Hemels Brood 2884 t/m 2914

Hemels Brood 2884

Er zijn nog steeds mensen die geloven aan dingen, die kracht geven aan dingen, die denken dat materiaal kracht geeft. Er zijn mensen die geloven in de uitstralende kracht van stenen, van bomen, van planten, van dieren. En Ik zeg je, ja, daar gaan krachten vanuit. Maar het zijn geen krachten van de steen of van de plant of van de boom. Overal waar krachten uitstralen, is het Mijn kracht. Mijn Levenskracht. Uit de steen, uit de boom, uit de plant, uit de dieren, uit de mens, alle kracht is van Mij, jullie Schepper.

Niets is of heeft zomaar een kracht. In alles is Mijn levenskracht, Mijn beweging, Mijn tegenwoordigheid, in welke vorm ook. En al die krachten werken tezamen. Al die krachten, vormen vanuit de verschillende

onderdelen Eén geheel, het ware Leven, de ware Liefde. Alles in een bepaalde samenhang. In een eigen vorm gezet, met elk voor zich een specifieke betekenis in het geheel en voor de groei van de mens tot waar geestelijk eeuwig gelukzalig leven. Werkelijk alle krachten zijn Mijn krachten. Werkelijk alle liefde is Mijn liefde, in jullie ieder voor zich persoonlijk gemaakt, individueel en tegelijkertijd in een samenvormend geheel.

Niets staat op zichzelf, op een eigen kracht en toch is de mens ook individueel persoonlijk, toch is een steen een steen, een boom een boom en een plant een plant. Toch hebben alle dieren hun verschillende uiterlijk in gelijke soorten verdeeld, elk zelf en tezamen het geheel mee vormend. Zie hoe alles op zich staat en tezamen één geheel vormt. Dat kan juist doordat alles vervult is van Mijn Kracht, Mijn Leven, Mijn Liefde.

Hemels Brood 2885

Ieder draagt een stukje bij aan de heelwording van het ware Zijn. Ieder mens draagt bij, om dat wat op deze aarde niet volmaakt waar leven is, tot dat volmaakt ware leven te brengen. Er is veel duisternis, onwetendheid, ongevoeligheid, onvolmaaktheid. Dat alles kan verdwijnen, als de mens in zijn vrijheid dat stukje draagt wat hem gelaten is, om mee te helpen in vrijheid tot volmaakt waar leven te komen. Daarom juist kan ieder voor zich kiezen of hij zijn aandeel oppakt en ten uitvoer brengt, of het laat en geen moeite doet.

Want op deze aarde kost het moeite om aan een volmaakt zijn te komen, om met elkaar tot volmaakt leven te komen, ieder voor zich en allen tezamen. Maar dan niet ieder voor zich, voor zichzelf, maar juist ieder persoonlijk voor zijn naaste en daarbij ieder met al zijn medemensen tezamen. Dat is de weg voor alle mensen. Het dragen en tot een goed resultaat brengen van zijn eigen leven, zonder voor eigenbelang te kiezen en daarbij met elkaar in goede harmonie en liefde samenleven. Vanuit jezelf, je eigen persoonlijk zijn, dienstbaar zijn aan je medemensen, uit liefde voor de ander, uit liefde voor Mij, je Schepper.

Hoe het allemaal tot deze duisternis gekomen is, zoek daar niet naar. Maar zoek ernaar die duisternis met elkaar te overwinnen. Met licht te overwinnen. En het grootste licht wat de duisternis kan overwinnen is ware liefde. Met het licht van ware wijze liefde wordt alle duisternis verdreven en geheel teniet gedaan. Al lijkt het op aarde nog zo duister, in jou is licht, Mijn licht. En dit eeuwig ware wijze licht van wijze liefde staat altijd tot je beschikking en dat geldt voor alle mensen. In jou en in iedereen heb Ik Mijn ware wijze licht van wijze liefde gelegd, om te gebruiken en alle duisternis te verdrijven. Neem Mijn licht aan en schijn, verlicht met elkaar alles tot volmaakte gelukzaligheid.

Hemels Brood 2886

Goed is een relatief begrip. Want vraag het twee mensen en ze zullen ieder iets heel anders goed vinden. Er is daarom geen precies goed of precies niet goed. Er is liefde en geen liefde. Maar zelfs dat is voor de mens heel moeilijk te onderscheiden. Want liefde wordt vaak gezien als iets wat iemand goed doet. En omdat de één iets heel anders goed vindt dan de ander, wordt liefde vaak niet gezien of gegeven.

Waar is dan de ware maatstaf om te weten wat wel en wat niet goed is en dus liefde waard is. Alles is liefde waard. Er is niets wat geen liefde waard is. Of het goed is of niet goed is, maakt geen verschil. Heb Ik niet alle mensen even lief, goed of niet? Ook is één van Mijn geboden, hebt uw vijanden lief opdat zij hete kolen op hun hoofd gestapeld krijgen, wat te maken heeft met het besef van vijandigheid. Je kunt het niet goed doen, je kunt het naar liefde doen.

Of dat dan goed is, voor de één wel, voor de ander niet. Met hoeveel liefde je iets ook probeert goed te doen, je zult het niet voor allen goed doen, in hun ogen. Maar het gaat niet om hun idee van goed of niet goed. Het gaat om jouw hart, voel je Mij daar, voel je Mijn liefde daar? Want dan is het goed!

Hemels Brood 2887

In een wereld met alleen ware onbaatzuchtige liefde voelt iedereen zich blij en heel gelukkig. Als je daarover nadenkt, zou je willen dat op aarde iedereen vanaf nu zou kiezen voor die ware onbaatzuchtige liefde. Alleen, je kunt het niemand afdwingen, want ware liefde laat zich niet dwingen. En het is je wel duidelijk, dat veel mensen geen aanstalten maken om zich tot die ware liefde te bekeren. Er zijn zoveel mensen op aarde die er hun eigen van liefde afwijkende stijl van leven op nahouden, dat het onmogelijk is voor een klein groepje mensen om dat te veranderen. Het lijkt dan ook een onbegonnen werk.

Maar wat, als Ik je zeg, jij hebt het rijk Gods in je en je kunt dat leven! Al zijn er nog zoveel mensen die dat niet doen, dan nog kun jij er voor kiezen het wel te doen, wel te gaan leven naar waarheid in ware wijze onbaatzuchtige liefde. Want als je de invulling van je leven afhankelijk stelt van andere mensen, van de keuzen die andere mensen doen, van de mening die andere mensen hebben, waar blijf jezelf dan, wat is dan jouw eigen leven nog? Al is er niemand behalve jij, die leeft naar ware liefde, dan nog heb jij een wereld van ware onbaatzuchtige liefde op aarde gezet. Want wat je er innerlijk leeft, wat je uit je innerlijk leeft, is je wereld op aarde en zal je wereld na deze aarde zijn.

Daarom maakt het wel degelijk verschil of je naar je innerlijke Rijk van God leeft, in ware wijze onbaatzuchtige liefde of je gelegen laten liggen aan wat anderen op aarde leven. Want het is geen onbegonnen werk voor jezelf, dat te leven wat je weet en voelt dat eigenlijk voor iedereen het beste is. Wat, als iedereen zo zou leven, een wereld vol gelukzaligheid teweeg zou brengen, hier, nu, op deze aarde. Laat anderen hun keuze maken, laat hun wereld op aarde zijn zoals zij verkiezen. Maar houd zelf vast aan Gods Rijk en maak er jouw wereld mee op aarde. Wees in jouw wereld, ook na deze aarde, in het volle geluk van ware wijze onbaatzuchtige liefde, Mijn liefde in jou, die jij dan helemaal zelf ook bent, kunt zijn, nu op aarde en altijd erna.

Hemels Brood 2888

Zalig de mens die de liefde voor Mij, zijn Schepper als het sterkste in zijn hart voelt en naar die liefde leeft. Want aan hem is veel gegeven, nu en na zijn leven op aarde. Want in de ware liefde uit het hart voor Mij stroomt het ware leven en dit ware leven is pure gelukzaligheid. Maar, geen enkele geveinsde liefde brengt iemand tot die levensstroom. Het is alleen de vrij gekozen ware liefde uit het hart die het ware leven teweeg brengt en daarmee de gelukzaligheid in een bewustheid van bestaan.

De groei van liefde voor Mij, jullie Schepper, gebeurt uit vrije keus, door uit ware liefde alles van jezelf af te staan voor je naaste, voor je medemensen. En in nederigheid alles wat je niet hebt te aanvaarden. Dat is zo ongeveer het geheel tegengestelde dan op aarde gebruikelijk is. Juist is het daar gebruikelijk van alles het beste en het meeste te willen. Terwijl groei in ware liefde juist dan kan plaatsvinden als iemand zich om zijn medemensen bekommert. In plaats van de zorg voor zichzelf, gaat het om de zorg voor de medemens. Ik wil niet zeggen, dat er geen zorg voor de medemens is bij mensen, maar de zorg voor zichzelf staat daar meestal een behoorlijk eind beven.

Eigenlijk is het zo gebruikelijk geworden in alle vriendelijkheid met elkaar om te gaan of elkaar te laten en daarbij naar zoveel mogelijk eigen welzijn te streven, dat het de mens blind heeft gemaakt voor het ware leven, voor de ware liefde. Mijn liefde voor jullie allen werkt eraan alle mensen ziende te maken, zonder hun vrijheid af te nemen. Bij sommigen gaat dat makkelijker dan bij anderen. Daar is dan meer tijd nodig. Maar Mijn liefde is eeuwig, dus allen zijn gered!

Hemels Brood 2889

Een betere houvast in het leven kan ik je niet geven dan Mijn geheel onbaatzuchtige oneindige ware wijze Liefde. Het is aan jou om die liefde aan te nemen en ten volle in alle omstandigheden op te vertrouwen, tot je voortdurende besef van bestaan te maken. Want je bent in Mijn enorme liefde een vrij eigen bewust bestaan, met de mogelijkheid tot eigen keuzes en daarmee eigen invullingen van leven. Mijn liefde kun je daarbij vasthouden, zodat je niet verdwaalt in alle mogelijkheden van de vrije keus.

Want er zijn veel keuzemogelijkheden die niet aangenaam uitwerken. Er is verleiding tot keuzen die eerst heel aangenaam lijken, maar na verloop van tijd toch heel anders uitpakken dan gedacht. In alles wat je overkomt, kan Ik je steeds toeroepen, grijp Mijn ware onbaatzuchtige liefde, houd je stevig vast aan Mijn liefde, laat niet los en wees daarmee gered van elke afdwaling, elke verleiding. Voel Mijn liefde voor jullie allen tezamen en ieder persoonlijk en houd daar aan vast. Want Mijn liefde is voor jullie de reddingsboei uit elke situatie, de eeuwige grond van bestaan onder je voeten, waar je ook gaat of staat.

Mijn liefde zal nooit iemand die daar aan vasthoudt teleurstellen. Alleen een eigen gekozen weg kan teleurstellen, maar Mijn ware liefde eeuwig niet. Kies en ga je weg vrij, maar houd bij al je keuzen vast aan Mijn liefde, zodat je altijd vaste grond onder je voeten hebt en een helder warm licht om de juiste weg te kunnen vinden en gaan.

Hemels Brood 2890

Wat is echt en wat is niet echt. Is alleen hetgeen tastbaar is echt en je gevoel, je emoties die niet tastbaar, niet zichtbaar zijn, niet echt? Toch zijn die ook echt. Er is dus veel meer wat niet zichtbaar is wel echt. Maar pas op. Want van het zichtbare, tastbare, kun je je op een aantal manieren ervan overtuigen dat je er niet mee misleid wordt. Je kunt het aan alle kanten bekijken of er geen beschadigingen aan zijn, je kunt het laten werken om te controleren of het wel naar behoren functioneert, enzovoorts. Maar met al datgene wat niet tastbaar is, kun je dat niet!

Als iemand zegt, zo is het en dat is de waarheid, hoe kun je dat dan controleren? Want de ervaring heeft je getoond, dat tussen de mensen die zeggen dit is waar, er toch een aantal zijn die niet de waarheid spreken. En zo zijn er ook mensen die het bestaan van bepaalde fenomenen beweren en dat ook lijken te kunnen aantonen, terwijl het toch in de kern geen waarheid is. Bij diegenen zijn er die geloof hechten aan wat hun verteld is en dit vanuit dat geloof in iets wat niet waar is, als waar doorgeven. Dan is het nog moeilijker om in te kunnen schatten of het waar is wat zij beweren. Je kunt om die dingen niet heenlopen, ze uitproberen, ze meten in materiële zin. Hoe kom je er dan achter wat van al het niet tastbare waar is of niet waar.

In ieder mens heb Ik een mogelijkheid gelegd er achter te komen wat waar en waarachtig juist is en wat niet. Dat ligt daar, waar de mens in zichzelf, in zijn binnenste, gaat naar totale oprechte eerlijkheid, waar hij totaal zonder eigenbelang is, waar hij in volkomen nederigheid zijn bestaan accepteert zoals het is, geen verwijten en vooroordelen heeft, geen eigen invullingen geeft en geheel vrij van dat al naar Mij luistert. Daar kan hij dan van Mij, zijn Schepper, vernemen wat waar juist en goed is.

Hemels Brood 2891

De Goddelijke orde is door geen mens ook maar in het minste te veranderen. Daarom zou het voor de mens goed zijn om eens te beseffen wat de Goddelijke orde is en waarvoor die staat. Want zoals het nu gaat, is de mens veelal bezig zonder zich aan de Goddelijke orde te storen en zo gaat hij nog al eens tegen de Goddelijke orde in.

Als hij zich zou realiseren dat de Goddelijke orde is gebaseerd op een aantal peilers, zoals geduld, waarheid, verdraagzaamheid, vergeving, ijver, onbaatzuchtigheid, zachtmoedigheid en voor alles, ware belangeloze liefde en dat al het tegenovergestelde daarvan tegen die orde ingaat, dan zou hij zich er op kunnen toeleggen binnen de Goddelijke orde te blijven en daarmee een ware levensweg gaan, die uitkomt in eeuwig leven in grote gelukzaligheid.

Maar de basis van Gods orde draagt ook vrijheid in zich, totale vrijheid. En zo zal het dus ook een vrije ongedwongen onbaatzuchtige keus van de mens moeten zijn, om daadwerkelijk in Gods orde te leven. Juist de vrijheid van de mens in zijn keuze van levensinvulling, van vormgeven aan zijn doen en laten, is belangrijk voor het zich bewust zijn te bestaan.

Lief mens, je bestaat en je ervaart als eigen persoon je bestaan. Dat bestaan heb je uit Mij, je Schepper en ook Ik heb dat eigen persoonlijk bestaan. Alleen Mijn bestaan omvat alles, alle leven, ieder wezen in de hele oneindigheid. En jullie zijn, jij bent, in Mijn bestaan, door Mij het eigen bestaan dat je bij jezelf bewust bent. Met de vrije keus, om jezelf met Mij in overeenstemming te brengen, met ware liefde in overeenstemming te brengen en tot Mijn gelukzalig waar leven te komen.

Hemels Brood 2892

Voor alle mensen die in het aards-wereldse leven verdwaald zijn en niet meer weten wat nu wel en wat nu niet waar is over geloven, over Mij, hun Schepper, over waar leven, wat goed en vol liefde is of wat niet goed en vol bedrog is, voor al die mensen zeg Ik, wat voel je in alle oprechtheid, in alle eerlijkheid, in alle eenvoud in je hart? Wat zegt je innerlijk je? En al is het totaal anders dan wat er om je heen gezegd wordt, luister dan toch naar je innerlijk.

Luister naar je innerlijk gevoel van waarheid zonder dat met je verstand te gaan beredeneren. Laat wat buiten je door mensen om je heen gezegd wordt als waar, aan hen. Vertrouw zelf op wat je innerlijk je in alle oprechtheid laat weten. Alleen in je eigen zuivere centrum van waarheid en oprechtheid kun je precies vinden hoe iets is. Terwijl mensen om je heen er allerlei gedachten op nahouden, die de hele samenhang voor je verward maakt, kun je in jezelf precies dat vinden wat je nodig hebt om in de verwarring weer een lijn te ontdekken. De ware levenslijn die in werkelijkheid bestaat uit waarheid, wijsheid, liefde.

Die drie pijlers zijn in jezelf aanwezig. En jij weet in jezelf wanneer je in jezelf eerlijk en oprecht bent, want daar kun je alles toetsen op waar, wijs en liefde. Ga daar niet aan voorbij om wat mensen om je heen zeggen, om wat mensen om je heen willen, van jou verwachten. Laat de waarheid in jezelf zichtbaar worden en vertrouw daarop in alle oprechtheid. Dan zul je de verwarring van het aards-wereldse al gauw doorzien en er geen deel meer aan hebben. In jezelf kun je alle waarheid, alle wijsheid, alle liefde vinden. In jezelf kun je Mij, je Schepper vinden, je ware leven!

Hemels Brood 2893

Besef als mens dat de volkomen oprechte waarheid in jezelf het meest belangrijke voor je is. Want alleen daar waar je volkomen eerlijk en oprecht bent in je gevoelens, daar kun je van Mij de ware levensantwoorden vinden. Alles wat je er aan onwaarheid vóór zet, is een belemmering om zuiver te horen, zuiver te zien, zuiver te voelen. Je onbaatzuchtige oprechte ware zijn, is je verbinding met Mij, met het totale universum en de volkomen universele ware wijze liefde. Dat is de ware Levensbron waaruit je alles kunt putten wat nodig is voor een waar en totaal leven, wat in de eeuwigheid doorgaat en tot grote gelukzaligheid leidt.

De kern van je zijn is Mijn ware onbaatzuchtige liefde en die kun je voor jezelf bereiken in ware onbaatzuchtigheid. Onderzoek jezelf en laat alles waar ook maar het kleinste beetje belang voor jezelf aan vastzit, los. Zodat je contact met Mij zo helder en klaar mogelijk is. In je vrijheid van bestaan maak je je eigen keuzes, maar vraag je toch regelmatig af of je keuzes wel die waarde hebben of bewerken, die echt goed voor jou is. Kom naar dat kruispunt waar goed en waar zich kruist met eigenbelang. Klim op de berg en overzie al je belangen en zie dan ook wat het je in werkelijkheid brengt. Zie ook wat er voor je ligt als je eigenbelang los laat. Dan zul je zien hoeveel mensen je daarmee helpt. Niet jezelf daarmee helpt, maar medemensen daarmee helpt.

Elk eigenbelang staat het belang van welzijn van je naaste in de weg. Heb je daar weleens ten diepste over nagedacht? Juist het eigenbelang loslaten, niet voor je eigen welzijn, maar voor het welzijn van je naasten, je medemensen, uit je hart. Dit brengt je waar leven. Zoek naar al je eigenbelang en laat ze los. Voor het welzijn van je medemensen, voor Mij je liefhebbende Schepper en hemelse Vader.

Hemels Brood 2894

Probeer zoveel mogelijk te leven uit de blijdschap van je hart. Uit de blijdschap te leven. Te leven uit liefde, namelijk Mijn liefde. Dat is de boodschap die Ik al eeuwen de mens geef. En het klinkt heel eenvoudig. Maar door alles wat zich in de loop der tijden op aarde gevormd heeft, is het niet zo eenvoudig meer. Toch zeg Ik je, het is nog steeds heel eenvoudig. Als je je eigen willen voor jezelf in alles los kunt laten, dan blijft heel eenvoudig de ware liefde aan elkaar over. Het moeilijke zit in de mens zelf, in zijn eigen willen boven dat van zijn naasten.

Niet dat hiermee bedoeld wordt, dat ieder naar de wil van de naasten zou moeten leven, want dan zou het er ook niet beter op worden. Bedoeld wordt alleen naar de liefdevolle wijze wil van Mij, jullie Schepper te leven, dat is in een ware en wijze zorg voor elkaar. Niet materieel, niet commercieel, niet elkaar verheffen in roem en macht, maar eenvoudig elkaar in liefde helpend, steunend naar meer onderlinge liefde, onderlinge verdraagzaamheid, onderlinge vergeving, onderlinge betrokkenheid in alles wat een ieder op aarde meemaakt.

Het is niet de ander helpen rijk te worden en zelf geholpen worden rijk te worden, in materiële zin of elkaar te roemen en te eren. Het is elkaar in geestelijk opzicht te helpen tot waar leven te komen. Elkaar ruimte te geven om te groeien tot waar leven en elkaar in momenten van verleiding te helpen die verleiding te weerstaan. Uit liefde, uit betrokkenheid. Niet, materiële rijkdom met elkaar helpen opbouwen, maar geestelijke rijkdom in ware wijze liefde. Want dat houdt eeuwig en altijd zijn waarde voor iedereen.

Hemels Brood 2895

Het is maar een kleine stap vaak en je hebt al iets afwijkend van ware liefde gedaan. En zo zijn er veel kleine gebeurtenissen. Zo vaak als ze gebeuren, zo vaak mag het je spijten. En zodra je inziet dat je even buiten de paden van ware liefde ging, kun je er je berouw over tonen. Steeds opnieuw zal Ik je weer in Mijn armen sluiten, als je oprecht berouw toont over al je kleine en grotere misstappen.

Maar het is wel nodig dat je berouw toont. Want juist daarmee trek je Mijn armen weer om je heen en zul je Mijn liefde, die er altijd voor je is, weer voelen stromen. Ja, er is veel en vaak afdwaling van liefde onder de mensen. Maar het kan nog zo’n ernstige afdwaling zijn, als de mens tot inzicht komt, als de mens zich realiseert dat hij het pad van liefde verlaten heeft en daar een oprecht van harte berouw over heeft en Mij dat in zich toont, dan stroomt ook direct Mijn ware liefde, die nooit weg is, weer voelbaar en omarmt hem weer merkbaar. Het bekennen dat je afgedwaald bent, het laten zien dat je beseft dat je afgedwaald bent, het in je ook Mij je berouw daarover laten zien en je intentie om het de volgende keer beter te willen doen, ook al ben je daar misschien nog zwak, is voor Mij genoeg om het gebeurde als niet gebeurd te beschouwen en Mijn liefde te laten voelen.

Niets van je van liefde afwijkende daden blijft voor altijd een obstakel, als je er door geleerd hebt en je berouw erover getoond hebt. Want Ik ben voor jullie allen als een barmhartige Vader, die jullie graag ziet groeien en weet dat dat met vallen en opstaan gebeurt. Zo heb je Mijn liefde altijd en vernieuwd na getoond berouw.

Hemels Brood 2896

Het leven is veelkleurig. Zoveel kleuren als de regenboog en daarin nog veel meer. Al die kleuren hebben iets te maken met het leven, met het licht. Want het licht maakt alles zichtbaar, maakt alle kleuren zichtbaar. Het is de weerkaatsing van het licht wat het oog doet zien. Dat is in het natuurlijk materiële zo en dat is in het geestelijke zo. Het licht toont alle kleuren van het leven.

Maar het licht zelf is in haar oorsprong zuiver wit en geeft in haar uitstraling toch zicht op alle kleuren, op alles wat er is. Ook in geestelijke zin is het het licht, de waarheid over bestaan, wat het bestaan zichtbaar maakt, geestelijk zichtbaar maakt. Maar, het licht is niet alleen buiten je, zoals je het natuurlijke licht ervaart, het ware levenslicht is vooral ook in je en toont je in je alle levenskleuren. Alle kleuren in jezelf en alle kleuren buiten je. Geestelijke kleuren, die het natuurlijke oog niet ziet. Het zijn de nuances van je besef van leven, het zijn de nuances in wat je voelt, het zijn de nuances in waar je voor staat, het zijn de kleuren van ware liefde.

In je zijn al die kleuren van leven en met het ware licht kun je de ware kleuren in jezelf zien en de daden die je tot uitdrukking brengt in je leven zijn als kleuren. Tussen het natuurlijke en het geestelijke vormen de kleuren een boog, de regenboog. Een teken van Mijn verbond met jullie zodat niemand nog in een zondvloed terecht komt. Deze boog van alle kleuren, belicht met Mijn eeuwige licht, is in jullie het teken van Mijn verbond met jullie, dat jullie allen voor eeuwig niet zonder Mijn liefde (licht) zijn.

Hemels Brood 2897

Alle dagen van je leven ben Ik er. Waar ben jij? Want Ik wil je graag ontmoeten, maar zo vaak kom je niet. Ik ben in je en daar kun je Mij ontmoeten, elke dag, wanneer je maar wilt. Alles zonder dwang, want je bent vrij om je eigen keuzen te maken. Alle dagen ben Ik er. Maar je bent je daarvan vaak niet bewust. Ik ben er voor jou, om je van dienst te zijn in je leven. Je hoeft maar bij Mij te komen, je hoeft je maar naar Mij te wenden en je kunt Mij ontmoeten en Ik kan je tot dienst zijn. Maar, niet tot materiële winst en vermaak. Zo liggen Mijn diensten niet.

Ik kan je in waar leven van dienst zijn. Alleen dan is het wel nodig dat je belangstelling hebt voor het ware leven, dat je het ware leven wilt leren kennen. Buiten alle gewoonten van materieel leven om. Want er is een totaal eeuwig leven naar waarheid, naar liefde en wijsheid. Hoeveel weet jij daarvan? Veel mensen weten daar weinig van en hun interesse gaat er ook nauwelijks naar uit. Het materiële, natuurlijke, commerciële leven heeft velen in zijn greep. Dat lijkt het ware leven in het hier en nu. En velen denken dan ook, dit is wat er nu is en wat ik voor mezelf tot het beste moet maken, voor het afgelopen is.

Maar het ware leven is nooit afgelopen. Voor niemand. Alleen, hoe dat ware leven er voor ieder persoonlijk uitziet, uitpakt, is wel heel verschillend. Het is hoe je leeft, naar welke maatstaf je leeft, wat je ware leven bepaalt en doet uitwerken. En daarbij hangt veel er van af, of je Mij in je leven toelaat, of je veel bij Mij komt en Mijn diensten aanneemt of juist niet en op jezelf leeft en vertrouwt. Want Ik kan je zeggen, dat wie met Mij gaat en Mijn diensten in liefde aanneemt de beste weg tot waar leven gaat, in ware blijdschap van waar leven!

Hemels Brood 2898

Als je vraagt, hoe zal ik Uw liefde zijn, dan zeg Ik, wees jezelf! Door jezelf te zijn in liefde voor Mij, met al je goede en minder goede kanten, zul je groeien in ware liefde. Je groeit niet door jezelf te dwingen naar liefde te leven, omdat je begrijpt dat dat het ware leven is. Want met dwang bereik je die ware liefde niet. Net zo min als met verstandelijk naar ware liefde leven.

Ware liefde leer je te leven door jezelf te zijn en je afdwalingen onder ogen te zien, zonder dwang, zonder forceren, in deemoed te accepteren hoe je bent. En gaandeweg leer je, uit jezelf, als je intenties goed zijn, als je regelmatig contact met Mij opneemt, als je op Mijn ware liefde weet te vertrouwen. Maar de kern is, wees jezelf. Want dan past zich je lering in waar leven precies aan op jouw wezen en zo leer je het best. Bij alles waar je jezelf dwingt, hoe goed je het ook bedoelt, zet je een blokkade voor de doorstroming van Mijn liefdeleer naar je hart, je innerlijk besef.

Wees vooral jezelf, zodat je van daaruit voor de ware leer van Mijn liefde vertrekt en je uiteindelijk helemaal goed uitkomt. Ik omring je met Mijn liefde en die zul je het meest dichtbij voelen, het meest in je voelen, als je eenvoudig jezelf bent, je eigen ware innerlijke zijn, met een vertrouwen in Mijn liefde en Mijn leer. Dan zul je haast ongemerkt groeien in ware liefde en het ware leven leren kennen zoals het is, zoals jij bent.

Hemels Brood 2899

Voor elk type karakter is een weg op aarde, die leidt naar waar leven. Het is niet het karakter wat iemand zou moeten veranderen, wat vaak door mensen gedacht wordt, maar de inzet van iemands karakter. Vaak zet de mens zijn karakter in voor eigen goed, voor eigen nut. Zo vergaard iemand met een snel begrijpend karakter gemakkelijk veel voor zichzelf, terwijl het hem zou sieren als hij het vooral voor zijn naaste zou inzetten. Daartegenover laat de trage van karakter vaak datgene liggen, wat hij voor zichzelf niet nodig acht. Terwijl hij juist daarmee een dienst aan zijn naaste zou kunnen brengen, als hij het niet zou laten liggen. En zo zijn er veel verschillende karaktertypen, die vaak eerst voor eigen goed ingezet worden.

Niet het karakter van iemand is het probleem, maar hoe hij het inzet, hoe hij er mee omgaat. En heel belangrijk daarbij is, hoe jullie onderling elkaars verschillen in karakter accepteren en niet bekritiseren. Want het is Mijn besluit om mensen verschillende karakters in hun mens-zijn te geven en dat is niet zomaar, zonder wijze liefde gebeurd. Elke kritiek op iemands karakter is dan ook een kritiek op Mijn wijze liefde. En mocht het zijn dat je ziet dat iemand zijn karakter naar eigen goed en welzijn inzet, help diegene eerder tot juist zicht, dan dat je diegene afwijst en kritiseert op zijn karakter.

Want alles is van Mij gegeven, alles is van Mij gekregen, niet om elkaar te bekritiseren, maar om elkaar aan te vullen tot een geheel, tot een ware Eénheid van Leven in ware wijze liefde. Elk karakter is een specialiteit en zie dat ook zo. Laat ieder zijn specialiteit inzetten voor het gezamenlijk geheel en elkaar daarbij steunen, in liefde voor Mij en elkaar.

Hemels Brood 2900

Als je in alles de volkomen ware wijze liefde bent geworden, heb je de grootste levensschat verworven. Die is alles kennen, alles weten, alles voelen, alles zijn naar volmaakt Goddelijk Zijn, als mens. En in je mens zijn, ben je dan schepper van leven, van werelden, van universums, wat je je nu niet kunt voorstellen. Maar waar leven, leeft, brengt verder leven voort, tot in het oneindige. Zo zijn de levenskrachten gegeven aan ieder mens die de ware wijze liefde zichzelf eigen maakt, zonder één enkele minuscule afdwaling.

Want het volmaakte eeuwige leven kent geen enkele afdwaling, niet het aller, aller kleinste. Zo volmaakt is het ware leven, de ware wijze liefde. Maar zoveel afdwaling als er nog op de aarde onder jullie is, zover is het nog tot de ware volmaaktheid. Niet in afstand, maar in hoedanigheid. In het donker van al die afdwalingen heb Ik Mijn licht gegeven en dit licht zal stralen en iedereen verlichten tot het juiste zicht. Zodat nieuwe keuzes van liefde gemaakt kunnen gaan worden en de groei naar waar en volmaakt leven tot die volmaaktheid ook daadwerkelijk komt.

De mens kan ver afdwalen, maar Mijn arm reikt toch altijd nog veel en veel verder. Dit tot zegen en genade voor jullie allen. Omdat Ik jullie onvoorwaardelijk liefheb!

Hemels Brood 2901

Het helderste aardse licht komt nog op geen miljoen kilometers in de buurt van Mijn hemelse licht. Er is geen vergelijk tussen Mijn licht en welk ander licht ook. En toch zien mensen Mijn licht, dat ver uitsteekt boven elk ander licht, niet. Door al hun eigengerichtheid zijn zij blind voor het ware alomvattende licht van Mijn onvoorwaardelijke liefde.

Maar jij, jullie, die Mijn licht wel opmerken, wel zien, jullie nemen het op en stralen het uit naar de mensen om je heen. Maar wees niet verbaast als alleen die mensen dat licht herkennen die ook zelf al van Mijn licht uitstralen. Veel mensen zijn blind en hoeveel en hoe graag je ook bij al die mensen Mijn onbaatzuchtige licht van liefde wilt brengen, eerst zullen hun ogen van blindheid moeten genezen. Daar is tijd voor nodig en allerlei gebeurtenissen. Blijf in Mijn licht en laat de gebeurtenissen zich voordoen, laat het passeren en wees er in Mijn licht een deel van, ten dienste van al die mensen waar de blindheid nog aanwezig is.

Ondersteun elkaar in Mijn licht en weet dat ieder zijn specifieke taak en talenten heeft. Ook al zie en besef je Mijn licht, laat het je tot zegen zijn in gelijkheid met al je medemensen. Want Ik heb jullie allen oneindig lief, ook degenen die nog blind zijn voor Mijn liefde. Wie ziet, laat hij wat hij ziet in Mijn licht zetten en daarmee nog beter zien. En laat hij dat wat hij ziet dan vervolgens alleen ten dienste van zijn medemensen inzetten. Ook zijn vijanden.

Want wie Mijn licht van liefde opneemt en het uitstraalt naar alle mensen om hem heen, zonder voorbehoud, die vangt aan te leven naar Mijn hart in ware deemoed en liefde voor zijn medemensen en voor Mij. Zegen aan jullie allen daarvoor.

Hemels Brood 2902

Ik houd niet voor onschuldig, wie zijn medemens moedwillig kwetst. Wie zijn medemens moedwillig bedriegt. Wie zijn medemens tot lijden brengt en dood. Ik houd geen van hen die moedwillig leed toebrengt aan zijn medemens, op welke manier dan ook, voor onschuldig. Want wie zijn medemens moedwillig ook maar een haar krenkt, krenkt Mijn liefde, wat in werkelijkheid niet mogelijk is, maar wel gevolgen heeft en moet hebben, want zo is Mijn liefde, dat niets haar kan krenken, zoals mensen elkaar kunnen krenken.

Maar in de wijsheid van Mijn liefde neemt de wijsheid wel waar en die wijsheid ziet naar de schuldige die moedwillig krenkt en leed toebrengt. De ware liefde zou geen liefde zijn als zij niet door wijsheid gedreven, iedere moedwillige afdwaling van liefde zou aanpakken, zodat de gevolgen van de liefdeloosheid aan iemand gedaan, hem geen schade brengt en de schuldige tot inzicht van waar leven gebracht wordt. Het is vooral de gewetenloosheid die iemand brengt tot het toebrengen van leed voor eigen gewin of erger zelfs, voor eigen genoegen. Maar, door de wijze liefde wordt op zeker moment het geweten terug in waarde gezet en dat brengt dan toch een zekere pijn teweeg bij diegene. Dat is niet uit wraak, maar uit Mijn liefde. Want juist dan komt die mens tot inzicht. Juist dan gaat die mens zien. Alleen, zoals het is gegeven dat de mens vrij is in zijn keuze van leven, zo blijft hij vrij. Zo kan er veel tijd nodig zijn voor iemand tot zijn oorspronkelijke ware geweten teruggebracht kan worden.

Elke pijn is pijn van het tegenovergestelde van liefde. Die komt voort uit verschillende situaties. Door eigen afdwaling van liefde en het besef daarvan of door afdwaling van anderen en het besef daarvan. Maar uit welke kant de pijn ook komt, het zal je altijd vooruitgang brengen in je proces van besef van waar leven, van ware liefde. Voor degenen die in zich al een zeker vertrouwen en geloof in Mij hebben, al meer in hun besef. Voor degenen die niet in Mij geloven, meer zonder dat zij het al beseffen.

Wie lijdt onder moedwillig toegebracht leed zeg Ik, het zal je vergoed worden, de pijn zal je gegeven zijn als balsem voor je ziel en het zal je hemelse vooruitgang voor je ziel geven. Onderga die pijn van kwetsingen en laat het niets afdoen aan je liefde, want Ik zal niet onschuldig houden wie zijn naaste leed toebrengt. Neem de situatie aan zoals hij is en zet daar liefde tegenover, dan ben je volkomen beschermd en zal geen enkel leed je nadelig zijn. Laat de rest  dan aan Mij, aan Mijn wijze liefde.

Hemels Brood 2903

Het bestaan van jullie mensen op aarde is een bestaan in een tijdelijke hoedanigheid, die in het natuurlijk materiële een zekere vastheid heeft. Maar deze vastheid is slechts een tijdelijke voor het verblijf op de aarde. Na het verblijf op aarde ontstaat een andere hoedanigheid, die in alles overeenkomt met hetgeen iemand gelooft en beseft.

Op aarde is een gezamenlijke hoedanigheid. Na deze aarde is een eigen hoedanigheid de basis van de omgeving waar iemand in terechtkomt. De eigen hoedanigheid wordt op aarde door ieder mens zelf opgebouwd. Deze combineert daar met alle andere hoedanigheden, tot het geheel van hoedanigheid welke op aarde is. Toch heeft ieder ook daar zijn eigen aandeel. En juist dit aandeel maakt zijn hoedanigheid van leven na het bestaan op aarde. Dat gebeurt niet in het materiële vaste natuurlijke op aarde, maar in het niet materiële geestelijke levensbesef van de mens. Dat gebeurt door de vrije keus welke de mens ieder voor zich maakt. Dat gebeurt met de overtuigingen die de mens heeft, met de liefde die de mens heeft en met het geloof dat de mens heeft.

Zoals de mens met zijn geloof, zijn overtuigingen, zijn ware liefde in het leven staat op het moment van zijn vertrek van de aarde, zo komt hij in de levenshoedanigheid van zijn leven, bij aankomst in het bewustzijn van bestaan, na zijn verblijf op aarde. Van daaruit zorgt Mijn liefde verder voor al degenen die de aarde verlaten hebben. Zodat zij uit de tijdelijke hoedanigheid komen tot eeuwig waar leven in zaligheid.

Hemels Brood 2904

De meeste mensen zijn gelukzoekers. Geluk voor zichzelf. Soms gunnen ze daarbij hun medemens ook geluk. Maar hun eigen geluk staat toch het meest bovenaan. En daar komt de verleiding. Want ergens in zichzelf weet de mens wel, dat hij beter niet zijn eigen geluk zoekt, maar zorg heeft voor zijn medemens. De verleiding is er dan snel bij, om dat terug te dringen en het geluk voor zichzelf als keuze het meest normale te laten lijken. Voor veel mensen is die verleiding met hun eigen verlangens te sterk en zij kiezen voor zichzelf boven hun medemens.

Zouden ze daar niemand tekort meedoen, dan is het alleen voor henzelf bedenkelijk, maar meestal doen zij er anderen wel tekort mee. Door de verdraaiing van werkelijkheid, teweeggebracht door hun verlangen tezamen met de verleiding, lijkt het allemaal normaal en geëigend. Maar dat is het niet. En iedereen die op die manier voor zichzelf het geluk naar zich toe wil trekken, die duwt het ware levensgeluk juist weg. Maar is zich daarvan niet bewust, of verstopt zijn bewustheid daarover. Kijk daarom allemaal van tijd tot tijd in jezelf, naar de verlangens die je in je hebt. En kijk dan of je niet teveel bezig bent met juist die verlangens waar te maken voor jezelf en daarbij voorbij te gaan aan goede daden, dienstbaarheid die je zou kunnen geven aan je naasten.

Wees daarbij heel eerlijk en oprecht, zodat je ogen ook werkelijk zien en niet door verlangens en verleiding vertroebeld blijven en je het idee geeft, dat het allemaal wel meevalt. Niets is verleidelijker dan je eigen afdwalingen niet onder ogen te zien en te denken dat het allemaal wel meevalt. Want je mist dan het werkelijke ware levensgeluk, ingeruild voor een mager surrogaat, wat meestal in een verlangen blijft hangen. Kom, ga voor het ware geluk, voor je naaste, voor Mij en kom in ware onvoorwaardelijke liefde voor je medemensen en voor Mij!

Hemels Brood 2905

Niets in de wereld is oneindig. Het hemelse, de ware onvoorwaardelijke liefde is oneindig, het ware leven is oneindig, maar al het andere in de wereld is eindig. Alles wat geen liefde is, zal voorbij gaan, maar Ik jullie Schepper, het ware leven, de onbaatzuchtige wijze liefde, eeuwig niet. Goud en geld, het gaat voorbij, roem en macht, het gaat voorbij, oorlog en gebrek, het gaat voorbij, ziekte en dood, het gaat voorbij, maar waar Leven zal altijd Zijn, Ik Ben eeuwig dezelfde, onveranderlijk, God en Schepper, Herder, Vader.

Niets wat uit Mij is en leeft zal ooit voorbij gaan, alle leven uit Mij is eeuwig en waar. De mens kan streven naar geld en goederen, eens zal hij het verliezen, want het gaat voorbij. De mens kan streven naar genoegens en welzijn, eens zal hij het verliezen, want het gaat voorbij. De mens kan streven naar roem en macht, eens zal hij het verliezen, want het gaat voorbij. En geen mens kan voor zichzelf voor altijd veiligstellen wat hij behouden wil, want het gaat voorbij. Maar investeert de mens in liefde, zie hij zal het behouden, voor eeuwig behouden. Streeft een mens naar waar onbaatzuchtig leven, hij zal het behouden, voor eeuwig behouden.

Want alles wat uit Mij is, staat voor eeuwig en blijft eeuwig behouden. Alle ware onbaatzuchtige wijze liefde is uit Mij en wie zich dat toe-eigent heeft het voor eeuwig en altijd. Zo is het en niet anders. Wie dit verstaat, weet wat hem te doen staat, als hij zichzelf iets in eeuwigheid wil behouden. Want alles is in Mij voor eeuwig behouden, alle leven, alle liefde, jullie allen.

Hemels Brood 2906

Bij veel mensen staat het natuurlijke beeld wat zij zich in de loop der jaren over Mij en het leven gevormd hebben zo sterk vast in hun verbeelding, dat het heel moeilijk is geworden om hen daarvoor in de plaats een meer juist beeld te geven. En zo is het ook met de overtuigingen die mensen gevormd hebben. Het is vaak verre van de waarheid en zo vastgeroest, dat het heel moeilijk te wijzigen is. Zo gaat de wereld door met een valse voorstelling van zaken en een verkeerde beeldvorming over Mij.

Juist ook omdat Ik ieder moet laten in zijn vrije keus, kan Ik daar maar moeilijk in helpen. Maar jullie, die al meer begrijpen van wat waar leven is, van wat ware liefde is, die al een veel juister beeld hebben van Mij, jullie, die in je hart ook al besef hebben van Mijn liefde voor alle mensen en weten hoe Ik er voor alle mensen Ben, jullie kunnen een schakel zijn tussen waar en waarachtig besef en al die onjuiste beeldvorming, al die onjuiste opvattingen. Vooral bij de mensen die ergens iets vermoeden, die in zich een zekere beroering ervaren, iets op het spoor zijn. Want die mens heeft bemoediging nodig, die jullie kunnen geven. Die mens heeft bevestiging nodig, die jullie kunnen geven.

Laat je licht stralen, zonder iemand te verblinden. Laat je overtuiging zien, zonder iemand te overweldigen. Neem wie wil mee op je weg, zonder iemand te dwingen. Bemoedig die weinigen in Mijn Naam, die ergens iets vermoeden, die in zich iets gaan beseffen, die bereid zijn los te komen van wereldse opvattingen en overtuigingen. Toon hen Mijn liefde. In woord en gebaar. In leven. Wees de brug tussen hen en Mijn liefde, zodat zij vrijkomen in Mijn liefde en het ware leven gaan beseffen. Zodat zij in hun hart ook zelf kunnen kennismaken met Mij in waarheid en liefde en hun beeld getrouwer wordt en hun overtuigingen naar ware liefde zich omvormen.

Wees zo een dienaar voor Mij en je naaste, tot zegen en genade voor jullie allen. Ik heb jullie allen lief.

Hemels Brood 2907

Doe het in je eigen stijl. Ieder mens heeft een eigen stijl van leven, van werken, van doen. Die hangt samen met ieders type van zijn en is zo ook specifiek door Mij bedoeld. Naast door Mij gegeven talenten heeft ieder ook een eigen stijl. En het is belangrijk dat je elkaar de ruimte geeft in die eigen stijl te functioneren. Maar in de werelds ingerichte samenleving worden niet alle stijlen zo gemakkelijk geaccepteerd. En zoals mensen vaak in heel ander beroepen terechtkomen dan past bij hun talenten of heel andere verantwoordelijkheden krijgen dan bij hen past, zo worden mensen ook nogal eens gedwongen, door de omstandigheden of door mensen om hen heen, om hun eigen levensstijl los te laten en een andere stijl aan te nemen.

Maar Ik zeg jullie, dat werkt niet goed uit. Want dat gaat tegen de oorspronkelijke persoonlijkheid in en ieder is juist persoonlijk zoals hij is, in Mijn Schepping geplaatst, omdat het daar en zo nodig is voor het allerbeste gezamenlijke resultaat. Juist dat wordt dan verbroken, met gevolg dat dit beste resultaat niet gehaald kan worden. Door het afwijken van iemands talenten, door het afwijken van iemands stijl, wordt aan Mijn ordening uit liefde veranderd. En dat alles omdat de mens voor zichzelf een werelds welzijn wil, van liefde afwijkt om het voor zichzelf goed te hebben.

Blijven jullie, die in Mij trouw willen zijn, dan trouw aan de talenten die je van Mij gekregen hebt en trouw aan je levensstijl, dan gaat je weg juist het allerbeste in Mijn ware liefde, met het allerbeste resultaat!

Hemels Brood 2908

Op aarde is zo ontzettend veel wat niets te maken heeft met het ware zijn, het ware leven, de ware liefde. Toch heb Ik het op aarde zo ingericht, dat alles wat afwijkt van waar leven, van ware liefde, in alle opzichten de mens in zijn groei naar waar leven, dienstbaar is. Hoe onaangenaam een verloop voor iemand op aarde ook is, het zal altijd in dienst staan van groei naar waar leven, groei naar ware liefde, groei naar volmaakt zijn. Ook al is de mens hoogmoedig, van zichzelf overtuigd en niet gelovig, hij blijft Mijn schepsel en Ik ben in hem.

Al is een hart nog zo ver van Mij afgedwaald, ergens in dat hart is nog steeds een minuscuul vlammetje, wat toch altijd nog de mogelijkheid heeft uit te groeien. En alleen Ik weet en zie hoe en wanneer die mogelijkheid tot werkelijkheid wordt. Alles op aarde is door Mij zo ingericht, dat in de vrijheid van de mens toch ook de ontwikkeling van de mens naar waar leven is opgenomen. Welke weg een mens ook kiest, hij blijft verbonden met Mij.

Maar wie zijn weg bewust en uit liefde met Mij kiest, ook al is dat nog zo gebrekkig, die heeft zich een weg gekozen waar Ik naast hem ga en hij zal zich ervan bewust zijn dat Ik naast hem ga. Hij zal zich er van bewust zijn, dat Ik in hem aanwezig ben, hij zal weten wat Ik hem laat weten, voelen wat Ik hem laat voelen, beseffen wat Ik hem laat beseffen en Hij zal daar blij en gelukkig mee zijn, hij zal Mij dankbaar zijn. Ook in moeilijke tijden, in ziekte en nood, in beproeving, in strijd, hij zal Mij altijd naast zich en in zich weten, voelen en daarmee blij en dankbaar zijn.

Hemels Brood 2909

Er zij leven, is Mijn Woord. En met dit Woord is Leven op aarde gekomen. Alle leven op aarde is door Mij en alleen door Mij. Al wat er ook over de Schepping beweerd wordt, het zou niet zijn, als niet door Mij. En al wordt er door wetenschappers nog zoveel wetenschappelijk onderzocht en wetenschappelijk bewezen, niets, maar dan ook niets is zonder Mij. Ook kunnen zij nog zoveel bewijzen aandragen over allerlei ontstaanstheorieën, maar het leven, het ware leven kunnen zij in geen theorie vatten. Zelfs niet de werking van het ware leven.

Het functioneren van materie, van organen, daarover kunnen mensen van alles ontdekken, maar wie van hen heeft in den beginne Mijn Woord gehoord, Mijn Woord, er zij Leven! Geen van hen, geen van hun oren heeft dat gehoord en geen van hun ogen heeft gezien toen Ik Mijn Woord sprak, er zij Licht. Ook nu horen hun oren niet en zien hun ogen niet werkelijk. Want Mijn Woord is alleen te horen met de geestelijk ware oren en Mijn licht is alleen te zien met de geestelijk ware ogen.

Voor al diegenen die bewijs zoeken in de materie, in alle natuurlijke verschijningsvormen, blijft hun oor doof en hun oog blind voor wat eens Mijn Woord in den beginne sprak en voor wat Mijn Woord ook nu nog is. Alle leven, het is Mijn Leven, alle liefde, het is Mijn Liefde. Alles in geheimenis voor diegenen die bewijs zoeken, maar een open schat voor allen die Mij kennen in hun hart en hun oren van liefde open hebben en horen en hun ogen van liefde open hebben en zien en een hart hebben, waar zij Mijn liefde voelen en uit leven!

Hemels Brood 2910

Als de mens zich steeds Mijn Woord zou gedenken en naar Mijn Evangelie zou leven, zou er allang een heel andere sfeer van leven zijn. Maar hoe vaak Ik Mijn Woord ook geef, op allerlei manieren, steeds herhalend hoe en wat waar leven is, er blijvend naar handelen, wordt nog nauwelijks gedaan. Eerder zegt de mens, ja, nu weet ik het wel, nu heb ik het al vaker gehoord en gaat liefst zijn eigen gang, dan dat hij zegt, o ja, ik was het alweer een beetje vergeten en in mijzelf, in eigen willen en verlangens opgegaan, maar ik zal mijn handelen weer meer op ware liefde afstemmen.

Ik kan Mijn Woord nog zo vaak, op nog zoveel verschillende manieren, in duizend maal duizend herhalingen geven, het is geen garantie dat het overkomt, opgepakt wordt en blijvend naar gehandeld wordt. Want de mens is vrij en kiest zijn weg en Mijn woord is voor hem vaak één van de mogelijkheden waarvan hij de hem als meest aantrekkelijke kiest, wat vaak niet naar Mijn Woord is. Toch blijf Ik Mijn Woord geven, steeds opnieuw, steeds herhalend, steeds op allerlei manieren in het ware licht gezet, wat op aarde gaande is. En hoeveel onwaarheid er ook is, hoeveel vals licht er ook is, Ik zal altijd en steeds opnieuw Mijn Woord geven en Mijn Licht over alles laten schijnen.

Zalig degenen die niet zeggen, ja, dat heb ik al vaker gehoord, nu weet ik het wel, maar Mijn woord steeds weer in herkenning heel dankbaar aannemen en in hun leven blijvend meer en meer toepassen naar ware liefde. Hun eigen willen en verlangens loslaten en naar Mijn bekende Woord zich keren, in ware liefde.

Hemels Brood 2911

Het leven op aarde is een loutering, een weg om te gaan naar waar leven, in een eigen vrije keus. Maar de meeste mensen zien hun leven als een bezit, waar ze voor zichzelf het beste van willen maken. Want het is kort genoeg en dus moet het waard gemaakt worden. De meeste vrije keuzes die een mens maakt, zijn op zichzelf gericht, hoe hij het het prettigst, hoe hij het het mooist vindt en als het dat niet is, dan toch naar wat voor hem nodig is. En hij heeft veel nodig. Hij heeft het prettig, ontspannend nodig.

Ja, het leven is kort, juist kort, maar ook o zo belangrijk voor het eeuwige leven. Want het ware leven is eeuwig, is niet het korte verblijf op aarde. En nu juist hoe je je keuzes maakt in dit korte leven bepaalt hoe je verdergaat in het eeuwige leven. Dus wie zich richt op het welzijn van zijn verblijf op aarde, die gaat voorbij aan de opbouw voor het vervolg van zijn eeuwige leven. Want wat op aarde in korte tijd voor zichzelf wordt opgebouwd aan een mooi huis, een leuke baan, veel geld, onafhankelijkheid in materieel opzicht, geliefd zijn bij mensen, een zeker aanzien hebben, sterk staan in besluiten voor je welzijn, etc., het is allemaal alleen werkend voor dit tijdelijke aardse verblijf, maar in niets opbouwend voor het eeuwige leven.

Daarom, zie er liever van af alles naar je zin te regelen, zie er liever van af materieel te verzamelen, zie af van allerlei genoegens en zoek ernaar onbaatzuchtig de ander voorrang te geven, onbaatzuchtig te geven en genoegen te nemen met Mijn liefde.

Hemels Brood 2912

Soms word je in je leven door mensen om je heen niet begrepen. Ze leggen je woorden heel anders uit dan je bedoelde en nemen je dingen kwalijk die je helemaal niet zo gedaan hebt of bedoeld hebt. Dat kan je verdrietig maken, of boos. Maar je wilt niet boos zijn of verdrietig, je wilt eigenlijk alleen dat je gezien wordt zoals je werkelijk bent, dat je woorden en daden gezien worden zoals je werkelijk bedoeld hebt. En nu probeer je recht te zetten wat anderen krom zien maar veel helpt het niet, want als mensen eenmaal een mening hebben, zijn ze nauwelijks of niet meer bereid hun mening te herzien. Het voelt hen als een falen, als ze hun mening moeten herzien, zij zien het juist en jij probeert je er tussenuit te wringen, om je gelijk te krijgen. En je weet dat het daar niet om gaat.

Toch kun je er weinig of niets aan veranderen, als de ander zijn verkeerde voorstellingen niet wil herzien. En meestal is de mens niet bereid zijn ingenomen standpunten en meningen te herzien. Daar heb Ik dan ook veelvuldig mee te maken. Want er zijn heel veel mensen, die een heel verkeerde voorstelling en beeld van Mij hebben. Er zijn heel veel mensen, die nauwelijks of geen idee hebben van Mijn enorme liefde voor hen. Er zijn zoveel mensen die de narigheid die zij meemaken Mij kwalijk nemen, terwijl Ik met enorme liefde naast hen sta. Maar zij zien Mij niet, zij bemerken Mijn liefde niet, zij hebben een heel afwijzende mening over Mij en die zijn zij niet van plan te herzien. En Ik zal hen in die vrijheid van eigen opvattingen laten om hun zelfstandig levensbesef niet te beschadigen of weg te nemen.

Ik geef ze vrijheid. Ik geef hen liefde en Ik wacht tot hun ogen open gaan en zij bereid zijn te zien. Ik wacht tot hun oren open gaan en zij bereid zijn te horen. Ik leg hen niets op, maar omring hen hoe dan ook met Mijn liefde, zonder er ook maar iets voor terug te verlangen. Zolang zij willen, kunnen zij opvattingen hebben die niet met de waarheid overeenkomen. En ja, dat raakt niet alleen hun leven, maar ook jouw leven. Dat is op aarde de situatie. Maar, je kunt altijd bij Mij komen, in je hart aan Mij vragen je door zulke moeilijke en onaangename situaties met liefde heen te helpen. Want Ik weet hoe het zit, Ik weet hoe mensen zich in misvattingen kunnen vastzetten. En Ik weet de beste manier om daarmee om te gaan: in geduld, vergeving en onbaatzuchtige liefde.

En als je dat te zwaar is, begrijp Ik dat en Ik neem je niets kwalijk, Ik blijf ook jou in liefde dragen en je steunen in liefde, waar Ik dat zonder je vrijheid te belemmeren kan. En zo komen we met elkaar steeds een stapje dichter bij de eeuwige ware onbaatzuchtige liefde en groeit ieder in waar leven. Je bent Mijn kind en Ik heb je lief.

Hemels Brood 2913

Wat er ook gebeurt op aarde, wat er ook gebeurt in iemands leven, laat het voor iedereen toch heel duidelijk zijn dat Ik, jullie Schepper en hemelse Vader, jullie allen alleen liefheb. In alles oneindig lief heb. Dat geen boosheid bij Mij is, alleen liefde. Dat geen treurnis bij Mij is, alleen liefde. Dat geen straf, geen wraak, geen verwijten, geen kwalijk nemen bij Mij is, alleen liefde.

Dat Ik niemand als schuldig houd, maar altijd draag in Mijn liefde. Dat elk kwaad door Mij ten dienste van ware liefde voor de mens wordt omgezet. Dat ieder mens door Mij in liefde geholpen en gesteund wordt en de weg gewezen wordt naar het zalige ware eeuwige leven.

Maar laat ook duidelijk zijn, dat jullie allen op aarde vrij zijn, vrij in je keuzes van leven, vrij in je denken, vrij in je opvattingen, vrij in je handelen. En dat in die vrijheid het gevaar ligt, verleid te worden tot daden die tegen de liefde ingaan, die tegen de waarheid ingaan, die tegen het ware leven ingaan. En aan elkaar geeft dat pijn en verdriet, boosheid en onenigheid, wraak en verwijten. Dat alles kan maar op één manier opgelost worden. Door Mijn liefde aan te nemen. Door in vrijheid voor ware wijze onbaatzuchtige liefde te kiezen en daar zoveel mogelijk naar te leven. Maak dat tot je enige streven en je zult leven, eeuwig in gelukzalige ware liefde.

Hemels Brood 2914

De grootsheid van Mijn hemelen ligt in ieder mensenhart besloten, hoe klein dat hart ook is, hoe weinig iemand zijn hart ook bezoekt. Hoe kan de grootsheid van Mijn hemelen in een klein hart zijn. Kijk naar de verschillende zaden, hoe klein zijn zij en toch hebben zij de enorme boom of struik in zich en kunnen uitgroeien tot het gewas waarvan zij zijn. Zie hoe klein het mosterdzaadje is en tot welke grootte dit kan uitgroeien. Alleen doordat alles wat daarvoor nodig is, in het kleine zaadje aanwezig is.

Zo is in het kleinste hart toch ook ruimte genoeg voor al Mijn hemelen, zelfs voor de hele Schepping en het universum. Als een zaadje is alles aanwezig en zo de mens wil, zo kan hij in zijn hart in alle hemelen zien, in de hele Schepping zien, in het hele universum zien. Niet met het natuurlijke oog, op een natuurlijke manier, maar met het geestelijke oog, op een geestelijke manier. Wat hij dan ziet, is de volle schoonheid van bestaan, in een caleidoscoop van landschappen, met prachtige kleuren en schitterende huizen, alles in een wonderbaarlijke harmonie.

Dat alles bevindt zich in ieder hart, nu nog verborgen voor alle ogen, want het zicht op dit innerlijk zaad, vormt zich alleen door ware onbaatzuchtige liefde. En de groei van dit hemelse zaad vindt alleen plaats door ware onbaatzuchtige liefde. Wie ziet in het mosterdzaadje al de hele boom? Het zal eerst uitgroeien tot de boom alvorens die gezien wordt. En zo is het op aarde. Het zaad moet eerst uitgroeien alvorens de boom gezien wordt. Maar in het geestelijke is het zicht direct al in het zaad mogelijk en wordt de boom al direct in het zaad gezien en ervaren. Dat doet ware onbaatzuchtige volmaakte liefde, die geeft het enige ware zicht.