Hemels Brood 3597 t/m 3627

Hemels Brood 3597

Mensen zeggen gemakkelijk: Uw wil geschiede. Maar wat zij daar dan graag bij hebben, is dat Mijn wil aan hun verlangens tegemoet komt of minstens rekening houdt met hun verlangens. Als iemand zegt: Uw wil geschiede, dan is dat niet genoeg, het zeggen alleen is niet genoeg. Ik kan pas werkelijk Mijn wil laten geschieden voor wie dat vraagt, als diegene daarbij ook werkelijk al zijn eigen invullingen, zijn eigen wensen en verlangens, zijn eigen willen, helemaal bereid is, los te laten en dan ook daadwerkelijk helemaal los laat.

Ook datgene wat hij diepverborgen en weggeduwd heeft en niet meer aan denkt. Want ook al denk je ergens niet meer aan, ook al heb je het uit je bewustheid verbannen, het speelt nog steeds mee. Het is pas werkelijk weg, als je het doorwerkt hebt en losgelaten hebt. Onderzoek je innerlijk daarom altijd diep, als je wilt zeggen: Uw wil geschiede, als je het werkelijk meent en werkelijk bereid bent om alle consequenties van Mijn wil te aanvaarden. Want als je het werkelijk meent en er is nog iets van eigen invulling, eigen wensen en verlangens, maar je hebt dat diep weggestopt, dan is dat hetgeen je tegen aan gaat lopen, op het moment dat je heel gemeend en overtuigd zegt: Uw wil geschiede.

Want Mijn wil is dan, eerst jou van je misvattingen af te helpen, jou van verborgen eigen willen en verlangens af te helpen, omdat dat obstakels zijn voor een goede uitwerking van Mijn beste willen voor jou. Want altijd heeft Mijn willen voor jou het beste eindresultaat voor jou voor ogen en dat is: komen tot volmaakte ware onbaatzuchtige liefde. Al wat daar een belemmering voor is, zal Mijn wil aanpakken om bij jou op te ruimen. Daarom kan het zeggen: Uw wil geschiede, heel anders uitpakken dan jij zou willen, dan jij zou verwachten.

Wie zegt: Uw wil geschiede, laat hij dat geheel oprecht en gemeend zeggen en daarbij bereid zijn, alles te aanvaarden wat Mijn wil tot stand brengt. Ik kan je zeggen, dan komt het altijd helemaal goed!

Hemels Brood 3598

Er zijn mensen, die onverbeterlijk slecht zijn op aarde. En het lijkt hen niets te doen. Het lijkt of hen niets in de weg gelegd wordt. En wat er ook op hun pad komt, zij rechten dat weer met slechtheid, met misdaad. In de zekere vrijheid die de mens op aarde heeft, kan dat gebeuren. Maar er is een hiernamaals, ook voor al diegenen die op aarde het slechte doen, voor de misdaad kiezen. Bewust waarheden verdraaien, bewust en ernstig liegen en bedriegen, om er zelf beter van te worden. Rijker, machtiger.

Tot op zekere hoogte kunnen zij zo slecht zijn en hun misdaden volhouden. Maar in het hiernamaals wacht hen de eeuwige dood. Dat is een levend niet weten wat leven is. Een levend dood zijn. En in het hiernamaals is het heel moeilijk voor hen, om uit die eeuwige dood verlost te worden. Omdat zij niet weten. Zo sterven zij niet werkelijk, maar leven doen zij ook niet werkelijk. Zo zullen zij de eeuwige dood ervaren als een kwelling, een eeuwige kwelling. Door hun onwetendheid begrijpen zij hun toestand niet. En het is voor hen dan ook heel moeilijk om tot begrip te komen. Omdat zij niet gewend zijn levend te denken. Al op aarde waren zij dood. Alleen beseften zij hun dood niet en beseften zij het leven niet, het werkelijke leven. In het hiernamaals zijn zij aan zichzelf overgeleverd. Dan is wat zij met hun slechte daden verzameld hebben, weg voor het hiernamaals. Wat hen op aarde door de vrijheid van keus gelaten is, zijn zij allemaal kwijt in het hiernamaals.

Op aarde zijn zij tijdelijk, in het hiernamaals eeuwig. Daarom heet het dan ook daar, de eeuwige dood. Maar gelijk een plaats in de hemel een toestand is, zo is eeuwig in het hiernamaals ook een toestand. Wel een heel andere. Die toestand zal op langere tijd zijn uitwerking hebben op de verstokte misdadiger. Het zal veel ongenoegens geven. Met de mogelijkheid het ware leven te ontdekken, uit Mijn liefde te ontdekken, wat waar leven is en uit de eeuwige dood op staan. Wie oren heeft, die hore!

Hemels Brood 3599

Waar anders ben Ik, dan in je hart? Waar anders ben Ik, dan in ieders hart? En wat anders ben Ik, dan liefde, onbaatzuchtige ware liefde? Voor jou en voor iedereen. Nu en altijd. Maar lang niet iedereen beseft dat, begrijpt dat, weet dat. Laat het hen weten, waar Ik ben en wie Ik ben. Maar zoek eerst Mij beter te kennen, zoek eerst beter te beseffen waar Ik ben. Want Ik ben nergens en toch ben Ik overal. Ik ben niets en toch ben Ik alles. Je ziet Mij niet en toch ben Ik te zien. Dat is het verschil met natuurlijk materieel en geestelijk. De natuurlijk materiële mens kent Mij vaak niet, ziet Mij nergens, in niets. Terwijl de geestelijk beseffende mens Mij kent, Mij ziet in alles en weet dat Ik er altijd ben.

Wat wil je aantonen? Dat Ik ben, waar Ik niet ben? Toon aan waar Ik wel ben. Wat wil je aantonen? Wil je aantonen wie Ik niet ben? Toon aan wie Ik ben. Maar weet dan wel eerst het verschil. Want er is verschil tussen weten en weten. Tussen kennen en kennen. Tussen goed en goed. Tussen waar en waar. Zolang je het verschil niet goed kent, is er verschil. Pas als je het verschil kent, kun je het één als het één en het ander als het ander zien, kun je zien wat goed is en wat goed. Maar nog iets. Wie precies het verschil kent, kent ook precies het verschil tussen Mijn wil en zijn wil. Dat is een hele belangrijke om goed en precies te beseffen. Want wie denkt Mijn wil te kennen en kent hem niet, hoe kan hij dan zijn wil gelijk aan Mijn wil brengen?

Zonder Mijn hulp, zonder Mijn zegen gaat dat niet. Hoe goed bedoeld ook. Maar dat is het ene goed. Er is ook nog het andere goed. Het verschil tussen goed en goed is, dat het ene goed waar is, het andere niet. Maar welk waar is waar?

Dat lief mens, ben Ik, Ik ben waar. Ik ben goed. Ik ben alles. Kom dan in je hart bij Mij voor het goede goed, voor het ware waar, voor het echte zicht, het ware besef, voor ware liefde, voor Mijn ware wil!

Hemels Brood 3600

Het verlangen om Mij te zijn, Mijn liefde te zijn, voor Mij te werken en medemensen te helpen, naar ware liefde te helpen, naar Mijn liefde te helpen, is Mij genoeg. In dat verlangen kun je alles verder aan Mij overlaten. In dat verlangen kan Ik je vormen, je leiden. Kan Ik je al wat nodig is geven, zonder dat je daar zelf voor hoeft te werken. Het enige werken wat jij hoeft te doen, is je verlangen naar Mij zuiver en oprecht, eerlijk en waar te houden. Is nergens van dat verlangen afwijken en nergens een eigen invulling aangeven. Ook niet iets precies zo of zo verwachten.

Want om je verlangen naar Mij te zijn, Mijn liefde te zijn, waar te maken en je tot een ware knecht van Mij te maken, zodat je je medemensen in Mijn liefde kunt brengen, is het nodig dat je eerst zelf helemaal in Mijn liefde bent, je helemaal aan Mijn liefde overgeeft, je het juiste en nodige inzicht helemaal hebt en geen eigen neigingen meer vóór Mijn wijsheid zet. O nee, je hoeft niet volmaakt te zijn, om een knecht voor Mij te zijn. Want zo ben je al knecht voor Mij. Uit je geloof in Mij zoals je bent, ben je al knecht voor Mij. Maar jouw ambities liggen hoger dan dat. Daar is meer voor nodig. Jouw verlangens liggen bij je ambities, terwijl ze bij Mij, vooral bij Mij zouden moeten liggen, om je wens tot hulp aan medemensen waar te maken.

Mijn liefde is de stal. Alleen Mijn liefde. Wees die stal. En begrijp dat die stal geen gebouw is, geen woonoord, maar een hoedanigheid. Kom in Mijn stal, betekent dan ook, kom in Mijn liefde. Breng alle schapen mee in Mijn stal, betekent: breng allen die daarvoor openstaan in Mijn liefde. Zodra je het verschil ziet tussen Mijn stal en jouw “stal”, zal alles beetje bij beetje op zijn plaats gaan vallen, als je geheel op Mij vertrouwt. Kleef niet vast aan je eigen ideeën. Gebruik je vrije wil, om naar Mij te verlangen, naar Mij zijn, naar Mijn liefde zijn, Mijn wijsheid. Laat los en krijg al wat nodig is, om Mijn schapen veilig in Mijn stal te brengen!

Hemels Brood 3601

Uit jou, lief mens, schijnt Mijn licht. Uit ieder mens die Mij liefheeft, schijnt Mijn licht. Te meer die liefde voor Mij in jou groeit, des te meer straal je Mijn licht. Ook al besef je nog niet steeds hoeveel licht je straalt. Want er zijn veel mensen die jouw licht niet zien, hun ogen zijn verblind door allerlei misvattingen en het ware licht wat jij met je liefde voor Mij uitstraalt, bereikt hen niet, bereikt hun hart niet. Daarom lijkt het voor jou, alsof je maar weinig van Mijn licht doorgeeft. Maar je geeft veel licht en liefde van Mij door, alleen zijn er maar weinig mensen die het zien, die het bemerken, die het voelen.

Laat je daar niet door ontmoedigen. Blijf sterk in je liefde voor Mij en blijf Mijn liefde voor jou ook diep in je voelen. Houd dat vast als een schat in je hart, die nooit meer weg kan gaan. Want Mijn licht heeft jou bereikt, heeft jouw hart diep verwarmd en het zal je altijd omringen. Wat er op aarde ook allemaal mag gebeuren, niets is zonder Mijn liefde en zo ben jij ook nooit zonder Mijn liefde. Je bent gezegend door Mij en zo kun je Mijn liefde voelen, diep in je Mijn liefde begrijpen, dat is Mijn zegen aan jou. Maar op aarde ben je mens, ben je in het vlees, dat is, tussen alle verleiding geplaatst. In je mens zijn voel je ook alles wat geen liefde is, wat ernstig afwijkt van liefde en van tijd tot tijd bedrukt dat je. Dat is het aardse bestaan wat alle mensen doormaken.  Wat niet prettig voelt en vooral in tegenstelling is met Mijn ware liefde, die jij van binnen ook zo diep mag voelen.

Houd je daar aan vast, vooral op momenten dat het aardse je benauwt. Dan zal Mijn liefde je gemoed verzachten, zodat wat geen liefde is, dragelijker wordt. Je bent Mijn licht tussen al wat geen licht nog heeft. Je bent Mijn liefde waar Mijn liefde nodig is. Laat het zijn zoals het is, Mijn liefde leidt je bij alles. In Mijn licht ben jij, in Mijn liefde mag jij zijn. Zelf Zijn.

Hemels Brood 3602

Hoe dichter je bij de waarheid komt, des te minder mensen gaan dat zien. Des te minder mensen zijn het met je eens. Want veel mensen kennen de waarheid niet en zoeken ook de waarheid niet. Zoeken wat hen het beste uitkomt in hun dagelijkse behoeften. Er is veel vermaak voor de mensen, waar zij aan kunnen deelnemen, zodat hun aandacht steeds meer bij dat vermaak ligt, dan te zoeken naar de waarheid van leven. Dat biedt hen geen plezier en het weten van waar leven heeft hun interesse niet.

Wees daarom niet verbaasd, als wat je in waarheid naar voren brengt en met de beste bedoelingen, niet beluisterd wordt, geen of bijna geen aandacht krijgt. Want wat jij in je leven belangrijk vindt en naar streeft, daar zijn maar heel weinig mensen in geïnteresseerd. Hoe dichter je bij de waarheid komt en daarover wilt spreken, daarover wilt doorgeven, des te meer mensen keren zich om en gaan het gesprek niet aan. Maar, blijf jij toch wel in gesprek met Mij en wees paraat dichter bij Mij te komen, dichter bij waarheid van leven te komen. Ook al zijn velen daar niet in geïnteresseerd, blijf dan wel er zijn, voor die kleine groep mensen, die wel geïnteresseerd is en voor die kleine groep mensen die dwalen en vaste grond nodig hebben.

Wees jij dan in Mijn Naam die vaste grond waarop zij stevig kunnen staan en hun twijfels in duidelijk begrip worden omgezet. Weet daarbij, dat Ik je kracht ben, dat Ik jouw liefde ben, dat Ik jouw geduld ben, dat Ik jouw doorzettingsvermogen ben, dat Ik jou nooit alleen laat staan, nooit alleen laat gaan. Ik ben je Schepper, je hemelse Vader, je God, Ik ben in Jezus Christus je verlosser van al wat je niet kunt en van al wat nog niet naar ware liefde is. Ik heb je lief, oneindig lief en Ik vraag je, lief kind, geef niet op, om welke moeilijkheid dan ook, geef niet op. Blijf op Mij vertrouwen, in Mijn liefde ben je eeuwig geborgen!

Hemels Brood 3603

Je mag het zelf kiezen, wat je wel en wat je niet wilt. Maar denk daarbij goed na, wat je uiteindelijk eigenlijk wilt. Wil je de wereld, met al haar glamour en glitter of wil je de hemel, niet te zien als glamour en met schittering, niet zo bekend als de wereld, veel minder zichtbaar en merkbaar voor de mensen om je heen.

Denk er goed over na. Want de wereld mag dan wel heel veel, goed zichtbare verlokkingen hebben, die schitteren en oogverblindend zijn, de zinnen prikkelend en zij lijkt heel veel te bieden te hebben, terwijl je van de hemel niet veel te zien krijgt, terwijl de hemel vooral verborgen houdt wat het te bieden heeft, niet bepaald zinnen prikkelend is, niets zichtbaars te bieden heeft, maar dat wil niet betekenen dat de hemel je uiteindelijk niet meer te bieden heeft dan de wereld.

Uiteindelijk. Want de hemel komt na de wereld. De wereld presenteert zich eerst, daarna komt pas de presentatie van de hemel. Dat maakt, dat heel veel mensen al bij de wereld blijven hangen. Wat zul je nog verder kijken, als de wereld met al haar glamour en glitter je bevalt en ogenschijnlijk zoveel te bieden heeft wat geweldig aantrekkelijk is? Zo komt de hemel voor heel veel mensen al helemaal niet aan bod. Tevreden als zij zijn met alle glitter en glamour van de wereld. Maar wat dan ergens onderweg blijkt, is dat die wereld toch niet die glamour en glitter blijft, als je je er eenmaal in begeeft. Dat het schitterende, zinnen prikkelende vervaagd en dat er heel onaangename situaties kunnen ontstaan. Dan worden veel mensen meegesleurd in die onaangename situaties en zo komen ze er niet meer toe, om voor de hemel te kiezen, druk als zij zijn, om hun hoofd boven water te houden en uit de misère van de wereld te komen.

Als je dit weet en beseft dat de wereld bedrieglijk is en er een hemel is, die niet zo duidelijk te bemerken is, maar wel veel meer waarheid en goeds te bieden heeft, als je er voor kiest, dan lijkt het Mij toe, dat je ook begrijpt, dat je het beste aan de wereld voorbij gaat en voor de hemel kiest. Zodra je de oprechte keus hebt gemaakt, gaat je weg over de aarde naar die hemel. Maar niet, zoals je direct in de wereld bent, als je dat kiest. Voor de hemel is er een weg die je eerst te gaan hebt. Voor wie gelijk voor de hemel kiest, is die weg kort. Voor wie eerst de wereld ingestapt is, is die weg langer.

Maar wie er voor kiest, die komt er! En in de hemel vindt diegene alles wat de wereld belooft, maar niet geeft. In die hemel is alle goeds en de oneindige liefde, in de grootste gelukzaligheid. Maar dat zie je pas, als je de wereld en haar valse beloften los laat en helemaal oprecht kiest voor de hemel, dat is, al wat de wereld niet is, als je kiest voor ware oprechte onvoorwaardelijke liefde!

Hemels Brood 3604

Ik zeg je niet hoe je moet zijn, Ik zeg je hoe je het beste kunt zijn. Omdat er een verschil is tussen wat wel en wat niet waar is, tussen wat wel en wat geen liefde is, tussen wat goed en niet goed is. Omdat er een verschil is in de uitwerking in je leven van het één en het ander. Het één geeft een heel ander resultaat dan het ander. En het verschil van het één met het ander is ook het verschil in resultaat.

Zo heeft naar waarheid handelen uiteindelijk een heel ander resultaat dan naar onwaarheid handelen. Nu weten veel mensen dat heus wel. Toch, in hun vrijheid van keuzen vergeten zij dat nog al eens. Dan zijn zij verbaasd om problemen op hun weg tegen te komen. Velen verwijten Mij zelfs die problemen. Alsof Ik de keuze voor hen gemaakt heb. Alsof Ik geen liefde voor  diegenen zou hebben. Maar juist ben Ik degene die niet kiest, dat doet de mens toch zelf. Alleen, niet iedereen overziet de gevolgen van zijn keus. En dan ben Ik er om te helpen. Dan ben Ik er voor advies, wat de beste keus is. Ook kan Ik uitleggen, waarom iets niet de beste keus is.

Alleen, veel mensen hebben nog niet geleerd hoe te luisteren naar Mijn innerlijke raadgevingen. Veel mensen doen zich ook de moeite niet, om innerlijk een waar en oprecht contact met Mij op te bouwen. Dit is dan ook de eerste raad die Ik jullie allen steeds opnieuw geef: zoek in jezelf eerst Mij, Mijn liefde, Mijn raad, zoek eerst in jezelf een contact te leggen met Mij en zo Mij te kunnen beluisteren.  Want wil je het echt goed doen en alle kracht en sterkte krijgen voor al wat je overkomt, dan heb je Mij nodig. Niet in dwang, niet dat je iets persé van Mij moet, maar Ik raad het je aan, in grote liefde voor jou, raad Ik het je aan.

Hemels Brood 3605

Ga er van uit, dat wat je in de wereld ziet, nooit is wat je denkt te zien. Ga er van uit, dat je altijd wel een aantal gegevens mist en daarom niet kunt weten hoe het precies is. Dat ieder mens een weergave van een gebeuren geeft, wat nooit helemaal klopt. Vorm daarom nooit een uitdrukkelijk oordeel. Laat altijd ruimte in je denken voor de “missing link”. Dan maak je de minste vergissingen in je besluiten.

Want in de wereld gebeurt veel wat van buiten als goed en zuiver zich toont, maar het achter de schermen niet is. Wie gemakshalve maar afgaat op wat hij ziet, die kan heel onaangenaam terecht komen. Luiheid blijkt dan alleen extra werk te geven. Wie meer wil zien dan de wereld laat zien, die doet er het best aan bij Mij te komen, voor een zuiver oog, voor een zuiver oor en het allerbelangrijkste, voor een zuiver hart. Want wie een zuiver hart heeft, die heeft daarmee ook een zuiver oog en een zuiver oor en die zal ook zuiver spreken. Dan zie je werkelijk hoeveel onwaarheid de wereld heeft, terwijl zij zich allerverleidelijkst voor doet. Waarheid, eerlijkheid, oprechtheid, zuiverheid zijn de kanalen waarlangs je tot in de diepten van de wereld kunt zien en kunt ervaren hoe corrupt het wereldse in zichzelf is.

Wie daarvan op de hoogte is, die kan daar beter mee omgaan. Die kan betrokkenheid met de wereldse corruptie voorkomen. Als je weet waar de vijand zich bevindt en wat zijn plannen zijn, kun je de vijand verslaan, in dit geval, door de wereld te ontwijken. Voor de wereld kun je je onzichtbaar maken, als je er niet in mee gaat, als je in waarheid blijft, als je die niet bestrijdt, als je er geen deel aan hebt op welke manier dan ook. Maar dan ben je niet populair, niet gezien, heb je geen macht, ben je in omgang niet interessant. Als je dat kunt accepteren, als je ten aanzien van de wereld, de minste plek kunt accepteren, de afwijzingen kunt aanvaarden, kunt accepteren dat je genegeerd wordt, dan ben je op weg naar de hemel. Als je dan groeit in onvoorwaardelijke liefde in alle nederigheid, vasthoudend en vastbesloten, dan zul je al gauw de poort van de hemel voor je zien en Mijn overgrote liefde voelen, tot in de hemel, het volle levensgeluk!

Hemels Brood 3606

Kijk niet om je heen naar wat andere mensen doen of laten. Kijk naar je zelf, kijk wat je zelf doet of laat. Kijk naar hoe jij zelf met mensen omgaat. Hoe je met alle situaties die zich voordoen omgaat. En bedenk je dan, of je naar liefde handelt, of je naar waarheid handelt, of je naar beste kunnen voor je naasten handelt. Kijk dan bij je zelf of je niet hier en daar iets voor eigen genoegen ten koste van je naasten doet, iets niet naar waarheid zegt, een verdraaiing geeft in je verhaal.

Ben je zelf wel altijd eerlijk, wel altijd oprecht, wel altijd in ware liefde? Waarschijnlijk niet. Misschien niet omdat je het niet weet, of omdat je het niet wilt, maar sommige situaties nemen je als het ware mee, die zijn haast niet op te lossen, zonder een beetje verdraaiing of zonder een kleine leugen of zonder een beetje eigenbelang. Toch zeg Ik je, alles is in ware onbaatzuchtige liefde op te lossen, alles. Tot in het kleinste detail. Maar vooral ook in het grotere verband. Ik zeg alleen niet dat het gemakkelijk is. Want als je met een aantal mensen iets samen doet en zij nemen het niet zo nauw, dan is het heel moeilijk, om in die samenwerking zelf wel in alles naar waarheid oprecht en te goeder trouw te blijven handelen.

Juist in zulke situaties, waar je haast gedwongen wordt om ergens je goede voornemens bij los te laten, is het zo heel belangrijk om bij Mij te komen en Mij innerlijk te vragen hoe het beste te handelen, hoe in waarheid te blijven, hoe in juiste liefde te blijven. Dan is het heel belangrijk dat je heel goed in je zelf naar Mij luistert en Mijn advies aan jou, wat je innerlijk kunt voelen, opvolgt. Ik weet dat de wereldse verleiding heel moeilijk te weerstaan is, de duivel en zijn werken zijn heel slim en laten zich heel vaak heel anders aanzien dan de werkelijkheid is. Daarbij gebruikt hij jouw zwakheden in wensen en verlangens. Daar manipuleert hij je zo veel hij kan.

Erken je zwakheden, je wensen en verlangens en kom in je hart bij Mij. Luister naar Mij en Ik zal je in je hart advies geven en je sterken en kracht geven naar Mijn advies te handelen, zodat je in ware liefde kunt blijven, ondanks alle verleiding!

Hemels Brood 3607

In de wereld zijn rangen en standen. Daar is iemand belangrijk of van geen betekenis. Daar is een verschil tussen rijk en arm, daar hebben mensen privileges, terwijl anderen dat niet hebben. In Mijn hemelen zijn geen rangen of standen. Daar is iedereen gelijk, ieder heeft voor Mij dezelfde waarde, dezelfde betekenis. Daar is geen rijk of arm. Daar zijn geen privileges voor de één wel en voor de ander niet.

Maar weet wel, dat wie zich op de aarde naar wereldse maatstaven gedraagt, aan rangen of standen meedoet, verschil tussen rijk en arm in stand houdt, voorrechten naar zich toetrekt en anderen onthoudt, die zal niet in Mijn hemelen zo gemakkelijk komen en al helemaal niet in Mijn hemelen kunnen zijn. Dat is eenvoudig weg niet mogelijk. Als je daarbij bedenkt dat Mijn hemel geen plaats als zodanig is, maar een hoedanigheid van zijn, dan kun je ook begrijpen, dat wie zich in de hoedanigheid van eigenliefde bevindt, zich daarmee niet in Mijn hemelen bevindt, waar alleen ware liefde kan zijn. Dus wie zich niet in de hoedanigheid van ware onbaatzuchtigheid bevindt, die is hoe dan ook niet in Mijn hemelen. Daarmee kun je dan ook begrijpen, dat je Mijn hemelen nergens anders hoeft te zoeken, dan in jezelf. In je eigen hoedanigheid.

Komt jouw hoedanigheid in alles overeen met ware zuivere volkomen onbaatzuchtige liefde in waarheid, dan is jouw hoedanigheid hemels en zul je in de hemel zijn. Op aarde of na je verblijf op aarde. Kijk daarom niet naar de blauwe lucht als de hemel, kijk naar jezelf, naar je eigen ware hoedanigheid. Is dat de wereld of is dat de hemel? Groei op de aarde uit tot in de hemel en kom tot het ware levensgeluk, de ware eeuwige gelukzaligheid, de hoogste hemel. Laat de aarde je pad zijn om tot in de hemel te komen. Laat je niet in de wereld meetrekken, maar volg je weg tot in de hoogste hemel. Het grootste geluk wat in je is, dat is de hemel. Met ware liefde in je hart, bereik je juist daar Mijn hemelen!

Hemels Brood 3608

Alles wat van Mij komt is Heilig. Alleen Ik, jullie Schepper en hemelse Vader in Jezus Christus, ben Heilig. Maar wat is Heilig? Want bij jullie kunnen ook mensen heilig verklaard worden. Dan kan het niet anders dan dat mensen een andere betekenis geven aan het woord heilig, dan het in werkelijkheid is. Heilig is voor jullie mensen moeilijk te begrijpen in de ware betekenis.

Heilig is onkreukbaar in alles. Is volkomen waar zuiver Leven. Is volkomen ware alles doordringende volmaakt zuivere onbaatzuchtige liefde. Heilig is onaantastbaar voor welke afdwaling dan ook. Heilig is oneindig zuiver. Heilig is nog veel meer, in aardse mensentaal niet te omschrijven. Geloof Mij, er is geen mens op aarde werkelijk heilig of heilig geweest toen hij op aarde was. Alleen Ik, de kern van alle leven, van ware liefde, van oneindige wijsheid, van eeuwige oneindige waarheid, van onmeetbare zuiverheid, ben Heilig. Er is geen mens van die zuiverheid, omdat geen mens uit zichzelf die zuiverheid is. Alleen Ik ben die zuiverheid en alleen van Mij kan een mens die zuiverheid krijgen. Ik ben dan die zuiverheid in die mens, waarmee die mens dan ook niet heilig wordt, maar Ik in die mens.

Geen mens op aarde heeft Mij in die volkomen zuiverheid al in zich opgenomen, behalve Jezus Christus, Die Ik als Mens Zelf Ben. In Hem ben Ik Heilig. Laat niemand zeggen dat hij heilig is. Want Ik alleen ben Heilig. Dit zeg Ik niet om Mijzelf op een voetstuk te zetten, Ik zeg het in jullie belang. Want zolang iemand nog denkt dat een mens in zijn aardse leven heilig kan zijn of worden, zolang heeft diegene nog een misplaatst beeld van Mij en heeft diegene nog geen waar besef van Mijn wezenlijkheid, Mijn ware betekenis van bestaan. Daarom zeg Ik jullie hier, Ik Ben Heilig. Alleen Ik. Zodra je dat in de juiste betekenis begrijpt, begrijp je ook je eigen leven en het wezenlijke van je leven meer en meer. Te meer je dat begrijpt, des te meer kom je in de werkelijkheid van bestaan.

Van eeuwig bestaan. Niet alleen nu op de aarde, maar altijd al en altijd door. Ook al heb je geen geheugen van voor je bestaan op aarde, je leeft. Waar leven is eeuwig. Zo kun je begrijpen, dat je leven geen begin en geen einde heeft, omdat Leven oneindig eeuwig is. Dat is niet afhankelijk van wat jij je wel of niet herinnert. Wat wel belangrijk is, is dat je beseft dat je leven, je ware werkelijke Leven, Heilig is. Omdat Ik Heilig Ben. Ik ben jouw werkelijke ware eeuwige Leven.

Hemels Brood 3609

Ieder mens heeft favorieten. Wereldse favorieten, waar hij als het ware aan vast kleeft. Het zijn verleidingen, verlokkingen, waar hij aan gewend is geraakt en die hij moeilijk kan afstaan. Het zijn als het ware wereldse verslavingen, die hij niet kan loslaten. Gewenningen, die alleen door de gewenning worden vastgehouden.

Soms zijn het geen werkelijk schadelijke gewenningen, maar er zijn ook wel schadelijke gewenningen.  Die kunnen een gezondheidsprobleem geven, of geestelijke groei in de weg staan. Dan is het beter los te komen van die gewenning. Daar is een hele sterke wil voor nodig. En al heeft een mens in allerlei opzichten een hele sterke wil, die wil is ineens niet half zo sterk meer, als het gaat om het loslaten van een gewenning, een verslaving. Want, of het lichaam, of de ziel, vraagt uitdrukkelijk om die gewenning voort te zetten en daar mankeert het dan de wil om daar geen gehoor aan te geven. Want het lijkt iets prettigs, iets wat genoegen geeft, te moeten af staan en er niets voor in de plaats terug te krijgen. Zo lijkt het heel sterk. Hoe langer de gewenning, des te sterker de behoefte om niet los te laten. Dan is er ook altijd wel een hele goede reden, om aan die gewenning vast te houden.

Ik zie al die gewenningen, Ik zie hoe vast iemand aan een gewenning zit. Ik zie dat er ergens wel een gedachte is, om de gewenning te willen loslaten, bij sommigen zelfs al vrij sterk. Maar nog niet sterk genoeg. Ik neem het niet over, de mens houdt zijn vrijheid. Ik help wel. Op de achtergrond help Ik de wil van ieder krachtiger te maken, om al wat voor diegene niet goed is, los te laten. Maar het is altijd nodig, dat de mens zelf zijn keuze maakt. Maak zelf je keuze en vraag Mij om de nodige kracht, als je keuze het loslaten van een aanklevende gewenning is. Maar, wil die kracht dan ook. Pas als je die kracht werkelijk wilt, krijg je die ook. Pas als je Mijn kracht werkelijk wilt.

Hemels Brood 3610

Wat mensen om je heen ook zeggen, ga af op je hart. Als je twijfelt en je kunt in jezelf niet vinden, wat het juiste is om te doen, doe dan wat je in je als het beste denkt te voelen om te doen. Meet wat mensen zeggen af aan je innerlijke gevoel, maar let daarbij op, dat je je eigen wensen en verlangens niet op de voorgrond zet. Twijfel kan juist komen door eigen wensen en verlangens. Die staan dan vóór je ware zuivere onvoorwaardelijke gevoel, waar Ik je raad kan geven.

Als je die verlangens kunt loslaten, ga je Mijn raad wel weer voelen. Als het je niet lukt om je vrij te maken van verlangens, kies dan voor datgene wat in je gevoel het beste lijkt. Gaandeweg ga je dan wel ervaren of dat werkelijk het beste is. En gaandeweg kun je dan alsnog je keuze bijstellen en terugkomen op de beste weg om te gaan. Want het is op zich toch zo, dat je voor Mijn weg wilt kiezen. Dat kan Ik wel zien. Daarom laat Ik je wensen en verlangens wel eens sterker in je opkomen, zodat je door je keuze tot klare inzichten gebracht wordt en verlost wordt van je verlangens. Zo is het soms zelfs nodig de wens van je verlangens te volgen, om van je verlangens in een bepaald opzicht bevrijd te worden.

Ja, Ik bevrijd je, door je op te laten gaan in je keuze en zo te ervaren wat die je brengt. Dan krijg je nieuwe inzichten die je in het vervolg zullen helpen in zuiverheid te komen en je zult dan over die situaties geen twijfels meer hebben, maar precies weten, wat het beste is in dergelijke situaties. Zo help Ik je van tijd tot tijd tot betere inzichten te komen. Val jezelf daarom niet te hard, als je meegetrokken bent in een eigen verlangen. Want soms laat Ik je gaan, maar uiteindelijk kom je er wel achter en ga je je nieuwe waarheden eigen maken. Belangrijk voor jou, voor je groei naar waar leven, naar Mijn volkomen liefde.

Hemels Brood 3611

Je bent een gezegend mens, die Mijn liefde voelt. Want er zijn velen die geen enkel besef hebben van Mijn liefde en Ik heb hen allen lief. Ik heb alle mensen lief. Er zijn velen die daar geen weet, geen besef van hebben. Er zijn er een aantal die weet hebben van Mijn liefde voor alle mensen, maar er zijn er maar weinig, in het totaal van alle mensen gezien, heel weinig, die Mijn liefde ook daadwerkelijk voelen, diepgaand voelen. Daarom, jij, die Mijn liefde in je hart, in je leven voelt en ervaart, je bent gezegend. Want het zijn niet velen, die Mijn liefde al in hun hart zo vrij kunnen voelen.

Bij jullie op aarde is bij de wereldse mens, al wat zeldzaam is, van grote waarde. Nu is het voelen van Mijn liefde op aarde een zeldzaamheid, maar voor de wereld heeft het toch weinig of geen waarde. Voor jou heeft het grote waarde. Maar verwacht niet dat de wereldse mens die waarde ziet. Hoe zou hij, want hij voelt niet, wat jij voelt en beseft! Voor de werelds gerichte mens zijn heel andere zaken van belang en van waarde. Maar, weet jij dat de zegen van Mijn liefde op jou rust. Dat heeft een rede voor de wereld. Want mede door jou kan Mijn liefde de wereld bereiken. Zoals Ik in Jezus Christus in de wereld gekomen ben, zo kom Ik weer. Eerst in de harten van mensen, zoals Ik in jouw hart ben. Niet als een verdienste van jou, maar als een zegen van Mij. Niet alleen voor jou, maar vooral ook voor de wereld.

Zo is ieder die Mijn liefde in zijn hart al duidelijk voelt, een zegen voor de wereld. Zodat de wereld kan zien en kan ontmoeten. Mijn liefde in jou kan gaan zien en ontmoeten. Dat is een zegen en tegelijk ook een last. Omdat de wereld ware liefde nog vaak afwijst, niet herkent als liefde. Maar de last die dat geeft, draag jij niet alleen, draag je zelfs helemaal niet, Ik draag die voor je. Het is Mijn last die je voelt met Mijn liefde. Vertrouw op Mij, dan voel je geen last meer, alleen nog Mijn liefde!

Hemels Brood 3612

Er is een verschil tussen willen weten en willen weten. Wetenschappers willen weten om het weten, om er in werelds opzicht mee te scoren, om iets te bereiken. Daar gaat heel veel geld in om. En er is uiteindelijk maar heel, heel weinig wat zij te weten komen. Ook al lijkt de wetenschap heel ver, er is zoveel bij wat achteraf gezien niet waar blijkt te zijn. Dat is het zogenaamde weten van de wetenschappers.

Maar er is ook een ander willen weten. Dat is niet het wereldse willen weten, het willen weten hoe dingen in elkaar zitten tot op de kleinste molecuul en zelfs verder. Dat is het willen weten wie Ik werkelijk ben, wat leven werkelijk is, hoe je werkelijk tot de ware liefde kunt komen, zodat je de verleiding van al het tegenovergestelde kunt weerstaan. Dat is een heel ander willen weten. Nu zijn er mensen die denken wetenschappelijk tot antwoorden te kunnen komen op die vragen, wie Ik ben, wat waar leven is en hoe tot ware liefde te komen. Ik zeg je, ze zullen er op die manier niet achter komen. Want het wetenschappelijke weten heeft niets met het ware weten van doen. Ik ben niet wetenschappelijk uit te pluizen, om het zo maar eens te zeggen. Maar, Ik kan je wel zeggen, dat juist diegenen die niets wetenschappelijks over zich hebben, maar graag Mij begrijpen, graag Mij beter leren kennen, graag tot waar leven willen komen en van Mijn liefde willen leren, om ook zelf die liefde te leven, heel veel van Mij te weten krijgen.

Zonder enige wetenschappelijke ondergrond of besef daarvan, weten zij vele malen meer al, dan de beroemdste wetenschapper. Denk niet, dat zij hetzelfde aanzien hebben. Zij hebben in het wetenschappelijke en vaak zelfs daarbuiten ook nog, weinig of geen aanzien. Omdat zij, wat zij weten, niet wetenschappelijk kunnen bewijzen. Voor hen ben Ik het bewijs. En Ik ben ook daadwerkelijk het bewijs. Het bewijs van leven, het bewijs van liefde, het bewijs van waarheid. En zij weten dat. In hun hart, in hun hele wezen weten zij dat. Laat de wetenschap zijn bewijzen maar zoeken, zij zullen het eeuwig niet vinden. Ik ben het bewijs en jij weet dat. Zo is het.

Hemels Brood 3613

Heb geduld met jezelf, zoals Ik geduld met je heb. Want Ik zie dat je goed wilt en steeds voor de goede weg wilt kiezen. Maar de obstakels op je weg remmen je af en brengen je soms op omwegen. Obstakels zijn de stukjes blindheid die je nog hebt voor Mijn liefde, de beetjes onbegrip die je nog hebt voor het ware leven, de nog wereldse kant aan je keuzen. Van al die obstakels leer je, als je wilt. Als je er niet boos over wordt.

Al die obstakels kun je met Mij samen goed overkomen. Als je het niet meteen zo helemaal goed kunt doen, zoals je wel zou willen, heb dan geduld. Rome en Parijs zijn niet op één dag gebouwd. Forceren heeft geen enkele zin. Als leren tijd kost, neem dan die tijd. Ik zal je die nodige tijd niet ontnemen, je die tijd juist in alle geduld geven. Leren door vallen en opstaan is geen schande. En je wordt er niet beter van te blijven liggen nadat je gevallen bent. Ook niet om te voorkomen dat je nogmaals valt. Sta op en val opnieuw. Zo vaak maar nodig is. Zo vaak mag je leren. Zo lang je wilt leren, zolang je tot het ware leven wilt komen, tot de ware liefde. Al lijkt dat nog zo moeilijk, het is niet onbereikbaar, als je doorzet. Wie opgeeft bereikt zijn doel nooit. Wie vasthoudt en doorzet, ondanks tegenslagen, ondanks herhaaldelijk vallen, die zal er zeker komen. Vooral diegenen die er naar streven in ware liefde te komen, zelf liefde te zijn, waarlijk te leven, vooral zij zullen hun doel bereiken. Met vallen en opstaan, maar zij zullen het bereiken.

Daarom, sta op jij, die de moed dreigt op te geven, sta op en ga dóór. Laat de moed niet zakken. Al je kansen tot waar leven liggen voor je, laat ze niet liggen omdat je ze niet ziet. Kom, sta op en ga je weg, blijf je weg gaan en gaandeweg ga je helderder zien, beter begrijpen, duidelijker Mijn stem in je herkennen. Sta op, want wie blijft liggen in de goot, wordt één met die goot. Wordt één met Mij, door vallen, maar vooral door steeds weer op te staan. Want Ik laat je liggen, als jij niet opstaat, Ik laat je liggen, omdat het je vrije keus is. Kom, zet je schouders er onder, je kunt het, kom en sta op!

Hemels Brood 3614

Elke dag wordt er door veel mensen gekeken, hoeveel winst zij kunnen maken en hoeveel winst zij gemaakt hebben. Zij zijn erg teleurgesteld, als er geen winst maar verlies gemaakt is. Alles draait om het maken van winst en het voorkomen van verlies, bij heel veel mensen. Niet alleen bij bedrijven en ondernemingen, maar ook bij de burger, de doorsnee mens, ook hij kijkt of hij niet hier of daar een voordeel kan behalen.

De hele economie is daar op ingericht. Alle reclames hebben dat als basis: winst maken. En dan vooral winst maken door op de verlangens en wensen van de mensen in te spelen. Nauwelijks om het zinvolle en bruikbare aan te bieden. Om het “willen hebben” sterk te prikkelen. En mocht er iets heel nuttigs en goeds op de markt zijn, maar er zijn niet veel kopers voor, dan houdt het op en wordt het van de markt gehaald. Wie het dan nodig heeft, die kan het niet meer vinden. Winst is belangrijker. Zo gaat het er voornamelijk aan toe bij jullie mensen op aarde. Maar zo gaat het er bij Mij niet aan toe. Ik ben niet uit op winst. Ik heb in alles altijd al winst, omdat alles altijd al van Mij is.

Maar Ik heb al wat van Mij is niet voor Mijzelf gehouden. Al wat Ik heb, heb Ik aan jullie gegeven. En zie, wat mensen er mee doen. Ja, de meeste mensen op aarde verkwanselen wat Ik hen gegeven heb. Zij handelen er mee en proberen winst te maken, met wat Ik hen als ware winst al gegeven heb. En zo verliezen zij juist die winst, die zij zondermeer van Mij gekregen hebben. Al Mijn winst. Maar, al heb Ik al wat Ik heb aan jullie mensen gegeven en al wordt daar veel van verkwanseld, toch houd Ik eeuwig nog Mijn winst. Want Ik blijf altijd in liefde geven en juist dat geeft Mij winst, echte winst. Die Ik niet voor Mijzelf houd, maar ook altijd weer weg geef, aan jullie weggeef.

Wil je echte winst? Echte Levenswinst bouw je op uit geven, liefde geven en het resultaat niet zelf houden, maar ook weer geven. Dat is het geheim voor echte ware eeuwige levenswinst. Velen weten dat niet, beseffen dat niet. Maar jij weet dat nu, doe er je voordeel mee en geef liefde, geef je winst aan je medemensen. Geef liefde en maak daarmee weer winst!

Hemels Brood 3615

Vrijheid is niet er maar op los leven en alleen doen waar je zin in hebt. Vrijheid is jezelf zijn. Je eigen, oorspronkelijke zelf zijn. Om in die vrijheid te komen is het nodig dat je je eigen oorspronkelijke zijn uit Mij gaat kennen. Om dat te kennen, is het nodig, dat je Mij ten diepste leert kennen. Want alleen door Mij, alleen uit Mij, ben jij werkelijk. En vanuit Mij ben je dan ook pas werkelijk vrij. Vrij van zonde, vrij van afdwaling van liefde, vrij om helemaal werkelijk te leven, het ware eeuwige leven te leven.

Helaas denken nog heel veel mensen dat vrij zijn betekent, alles kunnen doen wat je wilt, wat dan ook. Maar bij die soort van vrijheid, wat geen echte vrijheid is, wordt er geen rekening gehouden met de gevolgen van het doen en laten voor de medemensen.  Als iedereen zich in die zogenaamde vrijheid zou uitleven, wat denk je dat er uiteindelijk van zou komen? Moord en doodslag. Nee, de echte vrijheid is leven in volkomen onbaatzuchtige liefde en in volle waarheid in alles. Dat geeft de ware vrijheid van leven, wat niemand kwetst of verdriet doet. Alleen, die vrijheid is nog als begrip nauwelijks of niet bekend bij de mensen. Nog is voor velen vrijheid, het kunnen doen en laten wat je zelf en voor jezelf het beste uitkomt. Dat is niet de ware vrijheid.

Om te voorkomen dat mensen, door hun misvattingen over vrijheid, elkaar naar het leven gaan staan, heb Ik aan de mens de wet gegeven. Tot zolang de mens de waarheid niet in alles leeft, geldt die wet. Zodra de mens in de werkelijke vrijheid van ware onbaatzuchtige liefde komt, vervalt die wet voor hem. Ook de wereldse wet heeft dan geen betekenis meer. En die mens is in vrijheid van doen en laten.

Maar nooit zal die mens ook maar het kleinste doen buiten de liefde om. Dat is in zijn vrijheid ook niet nodig. Want wie in ware onbaatzuchtige liefde leeft, heeft alles en heeft niets meer voor zichzelf nodig. Dat geeft hem juist de ware vrijheid, zijn ware liefde!

Hemels Brood 3616

Iedereen maakt zijn eigen besluiten. Dat wat hij zelf besluit. Maar alle besluiten kan hij met Mij overleggen, zodat het de beste besluiten kunnen zijn, om te maken. In elk hart ben Ik en iedereen kan in zijn hart naar Mij luisteren, naar zijn hart luisteren. En wat hij in zijn hart beluisterd als eerlijk, oprecht, waar en zonder eigenbelang, is Mijn advies aan hem.

Zo kan niemand zeggen, ik kon niet weten wat het beste was om te besluiten en ik moest iets besluiten. Of, ik weet niet hoe te kiezen, er waren zoveel mogelijkheden. Want uiteindelijk is er maar één beste mogelijkheid, één werkelijke waarheid en dat wordt iedereen altijd in zijn hart aangegeven. Maar, al wat de mens naar eigenbelang wil, belemmert hem om naar zijn hart te luisteren en te erkennen, wat in zijn hart naar voren gebracht wordt. Dan maakt de mens het laatste besluit, wel of niet naar zijn hart te luisteren, de waarheid wel of niet te erkennen en er naar te handelen. Nu gebeurt dat laatste besluit vaak niet naar datgene wat het hart aanraadt. En dat maakt dan alle besluiten minder waard. Want wie het beste besluit niet kiest, heeft geen enkel juist besluit.

Alles begint bij je hart. Bij luisteren naar je hart. Luisteren wat in waarheid, oprechtheid en zonder eigenbelang in het hart je wordt aangeraden. Alles begint bij loslaten wat je zelf het liefste wilt. Bij je eigen belang loslaten en de weg van je hart durven volgen, Mijn advies in je hart durven volgen. Juist ook dan, als je eigenlijk denkt een andere kant op te willen, uit verstandelijke overwegingen. Want met het verstand wordt vaak juist het gevoel uit het hart weggeredeneerd. Zorg dat je altijd nog naar je hart luistert en met verstand doet, wat je hart je ingeeft. Dan neem je de beste besluiten, die je in liefde door Mij in je hart gelegd zijn.

Hemels Brood 3617

Als je maar steeds bij Mij blijft, bij alles wat je overkomt, dan hoef je niet te verdwalen. Als je na een afdwaling maar weer bij Mij terug komt, dan vind je de ware weg om te gaan weer. Maar wat is nu precies “bij Mij blijven”. Dat is al wat je doet eerst in overeenstemming brengen met Mijn onbaatzuchtige liefde, in overeenstemming brengen met Mijn eeuwige waarheid, met Mijn ijver, met Mijn geduld, met Mijn zachtmoedigheid. Dat is zo handelen, zoals Ik zou handelen. Bij Mij blijven, is in je hart steeds Mij vragen, hoe zou U nu handelen, wat zou U nu zeggen.

Toch is bij Mij blijven niet klakkeloos doen en zeggen wat Ik je dicteer. Pas als jij in jezelf het er van harte mee eens bent te handelen, of te spreken, zoals Ik je aanraad, pas dan zal het ook ten beste voor jou en betrokkenen uitwerken. Wie alleen verstandelijk, plichtsmatig, omdat Ik het aanraad, Mijn advies opvolgt, heeft niet de bijbehorende kracht in werking gezet. Pas als het hart, jouw innerlijk eigen wezenlijkheid, het er helemaal en innig mee eens is, heb je je werkelijk met Mij verbonden en blijf je werkelijk bij Mij. Zo komt het, dat mensen wel Mijn advies opvolgen, maar dat niet met de volle overtuiging uit hun eigen wezenlijke hartcentrum doen, maar uit plicht of verstandelijke overwegingen. Dan ontstaat niet het volkomen resultaat en dat brengt nog al eens teleurstelling en twijfels of Mijn advies wel zo goed was, of misschien helemaal niet van Mij.

Het is niet gemakkelijk om alle verleiding van de wereld te weerstaan en steeds in je hart bij Mij te blijven, daar Ik in je hart onzichtbaar ben en veel verleiding zich zichtbaar voordoet. Besef dan dat niets, al is het nog zo zichtbaar, dichter bij je kan zijn dan Ik in je hart. Geen mens, geen ding kan dichter bij je zijn dan Ik in jou. Daarom, je hebt vele malen meer aan Mij in jou, dan al wat je buiten je ziet en ervaart. Alleen, kom in je bij Mij en blijf in je bij Mij, dan doet al wat buiten je is er niet meer toe. Want Ik ben je innerlijke redding, bij alles!

Hemels Brood 3618

Niemand is een eilandje op zichzelf. Ik ben ook bij niemand een eilandje op zichzelf. Iedereen is met iedereen in Mij verbonden. En Ik ben in iedereen met elkaar verbonden. Zo kan niemand alleen Mij liefhebben en niet zijn medemensen. Omdat Ik in alle mensen ben, wie Mij liefheeft, heeft alle mensen lief. Wie alle mensen liefheeft, heeft Mij lief. Wie alleen zichzelf liefheeft, heeft Mij niet lief.

Eigenliefde is geen ware liefde. Daarom heeft eigenliefde geen levensvatbaarheid. Daarom geeft eigenliefde ook geen levensvatbaarheid aan de omgeving. Niemand leeft uit zichzelf. Iedereen leeft uit Mij en geeft met ware liefde leven aan elkaar. Daarom maakt het uit, hoe iemand leeft, of dat naar liefde is of niet. Daarom maakt het uit, of iemand Mij werkelijk liefheeft, of vooral zichzelf. Daarom merk je het onmiddellijk als iemand vooral zichzelf liefheeft en weinig liefde voor Mij en daarmee voor zijn medemensen heeft. Het enige hulpmiddel voor iedereen wat werkelijk helpt, is ware liefde. Want dat is de verbinding tussen alle mensen en Mij. Ik in jullie allen en jullie allen in Mij.

Die verbinding is er altijd en eeuwig. Maar wie dat niet erkent en niet naar leeft, die zet zichzelf op een eilandje. Toch, geen eilandje is werkelijk op zichzelf. Een natuurlijk materieel eilandje is omgeven door water. Maar ergens onder water is het eilandje toch door grond verbonden met het vaste land. Zo is iedereen onder al zijn ongeloof, zijn eigenliefde, zijn afdwalingen, toch voor eeuwig nog verbonden met Mij en door Mij met alle mensen. Zo heeft al iemands handelen altijd nog te maken met zijn medemensen en met Mij. Want, mensen mogen hun eigen weg gaan, Mij ontkennen, Mijn liefde ontkennen, Mij negeren, denken zonder Mij te kunnen leven, toch ben Ik er eeuwig en altijd in iedereen en toch is iedereen eeuwig en altijd in Mij, ook al diegenen die dat niet waar zeggen te zijn.

Wat waar is, blijft altijd waar, dat kan geen mens veranderen. Ik ben waar, ware liefde, waar Leven, in jullie en jullie in Mij. Dat is de ware relatie van jullie met Mij en van jullie met elkaar. Zoek dan vooral de ware relatie met Mij in ware liefde en je hebt de ware relatie met alle mensen. Maar, of anderen die ware relatie met Mij al hebben en daarmee ook met jou, dat is een heel andere zaak. Een zaak tussen Mij en diegene. Die jou wel kan raken, omdat alles met elkaar verbonden is, maar die jou in ware liefde voor Mij geen werkelijke schade kan doen. Daar zorgt Mijn alles overwinnende liefde voor. Amen.

Hemels Brood 3619

Ik heb een radarwerk ingesteld op aarde, waarlangs alles voor de mens het soepelst kan verlopen. Maar de mens heeft radertjes weggehaald en eigen andere radertjes ervoor in de plaats gezet. De mens heeft aanvullingen gedaan en er van afgehaald, radertjes verplaatst en het hele systeem verandert. Grote belangrijke raders naar een minder belangrijke plaats gezet en kleine niet belangrijke radertjes op belangrijke plaatsen gezet. En steeds is de mens maar niet tevreden met het resultaat, dus steeds blijven de mensen de radertjes aanpassen, denkend dat het daarmee verbeteren zal.

Maar in werkelijkheid was de eerste opstelling van radertjes, zoals Ik die de mens op aarde gegeven heb, de enige juiste, de beste, de volmaaktste voor de mens. Had de mens zich aan die radertjes aangepast, dan was er een heel andere, betere situatie voor de mens ontstaan. Maar de mens vond in zijn arrogantie, dat het rader systeem zich aan zijn nukken moest aanpassen en greep in, in het door Mij ingestelde rader ysteem. Denkend dat zij het beter weten.

In het door Mij ingestelde radersysteem is de belangrijkste rader liefde en een even belangrijke rader is waarheid. Maar de mens heeft deze al gauw minder belangrijke raders gemaakt en er eigenbelang en onwaarheid voor in de plaats gezet. Toen klopte het hele systeem niet meer en zijn ook radertjes als geduld en ijver, oprechtheid en betrokkenheid vervangen door haast, luiheid, genoegdoening en wraak. Ja, en zo zijn er meer radertjes, die op de juiste plaats hun werk deden, door de mens er uit gehaald en weggedaan, om er mindere radertjes voor terug te zetten. Met het resultaat dat er een wereld is ontstaan, die op een radersysteem draait van commercie, winst, eigenbelang, onwaarheid, enz.

Maar weet wel, dat hoe klein schakeltje je in dat door mensen opgebouwde rader systeem ook bent, als je een waar liefde schakeltje bent, in waarheid, met de beste bedoelingen voor Mij en je naasten, dat je je geen zorgen hoeft te maken over dat aards wereldse door mensen veranderde radersysteem. Want wat zij niet weten, is dat Ik nog steeds Mijn eigen oorspronkelijke radersysteem helemaal in tact heb. En jij, jij bent daar wel degelijk een heel belangrijk onderdeel van. En met jou velen die in Mij geloven, die Mij trouw gebleven zijn en in waarheid en liefde voor elkaar zorgen. Eens zal het door mensen veranderde systeem in elkaar vallen. Dan staat Mijn eerste oorspronkelijke radersysteem daar weer en redt alle mensen. Dat is Mijn liefde in waarheid voor alle mensen, voor nu en altijd, voor eeuwig!

Hemels Brood 3620

Voordat iemand Mijn verhaal begrijpt, moet hij het eerst willen horen. Dat is bij velen nog niet het geval. Zoveel mensen hebben hun eigen verhaal en zetten dat vóór Mijn verhaal. Ik zal Mijn verhaal niemand opdringen, maar wel vaak vertellen. Dan kunnen mensen zelf kiezen of zij willen luisteren.

Vaak luisteren mensen maar gedeeltelijk en vullen zelf Mijn verhaal met hun eigen verhaal aan. Zo komt het, dat er zoveel verschillende verhalen verteld worden door mensen, alsof het Mijn verhaal is. Ik vertel geen verschillende verhalen. Ik vertel altijd één verhaal, altijd het zelfde ware Levensverhaal. Zolang er maar zo weinig mensen naar Mijn levensverhaal luisteren zonder er eigen invullingen aan toe te voegen, zullen er veel verhalen de ronde doen over Mij die allen maar voor een gedeelte waar zijn en vaak voor het grootste deel een voorstelling van de mens in zijn aardse bestaan is.

Zo is er tussen de verschillende volkeren, tussen verschillende culturen, ook veel verschil ontstaan over Mij en zo lijkt het of de ene cultuur in een andere God gelooft, dan de andere cultuur. Maar in wezen zijn jullie allen, al de verschillende volkeren, met al hun verschillende culturen, door Mij tot leven gewekt op deze aarde. Voor al jullie tezamen ben Ik de ware God, alleen is Mijn verhaal door de eeuwen heen per volk naar een eigen verhaal getrokken. Ga niet met elkaar de strijd aan, over wie wel of niet het ware verhaal heeft, want het ware verhaal ken Ik alleen het beste.

Wil jij het ook weten? Kom dan in je hart en luister naar Mij, zonder eigen invulling en hoor Mijn hele verhaal uit. Dat, lief mens, kan wel je hele leven duren. Want zo lang is Mijn verhaal, wie zijn hele leven lang naar Mijn verhaal luistert, zal de totale waarheid van Leven gaan doorgronden. Want dat is Mijn verhaal, het ware Leven!

Hemels Brood 3621

Ik sta op de hoeken van de straten, waar duizenden mensen langs Mij lopen, zonder Mij te zien. Ik zit in de treinen waar duizenden mensen mee reizen, zonder Mij te zien. Ik ben in de winkels, waar duizenden mensen hun boodschappen doen, zonder Mij te zien. Ik ben overal waar mensen zijn en zij zien Mij niet. Toch geef Ik niet op. Ik blijf komen, op de hoeken van de straten, in de winkels, in de treinen, overal waar mensen zijn. Maar waarom ben Ik dan niet te zien door al die mensen?

Weet je, Ik ben in al die mensen. Ik ben overal in al die mensen. Waar duizend mensen zijn, ben Ik duizend maal, want ik ben in elk mens. Maar Ik wordt niet gezien, omdat de meeste mensen Mij niet laten zien. Zij kunnen Mij laten zien, maar kiezen er voor Mij niet te laten zien. Zo kan het zijn dat Ik overal ben, maar niet overal te zien ben. Duizenden keren op de hoek van de straat, duizenden keren in de winkels, in de treinen, overal waar maar mensen zijn en toch niet te zien. Pas als er mensen zijn die Mij in hun doen en laten leven, naar Mijn waarheid, naar Mijn liefde leven, ben Ik te zien. Maar in grote mensenmassa’s, waar soms eens een paar mensen, verspreid in de menigte, wel naar Mijn waarheid en liefde handelen, valt dat nauwelijks of niet op. Hooguit zal het een paar mensen verbazen en daarna zijn ze dat weer vergeten. Maar Ik geef niet op. Ik blijf komen, Ik blijf er zijn. Ik blijf contact zoeken met de mens, zodat hij Mij in zich gaat beseffen en gaat beseffen dat Ik niet buiten hem te zien ben, maar in hem en in zijn doen en laten. Tot hij gaat beseffen, dat Ik in elk mens te zien ben, zodra die mens Mij leeft, Mijn waarheid en Mijn liefde leeft.

Mijn waarheid en Mijn liefde hoef je niet buiten je te zoeken, of met elkaar over te strijden, kijk in jezelf en ontmoet Mij, herken Mij, zie Mij in waar leven. Ik ben overal, overal waar mensen zijn, maar ook daar waar geen mensen zijn. Voor alles ben Ik in jou, in jouw hart, in jouw zuiverheid, in waarheid van leven. Kijk daar en je zult Mij zien. Met het ware zien, krijg je het ware zicht op Mij.

Hemels Brood 3622

Ik heb geen miljoenen publiek onder Mijn gehoor. Vaak spreek Ik maar voor een paar mensen. En al zijn het er maar heel weinig, Ik spreek toch. Altijd blijf Ik toch spreken en altijd wel zo, dat ieder Mij kan beluisteren. Ik spreek miljoenen mensen in hun hart, maar dat wil niet zeggen, dat miljoenen mensen ook luisteren in hun hart.

Als jij Mijn Woorden wilt doorgeven, verwacht dan geen miljoenen gehoor, verwacht zelfs geen duizenden, geen honderden, zelfs nog geen tientallen. Ja, zo weinig gehoor zul je krijgen. Maar stop niet met het doorgeven van Mijn Woord. Denk niet, nu is het wel genoeg, er luistert toch bijna niemand. Want al is het er maar één, dan heb je al een groot werk gedaan. Ik geef niet op, geef jij dan ook niet op. Doe het niet om door velen gehoord te worden, doe het om die weinigen een kans te geven uit de druk van die velen tot Mij te komen. Mij in zich te leren kennen en zichzelf in Mij te herkennen. Doe het voor de paar mensen die Mijn Woord nodig hebben om vast te houden aan wat zij diep in zich voelen, maar zonder hulp niet tot het volkomen besef kunnen brengen. Dan blijft het sluimeren. Breng het met Mijn Woord uit de sluimering in het bewustzijn, duidelijk herkenbaar als waar en waarachtig. Zodat het niet weggestopt blijft maar in die mens tot leven komt. Zodat die mens door Mijn Woord tot waar Leven komt en al wat hij in zich vermoedde, als duidelijke waarheid bevestigd wordt en hij geen twijfels meer hoeft te hebben.

Want die ene die jij bereikt, bereikt ook weer één en die ook. En die andere ene, die jij vervolgens bereikt, bereikt ook weer een andere. En al zijn het er niet veel, het kunnen er ooit altijd nog veel worden. Zou je dat moment willen missen? Ik ga door tot het er uiteindelijk velen zijn die naar Mij luisteren. Ga jij ook door, want eens zul je heel blij zijn, dat je niet opgegeven hebt en er bij bent als velen naar Mijn Woord luisteren. Want dan zullen het er wel miljoenen zijn. In grote zaligheid zullen het er miljoenen zijn. Wees dan nu al tevreden met die paar, zoals Ik met die paar tevreden ben. Zo ben Ik ook met jou tevreden! Houd vol!

Hemels Brood 3623

Zelfs de mens die van goede wil is, wordt van Mij afgeleid, door van alles wat in de wereld gebeurt. Zelfs de vast in Mij gelovende mens wordt nog in vertwijfeling gebracht, bij het zien en bemerken van al de wereldse misdaden, de leugens en het bedrog. Want dan komt hier een groot schandaal aan het licht en dan weer daar. Het wisselt zich voortdurend af. Het ene schandaal is nog niet afgelopen of tientallen andere schandalen worden bekend. En steeds weet eerst niemand ervan, heeft ook niemand er iets mee te maken. Maar gaandeweg moeten de betrokkenen wel erkennen dat zij schuld hebben. Zij dachten met leugen en bedrog zich veilig te kunnen stellen, maar dat blijkt dan niet zo te zijn.

Elke leugen wordt vroeg of laat door de waarheid achterhaald. Maar dan heeft het vaak al veel schade gebracht. Schade die de goedwillende mens ziet aan zijn medemens, die hij dat graag bespaard had. Dan vraagt hij zich af, waar is de liefde van onze hemelse Vader, dat Hij dat alles laat gebeuren aan de onschuldige mensen. Maar het is niet zo, dat Ik dat zomaar laat gebeuren. Het is in de vrijheid van keus nog altijd de mens die het laat gebeuren, de liefdeloosheid die dat teweeg brengt. Dat is de aardse situatie die voor alles en iedereen liefde vraagt. Liefde in vrijheid gekozen door de mens zelf. Ik ben die liefde en ieder mens kan in vrijheid kiezen voor Mij, voor liefde. Wie de keus van het tegenovergestelde van liefde ondergaat, zonder zelf in liefdeloosheid te vervallen, kan er zeker van zijn dat hij in waar leven geen schade ondervindt.

Want de materie, het lichaam kan schade oplopen, maar de geest in waar leven niet. Waar vertwijfeling toeslaat, door wereldse van liefde afdwalingen, daar zal Mijn liefde die mens sterker maken en kracht geven om in waarheid en liefde te blijven staan. Want van Mij is het Koninkrijk, de Kracht en de Heerlijkheid, tot in eeuwigheid, Amen.

Hemels Brood 3624

Ik ben je vriend. Altijd je vriend. Je kunt niets verkeerd doen, Ik ben altijd je vriend. Ook al wijk je af van Mijn liefde, Ik blijf toch je vriend, je maatje, door dik en door dun. Ik ben een bijzondere vriend voor je. Want Ik zorg voor je als een Vader voor zijn kind, als een Vader vol liefde voor zijn kind. Een Vader die niets voor zichzelf wil, maar het beste voor zijn kind. Zo’n vriend ben Ik. Ik noem Mijzelf je vriend, omdat Ik niet boven je sta, maar naast je. Omdat Ik geen autoriteit over jou ben, maar je gelijke. Daarom ben Ik je vriend, die je helpt als een Vader, een goede Vader, die voor Zijn liefde niets terug verwacht. Zo ben Ik je beste vriend en zo verwacht Ik niets terug voor Mijn zorg, Mijn vriendschap, Mijn liefde. Ik doe het niet om iets terug te krijgen, Ik ben je vriend, omdat Ik je liefheb, zoals je bent, heb Ik je lief.

In Mijn liefde zie Ik helemaal hoe je bent, niets is voor Mij verborgen. Zo zie Ik ook alles wat je kiest en hoe je denkt, wat je beseft en wat je niet beseft. Zo zie Ik wat je goed doet en wat niet. Zo zie Ik je aandeel in het leven en wat je wel en niet goed doet. Als vriend, ware vriend, werkt Mijn liefde zo uit, dat je van liefdeafdwalingen terug komt. Dat je beseffen gaat wat waar is en wat niet. Dat je je keuzen naar waarheid en liefde gaat bijstellen, dat je je ervan bewust wordt, hoe belangrijk het voor je ware levensgeluk is, om in de ware liefde te leven en er niet meer van af te dwalen. Dat werkt Mijn liefde als vriend voor je uit. Daardoor is niet elke situatie waarin je belandt zo aangenaam als je wel zou willen, maar het komt toch uit Mijn grote liefde voor jou voort.

Wie zich kwetst of gekwetst wordt, wordt ook geheeld door Mijn tedere liefde. Altijd als vriend. Want als vriend kan Ik in liefde halt roepen aan dat wat niet goed is voor jou. Als vriend zal Ik dat dan ook doen. In liefde. Zo ben Ik altijd je vriend. Zo blijf Ik altijd je vriend. Je vader, je moeder, je zus, je broer, altijd je vriend. Voor wat het je waard is, Ik ben en blijf je vriend, nu en altijd!

Hemels Brood 3625

De druiven moeten geperst worden tot wijn. Maar niet alle druiven zijn geschikt om geperst te worden. Jonge druiven, niet volgroeid, verzuren de smaak van de wijn. Zo zijn er ook soorten druiven niet geschikt voor wijn, omdat zij het gistingsproces geen goed doen en de wijn ongeschikt voor consumptie maken. Zo is de wijnboer altijd bezig de beste druiven voor de pers te selecteren.

Ik ben als die wijnboer en Ik selecteer de mensen die geschikt zijn voor de pers, om hen tot hemelse mensen te laten worden. Niet ieder mens is geschikt om via Mijn pers tot ware hemelse mensen uit te groeien. Daarom zal de één op aarde een naar het lijkt makkelijk leven hebben, terwijl een ander met veel narigheid en ziekte te maken krijgt. Niet uit schuld in zonde, want hierbij is geen sprake van schuld. Wel van geschiktheid. Net als bij de wijnboer ongeschikte druiven niet in de pers genomen worden, omdat er niets goeds van zou komen, zo is het bij mensen ook. Ik laat alleen diegenen in Mijn pers komen, die er geschikt voor zijn en er uiteindelijk in Mijn liefde, zelf tot grote liefde door gebracht worden en daarmee de hoogste gelukzaligheid.

Wat heeft het voor zin, iemand die niet geschikt is, in Mijn pers tot moes te malen en te zien dat er niets van over blijft. De sterke mens komt in Mijn pers tot de hoogste gelukzaligheid. Voor al de anderen, die niet geschikt zijn voor Mijn pers, is een andere bestemming, die bij hen past en voor hen goed is. Wees daarom niet verbaasd of treurig, als goede mensen veel ongemak overkomt. Mijn liefde is met hen. Het zijn de sterke goede druiven van Mijn wijngaard, die in Mijn pers tot de beste wijn zullen uitgroeien. Dat is: Het zijn de meest sterke en geschikte mensen, om Mijn totale liefde in alle heiligheid van de hemel te worden en tot de opperste gelukzaligheid te komen.

Dat is het antwoord op je vraag, waarom deze en gene ondanks hun goedheid zoveel te lijden krijgen. Het is niet hun schuld, maar juist Mijn enorme liefde voor hen, die hen daarmee brengt in de ware gelukzaligheid, waar zij zo graag willen zijn en anders niet kunnen komen. Zalig degenen die lijden, want aan hen is de glorie van Mijn liefde en de volkomen gelukzaligheid in Mijn Koninkrijk, dicht bij Mijn eeuwige hart van oneindige ware liefde!

Hemels Brood 3626

Als je overtuigd bent van Mijn liefde in alles, voor alles, bij alles en iedereen, dan hoef je nergens meer zorg om te hebben. Want dan weet je, dat wat er ook gebeurt, Mijn liefde alles leidt. Tot in de kleinste details alles leidt.

Dat wil niet zeggen, dat Mijn liefde overal al het kwaad wegneemt en zorgt dat er geen gevolgen zijn van het kwaad. Mijn liefde zorgt voor alles, maar neemt geen verantwoordelijkheid bij de mens weg of stopt de gevolgen van het kwaad. De mens blijft de vrijheid van keus hebben, tot in het kwade toe. Tot in de liefdeloosheid toe. Maar Mijn liefde beperkt uiteindelijk wel de schade en zorgt dat iedereen uit het kwade verlost wordt tot ware liefde. Hoe Mijn liefde dat doet, is Mijn geheim. Wat geheim moet blijven, zolang de mens nog voor het tegenovergestelde van liefde kiest. Maar ik kan je verzekeren dat alles, tot in het kleinste detail, in Mijn Hand van liefde ligt en geleid wordt.

Alles is mogelijk, maar niet alles is zinvol. Hoe vaak de mens ook datgene kiest wat in wezen niet zinvol is, hem niets werkelijk zinvols brengt, Mijn liefde is in alles altijd volkomen zinvol en wijkt nooit af van haar ware wezenlijkheid. Daarom kun je ook altijd in alles volledig op haar vertrouwen. En iedereen die naar Mijn ware volkomen liefde leeft, heeft daarmee zijn leven in volkomen zinvol leven gezet. Diegene zal het geheim van Mijn liefde ontdekken en zelf zijn. Maar nooit kan diegene Mijn geheim prijsgeven aan iemand die nog niet die ware volkomen liefde leeft. Zo blijft Mijn geheim verborgen tot de eeuwige dag. De dag waarop de mens Mijn volkomen liefde, uit eigen vrije keus, onwankelbaar en volkomen in alles, blijvend leeft.

Streef er daarom ook niet naar het geheim van de werking van Mijn liefde te ontdekken. Streef er naar Mijn ware liefde in alles te zijn, voortdurend, standvastig, zonder afdwaling, overtuigend, uit eigen vrije wil. Nooit meer aflatend, te zijn. En denk niet, nu ben ik die liefde, want wat geen mens kan zien, kan Ik alleen zien en alleen Ik weet wanneer jij Mijn liefde ook werkelijk voor eeuwig bent. Alleen Ik. Vertrouw daarom niemand dan alleen Mij!

Hemels Brood 3627

Ik ben geen strenge God voor degenen die Mij oprecht zoeken. Die oprecht proberen Mijn liefde in alles te zijn. Ook al wijken zij nog regelmatig af van Mijn ware liefde, in zachtmoedigheid wend Ik Mij naar hen toe en met zachte Hand geleid Ik hen terug naar de juiste weg.

Ik ben geen strenge God voor de mensen die Mij niet zoeken, omdat zij geen geloof hechten aan Mijn ware bestaan en denken zelf te leven en geen verantwoording aan Mij te hebben. Zachtmoedig breng Ik hen juist dat op hun weg, wat hen te denken geeft en verwonderen zal, zodat zij toch ook iets over Mijn bestaan willen weten.

Ik ben geen strenge God voor al die mensen die misvattingen hebben over Mij, Mijn leer, door Jezus Christus op aarde gebracht, over Mijn ware kerk, de ware liefde, het ware leven en een heel verkeerd beeld van Mij hebben, idee over Mij hebben. In zachtmoedigheid laat Ik hen vastlopen in al hun misvattingen, zodat zij daar wel op terug moeten komen.

In alle duidelijkheid, Ik ben geen strenge, bestraffende God, om daarmee de mens tot liefde te brengen. Ik ben een liefdevolle God, als een liefdevolle Vader zorg Ik voor alle mensen. Alleen ware liefde brengt tot liefde. Zou Ik dan, die liefde is, met straf en strengheid de mens, die Ikzelf de vrijheid te zijn gegeven heb, streng en bestraffend benaderen? Juist in liefde groeit liefde. Maar Ik ben wel een duidelijke God en Vader en Ik geef Mijn Woord in alle duidelijkheid.

Alleen ware liefde is Mijn Koninkrijk, alleen waarheid kan in Mijn Koninkrijk zijn. Al wat geen waarheid en geen onbaatzuchtige liefde is, komt en is niet in Mijn Koninkrijk. Dat is onverbiddelijk zo en niet anders, nooit anders. Al wat buiten Mijn Koninkrijk is, is onaangenaam. Dat is niet Mijn straf aan de mensen, dat is de ware situatie voor alle mensen. Maar zelfs voor al dat wat buiten Mijn Koninkrijk geen liefde is, geef Ik Mijn liefde. Laat daarom niemand zeggen, dat Ik streng en bestraffend ben, of Mijn Woord streng en bestraffend uitleggen, want diegene doet Mij geen eer aan, vertegenwoordigt Mij niet, noch Mijn Koninkrijk, noch iets van Mijn hemelen.

Breng Mijn Woord zo zuiver mogelijk, zo duidelijk mogelijk, zo eerlijk mogelijk, maar altijd ook zo, dat het Mijn liefde in alles weergeeft en mensen tegemoet komt en niet afwijst. Want liefde wijst niet af, wijst niemand af. Zo mag Mijn Woord duidelijk zijn, soms pijnlijk duidelijk. Maar nooit dreigend, verwijtend, autoritair, beschuldigend, vernederend, laatdunkend, overheersend, beperkend, de kern blijft altijd waarheid en liefde.

Dat kan voor de leugenaar pijnlijk zijn, dat kan voor de dief pijnlijk zijn en zo nog voor mensen die van liefde afgeweken zijn, kan het pijnlijk zijn. Maar dat is door het geweten van die mens, nooit door Mijn zuivere ware Woord van eeuwige liefde voor jullie allemaal. Begrijp dit goed, versta Mijn echte zuivere Woord van liefde en houd vast aan Mijn liefde, dan kan niets onwaars je tot misvattingen brengen, omdat je nu helemaal Mijn Woord kent. Gezegend zijn allen die Mijn Woord brengen in ware liefde, zodat liefde al wat afgedwaald is, terugbrengt tot liefde en al wat beschadigd is, heelt. Zodat de glorie van Mijn liefde elk hart tot hemelse gelukzaligheid brengt. Amen.