Hemels Brood 3535 t/m 3565

Hemels Brood 3535

Het mooiste en het beste is het, als je uit pure liefde voor Mij je wil gelijk stelt aan Mijn wil. Als je dat doet, omdat je dat uit jezelf graag doet, omdat het je plezier doet om gelijk Mijn wil te handelen, te leven. Niet uit besef, niet uit plicht, maar uit ware liefde, uit vreugde, uit plezier om dat te doen.

Het mooiste en beste is het, als dat je grootste verlangen is, je diepste wens. Niet het weten hoe de Schepping opgebouwd is en hoe alles met elkaar in verband staat, hoe de natuur zich verhoudt met het geestelijke en hoe de ziel en de geest zich in het menselijk lichaam verhouden. Niet wanneer de aarde vergaat en een nieuwe hemel en aarde gevormd worden, niet hoe dat allemaal zal gebeuren, maar jouw ware liefde voor Mij en jouw ware verlangen naar Mij, jouw verlangen om jouw leven gelijk aan Mijn wil te leven en al je eigenbelang te leren zien en loslaten, omdat je dat uit het diepst van de hart graag wilt, zelf, zonder plicht, zonder dwang, helemaal vrij zelf wilt.

Dan kun je Mij zien, zoals Ik ben, dan kun je de Schepping zien, zoals die is, dan kun je gelukzaligheid ervaren, zoals op aarde nog niet ervaren is. Maar dat verlangen om te zijn zoals Mijn onbaatzuchtige liefde is, dat komt pas opzetten, als je Mijn liefde leert kennen en leert aannemen. Wat baat het je als je alles zou weten over de Schepping en haar ontstaan en je vol bewondering kunt zeggen, hemelse Vader, wat heeft u dat mooi en goed gemaakt en daar is al je aardse tijd in gaan zitten, maar je bent niet zover gekomen, dat je Mijn liefde hebt leren kennen, dat je niet tot een geheel vrij verlangen om Mijn liefde te zijn, bent gekomen, omdat je bezig was kennis op te doen van al wat Ik geschapen heb.

Dan kom je bij Mij aan en kent Mij niet, dan kom je bij Mij aan en Ik ken jou niet. In Mijn liefde niet. Laat het je verlangen zijn Mij te kennen, niet wat Ik gemaakt heb, maar Mij. Want al wat Ik niet ben, gaat voorbij. Alleen wat Ik ben, blijft eeuwig. Leer Mij kennen, in je hart en laat het verlangen in je opkomen Mij te zijn, in ware belangeloze liefde en al het andere wordt je gegeven. Uit al je zoeken komt de liefde niet voort. Uit liefde wel al het andere, heel Mijn wezen, jij.

Hemels Brood 3536

Er is op aarde een weg om met Mij om te gaan en vanuit die omgang met Mij, ook met alle medemensen om te gaan. In de wereld vraag Ik niet alleen met Mij om te gaan en alle andere medemensen op zichzelf te laten zijn. Ik vraag je deel te hebben aan de samenleving, met je medemensen. Maar niet vanuit de wereldse opvattingen, wel vanuit Mijn liefde.

Dat is niet gemakkelijk. Toch is dat wat Ik vraag: omgang met Mij in het wereldse, Mijn liefde aannemend in het wereldse, te midden van alle medemensen. Ook al is dat anders en ook al wordt dat niet begrepen, niet gewaardeerd. Ga niet aan de kant staan, trek je niet terug van je medemensen. Laat je inspireren door Mij, door Mijn liefde en ga zo om met je medemensen, zoals Ik in liefde met jou om ga. Dat zal hen verbazen, ze zullen het bekritiseren, ze zullen zich ergeren, maar het zal hen ook ergens in zichzelf raken. Want ieder mens heeft het ware leven van Mij in zich gekregen. Ieder mens. En deze vonk van waar leven zal altijd, al is het nog zo vaag, een herinnering zijn, in de ziel van de mens, aan het volmaakte wezen wat ieder mens in oorsprong is en aan het volmaakte leven wat in oorsprong iedereen in zich kent.

Ook al leeft die mens er niet naar, Mijn ware levensvonk, die in ieder mens aanwezig is, is niet te ontkennen, is door niemand te ontkennen. Elke ontkenning is een leugen. Maar de leugen blijft niet voor eeuwig. Omdat zij geen liefde is, heeft de leugen geen waar bestaan. Zo zal elke leugen te niet worden gedaan en de waarheid haar plaats innemen. Die waarheid zal overal waar de leugen is, niet de pijn kunnen voorkomen, die het verdwijnen van de leugen doet. Maar de ware liefde zal de pijn verzachten en de levensvonk tot een waar vuur doen groeien. Een vuur van waar leven met elkaar en met Mij, in een totale gezamenlijke eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 3537

Ieder mens heeft nog gebreken. Het is niet dat Ik ze niet zie, die gebreken, het is dat de mens zelf ze niet ziet. Bij de een is het dat hij ze nog niet kan zien, bij de ander dat hij ze niet wil zien. Ik kan noch tegen de een, noch tegen de ander zeggen welke gebreken hij heeft. Ieder mens zal er zelf toe moeten komen zijn gebreken te zien en toe te geven dat hij ze heeft. Pas dan kan hij er iets aan doen. Als hij wil.

Zonder dat de mens wil, is er geen verbetering te bewerkstelligen. Ieder zal er zelf om moeten vragen, zelf willen veranderen. Maar velen denken dat dat niet nodig is, dat het niet nodig is om zich te verbeteren. Zij zijn naar hun eigen idee goed zoals zij zijn. En naar hun idee maakt het niet uit, een leugentje hier en een verdraaiing daar. Wie zal dat bemerken, wie weet dat? Ik weet dat. Ik zie dat. En wat Ik ook weet, is dat elke onwaarheid, elke afwijking van ware liefde, wel degelijk uitmaakt op het verloop van iemands leven. Ik zie dat en al ziet die mens dat niet, het heeft wel effect op zijn leven. Juist dat wat het met zijn leven doet, dat kan die mens bewust maken van zijn gebreken.

Als hij zich van zijn gebreken bewust wordt, kan hij zijn ze herstellen. Maar velen die hun gebreken beginnen te beseffen, duwen ze weg uit hun bewustzijn en doen alsof ze niet bestaan.  Het is voor hen makkelijker om in die gebreken te blijven geloven, dan ze daadwerkelijk te veranderen. Het lijkt voor hen nog steeds voordeliger te zijn, om te liegen en te bedriegen, om af te wijken van liefde, om hun verantwoordelijkheden niet te nemen, dan zich daarin te verbeteren. En zo is het niet. Elke afdwaling, elk gebrek komt aan het licht. Wie zich wel bewust is van zijn gebreken, maar ze voor lief neemt, zal toch op zeker moment gaan zien, dat het zijn leven geen goed doet. Pijnlijk geen goed doet.

Want zo is Mijn ordening. Niet als straf, maar uit liefde. Om de mens te behoeden. Wees daarom niet verontwaardigd als iemand je op je gebreken wijst, kijk bewust en als diegene gelijk heeft, doe er je voordeel mee. Want elke goede raad is Mijn raad, is Mijn grote liefde voor jou!

Hemels Brood 3538

Leg je leven bij alles in Mijn Hand. Dat wil niet zegen, dat je zelf geen verantwoordelijkheid hebt. Ik zeg niet, leg je verantwoordelijkheden in Mijn Hand. Ik vraag je vertrouwen te hebben in Mijn liefde voor jou, bij alles wat je doet. Het blijft Jouw verantwoordelijkheid in vrijheid hoe jij je leven vorm geeft en hoe jij met alles in je leven omgaat. En het maakt verschil, of je dat uit ware liefde doet, of uit eigen belang. Het maakt verschil of je eerlijk bent of niet. Het maakt verschil of je je medemensen helpt of niet. Dat blijft je eigen vrije keus.

Maar Ik vraag je daarbij, te vertrouwen op Mijn liefde voor jullie allen. Te vertrouwen dat Ik je help, om tot inzicht van waar leven te komen. Tot zicht op wat wel en niet waar is en niet goed en juist is, wat wel en geen ware liefde is. Dat Ik bij alles wat je kiest of het nu wel of niet goed en waarachtig is, je niet afwijs, maar je help, om tot die inzichten te komen, zodat je je leven, uit eigen vrije keus, tot waarheid, tot werkelijkheid, tot waar leven in volkomen liefde brengt. Daar vraag Ik je je leven in Mijn Hand te leggen. Dat is, Mij te vertrouwen dat wat er ook gebeurt, Ik je altijd uit ware liefde zal bijstaan in je weg over de aarde. Een weg die je zelf draagt, zelf kiest en waarvoor je zelf de verantwoordelijkheid hebt. Maar met vertrouwen in Mijn liefde, je zicht geeft op alle keuzen die je maakt.

Met vertrouwen op Mij, geef Ik je als het ware een helder lichtje, waarmee je wat duidelijker kunt zien wat de gevolgen van je keuzen gaan zijn. Met dat heldere lichtje blijft het jouw keuze, jouw verantwoordelijkheid, maar je kunt dan wat duidelijker zien, wat waar en goed is en wat niet. Maar altijd blijft het jouw keus, jouw verantwoordelijkheid. Ik neem het niet van je over, Ik geef je meer zicht. Als jij dat wilt. Vertrouw dan op Mijn liefde, die Ik voor jullie allen heb. En hoe je ook kiest, Mijn liefde voor jou is er altijd!

Hemels Brood 3539

Het allermooiste op deze aarde heeft als tegenovergestelde het allerslechtste. De hoogste berg heeft ook de diepste afgrond als tegenovergestelde. En op deze aarde kan de mens tot die hoogte klimmen of in die uiterste diepte vallen. Maar dat hoeft niet. Het is er, het hoogste en het diepste, het mooiste en het slechtste, het ware volkomene en het verderfelijke. En bovenal is er de vrije keus die kan leiden tot de hoogste hoogten of tot de diepste diepten.

De vrije keus kan geleid worden door waarheid of onwaarheid, al naar gelang de mens wil. Dat is de vrije menselijke kant. Maar er is ook Mijn vrije Goddelijke kant. De eeuwige waarheid. De eeuwige ware liefde. Het eeuwig ware leven. Dat is er ook. Vergeet dat niet. En besef dat daar ‘eeuwig’ bij staat. Wat betekent, altijd. Wat betekent, nooit anders. Mijn Goddelijke kant, die geen diepten heeft waar pijnen en ziekten de mens plagen, waar geen bedrog en verdraaiing is, die de mens kwetsen, is ook deel van deze aarde. Dit Goddelijke van Mij kan de mens kiezen om te leven, kiezen te zijn, in volmaaktheid te zijn. Niet een beetje, niet eventjes wel en dan weer eventjes niet, maar voortdurend. De diepten zijn zichtbaar, de hoogten zijn zichtbaar, Mijn Goddelijkheid op aarde is niet zichtbaar. Tenminste, niet zichtbaar voor al diegenen die in de diepten turen of naar de hoogten staren. Alsof zij van één van die kanten Mij verwachten.

Verwacht Mij niet met de ogen, maar verwacht Mij met je hart. Met heel je hart. Want daar kun je Mij ontmoeten. In alle waarheid, nooit in onwaarheid. Wie Mij daar in waarheid verwacht, zal Mij daar ook ontvangen en pas daarna kunnen zien, in het licht wat Ik hem geef en met de ogen die Ik voor hem open. Niet in de diepten of op de hoogten, niet met de ogen, maar in het hart, met de ogen van je hart. Dan doet de diepte er niet meer toe, dan is de hoogte geen hoogte meer, dan is alles volmaakt leven, volmaakte liefde. Kijk niet omhoog. Kijk niet omlaag. Kijk in je hart en ontmoet Mij in waarheid in je hart.

Hemels Brood 3540

Er is in de hele wereld niets, maar dan ook helemaal niets toevallig, zoals sommige mensen wel eens beweren. Tot in het allerkleinste detail is niets toevallig. Alles is tot in het kleinste onderdeel in Mijn plan bekend, Mij bekend.

Dat neemt nergens de vrije keus van de mens weg. De mens blijft daarbij altijd de vrije keus hebben. Alle keuzen die een mens zich kan bedenken en al wat er uit alle keuzen die mensen kunnen maken voortkomt, ken Ik, weet Ik, zijn vooruit als mogelijkheid met gevolgen door Mij gezien en geweten. Alles, tot in het kleinste detail. Tot op alle haren op je hoofd. Tot op de minste, de kleinste, de millimeter en kleiner. Er is nergens ook maar niets toevallig. Maar wat door Mij tot in het kleinste van het kleinste gezien en geweten is, te voorzien is, gaat aan de mens voorbij. Er is maar heel weinig wat de mens daarvan overziet en beseft. Het meeste blijft voor de mens verhuld.

Zo lijkt er voor de mens veel uit toevalligheden voort te komen. Omdat hij de verbindende schakels tussen gebeurtenissen niet ziet, niet beseft, niet beseffen kan. Een zekere oorzaak en gevolg kan hij wel overzien. Maar in het totale geheel zijn er ontzettend veel verschillende verbindende schakels, tussen heel veel verschillende factoren, die allen weer met voor de mens ontelbaar verschillende keuzen, van heel veel verschillende mensen, op allerlei opeenvolgende en verschillende momenten gemaakt worden. Voor de mens werkelijk niet bij te houden in zijn huidige vorm en situatie. Heel die wirwar van al wat op aarde en in het heelal gebeurt, overzie Ik, ken Ik, weet Ik en wat belangrijk is, bestuur Ik. Zonder de vrije wil van de mensen te belemmeren. Dat is ook niet voor te stellen in de juiste verhoudingen, door de mens op aarde in zijn onvolmaaktheid.

Ja, in zijn onvolmaaktheid. Want hoeveel mensen ook denken te leven, velen leven dood. En velen beseffen ook dat niet. Maar voor wie wil leven, werkelijk leven, en voor wie tot de ware gelukzaligheid van werkelijk leven wil komen, die zeg Ik, keer je helemaal in alles tot Mij, tot ware liefde, leg je er op toe ware liefde te leren kennen alleen van Mij en toe te passen in al je doen en laten, zonder enig eigenbelang. Dan open je met Mijn liefde de hemel en zul je inzien dat nooit iets, niet het kleinste, toevallig is of was.

Want Ik ben jouw Schepper, God en Vader in Jezus Christus, niemand anders is dat. Laat dan niemand anders dan Ik je leermeester zijn, geef Mij je volle vertrouwen in Mijn onbaatzuchtige liefde en je zult het ware leven in ware gelukzaligheid zelf zijn.

Hemels Brood 3541

Hemelse Vader, laat Uw gedachten in mij vloeien, zodat ik doe wat Uw wil is in liefde, zodat ik in mijzelf precies weet wat naar Uw gedachten het beste in liefde is en ik dat in vrijheid van keus kan navolgen.

Liefste mens, wie dat in zich vraagt, oprecht en zonder eigenbelang, die zal ook steeds Mijn gedachten in hem gewaar kunnen worden en ook steeds in zichzelf voelen dat die gedachten van Mij hem de beste weg om te volgen aangeven. Dan blijft het altijd de vrije keus om daar naar te handelen of niet. Maar wie de beste weg van handelen zoekt en daarbij om Mijn gedachten vraagt in werkelijk totale oprechtheid en zonder enig eigenbelang, die kiest dan ook voor die beste weg, omdat hij in alle waarheid het beste wil en daarmee al vrijwillig zijn wil gelijk heeft gesteld met Mijn wil, die altijd volkomen onbaatzuchtige liefde is.

Maar wie daarbij ook luistert naar wat om hem heen door mensen beweerd wordt, al is hij nog zo oprecht, die wordt in zijn luisteren verstoord door een soort gekraak op de verbinding. Zijn keus zal niet meer geheel met Mijn wil overeenkomen, terwijl hij dat dan nog wel zo denkt. Daardoor zijn heel wat misverstanden onder de mensen. Iedereen wil Ik Mijn gedachten ingeven. Maar lang niet iedereen is in die ware volkomen vrije en oprechte openheid daarvoor. Velen luisteren gedeeltelijk naar Mij en gedeeltelijk naar een eigen invulling, die hen goed lijkt of die hen toch iets op enig gebied voor zichzelf geeft. Ook luisteren velen daarbij naar wat mensen in een zekere bekendheid beweren. Dan wordt hetgeen zij van Mij ontvangen, vermengd met wat mensen om hen heen beweren en naar hun idee ook wel goed lijkt te zijn.

Alleen de volkomen vrije oprechte wens om Mijn gedachten, maar dan ook werkelijk alleen Mijn gedachten, in je gewaar te worden, brengt de mogelijkheid de ware zuivere gedachten van Mij in je onvermengd te ervaren. De keus tot die zuiverheid in luisteren is aan de mens. Wie werkelijk alleen naar Mij in zijn hart luistert en daar niet van afwijkt, die krijgt ook de zuiverste ingevingen. Wie daar in vrijheid en uit liefde voor Mij en zijn medemensen naar handelt, zonder eigen voordeel, die leeft in alle vrijheid Mij, het ware oneindige gelukzaligheid brengende leven, welke eeuwig het beste is voor iedereen.

Hemels Brood 3542

Heb Ik jullie niet altijd gezegd, de zwakke te steunen, te helpen? Maar wie zijn die zwakken die steun en hulp nodig hebben? Dat zijn je naasten. Je medemensen op aarde. Dat zijn diegenen die niet weten, niet beseffen wat het ware leven is. Wat kan jouw hulp, jouw steun dan zijn? Niet dat je hen opdringt wat jij weet en gelooft, niet met hen meegaan in hun afdwalingen en niet tegen hen in gaan.

Help hen zicht te krijgen uit liefde. Zonder dwang, zonder plicht. Wees eerlijk en oprecht in nederigheid, zonder afwijzing. Als iemand zijn voet bezeert, dan neem je hem onder de arm om hem bij het lopen te helpen. Doe zo ook in het geestelijke, zonder verwijten te maken. Leef zelf zoals je hart je in liefde ingeeft, eerlijk en oprecht. Doe niets overijverig, met druk of dwang, maar doe wat je doet uit ware liefde, uit je hart.

Laat je niet beetnemen door mensen die zich als zwak voordoen, maar het niet zijn. Die alleen gebruik willen maken van je steun en hulp uit een zekere luiheid of eigenzucht. Let op de signalen in je hart, die Ik je geef. Als je in jezelf een weerstand voelt en het heeft nergens te maken met je eigenbelang, met eigen voordeel, trek je dan terug. Laat het dan aan Mij over. Want hulp en steun die je geeft tegen je eigen gevoel in, kan niet de juiste hulp uit liefde zijn. Kan alleen verstandsmatige hulp zijn. Als je niet zeker weet, wat wel of niet te doen, kom dan in de stilte van je hart bij Mij en luister naar Mijn advies. Niet iedereen die er uitziet hulp nodig te hebben, moet die hulp ook krijgen. Voor sommigen is het tijd om zelf oplossingen bij Mij te zoeken en uit zichzelf verder te komen. Als je diegenen helpt, help je ze in hun zwakte te blijven.

Ik zie wanneer het tijd is voor diegenen zijn zwakte te overwinnen. Luister daarom altijd in je hart naar Mij. Laat hulp rusten als je in jezelf weerstand voelt. Maar kom dan wel bij Mij om zeker te weten dat het geen weerstand uit eigenbelang is. Steun en help de zwakke, maar nooit zonder Mijn liefde, niet uit plicht, maar uit liefde, ware liefde.

Hemels Brood 3543

Nog niet de kleinste afdwaling van liefde wordt toegelaten in de hemel. De hemel is puur en helemaal zuiver. Zij zou de hemel niet zijn, als dat anders was. Maar het is niet anders. En wat zo is, dat is zo. Eeuwig. Zo komt ook niemand in de hemel, als hij niet helemaal puur en zuiver is. Als er nog ook maar iets onzuivers aan iemand is, kan hij de hemel niet in. Dat wil zeggen, kan hij dat wat de hemel is, niet ervaren. Want de hemel is niet zo specifiek een plaats, als wel een toestand, een bevinding, een wezenlijk zijn, een besef van volmaakte gelukzaligheid!

Dat is de hemel. Niet boven of onder je, maar in je. Er zijn graden van gedeeltelijk besef en gedeeltelijke liefde in mensen. Zoals iemand deels eerlijk kan zijn, maar soms nog daarvan afwijkt. Of zoals iemand sommige mensen wel kan liefhebben, maar anderen nog niet en gebeurtenissen soms nog niet en soms al wel in liefde kan aangaan. Dan kan er al iets van de hemel gevoeld worden. Maar in de hemel komt iemand pas, als hij werkelijk en helemaal zuiver, puur, volmaakte liefde in alle waarheid en met wijsheid is in alles, tot in het minste van het minste.

In die hemel ben Ik, jullie Schepper. Die hemel heb Ik voor jullie openstaan. In die hemel nodig Ik jullie allen uit te komen. Maar het is aan jullie, om je van alles wat niet hemels is, wat niet in de hemel past, wat je de doorgang naar de hemel belet, te ontdoen. Helemaal te ontdoen. Niet gedeeltelijk, of bijna alles, maar helemaal, volkomen te ontdoen. Daarvoor heb je een goed en helder zicht nodig. En moed, om al wat je nog niet naar liefde doet, onder ogen te zien. Moed om al je onwaarheden onder ogen te zien en te bekennen. Moed om te veranderen, dat wat je bevalt, maar niet met Mijn wil van liefde overeenkomt. Moed en doorzettingsvermogen om vast te houden en niet op te geven. De vaste wil. En daar is nederigheid voor nodig, om te accepteren minder te zijn dan de ander, geen roem te krijgen en geen macht te hebben. Ja dat is voor velen heel moeilijk.

Daar is kracht voor nodig. Maar wie oprecht van aard wil, en in ware nederigheid Mij vraagt, die krijgt die kracht om zijn weg te gaan en uiteindelijk in de ware zuiverheid, in de ware hemel te komen. Zelf te Zijn.

Hemels Brood 3544

Niets is onbegonnen werk, als het het koninkrijk der hemelen dichterbij brengt. Er is veel ijdel werk onder de mensen. Werk wat het koninkrijk op zich niet dichterbij brengt, maar wat mensen puur voor zichzelf doen. En al datgene wat iemand voor zichzelf doet, werkt niet voor hemzelf uit zoals hij denkt dat voor hem het beste is. Juist wie niet voor zichzelf werkt, maar voor zijn medemens, die werkt iets ook voor zichzelf uit.

Al waar de mens zijn eigenbelang loslaat voor het belang van zijn naaste, daar werkt het voor hemzelf juist ook goed uit. Maar wat is goed in dat opzicht. Want goed is niet natuurlijk werelds. Alle ware goed is hemels. Alle ware goed is liefde. Dat ware goed brengt het koninkrijk der hemelen dichter bij, zichtbaar dichter bij. Alle werk is ijdel, als het niet zonder eigenbelang is. Al het ijdele werk brengt niets wat blijvend hemels is. Je kunt nog zoveel werk verzetten en het kan je een tijdlang werelds gezien veel opleveren. Maar wees daar voorzichtig mee, want het is niet blijvend en het geeft niets hemels. Het kan hemels lijken, in de ogen van verlangen en wensen, kan het hemels lijken.

Veel mensen vergissen zich in hun verlangens, in hun hartenwensen en denken daar het geluk te vinden. Maar het is een tijdelijke genoegdoening van eigen wensen en eigen verlangens, het betaalt niet uit. Nu niet en later ook niet. Het lijkt alleen te betalen. Wie zijn verlangens kan loslaten, zijn wensen kan overstijgen, die komt los van die schijn en al wat juist en goed leek, gaat hij herkennen als schijn en geen werkelijkheid. Hij gaat velen om zich heen zien, die nog in de waan van hun wensen en verlangens rijkdom zien, die daar niet is. Maar niemand luistert naar zijn waarschuwingen. Tot gebeurtenissen de schone schijn doorbreken en er vertwijfeling ontstaat.

Want Ik laat geen van Mijn schapen verloren gaan in eigen wensen en verlangens. Ik schud hen allen wakker, Mijn engelen blazen de trompet, het bazuin. Hard en doordringend. Wordt allen wakker uit je verblindende wensen en verlangens. Kom tot het ware werk, wat de hemelen werkelijk dichterbij brengt. Kom tot het ware werk, zonder al die wensen en verlangens. Kom met maar één verlangen, Mij in liefde te ontmoeten in waar leven! Mij te zijn in waar leven!

 Hemels Brood 3545

Ik ben liefde voor jullie allemaal. Maar het is niet vanzelfsprekend dat Mijn liefde jullie alles geeft wat je maar wilt. Veel mensen denken dat dat liefde is, alles krijgen wat je hebben wilt. En als dat niet gebeurt, dan is liefde geen liefde volgens hen.

Maar liefde heeft liefde nodig om tot volmaaktheid te komen. Niet dat dan wel alles gekregen wordt wat je wilt hebben, want alles wat “willen krijgen zoals je het wilt hebben” is, is geen liefde. En liefde heeft liefde nodig om tot volmaaktheid te komen. Mijn liefde is eenzijdig, als daar de liefde van de mens niet bijkomt. Het is als de helft van een hart, waar de andere helft bij moet, om een heel hart te vormen. Dat hele hart geeft dan pas het beste resultaat. Mijn liefde is de ene helft van het hart. Jullie liefde is de andere helft. Die beide helften tezamen is het hele hart. Het hele hart is nodig om alles voor iedereen ten goede te brengen. Het hele hart, jouw liefde, jullie liefde. Maar dan wel in alles. Zoals Mijn liefde er in alles is. Zoals Mijn liefde alles is, zo zou jullie liefde ook alles moeten zijn.

Het is aan jullie om die keuze te maken, liefde te leven in alles. Ik kan Mijn liefde geven en dat doe Ik eeuwig en onverbrekelijk. Aan jullie de taak om ook tot die eeuwig onverbrekelijke liefde te komen, uit eigen vrije keus. Want Ik ben vrij en jullie zijn vrij. In vrijheid gaan wij samen, als je voor ware liefde kiest. In vrijheid zijn wij in de gelukzaligheid van de hemel, als je voor ware liefde kiest in alles. Er is maar één weg over de aarde die tot volmaaktheid voert. Dat is ware liefde, die samen met Mijn liefde het mooiste en gelukzaligste waar maakt.

Zie, zo is het niet, dat jouw wensen door Mijn liefde vervult worden. Zo is het, dat jouw vrije keuze je leven richting geeft. Maar altijd in samenhang met al je medemensen, die net zo goed vrij in hun keuze zijn als jij. Dat draagt Mijn liefde. Maar pas als ook jij, ook jullie allemaal, vrij voor ware liefde kiezen in alles, ga je de hemel beleven in volle gelukzaligheid.

Hemels Brood 3546

Het leven, het ware leven is mooi. Is goed. Is waar. Het ware leven geeft het gevoel van innerlijke blijdschap. Niet de blijdschap omdat een mooie auto gekregen is, of een mooi huis, of een goede baan of veel geld. Maar de blijdschap te leven, te bestaan. Die blijdschap in jezelf, die los staat van wat er aan materiële zaken verkregen kan worden. Die los staat van hoe het leven verloopt, of er nu wel of geen ziekte is, wel of geen moeilijkheden zijn. De ware levensblijdschap is los van dat al en hoeft geen aardse redenen te hebben.

Los van alle aardse werken en beslommeringen kan ieder mens in zich de blijdschap voelen te leven, werkelijk te leven, werkelijk te zijn. Zo kan het ware leven ervaren worden. Wie die blijdschap in zich nog niet ervaren heeft, heeft het ware leven nog niet ervaren. Want niets kan de blijdschap van waar leven teniet doen. Het is in ieder mens, omdat het ware leven in ieder mens is. Ook al ervaart nog lang niet ieder mens zijn ware werkelijke leven in zich en daardoor ervaart hij die blijdschap ook niet, het is er wel, het ware leven is in jullie allemaal, het voelbare eigen bestaan is in jullie allemaal. Die blijdschap is in jullie allemaal. Ook al is het bij velen nog verborgen achter het verstandelijke denken, achter het nastreven van eigen welzijn en aardse goederen, het is er en het blijft er.

Want jouw bestaan is uit Mij. En Mijn bestaan is waar leven, ware gelukzaligheid die in afgezwakte vorm in jullie als blijdschap gevoeld kan worden. De blijdschap te bestaan, eenvoudig te bestaan. Maar voor velen is dat eenvoudige bestaan niet genoeg. Zij zoeken genoegens, plezier, vermaak, eigen welzijn, bezit en macht. Door al dat zoeken is hun aandacht niet bij wat zij werkelijk zijn en hebben: waar leven uit Mij. Waar leven uit Mij behoeft niks meer dan waar leven.

Wat wil de mens nog meer? Alles voor zichzelf. Wie begrijpt dat hij met Mij al alles heeft, die gaat in zich het ware bestaan, het ware leven voelen en daarbij die blijdschap eenvoudig te leven!

Hemels Brood 3547

Als je ergens de beste oplossing voor vind, ben je dan niet blij? Zo kun je altijd blij zijn met Mij. In jouw leven, zeg Ik je, ben Ik de beste oplossing voor alles. Alleen jammer dat je dat nog niet altijd zo ziet of bemerkt. Daar ben je niet de enige in. Veel mensen zien of bemerken dat niet. Veel mensen zijn door het tegenovergestelde beïnvloed. Omdat het zich heel anders voordoet, dan het in werkelijkheid is. Veel mensen hebben niet door dat ze bedrogen worden, dat schijn bedriegt. En er is veel schijn, hele mooie schijn. Woorden die fantastisch mooi lijken, maar een invloed hebben, die als het ware net langs Mij gaat. Soms Mij tersluiks noemen op een manier die Mij niet in het ware licht zet, maar in een vals licht, wat door velen niet als vals herkend wordt.

Laat je niet bedriegen. Niet door mooie woorden. Niet door mooie daden. Kom altijd voor alles in je hart bij Mij. Altijd. Ook als je niet zeker bent, bij Mij te kunnen komen. Ook als je niet zeker bent, Mij goed te horen, te kunnen verstaan. Ook al bemerk je Mij niet, kom toch steeds opnieuw in je hart bij Mij en praat in je hart tegen Mij, vraag Mij, luister naar Mij en geef dat niet op, geef dat voor niets en voor niemand op. Volg niet de bedrieglijk mooie woorden van mensen, volg Mij in je hart. Ook als je denkt Mij niet te kunnen horen, kom toch! Maar kom oprecht, met oprecht geloof, met oprecht en waar vertrouwen en kom alleen bij Mij. Want Ik ben jouw Schepper en niemand anders is dat of heeft daar iets mee te maken. Ik weet en ken jou het allerbeste en Ik heb de Enige ware eeuwige oneindig grootste en diepe liefde voor jou, die het allerbeste met jou voorheeft. Zoveel diepe liefde heb Ik alleen voor jou en voor alle mensen. Niemand kan jou meer liefde geven dan Ik je geef.

Ga liever niet aan Mij voorbij voor menselijk mooie woorden, voor een goeroe of een andere leermeester dan Ik. Want je gaat dan voorbij aan het allerbeste voor jou. Geloof Me, de mooiste woorden kunnen je niet brengen waar Ik ben en waar jij het gelukkigst kunt zijn. Want daarvoor is het nodig dat je bij Mij komt, helemaal zuiver en alleen bij Mij komt. In Mijn eeuwige liefde.

Hemels Brood 3548

Ik heb jullie de vrijheid gegeven je ogen gesloten te houden of ze te openen. Om het goede te doen of te laten. Ik heb jullie de vrijheid van keuzen gegeven. Maar Ik heb niet alles wat je kiest in die vrijheid op zichzelf gezet, zonder gevolgen. Er is een verschil tussen het een en het ander. Zoals er verschil is tussen links of rechts.

Elk verschil heeft een resultaat. En dit resultaat is wat je krijgt bij wat je kiest. Elke keuze die je maakt, heeft een resultaat. En bij elke keuze die je maakt, gaat een reden vooraf. Een beweegreden. Want elke keuze die je maakt is beweging. Elke beweging heeft een resultaat, een effect op je leven. Bij de vrijheid van keus heb Ik ook jullie het vermogen gegeven te beseffen wat een keuze aan resultaat gaat geven. In dat besef is ook weer een keuze. Daarvoor heb je het gevoel en het verstand. De keuze in je besef kun je maken met je gevoel of met je verstand. En daarin heb je dan ook weer een keuze, zowel bij je verstand als bij je gevoel. Want bij het verstand heb je de keuze om dat in te zetten voor een oplossing die vooral jezelf ten goede komt of voor je medemensen. Bij het gevoel kun je kiezen of het in je gevoel aan je eigen wensen en verlangens voldoet of aan Mijn advies, wat Ik je altijd geef in je hart, dat is in de zuiverheid van je innerlijk zijn, waar geen eigen wensen en eigen verlangens een rol spelen. Waar je bereid bent zonder eigen belang naar Mij te luisteren.

Al die keuzen heb je vrij. En in al die keuzen kun je ook nog ervoor kiezen je ogen gesloten te houden voor de volle waarheid of je ogen te openen en de volle waarheid te zien en naar te handelen. De meeste mensen vinden het tot nu toe makkelijker, om bij veel dingen hun ogen gesloten te houden. En mochten er mensen zijn die proberen hen te bewegen hun ogen open te doen, dan knijpen zij de ogen liever nog stijver dicht.

Heb jij je ogen liever gesloten? Kom, doe ze open en zie. Zie Mij, herken Mij, open je ogen voor Mij, voor Mijn liefde en zie de waarheid! Het ware leven en ervaar de ware levensvreugde!

Hemels Brood 3549

Er gaat een Woord over de aarde. Alleen en bijna niet gehoord. Het is Mijn Woord, dat aangeeft dat Ik er aan kom. Maar het wachten duurt lang en mensen geven het wachten op. Ik raad iedereen aan, toch Mij te blijven verwachten. Want Ik kom.

Er zijn mensen die er hun hele leven niet bij stil staan ooit te zullen sterven. Toch, iedereen gaat op zeker moment dood. Zo zeker ben Ik ook en zo zeker kom Ik ook terug op aarde. Blijf Mij verwachten, want Ik kom zeker! Wie dat vergeet, of niet meer gelooft, staat niet klaar, als Ik kom en wie zegt niet, dat hij Mij dan niet mist? Voor hen zal het een schrik zijn, Mij toch heel plotseling te zien. Want voor hen zal Ik komen als een dief in de nacht en zij zullen Mij niet direct bemerken. Maar diegenen, die Mij in werkelijkheid blijven verwachten en naar Mijn komst uitkijken, voor hen is het een vreugde zodra Ik er ben. Hun blijdschap Mij te herkennen zal enorm zijn.

Dan zullen anderen zich afvragen, waar hun blijdschap vandaan komt en wie dan gelooft in Mij, ook al verwachtte hij Mij op dat moment niet, maar ergens in de toekomst, die zal Mij dan ook zien en de blijdschap van Mijn komst ervaren. En met elkaar zal het feest zijn om Mijn wederkomst op aarde, groot feest in alle hemelen. Al die blijdschap zal mensen aantrekken van heinde en verre en allen zullen deel willen hebben aan die vreugde. Ik zal dan aan ieder de ogen openen en wie Mij dan nog aanneemt, zal ook binnengaan in de vreugde van het ware eeuwige leven. Zo zullen er velen geroepen worden door de blijdschap van waar leven en velen zullen komen en Mij herkennen als hun Schepper en liefdevolle hemelse Vader, die van eeuwigheid aan al, hen Zijn liefde en zorg geeft.

Want Ik kom. Voor sommigen direct zichtbaar, voor anderen als een dief in de nacht, maar zeker, Ik kom! Verwacht Mij. Dwaal niet af, maar verwacht Mij. In hemelse eeuwige liefde, Ik kom!

Hemels Brood 3550

Ook vandaag wil Ik graag bij je zijn. Ook vandaag wil Ik graag de dingen samen met je doen. Elke dag en altijd vandaag. Maar Ik ben niet degene die dat bepaalt, dat ben jij. Het ligt aan jou of je Mij er bij wilt hebben, het ligt aan jou of Ik de dingen samen met je mag doen.

Ik ben er wel altijd, maar het ligt aan jou of Ik actief bij je ben en de dingen met je samen mag doen. En dat geldt voor iedereen. Want Ik ben graag bij jullie allemaal actief en doe liefst alles met jullie samen. Maar, dat samen kan alleen berusten op Mijn wil van liefde. Dus niet op jouw wil. Daarom is het jouw keus of wij het samen doen, want met het samen doen bedoel Ik, alleen naar Mijn wil. Samen is voor Mij dat jij jouw wil met die van Mij overeen brengt. Omdat Ik alleen actief kan zijn in ware liefde en in waarheid. Als jij ook maar het kleinste anders wilt, niet in overeenstemming met Mijn liefde in waarheid, dan is er geen samen. Dan is het jij en dan is het Ik, maar geen samen. Dan heb Ik nog steeds wel grote liefde voor jou en voor alle mensen, maar dan is er geen sprake van samen.

Ik kies altijd en eeuwig ware liefde, want Ik ben ware liefde en niets, maar dan ook niets, zal eeuwig anders aan Mij zijn dan ware liefde in alle waarheid. In dat wil Ik graag bij je zijn en de dingen met je samen doen, in ware liefde, in waarheid. Elke vandaag. Ik kan je daarbij beloven, dat niets betere resultaten in en voor jouw leven geeft, dan de liefde samen met Mij in werkelijkheid en in waarheid te leven. Naar te handelen. Hoe je ook denkt dat je het zelf wel goed weet te doen, je bent echt niks zonder Mij, zonder Mijn kracht te leven, zonder Mijn liefde. Hoe je zelf ook denkt te zijn, het is door Mijn liefde, door Mij dat je leeft, dat je zelf bent. Wie met Mij leeft, voor Mij kiest, zal al gauw de waarheid daarvan inzien en vreugde aan ons samengaan beleven, werkelijk beleven!

Hemels Brood 3551

Ik heb alle mensen even lief. Mijn liefde is altijd dezelfde, zoals Ik altijd dezelfde ben. Maar niet alle mensen ontvangen Mijn liefde hetzelfde en Mijn liefde werkt niet voor alle mensen hetzelfde uit. Dat heeft niet met de mate van Mijn liefde te maken, maar met de mens. Met wat de mens met Mijn liefde doet. Want iedereen krijgt vrij Mijn liefde en heeft de vrijheid daarmee te doen. De een pakt Mijn liefde op in zijn leven, terwijl een ander dat niet doet. Ieder kiest daarin zelf, wel of geen liefde in zijn doen en laten op te nemen.

Mijn liefde is altijd dezelfde, wat mensen ermee doen, bepaalt de werking. Het is vergelijkbaar met een benzinemotor van bijvoorbeeld een zelfde auto, bij meer mensen. Ieder kan dezelfde samenstelling benzine in de tank doen. Maar de een doet er 10 liter in, een ander 20 en weer een ander 30 liter. Dan zullen de verschillende auto’s, alhoewel ze dezelfde motors hebben en dezelfde benzine krijgen, toch niet dezelfde afstand kunnen rijden. Zo krijgt ieder van Mij dezelfde liefde, in dezelfde mate. Maar niet iedereen pakt Mijn liefde in dezelfde mate op in zijn leven en dat geeft dan ook een heel verschil in werking.

De verschillende karakters, de verschillende interesses, de verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden van alle mensen hebben er ook mee te maken dat Mijn liefde, hoewel aan ieder in dezelfde mate gegeven, niet hetzelfde uitwerkt. Altijd met het doel ieder mens tot het ware gelukzalige leven te brengen. Nooit als bestraffing, uit wraak of uit boosheid, altijd om het goede tot stand te brengen voor alle mensen, altijd uit dezelfde liefde. Zo gaat ieder leven anders, eenvoudig anders. Niet voor de één uit meer liefde dan voor de ander. Juist omdat het één beter is voor de één dan voor de ander.

Dat is nu de oneindige diepte en kracht van Mijn ware liefde, Ik weet met Mijn liefde wat het beste is voor de één en voor de ander en zo werkt Mijn liefde voor iedereen verschillend, maar wel ook voor iedereen het beste!

Hemels Brood 3552

Het heeft geen enkele zin om tegen Mij oneerlijk te zijn. Het heeft ook geen enkele zin om bij jezelf oneerlijk te zijn. Ik zie al je oneerlijkheid, tot in het kleinste beetje. En of je nu tegen Mij wel eerlijk bent, maar tegen je medemens oneerlijk, dan telt bij Mij dat je oneerlijk tegen je medemens bent.

Want Ik zie je in alles. Je kunt je voor Mij niet verbergen, nergens kun je je voor Mij verbergen. Je bent namelijk helemaal in alles met Mij verbonden. Ik ben je leven, je bestaan. Ik geef je leven, zodat je bestaat. Denk niet dat je zonder Mij ook maar iets minimaals bent en kunt. Het enige is, dat je vrijheid hebt van keus, wat je met het van Mij gekregen leven doet of niet doet. Het zou daarbij toch dom zijn om te denken, dat het allemaal niet uitmaakt wat je wel en niet kiest, zonder te onderzoeken wat nu in werkelijkheid je leven is. En al zou iemand denken, dat hij uit zichzelf is ontstaan en bestaat, dan zou hij er toch ook dom aan doen, om iets over zijn leven aan te nemen zonder dat hij zeker weet of dat de waarheid is.

Ik zeg je, er zijn duizenden en duizenden mensen die een aanname hebben over hun leven, over hun bestaan, wat helemaal niet met de waarheid overeenkomt. En als zij zouden willen, dan zouden ze dat ook kunnen weten. Maar zij willen niet weten, zij willen hun eigen zin doen. Toch heb Ik het bestaan aan jullie gegeven op een manier, waarbij je zeker kunt weten dat je je bestaan uit Mij hebt. Iedereen kan dat in zichzelf vinden, als hij dat wil, als hij de moeite wil nemen. Als hij bereid is zijn eigen invullingen in eerlijkheid toe te geven als zijn eigen invullingen en in alle eerlijkheid in zich naar de ware oorsprong van zijn bestaan vraagt.

Als je dat in alle eerlijkheid en oprecht vraagt, dan zul je gaan inzien, dat je bestaan alleen en in alles zijn oorsprong heeft in Mij, je Schepper, je ware leven, de volkomen onbaatzuchtige liefde in alles. Dan zul je ook gaan inzien, dat jouw leven pas werkelijk leven is, als je het vrijwillig volledig in overeenstemming brengt met Mij, met onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 3553

Als je iets mist, dan merk je pas dat het er was. Er is zoveel goeds waarvan mensen zich niet bewust zijn. Maar als daar iets van wegvalt, dan bemerken zij pas, hoe belangrijk dat in hun leven was. Maar het is dan niet meer terug te halen.

Er zijn ook veel dingen in het leven die niet zo als goed en prettig ervaren worden. Maar als dat voorbij is, dringt het tot de mens door, dat het gezorgd heeft voor een wending in het leven. Elke gebeurtenis zorgt voor een zekere wending in het leven. Vaak zijn mensen zich niet bewust van zo’n wending als iets goeds. Er is geen gebeurtenis die niet een wending geeft, met iets goeds daarbij, wat er zonder die gebeurtenis niet geweest zou zijn. Wat veel mensen niet als een wending ten goede vinden, is dat wel. Het wordt alleen niet door die mens bemerkt. Dat komt omdat de meeste mensen niet naar het geestelijk goede rendement van gebeurtenissen kijken, maar naar de wereldse kant, wat het hen aan materieel voordeel geeft, of aan roem en macht toevoegt.

Pas als die mens gaat bemerken hoeveel voordeel het hem geeft in geestelijk besef, in besef van waarheid en liefde, in waar leven, dan gaat hij zien hoe gebeurtenissen hem geholpen hebben en welke waarde die gebeurtenissen hem gegeven hebben. Maar ze zijn voorbij en niet meer terug te halen. Hij had er meer nog aan kunnen hebben, als hij dan geweten had welke waarde de gebeurtenissen voor hem hadden. Besef dat bij elke nieuwe gebeurtenis. Het zijn de gelegenheden om geestelijk in waar besef van waar leven te groeien. Wie zich dat bewust is, die kan er veel sterker door groeien. Die kan er veel meer geestelijk goed door vergaren. Geestelijk. Niet materieel, lichamelijk, werelds.

Want alles, alles, alles is Mijn liefde. En het is spijtig, als je dat mist. Maar, wat je misschien gemist hebt, kun je van Mij vandaag toch nog opnieuw krijgen. Als je de kansen in je leven oppakt en niet onbemerkt laat liggen. Grijp de kansen in je leven die van Mij komen en ware liefde zijn, het ware leven!

Hemels Brood 3554

Er is een gezegde: een brutaal mens heeft de halve wereld. Er wordt nooit iets gezegd over de hemel. Want een brutaal mens is niet geïnteresseerd in de hemel. En wie wel geïnteresseerd is in de hemel, die is niet brutaal en niet geïnteresseerd in de wereld. Onderlinge wedijver gaat nooit over een plaats in de hemel, maar altijd over werelds bezit, materieel goed en roem en macht.

Een brutaal mens kan de halve wereld hebben, zogenaamd, maar uiteindelijk is dat nauwelijks iets, zelfs de hele wereld is nauwelijks iets, vergeleken bij de hemel. Toch wordt de wereld meestal gezien als veel waard om te bezitten, terwijl bezit in werelds opzicht niets voorstelt. Bezit is hoe dan ook geen voordeel. Elk bezit is te verliezen. Wie niets bezit, heeft ook niets te verliezen. Maar in het wereldse is het zelfs niet te bedenken niets te bezitten. En nu juist in het hemelse is geen bezit: het bezit van alles. Zonder iets te bezitten, toch alles bezitten, dat is een tegenstelling die niet te begrijpen is voor de wereldse mens.

Maar juist die wereldse mens die veel te bezitten heeft, heeft in werkelijkheid nauwelijks enig bezit. Terwijl die mens die werelds gezien niets bezit en ook geen verlangen heeft om iets te bezitten, in hemels opzicht het ware leven in liefde bezit. Het ware leven in liefde is alles wat werkelijk is, wie daarom belangeloos in liefde leeft, zonder iets te bezitten, die bezit juist alles! Maar hij bezit het niet als een bezit. Wie dit begrijpt, die ziet de waarheid. De waarheid maakt vrij, werkelijk vrij. Want het werkelijke is het ware leven. Laat die brutale mens zijn halve wereld maar hebben. Het is een waan en geen werkelijkheid.

Waar jezelf voor kiest, dat maakt uit of je in de waarheid, de werkelijkheid leeft en iets van het ware leven werkelijk bezit of niet. Streef je naar wereldse bezittingen of kun je zonder iets te bezitten Mij, Mijn liefde bezitten? Je bezit niets. Als je dat begrijpt, bezit je iets en toch niets. Vrede zij met je.

Hemels Brood 3555

Soms willen mensen invullen wat Ik moet doen. Zij denken te weten wat het beste is in allerlei situaties. En verwachten dat het zoals zij denken, ook zal gaan. Logischerwijs. Maar wat bij mensen logisch lijkt, is dat bij Mij nog niet.

Steeds weer vergeet de mens dat hij alleen maar dat kleine stukje om hem heen kan zien. Ook al reist iemand de hele wereld over, ook al kan er via de media over de hele wereld gekeken worden, alle beelden en alle verslagen gevolgd worden, via televisie en/of radio, niets daarvan is een ware helemaal zuivere weergave van de werkelijkheid. Bij al die beelden, al die verslagen, al dat reizen, is zoveel wat niet werkelijk waar is, dat geen mens er ook maar bij benadering een logisch gevolg bij kan bedenken. En toch gebeurt dat steeds opnieuw en door heel veel mensen.

Sommigen vullen dan de logische gevolgen in, als een op zichzelf staand natuurlijk verloop van de dingen, ze hebben geen geloof in Mij en denken alleen in natuurlijke ritmes en logica. Anderen, die wel in Mij geloven, vullen op een vergelijkbare manier de oorzaak en gevolg ritmen in, denkend dat het zo in de Schepping door Mij geordend is. Maar Ik zie veel meer, dan het kleine beetje wat de mens ziet en wat hij ook nog onzuiver ziet. Ik zie zuiver. Volkomen precies wat waar en werkelijk is en wat niet. Ik weet en ken alles, Ik doorgrond alles tot in de diepste waarheid of onwaarheid. Niets ontglipt Mijn aandacht, werkelijk niets. Dat op zich is al onvoorstelbaar voor veel mensen.

Ik doe niet juist dat, wat mensen invullen. Zo werkt Mijn liefde niet. Dan zijn er mensen, die teleurgesteld zich niet meer tot Mij wenden. Zij doen daar zichzelf tekort mee. Want juist dan kunnen zij van Mij de uitleg krijgen over alles wat anders gaat dan zij zouden willen, dan zij verwachtten. Nergens anders dan bij Mij zijn alle antwoorden op alle vragen in het ware perspectief te krijgen. De volkomen waarheid, de volkomen werkelijkheid is bij Mij, komt door Mij en kun je leren kennen door Mij. Alles, tot in de totale oneindigheid, kun je van Mij te weten komen. Als je de moeite neemt in je hart bij Mij te komen in alle eerlijkheid en oprechtheid en Mij er om vraagt, uit waar besef van Mijn liefde voor jou. Dan zul je de waarheid, de werkelijkheid leren kennen.

Niet alles in één keer, maar geleidelijk aan, meer en meer. Als je geduld hebt en alle eerlijkheid en oprechtheid, uit waar besef van Mijn liefde voor jou, blijft komen, blijft vragen en Mij blijft vertrouwen in Mijn ware onbaatzuchtige liefde voor jou.

Hemels Brood 3556

Genade en zegen aan al de mensen die in zich Mijn bestaan erkennen en Mijn liefde beseffen in alles, in heel de Schepping. Zalig al degenen die niet alleen Mijn bestaan in zich beseffen en Mijn liefde voor alles en iedereen, maar ook beseffen dat het ware leven, naar onbaatzuchtige liefde handelen is. Hemels zijn al diegenen die Mij in zich beseffen, Mijn liefde voor alles en iedereen beseffen, die beseffen dat ware onbaatzuchtige liefde alleen het ware werkelijke leven is en die in alles in hun leven naar die ware onbaatzuchtige liefde waarlijk leven. Die dat volhouden bij alles wat hen overkomt en nooit twijfelen aan Mijn bestaan, nooit twijfelen aan Mijn liefde, nooit twijfelen aan Mijn besluiten en weten dat alles door Mij altijd ten goede aan iedereen gebracht wordt.

Want Ik ben liefde, Ik ben waarheid, Ik ben onbaatzuchtig, al het goede, alleen het goede. Ik Ben. Voor iedereen ben Ik, Ik Ben. In iedereen ben Ik die Ik Ben. Er is geen ander dan die, die Ik Ben. Wie je ook denkt dat Ik ben, hoe je Mijn zijn ook invult, hoe iemand Mij ook beschrijft of beweert dat Ik ben, Ik Zelf ben degene die precies weet wie Ik Ben en alleen Ik Zelf kan dat aan wie het Mij vraagt laten weten, zeggen. Vraag het daarom niet een mens, wie Ik Ben is, vraag het alleen aan Mij, in jezelf. Want hoe kun je Mij in jezelf erkennen, beseffen als je Mij buiten je zoekt? Hoe kun je Mijn liefde voelen, als je Mij bekritiseerd? Hoe kun je Mij in alles ervaren, als je alleen jezelf belangrijk vindt?

Besef wie je werkelijk bent. Niet hoe je bent, niet hoe je met je leven omgaat, maar wie je eigenlijk in oorsprong bent en het beste kunt zijn. Dan kun je ook ten diepste Mij in je zien en beseffen wie Ik Ben. Ik, je Schepper en jij, Mijn schepsel. Ik ware liefde en jij liefde uit liefde.

Hemels Brood 3557

Vanaf het eerste tot het laatste ben Ik altijd dezelfde. Altijd ben Ik de waarheid, altijd ben Ik zachtmoedige liefde. Altijd ben Ik wijsheid. Nooit ben Ik anders dan Ik Ben. Maar velen hebben een heel ander beeld van Mij dan Ik in alle werkelijkheid ben. Wie een beeld van Mij heeft wat anders is dan Ik Ben, is meestal heel moeilijk daar van af te brengen. Het is de sterke overtuiging die dat zo moeilijk maakt.

Want al diegenen die in een sterke overtuiging zijn, Mij te kennen en een juist beeld van Mij te hebben, terwijl dat niet zo is, die willen dat beeld, die overtuiging niet opnieuw in overweging nemen en opnieuw zoeken naar de waarheid. Zij hebben volgens hun overtuiging de waarheid al gevonden en ieder ander nog niet, als anderen er anders over denken. Hun overtuiging wordt met kracht vastgehouden tegenover elke andere overtuiging. Waarvan Ik moet zeggen, dat die bij velen ook niet geheel met de werkelijkheid overeenkomt. Ik ben onveranderlijk altijd dezelfde. Toch zien zoveel mensen Mij heel verschillend. Ook wordt Mijn boodschap aan jullie mensen door velen zo heel verschillend uitgelegd.

Wees waakzaam en luister heel goed naar je hart. Maar zorg er daarbij voor, dat er geen eigen gerichte verlangens in je hart zijn, dat je hart helemaal vrij is van eigenbelang, van verwijten, van oordeel, van jaloezie, van al wat geen ware liefde is. Want in een zuiver en oprecht hart wat alleen werkelijk Mij zoekt, daar zal Ik zichtbaar worden naar Mijn werkelijk bestaan, zoals Ik altijd werkelijk ben. Oordeel dan niet, of een ander Mij al naar werkelijkheid ziet, oordeel niet of jezelf Mij al naar waarheid ziet. Werk er aan, je hart steeds meer te zuiveren en gezuiverd te houden, dan zul je Mij daar steeds meer naar waarheid gaan zien. Maar laat daarbij toe dat je beeld van Mij verandert, want dat is nodig om ooit tot het helemaal ware beeld te komen. Het uiteindelijk ware beeld van Mij, wat nooit anders zal zijn dan het is. Omdat Ik nooit anders zal zijn, dan Ik Ben.

Hemels Brood 3558

Oordeel niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Maar er is wel een verschil tussen een oordeel geven en een inschatting maken. Een oordeel geeft een waarde aan iemand. Een inschatting laat zien hoe de werkelijkheid is. Je mag aan de hand van feiten en waarheden de inschatting maken, dat bijvoorbeeld iemand een dief is. Maar je geeft er een oordeel aan, als je een waarde aan die mens zijn handelen geeft als, die mens die een dief is en daarom minder waard.

In veel situaties is het zelfs nodig dat je een goede inschatting maakt van de ware situatie. Of iemand liegt, verdraait of waarheid spreekt en naar handelt. Want al je eigen handelen zul je dan beter kunnen afstemmen op de werkelijke situatie en om onaangename situaties te voorkomen. Toch, een oordeel ligt heel dicht bij een inschatting. Wees daarom heel voorzichtig, dat je inschatting niet toch ook met een oordeel, een afwijzing in waarde, gepaard gaat. Niemand kan precies de waarde van iemands daden weten, dat kan alleen Ik. Laat daarom elk oordeel aan Mij over. Niemand heeft al die ware liefde en wijsheid die Ik heb, laat dan ook daarom het beoordelen van iemands doen en laten aan Mij over. Maar houd zelf wel rekening met de feiten die voor zich spreken, zonder oordeel.

Alles wat niet juist is in liefde, mag je zien als niet juist en niet uit ware liefde. Je mag er rekening mee houden in je eigen doen en laten. Zonder oordeel er rekening mee houden. Ga er mee om, zoals Ik je in je hart aanraad. Dan zul je de beste manier vinden, om zonder oordeel met alle afdwalingen van liefde van je medemensen te kunnen om gaan. Wees alert in jezelf op Mijn advies, wat nooit een oordeel kan zijn, maar vooral uit liefde de beste weg om uit liefde te gaan, toont. Oordeel niet, maar zie wel de werkelijkheid en de onwerkelijkheid, zoals die feitelijk is, dan komt alles goed voor alle betrokkenen, in ware liefde.

Hemels Brood 3559

Als woorden tekortschieten, kunnen daden de woorden vervangen. Zo is het uiteindelijk bedoeld, dat de mens niet in woorden blijft hangen, maar tot daden komt. Daden van begrip, daden van zorg, daden van liefde. Woorden zijn geen daden en maar al te vaak blijven mensen in woorden steken en komen niet tot de nodige daden. Het is de moeite.

Maar in alle opzichten is het zeker de moeite waard, om tot de goede en liefdevolle daden te komen, die in allerlei situaties gevraagd worden. Vraagt iemand je één mijl te gaan, ga er twee. Vraagt iemand je rok, geef hem ook je mantel. Maar wie vraagt en wie geeft? Is de vrager gerechtvaardigd te vragen? In Mijn Naam, die eerlijkheid is, waarheid is, en een behoefte naar waarheid aangeeft, wel. Zo kan iemand honger hebben en naar brood vragen. Geef hem brood en honing daarbij. Zo kan iemand het koud hebben en om warmte vragen, geef hem warmte en woning daarbij. Want wie Mij in oprechte behoeften zonder eigengewin vraagt, die zal dat krijgen. Laat dan niemand die vraagt in de kou staan, want die kou is niet van Mij.

Allen die behoeften hebben, laat die bij Mij komen. En doe zelf in ware liefde ook zo. Geef wie vraagt en neem daarvoor van Mij. Want van Mij is het koninkrijk der hemelen, die Ik aan u allen geef om niet. Geef dan zelf ook om niet en kijk niet om. Want al wat een mens de ander geeft, wat oprecht naar eerlijke behoefte gevraagd wordt, geef Ik en kan hij door Mij geven. Zo is de liefde, Mijn liefde, van jullie allen om te geven, niet om te behouden. En wie het geeft, behoudt het in dubbele mate, om het ook weer in dubbele mate te geven. Neem niet, maar vraag. Houd niet maar geef. Zoals Ik alles in ware liefde aan jullie allen zonder voorbehoud geef.

Hemels Brood 3560

Wie wil niet in weelde leven. Een goede gezondheid en zonder zorgen leven. Met genoeg geld, genoeg werk, fijne familie, leuke vrienden en geen zorgen. Nooit enige zorgen. Dat zou toch iedereen wel willen. Alleen, zo is het op aarde niet. Iedereen streeft er wel naar, maar het wordt zelden volkomen bereikt. Het streven is er. Maar welke weg wordt er daarbij gekozen? Want wie iets wil bereiken, zal daartoe de juiste weg moeten bewandelen. En daar ligt het vooral aan, dat veel mensen er naar streven en het toch niet bereiken. Zij hebben allen de juiste weg nog niet gevonden, de juiste weg nog niet gekozen.

Velen denken dat het een weg is, die onmiddellijk alle goeds geeft en alle zorg wegneemt. En velen denken daarbij dat de wens, het verlangen naar, al de juiste weg is. Maar nu juist het tegenovergestelde is waar. Niet uit het verlangen voor jezelf, maar het verlangen voor de ander toont de ware weg. Niet het zelf goed willen hebben en goed willen doen voor een gunstige gezondheid, een prettig leven zonder zorgen, maar het goed willen doen aan de medemensen, zorg geven aan de medemensen, hulp, steun en het wegnemen van hun zorgen, zoveel maar mogelijk is, dat toont de juiste weg om te gaan. Het leven zonder zorgen bereik je door samen te gaan met Mij, samen te gaan met liefde in waarheid. Een arm om je medemens slaan waar diegene het moeilijk heeft. Niet die zorg overnemen of bestrijden, niet de moeilijkheden bagatelliseren, of ze zien als een eigen schuld, maar een arm van liefde omslaan en troosten.

Begrijpen dat ieder zijn eigen moeiten heeft op deze aarde. Dat de ene moeite de andere niet is. Dat wat de een moeilijk vindt, voor diegene moeilijk is, ook al lijkt dat voor een ander helemaal niet moeilijk. Ieder is anders, ieder ervaart anders. Iedereen wil graag een goede gezondheid, zonder zorgen leven. Als ieder dat voor de ander nastreeft, dan wordt dat voor allen goed. Als ieder dat alleen of vooral voor zichzelf nastreeft, dan blijft het moeilijk en dan zal het alleen nog moeilijker worden. Leef naar liefde, niet de eigenliefde, maar de naastenliefde.

En leeft niet iedereen dat, houd er dan zelf wel aan vast. Geef het niet op. Want is het niet hier, dat je gezondheid hebt en geen zorgen, dan toch zeker na dit aardse leven zal het zo zijn. Kies voor liefde voor de naasten, dan ga je de juiste weg voor een onbezorgd waar leven!

Hemels Brood 3561

In wezen zijn jullie levend door Mijn adem, die Ik in jullie geblazen heb van Adam af aan. Alle leven is Mijn adem, zonder Mijn adem is geen leven. Begrijp dan dat je leeft door Mij, door Mijn adem. Dat je hart klopt door Mijn adem. Dat je bloed stroomt door Mijn adem. Dat je denken kunt en je bewust kunt zijn door Mijn adem. Door Mijn wil. Wat jouw wil ook is, je kunt geen wil hebben zonder Mijn wil. Je kunt niet leven zonder adem te halen, Mijn adem. Alle lucht die er is, het is Mijn lucht, Mijn adem. Je kunt er mee doen wat je wilt, maar het blijft Mijn lucht, Mijn adem, Mijn wil. Je blijft alleen leven door Mijn adem. Mijn adem is Mijn wil van leven. Zo heb Ik gezegd: Mens leef!

Leef met een eigen besef, met een eigen wil. En zo heb Ik de aarde gegeven aan de mens met een eigen wil. Maar een werkelijk eigen wil kan alleen dan in de ware vrijheid zijn, als het de werkelijke vrije wil is. En de vrije wil is pas werkelijk een eigen wil, als die overeenkomt met de werkelijkheid, met het werkelijke leven. Mijn wil is jullie werkelijke leven. Daarom is jullie wil pas werkelijk vrij, als die wil van jullie, uit eigen keus, gelijk is aan Mijn wil. Pas dan zijn jullie in je eigen wil werkelijk vrij en ook in werkelijk leven. Tot zolang is jullie wil gevangen in eigen verlangens, in het tegenovergestelde van al wat werkelijk is. Al het werkelijke is onbaatzuchtige wijze liefde. Dat werkelijke is leven en is Mijn wil. Door die wil leef jij. Het is pas jouw eigen vrije leven in alle werkelijkheid, als je  dat in vrijheid zelf wilt. Dat wil jij pas werkelijk, als jouw wil helemaal gelijk is in alles aan Mijn wil. Mijn levenswil.

Dit is Mijn advies:

Als je werkelijk leven wilt, breng dan je wil in overeenstemming met Mijn wil, in alles, want alleen Mijn wil doet werkelijk leven. Doe dat zonder voorbehoud, zonder eigenbaat, uit de vrijheid van keus, die Ik jullie allen gegeven heb. Zodat jullie allen in waar leven kunt komen, met een van Mij bewustheid en een bewustheid van je eigen werkelijke bestaan. Dat is waar leven. Mijn wil is ware onbaatzuchtige zuivere wijze liefde. Zij is voor jullie allen je leven.

Hemels Brood 3562

Steeds meer mensen raken verstrikt in de roep van de wereld. Ik roep hen ook, maar zij luisteren niet. Vanwege hun vrijheid kan Ik niet veel meer doen, dan hen terugroepen naar liefde. Maar velen blijven toch hangen in de zogenaamde weelde van de wereld en trekken anderen met zich mee. In die wereld ben Ik nauwelijks of niet gekend en ziet men er ook het nut niet van in, Mij te kennen of te leren kennen. Verblind door de verleidingen van de wereld, is het daar “mode” om Mij te verloochenen en geen aandacht aan signalen van Mij te geven.

Ja, zover is het gekomen, dat velen van Mij niets willen weten, terwijl zij alleen door Mij en van Mij het leven op aarde gekregen hebben. Ja, zover is het gekomen, dat de meeste mensen zich steeds minder om waarheid bekommeren. En waar zij zelf niet in waarheid blijven, dit ook van anderen verwachten. Het is niet zo belangrijk, waarheid. En over ware liefde hoef je hen ook niets te vertellen. Hoe gaat het dan nu, op de aarde, wordt het er steeds beter op? Ik zie dat het er niet beter op wordt. En Ik zie, dat zelfs diegenen die Mij wel kennen en wel beseffen dat zij door Mij leven en weten dat onbaatzuchtige liefde tot het werkelijke leven in waarheid leidt, geneigd zijn om in het wereldse te worden meegetrokken. Ik roep jullie toe, doe dat niet, ga niet mee in het zogenaamde, in het zogenaamde gemak van de wereld, die met verdraaiing en vol van leugens de mensen verleidt en ze dan aan hun lot overlaat.

Blijf bij Mij in alles. Vertrouw op Mij, op Mijn liefde, op Mijn Enige waarheid bij alles wat er gebeurt. Want Ik ben je Schepper, je leven, je liefde, je waarheid. De wereld heb je niet nodig, maar Mij wel, Mijn liefde wel.

Hemels Brood 3563

Denk niet, dat het allemaal toch geen zin meer heeft. Omdat er toch niets verandert. Omdat het toch allemaal moeilijk blijft. Omdat toch niet gebeurt, wat je in alle oprechtheid zou willen. Geef het niet op omdat je denkt, wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin. Denk niet, ik doe mijn best, maar het brengt niks. Dat lijkt maar zo.

Sommige dingen duren lang aleer zij gevormd zijn, naar waarheid en goedheid gevormd zijn. Zo lang, dat je het niet ziet veranderen. Pas als het voor een groot deel na lange tijd veranderd is, kun je daar iets van zien. Als Ik zou opgeven, ziende hoeveel mensen van liefde afdwalen, als Ik geen nut meer zou zien in alle ware krachten van liefde die Ik voortdurend aan de mens geef, dan zou er direct geen mens meer zijn. Maar het heeft wel zin. Het heeft wel nut. Alle ware leven heeft zin, heeft nut. Ook al is dat door jullie niet te zien en niet te bemerken.

Het leven is het nut, de ware liefde. Ik blijf altijd in die ware liefde, Ik ben altijd die ware liefde. En dat heeft nut. Dat heeft zin voor jullie allemaal. Ik zal nooit opgeven wat Ik begonnen ben, omdat Ik eeuwig goed en waar leven ben. Daarom, jouw leven heeft zin. Jouw leven is van nut. Van het allerkleinste tot het allergrootste heeft elke leven van elk mens nut, zin. Vergeet dat niet, vergeet dat nooit. Jouw bestaan is Mijn bestaan en heeft nut, heeft zin. Ook al denk je van niet, geef het toch niet op, want je kunt wel moedeloos te neer gaan zitten, maar dat levert je geen betere situatie op. Dat zal ook niets veranderen ten goede. Terwijl het je zicht op het goede wel nog meer vertroebelt. Want dat is het, waardoor je het nut, de zin van je leven niet ziet, je oog is vertroebeld, je geestelijk oog.

Geef het niet op, maar kom bij Mij en laat Mij je oog openen, zodat je iets gaat zien van de zin, van het nut van je leven. Niet zozeer voor jezelf, als wel voor je medemensen en voor Mij, zeker voor Mij, je jouw altijd liefhebbende hemelse Vader!

Hemels Brood 3564

Er is op aarde een zekere weerstand. Een aantrekking en een afstoting. Maar voor iedereen is de aantrekking en die afstoting anders. Hoewel de zwaartekracht de aantrekking van de aarde is, wat voor iedereen niet anders is, is de reactie daarop voor iedereen wel anders. En zo is het met het leven van de mens. Meerdere mensen kunnen dezelfde gebeurtenis meemaken, toch zullen de reacties van ieder heel verschillend zijn.

Voor de een is iets heel anders aantrekkelijk dan voor de ander. Je bent uniek. Je kunt jezelf dan ook niet met een medemens vergelijken. Tenminste, niet om te zien of je wel of niet op het juiste spoor zit. Een vergelijk met je medemens heeft dan ook helemaal geen zin. Want jij bent die mens niet. Jij bent jezelf, uniek, anders en toch gelijk. Zoals de aantrekkingskracht voor iedereen gelijk is, maar bij niemand hetzelfde effect heeft. Zo ben je in wezen uit dezelfde liefde opgebouwd, maar je gaat er anders mee om.

En dit wil Ik je laten weten, niemand, geen mens om je heen, kan je zeggen of dat goed is of niet, behalve Ik, je Schepper. Wat jij voelt, wat jij weet, wie jij bent, weet Ik alleen helemaal precies. Geen mens weet dat. En jijzelf kunt dat alleen weten door Mij. Niet door iemand in je omgeving, zelfs niet door iemand die jou al heel je aardse leven kent. Want niemand kent jou zo door en door als Ik, je Schepper. Zoals Ik alle mensen door en door ken. Jij denkt misschien je beste vrienden te kennen, je partner, je kinderen, maar net als zij jou niet ten volle kunnen kennen, ken jij hen ook niet ten volle.

Meet jezelf niet af aan je medemensen, aan hun denken en doen, aan hun meningen. Meet jezelf af aan Mij, aan ware liefde en wijsheid. Meet jezelf aan waar leven en wees jezelf in ware liefde, wees gewoon jezelf!

Hemels Brood 3565

Denk niet, dat als je iets onprettigs overkomt, dat het straf van Mij is, dat er iets is waaraan je schuld hebt. Of denk niet, dat als iemand iets onprettigs overkomt, dat het zijn doen en laten is, waardoor dat onprettigs hem overkomt. Het is het kwaad wat in de wereld is en dan eens hier en dan eens daar toeslaat. Wat dan eens deze en dan eens gene treft.

Niemand kan al van zichzelf zeggen, dat hij helemaal in alles, zonder uitzondering, volkomen onbaatzuchtige liefde is en naar handelt. Zo komt het, dat het kwaad nog een zekere kracht en vrijheid heeft in de wereld. Aangezien nog niemand volkomen zuivere liefde is en daarnaar handelt, kan ook iedereen er mee te maken krijgen. Maar Ik zeg je daarbij, dat Ik degene ben, die de eindregie in handen heeft, voor alles en iedereen. Niets gaat buiten Mij om. Alles wat Ik toelaat, is niet zomaar toegelaten en zal niet werkelijk schade brengen aan de groei van Mijn koninkrijk onder de mensen. Niets zal de mens in zijn geestelijke groei werkelijk schaden. Want Mijn liefde voorkomt dat. Dit is voor velen niet zichtbaar en velen begrijpen dit niet. Toch moeten de dingen zo gebeuren, om voor iedereen het beste geestelijke besef van waarheid en ware liefde te bereiken. En dat is Mijn liefde voor alle mensen, dat jullie allemaal tot de ware gelukzaligheid van waar leven komen in een van jezelf bewust heerlijk bestaan. Dat is het allemaal waard. Dan is er geen kwaad meer, dan is alle kwaad overwonnen.

Wie dat wil, die vraag Ik mee te helpen en naar Mijn liefde in zijn hart te luisteren en zoveel mogelijk naar die liefde, uit vrije keus te handelen. Niet dat diegenen dan alle onprettigs voorkomen voor zichzelf, want dat kan het doel niet zijn. Het doel is niet jezelf te helpen, maar met Mij alle mensen te helpen het kwaad in liefde op te lossen en met Mij iedereen in de ware liefde te brengen. Het kwaad te verdragen en voor liefde te kiezen, dat helpt!