Hemels Brood 2605 t/m 2635

Hemels Brood 2605

Het kan zijn dat mensen een andere uitleg geven aan je handelen dan jij daarmee bedoelde. En het kan zijn dat zij daaraan vasthouden, ook al probeer je hen de werkelijke bedoelingen duidelijk te maken. Je voelt je onheus bejegend, oneerlijk behandeld en het maakt je boos of verdrietig. Ik zeg je, laat het gaan. De juiste weg om hier mee om te gaan, is in alle nederigheid de situatie te accepteren en het in Mijn hand te geven.

Als je in alle eerlijkheid en oprechtheid gehandeld hebt naar het gevoel in je hart en je wordt verkeerd begrepen, dan kun je een uitleg geven met de hoop dat je alsnog goed begrepen wordt. Misschien nog een tweede uitleg geven. Maar als het na driemaal niet lukt en men blijft in een verkeerde veronderstelling hangen, dan zeg Ik je, laat het gaan, geef het aan Mij en trek je in nederigheid voor Mij terug uit de strijd om wel of niet waar.

Op de z’n tijd zal Ik ervoor zorgen dat alles goed komt. Want Ik zie in je hart, je ware bedoeling die je met je handelden had, hoe mensen om je heen je handelen ook verdraaien, Ik zie je waarheid, je oprechtheid, je liefde en daar kijk Ik naar, niet hoe het op een ander overkomt, wat hij ervan maakt, in zijn gebrek aan waar zicht.

Maar jij zal het wel los moeten laten en de ander gunnen dat hij het ware zicht nog niet heeft. Blijf bij je eigen hart en accepteer in nederigheid dat veel mensen jouw hart niet kennen, hun eigen hart zelfs nog niet geheel kennen, het zicht nog missen. Ik zie je, Ik ken je, voor Mij is het goed, door Mij komt het goed, in ware liefde!

Hemels Brood 2606

Wat jij gelooft te mogen zijn, is jouw overtuiging. Als mensen je anders willen doen geloven dan jij in je hart voelt, kom dan bij Mij en vraag Mij. Wat je in ware oprechtheid in de zuiverheid van je hart voelt, is juist en mag je aan vasthouden. Hoe kun je anders de richting in je leven bepalen als Ik je niet in jezelf, in je hart de mogelijkheid zou hebben gegeven, om de ware richting op te toetsen? Je zou dan afhankelijk zijn van mensen om je heen, die zelf ook niet de juiste richting in zich konden toetsen.

Daarom heb Ik iedereen de mogelijkheid gegeven in zichzelf tot waarheid te komen over de juiste richting van hun leven. En dat is in ieders hart de zuiverheid van oprecht naar waarheid willen gaan. De zuivere wil tot waarheid en liefde opent de deur in het hart naar het ware gevoel, de ware richting van je leven. Daar kun je in contact komen met Mij, daar is de zuivere waarheid in liefde je altijd gegeven. Zodat je niet te rade hoeft te gaan bij mensen, die misschien zelf ook de weg niet werkelijk weten, maar denken dat ze de weg kennen, zonder dat ze die in zich getoetst hebben.

Want er is veel eigenbelang onder de mensen, wat zij heel goed verborgen weten te houden. Daarmee kun je op een verkeerd spoor terecht komen. Gebruik voor de juiste richting je eigen innerlijke Bron van waarheid en liefde, waar je via je oprechte, belangeloze wil kunt komen. Maar onthoud goed, dat je daar alleen komt in de zuivere oprechte eerlijke wil tot goed doen zonder enig eigenbelang. Ben je daarin niet zuiver, dan zullen in je innerlijke raadgevingen ook niet zuiver zijn. Let dus goed op waarheid, liefde en dat alles zonder enig eigenbelang!

Hemels Brood 2607

Heimwee naar geluk, vrede, rust. Als je in de hektiek van het aardse leven opgejaagd wordt in alles wat moet en van je verwacht wordt, kun je heimwee gaan voelen naar dat wat ooit je leven was, in ware liefde van leven, voor het aardse leven zelfs nog. Want in je heb je die oer-oorsprong van liefde, van geluk, vrede, rust aanwezig. Als een herinnering, wat geen herinnering als zodanig is, omdat je dat in oorsprong eenvoudigweg bent. Jij en alle mensen. Maar de omgeving, de algemene levensomstandigheden zijn er niet meer naar, omdat de mens afgedwaald is van zijn oer-oorsprong.

In zijn zelfstandigheid heeft de mens keuzes gemaakt die hem van dat geluk, die vrede, die rust hebben verdreven. En zonder het herstel van de keuzes, komt de mens niet terug in het ware oer-oorspronkelijke, die liefde, die vrede, die rust, dat ware allesomvattende geluk. En steeds opnieuw komt dan een soort heimwee naar boven, de herinnering aan het zoete leven van oorsprong. Maar het is niet de herinnering, want het is ook het nu in jezelf. Want in jezelf is ook nu dat alles aanwezig, je oer-oorsprong is eeuwig nog in je aanwezig.

Het is geen verleden, het is er nu ook nog in jezelf. Het is zodanig aanwezig, dat je het voelt als een herinneringsbesef, doordat je blik, je voelen, je wezen die vertroebeling meemaakt die op aarde ontstaan is, door afdwaling van ware liefde ontstaan is. Maar wees niet bevreesd, want alles is nog intact en je zult dat dan ook weer beleven, het geluk, de vrede, de rust.

Er is een weg te gaan, maar dan zul je in je oer-oorsprong weer zijn, in de vrede, in rust, in de volle gelukzaligheid van waar leven, Mijn ware eeuwige oneindig grote liefde.

Hemels Brood 2608

Onbezorgd leven op deze aarde is nog niet gegeven. De toelating van al het tegenovergestelde van liefde is nog niet uitgewerkt. Maar spoedig zal die tijd voorbij zijn. Dan is het afgelopen met alle afdwalingen van liefde. Dan is het afgelopen met de toelating. Dat is nu gaande, dat gevoeld wordt dat het niet lang meer duurt en de slang kronkelt zich zoveel hij kan om zijn boosheid jegens Mij nog zoveel mogelijk te uiten in de tijd die hem nog rest. Hij heeft veel mensen meegetrokken in zijn blinde woede, zijn egoïstische hoogmoed.

Maar het moment komt dat zijn tijd voorbij is en degenen die hij op zijn leugens en bedrog heeft meegetrokken, hem door Mij in liefde en waarheid worden afgenomen. Want wie in die leugen en dat bedrog door blindheid zijn meegetrokken, die zal Ik dan in liefde en waarheid de ogen en oren openen en zij zullen zien en begrijpen hoe afgedwaald zij door die leugens en dat bedrog zijn. Velen staan dan vlak voor de afgrond, maar Ik zal hen behoeden en zij zullen allen gered worden in ware liefde en wijsheid.

Gelouterd zullen zij zich van de afgrond keren en tezamen met al diegenen die zoveel mogelijk in geloof en liefde gebleven zijn, zullen zij Mij eren en hun leven zal in alles Mijn liefde in volle waarheid zijn, in de gelukzaligheid van waar en eeuwig leven voor hen allen. Wees bereid, want zo lang zal het niet meer duren dat liefde en wijsheid in waarheid alle mensen tot Mij brengt.

Hemels Brood 2609

De mens leeft op aarde in een zeker magnetisch veld, een aantrekkingskracht van de aarde. In deze aantrekkingskracht blijft de mens zijn leven op aarde. Zou dit niet zo zijn, dan zou de mens van de aarde vallen en in de vrije ruimte oneindig weg kunnen zweven. Zo is de mens een tijd lang aan de materie gebonden, in de vastheid van de materie. Want in de vaste materie verankerd, kan de mens tot geestelijke groei komen, zonder weg te zweven in de oneindig vrije ruimte, waar hij geen houvast zou hebben om zichzelf staande te houden. Zie dit ook geestelijk, juist geestelijk.

Want de zelfstandigheid die de mens gegeven is, het eigen bewustzijn van bestaan, zou in oneindigheid verloren gaan als hij niet in een lichaam gevat zou zijn en in het magnetisch veld van de aarde gehouden zou zijn. Daar is het wel moeilijk voor de mens om zijn bestaan in de logheid van de materie de juiste vorm te geven, maar in de oneindigheid van de vrije ruimte zou het hem helemaal niet lukken, omdat hij daar geen onderscheid kan leren. Als er nergens iets is dan jezelf, wat kun je dan met jezelf?

Zo zou het zijn als je niet in de materie met elkaar op aarde gebonden zou zijn. Wees daarom vol vreugde met alles wat je gegeven is, want het heeft alles een juist en levengevend doel voor alle mensen. Via deze aarde komt de mens tot die levensvorm die in de vrije ruimte niet in de oneindigheid verloren gaat, maar in zelfstandig leven zijn eigen juiste vorm in liefde behoudt en verder groeit tot ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 2610

Als je iemand lief hebt, van iemand houdt, wil je graag bij diegene zijn, wil je graag dat het diegene goed gaat en als diegene eens een vergissing maakt, wat eigenlijk helemaal niet fijn is, dan ben je er niet boos om, zelfs heb je dat bij voorbaat al vergeven en tegenover anderen verdedig je diegene en verzacht de omstandigheden waarin hij iets fout deed.

Ja, zo lief heb Ik jullie allen, dat Ik graag bij jullie ben, dat Ik graag zie dat het jullie goed gaat en al jullie afdwalingen maak Ik graag goed met Mijn liefde en Ik verzacht de gevolgen zodat het jullie geen leed brengt. Maar daarbij laat Ik jullie wel de vrije wil en daarbij let Ik er wel op dat jullie groei naar waar leven en ware gelukzaligheid niet geremd wordt. Daarom kan Ik niet alle leed wegnemen. Daarom kan Ik niet alles voorkomen aan gevolgen of ze wegnemen. Want wat zou Mijn liefde aan jullie voorstellen, als Ik er niet voor zou zorgen dat jullie in de totale gelukzaligheid komen.

Daarom laat Mijn liefde het wel toe dat gebeurtenissen wel eens een wending nemen die je niet direct doorziet als Mijn liefde, omdat je iets meemaakt wat niet gemakkelijk is. Toch, je zult op zeker moment zien hoeveel liefde Ik juist daarmee aan jou laat zien. En dan zul je er toch ook dankbaar voor zijn. Je bent altijd in Mijn liefde, in moeilijke tijden nog het meest!

Hemels Brood 2611

Als iemand een werktuig gaat leren gebruiken, houdt de leermeester de hand van de leerling vast en maakt met hem de nodige bewegingen, totdat de leerling zich de bewegingen eigen gemaakt heeft. Dan laat de leermeester langzaam de hand van zijn leerling los en blijven de handelingen als aangeleerd zo doorgaan en de leerling treedt in de voetsporen van de leermeester en kan eigenhandig alle nodige bewegingen maken.

Zo is het met Mij en jullie. Ik begeleid jullie handelen tot je het je eigen gemaakt hebt en zelfstandig verder kunt. Maar dat is wel, als jij het toestaat, als jij je hand door Mij laat vasthouden en je als leerling aan Mijn lering overgeeft. Als jij je als leerling aan Mijn liefde overgeeft, leer je Mijn liefde zelf te geven, zoals Ik die geef. En dat is dan de liefde die wijsheid voortbrengt. Geen blinde liefde, die alles overwoekerd, maar liefde die wijsheid voortbrengt en juist alles helder maakt en goed voor alle mensen is. Die met alles rekening houdt.

Want die wijze liefde ziet alles tot in de kleinste details en houdt met alles wat er is en gaande is rekening op een manier, die voor iedereen het beste geeft op zijn weg naar de geestelijke wedergeboorte, naar de totale ware gelukzaligheid van waar leven. Maar zoals de leerling bereid moet zijn, zijn hand een tijdlang door de leermeester te laten sturen, zo is het nodig dat jullie, dat jij Mijn begeleiding, Mijn zorg in ware wijze liefde aanneemt en zolang als nodig is aanvaard. Dan bereik je gemakkelijk zelf de ware wijze liefde in volkomen gelukzaligheid!

Hemels Brood 2612

De volle overtuiging van je hart, dat Ik je het beste kan helpen en de volle overgave aan Mijn hulp, heb Ik nodig om je ten beste te kunnen helpen. Dat is omdat je de vrije wil hebt, die Ik niet van je af kan en wil nemen. Het is dus niet voor Mij nodig omdat Ik dat wil, maar voor jezelf omdat je anders je vrije wil zou verliezen.

Maar let er op, dat Ik de volle overtuiging van je hart nodig heb, niet van je verstand. Want de kern van geestelijk leven is in je centrum van je bewustzijn, je hart, je gevoel. Je kunt met je verstand nog zoveel bedenken, maar het is de beleving in je hart die de ware richting aangeeft. Wees daarom eerst gericht op je hart, wat leeft er in je hart? Je kunt dat met je verstand wel wegredeneren, wegduwen, negeren, maar de werking van hoe je het in je hart, in je gevoel ervaart, kun je daarmee niet werkelijk laten verdwijnen. Mijn hart en jouw hart, daar gaat het om.

Komt jouw hart met Mijn hart overeen, dat is het belangrijkste. Natuurlijk kun je over dingen nadenken, je hebt je verstand ook niet voor niets gekregen. Maar let daarbij vooral ook op je hart, wat laat je hart je weten? Betrek dat altijd bij je verstandelijke overwegingen. Want jouw zuivere innerlijke hart, is Mijn hart. Daar in je gevoel ontmoet je Mij, Mijn liefde, Mijn waarheid, Mijn wijsheid. Vergeet dat niet. Laat je verstand je gevoel niet wegredeneren, let op je hart, je gevoel, daar vind je Mij.

Hemels Brood 2613

Je mag gelukkig zijn. Met alles wat je hebt, mag je gelukkig zijn. Ook al zie je zorgen bij andere mensen, je mag gelukkig zijn. Ook al heb je zelf zorgen, je mag gelukkig zijn. Je hoeft je over niets zorgen te maken, je mag eenvoudigweg alle zorgen aan Mij overlaten en zelf mag je gelukkig zijn en blij zijn met vandaag en alles wat je voor vandaag gegeven is. Mocht iemand je hulp nodig hebben op een manier die je kunt geven, dan help en wees daarbij gelukkig. Je mag er voor iedereen zijn om te helpen, maar wees toch ook altijd blij en ook dan mag je gelukkig zijn. Gelukkig en blij in jezelf met ware liefde, met Mijn liefde voor jou en voor alle mensen.

Want in je heb je het ware eeuwige gelukzalige leven en dat mag je altijd voelen, daar mag je elke dag, elk moment van de dag blij en gelukkig mee zijn. Wat er om je heen ook gebeurt, wat voor zorgen er ook zijn, het ware leven blijft eeuwig het ware leven en dat is jullie allen geven, dat is jou gegeven. Voel dat in jezelf en laat de blijdschap van waar leven, Mijn eeuwig ware liefde je helemaal doorstralen en wees daar in grote blijdschap, ondanks wat dan ook, gelukkig mee!

Je bent mens op aarde en daar is veel wat niet in ware liefde gebeurt, daar is veel nood, ziekte, oorlog, strijd onder mensen en noem het allemaal maar. Dat kan je zorgen geven, maar veel kun je er  met zorgen maken niet aan doen. Help waar je kunt en daarbij mag je steeds gelukkig zijn, met waar leven in jezelf, met Mijn ware eeuwige liefde!

Hemels Brood 2614

Als je met iemand wilt spreken, dan wend je je tot diegene zodat die begrijpt dat je hem wilt spreken. Als je Mij wilt spreken, dan is dat ook nodig, dat je je tot Mij wendt. Maar omgekeerd, als Ik met jou wil spreken, wend Ik Mij tot jou, om je aandacht te trekken. Alleen, om jouw vrije wil niet te belemmeren, zal Ik dat maar heel voorzichtig en heel rustig doen. Daardoor komt het dat je Mij vaker niet hoort als je in beslag genomen bent, door veel wat om je heen gebeurt. En dat komt vaak voor. Ik blijf dan geduldig wachten, tot je aandacht voor Mij kunt hebben. En dat kan, in werelds gezien tijdsbestek, lang duren.

Bij veel mensen duurt dat vele jaren voor zij een keer aandacht voor Mij hebben. Bij veel mensen is hun leven lang geen aandacht voor Mij. Hoe is dat bij jou, heb jij aandacht voor Mij zo nu en dan? Het is niet voor Mij dat Ik je aandacht vraag, het is voor jou, om jou met dit of dat te mogen helpen. Jou tot inzichten over bepaalde situaties te helpen komen. Want er gebeurt veel om je heen en Ik zie wat het innerlijk met je doet.

Ik zie je opvattingen die niet altijd juist zijn. Ik zie je vragen, waar Ik je antwoord op zou kunnen geven. Ik zie je twijfels die Ik zou kunnen helpen oplossen. Ik zie je zorgen, die Ik van je over zou kunnen nemen. Er is zoveel wat Ik voor je zou kunnen doen, als je Mij je aandacht in je hart zou willen geven. Vrijwillig uit overtuiging in je hart. Ik heb geduld en wacht.

Hemels Brood 2615

Hoe meer je je eigen ik, je eigen verlangens, jezelf in willen, kunt loslaten, vanuit je hart, des te meer krijg je te zien van het ware hemelse leven, des te meer waarheid in ware liefde ga je zien en des te meer ga je begrijpen van waar leven en des te meer ga je zien van wat afdwaling van liefde is en waar dat mee te maken heeft. Maar ook ga je meer kunnen vergeven, meer in liefde kunnen blijven en meer steun zijn voor mensen, hoe dan ook. Want het eigen ik staat dat alles in de weg en het is dan ook voor een juist begrip van leven belangrijk dat het eigen ik zo goed als verdwijnt, daar waar het met eigenbelang verbonden is. En daarbij wil Ik je zeggen, dat je met het verstand wel kunt denken van veel eigenbelang afstand te hebben genomen, maar dat hoeft dan met het hart nog helemaal niet zo te zijn.

Het helemaal afstaan van welk eigenbelang dan ook, is heel moeilijk voor de mens. Het eigenbelang zit bij de mens heel diep geworteld en is moeilijk helemaal weg te krijgen. Maar Ik raad je aan het toch steeds opnieuw te proberen en vol te houden.  Zoek er steeds naar waar je nog aan iets voor jezelf hecht, al lijkt het nog zo onbelangrijk, voor een helder zicht is een zuiver hart zonder enig eigenbelang nodig. En dat is niet zo eenvoudig voor elkaar te krijgen in een door veel afdwaling van liefde getekende wereld. Allemaal heel begrijpelijk, toch is het heel belangrijk om tot die nederigheid te komen, die het ego vrijmaakt van eigen willen, van eigenbelang en er liefde-willen voor alle medemensen vanuit Mij voor in de plaats te laten komen. Wie hier ernstig en vasthoudend naar streeft, zal Ik zeker helpen!

Hemels Brood 2616

Als Ik jullie ook maar heel even zou vergeten, zoals jullie Mij af en toe vergeten, zou er geen mens meer zijn. Maar Ik neem het jullie niet kwalijk. Alleen wil Ik je er aan herinneren dat het je geen goed doet Mij te vergeten. Want je vergeet daarmee een deel van je bestaan, wat juist de kracht is van je bestaan, de juiste richting van je bestaan. Steeds als je Mij vergeet, vergeet je de beste oplossing voor welk probleem je op een gegeven moment ook hebt. En er doen zich in ieders leven steeds opnieuw momenten voor die om een oplossing vragen omdat er zoveel afdwaling van liefde is waar iedereen mee te maken heeft.

Vergeet dan liever niet dat Ik er altijd Ben en dat Mijn hulp, als je daar oprecht om vraagt, er altijd is. Niet altijd zoals jij dat zou willen, niet altijd zoals jij dat zou invullen. Maar wel zodanig dat het jou en allen om je heen ten goede komt, hemels gezien ten goede komt. Want Ik ben getrouw aan jullie allemaal, ook al zijn jullie dat niet steeds aan Mij. Mijn liefde, Mijn geduld houdt daar allemaal rekening mee en neemt jullie niets kwalijk. Nemen jullie elkaar dan ook niets kwalijk en wees voor elkaar in liefde geduldig en trouw. Dan kan Mijn liefde heel veel voor jullie doen, vergeet dat liever nooit.

Want wat is mooier dan steeds te weten dat Ik er altijd in ware liefde voor je Ben en je altijd steun en help. Wat is meer waard dan het volle besef en inzicht van waar leven, Mijn eeuwige liefde. Ik Ben je leven in eeuwigheid, dat kun je beter niet vergeten. Ik heb je eeuwig lief!

Hemels Brood 2617

Alles is genade. Ik geef jullie dag, na dag, na dag, Mijn genade in grote liefde. Ieder die zijn hart openstelt voor Mij, voor Mijn genade, Mijn liefde, zal dat voelen in zichzelf, als een stroom van geluk, van warmte, weldadig. Neem daarvoor momenten van rust, momenten van stilte, zodat de beslommeringen van het dagelijks leven je hart niet dicht zetten en je de blijdschap van Mijn liefde in je hart niet meer voelt.

Want alle wereldse gebeurtenissen om je heen, de dingen die je bezighouden, de dingen waar je mee bezig bent, ze vervagen je innerlijk gevoel van Mijn warme liefde en waarheid. Daarom kun je verdwaald raken in die dagelijkse bezigheden en je weg kwijt raken. Als je dan van tijd tot tijd even rust neemt, stil wordt in jezelf en je gevoel tot je door laat dringen, dan kom je weer met je hart in contact met Mij, met Mijn liefde en waarheid. Dat brengt rust en inzicht, wat je verbazen zal. Want je kan in al je bezigheden nog zo gedreven over van alles nadenken, om het goed te doen, maar juist de meest optimale inzichten komen als je de rust neemt om naar je hart te luisteren, naar je gevoel in waarheid en liefde te luisteren.

Neem steeds even de tijd voor je hart, je gevoel, die rust en ervaar Mijn genade aan jou, die je in ware liefde het allerbest laat beseffen in welke situatie dan ook. Daarbij zul je je dan ook in jezelf helemaal tevreden voelen met die inzichten, met die oplossingen, die je in de rust van je hart, in jezelf, in je gevoel vindt. En die tevredenheid mag je dan hebben over dat wat je doet. Alles wat je zo uit de liefde uit je hart doet, heeft Mijn zegen en zal je tot grote genade zijn. Nu en altijd.

Hemels Brood 2618

Voor een aantal mensen besta Ik alleen in de fantasie van andere mensen, die dat voor zichzelf nodig hebben om te kunnen leven. Jammer dat zij dat zo zien en niet eens eerlijk in zichzelf kijken. Want Ik leef waarlijk in ieder mens, ook in diegenen die geen geloof aan Mijn bestaan hebben. Het is hun fantasie dat Ik niet zou bestaan. Want als zij eerlijk in zichzelf zouden kijken, zouden voelen, dan zouden zij in zich Mijn bestaan kunnen vinden.

In hun hele leven ben Ik en ook dat zouden zij kunnen vinden als ze eerlijk zouden zijn. Meestal zijn zij zo in beslag genomen met het invullen van hun leven naar eigen wensen en inzichten, dat zij zich de moeite niet nemen in zichzelf naar de herkomst van hun ware levenskracht te kijken. Ook is het vaker zo, dat zij de materiele situatie niet los kunnen zien van leven. In hun kijk op leven is dat niet los te zien van materie. Het letterlijke is voor hen het ware en anders is er niet. Wat wel en niet zichtbaar is en anders is er  niet. Zij hebben op die manier grenzen gesteld aan wat is en kan zijn en wat niet is of kan zijn. Het is dus helemaal hun korte zicht.

Maar achter hun zelf gestelde grenzen en achter hun horizon is wel degelijk veel en veel meer, is ook veel en veel meer dan zij voor mogelijk houden. Ja, op aarde is het leven een combinatie met materie gegeven, maar dat heeft het niet persé nodig. Als je Mij kent in jezelf, als je het ware leven kent in jezelf, de ware liefde, dan weet je dat Ik er altijd Ben, dan weet je dat je leven eeuwig is, dat materie voorbij gaat, maar dat jij en Ik en ware liefde eeuwig blijven!

Hemels Brood 2619

De afdwaling van liefde werpt een schaduw over alle mensen. Die schaduw heeft een impact op ieder leven. Niemand staat al volkomen alleen in het licht. Dat maakt het niet gemakkelijk om zelf wel in alles naar waarheid en liefde te handelen. Er gebeurt zoveel wat geen liefde vertegenwoordigd. En iedereen heeft daar mee te maken, de schaduw overlapt een deel van ieders leven. Hoe ga je daar mee om, hoe kun je daar het beste mee omgaan?

Belangrijk is het steeds te komen tot vergeving. In alles wat je overkomt zit een zekere schuld uit de wereld van alle afdwaling van liefde. Ergens heeft iemand niet aan liefde vastgehouden en de uitwerking raakt alle mensen, de een meer dan de ander. Alleen is het is niet ergens één mens die afdwaalt, het zijn er over de aarde verspreid, velen. En dat heeft dan ook veel uitwerking over de hele aarde, aan veel mensen. Ook aan degenen die veel goeds doen en naar ware liefde streven.

Hoe je ook het idee hebt dat zij die de goedheid van hart uitdragen niet geraakt zouden moeten worden door al die afdwaling, ook zij staan er niet los van. Want de aarde is een verblijfplaats voor goed en kwaad en er is nu veel kwaad wat ook de goeden treft. Het treft mensen hier op aarde in het materiele. Maar niet in hun ware zelf, hun ware leven, hun hemels bestaan. Want daar is het bestaan vrij van alle nood en narigheid. Daar is alleen de goedheid van het hart wat telt en al het andere wat geen liefde is of aanstuurt, is daar niet.

Vergeef dan iedereen die afwijkt van waarheid en liefde in je hart en vertrouw op Mij en Mijn ware eeuwige alles helende liefde in hemels opzicht. Alles is daar goed.

Hemels Brood 2620

Nergens Ben Ik zichtbaar en toch Ben Ik overal aanwezig. Overal Ben Ik meer aanwezig dan een mens aanwezig kan zijn. Want Ik Ben, Eerst levende, Leven gevende, eeuwig Bestaan, Alles. Daaruit en daarin is de mens, Mijn leven, Mijn ware zuivere liefde. Niets is zonder Mij en toch hebben zovelen geen zicht op Mij, geen besef van Mij. De wereldse mens is verblind, zijn oog is vertroebelt en toch denkt hij scherp te zien. Maar wie niet weet hoe het is om scherp en zuiver te zien, denkt dat zijn zicht al het meest optimale is en dus volop is.

In de vrijheid van bestaan, de vrijheid van keus, kan Ik, zonder de vrije wil van de mens te belemmeren, daar geen plotselinge verandering in aanbrengen. Daarom wordt de mens geleidelijk in situaties gebracht, die hem uit zichzelf tot inzicht brengen en tot vrije andere keuzen, door zijn veranderende opvattingen. Iedereen heeft daar een aandeel in. Ieder karakter, ieder type mens, elke handeling die een mens doet heeft daar een aandeel in. Met mensen help Ik mensen. Juist mensen onderling geeft situaties die tot inzichten leiden. Mijn liefde is daarbij altijd aanwezig en het is dan ook juist Mijn liefde die er voor zorgt dat er vernieuwd waar inzicht verkregen wordt en de blindheid langzaam optrekt. Ook bij diegenen die Mijn aanwezigheid in alles niet zien, niet beseffen. Maar het zal bij ieder mens zijn eigen proces van leven zijn, persoonlijk in het gezamenlijke geheel, één met Mij, met Mijn liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 2621

Goed zijn voor elkaar, zonder er iets voor terug te hoeven hebben, is heel dun gezaaid en moeilijk voor veel mensen. Er zijn wel genoeg mensen die goed willen zijn, maar zij hebben er meestal allerlei verwachtingen bij, dat zij er in elk geval iets voor terug gaan krijgen. Voor velen is het bijvoorbeeld toch zo, dat zij er minstens dankbaarheid voor terug verwachten, maar ook zijn er velen die voor een dienst in goedheid gegeven, een dienst in retour verwachten. Sommigen zijn teleurgesteld, gepikeerd, beledigd, boos, als geen “dankjewel”  komt en geen wederdienst in het vooruitzicht gesteld wordt. Jammer, want geen enkele goede daad blijft hemels gezien overeind staan als goede daad in liefde gedaan, als daar ook maar de kleinste verwachting aan gekoppeld is om iets terug te krijgen.

Het hart van degene die geeft, zal één vol liefde en geheel vrij van enig eigenbelang moeten zijn, om het een hemels geven te laten zijn. En het hart van degene die gegeven wordt, zal één vol dankbaarheid aan Mij en zijn medemens moeten zijn, om ook hemels gekregen te zijn. Als dat zo is, jubelen de Engelen van vreugde voor de ware liefde tussen mensen voor elkaar en voor Mij. Wie toch iets voor zichzelf verlangt, wie toch niet zo dankbaar is, wijkt af van ware liefde.

Ik begrijp dat het moeilijk is om in dat alles wat op aarde in wereldse zin gaande is, in de ware hemelse liefde elkaar en Mij goed te doen. Daarom blijf Ik met Mijn eeuwige zuivere liefde jullie allen tot steun. Zonder iets terug te verwachten, sta Ik ten alle tijden jullie ten dienste met Mijn eeuwig durende helende ware liefde!

Hemels Brood 2622

Elke gedachte die je hebt, doet iets in je leven, doet iets met je leven. Elke gedachtengang maakt je leven, met elke gedachtengang maak jij je leven. Hoe je leven verloopt heeft veel te maken met hoe je gedachten gaan. Kijk daarom goed naar wat je denkt, wat je gedachte is. Kijk naar je gedachte in het nu, wat denk je nu over alles wat er is, om je heen, de mensen, de gebeurtenissen, alles. Want wat jij er van vindt in je denken, hoe jij het opvat in je denken, wat jij wel of niet belangrijk vindt in je denken, dat alles bepaalt mee je leven, de stroom van je leven.

Want vanuit je gedachte hoe iets wel of niet is, wat in jouw gedachten waar of niet waar is, wat in jouw gedachten goed of niet goed is, wat in jouw gedachten wel of niet belangrijk is, maak je je keuzes tot handelen of niet handelen. En elke keuze is een richting die je leven stuurt. Tot in het kleinste detail van je denken.

Kijk ook naar wat je denken beïnvloedt, gebeurtenissen, mensen, omgeving, alles kan een invloed op je gedachten hebben, wat mede je keuze van handelen of niet handelen en daarmee de richting van je leven bepaalt. Elke keus die je maakt is je leven. En dat van anderen. Ben je je daarvan wel ten diepste bewust? En zie je, dat op die manier toch  je leven zomaar een kant op kan gaan?

Als je je leven Mijn kant op wilt laten gaan, steeds dichter bij Mij wilt komen, let er dan op dat je meer en meer je keuzes van handelen uit ware liefde laat komen. Want ware liefde zonder enig eigenbelang brengt je helemaal bij Mij, in de totale vrede en gelukzaligheid van Mijn oneindige grote ware eeuwige liefde en wijsheid.

Hemels Brood 2623

De melodie van een muziekstuk golft en deint van hoog naar laag en terug hoog. Zo deint ook het leven van hoogtepunten naar dieptepunten en terug hoog. Als de muziek zuiver is en het is een vrolijk stuk dan verheft het de zinnen en word je er blij van. Zo kan het leven gevoed met ware liefde ook die blijdschap geven, die zowel bij de hoogtepunten als dieptepunten blijft. Wordt de muziek onzuiver, dan is het niet meer prettig om er naar te luisteren.

Zo ook het leven, wordt het handelen van de mens onzuiver, dan ontstaat er ongenoegen, wrevel, zelfs boosheid. Ook al is niet steeds al de ware belangeloze liefde de basis van handelen, als het naar waarheid zuiver is, kan er toch ook blijdschap over bestaan. Maar is de waarheid ook verloren, dan blijft er geen blijdschap over. Niet bij degene die in onwaarheid handelt en niet bij degene die het betreft.

Wie goed wil doen zal blij zijn als hem dat lukt. Maar wat hij niet in waarheid, eerlijk en oprecht doet, geeft hem geen ware blijdschap. Wie kan blij zijn als hij een ander met leugen behandeld heeft? Daarop kan alleen een valse blijdschap zich voordoen of een overwinningsgevoel kan op blijdschap lijken, maar nooit is het het ware zuivere gevoel van blijdschap.

Denk niet dat onwaarheid ooit het ware voortbrengt, zeker niet als er ook geen ware liefde aan ten grondslag ligt. Ware liefde is zonder enig eigenbelang, de zuivere waarheid. Vindt dan in jezelf waarheid, trouw, zuivere liefde en voel de blijdschap die dat geeft. Wil je dan ooit nog iets anders? Er is niets beter, niets mooier dan waarheid in ware liefde!

Hemels Brood 2624

Ik vraag niet zoveel van je. Ik vraag je om met je hart in de samenleving te staan. Met je hart bij de dingen die  op je pad komen te zijn. Steeds je hart in ware liefde te houden, wat er ook gebeurt. En in nederigheid te aanvaarden, wat er op je pad komt. Ik vraag je daar mee om te gaan, met de wijsheid die uit ware liefde voortkomt en nergens te zoeken naar eigen voordeel, alles wat met eigenbelang te doen heeft, los te laten en er voor je medemens in wijze liefde te zijn. Dat is het wat Ik van je vraag en dat is wat Ik aan alle mensen vraag.

Want juist als zo met elkaar samengeleefd wordt, is het voor iedereen een weldaad om met elkaar te zijn. In die liefde en wijsheid komt niemand iets te kort, want dat is Mijn ware wijze liefde die zorgt voor ieder mens. Dat is wat Ik jullie allen aanraad om naar te leven, zo eenvoudig als dat. Begin er mee alles wat niet naar wijze liefde is, uit jezelf te verbannen en kom helemaal tot die Enige ware wijze liefde, die elk leed wegneemt. Sta met je hart in de samenleving en wees daarmee een waar levensvoorbeeld aan je medemensen.

Onderwijs dan daarmee ook allen die naar je luisteren willen en vertel hen wat waar leven is, waar je levenskracht vandaan komt, wie Ik Ben voor jou en voor allen. Wees Mijn liefde en onderwijs degenen die willen, Mijn liefde. Laat het aan Mij over diegenen bij je te brengen, die werkelijk willen horen, die werkelijk willen gaan zien, die bereid zijn zichzelf in eigenbelang op te geven en ook met hun hart willen leven. Wees Mijn wijze liefde en je hebt Mijn zegen, alle dagen van je leven.

Hemels Brood 2625

Er staat altijd iets tegenover iets wat je wilt. Elke keuze heeft een tegenovergestelde. Kies je links dan blijft rechts niet meer. Maar ook, kies je ervoor je brood helemaal op te eten, dan moet je daarna voor  nieuw brood zorgen. Zo is het met alles, met elke keus. Maar ook met elke vraag aan Mij, die afwijkt van wat de lijn van je leven is. Niets gebeurt zonder reden. En wil je in die gebeurtenissen iets veranderd hebben, dan heeft dat toch ook een andere wijziging waar je mee te maken krijgt. Want de balans in de hele Schepping moet voor ieder mens behouden blijven.

Stel je vraagt om een groot bedrag aan geld en Ik bezorg je die. Wat denk je dat dat voor een andere uitwerking heeft vergeleken met de situatie waar je geen groot bedrag aan geld hebt? Ook al wil je dat geld helemaal niet voor jezelf maar voor een heel goed liefdevol doel, dan toch heeft het een heel andere uitwerking dan wanneer je geen geld voor dat hele goede doel hebt.

Zo staat er altijd iets tegenover iets. Het is voor de mens vaak niet te overzien wat een verandering teweeg brengt als die niet in de lijn  van ingezette gebeurtenissen opgenomen is. En juist dat heeft met het grote geheel te maken waar  Ik alleen de sleutel van heb. Die sleutel beheer Ik in wijze liefde voor alle mensen, zodat zoveel mogelijk mensen het ware levensgeluk vinden. En juist daar waar het de weg naar waar leven ten goede komt, zal de sleutel zijn werk doen. Maar niet zomaar, zonder juiste aanleiding.

Je mag Mij alles vragen, in diepste nederigheid en Ik zal naar je luisteren. Maar vertrouw dan op Mijn wijze liefde die jullie alles geeft waar je om vraagt. Maar dat passend in het doel van jullie bestaan en niet altijd zoals jullie het je voorstellen. Want zou je weten wat er tegenover een verandering die je vraagt staat, dan zou je er niet om vragen. Dus, vraag en verwacht maar doe dat in het volste vertrouwen dat hoe het komt voor iedereen het allerbeste is wat Ik kan geven uit grote wijze liefde voor jullie allemaal!

Hemels Brood 2626

Je hoeft niet de hele wereld op je nek te nemen. Je hoeft niet te proberen alles in de wereld te verbeteren, iedereen te helpen, er voor iedereen te zijn. Je hoeft alleen te doen wat je kunt. Je hoeft je niet te forceren of je schuldig te voelen als je ergens leed ziet en je kunt er niets aan doen. Wat op je pad komt. Maar met de krant en de televisie en alle media die er verder ook is, komt zo ongeveer de hele wereld op je pad.

Alles wat zich in de wereld afspeelt lijkt een beroep op je te doen. Maar je kunt niet aan alles iets doen, dat alles verbeteren, je hulp geven. Wees daar waar je bent goed en waarachtig, liefdevol en werkzaam voor zover je kunt en forceer niets. Iedereen ziet wat in de wereld gaande is en dat is goed. Want het zet hopelijk de afgedwaalde mens toch ook aan het denken. Over zichzelf, over waar en juist leven. Tot dat denken mag iedereen komen en dan naar zichzelf kijken en zich afvragen, hoe ga ik zelf met de dingen in mijn leven om.

Want dat is het belangrijkste, dat iedereen in zijn eigen kleine omgeving uit zichzelf naar waarheid en wijze liefde handelt. Dat helpt in het grote geheel, in de hele wereld. Als je dus wilt helpen aan dat alles wat gaande is in de wereld, zorg er dan voor dat je in je eigen omgeving, daar waar je geplaatst bent, bij waarheid en liefde blijft. Dan doe je in alle opzichten de wereld en alle mensen van de wereld goed. Zelfs allen die jij niet persoonlijk kent en aan de andere kant van de wereld wonen. Want ware liefde wekt tot waar leven, in de hele oneindigheid.

Hemels Brood 2627

Als Ik het zo zou willen, zou Ik de hele mensheid aan Mijn kant kunnen hebben. Maar zo is het niet. Ik zou met dreigen de mens kunnen overhalen voor Mij te kiezen. Ik zou met dwang kunnen bepalen wat ze moeten doen en hoe te leven. Maar dat wil Ik niet. Toch is dat wat veelvuldig voorkomt, dat mensen gedreigd en gedwongen worden, alsof dat van Mij zo bestuurd is. Maar juist wil Ik de mens in vrijheid tot besef laten komen. Juist wil Ik dat de mens kiest voor Mij, voor Mijn liefde, uit een waar besef, uit waar en juist inzicht, uit eigen vrije wil. Dus alles wat een dreiging in zich houdt, een beangstiging kan geven, een dwang oplegt, is niet van Mij, is niet door Mij bedoeld.

Het is wel zo dat liefde de enige weg tot waar en gelukzalig leven is en afdwaling van liefde het tegenovergestelde laat voelen. Maar dat is in een zekere verhouding gezet die de mens tot inzicht en lering brengt, nooit als straf om iemand te kwetsen, integendeel. Toch wordt er wel gedreigd naar mensen: als je niet goed leeft kom je in de hel. Als je niet goed leeft zal het je slecht vergaan.

Zo zal Ik Mijn woord van liefde en waarheid de mens niet aanreiken. Want Ik Ben een barmhartig God, een liefdevolle Vader die op en zachtmoedige manier Zijn kinderen de juiste weg wijst, de weg van ware liefde. Ga die weg in vrede en Mijn zegen zal op je weg zijn, tot in lengte van dagen.

Hemels Brood 2628

Voor veel mensen ben Ik nog verborgen, is Mijn liefde nog verborgen. Zij krijgen net als iedereen Mijn liefde, maar weten dat op die bewuste manier niet. Het is voor hen de tijd nog niet. Daarom, denk niet dat iedereen al aangesproken moet worden met het Evangele van Mijn ware liefde. Zie het zo, als een kind in de eerste klas zit kun je het beter nog niets vertellen wat bij de vijfde klas hoort, het zou hem alleen afschrikken en het gevoel geven niets te kunnen. Zo is het ook met Mijn leer van liefde. Wees er voorzichtig mee niet bij mensen aan te komen die er nog nauwelijks weet van hebben en er ook niet voor openstaan. Je zou meer afbreken dan opbouwen.

De mens die er aan toe is, breng Ik wel bij je en Ik laat je in jezelf wel weten welke mens er aan toe is meer van Mijn liefdeleer te horen. Laat al die andere mensen maar rustig hun weg gaan en op z’n tijd zullen van hen ook mensen komen en naar je toe geleid worden of naar andere dienstknechten van Mijn woord van liefde. Want overal verspreid zijn mensen die Mijn woord in hun hart dragen en de liefdeleer kunnen uitdragen. Verspreid en haast onzichtbaar zodat het alleen voor degenen die het aankunnen zichtbaar wordt. Wees niet bang dat je misschien mensen die er aan toe zijn mist, want Ik zie in elk mensenhart en Ik leid diegene wel daarheen waar hij van Mijn liefdeleer aangereikt kan krijgen. Wees open voor Mijn aanwijzingen, draag Mijn woord uit zoals je het in je voelt en laat al het andere aan Mij over, dan zal alles het beste passen bij ieder op zijn tijd.

Hemels Brood 2629

Soms is het heel moeilijk om niet boos of verontwaardigd te zijn, om iets wat wel heel onrechtvaardig is en iemand ernstig te kort doet. Je weet dan met het verstand, dat je beter die verontwaardiging los kunt laten en rustig in je hart blijven. Maar met het verstand is dan toch het hart niet tot rust te brengen. En het kan wel tegen je gezegd worden, blijf trouw aan de liefde, maar hoe krijg je dat daadwerkelijk voor elkaar?

Dat is steeds opnieuw een oefening, die oneindig herhaald wordt en uiteindelijk echt ook wel geleerd wordt. Maar de lering daarvan gaat heel langzaam, zodat je haast niet merkt dat je leert. Steeds opnieuw komen die situaties voor. Want de wereld zit er vol mee, met die heel onrechtvaardige handelwijzen. Dat is de tegenkant die het overal probeert om de ware liefde te verstoren en uit te sluiten. Steeds als je boos wordt, is het hem gelukt. Het kan je misschien helpen daar aan te denken. Maar het gevoel van liefde vasthouden, is daarmee nog niet van het ene op het andere moment geleerd. Je mag daar tijd voor nemen om het hart in liefde te laten groeien. Ik eis niet van je dat je direct volmaakt bent.

Iedereen heeft zijn tijd op aarde gekregen en mag hier leren, zelf verwerven wat het volmaakte leven is. En het moeilijkste is het, te leren in liefde te blijven, terwijl iets wel heel onrechtvaardigs gebeurt. Zelfs bij de zachtmoedigste mens geeft dat een innerlijke golf van verontwaardiging, van boosheid, alleen die mens toont dat niet. Maar in ieder mens is wel die strijd tussen liefhebben en verontwaardiging bij werkelijke onrechtvaardigheid. Accepteer je weg van lering, ook al is het een lange weg, want er komt heus een moment dat je het geleerd hebt en Mijn liefde in alles kunt leven!

Hemels Brood 2630

Hemelse Vader, wilt u mij helpen om in mijn menselijkheid ook U als Christus te zijn, levend in mijn hart.

Ik leef in jouw hart, in alle menselijkheid ben Ik Christus in jullie allen. Het is aan ieder mens zelf in hoeverre hij Mij uit zijn hart tot uiting brengt, zichtbaar maakt in al zijn doen en laten. Daarbij ben Ik altijd helpend en steunend aanwezig. Ik luister naar alle gebeden die mensen Mij opdragen. Altijd in de verhouding van hun nederigheid, oprechtheid, ijver en mate van willen. Want elke mens is helemaal vrij om Mij wel of niet in zijn doen en laten tot uiting te brengen. Waar Ik de wil om Mij te leven zie, daar blijf Ik al meer op de voorgrond dan waar die wil nog niet is.

Maar nooit ben Ik de bepalende, altijd blijft de mens in vrijheid de bepalende. Ik zie je oprechte wil, je verlangen en zeker ben Ik er om je te helpen Mij te leven uit je hart. Maar ook bij jou alles in de juiste verhouding zodat je groei tot volkomen waar leven ook een waarachtige groei blijft en een standvastige volmaaktheid in ware liefde je deel wordt. Zo ben Ik altijd in je hart en waar het past kom Ik in je daden tot uiting, groeiend naar volmaakte liefde, steun Ik je zonder je vrijheid te belemmeren. Je gebed zal verhoord worden, op de daarvoor juist bestemde tijd. Zoals alle gebeden die oprecht en zuiver zijn door Mij verhoord worden op de daarvoor juist bestemde tijd.

Leef dan in de vreugde te weten dat Ik in je hart altijd aanwezig ben, waar je altijd bij Mij kunt komen, waar je Mij altijd kunt voelen en ontmoeten. Tot Ik eens in volle glorie voor je sta.

Hemels Brood 2631

Mijn ware liefde is voor de mens een beveiliging, zodat zijn afdwaling geen definitief ongeluk voor hem vormt, zodat hij altijd de weg naar liefde terug kan vinden, die altijd voor hem openblijft. Want de mens heeft uit zichzelf geen kracht en in het vlees is hij zwak en zou verloren kunnen gaan, als Mijn eeuwig ware onbaatzuchtige liefde er niet altijd zou zijn en dat zou voorkomen. Maar hoe Mijn liefde dat doet is een geheim, wat voor de mens eerst nog verborgen gehouden wordt.

Want de mens wordt in zijn willen vrijgelaten, zodat het zijn keus kan zijn hoe hij wel of niet leeft. De zwakheid van het vlees wordt daarin niet belemmerd. Maar de wijsheid, die voortkomt uit Mijn ware liefde, weet daar heel juist en bevrijdend mee om te gaan. Zodat het ware geluk voor alle mensen behouden blijft. Niet dat het op aarde al zo’n gelukzaligheid is. Maar juist in die vrijheid van zijn, komt de zwakheid van de mens in zijn algemeen in veel onaangename situaties tot uiting. Dat is de mens onderling, wat daarin tot uiting gebracht wordt.

In Mijn liefde gevat zal geen mens werkelijk verloren gaan, hoe onaangenaam een situatie ook is. Het leed wat de mens treft, is gezamenlijk leed, overeenkomend met de gezamenlijke algemene afdwaling van de mens, die ook de individu treft in zijn goedheid, door alle zwakte.

Maar Ik heb jullie allen lief en Mijn liefde is ook individueel persoonlijk. Ik heb jou lief en ook jou geef Ik alles om tot waar leven te komen in de opperste gelukzaligheid.

Hemels Brood 2632

Wie mag jouw leven leiden? Jijzelf! Ik heb je de vrijheid gegeven je leven op aarde te leiden. Ik heb je daarbij wel een aantal adviezen gegeven in de vorm van de tien geboden. Het hoofdadvies wat Ik gegeven heb en nog steeds geef, is te leven naar wijze ware onbaatzuchtige liefde, omdat die ware liefde in alles voorziet en de ware oorspronkelijke levenskracht is die jij bent en die Ik Ben en die uit Mij aan jullie allen gegeven is.

Helaas zijn in de loop der eeuwen allerlei wetten en regels door mensen gegeven. Sommigen passen in het advies van Mij, maar er zijn er ook die dat niet doen en de mens erg kunnen verwarren. Als je in zo’n situatie komt, dat de aardse wet en regelgeving je in verwarring brengt, bedenk dan eens dit: aan wie is het uiteindelijk dat je verantwoording aflegt over je doen en laten op aarde? Is dat aan de mensen om je heen, aan de regering van je land, die voortdurend van beleid wisselt en ook van mensen wisselt, aan Mij, of aan jezelf?

Als je het Mij vraagt zou Ik zeggen: in de eerste plaats aan Mij, want Ik heb je het leven gegeven en geef het je nog. Maar Ik heb je ook de vrijheid gegeven, dus zou Ik daarbij zeggen, aan jezelf. Want alles wat je hier kiest en alles wat je overkomt, is aan jou om door te maken, jij moet het allemaal meemaken op deze aarde en dus is het aan jou in je vrijheid, om daar aan jezelf verantwoording over af te leggen. Maar daarnaast is er ook je medemens, want alles wat je doet of laat heeft ook zijn invloed, zijn gevolgen voor je medemens. Dus zou Ik zeggen, ook aan hen heb je een zekere verantwoording af te leggen.

Zie je, het is niet zo zwart of wit, het is niet een situatie van alleen doen wat de wet zegt en dan doe je het goed. Als Ik je een goede raad mag geven, leef naar de ware wijze liefde uit je hart, die gaat alle wet en regelgeving te boven, daarmee doe je het altijd goed!

Hemels Brood 2633

Ik ben vaak verborgen voor de mensen om hen de eigen keus te geven, ruimte om eigen beslissingen te nemen. Om de mens door zichzelf tot inzichten te laten komen. Maar wie Mij er om vraagt, die kan Ik daarbij helpen. Alleen zal Mijn hulp altijd zo zijn, dat het de mens groeiend naar volkomen liefde ten goede komt in die liefde en tegelijkertijd vrijlatend in zijn wil. Anders zou de zelfstandige ontwikkeling van die mens belemmerd worden en zou het niet zijn eigen besef kunnen zijn.

Stel dat je ergens geen besluit over kunt nemen en je gaat naar een goede vriend en vraagt hem wat hij zou doen. Je vertrouwt hem ten volle en wat hij zegt doe je dan ook. Het pakt goed uit en zo vraag je hem vaker en ook dat pakt goed uit. Dan ga je hem alles wat zich maar voordoet vragen en steeds doe je precies wat hij zegt en uiteindelijk doe je alleen nog maar wat hij zegt en nergens denk je meer zelf, je vriend ben jij geworden en zelfstandig ben je niet meer.

Kijk, zo is het niet bedoeld te zijn tussen jou en Mij. Het is bedoeld dat jij je keuzes uit ware liefde leert eigen te maken. En steeds als je Mij vraagt, zal Ik je helpen, maar altijd zo dat jij je eigen lessen leert, je eigen zelfstandigheid behoudt, je eigen inzichten verwerft en zelf tot de juiste keuzes van leven gaat komen, uit eigen inzicht en niet omdat Ik het je aangedragen heb.

Dus, verbaas je niet als je Mijn hulp niet lijkt te krijgen, want je krijgt die wel, maar Ik neem het niet van je over. Jij blijft jij. Totdat je uit eigen inzicht volmaakte liefde zelf bent!

Hemels Brood 2634

Ik laat je niet alleen, Ik ben altijd bij je. Ik laat je soms wel aan jezelf over, om je eigen kracht in Mij te ontwikkelen, om je sterker te maken in ware liefde uit eigen vrije keus. Maar Ik ben er altijd en je kunt ook altijd op Mij vertrouwen. In de moeilijkste omstandigheden, waar het soms lijkt dat Ik je losgelaten heb, ben Ik toch ook altijd bij je en bescherm je in Mijn ware wijze liefde voor jou.

Ook al ben je dan even op jezelf aangewezen, dan nog ben je niet los van Mij, dan nog draag Ik je, al is dat voor jou haast ongemerkt. Maar als je dan even heel stil bent in jezelf en even in jezelf voelt, dan voel je Mij toch en dan weet je ook direct weer dat Ik er ben en je draag op Mijn handen vol liefde. Ik laat je nooit alleen, Ik heb je eeuwig lief en in Mijn eeuwige liefde ben jij ook eeuwig geborgen, ook in de moeilijkste tijden. Het is begrijpelijk dat je dan even zoekt naar Mij, wat vertwijfeld raakt misschien. Maar dan ben Ik er alweer merkbaar en voelbaar.

In alle vrijheid neem Ik de moeilijkheden niet zomaar weg. Ze zijn er door het geheel van mensen en de afwijkingen van liefde. Maar Ik wijk nooit af van ware liefde en Ik heb alles in Mijn Hand van liefde. Ook jouw leven, dood en verder leven, ligt helemaal in Mijn Hand. Ik heb je lief, waarlijk lief. Heb jij Mij lief in het volle vertrouwen dat alles helemaal goed komt, in Mijn eeuwige oneindig grote wijze liefde voor jou, komt alles helemaal goed!

Hemels Brood 2635

In de Bijbel, geschreven door de Evangelsten in Mijn tijd op aarde, staat dat geen mens iets aan wat daar geschreven is, mag toevoegen of veranderen. Nu zijn er veel mensen die daaruit de conclusie trekken dat er behalve de bestaande Bijbel niets meer geschreven mag worden. Dat is niet wat Ik daarmee bedoelde en er zijn verschillende mensen die Ik in de loop der eeuwen geïnspireerd heb Mijn boodschap nog eens op te schrijven. En zij die dat gedaan hebben of nog doen of zullen doen, schrijven niets nieuws, dus voegen zij ook niets toe en veranderen niets aan wat de oorspronkelijke boodschap is.

Het enige wat zij doen, is Mijn boodschap op een dusdanige manier verwoorden, dat het door de mens van die tijd beter begrepen kan worden, juist inzicht geeft. En dat is dan ook juist heel goed. Los daarvan zijn er evengoed mensen die zonder Mijn inspiratie hun eigen ideeën opschrijven en beweren dat het Mijn boodschap is, wat niet zo is. Dat zijn misvattingen en niet Mijn boodschap. Voor die teksten moet je uitkijken. Maar hoe kun je het een van het ander onderscheiden?

Dat kan met het hart, door in je hart te voelen. Daarbij kan Ik je zeggen dat dreiging, beangstiging, belering, onderdrukking, dwang, e.d. niet van Mij zijn. Niet dat er geen gevolgen aan je daden zijn, ten goede of ten nadele van je welzijn, maar dat is niet Mijn keuze, dat is de keuze van de van liefde afdwalende mens, wat zijn effect op alle bewoners van de aarde heeft, zowel goed als niet goed. Lees wat je hart verkwikt, wat je bemoedigt, wat je zicht op liefde verheldert, wat je in ware liefde van schuld bevrijdt en laat al het andere los.