. De grootste rimpelingen ontstaan daar waar de steen in het water terecht is gekomen en dat waaiert uit, waarbij de rimpelingen steeds verder komen, maar ook steeds meer afnemen tot zij in het niets verdwijnen.

Zo is het ook met gebeurtenissen in het leven, die rimpelingen in het leven veroorzaken. Wie het dichtst bij de gebeurtenis staat, overkomt de meeste rimpeling. Dat waaiert uit en treft allerlei mensen om de gebeurtenis heen, steeds verder weg en steeds wat in kracht van besef afnemend. Maar ben je vlak bij de plek waar een grote steen in het water terechtkomt, dat is, direct bij een bepaalde gebeurtenis betrokken, dan zal de levensrimpeling wel heftig zijn en ongemakkelijk. Maar bedenk, dat hoe erg de rimpeling ook is, hij toch altijd beetje bij beetje afneemt en uiteindelijk tot rust komt. Zelfs de hele grote ernstige rimpelingen, van een hele ernstige gebeurtenis. En daarbij is het zo, dat wat een rimpeling ook maar teweegbrengt, het zal altijd ook Mijn liefde bij zich dragen en tot uiting brengen.

Niet dat dat aan die rimpeling te zien is, maar het is aan de uiteindelijke resultaten wel te merken. Niet werelds, niet materieel, maar geestelijk, de ziel verrijkend. En niet altijd direct te beseffen, vaak zelfs veel later pas te beseffen. Maar onthoud het wel, bij elke rimpeling, groot of klein, is Mijn liefde aanwezig, onopvallend en het goede bewerkend, voor alle betrokkenen in volgorde van rimpels, zoals zij uitwaaieren, dat is, al naar gelang iemand bij een gebeurtenis betrokken is. In elk geval is Mijn liefde bij alles werkzaam voor iedereen.

Hemels Brood 3883

Als je iets van waarde te geven hebt, zou je het dan graag geven aan iemand die het verkwanselt, aan iemand die niet eerlijk is, aan iemand die er verkeerde, misdadige dingen mee doet? Als je zelf te goeder trouw bent, eerlijk en oprecht in je doen en laten en je zou weten dat die iemand dat niet is, weten dat hij jouw goede gaven misdadig zou aanwenden, voor eigen genoegens, dan zou je diegene niet graag iets waardevols geven, het zou direct zijn waarde verliezen.

Zo is het ook met al het goede en waardevolle wat Ik te geven heb. En Ik heb veel goeds te geven. Maar Ik let er wel op wie Ik het geef. Omdat Ik weet, dat wat Ik geef aan iemand, die er niet goed mee omgaat, niet eerlijk is, zelfs misdadig, al is het nog zoveel waard, onmiddellijk de waarde verliest en tot waardeloos prul vergaat. Daarom kijk Ik goed uit aan wie Ik Mijn goede gaven, aan wie Ik goede, edele talenten, geef. Niet dat Ik daarom de één meer liefde geef dan de ander, maar wel dat Mijn liefde heel anders uitwerkt voor de één of voor de ander en ook dat Ik de één meer aan talenten en mogelijkheden kan geven, dan de ander. Niet uit meer liefde, maar omdat het aan de één welbesteed is en bij die ander verloren zou gaan.

Zo bescherm Ik al wat het goede is en teweegbrengt en zo stimuleer Ik het goede gebruik van Mijn gaven. Maar alles altijd om de ziel te helpen tot het ware licht te komen, tot het ware leven te komen, in oprechte liefde en waarheid. Wie in die oprechte liefde en waarheid leeft, krijgt zeker van Mijn goede gaven, krijgt zeker veel talenten die hem helpen in zijn leven op aarde, niet voor zichzelf, maar juist voor zijn naasten, juist om er zijn medemensen goed mee te doen. En dat is gelijk de grondslag van Mijn geven, wat doet iemand met de van Mij gekregen goede gaven en talenten. Want wie veel van Mij krijgt, daarvan verwacht Ik ook dat hij veel doorgeeft aan zijn medemensen. En al naargelang krijgt diegene alles wat hij maar nodig heeft, op de momenten dat hij het nodig heeft. Zo gaat er niets van Mijn kapitaal verloren maar juist vermeerdert het ten goede van alle mensen.

Laat dan niets van wat je aan goeds en waardevols hebt, over aan iemand die het niet ten goede tot nut brengt, zodat je geen waardevol goeds verliest, maar al wat je aan goedheid hebt, zich alleen vermeerdert, doordat je het deelt met de ware goede medemensen en zelf steeds door Mij voorzien wordt, om opnieuw te kunnen geven. Dan houdt wat Ik je geef zijn waarde voor alle betrokkenen en vele zielen zullen tot het goede en ware leven gebracht worden. Neem van Mij aan, wat de meeste waarde heeft en zorg daar oprecht en in waarheid goed voor: Mijn ware onbaatzuchtige liefde!

Hemels Brood 3884

Als ik voel hoeveel liefde U voor mij heeft, dan besef ik, dat ik met de beste wil nog niet een beetje van Uw liefde in nederigheid gedaan heb. Dan voel ik mij beschaamd, Uw liefde is zo groot.

Lief kind van Mij. Je bent op aarde en daar mag je leren. Hoe kun je iets leren, als je geen kennis gemaakt hebt met wat er te leren is. Zo laat Ik je Mijn liefde van tijd tot tijd voelen, niet in Mijn volle glorie, maar net zoveel als goed voor je is. Niet om je te beschamen, maar om je te helpen inzien, wat ware liefde werkelijk is. Dat laat Ik je beetje bij beetje ervaren, zodat jij daar van kunt leren en kunt groeien.

Want het is wel zo, dat allerlei gebeurtenissen de mens leert tot inzicht van waar leven te komen, maar daarbij is het ook nodig dat de mens in zich gaat voelen, wat waar leven is. En zo laat Ik je Mijn liefde voelen in je hart en zo laat Ik je Mijn liefde zien in gebeurtenissen die plaatsvinden. Soms waarbij je betrokken bent, maar ook waarbij je niet betrokken bent, maar van hoort. Want het werkelijke leven is Mijn liefde en jij leeft werkelijk als je Mijn liefde aanneemt en leeft. Jij voelt al van tijd tot tijd Mijn liefde en het raakt je, het maakt je nederig en je noemt het beschaamd. Maar wees blij en verheug je over Mijn liefde die je in je voelt, want het is een teken dat je al steeds wat dichter bij Mij kunt zijn. Want velen kunnen Mijn liefde in hun hart nog niet zo direct voelen als jij.

Zie het als een zegen, een genade en wees nederig, maar niet beschaamd. Groei in Mijn liefde en pas het toe in je leven, zoveel je maar kunt en waar je maar kunt, zonder jezelf te forceren en zonder iemand ook maar in het minst te dwingen. Dan groeit in jouw nederigheid Mijn liefde en zo kun jij leren Mijn liefde te zijn en eeuwig te blijven. Kom en voel Mij, voel Mij in je hart en verheug je, wees blij!

Hemels Brood 3885

Al zou de mens miljoenen werelden ontdekken buiten zijn gezichtsveld, zij zijn allen van Mij. Want er is geen ontstaan van wat dan ook, buiten Mij. Ik ben het Enige ontstaan. In alles wat bestaat ben Ik de oorspronkelijke die het heeft doen ontstaan.

Dat is voor velen heel moeilijk om te begrijpen. Net zo als het voor velen moeilijk te begrijpen is, dat Ik overal ben, op hetzelfde moment. Maar als je weet dat Ik alles Ben, dan is het toch ook te verstaan, dat Ik dan ook overal op hetzelfde moment Ben. Want Ik Ben het bestaan, het leven, waarheid, werkelijkheid. Ik ben Heer en Meester in en over alles wat bestaat en meer dan wat bestaat, bestaat niet. Al wat bestaat, bestaat in oneindigheid en is onbegrensd groot. Elke begrenzing die de mens ziet is fictief, een tijdelijke beperking in zijn gedachtegang, die in onwerkelijkheid zijn vorm heeft. Maar de werkelijkheid, de waarheid, is oneindig en in alles wat er maar bestaat. En er is veel wat bestaat, maar waar de mens op aarde nog geen besef van heeft, zelfs nog niet een vermoeden. Hij denkt al veel te weten en te zien, maar in Mijn hemelen, in al wat Ik heb doen ontstaan, is het nog niet een speldenprik in de aarde. Nog niet het miljoenste deel van een zandkorrel. En de mens denkt te weten en te zien.

Tot de tijd rijp is, moet dat wel zo gaan, zodat geen schade gebracht wordt aan al wat werkelijk en goed is. Zolang het de tijd nog niet is, is dat het veiligst en het beste voor alles en iedereen. En vreugde zal dan zijn, als de tijd er is. En vreugde zal nu al zijn, in het gelovige hart vol liefde voor Mij.

Hemels Brood 3886

Je vraagt in jezelf aan Mij, waarom Ik Mij niet wat meer bekend maak, aan al die mensen die niet geloven dat Ik in hen ben en het leven aan hen allen geef, hun Schepper ben en in liefde voor allen zorg. Zo veel Ik kan, zonder de vrije wil te belemmeren, maak Ik Mij bekend. Maar juist die vrije wil is zo belangrijk om niet op enigerlei wijze te belemmeren en over te nemen.

Ook is het zo, dat juist door die vrije wil, veel mensen Mijn kant niet uit kijken. Dan kan Ik doen wat Ik wil, maar zij zien het niet. Als jij iemand iets wilt laten zien, maar diegenen blijft de andere kant uit kijken en is doof voor al wat je roept, dan kun je op je kop gaan staan en de raarste kapriolen uithalen, maar het wordt niet gezien en als je het daarna aan diegene kunt vertellen, wordt je niet geloofd. Zo is het met velen. Ik ben in hun hart, maar zij bemerken Mij niet. Ik praat tegen hen, roep hen, maar zij horen Mij niet. Ik laat Mij zien in allerlei gebeurtenissen, maar zij zien Mij niet. Ik geef hen Mijn liefde, maar zij voelen het niet. Zo is het met vrij veel mensen gesteld.

Denk nu niet dat Ik daaraan niets doe. Want in Mijn grote liefde voor alle mensen zit Mijn grote Plan, wat alle mensen aangaat en wat ieder mens helpt om, zonder zijn vrijheid van leven en zijn vrije keus te belemmeren, toch tot zicht op Mij, zicht op ware liefde, zicht op waar leven te komen. Ieder op zijn tijd en ieder op de best bij hem passende wijze. Zo zullen allen toch Mij gaan bemerken in zichzelf, in gebeurtenissen, in liefde, in waar leven. En in hun hart zal dan ook de vreugde groeien Mij te zien, Mij te kennen, Mijn liefde werkelijk te voelen!

Hemels Brood 3887

Veel mensen voelen zich superieur over medemensen. Vaak omdat zij meer geld hebben. Geld geeft mensen het idee superieur te zijn. Maar ook posities die leidinggevend zijn, die macht geven. Een idee van status geeft ook een idee van superioriteit. En als iemand iets beter kan, komt ook het gevoel superieur te zijn. Dan is nederigheid ver te zoeken en al gauw ontstaan er allerlei spanningen en zelfs vijandigheid. Want degene die de superioriteit ondergaat, verzet zich daartegen. Het geeft hem een gevoel minderwaardig te zijn en dat zal hij bevechten, hij wil zelf superieur zijn en dat niet aan een ander afstaan.

De strijd kan hevig zijn en vaak verliest degene die onder de superioriteit gesteld is. Hij heeft geen geld, geen macht, geen status, geen positie. Toch zal hij zich steeds proberen te bewijzen en strijd voeren en steeds zal hij verliezen. Totdat hij er afstand van doet om zijn superioriteit te bevechten en zijn waarde niet meer afhankelijk stelt van de superioriteit die anderen denken over hem te mogen hebben. Want in werkelijkheid is niemand superieur aan zijn medemens. Zeker niet waar het geld of goederen aangaat, macht of status en positie. Pas als iemand de superioriteit van de ander over hem niet meer bevecht, zich daar niet meer tegen verzet, maar in zijn hart bij Mij komt, naar Mijn liefdevolle raad luistert en die dan ook opvolgt, zal de superioriteit die over hem gesteld leek, verflauwen en eenvoudig geen vat meer op hem hebben.

In grote nederigheid voor Mij en het ware leven zal geen superioriteit meer enige macht over hem hebben en de eigen persoonlijkheid zal in nederigheid zelf zijn weg kunnen gaan in vrijheid, zonder gebukt te gaan onder enige superioriteit van zijn medemens. Zonder strijd, maar in nederigheid en met Mijn advies kan hij zijn eigen weg goed gaan.

Hemels Brood 3888

Als het goed gaat met alles en iedereen, ben je blij. Maar als het ergens even niet zo goed gaat, is het met de blijdschap meestal gauw gedaan. Verdriet is een onderdeel van het leven op aarde, in de wereldse verhoudingen. Maar in het hemelse is geen verdriet. Nu kun je wel zeggen, dat is gemakkelijk, want daar is geen ziekte of narigheid, daar is geen leugen en bedrog, daar is zuivere liefde en alleen die liefde met daaruit voortkomende zuivere wijsheid. Ja, dat is zo. Maar zo kan het op aarde ook zijn. Zo kan het in jouw hart ook zijn. Die mogelijkheid is er voor iedereen op de hele aarde. Alleen niet iedereen begrijpt dat en niet iedereen kiest daarvoor. Zo komt er op aarde, door de keuze van mensen, wel ziekte en narigheid voor, leugen en bedrog. En nu vraag je je af, hoe kun je daarmee, op aarde verblijvend, toch in het hemelse komen.

De enige weg daartoe ligt in je hart en ben Ik in je hart. Je hoeft Mij in je hart maar te volgen en je komt hoe dan ook in het hemelse. Maar Mij in je hart volgen, is al je eigen invullingen, al je eigen wensen en verlangens, al je eigen ideeën en gedachten, overtuigingen van wat je denkt dat goed of niet goed is, loslaten, helemaal in alles loslaten en naar Mij luisteren. In je hart zuiver en oprecht, in nederigheid en betrokkenheid naar Mij luisteren en dat wat Ik je aangeef precies opvolgen. Dat is, altijd in waarheid blijven, oprecht zijn, eerlijk zijn, geduld hebben met alles en iedereen, ijverig zijn in het goede te doen en het niet goede te laten, behulpzaam zijn, begrip tonen, betrokken zijn, onderscheid maken tussen eerlijk en oneerlijk, waar en niet waar, kunnen afstaan wat belangrijk voor je is, als het nodig is om daarmee een medemens te kunnen helpen, geen verwijten maken maar liefde geven, geen kwaad met kwaad vergelden, maar incasseren en aan Mij overlaten.

Dat is zo ongeveer Mij volgen en naar Mij luisteren. Maar het kan ook zijn, dat Ik je nog directer in je hart aangeef hoe precies ergens mee om te gaan en daarnaar handelen is ook Mij volgen. Dan zul je gaan ervaren dat blijdschap altijd in je hart is en het hemelse op aarde al te bereiken is, ondanks alle wereldse tekortkomingen om je heen. Volg Mij en wees op aarde in het hemelse, de blijvende blijdschap om Mij en waar leven in je hart, Mijn ware liefde in je hart!

Hemels Brood 3889

Niet het waarom iets zo is of niet zo is, is belangrijk, maar hoe je ermee omgaat, is belangrijk. Wat je er mee doet, wat je er voor doet, wat je vindt dat je wel en niet moet doen, is belangrijk. Jouw keuze is belangrijk. Jouw motivatie is belangrijk. En daarvoor heb je besef nodig. Besef van waarheid en besef van liefde. Besef van onwaarheid en besef van wat geen liefde is. Besef van de werking van liefde en waarheid en besef van de werking van het tegenovergestelde van liefde en van onwaarheid, van leugen en bedrog. Een herkennend besef wat geen bevestiging nodig heeft anders dan van Mij in je hart.

Om de juiste keuzen te kunnen maken hoe ergens mee om te gaan, is het heel belangrijk om te weten wat waar en wat niet waar is, wat goed en wat niet goed is, wat vol liefde is en wat zonder liefde is. En als je dat eerlijk en oprecht en zuiver in jezelf beseft, dan dat niet ten nadele van iemand inzetten, maar ten gunste van je medemensen. Daarmee bedoel Ik, dat je daarom iemand geen verwijten maakt, als je beseft dat iets niet waar of niet goed of zonder liefde is en ook, dat je niemand prijst als je beseft dat het wel goed, wel waar en wel in liefde is. Want noch het één, noch het ander helpt die mens. Laat al wat je innerlijk naar de werkelijke situatie beseft, een leidraad zijn om zelf altijd in liefde en waarheid en in wijsheid er mee om te gaan. De ander helpend om tot hetzelfde ware besef van alles te komen, tot waar besef van leven te komen.

Want wie een waar besef heeft van al wat er is en gebeurt, zal ook beseffen dat in alles het beste naar liefde, waarheid en wijsheid gehandeld kan worden. En dat besef kun je in je hart bij Mij vinden. Alleen bij Mij, bij Mijn ware liefde en wijsheid in je hart.

Hemels Brood 3890

Aan verschillende religies is een rituele reiniging verbonden. Zo is er de traditie bij een groep gelovigen, om zich in een bepaalde rivier te moeten baden voor reiniging en zo zijn er nog andere rituelen, die het lichaam reinigen en de gedachte daarbij is, dat zo’n ritueel ook de geest reinigt. Maar voor Mij, jullie Schepper en hemelse Vader, is zo’n reiniging niet nodig.

Want de enige echte en zinvolle reiniging, is de reiniging van je hart, van alle van liefde afwijkende gedachten, gevoelens en overtuigingen. En deze reiniging gebeurt niet door je in water, al is het met nog zoveel zeep of andere reinigingsmiddelen, te baden. Dat brengt hooguit een reiniging van het lichaam teweeg, maar een reiniging van je geest, je hart, je gedachten, je gevoelens kan alleen door eigen innerlijk werken. Door je innerlijk te „spoelen“ met Mijn zuivere water en in je zelf al die gedachten, al die overtuigingen, al die gevoelens te zoeken, die niets met ware liefde te maken hebben, maar juist met het tegenovergestelde.

Reinigen van je geest, hart, gedachten, gevoelens is in jezelf alles erkennen wat niet naar liefde was of is, en daar afstand van doen, afstand doen van gedachten, gevoelens en overtuigingen die het tegenovergestelde zijn van ware liefde. Dan reinig je jezelf in je geest, in je hart, in je gedachten en in je gevoelens. En als je dan van Mij hoort hoe wel te denken, wel te voelen, in ware liefde en dat aanneemt, dan laat je je innerlijk door de stroom van Mijn zuivere water, dat is ware zuivere liefde, totaal reinigen. Dat is de ware enige reiniging innerlijk, met Mijn ware liefde.

Hemels Brood 3891

Lief mens, als je dit leest, lees het dan met je hart en niet met je verstand. Want het verstand maakt gevolgtrekkingen, die met eigen verlangen, met eigen invullingen, met eigen belangen verweven zijn. Het hart is de plaats waar je met Mij en Mijn liefde in verbinding staat. Lees dit daarom met je hart in een oprechte verbinding met Mij, dan zul je er het meest juiste zicht door krijgen.

Alles in de wereld is schijn. Het lijkt mooi, het lijkt waar en het lijkt goed. Maar als je beter kijkt, met de zuivere oprechte eerlijke liefdevolle ogen van je hart, in verbinding met Mij, dan ga je ontdekken dat juist al wat goed en waar lijkt, vooral gebaseerd is op eigenbelang, op hebzucht en verlangen naar macht en roem. Dan ga je zien, dat het meeste niet waar is, maar dat die mens de onwaarheid beter uitkomt, om datgene wat hij voor zichzelf wil hebben, ook te krijgen. Maar als je nog beter gaat kijken, niet om je heen, maar in jezelf, dan ga je, als je eerlijk en oprecht kijkt, met je hart in verbinding met Mij, ook bij je zelf zien dat je vaker naar eigenbelang, naar hebzucht, naar macht en roem handelt, dan je tot dan toe besefte, terwijl het niet je bedoeling is.

Juist omdat je er naar zoekt, het ware goede te doen, laat Ik je in jezelf die dingen zien, zodat je beseft en weet dat het niet zo makkelijk ligt, als je verstandelijk wel zou denken, eigenlijk ook denkt. Kom naar je hart en leer met je hart te kijken, te zien, te beseffen. Want daar kun je het verschil voelen van goed en niet goed in werkelijkheid. Daar kun je dat verschil voelen, door Mijn liefde te voelen, want het voelen van Mijn liefde opent je innerlijke ogen om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. Niet alleen in het handelen van je medemensen, maar ook in je eigen handelen. En het voelen van Mijn liefde wijst je de weg hoe jezelf het beste naar liefde in alles kunt handelen. Daarom is dit geschreven, voor je hart!

Hemels Brood 3892

Nergens in de heilige geschriften vraag of adviseer Ik om Maria, Mijn lichamelijke moeder, te volgen. Ook niet in de geest. Steeds roep Ik jullie op om Mij te volgen, in je hart. Wel heb Ik bij Mijn kruisiging gevraagd, Mijn moeder te beschermen, te verzorgen. Maar al wat Ik bedoelde, is veelal verkeerd begrepen. Maria staat voor zuiverheid, totale volkomen zuiverheid van het hart. Uit die zuiverheid word Ik geboren. Uit het volkomen zuivere hart word Ik geboren in de mens, in zijn hart. Maar wie Maria volgt, blijft als het ware in de zwangerschap hangen.

De zuiverheid is nodig en daarom heb Ik ook gevraagd haar, dat is de zuiverheid, te beschermen, er voor te zorgen dat je hart zuiver blijft. Dan ben je gelijk Maria en kun je Mij ontvangen. Maar velen blijven zich aan Maria vasthouden en laten Mij niet geboren worden, nemen in hun hart geen contact op met Mij, terwijl Ik graag met ieder persoonlijk in zijn hart contact heb. Velen denken dat Ik te heilig ben, dat het ontoelaatbaar is, ook maar te denken dat zij Mij in hun hart mogen benaderen. Maar Ik wil juist door een ieder in zijn hart benaderd worden. Ik wil graag, dat jullie Mij volgen, direct in je eigen hart!

Ik ben zo heilig in waarheid, in zuiverheid, in liefde, in wijsheid, maar Ik ben in Mijn heiligheid ook aan jullie allen dienstbaar, gevend, helpend. Zo ben Ik, heilig als Ik dan ben, toch in een stal geboren, dat laat zien, dat Ik in de minste geboren wordt, in de nederigste, in de kleinste, de stal, de minste plek, zonder enige status. Ja, Ik ben heilig, maar laat Mij toe in je hart en je bent zelf heilig. Laat Mij toe in je hart om je te leiden, want dat vraag Ik je: mag Ik je contact zijn, Ik zelf, in dienstbaarheid aan jou. Bescherm en verzorg in je de zuiverheid, dat is Mijn moeder Maria, maar volg Mij in je hart, want Ik ben jouw redder, Ik ben jouw steun, Ik ben jouw toeverlaat, Ik ben degene die jou leven geeft, jou liefheeft, jou wijsheid geeft, niet Mijn moeder Maria, maar Ik.

Geef Mij dan direct in je hart de eer, door Mij in je hart toe te laten, zonder bemiddeling. Want Ik heb geen bemiddeling nodig om jou te ontmoeten in je hart, Ik heb geen tussenpersonen nodig om jou te ontmoeten in je hart. Zorg voor je zuiverheid in waarheid, liefde en wijsheid en laat je contact zonder bemiddeling direct met Mij zijn, in je hart en altijd! Dat is wat Ik het liefste wil en wat voor jou en iedereen het beste én het zuiverste is.

Hemels Brood 3893

Als een kar volgeladen is met koren, zal dan het koren zich schuldig moeten voelen, omdat het door de kar gedragen wordt? Nee, het koren kan zichzelf niet dragen. Als nu voor de kar een paard gespannen is, die de kar trekt, zal dan de kar zich schuldig moeten voelen, omdat ze door een paard getrokken wordt? Nee, de kar kan zichzelf niet trekken. Zal nu het paard dat de kar volgeladen met koren trekt, ijdel, trots mogen zijn, omdat het de kar vol met koren trekt? Nee, want het is het paard gegeven datgene te kunnen, wat de kar niet kan en wat het koren niet kan.

Zo heb Ik het ook onder de mensen verdeeld. Dat de één gegeven is te kunnen, wat een ander niet kan, met de bedoeling dat wie kan geven, zonder ijdelheid, zonder trots geeft en dat een ander daarbij ontvanger is, zodat gegeven kan worden waar en door wie Ik het zo orden, dat gegeven en ontvangen wordt. Zo zal de gever door Mijn genade geven en de ontvanger door Mijn genade ontvangen en het zal hen beiden tot zege zijn. Zegen in waar leven, niet in wereldse behoeften. En noch zal de gever trots zijn op zijn geven, noch zal de ontvanger zich schuldig voelen te ontvangen. Want beiden, het geven en het ontvangen, zijn Mijn gaven, is Mijn wil. Maar wie Mijn wil uit liefde doet, doet meer dan wie Mijn wil uit plicht doet en wie Mijn gaven uit liefde ontvangt, ontvangt meer dan wie Mijn gaven uit overweging ontvangt.

Wie Mijn ordening volgt, zal bemerken dat niets van hem is dan in nederigheid uit liefde Mijn wil doen in alle vrijheid van keuze. Zo is het bedoeld, dat mensen geven en dat mensen ontvangen, altijd Mijn liefde, zowel gevend als ontvangend, begrijp dat goed.

Hemels Brood 3894

Zou Ik de mens op aarde aan de volkomen vrijheid van de duivel gegeven hebben, dan zou hij niet in staat zijn ook maar de minste verleiding van de duivel te weerstaan. Dan zou in korte tijd alles op aarde geruïneerd zijn. Daarom heb Ik de duivel op aarde gebonden in het vlees. Zodat hij een zekere vrijheid heeft van waaruit hij zich tot het goede, het ware, de liefde kan bekeren, terwijl hij niet met zijn duivelse aard, de mens tot volkomen vernietiging kan brengen.

Daarbij is de mens Mijn geest in zich gegeven, om de verleiding van de duivel te weerstaan en in het goede, het ware, het zuivere, de ware liefde, de duivel te onderwijzen en tot inzicht te brengen. Dat alles is door Mij op aarde tot het grote plan van Redding geordend. Waarbij Ikzelf in Jezus Christus de schuld van de afvalligheid van een ieder op aarde op Mij heb genomen. Zo is het wel een moeilijk verblijf voor alle zielen in het vlees om op aarde te zijn, maar tegelijk is het de Enige Ware Weg naar Mij toe, naar een direct samenzijn met Mij, wat in alle eeuwigheid alleen via deze aarde, via het verblijf in het vlees en door het weerstaan van duivelse belangen, mogelijk is. Daarom is het voor elke ziel toch een voorrecht, om de moeilijke weg over de aarde te gaan.

Hoeveel verdriet en narigheid er op aarde ook maar is, daar is ook Mijn ware liefde, Mijn enorme zorg voor alle zielen die over de aarde gaan. Daar ben Ikzelf zichtbaar voor wie Ik de ogen open. Want nergens anders kan de mens Mij tot aan Mijzelf persoonlijk naderen en in leven blijven, dan op deze aarde in de door Mij gegeven omstandigheden. Ja, daar kan en mag je Mij persoonlijk benaderen, daar kan en mag je Mij zien, Mijn liefde voelen en Mijn liefde zijn. Daar nodig Ik je uit, kom bij Mij, kom aan Mijn tafel en eet en drink Mijn gaven, Mijn wijn. Daar nodig Ik je uit Mijn woord te horen en te verstaan. Daar nodig Ik je uit tot het ware leven uit Mij te komen. Daar mag je één met Mij worden. Als je wilt. En daar kun je tot de eeuwige oneindige gelukzaligheid in ware liefde uitgroeien. Juist daar, juist direct samen met Mij persoonlijk. Kom en verheug je!

Hemels Brood 3895

Denk niet, hoe zal ik ooit volmaakte liefde worden, want je bent het. En omdat je het bent, kun je het zijn. Maar doordat je de vrije wil hebt, kun je er ook voor kiezen, het niet te zijn. Hoe je het ook wendt of keert, je bent uit Mijn liefde voortgekomen en daarmee ben je Mijn liefde. De keus is aan jou om in je handelen die liefde die je bent, ook te zijn. Vrij en ongedwongen te zijn.

De moeilijkheid is er in de verleiding om niet de liefde te zijn die je bent. En in de wereld is die verleiding alom aanwezig. In veel opzichten moeilijk te herkennen, als je niet oplet, als je te veel wensen voor jezelf hebt, als je je niet steeds innerlijk met Mij, de ware liefde waar je uit voortkomt, blijft verbinden, als je denkt het zelf, alleen te moeten doen. Maar zodra je Mij vraagt en innerlijk naar Mij luistert, zul je gaan herkennen wat verleiding is en waar je blind voor geweest bent, wat je niet als verleiding herkent hebt. Want alles wat je in volkomen liefde kunt zijn, ben je en heb je in je. Als een verborgen schat.

Die verborgen schat ben Ik, je Schepper en in jou kan Ik alles van die volkomen ware liefde die je bent en waar je zelf voor kunt kiezen om te zijn, laten zien en beseffen. Dat zal Ik alleen doen, als je Mij er om vraagt, als je daar belangstelling voor hebt, als je bereid bent om naar die ware liefde uit Mij, die jij van oorsprong bent, te leven, in alles naar waarheid te leven. Het is en blijft in vrijheid jouw keus. Ik trek je niet mee, Ik dwing je niet, Ik laat je vrij. Maar er is wel verschil tussen wat je van oorsprong bent en hoe je in je leven kiest te handelen. Want uit Mij ben je liefde en aan jou is het om die liefde ondanks alle wereldse verleiding, daadwerkelijk te zijn.

Laat je niet ontmoedigen door al wat je beseft nog niet in liefde te zijn, nog in de verleiding mee te gaan. Want als je in je hart echt tot volmaaktheid wilt komen, dan zul je er ook komen. Niet plots en in één keer, maar langzaam, zodat het je eigen keus blijft.

Hemels Brood 3896

Niets gebeurt voor niets. Het gaat er allemaal om, om de mens tot zicht te brengen. Tot besef van waarheid en liefde te brengen. Tot ware wijsheid in alles te brengen. Zodat het ware pure geluk terugkomt voor de mens. Zodat de mens weer wordt zoals hij van oorsprong is, ware liefde, waar Zijn, in eenheid met Mij, zijn Schepper.

Want Ik heb jullie allen lief, oneindig lief. Ook in jullie afvalligheid van Mij, jullie wezenlijke Zijn, heb Ik jullie lief. Met een liefde die door jullie niet beseft wordt. En zo laat Ik het gebeuren, dat het besef van Mijn liefde weer terugkomt, in jullie hart, in jullie leven, in jullie doen en laten. Maar dat gaat niet zomaar, zonder slag of stoot, want Ik wil jullie de vrijheid laten. Zodat het niet Mijn macht is, die jullie terugbrengt in de waarheid, in de ware liefde, in de ware wijsheid, maar zodat het jullie eigen vrijwillige keus is. En dat kan het pas zijn, als voor jullie het verschil helemaal duidelijk is tussen Zijn en niet zijn, tussen Leven en niet leven, tussen Waar en niet waar, tussen Wijsheid en onwijsheid, tussen Werkelijkheid en onwerkelijkheid.

Dat kan alleen door eigen ervaring geleerd worden, niet door jullie te dwingen, of door jullie uit Mijn macht te veranderen, maar alleen door zelf te willen veranderen. In vrijheid zelf te willen veranderen. En daartoe laat Ik zoveel gebeuren als nodig is, om tot zicht te komen. Tot inzicht en besef. Zodat ieder zelf tot de wil om te veranderen komt. En als je dan tot die wil gekomen bent, dan gebeurt er nog genoeg om je te doen beseffen, dat je niet alleen, niet zonder Mij, zonder Mijn hulp tot de ware juiste verandering kunt komen. Daar heb je Mijn hulp bij nodig, Mijn genade. Vraag Mij daarom en samen gaan we de laatste strijd aan, waardoor je verandert, waardoor je tot waarheid, liefde en wijsheid in volkomenheid verandert en tot waar geluk terugkomt!

Hemels Brood 3897

Als alles faalt en er blijft nog maar één weg over, ga dan die weg. Ook al lijkt die niet te voldoen. Soms kan iets wat niet lijkt te voldoen, maar toch de enige mogelijkheid is, uiteindelijk wel voldoen. Vraag Mij in je hart om steun op die weg. Laat Mij zien in je hart, dat je niet anders kunt, ook al zou je willen, dan ben Ik bij je en Ikzelf verander die weg, die je uit nood gaat, maar niet bevalt, omdat het toch niet geheel naar ware liefde is.

Ik help je op die weg en al gauw zul je zien dat de weg zich zodanig verandert, dat het wel naar ware liefde is. Want een mens kan zich vergissen, maar Ik, je Schepper en hemelse Vader, vergis Mij niet. Ik kan alles veranderen, maar alleen jij moet daar Mij wel om vragen. En loop je een weg die niet goed voelt, maar je ziet geen andere, vraag Mij dan om hulp en Ik zal er voor je zijn. Loop je tegen een muur die de weg verspert, vraag Mij en Ik neem die muur weg. Zijn er dorens op je weg, vraag Mij en Ik help je niet op die dorens te staan. Zo gaat het met alles wat je overkomt.

Hoe kun je zo’n weg zien, in zijn betekenis van het dagelijks leven. Stel je voor, dat je door een bepaalde regelgeving zodanig moet handelen, dat het niet naar liefde is. Vraag Mij om hulp en Ik zal je zo leiden, dat je ondanks die regelgeving toch naar liefde kunt handelen. Hoe Ik dat doe is Mijn genade en Mijn geheim. Aan jou is het om Mij te vragen en dan Mijn raad op te volgen. Dan kun je alle wegen gaan, die je gedwongen wordt te gaan en toch in volle liefde blijven.

Hemels Brood 3898

Elke dag is anders. Elk leven is anders. Elk mens is anders, alles is anders en toch ben Ik in alles altijd Dezelfde. Elk deel van Mij is anders, maar in het geheel ben Ik altijd Dezelfde. Hoe Mijn liefde uitwerkt, is voor iedereen anders, toch is Mijn liefde altijd Dezelfde. Voor iedereen is Mijn wijsheid anders, maar zij komt altijd voort uit dezelfde liefde. Hoe iedereen Mij ziet, Mij ervaart, kan voor iedereen anders zijn, maar Ikzelf ben altijd Dezelfde, vanuit Mijn gehele Zijn ben Ik altijd Dezelfde.

Wat betekent dat voor jou, voor je doen en laten, voor je zijn? Jij hebt de keuze anders te zijn en toch ben je net als Ik, altijd dezelfde, je eigen persoonlijk bewuste zijn, in de beleving van je eigen ik als eigen bestaan. Wat je meemaakt, kan elke dag anders zijn, wat je kiest te doen of niet te doen, kan elke dag anders zijn, maar jouw wezenlijkheid, jouw persoonlijk bestaansbesef is altijd dezelfde en heeft altijd zijn basis in Mij, in Mijn eeuwig Dezelfde zijn. Terwijl Ik in jouw wezenlijkheid altijd Dezelfde aanwezig ben. Zo kan voor jou elke dag anders zijn, zo kan jouw leven anders zijn dan ieder anders leven, zo kan jouw doen en laten anders zijn, de keuzen die je maakt, kunnen anders zijn, maar je wezenlijkheid is altijd dezelfde, altijd uit Mij en dat verandert nooit.

Zoek hetzelfde in je zelf, zoek wie je in jezelf altijd als dezelfde bent en ontdek dan dat dezelfde jij gelijk is aan Dezelfde Mij. Ontdek dan jouw eigenlijke ik, als Mijn eigenlijke Ik. Want hoe anders je dag kan zijn, hoe anders je leven op aarde kan zijn, hoe anders je keuzen ook kunnen zijn, hoe anders je ook denkt te zijn, in de kern, in je wezenlijkheid, je bewuste besef van bestaan, ben je dezelfde, Dezelfde als Ik in Mijn wezenlijkheid, het enige ware besef van Bestaan!

Hemels Brood 3899

Ik weet dat mensen titels aan elkaar geven. En dat aan zulke titels een status van waardigheid gegeven is. Vroeger waren dat bijvoorbeeld Graven en Gravinnen, hertogen en hertoginnen. Nu zijn het doctorandussen en doctoren of masters. Maar de mens kan nog zulke mooie titels bedenken en er nog zo’n hoge status van waardigheid aan geven, er is voor Mij geen enkele titel die als waardigheid door Mij gezien wordt.

De enige status die voor Mij van belang is, is de status van het hart. Hoe ziet het er in het hart van iemand uit? Is dat vol liefde, is hij Mij in zijn hart ten volle bewust en richt hij zich naar Mijn liefde uit zijn hart bij alles wat hij doet of is zijn hart vol eigendunk, vol eigenliefde, vol van eigen belang. Want het eerste heeft bij Mij een hoge status, als dat in nederigheid zo is, terwijl het tweede weinig of geen status in welke vorm dan ook voor Mij is. Zo kan iemand een op aarde door mensen bedachte titel gekregen hebben en daarvoor geëerd worden en een status van aanzien daarmee hebben, terwijl Ik in zijn hart niet voor kom als beseffend dat Ik daar Ben. Bij Mij heeft diegene geen enkele status, hij zou zelfs tot diegenen kunnen behoren, waarvan Ik zeg: die ken Ik niet. Want Ik ken alleen diegenen, die Mij in zich kennen. Dat wil niet zeggen, dat Ik geen zorg heb voor diegenen die Mij niet kennen, want Ik heb al Mijn schepselen lief, maar hen kennen is dan toch iets anders. Hoe zal Ik iemand kennen, die zichzelf niet kent en daarmee Mij in hem niet kent.

Een titel heeft dus voor Mij geen enkele zin, geen enkele waarde, tenzij het hart met liefde gevuld is en Mij kent. Maar dan nog is het niet de titel die waarde aan die mens geeft, maar zijn hart, hoe zijn hart is en hoe zijn daden zijn. En zelfs als hij alleen daden van liefde doet, ware pure liefde doet, dan nog is het Mijn genade en geen eigen verdienste. Dan nog heeft die mens voor Mij geen status, alleen waar leven in eeuwigheid, in Mijn volle liefde.

Hemels Brood 3900

Verwacht van Mij het allerbeste. Want alleen Ik kan je het allerbeste geven. Verwacht dat dan ook. Dat is geen egoïsme, dat is Mij verwachten, zoals Ik in volmaaktheid ben. Want Ik ben volmaakt, in alles ben Ik volmaakt. Daarom geef Ik ook alleen het volmaakte. In liefde, in wijsheid, in waarheid. Iets anders dan het volmaakte is er bij Mij niet, kan er ook niet zijn, daarom mag je van Mij alleen het allerbeste, het volmaakte verwachten.

Hoeveel zonden er op aarde ook zijn, ze zullen allen tot volmaaktheid door Mij gebracht worden. Want Ik ben volmaakt en Ik ben alles en iedereen in werkelijkheid. Daarom is de werkelijkheid volmaakt en daarom is al wat niet volmaakt is, geen werkelijkheid. Maar op deze aarde is onwerkelijkheid tastbaar gemaakt en werkelijkheid is er onaantastbaar gemaakt. Zodat de onwerkelijkheid van het onvolmaakte geen werkelijke schade aan de werkelijkheid kan brengen. Maar in een tastbare vorm de mens wel tot zicht op zijn onvolmaakte doen en laten geeft.

Al wat niet het werkelijke leven is, is altijd tegenovergesteld aan werkelijk leven en als zodanig geeft het ook het tegenovergestelde resultaat. Maar in veel van zijn daden is de mens onvolmaakt en daarmee in het tegenovergestelde van de werkelijkheid. Dat kan hij doorbreken, door Mij te vragen, door op Mij te vertrouwen, door van Mij het allerbeste te verwachten en zich om te keren van het onwerkelijke naar het werkelijke, van het onvolmaakte, naar het volmaakte, van eigenliefde naar naastenliefde, van eigenbelang naar onbaatzuchtigheid. Dat is het beste van Mij verwachten in alles.

Hemels Brood 3901

Er is op aarde een van Mijn bedoeling afgedwaald handelen bij alle mensen. En veel daarvan wordt door de mens als zodanig niet herkend. Een leugen, onwaarheid, wordt nog wel herkend. Maar er is nog veel meer van Mijn bedoeling afdwalend gedrag onder de mensen. Omdat het ook zo verschillend is en bij alle mensen voorkomt, kan niemand iets van de ander veroordelen of diegene op zijn handelen afwijzen. Want bij elke afwijzing wijs je ook jezelf af. Omdat niemand al zonder afdwaling is.

Helpen kunnen jullie elkaar wel. Helpen tot inzicht te komen. Maar dat kan alleen als je eerst zelf tot het ware juiste zicht bent gekomen. En dat kan niemand zonder Mij. Alleen Ik kan jullie het ware juiste zicht op waar leven geven. Alleen Ik kan jullie tot de juiste inzichten van waarheid en de ware bedoeling van je leven brengen. Maar dat kan Ik alleen, als jij Mij daarom in nederigheid vraagt, met de oprechte bereidheid om dan ook precies zo te handelen, als Ik je aanraad. Om Mij te vragen, hoef je maar in alle nederigheid je in jezelf tot Mij te wenden en in waarheid en oprechtheid Mij daar in je zelf te vragen. Je hoeft het niet hardop uit te spreken, want Ik hoor het beste wat je in je zelf tegen Mij zegt, omdat Ik daar, in je, altijd ben.

Zo hoor Ik wat je in je zelf zegt zelfs meer, dan wat je hardop uitspreekt. Omdat bij hardop uitspreken je toch ergens nog denkt, dat Ik buiten je ben, zoals andere mensen buiten je zijn. Maar Ik ben in je, Ik ben in alles en in al je medemensen. Daarom, spreek met Mij in je hart, in de zuiverheid van je hart, maar wees daarbij helemaal eerlijk en oprecht en wees in nederigheid dan ook bereid zonder eigen invulling te luisteren. Dan hoor je Mijn bedoeling, dat is: in alles naar liefde leven en daarmee kom je tot de juiste inzichten van waar leven!

Hemels Brood 3902

Alles wat je doet of laat, is gekoppeld aan Mijn liefde en hoe Mijn liefde uitwerkt. Zo is er niet het ultieme goed doen, maar wel de meest liefdevolle keus. Niemand kan Mijn tijd veranderen. Niemand kan Mijn ordening veranderen. Toch heeft ieder mens de vrije keus. In die vrije keus heeft alles zijn tijd en zijn plaats in Mijn ordening. De totale ordening is Mijn totale volmaakte onbaatzuchtige wijze ware liefde. Daaraan kan geen mens ooit iets veranderen.

Elke afdwaling van liefde heeft zijn tijd en zijn plaats in Mijn ordening. Elke vorm van ware liefde ook. En alles wat de mens maar doet en kiest of laat en niet kiest, geeft een uitwerking van Mijn liefde. Hoe Mijn liefde uitwerkt, heeft direct te maken met wat de mens doet of laat, in vrijheid kiest of niet kiest. Zo wordt alles wel tot ware liefde teruggebracht, maar niet in alle opzichten zonder pijn of moeite, niet zonder dat de mens er door geleerd wordt, er inzichten van waar leven door verkrijgt. Al naargelang iemands mogelijkheden zal de één gemakkelijker tot begrip en inzicht van liefde, van waar leven komen en de werking van Mijn ware liefde, dan de ander. Maar beiden krijgen van Mijn eeuwige liefde en leven door Mijn eeuwige oneindige liefde.

Daarbij gaat het niet steeds alleen om de individu, maar ook om alle mensen. Want jullie zijn ieder een zelf en gezamenlijk het geheel. Daarom gaat het zowel om de individu persoonlijk, als wel om jullie allen tezamen. Daarom is het in het geheel ook belangrijk, om als individu onbaatzuchtig in liefde voor al je medemensen te zijn. Want jullie allen tezamen ben je als het ware zelf. Zorg voor je medemensen, en zonder voor jezelf te zorgen, zorg je voor jezelf, omdat Mijn liefde voor je zorgt op die manier zoals jij voor je medemensen zorgt, ten beste, als je dat uit onbaatzuchtige liefde doet. Want zo werkt Mijn liefde voor iedereen, zoals jezelf kiest te doen of te laten.

Hemels Brood 3903

In het gezicht ligt iemands wezenlijkheid verborgen. Het gezicht is het centrale herkenningspunt van ieder mens. Daarbij geven de ogen het licht weer, wat de ogen zelf opnemen. Elk gezicht is niet zomaar een gezicht. Alhoewel het bij iedereen uit dezelfde onderdelen: neus, mond, ogen, oren, wangen, kin, voorhoofd, bestaat, is toch ieder gezicht anders.

Ook het gezicht van verschillende volkeren is anders. Zo hebben de Chinezen en Japanners een andere gezichtssfeer dan Europeanen of Amerikanen. Elke aard weerspiegelt zich in het gezicht, waarbij de ogen een bijzondere plaats innemen. Want de levendigheid van de mens uit zich vooral via de ogen. Maar het kennen van een gezicht is zeker niet gemakkelijk. Het doorzien van de mens door het gezicht is niet gemakkelijk. Daar worden veel missers gemaakt. Want een gezicht kan er heel mooi en aantrekkelijk uitzien, maar dat wil nog niet zeggen, dat die mens in zijn hart ook zo mooi is. En nu juist dat wordt aan het mooie gezicht niet gezien.

Toch, wie op de juiste manier kan kijken, kan ook aan een mooi en aantrekkelijk gezicht wel zien of het hart net zo mooi is. Dit juiste kijken, kan alleen met Mijn ogen. Daarmee bedoel Ik, dat niemand zuiver kan zien, zonder Mij te vragen zijn ogen net zo zuiver te laten zien, als Mijn ogen. Want ook Ik heb een gezicht en ook aan Mijn gezicht is Mijn wezenlijkheid te ervaren. Alleen, wiens ogen kunnen Mijn gezicht zien? Dat is alleen mogelijk voor diegene, die in alles zuivere en pure liefde een wijsheid is. Want de zuiverheid is alleen met zuiverheid te zien.

Maar wie met Mijn ogen wil zien, die kan daarom vragen en in de ware liefde zal hij zuiver mogen zien. Dit zien, zal hem ook zichzelf tonen en daarbij zal hij ook al zijn afdwalingen van liefde zien. Maar altijd binnen de marge van zijn bevattingsvermogen. Want het doel is ieder mens tot zicht op waar leven te brengen en daardoor tot eigen waar leven te komen. Tot ware liefde en ware gelukzaligheid. Wie op die manier zuiver wil zien, die vraagt Mij oprecht, en in zuiverheid zal hij zien, zover voor het ware levensdoel goed is.

Hemels Brood 3904

Veel mensen denken met geweld hun doel te kunnen bereiken. En soms lijkt het er ook op, dat zij dat daarmee voor elkaar krijgen. Er zijn verschillende vormen van geweld, zo is er het lichamelijke geweld, maar ook het psychische geweld en het emotionele geweld. Elk geweld richt schade aan en al lijkt daarmee het doel te zijn bereikt, de schade zal vroeg of laat het bereikte doel vertrappen.

Geweld op welke manier ook, lost nooit de problemen werkelijk op en het doel wat men er mee denkt te bereiken of ermee bereikt heeft, is als een luchtspiegeling die plots weg is. Het voordeel werkt dan uit in iemands nadeel. De enige ware kracht om iets te bereiken, om een gesteld doel te bereiken, om een probleem op te lossen, is niet geweld maar zachtmoedigheid, ware liefde en wijsheid. Maar al weten mensen dat, toch vervallen velen in de verleiding voor geweld. Vaak fysiek, vaak verbaal. Het schrikt wel af en daardoor lijkt het te helpen, maar het roept ook weerstand op en zodra die weerstand omgezet wordt in geweld, gebeurt het omgekeerde van wat iemand wilde bereiken en wordt hij zelf slachtoffer van geweld.

Wie zal hem dan beschermen? Want met zijn eigen gewelddadig optreden heeft hij zijn beschermende pantser afgeworpen, denkend dat hem geen schade gebracht kan worden, omdat hij zich met zijn geweld sterker dacht. Maar zonder geweld is liefde altijd sterker en zonder geweld kan liefde juist dat geweld in uitwerking zich keren tegen de persoon die geweld gebruikt. Wees daarom altijd wijs in liefde en gebruik geen geweld. Niet voor een edel doel, niet voor eigen winst, niet voor welk doel dan ook, niet als oplossing van welk probleem dan ook. Want geweld roept uiteindelijk geweld op. Maar liefde keert de uitwerking van geweld naar degene die geweld gebruikt. Niet om diegenen te vernietigen, want zo is liefde niet, maar om diegene tot ware liefde te brengen. Omdat dat ook voor diegene het beste is.

Hemels Brood 3905

Wat jullie allemaal met elkaar zijn, dat zijn jullie ook iedere apart. Waar je plaats in het geheel van jullie allemaal is, daar heeft het geheel ook zijn plaats in jou. Hoe jij je met het geheel verhoudt, zo verhoudt zich het geheel tot jou. Alles en iedereen is met elkaar verbonden. Die verbondenheid is nooit weg, want die verbondenheid is leven, eeuwig leven.

En eeuwig leven Ben Ik. Ik ben het geheel, het geheel is Mij. Het is geen bezit, geen eigendom zoals de mens op aarde denkt iets te bezitten, eigendommen te hebben. Want in waar leven is geen bezit, geen eigendom, daar is eenvoudig leven. Leven is geen bezit. Maar de mens ziet zijn leven als een bezit, een eigendom en behandelt het, alsof hij er eeuwig recht op heeft. Maar het recht van leven ben Ik en Ik ben geen bezit. Het leven ben Ik en Ik ben geen bezit, niemands eigendom. Nog niet Mijn eigen bezit, Mijn eigendom. Hoeveel mensen onder jullie streven niet naar bezit en hebben het over hun eigendommen. Terwijl in werkelijkheid in leven geen bezit is, geen eigendommen , alleen een zijn, een bestaan, een besef van bestaan, een besef van leven, van Zijn, als een eigen zijn, maar dat is niet een eigen bezit of een eigendom.

Laat het los dat iets van jou is. Ieder heeft wat hij heeft gezamenlijk en ter verzorging, ten behoud, te leen om te gebruiken. Want het leven is liefde en liefde is geen bezit, geen eigendom, liefde is een wijze van leven, is de Enige wijze van Leven. Liefde is wijs in leven en alles wat werkelijk is, is liefde in wijsheid. Geen bezit, geen eigendom, maar alles en iedereen tezamen in Mij en Ik in jullie allen.

Hemels Brood 3906

Waar is je trouw gebleven, trouw aan jezelf? Want trouw aan jezelf is trouw aan Mij. Elk besluit wat je neemt, laat dat uit je hart zijn, uit het besef in je hart dat het goed is. Vraag daarom alleen Mij in je hart en als je een besluit neemt wat in je hart zetelt, door je hart is ingegeven, vraag het dan niet meer aan mensen om je heen, maar vertrouw op je hart, neem in vertrouwen op Mij aan, wat je uit je hart hebt besloten. Laat daar de mening van een medemens, al is die nog zo goed bedoeld, niet tussenkomen. Zodat in jou geen onrust ontstaat, geen twijfel over iets wat je eerder zelf in vertrouwen op Mij besloten hebt.

Want bij twijfel of je wel de juiste beslissing genomen hebt, twijfel je aan Mij, of Ik je wel het juiste in je hart heb aangeraden. Ik zeg je, ja, Ik heb je het juiste in je hart aangeraden en Ik zal er ook zijn om jouw beslissing in genade te zegenen, als je de twijfel loslaat en vasthoudt aan je eerder genomen besluit. In Mijn besluiten is geen twijfel, bij Mij is nooit twijfel. Kom dan ook steeds opnieuw bij Mij en voel de kracht van Mijn liefde voor jou en allen om je heen. Voel het vertrouwen dat alles goed komt, omdat het Mijn zegen heeft. Juist het goede heeft Mijn zegen. Juist het onbevangene, het oprechte, het zuivere, het ware, het edelmoedige, heeft Mijn zegen. Daar mag je altijd op vertrouwen. Dit vertrouwen is ook een vertrouwen in jezelf, dat wat je kiest en wat je ooit gekozen hebt, in Mijn genade gezegend is en blijft.

Want hoe zou Ik in liefde voor jullie allen in genade het beste kunnen bewerken, als Ik niet in jou te vertrouwen zou zijn? Twijfel daarom nooit over een eens in goede liefde genomen besluit en blijf ten alle tijden vertrouwen op Mijn genadevolle zegen voor al wat je in goede liefde kiest en gekozen hebt. Let daarbij niet op wat anderen er van vinden, let er op wat Ik er in je hart van vind, alleen Ik in je hart. Want Ik ben jou en jij bent Mij, in ware liefde!