Hemels Brood 249 t/m 279

Hemels Brood  249

Rijp zijn. Wanneer is de vrucht rijp. Als ze goed gegeten kan worden, als ze goed smaakt, sappig is, vanzelf van de boom valt, als zij een rijpe kleur heeft. Zo kan een situatie een mens rijp maken. Dat wil dan zeggen, dat zijn inzicht zodanig geworden is, dat hij meer en meer kan opnemen van de geestelijke levenswaarden. Dat wil ook zeggen dat Ik iemand niet iets kan duidelijk maken, als hij daarvoor nog niet rijp is, als hij nog niet tot de daarvoor benodigde inzichten gekomen is of zelfs nog niet naar gezocht heeft. Rijp zijn heeft te maken met de innerlijke geestelijke groei van een mens.

Kijk, als je met verschillende waanideeën rond loopt, of misvattingen, vooroordelen, en dergelijke, dan heeft dat een effect op je leven. Dat brengt situaties met zich mee die je als onprettig kunt ervaren. Voordat er iets kan veranderen aan de waanideeën, de misvattingen, de vooroordelen, moet je die eerst bij jezelf gaan inzien, bij jezelf als zodanig gaan erkennen. Als je bereid bent om jezelf innerlijk te doorgronden om tot waar inzicht te komen, begint door allerlei situaties een rijpingsproces. Ieder mens is vrij om dit proces te gaan. Pas als je zover bent om, in alle waarheid en oprechtheid naar jezelf te kijken, ben je als het ware  rijp om tot inzicht te komen en als je die rijpheid hebt, krijg je de daarbij horende inzichten ook.

Zo wordt de mens als een vrucht steeds rijper tot hij uiteindelijk tot het volle inzicht is gekomen en zo volledig rijp is. Rijp voor het ware leven. Zo gaat ieder mens het proces van zijn leven als een rijpingsproces. Waarbij vele verschillende vruchten de verschillende mensen met verschillende wegen zijn. Ga jij ook zo je weg tot volle vruchtbaarheid.

Hemels Brood  250

Alleen maar liefde. Stel je eens voor dat je daar zou zijn waar alleen liefde is, niets anders als liefde in alle waarheid. Dat betekent: nergens meer leed, nergens meer ziekte of dood, nergens meer eenzaamheid, verdriet, strijd…..  Liefde, pure liefde is het eigenlijke doel van je bestaan, werkzame liefde. Geen luie liefde, luie liefde bestaat niet als pure liefde, luie liefde is eigenliefde. Nee, Ik bedoel ware zuivere liefde, zonder eigenbelang, dat is een werkzame liefde, zonder stilstand. Werkzaamheid naar elkaar uit ware liefde is een pure gelukzaligheid. Een gelukzaligheid die mensen op deze aarde proberen te bereiken door werken van eigenbelang, door werken voor vermeerdering van bezit, materieel bezit of bezit van macht of beide. Een gelukzaligheid die mensen proberen te bereiken met leugen en bedrog met allerlei vormen van onwaarheid.

En zo oud als de mensheid is, vanaf de val van Adam en Eva, blijft de mens voornamelijk hangen in de misvatting dat eigenliefde het ware geluk brengt, in de misvatting het zelf te kunnen en niet te willen loslaten wat zij in haar blindheid als het hare en het wezenlijke beschouwt. Ook Ik laat niet los, maar dan op een andere manier, Ik laat niet los jullie allen lief te hebben en het voorhangsel open te scheuren, zodat jullie gaan zien en geloven wat het werkelijke leven in liefde is en hoe je dat ware leven kunt leven! In alle vrijheid!

Want jullie zijn allen bedoeld om in in alle vrijheid van bestaan de volle gelukzaligheid van de ware liefde te leven. Met veel geduld wacht Ik tot bij jullie het besef tot het ware leven doorbreekt, het ware geluk en hoe je dat kunt gaan leven. Tot die tijd laat Ik een ieder los in zijn vrijheid maar niet los in Mijn liefde. Want zonder die liefde zou niemand bestaan, juist door die liefde zijn jullie, juist door die liefde ben jij!

Hemels Brood  251

Geen boodschap. Geen boodschap kan zo belangrijk zijn als die van het evangelie. Het evangelie is de universele boodschap aan alle mensen, waarin staat wat de bedoeling van het leven voor de mens is, wat het ware leven is en hoe de mens dit ware leven kan bereiken. In eerste instantie is deze boodschap verhuld gegeven. Dat Mijn evangelische boodschap eerst verhuld gegeven is, heeft te maken met de vrijheid van de mens, want wat de mens hier op aarde ook zal bereiken, het is de bedoeling dat hij dat in volle vrijheid bereikt. Alles wat de mens die nog geen zicht op zijn bestaan heeft, in onverhulde vorm wordt gegeven, kan zijn vrijheid belemmeren en als dwang opgevat worden, waardoor het moeilijk wordt om ware liefde in volkomen vrijheid te bereiken. En dat is de bedoeling.

Hoe verder de tijd rijpt, hoe meer de mens geestelijk groeit, des te meer zal hij zijn ware bestaan kunnen begrijpen zonder dat er van een opgelegde dwang sprake is en hoe duidelijker de uitleg kan zijn zonder schade te geven aan zijn ziel en proces naar volmaaktheid. Maar het herkennen van zijn ware bestaan zal van binnenuit komen en samengaan met zijn groei in liefde en het vermogen tot herkenning en erkenning van Mij in hemzelf. Als het evangelie voluit zonder verhulling gegeven zou worden aan degene die daar in zichzelf nog niet rijp voor is, dan zou hij het niet als zodanig kunnen herkennen, begrijpen en aannemen. Wel zou het hem verwarren en daarom is het evangelie voor lange tijd verhuld gebleven.

De tijd is nu rijp om in alle duidelijkheid Mijn evangelie aan alle mensen te openbaren. Want het is nu de tijd van keuze in alle vrijheid. In zijn vrijheid heeft de mens eerst lange tijd zijn bestaan kunnen ontdekken. Nu kan ieder mens zijn bestaan in vrijheid begrijpen en zo ook zonder gevaar voor de groei van zijn ziel Mijn evangelie ten volle verstaan, zodat Mijn evangelie nu meer en meer onverhuld wordt gegeven. Want voor ieder mens is het nu mogelijk om in zichzelf met Mij in contact te komen en daar zonder zijn vrijheid te belemmeren te verstaan hoe zijn leven bedoeld is.

Zo is de keuze van leven niet buiten de mens maar in de mens geplaatst en zo is het nu de tijd dat de mens zich daarvan bewust wordt en zijn keuze van leven in alle oprechtheid zelf maakt, uit zichzelf in zichzelf maakt. Jij bent en blijft vrij, maar je zult steeds meer in jezelf gaan begrijpen en verstaan, al naar gelang je in alle eenvoud, in volkomen vrijheid en zonder eigenbelang uit liefde leeft. Zo is dit de tijd van onderscheid: wie wil die komt, wie niet wil wordt aan zijn wil overgelaten, maar wordt daarmee ook overgelaten aan de consequenties van zijn, uit eigen vrije wil besloten wijze van handelen. Kom jij dan naar Mij, zodat je in Mij werkelijk vrij wordt van alle onaangename wereldse verschijningsvormen en genieten kan van Mijn volle liefde in jou en alle mensen.

Hemels Brood  252

Wachten. Soms moet een mens kunnen wachten voordat Ik zijn gebeden verhoor, want wat Ik doe voor één mens, komt allen ten goede. En Ik weet wanneer het het juiste moment is, Ik weet wanneer iets zo gebeuren kan dat het voor meerdere mensen heil heeft en vruchten brengt. Daarom kan het nodig zijn dat het gebed pas wat later in vervulling gaat. En dan is het belangrijk dat je op Mij blijft vertrouwen en de verhoring van je gebed blijft verwachten, hoelang het ook duurt. Maar als je in jezelf naar Mij luistert kan Ik je in jezelf ook laten weten dat het even (of wat langer) tijd vraagt voor Ik je gebed kan verhoren en dat Ik je, als je Mij dat toestaat, in je geduld wat daarvoor nodig is zal steunen. Al naar gelang de strekking van je gebed kan het ook zijn dat het vrijwel onmiddellijk verhoord wordt, of over een langere tijd verspreid stapsgewijze verhoord wordt, al naar gelang Ik zie dat het het beste is voor iedereen, voor alle betrokkenen. Want Ik ben Vader voor alle mensen en zo omarm Ik met alles wat Ik doe of toesta steeds alle mensen. In die omarming blijft alles binnen Mijn ordening van liefde en in verhouding met het handelen uit liefde voor ieder mens, daarbij ook steeds de vrijheid van ieder mens respecterend.

Aan de ene kant heel gecompliceerd, aan de andere kant ook weer heel eenvoudig. Want, wat voor jullie heel gecompliceerd en overweldigend groot is, is voor Mij eenvoudig, zoals voor jullie duizend jaar een lange tijd is, terwijl het voor Mij slechts een moment is. Toch heb Ik het voor jullie heel eenvoudig gemaakt: leef in alle oprechtheid en uit vrije wil, uit de liefde uit je hart, wat is: heb de Here uw God lief, heb Mij lief en heb uw naaste lief als uzelf, dat is alles wat Ik een mens naar alle waarheid adviseer te doen, zo eenvoudig als dat.

Hemels Brood  253

Dagelijks Hemels Brood. Dat is dagelijks een aanwijzing hoe je het leven vorm kunt geven, om de mens tot volkomenheid te helpen. Elk mens geef Ik dagelijks aanwijzingen, persoonlijke aanwijzingen. Maar die aanwijzingen komen niet van buitenaf, Mijn aanwijzingen komen van binnenuit, in het hart, in de stilte. Met in het hart bedoel Ik: de liefde, met stilte bedoel ik: zonder de eigen wil, de eigen invulling, zonder het verstandelijke denken. En met van binnenuit bedoel Ik: het vermogen wat de mens in zichzelf heeft, om in alle vrijheid en oprechtheid te voelen of iets waar is. Dat iets kan in hemzelf opkomen, maar kan ook ergens geschreven staan of door iemand hem gezegd worden, maar het voelen is binnen in de mens.

Het aannemen van dat iets is dan alleen juist als het in alle stilte, in alle oprechtheid met het eigen innerlijk besef overeenkomt. Als het met het eigen innerlijk oprechte en vrije besef van waarheid en liefde overeenkomt. Dat is het dagelijkse Hemelse Brood: alles wat overeenkomt met waarheid en liefde in alle vrijheid en de mens helpt tot de ware levensverhoudingen te komen in oprechte liefde voor iedereen. In alle stilte, dat is zonder eigen invulling, zonder eigen belang, ten volle vertrouwend op liefde en waarheid, ten volle vertrouwend op Mij, jullie Schepper.

Geef elkaar de ruimte om te leren leven naar de dagelijkse aanwijzingen die van Mij komen, wissel die met elkaar uit, in alle eenvoud, elkaar respecterend en elkaar steunend. Laat elkaar in liefde gaan bij verschil van inzichten, want wie kan werkelijk bepalen welk inzicht het enige juiste is? Laat dat dan ook maar aan Mij over en gun ieder de ruimte om te leren leven naar liefde en waarheid, om te leren leven naar zijn dagelijkse aanwijzingen, om te leren zijn dagelijks Brood in zich op te nemen, in zich te herkennen. Ja, Ik geef jullie elke dag van Mijn Brood, Hemels Brood. Op allerlei wijzen, in het algemeen, maar ook persoonlijk. Want Ik ken jullie allen, Ik ken jou en Ik heb jullie allen lief, Ik heb jou lief.

Hemels Brood  254

Wie zal Mij kennen. Hoe zal je Mij kennen. Leer daarvoor eerst jezelf kennen, kijk daarvoor eerst goed naar jezelf, ga daarvoor eerst bij jezelf kijken van waaruit jij handelt, wat is de motivatie van je handelen? Ik bedoel niet in het algemeen, maar Ik bedoel in elke situatie in het bijzonder, want in het algemeen kun je zeggen, ik ben er vóór om te handelen uit liefde en ik wil alleen uit liefde handelen, maar in de praktijk kan dat wel heel anders uitpakken. Daarom, als je jezelf wilt leren kennen, kijk er dan naar hoe je in de verschillende situaties in je leven handelt en uit welke motivatie dat is.

Als je zo oprecht in jezelf gaat kijken van waaruit je handelt, zie je ook Mij staan. Dat wil zeggen, dan je ga je de verschillende keuzemogelijkheden in jezelf ervaren. En Ik ben één van die keuzemogelijkheden. Hoe zal je Mij dan leren kennen? Door je keuzes, als je voor een handelwijze kiest en steeds opmerkt hoe die keuze uitpakt en welke motivatie eraan te grondslag lag, ga je onderscheid zien, dan ga je onderscheid ervaren. Wat komt uit jou en is op je eigen welzijn gericht en wat komt uit liefde en is op het welzijn van je naaste gericht. Wie ben jij dan en wie ben Ik?

Ik ben jou en jij bent Mij. Ik ben jullie allemaal en jullie allemaal zijn Mij. Maar, jij bent Mij in alle vrijheid en in die vrijheid kun je je eigen keuzes maken. En jouw eigen keuzes, maken, vormen dan je leven uit Mij. Zo vorm jij wie je bent door Mij en zo wordt Ik door jouw keuze gevormd door jou. Maar, of jij in je vrije keuze ook het ware leven leeft, dat is geheel aan jou. Het blijft hoe dan ook jouw keuze of je naar waarheid en liefde leeft of niet. Ik ben waarheid en liefde. En die waarheid en liefde leer je alleen kennen als je jezelf leert kennen. Want Ik ben jou en jij bent Mij. In waarheid van leven.

Hemels Brood  255

Genegenheid. Toegeeflijkheid. Lankmoedigheid. Dat alles ben Ik, geef Ik. En dat alles zijn jullie ook, kunnen jullie ook. Denk je dat Ik iets van je zou verwachten wat je in werkelijkheid niet zou kunnen? Wat heeft dat voor zin? Wat Ik zeg, is waar, wat Ik vraag of verwacht, dat kan. Ik ben er niet op uit het je moeilijk te maken. Hoezo zou Ik  het je moeilijk willen maken? Ik wil je alleen de weg wijzen waarlangs je in alle liefde en vrijheid gelukkig kunt worden. Kijk, er zijn allerlei wegen waarlangs je tot het ware leven kunt komen. Het ware leven van volkomen liefde in alle vrijheid. Jij bent degene die kiest. Alleen de  keuze die jij uit jezelf maakt heeft zin, heeft waarde. Welke waarde, dat ligt aan jouw keuze.

Maar Ik laat je niet zomaar een weg gaan waarvan Ik zie wat de gevolgen zullen zijn en waarvan Ik weet dat dat niet jouw bedoeling is. Het is niet Mijn wens je te laten modderen op een moeilijk begaanbaar pad. Toch is het soms nodig dat Ik je die weg een eindje laat gaan, of zelfs wat verder, zodat je ervaart welke obstakels die weg heeft, zodat je je bedenkt en uit vrije wil terugkomt en voor een andere weg kiest met minder obstakels. Ik kan je niet zomaar van je weg afhalen, want je bent vrij. Maar je ligt Mij heel na aan het hart en Ik zie graag dat het goed met je gaat, dus waar Ik kan openbaar Ik je de beste weg voor jou. Om je vrijheid te respecteren doe Ik dat zo, dat je steeds zelf kunt kiezen, maar ook steeds zelf de consequenties van je keuze ervaart.

En dan altijd nog ben Ik je zeer genegen, dan altijd verzacht ik die consequenties en neem ze in Mijn lankmoedigheid weg, zodra Ik zie dat je tot inzicht bent gekomen. Tot inzicht ten leven. Want daar gaat het om, dat je ten volle tot leven komt, dat is, dat je in alle vrijheid uit liefde leeft. Niet voor Mij maar voor jouw doe Ik dat.

Hemels Brood  256

Je bent op de goede weg. Is het niet liefde wat je nastreeft? Ik zie dat je het goed bedoelt en Ik zie dat twijfels je van tijd tot tijd bezighouden. Je twijfels hebben niet met gebrek aan liefde voor anderen te maken, je twijfels komen voort uit de moeite die je hebt om te accepteren dat je liefde niet steeds wordt aangenomen, dat je stank voor dank krijgt, dat je liefde als van geen belang opzij gezet wordt, dat je inzet om het goed te doen niet gewaardeerd wordt en dat daardoor het effect van je liefde in jouw ogen geminimaliseerd wordt. Daardoor ontstaan bij jou twijfels. Waar doe je het dan voor?

Weet je, als Ik Mijn liefde zou terugtrekken, omdat degenen die Ik liefheb, die Ik liefde geef, niet naar Mij omkijkt, Mijn liefde als van geen belang niet aanneemt, Mij niet ziet staan en zelfs geen enkele waarde hecht aan Mij of Mijn liefde, dan zou er niet veel van Mijn liefde overblijven en dan zou het op aarde ontzettend koud worden en geen mens zou een schijn van kans maken om te overleven. Maar Mijn liefde is niet afhankelijk van de goedkeuring van mensen of van het al dan niet beseffen van haar waarde. En Ik zeg je, de waarde van Mijn liefde voor het leven van de mensen is oneindig groot omdat Mijn liefde het enige ware leven is! Bedenk je dat eens.

En bedenk je dan eens hoe de doorsnee mens met Mijn liefde, dat is in werkelijkheid zijn leven, omgaat. Zou Ik dan niet volkomen vertwijfelt raken als Ik daarbij van de mens afhankelijk was? Wees jij blij, want met jouw liefde maak je deel uit van Mijn liefde, wat het ware leven is. Met jouw liefde voor andere mensen, met jouw inzet, leef je juist werkelijk! Niet wat de mens daarvan vindt is hier belangrijk, wat Ik er van vind is belangrijk, want als je liefde leeft, dan leef je Mij. Zou Ik dat niet belangrijk vinden?! Laat je niet vertwijfelen, leef!

Hemels Brood  257

Geen geweld, geweld is niet nodig om mensen tot liefde te bekeren. Een geweldige liefde is nodig, maar geen geweld, geen bombari. Als het niet in alle eenvoud, in alle waarheid lukt, laat het dan maar en dwing nooit, want de vrijheid van de mens is heel belangrijk voor een zelfstandig bestaan. Daarom is Mij er veel aan gelegen de mens vrij te laten in zijn keuze van leven. Om de mens in vrijheid te laten en toch op de juiste weg te brengen, dat is tot waarlijk leven te laten komen, heb Ik Mijn ordening zo ingericht dat hij in zijn vrijheid het onderscheid leert maken tussen leven en dood, geestelijk leven en geestelijk dood. Door dit onderscheid leert hij dan in zijn vrijheid voor het leven te kiezen.

Kijk, waar Ik die mens de vrijheid laat om zelf tot inzicht te komen en waar Ik daar geen dwang in Mijn ordening heb gelegd, daar kan het toch niet de bedoeling zijn dat mensen onderling elkaar Mijn leer van liefde met geweld gaan opleggen. Niet met letterlijk geweld, met wapendwang, maar ook niet met verbaal geweld, met verbale dwang. Er mag steeds opnieuw uitleg gegeven worden aan ieder die luisteren wil, er mag steeds opnieuw gewaarschuwd worden voor de consequenties van handelen zonder de ware liefde. Mijn evangelie mag de mens steeds opnieuw aangereikt worden, steeds opnieuw verklaard worden.

Maar het belangrijkste is dat het geleefd wordt. Want het leven naar Mijn evangelie brengt het meeste van haar strekking bij de mens over, belicht Mijn evangelie van ware liefde nog het meest en heeft ook daarmee het meeste effect. Zelf doen wat je een ander ten beste wilt aanraden heeft het meeste resultaat. Want daarmee maak je Mijn evangelie zichtbaar voor andere mensen. En iets wat zichtbaar goed is, wordt eerder aangenomen, als iets waarover verteld wordt dat het goed is, maar niet zichtbaar ervaren kan worden. Bovendien, als je iets goed vindt dan zou je toch dom zijn als je er niet naar handelt?!

Hemels Brood  258

Mijn leer is niet gegeven om veel aanhangers te krijgen, om veel mensen naar Mij te laten opzien, om Mij belangrijk te maken in de ogen van de  mensen of hooggeplaatst. Nee, dat is zeker niet de reden van Mijn leer, Mijn leer is gegeven om mensen te helpen zijn ware bestaan te zien. Om jullie inzicht te geven in het ware leven, zodat je in alle gelukzaligheid kunt leven, zodat je gaat begrijpen hoe je gelukkig kunt leven.

Want er is maar één manier van leven en dat is uit liefde, ander leven is er niet. Anders leven brengt geen waar geluk, geen ware vreugde. Mijn leer geeft jullie uitleg over de ware manier van leven tot ieders vreugde. Nooit om Mijzelf op een voetstuk te plaatsen, Ik sta naast jullie, Ik sta naast jou, Ik ben met jullie, Ik ben met jou. Ik ben een liefdevolle Vader, geen hoogverheven God, zie Mij als een liefdevolle Vader en Ik bén je liefdevolle hemelse Vader. Vertrouw Mij je angsten toe, vertrouw Mij je nood toe en Ik zal je bemoedigen en helpen in je nood, zo helpen, dat je steeds meer het ware leven gaat ervaren en inzien, zodat je heel wordt, volkomen wordt, jij en alle mensen.

Mijn leer is niet star en strak de letter, Mijn leer heeft een veel diepere betekenis dan dat. Je bent vrij en de liefde is vrij, maakt vrij. Hoe kan dan Mijn woord, Mijn leer strak en star de letter zijn? Nee, de letter is slechts een middel om Mijn leer aan te reiken, maar het hart is de plaats waar zij beleefd en geleefd wordt, waar Ik ben en waar je kunt voelen wat er precies met Mijn leer bedoeld wordt. Want de letters in het boek zijn de opgeschreven woorden uit het hart. Maar het hart is de plaats waar Mijn woord eerst komt, niet het boek. Bedenk dat en leef uit je hart! Leef uit liefde en leef vrij!

Hemels Brood  259

Vrij. Je bent vrij. Alle mensen zijn vrije wezens. Zoals de vogels vrij vliegen in de lucht, zo kan de mens zich vrij bewegen. Geestelijk gezien ben je vrij in het maken van je keuzes. De vogel vliegt vrij in de lucht, maar de lucht is niet zijn samenstelling, hij mag er vrij in vliegen maar de lucht is niet van hem. Zo ben jij als mens vrij, maar de omstandigheden waarin je vrij bent zijn je gegeven zoals de lucht aan de vogels gegeven is. Als je vrij bent om te kiezen, dan kan het toch niet anders zijn dan dat de gevolgen van je keuzes ook door jou te ervaren zijn, waar zou anders je vrijheid zijn? Vliegt de  vogel hoog, dan wordt de lucht ijler, vliegt hij laag, dan zijn er allerlei obstakels waar hij omheen moet laveren. Als zodanig kun je ook de keuze van leven van de mens zien. Met dat verschil dat de vogel zich zijn vrije vliegen niet op dezelfde manier bewust is als de mens zich zijn bestaan en zijn keuze van leven bewust is.

Kijk, jij kan en mag zelf voelen wat het leven is en zelf voelen dat je bestaat. Een vogel b.v. voelt zijn bestaan alleen door Mij, daar zit een groot en belangrijk verschil. En dan is er nog een verschil: doordat jij vrij kunt kiezen in jouw bewustheid van bestaan, kun je het leven aannemen of verwerpen, een vogel heeft die keuze niet. Juist doordat de mens kan kiezen, kan hij zichzelf als mens en als eigen zijn ervaren, juist daardoor kun jij jezelf zien. En weet je, zodra je jezelf ziet, zie je Mij, want je bent een evenbeeld van Mij, maar pas dan, als je je werkelijke zelf ziet, dat is als volkomen zuivere pure liefde in alle waarheid.

En dat kun je eigenlijk pas goed zien als je uit eigen vrije wil, dus door niets of niemand opgelegd, zelf kiest uit liefde uit je hart te leven. Liefde is licht, daarom wordt Jezus Christus ook het licht der wereld genoemd.

Hemels Brood  260

Het is niet werkelijk altijd even gemakkelijk om Mij in je hart te vinden. Dat ligt er echt niet aan of Ik er wel ben, want geloof Mij, in je hart kun je Mij altijd ontmoeten. Maar net zoals je in de mist de auto voor je niet ziet, terwijl die er wel is en de mist eerst moet optrekken voor je de auto kunt zien, net zo is het in je hart ook wel eens mistig, zodat je Mij niet ziet en die mist moet dan ook eerst optrekken om Mij in alle helderheid te kunnen ontmoeten. Kijk, en die mist is dan op zo’n moment bij jou bijvoorbeeld: je eigen ideeën, je eigen gerichte opvattingen of bepaalde misvattingen.

Je bent op weg, en daarom zullen niet altijd al je misvattingen, al je eigenwaan als mist een ontmoeting met Mij belemmeren. Maar als Ik zie dat je zover bent om één (of meer) van je misvattingen te gaan inzien, dan laat Ik het als mist tussen een ontmoeting van jou en Mij in staan, zodat je dieper in jezelf gaat zoeken, de misvatting ontdekt en opruimt zodat de mist weer optrekt waardoor je in jezelf weer een open en eerlijk contact met Mij kunt hebben. Op die manier worden van tijd tot tijd allerlei zaken, allerlei ideeën die niets met Mij van doen hebben, onder je aandacht gebracht en heb je de gelegenheid ze op te ruimen en geestelijk verder te groeien naar je einddoel: volkomen liefde in alle vrijheid!

Zie je, als je dit weet, dan hoef je nooit bang te zijn, als je Mij even niet in jezelf treft. Ik ben er zeker wel, zoek jij maar even in alle oprechtheid in jezelf en dan wordt je wel het een en ander duidelijk, waarna je Mij weer helder en duidelijk in jezelf zult ervaren en blij zult zijn dat je tot een hernieuwd inzicht bent gekomen. Ja, zo help Ik je dan stukje bij beetje verder. En niet alleen jij bent dan blij met het vernieuwde inzicht, ook Ik ben blij en alle Engelen met Mij!

Hemels Brood  261

Er is veel wat jullie nog niet weten, nog niet kunnen weten. Omdat je Mij nog maar voor een deel in je hart ervaart en voor een ander deel nog verder te leren hebt, nog misvattingen hebt, nog in het wereldse bezig bent. Toch, om je te helpen op de juiste weg van vrije volkomen liefde te komen of te blijven en maar ook vanwege de vrijheid van andere mensen, gebeuren er in je leven allerlei dingen.  Dat alles gebeurt binnen Mijn ordening van alleen ware pure liefde, niets van wat op aarde gebeurt, heeft niet Mijn liefde. Anders gezegd, alles heeft of wordt om gezet naar Mijn totale liefde. Kijk, als je dat nu weet en er gebeurt jou iets wat je niet begrijpt, wat je wellicht ook onaangenaam vindt, waardoor je het misschien onterecht vindt dat het je overkomt en waarvan je wellicht denkt, doet God mij dat aan!?! Daarop wil Ik dan zeggen: Ik, je Schepper, je Vader in Jezus Christus, doet jou niets aan, werkelijk, Ik ben en blijf voor jou en iedereen alleen liefde. Wat er ook gebeurt, hoe het ook gaat, je kunt ervan op aan dat Mijn bemoeienis alleen ware liefde is. Hoe het er voor jou ook uit lijkt te zien.

Hoe komt het dan dat bepaalde situaties zo onaangenaam voor je zijn? Daarop wil Ik je zeggen, het is geen straf op schuld, want Ik ben geen bestraffende God, Ik ben een liefhebbende God en in die grote liefde die Ik voor jullie heb vanuit Mijn volkomen zijn als jullie Schepper, zie Ik precies wat Ik voor je zielenheil laat gebeuren, zelf bewerkstellig of toesta. Maar altijd met jou en ieders zielenheil als enig ware doel en altijd uit grote liefde. Ik weet dat het niet makkelijk is, maar denk in een moeilijke of onaangename situatie er eens aan, dat Ik alleen liefde ben en je alleen liefde geef, alleen werk aan je zielenheil waar Ik kan, jou in alle vrijheid latend, iedereen in zijn vrijheid latend, terwijl Ik toch de liefde vasthoud. Ja, daarom zou Ik je willen aanraden, als het moeilijk voor je wordt, als het onaangenaam wordt, probeer dan in je hart bij Mij te komen en vraag Mij om Mijn liefde in die situatie aan jou te tonen. Of, als dat je niet lukt, probeer dan de situatie hoe dan ook als liefde van Mij voor jou te zien, probeer dan Mij te  vertrouwen en als het je lukt, zeg dan uit de grond van je hart: dank u Vader dat u zo goed voor Mij en voor ons allen zorgt.

Hemels Brood  262

Ben je blij met Mij? Of vind je Mij niet altijd zo belangrijk? Wat vind jij in je leven dan belangrijk? Ik, bijvoorbeeld, vind jou belangrijk. Ik, bijvoorbeeld, ben blij met jou. Daarom zou Ik je graag goed doen. Maar voor dat goed doen heb Ik jou nodig, heb Ik jouw aandacht nodig, jouw goedkeuring. Want je bent vrij. De keuze van leven is aan jou, niet aan Mij. Zo komt het dat Ik met Mijn goed willen doen moet wachten tot jij aandacht voor Mij hebt, tot jij om Mijn aandacht vraagt, tot jij jouw leven in Mijn hand geeft. En ja, dat doe je natuurlijk niet zomaar, je geeft natuurlijk niet zomaar je leven in iemand anders hand, zeker niet als je diegene nog nooit bewust gezien hebt in een zelfde materieel lichaam als jezelf hebt. Trouwens hoe zou je je leven ook aan zo’n ongezien en ongekend iemand kunnen overlaten, je hebt toch je eigen verantwoordelijkheid, dat geef je niet zo maar uit handen.

Heel goed. Geef dat ook maar niet zomaar uit handen. Maar wat is dat dan, dat uit handen geven. Want eerlijk gezegd, Ik zie het je regelmatig uit handen geven en niet steeds aan Mij, maar wel aan anderen uit je omgeving. Aan mensen om je heen die je zeggen dat je het zo en zo moet doen voor dat en dat resultaat en je gelooft hen en doet wat zij zeggen. Kijk, daarmee geef je je leven aan hen uit handen en vaak kom je dan bedrogen uit. Daardoor denk je, als ik bij de zichtbare mens al bedrogen uitkom, hoe zal ik dan bij een onzichtbare God wel goed uitkomen.

Dan moet Ik je eerst zeggen, dat Ik zo onzichtbaar ook weer niet ben. Het is alleen, waar kijk je. En als je nou eens niet buiten jezelf kijkt, maar in jezelf kijkt, dan zie je Mij. Niet in die zin materieel, maar jij bent eigenlijk ook niet materieel. Dat materiële lichaam heb jij gekregen om een zelfstandig eigen bewust bestaan in alle vrijheid in totale liefde te kunnen opbouwen. En aangezien Ik Zelf een vrij eigen bewust zelfstandig bestaan in volkomen liefde van eeuwigheid aan ben (en daarbij ook nog jouw Schepper) is een materieel lichaam voor Mij niet van belang. In die zin zou je jezelf, evenals alle andere mensen, als Mijn materiële lichaam kunnen zien. Maar Mijzelf kun je het beste zien in geestelijk opzicht en dan vooral in jezelf, daar waar in je hart waarheid en liefde is. Want Ik ben waarheid en liefde. En zie, als Ik jou dan vraag je leven in Mijn hand te geven, dan vraag Ik je eigenlijk alleen je leven over te laten aan waarheid en liefde.

Weet je, al zie je Mij niet materieel, als je waarheid en liefde “ziet”, bij jezelf en/of bij anderen, dan zie je Mij. En als je in jezelf zegt, Vader, ik laat het alles van nu af aan eens aan U over en je vertrouwt dan ten volle op de werking van Mijn liefde voor jou en alle mensen, dan zul je werkelijk nooit bedrogen uitkomen!

Hemels Brood  263

Gedachten. Met welke verschillende gedachten loop je rond. Positieve en negatieve gedachten wisselen elkaar af. Al naar gelang de situatie waarin je terecht komt je bevalt of niet bevalt. Op die manier schommel je als een blad aan de boom mee op de wind. Je laat je door elke situatie beïnvloeden op grond van eigen wensen en verlangens. Wat jij wilt maar niet gebeurt, maakt negatieve gedachten bij je los en wat je naar genoegen gaat, geeft positieve gedachten. Zo schommelen je gevoelens heen en weer tussen ongenoegen en genoegen. Met het aldus schommelen van je gedachten en emotionele gevoelens schommelt ook je handelen en zo schommelt dan ook je leven, alsof het los van jou staat, heen en weer, al naar gelang je handelen voortkomt uit ongenoegen of tevredenheid.

Zou je het willen stabiliseren? Stabiliseer dan eerst jezelf, laat je dan niet meer in de wisseling van gemoedsrust brengen door de  verschillende situaties. Houd het tevreden gevoel wat je krijgt bij een situatie die je bevalt eens vast bij een situatie die je niet zo prettig vindt en je niet zo bevalt. Want niet de situatie bepaalt dan je gemoed, maar jij. Aangezien je handelen gekoppeld is aan je gemoedstoestand, zul je in een  tevreden gemoedstoestand anders handelen dan in een ontevreden gemoedstoestand. Blijf je tevreden en bewaar je steeds je kalmte, dan zal je handelen vanuit die gemoedstoestand je leven anders vormgeven dan dan wanneer je ontevreden bent. Zo ben jij zelf degene die leiding geeft aan je leven. De situatie op zich heb je daarmee niet altijd in de hand, maar je handelen wel en daarmee ook de gevolgen.

Hemels Brood  264

Hoeveel misvattingen zijn er wel niet over Mij. Meer dan er mensen op aarde zijn. Want elk mens heeft wel meerdere misvattingen. Meer of minder belangrijke misvattingen. Waren die maar simpel te verwijderen, maar dat is over het algemeen niet zo, want de meeste misvattingen zitten muurvast. Men is dan zo van zichzelf overtuigd, dat er zelfs niet over gedacht wordt dat het eventueel een misvatting zou kunnen zijn, dus valt er ook niet over te praten. Als je bij jezelf toch eens zou willen kijken of er misvattingen bij je aanwezig zijn, dan zou Ik je willen aanraden, begin eens bij datgene waar je al zolang van overtuigd bent, van datgene wat je als een traditionele waarheid is bijgebracht. Durf daar mee eens in je hart bij Mij te komen en probeer eens je vaste overtuiging los te laten en naar Mij te luisteren. Als je overtuiging goed is, dan zal Ik je ook zeker zeggen dat hij goed is en je er ook nog bij uitleggen waarom het een juiste overtuiging is, maar als het een minder goede overtuiging is, gebaseerd op misvattingen, dan heb je de gelegenheid dat te gaan beseffen als Ik je mag uitleggen waarom het geen juiste overtuiging is. Deze zo verkregen ontdekking zou je dan misschien aan anderen kunnen vertellen die vergelijkbare misvattingen hebben.

Maar let op, als die mens zijn vaste overtuiging nog niet los kan laten, laat hem dan gaan en respecteer hem in alle liefde, zoals Ik jullie allen met alle misvattingen respecteer in alle liefde. Probeer nooit de ander met dwang te overtuigen, getuigen in alle zachtmoedigheid mag, overtuigen met dwang werkt het tegenovergestelde uit: de misvattingen worden nog steviger als een juiste overtuiging vastgehouden. Net als jij voelt ook die ander zich alleen veilig in een situatie waarin hij oprecht vrij gelaten wordt, oprecht gerespecteerd en geliefd wordt. Kom jij in die veiligheid bij Mij en breng in die veiligheid ook je naaste bij Mij.

Hemels Brood  265

Gaandeweg. Gaandeweg wordt het je duidelijk, gaandeweg zul je gaan inzien en begrijpen. Niet alles kan je in één keer helemaal duidelijk zijn. Zoals een gebeurtenis verteld wordt met de nodige informatie eraan vooraf om de strekking er van te kunnen begrijpen, zo verloopt ook je leven zodat je stuk voor stuk dat wat je nodig hebt, krijgt aangereikt om het leven te gaan begrijpen, beetje bij beetje kunt gaan begrijpen. Begrijpen welke samenhang jouw leven met dat van anderen heeft en welke samenhang jouw leven met Mij heeft.

Als je het wilt begrijpen, zul je het ook gaan begrijpen. Maar dat wat het belangrijkste is om daarvoor te weten zal ook het eerste worden gegeven – en dat is niet direct alles, niet direct de kern. Als je wel direct alles, direct de kern aangereikt zou krijgen, dan zou de betekenis ervan niet kunnen begrijpen, je zou haar diepte niet kunnen zien, omdat je de daarvoor nodige informatie niet hebt. Als je wilt leren tellen, heb je eerst de getallen nodig en hun volgorde. Je hebt er niets aan ze je door elkaar aangereikt worden. Als je dan gaat leren tellen, heb je daar pas wat aan als je ook de onderlinge waarden weet, nog meer heb je eraan als je weet hoe je de verschillende en de gezamenlijke waarde kunt berekenen. Dat alles gaat stapsgewijs, zonder een basis kennis over getallen en over rekenen kun je weer niet direct een ingewikkelde vierkantswortel berekenen. Moet je overigens eerst ook weten wat een vierkantswortel is en wat de zin van zo’n berekening is om er wat aan te hebben.

Zo is het ook met de diepere geestelijke achtergronden van je leven. Je bent hier om dat alles te ontdekken, te leren. Maar niet alles in één keer, stap voor stap, stukje bij beetje, zodat je steeds meer licht, dat is liefde, ziet en steeds meer licht, dat is liefde, geeft.

Hemels Brood  266

Wat siert de mens? Een mooie schitterende jurk? Of een hip pak naar de laatste mode? Of een super de luxe kapsel, sprankelend witte tanden, blitse schoenen en wat nog zo meer? Dat kan uiterlijk sierlijk zijn. Maar wat siert werkelijk. Voor Mij siert werkelijk: eenvoud, bescheidenheid, waarheid, zachtmoedigheid, geduld met elkaar, verdraagzaamheid, vredelievendheid, ernst, trouw, moed, oprechtheid, enzovoort. Hoe meer van dergelijke eigenschappen bij een mens aanwezig zijn, des te sierlijker is die mens. Al loopt die mens materieel gezien in lompen, voor Mij is hij dan toch sierlijk, al loopt hij in de meest modieuze kleding en versiersels van materiële aard, sierlijk is hij voor Mij pas om zijn eenvoud, bescheidenheid, barmhartigheid, enz. Je kunt je uiterlijk materieel gezien nog zo optutten en mooi maken, als het innerlijk niet is zoals Ik hierboven aangeef, heeft het voor Mij geen enkele waarde.

Ik zie het innerlijk en het uiterlijk is dan voor Mij gelijk aan het innerlijk. Dat wil zeggen: trek je de mooiste jurk of het mooiste pak aan wat je maar kunt vinden, Ik zie je uiterlijk zoals je innerlijk bent. Is dat vol eigen gewin, boosheid, onwaarheid en zo meer, dan zie je er voor Mij uiterlijk uit alsof je in lompen gekleed gaat, wat je materieel gezien ook draagt. Maar draag je lompen en heb je een rein en liefdevol waar en oprecht hart, dan zie Ik je uiterlijk alsof je prachtig gekleed bent, terwijl je materieel gezien lompen draagt. Weet je wat dat betekent? Dat je Mij niet kunt bedriegen, Ik zie alleen de waarheid en die kun je voor Mij niet met materie bedekken. En degenen die oprecht met Mij leven, zien op dezelfde wijze als Ik en ook hen kun je niet door het bedekken met materie bedriegen.

Kijk, zodra jij zelf naar Mij gaat zoeken en in liefde en waarheid gaat leven, kun je ook jezelf niet meer bedriegen. Eerst voel je je dan naakt, maar als je oprecht voor liefde en waarheid kiest en daaraan vasthoudt, zul je al gauw gekleed gaan, geestelijk gekleed, wat het uiterlijk materiële verre overstijgt!

Hemels Brood  267

Wat je ziet is wat je krijgt, wordt wel gezegd. Maar pas op, want geestelijk gezien is het eerder, wat je niet ziet is wat je krijgt. Niet dat het niet mogelijk is om het te zien, maar omdat je niet op de juiste manier kijkt. Want je kunt hier op twee manieren kijken, met je natuurlijke oog en met je geestelijke oog. En als je met je natuurlijke oog kijkt en verwacht dat je, wat je met dat oog ziet ook krijgt en je kijkt niet met je geestelijke oog, terwijl daar juist hetgeen je wel krijgt te zien is, dan krijg je niet wat je ziet maar wat je niet ziet, doordat je met het andere oog kijkt. Maar, hoe kun je met je geestelijk oog gaan zien?

Voor iemand die hoofdzakelijk nog met het natuurlijke oog kijkt en daarin een enorme ontwikkelingsgraad heeft, bijvoorbeeld wetenschappers, is dat verwisselen van het natuurlijke oog met het geestelijke oog niet bepaald makkelijk. Je laat niet gemakkelijk iets los waar je je hele huishouding op gebaseerd hebt, je laat niet zo gemakkelijk een wijze van zien, waar je een enorme oefening in hebt, gaan voor een zien waar je nauwelijks iets van af weet en waar je nauwelijks ooit oefening in gekregen hebt. Daar zul je dan eerst oefening in moeten krijgen. Ja, wie wil zien wat hij krijgt zal zich in het zien daarvan moeten oefenen. En daar waar hetgeen je krijgt geestelijk is, daar zal het ook alleen geestelijk gezien kunnen worden.

Het geestelijk oog bekijkt het geestelijke, daarmee kun je je innerlijk zien, je beweegredenen, je motivaties van je handelen, je aard, je liefde en geduld of je niet-liefde en ongeduld. Je geestelijk oog bekijkt die waarden en verhoudingen. En hoe meer je innerlijk kijkt, des te meer ga je zien hoe alles wat er gebeurt met elkaar in verband staat en met je innerlijke besef en motivatie van handelen in verband staat. Zo ga je zien waaruit je leeft en wat je daarmee krijgt.

Hemels Brood  268

Geef wat je hebt, meer kun je niet geven. Maar neem ook aan wat jou gegeven wordt. Neem de liefde die Ik je geef ook aan, neem het op in je hart en laat het schijnen vanuit je hart naar alle mensen. Probeer niet te geven wat je niet hebt, houdt het eenvoudig bij wat je hebt. Maar neem ook aan, neem ook aan wat je in liefde krijgt, wat je in liefde krijgt, in wat voor vorm ook. Neem het goede aan als liefde, maar neem ook al het andere aan als liefde. Laat zo alles liefde zijn en neem zo alles aan als liefde. Niets kan je meer kwetsen op wat voor wijze ook, als je alles aanneemt als liefde, mijn liefde. En als je alles kunt aannemen als liefde, dan wordt het nog sterkere liefde, dat zal je innerlijk verheugen en verblijden.

Denk je dat er nog iets is waarin Mijn liefde geen rol speelt? Dan vergis je je. Want er is werkelijk niets, maar dan ook niets wat niet Mijn grote liefde in zich draagt, wat niet Mijn grote liefde uitwerkt. Voor jou, voor allen. Ergens in je hart weet je dit ook wel en wil je daarop ook vertrouwen, maar soms zijn er van die situaties waar je toch even twijfelt: je had het toch werkelijk goed bedoeld en wat er gebeurt, is eigenlijk niet zo fijn. Je kunt dan even niet het goede, de liefde erin zien. Dan is er even een beetje eigenbelang bij gekomen, een beetje eigen verwachting, zo van: wie goed doet, goed ontmoet. Maar dat “goed ontmoet” heb je dan zelf ingevuld en wat er gebeurt lijkt dan niet goed.

Kijk, en dan moet Ik je zeggen, wat voor jou uiterlijk gezien niet goed lijkt te zijn, heb Ik toch allang voor jou en allen in Mijn liefde werking geplaatst en zal derhalve hoe dan ook uiteindelijk een goede uitwerking hebben, op Mijn tijd en op Mijn wijze weliswaar, maar toch. Het enige wat jij hoeft te doen is, al lijkt het nog zo slecht en zonder waarde, nog zo kwetsend en onaangenaam, het aan te nemen als Mijn werkzame liefde die nooit ophoudt en rustig in je hart te voelen wat het beste is om te doen of wellicht juist te laten. Jazeker, in je hart kun je dan altijd nog Mij vinden.

Hemels Brood  269

Elke dag is een goede dag. Elke daad is een goede daad. Elk mens is een goed mens. Als je de liefde betracht. Meer ligt er niet aan het leven ten grondslag als waarheid in volkomen liefde. Dat moet Ik jullie keer op keer voor houden om het goed tot jullie te laten doordringen. Want de mist die zich rond jullie verzameld heeft, is hier en daar haast ondoordringbaar dik geworden, dik geworden door misvattingen en eigenwaan. Ook is er veel goed bedoelde onzin wat niets met Mijn ware liefde te maken heeft. Niet dat dat op zich genomen zo erg is, maar het brengt je niet dichter bij het doel van ware liefde en daarmee brengt het je ook niet dichter bij het ware leven, dichter bij Mij. Je hebt die vrijheid, die vrijheid die heel belangrijk is voor jou als zelfstandig wezen en daarom zal Ik je ook niets verwijten, in Mijn liefde ben je hoe dan ook opgenomen.

Toch wil Ik je zeggen, het ware leven, leef je nog niet. Toch wil Ik je zeggen, glijd niet weg in de waan dat je niet meer kunt, dat er meer niet is, dat je meer liefde niet hebt, niet kunt bereiken. Want het kan wel, je hebt het wel, de mogelijkheid om in totale liefde te komen is er wel, ook voor jou! En met de groei in liefde en waarheid neemt de mist af, wordt dunner en dunner, waarmee je zicht beter en beter wordt. Die groei in liefde kun je maken, niet door jezelf te forceren tot volkomenheid, tot perfectie, maar juist door los te laten, door aan te nemen wat is en wat komt en door elke vorm van dwang naar jezelf en naar anderen los te laten. Laat de liefde van Mij zo vrijelijk in je hart stromen. Doe niets zelf, dwing niet jezelf, laat vrij, laat los en voel Mijn liefde. Neem die aan en straal die uit en de liefde groeit vanzelf verder.

Hemels Brood  270

Waar denk je wel dat je hier op aarde bent. Je bent hier op aarde in Mijn totale liefde. Want alleen in Mijn totale liefde kun je vrijelijk uitgroeien tot een zelfstandig wezen, tot een vrij eigen werkelijk zijn. Voor de vrijheid van de mens is het nodig dat hij de keuze kan maken tussen liefde en niet-liefde. En doordat de mens in zijn vrijheid nog vaak kiest voor niet-liefde, voor eigenliefde, lijkt het of hier weinig of geen liefde is. Lijkt het of deze wereld donker, koud en weinig of geen liefde heeft.

De mens kiest zelf weinig of niet voor het doen van liefde, daar is hij vrij in en door zijn keuze voor eigenliefde in plaats van naastenliefde verdonkert hij zijn zicht, vertroebelt hij zijn besef van zijn ware bestaan. Dat zijn bestaan alleen mogelijk is door Mijn totale onbaatzuchtige liefde, gaat volkomen aan hem voorbij. En Ik zeg je, niet één atoom zou bestaan als deze niet gevat zou zijn in Mijn totale volkomen zuivere liefde.

Daarom, waar de mens denkt dat op deze aarde weinig of geen liefde is, waar de mens denkt dat op deze aarde hoofdzakelijk kommer en kwel is, daar vergist hij zich deerlijk, want op deze aarde is Mijn grootste oneindige liefde, deze aarde is Mijn grootste oneindige liefde, is Mijn hart van oneindige liefde. Met deze aarde, op deze aarde, is de mens in het middelpunt van Mijn oneindige liefde, is die mens Mijn oneindige liefde. Kun je dat begrijpen?! En toch is het zo. En was het niet zo, dan was er geen mens, dan was er niets, want buiten Mijn liefde, buiten Mij, is niets.

Zo is alles Mijn liefde en zo is het liefde dat jullie hier zijn, dat jullie hier gelegenheid krijgen om tot zelfstandig vrije wezens in volkomen liefde uit te groeien. Maar, er is hier ook vrijheid, vrijheid om zelf te kiezen of je wel of geen liefde leeft. En hoe meer je die keuze in waar leven omzet, hoe meer je zult begrijpen wat Ik je hier gezegd heb.

Hemels Brood  271

Neem alles zo als het is. Blijf rustig, laat je niet verleiden tot ergernis over wat dan ook. Alleen dan ga je langzaam maar zeker de ware levens verhoudingen zien. Blijf zelf steeds in waarheid in alle rust en dan zal je ook steeds beter om je heen zien wat wel of geen waarheid is. Maar blijf dan steeds ook bij onwaarheid rustig, liefdevol en wend je tot Mij als het je gaat benauwen, wend je in vertrouwen tot Mij als je niet meer goed weet hoe er mee om te gaan. Leg je twijfels voor Mij neer en open je hart naar Mij zodat Ik je in je hart kan sterken, sterken met liefde, zachtmoedigheid en sterken om op een juiste zachtaardige manier vast te houden aan waarheid, zonder enige ergernis over onwaarheid van anderen.

De brede weg is je ergeren, je opwinden, boos worden, teleurgesteld zijn, verontwaardiging, enzovoort. De smalle weg is rustig blijven, je niet ergeren, niet laten teleurstellen, je niet opwinden, niet verontwaardigd worden, direct vergeven, in liefde blijven, in zachtmoedige waarheid blijven. Veel mensen gaan de brede weg, elkaar wijsmakend dat hun ergernis, hun verwijten, hun boosheid en wat dies meer zij, terecht is, dat wraak op wat hun aangedaan is, terecht is, dat de ander te verwijten is, enzovoort. De smalle weg gaan maar weinig mensen en van degenen die hem proberen te gaan, kiezen weer velen op een zeker moment toch nog voor de brede weg, omdat de smalle weg niet gemakkelijk te gaan is, je er vaak alleen loopt en je ook niet voor vol wordt gezien als je de smalle weg gaat. Maar uiteindelijk slokt de brede weg het leven op, terwijl de smalle weg juist tot leven leidt.

Hemels Brood  272

Goede daden. Goede daden kun je altijd doen. Maar leven uit je hart is nog iets heel anders. Want goede daden zijn vaak zoals de samenleving die wil, afgestemd op dat wat als goede daad gezien wordt. Ook vaak vermengd met verstandelijk inzicht. Uit het hart leven is moeilijker. Omdat niet iedereen het als goedheid herkend of omdat het moment niet als juist gezien wordt. Bovendien is handelen uit het hart niet concreet als de juiste handelwijze te bewijzen. Als er dan al bepaalde verwachtingen zijn en verstandelijke overtuigingen, dan kan een zuiver uit het hart komende handelwijze volkomen afgewezen worden als niet geschikt. Dan zeg Ik, laat het voor dat moment, laat het gaan en leg de ander jouw uit het hart komende juiste inzicht van handelen niet op, leg het hem voor en als het afgewezen wordt, dan laat je het. Wat zo zuiver uit het hart komt is in overeenstemming met Mijn wil van liefde, daarmee wordt dan ook niet jouw voorstel, maar eerder nog Mijn voorstel afgewezen. Daarom, laat jij dan maar los en laat het verder aan Mij over, laat je dan niet teleurstellen en blijf toch steeds naar je hart luisteren, blijf jij toch in alles op je liefde uit Mij vertrouwen en laat je niet ontmoedigen, kwetsen, pijn doen, want het blijft allemaal onderdeel van Mijn liefde en alles komt hoe dan ook goed door Mijn liefde. Kennelijk heeft de ander nog niet het inzicht om naar zijn hart te luisteren,dat zal dan voor hem nog komen, op een andere tijd en plaats. Daarom, wil de ander niet, kan de ander niet zien dat je uit je hart handelt, laat hem dan maar. Maar volg zelf waar je maar kunt je hart, want daarmee volg je Mij.

Hemels Brood  273

Geborgen. Weet je voor altijd geborgen in Mijn liefde. Hoe de storm ook raast, waarheen de wind ook blaast, je bent voor eeuwig in Mijn liefde geborgen. Geen mens heeft daar uit zichzelf zicht op hoe Ik de Mijnen leidt en hoe Ik de Mijnen zegen en geen mens heeft daar uit zichzelf zeggenschap over. Alleen het contact tussen jou en Mij geldt, niets anders en geen mens kan daar tussen komen. Ik ben de waarheid en het leven, er is geen ander. Ik openbaar Mij in je hart, op geen andere plaats. Mijn waarheid, Mijn leven is liefde, Mijn wezen is liefde in volkomen waarheid, daar doet geen mens iets toe of af.

Wil je weten hoe alles in elkaar zit, kom dan in je hart bij Mij, ontdoe je van alle eigen gerichte gedachten en wensen, van alle oordeel en stel je eerlijk en oprecht open voor een gesprek met Mij. En Ik geef je in je hart de antwoorden die je nodig hebt of Ik laat je door allerlei situaties tot inzicht komen. Je hoeft geen angst te hebben dat je Mij niet zult begrijpen, dat je Mij niet zult verstaan, als je werkelijk oprecht naar Mij toe komt, weet Ik jou zeker te bereiken.

Als je werkelijk op Mij vertrouwt, zul je Mijn kracht ook daadwerkelijk ervaren. Ik ben en Ik blijf daadwerkelijk volkomen liefde, voor jou en voor alle mensen. Wie het aanneemt heeft het, wie het niet aanneemt, heeft het niet. Dat is de vrije keus waarmee je een vrije wil hebt. Waardoor je jezelf als bestaan bewust bent. Ja, je mag er zijn zoals je bent! Je bent vrij! Neem die vrijheid in liefde aan, want alleen liefde is het ware leven. Laat het oordelen aan Mij, oordeel niet jezelf, oordeel anderen niet. Kom eenvoudig in je hart en leef daaruit wat je zelf innerlijk voelt. En laat ruimte aan alle anderen dat zelf te kiezen om zo ook of zo niet te doen.

Hemels Brood  274

Wat zijn hemelse tekenen? Voor wie zijn hemelse tekenen? En zijn hemelse tekenen nodig? Hemelse tekenen zijn voor de mens merkbare aanwijzingen die hem in de liefde van zijn hart treffen, zodat hij zich realiseert, dat er meer is dan het puur materiële. Deze hemelse tekenen zijn er voor mensen die verward dreigen te raken in de verschillende opvattingen over Mijn al dan niet bestaan, in opvattingen die gebaseerd zijn op meer of minder grote misvattingen en daarmee niets meer met reine waarheid te maken hebben, maar wel gepresenteerd worden als waarheid.

Als een mens verward raakt, doordat hij in zijn hart iets anders als waarheid voelt dan dat mensen zeggen dat waarheid is en hij in zijn twijfel aanneemt dat andere mensen het beter weten dan hij, dan zijn hemelse tekenen wel eens nodig om het verschil duidelijk te maken tussen dat wat hij in zijn hart voelt en goed is en dat wat door anderen gezegd wordt en niet goed is, als het niet met zijn hart overeenkomt. Dat gebeurt dan om hem te helpen vast te houden aan zijn eigen innerlijk juiste gevoel van waarheid en liefde. Met het juiste innerlijke gevoel bedoel Ik dan niet de innerlijke wens voor eigen genoegen.

Juist diegene, die waarlijk in verwarring komt, tussen de uit het innerlijk opborrelende juiste keus voor waarheid en liefde en de van buiten komende misvattingen die hem als zijnde waarheid en liefde worden opgedrongen onder allerlei valse voorwendselen, help Ik, waar dat zinvol is, met hemelse tekenen, om de misvattingen in te zien en voor de echte waarheid en liefde te kiezen. Maar net zogoed als er misvattingen zijn die aangedragen worden als de grootste waarheid en liefde, zijn er ook zogenaamde hemelse tekenen die in werkelijkheid helemaal niet van Mij komen. Die zogenaamde hemelse tekenen zullen iemand die in zijn verwarring oprecht zoekt naar waarheid en liefde niet bedriegen, want hij wordt door Mij voor die zogenaamde tekenen behoed. En de juiste tekenen zullen hem helpen op het enige juiste pad van waarheid en liefde te komen en te blijven.

Hemels Brood  275

Waar je waarheid en liefde leeft, daar heb je Mij naar je toe getrokken. Waar je zachtmoedig bent voor anderen, daar heb je Mij, waar je ruimte geeft aan anderen, begrip, aandacht, betrokkenheid, daar ben je Mij, want dat ben Ik. Waar je Mij niet bent, ben je het tegenovergestelde van Mij. Dit tegenovergestelde is liefdeloosheid, eigenliefde, onwaarheid, bedrog, egoïsme, enzovoort. Dit tegenovergestelde is hier als een prikkel aanwezig om iedereen in vrijheid te kunnen laten kiezen. Dit tegenovergestelde moet dan wel een consequentie hebben om het verschil tussen het een en het ander te kunnen bemerken en om de ware vrijheid in liefde te kunnen ervaren.

Maar denk niet dat Ik je ooit alleen laat. Voor je eigen bestwil ben Ik vaak op de achtergrond, maar toch altijd bij je, weliswaar op de achtergrond, maar toch altijd zo, dat je Mij, als je wilt, kunt vinden, bij Mij kunt komen en Mij alles wat je bezighoudt kunt voorleggen en met Mij bespreken. Ik luister dan naar jou, luister jij dan ook naar Mij? Daarmee bedoel Ik niet dat je zonder pardon moet doen wat Ik je zeg, maar daarmee bedoel Ik, dat je hetgeen Ik je adviseer in overweging neemt en wanneer je het er mee eens bent, dat je er dan ook naar handelt. Maar alleen als je het er in je hart mee eens bent en er dan ook zo naar wilt handelen. Want je bent echt niet bedoeld, zonder pardon, als een marionet Mijn suggesties, Mijn adviezen op te volgen. Als dat Mijn bedoeling was geweest, dan had Ik de aarde met haar bewoners wel heel anders ingericht, geloof Me. Wel denken veel mensen dat zij zonder pardon moeten luisteren en doen vervolgens wat zij letterlijk uit Mijn Bijbelse boodschap halen. Ook hen omarm Ik want zij menen het goed. Maar in waarheid is dat niet de bedoeling, dat is de bedoeling dat je vrij voor het doen van liefde in waarheid kiest, niet omdat Ik het je zeg, maar vrij!

Hemels Brood  276

In de loop der tijden is de menselijke situatie uitgegroeid tot wat zij nu is. Hoewel de mogelijkheid er steeds is geweest om de gezamenlijke volle liefde te kiezen, heeft de mens toch het meest voor eigenliefde gekozen en is dat gezamenlijk min of meer geaccepteerd. Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat het er nu dan ook heel anders uit ziet dan het er uit gezien zou hebben als er meer voor de gezamenlijke volle liefde gekozen was. Maar dat kan nog veranderen, want nog steeds heeft iedereen de gelegenheid om zijn wijze van leven te veranderen, zodat ware liefde de basis wordt van waaruit iedereen leeft en niet eigenliefde en materieel welzijn. Nu zorg Ik er nog voor dat de situaties gevormd worden naar een besef van werkelijk bestaan, nu nog wel. Maar uit liefde voor jullie zeg Ik je dat die situatie op een gegeven moment tot een verdeling komt. Dat wil zeggen, dat op zeker moment van ieder een werkelijke keuze verlangd wordt. En dat moment komt voor elk mens.

Niet omdat Ik die mens zijn vrijheid niet meer gun, maar omdat Ik weet dat als de mens in zijn vrijheid alleen nog voornamelijk voor eigenliefde kiest, hij de prikkel verliest om ooit nog in het besef te kunnen komen van zijn ware bestaan. En om dat te voorkomen moet er iets gebeuren. Misschien kun je je voorstellen zo’n gebeurtenis dan niet zo aangenaam voor die persoon is, want zijn afdwaling is dan haast compleet het tegenovergestelde van Mij. Als Ik hem dan in zijn eigen keus, in zijn eigenliefde loslaat, gaat hij de afstand tot Mij voelen in pijn en narigheid.

Maar loslaten zal Ik die mens dan ook nooit. En Mijn liefde zal dan ook nooit van hem weg zijn. In tegendeel, Mijn liefde zal zich juist enorm om hem erbarmen. En iedereen die in zijn vrijheid zover van het ware leven af gedwaald is door zijn steeds vasthoudende hoogmoed en eigenliefde, zal wel veel pijn te verduren krijgen, maar Ik zal hem zelf met Mijn liefde zoeken en terughalen, zoals een herder zijn verdwaalde schapen terug haalt naar de kudde. Vrees niet maar blijf jij, als het even kan, als een liefdevol schaap bij de kudde.

Hemels Brood  277

Er gaat geen seconde, nog geen milliseconde, ja geen enkel moment voorbij dat je niet Mijn gedachten bent. Er is geen mens die niet elk moment Mijn gedachte is. Je bent altijd en eeuwig Mijn gedachten. Dat betekent dat je ook altijd Mijn aandacht hebt, dat je altijd in Mijn liefde bent, dat je tezamen met alle mensen in Mijn liefde bent. In die liefde ben je een zelfstandig wezen en als zelfstandig wezen mag je zelf zijn, zijn wie je bent. Je bent wel voortdurend Mijn gedachte, maar in die gedachte ben je vrij. Zie het zo, Mijn gedachten zijn velen en jij hebt daar de keuze in, zoals elk mens daarin zijn keuze heeft. En aangezien elk mens daarin zijn vrije keuze heeft, brengt zijn keus iets voor hem en brengt zijn keus iets voor allen.

Toch blijven het Mijn gedachten. Dat betekent dat je nooit verloren kunt gaan. Nooit. Je kunt al de keuzes die je maakt zien als stukjes van Mijn gedachten waar je een puzzel mee legt, je levenspuzzel. Je kunt die keuzestukjes zo aan elkaar leggen dat het een hele mooie puzzel, een mooi geheel wordt, maar je kunt die stukjes ook anders aan elkaar leggen en er iets minder moois of in het geheel niet moois van leggen. De stukjes op zich zijn wellicht goed, maar de samenhang klopt dan bijvoorbeeld niet. Maar zoals jij kiest, zo kiezen ook anderen en leggen met jou hun stukjes in de grote totale puzzel. En die stukjes hebben dan ook een effect op dat deel wat jij legt. Zo kan hetgeen aan jouw kant van de puzzel ligt een bont geheel worden of meer harmonieus samenvallen. Daarmee wil Ik je zeggen dat je, ondanks je vrije levenskeus, niet alles naar je eigen hand kunt zetten, omdat anderen ook hun puzzelstukjes kiezen. De vraag is: kun je dat accepteren, kun je dan een puzzelstukje kiezen wat met de andere stukjes harmonieert, wat met de andere stukjes vrede maakt.

Hemels Brood  278

Als je Mij niet in jezelf, maar alleen buiten jezelf zou zien, hoe zou je dan kunnen weten wat het juiste handelen is, hoe zou je dan kunnen ervaren wat wel of niet goed is, hoe zou je dan in jezelf kunnen peilen wat wel of niet goed is, wat waarheid is en wat niet, hoe zou je dan in je diepste centrum zeker kunnen zijn. Want je kunt nog zoveel twijfels hebben over van alles wat er gebeurt, over je eigen aandeel en dat van anderen, over wat wel en niet goed is, maar ergens diep in jezelf weet je wat de basis is van je bestaan. En die basis ben Ik. Stel dat je die basis niet meer in je zou hebben. Als je diep in jezelf kijkt, diep in jezelf voelt, weet je wat Ik bedoel. Dan weet je dat waar jij naar zoekt, in jezelf is, in waarheid en liefde en dat Ik dat ben in jou.

Dat wezenlijke zijn is in ieder mens. Je kunt dat diep begraven onder allerlei eigen ideeën, verzinsels, meningen, eigenbelang, verstandsdenken, maar het blijft in je kern aanwezig, Mijn waarheid en liefde. En het is altijd zo aanwezig dat je het ook benut, hoe ver je ook afgedwaald bent, hoe verblind je ook bent. Wat je ook denkt, hoe vertwijfelt je ook mag zijn, Mijn sterke arm laat je toch nooit los, Ik ben toch altijd nog diep in jezelf aanwezig, bereikbaar voor jou aanwezig. Zoek Mij daarom niet buiten jezelf, want je zou niet gebaat zijn met Mij buiten jezelf. Hoe zou je Mij ook maar enigszins kunnen begrijpen, ook maar enigszins kunnen verstaan als Ik niet in je de verbinding met Mij gelegd had? En die innerlijke verbinding, dat aanwezig zijn van Mij in jou, zorgt er juist voor dat je Mij in alle zuiverheid van zijn kunt ervaren, dat je waarheid en liefde in alle zuiverheid kunt ervaren.

Als Ik buiten jou zou zijn, dan kon er zoveel tussen ons komen te staan zonder dat je ergens in alle waarheid zou kunnen peilen of Ik dat ben of niet. Nu heb je in jezelf de mogelijkheid dat te peilen zonder tussenkomst van wat of wie ook. En die mogelijkheid, dat innerlijke besef van waarheid en liefde heb Ik ieder mens gegeven. Naar dat besef kan ieder mens in zichzelf op zoek gaan, in zichzelf, zodat niemand de ware liefde vertroebelt door iemand anders hoeft te aan te nemen, iedereen kan ware liefde in eigen hart vinden. Gebruik dan je eigen zuivere innerlijke vermogen van waarheid en liefde als je twijfelt, als je Mij zoekt.

Hemels Brood  279

Van alles wat Ik de mens heb verteld over Mij, over het menselijk bestaan, over het leven, van dat alles is veel verkeerd opgevat, is veel verdraaid, is veel verkeerd begrepen, al dan niet met opzet. En mensen hebben elkaar bevochten op grond van hun misvattingen over Mij. Hebben gedacht Mij een dienst te bewijzen met hun oorlog en geweld. Maar het enige waarmee zij Mij werkelijk een dienst kunnen bewijzen, dringt niet tot hen door. Daarom houd Ik er niet mee op om Mijn woord van waarheid en liefde steeds weer opnieuw en op allerlei verschillende manieren aan de mens te geven. Opdat er toch, behalve het hart als zuivere bron van Mijn waarheid en liefde, ook andere bronnen blijven die de innerlijke bron van waarheid en liefde bij diegene waar die nog enigszins in werking is te steunen en hen te bemoedigen zich niet te laten overweldigen door wereldse meningen en opvattingen en zich niet te laten vertwijfelen door misvattingen, verdraaiingen en verkeerd begrip over Mij en Mijn rijk.

Er wordt gezegd, de Bijbel is Gods Woord, daaraan mag niemand iets veranderen, niemand iets afhalen en/of toevoegen. Ja, dat is zeer beslist waar. Maar Mijn Bijbels Woord is eerst gelegen in de harten van alle mensen en pas daarna door Mij in hun hart geïnspireerd door sommige mensen opgeschreven, ter hulp en ondersteuning aan de mens zoals Ik hierboven heb uitgelegd. En die inspiratie van Mij aan verschillende mensen geef Ik nog! Dat doet niets toe of af aan Mijn Woord wat eeuwig in elk hart in waarheid en liefde hetzelfde blijft. Wel laat Ik het steeds opnieuw door mensen opschrijven. Opdat het zijn kracht niet verliest en opdat het niet in verdraaiing verloren gaat. Maar kijk uit, want velen zeggen Mijn Woord te schrijven en schrijven hun eigen misvattingen erbij. Blijf daarom altijd alles toetsen in jezelf, aan je eigen bron van waarheid en liefde in jezelf. Dat is de enige plaats waar je zeker van kunt zijn. Vertrouw daar op.

Zou Ik stuk voor stuk alle misvattingen, alle verdraaiingen, al het onbegrip aanpakken en rechtzetten, de wereld zou de boeken die je dan kon volschrijven niet bevatten en over het nieuw geschrevene zou ook weer opnieuw misvatting, verdraaiing en onbegrip komen. Daar waar het werkelijk zinvol is zal Ik door deze en gene misvattingen, verdraaiing, en zo meer laten rechtzetten. Maar belangrijker is het, dat er ook steeds geschreven bronnen zijn die min of meer zuiver Mijn Woord van waarheid en liefde in alle vrijheid weergeven, zodat de mens die daarvoor rijp is ook juist geholpen wordt. En diegene die dat nog niet is, laat zich zijn misvatting, zijn verdraaiing toch niet afnemen, als een kind wat zijn speelgoed niet wil afgeven en een goede maaltijd niet tot zich wil nemen. Daarom, zoek niet de misvatting, verdraaiing, e.d. recht te zetten, zoek waarheid en liefde als basis van je handelen en groei daarin. Want dat is het ware leven. En het ware leven heb je in jezelf.

                                                *

Wees niet bang om je hart te volgen. Als je steeds hetgeen je hart je ingeeft met je verstand inperkt, ben je als een kunstenaar die een heel mooi kunstwerk wil maken. Maar elke keer als hij een deel gemaakt heeft, breekt hij het weer af, omdat hij bang is dat het niet mooi genoeg wordt. Een kunstenaar bij hem om de hoek wil ook graag een mooi kunstwerk maken, maar denkt niet dat hij het kan. Ach, denkt hij, dan maak ik maar een minder mooi werk, ik vind het gewoon fijn om een kunstwerk te maken. Hij ziet wel hier en daar tijdens het werken wat onvolkomenheden, maar werkt toch rustig door, zoals zijn hart hem ingeeft. Na verloop van tijd heeft de eerste kunstenaar alleen wat brokstukken, die op zichzelf genomen niet onaardig zijn, maar zeker geen kunstwerk vormen van enig belang. De andere kunstenaar heeft inmiddels zijn kunststuk af en ieder die het ziet is er enthousiast over. Zo mooi is het geworden. En het bijzondere eraan is, dat die delen die eigenlijk onvolkomen waren, aan het geheel een heel bijzondere uitstraling geven, waardoor een wonderbare harmonie in het geheel ontstaat. De kunstenaar is heel tevreden en roept verbaasd: dat wat ik als onvolkomen zag, is in het geheel juist de bijzonderheid en het mooie onderstrepend geworden. De eerste kunstenaar ziet het kunstwerk en begrijpt ineens wat hem gebeurd is: hij wilde boven zijn hart staan!