Hemels Brood 3752 t/m 3782

Hemels Brood 3752

Je kunt geen oordeel vellen. Niemand kan een oordeel vellen. Eerst wist je bijna niets. Na verloop van tijd kwam je meer en meer te weten. Ook meer en meer over waar leven. Over Mij en Mijn Woord. Eerst wist je over de betekenis van Mijn Woord, gegeven in vergelijkingen, weinig of niets en je kende alleen de uitleg die er door mensen aangegeven werd. Maar langzaamaan kwam er een ander begrip in je, over de ware betekenis van vergelijkingen en uitspraken van Mij in de Bijbel.

Nu zie je meer dan de doorsnee mensen om je heen. Want wat je geleerd hebt door Mijn ogen te zien, zie je altijd door Mijn ogen. Maar vele anderen zijn nog niet zover, zij zien lang niet wat jij ziet.

Jij kunt geen oordeel vellen en dat weet je. Maar anderen om je heen weten dat nog niet en zij vellen een oordeel. Zij weten nog niet. Zij kennen Mij nog niet zo diep als jij Mij kent. Ik weet dat het moeilijk is om geoordeeld te worden, vooral in iets, wat niet terecht is. Ik ben veroordeeld in Mijn menselijkheid. Je hebt gelijk als je zegt dat Mijn menselijkheid niet met jouw menselijkheid, jouw mens zijn, te vergelijken is. Maar geloof Me, Ik kan toch begrijpen wat jij voelt en wat jou drukt. Juist omdat Ik in Mijn Goddelijkheid ook menselijk ben. Anders dan jij, maar evengoed toch ook met een zekere overeenkomst. Zodat Ik voel en weet wat jij voelt en weet.

Alleen, Ik voel en weet nog veel meer dan jij, Ik voel en weet alles van alle mensen en nog oneindig veel meer, Ik voel en weet oneindig alles. En jij lief mens, kunt bij Mij komen en je pijn en verdriet aan Mij geven. Je mag zijn wie je bent, van Mij mag dat, van Mij. Wat er ook op je pad komt, wie er ook over je oordeelt, hoe mensen ook over je denken, in je hart hoef je alleen Mij verantwoording af te leggen en wat je mogelijk een medemens hebt aangedaan, kun je goedmaken bij die mens met Mijn hulp. Als jij vindt en voelt dat je niets misdaan hebt, laat dan het goedmaken aan Mij over. Maar overtuig je daarvan in je hart eerst bij Mij en Ik laat je wel voelen of je iets goed te maken hebt.

Ook al werd Ik ten onrechte veroordeelt en gestraft, Ik heb het voor allen goedgemaakt! Want Mijn liefde oordeelt niet, maar heelt en Mijn wijsheid maakt die heling blijvend. Daarmee ben Ik de weg, de waarheid en het leven, voor nu en altijd, voor jou en voor iedereen.

Hemels Brood 3753

Al wat niet waar is, zal opgeruimd worden. Al wat waar is, zal zijn plaats innemen. Al wat geen liefde is, zal opgeruimd worden en liefde en wijsheid zullen die plaats innemen. Zo zal alles waarheid, werkelijkheid worden en liefde en wijsheid. Alles wat nu gebeurt, is het proces wat nodig is, om alle onwaarheid met waarheid te vervangen en al wat geen liefde is, door liefde en wijsheid te vervangen.

Want niemand kan uiteindelijk gelukkig zijn met onwaarheid en zeker niet met liefdeloosheid. De blijdschap die de ziel ten diepste bevrijdt, kan alleen gevoeld worden in waarheid en ware liefde. En blijdschap heeft de ziel nodig om zich totaal te voelen, werkelijk levend te voelen. Daarom zal de tegenkant van ware liefde, satan, steeds proberen de blijdschap bij mensen te verstoren en hun gezamenlijkheid te doorbreken. Hij doet dat met valse voorwendselen, alsof met leugen en bedrog iets wezenlijks te winnen is en blijdschap verkregen kan worden. Alsof geld en macht die nodige blijdschap kan geven. Alsof het voldoen aan wereldse genoegens die blijdschap kan geven.

Wees gewaarschuwd, want dat geeft nooit die werkelijke levensblijdschap die liefde en waarheid geven en de ziel dichter bij Mij brengen. Die de ziel in de geest in het hemelse brengen, de ware gelukzaligheid van waar leven. Wees gewaarschuwd. Want de kracht van satan is heel verleidelijk, maar toch niet echt, geen waarheid en het heeft ook geen ware levenswaarde. Wie de verleiding tot in het moeilijkste weet te weerstaan, krijgt zicht op de ware hemel en kracht uit Mijn ware liefde. Voor hen wijkt alle onwaarheid, alle leugen, alle bedrog en waarheid en liefde neemt die plaats in. Wees oprecht in waarheid en liefde, zodat je niet verleid kunt worden en zie de hemel geopend in grote blijdschap, in ware liefde.

Hemels Brood 3754

Er zijn in de wereld zoveel verschillende rituelen gekoppeld aan geloof, religie. Zijn het rituelen die Ik graag heb? Nee, Mijn leer van waar leven in alle werkelijkheid is niet gebaseerd op enig ritueel, maar is gebaseerd op ware liefde, op een liefdevolle omgang met Mij en met elkaar. Maar bij sommige religies zijn rituelen al duizenden jaren gebruikelijk en ooit ontstaan door misvattingen of door misbruik van macht.

Ja, Ik heb dat laten bestaan. Zolang Ik zie dat een misvatting bij het wegnemen van rituelen tot een ergere misvatting kan leiden, laat Ik het bestaan, om de wording van de mens in ware liefde, niet te verstoren en zijn vrijheid niet te belemmeren. Maar, zodra Ik zie dat de mens tot een beter begrip gebracht kan worden, een beter begrip van zijn ware leven en hoe dat met ware liefde samenhangt, doe Ik er alles aan om de onnodige rituelen te doorbreken, zonder de vrijheid van de mens te belemmeren. In de vrijheid die de mens heeft, komt hij nogal eens in botsing met zijn medemens, die dezelfde vrijheid heeft. In dezelfde vrijheid wordt verschillend gekozen en dat botst van tijd tot tijd. Zo’n botsing in vrijheid laat Ik gaan, want het kan beiden verheldering geven in waarheid en in de misvattingen.

Zo ook bij religieuze keuzen en rituelen. Als de tijd daarvoor rijp is, zullen er botsingen over gaan plaatsvinden en zullen er nieuwe inzichten komen. Inzichten die mensen eeuwenlang niet gehad hebben en dan ineens tot de mens doordringen. Het is alsof zij dan uit een soort van slaap wakker worden. Ja, zo kunnen volkeren jaren, eeuwen in die soort van slaap verkeren, maar eens komt het moment dat zij tot meer, tot beter inzicht gewekt worden. Zo gaat dat niet alleen met volken, zo gaat het ook met ieder persoonlijk. Want ieder mens is deel van een volk, deel van een cultuur, deel van zijn opvoeding, deel van zichzelf en ook heel belangrijk, deel van Mij, van waarheid, van liefde, van wijsheid, van eeuwig waar leven.

En hoewel mensen als groep of individueel, door misvattingen of misbruik van macht, lange tijd aan onnodige rituelen vasthouden, de tijd komt dat allen gewekt worden, dat de groep gewekt wordt, dat de individu gewekt wordt en dat alle rituelen losgelaten worden en het zicht verhelderd wordt tot ware liefde en wijsheid, tot waar en gelukzalig leven van alle mensen, in Mijn ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 3755

Als iemand iets van de ene taal omzet naar een andere taal, zal hij ontdekken, dat de ene taal woorden heeft waarmee een sfeer wordt weergegeven, die de andere taal niet heeft. Dan is het de kunst, om in de vertalende taal juist die woorden te vinden, die dan wel niet de letterlijke vertaling zijn, maar wel de juiste sfeer weergeven.

Daar kunnen veel fouten in gemaakt worden en daar kunnen ook veel misverstanden door ontstaan, als mensen de vertaling letterlijk nemen en niet letten op de sfeer die bedoeld is weer te geven. Zo is het met de geestelijke taal die Ik spreek ook. Aan de mensen die Ik Mijn teksten geef, is het, om die in mensentaal om te zetten. Maar voor hen is het vaak moeilijk, om de intens diepe betekenis in de menselijke taal tot zijn ware recht te laten komen. Want Mijn geestelijke taal heeft ook nog eens sferen die in doorsnee bij de mens niet of nauwelijks bekend zijn. En juist is het ook de bedoeling, dat deze niet bekende sferen, uit Mijn spreken tot de mens worden overgebracht. Geen gemakkelijke opgaaf. Want wie Ik aanspreek om Mijn Woorden door te geven, die heeft al een grote mate van besef van Mijn Woorden en Mijn sferen. Toch blijft de menselijke taal een gebrekkige om dat alles mee door te geven. Zo kan het komen, dat Mijn Woorden naar de sfeer vertaald zijn en niet als zodanig naar de sfeer herkend worden.

Dat is met veel teksten in de Bijbel zo, vooral ook met de gelijkenissen die daarin staan en vaak in heel andere betekenis weergeven, dan nog al eens letterlijk gelezen wordt. Maar ook teksten die Ik nu in de huidige tijd aan mensen geef en die veel directer te begrijpen zijn, worden niet steeds in de juiste sfeer en betekenis begrepen. Zalig degenen die niet in de letterlijke betekenis van taal blijven hangen, maar de meer sfeervolle betekenis van Mijn boodschap proberen te doorgronden. Want Ik beloof diegene, dat hij dan los van de normaal gebruikte taal, Mij gaat verstaan zoals Ik het geschrevene werkelijk bedoel, in de ware hemelse betekenis van Mijn liefde!

Hemels Brood 3756

Het ware leven is niet op geld, roem, macht gebaseerd. Het ware leven is op waarheid en liefde gebaseerd. Maar, is ware liefde in alles toegeven? Ik ben ware liefde, geef Ik in alles toe? In Mijn hemel komt niemand met leugen, met bedrog, nog niet met de kleinste verdraaiing. Ik laat die niet toe. Maar Ik laat ook niemand aan zijn lot over. Buiten Mijn hemel help Ik allen die nog niet in Mijn hemel kunnen komen, omdat zij nog misvattingen hebben en niet in alles waarheid en ware liefde zijn. Ik help hen tot de ware inzichten te komen. Maar Ik steun hen niet met geld of goederen, met roem of macht. Want dat zijn niet de deuren naar Mijn hemelen.

Ik help hen tot inzicht te komen. Soms gaat dat met hele moeilijke situaties gepaard. Niet als straf, maar om diegene wakker te schudden en zijn hart te openen voor waarheid en nieuw inzicht. Ik wek daarbij dan wel de harten van mensen om diegene heen, zodat hij hulp krijgt om uit de moeilijkheden te komen. In die harten toon Ik de weg die de beste hulp is, niet alleen voor het moment, maar juist ook voor de langere termijn, voor de toekomst. Alles waar het op neerkomt, is eerlijkheid en waarheid, ware liefde en nederigheid. Elke ziel is bedoeld op aarde tot de waarheid en ware liefde te komen, uit eigen vrije keuze. Die keuze kan niemand overnemen en als vrije keuze ongedaan maken, als die afwijkend is van waarheid en liefde.

Al Mijn steun en liefde zal er altijd alleen op gericht zijn, de mens te brengen tot wat hij bedoeld is te zijn. Daarom gaat het nooit om de situatie waarin iemand een verkeerd, maar altijd om de groei van zijn ziel tot volkomen waarheid en liefde. Vergeet dat niet bij het geven van hulp. Laat elke hulp vooral de hulp zijn, die met Mij samen de groei van de ziel van de mens tot waarheid en liefde bevordert, dan zal daarbij ook de situatie waarin die mens zich bevindt ten goede keren. Alles wat op aarde gebeurt, staat in verhouding tot het doel van het bestaan van de mens, de wording van volkomen waarheid, volkomen liefde, volkomen wijsheid in volkomen vrijheid van Zijn. Gelukzalig Zijn.

Hemels Brood 3757

Waarheid en liefde opent alle deuren tot de hemel. Maar op aarde zijn de meeste mensen niet op het hemelse gericht. Zij willen niet zichzelf tot de hemel brengen, maar de aarde in hemel veranderen. En dat gaat niet. Zeker niet met alle leugens en alle bedrog die in doorsnee als heel gewoon en menselijk gezien worden. Iedereen maakt wel eens een leugentje en dat lijkt niet te deren, geen gevolgen te hebben.

Geloof Mij, zelfs de kleinste verdraaiing heeft gevolgen. Trek maar eens een rechte lijn en zet daar eens een lijn naast die je bedoelt evenwijdig naast die eerste lijn te laten lopen. Als die tweede lijn maar een millimeter afwijkt en niet evenwijdig aan die eerste lijn loopt, zal de afstand tussen de eerste en de tweede lijn steeds groter worden. Die millimeter wordt uiteindelijk kilometers. Stel nu dat Ik die eerste lijn ben en jij die tweede en je wijkt maar een millimeter af van Mijn lijn, hoe ver van Mij verwijdert kom je uiteindelijk uit!En je denkt, het is maar een millimetertje!Zo ver kan het gaan bij een millimetertje, laat staan bij veel meer leugens en bedrog. Natuurlijk kun je met Mijn hulp dat millimetertje afwijking weer ombuigen, maar dat kost toch de nodige inspanning en hoe groter de afstand tussen ons geworden is, des te meer moeite gaat het je kosten. Dat geldt voor alle mensen.

Ik ben er voor alle mensen, met liefde, met geduld, met begrip en zachtmoedigheid. Maar Mijn lijn is recht en die blijft eeuwig recht. Het blijft daarbij altijd in vrijheid aan de mens om zijn lijn van leven wel of niet aan Mijn lijn parallel te laten lopen. Laat jouw lijn Mijn lijn zijn, dan zijn ze altijd parallel en wijken ze nooit. Want waarheid blijft eeuwig waarheid en liefde blijft eeuwig liefde, voor alle mensen.

Hemels Brood 3758

Wie denkt dat geld hem gelukkig maakt, laat die maar geld nastreven, tot hij beseft dat hij onwerkelijkheid najaagt. Wie denkt dat macht hem gelukkig maakt, laat die maar macht nastreven, of roem, of wat dan ook, tot hij beseft dat noch geld, noch macht, noch roem, noch iets van dien aard ook maar het kleinste beetje waar en blijvend geluk geeft. Maar denk dan niet, dat die mens nadat hij dat beseft, ineens het ware geluk weet te vinden, want eerst zal hij zich zwaar teleurgesteld voelen en depressief worden, omdat hij denkt dat waar geluk niet bestaat en niet bereikt kan worden.

Het bestaat ook niet in al datgene waar de meeste mensen het zoeken. Niet in geld, goederen, macht, roem en dergelijke. Maar het bestaat wel. Waar geluk bestaat. Het is verborgen, maar het bestaat. Het bestaat in waarheid en ware liefde en in de wijsheid die uit ware liefde voortkomt. Het is voor ieder mens te vinden, te bereiken. Niet met geld, niet door macht of roem, maar door eenvoud, nederigheid, onbaatzuchtigheid. Niet uit plicht of uit berekening, maar uit overtuiging, uit liefde voor Mij, liefde voor de medemens, liefde voor waarheid, oprechtheid. Van het werkelijke geluk kan de mens zich nog geen voorstelling maken. Toch is er de drang naar geluk en juist die drang is gelijk ook de valkuil, waarbij de verleiding toeslaat om datgene na te streven, wat geluk lijkt te geven, maar het niet geeft. Die verleiding brengt mensen ver van de ware levensweg, ver van het ware begrip van leven, ver van het besef van Mij, jullie Schepper en Gever van waar Leven.

Wie werkelijk tot het ware geluk wil komen, die heeft daar geen geld, geen goederen, geen macht, geen roem voor nodig. Integendeel, het brengt hem er juist verder vanaf. Ik zeg niet, dat niemand geld zou moeten hebben, of goederen, of macht of roem, Ik zeg alleen dat daar het ware levensgeluk niet mee bereikt wordt. En juist diegenen die veel daarvan hebben, zijn daarmee verblind en tasten lange tijd in het duister naar het ware geluk, het ware leven. Besef dan hiermee nogmaals, dat alles mag in de vrijheid van zijn, maar dat niet alles zinvol is voor het ware leven en dat het ware geluk zich heel moeilijk laat vinden, als het hart niet vrij is van zucht naar werelds bezit, geld, macht, roem of iets van dien aard. Want, weet het nu heel duidelijk, in Mijn hemel is dat alles niet. Maar in Mijn hemel is wel de opperste gelukzaligheid. En vergis je niet, die kun je ook op aarde al bereiken!

Hemels Brood 3759

Wie uit zijn hart Mij leeft, zal altijd de zegen van Mijn liefde voelen en in al wat hem overkomt, die zegen bemerken. Niet dat hem niets meer overkomt, maar alles zal Mijn zegen hebben en tot een goed resultaat gebracht worden. Juich en jubel mens, die Mij in je hart voelt en wees blij want Mijn liefde omringt je en draagt je en Mijn genade is met jou, gelukkig mensenkind.

Ja, zo kan iedereen Mij in zijn hart ervaren. Maar niet velen ervaren Mij zoals jij Mij in je hart ervaart. Hoe graag ze dat wellicht zouden willen, maar de verleiding tot wereldse aangelegenheden is nog te sterk voor hen en hun afdwalingen zijn er velen. Jubel en juich, want voor hen is vergeving en geduld, zodat zij in tijd ook tot Mijn liefde komen in hun handelen en daarmee ook Mijn liefde en genade zelf gaan ervaren. Niets wordt door Mij aan het toeval overgelaten. Alles ligt in Mijn Hand en wat er ook gebeurt, steeds zal de mens daarmee een stapje dichter bij Mij, Mijn liefde en waar leven komen. Want hoe zou de mens in vrijheid tot het diepste besef van Mijn Goddelijke wezenlijkheid komen en de betekenis daarvan voor zijn bestaan beseffen, als hij niet ook het tegenovergestelde leert kennen en aan den lijve ondervindt wat dat verschil is, tussen leven en dood, tussen liefde en geen liefde, tussen eigen gewin en onbaatzuchtigheid en alle gevolgen van het één en het ander.

Wie het besef begint te krijgen van dat verschil, wie het besef diep in zich begint te krijgen van waar leven en wie Ik waarlijk Ben, wie besef begint te krijgen van hoe belangrijk waarheid is en hoe belangrijk onbaatzuchtigheid in alle handelen is en in welke verhouding op aarde dat alles bedoeld is, die mag zich gelukkig prijzen met Mij in zijn hart, met Mijn liefde om hem heen, met Mijn genade in al zijn handelen. Maar, hij zal zich er niet op voorstaan, eenvoudig blijven, nederig in aanzien en innerlijk blij, innerlijk Mijn liefde. Innerlijk juichend voor al Mijn goedheid en barmhartigheid.

Hemels Brood 3760

Als je ziet dat ergens een betere oplossing gekozen kan worden, maar die wordt niet gekozen, weet dan dat Mijn liefde voor die mens niet ophoudt. Dan zal wel niet het op dat moment beste resultaat bereikt worden, maar de omstandigheden zullen zich herschikken, zodat een nieuwe situatie ontstaat die opnieuw een beroep doet op die mens, om tot de beste oplossing te komen. Dat gaat zo door tot alle afdwaling van liefde is opgelost en de mens in vrijheid uit waarheid en liefde voor de beste door Mij gegeven oplossingen kiest.

Dat kan lange tijd duren en dat kun je jammer vinden, een goed werkende oplossing wordt niet gezien en daardoor is het resultaat lang niet wat het had kunnen zijn. Maar weet dan, dat je met de beste oplossing wel gelijk hebt, maar daarmee niet de groei van de ziel in vrijheid van eigen keus in de hand hebt. En al hoewel ook Ik zie, dat niet voor de beste oplossing gekozen is, voorzie Ik toch in liefde voor een passend vervolg, want vergeet niet, Ik ben alles, in alles en Ik weet en overzie alles, zodat Ik er ook voor kan zorgen, dat al is er niet voor de beste oplossing gekozen, de situatie zich toch zo keert, dat er een nieuwe weg tot lering ontstaat en al wat nog niet geleerd is, tot lering gebracht wordt. Daarmee neem Ik de gevolgen van alle daden van mensen op in Mijn liefde en jij mag daar op vertrouwen!

Ook al zie je dat mensen een minder goede keuze maken, het is hun vrijheid, het is nog niet hun tijd. Loop niet op hun tijd vooruit. Als de beste oplossing niet gekozen wordt, weet dan dat het de tijd daarvoor nog niet is en vertrouw op Mijn Hand, die toch helpt en altijd bezig is de waarheid te herstellen en liefde in wijsheid terug te brengen. Kom in Mijn armen en wees op alles wat er gebeurt helemaal gerust!

Hemels Brood 3761

Aan allen die gelovig op Mij wachten, Mij vertrouwen en steeds ernaar streven om Mijn liefde in wijsheid en volkomen waarheid te zijn, zeg Ik dit:

Alles is goed, maar niet alles is zinvol. Niet alles is vol van ware liefde wat mensen doen. Laat je  niet daardoor in de war brengen. Denk ook niet dat je de wereld moet dragen, dat al wat niet goed gaat, deel van je taak is om goed te maken. Want Ik ben degene die alles goed maakt, waardoor alles goed is. Ik ben in ieder mens, ook in de misdadiger die alles doet wat geen liefde is. Ik zeg niet,  dat het dan goed is, maar in Mijn liefde is het goed.

Hoe kan Ik dat zeggen, dat alles goed is, terwijl het toch ook niet goed is. In Mijn Schepping is het goed, omdat het Mij dient in de verbetering van de mens tot liefde. Daartoe heb Ik de aarde ingericht zoals die is ingericht. Met de vrijheid van keus voor of tegen liefde. Maar wel zodanig, dat de keus tegen liefde een bepaalde uitwerking heeft, die niet zonder pijn en verdriet is, maar wel tot ware liefde in vrijheid van zijn brengt. Daarmee wil Ik niet zeggen, dat afwijken van waarheid en liefde niet uitmaakt, dat het toch wel het goede brengt, want het maakt wel degelijk uit. Geloof Mij, er is niet één kwaad wat niet door Mij is toegestaan en niet volkomen in Mijn Hand ligt en waarvan Ik het verloop niet volkomen in Mijn macht heb. Toch, dat alles wel zo, dat ieder mens zijn vrijheid heeft en kan kiezen het ergste kwaad te doen.

Maar aan jullie, die in Mij geloven, roep Ik:

Blijf bij Mij, blijf in je vrijheid van keuze bij Mij. Blijf in je hart bij Mij, blijf in volkomen waarheid bij Mij, blijf in geduld, in ijver, in liefde bij Mij, blijf in de grootste onbaatzuchtigheid bij Mij, in oprechtheid en in de diepste nederigheid, blijf bij Mij. Want het gaat razen, in de wereld en om je heen gaat het razen en tieren, het kwaad gaat door mensen heen tekeer, als de ergste storm ooit. Als de ergste weeën ooit, als de grootste oproer ooit. Het zal eraan toegaan als niet tevoren over de hele wereld, verwoestend en angstaanjagend. Laat het je niet verwarren, blijf bij Mij, blijf in Mijn vrede, in Mijn rust, in Mijn zachtmoedigheid, Mijn onbaatzuchtigheid, Mijn werkelijke waarheid, Mijn liefde, Mijn wijsheid, blijf bij Mij! Blijf in Mij. Want alleen bij Mij, in alles wat Ik Ben, ben je veilig en hoef je niets te vrezen, wat er ook gebeurt, hoe woest het er ook aan toegaat in de wereld.

Want het gaat zo, om de wereld tot de waarheid, de vrede, de zachtmoedigheid, de liefde, de wijsheid te brengen, door de mens heen wordt het kwaad verdreven op die manier, die Ik van eeuwigheid aan zo gepland heb voor het behoud van alle mensenzielen, in de volkomen onbaatzuchtige goedheid van Mijn oneindige liefde en wijsheid. Zalig jullie, die Mij geloven, Mij vertrouwen, Mij liefhebben en volkomen onbaatzuchtig Mijn liefde in wijsheid leven. Want, velen denken Mij te leven, maar in werkelijkheid doen zij dat nog niet. Want niet de plicht, de regels, de geboden aanhouden is Mij leven, maar Mij zijn is Mij leven. Mijn Zijn.

Hemels Brood 3762

U, Die mij Bent, Die in mij Is, Die ik in mij voel Zijn, U leeft in mij, waardoor ik leef, werkelijk leef. Hoe groot bent U in mij klein. Hoe stil bent U, in mijn lawaai. En toch liefde, zo veel liefde, zo oneindig veel liefde.

In alle mensen Ben Ik, leven, liefde, waarheid. Iedereen kan Mij in zich voelen, kennen, beseffen. Als die mens dat in zijn vrijheid wil, als die mens zich in zijn vrijheid klein wil maken, nietig kan zijn, onbaatzuchtig en zonder enig eigenbelang. Ja, Ik leef in alle mensen, er zou geen mens leven, als Ik niet in hem leef. Maar, in veel mensen leef Ik zonder dat zij Mij opmerken, zonder Mij te beseffen in zichzelf. Sommigen zoeken Mij, maar zoeken Mij overal behalve in zichzelf, juist daar waar Ik Ben, zoeken zij niet. Vaak verblind door allerlei misvattingen en eigen invullingen.

Zelfs degenen die Mij denken te kennen, beseffen nog niet hoe Ik in hen Ben, hoe Ik in hen leef en hoe zij daardoor zelf leven, in vrijheid zelf leven. Want Ik ben wel in iedereen, maar Ik ben niet hun wil. In vrijheid is iedereen altijd toch zijn eigen wil, met de mogelijkheid om Mij in zichzelf te vinden, te leren kennen en in vrijheid zijn wil met Mijn wil in overeenstemming te brengen en daarmee in alle werkelijkheid Mij uit zichzelf te leven. Want Ik Ben al van eeuwigheid aan in ieder mens, zodat hij, zodra hij in alle vrijheid wil, Mij uit zichzelf kan leven.

Wie in vrijheid uit zichzelf Mij kiest te leven, wordt in zichzelf Mijn Geest in werkelijkheid, terwijl hij toch in vrijheid zichzelf blijft. Dat is de overstap naar werkelijk volkomen gelukzalig leven, in alle volheid van Zijn. Je begrijpt, Mijn kind. Maar velen hebben nog een weg te gaan. En ook jij mag nog geduld hebben tot de ware tijd komt. Blijf bij Mij tot de ware tijd komt.

Hemels Brood 3763

De wind waait waarheen hij waait en de mens begrijpt ondertussen hoe dat komt. Begrijpt dat het onvermijdelijk die kant uit moet waaien, vanwege het verschil in luchtdruk. En zo is er veel wat de mens al begrijpt. Toch begrijpt hij nog steeds niet, dat Ik dat alles bestuur en bepaald heb en waarom.

Wetenschappelijk begrijpt hij, maar geestelijk nog nauwelijks. Zie een zwerm vogels met elkaar door de lucht vliegen. Er is er steeds één die de richting van de hele groep aangeeft. Eén vliegt naar links en zonder aarzeling volgt de hele zwerm vogels mee naar links. Maar, is het die ene vogel, die de richting op dat moment bepaalt? Nee, Ik ben dat, Ik ben het die die ene vogel zijn richting ingeeft en Ik ben het, die de hele zwerm vogels die ene vogel laat volgen.

Ik heb alle magnetische waarden voor de hele aarde bepaald en Ik ben het, die daar elk handelen aan gekoppeld heb. Zo is het wetenschappelijke aan het geestelijke gekoppeld en zo kan uiteindelijk ook het geestelijke begrepen worden. Maar het wordt door de meeste mensen nog helemaal niet begrepen, omdat de mens zich nog steeds superieur voelt, superieur denkt te zijn. In zijn vrijheid superieur denkt te kunnen zijn en daarmee alles te kunnen winnen. Maar in zijn superioriteit zal hij juist niet winnen, nooit wat het ware leven te winnen is. Dan is hij als die ene vogel, die denkt uit zichzelf de hele zwerm vogels mee te nemen.

Ja, zo zijn er mensen, die een richting bepalen en grote groepen mensen achter zich mee trekken. Maar nee, dat is niet de ware weg. Het is de weg waarlangs de wind waait, omdat hij niet anders kan. Maar voor de mens is er de ware vrijheid, het ware eigen bewuste leven. En als hij zijn superioriteit loslaat, zijn zogenaamd wetenschappelijke bewijzen loslaat, de wereld loslaat, bezit loslaat, zijn arrogantie loslaat, zijn eigengereidheid loslaat en nederig wordt in zijn handelen, onbaatzuchtig en zonder eigenbelang, dan openbaart zich als vanzelf het ware leven aan hem. En hoe meer hij van het ware leven gaat zien en begrijpen, des te minder doet het wetenschappelijke ertoe en des te meer gaat hij Mij zien. Des te meer ben Ik te zien. En jij lief mens, gaat Mij zien! Houd vol, want je gaat Mij zien!

Hemels Brood 3764

Wie kent elke hoogte, elke diepte, die op de aarde te vinden is? Ik ken ze allemaal. Ik ken ze niet allemaal van de aarde, maar van de hele kosmos, het hele universum, het totale geheel van wat bestaat. Want Ik Ben het totale geheel van wat bestaat en Ikzelf heb dat Al geschapen zoals het allemaal is.

Ik ken Mijzelf tot in de volkomenheid van bestaan, geheel en in alles. Niet zoals een mens zichzelf gedeeltelijk kent en dan denkt zichzelf helemaal te kennen, maar volkomen totaal en per kleinste deeltjes ken Ik Mijzelf in volle werkelijkheid en al wat niet is, in de onwerkelijkheid. Geen mens kan zichzelf ook maar in het kleinste deeltje kennen, als niet via Mij. Want al wat hij is, is deel van Mij en zo hij Mij nog niet kent in volle werkelijkheid, zo kent hij ook zichzelf niet in volle werkelijkheid.

Alleen door Mij kun je jezelf helemaal leren kennen en je bestaan doorgronden. Duizenden wetenschappers kunnen het bestaan onderzoeken en ontelbare wetmatigheden ontdekken, allemaal wetmatigheden door Mij ingesteld, maar zonder Mij is niets werkelijk te ontdekken, niet van alle materie en niet van het ware leven, het werkelijke bestaan. Alleen stukjes van dit en stukjes van dat, als stukjes van een puzzel, maar het geheel wordt nooit zichtbaar zonder Mij, zonder Mijn hulp, zonder Mijn liefde, Mijn wijsheid.

Ken alles zoals Ik alles ken door Mij, Mijn waarheid, die werkelijk is, Mijn liefde, die werkelijk is, Mijn wijsheid, die werkelijk is. Want alleen Ik ben werkelijk leven en ieder die leeft, is alleen werkelijk in leven, als door Mij, is alleen werkelijk waar, werkelijk liefde, werkelijk wijs, als door Mij. Omdat Ik alles Ben. Ik Ben.

Hemels Brood 3765

Hoe kan het, dat Ik zichtbaar ben en toch niet gezien word? Hoe kan het, dat Ik voelbaar ben en toch niet gevoeld wordt? Want hoewel Ik voor iedereen zichtbaar en voelbaar aanwezig ben, ziet bijna niemand Mij en zijn er maar weinigen die Mij voelen.

Het heeft ermee te maken, wat iemand nastreeft, wat iemand belangrijk vindt, wat zijn opvattingen zijn en hoe hij zijn leven ervaart. De meeste mensen streven ernaar een goed en vreedzaam leven te hebben, gezond en met genoeg geld. Met vrienden om leuke dingen mee te doen. Dat is de groep mensen die Mij niet ziet en maar weinig voelt, omdat zij vooral naar hun eigen welzijn kijken en daar mee bezig zijn. Er zijn ook mensen die van alles overkomt, wat zij niet prettig vinden. Zij zijn er vooral mee bezig staande te blijven en vaak beklagen zij zich over alles wat hen wordt aangedaan. Zij zijn de slachtoffers van al wat verkeerd kan gaan en in hun verweer daar tegen zijn zij blind voor Mij en voelen zij Mij ook niet. Daarbij zijn er de wereldse beslommeringen, het moeten werken, om te kunnen eten en zo in beslag genomen worden door het werk, dat er geen ruimte is om Mij te zien of te voelen. Voor degenen die geen werk hebben, is het zoeken naar werk een dagtaak, die het zicht op Mij neemt en het gevoel verflauwt. Dan kan Ik wel zichtbaar zijn, maar door velen niet gezien worden en voelbaar zijn, maar door velen niet gevoeld worden.

Toch, er zijn ook mensen die Mij beginnen te zien en Mij in zich wel degelijk voelen en Mijn wezenlijkheid beseffen in alles. Het zijn er nog niet zoveel, maar hun uitstraling is van groot belang voor al diegenen, die nog niet zien, nog niet voelen en nog niet begrijpen. Kom, die Mij ziet, kom, die Mij voelt, kom, die Mijn wezenlijkheid begrijpt in alles en help je medemensen. Houd moed, houd vol, kom!

Hemels Brood 3766

Ik houd nu nog veel voor de mens verborgen. Verborgen voor het oog van de hebzucht, voor het oog van het eigenbelang, voor het oog van corruptie, het oog van bedrog en onwaarheid, voor het oog van ongeduld, wraak, ongenoegen, voor het oog van alles wat geen liefde is. Alleen voor het ware oog, voor het onbaatzuchtige oog, het zachtmoedige oog, het oog van de nederigheid en het oog wat vooral uit liefde en wijsheid kijkt, laat Ik het verborgene stap voor stap zien.

Maar er zijn nog veel mensen, met verschillende ogen, die verschillend kijken. Dan eens met liefde en dan eens zonder liefde. Zolang dat nog zo is, houd Ik het meeste nog verborgen. Er is zoveel nog op die manier verborgen, maar Ik kan het niet tonen aan de ogen die afdwalen van liefde, afdwalen van waarheid, afdwalen in eigenbelang. Want het zou vertrapt worden, misbruikt en verloren gaan, zijn doel niet bereiken.

Stel je voor dat een grote misdadiger een enorme schat vond, van oneindig grote waarde en hij kon er in zijn vrijheid mee doen wat hij wilde. Dan zou hij die schat niet delen met de armen, er geen goede zaken mee doen en mensen ermee helpen. Hij zou alleen zichzelf er mee verrijken, er ongure zaken mee doen en voor zichzelf een misdadig arrangement regelen. Zo zou die schat niemand ten goede komen en in misdaad verloren gaan. Zo is het ook met de levensschat die Ik te geven heb. Zou die in handen zou komen van niet gelovige, van liefde afwijkende mensen, dan zou die levensschat niet terecht komen bij de goed willende mens. En Mijn levensschat zou verloren gaan aan al het tegenovergestelde van liefde. Daarom houd Ik al wat met Mijn levensschat te maken heeft, verborgen voor elk beetje niet liefde, elk beetje niet waar, elk beetje bedrog, enzovoorts.

Maar aan diegenen die werkelijk liefde nastreven, goed van hart zijn, onbaatzuchtig in hun handelen, eerlijk en oprecht, voor hen maak Ik zichtbaar, wat voor duizenden en duizenden ogen niet zichtbaar is of kan worden. Want Ik waak over Mijn levensschat, zodat die nooit in handen komt van diegenen die het voor eigen goeddunken verkwanselen en geen zorg hebben voor hun naasten, er alleen zichzelf mee zouden verrijken. Ja tot in het kleinste beetje afdwaling van iemand, houd Ik daarom Mijn levensschat verborgen.

Maar aan jou, die liefde nastreeft, die oprecht er naar zoekt de minste te zijn, die ernaar streeft om zonder eigenbelang Mij en zijn naaste te dienen, aan jou ben Ik genadig en in Mijn zegen aan jou mag jij zien, al wat voor zo vele ogen verborgen blijft. In Mijn liefde en genade mag jij zien en begrijpen wie Ik Ben en wat Mijn ware levensschat is en voor alle mensen in waarheid van zijn, betekent. Gezegend zijn alle ogen die Ik laat zien, gezegend zijn alle mensen die Ik laat begrijpen, want zij zijn opgenomen om tot waar leven te wekken, in Mijn geest!

Hemels Brood 3767

Ik zal nooit zomaar iets zeggen, wat zonder waarde is. Al wat Ik zeg, heeft waarde. Al Mijn Woorden hebben een grote waarde en verbergen een grote schat. Door Mijn Woorden te begrijpen, kom je bij die schat en besef je de enorme waarden van Mijn Woorden. Mijn woorden zijn leven, werkelijk leven. Zo staat er ook geschreven, “in den beginne was het Woord”. Dat is direct al het ware werkelijke leven, door dat Woord tot stand gebracht, zoals het tot stand is gebracht.

Als je dat al begrijpt, dan begrijp je de enorme waarde van Mijn Woord. Geen waarden die te meten zijn met de waarden van goud, zilver of edelstenen. Want vergeleken met Mijn Woord, hebben die geen enkele waarde. Voor de wereldse mens, belust op bezit, hebben goud, zilver en edelstenen waarden in de wereldse omgang met elkaar. Maar het is de mens, die daar waarden aan gegeven heeft, niet Ik. Het is de mens, die waarden gekoppeld heeft aan materie, aan zeldzaamheid. En die de waarden van Mijn Woorden tot geen of nauwelijks waarde heeft teruggebracht. Maar het is niet aan de mens om de werkelijke waarden te bepalen van wat dan ook.

Alle werkelijke waarden heb Ik bepaald, al lang voor de mens, in van Mij gekregen vrijheid, op aarde kwam. En hoewel hij daarbij ook van Mij alle mogelijkheid gekregen heeft, om onderscheid te maken tussen wat werkelijk waar is en wat niet, is hij door eigenbelang en arrogantie het onderscheid kwijtgeraakt. Als je beseft wat de werkelijke levenswaarden zijn, houd daar dan aan vast, geef niet op. Ook al zien mensen om je heen die waarden niet. Laat je niet in verwarring brengen door het wezenloze rumoer van de wereld over waarden, die geen waarden zijn.

Want er komt een moment, waarop het heel belangrijk is, dat je weet, werkelijk weet welke waarden werkelijk zijn. En dan is het heel belangrijk, dat je naar die waarden leeft, werkelijk leeft. Want wie naar de werkelijke waarden van Mijn Woorden leeft, die leeft werkelijk, die leeft het eeuwige onsterfelijke werkelijke leven, met de grootste eeuwige waarde!

Hemels Brood 3768

Er is slechts één deur naar Mijn hemels Paradijs en die deur ben Ik in Jezus Christus. Hoe kan Ik in Jezus Christus een deur zijn? Als je dat letterlijk neemt, dan zeg Ik, Ik ben geen letterlijke materiële deur. Een deur geeft toegang tot een ruimte. Ik geef toegang tot Mijn hemels Paradijs en zo kan Ik Mijzelf vergelijken met een deur, niet de materiële kant van een deur, maar de hoedanigheid van een deur. Ik ben de enige die toegang geeft tot Mijn hemels Paradijs, er is geen andere toegang van via Mij. Zo’n vergelijking als Ik nu maak, met een deur als toegang, zo heb Ik zoveel vergelijkingen gemaakt, wat door mensen letterlijk genomen is, terwijl de hoedanigheid als betekenis bedoeld werd. En nog vullen de mensen Mijn uitleg letterlijk in en nemen de betekenis letterlijk.

Vooral daar waar het heel duidelijk is, dat Ik het letterlijke niet kan bedoelen, ontstaat veel verwarring en zijn er veel mensen, die allen een andere uitleg geven en de werkelijke betekenis niet begrijpen. Als Ik zeg, Ik ben de deur, dan begrijpen mensen wel dat Ik niet letterlijk die deur ben. Maar als Ik zeg, dat Mijn voeten met mirre gewassen zijn, dan denken de meesten dat het ook letterlijk zo is. En al zou dat zo zijn, dan is dat nog niet de betekenis van wat Ik daarmee zeg. Maar als je voor mirre liefde zet en voor voeten de nederigheid dan is in nederige liefde Mijn wil gedaan. Zo eenvoudig als dat! Laat je niet meer in verwarring brengen door teksten waarin Ik vergelijkingen maak. Als je ze niet begrijpt, laat ze dan onbegrepen aan je voorbij gaan. En vertrouw erop, dat er een tijd komt, dat je het wel zult begrijpen zoals het bedoeld is.

Liever laat je het rusten, dan allerlei veronderstellingen te maken en je hersenen te pijnigen om te begrijpen. Want werkelijk begrijpen, komt niet via het verstand, maar via het gevoel, via het hart, via al wat Ik je stap voor stap laat zien in je hart. Blijf daar op vertrouwen en vraag niet in één keer van jezelf alles te begrijpen. Ieders weg op aarde is er één van groei, van lering. Wie zich voor Mij openstelt, zich inzet om Mijn liefde te ontvangen en door te geven, die zal Ik de snelste lering geven, die bij diegene past. En zo krijg jij in Mijn liefde alle lering die bij jou past in het juiste tempo. Vertrouw op Mij en je zult alles uiteindelijk helemaal gaan begrijpen. In ware liefde gaan begrijpen.

Hemels Brood 3769

En Henoch wandelde met God. Het is niet zo dat Ik zei, Henoch, kom wandel met Mij. Het is zo dat Henoch zelf ervoor koos met Mij te wandelen. Maar denk nu niet dat daarmee het letterlijke wandelen door een parkje bedoeld is. Henoch wandelde met God staat ervoor te zeggen, in alles, in heel zijn handelen, leefde Henoch naar de ware wil van Mij, naar Mijn volkomen waarheid en liefde en hij was bereid, om alle eigenbelang en eigenzorg helemaal los te laten en naar Mij te luisteren en Mijn raad op te volgen. Hij zocht in alles Mij en leefde in alles Mij, met Mij als zijn vriend, zijn raadsman, maar ook als zijn medemens. En zo staat er geschreven, en Henoch wandelde met God.

In grote gemeenschap met Mij leefde Henoch en zo kun jij ook in grote gemeenschap met Mij leven, met Mij wandelen. Je leven met Mij leven in alles. Zonder links of rechts te kijken, naar al wat er zoal in het wereldse verhandeld wordt. Niet Ik zeg, je mag met Mij wandelen, ieder mens kiest zelf of hij met Mij wil wandelen en al wat daar voor nodig is, in orde wil brengen. Of hij bereid is om alles, maar dan ook alles af te staan wat maar voor het kleinste deeltje een belemmering kan zijn, om met Mij te kunnen wandelen. Ik zie wel in je hart dat je net als geschreven staat van Henoch, ook graag met Mij wandelt en Ik zeg je, je bent altijd welkom om met Mij te wandelen, je hele verdere leven.

Het is aan jou die keuze te maken en alles in je leven in orde te maken, zodat daarvoor geen belemmeringen meer zijn en je net als Henoch met Mij wandelt. Niet Ik ben het die kiest, Jij bent het die kiest. Iedereen is welkom met Mij te wandelen, in zuivere waarheid, in zuivere liefde, in liefdevolle wijsheid. Kom en wandel met Mij!

Hemels Brood 3770

Wijsheid die uit liefde voortkomt, is de ware wijsheid. Ware liefde is volkomen onbaatzuchtig, zonder enig eigenbelang. Om alle eigenbelang los te kunnen laten is volkomen nederigheid nodig en het kunnen verdragen van hoogmoed van de medemens, zonder daar gekwetst door te raken en verwijten uit boosheid om wat je wordt aangedaan, te maken.

Want wie in nederigheid en liefde tot wijsheid komt, die wordt niet gekwetst door hoogmoed of boze aantijgingen, maar die weet, dat dit niets met hem te maken heeft, maar met het tekort aan ware liefde van zijn medemens. In ware nederigheid zal hij proberen die ander tot inzicht van liefde te brengen, niet voor zichzelf, want voor zichzelf is dat niet nodig, maar voor de ander, voor zijn zielengroei tot waar leven en gelukzaligheid. Daarbij laat hij in nederigheid de ander vrij om zijn keuze te maken en hij zal geen enkele druk uitoefenen om de ander tot bezinning te brengen. In volkomen dienstbaarheid zal hij de vrijheid van de ander respecteren.

Ware liefde kent een grote verdraagzaamheid voor het eigen ego, maar de wijsheid die uit die liefde voortkomt beseft, dat de afdwaling van liefde wel zo veel als mogelijk gestopt mag worden, om de schade die door afdwaling ontstaat te beperken. Zo kan er naar de wet gehandeld worden en zo kunnen misdadigers bestraft worden. Want de verdraagzaamheid van liefde wil nog niet zeggen, dat de leugen, het bedrog, zonder meer zijn eigen gang moet kunnen gaan. Alleen de wijsheid uit ware liefde weet hoe om te gaan met al wat geen liefde is en met al wat uit eigenbelang voortkomt. Laat het niet het gekwetste ego zijn, waaruit je handelt, maar de wijsheid uit liefde zonder eigenbelang, in nederigheid, dat geeft in die wijsheid het beste resultaat.

Hemels Brood 3771

In je ontdekkingsreis over de aarde naar al het goede en ware leven, leer je steeds meer Mij kennen en leer je steeds meer te zien wat waar en goed is, wat liefde is en wat leugen en bedrog is en geen liefde. En elke keer dat je meer inzicht krijgt, ben je blij en die blijdschap wil je delen met de mensen om je heen en je zou ze het liefst al wat jij ontdekt hebt, wat jij nieuw ziet, ineens begrijpt ook laten ontdekken, ook laten zien, ook laten begrijpen.

Je zou het liefst roepen, mensen zie toch hoe mooi en goed dit alles is, begrijp dit toch ook, wat ik heb mogen begrijpen. Want je ziet om je heen hoeveel mensen nog in het duister tasten en hoe zij nog vaak wel denken het goed te doen, maar jij weet en hebt gezien, er is meer, veel meer, liefde is niet alleen zo nu en dan aardig zijn, vrienden zijn, een beetje goed doen aan elkaar, liefde is veel meer, gaat veel verder en is veel en veel omvattender, dan de doorsnee goedwillende mens beseft en uit zichzelf vorm geeft.

Ja, je hebt gelijk, liefde is veel meer dan wat de mens in het algemeen van liefde weet en denkt dat het is. Zij denken inderdaad dat hun liefde, of wat zij als liefde zien, genoeg is. Maar het komt nog in de verste verte niet in de buurt van wat ware liefde is, en dat voel jij heel goed aan in jouw hart, wat beseft hoe belangrijk het is om helemaal naar de werkelijke ware oneindige hemelse liefde te leven. Je hebt gelijk. Maar Ik zeg je, de meeste mensen kunnen nog nauwelijks het eten van pap verdragen. Zou je hen iets anders dan pap te eten geven, ze zouden er niet tegen kunnen, het niet kunnen verdragen.

Zo is het met het begrip van ware liefde, dat kunnen zijn nog niet verdragen. Hoe graag je al je ontdekkingen ook zou willen delen, je doet er de doorsnee mens geen goed mee, zij zijn daarvoor nog niet rijp. En, lief mens, al wat jij tot nu toe ziet en begrijpt mag meer zijn dan de doorsnee mens ziet en begrijpt, maar is ook nog maar een klein deel van wat er meer te begrijpen en te ontdekken is. Je bent een voorloper en dat ben je uit Mij, je Schepper, ook bedoeld te zijn. En je enthousiasme verblijd Mijn hart, maar houd het voor je, tot de tijd rijp is en Ik je dat heel precies in je hart laat weten.

Daarom, oefen nu liever in je hart het contact met Mij en deel je vreugde met je vrienden die in dezelfde ontdekkingsfase Mijn liefde begrijpen en groeien. Steun elkaar in die groei en geef elkaar ruimte, want ook daar begrijpt en ziet de één al meer dan de ander. Want niet voor iedereen is de tijd op hetzelfde moment rijp. Wees daarom blij met de vrienden die nu om je heen zijn en ook Mijn liefde in hun leven als het belangrijkste beseffen. Want dat is Mijn zegen aan jullie en genade. Ik breng tezamen in Mijn zegen, zodat Mijn liefde in alles kan groeien en op de daarvoor bestemde tijd tot alle mensen gaat doordringen. Jij bent een voorloper, dat is al genoeg!

Hemels Brood 3772

Vrede op aarde. Ik kan het steeds zeggen, maar jullie mensen moeten het doen. Elkaar vergeven en weer vergeven en daarna, als dat nodig is, nogmaals vergeven. Want de weg over de aarde gaat niemand in volmaakt ware liefde zonder enige afdwaling, zoals Ik die in Jezus Christus gegaan ben. Iedereen maakt afdwaling mee, ieder mens geeft wel eens toe aan verleiding en als miljoenen mensen dat doen en dat heeft gevolgen voor de hele aarde, dan kun je wel begrijpen dat het op aarde niet anders kan zijn, dan zoals het is en gaat.

Omdat Ik jullie mensen vrijheid heb gegeven. Vrijheid om zelf te kiezen en in die vrijheid kiezen veel mensen nog voor omwegen, afdwaling en laten zich nog verleiden. Maar, als het gaat om iemand of meerdere mensen in je directe omgeving en zij tonen berouw, vergeef hen dan, zoals anderen jou weer zullen vergeven op momenten dat jij zelf ergens berouw over hebt. Want wie in Mij gelooft en in Mijn liefde, Mijn liefde ontvangt en doorgeeft, die vergeeft zoals Ik aan zoveel mensen vergeving geef. Weet daarbij, dat het bij Mij om miljoenen mensen gaat, die allerlei van liefde afdwalende keuzen maken in hun vrijheid van zijn, waarbij ook heel ernstige afdwalingen plaatsvinden.

Dus, vergeef jij die paar mensen om je heen, die het helemaal zo kwaad niet bedoelen, maar even de weg kwijt waren. Zoals jij heus ook wel eens de weg kwijt bent. Want dat is ook Mijn liefde in wijsheid zijn, vergeven en in liefde herstellen. Nu en alle eventuele volgende keren. Wees daarmee Mijn liefde zoals Ik voor jullie allen altijd volkomen liefde Ben.

Hemels Brood 3773

Iedereen maakt fouten, dat is evengoed geen reden om daar mee door te gaan. Toch gaan veel mensen gemakkelijk om met het maken van fouten in de gedachte van, „we zijn nu eenmaal allen nog niet volmaakt“. Maar juist die gedachte belemmert om meer inzet te geven, fouten te herstellen en minder fouten te maken. Want, zeggen mensen dan, we zijn nog niet volmaakt, het hoort er bij, zo is het leven.

Ja zo is het wereldse leven, met verleiding en zucht naar eigen gewin en eigenbelang. Maar zo is het werkelijke leven niet, helemaal niet. Toch zijn er veel gelovigen en goede mensen die in deze gedachte blijven vastzitten, God is te hoog, teveel meer, te heilig voor hen, zij zijn nog lang niet geschikt om God in Jezus Christus te benaderen. In hun ogen is afstand houden op een zekere bescheiden wijze, nederigheid. Maar zo bedoel Ik het niet. Tussen Mij en de mens is geen afstand nodig, is geen hoogte, geen diepte. Het contact van de mens met Mij mag direct zijn, elke dag, elk moment van de dag.

Ook al zijn er nog zoveel afdwalingen en worden er nog zoveel fouten gemaakt, toch is ieder mens welkom om in direct contact met Mij te komen. Juist ook om al die fouten en afdwalingen met Mij te bespreken en van te leren. Zolang mensen denken: “ach, iedereen maakt fouten en we zijn allen nog niet volmaakt, en dat zal ons op aarde ook wel niet lukken”, blijven zij in die gedachte vastzitten. Maar wie steeds en heel vaak in zijn hart bij Mij komt en oprecht vraagt om hem te helpen zijn missers en afdwalingen in te zien en te verhelpen tot ware goedheid en liefde, die komt wel degelijk ook op aarde tot volmaakt waar leven. Blijf daarom niet hangen in: „het lukt toch niet“ maar kom en weet: het lukt wel!

Hemels Brood 3774

Zoals Ik tegen de discipelen zei, ga heen naar de steden en breng Mijn Woord onder de mensen, zo zeg Ik dat nu ook tegen degenen die Mijn leer willen volgen. En zoals Ik daarbij tegen Mijn discipelen zei, daar waar Mijn Woord niet gehoord, niet begrepen en niet aangenomen wordt, niet herkend wordt als goed, juist en waarachtig, sla het stof van uw kleding en ga door naar andere plaatsen, verdoe er je tijd niet, zo zeg Ik dat ook nu nog tegen hen die Mijn Woord in alle oprechtheid verspreiden en zoeken naar te leven.

Want het is niet besteed aan hen die met eigen invullingen Mijn Woord naar hun hand proberen te zetten of weerwoord geven en een soort van kritiek. Mijn Woord staat niet ter discussie, omdat het is zoals het is. Het kan begrepen worden, zoals het is of misverstaan worden. Maar laat degenen die het misverstaan niet in discussie gaan, met degenen die Mijn woord verstaan. En daarbij zeg Ik, wie zal weten of hij Mijn Woord oprecht en juist verstaat? Hij die Mijn Woord recht in zijn hart voelt, is Mijn discipel en hem zeg Ik, sla het stof van uw kleren en ga verder op je weg, zonder enige discussie.

Want Mijn Woord is Mijn Woord en de discussie is aan Mij! Laat dan een ieder die kritiek heeft, die weerwoord heeft, die over Mijn Woord en zijn eigen gedachten wil spreken, bij Mij komen in zijn hart. En mocht het hem niet lukken, om in zijn hart bij Mij te komen en al wat hij anders ziet dan zijn medemens, die uit zijn hart Mijn Woord verkondigt, om dat te bespreken, laat hij dan zwijgen, tot hij in staat is om in alle waarheid met Mij te spreken en van Mij Mijn ware Woord te horen. Amen.

Hemels Brood 3775

Hemel en hel worden nog al eens in één adem genoemd. Alsof zij dicht na elkaar liggen. Maar er is in werkelijkheid een enorm verschil tussen de hemel en de hel. Alleen al dit verschil, dat de hemel een werkelijkheid is en de hel niet. In de hemel is ware zuivere volkomen liefde, wijsheid en volkomen waarheid. In de hel is het tegenovergestelde van liefde wijsheid en waarheid. Het ware leven, werkelijk, is liefde in wijsheid en waarheid. Al het andere, tegenovergestelde is geen liefde, geen wijsheid, geen waarheid en daarmee ook geen werkelijkheid.

Zo is dan ook de hel geen werkelijkheid. En Ik raad iedereen aan zich niet met de onwerkelijkheid bezig te houden, maar vooral met de werkelijkheid. Helaas, in de vrijheid van keus zijn er nog heel veel mensen die ten strijde trekken als een Don Quichot,  tegen onwerkelijkheid, denkende daar de werkelijkheid  goed mee te doen. Houd je bezig met de werkelijkheid, want het is van de mens, de onwerkelijkheid, niet van Mij. Houd je bezig met Mij, niet met de onwerkelijkheid van mensen die de hemel en de hel op een zelfde lijn zetten en geen besef hebben wat werkelijk is en wat niet.

Het gaat er niet om de hel te vermijden, het gaat er om de hemel te bereiken! Dat wordt nog te vaak omgedraaid: als ik maar niet in de hel kom! Alleen al wat geen liefde is, vormt de onwerkelijkheid van de hel. Maar wat liefde is, vormt in werkelijkheid de hemel. Streef er daarom naar, liefde te zijn in al je handelen en vergeet de hel maar, die in werkelijkheid niet bestaat, let wel, in werkelijkheid. Want al het leven in volle waarheid en werkelijkheid, ben Ik en in Mij is geen hel, nooit geweest en zal er ook nooit zijn. Kom dan bij Mij, wees Mij, wees Mijn liefde, Mijn wijsheid, Mijn waarheid, Leef en wees in de ware hemel!

Hemels Brood 3776

In je hart Ben Ik. Alleen in je hart en Ik ben daar alleen met jou. Niets kan ons daar storen. Daar, in dat zuivere ware stukje in je hart. Daar is het waar je Mij altijd ongestoord kunt ontmoeten en met Mij van gedachten kunt wisselen. Daar komt verder niemand, niemand anders dan Ik kan daar, in dat zuivere stukje van je hart, komen.

Nog veel mensen hebben niet ontdekt, waar zij Mij in waarheid en zuiverheid kunnen ontmoeten en toch heeft iedereen dat zuivere stukje in zijn hart, waar Ik Ben en waar ieder Mij kan ontmoeten en met Mij spreken. Ik heb dat in ieder mens gelegd, de mogelijkheid om Mij in zich te vinden en om met Mij in alle zuiverheid en oprechtheid te spreken. En bij iedereen is dat in zijn hart, in de zuiverheid en de oprechtheid van het hart. In dat stukje hart waar Ik woon in ieder mens en waar geen onwaarheid, geen afdwaling van liefde, geen eigenbelang, geen misvattingen kunnen zijn, waar Ik in alle waarheid, volmaaktheid en onvoorwaardelijke liefde Ben.

Ja, in ieder mens is dat Mijn Woonplaats, geheiligd en Goddelijk zuiver. Daar wacht Ik tot diegene Mij vindt, tot diegene gaat beseffen, tot diegene zich in nederigheid in dat stukje hart, Mijn Woonplaats, laat zien, laat kennen en begint Mij te zien, Mij te kennen, Mij daadwerkelijk te ontmoeten, in waarheid, in zuiverheid, in liefde zonder eigenbelang en zonder wens te bezitten. Zodra iemand op die wijze in dat stukje hart waar Ik woon, waar Ik Ben, binnenkomt, doe Ik het licht aan waardoor Ik dan ook zichtbaar word voor die mens in zijn hart. Waardoor Mijn oneindige wijze liefde zichtbaar wordt in het hart van die mens. En een grote blijdschap zal dan die mens zijn hele hart verwarmen. Want Mijn liefde is met Mij in elk mensenhart, maar nog veel mensen hebben daar geen weet van, geen waar besef.

Zalig degenen die Mij in hun hart gevonden hebben en steeds opnieuw bij Mij komen, bij Mij alleen, in dat stukje hart waar Ik Ben. Want zij zijn het dichtst bij Mij in hun leven, in Mijn liefde.

Hemels Brood 3777

Niet het leven op aarde is zo moeilijk, de verleidingen weerstaan en naar waarheid leven, maar te zien wat niet te zien is, dat is moeilijk. Daarmee bedoel Ik niet, dat het letterlijke zien niet te zien is. Daarmee bedoel Ik datgene wat letterlijk niet te zien is, maar geestelijk wel. Het is voor de mens gemakkelijk om al het materiële duidelijk te zien. De huizen, de natuur, de dieren, de mensen, die zijn gemakkelijk te zien. Maar alles wat er niet materieel is en niet als materie direct door lichamelijke ogen gezien kan worden, is heel moeilijk voor de mens om te zien met zijn geestelijk oog.

Het ware zien van alles wat niet materieel is, kan met het geestelijke oog alleen, als dat direct met Mij verbonden is. Omdat Ik alleen dat wat niet materieel direct zichtbaar is, helemaal zuiver en naar werkelijkheid kan zien. Veel mensen hebben nog te weinig innerlijke verbinding met Mij, om goed en juist al wat niet te zien is met het lichamelijk materiële oog, met het ware geestelijk oog te zien. Te begrijpen. Toch denken veel mensen wel degelijk het niet zichtbare te zien en zij geven daar hun bevindingen over.

Maar Ik zeg aan iedereen, maak eerst in jezelf verbinding met Mij en leer dan te kijken met Mijn zuivere zicht, met Mijn kijk, naar alles wat niet zichtbaar is. Dan weet je al gauw wat het juiste zicht is en wat waarheid is. Maar, leer eerst heel goed jezelf te verbinden met Mij, wat heus niet zo gemakkelijk is. Want zonder Mijn zicht in jou, zonder verbinding met Mij, zul je nooit zuiver zien, zul je denken zuiver te zien, maar het zal pas werkelijk zuiver zijn, als je met Mijn ogen kijken kunt.

Hemels Brood 3778

Je mag ieder mens uit de weg gaan, al het wereldse, al het materiële, al het onvolmaakte, alle misvattingen, alle onwaarheid, alle bedrog, alle verdraaiingen, maar niet Mij. Ga Mij niet uit de weg, want er is geen weg waarlangs je Mij uit de weg kunt gaan. Ik plaats je altijd weer zodanig, dat je Mij niet uit de weg kunt gaan. Je kunt vluchten van al wat je niet ziet zitten, omwegen maken zoveel je wilt, maar steeds zul je Mij tegenkomen, tot je Mij helemaal herkent, tot je Mij helemaal kent, zoals Ik werkelijk ben en niet meer zoals jij denkt dat Ik ben, zoals jij denkt dat goed doen is.

Dit zeg Ik aan alle mensen die over grenzen gaan, denkende daar goed aan te doen. Wie over grenzen gaat, komt oog in oog te staan met de vijand, die hij zelf is. Want zodra iemand over de grens van zijn medemens gaat, heeft hij zichzelf tot vijand gemaakt en is hij daarmee zelf zijn vijand. Ken daarom al je eigen grenzen en vooral ook de grenzen van je medemensen, want Ik verwacht nog van niemand dat hij over zijn grenzen komt, zo zal niemand een ander aanvallen op zijn grenzen. Ieder heeft zijn tekorten, maar vaak worden kleine tekorten bij anderen gezien en de eigen, veel grotere tekorten, niet.

Er is maar één weg om te gaan zonder over grenzen te gaan en dat is de weg direct in je hart met Mij. In direct innerlijk contact met Mij. Dan vind je Mij niet tegenover je, maar dan vind je Mij naast je. En dan vind je de mens die met Mij gaat niet tegenover je, maar naast je. Dan steek je geen grens over, bij niemand, omdat je van Mij weet, hoe ver je kunt gaan. Want er zijn op aarde en in Mijn Rijk toch nog grenzen, zolang de mens in zijn vrijheid afwijkend van liefde kiest, zijn er grenzen, ga daar niet over heen. Kom bij Mij in je hart en het zal je duidelijk worden. In je hart.

Hemels Brood 3779

Satan laat zich niet zo gemakkelijk verjagen. Hij laat zich al liefst niet zien en zorgt er zoveel mogelijk voor niet verjaagd te worden. Hij verstopt zich in de onopmerkzaamheid van de mens en werkt van daaruit aan verstoring van harmonie. Vaak heeft hij effect zonder dat de mens zich er van bewust is dat hij in zijn opvattingen en zijn doen en laten gebruikt is door de werken van satan.

Mensen beïnvloeden elkaar en in die invloed naar elkaar verstopt zich ook satan. Vooral in ongenoegen kan hij zijn slag slaan. Vooral in roddel kan hij zijn slag slaan. Vooral in vooroordeel kan hij zijn slag slaan. En hoe vaak zegt niet iemand iets negatiefs over een ander, zonder te beseffen welke gevolgen dat kan hebben. Want juist dat geeft ook ruimte aan satan. Dit is de nuchtere waarheid. En wie met de verborgen werken van satan te maken krijgt, zal zich daartegen verzetten. Alhoewel niet duidelijk is, uit welke hoek de wind waait, zal hij zich uit innerlijk gevoel daartegen verzetten.

Maar satan laat zich niet kennen en zal de verborgen onschuld spelen. Hij zal niet herkend worden door wie hij misbruikt heeft, want zijn voorkomen is dat van een schaap, de onschuld zelf, in de beste bedoelingen verpakt. Zo is er niemand werkelijk niets kwalijk te nemen, terwijl er toch iets niet klopt met het bedoelde goede. En zo gaat satan vrijuit en wordt niet ontdekt. Maar Ik zie zijn werken en Ik zal niet rusten voor zijn daden aan het licht zijn gebracht. Ik zal niet rusten voor de mens bevrijd kan leven, bevrijd van alle verborgen satansstreken. Daarom zal Ik altijd prikkelen tot weerstand daar waar satan in het verborgene zich macht toe-eigent, welke niet aan hem is. Zo’n prikkeling maakt dan zijn toedoen zichtbaar. Dat is Mijn liefde.

Hemels Brood 3780

Krachtens wie denkt gij dat Ik de dingen zeg die Ik zeg en krachtens wie denkt gij dat Ik de dingen doe die Ik doe? Deze vraag stelde Ik op aarde aan de leerlingen, aan de mensen die Mij wilden volgen. En vandaag, nu, vraag Ik het nog steeds, aan Mijn leerlingen en aan een ieder die Mij wil volgen. Want wie niet ziet krachtens wie Ik spreek en handel, die weet ook niet krachtens wie hijzelf spreekt en handelt. Maar de mens die weet krachtens wie Ik spreek en handel, die heeft het recht ook krachtens Die Ik spreek en handel te spreken en te handelen. Dat zal geen mens in twijfel trekken. Want geen mens heeft daar in zijn aards bestaan ook maar iets op in te brengen.

Maar hoe herken je de mens die krachtens Degene spreekt en handelt krachtens wie Ik spreek en handel. Die herken je pas, als je geleerd hebt te zien krachtens wie Ik spreek en handel en daarmee zelf het recht hebt gekregen krachtens Diegene te spreken en te handelen. Want het ware herkend alleen zichzelf, wie het ware niet is, herkent het ware ook niet. Zul je dan, die het ware niet herkent, dat kwalijk nemen? Daarmee zou je hetgeen niet waar is kwalijk nemen, niet waar te zijn, terwijl het niet anders kan, dan niet waar te zijn. Zo mag ieder zijn zoals hij is. Maar dat wil nog niet zeggen, dat ieder weet hoe hij is, of dat diegene in staat is te zien wie hij is.

Zolang iemand niet volledig ziet, wie Ik Ben, zolang ziet hij ook niet precies, wie hij zelf is. En zo hij wil zien wie hij is, laat hem bij Mij komen en leren zien wie Ik Ben, zodat hij ook leert zien wie hij zelf is. Zonder nederigheid is zicht niet mogelijk. Wil je zien wie je bent, kom in nederigheid zien wie Ik Ben en krachtens wie Ik spreek en handel en leer dan jezelf zien en te spreken en te handelen krachtens wie Ik spreek en handel.

Hemels Brood 3781

Onmin is des werelds loon. In de wereld staan mensen tegenover elkaar, uit op bezit, uit op macht, uit op roem. In de wereld gunnen mensen elkaar nog het nodige brood niet en waar men kan, vergaard men rijkdom, macht, roem, ten koste van de medemensen. In de wereld is van alles gaande wat niet pluis is, wat niet naar Mijn liefde is en mensen begrijpen niet, dat onmin hun deel is. Maar zij zijn het zelf die in onmin hun medemensen behandelen en zich niet bekommeren om de effecten van hun egocentrische handelen.

Zo gaat het in de wereld. Maar zo gaat het in Mijn hemelen niet, zo gaat het bij al degenen die Mij willen volgen niet, zo is Mijn plan met de mens niet. Zo is er het wereldse en het hemelse begrip, waar een groot verschil in is. En er is een weg vanuit het wereldse naar het hemelse. Zie, er gaan vele mensen op weg, over die weg van het wereldse naar het hemelse. In het begin van die weg is er nog weinig verschil te zien tussen de mensen die de weg van de wereld naar de hemel gaan en alle andere mensen. In het begin is die weg naar de hemel dan ook breed, heel breed en er gaan veel mensen. Maar de weg wordt steeds smaller en smaller. In het eerste stuk van de weg naar de hemel zijn nog veel zijwegen die min of meer parallel lopen met de weg naar de hemel. Maar gaandeweg zijn er minder zijwegen en wordt de weg smaller en smaller. En dan gaan ook steeds minder mensen over die weg, tot er nog maar heel weinig mensen over die smalle weg gaan, die door allerlei struikgewas, rovers en plunderaars ook steeds moeilijker te gaan is.

Maar kijk, diegenen die over die smalle moeilijke weg gaan, die zijn niet van hun stuk te brengen, zij zijn volhouders en wat hen voortdrijft is liefde, enorme liefde voor Mij en voor hun medemensen. En hoe smal de weg ook wordt, hoe moeilijk te begaan ook, met een enorm doorzettingsvermogen  gaan ze door, weinigen zijn het, maar zij zien allen het licht, Mijn licht en zij zullen dan ook dat licht, Mijn licht bereiken en in de hemelen worden opgenomen. Die weg die zij gaan, ben Ik in Jezus Christus en die weg volgen, is Mij volgen, dwars door alles heen!

Hemels Brood 3782

Angst is geen goede raadgever. Toch laten veel mensen zich door angst leiden, zelfs door angst overheersen. En wat bereiken zij daarmee? Meestal niet wat zij graag zouden willen bereiken, juist niet. In de natuur is angst bedoeld een prikkel te zijn tot oplettendheid. Om datgene wat gevaarlijk is en nog verborgen opkomt, op tijd te signaleren. Maar ondertussen is angst bij mensen daar volkomen los van komen te staan en doen mensen uit angst juist datgene, wat niet het beste voor hen is.

Angst overwinnen is voor velen zo moeilijk, dat ze liever in de angst blijven hangen en er voor weglopen, ook wanneer het eigenlijk helemaal niet nodig is. Want wat is angst werkelijk? Is het nog het natuurlijke signaal, wat op gevaar duidt? Nee, dat is het meestal niet. Meestal heeft het te maken met het zicht wat iemand heeft, of anders gezegd, niet heeft. Juist een beperkt zicht kan iemand angst geven voor het onbekende, voor wat hij niet met alle zekerheid kan overzien en beheersen kan. Angst niet te weten hoe iets gaat uitpakken, gaat verlopen. Het kan goed gaan maar evengoed kan het fout gaan. O ja, het gaat fout, daar komt de angst, het kan fout gaan, het gaat vast fout. En dan maar liever voorkomen dat het fout gaat en niets doen. Dan maar luisteren naar de angst.

Zo is dan steeds angst de raadgever, terwijl Ik de raadgever zou moeten zijn. Als je tenminste het goede voor je medemensen en voor jezelf wilt. In elke situatie ben Ik de beste Raadgever. En, Ik ben ook de weg waarlangs je je angst kunt overwinnen. Hoe moeilijk ook, Ik kan je helpen je angst te overwinnen in elke situatie. Als je bij Mij komt en naar Mijn raad luistert, zul je elke angst overwinnen!