Hemels Brood 2326 t/m 2356

Hemels Brood 2326

Het gebrek aan liefde in de wereld is enorm. Er is een enorme afdwaling gaande, wat zich over de hele aardbol onder de mensen verspreid heeft. De druk waaronder de mensen gekomen zijn is groot en weinigen weten nog hoe zij Mij kunnen bereiken, werkelijk kunnen bereiken. Dat maakt het er niet gemakkelijker op. De aarde lijkt op een enorme woestijn, waar nog weinig groeit of bloeit, waar zo hier en daar nog een kleine oase is, maar verder niets dan dorheid, met zandstormen die het zicht belemmeren.

Toch, Ik heb gezegd dat de woestijn vruchtbaar zou worden, Ik heb niet gezegd dat zij zal groeien en bloeien en tot grote vruchtbare grond zal weerkeren. Dat heb Ik gezegd en het is Mijn Woord en Mijn Woord is Waarheid, eeuwig en altijd. Wat Ik zeg, zal zo gebeuren als Ik zeg.

Maar begrijp Mij goed, het zijn jullie mensen die de woestijn vormen, met jullie afdwalingen, jullie gebrek aan liefde. Jullie hebben die dorheid teweeggebracht. En als Ik zeg dat de woestijn zal groeien en bloeien, tot vrucht zal komen, dan bedoel Ik dus jullie. Jullie zullen tot vruchtbaarheid komen, jullie zullen tot groei en bloei komen. Met Mijn oneindige intense liefde voor jullie is dat mogelijk. Jullie zullen tot ware liefde komen, tot de eeuwige rijkdom in ware liefde, tot de eeuwige gelukzaligheid van ware liefde. Dat is Mijn Woord en Mijn Woord is waar en getrouw in alle eeuwigheid.

Hemels Brood 2327

Als je boven een bepaalde leeftijd komt, ben je geen kind meer. De onbevangenheid van de jeugd is weggesleten, onder bedwang gehouden door regels van fatsoen. Maar bij nader inzien is dat een loos fatsoen. Want bij veel mensen hebben is hun onbevangenheid vervangen door slimheid in hun handelen, om de regels van fatsoen ongemerkt te kunnen omzeilen. En zo is er eigenlijk nauwelijks werkelijk fatsoen. De mens heeft veel wetten geschreven, om zoveel mogelijk misdaad te voorkomen. Daarnaast heeft ieder land ook nog zoveel ongeschreven wetten, wat vaak benoemd wordt als een cultuur, dat is een specifieke wijzen van omgang met het leven, voor een bepaalde groep mensen. Per groep, per volk, kan dat heel verschillend zijn. Bij het ene volk kan bijvoorbeeld een gebaar betekenen dat je gek bent, terwijl hetzelfde gebaar bij een ander volk kan betekenen, dat je geweldig goed bent. Dus bij het ene volk is het niet te best als je dat gebaar maakt, terwijl het bij het andere volk juist gewaardeerd wordt, als je dat gebaar maakt.

Je kunt dat nergens in een officiële regelgeving, in een geschreven wet vinden. Toch is het belangrijk om te weten. Terwijl het nog niet eens de eigenlijke wetten van waar leven zijn. Terwijl de werkelijke wetten van waar leven universeel zijn, voor iedereen gelijk gelden.  En deze eigenlijke wetten, die van Mij komen, die het allerbelangrijkst zijn voor het ware gelukzalige leven, nauwelijks aandacht krijgen. Terwijl Mijn wetten voor ieder mens eenvoudig in zijn hart te vinden is, zachtmoedig en eenvoudig is, namelijk alleen gebaseerd op liefde, onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 2328

Haast ongemerkt maken mensen hun keus meer en meer voor het materiële en minder en minder voor elkaar. Nu is het materiële zo belangrijk geworden, dat het besef er voor elkaar te zijn, er zelfs nauwelijks meer is. Families zijn nauwelijks meer bij elkaar, vader en moeder werken, om het huis, de auto’s en alle andere materiële dingen te kunnen bekostigen. Veel jonge mensen staan los van enige familieband en voelen zich onbeschermd, als zij zich niet aansluiten bij een groep, die vaak een niet zo’n beste geaardheid heeft. Uit verveling of uit hebzucht of uit beiden. En zo wordt de mens meer en meer een soort van robot, die zijn eigenheid opgeeft voor, ja voor wat? Want het geeft geen geluk, het geeft geen voldoening.

Een kind op aarde heeft leiding nodig. Heldere, duidelijke en liefdevolle leiding. Het weet en kent immers niets. Ik zeg je, jullie zijn allemaal als kinderen, je weet en kent eerst niets van Mijn Rijk, Mijn liefde, van waar leven. Jullie hebben Mijn leiding nodig en Ik geef jullie die leiding. Maar niet zonder dat Ik jullie kennis laat maken met alles wat er is, met de verschillen tussen leven en dood, goed en kwaad, prettig en onprettig. En hoewel Ik velen laat gaan in hun materialisme, heb Ik me toch nergens teruggetrokken, Ben Ik er toch nog steeds naast jullie allemaal en Ik leid jullie over deze aarde, door de woestijn, tot waar gelukzalig leven in eeuwigheid voor iedereen.

Hemels Brood 2329

Niemand is al helemaal volkomen liefde uit eigen vrije keus. Uit Mij is iedereen volmaakte liefde, maar uit zichzelf nog niet. Jij bent Mijn volmaakte liefde, nu is het aan jou om ook in je keuzen die volmaakte liefde te zijn en te blijven. Dat is in het kort het doel van je bestaan op aarde, om zelf uit eigen vrije keus volkomen volmaakte onbaatzuchtige liefde te worden en te blijven.

Naar eigen vrije keus. Kort gezegd, maar niet zo gemakkelijk gedaan. Want er iedereen op deze aarde heeft te maken met de verleiding om zijn keuze niet naar onbaatzuchtige liefde te maken, maar naar eigenliefde, naar eigengewin. Maar mensen hebben daarbij ook mogelijkheden gekregen waarmee hij zijn afdwalingen kan toedekken, zodat ze niet gezien worden. Door mensen worden ze dan misschien niet gezien, maar door Mij wel. Vaak denkt de mens dat wat niet door zijn medemensen bemerkt en gezien wordt, ook niet zoveel kwaad kan. Als je uit een ketting een schakel vervangt voor ander materiaal, wat niet zo sterk is als het originele materiaal en je denkt dat dat geen kwaad kan, want niemand heeft dat gezien en bemerkt, dan gaat er toch iets mis als de krachten op de ketting groter zijn, dan die verwisselde schakel, dat kun je je bedenken. Hetzelfde is het met alles wat je doet en buiten de liefde omgaat. Ook al merkt niemand het, in het grote geheel heeft het toch iets gedaan, vergeet dat niet. Alles is belangrijk, tot in het kleinste detail. Want alles is gemeten, alles is gewogen, alles is precies passend gemaakt. En als de mensen het misschien niet zien, toch, wat van liefde afdwaalt, laat zijn sporen na en Ik zie het, Ik weet het. En Ik zeg je, het is nooit zonder gevolgen.

Maar al kiest iemand niet altijd voor ware liefde en al heeft dat gevolgen, Mijn liefde blijft toch eeuwig nog jullie allen dragen, ook jou, als je soms nog niet voor liefde kiest.

Hemels Brood 2330

Wie zijn kwaadheid weet om te zetten in ware liefde, wint daar niet alleen een verbetering van de situatie mee, maar wint daarmee ook groei voor zijn ziel in waar eeuwig leven. Want alleen liefde is waar en eeuwig leven. Ook al bemerk je dat niet direct. Want waar leven is voor het natuurlijke oog niet te zien. Het aardse leven is te zien, het natuurlijke leven is te zien, maar het geestelijke leven, de ware liefde, is op die manier niet te zien, hooguit te voelen. In de kern van het hart te voelen. Het is als een blijdschap, een vreugde, een dankbaarheid in de kern van het hart te voelen.

Er is veel wat mensen onder voelen verstaan. Maar dat voelen van waar leven, dat voelen van blijdschap, van vreugde, van dankbaarheid is een bijzonder gevoel, een apart gevoel, wat niet zo gemakkelijk te omschrijven is. Het is een blijdschap waarbij niets meer moeilijk is, alle problemen vervagen tot niets, voor iedereen die liefde voelt, gaat het verstand niet verloren. Wie kent dit gevoel, die blijdschap, die levensvreugde!

Die vreugde, die in jullie allemaal is en in jullie allemaal door jezelf gevonden kan worden. Het ware leven wil in jezelf gevonden worden, de blijdschap, de levensvreugde wil in jou gevonden worden. Kom en vindt het, laat het toe, laat het in je hart toe. Laat geen onaangename situatie je de toegang tot de kern van je hart, tot de ware levensvreugde beletten. Wees blij met het ware leven, wees blij met ware liefde, wees gelukkig met het goede ware leven wat je in je hebt en bent!

Hemels Brood 2331

In alles is Mijn liefde, maar de mens ziet het niet. Geen geloof is zo sterk dat het Mijn liefde in alles ziet, altijd is er wel een zekere blindheid die het totaalzicht belemmert. Toch menen veel mensen een totaalzicht te hebben. Het is hun zicht en hun zicht is hun totaalzicht. Over hun leven ja, maar nog niet over de totale oneindigheid, nog niet over de eeuwig onveranderlijke onbaatzuchtige ware liefde. Nog niet over Mij.

En juist diegenen die beseffen dat zij nog lang niet het totaal overzien, Mijn liefde in alles zien, juist hen kan Ik meer en meer de ogen openen en juist hen kan Ik meer en meer laten zien van Mijn liefde in alles. Want zij hebben een zekere nederigheid. Een nederigheid die niet een misplaatste minderwaardigheid is. Een nederigheid welke het besef is, dat zij uit Mij zijn en alleen daardoor leven, door Mijn enorme liefde.

Een nederigheid welke het besef is dat alles wat zij kunnen door Mijn liefde mogelijk is en nergens door een eigen verdienste. Zij zoeken dan ook niet naar veel aards welzijn en werelds genoegen en toch hebben zij een zeker welzijn, zonder wereldse genoegens. Dat is een geestelijk welzijn, welke boven ziekte, pijn en dood uitgaat. Maar in de wereld hebben zij geen plaats. Daarom worden zij in de wereld niet gezien, niet gehoord, niet geloofd. Hun zicht is dan ook niet op de wereld, maar op waar leven. Hun zicht is Mijn zicht. Voor de wereld zijn zij blind en in nederigheid dragen zij die blindheid. Maar in het ware leven zien zij helder en klaar. Wees blij als je in het wereldse blind bent, in het ware leven zie je des te meer. Juist in ware nederigheid zie je van het ware leven des te meer!

Hemels Brood 2332

Een verhaal heeft altijd twee kanten. Hoor je het verhaal van de ene betrokkene en hoor je het verhaal van de andere betrokkene, het zullen steeds twee verschillende verhalen zijn, over de zelfde gebeurtenis. Elk mens is verschillend en zo ervaart ieder mens een situatie ook verschillend. Deze verschillen hebben vooral ook te maken met de eigen gerichte invulling die iemand aan een situatie geeft. En daarbij komt dat ieder over zichzelf, zijn eigen handelen, meestal geen zuiver beeld heeft. Hij heeft het altijd met de beste bedoelingen zo en zo gedaan en gezegd.

Veel mensen kunnen niet zuiver en oprecht naar zichzelf kijken, naar hun handelen kijken en inzien dat daar misschien toch wat aan te doen was geweest. Iedereen bedoelt het goed, maar hoe het op de ander overkomt, daar is geen zicht op, geen aandacht voor. En zolang dat aan beide kanten gebeurt, zal er ook weinig begrip voor elkaar zijn. Ben je in een situatie terecht gekomen waarbij je denkt, ik heb het toch allemaal goed bedoeld, rustig en eerlijk gezegd en je komt toch in onmin met de ander, kijk er dan toch eens naar hoe je misschien onbedoeld, bent over gekomen. Misschien heb je werkelijk alles rustig en vol liefde gedaan en gezegd, toch kan het evengoed zijn, dat het bij de andere zo niet is overgekomen. Dat diegene al bij voorbaat een negatief beeld had en daardoor je goede bedoelingen, je rustige opmerkingen, niet als zodanig zag en opnam.

Het kan buiten je schuld liggen, maar houd er rekening mee. Blijf dan toch in liefde en luister naar de ander. Verwacht niets, zoek ernaar toch de ware liefde over te brengen, eis geen luisterend oor terug, eis geen liefde terug, verwacht niets en blijf in geduld en in liefde.

Hemels Brood 2333

Leef je liefde voor Mij aan je naaste. Dan leef je goed. Want al naar gelang je je naaste behandelt, leef je Mijn ware liefde. En juist dat is niet zo gemakkelijk. Mij liefhebben, als je weet dat Ik totale ware liefde Ben, zal niet zo moeilijk zijn. Maar je naaste, die nog zeker geen ware totale liefde is, die regelmatig je helemaal niet zo prettig behandelt, die je soms bedriegt en liegt, die liefhebben is veel moeilijker.

Toch zeg Ik dat je hem het beste kunt behandelen alsof hij Mij is, alsof hij wel totale ware liefde is en doet, alsof hij je beste vriend is. En nu juist dat kun je dan moeilijk. Iemand die jou tekort doet, liegt en bedriegt, behandelen alsof hij het goed doet, je vriend is? Dat heeft diegene niet verdient, die verdient straf en jij zult daar wel voor zorgen. Zo gaat dat bij jou en bij veel mensen.

Maar nu wil Ik je wel vertellen hoe het eigenlijk zit. Want wat iemand doet en hoe hij handelt, gaat in eerste instantie Mij aan. Als iemand afwijkt van ware liefde, dan gaat dat Mij aan. En dan is het aan Mij om diegene daarvoor aan te pakken. En dat gebeurt ook. Maar wel zo, dat het iedereen ten goede komt, dat het de ziel van diegene in groei naar ware liefde ten goede komt. Juist zo heb Ik alles ingesteld, geordend en zo is Mijn ware liefde werkzaam voor jullie allemaal.

Ja, als jij dan op eigen houtje diegene wel even de les zult leren, waar blijf Ik dan? Ik overzie en weet alles, veel meer dan jij. Kun je het dan niet beter aan Mij overlaten hoe en wat te bepalen voor iemand die van liefde is afgedwaald? Kom in je hart bij Mij en Ik laat je weten hoe daar mee om te gaan. Want gevaar mag je aanpakken en van liefde afwijkend gedrag mag je ook aanpakken. Moeilijkheden of gevaar mag je proberen te voorkomen, waar dat kan. Maar doe dat steeds met gevoelens van vriendschap, houd daarbij steeds vast aan Mijn liefde. Dan handel je in Mijn Naam, dan geef je het in Mijn Hand. En wanneer jij niet meer weet hoe het beste te handelen of hoe in gevoelens van vriendschap te blijven, laat je het in het volste vertrouwen dat het goed komt, aan Mij over!

Hemels Brood 2334

Stil zijn, in jezelf stil zijn, al je gedachtegangen stop zetten, over niets meer nadenken. Dat is voor de meeste mensen helemaal niet gemakkelijk. Er is zoveel herrie, zoveel geluid om mensen heen, het is bijna niet mogelijk om echte stilte mee te maken.

Hoeveel lawaai er ook om je heen is, toch kun je in jezelf wel stil zijn en toch kun je het lawaai om je heen afzetten, niet horen, alsof het er niet is. Want juist als je eens in jezelf stil bent en eens even nergens over nadenkt, kun je de werkelijkheid gaan voelen, de werkelijkheid in jezelf. Dan kun je gaan voelen wat er in en om je heen gaande is.  Dan kun je gaan voelen wat waar is en wat niet. Dan kun je gaan voelen wat wel en geen liefde is in jezelf. Dan kun je jezelf gaan voelen en de anderen om je heen, zoals jij en zij werkelijk zijn.

In stilte kun je een geluid horen en weten welk geluid het is. In stilte kun je Mijn stem horen, voelen en weten dat het Mijn stem is. In stilte kun je Mij voelen, Mijn liefde voelen en in jezelf zien wat Mijn liefde voor jou en alle mensen doet. In stilte is veel te horen, veel te bemerken, veel te weten, veel te voelen. Stilte is dus niet niks. Het is de rust in jezelf, zonder te denken over al het wereldse. Maar het is wel het luisteren naar het Hemelse klare water, de stromen van waar leven, van ware liefde uit Mij in jou.

Hemels Brood 2335

Wie kent al de geheimen van de aarde en alles wat zij draagt of in zich heeft? Er is nog geen mens die van het ware leven al alle diepten en hoogten kent . Maar de weg om dat allemaal te gaan zien en begrijpen is er wel. De mogelijkheid om in de diepten af te dalen en alle hoogten te beklimmen is er wel. Wie kan er op aarde op alle plekken tegelijk zijn, op de bergen, de vlakten, de diepten, in de zeeën en de meren, in huis en op het land, overal tegelijk?

Ik Ben er, overal in de diepten, in de hoogten, in de huizen, op het land. Ik Ben er en voor wie de ware ogen heeft, ben Ik daar en overal te zien. In het geestelijke ben Ik, alsook in het natuurlijke, want Ik Ben Schepper van alles in alles, altijd, eeuwig. Ieder mens kan Mij aan zich eigen maken door de liefde, door naar liefde te leven, alles uit ware liefde te doen. Want Ik, Die alles Ben, alles geschapen heeft, alles in Zijn Hand heeft, Ik heb Mij dienstbaar gesteld in Mijn enorme liefde aan alle mensen, aan jou. Ja zeker, ook aan jou.

Als je wilt, kun je Mij, in jezelf, jou laten Zijn, of hetzelfde is dan, dat jij in jezelf en van jezelf bewust Mij kunt zijn: schepper. Maar de basis van alles is liefde en alleen liefde kan nieuwe werelden scheppen. Zo kun je dan ook alleen ware schepper zijn in liefde. Zo kun je alleen zelfstandig en van jezelf bewust Mij zijn in onbaatzuchtige ware liefde. En zodra je dat helemaal bent, ben je ook overal op hetzelfde moment, zie je ook alles op hetzelfde moment.

Maar je komt niet in één keer in de totale ware liefde. Dat is een proces, wat met stapjes gaat, langzaam maar zeker. De één wat sneller dan de ander. Vindt die zekere weg, die je tot alles in Eén brengt, die je tot je Schepper brengt en je met Mij, je Schepper, verenigt, terwijl jij dan toch ook jezelf bewust blijft.

Hemels Brood 2336

Geven en niet nemen is de omgedraaide wereld voor veel mensen. Toch kunnen sommige mensen geven van het weinige dat ze hebben, terwijl anderen niets kunnen geven van de overvloed die ze hebben. Maar het beste om te geven is ware liefde. Als je daar niet veel van hebt, hoe kun je daar dan van geven? Maar juist degenen die werelds gezien veel hebben, die materieel gezien veel hebben, kunnen daarvan niet geven. Omdat zij weinig liefde hebben.

Daaraan kun je zien dat geven niet verbonden is met aardse welstand, met materieel bezit of zelfs niet met veel bezit van macht en aanzien, maar van bezit van liefde. Kunnen geven heeft dus veel meer te maken met overvloed aan liefde, liefde in het hart. Je hoeft dus ook helemaal niet veel te hebben in werelds opzicht, in materieel opzicht, om veel te kunnen geven. Juist daarom kan iemand die aards gezien weinig of niets heeft, toch heel veel geven, heel veel liefde geven.

Want materieel bezit op aarde is iets heel anders dan het bezit van liefde. En doorgaans gaat een groot bezit aan liefde niet samen met een groot bezit aan geld, goederen, macht en aanzien. Het ware geven zit dan ook niet in materieel geven, maar in het geven van ware liefde. Wat je niet hebt, kun je niet geven. Maar van ware liefde kun je altijd geven, als je met Mij in verbinding bent en Mij er om vraagt je de nodige liefde te geven.

Want bij Mij is eeuwig ware onbaatzuchtige liefde voor iedereen en iedereen mag daarvan geven zoveel hij wil. Want iedereen die liefde wil geven, die vul Ik met overvloed aan liefde, wie geeft, die krijgt!

Hemels Brood 2337

Geef de moed niet op. Als het je te moeilijk wordt, geef dan toch de moed niet op. Soms is er heel veel voor nodig om een klein stapje verder te komen en dan lijkt het alsof het allemaal de moeite niet waard is. Dan ben je geneigd om het op te geven. Alleen, wat geef je op? Want hoeveel weet je van wat er achter de schermen gebeurt, wat weet je dat dat je moeite aan goeds doet, wat jij niet ziet? Houd vol, juist ook als het moeilijk wordt, want ook dan is er juist veel te winnen, door vol te houden.

Alle moeite voor het goede, al is het met nog zo weinig resultaat, heeft zin, heel veel zin. Want ook kleine beetjes goeddoen, al kosten die grote moeite, helpen mee in het grote geheel. Of denk je dat in een uitgebreid rader systeem dat kleinste radertje wel gemist kan worden? Dat kleinste radertje in een groot systeem kan niet gemist worden. Alle raderen, zelfs de hele grote, zouden stil komen te staan.

Ik heb je in dat grote raderwerk, wat Mijn Schepping is, als klein radertje net zo nodig als de grote raderen. Jij Bent net zo goed Mijn liefde als ieder ander en jij bent voor Mij net zo belangrijk als de volmaaktste onder jullie. Jouw moeite is Mijn moeite en jouw moed, liefde en trouw is Mijn hart, is dus heel belangrijk. Houd goede moed, Ik Ben, Ik sta naast je!

Hemels Brood 2338

Naar wie luister je bij het nemen van beslissingen? Luister je naar je mensen om je heen of luister je naar je hart, je innerlijke stem uit je hart, luister je naar Mij of naar jezelf, je eigen genoegen, je eigen willen?

Soms is het moeilijk om precies te onderscheiden waar je eigenlijk naar luistert. De mensen om je heen zeggen doe het zo of doe het zo. Zelf heb je een belang om het zo of zo te doen en in je hart is Mijn stem, die je nog een ander advies geeft. Dat loopt je op een gegeven moment allemaal door elkaar en maakt dat je het niet meer weet. Dat je niet meer weet welke optie nu eigenlijk het beste is om te doen. In zo’n verwarring kun je gemakkelijk net datgene kiezen wat niet het beste is. Hoe voorkom je dat dan? Wees dan eerst eens stil. Laat alles wat gezegd is buiten beschouwing. Kijk eens alleen, zonder enige invulling, naar de situatie en keer je in jezelf naar Mij, alsof Ik naast je sta en vraag Mij je in je hart aan te geven, wat Mijn advies is. Dan komt eenvoudig en rustig Mijn advies als een soort gedachtegang in je op, als een soort besef en het voelt je goed in je hart.

Misschien komt het niet overeen met wat je eerder uitgedacht had. Nu is het de keuze aan jou om wat jezelf uitgedacht had, wat mensen om je heen je aangeraden hebben, los te laten en Mijn advies aan te nemen en uit te voeren. Ik zeg je, het resultaat zal het beste zijn, als je uit volle overtuiging Mijn advies kiest!

Hemels Brood 2339

Ieder mens vindt zijn weg, omdat dat bij iedereen is ingebouwd samen met ieders vrijheid. In die vrijheid kiest ieder zelf zijn weg, die nooit anders kan gaan dan Mijn ordening bepaald heeft en toch altijd zijn vrije keus is. Dit heeft te maken met het doel waarvoor de mens zijn plaats op aarde gekregen heeft. Dat doel is voor iedereen gelijk. Kort gezegd is het ieders doel om in vrijheid te komen tot waar zelfstandig leven, volmaakte liefde en totale gelukzaligheid.

Nu is dat doel wel voor iedereen gelijk, maar de wegen waarlangs mensen gaan niet. Omdat ieder vrij is en die vrijheid als een raderwerk in elkaar grijpt. Zodat geen weg gelijk is, maar wel tot het zelfde doel leidt. Ieder mens heeft te maken met zijn eigen keuzen, maar ook met de keuzen die anderen maken. En dat tezamen past altijd in Mijn ordening, zonder dat het het uiteindelijke bereik van het doel belemmert. Zo blijft elke weg op zich een wegwijzer naar eeuwige ware liefde als het enig ware en gelukzalige leven.

Voor iedereen een andere wegwijzer, al naar gelang zijn vrije keuzen en de keuzen die anderen in vrijheid maken. Want alle mensen hebben niet alleen te maken met hun eigen vrije keus, ook hebben zij te maken met de vrije keuzen van hun medemensen. En zo heb Ik het in ware liefde ingesteld, dat elke vrije keus, of die nu van jezelf is of van iemand anders, een aanwijzing geeft over waar liefdevol gelukzalig leven.

Steeds opnieuw, maar het is aan de mens gelaten om dat te zien en daarvan te leren. Toch, zelfs de blinde wordt op die manier nog door zijn eigen gekozen weg tot waar leven geleid.

Hemels Brood 2340

Het lichaam luistert naar de geest. De gedachtegangen die iemand heeft, beïnvloeden het lichaam en daarmee ook het leven wat die mens leidt. Als de geest een dwaalweg inslaat, gaat het lichaam mee en kan een ziekte ontstaan. Ziekte is een disharmonie tussen lichaam en geest, waar de geest afdwaalt van ware liefde. Want ook de basis voor het lichaam is liefde. Als nu de geest van liefde afdwaalt, ontstaat er in het lichaam een spanningsveld tussen de zelfgestuurde functies en de niet zelfgestuurde functies. Zoals bijvoorbeeld het kloppen van het hart.

Het automatisch kloppen van het hart blijft altijd doorgaan, zolang de mens leeft. Het optillen van een hand bepaalt iemand zelf, hoe vaak en wanneer. Toch heeft het doen en laten van de mens ook effect op de hartslag. Soms is dat maar heel miniem. Maar al is de hartslag automatisch geregeld, toch hebben de keuzen die mensen maken er invloed op. En zo is het met meer functies in het lichaam die automatisch gaan, zoals de ademhaling, de bloedsomloop, de werking van de organen, enz. Het automatisch functioneren gaat door, in hoeverre dit verstoord wordt, ligt aan de mens.

Het lichaam luistert naar de geest. Luistert de geest naar volmaakte liefde, dan luistert het lichaam naar Mij. Volmaakte liefde heelt!

Hemels Brood 2341

Liefdadigheid heeft een bepaald aanzien onder de mensen. Mensen openlijk helpen en gezien worden is een begrip als liefdadigheid. Liefdadigheid staat in een zeker aanzien, mensen hebben er respect voor. Dat is de zichtbare liefdadigheid. Maar er is ook onzichtbare liefdadigheid. Waarbij liefde gegeven wordt, zonder dat het gezien wordt. Waarbij hulp gegeven wordt, zonder dat het gezien wordt. Waarbij iemand ergens alles voor over heeft uit liefde en alles van zichzelf geeft uit liefde, zonder dat het gezien wordt, zonder dat er waardering voor gegeven wordt, zonder dat het aanzien heeft. Die onzichtbare liefdadigheid zie Ik echter wel, al is die nog zo verborgen in het hart, Ik zie die wel.

Ja, die onzichtbare liefdadigheid is gelijk aan geen verwijt maken aan iemand die je tekort doet, maar het in je hart bewaren in stilte. Die onzichtbare liefde is geen ophef maken als iemand je tekort doet, maar het onderling in der minne schikken. Die onzichtbare liefde is niet eisen dat iemand je recht doet, omdat je ziet dat diegene zo ver in liefde nog niet gegroeid is. Onzichtbare liefde is onaangename situaties niet op de spits drijven, maar er het beste van maken. Onzichtbare liefde is op Mij vertrouwen in je hart, dat alles goed komt, al is de situatie nog zo onaangenaam. Onzichtbare liefde is Mij in je hart toelaten en je door Mij laten leiden in je leven. Dat is allemaal uiterlijk niet te zien en het heeft bij mensen geen aanzien. Maar Ik zie het en bij Mij heeft het aanzien!

Hemels Brood 2342

In de wandelgangen. Mensen spreken elkaar in de wandelgangen en vertellen elkaar allerlei nieuwtjes. Waar heb je dat gehoord? In de wandelgangen. Dat wil zeggen, dat iets wat gezegd wordt niet officieel waar hoeft te zijn, maar wel voor waar wordt aangenomen. Alleen, vaak is het niet helemaal waar of helemaal niet waar. Toch nemen veel mensen wat ze in de wandelgangen horen voor waar aan en als het dan niet waar blijkt te zijn, zijn er altijd nog behoorlijk veel mensen, die het toch voor waar blijven aannemen. En zo komt er van alles wat niet waar is als waarheid de wereld in en verwart mensen.

Dat is ook met Mijn leer gebeurd, daar is ondertussen zoveel van voor waar aangenomen, terwijl het niet waar is, dat er allerlei verwarring over is ontstaan en ondertussen niemand meer precies weet, wat werkelijk waar is. Daarom heb Ik met jullie de verbinding in je hart. Daarom kun je Mij in je hart ontmoeten. Zodat je in elk geval ergens kunt weten hoe het eigenlijk is. Zodat je in je hart de waarheid altijd te weten kunt komen en niet afhankelijk bent van wat andere mensen in de wandelgangen beweren dat waar is.

Maar, daarvoor is het wel nodig dat je in je hart bij Mij komt, dat je in je hart Mij vraagt en in je hart naar Mij luistert en al het andere loslaat. Wat er ook nog zo stellig door mensen beweerd wordt, wat je van Mij in je hart hoort, als je daar vrij en zonder vooroordeel naar luistert, is de waarheid. De enige echte waarheid voor jou en voor iedereen. In jouw hart is dat gelijk aan ieders hart!

Hemels Brood 2343

Negeer niet wat je soms verkeerd hebt gedaan, omdat je je er voor schaamt. Zie het juist onder ogen en beken bij jezelf dat het verkeerd was, geen ware liefde was en breng het bij Mij. Vraag Mij je te helpen op die manier niet meer te handelen, maar naar liefde en waarheid. Want als je eigenlijk bij jezelf wel weet dat je iets niet naar liefde en waarheid gedaan hebt, maar je verstopt het, omdat je het niet fraai van jezelf vindt en daarom niet wilt weten, dan kan het gaan woekeren, dan blijft het die verkeerde werking hebben.

Maar als je het bij jezelf erkent als een dwaalweg, die je beter niet had kunnen gaan en ook beter niet nog eens gaat en je brengt het bij Mij, je spreekt er in je hart je spijt over uit, dan neem Ik het op in Mijn liefde en help je om er van los te komen. Dan help Ik je om de verleiding waardoor je op een dwaalweg terechtkwam in ware liefde te weerstaan en los alle gevolgen van je afdwaling op in Mijn liefde.

Kijk van tijd tot tijd goed naar jezelf. Kun je erkennen dat je even op een dwaalweg was en dat toegeven? Geef je het aan Mij of houd je het verborgen? Weet wel dat je voor Mij niets werkelijk verborgen kunt houden? Ik zie en weet dat. En Mijn liefde werkt evengoed wel. Maar het zal jou meer goed doen het te bekennen, dan het te verbergen. Dat zul je toch zeker wel begrijpen?

Hemels Brood 2344

Satan liegt en bedriegt, verdraait de waarheid en doet alles voorkomen als waarheid wat het niet is. Wat voor zin heeft liegen en bedriegen als het gezien wordt? Als het gezien wordt, heeft het geen zin, levert het hem ook niets op. Maar hij is slim en veelal worden zijn leugens en bedrog, zijn verdraaiingen niet gezien, wordt er zelfs door mensen in mee gegaan.

Alleen wie zelf door alle moeilijkheden heen stevig blijft vasthouden aan waarheid en liefde, die houdt een helder zicht en ziet en weet steeds wat waarheid is en wat niet. Alleen wie in zijn hart vasthoudt aan Mij, ook al bemerkt hij Mij niet steeds zo direct, blijft helder zicht houden op wat waar en waarachtig is, wat ware liefde in zich draagt en wat niet.

Daarom raad Ik jullie allemaal aan, blijf in je eigen hart bij dat wat uit je hart als waarheid naar voren komt. Laat je om geen enkele reden verleiden tot verdraaiing van waarheid,. Want niets kan een reden zijn om waarheid te verdraaien, niets kan een reden zijn om de vlucht te nemen tot leugen en bedrog. En mocht je eens klem komen te zitten in situaties die haast niet anders lijken te kunnen worden opgelost dan met verdraaiing van de waarheid, kom dan in je hart bij Mij, vraag het Mij, laat Mij je zicht en je geest verhelderen tot waarheid en liefde, zodat er geen verdraaiing nodig is en alles toch ook helemaal goed komt. Juist helemaal goed komt!

Hemels Brood 2345

Overtuiging. Soms houd je vast aan een overtuiging, ben je van je mening zo overtuigd dat die waar is, dat je er niet van af te brengen bent. Als het een overtuiging over iets is wat helemaal waar en naar Mijn hart is, dan zal het je zeker goed doen daaraan vast te houden. Maar soms komt het voor, dat je een overtuiging, een mening hebt, die je beter kunt loslaten. Die stoelt op oude gebruiken of aangeleerd gedrag, wat niet meer zinvol is, uit een tijd komt, toen je nog niet de eigenlijke waarheid kon zien. En omdat je al zo lang aan die overtuiging, die eigenlijk een misvatting is, hebt vastgehouden, gewend bent geraakt, lijkt het een juiste overtuiging en kun je je niet voorstellen dat het een misvatting is.

Die overtuiging, waarvan je je moeilijk kunt voorstellen dat het een misvatting is, maakt het moeilijk om je die als misvatting te laten inzien. Want elke poging daartoe van mensen om je heen, sla je af en bij elke gebeurtenis houd je nog steviger vast aan die overtuiging. Daarom raad Ik je aan, om regelmatig heel goed en diep naar je vaste overtuigingen te kijken. Er zijn er heel goede bij, die je rustig kunt behouden. Maar er zijn ook misvattingen bij, die je beter kunt loslaten. Breng ze allemaal eens in je hart bij Mij en luister eens naar Mij. Ik laat je voelen welke je kunt behouden en welke je beter kunt loslaten. Durf je dat aan? Kom dan en voel Mijn ware Liefde!

Hemels Brood 2346

Heb je al langere tijd vragen en kun je de antwoorden er op niet vinden, niet bij de mensen in de wereld en niet bij Mij in je hart? Dan kan het zijn dat je nog eigen invullingen hebt, die je voor het juiste antwoord hebt staan, dan kan het zijn dat je oren voor het juiste antwoord niet openstaan, dan kan het zijn, dat de tijd voor het juiste antwoord nog niet rijp is, dat je nog inzichten mist om het juiste antwoord te kunnen begrijpen en aannemen.

Dat is allemaal mogelijk. Maar daar ben je niet meegeholpen op het moment dat je een antwoord zoekt en niet vindt. Het kan zijn dat je de vraag om het juiste antwoord niet in jezelf niet juist stelt, waardoor er geen passend antwoord komt. Maar wat te doen als dat je overkomt, terwijl je een antwoord zoekt, maar je vindt het niet, je krijgt het niet.

Ken je de situatie wel dat je in een winkel staat en een artikel zoekt, je vindt het niet en vraagt aan de winkelbediende waar het staat. Die zegt, hier vlak voor u. En dan zie je dat je er voor stond, maar het even niet zag. Zo is het ook met de antwoorden op je vragen. Ze zijn je eigenlijk al gegeven, maar je hebt nog niet door dat dat de antwoorden zijn. Begrijp je? Alle antwoorden zijn er, open je ogen en oren en zie en hoor!

Hemels Brood 2347

Mijn kracht gaat uit naar de wereld. Mijn liefde gaat uit naar de wereld, naar alle mensen van de wereld en omgeeft hen, dringt diep in hun hart en roept hen. Roept hen tot ware liefde. Steeds opnieuw, elke dag, elk uur, elke minuut. Maar het is een roep in vrijheid, zonder dwang, zachtaardig, vooral zonder dwang. Want dwang kan nooit liefde zijn, kan nooit vrijheid zijn. Mijn roep is liefde, het heeft een enorme kracht en toch is het zonder enige dwang. Zodat iedereen helemaal vrij is om aan die roep wel of geen gehoor te geven.

Alleen het aannemen van Mijn ware liefde in vrijheid, als een helemaal eigen vrije keus, geeft de enorme kracht die Mijn ware liefde naar alle kanten van de Schepping heeft. De minste dwang tot liefde zou die kracht al wegnemen. Niet Mijn kracht, maar het zou de mens niet tot kracht zijn. Alleen als je de ware liefde aanneemt, uit eigen vrije keus en uit eigen vrije keus daar naar handelt, geeft het je ook de ware levenskracht, de enorme scheppingskracht die uit Mij in ware liefde gegeven is. Die uit Mij in eeuwigheid voortkomt. Alleen de keus voor ware liefde in volkomen vrijheid gemaakt, zonder enige dwang, geeft de mens beschikking over die enorme kracht, die alleen met liefde gepaard gaat.

Daarom is Mijn roep een bijzondere roep, die niet dwingend is, die vertellend is, die zichtbaar makend is, die inzicht gevend is, adviserend. Nooit duwend tot overtuiging, maar eenvoudig en bescheiden, zodat het helemaal een eigen vrije keus kan zijn en de ware kracht van liefde ook vrijkomt, zodra je er in vrijheid en zonder dwang voor kiest.

Hemels Brood 2348

Liefde zou de basis moeten zijn van elk geloof. Geloof alleen kan alle kanten op. Geloof in ware liefde uit ware liefde, heeft het eeuwige leven in zich. Wat je gelooft kun je, ben je. Geloof kan bergen verzetten. Geloof je een bank te kunnen beroven, dan kun je dat. Maar het heeft niets met ware liefde te maken. Alleen als geloof en liefde samengaan, geeft dat een rijke oogst. Niet materieel, maar Goddelijk, hemels.

Geloof heeft kracht. Maar vergeet niet, Ik ben die kracht en jij geeft richting aan de kracht die je van Mij ter beschikking gekregen hebt. Het is in vrijheid aan jou om richting te geven aan wat jij gelooft. Wat jij gelooft dat je kunt of niet kunt, wat jij gelooft dat goed is of niet goed is. Wat jij gelooft dat je hebt of niet hebt. Wat jij gelooft dat Ik voor jou ben en kan zijn of niet ben en kan zijn. Waar jij in gelooft, dat geeft de richting van je leven. Wat je bewust gelooft, maar ook wat weggestopt hebt, wat je niet meer zo herinnert dat je gelooft. Alle geloof die je verzamelt hebt, bewust en niet meer zo bewust of weggestopt in het onbewuste, geeft richting aan je leven, geeft richting aan je keuzen en vormt je dagelijkse overtuigingen.

Je gelooft wie je bent, je bent wie je gelooft te zijn. Je geloof in Mij is daar een kernpunt bij. De mate en diepte van geloof in Mij, in liefde, in waarheid, is gelijk de richting waarin je leven gaat.

Hemels Brood 2349

Mensen zijn blind geworden door hun afdwalingen van liefde. Door blindheid onverschillig geworden voor het ware leven. Door blindheid gebrekkig geworden, klein in alles waar zij eigenlijk groot in zouden kunnen zijn. Door hun blindheid hebben mensen weinig begrip van waar leven, een minimaal begrip van het geestelijke en een enorm verlangen naar het materiële, wat hen als een stevig houvast voorkomt, maar waarvan zij in hun blindheid niet bemerken dat die stevigheid een vergankelijke is, een tijdelijke. Dat het eigenlijk de stevigheid van niets is. Pak het vast en het buigt, het verslapt, het verpulvert.

Niets is zo stevig om aan vast te houden dan liefde. En tegelijkertijd kun je het niet vastpakken, zoals je materie kunt vastpakken. Niets is zo betrouwbaar als ware liefde, maar je kunt het niet in de hand nemen, zoals je materie in de hand kunt nemen. Je kunt het zelfs niet zien, zoals je materie kunt zien. En, pas als je alle zogenaamde stevigheid van materie loslaat, komt ware liefde je redden, kun je ware stevigheid voor je leven door liefde krijgen.

Als je loslaat wat stevig lijkt en vertrouwt op Mij, zink je niet weg in het donker van je blindheid, maar open Ik je ogen, je innerlijk zicht, je geestelijk zicht, zodat je de ware liefde in je leven gaat zien en de ware liefde gaat pakken en vasthouden. Want wie het materiële en alles wat daarmee samenhangt weet los te laten als steun voor zijn leven, zal er voor in de plaats liefde krijgen als steun voor zijn leven, als eeuwig blijvende steun, zichtbaar!

Hemels Brood 2350

Je ogen zitten van voren. Als je alles om je heen wilt zien, moet je je omdraaien en zie je steeds een gedeelte, nooit alles tegelijk, wat achter je is, zie je niet, daarvan weet je alleen hoe het eruit ziet, als je je omgedraaid hebt, maar dan is er toch weer iets anders achter je wat je niet ziet. Zo is het niet met het geestelijk oog, daarmee kun je alles zien, alle kanten op.

Maar bij veel mensen is het geestelijke oog vertroebeld en daardoor zien zij toch niet alle kanten op. Er zijn belemmeringen die voor het zicht gekomen zijn, waar die mens niet doorheen ziet. Het zijn opvattingen, misvattingen waar die mens niet doorheen ziet. Bij ieder mens zijn zulke belemmeringen nog, ook bij jou. Houd daar rekening mee, kijk daarom steeds goed om je heen, zie je alles, overzie je alles?

Nee het is nog niet zo, dat je echt alles al overziet. Want de ware liefde is nog groeiend, het ware zicht is hier en daar nog belemmerd. Als je je dat in gedachten houdt, rekening mee houdt, dan kun je met wat je wel ziet veel goeds doen en hetgeen je nog niet ziet, kun je aan Mij overlaten in het volste vertrouwen dat je daarmee toch veilig bent. En met de groei van liefde zal ook je zicht in waar leven, ware liefde groeien, tot je alles kunt zien en overzien.

Hemels Brood 2351

Als je in een situatie komt waar je even de weg kwijt bent, even niet meer weet welke keus te maken, hoe een juiste oplossing voor elkaar te krijgen en het lukt je ook niet om je innerlijk met Mij te verbinden, wees daarover dan niet bezorgd. Zolang het je streven is om de situatie naar beste kunnen en weten voor iedereen ten goede op te lossen, kun je ervan op aan dat Ik je help, dat bij jou de juiste gedachten je de weg zullen wijzen naar de beste oplossing.

Je intentie het goed te doen voor alle betrokkenen is genoeg om tot de juiste oplossing te komen, is genoeg om Mij in jou werkzaam te maken, om Mijn krachten en inzichten te krijgen. Ook al heb je jezelf niet bewust met Mij in verbinding gesteld, ook al heb je niet bewust Mijn hulp gevraagd, het is voor Mij al genoeg als Ik zie dat je het naar ware liefde, naar goedheid voor iedere betrokkene probeert op te lossen.

Ja, liefde, ofwel goedheid van hart, trekt Mij aan tot hulp, zonder dat je het zo specifiek hoeft te vragen. Wees oprecht en zuiver in je handelen, zoveel mogelijk strevend naar het beste voor iedereen en je hebt Mijn kracht, Mijn zicht, Mijn liefde in je omhoog getrokken, in je leven werkzaam gemaakt. Al gauw zul je bemerken dat de situatie zich ten goede keert, zonder al te veel moeite. Weet daarbij dat Mijn liefde aan jouw liefde, die kracht, ook ongevraagd, gegeven heeft.

Hemels Brood 2352

Als er een uitwisseling van liefde plaatsvindt tussen de mens en Mij, dan is daarbij een straling van licht en warmte voelbaar in die mens, uit Mijn Hart naar zijn hart. Dan is er een blijdschap voelbaar in het hart van die mens, wat correspondeert met Mijn Hart en deze blijdschap geeft die mens een impuls tot dankbaarheid. Op zo’n moment wordt het ware leven gevoeld en wordt het hart gevoed. Dit zijn de gelukkige momenten, die door niets uit de wereld overtroffen kunnen worden.

Het is een klein begin van de gelukzaligheid die er in het hemelse is, waar alleen ware totale onbaatzuchtige liefde alom is. Geen enkele afdwaling van liefde is daar en daarom kan de gelukzaligheid daar niet verstoord worden, daar is blijvend de volle gelukzaligheid van ware liefde, van waar leven. Daar is enorme blijdschap, die vermeerdert met een ieder die daar binnenkomt, want iedereen die daar binnenkomt vermeerdert met zijn liefde nog eens de volle gelukzaligheid.

Kom allemaal naar die ware liefde, kom allemaal naar die volle gelukzaligheid, kom allemaal naar het ware intens gelukzalige leven. Het is er voor jullie allemaal, die liefde, die gelukzaligheid, het eeuwig ware leven. En jij, ja ook jij kunt daar komen, ook jij kunt daar zijn en je zult daar zijn. Want je bent Mijn liefde, Ik heb je oneindig innig lief, nu en altijd!

Hemels Brood 2353

Bescheidenheid siert de mens. Maar in de huidige tijd is weinig bescheidenheid. Iedereen wil vooraan lopen, iedereen wil alles hebben, alles kunnen, alles doen, overal naartoe gaan. De vrijheid overneemt de bescheidenheid. Maar vrijheid is niet, geen rekening met elkaar houden en maar doen en laten wat jezelf het beste uitkomt. Dat is egoïsme. En egoïsme blokkeert op zeker moment de ware vrijheid, de ware levensstroom.

Toch wil niemand specifiek egoïstisch zijn, dus wordt er veel door mensen ontkend over zichzelf of niet beschouwd. Als je niet naar het verkeerde kijkt, dan is het er ook niet. Als je je ogen dicht doet, zie je niets meer en is er ook niets meer. Alleen nog datgene wat jezelf fantaseert dat er is. En zo wordt de werkelijkheid geweld aangedaan, zo wordt de samenleving geweld aangedaan. 

Alleen, de samenleving is die mens, dus de mens doet het zichzelf aan. Maar met de ogen gesloten ziet de mens niet hoe het werkelijk zit en zolang hij de ogen gesloten houdt, ziet hij dat niet. Om alles wat hem dan niet naar genoegen is, klaagt hij, verzet hij zich tegen en ieder ander heeft het gedaan, heeft hem tekort gedaan. Tot liefde, tot bescheidenheid, komt diegene al helemaal niet meer, hij is in alle opzichten slachtoffer.

Ook die mens heb Ik lief. En het zijn er veel, heel veel. Ook die mens draag Ik in Mijn hart en ook voor die mens werkt Mijn liefde zodanig dat op een zeker moment zijn ogen open gaan, de ogen voor de werkelijkheid niet  meer gesloten kunnen blijven. Dat zijn de pijnlijke momenten waardoor iemand weer tot bescheidenheid kan komen en waardoor dan de liefde weer kan stromen en de pijn doet afnemen. Dat zijn de momenten van waar eigen inzicht en het afleggen van het egoïsme en het aannemen van Mijn liefde in de werkelijkheid van het leven. Daarmee zal Mijn liefde in de samenleving mensen helpen om tot zelfzicht te komen, tot ware bescheidenheid te komen en de ogen open te houden voor waarheid en liefde in alle bescheidenheid.

Hemels Brood 2354

Je bent op aarde met de vrije keus tot liefde of het tegenovergestelde daarvan. Het is niet zo dat het geen verschil maakt wat je kiest, het maakt wel degelijk verschil of je voor liefde kiest of voor het tegenovergestelde van liefde. Het verschil leert je het besef van waar leven. Want Ik heb dat niet zomaar ingesteld, Ik heb je niet zomaar je plaats op aarde gegeven. Je aardse weg is je weg tot waar leven als een van zichzelf bewust wezen. Overal op je weg ben Ik om je te helpen. Maar, Ik neem de keuzen die je maakt niet van je over. Als Ik bij elke tweesprong zou zeggen welke kant je moet opgaan, is de lering op aarde voor jou weg. Juist je eigen vrije keus uit eigen overweging brengt je datgene wat lering voor je is en je tot waar leven brengt.

Toch zeg Ik daarbij ook regelmatig, leg het in Mijn Hand, vertrouw op Mij en weet dat het goed komt. Hoef je dan opeens geen eigen keuzen meer te maken? O jawel, dat is nog steeds de bedoeling. Maar op momenten dat je bij jezelf niet meer goed onderscheiden kunt of je keus nu wel of niet uit ware onbaatzuchtige liefde is, zeg Ik, maak je keuze zo goed mogelijk naar wat je in je hart voelt en laat dan het resultaat aan Mij over. Dat resultaat zal zijn naar jou intentie van keus.

Vertrouw er daarbij op Mij dat Mijn lering, als je keus niet geheel naar liefde was, toch zachtaardig zal zijn en je tot juiste inzichten zal brengen. Als je keus wel naar ware liefde was, zul je bemerken dat alles tot een oplossing gebracht wordt, die voor alle mensen goed is, al dan niet met lering. Dat is ook Mijn liefde, dat je keus altijd door Mij gedragen wordt tot lering of direct tot resultaat.

Hemels Brood 2355

Als er geen gewilligheid is, laat het dan gaan. Want het geeft geen goede resultaten als iets geforceerd wordt. En er wordt veel geforceerd. Wat meestal tot frustratie leidt. Frustratie blokkeert liefde. Daarom, als mensen niet welwillend zijn, laat ze los, laat ze gaan. Met forceren wordt niets goeds bereikt. Als je geen liefde kunt opbrengen, laat het dan maar, kom bij Mij en laat het gaan. Mijn liefde brengt het op, brengt alles op en brengt alles tot een goed resultaat.

Laat je niet door frustratie leiden, want net als boosheid is frustratie een remmende factor voor de doorstroming van Mijn liefde in je hart, voor besef van de juiste weg in je hart. Frustratie sluit af, liefde opent. Nergens is het al helemaal volmaakt. Er zijn plaatsen waar veel liefde is, er zijn plaatsen waar weinig of geen liefde is en alles wat er tussenin is. Je hebt vrijheid, maar ook gebondenheid. Je hebt een geest, maar ook een materieel lichaam. Je kunt ver gaan in de geest en gevangen zitten in het lichaam. Je kunt door het één belemmert raken voor het andere, vast komen te zitten in behoeften die bij het aardse leven horen en liefde die niet vrij kan komen door de materiële dwang van het aardse bestaan.

Maar jij niet alleen. Toch, overal is een uitweg, overal is een opening tot vrijheid, tot liefde. Die kun je vinden, als je zoekt, als je je opent in je hart voor Mijn zachte advies, voor de stroom van Mijn liefde, die alles goed maakt, je de weg wijst, openingen toont. Blijf in Mijn genade, Ik blijf in jou.

Hemels Brood 2356

Elk mens heeft een eigen besef van bestaan. Dat is zijn persoonlijk zijn. Tegelijkertijd maakt ieder mens deel uit van het grote geheel van bestaan in een gezamenlijk zijn, in Mij, jullie Schepper, jullie leven. Wezenlijk aanwezig in jullie allen ben Ik het leven in jullie allemaal en in alles wat bestaat. Ik heb alles vorm gegeven en in die vorm die Ik jullie gegeven heb, heb Ik jullie vrijheid van bestaan gegeven, vrijheid van keus.

Het leven is pas waar leven als het liefde is. Zie daar de keus tussen liefde, wat leven is, of geen liefde, wat geen leven is, maar dood. Veel mensen kiezen nog voor dood, maar zien niet dat hun keuze dood is. Alles wat je voor jezelf kiest, is geen liefde zoals die bedoeld is. Alles wat je voor de ander kiest uit liefde voor die ander, is ware liefde en is waar leven. Dat je ademt en bestaat op deze aarde in een zekere bewustheid van bestaan, wil nog niet zeggen dat je waarlijk leeft, al die tijd maak je gebruik van bestaan, maar het is pas werkelijk je eigen bestaan, als je in alles naar volkomen liefde handelt. Tot zolang is het een gebruik van bestaan, met de vrije keus om tot het ware leven te komen.

Veel mensen verwarren het gebruik van bestaan met waar leven en handelen weinig of niet naar ware liefde. Het besef van hun ware zelf, wat zij nog niet in ware liefde gezet hebben, kan nog groeien, diegene kan nog uit zijn blindheid verlost worden. Daarvoor werkt Mijn liefde en wijsheid op deze aarde, als Mijn Zoon. En de mensen kunnen in Mijn Zoon opgenomen worden tot ware liefde, tot waar Leven. En die Zoon Ben Ik van eeuwigheid Zelf, want Ik Ben alles in allen en allen zijn in Mij.

Vrijheid is jullie gegeven, verlies in die vrijheid je leven niet, laat je in die vrijheid door Mijn liefde dragen tot waar Leven.