Hemels Brood 3814 t/m 3844

Hemels Brood 3814

Elke morgen gaat de zon op. Door haar warmte en licht kan de aarde leven, kunnen de planten, struiken, bomen leven, kunnen de dieren leven, kunnen de mensen leven. Maar het is toch niet de zon zelf, die dat doet, Ik ben het, in alles waardoor jullie allen leven.

Toch wordt eerder de zon gezien als nodig voor leven op aarde dan Ik. Even goed heb Ik de zon haar plaats gegeven en ‚s nachts de maan met de sterren. Zo heb Ik alles zijn plaats gegeven en zijn werking. Maar leven, waar leven, ben Ik en geef Ik. Toch is het voor veel mensen nog lang niet duidelijk, dat Ik hen leven geef, dat Ik hun leven ben. In hun zelfbewuste zijn, denken zij alleen zelf te zijn. Denken zij met alle andere mensen simpelweg alleen een op zichzelf staand zelf te zijn. Maar allen zijn op zichzelf in Mijzelf zichzelf. En volkomen in alles met elkaar verbonden. Zo ook alles wat een mens doet of laat. Het staat niet op zichzelf, maar het staat met al het andere wat door andere mensen gedaan of gelaten wordt in verband.

Zou Ik niet overkoepelend het ware leven in Mijn oneindig grote liefde voor alles en iedereen in de hand houden, dan zou er al gauw een enorme chaos ontstaan, met onmetelijk veel pijn en verdriet. Nu is er pijn en verdriet, maar nooit verder gaande, dan een grens die Ik gesteld heb en altijd zodanig, dat het de mens op een bepaalde wijze ten goede komt. In geestelijk waar leven ten goede komt. Want de ervaring van pijn en verdriet heeft een verdienste aan de mens die hij wel niet als zodanig zelf zo ziet, maar het wel is. Zo ziet hij veel niet, wat in liefde door Mijn Hand bewerkt wordt.

Maar, zo gaat wel elke morgen de zon op en zo blijft elke dag Mijn liefde de mens dragen. Ook al zien mensen Mij niet, al kennen mensen Mij niet, al willen mensen Mij niet, Mijn liefde voor jullie is er altijd en zal jullie redden en tot besef van waar leven brengen. Tot geloof en ware liefde!

Hemels Brood 3815

Al het goede zal beloond worden. Maar, al het goede wat gedaan is om ervoor beloond te worden, zal niet beloond worden. Alle liefde zal beloond worden, maar liefde om beloond te worden, of liefde met de verwachting daarvoor beloond te worden, zal niet beloond worden. Niemand kan zich zodanig gedragen, dat hij verwachten kan beloond te worden, want dan wordt hij niet beloond. Terwijl iemand die niets speciaals doet en helemaal niets verwacht, beloond zal worden.

Begrijp dat dit niet anders kan zijn dan zo. Anders zou er geen werkelijk goede daad meer gebeuren en zou er geen werkelijk onbaatzuchtige liefde meer zijn. Al is er veel egoïsme, veel eigenliefde, veel leugen en bedrog, het goede is er ook en de ware onbaatzuchtige liefde is er ook. Maar er is geen beloningsbepaling zoals de mens dat onderling wel heeft. Zo zijn er bij de mensen beloningsafspraken, die zijn er bij Mij niet. Ik geef wat Ik geef wanneer Ik het in Mijn liefde geven wil, op gronden die Ik in Mijn liefde bepaal. Daarom kan geen mens zich beroepen op wat hij goed heeft gedaan en dat hij daarvoor beloning verdiend heeft. Zelfs kan het zijn dat hem iets overkomt, wat niet aangenaam is en het tegenovergestelde van een beloning. De vraag is, blijft hij dan ook nog het goede, waarvoor hij beloond wilde worden, goed doen? Of blijft hij bij de onbaatzuchtige liefde, die hij dacht dat beloond zou worden? En al blijft hij bij het goede en bij onbaatzuchtige liefde, dan nog zal er geen beloning zijn als er maar het kleinste beetje verlangen naar een beloning is of als er ook maar een klein beetje verwachting op beloning is.

Laat al je daden goed zijn zonder beloning en wees in alles onbaatzuchtige liefde zonder beloning. Want het niet verkrijgen van de beloning is op zich beloning, als je aan geen beloning denkt. Het goede doen is je beloning, de liefde zijn, is je beloning, Mijn liefde is daarbij jullie allen meer dan genoeg.

Hemels Brood 3816

Kom bij Mij en Ik zal je dorst lessen, kom bij Mij en Ik zal je honger stillen. Kom daarvoor alleen bij Mij. Want alleen bij Mij krijg je te drinken van het zuiverste water en alleen bij Mij krijg je te eten van het meest voedzame voedsel, alleen bij Mij. In alle dwaling weet Ik je de enige juiste weg te wijzen, de enige echte waarheid te tonen, de grootste liefde te bewijzen. De kern van je leven ben Ik. Ik heb jullie allen uit Mij doen ontstaan en uit Mij is het dat jullie allen bestaan. Dat is het diepste besef van jouw bestaan in jezelf, Mijn bestaan.

Dat diepe innerlijke besef van leven, de kern in jou zelf, dat bewustheidsbesef van bestaan diep in je, ben Ik. Kom daar naar toe, daar ben Ik. Daar is het ware leven, de waarheid van leven, de ware liefde, de zuiverheid van zijn, daar ben Ik. Geen onvrede is daar, geen ongenoegen, geen ongeduld, geen boosheid, geen verdriet, geen spanning, geen stress, geen onwaarheid, geen bedrog is daar. Daar ben Ik. En daar ben jij. Als je wilt, kun je jezelf daar in Mij herkennen en zijn. Want het ware leven in jou ben Ik en zo kun je Mij in je zelf voelen, ervaren, bewust zijn. Maar, zo ben Ik in ieder mens, zo ben Ik in de hele Schepping, zo is er niets waar Ik niet ben. Ik ben in alles en Ik ben overal, Ik ben alles. Alles. Elke mogelijkheid ben Ik. Elke hoedanigheid ben Ik. Elke gedachte kan er zijn, omdat Ik er ben. Omdat IK BEN. Leven, waar, liefde, goedheid, barmhartigheid.

IK BEN eeuwig, oneindig, geen begin geen eind, en toch ook alle begin en alle eind. Wat je ook denkt zelf te kunnen, je kunt het door Mij. Ook je vrijheid heb je door Mij. Al zit je gevangen in menselijke gevangenissen, of al zit je gevangen in misvattingen en dwangmatigheden, je bent toch ook vrij, omdat Ik je vrijheid gegeven heb. In je hart, in je denken, in je handelen. Als je wilt weten hoe het best in die vrijheid met alles om te gaan, kom bij Mij, Ik geef je zuiver water te drinken en het meest voedzame voedsel te eten. Kom maar bij Mij!

Hemels Brood 3817

Liefde is niet iets, wat iedereen altijd direct voor de ander paraat heeft. Liefde is iets dat tijd om te groeien nodig heeft. Bij de ene persoon komt de liefde eerder tot groei, dan bij een ander. En ook is het makkelijker de ene persoon lief te hebben, dan een andere. Dat heeft ook te maken met elkaar leren kennen, elkaar leren begrijpen. Want iedereen heeft zijn afdwalingen, zijn misvattingen, zijn leerproces. En zo kan de één al bepaalde vaardigheden hebben, die de ander nog niet heeft en omgekeerd.

Liefde verdraagt dat. Liefde beseft dat. In haar wijsheid zal liefde daar geen kritiek op hebben. Maar tussen veel mensen is zo’n liefde nog niet gegroeid. Dan wordt er te snel reactie gegeven en reactie uitgelokt. Dat kan met de beste bedoelingen zijn, maar beste bedoelingen zijn vaak niet de ware wijze liefde. Dat wordt meestal wel gedacht, dat beste bedoelingen gelijk staan aan liefde, maar vaak is het dat niet. Beste bedoelingen kunnen er zijn tegelijk met de grootste misvattingen. Liefde heeft nooit misvattingen. Daar ligt een enorm verschil, wat tot ernstige misstanden kan leiden. En veel, heel veel goed bedoelende mensen zijn hier blind voor, doof voor. Het belangrijkste daarbij is dan ook te leren verdraagzaam te zijn. In liefde verdraagzaam te zijn.

Ook al zie je bij iemand tekortkomingen, misvattingen, afdwalingen van liefde, denk niet dat je die bij de ander kunt wijzigen door hem daarmee te confronteren. Ook al zou hij het door je confrontatie beseffen, dan nog zal het niet zomaar door hem verbeterd kunnen worden. En al zou hij het toegeven, dan nog is er tijd nodig voor hem, om te leren. Niet door confrontatie zal hij leren, maar door de verdraagzaamheid in liefde. Want bij de confrontatie gaat een prikkel uit, in het gunstigste geval zal diegene die met zijn tekorten geconfronteerd wordt, erkennen en direct een tegen confrontatie doen. Want iemand kan de tekorten benoemen, maar zal zelf ook tekorten hebben. En daar zal hij dan ook terug mee geconfronteerd worden. Wat heeft de eerste, die met de confrontatie begon, dan bereikt? Disharmonie. En hij zal zich verwonderen, want hij had het toch zo goed bedoeld! Maar die goede bedoelingen waren geen wijsheid uit ware liefde, geen begrip, geen verdraagzaamheid. Zo kunnen de beste vrienden in korte tijd tegenover elkaar komen te staan, met de beste bedoelingen…

Dat is niet wat Ik jullie vraag, om elkaar op te voeden. Ik ben degene, die jullie ieder persoonlijk en precies rekening houdend met al jullie talenten en jullie tekorten opvoedt, leert, tot groei in liefde brengt. Jullie hebben alleen het verzoek gekregen vooral in ware liefde en verdraagzaamheid in vrede met elkaar om te gaan. Een verzoek, omdat jullie vrij zijn. Maar wel een dringend verzoek, voor jullie eigen welzijn. En alleen uit ware liefde, niet anders dan uit ware liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 3818

Waarin ligt het bewustzijn van het Goddelijke in de mens? In de diepste nederigheid. Wat de mens het meest verblindt, is zijn idee zelf een macht van bestaan te hebben. Te zijn. Voor velen is het besef te zijn ook een soort bewijs van het hebben van macht om te zijn. Het zijn is zijn eigendom. In dit zichzelf als een eigendom zien, ervaren, is een zekere hoogmoed verborgen, die niet als hoogmoed, maar als een vanzelfsprekendheid gezien wordt. Daardoor ervaart die mens in zich Mijn Geest niet, maar alleen zichzelf als eigenmachtig bestaan.

Toch, in ieder mens ben Ik, is Mijn Geest aanwezig, anders zou die mens niet bestaan. En al ervaart de mens Mij in zichzelf als zodanig niet, en denkt hij in alles eigenmachtig te kunnen handelen, dit is toch altijd nog met in zich Mijn Geest en met een zekere werking van Mijn Geest. Ook al is de mens vrij in het maken van zijn keuzen, daarbij ben Ik toch ook altijd nog aanwezig en het leven ben Ik, niet de mens. Hoe de mens ook denkt zelf het leven te zijn en eigenmachtig te zijn, dat is hij niet. Juist daar maken zoveel mensen de fout, te denken dat vrijheid los staat van de basis van waar leven, want niets staat los van Mij, niets staat los van waar leven. En zolang iemand Mij en zijn ware leven niet kent en doorgrond, zal hij steeds in zijn vrijheid vanuit de eigenmachtige gedachte zijn handelen kiezen. Dit kan tot heel gewetenloos handelen leiden en veel pijn veroorzaken. Totdat die mens gaat beseffen, dat er behalve zijn eigen macht die vrijheid is, ook nog Mijn macht, die waar leven is, in hem en om hem aanwezig is.

Zo zullen zijn eigen macht en Mijn ware levensmacht in botsing komen, zolang hij alleen zijn eigen macht beseft en gebruikt. Want de basis van leven blijf Ik eeuwig en altijd, omdat Ik het leven BEN. En ieder mens kan dat in zich ervaren, beseffen, weten, als hij tot nederigheid kan komen en bereid is toe te geven, dat hij weliswaar bestaat, maar niet eigenmachtig tot bestaan gekomen is. Als hij kan toegeven, in niets eigenmachtig te kunnen zijn en te leven. Omdat Ik leven BEN.

Hemels Brood 3819

Hoe snel geef je iets op, als je niet bereikt wat je wilde? Al na een paar keer proberen of houd je langer vol? Ik geef nooit op. Al wat Ik begin, zal ook tot werkelijkheid gebracht worden. Maar, al wat Ik begin is altijd uit ware liefde, en dan weet Ik, dat het goed komt. En juist dat is bij veel mensen niet het geval. Er is wel genoeg ijver, maar die ijver is vaak op eigen welzijn gebaseerd en niet op ware liefde.

Als je wilt dat al wat je onderneemt goed komt, zorg er dan voor, dat het helemaal totaal op ware liefde gebaseerd is en nergens een beetje eigenbelang of ijdelheid in zich heeft. Nergens een eigen verdienste kenmerkt. Dan kun je er zeker van zijn, dat je met je inspanningen je doel bereikt. Dat wil niet zeggen dat niemand zijn doel bereikt als niet op ware liefde gebaseerd, want dat kun je om je heen wel zien! Alleen, dat zijn tijdelijke wereldse successen die geen waarde hebben in Mijn rijk, geen waarde hebben na het leven op aarde. Voor degenen die in het ware leven werkelijk iets goeds en blijvends willen bereiken, zeg Ik: geef niet op. Geef niet op te blijven werken aan je ware leven in volle onbaatzuchtige liefde.

Denk niet, het is toch niet te bereiken, als je weer even faalde en van liefde bent afgeweken, maar vertrouw erop dat het wel kan, dat het je wel kan lukken. Ik zeg je, de aanhouder zal het lukken. En juist de aanhouder zal Ik meer en meer helpen. Hoe sterker zijn inzet, des te sterker Mijn hulp. Maar, ook wordt het steeds moeilijker vol te houden. Geef toch niet op, houd vol en kom tot volmaakt leven in ware liefde en de volle gelukzaligheid daarvan!

Hemels Brood 3820

In vertrouwen. Hoeveel mensen kun je werkelijk vertrouwen, helemaal zeker weten dat je ze kunt vertrouwen? Ik zeg je, weinig tot geen. Niet dat ze allemaal gemakkelijk bedrog plegen, maar wel dat gemakkelijk van mening veranderd wordt. En dan reageren mensen ineens heel anders, dan je verwachtte. Of situaties veranderen, waardoor mensen zich niet aan hun afspraak kunnen houden.

Er zijn vaak allerlei redenen waardoor mensen anders omgaan met afspraken, niet eerlijk meer zijn, je de rug toekeren, het niet zo nauw meer nemen, zodat je ze niet kunt vertrouwen. Ook zijn er nog al eens misverstanden, dan denk je iets goed te hebben afgesproken, maar als het erop aankomt, gebeurt het heel anders, omdat het toch niet begrepen is, wat je bedoelde. Daardoor raak je je vertrouwen kwijt. In mensen. Maar raak nooit je vertrouwen kwijt in Mij. Want Ik ben altijd Dezelfde, met altijd dezelfde mening over al wat is en gebeurt. Ik zeg niet het één en verander van mening en doe dan iets anders. Ik ben zoals Ik ben, zonder wijzigingen, zonder misverstanden, zonder eigen gewin. Altijd in ware liefde, altijd eerlijk, altijd aan waarheid vasthoudend.

Je kunt Mij vertrouwen, altijd vertrouwen. Maar, je kunt Mij niet naar een eigen idee, een eigen beeld invullen. Je kunt niet invullen hoe Ik ben of zou moeten zijn, want Ik ben zoals Ik van eeuwigheid aan ben, eeuwig Dezelfde voor alles en iedereen. Verwacht daarom niet, dat Ik pas in jullie menselijke aardse denkraam, in jullie wereldse verhoudingen, want dan kom je heel scheef uit. En dan zou je kunnen gaan denken, dat ook Ik niet te vertrouwen ben. Maar Ik zeg je, wie Mij in waarheid en naar ware liefde kent, die weet en voelt in zijn hart, dat Ik boven alles en iedereen altijd helemaal te vertrouwen ben!

Hemels Brood 3821

Genade geef Ik jullie elke dag. Want Mijn liefde voor jullie is eeuwig en oneindig groot. In jullie menselijk aardse hoedanigheid niet te bevatten. Mijn genade geef Ik jullie en het zal jullie tot zegen en redding zijn. Redding van alles wat afwijkt van ware liefde. En er is veel, heel veel wat afwijkt van ware liefde.

Waar je ook maar ziet en beseft dat je afwijkt of afgeweken bent van ware liefde, kom zo gauw je kunt terug tot liefde. Maak goed wat mis ging, want Ik ben getuige en Mijn liefde wil alleen het goede. Ik ben getuige van alles en als getuige wordt Mijn liefde gestuurd tot verzoening. Denk niet dat het Mij niet uitmaakt, want Ik ben getuige van alles en het maakt Mij wel degelijk uit hoe mensen met elkaar omgaan. Ik geef genade aan jullie allen, uit ware liefde. Wees daarom barmhartig jegens elkaar, want wie kan zich voorstaan op volkomen onbaatzuchtige ware liefde in alles voor iedereen, eeuwig en oneindig groot? Zonder Mijn genade, niemand. Wees daarom genadig aan elkaar vanwege Mijn liefde, vanwege Mijn waarheid, vanwege Mijn barmhartigheid.

Want in Mij komt alles tezamen in liefde. Kom dan ten goede tezamen in Mij en wees elkaars vriend in Mijn Naam, in Mijn genade, in Mijn liefde die volkomen onbaatzuchtig barmhartig is. Ik heb jullie lief en zo hebben jullie elkaar lief, als je Mij lief hebt. Elke dag is een nieuwe dag, met Mijn liefde, met Mijn genade, die blijft altijd, dag en nacht, voor alles en iedereen. De wereld draait door en gebeurt wat gebeurt, maar nooit zonder Mijn liefde, nooit zonder Mijn genade. Zo ben Ik met jou, altijd, waar je ook gaat of staat, Ik ben met jou en met jou en met jou en met jou. Tot in het oneindige, eeuwige ben Ik met jou!

In liefde. Weet dat. Onthoud dat. Ik ben met jou! MENS!

Hemels Brood 3822

Vreugde en dankbaarheid om de zegen die Ik geef, doen het hart goed, zijn leven opwekkend en het hart sterkend in liefde. En Ik zie in het hart de dankbaarheid voor Mijn liefde en Ik neem dat aan als een offer. Elke dag opnieuw geef Ik van Mijn liefde aan de mensen, maar niet iedereen bemerkt Mijn liefde en zo is er ook niet in ieder hart die dankbaarheid, die voor het hart juist zo versterkend is en voor de groei van liefde in het eigen hart zorgt.

Want in dankbaarheid is ook nederigheid. Ware gemeende nederigheid. Om het goede wat iemand mag overkomen, zonder dat hij er een verdienste in heeft. Dat roept dankbaarheid op. Want Mijn liefde geef Ik om niet. Terwijl het oneindig veel waarde heeft, geef Ik het om niet. En juist diegene, die beseft dat Ik hem liefde gegeven heb om niet, zonder een eigen inbreng, juist diens hart vult zich met oprechte vreugde en dankbaarheid en dat is ook voor Mij een vreugde. Want al wat Ik om niet van de mens ontvang, is de grootste schat ooit voor Mij. Dat bezorgt Mijn hart vreugde. En die vreugde straalt uit over de wereld, over alle mensen en licht haar op, vermindert haar pijnen, verzacht alle verdriet.

Ja, zo is het, als jij als mens zonder eigenbelang Mij lief hebt, naar Mijn liefde leeft en dankbaar bent voor al wat je hebt en kunt, voor alle liefde die Ik je om niet geef. Dat doet iets voor alle mensen. De wereld zou licht en vol heil zijn, als meer harten gevuld waren met die vreugdevolle dankbaarheid. Wees daarom gesterkt in je hart, een mens vol oprechte dankbaarheid. Weet dat je daarmee bijdraagt aan het licht voor de wereld, omdat je met je dankbaarheid Mij naar je toe hebt getrokken, meer van Mij, meer van Mijn liefde. Wees zo altijd in vrede en dankbaarheid over alles wat Ik je geef, dan blijft je hart sterk en Mijn liefde altijd voelbaar in je hart.

Hemels Brood 3823

Van alle wegen die er zijn, en er zijn er velen, is er één de beste, dat ben Ik, in Jezus Christus. Wie die weg kiest, gaat niet de gemakkelijkste weg, want Ik heb niet gezegd dat het de gemakkelijkste weg is, wel is het de Enige ware weg die tot het Enige ware leven leidt. Ik zeg niet, dat je niet via andere wegen daar kunt komen, maar wel, dat welke weg je ook gaat, behalve die Ene ware weg, je zult uiteindelijk toch op die Ene ware weg terecht moeten komen, om tot het Enige ware leven te komen.

En er zijn veel mensen, heel veel mensen, die dwalen op allerlei wegen, maar steeds komen ze niet op die Ene ware weg, die Ik ben in Jezus Christus. Soms gaan mensen een klein eindje op die weg om die weer gauw te verlaten, in hun idee leverde die weg hen niets op dan moeilijkheden. Dat is dan ook vaak de reden, dat zoveel andere wegen druk begaan zijn, zij lijken veel op te leveren en voor heel veel mensen is dat heel belangrijk, het moet iets opleveren! En, het moet duidelijk zijn wat het oplevert. Juist is voor velen niet duidelijk wat Mijn weg om te gaan hen oplevert. Er is geen zicht op wat het ware leven is. Zij leven toch al, hoezo dan tot leven komen. Dat wordt door hen niet gezien en begrepen.

Een kleine groep mensen beseft in zich wel, dat het werelds aardse leven in de materie nog niet het eeuwig ware leven is. Dat het ware leven pas waar leven is, als het volkomen onbaatzuchtige liefde is. Zij beseffen dat zij die liefde nog niet leven. Zij beseffen dat juist alleen die weg die Ik  ben, hen tot die ware liefde kan brengen. En zij beseffen waarom die weg zo moeilijk is. Omdat het afstaan van alle eigenwens, eigengewin, eigenbelang, oneerlijkheid, enz. zo verweven is met de mens, dat het niet zo gemakkelijk losgelaten wordt. En deze mens is bereid die moeilijkheid aan te gaan, Mijn weg te volgen, om dat te bereiken, wat onzichtbaar is voor het materiële oog, maar vele malen belangrijker dan welke weelde op aarde ook. Gezegend zijn zij die Mijn weg vinden en die dan ook als Enige ware weg gaan, zonder af te wijken naar welke zijweg ook. Want aan hen is het als eerste aan te komen in Mijn |Koninkrijk, waar geen ziekte, geen pijn, geen honger, geen oorlog of wat van dien aard ook is, maar alleen liefde, werkzame liefde tot ieders gelukzaligheid!

Hemels Brood 3824

Al wat Ik in vrijheid gegeven heb, is vrij. En zo heb Ik jullie mensen vrijheid gegeven. Maar al wat het tegenovergestelde van Mij is, geeft geen vrijheid, maar neemt gevangen. En zo zijn er veel mensen in hun vrijheid gevangen, doordat zij gehoor hebben gegeven aan het tegenovergestelde van Mij, aan de verleiding van al wat geen ware liefde is. Veel daarvan is gestoken in een verhulling van wat het eigenlijk is en zo zien mensen bij zichzelf niet, hoe zij verstrikt zijn geraakt in de netten van al dat wat Ik niet ben. Ongemerkt zijn er veel mensen die door hun keuzen in het gevang van de verleiding terecht zijn gekomen. De ware levenswaarden zijn voor hen vertroebeld en het geweten is tot een zwak signaal wat nauwelijks meer gehoord wordt verworden.

Hoe zullen diegenen uit hun gevang bevrijd worden? Ik zeg, door Mij, door Mijn liefde, door Mijn wijsheid, door Mijn verdraagzaamheid, door Mijn geduld, door Mijn ijver, door Mijn barmhartigheid. Want al zit meer dan de helft van de mensen op aarde gevangen in de netten van eigengewin, egoïsme, hebberigheid, ongenoegen, boosheid, ongeduld, onwaarheid, oneerlijkheid, Ik laat niemand verloren gaan die Ik eens in vrijheid tot leven heb gebracht. Want Ik ben het leven en ieder van jullie zijn Mijn leven en zo zal Ik jullie allen ook terugbrengen tot Mijn leven, wat ware onbaatzuchtige liefde is, oneindig groot en zonder enige afdwaling, wat geduld is met iedereen, verdraagzaam, altijd in volle oprechte waarheid, vergevend en helpend, sterkend in al het goede en de weg wijzend aan al degenen die verdwaald zijn.

Zo zijn jullie degenen die uit het netwerk van verleiding in Mijn liefde mogen komen en bevrijd van al wat niet van Mij is, zullen jullie meehelpen om al diegenen vrij te maken die in de netten van wat Ik niet ben verstrikt zijn geraakt. Ik zal je vrij maken en Ik zal je aanstellen in Mijn Rijk, zodat je kunt bijdragen in Mijn Naam aan de bevrijding van al je medemensen. Neem Mijn Woord ter harte en kom in je vrijheid los van al wat Ik niet ben en ervaar Mijn liefde direct in je hart tot vreugde en blijdschap en wees als Mijn licht de warmte en liefde voor al je medemensen. Want Ik heb jou lief, oneindig lief. Ik heb jullie allen oneindig lief!

Hemels Brood 3825

Als leugen met leugen wordt verborgen en als bedrog met bedrog wordt goed gepraat, wat zal dat brengen? Maar stel je voor, dat alle leugen en alle bedrog aan het licht gebracht wordt, welk een chaos zou dan ontstaan. Want er is veel leugen en veel bedrog. Toch, langzaam maar zeker zal alle leugen en alle bedrog aan het licht gebracht worden en wel zo, dat de leugen onmiddellijk als leugen herkend wordt en het bedrog onmiddellijk doorzien wordt. Dan is geen leugen meer mogelijk en ook is er geen bedrog meer mogelijk.

Want onder de mensen zal liefde gegroeid zijn, ware liefde die vrij is van eigenbelang en vrij is van pijn en verdriet. Die liefde heeft ogen die werkelijk zien, die werkelijk doorgronden en aan die ogen ontsnapt niets wat afwijkt van ware liefde, zodat leugen en bedrog geen vat meer heeft op het verloop van de dingen. Er is dan met leugen en bedrog geen voordeel meer te behalen. Als dan iemand roept, dit is het beste artikel om te gebruiken, omdat hij er veel van wil verkopen, zullen de ogen van liefde zien en de mens zal weten dat het niet waar is en er zal niets gekocht worden. Ik zeg je, als je ogen wilt die werkelijk zien, die onderscheid kunnen maken tussen wat waar is en wat leugen en bedrog is, wees dan in alles onbaatzuchtige liefde. Oefen je daar in, elke dag, elk moment van de dag.

Want de tijd komt, dat leugen en bedrog aan het licht komt. En juist diegenen die liefde zijn in al hun doen en laten, zullen dan als een baken zijn, en daarmee helpen chaos te voorkomen. Maar in ware liefde kun je nu al goed zien wat wel en niet waar is. De leugen en het bedrog bemerken en niet toegeven aan al wat ten onrechte als goed wordt aangeboden. Zoek ernaar de liefde zonder eigenbelang te zijn en open daarmee je ogen tot het zien van waarheid, tot het zien van Mij, je liefhebbende hemelse Vader.

Hemels Brood 3826

Je vraagt je af, hoe kunnen mensen ziende blind zijn en horende doof. Het ligt aan de kant waarnaar iemand kijkt, en welke kant zijn oren uitstaan. Wie naar links kijkt, ziet niet wat er rechts gebeurt en wie het één beluistert, hoort het andere niet. Het ligt er aan waar de mens op gericht is, op zichzelf, zijn omgeving, of op Mij in hem.

Daarbij komt, dat Ik ieder mens dubbele ogen en dubbele oren gegeven heb. Een stel materiële ogen en materiële oren en een stel geestelijke ogen en oren. Vaak kijken en luisteren mensen alleen met hun materiële ogen en oren en verwaarlozen zij hun geestelijke ogen en oren. Zo komt het dat zij daar zo goed als blind en doof zijn. Je kunt hen wel over hun geestelijke ogen en oren aanspreken, maar met hun materiële ogen en oren zullen ze je niet begrijpen. En richt je je op hun geestelijke ogen en oren, zij zullen je niet zien en niet horen, ook niet verstaan. Hun tijd is nog niet gekomen.

Want ook voor hen is plaats in Mijn hemelen. Waarmee Ik bedoel, ook hen zal Ik de ogen openen en de oren tot gehoor brengen. Maar alles op de juiste tijd, zodat niets van hun persoonlijk zijn verloren gaat, maar in totaal wordt, wat zij oorspronkelijk uit Mij bedoeld zijn te zijn. Volg al wat je in je hart voelt en als je op sommige momenten even de draad kwijt bent, vertrouw dan eenvoudig op Mijn liefde en Mijn zorg voor jou. Dan zul je al snel weer de draad te pakken hebben. Maak je dus geen zorgen als je even niet alles zo duidelijk ziet en begrijpt, het komt allemaal weer goed. Want in ware liefde blijf je altijd met Mij verbonden en zo zijn alle mensen in liefde met Mij verbonden.

Hemels Brood 3827

Veel mensen herkennen de wolf in schaapskleding niet en gaan mee in het plan van de wolf, niet beseffend welk gevaar zij lopen en hoe zij de wolf juist helpen zijn prooi te bemachtigen. En dan, wanneer de wolf zich van zijn schaapskleren ontdoet, is er geen uitweg meer. Dan brult de wolf als een leeuw en verslindt zijn buit. Hoe kan de mens die wolf in schaapskleren herkennen?

In zijn naïviteit denkt de mens genoeg mensenkennis te hebben en te kunnen onderscheiden wanneer iets waar of niet waar is. Maar hij onderschat de mogelijkheden van de wolf, de slang, de leeuw, hun vernuft en bedrieglijk voorkomen. Zo wordt hem juist dat verteld, wat zij weten dat hij gemakkelijk zal geloven en met die goedgelovigheid wordt die mens dan keer op keer belogen en bedrogen. Want die mooie verhalen spelen in op het geweten, chanteren de emoties, dagen de goedheid van die mens uit, omdat de bedrieger weet hoe moeilijk die goede mens “nee” kan zeggen, vanuit zijn wens het goede te doen en alle medemensen lief te hebben.

Maar Ik, jullie liefhebbende hemelse Vader kan wel “nee” zeggen. Wanneer iemand er niet beter van wordt en juist in zijn bedrog bevestigd wordt door een “ja”, is het vele malen beter en liefdevoller om “nee” te zeggen. Toch, hoe weet je wanneer die mooie verhalen niet waar zijn en je het beste kunt vasthouden aan “nee”? Door in je hart bij Mij te komen. Niet je plicht om goed te doen telt dan, je geleerde besef om goed te doen, maar Mijn advies in de hart! Altijd staat Mijn advies boven al het andere. Oefen je er in Mijn advies in je hart bij alles te herkennen en leer van Mij om in ware liefde op die mooie verhalen ook eens duidelijk “NEE” te zeggen. Dat is dan ook Mijn liefde ten uitvoer brengen!

Hemels Brood 3828

Mensen maken niet altijd de juiste inschattingen. Maar denken dan wel de juiste inschattingen gemaakt te hebben en houden daar stellig aan vast. Die stelligheid laat geen ruimte voor aanwijzingen van Mij of hun naasten, waardoor langer aan de inschatting vastgehouden wordt en deze steeds weer een zekere verstoring te weeg brengt. Zolang vastgehouden wordt aan een onjuiste inschatting, blijft ook die verstoring, waar mensen dan maar niet van begrijpen, hoe dat komt.

Stelligheid over iets dat waar en juist is, is een goede zaak. Maar als stelligheid een karaktertrek is, die niet genuanceerd wordt en ook bij misvattingen blijft steken in koppigheid, dan kan het veel onaangenaams brengen. Vooral tussen mensen. Het kan vriendschap beschadigen en soms zelfs te niet doen, terwijl een genuanceerde kijk dat zeker zou voorkomen. Niets is in zijn geheel zwart of in zijn geheel wit, nog niets. Ieder mens heeft zijn afdwalingen, niet allen dezelfde. En nu juist dat verschil maakt het verschil. Want wat de één kan, lukt een ander nog niet. En maar al te gemakkelijk kan diegene die het wel kan ten onrechte verwachten, dat die ander het gemakkelijk ook moet kunnen. Dan worden er al snel verwijten gemaakt aan degene die had moeten kunnen, had moeten weten, had moeten doen….maar niet deed.

Dat is een onjuiste inschatting, waarbij de verwijten iets kapot kunnen maken wat niet nodig was, als gezien werd, dat niet iedereen van Mij dezelfde talenten gekregen heeft. Juist niet. Zodat jullie elkaar kunnen aanvullen, ook juist daar waar iemand faalt, zodat jullie in liefde leren te blijven, juist ook wanneer iemand faalt, zodat je verdraagzaamheid leert, juist waar iemand faalt en vergeeft, al voor er over gesproken is. Dat is leven in Mijn ware liefde. Niet verwachten dat de ander kan en doet, wat je zelf kunt en doet, maar inzien dat je daar die ander kunt helpen, en op zijn tijd jij ook geholpen wordt, daar waar jij iets niet kunt en doet, wat die ander weer wel kan en doet.

Zo is de wisselwerking onder elkaar en met elkaar in liefde bedoeld. Maak dan voortaan de juiste inschattingen en zie, dat wat de ander niet kan, zoals jij het kunt, als een situatie waarbij hij jouw liefde uit Mij nodig heeft, je begrip en je hulp, om dat te leren wat jij al kunt en op zijn tijd kun jij dan leren wat jij nog niet kunt. Dat is in alles Mijn ware onbaatzuchtige liefde werkelijk leven! Niet afdwingen, maar zelf leven.

Hemels Brood 3829

Nog zijn er veel mensen die denken los van een persoonlijk God, een persoonlijke Schepper, te bestaan, te leven. Zij denken door natuurkrachten te leven en tot leven op aarde te zijn gekomen. En als zij al in een God geloven, dan is het niet zo’n beste, gezien alle onaangename gebeurtenissen die de mens op aarde dan eens hier en dan eens daar overkomt.

Hoe zou je een denkend zelfbewust persoonlijk wezen kunnen zijn, als de kracht waaruit je leven kreeg en krijgt dat niet eerst zelf is! Dat alleen al is een vorm van bewijs, dat de mens niet zomaar uit een kracht door toeval is ontstaan. En dan, als die mens goed zou kijken naar alle patronen die in de natuur en het natuurlijk leven gevormd zijn en als basis van een veel groter geheel dienen, dan zou hij ook moeten toegeven dat dat niet anders dan uit een zorgvuldig uitgewerkt plan tot stand kan zijn gekomen en alweer niet door toeval, als een soort mogelijkheid uit duizenden mogelijkheden.

Maar wil de mens dat toegeven? Wil hij al aan zichzelf toegeven, dat hij weliswaar kan denken en zich bewust kan zijn, maar dat niet uit eigen kunnen is geworden en ook niet uit eigen kunnen, zo lang hij zelf wil, blijft. Is hem ondertussen niet duidelijk, dat hij niet de hand heeft gehad in zijn tijd, plaats en moment van geboorte, evenmin als hij dat heeft in zijn tijd, plaats en manier van overlijden, ook al besluit hij zichzelf te doden. En is het ondertussen ook niet duidelijk, dat hij geen werkelijk weet heeft van zijn bestaan voor en na zijn verblijf op aarde, anders dan wat daar door mensen over gezegd wordt. En dat is nogal eens heel verschillend.

Alle misvattende ideeën over het menselijk bestaan laat Ik, om de vrijheid aan de mens te laten. Juist in die vrijheid geef Ik de mens op aarde de kans te worden. Mens te worden. Goddelijk mens te worden. Te gaan Leven, Goddelijk te gaan Leven. Dan zal hij weten dat Ik besta, dat Ik Ben in hem is. En hij zal alles begrijpen.

Hemels Brood 3830

Ieder blijft het liefste bij wat hij gewend is. Maar meestal is het heel goed, om uit die gewenning los te komen. Dat kost moeite. De meeste mensen hebben de moeite er niet voor over, om iets dat zij gewend zijn, los te laten. Toch zeg Ik, er is veel om los te laten, veel gewenning om te veranderen, veel gewoonten die beter losgelaten kunnen worden.

Het kan zijn dat iemand wel weet, dat hij bepaalde gewoonten of gewenning beter kan loslaten, maar de moeite daarvoor kan hij niet opbrengen. Dan laat hij het maar en komt in de versukkeling. Want al die gewoonten die beter losgelaten kunnen worden, doen diegene uiteindelijk geen goed. Als je nu weet dat bepaalde gewoonten niet goed voor je zijn, hoe dom ben je dan, als je er aan vasthoudt! En, met welk doel, want goeds levert het niet op, wel versukkeling, wellicht schade aan je gezondheid, of schade aan contacten met je medemensen, enz.

Zo hardnekkig is de mens, dat hij, tegen beter weten in, zichzelf te kort doet. Willens en wetens zichzelf te kort doet. En dan Mij vraagt om te helpen. Ja, Ik ben altijd bereid om te helpen. Al is het voor de ontelbaarste keer. Alleen, wanneer gaat die mens doen, wat voor hem en allen om hem heen het beste is? Want Ik kan helpen, keer op keer op keer op keer. Maar, ga je nu ook zelf eens aanpakken, wat het beste voor je is en niet steeds teruggrijpen op al dat wat je misschien genoegen doet voor het moment, maar verder helemaal niet goed voor je is. Neem jij die moeite nu zelf eens en laten we dan onze krachten eens bundelen. Dan ga je resultaten bemerken, die zo goed zijn, dat je verbaasd zult staan.

Ik heb jou zo lief, heb jij ook Mij en jezelf lief? En je naasten? Kom dan tot actie en laat los wat niet goed voor je is. Doe die moeite en ontdek hoeveel goeds je dan in werkelijkheid krijgt. In Mijn liefde wordt Mijn hulp dan werkelijk goede hulp, die je blijvend bij blijft. Aan jou om de moeite te doen. Te beginnen bij NU!

Hemels Brood 3831

De groei van besef van waarheid, is de groei van de geestelijke ontwikkeling in waar leven, werkelijk waar leven. Besef kan alleen groeien, als het de juiste voeding krijgt, de juiste bouwstenen. Zo bouwt het besef zich op, al naar gelang de voeding. Hoe zuiverder de voeding, des te zuiverder wordt het begrip. Het besef van waar leven.

Door de mens worden steeds opnieuw ontdekkingen gedaan, die hem inzicht geven in de natuurlijk materiële verhoudingen. Maar ook op geestelijk gebied doet de mens ontdekkingen, die inzicht geven in het werkelijke leven. Al die ontdekkingen zijn als voeding voor een groeiend besef, zowel van  natuurlijk materieel als van het geestelijk ware leven en de samenhang van beiden. Elke gebeurtenis heeft daarin zijn plaats, zijn betekenis en zijn werking bij de groei van de mens tot volkomen zijn, tot volkomen volmaakt leven. Die groei is een geleidelijk proces, met voor ieder een eigen tempo. Zo komt het dat er verschillen in groei zijn bij mensen onderling, verschillen bij volkeren onderling.

Maar er zal nooit een te groot verschil ontstaan in dezelfde bestaansperiode tussen degenen die veel en degenen die nog weinig in besef gegroeid zijn. Er is een individuele groei en een gezamenlijke groei. In de gezamenlijke groei worden degenen die te snel groeien wat afgeremd en degenen die te langzaam groeien wat meegetrokken. Zo zijn er individueel wel grote verschillen, maar in het grote geheel nooit te groot. De juiste voeding voor alle groei is Mijn liefde, Mijn Woord van liefde, Mijn oneindige ware liefde voor jullie allemaal, in woord en in daad. Alle groei heeft dan ook te maken met het vermogen om Mijn liefde in je op te nemen en tot uiting te brengen in je handelen.

Dit vermogen is gekoppeld aan de vrije wil van alle mensen. Zo is je groei ook gekoppeld aan de keuzen die je in je leven op aarde maakt. Ik geef je liefde. Het is aan jou Mijn liefde op te nemen en te leven. Maar daarbij is het grote geheel opgenomen in Mijn liefde, zodat er ook altijd groei zal zijn in het totale geheel, waarin ook iedereen individueel zijn plaats heeft. Dat heet in natuurlijk materiële termen op aarde, de vooruitgang. Maar ook geestelijk is dat in liefde de vooruitgang. En die vooruitgang brengt de toekomst: waar leven in volkomen onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 3832

Er zijn mensen die zich afvragen of Ik wel iets met ze te maken wil hebben. Want hun invulling van leven lijkt volgens hen niet veel goeds te hebben en zo kunnen zijn toch niet verwachten, dat Ik ook maar iets met hen te maken wil hebben. Aan hen allen zeg Ik: zeker wel! Zeker wil Ik met jou te maken hebben. Als je met Mij te maken wilt hebben, ondanks de invulling die jij aan je leven geeft, wil Ik wel met jou te maken hebben.

Het gaat om wat jij daarin wilt. Het gaat er om, waar jij toe bereid bent. En wat je tot nu toe gedaan of gelaten hebt, is ondergeschikt daaraan. Als jij nu met Mij te maken wilt hebben, ben je van harte welkom! Daarbij is het dan wel de bedoeling dat je loslaat wat tot nu toe geen liefde was, geen waarheid was. Loslaat wat tot nu toe eigenbelang was. Kun je dat? Als je dat niet zomaar in één keer kunt, heb Ik daar wel begrip voor, zoiets heeft tijd nodig. Al die tijd wil Ik wel naast je staan, je begeleiden en steunen. Daarbij is het nodig dat jij wilt loslaten, al wat geen liefde, geen waarheid en eigenbelang is. Ik kan in je hart zien of dat zo is. Je hoeft Mij niets te zeggen, Ik zie het wel in je hart.

Zolang jij je inzet, ben Ik er voor je en wil Ik zeker met je te maken hebben. Eigenlijk heb Ik altijd al met je te maken, maar niet altijd voor jou merkbaar. Zolang je je inzet om in liefde en waarheid te komen en alle eigenbelang los te laten, heb jij met Mij en Ik met jou te maken. Maar, verlies je je inzet, dan trek Ik Mij terug. Niet dat Ik dan niet meer met je te maken wil hebben, maar dan zul je Mij niet meer zo direct bemerken. Blijf bij je inzet om tot waarheid en liefde te komen en eigenbelang los te laten. Je zult Mij dan steeds in en om je heen kunnen ervaren, vooral in je hart, Mijn liefde!

Hemels Brood 3833

Sommige mensen zien Mij nergens, sommigen zien Mij overal. In werkelijkheid ben Ik overal. Maar dat is niet door iedereen in werkelijkheid te zien. Want wat is voor hen werkelijkheid en wat is in werkelijkheid werkelijk? Daar wordt nog heel verschillend over gedacht. Zo zijn er geleerden die tussen de materie ruimten gevonden hebben, waar zij denken dat niets is. Maar er is niets en ook geen ruimten waar Ik niet ben. Ik ben alles en in alles aanwezig.

Dat de mens Mij niet ziet, zoals hij al de natuurlijk materiële vormen ziet, wil in het grote geheel niet zeggen, dat er dan niets meer is. Voor de mens is het nogal eens, wat je niet ziet is er niet. Toch is al vaker bewezen, dat waar men dacht dat niets meer kon zijn, er toch wel meer bleek te zijn. Tot steeds kleiner en kleiner heeft de mens kunnen zien. Dat kan ook geestelijk. Tot steeds minder en nederiger gaat de mens kunnen zien, wat zij eerst dacht dat er niet is, niet kon zijn en meer en meer worden mensen zich bewust, dat er wel meer is, veel meer.

Dat is niet zomaar voor iedereen zichtbaar. Zoals de materiële geleerden steeds weer wat meer ontdekken, zo zal er voor wat betreft het geestelijk ware werkelijke leven ook steeds meer ontdekt worden. Niet door geleerden, maar juist door de eenvoudige mens, door de meest nederige mens, die al heel diep in zich besef heeft van Mijn bestaan in alle waarheid en onbaatzuchtige liefde. Diegene die zich oefent in nederigheid, in eenvoud en in werkelijkheid, die zal ook meer en meer de werkelijkheid van Mijn bestaan zien, de werkelijkheid van waar leven, de werkelijkheid van ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 3834

Alles wat Ik zeg, kan verkeerd begrepen worden. En reken er op dat veel verkeerd begrepen is, of helemaal niet begrepen wordt. Juist daardoor zijn er verschillende meningen over Mij en Mijn leer. Toch is die in de basis heel eenvoudig: heb Mij en elkaar zonder enig eigenbelang lief.

Maar er zijn omstandigheden waarbij mensen dat niet kunnen vasthouden. Waarbij mensen boos of geërgerd raken. Meestal als niet aan liefde is vastgehouden. Meestal als niet aan waarheid is vastgehouden. Of als eigenbelang de kop op steekt. En dat gebeurt nogal eens. Toch blijft Mijn leer in de basis ook in die situaties het zelfde: heb Mij lief en elkaar. Gedenk dat steeds weer, bij elke situatie. Soms maakt iemand een afspraak en komt die niet na. Is die mens dan slecht? Nee, want veel doet die mens wel goed, maar niemand van jullie is in al zijn doen en laten al volmaakte liefde. Vergeef die mens dan onmiddellijk zijn misstap en praat er rustig in liefde voor die mens over. Zodat die kleine misser niet jullie liefde voor elkaar teniet doet. Want dat is erger dan de misstap. Geef elkaar gelegenheid te herstellen van afdwaling en houd niemand schuldig, tenzij iemand werkelijk heeft getoond slecht te zijn en misdaad na te streven.

Heeft iemand eens onwaarheid gesproken, maar meestal spreekt hij waarheid, neem hem dat niet kwalijk, bespreek het in liefde met diegene en geef hem de kans tot waarheid te komen. Wees zo steeds opnieuw bereid te vergeven en wat afwijkt van liefde in alle rust met elkaar te bespreken. Alle goedwillende mensen laten wel eens een steekje vallen. Het is liefde om dat in liefde voor elkaar te dragen. Ja, dat is juist ook liefde, geen verwijten maken, maar vergeven en rustig met elkaar bespreken. Wie Mij en zijn medemensen op die manier liefheeft, zal steeds in zijn hart Mij aantreffen en de rust in liefde vinden.

Hemels Brood 3835

Bij onaangename gebeurtenissen denken mensen al gauw, dat Mijn liefde verdwenen is. Dat Mijn liefde gebrekkig is, omdat liefde zoiets niet laat gebeuren. Mijn liefde is nooit weg en nooit gebrekkig. Al wat er gebeurt, heeft een direct verband met de vrije keuzen die de mens maakt of heeft gemaakt. Mijn liefde zorgt er juist voor dat al wat onaangenaam is, toch dienstbaar is aan de mens. Dat het zodanig uitwerkt, dat het bijdraagt aan het doel van de mens op aarde. Dit doel is: uitgroeien tot volkomen liefde in alle handelen, in alles, als een vrij en onafhankelijk wezen.

Daarbij is het verblijf van de mens op aarde een leerweg naar volkomenheid, volkomen onbaatzuchtige liefde. Maar de mens ziet veelal zijn leven op aarde als het enige nu en zet zich in om er zoveel mogelijk goeds voor te krijgen. ‘Je leeft maar één maal’ is nogal eens de uitspraak. Die is waar. Alleen, dat leven is niet alleen tijdens het verblijf op aarde, dat leven is eeuwig. Maar dat leven leef je pas vrij en van jezelf bewust in eeuwigheid, als je tot volkomen onbaatzuchtige ware liefde bent gekomen uit eigen vrije keus. Het verblijf op aarde is bedoeld om je in die vrijheid bewust te maken van het ware leven en je eigen vrije keus daarin. Maar in die vrijheid raken mensen meer geïnteresseerd in hun eigen welzijn tijdens hun verblijf op aarde, dan het eigenlijke doel van hun plaats op aarde.

Ik heb het je hier nu verteld. Verandert dat je kijk op je leven op aarde? Zo heb Ik al velen laten weten wat de mens is bedoeld te zijn, te worden, in zijn vrijheid op aarde. Je kunt zeggen: ‘toch heeft dat nog niet geleid tot veel verandering ten goede’. Maar wat jij en velen met jou niet zien, zie Ik wel. En waar velen die onbaatzuchtige liefde nog niet kunnen opbrengen, ben Ik die onbaatzuchtige liefde in alles voor iedereen. Daarmee worden alle mensen behoed, tot zij zelf in hun vrijheid tot zicht, tot inzicht, tot besef komen en uit eigen vrije keus voor ware onbaatzuchtige liefde kiezen, in al hun doen en laten.

Hoe staat het met jou? Denk jij ook dat Ik soms geen liefde heb of toon? Ik zeg je, niets gebeurt zonder Mijn eeuwige onbaatzuchtige liefde. Met de nadruk op onbaatzuchtig. Want Ik heb jullie allen altijd innig lief, ook jou!

Hemels Brood 3836

Als je geholpen wordt, ben Ik het die je helpt. Als jezelf iemand helpt, ben Ik het die helpt. Alle hulp komt van Mij. Of jij die geeft of iemand anders, het is altijd Mijn hulp. Ik ben het die inspireert, de mogelijkheden geeft, de situatie overziet, die helpt. Altijd. Zijn jullie daarom marionetten? Nee. Want het blijft ook altijd jullie vrije keus of je gehoor geeft aan Mij. Of je helpen wilt. Of je bij liefde blijft, bij waarheid. Dit is voor veel mensen niet te begrijpen, zij hebben de vrije keus, maar Ik doe het. Dat is in hun ogen een tegenstrijdigheid. Maar het is evengoed werkelijkheid. Want de mens is er, door Mij, door Mijn levenskracht, door Mijn wezenlijkheid, hij bestaat uit Mij, alleen uit Mij.

Met alles wat de mens is, is hij uit Mij. Uit en met Mijn bouwstenen bestaat de mens. Natuurlijk materieel en geestelijk immaterieel. Die bouwstenen kan hij gebruiken of misbruiken, dat is zijn vrijheid, maar het blijft Mijn zijn in alles. Alleen de hooghartigheid van de mens maakt dat hij het niet begrijpt als Ik zeg, alles ben Ik, wat de mens doet of laat, ben Ik en evengoed heeft hij de vrijheid zijn eigen keuzen te maken. Dit is alleen te begrijpen in de grootste nederigheid. Door die mens, die er niet aan vastzit zelf belangrijk te zijn. Dat heeft niets met waarde te maken. Want ieder mens heeft waarde, ieder mens! Alleen ligt die waarde niet in hoeveel iemand kan, hoeveel iemand doet, wat zijn positie in de samenleving is, of hij rijk is en veel bezit, of die mens door velen geliefd is, veel macht heeft, enz. Daarin ligt die waarde niet.

Die waarde ligt eenvoudig in zijn bestaan, zijn bestaan uit Mij. Dat is de enige waarde voor alle mensen. En die waarde wordt zichtbaar in de wijze van leven op aarde, in de keuzen die de mens maakt in zijn vrijheid. Die waarde uit Mij heeft iedereen evenveel. Maar niet iedereen leeft evenveel naar die waarde. Dat maakt de waarde van die mens nooit minder, alleen minder zichtbaar. Zoals voor die mens Ik dan ook minder zichtbaar ben. En hij minder beseft, dat Ik ben, hem is. Maar in nederigheid leert de mens zichzelf kennen. In nederigheid beseft de mens zijn ware oorsprong, Mij, onbaatzuchtige ware liefde, in alles en iedereen.

Hemels Brood 3837

Leven is niet zomaar alleen er zijn. Leven is ook met dit zijn iets doen. Leven is niet alleen maar laten gebeuren. Leven is vooral ook invulling geven aan je doen en laten, omgaan met al wat zich voordoet. Zelf omgaan met al wat zich voordoet. Niet alles van een ander verwachten, maar zelf in actie komen. Leven is actie. Niet alleen de actie van je lichamen., maar vooral ook van je geest. Niet zomaar, voor eigen genoegen, in eigenbelang, op je eigen welzijn gericht, maar juist ook voor je medemensen, uit liefde zonder eigenbelang, actie die goed is voor iedereen. Gericht op het welzijn van iedereen.

Niet dat je de wereld en alle mensen hoeft te verbeteren, maar wel jezelf. Wel zelf naar liefde zonder eigenbelang handelen. Als iedereen dat zou doen, zou algauw veel meer vrede over de wereld komen. Maar als niemand dat zou doen, kun je je voorstellen hoe het er dan zal gaan uitzien?! Daarom is het zo belangrijk dat jij zelf wel in alles voor ware liefde in al je handelen kiest en dat ieder mens persoonlijk dat gaat beseffen, dat liefde zonder eigenbelang het ware vredevolle gelukzalige leven is. Wie het niet kiest, omdat zijn medemensen het ook niet kiezen, of omdat hij zich onaangenaam behandeld voelt, die onthoudt zichzelf het ware leven. Wat Ik vrij en zonder kosten, maar met een onbetaalbare waarde, aan jullie allen persoonlijk gegeven heb.

Zie het toch in dat waar leven begint bij jezelf, bij ieder mens zelf en tezamen voor elkaar. Altijd in alles juist ook voor elkaar. Laat daarom jouw leven, werkelijk leven zijn. Laat daarom ieders leven werkelijk leven zijn. Want elk waar leven begint bij ieder zelf en is als Mijn geboorte als mens op aarde! Waar werkelijk leven.

Hemels Brood 3838

Als mensen bang zijn, kan Ik zeggen dat ze niet bang zijn voor Mij. Er zijn er wel die bang zijn voor het beeld wat zij over Mij hebben, maar niet is zoals Ik in waarheid ben. Velen zijn bang voor het tegenovergestelde van wat Ik ben. Dat heeft vooral ook te maken met henzelf. En in hoeverre zij Mij kenen.

Angst is een slechte raadgever. Angst belemmert het eigen vrije denken en wat meer nog, het belemmert het directe contact met Mij en het besef van Mijn bescherming, van Mijn liefde. Angst doet de mens verstijven waardoor hij niet meer tot de nodige actie komt, tot hij  plots in beweging komt en een richting uitschiet, die hij zonder angst niet gekozen zou hebben. Als de angst afzakt en de mens tot bezinning komt ervaart hij dat hij ergens terecht is gekomen waar hij eigenlijk niet wilde zijn. Van daaruit moet hij dan een weg terug vinden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Het beste is het daarom, geen ingrijpende besluiten te nemen uit angst voor…

Datzelfde geldt voor boosheid, verdriet, teleurstelling. In al die situaties is er een zekere vertekening van zicht op de werkelijkheid en een vertroebeling in het contact met Mij. Neem ook dan geen belangrijke besluiten, om te voorkomen dat je spijt krijgt, zodra je zicht weer helder en naar waarheid is. Ik ben altijd bij je en Mijn liefdevolle bescherming is om je heen. Je hoeft geen angst te hebben, als je dat goed tot je laat doordringen. En als je zelf tot die liefde gekomen bent, hoef je ook niet meer door boosheid, verdriet of teleurstelling gegrepen te worden. Maar, zolang het je toch nog overkomt, gedenk dan Mijn Woord en wend je in je hart tot Mij. Want met Mij samen kun je alle angst, alle boosheid, alle verdriet en teleurstelling overwinnen. Wat overblijft is dan vreugde, blijdschap, ware liefde. Zodat je kunt genieten van het ware leven, met Mij.

Hemels Brood 3839

Het fijnste is het om alles altijd goed te doen. Maar vaker sluipt het er in dat het goed doen wordt voor het eigen genoegen. Het eigen welzijn. Dat eigen genoegen, eigen welzijn loslaten is veelal het moeilijkste voor de meeste mensen. Zelfs is er haast geen grens tussen wat goed voelt, vanwege het eigen welzijn en wat goed voelt, doordat het ware onbaatzuchtige liefde is. En juist daardoor zijn mensen zich er niet zo duidelijk van bewust, dat veel van hun doen en laten nog lang niet zonder een zekere mate van de eigenbelang is.

Uit liefde laat Ik dan juist dat gebeuren want die grens duidelijker maakt. Maar veel hangt ook af van die mens zelf. Of hij bereid is om heel eerlijk naar zijn eigen doen en laten te kijken. En ook daar is de grens al heel onduidelijk. Want in een samenleving heeft iedereen wel met zijn medemensen te maken en zo zijn er velen geneigd om ontstane situaties toe te schrijven aan één of meer van zijn medemensen, zonder het eigen aandeel onder ogen te zien. Die ander, die heeft het meestal gedaan. Zo kan het lang duren voordat de wijze lessen die Ik uit liefde de mens in allerlei situaties geef tot resultaat leiden. En zo zijn er situaties die zich keer op keer herhalen, voordat er ook maar enige verbetering in het zicht van die mens komt.

Maar Mijn liefde is eeuwig en geeft nooit op, maar houdt eeuwig stond voor jullie allen. Kom en durf jezelf te zien zoals je werkelijk bent en wordt dan met Mij en Mijn liefde die je van oorsprong aan bedoeld bent te ZIJN!

Hemels Brood 3840

Ik zend de mensen met Mijn woord uit in kleine groepjes. Niet massaal met enorm veel toehoorders. Want in kleine groepjes wordt beter persoonlijk geluisterd en begrepen. Bij grote massale bijeenkomsten wordt de mens wel gegrepen en enthousiast, maar veel persoonlijke groei blijft er niet over, als hij weer alleen op zichzelf is aangewezen.

De intensiteit van Mijn woord heeft meer uitwerking in kleine groepen, dan in het grote massale. Hiermee zeg Ik niet, dat grote drukbezochte samenkomsten waarbij Mijn woord aangedragen wordt, niet nodig zouden zijn, want al wat Mijn woord voorstaat aan te reiken is toe te juichen. Want Ik zendt ook die uit, die aan grote massa’s mensen Mijn woord willen geven. Toch zullen de kleinere groepen, die zich in Mijn naam verzamelen, de diepere betekenis van Mijn woord eerder gaan verstaan.

Ik zend uit en Ik verzamelen. Ik verzamel van groot tot heel klein. En vooral het kleine is vaak meer tot Mijn woord gekeerd, dan het grote. Ook het eenvoudige is vaak meer tot Mijn woord gekeerd, dan het machtige. En hoewel Mijn macht in liefde ongekend groot is, is zij dat alleen in enorme eenvoud en in de grootste nederigheid en eigenlijk juist heel klein. Onderschat daarom het kleine niet. Want was het niet voor het kleinste van het kleinste wezenlijke levensdeeltje, dan zou er geen leven zijn. Zo is het kleinste het belangrijkste, terwijl het op zich nauwelijks iets voorstelt. Met het blote oog nog niet waar te nemen is. En dat kleinste van het kleinste zou er niet zijn, als niet door Mij.

Wie dat begrijpt en doorgrond, gaat ook begrijpen dat zijn leven, als niet uit Mij, niet zou zijn. Maar alleen in de grootste nederigheid, in de erkenning zelf niets te zijn en niets te kunnen zonder Mij, zonder Mijn levenskracht, ligt de mogelijkheid het ware leven in zijn totaal te begrijpen en in vrijheid naar eigen vrije keus daadwerkelijk te zijn!

Hemels Brood 3841

Het contact met Mij is nooit weg. Het kan nooit weg zijn, het is je leven. Jouw leven is het contact met Mij. Of je dat nu wel of niet als zodanig ervaart, jouw leven is je contact met Mij. Is Mijn contact met jouw. Op de aarde, maar ook lang daarvoor en dat zal het ook lang na je verblijf op aarde zijn, namelijk eeuwig.

Van het grootste deel van je contact met Mij en van Mijn contact met jouw ben je je niet bewust. Een klein deel wel. Vanuit dit kleine deel, wat als een vonkje in je gelegd is, groei je. Kun je uitgroeien tot een totaal besef van waar leven, totaal besef van Mij, totaal besef van je contact met Mij, totaal besef van je Goddelijke wezenlijkheid. Deze groei gaat niet via een streven naar beter, best of naar meer en nog meer. Deze groei gaat via minder en minder, via nederigheid en eenvoud. Via loslaten en afstaan. Kleiner worden en kleiner. In het kleinste van het kleinste ligt je oorsprong en tot dat kleinste terugkomen, geeft de grootste groei.

Geheel in tegenstelling tot de gedachte die op aarde het meeste de ronde doet: vermeerderen, verbeteren, verhogen, vergroten, dat geeft aards gezien groei. Maar dat is niet de groei die tot waar leven leidt, die tot het totale besef van leven leidt, tot besef van je eeuwige contact met Mij, je eeuwige leven, je Goddelijke wezenlijkheid die je van oorsprong aan bent en hier in alle vrijheid in een eigen zelfstandigheid jezelf bewust van mag worden. Jezelf bewust worden van je eigen persoonlijke wezenlijkheid is de bedoeling hier op aarde. In alle vrijheid en in de oorspronkelijke Goddelijkheid, die je in de kern van je bestaan bent. Jezelf bewust zijn in je wezenlijkheid en deel van Mij, je Schepper. Als een zelf, die deel uitmaakt van het grote geheel, tezamen met alle andere mensen, die ook zichzelf ervaren als een zelf en een deel van het gezamenlijke geheel. Wat alles tezamen Eén is. Wat alles tezamen Ik BEN is. Ik BEN jouw Schepper. Ik BEN jouw leven. Ik BEN ware onbaatzuchtige liefde. Ik BEN.

Hemels Brood 3842

Het moeilijkst is het voor de mens om de minste zijn. Om de minste aandacht te krijgen, om het minste te hebben. Om de minste macht te zijn. Om tekort gedaan te worden en dit als minste te accepteren. Om oneerlijk behandeld te worden en als minste geen verweer te geven. Om schuldig bevonden te worden, waar je niet schuldig aan bent en dat als minste te accepteren.

Ik werd schuldig bevonden en gekruisigd, als mens. Terwijl Ik in alle opzichten onschuldig was en ben. Nog word Ik beschuldigd, nog word Ik beschimpt, nog word Ik buitengesloten, oneerlijk behandeld, nog krijg Ik de minste aandacht en nog heb Ik voor velen geen waarde. Ik ben liefde. Onschuldig aan al wat Mij ten laste wordt gelegd. Maar wel schuldig bevonden, nog altijd. Evengoed heb Ik getoond in dat alles de minste te zijn en heb Mij niet verweerd. Evengoed ben Ik niet in opstand gekomen. Wel heb Ik getoond wie Ik in werkelijkheid ben, het ware leven. En in dit ware leven ben Ik eeuwig onaantastbaar als minste, de grootste liefde. In welke Ik levend blijf, ook in de materiële dood.

Omdat werkelijk leven eeuwig leven is. Dat heb Ik getoond door Mijn opstanding. Zo kan iedereen tot opstanding komen. Omdat jullie allemaal dit ware leven zijn. De dood kan het leven nooit grijpen. Nooit. Het kan je vernederen, onschuldig schuldig verklaren, je macht ontnemen, onaangenaam behandelen, tegen je liegen, je bedriegen en zo meer, maar nooit je ware leven afnemen, wat je bent uit Mij, waar en Goddelijk, ware liefde in grote eenvoud. Bestrijd daarom niet al wat je misdaan wordt, maar vergroot je liefde voor Mij, voor het ware leven, voor je medemensen en groei daardoor in waar leven, waar de dood nooit aan kan komen.

Wees de minste, laat je beschimpen, sta je wereldse macht af en sta op tot het ware leven, het eeuwige leven, de ware onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid. Leef!

Hemels Brood 3843

Elk beetje besef over wie Ik werkelijk ben en wat Ik werkelijk doe, is een beetje meer bevrijding uit al wat als misvatting bij de mens heeft postgevat. Zo wordt de mens beetje bij beetje bevrijd van alle misvattingen, tot hij in totale vrijheid Mij volkomen kent en beseft wat het ware leven in alle werkelijkheid is.

Deze bevrijding gaat niet plotseling in één keer. Wat in eeuwen een richting uitgegroeid is, kan niet zomaar terug gebogen worden. En veel is een richting uitgegroeid, die verwijderd van het ware werkelijke leven. In de vrijheid van zijn heeft de mens zich gevangen laten nemen in het web van al wat Ik niet ben, wat de mens zelf in werkelijkheid ook niet is, maar wat zich voordoet als waar en juist, terwijl het dat niet is. Pas als de mens tot de ontdekking komt, dat zijn richting niet die van het ware leven is, kan hij zijn richting gaan bijstellen tot de juiste richting en zo beetje bij beetje bevrijd worden uit het gevang van alle misvattingen. Dat gebeurt geleidelijk aan.

Zolang iets scheef groeit, zolang is ook nodig om recht te komen. Daarvoor is tijd gegeven. Daarvoor krijgt de mens Mijn liefde en Mijn hulp. Maar altijd zo, dat niet Ik hem recht buig, maar hij zelf. Zodat hijzelf wordt, wat hij van oorsprong aan is. Uit eigen vrije keus. Zo kan ieder mens zichzelf bevrijden uit al de vrije keuzen die hij gemaakt heeft, maar niet naar ware liefde waren. Daar zal Ik hem altijd bij helpen met Mijn liefde, die vrij is en vrijheid geeft. Nooit met dwang of eisen stellend. Wel ten volle bevrijdend uit de in vrijheid gemaakte keuzen die afwijken van ware liefde, als de mens dit toegeeft en Mij daarom vraagt.

Want terugkomen tot liefde is eerst liefde in je zelf voelen. Liefde ben Ik, zodat liefde voelen, Mij voelen is. Als een zelf uit eigen vrije keus Mij voelen, brengt ware liefde in je hart, het ware zicht en de kracht om naar die liefde in je hart te leven, in vrijheid naar waarheid te leven!

Hemels Brood 3844

Een zaadkorrel van een plant, een struik, een boom, groeit uit tot die plant, struik, boom die hij volkomen in zich heeft. In die kleine zaadkorrel zit een hele boom en nog veel meer bomen daarbij. Bomen die vele malen groter zijn dan het zaadkorreltje, waar zij uit te voorschijn komen. Toch vind je niet de boom in zijn uiteindelijke afmetingen in die zaadkorrel. Alleen alle gegevens die nodig zijn om een boom van die soort als waarvan die zaadkorrel is, tot volgroeiing te brengen.

Zo zijn alle gegevens in jou, mens op aarde, aanwezig om uit te groeien tot die oorspronkelijke Goddelijke wezenlijkheid. Groter dan je bent, zoals de boom groter is dan de zaadkorrel. Uit het kleine groeit het grote. Maar in dat kleine moet dan wel alles wat nodig is voor die groei, aanwezig zijn. Alle aanwijzingen moeten aanwezig zijn. En wat gebeurt er dan bij het zaadje? Het gaat water en voedsel opnemen. Het juiste voedsel en de juiste hoeveelheid water. Hoe kan dat zaadje dat weten? Dat heb Ik in het zaadje gelegd, al die gegevens heb Ik in dat zaadje gelegd. Zo heb Ik ook alle benodigde gegevens in de mens op aarde gelegd, om tot het geestelijk ware Goddelijke wezen, wat hij van oorsprong is, te kunnen uitgroeien. Met een groot verschil tussen de zaden van planten, struiken en bomen, want in de mens ben Ikzelf aanwezig, in Mijn totale zijn.

Aan de mens nu is de keuze gegeven, zich met Mij samen te voegen tot het ware eeuwige leven. De planten, struiken, bomen worden volledig door Mij gestuurd, maar jij als mens hebt een vrije keus en het meest belangrijke, je hebt een eigen bewustheid van bestaan. Een bewustheid van jezelf en van alles wat er nog meer bestaat. Je kunt zelf zien, zelf ruiken, zelf horen, zelf spreken, zelf lopen, je bent je van dat alles bewust, omdat Ik dat in je gelegd heb. Zo heb Ik de hele Schepping, Mijn hele leven in je gelegd, als de kern in jou, zoals dat in de kern van een zaadkorrel voor die boom is. Maar de zaadkorrel groeit naargelang hij ingericht is door Mij. En jij hebt de vrije keus! Jij mag zelf begrijpen wat in jou aanwezig is en zelf daarmee omgaan. Jij mag zelf kiezen welk voedsel en welk vocht. Je kunt afwijken van al het ware en juiste, wat door Mij in je gelegd is.

Maar het is ook aan jou om te ontdekken dat afwijken van al wat Ik in je gelegd heb om tot volwaardig Goddelijk wezen uit te groeien, je geen goed doet. En dan is het ook aan jou om terug te komen bij je oorspronkelijke kern die Ik in je gelegd heb en die Ikzelf in jou ben, die in jou waarheid, onbaatzuchtigheid, liefde en wijsheid is. Kortom ware goddelijkheid, eeuwig leven. En daartoe kun jij uitgroeien, zo klein als je bent.