Hemels Brood 3101 t/m 3131

Hemels Brood 3101

Over de wereld gaat een Woord, Mijn Woord. En dit Woord is Leven. Leven voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Alle leven gaat van Mij uit en alle mensen mogen in vrijheid leven. Maar velen verruilen die vrijheid voor beperking. Want alleen volkomen ware liefde is leven in vrijheid. Overal wordt die liefde geschonden en daarmee wordt leven geschonden. Maar niemand kan zeggen, ik leef naar die volkomen liefde, want overal en bij iedereen is nog de afdwaling van liefde.

Gelukkig zijn er wel mensen die bewust en oprecht zich ervoor inzetten zoveel mogelijk naar volkomen liefde te leven. Dat is niet gemakkelijk in een wereld die meer en meer getekend wordt juist door het loslaten van liefde. Ieder heeft er zijn eigen verantwoordelijkheid in, wel of niet ware volkomen liefde te leven. Niemand kan dit van de ander overnemen of de ander dwingen die verantwoordelijkheid te aanvaarden. Niemand kan de ander dwingen tot liefde, liefde is alleen waar en volkomen als het uit een oprecht hart uit eigen vrije keus geleefd wordt of nagestreefd wordt.

In deze wereld, hoe ver ook afgedwaald van ware volkomen liefde, is overal en in alles Mijn oneindige ware wijze gelukzaligmakende liefde aanwezig. En iedereen mag en kan daar een beroep op doen. Als iets je benauwt, als moeilijkheden te groot worden, als geen uitweg meer zichtbaar wordt, kom dan in jezelf en zeg het Mij. Vraag Mij om hulp, zo vaak het nodig is voor jou. Vul dan niet in hoe je wilt dat Ik je help, maar laat dat aan Mijn wijze liefde over. Want de donkerste kant in elke moeilijkheid, die voor jou juist geen uitweg lijkt te geven, is bij Mij helder in beeld, zodat Ik wel degelijk uitweg zie. Voor jou en alle betrokkenen. Neem rust nadat je Mij gevraagd hebt en handel als je in je voelt te moeten handelen, zonder te redeneren, want het verstand is ondergeschikt aan het gevoel en verstoort het innerlijk ware zicht, wat Ik je op de juiste momenten geef.

Dat is dan ook Mijn steun in liefde, die innerlijke aanwijzingen die het beste voor je brengen, als jij ze in liefde ten uitvoer brengt zonder ze met je verstand te beredeneren. Mocht je tot twijfel gebracht worden over hetgeen Ik je in jezelf aanraad om ten uitvoer te brengen, kom dan direct in je hart bij Mij en voel goed in jezelf in alle oprechtheid Mijn ware liefde. Dan weet je dat alles goed is!

Hemels Brood 3102

In de hele oneindigheid is zoveel. En zoveel te vertellen aan de mens. Maar de meeste mensen hebben er geen gehoor voor, geen belangstelling voor. Er is niet alleen het materiële. Er is veel en veel meer dan dat. Er is zo’n enorme ruimte, die in zijn onzichtbaarheid gevuld is met anders dan materie. Zelfs in de materie zit die ruimte, die onzichtbaar is voor het natuurlijk materiële oog. In de materie van het menselijk lichaam zit die ruimte en in al die ruimten, overal, Ben Ik, jullie Schepper en Hemelse Vader. In al die ruimten zijn jullie, buiten je materiële lichaam ook.

Maar je besef zit in je materiële lichaam vast, op deze aarde, die ter overgang dient aan de mensheid, als een poort van eeuwigheid naar eeuwigheid. Waarbij de eeuwigheid, eeuwigheid blijft, terwijl de mens er een verandering, een vernieuwing doormaakt. Van niets beseffend, tot een vol besef van bestaan dat in de eeuwigheid zijn plaats terug vindt, terwijl het besef van bestaan blijft en tot volwaardig leven verenigd wordt. De Poort Ben Ik, in Jezus Christus, Die jullie allen draagt in Zijn oneindig grote liefde die op grote wijsheid berust. Een liefde en wijsheid die jullie allen kunnen verwerven in je persoonlijk van jezelf bewuste zijn. Op deze aarde voor iedereen te verwerven in waar leven. Alles voor het welzijn van jullie allen.

Weet te delen met elkaar en alles wordt verdubbeld tot meer dan nodig. Neem niet of vooral voor jezelf. Want datgene zal gehalveerd worden en je zult er nooit genoeg van hebben. Zo blijft de mens die neemt steeds zoeken naar meer en krijgt minder.  En zo vermeerdert voor de mens die geeft, al wat hij geeft in meer en veel meer. Maar de meeste mensen zien dat niet, bemerken dat niet en blijven er mee bezig meer en meer te krijgen, zonder te beseffen dat ze alles al hebben en alleen hoeven te geven, uit onbaatzuchtige liefde. Dan zal alles wat ze geven nog meer worden, nog veel meer dan voor hen nodig is, zodat zij daarvan verder kunnen geven in liefde. Begreep de wereld dat maar.

Hemels Brood 3103

Het ware leven gaat het verstand van de mens vooralsnog te boven. Elke keer als de mens het leven met zijn verstand probeert te begrijpen en te bewijzen, lukt het hem niet en geeft hij het op. Toch zijn er die het niet opgeven en er hun eigen filosofische gedachten aan geven, alsof zij helemaal doorgronden wat en hoe het ware leven is.

Voor mensen die eenvoudig in hun denken zijn, is dat bijzonder en zij zijn gemakkelijk geneigd die filosofische gedachtegangen als waar aan te nemen, zonder in zichzelf naar de waarheid ervan te zoeken. Zo wordt er veel bedacht wat niet helemaal zo is, soms gedeeltelijk zo is, maar in zijn totaal verwarrend met de werkelijke waarheid en door mensen als waarheid aangenomen. Dat is heel jammer, want ieder mens heeft in zich de mogelijkheid om het ware leven te voelen, te beseffen en te gaan begrijpen. Daar hoeft bij niemand een onwerkelijk beeld over te bestaan.

Toch is er wel bij veel mensen een vertekend beeld. Bij een aantal doordat zij met hun verstand en filosofische neigingen eigen ideeën zijn gaan ontwikkelen. Bij anderen omdat zij er niet in geloven, het nut er niet van inzien. Nog anderen laten zich door mensen in hun omgeving van alles wijsmaken en zoeken zelf niet. En dan zijn er nog die zich laten inspireren door allerlei zogenaamde spirituele leiders, meesters, goeroes, heiligen en dergelijke. Buiten deze mensen zijn er mensen die wel degelijk in zichzelf zoeken naar waarheid van leven, die in zich Mijn liefde ontdekken als basis van leven, die in zich Mij ontdekken als Gever van waar leven en bovendien zich ervoor inzetten naar Mijn liefde en waarheid te handelen.

Als jij zo iemand bent, die al wat gezegd en beweerd wordt in je hart niet kunt plaatsen, in je hart voelt wat waar leven is, in je hart Mijn aanwezigheid in alles voelt en weet, het geluk van waar leven voelt, kent, ook al kun je het nog niet in al je handelen vasthouden, laat je dan niet verwarren, door niemand. Zelfs niet door de gelovigste mens. Blijf in je hart bij Mij, want dat is de zekerste weg, voor jou en allen om je heen. Nu en altijd!

Hemels Brood 3104

Wat denk je dat Ik belangrijker vind, iemand die al veel begrijpt van waar leven, die Mij heel goed kent en weet wat waar leven is, of iemand die daarover heel vertekende beelden heeft, nog niet begrijpt wat waar leven is, maar die in het dagelijks leven vanuit zijn hart in liefde en zachtmoedigheid met zijn medemens om gaat? Ik zeg je, ze krijgen allebei evengoed Mijn liefde zoals iedereen, maar de laatste brengt meestal meer de ware liefde in praktijk dan de eerste.

Want die eerste weet wel heel veel en beseft al heel veel over waar leven, ware liefde, over Mij. Maar in de praktijk komt vaak juist het verstand erbij. Hij weet dat liefde het draagvlak moet zijn en uit dat weten probeert hij zoveel mogelijk die liefde te leven. Uit dat weten meer dan uit het vrije hart. De eerste, met al zijn besef en weten, forceert zichzelf in allerlei situaties tot liefde, de tweede, niet denkend, geeft spontaan liefde uit zijn hart. Met alle goede bedoelingen die de eerste heeft, is diegene toch niet zo blij en gelukkig als hij wel dacht te kunnen zijn door liefde te geven. En juist dat komt dan niet uit, wat hij dan toch niet helemaal begrijpt. De tweede laat vrij zijn hart spreken en oogst daarmee blijdschap en vrede. Geen van beide is beter dan de ander, de eerste heeft het wel moeilijker dan de tweede.

En toch is die eerste ook van groot belang voor veel mensen. Want er zijn ook veel mensen die niet weten, niet beseffen en hun hart niet laten spreken, maar veelal voor zichzelf leven. Voor die is het dan ook belangrijk dat Mijn zuivere Woord begrepen is door een aantal mensen en dat zij Mij kennen en over Mij kunnen vertellen. Dat is geen gemakkelijke taak. Toch doen zij hun werk en lijden eronder, niet in alles in die echte ware liefde te komen, zoals zij weten en voelen van Mij. Daarom, heb nooit een oordeel, want je weet niet waar je het over hebt als je niet zelf Mijn volkomen liefde in alles bent.

Hemels Brood 3105

Lieve hemelse Vader, ik zou graag iemand zijn, die de dingen rustig zegt en alleen tot hulp van de ander, om de ander in vrede te helpen. Maar ik ben zo nu en dan heftig en flap er zomaar dingen uit. Graag zou ik alleen voor iedereen Uw zachtmoedige liefde zijn.

Lief kind, Ik zie in je hart al je intenties, die goed en waar zijn. Ik zie je wil om in ware liefde alles te doen. Dat het je nog niet in alles lukt, mag zo zijn. Je mag daarmee nederigheid oefenen. De nederigheid die past bij niet alles kunnen. En Ik zeg je, hoe rustig anderen ook zijn en in jouw ogen volmaakter uitzien dan jij bent, zij hebben allen ook hun afdwalingen, die worden alleen niet zo zichtbaar als bij jou. Het is niet alleen voor jou een oefening, maar voor allen om je heen. Want in jouw heftigheid zit vaak grote waarheid die je nog op een onrustige eigengerichte manier naar buiten brengt. Maar degenen die dat in liefde naast zich neer kan leggen en naar de waarheid van wat je zegt kan luisteren, die wint daarmee veel. Want niet alleen kan hij een en ander in de waarheid ontdekken ten aanzien van gebeurtenissen en zichzelf, maar tegelijkertijd wint hij aan kracht van liefde door jou te nemen zoals je bent.

Misschien zeg je nu, maar daarmee ben ik nog niet hoe ik eigenlijk in zachtmoedige liefde voor iedereen zou willen zijn. Dat klopt. En daarop zeg Ik: ook jij zult groeien in Mijn ware liefde, ook jij zult die ware innerlijke rust en zachtmoedigheid, die je al zo lang van Mij vanbinnen voelt, zelf kunnen leven. Je bent op weg, je wil, je inzet is er. Maar forceer jezelf niet. Accepteer je onvermogen in nederigheid, wat mensen er ook met hun beste bedoelingen over zeggen. Het is niet iets wat je met een vingerknip bij je zelf kunt veranderen. In Mijn wijsheid ben jij zoals Ik je geplaatst heb en ook je groei, de tijd, alles is Mijn zaak en van niemand anders, wat mensen ook zeggen of denken.

Je bent Mijn kind en Ik heb je lief en je inzet tot waarheid en liefde is voorlopig genoeg. Jouw groei is Mijn groei in jou en bedoeld tot de hoogste ware wijze onbaatzuchtige liefde te komen in opperste gelukzaligheid, is dat niet alles waard?!

Hemels Brood 3106

Wat is ware liefde? Dat is moeilijk in mensentaal te omschrijven. Het is een gevoel voor de ander waarbij je de ander alles gunt, zonder zelf iets te hoeven, zonder enig eigenbelang. Liefde is een gevoel voor iemand, wat je innerlijk blij maakt en vreugde geeft. Ware liefde voel je ook, al is de ander niet altijd aardig of al geeft hij geen liefde terug. Liefde is niet met het verstand tot stand te brengen. Het komt uit het hart, het is een gevoel. Ware liefde is volmaakt leven.

Ware liefde is altijd betrouwbaar, altijd vergevingsgezind, altijd tegemoetkomend, altijd in waarheid. Ware liefde geeft zonder enig eigenbelang, ware liefde aanvaardt, zonder protest voor zichzelf, ware liefde steunt en helpt de onderdrukte, de zieke hulpbehoevenden, helpt ouderen bij wat zij niet meer kunnen en jongeren bij wat zij nog niet kunnen. Ware liefde zoekt geen macht, zoekt geen roem, dwingt niet, maar maakt vrij. Ware liefde staat in haar nederigheid en haar eenvoud met haar wijsheid boven alles en werkt op alles alleen ten goede uit. Uit ware liefde handelen, geeft altijd de beste resultaten, daarover zal nooit spijt ontstaan of hoeven ontstaan. Voor ware liefde buigt al het tegenovergestelde van liefde en dat alles kan zich niet anders dan aan ware liefde onderwerpen. Ware liefde geeft een enorme rijkdom die niet van deze wereld is, maar wel het ware leven geeft, welke door niets wat op aarde in het wereldse is geëvenaard kan worden.

Want alle materie en winst uit eigenbelang, uit het tegenovergestelde van liefde, is na het vertrek van deze aarde allemaal weg. Alleen ware liefde en wat uit liefde is voortgekomen, wordt meegenomen, al het andere heeft geen betekenis en verdwijnt op dat moment voor die persoon die de aarde verlaat. Toch weten nog zo weinig mensen dat en toch kiezen nog zo weinig mensen voor die ware liefde. Toch laten mensen zich nog verleiden, voor macht die geen macht is, voor roem wat geen roem is, voor veel wat in zich niets is, geen werkelijke waarde heeft. Al het goede, al het ware, alle geluk kun je vinden in ware liefde. Kom dan tot die ware liefde!

Hemels Brood 3107

Om je leven werkelijk en naar volle waarheid in volmaakte liefde uit eigen vrije keus te kunnen zetten, is de diepste nederigheid nodig. Is de diepste onbaatzuchtigheid nodig. Je kunt nog zo hard naar de liefde streven, als je nog niet volledig in nederigheid en volkomen onbaatzuchtigheid bent, is ook je liefde nog niet volmaakt.

Alles in de hele Schepping hangt met elkaar samen. Alles hangt samen met waarheid, liefde, waar leven. Alles hangt samen met Mij, jullie Schepper en hemelse Vader, Die jullie allen liefheeft in volkomen nederigheid, in volkomen onbaatzuchtigheid, in Jezus Christus. Ieder mens maakt onderdeel uit van het totale geheel. Daarbij heeft ieder mens een eigen bewustheid van bestaan, waardoor hij zich als eenling in het geheel voelt. Dat maakt dat hij zich ook in een zekere mate los voelt van het gezamenlijke geheel. Maar in werkelijkheid staat niemand los van dat totale geheel en elke keuze die het individu maakt, elke persoonlijke keuze, gemaakt als eenling uit het eigen bewuste zijn, heeft een invloed op het grote geheel, op het gezamenlijke geheel. Wat als een boemerang ook steeds terugkomt naar degene die de keuze maakte.

Jij bent individueel, een eigen zijn, met de bewustheid van jouw bestaan en bewustheid van de keuzevrijheid die je als individu hebt. Je weet ondertussen wel dat je keuzen gevolgen hebben. Maar niet altijd in hoeverre. Kun je je keuzen zoveel mogelijk in overeenstemming brengen met Mijn onbaatzuchtige ware liefde, dan zullen de gevolgen altijd ten goede van het totaal komen en ook terug op jou ten goede uitkomen. Hoe meer je keuzen van liefde afwijken, des te meer nadelige gevolgen voor het totaal en vervolgens in zekere zin ook voor jou. Wil je het goede doen, kies dan in de diepste nederigheid en onbaatzuchtigheid voor Mijn ware wijze liefde!

Hemels Brood 3108

Welke gebeurtenissen er ook in je leven plaatsvinden, Mijn ware liefde keert het altijd ten goede voor je. Soms gebeurt er iets omdat je ruimte gegeven hebt aan het tegenovergestelde van liefde, soms gebeurt er iets omdat anderen ruimte hebben gegeven aan het tegenovergestelde van liefde. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Daardoor heeft de tegenkracht van ware liefde een invloed op de gebeurtenissen over heel de aarde. En daar heeft iedereen over heel de aarde mee te maken. Dat is een deel van je verblijf op aarde en dat is het voor iedereen.

Maar niet iedereen maakt hetzelfde mee en dat komt niet omdat de één slechter is dan de ander. Het is een wisselwerking tussen goed en kwaad, die niet in de balans zit die de mens zich daarbij voorstelt. Want veel wat op de aarde gebeurt, heeft zijn oorsprong in afdwaling van liefde en treft mensen die daar eigenlijk geen aandeel in hebben gehad. Dat lijkt niet eerlijk. Maar Ik zeg je hier en nu, dat alles zodanig door Mijn liefde wordt opgevangen, dat de uitwerking wel degelijk in eerlijkheid wordt terug gebracht. Hier op aarde is veel in disbalans en ziet er helemaal niet eerlijk uit. Een kind wat ziek wordt en nooit iets werkelijk heeft misdaan. Zie het niet als een gevolg van wat het kind gedaan zou moeten hebben om ziek te worden. Zie het in het grote geheel, daar is zoveel afdwaling van liefde, daardoor is de tegenkant werkzaam.

Mijn liefde staat overal boven, ook al zie je dat niet direct. Weet het, geloof het. Neem alle gebeurtenissen in liefde en put uit Mijn liefde om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

Hemels Brood 3109

Bij alle dingen die je doet, zit een mate van kracht, kracht uit liefde of kracht uit eigenbelang. Die kracht is bij de uitvoering het sterkst: je wilt iets bereiken, ten goede of voor jezelf en je wil is heel sterk, je hebt een sterke kracht. Dan, als je hetgeen je wilde bereiken, bereikt hebt, neemt de kracht af, ze ebt weg. Daarmee ebt ook je bewuste aandacht weg, het wordt allemaal minder belangrijk, je hebt het bereikt.

Neem het volgende als voorbeeld: Je wilt heel graag je rijbewijs halen. Je zet alles op alles om dat voor elkaar te brengen. Je zet veel kracht uit je wil daarvoor in en …. je haalt het! Dan is er even een top moment, je blijdschap. Die blijdschap en de kracht om je rijbewijs te halen ebben weg, nemen af en op zeker moment is alles weer “neutraal”. Zo gaat het met veel, je kracht neemt toe om iets te bereiken en vervolgens verflauwt je kracht als het bereikt is.

Maar nu zeg Ik je, dat gaat velen ook zo met ware liefde en waar leven en geloof en vertrouwen in Mij, hun Schepper en Hemelse Vader. Eerst ontwikkelen zij een kracht in bidden, om Mij tot hulp te bewegen in situaties die zij niet zelf meer goed aan kunnen. Dan trekken zij met die gebedskracht Mijn hulp in liefde aan en hun gebed wordt verhoord. Daarmee zijn zij dan heel blij en dankbaar. Maar na verloop van tijd ebt dat allemaal weg en blijft er weinig over van hun contact in liefde met Mij. Kijk, als je met iemand een relatie wilt hebben, uit liefde, genegenheid, dan vraagt dat niet even een keer je kracht, dan vraagt dat doorlopend je inzet, je kracht, je aandacht.

En zo wil Ik van jou niet even, soms, als het jou uitkomt, je inzet, je aandacht, maar steeds, doorlopend, zodat je liefde voor je naaste niet afneemt, zodat je liefde voor Mij niet afneemt, zodat je ware leven groeit en je steeds dichter bij Mij in het hemelse komt. Blijf in die kracht van waarheid en liefde, elke dag, blijf in Mij bewust!

Hemels Brood 3110

Verwacht elke dag Mijn liefde. Verwacht elke dag Mijn armen van troost en bescherming om je heen. Verwacht van Mij steeds het goede, want van Mij gaat alleen ware liefde uit, waar leven voor alle mensen. Verwacht dan uit die liefde alles te krijgen wat nodig is, wat je nodig hebt en je krijgt wat nodig is, zo, zonder voorwaarden en zeker geen voorwaarden waaraan je niet kunt voldoen. Verwacht in het licht van Mijn liefde werkelijk te zien, werkelijk te horen, werkelijk te beseffen wat waar en waarachtig is, blijvend en oprecht.

Want Mijn liefde is het helderste licht wat alles doordringt, alles helemaal goed en duidelijk zichtbaar maakt. Niets ontsnapt aan het heldere licht van Mijn liefde. Als je Mijn liefde aanneemt in de ware wijsheid, open dan je ogen en zie, open dan je oren en hoor, open dan je hart en besef. Zie, hoor en besef alles wat waar en goed is. Voel dan in je hart Mijn ware liefde, die jullie allen omringt en doet leven. Leef! Neem Mijn leven aan, in je hart, in je wezen, in je handelen, in alles. Niet om jezelf te verrijken, niet om je waarde te vergroten, of je macht of je roem, maar om waar leven te verwerven voor eeuwig in opperste gelukzaligheid, eerst voor anderen, waardoor zonder eigenbelang, ook voor jezelf.

Want een gelukkige samenleving met gelukkige mensen ontstaat door ware wijze onbaatzuchtige liefde. Per individu, dus ieder zelf. Of de ander die liefde nu wel of niet aanneemt, vorm geeft, leeft, laat dat geen maatstaf zijn voor je eigen keuzes. Laat waarheid en liefde zonder eigenbelang de maatstaf zijn voor al je keuzes en vertrouw daarbij, ook als het je niet altijd lukt om in liefde te blijven, op Mij, je Schepper en hemelse Vader, waarvan je steeds alle goeds in ware liefde mag verwachten!

Hemels Brood 3111

Het schaadt niemand als je Mijn evangelie van ware liefde aan mensen verkondigt. Al besta Ik volgens een groep mensen helemaal niet, dan nog schaadt het niemand de ware liefde aan te prijzen. De ware liefde doet namelijk niemand tekort, geeft veel en neemt niets. De moeilijkheid bij het aanprijzen van leven naar ware liefde is daarbij wel, dat veel mensen niet kunnen begrijpen nog, niet kunnen voelen nog, wat ware liefde is.

Als mensen dat dan beetje bij beetje gaan inzien, gaan voelen wat ware liefde is, dan wordt het voor hen toch nog moeilijk om er naar te gaan leven, juist omdat liefde alleen kan groeien als het tegenovergestelde afneemt, losgelaten wordt. Dus als het verkrijgen van roem, macht, geld en goederen, etc. mag afnemen. Dus als eisen op welk gebied ook, worden losgelaten. Als genoegens van welke aard dan ook niet meer nagestreefd worden. Als het eigen welzijn niet meer als het belangrijkste vastgehouden wordt en daarvoor in de plaats naar het welzijn van de naasten gestreefd wordt. Kortom, als alles waar iemand aan gewend was voor zich zelf, wordt losgelaten en in plaats daarvan geen eigen gewin meer wordt nagestreefd. Daar zijn maar heel weinig mensen toe bereid. Een gewenning is al iets wat moeilijk losgelaten wordt en een gewenning die lange tijd ervaren is voordeel te geven, maakt het er alleen moeilijker op om los te laten en te veranderen.

Toch is het nodig om te veranderen als iemand naar liefde wil gaan leven. Dus, verkondig je aan mensen naar Mijn liefde te leven, of ze het wel of niet geloven, het schaadt niemand. Maar er zullen toch niet veel mensen zich omkeren om tot die liefde te komen. Laat je daarom niet ontmoedigen. Blijf zelf de liefde nastreven, laat het zien in je doen en laten. Blijf het de mensen in alle rust en eenvoud vertellen. Niet voor die hele grote groep, maar voor die enkeling die oren heeft, die ogen heeft, die in zijn hart voelt dat liefde de enige ware weg is om tot waar levensgeluk te komen.

Hemels Brood 3112

Een leven lang is lang. Want het werkelijke leven is oneindig, zoals Ik oneindig Ben. Maar als op aarde gezegd wordt een leven lang, dan is daar eerder het verblijf op aarde mee bedoeld, dan oneindigheid. Voor jullie mensen is het begrip oneindigheid in zijn totale omvang niet te bevatten, ook omdat het geen totale omvang heeft. Geen begin, geen einde. Hoe mensen ook over hun leven en de eindigheid daarvan denken, het ware leven wat uit Mij jullie allen onvoorwaardelijk gegeven is, in grote liefde, is oneindig. Wat jullie er mee doen is aan jullie.

Het ware leven is iets dat bestaat uit liefde. Jullie mogen die liefde zijn en daarmee oneindig leven en gelukkig zijn. Maar veel mensen leven die liefde niet. In hun vrijheid van zijn, kiezen zij nog al eens anders. Dan trekt liefde zich terug en ook de werking. Liefde stelt geen voorwaarden en Ik heb er ook geen voorwaarden aan gesteld. Maar als je een stoel krijgt, zonder voorwaarden en je haalt daar de vier poten vanaf, is het geen stoel meer. Dat is wat steeds gebeurt met de van Mij gekregen liefde. Mensen halen er net datgene vanaf, waardoor het geen liefde meer is. De een haalt er de waarheid af en doet er leugen voor in de plaats. Een ander haalt er het geven af en doet er nemen voor in de plaats. Iemand anders haalt er vergeving af en doet er verwijten voor in de plaats.

Zo wordt er vaak van alles van de liefde afgehaald, zoals ook zorg, welzijn, betrokkenheid, zachtmoedigheid, etc. Haal dat er af en het is geen liefde meer. Dat zijn dan geen voorwaarden van Mij, het zijn de verschillende aspecten van liefde. Zoals een stoel poten, armleuningen, rugleuning, enz.  heeft. Haal je dat er af, dan is het de oorspronkelijke stoel niet meer. Zo gebeurt het vaak met de van Mij onvoorwaardelijk gekregen liefde. De mensen halen er van alles af en noemen het dan nog liefde, wat het niet meer is. Maar één ding blijft eeuwig ware liefde, waar leven, dat is Mijn liefde die Ik blijvend eeuwig aan jullie allen geef!

Hemels Brood 3113

De mens gelooft graag in mysterie, vooral met sensatie. En al weet iedereen dat het geen waarheid is, toch gelooft een mens heel gemakkelijk in het mysterieuze, wat sensatie geeft. Zo gelooft de mens ook maar al te gemakkelijk in al die mensen die zeggen contact te hebben met overledenen, met geesten uit het hiernamaals. Maar waarom geloven mensen daar zo graag en zo gemakkelijk in en wordt het al een heel stuk moeilijker om in Mij te geloven, om in Mijn aanwezigheid in alles te geloven?

In het mysterie kan de mens zijn eigen wensen kwijt, zijn verlangen, zijn fantasie. Het onmogelijke is er mogelijk, zoals zij het graag hebben. De goochelaar, de tovenaar, de illusionist, hoewel duidelijk is dat wat zij te voorschijn brengen, geen werkelijkheid is, toch wil de mens dat vaak wel graag geloven. Vooral wat mediums zeggen te zien, te voelen, te weten. Het is gemakkelijker daar in te geloven, want zij gaan juist daar op in, wat de mens graag hoort, graag als een werkelijkheid ziet.

De ware werkelijkheid ben Ik, Schepper van alles, van alle mensen. Ik weet voor alle mensen wat voor hen het beste is, ook al hebben zij heel andere wensen, heel andere verlangens. Dat is waardoor de mens moeilijk zich naar Mij keert. Dan kan het zijn dat hij zijn wensen, zijn verlangens, zijn fantasie, niet tot werkelijkheid krijgt. En hij heeft dan nog liever een gefingeerde werkelijkheid, dan zijn verlangens los te laten en op Mij te vertrouwen.

Mens in liefde, besef toch dat fantasie nooit in werkelijkheid verandert en het onwerkelijke zich tot werkelijkheid wijzigt door verlangen, door wensen, door fantasie. Want Ik Ben en blijf in alles werkelijkheid, werkelijk leven, waarheid voor jullie allen.

Hemels Brood 3115

Jullie mensen hebben een dag en een nacht ritme. Een tijd van slapen en van wakker zijn. Maar zo is het bij Mij , jullie Schepper niet. Ik Ben er altijd voor iedereen, nooit slapend zoals jullie kunnen slapen, altijd wakker, dat wil zeggen, altijd in bewustheid van Zijn, Mijn Zijn. Er is voor Mij geen slapen op de aardse manier van slapen om tot rust te komen, dat is iets voor het materiële lichaam. Het geestelijke blijft daarbij altijd wakker, slaapt niet. In de lichamelijke slaap van de mens blijft de geest dan ook werkzaam. Maar de verbinding met het bewuste deel van het materiële lichaam is tijdens de slaap als het ware in de wachtstand gezet.

De verbinding van lichaam en geest gebeurt in de hersenen. Zodat de mens vanuit zijn geestelijk zijn, zijn lichaam, wat zonder zijn geest niets dan materie is, kan besturen, zodat je met je lichaam kunt gaan en staan waar je naar eigen vrije keus wilt gaan en staan. De geest en de ziel, ziel is het individuele mens zijn en geest is het persoonlijke levensbesef, zijn samen in het materiële lichaam gebracht. Zodanig dat het lichaam in meerder opzichten verbonden is met de geest, die het leven is uit Mij en kan uitgroeien tot Goddelijke geest. Op de aarde in materiële situatie gebracht, om de vrijheid van keus te kunnen ervaren, zonder het Goddelijk geestelijke te verliezen, bij keuzes die van het ware Goddelijke leven afvoeren.

Daartoe is de aarde speciaal voor de mens ingericht en het materiële lichaam aan de mens gegeven. Alleen zo kan de mens deel uitmaken van Mijn Goddelijk Zijn en toch ook de vrije wil leven zonder het leven uit Mij te verliezen. Alles staat daarmee in verband. Wat de mens ook kiest, alleen de aardse situatie geeft hem die vrijheid zodanig, dat hij ook altijd nog in Mijn oneindige liefde leeft!

Hemels Brood 3116

Leer Mij kennen in je leven, is Mij leren kennen in alles. Niet uit een boek of wat mensen over Mij vertellen, maar in je hart. Leer Mij kennen in je hart, werkelijk kennen.

Leer Mij kennen in geduld, want Ik heb alle geduld. Ook waar jij allang geen geduld meer hebt, dan kun je putten uit Mijn geduld. Leer Mij kennen in vergeving, want Ik geef allen vergeving. Ook waar jij geen vergeving meer geeft, dan kun je putten uit Mijn vergeving. Leer Mij kennen in betrokkenheid, want Ik ben altijd bij iedereen bij alles betrokken, ook waar jij je betrokkenheid allang hebt opgegeven. Dan kun je putten uit Mijn betrokkenheid. Leer Mij kennen in kennis en besef, want in Mij is alle kennis en alle besef van wat is. Ook waar jij geen kennis hebt en geen besef van wat is. Je kunt ook daarvoor altijd putten uit Mijn kennis en Mijn besef. Leer Mij kennen in liefde, in zachtmoedigheid, want Ik ben de volkomen onbaatzuchtige wijze liefde in grote zachtmoedigheid in alles voor alle mensen in alle tijden over de hele oneindigheid, op aarde en daarbuiten.

Waar jij geen liefde meer kunt opbrengen en zachtmoedigheid allang verloren hebt, gaat Mijn liefde en zachtmoedigheid tot in het oneindige door, zonder ophouden, voor alle mensen. En altijd mag je putten uit Mijn liefde en zachtmoedigheid, altijd. Leer Mij kennen in het volle ware levensgeluk en voel dat ten diepste in je hart. Neem dat levensgeluk op in je hart, neem het op in je handelen, neem het op in je hele wezen. Want alles wat Ik heb en ben, mag jij ook van Mij hebben en zijn, met alle geluk en zaligheid die daarmee gepaard gaan. Als jij wilt, in vrijheid wilt, leer Mij dan werkelijk kennen in je hart en put uit Mij  alles wat Ik heb en ben en wees daarmee heel gelukkig!

Hemels Brood 3117

Heb je iets om voor te danken? Je hebt alles om voor te danken, alles. Want alles heb je van Mij gekregen, zonder uitzondering. Je hele leven heb je van Mij gekregen in grote oneindige liefde. En al doe je je werk daarin, toch heb je alles van Mij gekregen. Daarvoor mag je dankbaar zijn.

Heb je een dankbaar hart? In Mijn liefde wordt je dankbare hart opgenomen en het geeft geluk terug in je hart, geluk te leven, werkelijk te voelen dat je leeft! Bij elke spontane dankbaarheid komt dat geluk in je hart, dat gevoel van Mijn ware liefde voor jou. Maar al weet je dat alles van Mij komt en al weet je dat je daar dankbaar voor zou mogen zijn, als het niet spontaan in je opkomt, forceer het dan niet. Want alles wat je bij jezelf forceert, dankbaarheid of liefde of wat dan ook, geeft een heel andere werking dan wanneer het uit echte spontane ware gevoelens komt. Dan ben je Mij dankbaar uit verstandelijke overwegingen, zonder het oprechte gevoel uit je hart. Je verwacht dan de bijhorende vreugde van geluk in je hart te ervaren, maar dat blijft uit. Dat komt omdat elke reactie die een geluksgevoel geeft, alleen gebeurt als je handelen uit ware oprechte gevoelens uit je hart gebaseerd is, zoals oprechte dank, oprechte waarheid, oprechte liefde.

Dat zal dan wel het gevoel van geluk in je hart geven, als het werkelijk en oprecht gemeend is. Maar als je het uit je verstand teweeg wilt brengen, weloverwogen, uit plicht of omdat je het nodig vindt, met je verstand beredeneerd, dan zal het werkelijke geluksgevoel toch achterwege blijven. Kijk daarom altijd naar je hart. Hoe voelt het daar, wat is daar in werkelijkheid. Als daar in je hart geen of niet genoeg ware dankbaarheid is, waarheid en liefde, kom dan bij Mij en vraag Mij. Forceer jezelf niet, heb geduld met jezelf en wacht tot Mijn liefde je helpt!

Hemels Brood 3118

Hoe kan Ik jullie meer nog uitleggen hoe Mijn onvoorwaardelijke liefde voor jullie nu precies is. Voor alle mensen. Hoe die mens ook handelt, Mijn onvoorwaardelijke liefde heb Ik voor iedereen. Ook al wordt je door mensen om je heen niet geliefd, om wat voor reden dan ook, weet je verzekerd van Mijn onvoorwaardelijke liefde, die je altijd omringt, ook al besef je dat niet altijd.

Kun je zelf liefde voor iemand voelen in je hart? Weet je hoe dat voelt, liefde in je hart? Want als je liefde in je hart kunt voelen, voor iets of iemand, dan kun je misschien ook een beetje gaan begrijpen van Mijn liefde. In de wereld, op aarde, is niet alleen liefde, daar is ook het tegenovergestelde ervan. Dat heeft ieder mens al wel ervaren. Maar bij Mij, in Mij is alleen liefde, Ik ben alleen liefde, ware wijze onbaatzuchtige liefde. De liefde van Mij voor jullie, voor jou, werkt iets uit, werkt altijd iets uit. Wat het uitwerkt hangt samen met de keuzen die mensen maken. Niet alleen van één mens, of alleen met jouw keuzen, maar met alle keuzen van alle mensen. In een totaal geheel en een persoonlijk individueel verband, samenhang.

Wat Mijn liefde uitwerkt komt altijd ieder mens gezamenlijk en individueel ten goede. Met het doel om alle mensen met elkaar en ieder persoonlijk tot volkomen liefde te brengen, in de opperste gelukzaligheid van waar leven. Kun jij je voorstellen iemand zo lief te hebben, ook degenen die jou afwijzen, onaangenaam behandelen, tekort doen, enz. Bij Mij verandert er dan niets aan Mijn liefde, die blijft altijd het beste kiezen voor iedereen.  Altijd het allerbeste.

Lief mens, of jouw liefde al zo groot is, of nog maar heel weinig, of misschien nog nauwelijks iets, Ik heb jou onvoorwaardelijk lief. Voel dat in je hart, weet dat met heel je wezen en weet daarbij met heel je hart, heel je verstand, heel je wezen, dat Mijn enorme liefde voor jou altijd het allerbeste voor jou bereidt. Wat er op aarde in het tegenovergestelde van liefde ook gebeurt, eeuwig blijft Mijn liefde voor jou goede werken doen, voel het, weet het!

Hemels Brood 3119

Voor de van zichzelf bewuste mens is het veelal nog heel moeilijk om de invulling van zijn leven helemaal met zijn hele hart aan Mij over te laten en in alles, tot in het kleinste detail, op Mij te vertrouwen. Het liefst vult de mens zijn leven helemaal zelf in, naar eigen goeddunken. Die vrijheid heeft de mens ook van Mij gekregen. In die vrijheid is het de bedoeling dat hij zich bewust wordt van wat de beste invulling van zijn leven is en in die vrijheid mag hij daarvoor zelf de keuze maken.

Juist dat besef van eigen zijn, maakt het hem daarbij moeilijk om een keuze te maken die niet gebonden is aan zijn eigen bewuste zijn en aan zijn eigen wensen en verlangens. Ook al komt de mens tot het inzicht dat zijn keuzen het beste overeenkomen met Mijn keuzen, dat zijn wil het beste is, als het overeenkomt met Mijn wil, dan nog is het voor de mens moeilijk om zijn eigen wil los te laten van eigen belang, eigen wensen, eigen verlangens. Het besef van eigen bestaan  met eigen wil en wensen, verlangens en behoeften, is voor de mens moeilijk overeen te brengen met Mijn wil en datgene wat Ik als beste voor iemand zie en weet. Al beseft de mens nog zo goed dat alles wat van Mij komt in geen enkel opzicht overtroffen kan worden in goedheid en liefde, dan nog houdt hij vast aan, wat Ik noem, de verleiding, die het steeds weer doet voor komen, alsof de eigen invulling beter is en de beste resultaten gaat geven. Tegen beter weten in zoekt de mens dan toch zijn eigen voordeel via zijn eigen weg.

Ook jij gaat je eigen weg zo nu en dan en Ik begrijp dat. In al je kleine afdwalingen ben Ik toch naast je en zorg ook dan in alle liefde voor je. Want Ik zou geen liefdevolle Vader zijn als Ik je niet die ruimte zou geven je eigen groei door te maken in eigen keuzes. Uiteindelijk zie je toch ook steeds wel dat Mijn keuze de jouwe overtrof. Zo kom je toch tot de juiste inzichten en leer je de verleiding vooraf te doorzien, in plaats van achteraf, zoals nu vaker het geval is. Dan gaat jouw keuze met heel je hart al direct hetzelfde zijn als Mijn keuze en jouw hart zet je dan helemaal uit eigen vrije keus gelijk met Mijn hart. Zo wordt jouw wil dan uit jezelf, geheel uit eigen vrije keus, gelijk aan Mijn wil. Zo groei je dan tot volkomen liefde, tot volkomen leven in grote zaligheid uit, met nog steeds dat eigen besef van bestaan.

Ja, daarvoor geef Ik jullie allen de ruimte, de tijd. Geef dan ook elkaar die ruimte en die tijd en wees met elkaar in vrede, ieder op zijn eigen weg, allemaal wegen waarop Ik ook met iedereen ga. En als je kunt, geef je dan helemaal, met je hele hart, in het vaste vertrouwen, over aan Mij, je liefhebbende zorgende hemelse Vader en ervaar het ware levensgeluk uit Mij!

Hemels Brood 3120

Op aarde zijn veel belemmeringen die voortkomen uit alles wat geen liefde voor de naaste is. Steeds opnieuw moeten die belemmeringen overwonnen worden. Elke belemmering vraagt kracht en inzicht om opgelost te worden. De beste oplossing is onbaatzuchtigheid in liefde. Waar soms de liefde nog niet zo krachtig is, kan onbaatzuchtigheid aangehouden worden, om toch nog een goed resultaat te bereiken.

Maar zonder ware liefde is het moeilijk om in het gevoel ook werkelijk tot de ware totale onbaatzuchtigheid te komen. Een vraag om hulp op een moeilijk moment, vraagt om een onbaatzuchtige oplossing, terwijl eigen zorg ook nodig is. Niet alles hoeft een oplossing te zijn voor de ander zonder zicht op het geheel. Vaak is dat de situatie bij een belemmering, een gebrek aan zicht op het geheel. Dan lijkt een oplossing ten koste van eigen goed te gaan en een opoffering te vergen, maar de werkelijkheid ligt dan toch heel anders en wordt pas later gezien. Telkens weer zullen allerlei belemmeringen het ware zicht, het ware inzicht vertroebelen en zal voor oplossingen en opoffering gekozen worden, die achteraf niet nodig bleken te zijn.

Wie door al die belemmeringen heen wil zien, de juiste inzichten, het juiste zicht niet wil laten vertroebelen, die doet er het beste aan in zulke situaties eerst en onmiddellijk in zijn hart bij Mij te komen en Mij eerst te vragen om advies in de gegeven omstandigheden. Dan zal Ik in oprechtheid van Mijn ware liefde de beste weg om te gaan je in je hart openbaren, als een gedachte die in je komt als uit het niets en die je gelijk herkent als een goede optie om tot uitvoering te brengen. Als je hart daarmee dan vrede kan hebben, weet je dat alles goed komt, dat alles goed is en in Mijn oneindig grote liefde gedragen wordt.

Hemels Brood 3121

Als je iets overkomt waarvan je niet begrijpt dat het je overkomt, vraag dan niet naar het waarom, vraag dan: hoe kan ik hier het beste mee omgaan. Want de manier waarmee je ergens mee omgaat, maakt het draaglijker of moeilijker. In deze wereld, op deze aarde is veel te verdragen wat voortkomt uit gebrek aan liefde. Iedereen heeft in zijn handelen nog gebrek aan liefde en iedereen heeft te maken met de uitwerkingen daarvan. De één wat meer dan de ander. Maar nooit laat Ik je alleen met moeilijkheden en altijd kun je Mij vragen.

Ik zal niet altijd naar jouw wil helpen, maar wel altijd naar je luisteren, ook al denk jij dat ik je niet hoor of niet reageer. Ik ben er wel degelijk en Ik hoor je ook wel degelijk. Sterker nog, Ik ondersteun je ook al lang voor je Mij gevraagd hebt. Maar anders dan jij verwacht. Want in Mijn grote liefde voor jou kan Ik niet anders dan je zo helpen dat het het beste, het allerbeste voor jou is. Dat ervaar jij zelf niet altijd als het beste, omdat jij verlangens hebt die diep gaan, maar die niet het beste voor jou zijn als Ik daaraan toe zou geven. Ik weet hoe moeilijk het is om je diepste verlangens voor je leven op aarde los te laten en Ik zal je daarin ook nooit dwingen of dat van je verwachten. Maar Ik kan je alleen geven, wat tot in de eeuwigheid het beste is. Wat zou Mijn liefde anders waard zijn?

Liefde is niet voor jou je verlangens waar maken, integendeel. Verwijt Mij niet dat Ik je verlangens niet laat uitkomen, zoals jij dat voor ogen hebt. Ik verwijt jou ook niet dat je vasthoudt aan je verlangens en Mij verwijten maakt. Ik heb je lief, ja, jou heb Ik lief, innig lief, naar volle waarheid en Ik maak het goed met je. Geef jezelf tijd en het komt naar Mijn liefde voor jou, helemaal goed.

Hemels Brood 3122

Ieder mens heeft een ander denkpatroon, andere beweegredenen. Die beweegredenen zijn vaak niet zichtbaar. Daarom lijkt het handelen van mensen nogal eens raar, onlogisch, soms ook onaangenaam. Het is voor velen een gewoonte, om hun beweegredenen juist niet te zeggen. Om allerlei redenen juist niet te zeggen. Want daar kan iemand een oordeel over geven. Of iemand kan er verkeerde conclusies uit trekken en dat is niet prettig.

Dat het juist onprettige situaties geeft als je niet eerlijk over je beweegredenen bent, wordt buiten beschouwing gelaten. Toch is het wel heel belangrijk, om daar duidelijk naar elkaar over te zijn. Als beweegredenen zuiver zijn, is er toch ook niets op tegen, om er open en eerlijk over te zijn. Zijn je beweegredenen dat niet, dan doe je er goed aan je motivatie van handelen te heroverwegen. Alles wat niet in de openheid eerlijk gezegd kan worden, zou een heroverweging behoeven. Is het juist en goed, dan kan het in openheid zichtbaar gemaakt worden, als de situatie daarom vraagt.

Door de verschillende opvattingen van mensen is het al snel mogelijk met elkaar in conflict te komen. Maar als er over de beweegredenen gesproken kan worden, dan kan er wederzijds begrip voor elkaar zijn, ook al ben je het niet met elkaar eens. Begrip voor elkaars standpunten verhoedt een conflict, wat voor beiden onprettig had kunnen zijn. Laat zien waar je voor staat. Geef elkaar ruimte en begrip, zodat je elkaar niets verwijt, maar samenvoegt wat wel met elkaar overeenkomt. Geef tegenstellingen geen kans om de sfeer onaangenaam te maken. Door eerlijk met elkaar te praten, kun je op goede voet met elkaar blijven, met alleen positieve resultaten.

Hemels Brood 3123

Wees je bewust van alles wat je doet of zegt, want je hebt in alles de vrije keus, maar wat je kiest, heeft wel een uitwerking. Niets is zonder uitwerking in je leven en in het grote gezamenlijke geheel van de Schepping. Alles wat je kiest uit ware onbaatzuchtigheid en liefde, heeft goede positieve uitwerkingen. Alles wat je kiest uit eigen belang en zonder liefde, heeft een heel andere uitwerking. Van beide is voor de mens de uitwerking niet in het geheel te overzien, omdat er altijd ook de uitwerking is van alle andere keuzen die andere mensen maken.

Wie er op let, dat zijn doen en laten te goeder trouw is, uit onbaatzuchtigheid en liefde, die zal niet in alles de uitwerking zien, maar wel erop kunnen vertrouwen, dat het een goede uitwerking zal zijn. Al het tegenovergestelde werkt ook het tegenovergestelde uit. Wat ook niet tot het geheel te overzien is voor de mens. De mens ziet tot op zekere hoogte de uitwerking van zijn keuze, maar het totale geheel is te oneindig groot om door de mens op aarde te overzien tot in detail. Daarom, wees op je hoede voor je doen en laten, voor wat je zegt of niet zegt, voor wat je denkt en hoe je denkt over anderen en hun doen en laten. Want een gedachte van oordeel heeft al een uitwerking. Zo heeft alles wat je doet en zegt een uitwerking.

Liefde is de enige manier van handelen die volkomen goeds te weeg brengt. Maar dat wil niet zeggen dat daarbij je niets kan overkomen door de niet-liefde van andere mensen. Ware liefde verdraagt dat en wie werkelijk in liefde leeft, die kan wat door anderen hem overkomt in Mijn liefde plaatsen en met Mij verdragen. In het besef dat Mijn liefde, zijn liefde is en alles uiteindelijk goed maakt.

Hemels Brood 3124

Als het aan Mij lag, zou Ik iedereen voor liefde laten kiezen in alles. En daarmee de wereld verbeteren tot een gelukkig samen zijn. Maar het ligt niet aan Mij, het ligt aan alle mensen, het ligt aan jullie, die de vrije keus hebben en daarmee zelf bepalen of je wel of niet voor liefde kiest.

Als Ik jullie zou kunnen bewegen altijd alleen voor liefde te kiezen, zou er een heel andere situatie ontstaan. Maar Ik kan nog zo vaak het advies voor liefde geven, als er niet naar Mijn advies geluisterd wordt, is dat vergeefse moeite. En dat is nu juist zo vaak de situatie, naar Mijn advies wordt veelal niet geluisterd. Meer dan een advies kan Ik niet geven. Want anders zou er dwang ontstaan en daarmee wordt jullie vrijheid van keus tekort gedaan. Zo zal het dus altijd zijn, Ik geef alleen advies en het is aan jullie of je dat advies beluistert en aanneemt en naar handelt of niet.

Toch komen veel mensen in hun gebed bij Mij en vragen Mij in te grijpen in allerlei situaties, zodat die ten goede kunnen keren. Zij denken en dat geven zij ook aan in hun gebed, dat het aan Mij ligt dat een situatie zo is en dat het aan Mij ligt of een situatie zo blijft. Maar in werkelijkheid ligt het bij de mens. Aan de mens wil Ik dan Mijn advies geven, hoe ergens mee om te gaan, hoe verlangens los te laten, wat te doen, enzovoorts. Soms kan Ik meehelpen een situatie te keren zonder de vrije wil te belemmeren, maar altijd blijft de keus bij de mens en de aanpak ook.

Ieder mens krijgt van Mij wat hij nodig heeft om met een situatie om te gaan, ieder mens kan dat aannemen en zo de situatie verbeteren. Ook jij. Want Mijn liefde is in vrijheid voor jullie allemaal, ook voor jou!

Hemels Brood 3125

Geef je op of zet je door, als het even moeilijk wordt? Soms is het beter om te erkennen dat een situatie je krachten te boven gaat, een andere keer is het goed om toch door te zetten en vast te houden aan dat wat je begonnen bent.

Jij zelf bent degene die bepaalt of je stopt of door gaat. En wat je keuze ook is, je blijft in dezelfde waarde voor Mij. Al hebben mensen vaak hun mening en willen je tot het een of het ander overhalen, wees jezelf en maak je eigen keus, je eigen beslissingen. Vind je het op een zeker moment moeilijk, om een keus te maken, kom dan in je hart bij Mij en laten we dan samen kijken of het zin heeft om door te gaan of beter te stoppen. Ik kan je daarin wel advies geven, maar het blijft toch altijd nog je eigen keus. Geeft die niet uit handen, dan hoef je ook niemand er op aan te kijken als je uiteindelijk toch liever anders gedaan had.

Laat je keuze niet bepalen door de waarde die mensen om je heen aan je keus verbinden. Al vinden ze je nog zo dom, laat het jouw keuze zijn en zoek goed in jezelf naar wat jij belangrijk vindt. Mijn advies kun je altijd krijgen, zonder dat Ik er een waarde aan geef of je verwijten maak als je geen gebruik maakt van Mijn advies. En als Ik je dan adviseren mag, dan zal Mijn advies steeds zijn: wees eerlijk en oprecht naar jezelf en anderen. Laat liefde voor Mij en anderen je leiden, forceer je eigen mening niet voor die van anderen, wees nederig in jezelf, waardoor je tot erkenning kunt komen, wat niet zo goed voor je is, ook al wil je iets heel graag. Want waarheid en liefde geeft de beste resultaten.

Hemels Brood 3126

Hoe staat het met de kinderen van deze tijd? Hoeveel zijn er die Mij in hun jeugd al leren kennen? Want steeds minder mensen nemen de moeite Mij te leren kennen, omdat ze niet van Mijn bestaan overtuigd zijn. Dan zullen zij hun kinderen ook niet over Mij vertellen. Terwijl juist kinderen de toekomst zijn. Hoe minder kinderen van Mijn bestaan verteld krijgen, des te grotere groep mensen gaat later zonder Mij zijn weg op aarde. Dat zal dan een zekere verduistering kunnen geven.

Juist de kinderen zouden beter en meer over Mij verteld moeten krijgen. Juist zij zouden moeten leren dat Ik hen lief heb en dat liefde in waarheid de beste leidraad is voor het leven. Juist zij kunnen dan, als zij groot zijn geworden, de wereld tot een verbetering brengen, waar meer naar waarheid en liefde gehandeld wordt. Kinderen staan nog dicht bij het ware levensbesef en kunnen daardoor veel gemakkelijker in zich Mij vinden. Hun besef daarvan is nog veel meer geopend, dan bij een volwassenen, die door zijn eigen wensen, verlangens en denkpatronen, veel meer uit het verstand handelt dan uit het gevoel.

Terwijl kinderen vaak nog dat zuivere gevoel hebben. Als daar niet op ingegaan wordt, zoals dat nu veelal het geval is, dan verliezen zij dat innerlijke gevoel en gaat bij hen ook het verstandsdenken centraal staan. Wees daarom waakzaam en zorg voor de kinderen, dat zij hun besef en gevoel van waar leven in Mij, kunnen ontwikkelen, in plaats van hun denken, hun verstand. Vertel hen over Mij, waardeer hen in hun gevoel, zodat zij dat niet verliezen, zoals zo velen van jullie dat verloren hebben en nu moeite moeten doen om Mij in hun hart te ontmoeten. Let op dat jullie niet vergeten de kinderen in het geestelijke, de ware liefde op te voeden.

Hemels Brood 3127

De morgen, het begin van de nieuwe dag, een veelbelovende dag waarop het leven verder gaat in al haar glorie, in al haar licht, haar stralende zon, waarbij alles tot vreugde gebracht wordt. Aangeraakt door de zachte zonnestralen van alleen maar liefde, komt alles tot leven. Tot vreugde en blijdschap voor het leven, het ware leven dat nooit eindigt, eeuwig in volle zaligheid blijft. Het ware leven voor allen en allen zijn voor eeuwig in de zaligheid van ware liefde, die in haar licht en warmte precies het allerbeste aan iedereen geeft.

Ik Ben de morgen, de zon, het leven, het ware licht en de zalige warmte. Ik geef jullie allen van Mijn leven, Mijn totale Zijn, Mijn ware liefde en jullie allen zullen daarmee tot volkomen leven komen in eeuwigheid. Vol van de ware liefde en vol van de gelukzaligheid van waar leven. Al ziet de nacht er nu uit alsof zij nooit gaat wijken, zij gaat wijken voor de morgen van de dag die alles nieuw brengt, die licht en warmte brengt, liefde en geluk, blijvende liefde, blijvend geluk, zonder onderbrekingen. De nieuwe dag zal eeuwig zijn en nooit een einde nemen.

De nacht gaat wijken, dat duurt niet lang meer, dan komt de morgen met haar stralende gelukzaligheid van de eeuwige nieuwe dag. Verheug je daar op, jullie allen, verheug je op de nieuwe dag, die alle geluk in zich heeft en geeft en nooit ophoudt te stralen in liefde en gelukzaligheid voor allemaal, jij, jij, jij en jullie allemaal!

Hemels Brood 3128

Voel, wat er ook gebeurt, de vreugde van leven in jezelf en om je heen. Al is een situatie nog zo donker, je hebt altijd Mijn ware leven in je en daaruit kun en mag je altijd vreugde putten. Want waar leven blijft altijd in jou aanwezig en waar leven geeft altijd vreugde. Wat je overkomt, heeft te maken met aardse en wereldse zaken, niet met waar leven. In waar leven is alleen volmaakt geluk, vreugde en blijdschap. Die vreugde mag je voelen dwars door alle aardse moeilijke beslommeringen.

Die vreugde van waar leven brengt mensen, brengt wezens tot jubelen. Juist dat voelen van waar leven in je hart, in jezelf, om je heen, op aarde, geeft aan hoe groot het verschil is tussen Mijn liefde en al het doen en laten van de mensen, wat in liefde nog heel gebrekkig is. Nu ervaar je de gebrekkigheid van het gemis aan liefde en toch is Mijn liefde in oneindigheid in jou aanwezig als Enig waar en echt leven. Ook om je heen is Mijn liefde als Enig waar en echt leven overal aanwezig. Het ware leven, Mijn ware liefde wijkt nooit, in welke situatie je ook bent, je hebt in je Mijn ware leven, Mijn ware liefde. Al het andere is tijdelijk en vergankelijk.

Dat moet ook tijdelijk en vergankelijk zijn, want niemand is gebaat bij datgene wat geen liefde is en alleen schade brengt. Alle schade is dus tijdelijk. Maar dat tijdelijke kan op aarde door de mens vastgehouden worden en langer duren. Toch blijft het tijdelijk en in Mijn liefde hef Ik het op, op de tijd die Ik zie dat het beste is. Zonder de vrijheid van de mens te belemmeren. Dat doe Ik met en in liefde. Want liefde heeft alle kracht en staat boven alles. Neem daarom altijd de liefde aan als leiding in je leven!

Hemels Brood 3129

Soms is een tuchtiging nodig. Soms kan het voor iemand een zegen zijn als het even heel moeilijk voor hem is. Dat kan gezien worden als een tuchtiging. Maar in werkelijkheid is het een enorme zegen van Mij op een moment waar anders te ver afgedwaald zou worden van liefde.

Als iemand op een gegeven moment heel veel moeite heeft om zich aan liefde te houden en hij dwaalt alleen maar af, dan kan juist een tuchtiging hem weer terug naar liefde brengen. Dat is dan Mijn grote zegen aan die persoon. Ik zie wanneer zo’n tuchtiging nodig en zinvol is. Want niet ieder mens is even gevoelig om door een tuchtiging terug in besef van liefde gebracht te worden. Dan zullen andere situaties zich voordoen, die ook voor diegene een zegen van Mij zijn. Neem je tuchtiging in geduld aan, wees er dankbaar voor en weet in elk geval, dat het Mijn zegen is uit grote liefde voor jou. Na de tuchtiging is de liefdeband met Mij weer helemaal hersteld.

Veel boosheid kan bijvoorbeeld een aanleiding zijn waardoor te ver van liefde wordt afgedwaald. Of veel verwijten. Of veel ongeduld. Alles afdwaling van liefde en steeds wordt minder liefde gegeven door boosheid, ongeduld of verwijten. Wie dan bidt voor liefde, kan Mijn zegen verwachten. Maar niet altijd zonder een moeilijke situatie om te dragen of op te lossen. Aanvaard die zoals die gegeven is en kom terug in de liefde die je ondertussen wel kent. Mijn liefde, jouw liefde. Dan kom je weer terug op het pad van leven, Mijn leven, jouw leven. Langzaam komt dan ook de vreugde weer terug. De levensvreugde die door de afdwaling niet meer zo te voelen was. Alles wordt weer vredig mooi in liefde en vriendschap, als Mijn zegen haar werk gedaan heeft.

Hemels Brood 3130

Bij mensen moet veel betaald worden, heel veel. Bij Mij niet. Niet met geld in elk geval. Voor Mij is het belangrijk of mensen willen geven, onbaatzuchtig en met ware liefde willen geven. Dus geen betalen, maar vrijwillig geven. Steeds opnieuw en opnieuw geven, zonder enig eigenbelang.

Er zijn mensen die zich tot volkomen armoede brengen door alles wat ze te betalen hebben, soms uit eigen vrije keus, soms door de omstandigheden en eigen vrije keus. Bij hen is dan op zeker moment de voorraad betalingsmiddel helemaal op en er zijn er die zo ver gaan, dat ze enorme schulden maken om toch nog ergens betalingen te kunnen doen. Het houdt nooit op bij die mensen, want zij kunnen hun verlangens niet loslaten en zich omzetten tot naastenliefde en vrijwillig geven. Wie vrijwillig geeft van zijn ware liefde zal ervaren dat hij altijd voorraad heeft op de momenten die zich bij hem voor doen. Als je hart geraakt wordt om iemand in zijn situatie te helpen, zonder enig eigenbelang, dan stroomt onmiddellijk de liefde en krijg je kracht om je hulp te geven of als je niet in die gelegenheid bent, dan zie Ik je verlangen tot onbaatzuchtige hulp en je liefde om die te geven, dan is dat op dat moment Mijn liefde en krijgt diegene Mijn hulp. Wel ook op Mijn manier.

Laat de mensen maar veel aan elkaar betalen en denken dat ze daarmee rijk worden. Ze komen er op zeker moment achter dat geld geen rijkdom brengt en dat bij elke betaling eigenbelang meespeelt. Je kunt niet als eenling of kleine groep het algemeen ingestelde betalingsverkeer te niet doen, het is genoeg als je er je zinnen niet op zet en in alles zo belangeloos mogelijk je liefde blijft geven. Vooral aan degenen die dat hard nodig hebben. Ik breng hen wel onder je aandacht. Help hen met Mijn zegen in liefde.

Hemels Brood 3131

Van alle dagen is Mijn dag de mooiste. Mijn dag is de eeuwige dag, het eeuwige licht, het eeuwig leven. Met alleen gelukzaligheid, eeuwig voortdurende gelukzaligheid, die voortkomt uit een voortdurend werken uit ware onbaatzuchtige liefde. Iedereen kan tot Mijn dag komen. Werkend uit ware onbaatzuchtige liefde groei je tot die dag en als niets anders dan liefde je keus is, wordt die dag ook jouw dag.

Kijk, dan wordt die dag meer en meer gevuld met steeds meer mensen die zelf ook alleen werken van ware liefde doen en nooit meer iets anders willen kiezen. Hoe meer mensen tot die dag komen, des te groter wordt het levensgeluk voor allen die tot die levende dag van Mij zijn gekomen. Ja, Mijn dag is de mooiste in liefde, in trouw, in geduld, in waarheid, in zachtmoedigheid, in vrede, in al het goede voor elkaar. Mijn dag is de mooiste in leven en er is alleen licht, licht, stralend veel licht. Alles is zichtbaar en in dat stralende licht is alles en iedereen adembenemend mooi! Alles leeft, niet zomaar zoals de mens op aarde gewend is, alles leeft werkelijk, alles straalt een vreugde uit die voor allen aanstekelijk is en zich alleen vermeerdert en vermeerdert.

Dat doet ware liefde, zo’n vreugde brengt ware liefde en alle mensen tezamen die tot Mijn dag zijn gekomen, vervullen die dag met hun liefde, met hun leven en delen met Mij al het moois en al de vreugde in het werk van liefde wat die dag verzet wordt. De Enige ware dag vol liefde, vol levensvreugde is de Eeuwige Dag van Leven, voor jou en allen die met je zijn. Ik zeg jullie allen, kom tot Mijn dag, Mijn leven, kom in het eeuwige licht, het eeuwige leven, kom tot onvoorwaardelijke liefde