Hemels Brood 2295 t/m 2325

Hemels Brood 2295

Niets is belangrijker voor de mens, dan dat hij beseft wat waar leven is. Dat hij beseft, dat waar leven niet is genoegdoening van zijn verlangens en het verkrijgen van allerlei genoegens, gemak en welzijn in wereldse zin. Dat waar leven meer is, veel meer is dan het gevoel te bestaan, de gewaarwording te zijn, een persoonlijk zelf te zijn. Iedereen heeft het besef te bestaan, zelfstandig persoonlijk te zijn.  Maar ben je daarmee je werkelijke zelf? Leef je daarmee werkelijk?

Mensen vullen hun leven in naar wat hen goeddunkt, naar wat hen het beste uitkomt, naar wat iemand hier of daar toe gedwongen wordt, naar wat iemand wil, enz. Is dat leven? Wat leeft er in die mens, wat leeft er in jou? In ieder mens is het ware leven aanwezig, zodanig, dat hij het zelf in zich kan ontdekken. Het leven op aarde is zo ingericht, dat iedereen het ware leven in zichzelf kan gaan ontdekken. Want voor ieder mens is het nodig dat hij het ware leven zelf ontdekt en aanneemt, om in de eigen bewustheid van bestaan te kunnen blijven en werkelijk te leven, zelf te leven. Zelf leven is, zelf liefde zijn.

Ieder mens leeft in Mijn levenskracht, zodra de mens uit zichzelf er voor kiest liefde te zijn, is het zijn liefde, uit Mij verkregen, maar dan is het werkelijk zijn liefde geworden en heeft hij zichzelf het ware leven verworven, in een eigen van zichzelf bewust bestaan. Er bestaat nog zoveel verwarring over ware liefde, over Mijn ware liefde en Mijn liefde in ieder mens. Zoek en je vindt in jezelf alle liefde van waar leven en de gelukzaligheid van waar leven.

Hemels Brood 2296

Wereldse verlangens en hebzucht vertroebelen het zicht van mensen op waarheid en liefde. Verblinden mensen zonder dat zij zich daarvan rekenschap geven. Het lijkt niet belangrijk te zijn om de waarheid te kennen. Voor veel mensen is er geen waarheid, geen universele waarheid. Veel mensen maken hun eigen waarheid. Op die manier raken mensen onderling vervreemd van elkaar. Op die manier worden mensen bedreigend voor elkaar. Want wat de één wil hebben, wil de ander ook hebben en niemand is er zeker van, dat wat hij heeft, niet door iemand van hem wordt afgenomen. Want hebberigheid maakt ook blind voor eerlijkheid, zodat het lijkt of het geëigend is om van anderen af te pakken. Het maakt de mens blind voor wat hij heeft aan liefde van Mij en voor alles wat hij uit Mijn liefde nog kan krijgen. Want uit Mijn liefde kan ieder mens alles krijgen, volkomen waar en gelukzalig leven hebben, zijn.

Maar de weg daar naar toe is geven, en niet nemen, is nooit nemen, altijd geven en daarmee ontvangen. De meeste mensen hebben het idee, dat als ze zelf niet nemen, ze zwaar te kort gaan komen. En dat willen ze niet dus stellen ze alles in het werk om te kunnen nemen, wat zij vinden dat zij recht op hebben. En zo zijn ze zullen blind voor de wegen waarlangs zij het best kunnen gaan om tot waar gelukzalig leven te komen, de weg van geven en ontvangen, zonder zichzelf iets toe te eigenen uit angst om anders niets te krijgen. Als je zo ingesteld bent en veel mensen zijn zo ingesteld, is het heel moeilijk om je om te draaien, om los te laten en niets meer nodig te hebben, geen verlangens meer na te streven. Hoe moeilijk het ook is, voor wie tot waar gelukzalig leven wil komen, staat alleen die weg open, die van waarheid en liefde, die van geven en ontvangen.

Hemels Brood 2297

Er zijn mensen die zoeken ernaar te weten waar zij vóór dit aardse leven waren en waar zij na dit leven zullen zijn. Maar weten zij wel waar zij nú zijn. Voor hen is het belangrijk het nu te zien. Want al zijn zij zich bewust van het leven nu en hebben zij geen weet van hun bestaan voor of na het leven op aarde, het ware levensbesef is voor hen juist in het nu te vinden en niet in hun bestaan voor of na hun leven op aarde. Zou dat belangrijk zijn, dan zou Ik hen dat toch zeker laten weten, dan zou Ik mensen toch niet in onwetendheid laten over hun voorgaande leven en dan zou Ik hun leven na de aarde toch niet verborgen houden.

Maar juist in het nu, juist in het leven op aarde van iedereen nu zijn alle gegevens die de mens nodig heeft voor zijn ontwikkeling naar volledig volmaakt leven aanwezig om tot volmaakt zijn te kunnen komen. Juist in het nu, in het dagelijkse leven nu. Juist de gebeurtenissen die nu plaatsvinden zijn de mens gegeven om te gaan zien, te gaan beseffen, te gaan weten. En juist diegenen die het leven in hun huidige verband, in hun verblijf nu op aarde gaan zien en begrijpen, juist die gaan zien wat was en wat komt. Maar die hier naar zoekt, blijft blind voor wat was en wat komt. Leef in het nu op aarde, kijk naar jezelf in het nu en leer het ware leven te verstaan en de oneindigheid ontvouwt zich voor je naar alle kanten, terug en vooruit.

Hemels Brood 2298

Vader, ik ben nog niet Uw volkomen liefde in alles wat ik doe, in mijn keuzen, in mijn handelen, maar ik krijg wel altijd al Uw volkomen liefde. Dat voel ik, dat weet ik, dat maakt me blij en warm van binnen. Dank u voor Uw goedheid, voor uw liefde. Leer mij die te zijn uit de vrije keus die U mij altijd laat, laat mij Uw liefde leven en aan mijn medemensen geven.

Voor ieder die dat wil, is een weg te gaan naar Mijn Koninkrijk waar alleen liefde geleefd wordt, waar de mens uit vrije wil liefde leeft. Want dat vormt Mijn Koninkrijk, jullie mensen die in vrijheid in alles Mijn ware onbaatzuchtige liefde leven. Wat is een Koninkrijk als daar geen bewoners zijn, alleen een Koning? Jullie zijn Mijn Koninkrijk op het moment dat je uit vrije keus geheel en zonder voorwaarden naar ware liefde handelt. En wie het zoekt om in Mijn Koninkrijk te komen, die zal Ik zeker de weg wijzen en op die weg helpen. Ik zal die helpen zo snel als goed is voor die persoon die weg te gaan en Mijn Koninkrijk staat open voor diegenen die werkelijk willen, die werkelijk inzet geven, ook al is dat nog niet ten volle in alles wat zij kunnen.

Ik heb jullie allen lief, welke weg iemand ook gaat, Ik heb jullie lief en wie Mij liefheeft, die opent daarmee de hemelpoort naar Mijn ware Koninkrijk en een zee van warmte en licht straalt diegene tegemoet!

Hemels Brood 2299

Allen tranen van ontroering voor Mijn liefde voor jullie zijn parels die hun waarde nooit verliezen. Want het is ten diepste begrip voor wat werkelijk leven is, wat werkelijk liefde is, het is de uiting van aanname van Mijn liefde in jezelf, het is de uiting van erkenning van Mij en Mijn eeuwig ware liefde. Ontroering is het besef van Mijn ware liefde, en wat kan ooit meer waarde hebben, dan het besef van waar leven, het besef van Mijn ware liefde, het besef van die enorme gelukzaligheid die in Mijn liefde geborgen is en voor jullie allen werkt, voor jullie allen beschikbaar is?

Ook al besef je dat niet, ook al ga je een weg die niet vooral ware liefde is, ook al dwaal je af, hoe dan ook, Mijn liefde blijft altijd voor je zorgen, je helpen, je steunen. En juist op die momenten dat je dat in jezelf ten diepste voelt, beseft dat het zo is en beseft wat Mijn liefde ook in de meest onaangename situaties nog steeds voor je doet, juist dan ben je het dichtst bij Mij en bij Mijn eeuwige gelukzaligmakende liefde, wat zich in ontroering uit, waarbij tranen opwellen als uiting daarvan, als parels in de morgenstond, als een ontwaken in vrijheid, als een bevrijding van de druk die eerder gevoeld werd.

Alle soorten tranen hebben hun plaats en hun betekenis, hun ontlading en een doel, maar de tranen van ontroering zijn de enige ware tranen van erkenning van Mijn liefde en hebben de meeste waarde voor het ware leven. Tranen die niet nemen, maar geven.

Hemels Brood 2300

Bij elke stap op aarde kun je kiezen welke kant je die op zet. Ga je links, rechts, rechtdoor, het is bij elke stap een keus. Maak je die keus alleen, zelf, zonder raad van wie dan ook, of zoek je juist steeds iemand die de keus van je overneemt? Ben je zelfstandig mens, of onzeker en afhankelijk van wat anderen zeggen en doen? Wie onzeker is van zichzelf, is een gemakkelijke prooi voor mensen die iets van anderen voor zichzelf willen. Dat kan iets van materiële aard zijn, maar dat kan ook te maken hebben met macht en roem. Want diegenen die macht en roem willen, hebben daarvoor wel mensen nodig waarover zij macht kunnen doen gelden en waarbij zij roem kunnen oogsten. Vaak geven mensen die onzeker en angstig in het leven staan, hun eigen macht weg en worden slachtoffer van de hebberigheid van anderen.

Slachtoffer. Ik zeg je, zelfs al overkomt je een onprettige situatie, dan hoef je nog geen slachtoffer te zijn in de manier waarop je daar mee omgaat. Slachtoffer ben je alleen op het moment zelf, bijvoorbeeld als er een fietser tegen je aanrijdt en je je been breekt. Maar direct daarna hoef je al geen slachtoffer meer te zijn. Direct daarna kun jezelf, misschien met een beetje hulp, het heft weer in handen nemen. Zodra de daadwerkelijke situatie voorbij is, bepaal je zelf weer je weg. En het beste doe je dat met Mij, in ware liefde. Want dan herstelt de situatie zich het snelst. Wees geen slachtoffer, wees jezelf, durf jezelf te zijn.

Hemels Brood 2301

Alles wat het hart sterkt in liefde, is hemels. Alle ware gelukzaligheid is Hemels. Zo is het hemelse op aarde te brengen, niet als een plaats waarheen je kunt vertrekken, maar een beleving waar je kunt zijn. Wie het hemelse nog ziet als een plaats die ver verwijderd is van de aarde, vergist zich, want de hemel is naast hem, in hem en hij kan daar nu en altijd zijn. De ware hemel is verbonden met liefde, onvoorwaardelijke liefde en bestaat uit de ware gelukzaligheid die voortkomt uit ware onvoorwaardelijke liefde. Ook al is de hemel niet een verre plaats waar je heen kunt reizen, toch kun je elkaar daar wel ontmoeten. Je kunt elkaar er ontmoeten in eenvoud, in waarheid, in liefde. Nu al kun je elkaar daar ontmoeten, daar waar je bent, daar waar je met elkaar bent.

Want daar waar je in Mijn Naam tezamen bent, verzameld bent, Ben Ik in jullie midden. Mijn onvoorwaardelijke liefde is in je hart, is in jullie hart en tezamen zijn wij dan één hart, hemels tezamen. Niet in een ver oord, wat moeilijk te vinden is, wat moeilijk te bereiken is, maar eenvoudig waar je bent, hoe je bent. Zo is het nu en altijd, voor jou en iedereen. Zoek daarom niet naar een plaats die hemel heet maar wees de hemel op aarde, in je hart, nu, morgen en altijd. Wees gelukkig door de liefde in je hart, door te leven uit de liefde in je hart, door te leven naar Mijn ware onvoorwaardelijke liefde, nu en altijd.

Hemels Brood 2302

Om in de woestijn te kunnen overleven, is het nodig te weten hoe je het beste omgaat met de omstandigheden in een woestijn. Dat kun je leren door ervaring of van iemand die ervaring heeft. Zo zul je er bijvoorbeeld water nodig hebben en moeten weten waar water te vinden is of hoe je het beste water kunt meenemen. Ga je zelf op ontdekking, dan kan het zijn dat je vergissingen maakt, die je niet gemaakt zou hebben met een ervaren gids. Zo is het ook met je leven op aarde. Je kunt het helemaal uit jezelf doen, naar eigen ideeën en inzichten, maar je kunt ook gebruik maken van een ervaren gids. Zorg er dan wel voor, dat je een goede en ervaren gids vindt om je te helpen, te begeleiden. Want niet iedereen is geschikt om je gids te zijn.

In Mijn eenvoud en grote liefde voor jou en alle mensen kan Ik je zeggen, dat Ik als Schepper van alle leven de beste Gids voor je kan zijn, als jij dat wilt. Een betere zeg Ik je, is er niet. Maar zou je dat te moeilijk vinden, dan kan wellicht een medemens, die oprecht en vol liefde is en zich met Mij in verbinding staat, je gids zijn. Voel daarbij ook steeds in je eigen hart, wat je daar voelt en ervaart in oprechtheid, want dat kan je ook tot gids zijn. In je hart ligt het besef van waar en goed, het gevoel van waar en goed. Luister daar ook naar als leidraad voor je leven. Dan kom je het best door je weg op de aarde.

Hemels Brood 2303

Kom bij Mij als je angstig bent. Laat Mij je troosten als je verdriet hebt. Laat Mij je helen als je ziek bent. Laat Mij je de weg wijzen als je verdwaald bent. Kom voor alles bij Mij. Want Ik heb je lief, onvoorwaardelijke lief. Waar het leven zich sluit door afdwalingen van liefde, daar maak Ik het open met Mijn liefde. Wanneer je ogen verblind zijn door afdwaling, breng Ik ze tot zicht, tot inzicht. Wanneer je gevoel verstopt is achter je verstand, breng Ik je terug in je hart en laat je voelen wat waar en waarachtig is. Ik, liefde.

Liefde wijst je de weg, liefde opent je ogen, liefde verwarmt je hart. Hoezo wil je ooit iets anders dan liefde? Jij, die liefde bent, maar uit jezelf niet altijd liefde leeft, jou heb Ik lief en zo heb Ik jullie allemaal lief. Zonder uitzondering, zonder voorwaarden. Want liefde stelt geen voorwaarden. Alles wat geen liefde is, stelt voorwaarden en overal waar je van liefde afdwaalt zijn voorwaarden. Overal waar je belemmerd wordt omdat er geen liefde is, zijn er voorwaarden. Laat ze gaan, laat de wind ze meenemen en geef je over aan liefde, ware liefde. Geniet van Mijn liefde voor jou en voor alle mensen, zonder voorwaarden.

Hemels Brood 2304

Mensen verjagen elkaar. Soms is dat terecht. Maar vaker is dat niet terecht, is het eigengewin, wil men geen rekening met de ander houden, wil men iets voor zichzelf houden, niet delen. Onvolkomenheden worden bedekt en die mag een ander niet bemerken, dus wordt hij verjaagd, uit angst dat de onvolkomenheden gezien worden. Zo is de mens met zichzelf en eigen voordeel bezig. En als hij het gevoel heeft dat iemand hem zijn voordeel kan afnemen, verjaagt hij diegene.

Maar, niet iedereen laat zich zomaar verjagen. Want ook iemand anders heeft eigenbelangen en laat zich die niet afnemen. Het gevolg is dat er oorlog met elkaar ontstaat met veel narigheid en ellende. Weegt die narigheid en ellende zoveel op tegen het belang van wat er aan vooraf ging? Vaak blijft juist die mens die de aanleiding is, buiten schot. In het groot, maar vaak ook in het klein. Het is moeilijk om dan nog uit te maken, wat nu eigenlijk het belang is van wie, om daarvoor met elkaar in strijd te gaan. Strijd om wat?

Voor degenen die geen strijd willen en toch in strijd betrokken raken, door situaties die hen opgedrongen worden, zeg Ik, wat je onterecht wordt aangedaan, in je vrijheid van keus, word je ruimschoots vergoed door Mij. Hemels vergoed en de pijn en het verdriet zullen opgelost zijn in de zaligheid van het hemelse besef van ware liefde,voor al diegenen die door de van liefde afwijkende keuzen van anderen benadeeld worden.

Hemels Brood 2305

Stel je voor dat alle mensen volkomen ware onbaatzuchtige liefde zijn,vrij van elke afdwaling van liefde, welk een gelukzaligheid zal dat zijn! En ja, dat is mogelijk voor alle mensen. Alle mensen kunnen in die gelukzaligheid komen, in een van zichzelf bewust zijn. Maar het is de vrije keus van de mens en tot nu toe kiezen mensen nog vaak voor afdwaling van liefde, omdat zij eerst willen hebben, eerst willen krijgen en dan pas bereid zijn om te geven. Terwijl eerst geven, zonder voorwaarden geven, de deur is naar waarlijk krijgen, krijgen van gelukzaligheid, intense gelukzaligheid.

Als er niet ergens een begin gemaakt wordt, is er ook geen vervolg en geen vervolmaking. Toch, Eén is het begin en dit begin heeft vervolg tot vervolmaking van alle mensen. Die Ene ben Ik, jullie Schepper, in Jezus Christus, volmaakte wijsheid in eeuwig ware onbaatzuchtige liefde, Die geen voorwaarden stelt anders dan liefde te leven uit eigen vrije keus en met de hele inzet van zijn, met de volle overtuiging van het hart, het oprechte hart. Zo is het en zo kan iedereen tot de opperste gelukzaligheid komen, nu al. Ook jij, hoe moeilijk het ook lijkt, het kan!

Hemels Brood 2306

De ware macht in het leven is liefde, onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde. Je vraagt je af, hoe kan iemand die niet uit liefde handelt, dan toch vaak zoveel macht hebben, zoals bijvoorbeeld een dictator. Die macht is een schijnmacht die alleen in deze situatie een tijdelijke overheersing tot zicht trekt, zolang er geen ware liefde tegenover staat. En wie is al zo volmaakt dat hij die ware liefde die nodig is, daartegenover stelt, uit eigen vrije keus? Het is nog een hele natuurlijke reactie van mensen om boos te worden, verwijtend, verontwaardigd, enz. Het is nog te moeilijke voor veel mensen om in ware liefde te blijven, als hen iets aangedaan wordt.

Toch zeg Ik je, de ware macht in het leven is liefde en die liefde komt van Mij. In alles ligt Mijn ware eeuwige liefde, in de hele Schepping en zo is de uiteindelijke macht ook van Mij. En die macht die van Mij is, zet Ik in ten behoeve van jullie allemaal, zodat jullie allemaal gered worden van het kwaad, van hetgeen geen liefde is, van alle onrecht, leugen en bedrog. Maar, dat doe Ik op een door Mij gekozen wijze, die door Mij alweer ook alleen uit liefde voor jullie allen bestemd is. Wie zich naar Mijn liefde keert, zal zeker zien hoe en waar Mijn liefde in alles werkt en macht heeft ten gunste van jullie allemaal.

Hemels Brood 2307

De meeste mensen zijn wispelturig. Zij veranderen steeds van mening. Het ene moment vinden ze dit goed en even later iets heel anders. De veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Het ene moment is dit de regelgeving en kort daarna geldt alweer een hele andere regelgeving. Wat nu het beste is, weet men eigenlijk niet. Als er iets gebeurt, wordt er snel weer iets bedacht, om dat niet meer te laten gebeuren. Maar dan gebeurt er toch weer iets anders, wat ook niet de bedoeling was, en weer wordt er iets bedacht om ook dat te stoppen. Maar in werkelijkheid heeft de mens nauwelijks invloed op alles wat er gebeurt. Er gebeuren steeds nieuwe dingen die om een oplossing vragen en de mens holt er achteraan, om alles in goede banen te leiden. Daarbij kijkt hij vooral naar zoveel mogelijk winst, zoveel mogelijk macht, zoveel mogelijk controle op alles en iedereen. En dat is nu juist niet allemaal via regelgeving en allerlei bepalingen te vast te leggen.

De ware weg in het leven Ben Ik, ware liefde in volkomen wijsheid. Wie zich in zijn hart oprecht tot Mij wendt, zal ook de enige ware regels vinden die Ik al lang geleden de mens gegeven heb als de 10 geboden. Maar daar wordt nauwelijks nog naar geleefd. Toch, als advies zijn die nog steeds het beste om op te volgen. De mens wil veel bereiken, maar heeft er niet veel voor over. Wie iets wil bereiken zal er iets voor moeten over hebben. En niet zijn inzet geven om zo weinig mogelijk te hoeven geven en zoveel mogelijk te krijgen. De hele basis waarop de mens handelt, is naar zichzelf gericht, nauwelijks is er enig waar contact in zijn innerlijk met Mij en er wordt van alles geprobeerd, van alles ondernomen en juist dat eenvoudige wat Ik al zolang de mens voorhoud, komt niet aan bod.

Wat Ik vraag is los te laten, genoegens los te laten, angsten los te laten, ongenoegens los te laten, het willen sturen, bezitten, krijgen, los te laten en je oprecht naar Mij te keren, om Mijn adviezen serieus te nemen en de moeilijke weg te gaan, uit vrije keus en overtuiging. Wie die innerlijke weg standvastig gaat, oprecht en met overtuiging, die zal al gauw bemerken dat de weg makkelijker wordt, en goede resultaten boeken. Maar eerst moet Ik inzet zien, eerst moet ware inzet volgehouden worden. Dan komen de veranderingen, ten goede aan veel mensen.

Pak jezelf op en wandel, neem dit serieus en doe zoals Ik je adviseer en je zult Mijn goedheid bemerken, je zult Mijn zegen bemerken. Lever jij eerst de ware oprechte inzet, dan zal Ik die zeker op zijn tijd waarlijk zegenen.

Hemels Brood 2308

Als je weet hoe het beste te handelen tijdens dit aardse leven, maar je doet het niet, dan doe je jezelf nog het meeste tekort. Want het is niet voor Mij dat je naar eer en geweten het beste handelt, maar vooral voor jezelf, voor je eigen bestwil. Alles wat je kiest, heeft een gevolg, niet als een bestraffing of als een beloning, maar zoals het het beste is. Daarbij is het vaak zo, dat niet overzien wordt wat het iets willen kan oproepen. Wie voor zichzelf veel wil, zal ook veel oproepen wat met dat voor zichzelf willen gepaard gaat. Als je bijvoorbeeld hard wilt lopen, ga je aan veel dingen snel voorbij. Dat is met elkaar verbonden. Je kunt niet hardlopen de dingen langzaam voorbij zien gaan.

Als je nu hard loopt, omdat je dat wilt, gaan de dingen snel aan je voorbij, wat je niet wilt. Dan kun je wel zeggen, het gevolg van hardlopen is een straf, want dat wil ik niet, maar dan vergis je je, want het is en blijft een algemene wetmatigheid. En dat is het met veel keuzen die mensen maken het geval, er is altijd een wetmatigheid aan verbonden. Die wetmatigheid kan alleen met liefde worden losgekoppeld. Die wetmatigheid is er zolang de mens niet die volkomen onbaatzuchtige liefde is en daar uit vrije wil naar leeft. Dat is niet als straf bedoeld door Mij, maar uit ware onbaatzuchtige liefde gegeven, om de mens te helpen tot ware gelukzaligheid te komen.

Hemels Brood 2309

Genade en vrede zij met jullie allen. Die vrede is alleen in het hart te voelen, in liefde. Want de wereld kolkt en bruist van alles wat geen ware liefde is. Zoveel afdwaling onder de mensen, zoveel eigen gewin, zoveel blindheid. En toch ook nog goede mensen, gelovige mensen, ijverige mensen, die zich blijven inzetten om alles wat ontspoord is, terug te brengen tot waarheid en liefde.

Geen dankbaar werk, want de blinde mens zit het niet en degenen die het kunnen zien zijn ver verspreid over de aarde en schijnen als kleine lichtjes in het heelal. Maar Ik zie jullie allemaal. Ik zie hoe jullie stralen en je inzetten om in een chaotische wereld toch vast te houden aan liefde, al is het nog maar zo weinig. En dat is niet gemakkelijk. Genade en vrede aan jullie allen, aan jullie die licht zijn in een wel zeer duister geworden tijd. Geef niet op omdat de blinde mensen je niet zien, geef niet op omdat het geen zin lijkt te hebben. Want Ik zie jullie en je bent Mijn licht, Mijn liefde, die Ik bedoel te schijnen onder de mensen in de donkerste tijden. Ik zie jullie, jullie zijn Mijn ware liefde, houd vol, want Ik houd vol, eeuwig en altijd.

Nu is veel duisternis en is jullie licht nodig, meer dan ooit. Nu zijn veel, heel veel mensen blind. Hun blindheid los Ik op en zodra er weer één van hen ziende wordt, heeft diegene licht nodig, jullie licht, Mijn licht dat jullie zijn. Houd vol, want de blinde gaat zien en heeft elk licht nodig om ziende in de duisternis niet te verdwalen. Genade en vrede zij met jullie. Wees en geef Mijn licht! Want ook de warmte van het licht kan soms nog gevoeld worden door de blinde en hem in zijn blindheid tot wegwijzer zijn. Houd vol, zoals Ik eeuwig licht,  waarheid, liefde en wijsheid Ben voor alle mensen.

Hemels Brood 2310

Wie wonderen wil zien, kan wonderen krijgen, maar wat baat het hem als hij de waarde van liefde niet ziet en de betekenis van de wonderen niet begrijpt. Het is alsof iemand een zak goud heeft, maar niet weet wat hij ermee kan doen, het wegzet en niet weet wat hij wegzet.

Maar hoe kan hij dat nu weten, als hij geen contact heeft met anderen, als hij daarover geen informatie krijgt en ook niet naar informatie zoekt. Er is nog zoveel wat mensen niet weten, waar zij met Mij geen contact over hebben en waar zij ook niet naar zoeken om te weten, te beseffen, te voelen. Er is meer en hoewel veel mensen nog lang niet alles beseffen, geef Ik van tijd tot tijd in allerlei situaties prikkels aan mensen zodat zij om zich heen gaan kijken, gaan zoeken, met Mij contact gaan opnemen en gaan beseffen, voelen, dat er meer is en wat er meer is.

Er is meer liefde, veel meer liefde dan mensen beseffen en uit die liefde kan veel meer ontstaan dan mensen weten. Er is veel meer vrede en saamhorigheid mogelijk, veel meer gelukzaligheid, veel meer harmonie mogelijk met elkaar. Maak contact met Mij en met elkaar en bemerk hoeveel meer er mogelijk is, hoeveel meer je kunt doen.

Hemels Brood 2311

Bergen kunnen verzet worden door mens, maar hij beseft zijn kracht niet. Bergen worden verzet door de mens, maar hij ziet niet wat hij daar mee doet, hij beseft niet waar hij ze neer zet. De krachten die in de wereld zijn, worden door de mens die blind is chaotisch gebruikt. En het zijn niet zomaar wat eenvoudige krachten. Elke goede daad heeft een oorsprong in de goede krachten en werkt ten goede uit. Elke boze daad komt de mens niet ten goede zoals hij zich dat voorstelt en heeft gevolgen die tot ver in de tijd kunnen doorgaan, voordat de uitwerking door Mijn liefde gekeerd is.

Niemand wordt op deze aarde tekort gedaan of Mijn liefde compenseert dat met genade, met hemelse genade. Elke boze daad, elke daad zonder liefde, wordt toch altijd opgevangen door Mijn liefde. Zodat het aan de Schepping als zodanig geen werkelijke schade toebrengt. Maar dat wil niet zeggen, dat het niet eerst onprettige gevolgen voor de mens heeft. Dat daaruit altijd toch weer iets goeds voorkomt, gebeurt door Mijn eeuwig trouwe liefde voor jullie allemaal. Want Ik heb jullie eeuwig innig lief. Met die liefde draag Ik al jullie afdwalingen van liefde, al jullie boosheid, ongerechtigheid, leugen en bedrog. Ik draag het zodat jullie uiteindelijk allemaal toch zelf gaan zien en begrijpen en uit vrije wil voor ware liefde kiezen te leven en tot waarlijk gelukzalig leven komen!

Hemels Brood 2312

Wie de wereld wil overwinnen heeft daarvoor alle kracht van liefde nodig. Want alleen liefde is sterker dan welke kracht ook. Eigenlijk, alleen liefde heeft ware kracht, ware kracht van waar leven. En toch is het moeilijk om die liefde te zijn, om de ware liefde in jezelf tot waarheid van leven te laten komen. Steeds opnieuw is er wel iets dat ware liefde in de weg staat en je doet afdwalen in eigen gewin, ongeduld, boosheid of misschien zelfs leugen en bedrog. En na veel strijd in jezelf om dat te weerstaan, lijkt het op een gegeven moment zinloos om het nog te proberen. Het lijkt onhaalbaar zelf in die ware onbaatzuchtige liefde te kunnen komen, laat staan ware liefde te kunnen blijven.

Met zoveel afdwaling van liefde om je heen is het ook niet gemakkelijk. Maar is dat dan een reden om het maar helemaal op te geven? Kun je ware liefde loslaten? Ik zal je zeggen, ware liefde laat jou niet los. Mijn ware liefde voor jou laat je nooit los, zal er eeuwig voor jou zijn. Of je er nu op vertrouwt of niet. Of je het zelf kunt zijn of niet. Of je zelf liefde wilt zijn of niet. Of je het beseft of niet, Ik heb je innig lief en niet de ene keer meer dan de andere keer. Vandaag en altijd, gisteren en eeuwig. Door Mijn liefde wordt je elke dag gedragen, op aarde, in de wereld, als het voor jou moeilijk is in liefde te komen en te blijven. Je bent niet alleen. Er zijn duizenden mensen met jou daar, net als jij willen zij liefde en net als jij is het voor hen moeilijk. Laat de ware liefde niet los, laat al je moeite los, laat je inspanningen om vervolmaakt te zijn los, vertrouw op Mijn liefde.

Je kunt de wereld niet verbeteren door jezelf te dwingen liefde te zijn, wanneer je die nog niet zelf kunt zijn. Ik heb de wereld overwonnen, ook voor jou. Houd daarom vast aan Mijn liefde en laat al het andere aan Mij over, aan Mijn liefde voor alle mensen, aan Mijn liefde voor jou.

Hemels Brood 2313

Durf. Wat durf je? Mensen zien gevaar in van alles en nog wat, en er is ook gevaar. Maar waar het meeste gevaar in zit, is niet waar de mens denkt dat het zit. Het is de motivatie waarmee je iets doet. Het belangrijkste gevaar is de motivatie waarmee je iets doet. En wie kijkt naar zijn motivatie? Al naar gelang iemands motivatie durft iemand te doen wat hij wil. Bij veel mensen is een zekere hebberigheid meestal de motivatie. Maar wanneer is liefde de motivatie?

Dat is het grootste gevaar, afwezigheid van ware liefde. Het gevaar is, een motivatie die niet uit liefde voort komt. En veel mensen durven toch te handelen zonder dat hun motivatie liefde is. Dan gebeuren de dingen niet zoals je zou willen en verwacht, en vervolgens ontstaan er situaties die moeilijk zijn en angst veroorzaken. Want je dacht het onder controle te hebben en nu blijkt het heel anders uit te pakken. Durf je dan je innerlijk te bekijken en te zoeken naar je motivaties, durf je onder ogen te zien dat niet al je handelen uit ware belangeloze liefde voortkwam? Want daar is durf voor nodig. Als je die durf opbrengt, in jezelf erkent waar je afgedwaald bent, Mij erkent dat je afgedwaald bent en bij Mij komt voor raad en steun om het weer goed te maken, dan heb je geen durf meer nodig. Want Ik begeleid je dan innerlijk en uiterlijk zelf zo, dat alle moeilijke gebeurtenissen zich ten gunste van je ziel herstellen, Hemels herstellen, niet werelds.

Durf te vertrouwen op Mijn liefde voor jou, nu en altijd. Afdwalen gebeurt je nog regelmatig. Dat vang Ik evengoed op in Mijn liefde. Maar erken het van tijd tot tijd, durf dat, het brengt je meer en verder, dan angst voor het leven, angst te leven, angst voor wat je kan overkomen. Met angst voorkom je dat toch niet. Met durf om naar jezelf en je motivaties te kijken en met durf je afdwalingen van liefde aan Mij te erkennen wel. Kom, durf !

Hemels Brood 2314

Hardnekkig, sommige mensen kunnen hardnekkig aan iets vasthouden, wat ze in vertrouwen op Mijn liefde beter kunnen los laten. Maar zij zijn zo overtuigd dat zij vast moeten houden om te overwinnen, dat zij ook door Mij niet meer te overtuigen zijn, dat zij er beter aan doen, los te laten. Mijn hulp kan hen alleen bereiken, als zij Mij werkelijk de gelegenheid geven.

Als je Mijn hulp wilt, vul dan niet in wat je denkt dat Mijn hulp gaat zijn. Vul niet in wat je denkt dat het beste is en dan wel door Mij verzorgd gaat worden, omdat je op Mij vertrouwt. Want Mijn wegen zijn voor de mens vaak nog ondoorgrondelijk en kunnen verre van de invullingen zijn die de mens zich bedenkt. Let daarom op, dat wanneer je Mijn hulp nodig hebt, Mij oprecht daarom vraagt, je niet in je vertrouwen op Mij toch nog zelf invult wat je denkt dat Mijn hulp gaat zijn. Want daarmee blokkeer je de mogelijkheid om adviezen van Mij te verstaan, als die heel anders zijn dan jij in gedachten hebt. Dan luister je niet echt meer, dan sta je niet meer open voor nieuwe wegen.

En juist dat kan voor de juiste oplossing van belang zijn, hele andere wegen om te gaan, dan jij je kunt bedenken. Ook achter de schermen gebeuren de dingen anders dan jij je kunt voorstellen. Sluit niets uit als je op Mij vertrouwt, geef Mij de ruimte om invulling te geven aan het hoe en wat. Een rotsvast vertrouwen, ja, maar laat je eigen invulling, hoe logisch en hoe noodzakelijk het ook lijkt, los en houd alleen het vertrouwen vast, het vertrouwen in Mijn liefde en wijsheid, waarmee alles mogelijk is, alles wat jouw voorstellingsvermogen te boven gaat. Wat in Mijn liefde en wijsheid ontstaat, is niet te overtreffen met de menselijke gedachten en logica. Begrijp je dat?

Hemels Brood 2315

De bekering van Lucifer, de bekering van afdwaling van liefde, gaat via de aarde. Daar is de gelegenheid gecreëerd voor Lucifer om tot inzicht te komen, tot vernieuwing te komen, terug in ware onbaatzuchtige liefde te komen. Want al is hij afgedwaald en eigenzinnig, los van waar leven zijn eigen weg gegaan, Ik heb hem nog even lief, hij is Mij nog even lief. En Ik stel alles in het werk om hem te redden, om hem tot waar leven, tot ware liefde te helen.

Deze heling zit in de Schepping waar jullie mensen deel van uit maken. Deel van Mij. Waar jullie Mij zijn en de werking van het luciferische meemaken, evenals de volkome ware liefde. Door jullie kan Mijn liefde het luciferische oplossen. Door jullie kan het luciferische in stappen teruggebracht worden tot liefde, doordat Ik in jullie allen Ben. Doordat dat Ik in jullie allen hem ontmoet, die al het tegenovergestelde van liefde propageert als waarheid en macht. Terwijl dat leugen is.

Zoals in jou als mens dat inzicht groeit, het inzicht tot waar leven, tot ware liefde, het inzicht van eeuwigheid, van ware Goddelijkheid, zo kan dat inzicht dan ook gezien en ervaren worden door Lucifer, zo kan in zijn gebondenheid in deze aarde het luciferische stap voor stap tot ware liefde gebracht worden. De mens in zijn Goddelijke oorsprong vormt daarin een verbinding. Een verbinding met Mij, met volmaakte liefde en al het onvolmaakt tegenovergestelde van ware liefde. Via die verbinding straalt Mijn liefdekracht en wordt de luciferische  afdwaling opgelost, door hemzelf, door vernieuwde eigen vrije inzichten, die hij op die manier kan verwerven. Tot al het tegenovergestelde van liefde, ware liefde geworden is, in volmaaktheid in alles. Jullie mensen zijn daarin Mijn enorme levende LiefdeWoord aan Lucifer.

Hemels Brood 2316

Als je voor moeilijke situaties staat en er is iemand die je met grote liefde omarmt, dan voel je je sterker worden, dan wordt het moeilijke ineens makkelijker. De liefde die je voelt, van je medemens krijgt, die steunt je en geeft je vertrouwen, je staat er niet alleen voor.

Weet je, zo sta Ik altijd naast je en zo heb Ik altijd Mijn armen in grote liefde om je heen. Alleen, je bemerkt dat niet steeds. En zo zijn er moeilijke momenten in je leven waarop je niet naar Mij omkijkt en geen besef hebt van Mijn enorme liefde voor jou. Als je even in je hart bij Mij zou komen, even je hart open zou stellen voor Mijn liefde, voor het doorstromen van Mijn liefde, dan zou je kunnen voelen hoe Mijn liefde je omringt en steunt. Het zou je hart verwarmen en je versterken, zodat de moeilijkheden ineens niet meer zo moeilijk blijken te zijn.

Maar vreemd genoeg sluit je je eerder voor Mij af bij moeilijkheden, dan dat je je voor Mij opent. Vreemd genoeg is je vertrouwen in Mij ineens stukken minder bij moeilijkheden. Alsof Ik er de hand in heb dat die moeilijkheden er zijn. Alsof Ik je ineens minder liefheb, je alleen laat met moeilijkheden. Ik zeg het je nogmaals, Ik heb je innig lief! En Ik heb altijd Mijn armen vol liefde om je heen. Moeilijke gebeurtenissen zijn deel van het leven op aarde, om liefdevolle wijze redenen. Sluit Mij daarom niet uit.

Laat Mij juist ook dan in je besef bij je zijn, laat Mijn liefde juist dan ook toe, vertrouw Mij juist dan en neem Mijn steun en kracht aan. Want juist dat is je gegeven om moeilijke gebeurtenissen te overkomen. Juist Mijn liefde is jou tot steun, als jij die toelaat. Ik heb je lief, werkelijk lief!

Hemels Brood 2317

Blijdschap en vreugde liggen dicht naast treurnis en verdriet. Het liefst is de mens in blijdschap en vreugde en zo probeert hij alle treurnis en verdriet te voorkomen. Alleen lukt dat niet voortdurend. Bij ieder mens is er zo nu en dan wel een situatie van verdriet, van treurnis. Dat is niet zijn keuze. Kan het niet altijd blijdschap en vreugde zijn?

Op de aarde wisselen blijdschap en vreugde zich af met treurnis en verdriet, zonder dat het door de mens voorkomen kan worden. Je kunt nog zo je best doen om bij alles in liefde te blijven, toch overkomt het je dat je een geliefd medemens, een geliefd familielid of je geliefde partner verliest. Wat kun je daar aan doen en hoe ga je om met het enorme verdriet dat je voelt.

Als jouw liefde tekortschiet om de pijn van het verlies te dragen, laat het dan aan Mijn liefde over. Ik kan om de beste redenen deze situatie van verdriet en pijn niet wegnemen. Maar Ik kan je wel helpen dragen, je steunen, je door deze treurige periode heen dragen. Je zou zoiets het liefst niet hoeven meemaken, maar dan zou je het leven niet meemaken, je zou het leven niet kunnen meemaken als zelfstandig, van zichzelf en van het leven bewuste eigen persoonlijkheid, van het Goddelijke bewust levend. Om dat te kunnen is besef nodig van leven en dood. Dat is zo tot de dood geheel overleefd is door alle mensen, in ware liefde.

Hemels Brood 2318

Mensen maken vergissingen. In hun afdwalingen kunnen zij gemakkelijk vergissingen maken. Ik maak geen vergissingen. Er wordt door mensen wel eens gezegd, dat is niet helemaal zo goed gemaakt in de Schepping, een beetje een vergissing van de Schepper. Ik zeg je, Ik maak geen vergissingen. Ik heb ook geen vergissingen gemaakt, in der eeuwigheid niet.

De mens in zijn vrijheid neemt vaak zijn eigen weg, kiest vaak een weg zonder Mij, denkend dat hij het zonder Mij ook wel kan, dat hij Mij niet nodig heeft. Dat is een vergissing. Ook komt het voor dat mensen Mij als hoog verheven zien, ver weg en dat contact met Mij niet mogelijk is. Dat is een vergissing. En dan zijn er ook mensen die denken dat zij te zeer van liefde zijn afgedwaald, dat zij te zondig of te klein, te onbeduidend zijn, om contact met Mij te mogen hebben. Ook dat is een vergissing.

O, er zijn zoveel vergissingen, zoveel misvattingen bij mensen. Maar Ik zeg je, Ik maak geen vergissingen. Want Ik ben volmaakt in alles, volmaakte waarheid, volmaakte liefde, volmaakte wijsheid, volmaakt geduld, volmaakte ijver, volmaakte werkzaamheid, in alles eeuwig volmaakt. Ik weet alles, Ik kan alles, Ik Ben alle ware leven, het Enige Ware Leven.

Vergis je daarom niet meer en kom bij Mij, Ik heb je lief en je mag altijd bij Mij komen zoals je bent. Ik zal je altijd ontvangen zoals je bent. Kom maar, je bent welkom.

Hemels Brood 2319

Iedereen heeft, naar zijn aard, zijn mogelijkheden en zijn afdwalingen. Geen mens is gelijk in zijn aard en zo ook niet in zijn mogelijkheden en afdwalingen. Wel is er een eenduidigheid in alles, een eenduidigheid in wat goed is en wat niet goed is. Eenduidigheid in wat leven is en wat geen leven is. Voor de mens is het de bedoeling tot dit eenduidige leven te komen. Ieder op zijn eigen manier, uit eigen keus in vrijheid van zijn.

Zo verschillend als mensen zijn, zo verschillend zijn ook ieders wegen. Sommige wegen komen wel grotendeels met elkaar overeen, lopen soms parallel. Sommige mensen lijken op elkaar, veel van hun doen en laten komt met elkaar overeen. Maar, ieder mens is uniek en past in zijn unieke zijn precies in Mijn Schepping, precies zo waar Ik hem geplaatst heb, precies zoals hij is. Ieder mens is uniek en heeft zijn unieke plaats in Mij, als leven van Mij.

Jij bent uniek, deel van Mij, deel van Mijn liefde. Samen zijn jullie één, Eén, Mijn liefde. Zie elkaar dan ook vooral zo, uniek deel van Mijn liefde. Geef elkaar de hand, houd rekening met de verschillen, vul elkaar aan en wees één, Eén in Mijn liefde voor elkaar!

Hemels Brood 2320

De ziel komt op aarde in allerlei verleidingen. Gaat hij op die verleidingen in, dan dwaalt hij af van het ware leven. Vanwege zijn eigen vrije bestaan, zijn eigen vrije wil, kan hij kiezen en kan hij op de verleidingen ingaan zonder dat Ik hem dat kan beletten. Want zou Ik hem dat beletten, dan zou hij zijn eigen bewuste bestaan verliezen, in een van Mij afhankelijk bestaan, zonder eigen bewustzijn. Zo gezien kan Ik hem in zijn vrijheid dus niet van afdwaling afhouden.

In die vrijheid van zijn, komt hij in allerlei situaties terecht, die hem tot lering en inzicht zijn. Situaties en gebeurtenissen waardoor hij kan gaan inzien wat verleiding eigenlijk is en hoe hij daar het beste van af kan blijven. Sommige mensen leren dat gemakkelijk, anderen veel moeilijker. Toch is het niet zo, dat degene die het moeilijker leert, ook in moeilijkere situaties komt. Moeilijkere situaties ontstaan alleen daar, waar het voor mensen zin heeft. Zo kan het zijn dat iemand, die eigenlijk al veel naar liefde leeft, toch in ernstige moeilijkheden raakt. Dat zal zijn ziel zeker veel inzicht in waar leven geven en hem in kortere tijd tot waar leven brengen. Niet alleen is dat een heling voor zijn ziel tot waar gelukzalig leven, maar het heeft ook een uitwerking ten goede aan veel zielen om hem heen. Zij zullen een zekere groei van hun ziel meemaken, wat ook effect heeft op mensen om hen heen zijn. Zoals een steen in het water steeds wijdere kringen maakt, zo gaat de lering en het verkrijgen van inzichten tot waar leven ook als kringen om diegene heen naar ver in de omgeving, tot het weggeëbd is.

Niet alleen degene die de moeilijkheden ondergaat, heeft groei van zijn ziel tot waar leven, veel meer mensen krijgen groei van hun ziel tot waar leven. Zelfs velen die in oorsprong diegene niet eens kennen, zich niet in zijn kennissen kring bevinden. Zo werkt Mijn liefde uit, in de gebeurtenissen die mensen overkomen, zonder hun vrije keus te belemmeren en ten goede van veel zielen en het eeuwig gelukzalige ware leven!

Hemels Brood 2321

Mijn stem is het besef van ware liefde, zonder eigenbelang, is onbaatzuchtig in alles. Al het andere is niet Mijn stem. Maar er zijn mensen die nog niet in alles het onderscheid kunnen maken tussen wat waarlijk zonder eigenbelang is, waarlijk onbaatzuchtig en wat niet. Dat is al heel lang zo en er zijn daardoor heel wat misvattingen die het ware zicht vertroebelen, die het ware gehoor vertroebelen.

Als je in jezelf beseft wat waarheid en liefde werkelijk is, dan begin je daarmee  in jezelf Mijn stem te ervaren, die is zacht en nooit dwingend, nooit op de voorgrond. Mijn stem komt pas naar voren, als je er oprecht en ongedwongen aandacht aan schenkt. Als je je naar die ware onbaatzuchtige liefde in jezelf keert, omdat je er oprecht naar zoekt de weg van ware onbaatzuchtige liefde te gaan. Dan wordt Mijn stem, die het besef van waar leven in je is, duidelijker.

Maar het blijft altijd jouw keus of je op dat duidelijker wordende besef ingaat, daar naar luistert, of je naar Mijn ingevingen in jezelf luistert. Wie het onderscheid nog niet goed kan maken, nog veel aan eigen invullingen vasthoudt, die gaat aan Mijn stem, het besef van ware liefde, van waar leven, nog gemakkelijk voorbij. Maar wie oprecht zoekt naar Mijn stem in zichzelf, naar Mijn ware eeuwige liefde in zichzelf, die vindt en herkent Mijn stem, herkent Mijn liefde in zijn besef van waarheid en ware liefde, in zijn besef van waar leven.

Hemels Brood 2322

Hemel en aarde zijn twee verschillende situaties van zijn. Aarde is de strijd tussen goed en kwaad, hemel is de volkomen liefde. Aarde en hemel liggen naast elkaar. Vanaf de aarde kan men in de hemel komen. Soms kan men zich even “hemels” voelen. De aarde is de situatie waaruit men leert tot inzicht te komen in waar leven. In de hemel is alleen waar leven, totale gelukzaligheid.

De situatie op aarde is de mens gegeven om als een van zichzelf bewuste, zelfstandige persoon het eeuwige ware leven te verkrijgen, om als een van zichzelf bewust zijn, het eeuwig gelukzalige leven te kunnen ervaren, te kunnen voelen, beseffen. Die situatie op aarde is nog niet die totale gelukzalige levenssituatie, de hemel wel. De aarde is de situatie van zijn, die de overstap vormt tot een van zichzelf bewust eigen zijn in totale gelukzaligheid.

Nergens anders is deze overstap mogelijk dan via het aardse zijn. Ik geef jullie daar het leven waar het jullie tot eeuwige gelukzaligheid brengt. Ook al is daar die gelukzaligheid niet, het is wel jullie weg er naar toe. Neem die weg aan, in dankbaarheid voor Mijn grote liefde voor jullie allemaal. Want alleen Mijn liefde maakt dat allemaal mogelijk.

Hemels Brood 2323

Durf eens iemand lief te hebben, zonder dat je er ook maar het kleinste voor terug hoeft te krijgen. Heb eens lief geheel en al onbaatzuchtig, zonder enige verwachtingen, met alle respect, heb eens lief zonder voorwaarden. Wat verwacht je allemaal van je naaste? Vul je in hoe hij moet zijn, wat hij moet doen, hoe hij moet handelen, wat hij moet geven, tot hoever hij mag nemen, enzovoorts? Kun je dat allemaal loslaten en hem liefhebben, eenvoudig alleen liefhebben, hoe dan ook? Durf je dat of ben je dan bang dat je bedrogen uitkomt, geen liefde terugkrijgt? Het kan zijn dat je niets terugkrijgt, het kan zijn dat die ander misbruik van je liefde maakt, je niet ziet staan, je onaangenaam behandelt, je bedriegt, je verwijten maakt, kortom, geen liefde voor jou heeft.

Heb hem dan toch lief, met heel je hart. Heb hem dan toch lief, zoals Ik jullie allemaal zonder onderscheid lief heb, innig lief heb, zonder voorwaarden innig lief heb. Want alleen liefde kan de wegwijzer zijn tot waar leven zonder afdwaling. Alleen liefde heeft de kracht al het tegenovergestelde van liefde weg te nemen, alle gevolgen daarvan weg te nemen. Liefde is het antwoord op alle problemen, liefde overkomt alles. Vraag Mij je in liefde te sterken, steeds weer, keer op keer op keer. Durf lief te hebben, voor niets, zonder voorwaarden, zonder iets terug te verwachten. Durf!

Hemels Brood 2324

Ook al zien jullie het niet altijd direct, maar alles keert ten goede. Er kan, door afdwalingen van liefde van mensen, in hun vrije keus, nog zoveel verkeerd uitpakken, maar door Mijn liefde keert het zich toch altijd weer ten goede. Hoe moeilijk je het ook ergens mee kunt hebben en denken, dit is toch wel zo oneerlijk en zo naar, weet daarbij dan dat Ik het zie en dat Ik het voor je ten goede keer, voor je ziel, voor je ware leven. Ook al is het niet zichtbaar, niet merkbaar op dat moment, ook al houdt de narigheid niet direct op, ook al bid je en lijkt het of je geen antwoord krijgt. Ik zie je, Ik Ben er en al bemerk je Mij niet direct op dat moment, vertrouw er dan toch op, dat Ik alles voor je ten goede keer.

Ik doe voor jou wat het beste is voor je ziel, voor je ware leven, voor de eeuwige gelukzaligheid voor jou en alle mensen. Maar Ik doe dat op Mijn manier, op Mijn tijd. Omdat Ik alles weet, alles overzie. Niets, maar dan ook niets is zonder Mijn liefde. Alleen, Mijn liefde wordt niet steeds gezien en bemerkt door jullie. Jullie geven een invulling aan wat liefde is en wat geen liefde is, die niet in alle opzichten overeenkomt met wat Mijn ware onbaatzuchtige liefde in alle werkelijkheid is.

Zo wordt ziekte bij jullie door velen niet gezien als Mijn liefde. Terwijl het dat toch ook is. Want het kan veel heil en groei aan een ziel brengen. Heil en groei die jullie niet direct zien, maar Ik wel. Geloof me, het is allemaal Mijn liefde en zo zal alles ten goede keren!

Hemels Brood 2325

Voelen in je hart. Voelen in je hart wat werkelijk leven is. Wat werkelijk goed is, waar is, zuiver is, oprecht is. Dat kun je, als je dat echt wilt, als je je daar voor inzet, kun je dat allemaal voelen in je hart. Wil je van een situatie, de manier waarop mensen handelen, doorzien waarop dat gebaseerd is, wat de motieven zijn, de ware aard, dan hoef je maar naar je hart te gaan, in ware liefde voor je naaste, en in verbinding met Mij kun je in je hart voelen wat er werkelijk aan de hand is.

Maar, als je daarbij je verstandelijk denken niet loslaat, krijg je geen werkelijk zuiver beeld. En als je niet onbevooroordeeld naar je hart gaat, krijg je ook geen zuiver beeld. Het voelen in je hart over situaties, over mensen, over de gang van zaken, kan alleen een zuiver beeld geven, als het onbaatzuchtig voelen is, zonder oordeel vooraf, zonder eigen denken of eigen invullingen, zonder enige boosheid of verwijt over de situatie of de betrokkenen, met geduld, in alle eerlijkheid. Ja, dan kun je voelen wat er zoal ten grondslag ligt aan een situatie en het handelen van de daarbij betrokken mensen.

Wat je dan voelt, is misschien niet altijd even fraai. Het kan zijn dat je beseft dat iemand een dief is, of een leugenaar. Als dat zo is, stel je dan toch niet boven diegene, laat dan toch geen boosheid of verwijten toe. Handel dan naar liefde en wijsheid. Zodat diegene tot inzicht kan komen en zijn ziel kan groeien in besef van waar leven. Lukt dat op dat moment niet, geef het dan in je hart over aan Mij en doe wat je gevoel je ingeeft, zonder boosheid, zonder verwijt.