Hemels Brood 2760 t/m 2790

Hemels Brood 2760

In het luchtledige kan de mens niet leven. Hij heeft lucht nodig, Mijn adem. In alles heeft hij Mijn kracht nodig. Maar hij mag vrij kiezen hoe met Mijn kracht om te gaan. Zo krijgt hij de lucht vrij om te ademen en zijn vrijheid om zijn eigen keuzes te maken. Maar er zijn wel gevolgen aan zijn keuzen.

Wat een mens kiest, kiest hij om een reden, om er iets mee te bereiken. Dat is een door hem bedacht gevolg van zijn keuze. Zo vult de mens in wat hij wil bereiken en als een gevolg van zijn keus ook daadwerkelijk denkt te bereiken. Maar waar hij vaak geen rekening mee houdt, is dat hij kiest met Mijn kracht van liefde en dat dat dan ook een invloed heeft op het gevolg van zijn keuze. Die invloed werkt zich uit naar gelang de basis van zijn keuze. Als die basis liefde is, dan past dat precies bij de basis van de kracht die hij van Mij gebruikt, welke ook liefde is. De invloed zal dan een gevolg van liefde hebben en als zodanig een goed gevolg zijn.

Maar is de basis van zijn keus het tegenovergestelde van liefde, dan verhoudt zich dat niet met de basis van de kracht die hij van Mij gebruikt en dan zullen ook de gevolgen navenant zijn. Een tegenstelling in de basis van keuze en kracht geeft dan een ander gevolg dan de mens zich had voorgesteld. En wel met een factor die de betreffende mens onbekend is. Juist daardoor wordt de mens dan tot nadenken aangezet, tot onderzoek hoe hij het gevolg kan wijzigen.

Voor sommigen is het heel moeilijk om tot de juiste inzichten te komen, omdat hun keuzen hardnekkig het tegendeel van liefde zijn. Maar anderen ontdekken de ware liefde en stemmen hun keuzen meer en meer op liefde af. Zo groeien zij tot een waar gelukzalig leven.

Hemels Brood 2761

Wat een mens het liefst wil, is niet altijd wat Ik hem het beste geef. En zo kan het zijn dat die mens denkt dat Ik hem niet gehoord heb. Maar Ik kan niet iets geven tegen Mijn ware liefde in en zo laat Ik de vraag om iets liggen. Maar, komt die mens in zijn hart bij Mij en vraagt Mij of Ik hem dat wel geven wil, dan kan Ik hem in zijn hart laten weten, dat Ik dat niet zal doen. Als hij oprecht Mij liefheeft en naar Mijn liefde wil horen, dan zal hij dat, ook al weet hij niet waarom, toch accepteren dat zijn wens door Mij niet vervult wordt.

Als hij dan nog oprecht in zijn hart Mij vraagt wat dan, dan zal Ik hem laten weten wat voor hem daarin te weten is, maar soms zal Ik hem niets laten weten, omdat dat voor hem beter is. Dan zal hij in nederigheid ook dat accepteren. Want Ik heb hem lief en uit die liefde komt wijsheid voort en uit die liefde-wijsheid zorg Ik voor hem. Uit die wijze liefde zorg Ik voor ieder mens. En wie ten volle op Mij vertrouwt, die weet dat alles altijd in verhouding staat tot zijn leven, zijn groei, zijn doen en laten, in vrijheid van zijn en Mijn oneindig grote liefde voor die mens en voor alle mensen.

Ook al is dat soms heel moeilijk, houd toch je vertrouwen op Mij en Mijn ware wijze liefde vast. Wees steeds zo veel je kunt blijmoedig en verwacht in alles Mijn ware wijze liefde. Het zal dan niet altijd gaan zoals jij zou willen, maar je hebt wel altijd bij alles Mijn steun, Mijn liefde die je draagt, die je troost, die je helpt. Soms direct in je, soms door anderen om je heen. Weet daarbij dat Mijn liefde er voor jou altijd is, zoals zij er voor ieder mens en ook allen om jou heen altijd is.

Hemels Brood 2762

Het zelf ontdekken van het ware leven, het zelf tot de keuze voor waar leven komen, is het allerbelangrijkste op deze aarde, om tot een geheel zelfstandig eigen bewustzijn te kunnen komen, met de daarbij gepaard gaande oneindige ware gelukzaligheid. Alles wat op deze aarde gelukkig lijkt te maken, maar niet uit ware onbaatzuchtige liefde voortkomt, verdwijnt op een zeker moment. Maar de ware gelukzaligheid, die voortkomt uit het vrijwillig leven naar de volkomen onbaatzuchtige liefde en daarmee gepaard gaande wijsheid, geeft een blijvende gelukzaligheid die onvoorstelbaar is voor de mens in zijn nog van liefde afdwalende aardse leven.

Toch kan die gelukzaligheid alleen uit eigen vrije wil naar liefde leven, alleen door de mens zelf ontdekt worden en voor gekozen worden. Ik kan helpen de mens tot inzichten te brengen, maar Ik kan zijn keuzes niet voor hem maken en ook kan Ik dan de gevolgen niet wegnemen, ook al omdat die juist gegeven zijn voor het heil van die mens, om hem tot de juiste levensinzichten te brengen. Er zijn zoveel misvattingen en de mensen onderling leggen elkaar die misvattingen als waarheid voor. Zo nemen mensen van elkaar misvattingen over. Daar kan Ik niets aan veranderen, dan steeds opnieuw situaties te geven die de opvattingen die niet juist zijn aan het licht brengen en aanzet geven over de opvattingen opnieuw na te denken en opnieuw naar waarheid te zoeken.

Dat de mens het juiste ware leven zelf ontdekt, is heel belangrijk, omdat het dan ook werkelijk zijn leven is en blijft. Omdat het hem dan ook in de ware vrijheid van leven zet, als een van zichzelf bewuste eigen persoonlijkheid in totale samenhang met Mijn persoonlijkheid en alle medemensen die waren, zijn en komen. Dat is het ware leven, in alle gelukzaligheid.

Hemels Brood 2763

In de aardse omstandigheden is het voor de mens moeilijk om ten volle overtuigd uit zijn hart te zeggen: Vader, Uw wil geschiede. Want er is altijd nog wel ergens een plekje in die mens waar hij een eigen verlangen heeft of een eigen invulling, of een beetje boosheid, irritatie, etc., waar hij moeilijk van los komt. Juist dat, je helemaal overgeven aan Mijn liefde en daaruit voortkomende wijsheid, is door de verleiding die op aarde is, niet makkelijk. Toch is het nodig om het beste van Mijn zegen te verkrijgen. In Mijn genade zal Mijn zegen er zijn voor degenen die oprecht ernaar streven alles in Mijn ware liefde te doen. Maar dan wel zodanig, dat zij ertoe gaan komen om ook het laatste beetje eigenwens, eigen invulling, boosheid, irritatie, etc., los te laten en met hun hele hart Mij toegenegen, op Mijn liefde en wijsheid vertrouwen.

Jullie zijn allen in Mijn grote liefde opgenomen. Mijn ware wijze liefde omringt jullie allen, zonder onderbreking. Wees toch niet bang of bezorgd, vertrouw op Mij, ook al ben je zelf nog lang niet in alles al die volkomen ware wijze onbaatzuchtige liefde in al je handelen. Laat Mijn liefde je innerlijk beroeren en sluit je niet af voor Mijn liefde, omdat je zelf nog niet die liefde in alles leeft. Want in jezelf ben ook jij Mijn ware onbaatzuchtige liefde en als zodanig leef je, ook al heb je dat nog niet in al je handelen opgenomen, ook al komt Mijn ware liefde nog niet in al je handelen tot uitdrukking. Je bent Mijn ware liefde!

Mijn barmhartigheid is oneindig groot en reikt tot alle uithoeken van de aarde en verder tot de hele oneindigheid van Mij en Mijn Schepping die Enig is en er is niets anders. Heb geduld met jezelf en met je medemens, weet dat jullie allen Mijn liefde zijn, krijgen en hebben. In een overlopende maat! Geef van Mijn liefde, deel uit, maar verspil het niet aan onzinnigheid, aan eigen gewin, aan boosheid, aan irritatie, etc. Geef en ontvang, aan Mij en van Mij en daarnaast ook aan je medemens en van je medemens. Want hen allen Ben Ik!

Hemels Brood 2764

In deemoed, nederigheid, vindt de mens de ware liefde voor elkaar. Het is aan de mens zelf om zich deemoedig, nederig en dienstbaar voor elkaar op te stellen. Zolang een mens zich gewaardeerd weet, is dat niet zo moeilijk. In de genoegens van het gewaardeerd worden, voelt hij een blijdschap die lijkt op een juiste nederige opstelling. Maar in werkelijkheid is het al een opstap naar hoogmoed: ‘ik ben goed in iets”. Over jezelf tevreden zijn, mag zeker, maar er aanzien bij je medemens voor nodig hebben, goedkeuring van je medemens, is al een zekere vorm van eigendunk, die niets meer met eenvoudig tevreden zijn met jezelf te maken heeft.

En dan, waar ben je tevreden mee, met iets heel goed te kunnen en daar lof voor te krijgen? Zodra er geen lof meer is, zodra er geen waardering meer is, is ook de blijdschap weg, is de tevredenheid weg. Is het “iets goed kunnen” weg, heeft geen waarde meer. Tegenover de medemens wellicht niet meer, maar hoe is dat bij Mij en hoe bij jezelf? Want hoe je handelt, heeft eerst te maken met jezelf en met niemand anders. Ben je er zelf tevreden over, omdat je naar eer en geweten naar ware onbaatzuchtige liefde gehandeld hebt, dan is dat genoeg en hoeft er geen bevestiging van mensen om je heen te komen. Maar heb je niet in alles zo juist gehandeld, dan heb je ook niets met de reacties van anderen te maken, alleen met je eigen innerlijk, wat zegt dat?

De reacties van mensen om je heen kunnen een signaal zijn waar je iets aan kunt hebben, maar laat je ziel en zaligheid daar niet van afhangen. Want alleen de ware nederigheid in jezelf geeft je een waar beeld en brengt je tot liefde. Hoe mensen ook reageren, je zaligheid hangt van jezelf af en van Mij, je Schepper, die ziet wat zich in ieder mens afspeelt. Verwacht je waardering en krijg je die niet, dan is de teleurstelling een teken van een zekere hoogmoed. Blijf bij jezelf en blijf in de tevredenheid van nederigheid, wat er ook gebeurt.

Want niet de mensen zijn je maatstaf, maar Ik, je Schepper. Niet de waardering van mensen bepaalt of je het goed gedaan hebt, maar Ik, je Schepper. Zo zal je vreugde beter niet gekoppeld zijn aan de reacties van mensen om je heen, maar aan waar zicht van Mij, welke je alleen helder krijgt in oprechte nederige eerlijkheid in alles! En als Mijn zicht aan jou je laat zien waar je handelen nog niet in alle nederigheid plaatsvond, wees dan ook niet treurig, maar neem blijmoedig aan dat Ik je steeds opnieuw de kans geef je handelen te verbeteren en pak dan moedig weer aan. Steeds opnieuw. En weet daarbij, dat al laat Ik je zien waar je nog verbeteren kunt, Ik je dat uit ware liefde laat zien en dat Ik voor jou hoe dan ook altijd een oneindig onbaatzuchtige barmhartige liefde heb! Die krijg je elke dag, elk uur, elk moment, hoe dan ook!

Hemels Brood 2765

Kijk naar de bloemen en de vogels. Zij worden allen door Mij onderhouden, ze staan in een directe verbinding met Mij en gaan zoals het voor hen het beste is. Zij zijn zo in de scheppingsorde gezet en hebben alleen een instinctmatig handelen. Zij volgen precies dat op, wat hun natuur hen innerlijk aangeeft, zonder een eigen bewuste inbreng. Als het koud wordt, krijgen de vogels een warmer verendek. Als het warm wordt neemt dit verendek weer af. Maar ‘t is niet hun eigen bewuste keus, zij zijn zo van nature ingesteld. Zij reageren met al hun zintuigen op hun omgeving, zoals Ik hen in de ordening van de Schepping geplaatst heb.

Maar de mens als enige in de Schepping heeft alles wat het geschapen levende heeft en daarbij nog veel meer. De mens heeft het eigen bewustzijn, het besef van bestaan en daarmee gepaard de vrije keus. Als het winter is, zal hij er bewust voor moeten kiezen dikkere kleding aan te trekken. Zo is de mens vrij. In zijn vrijheid krijgt hij van Mij het leven, elke dag opnieuw, elk moment opnieuw. Daarmee is er een deel van zijn vrijheid direct verbonden met Mij, om hem in leven te houden en een deel staat hem helemaal vrij om vorm te geven. Van alles is hij zich bewust en in dat bewuste zijn heeft hij vrije keus.

Toch is Mijn zorg er net zo voor hem. als voor de bloemen en de vogels en alle levende wezens. Want heel Mijn Schepping is in ware liefde gevat. Heel jouw leven als deel van Mijn Schepping is in ware liefde gevat. De bloem en de vogel kennen alleen Mijn liefde als een deel van de ordening die uit Mijn liefde voortkomt. Maar jullie kennen Mijn liefde als de Liefde Zelf en daarbij kennen jullie ook het tegenovergestelde van liefde. Daarmee hebben jullie de mogelijkheid boven alles Mij persoonlijk te leren kennen en wat nog het allerbelangrijkste is, jullie kunnen al Mijn liefde zijn en daarmee bewust het ware leven zijn, Mij als eigen persoonlijk wezen zijn, in een gezamenlijk geheel.

En dat lief mens, is de grootste gelukzaligheid die jullie ieder persoonlijk als een eigen bewust bestaan kunnen ervaren, kunnen voelen en leven. Ware gelukzaligheid in oneindigheid.

Hemels Brood 2766

Ik zend Mijn knechten uit over de wereld. Niet dat zij het gemakkelijk hebben en steeds begrepen worden en met open armen ontvangen worden. Ook komen zij over de wereld met velen in aanraking die niets willen horen over Mij, hun Schepper, die niets willen weten over wat hun leven van oorsprong is en hoe zij bedoeld zijn te zijn.

Toch zend Ik Mijn knechten uit, ook naar hen. Maar slechts weinig mensen kunnen hetgeen Mijn knechten naar voren brengen aan, slechts weinig mensen kunnen de waarheid aan. De waarheid over de wereld, de waarheid over Mij, de waarheid van leven, de waarheid over henzelf. En juist dat laatste is heel belangrijk, maar ook juist dat laatste willen de meesten niet horen, niet weten. En wie hen toch daarop aanspreekt, krijgt behoorlijke tegenstand en irritatie te verdragen. Zo is het voor Mijn knechten vaak een heel onaangename weg die zij gaan, waarop zij veel afwijzing krijgen en maar heel weinig gehoor.

Aan jou Mijn knecht zeg Ik, geef de moed niet op. De wereld wijst Mij af en wie met Mij is, wordt door de wereld evengoed afgewezen. En in sommige goede mensen is toch ook nog veel werelds, waardoor zij je toch ook niet in alles verstaan, begrijpen en tegenstand geven. Ja, Mijn knechten hebben niet een gemakkelijke taak in een zo wereldse samenleving, met zoveel eigengewin en zo weinig echte liefde.

Aan een ieder die dit verstaat vraag Ik, steun Mijn knechten waar je kunt, wijs hen niet af, maar sta hen bij. Want hun taak, hun werk is niet licht te dragen, ook al ben Ik met hen. Ook zij zijn mens en dragen de menselijkheid als knecht daardoor zwaarder dan anderen. Gedenk Mij in je gedrag naar Mijn knechten, in liefde.

Hemels Brood 2767

Van welke stof de kleding op aarde ook gemaakt is, de hemelse kleding is van heel andere stof. Stof die geweven wordt van de eigenschappen van die mens. Zo zijn de stoffen verschillend van oorsprong en zo wijzigen de stoffen en daarmee ook de kleding.

Een stof kan hemels gezien geweven zijn met eigenschappen als geduld, waarheid, liefde, betrokkenheid, e.d. Maar het is ook mogelijk dat een stof geweven is met ongeduld, onwaarheid, eigenliefde e.d. De kleding ziet er dan ook anders uit als het met de ene of met de andere stof geweven is. De eerst genoemde stof geeft stralende kleren terwijl de tweede genoemde stof dof is en niet stevig. Zo wordt in de hemel de mens bekleed met datgene wat hij naleeft, wat in zijn innerlijk werkt, wordt hij uiterlijk gekleed.

Maar ook op aarde wordt de mens al vanuit de hemelse stoffen gekleed. Behalve zijn aardse kleding draagt ieder mens ook op aarde al zijn hemelse kleding. Dat kan kleding zijn die vormgegeven is naar liefde, waarheid, wijsheid als kern eigenschappen of naar eigenliefde, onwaarheid, onwijsheid als van de kern afwijkende eigenschappen. Allen verwant aan de vrije wil van de mens en de richting die de mens met zijn vrije wil kiest.

In het natuurlijke zie je de aardse kleding die iemand draagt, maar met het geestelijk oog kun je ook de hemelse kleding zien. Als het geestelijk oog zoveel zicht al heeft. In de hemel wordt alleen de hemelse kleding gedragen en zichtbaar. Wat is jouw kleding op aarde?

Hemels Brood 2768

Hoeveel ernst maak je met het leven naar Mijn advies, naar waarheid en ware liefde? Want in die verhouding waarin het jou ernst is, kan Ik Mijn zegen over je leven, over je doen en laten geven. Ook in die verhouding kan Ik je verlichten. Wie wel wil, maar het vervolgens niet zo nauw neemt met de leer die Ik jullie gegeven heb, die het niet zo nauw neemt, met waarheid en ware naastenliefde, bij die kan Ik het ook niet zo nauw nemen zonder zijn vrijheid te belemmeren. En dat is wat altijd door Mij in acht genomen wordt, de vrije keus is aan de mens.

Wil je echt en vast leren leven naar waarheid, naar ware wijze liefde, groeien tot volkomenheid, tot ware gelukzaligheid, dan krijg je Mijn hulp. Dan ben Ik er om je daarmee te helpen. Maar let op, want je kunt met de mond, met woorden, wel roepen dat je het meent, dat je werkelijk wilt leren, werkelijk waarheid en liefde wilt nastreven, maar Ik let niet op je woorden, Ik let op je hart en Ik zie in elk hart hoe het met de ernst, met het vaste willen gesteld is. Ik zie bij ieder mens of hij er werkelijk iets voor over heeft de moeilijke weg van ware liefde te leren gaan en alle eigengewin, eigenzorg, alle eigenbehoeften en noden bereid is los te laten en in nederigheid die weg te gaan, die om zelfverloochening vraagt, die vraagt te accepteren wat onaangenaam is, te vergeven wat hem aan onrecht gedaan wordt.

Ik zie aan ieder mensenhart hoe het er met diegene voor staat. En naar gelang wat Ik in het hart zie, ga Ik met die mens om. Maar ook al zie Ik bij iemand dat het in zijn hart nog niet zoveel ernst en vastberadenheid is als hij met de mond belijdt, Ik zal toch altijd eenieder mens naar ware gelukzaligheid leiden. Alleen diegenen die in hun hart de ware ernst en vasthoudendheid hebben, zullen eerder Mijn stem in zich vernemen, zullen in hun hart altijd Mijn advies voelen en in liefde weten welke weg te gaan.

Hemels brood 2769

In eeuwigheid is alles in liefde bewaard. De wijsheid die met de liefde gepaard gaat houdt alles in het juiste evenwicht. Zo heeft alles zijn tijd gekregen om toch het tegenovergestelde van liefde te kennen zonder er aan ten onder te gaan, zodat het Goddelijke van de Schepping door de vrije keus van de mens niet teniet wordt gedaan. Hoe ver de mens ook afdwaalt, er is een weg terug. Terug naar waarheid, terug naar de ware Goddelijke wijze Liefde. Hier kan de mens dwalen en meemaken wat liefde en het tegenovergestelde van liefde doet, zonder dat de ware wijze liefde vernietigd wordt, waarbij alles in Goddelijke liefde en wijsheid toch altijd gedragen blijft.

Maar voor veel mensen zal het lang duren voordat zij uit hun vrije keuze tot die ware Goddelijke wijze liefde komen. Voor sommigen zal dat een eeuwigheid lijken te zijn, omdat hun ego een sterke dwang naar eigengewin heeft, die niet gemakkelijk losgelaten wordt. Dat zijn de mensen die geen misdaad schuwen, zichzelf boven elke wet stellen en zich door geen wet gebonden zien. Ook zulke mensen hebben een plaats op aarde, zo kan de vrijheid van keus iemand geheel in de hel van zijn eigengewin opslokken. En dat alles heeft, net als degenen die uit volle liefde leven, zijn invloed op ieders verblijf op aarde.

Over dat alles schijnt Mijn zon, Mijn zon van waarheid, liefde en wijsheid. Over dat alles geef Ik Mijn liefde en Mijn licht voor allen. Over dat alles geef Ik aan iedereen de gelegenheid, de keus om tot waarheid, tot wijze liefde te komen. Het is een houvast aan allen die de pijn voelen van de afdwalingen van hun medemens. Een houvast wat zegt: Ik, je Schepper, heb je lief en Ik zorg voor je. Want je bent Mijn liefde en in jou leef Ik en in Mij leef jij, vertrouw Mij in alles, zie Mij en Mijn liefde in alles en vertrouw op Mij, in alles!

Hemels Brood 2770

Als een tuinman niet zou snoeien, zou de tuin een chaos van takken zonder bloemen en vruchten worden. Juist het op gezette tijden snoeien van bomen en struiken geeft de boom of de struik een stimulans en er komen nieuwe takken met meer bloemen en meer vruchten. Zou nu de tuinman denken, wat jammer om van die boom takken te snoeien, dan beneemt hij de boom zijn groei tot bloem en vrucht en al gauw zou zijn belangstelling voor de boom afnemen, omdat er geen bloemen en vruchten meer komen. Dan kan de tuinman zich bedenken en de boom toch nog snoeien. Als hij het niet buiten het seizoen voor snoeien doet, kan hij daarmee alsnog de boom tot bloei en vrucht brengen.

Zo is het bij jullie als tuinders op Mijn veld. Soms moet je snoeien zonder terughoudendheid. Want juist dan komen er weer bloemen en vruchten. Dat is dat er dan weer nieuwe ideeën en mogelijkheden komen die goed doen aan je medemensen. Heb daarom de moed om in je leven te snoeien, snoeien is weglaten, stopzetten. Houd niet te lang of teveel vast aan iets waarvan je ziet of voelt dat het geen heil meer brengt, dat het veel voeding vraagt (dat is aandacht) en toch niet naar harmonie, naar liefde, naar zegen voert.

Niet alles moet perse in eeuwigheid blijven bestaan. Kijk naar je hart, in je hart kun je voelen of iets nog vrucht zal brengen. Heb je het gevoel dat er minder of geen vrucht meer van komt, snoei dan, zodat er weer rijkelijk bloem en vrucht in je leven kan zijn!

Hemels Brood 2771

Ga aan Mijn Hand. Laat Mijn Hand niet los, houd die stevig vast. Voel door Mijn Hand de kracht om te gaan, om door het leven te gaan op moeilijke wegen. Houd juist op die moeilijke wegen Mijn Hand heel stevig vast en laat je door Mij leiden. Loop met Mij Hand in hand zoals een liefhebbende vader met zijn kind hand in hand loopt en weet waar hij het kind brengt: daar waar het goed is. Vergeet nooit dat Ik je oneindig lief heb en dat moeilijke situaties, moeilijke wegen om te gaan, geen teken is van minder liefde van Mij voor jou.

Mij deren geen moeilijkheden, voor Mij zijn er geen moeilijke wegen om te gaan. En als je Mijn Hand vasthoudt, zijn het voor jou ook geen moeilijke wegen. Mijn Hand vasthouden, is vertrouwen hebben in Mijn leiding in alles, hoe moeilijk of hoe onaangenaam iets zich ook voordoet. Het is van de tegenkant, die steeds opnieuw probeert je in zijn macht te trekken, je in zijn onwaarheid te trekken, in zijn boosheid te trekken, want juist daar en dan kan hij aan de macht komen, alleen als jij in onwaarheid stapt, als jij in boosheid stapt, als jij in ongeduld, irritatie stapt.

Neem Mijn Hand en wees zoals je bent, want zo mag je van Mij zijn en zo heb je ook Mijn volle liefde. Mijn Hand van liefde kun je altijd pakken, in welke situatie je ook bent, op welke weg je ook gaat. Al ben je zelf misschien niet in ware liefde, pak dan toch Mijn Hand van liefde, die Ik altijd naar je uitsteek, die Ik altijd naar iedereen uitsteek.

Vriend en vijand steek Ik Mijn Hand van liefde uit, zonder uitzondering. En ieder mag Mijn Hand vastpakken en zijn zorg aan Mij geven, zich door Mijn liefde laten leiden, in alles.

Hemels Brood 2772

Het is in dit leven aan jou om tot de juiste inzichten te komen. Ik zie wel in jou, welke inzichten je hebt en waar die nog niet naar waarheid en juist zijn. Maar het is voor jouw vrijheid van bestaan heel belangrijk dat je zelf tot de juiste en ware inzichten komt en niet dat Ik je die influister. Dan zou je die inzichten niet zelf verworven hebben en zo zouden ze niet in je eigen zijn verankerd zijn, maar je zou ze oppakken als aangeleerd van buiten, terwijl jij je de juiste inzichten helemaal eigen moet maken om ze ook werkelijk in vrijheid te leven.

Juist daarom gebeuren er situaties waarbij je tegen je opvattingen, je inzichten aanloopt en opnieuw moet gaan zoeken naar wat nu eigenlijk juist of onjuist is. Soms zijn die situaties niet aangenaam. Maar dan gaat het meestal om een diepgewortelde misvatting, die je anders niet opnieuw zou bekijken. Nu vraag je in die moeilijke situatie Mijn hulp. Maar Mijn hulp kan op dat moment niet een direct wegnemen van de situatie zijn, omdat hij je juist gegeven is uit Mijn liefde voor jou, om je te helpen je innerlijke misvattingen in te zien.

Natuurlijk zal de situatie wel weer ten goede keren, maar dan zal er toch ook in jou iets gewerkt hebben. Als iets diep zit, zal het meerdere situaties vragen. Nooit om je pijn te doen, nooit om je te kwetsen. En komt een situatie je zo voor, ben je gekwetst, ben je geïrriteerd, boos, dan is er toch ook in je iets mis met de ware wijze liefde. En daar mag je altijd mee bij Mij komen. Ik zal je daar mee helpen, maar het proces tot nieuwe inzichten laat Ik aan jou, want dat is heel belangrijk voor je. Ben je gekwetst, zoek je naar liefde, kijk in jezelf, wat zijn je uitgangspunten, kun je die loslaten?

Hemels Brood 2773

Blijf recht staan in Mijn kracht, onbuigbaar voor alles wat geen liefde is. Verdraag het, maar je hoeft er niet voor te buigen. Buig voor Mij, voor Mijn liefde, voor Mijn wijsheid. Wees Mijn liefde en vertrouw daarop en wees uit die liefde ook Mijn wijsheid en vertrouw daar op. Blijf daarin rechtop staan. Want de wereld is vol van het tegendeel van Mijn liefde en ziet je graag buigen. De druk is vaak groot. Als je weet wat je hart je ingeeft naar liefde en wijsheid, houd daar dan aan vast. Wees buigzaam alleen voor Mij, wees flexibel alleen voor Mij.

Maar let daarbij goed op, want de tegenkant van liefde is sluw en verbergt zich alsof hij de liefde is, alsof hij de liefde nastreeft. En hij doet dat steeds opnieuw in allerlei situaties. Ik zet geen druk, Ik zet niet aan tot onwaarheid, noch ben Ik onwaarheid. Ik verdraai geen waarheid, Ik schilder niets mooier af dan het is. Ik ben niet hard, maar wel recht door zee. Zo kan Ik wel eens hard overkomen, maar dat heeft met ware liefde te maken. Want zie Ik ergens één van Mijn schapen verdwalen, dat is in wereldse opvattingen terecht komen, dan is het Mijn liefde die pal voor hem gaat staan en zegt: zo niet.

Wie wil, kome tot Mij en legt zich aan Mijn voeten. Wie wil, die kome en Ik vul hem met Mijn ware wijze liefde. Wie wil die kome bij Mij, in welke nood hij ook verkeerd en Ik help hem tot waar zicht zodat hij zijn keus kan maken, hoe nu verder. Want ieder blijft vrij, vrij in liefde te kiezen of niet voor liefde te kiezen. Maar vergeet daarbij niet, wie voor Mijn liefde kiest, kiest ook voor Mijn wijsheid, want Mijn liefde is niet blind, maar ziet alles. Zo accepteert de liefde alles, maar de wijsheid pakt aan wat nog geen liefde is, totdat alles liefde is.

Hemels Brood 2774

Belangrijk is het, dat de wijsheid gevat is in de zachtheid van Mijn liefde. Zo is de liefde en de wijsheid tezamen de juiste weg. Maar soms steekt de wijsheid wat boven de liefde uit en krijgt daardoor wat scherpe kanten. Die kunnen pijn doen. Toch kun je niet van alle mensen die het goed bedoelen verwachten dat zij al volmaakt zijn in het vatten van de wijsheid in liefde.

Vaak wordt door de zachtmoedigen de wijsheid vergeten, waardoor het lijkt dat alles waar en goed is, terwijl het dat niet is. De wijsheid laat datgene zien wat niet juist is, wat niet naar ware liefde is, wat niet of maar gedeeltelijk waar is. Als die wijsheid niet in een zekere mate van liefde gegeven wordt, doet zij pijn aan de mens die het betreft. Maar als de liefde aan de wijsheid geen ruimte geeft, zal degene die afgedwaald is, niet beseffen dat hij afgedwaald is, de liefde zal het hem niet zeggen. De wijsheid wel.

Maar zonder de liefde kan de wijsheid niet of moeilijk gehoord worden. Toch is het niet verstandig om de wijsheid af te wijzen. Het is beter de kwelling van de wijsheid te doorstaan en de afdwaling te erkennen, dan de wijsheid af te wijzen en door te gaan in de afdwaling of vast te houden aan zekere misvattingen. Niemand is perfect. Ik zie dat alles en soms laat Ik in grote liefde eerder de wijsheid spreken dan de liefde. Soms raakt dat dieper, dat is dan ook wel pijnlijker, maar dat heeft dan ook een diepgaander resultaat. De wijsheid staat dan altijd nog in Mijn zachtmoedige liefde.

Was het niet door de wijsheid, waardoor Ik je tot het ware inzicht zou kunnen brengen? Schuw geen pijn, want ook dat is Mijn ware wijze zachtmoedige liefde!

Hemels Brood 2775

In een oogwenk kun je iets kapot gooien. Het herstel is meestal niet in een oogwenk gebeurt. In een reactie van kwaadheid kan heel snel schade gemaakt worden in een relatie. Het kost meestal veel tijd en inspanning om die schade weer te herstellen. Een goede naam is in een fractie van een seconde verdwenen, het herstel is moeilijk en duurt lang. Soms komt het nooit goed. Al die dingen gebeuren de mens in zijn snelheid van reactie, in een fractie van ongeduld. Maar vaak ook door vooroordeel worden te snelle conclusies getrokken en onterechte reacties gegeven. Dan is het moeilijk tot herstel te brengen, wat in korte tijd verstoord werd.

Vertrouwen bouw je op over langere tijd en kan met de tijd steviger worden. Maar dan kan er opeens een misverstand zijn en het over langere tijd opgebouwde vertrouwen tot niets terugbrengen. Hoe reëel is dat. Hoe komt het, dat de mens in boosheid alles overboord gooit en geen goeds meer kan zien? Omdat boosheid totaal verblind. Daarom is boosheid een hele slechte raadgever. Net als irritatie, ongeduld, en dergelijke. Onmiddellijk treedt een algehele blindheid in, die niets goeds meer kan zien en direct dan ook het idee geeft, het gelijk aan zijn kant te hebben.

Het gelijk gaat nooit gepaard met boosheid, ongeduld, irritatie. In die gemoedstoestanden heb je nooit gelijk. In die gemoedstoestanden heb je geen juist zicht meer en dat zul je je dan eerst weer moeten verwerven. Alleen wijze liefde geeft het juiste zicht. Niet het zicht van gelijk hebben, maar het zicht van begrijpen, het zicht van werkelijkheid, het zicht van de juiste verhoudingen in liefde en waarheid. En wat daarbij ook nog van het grootste belang is, met boosheid, ongeduld, irritatie, sluit je je innerlijk gehoor, je contact met Mij af, waardoor Ik je niet kan bereiken, in je gevoel niet kan raden. Leg zo snel je kunt alle boosheid, irritatie, ongeduld af en laat Mijn wijze liefde weer stromen tot algeheel herstel!

Hemels Brood 2776

De aarde is de verblijfplaats voor veel mensen. Allen daar door Mij geplaatst. En allen met een zekere vrijheid van keuze, van doen en laten. In die vrijheid kunnen al die mensen hun eigen gang gaan of simpel gezegd, “Mijn gang gaan”. Veel mensen gaan hun eigen gang omdat zij niet of nauwelijks iets van Mijn bestaan in werkelijkheid beseffen.

De weinigen die wel het besef hebben van Mijn bestaan en naar Mijn woord van liefde hun keuzen willen maken, hebben op aarde toch ook te maken met al die mensen die naar eigen goeddunken handelen. En hoe bewust diegenen die besef van Mij hebben, besef van ware liefde hebben en dat ook in hun handelen tot uiting willen brengen, toch hebben zij daarbij nog te maken met die heel andere stroom van handelen van die mensen die nauwelijks of geen besef van Mij en Mijn woord van liefde hebben. Maar ook onder elkaar is er vaak nog een andere wind dan Mijn woord van liefde. En zo is het op aarde beslist geen paradijs meer.

Voor degenen die er graag een paradijs van willen maken, zeg Ik, alleen in je hart kun je op aarde een paradijs maken. Een paradijs van ware liefde. Los van alle wereldse belangen en gekrakeel over van alles en nog wat dat niets te maken heeft met ware liefde. Dat alles maakt het moeilijk om aan je leven alleen de richting van ware wijze liefde te blijven geven in al je handelen. Dat weet en zie Ik. Ik kan het niet veranderen, de aarde is nu eenmaal bestemd om de mengkroes te zijn voor het omsmelten van alle niet-liefde. Accepteer dat daar gebeurt wat nergens anders gebeurt, alles krijgt er kans tot ware liefde zich te keren.

Hemels Brood 2777

Open je ogen, open je oren en zie en hoor wat waar en waarachtig is, wat ware liefde is en de daaruit voortkomende wijsheid. Wees in jezelf en kijk om je heen, zie je Mij, hoor je Mij? Laat je zicht en je gehoor eens gaan over je daden en spreken van de laatste tijd. Wat heb je gedaan, wat heb je gezegd en met welk doel heb je gedaan en met welk doel heb je gezegd. Wat is daarvan helemaal in overeenstemming met Mijn ware wijze liefde? En wat niet. Ik zeg je, veel zal niet met Mijn ware wijze liefde helemaal overeenstemmen. Je zult het goed bedoeld hebben, maar in volkomen overeenkomst met Mijn liefde is er nog niet.

Zo is dat ook nog niet bij je broeders en zusters. Heb Ik niet gezegd wie zonder zonde is, die werpe de eerste steen? Zodat niemand een steen gooide en allen beschaamd zich omkeerden. Je mag elkaar helpen, je mag elkaar voorhouden wat je bij elkaar ziet, om te helpen, niet om jezelf tot meer gemak te helpen. Hoe vaak wordt er niet de ander terechtgewezen om het zelf makkelijker te hebben? Maar naar jezelf in waarheid kijken en luisteren, wordt daarbij vergeten.

Als iemand opmerkingen maakt over je gedrag, kijk dan eerlijk naar jezelf. Zie je er grond van waarheid in, heb dan de nederigheid zijn opmerkingen serieus te nemen en er je voordeel mee te doen. Zie je er geen grond in, dan mag je het naast je neer leggen, bij Mij om raad vragen hoe daar mee om te gaan voor het behoud van de vrede. Maar laat je in geen van zulke situaties tot boosheid, irritatie of iets dergelijks brengen. Want is het waar, dan kun je dankbaar zijn voor het verkregen inzicht. Is het niet waar, dan kun je Mijn liefde in de praktijk brengen. Laat je niet ontmoedigen, blijf onderling zoveel je kunt in vrede, in de genade van Mijn liefde.

Hemels Brood 2778

Wat je doet, doe het in Mijn Naam. Wat je zegt, zeg het in Mijn Naam. Dat is eerlijk, oprecht, goedmoedig, vertrouwd, naar volle waarheid, liefde en wijsheid. In dat alles ligt Mijn Naam verborgen, Jaweh, God, Schepper, Leven. Om te zetten in elke taal die gesproken wordt op aarde. In Mijn Naam is alles goed, vol van genade, vol van ware liefde, nooit geveinsd, altijd waar met een daadkracht en ijver die allen over de aarde verspreid raakt en doet leven. In Mijn Naam.

Want er is geen leven buiten Mij, er is geen bestaan buiten Mij. Daarom is alles heilig, ontheilig het niet. Daarom is alles genade, draai het niet tot genadeloosheid. Daarom is alles Mijn liefde, zet dat niet om in liefdeloosheid. Want dat is de vrijheid van de mens en de vrije keus van de mens. Daarin kan hij wat heilig is ontheiligen, wat in genade gegeven is genadeloos afnemen, wat liefde is verpatsen in liefdeloosheid en toch denken te leven, te zijn. Heilig is de liefde en de wijsheid die daaruit voortkomt. Heilig Ben Ik, die alles gemaakt heeft, die Schepper is van hemel en aarde en alles leven, liefde gegeven heeft. Die vrede gegeven heeft. Die zichzelf gegeven heeft. Heilig en vol van genade. Vol van waar leven.

Ik roep jullie allen, kom tot Mij, kom tot leven, kom tot waarheid, tot Mijn liefde, neem Mijn genade aan in de nederigheid van het niet zelf te kunnen, niet zelf te weten, maar het door Mij te kunnen en door Mij te weten. Alles in de totale oneindigheid Ben Ik, heilig, eeuwig, de volle genade, de ware liefde, de alles in orde brengende wijsheid. Alles wat je bent, alles wat je hebt, je hebt het door Mij en je bent het door Mij, door Mijn genade die heilig is!

Hemels Brood 2779

Ik zeg je, de liefde tot je naaste is heel goed. Maar de liefde tot Mij, je Schepper, staat daar boven en zal altijd daarboven moeten staan. Let op dat je de liefde voor Mij, je Schepper en Hemelse Vader voor alles en voor iedereen zet. Want van daaruit erf je alles wat van Mij is en wat nodig is voor je medemens. Heb je je medemens lief, maar Mij niet, dan heb je niets voor je medemens. Zelfs al heb je je vijanden lief maar Mij niet, dan heb je niets te geven, helemaal niets. Vind eerst de weg naar Mij lief te hebben boven alles en iedereen en je hebt de weg gevonden naar liefde voor iedereen, je medemens, je vijanden en jezelf.

De ware weg naar Mij liefhebben is Mij leren kennen zoals Ik werkelijk ben. Niet zoals gezegd wordt dat Ik ben, niet zoals de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen zeggen dat Ik ben. Ga op zoek in je eigen hart en leer daar Mij kennen, leer daar Mijn overgrote liefde en wijsheid in alles en voor allen kennen. Neem daar tijd en ruimte voor, in je eigen hart. Want alleen daar kun je Mij werkelijk en naar volle waarheid leren kennen, daar kun je Mijn ware liefde leren voelen, daar kun je onderscheid leren tussen wat wel en wat geen ware liefde is, wat wel en wat geen uit ware liefde voortkomende wijsheid is.

Vind Mij in je hart, leer Mij in werkelijkheid kennen en leer van Mij werkelijk lief te hebben met ware wijsheid. Zodat je niet de ware liefde mist, maar juist in ware liefde tot eeuwig waar leven komt.

Hemels Brood 2780

Wil je er zeker van zijn dat het Mijn advies is wat je in jezelf ervaart en niet deels ook je eigen verlangen, wensen, zorg er dan voor dat je in jezelf werkelijk helemaal eerlijk bent. Dat je niet voor het minste beetje nog denkt, ach het maakt niet uit of ik dit wat verdraaid heb of niet naar waarheid is. Want juist dan vertroebel je Mijn advies en kun je het niet meer zuiver in jezelf ervaren.

Totale eerlijkheid is van het grootste belang, als je Mij in jezelf wilt ervaren. Nederigheid en totale erkenning van alles wat niet juist was, verdraaid was, onwaar was, enzovoorts. Want als je bij jezelf niet kunt toegeven wat niet juist was, in de mate waarin het niet juist was, dan kun je ook Mij en Mijn advies niet in je ervaren. In de vrijheid die Ik jullie gegeven heb, kan Ik je in jezelf alleen ontmoeten, als jij dat in alle oprechtheid wilt en als jij Mij daar in oprechtheid en totale eerlijkheid, zonder iets onwaars, ruimte voor geeft en daarbij ook ten volle op Mij vertrouwt en geen eigen invullingen hebt en aan vasthoudt. Voor sommige mensen is dit wel te doen, maar veel mensen kunnen niet in alles eerlijk zijn, kunnen niet hun eigen invullingen, hun vooroordelen loslaten en onbevangen, oprecht en nederig zich in hun hart openstellen en Mij ruimte geven. Dan is het niet dat Ik die mens niet liefheb, niet ondersteun en help, maar dan zal die mens Mij niet zo gemakkelijk in zichzelf kunnen ervaren.

Let er daarom op, dat als je Mij in jezelf wilt ervaren, je ervoor zorgt, dat je in oprechtheid Mij in jezelf vraagt en Mij dan ook de ruimte geeft die Ik nodig heb en bij Mijn heiligheid past. Dat is oprechte eerlijkheid en erkenning wat niet juist was. Dan ben Ik er en zul je Mij ook in je ervaren.

Hemels Brood 2781

Als Ik de mensen die in Mij geloven, Mij vertrouwen en Mijn ware liefde kennen en in zich voelen zou vrijwaren van alle ongemak van de wereldse situaties, wie zou Ik dan op aarde werk in Mijn wijngaard kunnen geven? Juist die mens die Mij vertrouwt, Mij kent, Mijn liefde kent en voelt, juist die kan Ik een taak geven en werk laten doen welke nodig is om al die mensen die Mij nog niet kennen en nog niet in zich voelen te helpen. Juist die mens die in Mij gelooft, in Mijn ware wijze liefde, juist die kan Ik een aandeel geven in het dragen van situaties die niet aangenaam zijn, die door medemensen ontstaan zijn, die niet beseffen welke gevolgen hun handelen naar eigengewin heeft op hun naaste omgeving en op het grote wereldse geheel.

Ik heb mensen nodig op aarde die moedig zijn en in allerlei onaangename situaties moedig blijven. Die in Mijn liefde blijven geloven in alle situaties. Die sterk blijven in hun vertrouwen, dat alles weer helemaal goed komt, al ziet het er nog zo somber uit. Ik heb mensen nodig die er tegen kunnen gekwetst te worden, die er tegen kunnen als zij niet naar waarde geschat worden, die het aankunnen als zij ten onrechte geoordeeld worden. Want dat alles gebeurt door de mens die nog niet aan Mijn ware liefde vasthoudt, die Mijn overgrote liefde voor alle mensen nog niet kent.

Diegenen wil Ik helpen tot ware liefde te komen. En zonder hun vrije wil daarbij te belemmeren kunnen zij geholpen worden, juist door diegenen die op Mij vertrouwen, die Mij kennen en in zich voelen. Daarom zijn er op ieders weg die Mij liefheeft toch ook situaties die onprettig zijn. Accepteer ze, draag ze in liefde, want juist dan draag Ik ze.

Hemels Brood 2782

Als alle mensen in zachtmoedigheid met elkaar zouden omgaan op aarde, zou het er weldra een waar paradijs zijn om te verblijven. Helaas is dat nog steeds niet de situatie. In Mijn adviezen geef Ik steeds het belang aan van de zachtmoedigheid jegens elkaar. Maar het is niet zo dat Ik in alle gevallen vasthoud aan de zachtmoedigheid zoals de mens zich die vaak voorstelt, want juist in die situaties waar iemand willens en wetens en steeds opnieuw afdwaalt van liefde naar eigenliefde, naar eigengewin, eigenbelang en steeds opnieuw afdwaalt van waarheid, oprechtheid, naar onwaarheid, verdraaiing en manipulatie in eigenbelang, moet Ik wel Mijn zachtmoedigheid opheffen, anders zou Ik diegene in zijn afdwaling juist bevestigen en hij zou er geen motivatie voor vinden zich te verbeteren en te bekeren.

Juist is het Mijn grote liefde voor diegene om hem zijn eigen gerichte gedrag te laten voelen, ervaren. Dat kan een zekere pijn en moeite geven, wat in de wereld niet gezien wordt als zachtmoedigheid. Maar in werkelijkheid helpt het diegene om niet tot volkomen verderf te vervallen. Wat door Mij dan ook verkozen wordt en even barmhartige liefde is als de zachtmoedige liefde die de mens zich vaak voorstelt. Wat baat het zachtmoedig te zijn bij de mens die steelt en moordt. Hij zou er alleen nog mee doorgaan, het zou hem toch juist veel opleveren.

Maar ook voor minder vergrijp is het al belangrijk een misstap je bewust te worden. Zo laat Ik daar waar nodig de zachtmoedigheid los en ben toch in grote barmhartigheid de Redder, Verlosser van alle mensen. Zo is Mijn liefde wijs en waarachtig voor alle mensen en dat brengt voor allen waar leven!

Hemels Brood 2783

Sterven is wederopstanding in het geestelijk ware leven. Is afleggen wat met alle materie te maken heeft en niets met waar leven. Sterven is overgaan vanuit het materiële bestaan in het alleen ware geestelijke bestaan, waar het aards materiële geen bestaan heeft. Sterven is een moment wat vaak niet als een moment gezien wordt door de nog in het materiële lichaam op aarde verblijvende mens.

Toch is het slechts een moment. Een moment van afscheid voor de aardse mens, een moment van overgang voor de stervende mens. Een moment waarop twee werelden zich scheiden. De wereld van de materiële mens op aarde en de nieuwe geestelijke wereld voor de mens, die met zijn sterven die materiële aarde verlaat.

Omdat er geen zicht is, geen direct zicht is, op de geestelijke wereld na het sterven, zoals er zicht is op de materiële aarde voor degenen die op aarde verblijven, lijkt het of sterven op zich een langdurige situatie is. Het is een moment, een moment van overgang. En zoals Ik bij je ben op aarde, zo ben Ik bij je na deze aarde. Want Mijn leven is eeuwig en Mijn leven ben je op aarde en na je verblijf op aarde. Mijn leven is jouw leven en dat is je persoonlijk gegeven, zodat je ook persoonlijk bent, hier op aarde evenals hier in het geestelijke.

In alles en in ieder mens ben Ik ware wijze liefde, zo leeft ieder mens in, door en uit zich Mij als zichzelf hier op aarde en na het moment van sterven leeft hij, persoonlijk in, door, uit zich Mij als zichzelf geestelijk.

Hemels Brood 2784

Er is een onverbrekelijke band van Mij met een ieder van jullie. Onverbrekelijk. Die band is wel te negeren, maar niet te verbreken. Het is de band van Mijn liefde met een ieder van jullie persoonlijk. Hoe je keuzes ook zijn en hoe je leven ook gaat, die band van liefde blijft in alles altijd aanwezig. En via die band, die je ook kunt zien als een verbinding met Mij, is er ook contact met Mij mogelijk. Contact met Mij en Mijn liefde. Zodat ieder persoonlijk Mijn liefde in zich kan voelen, kan ervaren. Door die de verbinding is ieder mens in staat alles wat met Mij te maken heeft, zelf te leren kennen, zelf te leren zijn.

Maar die verbinding wordt niet door ieder mens benut en zo komt het dat velen niet tot contact met Mij komen. Van hun kant is er geen contact, omdat zij die band met Mij niet beseffen, negeren of niet nodig vinden. Maar van Mijn krant stroomt er toch altijd levengevende liefde in wijsheid naar die mens, naar ieder mens persoonlijk. Altijd aangepast, precies op de persoon, zodat eenieder precies zo door Mijn liefde en wijsheid gevoed wordt als bij de vrije keus van die mens past.

Ieder heeft de vrijheid van keus en ieder heeft een eigen persoonlijk bewustzijn. Dat is voor allen verschillend en zo is de stroom van Mijn liefde en wijsheid ook per persoon verschillend. Evengoed maakt Mijn liefde aan iedereen, het geheel tezamen in overeenstemming met het totale ware Enige Bestaan, een totale verbinding met elkaar. Daarin heeft ieder persoonlijk zijn plaats gekregen, ook jij!

Hemels Brood 2785

Wees blij, wees vandaag blij! Blij met alle goede dingen die er zijn. Blij met Mij, met Mijn liefde voor jou! Wees blij met alle mooie bloemen die er zijn, met alle lieve dieren die er zijn, met alle werkelijk goede mensen die er zijn. Wees blij met jezelf, dat je er mag zijn, dat je er bent en wees blij dat je Mij kent, dat je Mijn liefde kent en in je voelt, wees blij dat je leeft, werkelijk leeft in ware liefde, Mijn liefde en dat die liefde er voor alles en iedereen altijd is en blijft. Wees blij en gelukkig, want alle leven is vreugde, alle liefde is de grootste gelukzaligheid. Wees leven in liefde en ben die eeuwige gelukzaligheid.

Laat alle zorg die je te boven gaat aan Mij en wees blij. Neem Mijn zorg voor jou en iedereen aan en voel je vrij en blij! Want Ik ben er voor jou en voor alle mensen. En Ik geef je liefde en Ik geef aan alle mensen liefde. De hele Schepping is gebouwd op Mijn liefde. Een eeuwig gelukzaligmakende liefde! Wees blij en maak alles blij. Straal met de zon, lach met haar stralen, neemt de schoonheid van de natuur van de bloemen in je op, wees de kracht die de dieren uitstralen en neem die in je op.

Want dat alles is Mijn ware eeuwige liefde, de stralen van de zon, haar warmte, de schoonheid van de natuur, de pracht van de bloemen, de vrijheid en de kracht van de dieren, dat alles is Mijn liefde, die zo in jullie allen aanwezig is. Breng het vanuit jezelf naar buiten, dat gevoel van leven, die blijdschap van leven, van innerlijke ware liefde, die warmte in je hart, straal het uit, wees die liefde, die vreugde, Mijn liefde, leef!

Hemels Brood 2786

Als je Mij kent, Mijn liefde en Mijn zorg voor jullie, dan is het toch nog wel moeilijk om met de wereld om je heen om te gaan, met diegenen die Mij nog niet kennen of Mij niet willen kennen. Je wilt dan wel in alles op Mij vertrouwen en Mijn liefde leven, maar zo nu en dan kun je daar niet meer aan vasthouden, dan laat je los en voelt je schuldig om je loslaten.

Maar Ik verwacht niet van je, dat je jezelf dwingt, dat je jezelf onderdruk zet, om het altijd perfect goed te doen. Doe het zoals je het kunt. En lukt het niet om helemaal binnen de ware liefde te blijven, laat Mijn hand niet los en geef het niet op maar ga zoals het je wel lukt. Niemand is al helemaal die volmaakte liefde. Maar Ik ben er om dat op te vangen. Wees er niet bang voor te falen, want dan zal het je zeker niet lukken.

Doe wat je kunt, ook al is dat nog niet in alles volmaakt. Maar heb daarbij ook begrip voor anderen, voor wat zij nog niet kunnen. En vaak zijn dat heel andere dingen, wat de één kan en wat een ander kan, of niet kan. Verwijt elkaar daarom liever niets. Luister naar elkaar en daar waar iets niet past, heb daar wederzijds respect voor. En lukt dat ook niet, laat elkaar dan gaan, ieder zijn weg. Want je hoeft elkaar niet te forceren tot iets wat je beiden nog niet kunt, beiden nog mag leren. Ieder op zijn eigen tijd en op zijn eigen weg. Geef elkaar dat in vertrouwen op Mij!

Hemels Brood 2787

Een mens kan zich vergissen of iets bewust verdraaien. Bij een vergissing is geen eigenbelang. Maar bij een verdraaiing wel. Soms gaat zo’n verdraaiing alsof het geëigend is om een situatie zogenaamd te redden. Maar in werkelijkheid is er toch altijd een eigenbelang of een eigen invulling die er beter niet had kunnen zijn. Vergissen is menselijk. Het geheugen is niet altijd helemaal juist en dan komt het voor, dat iets anders omschreven wordt dan het in werkelijkheid is. Dat kan gemakkelijk hersteld worden, als het geheugen de werkelijke situatie weer laat zien. Soms is het niet nodig om iets te herstellen, omdat het achterhaald is, dan is het goed het eenvoudig te laten.

Maar bij een verdraaiing van de werkelijkheid gaat het om onwaarheid in een zekere mate van eigenbelang. Meestal wordt dat eigenbelang verdrongen en niet als zodanig gezien. Dan wordt ook de onwaarheid verdrongen en iemand houdt dan vast aan de onwaarheid alsof hij zeker weet dat het waar is. Niet iedereen kan op zijn gevoel een onwaarheid doorzien. Omdat de meeste mensen geen direct contact met Mij onderhouden. Zelfs degenen die wel in gevoelscontact met Mij staan, ontgaat het onderscheid nog al eens. Want ieder heeft ook nog zijn eigen lering te gaan.

Ook al wordt iemand op zijn eigenbelang in zijn onware uitspraken gewezen, dan zal diegene zich daartegen verzetten, alsof hij alles goed gezegd en gedaan heeft. Zijn reputatie is ermee gemoeid. Maar wie zijn reputatie kan loslaten en eerlijk kan toegeven wat toch niet juist was, die wint daarmee aan reputatie, in een geheel ander opzicht. Want zijn eerdere reputatie was gebouwd op zand, op wereldse inzichten en op eigenbelang, terwijl zijn nieuwe reputatie op waarheid, op rots en vertrouwen, op ware liefde gebouwd is. En die reputatie is dan ook een juiste bij Mij!

Hemels Brood 2788

Niets kan de schoonheid van de hemel teniet doen. Wel kun je het ene moment in de hemel zijn en het andere moment daar weer buiten. Het ene moment kun je je gelukkig voelen en dan kan er onverwachts iets gebeuren en is je gevoel van geluk weg. Even was je in de hemel en dan ben je weer met beide benen op de aarde. Waar van allerlei situaties elkaar afwisselen. Maar in de werkelijke hemel zijn geen situaties die het gevoel van geluk teniet doen. Daar is alleen ware wijze liefde. Daar kun je ook alleen maar zijn als je in ware wijze liefde bent. De hemel is daarmee ook geen plaats zoals de aarde materieel gezien een plaats is waar je verblijft. De hemel is een hoedanigheid die daarmee een plaats van verblijf wordt. Niets in de hemel wijkt af van ware wijze liefde en daarmee wijkt niets af van de ware gelukzaligheid.

Op aarde wijkt veel af van de ware wijze liefde en daarmee wijkt er ook veel af van de ware hemelse gelukzaligheid. De aarde is niet de hemel, maar zij is wel de plaats waar je tot de hemel kunt komen. Wie op aarde leeft naar waarheid en liefde, groeit daar naar de ware hemelse gelukzaligheid. Ook al gaat dat met vallen en opstaan. Als er geen aarde en bewustheid van die aarde zou zijn, zou er ook geen hemel en bewustheid van hemel zijn. Vanaf de aarde kun je in de hemel zien. Maar bedenk jezelf daar dan wel bij, dat de hemel niet een plaats is, maar een hoedanigheid. Die kun je zien en die kun je bereiken. Niet altijd even gemakkelijk, maar wie niet opgeeft en steeds opnieuw opstaat en verder gaat, leert en blijft leren, die zal zeker de blijvende gelukzaligheid van het hemelse bereiken. Nu op aarde of na het verblijf op aarde. De hemel staat voor je open.

Hemels Brood 2789

Vanaf het begin heb Ik alle mensen lief. In een zachtmoedigheid die heel veel verdraagt. Maar Ik kan nog zo zachtmoedig zijn, geen mens is er bij gebaat als Ik hem niet van tijd tot tijd zou confronteren met zijn doen en laten en de gevolgen daarvan. Het is dan ook liefde van Mij als Ik iemand met de gevolgen van zijn daden confronteer. Want juist dan kan diegene nieuwe inzichten verwerven.

Soms leiden die confrontaties eerst tot omwegen. Dan kan of wil iemand zijn daden niet in het juiste licht zien. Dan duurt het wat langer voordat de juiste inzichten tot hem doordringen. Alles wat Ik de mens voorhoud, doe Ik in ware wijze liefde. Steeds opnieuw geef Ik die inzichten die nodig zijn voor de mens om tot het ware gelukzalige leven te komen. En steeds zijn er momenten waarop Ik Mij even terugtrek en de mens aan zichzelf overlaat. Om helemaal zelf zijn keuzen in vrijheid te maken. Dan kan het voor die mens wel even onprettig voelen, toch Ben Ik er evengoed wel op de achtergrond.

En roept de mens Mij, dan kom Ik. Maar velen roepen Mij niet en denken alles wel zonder Mij te kunnen doen. Ook bij hen zijn er situaties die hen helpen tot de juiste inzichten van waar leven te komen. Altijd vanuit Mijn enorme liefde voor jullie allen. Altijd met het doel jullie in grote liefde tot ware liefde te brengen, waarin de eeuwige gelukzaligheid voor jullie allen aanwezig is. Neem dan elke situatie als een leer tot meer inzicht in waar leven, in ware liefde en laat je door niets en niemand ontmoedigen steeds verder te leren door alles heen, met Mijn liefde voor jullie allen!

Hemels Brood 2790

Alles is Eén geheel en niemand kan zich onttrekken aan dat geheel. Zo kan ook niemand zich onttrekken aan zijn aandeel in het geheel. En zo ondergaat ieder mens zijn aandeel in het geheel. Hoe hij zijn aandeel aan het geheel ondergaat, hangt nauw samen met de keuzes die hij maakt. Maar het hangt ook samen met het besef wat iemand heeft ten aanzien van zijn keuzes en zijn daden die uit zijn keuzes voortkomen.

Waar iemand in zijn doen en laten ook voor kiest, het staat nooit los van het grote geheel en het is dan ook nooit los van het grote geheel te zien. Niemand kan zeggen, hoe ik dit doe heeft geen enkel effect op iemand anders, ik doe dit zonder dat het iemand ook maar iets aangaat. Ik zeg je, jullie allen vormen met elkaar het grote geheel en zijn allen deel van dat grote geheel en zodoende is alles wat je doet of zegt of wat je laat, onderdeel van dat grote geheel en heeft het effect op het grote geheel en daarmee op iedereen. Daarom gaat wat iemand doet, zegt of niet doet of niet zegt wel degelijk zijn medemens aan.

Je kunt jezelf niet buiten het geheel plaatsen, want er is niets buiten het geheel. Er is niets buiten Mij, je Schepper. In Mij zijn jullie allen dat grote geheel en Ik ben in eenieder van jullie. Ik Ben in jullie, Schepper Ben Ik, Ik Ben in jullie, Bron van waarheid en liefde Ben Ik, Ik Ben met jullie, als een herder die voor zijn schapen heel goed zorgt. Met Mij kunnen jullie in dat grote geheel tot grote gelukzaligheid komen. Zonder Mij is er niets. Het is aan ieder zelf of hij in het niets blijft hangen, wat geen goed gevoel geeft, of bij Mij komt, uit de Bron in zichzelf put en ware liefde bewerkt als aandeel in het grote geheel en tot gelukzaligheid groeit.