Hemels Brood 2853 t/m 2883

Hemels Brood 2853

Vergeven en vergeten. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als je je erg te kort gedaan voelt en het al de zoveelste keer is. Maar hoe vaak dan ook en hoe erg dan ook, wees altijd bereid om te vergeven en te vergeten. Ook al is het iets wat je zelf niet zo zou doen. Blijf dan toch niet in verwijten hangen en leer te vergeven en te vergeten. Zeker als niemand oprecht berouw toont, laat zien dat het hem spijt. Want liefde is elkaar vergeven en liefde is, er dan ook niet meer op terug komen. Voor je zelf is dat steeds in jezelf schoon maken, zodat geen wrok en ongenoegen je leven gaat vergallen.

Want wie vasthoudt aan verwijten over iets, wat hem is aangedaan, die blijft dat steeds aangedaan. Het is dan nooit weg, het houdt dan nooit op. Maar voor wie vergeeft en vergeet is het vanaf dat moment weg en gestopt. Ook al is er geen vriendschappelijke relatie met diegene die je ergens mee tekort deed, blijf er toch niet aan vasthouden, zodat het niet steeds weer plek inneemt in je hart en daar de ware liefde verdringt.

Vergeven en vergeten. Soms kun je wel vergeven maar nog niet vergeten. Vergeven kun je dan in liefde, maar het gebeurde is dan toch niet uit je herinnering verdwenen. Dat kan om allerlei redenen zijn. Omdat het gebeurde heel ingrijpend was of omdat er geen berouw getoond is. Het is dan toch nodig dat iemand zijn spijt betuigt. Het is liefde, als je zonder dat iemand berouw toont, hem toch kunt vergeven. Werkelijk vergeten lukt dan vaak pas als iemand zijn berouw toont. Want dan is het wederzijds weer goed. Dan bedekt de liefde het gebeurde en kun je vergeten.

Hemels Brood 2854

Het lichaam is de mogelijkheid om op aarde in het materiële te verblijven, te leven. Het lichaam is het materiële en daarin woon je, als geestelijk wezen. Je bent een geestelijk wezen en je lichaam is een hulpmiddel om op aarde te zijn. Daar kun je in eigen besef van bestaan het ware leven gaan beseffen, gaan leren ervaren. Jij bent zelf in je lichaam. En jijzelf, je geestelijk zijn, is in dat lichaam de verschillende onderdelen van je lichaam. Dat lichaam correspondeert in materieel opzicht met jouw geestelijk zijn en met ieders geestelijk zijn om je heen.

Met jouw geestelijk zijn kun je contact maken met Mijn geestelijk zijn, met Mij, je Schepper. De volkomenheid die jij mag worden in een van jezelf bewust bestaan op een daarvoor ingerichte aarde, Ben Ik van oorsprong altijd en eeuwig. Ik ben niet in een specifiek materieel lichaam op aarde aanwezig, maar Ik ben in jullie allen aanwezig. Jullie zijn deel van Mij en dat is niet het materiële, maar in het geestelijke. Zo kan je in het geestelijke in contact met Mij komen. In het gevoelsdeel, je hart, kun je Mij in het geestelijke ontmoeten en met Mij spreken. Maar dat is meestal geen letterlijk gesproken contact, wat je met je natuurlijke materiële oren kunt horen. Het is een gevoelscontact, wat je met je geestelijke oren kunt horen, kunt verstaan en vooral kun je het in je gevoel verstaan.

Vanuit het gevoel kun je het begrijpen in je verstand en omzetten naar de taal waarin je met mensen om je heen normaal gesproken praat. De gesproken taal wordt tussen jullie het meest gebruikt, maar de gevoelstaal gebruiken jullie minstens zoveel, vaak zonder het zo bewust te zijn. Alleen in het dagelijks gebruik is het in de loop der tijd weggezakt uit het bewuste gebruik. Kom in je hart terug in de taal van het gevoel, de ware geestelijk taal en spreek in die taal met Mij en je zult Mij horen en verstaan, zonder woorden maar met veel begrip en liefde Mij verstaan!

Hemels Brood 2855

Hemelse Vader, als ik in mijn hart naar u toe ga, dan bent u daar en ik voel in mijn hart Uw liefde voor mij en het ontroert mij tot tranen. Ik zou het zoveel mensen gunnen ook in zich Uw liefde zo te voelen. Maar hoe breng ik dat aan hen over, hoe maak ik anderen Uw liefde voor hen duidelijk? Want het is er, ik voel het, ik weet het, U bent in ieder mens en U heeft ons allen lief, oneindig lief.

Ja, Ik ben in ieders hart, in ieders leven. En Ik heb jullie allen innig lief. Dat laat Ik ook in alle harten voelen. Alleen niet iedereen staat daar voor open. De aarde is een plaats van liefde en het tegenovergestelde van liefde. Een plaats van keuze voor de mens. En die keuze is nog vaak het tegenovergestelde van liefde. Maar ook al kiest de mens voor liefde, dan krijgt hij toch ook te maken met de keuzes die andere mensen om hem heen voor het tegenovergestelde van liefde maken. Dan kan die mens zich niet goed voorstellen dat Ik ware liefde ben, want liefde zou niets mogen toestaan wat geen liefde is.

Maar in de vrijheid van keuze die Ik de mens gegeven heb, zit ook het elkaar verdragen in liefde, om werkelijk in die vrijheid te zijn. Want hoe kun je zelf de vrijheid hebben en van de ander eisen dat hij alleen naar liefde leeft? Zo kan er geen ware vrijheid zijn. Wat de mens vaak vergeet, is dat alles wat er gebeurt uiteindelijk in Mijn liefde zo gedragen wordt, dat het toch iedereen ten dienst is. Ten dienste voor waar leven, wat de ware onbaatzuchtige wijze liefde is. Niet ten dienste aan de genoegens die een mens voor zich wil en die hem juist verder van waar leven afbrengen.

Juist uit liefde geef Ik de mens die vrijheid, die niet altijd zo fraai uitpakt. Maar wie op Mijn liefde vertrouwt, zal haar ook in zich steeds weer voelen en net als jij daar blij mee zijn!

Hemels Brood 2856

Je beperkingen overwinnen. Overal in de wereld zijn er mensen met beperkingen. Bij de een is er te weinig geld, een ander heeft een beperkte intelligentie, een volgende heeft te maken met ziekte, van zichzelf of van een dierbare, nog iemand anders heeft geen werk en zo is er van alles op te noemen aan beperkingen waar iemand mee te maken kan hebben. Allemaal verschillende beperkingen en iedereen gaat daar verschillend mee om. Sommigen gaan bij de pakken neerzetten, geven het op en gedragen zich alleen nog als slachtoffer. Niets kan hen helpen, daarvan zijn zij overtuigd. Anderen pakken alles aan om van hun beperkingen af te komen. En ieder heeft daarbij een andere weg te gaan.

Maar beperkingen zijn er in het leven op aarde. Zij ontstaan in de onvolmaaktheid die op aarde is. Het treft ieder mens in meer of mindere mate op verschillende manieren en op verschillende tijden. Soms zijn de beperkingen makkelijk te verhelpen, maar veel is niet zo maar even te verhelpen. Wat is dan de beste weg? Als het een situatie is die niet direct te veranderen is, wat het dan ook maar is, dan is het het beste daar mee om te gaan, niet er tegen in te gaan, niet slachtoffer te blijven, maar te zoeken naar de beste manier om er mee om te gaan. Als je in zo’n beperkende situatie bent, die je niet gemakkelijk even kunt veranderen, wees dan niet alleen maar slachtoffer, maar doe iets met al je mogelijkheden die je nog wel hebt en ga er mee om, geef het een plaats.

Overwin het met liefde, met een zekere acceptatie, laat het niet je de hele verdere leven overheersen. Overwin het door het te accepteren, zolang het niet op te ruimen is. Om dat op de beste manier te doen, kun je altijd bij Mij komen. Je weet, Ik draag in liefde wat voor jou moeilijk is, maar Ik neem het niet weg waar het op aarde in vrijheid van keus ontstaan is. Ook al was het jouw keus niet, maar in de vrijheid van mensen ontstaan. Zo is het op aarde. Maar Ik ben er voor jullie allen en in Mijn grote liefde kan Ik je wel helpen en ondersteunen, zodat het jou niet overheerst, maar jij er mee om kunt gaan in liefde.

Hemels Brood 2857

Ik wil graag direct en vertrouwd met je omgaan. Zodat Ik je steeds in je hart Mijn liefde voor jou kan laten voelen en je daarmee gerust kan stellen, in alles wat je zorgen baart. Maar daarvoor is het nodig, dat jij je voor Mij vertrouwd opstelt, dat je bij Mij komt in je hart en Mij benadert als je liefste vriend, je meest nastaande familie. Daarvoor is het nodig dat je Mij in jezelf goed leert kennen, zoals intieme vrienden en familie elkaar door en door kennen en van elkaar houden.

Je hoeft maar in je hart bij Mij te komen en bereid te zijn alles met Mij te delen, al je zorgen, verdriet, pijnen, maar ook al je vreugde, blijdschap, enthousiasme, alles. Dan laat Ik je van Mijn kant Mijn wezen voelen, ervaren en kan Ik je helpen met alles wat je bezig houdt. Ja, zo dichtbij kun je bij Mij komen, zo dicht bij wil Ik graag bij jou komen. En dat kan. Als jij het wilt, als jij dit kunt aannemen, er in kunt geloven, dan kan dat. In de vrijheid die Ik jullie gegeven heb, kan Ik niet eerder bij je komen dan dat jij Mij vraagt.

Ik Ben er hoe dan ook, maar een innerlijk contact tussen jou en Mij kan alleen als jij het contact legt, in vrijheid. Geloof Mij, Ik wil graag in de diepste vriendschap contact met je, in jezelf, in je hart, je gevoel van zijn, je gevoel van leven, van bestaan. Ik Ben daar en wacht tot je Mij ontmoeten wilt. Ja, Ik kan je beste diepste, vriend zijn en in een vast vertrouwen kunnen wij samen gelijk zijn, als de vertrouwdste vrienden, als de vertrouwdste familie. Dan kan Ik je laten voelen in jezelf, hoeveel Ik van je houd.

Want dat is het allerbelangrijkste, dat je beseft hoe lief ik je heb. Kom, zodat Ik je in alle eenvoud Mijn grote liefde voor jou kan laten voelen!

Hemels Brood 2858

Heel de wereld. Heel de wereld gaat zijn eigen weg, zonder Mij. Toch gaat de wereld niet werkelijk zonder Mij. Er zou geen wereld zijn, als Ik het niet mogelijk maakte. Ik heb het nu over de mensen van de wereld, dat zijn de mensen over de aarde verspreid, die alles materieel zien en het geestelijke als een onpersoonlijke kracht, die er nu eenmaal is. Zij geloven dat die kracht allerlei wonderlijke mogelijkheden biedt, die je als mens kunt ontdekken en gebruiken, dat maakt voor hen deel uit van het natuurlijk materiële bestaan. Daarmee hebben zij veel van wat op een letterlijke wijze niet materieel te verklaren is, voor zichzelf verklaard.

Daarmee hebben zij als het ware een nevel gezet, tussen hen en Mij. Waardoor zij Mij niet zien of ervaren. Er zijn krachten. En die krachten kun je benutten, zo denken zij. Ik zeg aan jullie allen, er is leven. Wezenlijk leven. En dat leven kunnen jullie aannemen. Dat leven is Mijn leven en alle krachten die daaruit voort komen, zijn Mijn krachten. Ik Ben Schepper van hemel en aarde, van alle Leven, alle wezens, het totale universum. Ik ben niet zomaar een kracht, Ik Ben God, in volmaaktheid van bestaan en uit Mijn volmaaktheid zijn jullie mensen ontstaan en Ik heb jullie Leven gegeven, Mijn persoonlijke Leven.

Maar Ik heb jullie ook vrijheid gegeven, met gebruik van alles wat van Mij is, op een zelf te kiezen manier. En zo kan de mens zich toe-eigenen, alsof hij heer en meester is over de wereld, over zijn bestaan, over Mijn persoonlijke krachten. Maar in werkelijkheid is de mens niets dan Mijn schepsel en komt hij pas tot iets, tot werkelijk Leven, als hij in vrijheid in de grootste nederigheid zich totaal tot de ware belangeloze liefde bekeert. Al het andere is als een luchtspiegeling, die elk moment verdwijnen kan. Maar waar Leven, ware Liefde blijft eeuwig en altijd. Ik blijf eeuwig en altijd je Schepper.

Hemels Brood 2859

Waar op de wereld kun je zeker zijn van liefde? Is niet overal wel wat? Zijn niet overal afdwalingen van liefde, vind je niet overal wel egoïsme? En toch zeg Ik je, overal. Overal op de wereld kun je zeker zijn van liefde, van Mijn liefde. Waar je ook gaat of staat, je kunt altijd overal zeker zijn van Mijn liefde. En dat geldt voor alle mensen. Want jullie zijn allen in Mijn liefde opgenomen en wel zo, dat niets en niemand ooit zonder Mijn liefde is. Maar of iedereen het wel zo ervaart, is een andere zaak.

Veel mensen zijn zich niet van Mijn liefde bewust. Ook zijn er mensen die bepaalde plaatsen aanhouden om Mijn liefde te kunnen ervaren. Zo zijn er bedevaartplaatsen waar veel mensen naar toe trekken om Mij te ervaren, om Mijn liefde te ervaren. Daar gebeuren dan zekere wonderen. Maar Ik ben overal, niet alleen op deze bedevaartplaatsen. Wie Mij daar wil ontmoeten is welkom, maar ieder mens kan Mij waar hij maar wil ontmoeten, overal op aarde ben Ik te ontmoeten. En wel, in je hart. In je hart ben Ik altijd en overal op de wereld, in welke situatie dan ook, te ontmoeten. In de stilte van je hart kun je Mij, als je dat oprecht en in eerlijkheid wilt, steeds ontmoeten. Je hoeft daar niet voor naar een bepaalde plaats te reizen. Dat mag, maar het hoeft niet.

Het geloof wat veel mensen hebben ten aanzien van bedevaartplaatsen, is een ontmoeting met Mij in uiterlijke verschijnselen, in zekere wonderlijke gebeurtenissen. Die er ook zeker zijn. Maar de echte, ware ontmoeting met Mij vindt in het hart plaats, of dat nu op een bedevaartplaats is of thuis, of waar dan ook. Dat is het als het naar de kerk gaan, naar het gebouw kerk. Iedereen is daar welkom om Mij te ontmoeten, het is een goede plaats om Mij met anderen te gedenken en elkaar in geloof en liefde te bemoedigen. Maar de geestelijk ware kerk is je hart en in je hart, kun je Mij ontmoeten in oprechte liefde, in waarheid en oprechtheid, in ware liefde.

Hemels Brood 2860

De enige weg die je tot volmaakte ware liefde brengt, is je steeds met Mij te verbinden, bij alles wat er gebeurt, bij elke situatie. Alleen de verbinding met Mij, uit eigen vrije keus, geeft je steeds vernieuwd inzicht, laat je steeds voelen wat wel en wat geen liefde is, in jezelf en van anderen, op een manier die vrij is van verwijten, vrij is van verontwaardiging, vrij is van ongeduld, vrij is van jaloezie. Op een manier die je tot verdraagzaamheid brengt, begrip en mededogen. Ja, in die verbinding met Mij kun je steeds meer in alle zuiverheid Mijn liefde zijn en doorgeven.

Je blijft daarbij zelf, je eigen persoonlijkheid behouden. Je wordt niet Mij, maar je handelen wordt meer en meer volmaakt, uit ware onbaatzuchtige liefde. Denk niet dat je dat wel uit je eigen willen voor elkaar kunt krijgen. Je hebt daar toch echt de verbinding met Mij voor nodig. Want alle leven is uit Mij en zo ook alle levenswaarden. Je bent en blijft een eigen van Mij gekregen persoonlijkheid, met gebruik van Mijn levenskrachten, Mijn liefde. Maar hoe je dat gebruik inzet, is in alle vrijheid aan jou. Of je in volmaaktheid tot waar leven komt, is in die vrijheid gelegd en tegelijkertijd in Mijn orde vastgelegd.

Wie tot waar volmaakt leven wil komen, in alle vrijheid van bestaan, die heeft daarvoor alle mogelijkheden gekregen. Het zichtbaar worden van die mogelijkheden gaat via ware onbaatzuchtige liefde en via contact met Mij. Liefde opent het zicht op al het ware, op het ware leven, op ware liefde en op Mij. Wie, ook al kent hij Mij niet bewust, naar liefde leeft, zal zijn blik daarmee verruimen tot zicht op waar leven, als hij wil. Want hij blijft in vrijheid. Zo is ieder mens in vrijheid door liefde gebonden, bewust of onbewust. Liefde is daarbij de ware ogen, die door het verstand wel verblind worden. Maar door Mij op zijn tijd ook weer worden geopend. Omdat Ik alle mensen liefheb. Ook jou!

Hemels Brood 2861

Laat je licht schijnen voor zoveel mogelijk mensen. Maar verwacht niet dat iedereen je licht ziet. Want er zijn velen nog blind voor het licht wat jij uitstraalt. Er zijn nog velen blind voor Mijn licht. Maar op zijn tijd gaan ogen open en verdwijnt de verblinding. Dan is het belangrijk dat het juiste licht er is en zij dat kunnen gaan zien. Ik geef je het juiste licht, denk niet dat niemand het ziet en dat het dus weinig zin heeft om het te schijnen. Want zo het niet voor velen is, laat het dan toch voor weinigen zijn. Want juist die weinigen mogen het licht niet onthouden worden.

Juist door weinigen worden er velen geroepen die zullen komen, langzaam en beetje bij beetje. Weet dat elk beetje zuiver licht kan groeien tot een enorm sterk en zuiver licht, wat voor velen die gaan zien, enorm veel goeds kan doen. Onthoud daarom niemand Mijn licht wat Ik je geef, want je weet niet wanneer hun ogen opengaan en zij juist Mijn licht nodig hebben. Laat je niet ontmoedigen door het donker wat bij veel mensen nog is. Neem je plaats aan die Ik je gegeven heb, daar waar je bent en zoals je bent. Laat al het andere aan Mij over, in liefde voor Mij en je naasten. Ik zal bij je zijn en je licht versterken, Ik zal mensen de ogen openen zodat ze Mijn licht door jou kunnen gaan zien.

Geef niet op, houd vol en wees gezegend in al je goede werken en alle liefde die je geeft, ook al wordt dat niet door iedereen gezien. Houd moed!

Hemels Brood 2862

Houd vast aan goede werken. Werken die je uit liefde, uit je hart doet. Werken die je doet, zonder er beter van te worden, zonder er profijt van te hebben, zonder enig voordeel, financieel, materieel of immaterieel. Houd daaraan vast. Wat mensen ook zeggen, hoe hun mening ook is, doe wat je hart je ingeeft en kom als je twijfelt, alleen bij Mij, als je het even niet meer zo goed weet. Want iedereen om je heen heeft wel een mening en je kunt niet voldoen aan al die verschillende meningen van mensen om je heen.

Je zult dan toch je eigen keuzes moeten maken, hoe je het ook wendt of keert. En welke keuzes je ook maakt, het belangrijkste is, dat je er met je hart achter staat, dat de keus naar je hart is, dat je je bij je keus in je hart ermee goed voelt, vertrouwd voelt en dat er een gelijkgestemdheid binnen in je is. Of die dan overeenkomt met de mening van mensen om je heen, is niet belangrijk. Of het overeenkomt met Mijn hart is wel belangrijk. Mijn hart is vol liefde en mededogen, maar dat wil niet zeggen dat die liefde altijd alleen de weg van de minste weerstand gaat. Dat die liefde alleen de mens het gemakkelijkste bereidt. Die liefde bereidt de mens in het grootste mededogen het beste en het beste is zeker niet altijd het gemakkelijkste.

Zoek er daarom ook niet naar je leven zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maar zoek er naar je leven zoveel mogelijk naar wat je van Mij voelt als waar en goed te laten verlopen. En laat wat mensen daarover zeggen maar los, laat hun mening aan hen en blijf zelf bij wat je in je hart voelt en wat je in verbinding met Mij als het beste om te doen of te laten ervaart. Zonder eigenbelang, je hart volgend. Dat brengt voor iedereen het beste, in Mijn genade en met Mijn zegen!

Hemels Brood 2863

De mens is geneigd om te zoeken naar medestanders, om zeker te zijn van zichzelf. Als hij geen medestanders vindt, zal hij zich meestal ongemakkelijk gaan voelen, niet gewenst. Om daaruit te komen zal hij medestander van iemand anders worden, zodat hij in elk geval ook zelf medestanders heeft. Want hij wil graag ergens bij horen. Zonder medestanders hoor je nergens bij en dat voelt eenzaam. Zo komt het dat veel jongeren zich bij elkaar aansluiten, om medestanders van elkaar te zijn. Alleen, vaak is dat op een basis die niet zo’n goeie is. Zo ontstaan er groepen die een vorm van misdaad met elkaar bewerken als medestanders, om erbij te horen.

Maar niet alleen jongeren, ook volwassenen sluiten zich bij elkaar aan om medestanders te hebben. En al zijn het dan medestanders met ideeën die ze eigenlijk zelf niet werkelijk na zouden streven, in de groep van medestanders streven ze het wel na, om erbij te horen, om niet alleen te staan. Zo gaat het met heel veel mensen. Wat ze zelf vinden, wat hun werkelijke mening is, wordt verdrongen en ideeën en meningen van anderen worden aangenomen, om als medestander, medestanders te hebben en niet alleen te staan.

Er zijn maar weinig mensen die het aan kunnen, geen medestanders te hebben en toch bij hun eigen ideeën, eigen mening te blijven en zich daarbij ook niet eenzaam te voelen. Bij die mensen zijn er vrij veel, die in Mij geloven en Mij kennen als hun medestander. In Mij vinden zij dan ook die gezamenlijkheid, waardoor zij zich eigenlijk nooit werkelijk eenzaam of alleen voelen. Zij weten ook dat, ook al komen hun en Mijn ideeën en meningen (nog) niet overeen, wij toch medestanders in waar leven, in ware liefde zijn. Zodat wij altijd samengaan, ook al hebben we niet in alles dezelfde mening, we streven wel dezelfde liefde na en dat is voor hen en Mij genoeg!

Hemels Brood 2864

Het goede en het kwade is altijd in tegenstelling met elkaar en dat vormt weerkerende strijd. De strijd die op aarde uitgevochten wordt tussen mensen onderling en tussen mogendheden onderling. Wie in zo’n strijd belandt, doet er goed aan vast te houden aan alles wat goed is. De enige weg uit de strijd, is vast te houden aan wat goed, waar en juist is.

Jammer genoeg worden mensen die in een strijd belanden, meegezogen in handelingen die niet zo goed en juist meer zijn. Al waren de intenties in het begin dat wel. Maar het lijkt al gauw, dat de strijd niet gewonnen gaat worden met goed en juist. Dat is voor de mensen onderling zo en dat is voor de mogendheden zo. En met het afdwalen van goed en juist, in het tegenovergestelde, wordt juist kracht gegeven aan degene waar de strijd meegevoerd wordt. Want het is een soort van meegeven aan de tegenpartij. Juist dat geeft verlies. Juist dan vermindert het goede en juiste tot er weinig of niets van over is en juist dan heeft de tegenpartij de overwinning door meerderheid.

Kon de mens maar vasthouden aan goed en juist in zo’n situatie. Dan zou daarbij een kracht zich kunnen vormen waarmee de strijd gemakkelijk zou kunnen worden gewonnen. Maar steeds geeft de mens van die goede juiste krachten weg aan de tegenkant, door op dezelfde onjuiste en niet goede manier te gaan handelen. En dan heb Ik het nog niet eens over ware belangeloze liefde. Juist liefde is de allergrootste kracht in het hele universum en ook op de aarde, die iedereen zelf kan aanwenden. Daarmee kan elke strijd beslecht worden. Als maar alleen daaraan vastgehouden werd. Want de kracht van liefde is Mijn Kracht en die gaat werkelijk alle tegengestelde krachten verre te boven. Juist die Kracht van Mij kan de mens inzetten en juist met die Kracht kan elke strijd ruimschoots gewonnen worden.

Daarom raad Ik een ieder aan, blijf het goede en juiste nastreven in elke situatie, blijft in ware onbaatzuchtige liefde en win daarmee elke strijd.

Hemels Brood 2865

Er zijn mensen die leiding geven en er zijn mensen die leiding krijgen. Toch zijn zij als mens gelijkwaardig. Maar in jullie samenleving is een hogere waarde gegeven aan degene die leiding geeft. En nu is het zo gegroeid, dat veel leidinggevenden zich ook meer waard vinden. Zij worden hoger betaald en hebben allerlei privileges gekregen met een bijpassende macht, die van invloed is op degenen die leiding krijgen. Maar zo is het van Mij uit niet bedoeld. Want iemand die het talent heeft om leiding te geven, heeft dat talent vrij gekregen en iemand die deze talenten niet heeft, is daar zelf niet schuld aan. Waarom zou dan een leidinggevende bevoordeeld moeten zijn boven iemand die leiding krijgt?

Dan wordt er gezegd, omdat een leidinggevende meer verantwoordelijkheden heeft. Ik zeg jullie, in het ware leven heeft iedereen zijn verantwoordelijkheden. Niet afgemeten naar positie, maar afgemeten naar zijn kunnen. Wie veel kan heeft veel verantwoordelijkheid over wat hij er mee doet. Maar dan niet in termen van macht, geld en eigengewin, maar juist naar nederigheid, onbaatzuchtigheid en medeleven met zijn naaste. Kortom, ieders verantwoordelijkheid ligt in het naleven van onvoorwaardelijke liefde, afgemeten naar ieders talenten. Zo is dat voor een leidinggevende evengoed als voor iemand die leiding krijgt.

Juist een leidinggevende heeft andere talenten, die daarmee ook een andere verantwoordelijkheid geven. Meer nog in ware nederigheid en meer nog in onbaatzuchtigheid en meer nog in geven aan zijn naaste, die hij met zijn leiding helpt tot goede daden te komen en daar niets méér voor te vragen, dan zijn naaste ook krijgt, nl Mijn liefde, Mijn zegen!

Hemels Brood 2866

Het komt regelmatig voor dat een mens iets over het hoofd ziet, iets niet opmerkt. Zelfs wel iets, dat vlak voor hem staat. Soms komt het omdat hij met zijn gedachten niet is, bij wat hij aan het doen is, soms omdat hij iets wat verandert is, nog op dezelfde plaats verwacht, soms omdat hij gewoon niet alert is, niet helder van geest aanwezig is. Hoe dan ook, de mens bemerkt veel dingen om hem heen niet op. Maar ook veel dingen die in hem zijn, merkt hij niet op. Zo kan iemand innerlijke overtuigingen hebben zonder te bemerken dat ze niet juist zijn. Juist zijn overtuiging belemmert hem, om dit te bemerken. Alles lijkt precies te passen, maar hij bemerkt in zichzelf niet dat hij elementen die er ook zijn, niet heeft opgemerkt of verdrongen heeft, waardoor iets helemaal passend juist lijkt.

Zolang het dat lijkt, is er geen reden om naar iets anders te zoeken, iets anders als waar aan te nemen. Het past hem nooit zoals zijn overtuiging hem past. En iets waaraan een mens als overtuiging gewend is, kleeft aan hem en belemmert hem om iets anders ook maar te overwegen als juist. Bij die mens is er veel wat niet bemerkt wordt, wat nog te ontdekken is. Wie overtuigd van een bepaald spoor is, bemerkt haast alleen dat wat zijn spoor bevestigd, omdat hij vooral daar naar zoekt, vooral daar naar kijkt. Veel andere stukjes van andere wegen doet hij af als niet passend. Ja, niet passend op de door hem gekozen weg. Maar daarmee ook niet bemerkend dat er hele juiste stukjes tussen zitten, die hem de onjuistheid van zijn weg kunnen doen zien.

Allen die te goeder trouw zijn, neem Ik, ieder op zijn tijd, bij de hand en laat hen ergens iets bemerken wat anders is, niet passend en toch iets heeft wat juist voelt. Dan kan er een “bemerken” gewekt worden, wat een lange overtuiging toch los begint te maken. En zo kan stukje voor stukje een nieuw bemerken ontstaan, een bemerken van iets, dat eerder niet bemerkt werd en een heel vernieuwd zicht geeft.

Weet dat ieder mens dat heeft, dat dingen aan de aandacht ontsnappen, niet opgemerkt worden. Kijk van tijd tot tijd juist eens naar dat wat je niet bemerkt hebt, open je ogen eens voor al het andere, dan wat je gewend bent, voor al het andere, dan je overtuiging is. Vernieuw jezelf en je inzichten eens op die manier en  Ik zeg je, je zult versteld staan en innerlijk eens temeer verrijkt worden!

Hemels Brood 2867

Als je in je gemoed verontrust bent, kom dan in je hart bij Mij voor troost en rust. Want Ik kan je zorgen overnemen met Mijn liefde en je gemoed tot rust brengen. Heb vertrouwen in Mijn liefde, ook al is het om je heen en in je onrustig door allerlei afdwaling. Je kunt niet alles sturen, controleren, perfectioneren. Er zijn nu eenmaal onprettige ondoorzichtige situaties die je onrustig kunnen maken. Maar Mijn liefde is nooit weg en daarmee wil Ik je altijd steunen, troosten, tot rust brengen, als je wilt.

Niet de wereld, maar de liefde overwint. Niet de verontwaardiging, de boosheid, het ongeduld, de haat, de wraak, bewerkt het goede, maar de liefde in wijsheid. Hoe de wereld het ook probeert de macht te grijpen, hoe boosheid, haat, wraak e.d. ook wordt ingezet om macht te verkrijgen, alleen de wijze onbaatzuchtige liefde heeft de werkelijke macht. Ook al lijkt het nogal eens bij de kwaadwillende te zijn, toch is het dat niet. Macht in uiterlijk vertoon maakt onrustig, baart je zorgen, maar de werkelijke macht is aan ware wijze onbaatzuchtige liefde. Alleen zijn er nog maar weinig mensen die de waarde van die macht kennen en haar op de volkomen juiste manier inzetten.

Als je gemoed verontrust is, kom dan bij Mij voor troost, voor geruststelling en voor die ware wijze onbaatzuchtige liefde, zodat je in je hart weer de vrede en de vreugde van waar leven ervaart en dat je de kracht geeft om in rust te blijven, wat er in de wereld om je heen ook gebeurt. Want al lijkt daar een zekere macht te zijn, de macht van ware wijze onbaatzuchtige liefde gaat die altijd verre te boven.

Hemels Brood 2868

Zachtmoedigheid in alles. Maar wel ook vasthoudendheid in het goede. En zachtmoedigheid niet te verwarren met goedgelovigheid. Want er is veel in de wereld niet goed wat als wel goed de mens wordt voorgehouden. Laat je niet van de wijs brengen door leugen en bedrog. Onderzoek in alle eerlijkheid, in alle oprechtheid alles in je hart. Kom als je het niet goed kunt vinden in je hart bij Mij en laat Mij in je hart ontmoeten en van advies zijn. Ik heb alleen het goede voor met alle mensen. Maar al het afwijkende van het goede maak Ik niet zonder meer ongedaan. Dat alles heeft ook zijn plaats op aarde en zijn betekenis voor de mens.

Want al het afwijkende van liefde komt voort uit keuzen die door de mens gemaakt zijn, in zijn vrijheid van bestaan. Mijn keuzen zijn dat niet. Maar in Mijn grote liefde voor alle mensen laat Ik niets zonder Mijn liefde. Ook al lijken de verschrikkingen van een oorlog alleen ellende te brengen, als keus van mensen. Toch neemt Mijn liefde het op, neemt het niet weg, maar laat het ook niet ongemoeid. Voor het menselijk oog onzichtbaar doet Mijn liefde in grote wijsheid toch haar werk op de achtergrond, zodat er eens ware vrede komt, die de mens zelf verkiest en niet aan hem opgedrongen is. Want zou Ik alles wat de mens teweegbrengt wegnemen, Ik zou de mens zijn eigen bestaan wegnemen.

Daarom laat Ik de mens in zijn eigen keuzen leren en groeien. Tot hij inziet dat er maar één juiste levenswijze is die hem het allerbeste kan geven en dat is ware wijze onbaatzuchtige liefde. Daarmee verkrijgt de mens het ware leven in een ongekende gelukzaligheid. Hoe onaangenaam de gebeurtenissen hier of daar op aarde ook zijn, uit alles groeit de mens meer en meer naar een eigen zelfstandig bewust leven, in gelukzaligheid en in vrede met elkaar.

Hemels Brood 2869

Als er engelen op aarde zijn, hoe zouden die dan moeten leven? Hoe zou niet zichtbaar worden de heiligheid die Ik Ben? En welk een overweldiging zou dat niet zijn in de dagelijkse gebeurtenissen over de hele wereld? Het zou de mens in zijn eigen kleine zijn zo enorm verstoren, het zou een tenietdoen van de mens geven. Want de mens zou het in de huidige verhoudingen op aarde niet kunnen bevatten, niet kunnen verwerken en hij zou als dood neervallen.

Toch zijn er engelen op aarde, over de aardbol verspreid. Maar zij zijn er niet als engelen in hun ware heiligheid, zij zijn er als mensen en slechts een deel van hun heiligheid is in hen nog merkbaar aanwezig. Maar dat is dan van een omvang die door de werelds gerichte mens gemakkelijk over het hoofd gezien kan worden. Deze engelen in mensengedaanten zijn over het algemeen niet opvallend anders, dan alle andere mensen. Ook zij hebben te maken met de afdwalingen van ware liefde en ook zij zijn niet volmaakt in hun handelen. Gebonden ook aan de aardse omstandigheden moeten ook zij verleidingen weerstaan en komen ook zij in onaangename situaties terecht.

Ondanks dat hebben zij een speciale taak onder de mensen en hun geloof in en vertrouwen op Mij is doorgaans dieper en zij zijn daarin vasthoudender dan de doorsnee gelovige mens. Alle engelen onder de mensen die op aarde zijn, zijn ook lichtbakens van Mijn liefde, in hen is altijd een contact met Mij aanwezig. Al hebben zij net als ieder ander mens afdwalingen, zij blijven zich altijd bewust van contact met Mij in hun hart. Zij weten dat, waar anderen nog in te groeien hebben. Toch kunnen zij hun weten niet zomaar op iedereen overdragen als die mens er in groei nog niet aan toe is, om dit weten aan te nemen.

Ieder mens heeft engelen op zijn pad, engelen in mensengedaanten. En op z’n tijd ga je die herkennen en hun weten begrijpen en aannemen als Mijn ware liefde!

Hemels Brood 2870

Zie Mij toch in alles als je vriend. Als je meest nastaande familie. Open je hart en laat Mijn liefde vrij naar binnen stromen. Ik ben er voor jou. Ik ben bij alle mensen persoonlijk. Niet om de beurt, dan eens bij deze en dan eens bij die, maar tegelijkertijd ben Ik bij ieder mens persoonlijk aanwezig en zo ben Ik steeds ook bij jou aanwezig. Je hoeft Mij niet te delen met anderen, zoals je onderling aandacht aan elkaar verdeeld, want Ik ben er voor jou altijd voor de volle 100 procent. Dat ben Ik voor alle mensen, voor de hele Schepping.

Omdat jullie niet op meerdere plaatsen tegelijk kunnen zijn, wil dat nog niet zeggen dat Ik ook niet op meerdere plaatsen tegelijk kan zijn. Het is voor jullie moeilijk voor te stellen, maar Ik ben overal, altijd. Sterker nog, Ik ben alles en iedereen. Elk deeltje tot het kleinste toe ben Ik van jou en van iedereen. Maar uit Mij heb je de vrijheid van bewust zijn gekregen. Zodat je jezelf als persoon beseft. Dat is je leven uit Mij voor jou. En zo jij en alle mensen dat uit Mij zijn, zo ben Ik altijd overal en in iedereen ook persoonlijk aanwezig. Maar jij hebt van Mij je eigen leven gekregen, aan jou om dat leven vorm te geven. Ik houd Mij op de achtergrond tot jij in vrije keus je tot Mij wendt. En dat kun je altijd doen, want Ik ben er altijd.

Kom en zie Mij als je vriend, want Ik heb je lief, oneindig lief. Uit die liefde kan alleen goeds voor jou ontstaan. En van Mij is er niets anders dan liefde voor jou. Voel Mij in die liefde die er voor alle mensen is, want Ik heb jullie allen lief. Ik ben je meest nastaande familie, je oorsprong van zijn, je basis van liefde, je wezen in eeuwigheid. Houd daarom geen afstand, maar neem Mijn liefde aan en wees Mijn liefde in waar leven!

Hemels Brood 2871

Het belangrijkste in zoveel goede zaken is het vol te houden. Want op elke goede zaak worden verleidende tegenkrachten actief. Bij elke goede zaak is het van het grootste belang aan die tegenwerkende krachten niet toe te geven, de moed niet op de geven maar juist vast te houden aan dat wat je uit goede overwegingen begon. Wie vast weet te houden aan zijn goede intenties en niet wijkt voor tegenwerkende krachten, kan er zeker van zijn dat hij uiteindelijk zijn doel zal bereiken en dat zijn goede intenties, zijn goede daden veel goede vruchten zullen dragen.

Al wat Ik begon, is in oneindigheid uit ware liefde en daar wijk Ik nooit vanaf. Mijn liefde zal in eeuwige wijsheid vrucht dragen, zoals al jullie liefde in eeuwige wijsheid vrucht zal dragen. Misschien is het soms nodig om je doel uit goede intenties via een gewijzigde weg te bereiken om de tegenwerkende krachten te verminderen. Maar geef niet op, zoals Ik nooit zal opgeven wat Ik in ware wijze liefde heb geschapen. Heel Mijn Schepping is liefde en geen enkele tegenkracht zal die liefde kunnen stoppen. Hoeveel en hoelang ook, Mijn liefde blijft eeuwig de grootste ware levenskracht die door niets en niemand tenietgedaan kan worden.

Wie zich met vasthoudendheid door die liefde laat leiden in al zijn doen of laten, die zal zeker slagen in al zijn goede bedoelingen. Want niets is sterker dan ware wijze liefde, die er voor iedereen is en die iedereen als basis kan nemen van al zijn handelen. En wie dat als basis neemt van al zijn handelen en daarbij niet wijkt voor welke tegenkracht dan ook, die zal uiteindelijk ervaren welk een enorme ware wijze persoonlijke Levenskracht Ik Ben. Ik, jullie Schepper die ten volle alles is in ware wijze onbaatzuchtige liefde, waar leven, jullie leven. Houd daar aan vast en zegen op je werken zal, in vrede in geluk, je deel zijn.

Hemels Brood 2872

Veel gelovige mensen denken dat Ik hen wel op hun manier zal helpen. Dat is de manier die zij bedenken dat het beste resultaat zal geven. Zij gaan er in hun vertrouwen op Mij dan vanuit, dat Ik het precies zo voor hen in orde ga maken. Maar het is niet zo dat Ik Mij er op toeleg Mij naar de beste manier van de mens te buigen. Het is zo, dat de mens zich het beste naar Mij kan buigen. Als Ik Mij naar de bedenksels van de mens zou buigen, zou er al snel geen wereld meer zijn. Niet omdat de mens het goede niet nastreeft, maar omdat het bereik van de mens nog niet een fractie is van Mijn bereik.

Toch vergeet de mens dat vaak en vult zelf allerlei verwachtingen in. Hij bedenkt zich daarbij niet, dat wat hij weet en ervaart alleen te maken heeft met zijn directe omgeving, de tijd en het moment waarop hij leeft, de kennis en ervaring die hij in zijn relatief heel korte leven heeft opgedaan en wat hem over de wereld situatie verteld is. Terwijl Ik alles ken, weet en Ben, vanaf de eerste Schepping tot in de eeuwigheid van alles wat bestaat. Alle eeuwen voor zijn bestaan tot in de eeuwigheid na zijn bestaan op aarde. Welk een fractie van dat enorme geheel is het moment van een gebeurtenis in je leven op dat enorme oneindige totaal van de Schepping. Als je je dat bedenkt, dan kun je misschien een klein beetje gaan beseffen welk een kortzichtigheid het eigenlijk is te denken dat je als mens aan Mij zou kunnen aandragen hoe iets het beste opgelost kan worden.

Maar nu zeg Ik je dit: Jij hebt je leven in vrijheid gekregen en in die vrijheid mag jij je keuzes maken. Als jij je keuzes uit ware onbaatzuchtige liefde maakt, sta je direct in verbinding met Mijn Geest die alles Is, alles kent en alles weet. In die liefde verbinding kun je alles weten, zien, ervaren wat Ik Ben en weet, op een manier die bij jouw mens zijn past. In die liefde verbinding help Ik je met alles, als je je eigen ideeën loslaat, komen de beste ideeën uit Mij bij jou binnen. En dat wat jij niet in de hand hebt, mag je in Mijn Handen laten, in het vertrouwen dat Ik het helemaal goed maak voor alle betrokkenen!

Hemels Brood 2873

Ik vraag niet aan de mens zich te bekeren tot een godsdienst, zich te bekeren tot een religie, zich aan te sluiten bij een kerkgenootschap of wat voor een religieuze groepering dan ook. Ik vraag je je leven in te richten naar waarheid, naar wijsheid, naar onbaatzuchtige liefde. Ik vraag je om de leugen, de verontwaardiging, de boosheid, de jaloezie en al dat van liefde afwijkende uit je leven te bannen en daar niet aan toe te geven. In geen enkele omstandigheid. Ik vraag je om in moeilijke tijden niet moedeloos te worden maar in jezelf, in je hart, bij Mij te komen en je zorgen met Mij te delen en Mij gelegenheid, dat is vertrouwen, te geven, je te helpen, je te steunen om die moeilijke tijd door te komen.

Want het koninkrijk van vrede en gelukzaligheid is niet buiten je, is niet in een kerkgenootschap, is niet in een religieuze groepering, maar is in jezelf en is alleen in jezelf te bereiken. Is in ieder mens in hemzelf te bereiken. Je kunt buiten jezelf nog zoveel proberen te bereiken aan vrede en geluk, als je het niet eerst in jezelf hebt bereikt, bereik je het buiten jezelf ook niet. Dit geldt voor iedereen. Je kunt elkaar bemoedigen vrede en geluk in jezelf te vinden en tezamen weer anderen bemoedigen. Maar geen rituelen kunnen je buiten jezelf tot werkelijke vrede en geluk brengen.

Het is in je, alles wat je nodig hebt, is in je. De ware juiste zuivere Persoonlijke Levensgeest die Ik Ben is in jou en door Mij leef je, door Mij kun je liefde en wijsheid bereiken en daarmee de volle vrede en de volle gelukzaligheid. Vind Mij in jezelf, wend je tot Mij in jezelf en luister in jezelf naar het ware leven wat Ik Ben en jou geef. Neem het aan, in jezelf en groei, groei tot ware wijze liefde, groei tot volle tevredenheid en wees gelukkig in jezelf, nu en altijd. Want in jou is de glorie van het Persoonlijk Goddelijk Wezen, in jou en alle mensen.

Hemels Brood 2874

Het streven naar geluk, zou een streven naar ware liefde moeten zijn bij de mens, om dat geluk ook waar te maken. Maar het meeste streven van de mens is naar geluk via allerlei materiële zaken, via macht, via roem, door uit te blinken in iets, bijzonder te zijn, enzovoorts. Op die manier wil het ware blijvende geluk, maar niet komen. Steeds meer mensen gaan dan denken, dat op de aarde geluk ook niet werkelijk haalbaar is. Alles wijst er op dat de aarde nu eenmaal een plaats van misère is. En steeds blijft de mens het korte termijn geluk toch nastreven, het materiële, het wereldse, het eigenbelang. Terwijl het ware geluk wel degelijk ook op aarde te bereiken is. Werkelijk te bereiken is.

Maar dan wel alleen door het ware leven aan te nemen. Door de ware liefde zonder enig eigenbelang aan te nemen. Dat is niet een situatie die in één moment voor elkaar te brengen is. De mensheid is al zolang afgedreven van ware onbaatzuchtige liefde, dat zij tijd nodig heeft om zich om te vormen en tot waar levensbesef te komen. Alleen, met welke motivatie zal zijn zich keren, als zij zich er niet werkelijk van bewust is, naast het ware spoor te gaan? Dan is er wel het één en ander nodig om de mens tot andere inzichten te brengen. Als totaal, als kleinere groepen, volkeren en individueel persoonlijk.

Dat alles is in Mijn liefde voor alle mensen gevat. En vanuit Mijn liefde gebeurt er dan ook datgene wat de mens zelf tot ontwikkeling brengt. Want ieder mens heeft de vrije keus en het vrije eigen bewustzijn. Dat zal altijd zo zijn en zo blijven. Die vrije wil, dat vrije besef en Mijn ware onbaatzuchtige liefde zullen toch ergens wel tezamen komen en zorgen voor een totale gelukzaligheid voor alle mensen, totaal, per volk en individueel persoonlijk.

Hemels Brood 2875

Het menselijk willen is zwak als het om ware belangeloze liefde gaat. Maar als het om eigen goed, eigen welzijn, eigen zorg gaat, dan is het willen van de mens erg sterk. Wat hij wil hebben daar gaat hij voor, met een ongekende kracht. Ging iedereen maar met zo’n kracht voor ware liefde. Het besef wat dat zou opleveren is er niet. En dat is nu net het probleem. De mens gaat daarvoor, wat hem kan opleveren. En dat is dan ook in veel en sterke mate zijn motivatie, dat het hem iets oplevert.

Nu juist onbaatzuchtige ware liefde zal hem heel veel opleveren, alleen, dat is niet zichtbaar, want zou het zichtbaar zijn en zou hij weten wat het hem zal opleveren, dan is er al geen sprake meer van onbaatzuchtig. En daar gaat het bij ware liefde nu net wel om. Maar de mens wil weten wat iets hem oplevert. Een andere motivatie heeft hij niet. Is dat voor jou ook zo? Moet iets waar je voor gaat ook in elk geval iets opleveren, wat je van tevoren weet? Is dat bij jou ook de motivatie van je handelen?

Jammer, want juist het handelen naar ware liefde, zonder van tevoren te zien wat het oplevert, zonder je er om te bekommeren of het iets oplevert, zal je het meeste geven. En wel dat, wat jezelf niet bedenkt, zonder belang, zonder een motivatie die te maken heeft met krijgen voor jezelf. Naar ware liefde handelen is het beste wat je kunt doen, als je tot een vredevollere samenleving wilt komen met elkaar. Niet pas als iemand anders het ook zo doet, maar nu, zonder op anderen te wachten, nu te gaan handelen zonder eigenbelang, in ware liefde.

Durf jij dat aan, ook al krijg je er niets voor terug? Want dat is de sleutel tot de schatkist: ook al krijg je er niets voor terug.

2876 / 2877 / 2878 moeten nog geplaatst worden

Hemels Brood 2879

Voor de meeste mensen is het moeilijk zich leven voor te stellen zonder materieel lichaam. En al helemaal een persoonlijk zijn, zonder een materieel lichaam. Toch kan Ik jullie zeggen, dat het ware leven niet afhankelijk is van een materieel lichaam, dat een persoonlijk zijn kan leven zonder een materieel lichaam. Zo Ben Ik, waar leven en persoonlijk Zijn, niet in een materieel lichaam gebonden. Juist het materiële lichaam is er op aarde om de mens plaats op die aarde te geven. Het is zijn mogelijkheid om als geestelijk persoonlijk zijn, op aarde te kunnen verblijven. Niet meer dan dat.

Tegelijkertijd geeft de materie op een natuurlijke wijze het leven weer in al haar verschillende vormen. Zodat de ziel in het lichaam tot de juiste geestelijke vervolmaking kan groeien. Om daarmee tot waar vrij en gelukzalig leven te komen, waarbij geen aarde en geen natuurlijk materieel lichaam meer nodig is. Want dat is wat jullie allen in oorsprong zijn, waar geestelijk persoonlijk leven, wat in het hemelse geen aards materieel lichaam nodig heeft. Je persoonlijkheid staat los van je materiële lichaam, voel je zijn in jezelf en voel je lichaam waarin je op aarde verbonden bent. Je zijn blijf je persoonlijk zijn, ook als je geen materieel lichaam meer hebt. Je persoonlijk zijn is je leven en je materiële lichaam is je verblijf op aarde.

De materie van je lichaam is als de vorm van je zijn, je geestelijk persoonlijk bewust zijn. Alles volkomen passend zoals Ik je geschapen heb en zoals Ik alles met elkaar in de beste verhoudingen op aarde geplaatst heb. Zodat jullie vrij kunt leren en vrij kunt ontdekken wat waar leven is. Zodat jullie als persoonlijk leven in vrijheid jezelf bewust kunt zijn en Mij en Mijn liefde bewust kunt zijn. Want jezelf werkelijk in vrijheid bewust zijn, is Mij en Mijn ware onbaatzuchtige liefde bewust zijn, in een ongekende gelukzaligheid, voor alle mensen.

Hemels Brood 2880

Wat de mens als zwak ziet en wat Ik als zwak zie, is heel verschillend. De mens ziet zijn medemens als zwak als hij niet kan meekomen in de run van het leven. Als hij niet tot een goede baan kan komen, niet in grote auto’s rijdt en in grote huizen woont. Als hij weinig school opleiding heeft. Ook ziet de mens ziekte en elk gebrek aan wat ook als zwak.

Voor Mij is de mens zwak, als hij voor zichzelf kiest, alles wat hem ten goede kan komen nastreeft, naar geld, macht en roem streeft, de ware liefde niet naleeft en geen geloof hecht aan Mijn bestaan. Die mens is voor Mij pas echt zwak. En dan kan het zijn, dat diegene een schitterend huis heeft, een geweldige baan heeft, een machtspositie in een imperium heeft, een mooie grote auto heeft en ook nog super gezond is, maar in geloof en liefde niets heeft en doet, dan is die mens enorm zwak. Terwijl iemand die een minimaal inkomen heeft, geen macht of aanzien en geen goede baan heeft, weinig geld en ook nog ziek is, maar een standvastig geloof in Mij, een vast vertrouwen op Mij en zoveel hij kan naar liefde leeft, met al zijn beperkingen, een krachtig en sterk mens is voor Mij.

\Want Mij gaat het om waar leven in ware liefde, in eenvoud en nederigheid. Maar de wereldse mens gaat het om welzijn, goed voelen, veel macht, aanzien, status, bezit, groot en veel en vooral gezondheid ook. En een ieder die dat ontbeert, is zwak voor hem. Zie hoe zwak hij zelf is, als het er ooit op aankomt. En het zal er ooit ook voor hem eens op aankomen. Want je neemt niets mee naar je volgende leven van wat aan werelds goed op aarde verzameld is. Alleen ware liefde, belangeloos gegeven, bouwt voor jou iets op in het geestelijk leven en dat zal ieders deel zijn als hij de aarde heeft verlaten. Wie geen liefde leefde op aarde, maar veel voor zich had, staat zwak, maar wie op aarde naar belangeloze liefde streefde, staat dan heel sterk!

Hemels Brood 2881

Mensen spreken onderling elkaars taal niet. Niet alleen verschillende volken hebben verschillende talen en verstaan elkaar daardoor niet, maar ook mensen die de zelfde taal spreken, verstaan elkaar vaak niet of verkeerd. Ik ken elke taal en versta ieder mens. Toch hoort niet ieder mens. Dat heeft niets te maken met taal, of die mens Mij wel of niet verstaat. Het heeft te maken met die mens, of hij Mij wil verstaan, ook of hij zijn oren wel open heeft.

Want net zoals een mens blind voor iets kan zijn, omdat het hem niet uitkomt of omdat hij een weg voor zichzelf gaat, zo kan iemand ook doof zijn. Er zijn veel mensen zo met zichzelf bezig, dat ze doof zijn voor Mijn Woord. Geloof Me, Mijn Woord wordt aan iedereen verstaanbaar gegeven. Niemand kan zeggen, ik heb Uw Woord niet begrepen. Veel mensen kunnen, als ze heel eerlijk zijn, wel zeggen: ik heb Uw Woord wel gehoord, maar vond het te moeilijk om ernaar te leven.

Wat dan eigenlijk betekent: Ik wilde er liever niet naar leven, want dat zou betekenen dat ik veel van wat ik nou juist graag heb en doe, zou moeten opgeven en dat heb ik er niet voor over. Ja, veel mensen houden liever vast aan hun leven met allerlei genoegens, allerlei privileges, een zekere status en zo nog meer. Want daar denken zij geluk van te krijgen. Maar als het om geluk gaat, om je fijn en prettig voelen, dan zeg Ik, dat hoef je helemaal niet af te staan voor het luisteren naar Mijn Woord.

Integendeel, want juist wat Ik je zeg, in je hart, toont je de weg waarlangs je juist helemaal en voor altijd ten diepste gelukkig zult zijn. Zou het dan niet voor iedereen beter zijn eens naar Mij te luisteren? Luister en versta en wees vrij en gelukkig!

Hemels Brood 2882

Ieder mens heeft eigenwijze ideeën. Maar die zijn niet altijd verkeerd. Als je in je hart iets voelt wat goed is, wat juist voelt en je wilt dat uitleven, ten goede van je naaste, dan is daar niets mis mee. Als anderen om je heen je niet begrijpen, omdat zij dat gevoel in hun hart niet kennen, kunnen zij je eigenwijs vinden. Maar hoezo zou je niet zelf wijs mogen zijn? Want dat is toch wat het woord zegt: eigen wijs. Je doet iets op je eigen wijze. En zolang je dat uit ware liefde uit je hart doet, is er niets mis mee. Ook al wordt het door je medemensen niet gezien als juist, niet begrepen als wijs en uit liefde. Je hart mag je maatstaf zijn, Mijn ingevingen in je hart mogen je maatstaf zijn, de mening van je medemensen, alleen als het met begrip is, als het met je hart overeenkomt.

Maar, als het eigenwijze alleen of vooral voor jezelf is, kijk daar dan wel mee uit. Onderzoek steeds vanuit welke intentie je eigen wijsheid komt. Soms zien anderen om je heen meer dan jezelf ziet, dan is het goed om toch even in jezelf te onderzoeken of je intenties wel juist zijn, of je intenties wel uit onbaatzuchtige liefde zijn. Want wijsheid is pas de juiste wijsheid als die met liefde gepaard gaat, onbaatzuchtige liefde. Als dat zo is, dan mag je eigenwijs zijn, dan moet je zelfs eigenwijs zijn. Want ware wijze liefde gaat boven alles. En wie zelf tot ware wijze liefde kan komen, zal de juiste eigenwijsheid niet belemmeren, maar eerder steunen.

Ik, jullie Schepper ben vaak Eigenwijs omdat Ik weet en zie wat voor een ieder van jullie het beste is. Daar houd Ik aan vast, zo Eigenwijs Ben Ik. Voor jullie, niet voor Mezelf. Wie op die manier, om het anderen goed te doen, eigenwijs is, die mag van Mij heel eigenwijs zijn!

Hemels Brood 2883

Als je niet kunt geloven in Mijn liefde, als je niet kunt vertrouwen op Mijn liefde, geloof en vertrouw dan op de liefde die je in je hart voelt. Geloof en vertrouw dan op datgene wat je hart je laat weten, wat je in je hart als waar en goed voelt. Als je twijfelt over Mij en Mijn bestaan, als je Mij in je leven niet goed kunt plaatsen, laat dat dan los en leef naar je hart.

Want je hoeft niet precies alles te doen naar geloof en vertrouwen op Mij. Je bent vrij en Ik wil je zeker tot niets verplichten, niet dwingen of je tot geloof en vertrouwen forceren. Of je Mij in je leven opneemt of niet, maakt voor Mijn liefde voor jou geen verschil. Ik heb je lief en Mijn liefde voor jou is altijd even groot en eeuwig. Daar doet niets toe of af. Maar voor jezelf, voor je eigen besef van waar leven, raad Ik je aan wel in alles steeds je hart te volgen en hetgeen je hart je laat weten, laat voelen, serieus te nemen en niet met je verstand weg te redeneren.

Want de waarheid van leven openbaart zich in je hart en met je verstand kun je dat begrijpen. Redeneer het niet weg met je verstand, maar begrijp het met je verstand. Maak een samenwerking tussen wat je voelt en weet vanuit je hart en het begrijpen en plaatsen met je verstand. Keer je verstand niet tegen je hart, want dat geeft onrust, je onprettig voelen, dat geeft spanning.

Want wat je in je hart voelt en in de zuiverheid van je hart weet, is waar en dat kun je met je verstand niet wegredeneren, het blijft waar. Het beste handel je naar waarheid, want met elk ander handelen kom je vroeg of laat in de knel tussen wat je als waar uit je hart weet en uit eigen willen met je verstand leeft. Dat harmonieert niet. Als je Mij niet wilt of kunt erkennen, laat dat dan los, maar blijf dan toch wel bij wat je hart je laat weten, laat voelen.